Tài liệu Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại nhno&ptnt sơn tây

  • Số trang: 87 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 26 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi më ®Çu 1. TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi ngµy nay trong giai ®o¹n héi nhËp kinh tÕ vµ c«ng cuéc ®æi míi, ngµnh ng©n hµng cµng tá râ vÞ trÝ quan träng hµng ®Çu cña m×nh ®èi víi sù ph¸t triÓn cña ®Êt n-íc.Thùc tÕ nh÷ng n¨m qua trong sù ®æi míi bé mÆt cña ®Êt n-íc , ho¹t ®éng cña hÖ thèng ng©n hµng nãi chung vµ NHTM nãi riªng kh«ng chØ lµ ®iÒu kiÖn mµ cßn lµ ®éng lùc cho c«ng cuéc ®æi míi . NÒn kinh tÕ n-íc ta hiÖn nay tû träng n«ng nghiÖp chiÓm tû lÖ cao, tæng thu nhËp quèc néi vÉn phô thuéc nhiÒu vµo n«ng nghiÖp. Bëi vËy ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n ®ãng méi vai trß quan träng, lµ kªnh truyÒn t¶i vèn chñ yÕu tíi n«ng d©n.Trong ®iÒu kiÖn xuÊt ph¸t ®iÓm nÒn kinh tÕ n-íc ta nãi chung vµ doanh nghiÖp nãi riªng lµ cßn thÊp. HÇu hÕt c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ d©y truyÒn cña doanh nghiÖp ®· cò kÜ l¹c hËu kh«ng ®ñ kh¶ n¨ng t¹o ra s¶n phÈm chÊt l-îng cao, kh«ng më réng qui m« s¶n xuÊt mét c¸ch thÝch hîp, m«i tr-êng ®Çu t- cßn nhiÒu h¹n chÕ. §Ó tr¸nh tôt hËu so víi c¸c n-íc trong khu vùc vµ thÕ giíi, th× ®Êt n-íc cÇn ph¶i ph¸t triÓn; ®Êt n-íc ph¸t triÓn khi nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn; nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn khi c¸c doanh nghiÖp ph¸t triÓn.VÊn ®Ò ë chç c¸c doanh nghiÖp lÊy vèn ë ®©u, trong ®ã vèn trung dµi h¹n lµ cÇn thiÕt cho doanh nghiÖp vµ ng©n hµng chÝnh lµ nguån tµi trî ®¸p øng nhu cÇu thùc tiÔn ®ã. §èi víi s¶n xuÊt n«ng th«n, ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt n«ng nghiÖp lµ cã chu k× s¶n xuÊt dµi,nhÊt lµ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp n«ng th«n bÒn v÷ng cÇn ®Çu t- vµo c¬ së h¹ tÇng, ®-êng x¸, c«ng tr×nh thuû lîi, c©y c«ng nghiÖp, c©y ¨n qu¶, ch¨n nu«i ®¹i gia sóc. Do vËy yªu cÇu vèn trung dµi h¹n lµ cÇn thiÕt. §Ó v÷ng b-íc trªn con ®-êng ®æi míi vµ héi nhËp kinh tÕ ®ang diÔn ra m¹nh mÏ th× vÊn ®Ò chÊt l-îng tÝn dông ph¶i ®-îc n©ng cao . XuÊt ph¸t tõ thùc tÕ ®ã ®ång thêi nhËn ®-îc sù ñng hé gióp ®ì nhiÖt t×nh cña c¸n c«ng nh©n viªn NHNo&PTNT S¬n T©y vµ thÇy gi¸o Tr-¬ng Quèc C­êng. Em ®± chän ®Ò t¯i “ Gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt l-îng tÝn dông trung vµ dµi h¹n t¹i NHNo&PTNT S¬n T©y” l¯m kho² luËn tèt nghiÖp . 