Tài liệu Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh ở công ty cổ phần cơ khí xây dựng số 4

  • Số trang: 56 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 30 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 LêI Më §ÇU Trong c¬ chÕ thÞ tr-êng vµ sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ thÕ giíi nãi chung c¸c doanh nghiÖp ph¶i thùc sù chñ ®éng trong ph-ng thøc lµm ¨n chÝnh cña m×nh. C¬ héi vµ th¸ch thøc còng rÊt lín, ®Ó cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh khèc liÖt cña nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng ®ßi hái Doanh nghiÖp n¨ng ®éng s¸ng t¹o trong kinh doanh, ®ång thêi ph¶i quan t©m ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh nh»m ph¸t huy néi lùc vµ tËn dông ngo¹i lùc nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña Doanh nghiÖp m×nh Thùc tÕ trong nh÷ng n¨m võa qua sau ®¹i héi ®¶ng lÇn thø VI (1986) ®Êt n-íc ta chuyÓn tõ c¬ chÕ tËp trung quan liªu bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ tr-êng theo ®Þnh h-íng x· héi chñ nghÜa, trong thêi gian ®ã cã nh÷ng chuyÓn ®æi to lín song còng kh«ng gÆp Ýt khã kh¨n. Tån t¹i lµ môc tiªu mµ bÊt cø Doanh nghiÖp nµo còng h-íng tíi. Doanh nghiÖp lµ tÕ bµo cña nÒn kinh tÕ , nÒn kinh tÕ muèn ph¸t triÓn th× tr-íc hÕt tÕ bµo ®ã ph¶i khoÎ m¹nh vµ ph¸t triÓn. ®iÒu ®ã muèn nãi lªn r»ng Doanh nghiÖp ph¶i lµm ¨n cã hiÖu qu¶ , hiÖu qu¶ Êy vÒ mÆt l-îng thÓ hiÖn t-¬ng quan doanh thu thu ®-îc vµ kÕt qu¶ bá ra, v× vËy n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh lµ nhiÖm vô hµng ®Çu c¸c Doanh nghiÖp, no ph¶n ¸nh kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña Doanh nghiÖp, lµ chØ tiªu ®Ó Doanh nghiÖp ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ cña m×nh sau mét thêi gian ho¹t ®éng, th-êng lµ quý, n¨m ... Sau thêi gian thùc tËp t¹i C«ng Ty Cæ PhÇn C¬ KhÝ X©y Dùng Sè 4, t«i thÊy C«ng Ty Cæ PhÇn C¬ KhÝ X©y Dùng Sè 4 lµ Doanh nghiÖp cæ phÇn lµm ¨n cã hiÖu qu¶ , C«ng Ty Cæ PhÇn C¬ KhÝ X©y Dùng Sè 4 ®· ®¹t ®-îc nh÷ng thµnh tùu ®¸ng khÝch lÖ, nh-ng bªn c¹nh ®ã cßn tån t¹i nh÷ng nh©n tè lµm ¶nh h-ëng ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh cña C«ng ty nh- doanh thu ch-a æn ®Þnh, c«ng t¸c maketing ch-a tèt ... ThÊy ®-îc tÇm quan träng cña hiÖu qu¶ kinh doanh cña Doanh nghiÖp nãi riªng va sù ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ nãi chung nªn t«i quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 “ Gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh ë C«ng Ty Cæ PhÇn C¬ KhÝ X©y Dùng Sè 4 “ l¯m chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp cña m×nh. Néi dung cña chuyªn ®Ò gåm 2 phÇn chÝnh PhÇn 1: Ph©n tÝch t×nh h×nh hiÖu qu¶ kinh doanh cña C«ng Ty Cæ PhÇn C¬ KhÝ X©y Dùng Sè 4 PhÇn 2: Mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh ë C«ng Ty Cæ PhÇn C¬ KhÝ X©y Dùng Sè 4 Xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o h-íng dÉn –TS Lª V¨n T©m cïng c¸c c« chó c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng Ty Cæ PhÇn C¬ KhÝ X©y Dùng Sè 4 ®· gióp ®ì t«i hoµn thµnh ®Ò chuyªn ®Ò nµy Hµ néi, ngµy 14 th¸ng 05 n¨m 2004 SV: Lª thÕ ¢u 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PHÇN I : Ph©n tÝch t×nh h×nh hiÖu qu¶ kinh doanh C«ng ty cæ phÇn c¬ khÝ x©y dùng sè 4 I Giíi thiÖu c«ng ty 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn C«ng Ty Cæ PhÇn C¬ KhÝ X©y Dùng Sè 4 tr-íc ®©y lµ mét phßng kü thuËt tæng hîp cña viÖn c¬ khÝ x©y dùng (thuéc liªn hîp c¸c xÝ nghiÖp c¬ khÝ x©y dùng sau nµy ) §Õn n¨m 1978, theo quyÕt ®Þnh Q§ 1801/BXDTCCB cña bé x©y dùng ®-îc t¸ch ra thµnh lËp xÝ nghiÖp thiÕt