2. Môc ®Ých nghiªn cøu Kho¸ luËn nghiªn cøu nh÷ng vÊn ®Ò lÝ luËn c¬ b¶n vÒ chÊt l-îng tÝn dông trung dµi h¹n cña ng©n hµng th-¬ng m¹i trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng. Trªn c¬ së ph©n tÝch thùc tr¹ng chÊt l-îng tÝn dông trung vµ dµi h¹n t¹i NHNo&PTNT S¬n T©y ®Ó rót ra tån t¹i vµ h¹n chÕ. Kho¸ luËn ®Æc biÖt quan t©m ®Õn viÖc ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao chÊt l-îng tÝn dông trung vµ dµi h¹n t¹i NHNo&PTNT S¬n T©y. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 3. §èi t-îng vµ ph¹m vi nghiªn cøu §èi t-îng nghiªn cøu : nghiªn cøu ho¹t ®éng chÊt l-îng tÝn dông trung vµ dµi h¹n t¹i NHNO&PTNT S¬n T©y. Ph¹m vi nghiªn cøu : Mét sè vÊn ®Ò vÒ lÝ luËn vµ thùc tiÔn liªn quan ®Õn ho¹t ®éng tÝn dông trung vµ dµi h¹n t¹i ng©n hµng.Tõ ®ã ®Ò xuÊt nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao ho¹t ®éng tÝn dông trung vµ dµi h¹n t¹i NHNo&PTNT S¬n T©y . 4. Ph-¬ng ph¸p nghiªn cøu Kho¸ luËn sö dông ph-¬ng ph¸p duy vËt biÖn chøng, duy vËt lÞch sö, ph©n tÝch diÔn gi¶i, ph©n tÝch tæng hîp vµ c¸c b¶ng biÓu ®å minh ho¹ ®Ó tæng hîp thùc tiÔn nh»m ®-a ra c¸c gi¶i ph¸p cho ho¹t ®éng tÝn dông ng©n hµng. 5. KÕt cÊu §Ò tµi : “ Gi°i ph²p n©ng cao chÊt l­îng tÝn dông trung d¯i h³n t³i NHNo&PTNT S¬n T©y”. Kho¸ luËn gåm 3 ch-¬ng Ch-¬ng 1 : TÝn dông trung dµi h¹n vµ vÊn ®Ò n©ng cao chÊt l-îng trung vµ dµi h¹n. Ch-¬ng 2 : thùc tr¹ng ho¹t ®éng tÝn dông trung dµi h¹n t¹i NHNo&PTNT S¬n T©y. Ch-¬ng3 : Gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ nh»m n©ng chÊt l-îng tÝn dông trung dµi h¹n t¹i NHNo&PTNT S¬n T©y . 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ch-¬ng 1 : tÝn dông trung dµI h¹n cña Nhtm vµ vÊn ®Ò n©ng cao chÊt l-îng tÝn dông 1.1 tÝn dông trung dµI h¹n cña ng©n hµng th-¬ng m¹i trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng 1.1.1 kh¸i niÖm ®Æc ®iÓm tÝn dông trung vµ dµi h¹n 1.1.1.1 kh¸i niÖm Trong lÞch sö vµ ph¸t triÓn cña x· héi loµi ng-êi khi nÒn kinh tÕ x· héi ph¸t triÓn.Th× NHTM ®· ra ®êi tõ mét nhãm ng-êi cÊt gi÷ vµ b¶o qu¶n tiÒn hé råi ®-a tiÒn ®ã vµo kinh doanh th«ng qua cho vay t×m kiÕm lîi nhuËn. Ngoµi ra hä kh«ng chØ cho vay mµ cßn lµm dÞch vô thanh to¸n më réng trªn toµn thÕ giíi vµ ngµy cµng ®¹t ®Õn ®Ønh cao cña nã. Ng©n hµng th-¬ng m¹i : lµ mét trung gian tµi chÝnh cung cÊp danh môc dÞch vô tµi chÝnh víi ho¹t ®éng c¬ b¶n lµ nhËn göi, cho vay vµ lµ trung gian tµi chÝnh. Bëi vËy NHTM ®ãng vai trß lµ m«i giíi gi÷a mét bªn lµ nh÷ng ng-êi cã tiÒn cho vay vµ bªn kia lµ nh÷ng ng-êi cã nhu cÇu cÇn vay vèn . Nh- vËy vai trß ho¹t ®éng trung gian cña ng©n hµng cho thÊy tÝn dông gi÷ mét vÞ trÝ ®Æc biÖt trong nÒn kinh tÕ. Nã cßn ®-îc coi lµ ®Çu mèi gi÷a ng-êi cã vèn vµ ng-êi cÇn vèn, ®ång thêi tÝn dông ng©n hµng cßn t¹o ®iÒu kiÖn quan hÖ më réng kinh tÕ víi n-íc ngoµi, lµ cÇu nèi cho viÖc giao l-u kinh tÕ vµ ph-¬ng tiÖn ®Ó th¾t chÆt mèi quan hÖ kinh tÕ víi c¸c n-íc trªn thÕ giíi . TÝn dông: lµ h×nh thøc vay m-în trªn nguyªn t¾c hoµn tr¶ ®-îc thùc hiÖn khi ng-êi së h÷u mét l-îng gi¸ trÞ chuyÓn sang cho ng-êi kh¸c sö dông sau mét thêi gian tho¶ thuËn ng-êi ®ã sÏ thu håi l-îng gi¸ trÞ lín h¬n. TÝn dông ng©n hµng: lµ quan hÖ tÝn dông ®-îc thùc hiÖn gi÷a ng©n hµng vµ mét chñ thÓ kh¸c nh- : doanh nghiÖp, c¸ nh©n… Ngµy nay trong ho¹t ®éng tÝn dông, tÝn dông ng©n hµng ®-îc ph¸t triÓn d-íi nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau, gi÷ vai trß to lín trong viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi. Mét trong nh÷ng h×nh thøc ®ã chÝnh lµ tÝn dông trung dµi h¹n H×nh thøc tÝn dông nµy cã mét vÞ trÝ v« cïng quan träng vµ chÊt l-îng cña ho¹t ®éng ¶nh h-ëng rÊt lín ®Õn sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña mçi ng©n hµng . TÝn dông trung vµ dµi h¹n : lµ c¸c kho¶n cho vay cã k× h¹n lín h¬n mét n¨m vµ thêi gian cho vay kh«ng qu¸ thêi gian khÊu hao cña tµi s¶n h×nh thµnh tõ vèn vay. 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Mçi n-íc cã qui ®Þnh riªng vÒ thêi gian cña tÝn dông trung vµ dµi h¹n C¸c n-íc trªn thÕ giíi qui ®Þnh : tÝn dông trung h¹n lµ lo¹i chi vay cã thêi h¹n 1 n¨m ®Õn 7 n¨m, cßn tÝn dông dµi h¹n lµ trªn 7 n¨m. ë ViÖt Nam theo qui ®Þnh cña ng©n hµng nhµ n-íc ViÖt Nam th× tÝn dông trung h¹n lµ lo¹i tÝn dông cã thêi h¹n tõ 1 ®Õn 5 n¨m, cßn tÝn dông dµi h¹n lµ tÝn dông cã thêi h¹n tõ 5 n¨m n¨m trë lªn . TÝn dông trung h¹n :lµ lo¹i tÝn dông cã thêi h¹n tõ 1®Õn 5 n¨m. Lo¹i tÝn dông nµy ®-îc cÊp ®Ó mua tµi s¶n cè ®Þnh, c¶i tiÕn ®æi míi kÜ thuËt, më réng s¶n xuÊt vµ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh nhá, cã thêi h¹n thu håi vèn nhanh. TÝn dông dµi h¹n : lµ lo¹i tÝn dông cã thêi