kÕ c¬ khÝ x©y dùng sè 4 trùc thuéc c¸c xÝ nghiÖp c¬ khÝ x©y dùng. Tuy trùc thuéc nh-ng xÝ nghiÖp cã ®ñ t- c¸ch ph¸p nh©n vµ ho¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp víi nhiÖm vô : -Nghiªn cøu c¸c vÊn ®Ò c«ng nghiÖp chÕ t¹o cña ngµnh c¬ khÝ. -ThiÕt kÕ mÆt b»ng d©y chuyÒn c«ng nghÖ cña c¸c xÝ nghiÖp c¬ khÝ cña nghµnh x©y dùng. -Nghiªn cøu thiÕt kÕ, chÕ t¹o thö nghiÖm c¸c thiÕt bÞ c¬ khÝ cña ngµnh x©y dùng bao gåm : c¸c m¸y s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng, m¸y x©y dùng, m¸y thi c«ng, c«ng cô c¬ giíi, c«ng cô nöa c¬ giíi ... -Nghiªn cøu c¸c tiªu chuÈn, ®Þnh møc, quy tr×nh, quy ph¹m kü thuËt, vµ chÊt l-îng s¶n phÈm, th«ng tin khoa häc kü thuËt . -Nh÷ng ngµy ®Çu míi thµnh lËp víi diÖn tÝch quy m« nhá hÑp lµ 750 m2 vµ sè vèn ®Çu t- Ýt ái cña nhµ n-íc lµ 467.854.000 ®ång nªn xÝ nghiÖp gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n nh-: thiÕu vèn, thiÕu ®éi ngò c¸n bé, c«ng nh©n viªn Ýt ... Tæ chøc nghiªn cøu cña xÝ nghiÖp hiÖn giê chØ cã bèn x-ëng - x-ëng thiÕt kÕ m¸y x©y dùng - x-ëng thiÕt kÕ vËt liÖu x©y dùng 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - x-ëng thiÕt kÕ c«ng nghÖ - x-ëng thùc nghiÖm §Õn n¨m 1991 bé x©y dùng quyÕt ®Þnh giao nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh cho cho xÝ nghiÖp nh-ng nãi chung nhiÖm vô chÝnh cña xÝ nghiÖp vÉn lµ viÖc nghiªn cøu, thiÕt kÕ, chÕ t¹o, thÝ nghiÖm s¶n xuÊt , lµm dÞch vô kü thuËt phôc vô cho c«ng nghÖ x©y dùng vµ ph¸t triÓn ®« thÞ trong nh÷ng n¨m 1978 ®Õn 1991, xÝ nghiÖp ®· thùc hiÖn tèt mäi nhiÖm vô, chØ tiªu nhµ n-íc, bé x©y dùng giao cho. XÝ nghiÖp ®· nghiªn cøu thiÕt kÕ ®-îc nhiÒu lo¹i s¶n phÈm phôc vô cho thÞ tr-êng mµ chñ yÕu lµ thiÕt bÞ c¬ khÝ phôc vô x©y dùng. ViÖc kinh doanh cña xÝ nghiÖp ngµy cµng ph¸t triÓn h¬n, thêi kú nµy xÝ nghiÖp lµm ¨n c¬ l·i, ®êi sèng c«ng nh©n viªn æn ®Þnh, ®¶m b¶o, xÝ nghiÖp kh«ng cßn vay vèn bªn ngoµi . N¨m 1992, bé x©y dùng quyÕt ®Þnh thµnh lËp l¹i doanh nghiÖp nhµ n-íc. XÝ nghiÖp l¹i b-íc vµo khã kh¨n vµ thuËn lîi míi. Víi t×nh h×nh nhvËy, xÝ nghiÖp ®· cè g¾ng ®i s©u nhiÖm vô söa ch÷a, phôc håi c¸c thiÕt bÞ c¬ khÝ chuyªn ngµnh x©y dùng vµ lÜnh vùc nµy còng ®· trë thµnh lÜnh vùc mói nhän cña xÝ nghiÖp : chiÕm tû trong trªn 75% tæng doanh thu cña xÝ nghiÖp. Nhê ph¸t triÓn tèt ph-¬ng h-íng ph¸t triÓn cña nghµnh vµ nhu c©u cña thÞ tr-êng nªn tõ n¨m 1992 – 1994 t×nh h×nh xÝ nghiÖp ®· t¨ng cao víi tèc ®é nhanh N¨m 1996 khi c¬ quan qu¶n lý trùc tiÕp cña xÝ nghiÖp c¬ khÝ x©y dùng sè 4 lµ liªn hîp c¸c xÝ nghiÖp c¬ khÝ ®-îc ®æi tªn thµnh C«ng Ty C¬ KhÝ X©y Dùng th× ®Õn ngµy 4/7/1996 xÝ nghiÖp c¬ khÝ x©y dùng sè 4 còng ®-îc ®æi tªn thµnh C«ng Ty Cæ PhÇn C¬ KhÝ X©y Dùng Sè 4. NhiÖm vô cña C«ng Ty Cæ PhÇn C¬ KhÝ X©y Dùng Sè 4 còng ®-îc chuyÓn ®æi tõ thiÕt kÕ sang trùc tiÕp s¶n xuÊt. L¹i mét khã kh¨n n÷a cña C«ng ty bëi v× tµi s¶n tr-íc ®©y cña C«ng ty chØ dïng cho viÖc thiÕt kÕ, khi chuyÓn ®æi C«ng ty ph¶i ®Çu t- mua s¾m m¸y mãc thiÕt bÞ ®Ó phôc vô cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 vÞ m×nh. Tuy gÆp khã kh¨n nh-ng nhê sù quyÕt t©m, kiªn tr× cña toµn bé c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty nªn C«ng ty ®· v-ît qua khã kh¨n ®ã vµ æn ®Þnh ®-îc ho¹t ®äng s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ . §éi ngò c¸n bé trong C«ng ty lµ 100 ng-êi trong ®ã trªn 80 % cã tr×nh ®é kü s- vµ trung cÊp cã tay nghÒ cao, c«ng nh©n lµnh nghÒ. Còng trong n¨m 1996 C«ng ty ®· s¶n xuÊt vµ l¾p r¸p ®-îc d©y chuyÒn s¶n xuÊt g¹ch nung lß tuynen víi 20 triÖu viªn mèi n¨m. ChÊt l-îng s¶n phÈm æn ®Þnh vµ ngµy mét n©ng cao h¬n, s¶n phÈm cña C«ng ty ®· ®-îc