h¹n trªn 5 n¨m ®-îc sö dông ®Ó cÊp vèn cho x©y dùng c¬ b¶n, ®Çu t- x©y dùng c¸c xÝ nghiÖp míi, c¸c c«ng tr×nh thuéc c¬ së h¹ tÇng (®-êng x¸ , bÕn c¶ng , s©n bay …) c¶i tiÕn vµ më réng s¶n xuÊt víi qui m« lín. 1.1.1.2 §Æc ®iÓm cña tÝn dông trung dµi h¹n  Vèn ®Çu t- lín Trong nÒn kinh tÕ nhu cÇu tÝn dông trung vµ dµi h¹n th-êng xuyªn ph¸t sinh bëi c¸c doanh nghiÖp lu«n ph¶i t×m c¸ch ph¸t triÓn vµ më réng s¶n xuÊt, ®æi míi kÜ thuËt tin häc…. Muèn lµm ®-îc vËy ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i cã vèn lín. Tõ ®ã c¸c doanh nghiÖp t×m ®Õn ng©n hµng. §©y chÝnh lµ mét yÕu tè n÷a mang l¹i rñi ro cho ng©n hµng. Bëi khi ng©n hµng ra quyÕt ®Þnh cho vay ®èi víi mét doanh nghiÖp víi kho¶n tÝn dông lín nÕu doanh nghiÖp ®ã lµm ¨n cã hiÖu qña mang l¹i lîi nhuËn th× ng©n hµng sÏ thu ®-îc gèc vµ l·i. Cßn ng-îc l¹i nÕu doanh nghiÖp lµm ¨n kh«ng ®óng c¸ch thua lç kh«ng tr¶ ®-îc nî vµ ph¸ s¶n th× ®ång nghÜa víi viÖc ng©n hµng mÊt ®i mét kho¶n lîi nhuËn ®¸ng kÓ vµ thËm chÝ mÊt ®i mét sè vèn t-¬ng ®èi lín lµm ¶nh h-ëng tíi kÕt qña ho¹t ®éng chung cña ng©n hµng . Víi nh÷ng ®Æc ®iÓm trªn cña vèn trung, dµi h¹n ta thÊy ngoµi nh÷ng -u ®iÓm th× nã cßn nhiÒu h¹n chÕ mang l¹i rñi ro khã l-êng cho ng©n hµng. Bëi vËy ta cÇn nghiªn cøu ®Ó cã nh÷ng biÖn ph¸p n©ng cao vèn trung dµi h¹n.  Thêi h¹n cho vay dµi. TÝn dông trung dµi h¹n th-êng cã thêi gian dµi do ®ã nã lµ yÕu tè mang laÞ rñi ro cho ng©n hµng . V× trong thêi gian dµi nh- thÕ cã nhiÒu biÕn ®éng vÒ chÝnh s¸ch ph¸p luËt, qui chÕ vµ l¹m ph¸t . Nh÷ng biÕn ®éng nµy ®Òu g©y ¶nh h-ëng xÊu ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng, lµm cho kh¶ 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 n¨ng hoµn tr¶ vèn cña kh¸ch hµng cho ng©n hµng cã thÓ lµ chËm hoÆc kh«ng hoµn tr¶ ®-îc nî cho ng©n hµng. Tõ ®ã dÉn ®Õn chÊt l-îng tÝn dông trung dµi h¹n cña ng©n hµng cã thÓ bÞ gi¶m sót.  L·i suÊt cho vay cao L·i suÊt cho vay chÝnh lµ gi¸ c¶ cña c¸c kho¶n tÝn dông. Bëi vËy b¶n th©n l·i suÊt ®· chøa ®ùng mét m©u thuÉn ®ã lµ ng-êi cho vay muèn cã l·i suÊt cao trong khi ng-êi ®i vay muèn vay víi l·i suÊt thÊp. Do ®ã còng nhgi¸ c¶ cña nh÷ng lo¹i hµng ho¸ kh¸c, l·i suÊt ®-îc x¸c ®Þnh bëi cung cÇu vÒ vèn. Ng-êi ®i vay coi l·i suÊt nh- mét kho¶n chi phÝ vµ chi phÝ cµng gi¶m th× cÇu cµng t¨ng vµ ng-îc l¹i khi l·i suÊt t¨ng th× cÇu vÒ vèn vay l¹i gi¶m xuèng. Ngoµi viÖc chÞu