nhiÒu b¹n hµng chÊp nhËn vµ g©y ®-îc uy tÝn trªn thÞ tr-êng N¨m 1998 s¶n phÈm C«ng Ty Cæ PhÇn C¬ KhÝ X©y Dùng Sè 4 tham gia vµo héi thi ®Ò tµi khoa häc VIOTEC ®· ®¹t gi¶i khuyÕn khÝch, C«ng ty còng ®· nhËn ®-îc b»ng khen vÒ viÖc ®Ò tµi trªn ph¹m vi toµn quèc. ®ãn nhËn huy ch-¬ng h¹ng ba do nhµ n-íc trao tÆng Thùc hiÖn chñ tr-êng cña ®¶ng vµ nhµ n-íc vÒ cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp nhµ n-íc, C«ng ty c¬ khÝ x©y dùng ®-îc bé x©y dùng vµ tæng C«ng ty c¬ khÝ x©y dùng cho tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸ chuyÓn thµnh C«ng Ty Cæ PhÇn C¬ KhÝ X©y Dùng Sè 4 theo quyÕt ®Þnh 982/Q§ - BXD ngµy 12 th¸ng 8 n¨m 1999 vµ th«ng t- ngµy 16/12/1999 c«ng ty ho¹t ®éng theo ®iÒu lÖ cña C«ng ty cæ phÇn Tªn C«ng ty : C«ng Ty Cæ PhÇn C¬ KhÝ X©y Dùng Sè 4 Gäi t¾t : COMA-4 Tªn giao dÞch ®èi ngo¹i : joint- Stock construction Machinery Company N o4 Tªn giao dÞch ®èi ngo¹i viÕt t¾t : COMA-4 Trô së chÝnh C«ng Ty Cæ PhÇn C¬ KhÝ X©y Dùng Sè 4 ®Æt t¹i : sè 252v – phè Minh Khai – quËn Hai Bµ Tr-ng – thµnh phè Hµ Néi 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 MÆc dï h×nh thøc ph¸p lý C«ng ty thay ®æi nh-ng nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty kh«ng thay ®æi nhiÒu so tr-íc ®©y mµ chØ thay ®æi ë h×nh thøc së h÷u : nh- tr-íc ®©y lµ mét Doanh nghiÖp nhµ n-íc trùc thuéc C«ng ty c¬ khÝ x©y dùng, thuéc së h÷u nhµ n-íc th× nay thuéc së h÷u tËp thÓ trong ®ã nhµ n-íc lµ mét cæ ®«ng. C«ng ty ph¶i tù chñ trong viÖc t×m kiÕm b¹n hµng thùc hiÖn viÖc ®Êu thÇu vµ thùc hiÖn hîp ®ång nÕu tróng thÇu vµ kh«ng phô thuéc nhiÒu vµo C«ng ty. Chøc n¨ng nhiÖm vô hiÖn nay cña C«ng ty : kinh doanh s¶n xuÊt chuyªn ngµnh c¬ khÝ x©y dùng vµ x©y l¾p theo quy ho¹ch, kÕ ho¹ch cña nhµ n-íc vµ thÞ tr-êng, cô thÓ : -nghiªn cøu thiÕt kÕ chÕ t¹o m¸y mãc, thiÕt bÞ chuyªn ngµnh x©y dùng, vËt liÖu x©y dùng vµ c«ng tr×nh ®« thÞ . -X©y dùng, l¾p ®Æt c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp, d©n dông, ®« thÞ, d©y chuyÒn s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng chÊt l-îng cao ( lß nung sÊy tuynel, lß quay, sÊy phun ...) -T- vÊn thiÕt kÕ x©y dùng vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng. Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng C«ng Ty Cæ PhÇn C¬ KhÝ X©y Dùng Sè 4 ®· gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n, tuy nhiªn bªn c¹nh ®ã cã nhiÒu thuËn lîi . 2 . Nh÷ng ®Æc ®iÓm cã ¶nh h-ëng ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh cña c«ng ty 2.1 §Æc ®iÓm vÒ tæ chøc qu¶n lý §Ó ®¶m b¶o s¶n xuÊt cã hiÖu qu¶ vµ qu¶ lý tèt qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, C«ng Ty Cæ PhÇn C¬ KhÝ X©y Dùng Sè 4 tæ chøc bé m¸y qu¶n lý gän nhÑ, qñan lý theo chÕ ®é mét thñ tr-ëng. VÒ c¬ cÊu bé m¸y qu¶n lý C«ng ty bao gåm : 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + Mét chñ tÞch héi ®ång qu¶n trÞ kiªm Gi¸m ®èc lµ ng-êi cã quuyÒn lùc cao nhÊt, chôi tr¸ch nhiÖm víi c¬ quan chøc n¨ng chñ qu¶n, víi kh¸ch hµng, víi c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty. + Mét phã chñ tÞch héi ®ång qu¶n trÞ kiªm phã gi¸m ®èc lµ ng-êi ®-îc Gi¸m ®èc uû quyÒn chØ ®¹o mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ c¸c vÊn ®Ò kü thuËt, ®¶m b¶o qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ c¸c kh©u tõ s¶n xuÊt ®Õn kh©u kiÓm tra, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶, ®-îc tiÕn hµnh th«ng suèt liªn tôc. §ång thêi lµ ng-êi phô tr¸ch nh©n sù vµ cung øng nguyªn vËt liÖu cho tæ chóc s¶n xuÊt. Cïng c¸c tr-ëng phßng ban vµ qu¶n ®èc ph©n x-ëng. Cã 4 phßng ban bao gåm c¸c phßng : + Phßng kinh tÕ tµi chÝnh : Ngoµi viÖc cung cÊp th«ng tin vÒ tµi chÝnh, vµ kÕt qu¶ kinh doanh lµm c¬ së cho ban gi¸m ®èc ra quyÕt ®Þnh kinnh doanh, cßn cung cÊp ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c c¸c tµi liÖu vÒ dù trø sö dông tõng lo¹i s¶n phÈm, tµi s¶n ®Ó gãp phÇn qu¶n lý vµ sö dông tõng lo¹i tµi s¶n ®ã ®-îc hîp lý. Theo dâi c¸c hîp ®ång kinh tÕ víi kh¸ch hµng, thùc hiÖn nhiÖm vô víi lao ®éng víi tiÒn l-¬ng ®Ó cung cÊp c¸c phong ban cho gi¸m ®èc t×nh h×nh lao ®éng vµ tiÒn l-¬ng , tiÒn th-ëng. + Phßng tæ chøc hµnh chÝnh: cã nhiÖm vô vÒ c¸c vÊn ®Ò vÒ hå s¬ cña C«ng ty: v¨n th-, y tÕ, qu¶n trÞ, ®êi sèng, b¶o vÖ, hé nghÞ vµ tiÕp kh¸ch ... +Phßng kÕ ho¹ch - vËt t-: cã nhiÖm vô x©y dùng kÕ ho¹ch dµi h¹n, ng¾n h¹n, kÕ ho¹ch s¶n xuÊt tiªu thô, kÕ ho¹ch vÒ gi¸ thµnh. Nghiªn cøu kh¶o s¸t thÞ tr-êng, ®Ò xuÊt víi ban gi¸m ®èc vÒ c¸c gi¶i ph¸p kinh tÕ ®èi ngo¹i trªn c¬ së quy ®Þnh hiÖn hµnh cña nhµ n-íc, cã kÕ ho¹ch dù trï vËt liÖu, nhiªn liÖu m¸y mãc thiÕt bÞ. Tæ chøc thiÕt lËp mçi quan hÖ kinh tÕ trong vµ ngoµi n-íc, tæ chøc viÖc thùc hiÖn, theo dâi c¸c hîp ®ång kinh tÕ, ®¶m b¶o cung cÊp ®Çy ®ñ vÒ sè l-îng chñng lo¹i vµ chÊt l-îng cho s¶n xuÊt, ®¶m b¶o s¶n xuÊt th-êng xuyªn liªn tôc, th-êng xuyªn tæ chøc t×nh h×nh xuÊt nhËp vËt t- mét c¸ch chÆt chÏ vµ lËp l¹i chøng tõ vÒ nhËp xuÊt vËt t-. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + Phßng kü thuËt: cã nhiÖm vô thiÕt kÕ vµ chÕ t¹o b¶n vÏ, m« h×nh ®Ó phôc vô s¶n xuÊt. C¸c phßng ban chøc n¨ng nµy kh«ng nh÷ng ph¶i hoµn thµnh nhiÖm vô cña m×nh mµ cßn ph¶i phèi hîp nhau ®Ó ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña C«ng ty ®-îc liªn tôc S¬ ®å tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty : Héi ®ång qu¶n trÞ -ban gi¸m ®èc- Tæ chøc hµnh chÝnh Kinh tÕ tµi chÝnh KÕ ho¹ch vËt t- XÝ nghiÖp x©y l¾p ThiÕt kÕ kü thuËt XÝ nghiÖp c¬ khÝ 2.2 §Æc ®iÓm vÒ kü thuËt c«ng nghÖ , m¸y mãc thiÕt bÞ VÒ m¸y mãc thiÕt bÞ cña c«ng ty t-¬ng ®èi l¹c hËu, va gÇn nh- ®-îc khÊu hao gÇn hÕt , c¸c thiÖt bi chØ cã chøc n¨ng gia c«ng c¬ khÝ ®¬n gi¶n nhtiÖn khoan , c¾t mµi , c«ng ty ®· liªn kÕt víi cac nhµ m¸y trªn ®Þa bµn Hµ néi nh- cac c«ng ty c¬ khÝ TrÇn h-ng ®¹o , c¬ khÝ Mai ®éng , c¬ khÝ Quang trung ...c¸c c«ng ty nµy cã thiÕt bÞ hiÖn ®¹i ®Ó gia c«ng cac thiÕt bÞ ®ßi hái kü thuËt cao .T×nh h×nh m¸y mãc thiÕt bÞ cña c«ng ty cña c«ng ty n¨m 2003 ®-îc ph¶n ¸nh trong b¶ng sau 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 STT Tªn m¸y mãc thiÕt bÞ Sè l-îng N¨m N-íc s¶n xuÊt KhÊu hao 1 M¸y c¾t 2 1970 Trung quèc 80 2 M¸y mµi ®¸ 1 1970 Liªn x« 90 3 M¸y bµo B665 2 1971 ViÖt nam 70 4 M¸y tiÖnTUD25A 2 1975 Ba lan 70 5 M¸y khoan cÇn KC125 1 1980 ViÖt nam 80 6 M¸y tiÖn T630 1 1982 ViÖt nam 95 7 M¸y khoan cÇn 1 1985 ViÖt nam 60 8 M¸y c¾t h¬i 1 1986 ViÖt nam 90 9 M¸y hµn hå quang 2 1981 ViÖt nam 95 10 Qu¹t lß rÌn 2 1972 ViÖt nam 85 11 Qu¹t c«ng nghÞªp 1 1988 ViÖt nam 75 12 M¸y phun s¬n 2 1986 Ý 80 13 M¸y khoan tay mikata 1 1976 Liªn x« 95 14 M¸y mµi cÇm tay Makita 2 1976 Nh¹t 90 15 KÝch r¨ng 5 tÊn 2 1972 NhËt 75 16 Xe n©ng hµng thñ c«ng 2 1985 ®µi loan 80 17 P¨l¨ng xÝch 1,5 tÊn 1 1984 NhËt 95 18 M¸y tiÖn TDU40 2 1983 Ba lan 80 Bªn c¹nh ®ã c«ng ty ®· ®Çu t- nhiÒu c«ng tr×nh ®¸p øng nhu cÇu s¶n xuÊt , nh- n¨m 2001 ®· ®Çu t- x©y dùng tr¹m biÕn thÕ 100KVAgi¸ trÞ 160 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 triÖu ®ång ®¸p øng s¶n xuÊt ngµy cµng ph¸t triÓn, ®Çu t- hÖ thèng bï cã ®Ó n©ng cao chÊt l-îng ®iÖn trÞ gi¸ 20 triÖu ®ång VÒ c«ng nghÖ chÕ t¹o s¶n phÈm , c«ng ty chñ yÕu s¶n xuÊt c¸c m¸y thi c«ng phôc vô cho ngµnh x©y dùng nh- cac lo¹i m¸y : m¸y läc, m¸y nhµo , m¸y ®ïn , m¸y c¸n, b¨ng t¶i, c¸p liÖu thïng,….. nh÷ng mÆt hµng nµy cã ý nghÜa cao vÒ mÆt kinh tÕ, v× vËy kh«ng thÓ s¶n xuÊt bõa b·i vµ tiªu thô c¸ch tuú tiÖn mµ ph¶i cã nh÷ng quy ®Þnh cô thÓ víi t-ng lo¹i mÉu m·, sè l-îng chñng lo¹i , vµ chÊt l-îng, s¶n phÈm cña c«ng ty th-êng lµ ®¬n ®Æt hµng , hîp ®ång kinh tÕ nªn ph¶i lo l¸ng sù c¹nh tranh doanh nghiÑp kh¸c trªn thÞ tr-êng NhiÖm vô chÝnh cña C«ng ty lµ s¶n xuÊt c¸c lo¹i m¸y phôc vô cho ngµnh x©y dùng m¸y nhµo, m¸y ®ïn, m¸y läc, m¸y c¸n, b¨ng t¶i, cÊp liÖu thïng ... §©y lµ nh÷ng mÆt hµng cã ý nghÜa cao vÒ mÆt kinh tÕ nªn kh«ng thÓ s¶n xuÊt vµ tiªu thô c¸ch tuú tiÖn mµ ph¶i cã quy ®Þnh cô thÓ vÒ mÉu m·, sè l-îng còng nh- chÊt l-îng C«ng ty M¸y mãc thiÕt bi vµ c«ng nghÖ lµ nh©n tè ¶nh h-ëng rÊt lín qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, ®Õn viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh vi thÕ cÇn ph¶i ®-îc b¶o d-ìng vµ s-a ch÷a, n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña c«ng ty 2.3 ®Æc ®iÓm vÒ lao ®éng cña c«ng ty Lao ®éng lµ yÕu tè quan träng hµng ®Çu ®¶m b¶o hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh vµ quyÕt ®Þnh sù thµnh b¹i cña Doanh nghiÖp. N¨m 1999, tæng sè lao®éng lµ 70 ng-êi, chi tiÕt ®-îc thÓ hiÖn nh- sau : 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 BiÓu: t×nh h×nh lao ®éng C«ng Ty Cæ PhÇn C¬ KhÝ X©y Dùng Sè 4 trong n¨m 1999. ChØ tiªu Sè l-îng (ng-êi ) Sè lao ®éng trong biªn chÕ 34 Sè lao ®éng trong hîp ®ång 36 Lao ®éng n÷ 8 Lao ®éng nam 62 Sè kü s- ®¹i häc 17 Sè trung cÊp kü thuËt 12 C«ng nh©n kü thuËt 41 Qua b¶ng sè liÖu trªn ta thÊy sè lao ®éng hîp ®ång lín h¬n sè lao ®éng c«ng nh©n viªn trong biªn chÕ h×nh thøc. Sè lao ®éng hîp ®ång chiÕm h¬n 51,43% lao ®éng toµn c«ng ty. Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay, viÖc ký hîp ®ång lao ®éng dµi hoÆc ng¾n h¹n lµ ph-¬ng c¸ch tèt nhÊt ®Ó tuyÓn dông hoÆc cho th«i viÖc, khi t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cã xu h-íng më réng, c«ng ty cã thÓ ký hîp ®ång ng¾n h¹n ®Ó thuª thªm lao ®éng. Ng-îc l¹i, khi s¶n xuÊt bÞ thu hÑp, C«ng ty cã thÓ kÕt thóc hîp ®ång ng¾n h¹n mµ kh«ng gÆp trë ng¹i vµ thÖt h¹i g×. Trong ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt nghµnh c¬ khÝ hiÖn ®¹i C«ng ty cã thÓ dÔ dµng thu ®-îc nh÷ng ng-êi c¬ tr×nh ®é thÝch hîp ®¶m b¶o yªu cÇu vÒ chiÕn l-îc s¶n phÈm. Sè l-îng lao ®éng gi¸n tiÕp cña C«ng ty lµ 29 ng-êi chiÕm tû lÖ 41%, sè lao ®éng trùc tiÕp chiÕm 41 ng-êi chiÕm 59% tæng sè lao ®éng cña C«ng ty. Nh×n vµo biÓu chÊt l-îng c«ng nh©n kü thuËt th× sè l-îng c«ng nh©n cã 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 tr×nh ®é ®· qua ®µo t¹o vÒ tay nghÒ lµ : 95,1% cô thÓ bËc thî trung b×nh cña c«ng nh©n trong c«ng ty lµ 4. Sè c«ng nh©n thî bËc 4 trë lªn lµ 28 chiÕm 68,3% sè c«ng nh©n s¶n xuÊt. Nh- vËy cã thÓ nãi r»ng tr×nh ®é tay nghÒ cña C«ng ty lµ t-¬ng ®èi cao, hä ®· ®-îc tiÕp tôc häc hái c¸i míi ®Ó lµm quen víi kü thuËt s¶n xuÊt hiÖn ®¹i , ®©y lµ mét thuËn lîi ®Ó C«ng ty thùc hiÖn c¸c chiÕn l-îc ®Ò ra. Víi sè l-îng c«ng nh©n s¶n xuÊt cã tay nghÒ cao trùc tiÕp s¶n xuÊt do ®ã ®¶m b¶¬ chÊt l-îng s¶n phÈm do C«ng ty s¶n xuÊt ra, ®©y sÏ lµ mét thuËn lîi ®èi C«ng ty 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¶ng chÊt l-îng chÊt l-îng c«ng nh©n kü thuËt cña C«ng ty Nghµnh nghÒ Sè l-îng BËc thî STT CÊp bËc thî b×nh qu©n 3 4 5 6 7 1. C«ng nh©n c¬ giíi 1 l¸i xe « t« 1 3/7 1 2.c«ng nh©n x©y l¾p 1 1 l¾p ®Æt thiÕt bÞ 2 1 2 l¾p ®Æt c¬ khÝ 5 3 1 1 5.5/7 3,8/7 3 c«ng nh©n c¬ khÝ 1 hµn 14 2 9 1 2 4,3/7 2 tiÖn 4 2 1 4,75/7 3 mµi, phay, 2 2 doa, 4/7 khoan 4 5 bµo, m¹ nguéi, l¾p r¸p, ®iÖn 10 5 3 2 1 1 3,7/7 5/7 39 Nh×n vµo b¶ng thèng kª chÊt l-îng c¸n bé khoa häc kü thuËt nghiÖp vô chuyªn m«n cã thÓ thÊy : 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + §éi ngò c¸n bé lµm c«ng t¸c qu¶n lý ®Òu cã tr×nh ®é ®¹i häc, ®-îc ®µo t¹o c¬ b¶n. + Sè c¸n bé cã tr×nh ®é ®¹i häc chiÕm 24,3% tæng sè lao ®éng toµn C«ng ty. §©y lµ mét thuËn lîi ®èi víi C«ng ty v× cã lùc l-îng thiÕt kÕ giµu kinh nghiÖm vµ cã tr×nh ®é + Sè l-îng c¸n bé lµm c«ng t¸c hµnh chÝnh chiÕm mét tû lÖ nhá chØ cã 3 ng-êi ®iÒu nµy lµm t¨ng hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty NÕu c¨n cø vµo ®é tuæi th× C«ng ty cã ®éi ngò lao ®éng t-¬ng ®èi giµ, sè ng-êi trong ®é tuæi tõ 25 ®Õn 40 chiÕm 40% tæng sè c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty. Tû lÖ n÷ trong C«ng ty chiÕm mét tû lÖ nhá lµ 11,43% , ®iÒu nµy hîp lý v× ®Æc ®iÓm cña lao ®éng trong C«ng ty lµ lao ®éng nÆng nhäc, vÊt v¶ nªn c«ng viÖc chØ ®Ó cho nam giíi. 2.4 §Æc ®iÓm vÒ nguyªn vËt liÖu s¶n xuÊt s¶n phÈm cña c«ng ty chñ yÕu lµ c¸c thiÕt bÞ m¸y mãc s¶n vËt liÖu x©y dùng cho hÇu hÕt c¸c tØnh trong n-íc, nguyªn vËt liÖu ®a d¹ng phong phó, cã khèi l-îng s¶n xuÊt rÊt lín, cung cÊp ®Çy ®ñ nghuyªn vËt liÖu cho qu¸ trinh s¶n xuÊt lµ mét khã kh¨n, nguyªn v©t liÖu ¶nh h-ëng ®Õn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, v× vËy ®¸p øng ®ång bé lµ qu¸ tr×nh rÊt khã kh¨n, nh-ng nÕu kh«ng ®¸p øng ®ång bé th× qu¸ tr×nh s¶n xuÊt sÏ bÞ gi¸n ®o¹n ho¨c kh«ng thÓ diÔn ra ®-îc, chÊt l-îng nguyªn vËt liÖu ¶nh h-ëng trùc tiÕp qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, viÖc sö dông nguyªn vËt liÖu ¶nh h-áng hiÖu qu¶ sö dông vèn tiªt kiÖm nguyªn vËt liÖu lµ tiÕt kiÖm vèn, ®ång thêi n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña c«ng ty, c¸c nguyªn vËt liÖu sö dông trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh Nguyªn vËt liÖu chÝnh ë c«ng ty hiÖn nay lµ thÐp hîp kim c¸c lo¹i, trong ®ã kho¶ng 50% ph¶i nhËp tõ n-íc ngoµi. C¸c lo¹i nh- b¸nh r¨ng, thÐp èng thÐp trßn thÐp h×nh… ®Òu ®-îc mua th«ng qua nhËp khÈu. Ngoµi ra c«ng 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ty cßn ký hîp ®ång víi c¸c ®¬n vÞ cung cÊp vËt t- quèc doanh nh-: Tæng C«ng ty thÐp ViÖt Nam, C«ng ty c¬ khÝ Tr-êng S¬n, C«ng ty ho¸ chÊt…nh»m t¹o nguån cung cÊp vËt t- æn ®Þnh, ®¶m b¶o chÊt l-îng. STT Tªn quy c¸ch ®¬n vÞ tÝnh 1 Ph«i thÐp ®óc th« dïng cho m¸y g¹ch Kg 2 Gang ®óc b¸n thµnh phÈm dïng cho m¸y Kg g¹ch 3 Gang ®óc th« Kg 4 ThÐp ®óc b¸n thµnh phÈm Kg 5 Sat trßn 06-0200 Kg 6 ThÐp tÊm c¸c lo¹i thÐp L c¸c lo¹i Kg 7 ThÐp lµm b¹c m¸y, gi¸y gèi m¸y Kg 8 ThÐp èng c¸c lo¹i Kg 9 ThÐp ch÷ U c¸c lo¹i Met 10 ThÐp ch÷ Y c¸c lo¹i Kg 11 L-ãi thÐp, thÐp dÑt c¸c lo¹i Kg 12 C¸c lo¹i vá m¸y C¸i 13 ®éng c¬ ®iÖn c¸c lo¹i C¸i 14 Trôc m¸y c¸c lo¹i Kg 15 C¸c lo¹i thanh ®ì con lan Kg 16 C¸c lo¹i b¸nh r¨ng Bé 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 17 C¸c lo¹i b¸nh t¶i Bé 18 C¸c lo¹i kÝch cÇu xe C¸i 19 C¸c lo¹i hép sè Bé 20 S¬n mµu c¸c lo¹i Hép 21 ®Êt ®Ìn Kg 22 Que hµn Kg 23 Mì ®Æc c«ng nghiÖp Kg 24 Dçu c«ng nghiÖp Kg 25 Than ®¸ Kg 26 Ma tit Kg 27 D©y ®ai c¸c lo¹i Met 28 Bu l«ng c¸c lo¹i Kg 29 Vßng ®Öm c¸c lo¹i Vßng 30 §ai èc c¸c lo¹i Kg 31 Èng Nø¬c c¸c loai Kg 32 Lß so c¸c lo¹i Bé 33 Cao su c¸c lo¹i TÊm 34 KÑp c¸p Bé 35 Vong bi c¸c lo¹i vßng 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt cña c«ng ty cæ phÇn c¬ khi x©y dùng sè 4 lµ doanh nghiÖp co quy m« nhá, s¶n xuÊt c«ng nghiÖp phuc vô cho nhu cÇu s¶n xuÊt vµ tiªu dïng, c«ng ty chñ yÕu s¶n xuÊt theo ®¬n ®Æt hµng vµ c¸c hîp ®ång kinh tÕ, s¶n phÈm chñ yÕu s¶n xuÊt t- nhiÒu nguyªn liÖu kh¸c nhau ,nh- cao su gang thÐp .....nªn NVL rÊt phong phó ®a d¹ng vÒ mÉu m· chñng lo¹i, quy c¸ch, hiÖn nay trªn thÞ tr-êng nø¬c ta cã nhiÒu vËt liÖu phôc vô cho qu¸ trinh s¶n xuÊt cña c«ng ty, gi¸ cÈ Ýt biÕn ®éng, ®ã còng lµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c«ng ty kh«ng ph¶i dù trø nhiÖï nguyªn vËt liÖu tr¸nh t×nh tr¹ng ø ®äng vèn mçi vËt liÖu cã tÝnh chÊt riªng nªn dù trò b¶o qu¶ tr¸nh hháng lµ rÊt khã vËt liÖu c«ng ty nhËp theo hinh thøc sau -vËt liÖu do c«ng ty mua ngoµi -phÕ liÖu thu håi trong gi¸ thµnh nguyªn vËt liÖu chiÕm tû träng lín nªn tiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu ®Ó h¹ gi¸ thµnh, n©ng cao hiÓu qu¶ kinh doanh cña c«ng ty 2.5 §Æc ®iÓm vÒ tµi chÝnh C«ng ty cæ phÇn c¬ khÝ x©y xùng sè 4 lµ c«ng ty gåm c¶ phÇn vèn cña cæ ®«ng vµ phÇn vèn nhµ n-íc, nguån vèn cña c«ng ty gån vèn vay ng¾n h¹n vµ c¶ vèn vay ng©n hµng nhµ nø¬c , sè vèn cña c«ng ty ®ù¬c thÓ hiÖn nh- sau qua c¸c n¨m Vèn cè ®Þnh Vèn l-u ®éng Gi¸ trÞ Tû träng % Gi¸ trÞ Tû träng % 2001 1126,79 583,67 56,55 573.12 53,55 2002 1135,45 527,77 51,32 632.68 58,68 2003 1130,65 599,77 54,12 510.88 55,88 N¨m Tæng vèn 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Qua b¶ng sè liªu ta thÊy sè vèn c«ng ty qua c¸c nam t¨ng, tuy nã kh«ng æn ®Þnh gi-a tû träng vèn l-u ®éng vµ vèn cè ®Þnh, nh×n chung , ta thÊy vèn l-u ®éng cã xu h-íng t¨ng, chøng tá r»ng ho¹t déng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty la cã hiÖu qu¶ c«ng ty ®· chó träng ®Õn viÖc b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn, tõ b¶ng ta thÊy , n¨m 2001 sè vèn cña c«ng ty la 1126,79 triÖu ®ång, trong ®ã sè vèn cè ®Þnh la 583,67 chiÕm 56,55%, vèn l-u ®éng la 573,12 chiÕm 53,55% N¨m 2002 tæng vèn cña c«ng ty la 1135,45 t¨ng lªn, trong ®ã sè vèn cè ®Þnh chiÕm 51,32%, vµ vèn l-u ®éng t¨ng lªn la 632,68 chiÕm 58,68%, chøng tá cã sù thay ®æi lín trong vèn nµy la gio c«ng ty c¸c nguån vèn vay ng¾n h¹n ®Ó t¨ng hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh N¨m 2003 sè vèn c«ng ty lai gi¶m cã sù biÕn ®éng trong sè vèn, sè vèn gi¶m nh-ng, trong ®ã sè vèn cè ®Þnh t¨ng lªn vµ vèn l-u ®éng gi¶m xuèng, do c«ng ty mua m¸y mãc thiÕt bÞ ®Ó thay thÕ c¸c may mãc ®· l¹c hËu va khÊu hao gÇn hÕt gi¸ trÞ MÆc dï hµng n¨m C«ng ty ®Òu cã vèn bæ sung tõ lîi nhuËn, nh-ng tû lÖ vèn bæ sung cßn qu¸ nhá ch-a ®¸p øng yªu cÇu cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. V× vËy C«ng ty phai vay ng©n hµng ®Ó bæ sung nguån vèn l-u ®éng, do ®ã dÊn tíi t×nh tr¹ng chi phÝ cao lµm gi¶m hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. §Ó gi¶m bít chi phÝ l·i vay C«ng ty thùc hiÖn l·i vay toµn bé c«ng nh©n viªn, huy ®éng tõ kho¶n ®ãng gãp cña c«ng nh©n viªn, gãp phÇn nao gi¶m bít g¸nh n¨ng ®ã, tuy nhiªn viÖc huy ®éng vèn lín mµ huy ®éng tõ c«ng nh©n viªn lµ khã thùc hiÖn ë C«ng Ty Cæ PhÇn C¬ KhÝ X©y Dùng Sè 4 Nguyªn nh©n do ®Æc ®iÓm s¶n phÈm cña C«ng ty la nh-ng thiÕt bÞ cã gi¸ trÞ lín nªn viÖc thanh to¸n th-êng bÞ tr¶ chËm, kh¸ch hµng sau khi ký hîp ®ång chØ ®¹t 24 % gi¸ trÞ thiÕt bÞ, sau khi l¾p ®Æt xong ch¹y thö míi thanh to¸n xong 65% gi¸ trÞ cßn l¹i, cßn lai gi÷ ®Ó b¶o hµnh m¸y mãc thiÕt bÞ, sau khi hÕt hîp ®ång. §©y lµ ®èi doanh nghiÖp thùc hiÖn ®óng hîp ®ång ®Æt ra, 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 cßn nh÷ng Doanh nghiÖp sau khi hÕt thêi h¹n hîp ®ång mµ kh«ng thanh to¸n, cã thÓ nãi t×nh tr¹ng chiÕm dông vèn ë nh÷ng Doanh nghiÖp quèc doanh la kh¸ phæ biÕn, trong khi dã nguyªn vËt liÖu cña C«ng ty th× kh«ng thÓ chiÕm dông vèn cña c¸ nh©n Doanh nghiÖp kh¸c mµ th-êng ph¶i thanh to¸n ngay, ®©y lµ ®iÓm yÕu mµ C«ng ty ch-a gi¶i quyÕt ®-îc 2.6 §Æc ®iÓm vÒ thÞ tr-êng tiªu thô s¶n phÈm ThÞ tr-êng cña C«ng ty ®· ®-îc gi÷ v÷ng trong nhiÒu n¨m qua, trong thêi gian gÇn ®©y c«ng t¸c tiÕp thÞ tuyªn truyÒn, qu¶ng c¸o, xóc tiÕn b¸n(qua cac c«ng cô truyÒn th«ng trong va ngoµi ngµnh ) ®· ®-îc chó träng, ®éi ngò c¸n bé lµm c«ng t¸c tiÕp thÞ vµ ®Êu thÇu còng ®-îc cñng cè. N¨ng lùc cña C«ng ty trong ®Êu thÇu va c«ng t¸c s¶n xuÊt còng ®-îc ph¸t huy m¹nh.C«ng ty ®· thùc hiÖn më réng vµ liªn kÕt c¸c quan hÖ, ®· cã nhiÒu kinh nghiÖm trong t×m kiÕm b¹n hµng, nay më ra trong toµn n-íc tõ b¸c chÝ nam ( c¸c tØnh t©y nguyªn ) víi uy tÝn vÒ chÕ t¹o m¸y vËt liÖu cña C«ng ty víi chÊt l-îng cao, gi¸ c¶ vµ kinh nghiÖm ®Êu thÇu l©u n¨m, nhiÒu c«ng tr×nh ®· ®-îc chñ ®Çu tchØ ®Þnh cho C«ng ty th¾ng thÇu t¹o ®iÒu kiÖn h¬n n÷a cho C«ng ty. Nhchóng ta ®· biÕt s¶n phÈm s¶n xuÊt ra nh»m tho¶ m·n nhu cÇu ng-êi tiªu dïng, ®¸p øng ®-îc nhu cÇu thÞ tr-êng tøc lµ s¶n phÈm ®· tho· m·n mét phÇn nµo ®ã nhu cÇu cña ng-êi tiªu dïng, yÕu tè thÞ tr-êng ®ãng vai trß quan träng tíi viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty mac dï chñng lo¹i s¶n phÈm cña C«ng ty ®a d¹ng nh-ng cã thÓ chia thµnh c¸c lo¹i thÞ tr-êng nh- lµ : ThÞ tr-êng x©y dùng c¬ b¶n : hiÖn nay ®Êt n-íc trong giai ®o¹n ph¸t triÓn, hÖ thèng cÇu ®-êng giao th«ng cÇn c¶i t¹o vµ x©y dùng ®Ó ®¸p øng phï hîp yªu cÇu míi, v× vËy thÞ tr-êng nµy sÏ cã tiÒm n¨ng ph¸t triÓn ThÞ tr-êng c«ng nghiÖp nhÑ: ®©y lµ thÞ tr-êng ma nhµ n-¬c ®ang quan t©m -u tiªn ph¸t triÓn nªn C«ng ty ®ang cÇn chó träng vao, do c¸c nhu cÇu vÒ 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 m¸y mãc thiÕt bÞ ®Ó chÕ biÕn s¶n phÈm t¨ng lªn ®©y lµ thi tr-êng mµ C«ng ty cÇn khai th¸c t¹n dông Bªn c¹nh ®ã C«ng ty chuyªn s©u trong viÖc chÕ t¹o thiÕt bÞ vËt liÖu x©y dùng: thiÕt bÞ s¶n xuÊt g¹ch nung ®Êt lß tuynen, tr¹m trén bª t«ng, thiÕt bÞ g¹ch kh«ng nung, thiÕt bÞ nghiÒn ®¸ .... nªn C«ng ty ngµy cang më réng thÞ tr-êng, ®-îc kh¸ch hµng tÝn nhiÖm, ®ång thêi víi viÖc tù chñ t×m kiÕm viÖc lµm C«ng ty ®· chñ ký ®-îc nhiÒu hîp ®ång kinh tÕ, s¶n xuÊt ph¸t triÓn, lu«n cã viÖc lµm cho ng-êi lao ®éng II. Ph©n tÝch hiÖu qu¶ kinh doanh cña C«ng ty trong nh÷ng n¨m võa qua 1 ph©n tÝch t×nh h×nh kinh doanh cña C«ng ty C«ng Ty Cæ PhÇn C¬ KhÝ X©y Dùng Sè 4 lµ doanh nghiÖp vïa cæ phÇn ho¸. Trong nh÷ng n¨m qua C«ng ty kh«ng ngõng nç lùc v-¬n lªn t×m chç ®øng trªn thÞ tr-êng, s¶n phÈm chñ yÕu cña C«ng ty lµ s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng m¸y x©y dùng. Víi sù cè g¾ng nç lùc cña m×nh, s¶n phÈm cña C«ng ty ®· ®-îc tiªu thu trªn toµn quèc tõ c¸c tØnh phÝa b¾c nay ®· më réng thÞ tr-êng ra kh¾p c¶ n-íc, ®¸nh gi¸ sù ph¸t triÓn v-ît bËc cña C«ng ty Trong t×nh h×nh hiÖn nay sù c¹nh tranh ngµy cµng khèc liÖt cña c¬ chÕ thÞ tr-êng, kh«ng Ýt Doanh nghiÖp ph¸ s¶n vµ bªn bê ph¸ s¶n. v× thÕ C«ng Ty Cæ PhÇn C¬ KhÝ X©y Dùng Sè 4 kh«ng ngõng n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh, mÆc dï trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn C«ng Ty Cæ PhÇn C¬ KhÝ X©y Dùng Sè 4 ®· gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n vÒ vèn, c¬ së s¶n xuÊt nghÌo nµn l¹c hËu, khñng ho¶ng tµi chÝnh tiÒn tÖ kÐo dµi ®· g©y ¶nh h-ëng tíi t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty, tíi x©y dùng vµ s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng, ë trong t×nh tr¹ng chung s¶n xuÊt c¬ khÝ vµ vËt liÖu x©y dùng, m¸y chÕ t¹o m¸y bÞ ng-ng trÖ,. MÆt kh¸c sù c¹nh tranh cña n-íc ngoµi lµm cho C«ng ty cµng thªm khã kh¨n.Thùc tr¹ng vµo t×nh hinh khã kh¨n nh- vËy nh-ng C«ng ty vÉn nè lùc ngµy cang ph¸t triÓn, ®iÒu ®ã chøng tá sù cè g¾ng cao cña 20
- Xem thêm -