t¸c ®éng cña cung cÇu vÒ vèn, l·i suÊt cßn phô thuéc vµo møc ®é rñi ro, sè l-îng thêi h¹n vay vèn vµ t×nh h×nh kinh tÕ. Rñi ro trong viÖc hoµn tr¶ cµng nhiÒu th× ng-êi cho vay sÏ tÝnh l·i suÊt cµng cao. NÕu mét nÒn kinh tÕ cã biÕn ®éng tû lÖ l¹m ph¸t cao ng-êi cho vay cã thÓ yªu cÇu mét møc l·i suÊt cao h¬n v× hä thÊy cã nhiÒu rñi ro h¬n trong viÖc hoµn tr¶ vèn gèc cña ng-êi vay.VÒ c¬ b¶n c¸c kho¶n ®Çu t- cã k× h¹n cµng dµi th× rñi ro cµng cao. ChÝnh v× vËy l·i suÊt cho vay trung dµi h¹n th-êng cao h¬n l·i suÊt cho vay ng¾n h¹n , ®Ó bï ®¾p nh÷ng chi phÝ ®· bá ra mµ cßn t¹o lîi nhuËn cho ng©n hµng . §øng tr-íc ®Æc ®iÓm nµy ng©n hµng cÇn quan t©m xem xÐt ®-a ra møc l·i suÊt cho vay phï hîp ®Ó võa ®¶m b¶o thu hót ®-îc nhiÒu kh¸ch hµng võa ®¶m b¶o ho¹t ®éng ng©n hµng kinh doanh cã l·i. 1.1.2 Vai trß cña tÝn dông trung vµ dµi h¹n 1.1.2.1 Vai trß cña tÝn dông ®èi víi ng©n hµng KÓ tõ khi ng©n hµng h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn, cho vay nãi chung vµ trung dµi h¹n nãi riªng lu«n lµ ho¹t ®éng c¬ b¶n. Ng©n hµng th-¬ng m¹i kh«ng thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®-îc nÕu kh«ng cã ho¹t ®éng cho vay. Lîi nhuËn tõ c¸c cho vay trung dµi h¹n chiÕm mét tØ lÖ quan träng trong tæng lîi nhuËn cña ng©n hµng. Nh-ng ®i kÌm víi nã l¹i lµ rñi ro rÊt lín. Khi ®· cã rñi ro x¶y ra th× hËu qu¶ nÆng nÒ do nh÷ng mãn vay trung dµi h¹n th-êng cã gi¸ trÞ lín, ng©n hµng ph¶i dïng nhiÒu vèn tõ c¸c quÜ trÝch lËp phßng ngõa rñi ro hoÆc vèn tù cã ®Ó bï ®¾p l¹i. Kh«ng nh÷ng vËy, t¸c ®éng cña nã ®èi víi ng©n hµng kh«ng chØ diÔn ra trong thêi gian ng¾n mµ cßn kÐo dµi.Thu nî cho vay, nî qu¸ h¹n, nî khã ®ßi, lu«n lµ ®Ò tµi quan t©m cña c¸c nhµ ®iÒu hµnh ng©n hµng. Sè l-îng c¸c phßng tÝn dông vµ c¸n bé tÝn dông bao giê còng nhiÒu h¬n mét c¸ch t-¬ng ®èi so víi c¸c bé phËn kh¸c. Cã nh- vËy míi ®¶m b¶o an 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 toµn cho ng©n hµng vµ lµm t¨ng lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng cho vay trung dµi h¹n . B¶n th©n tÝn dông trung dµi h¹n ®· lµ mét ho¹t ®éng c¬ b¶n cña ng©n hµng. H¬n n÷a, thùc hiÖn tèt ho¹t ®éng tÝn dông trung dµi h¹n cßn cã t¸c ®éng tèt ®Õn c¸c ho¹t ®éng kh¸c cña ng©n hµng. V× vËy nhê c¸c kho¶n ®Çu t- trung vµ dµi h¹n lµ nÒn t¶ng cho sù ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp míi yªn t©m sö dông c¸c kho¶n vay ng¾n h¹n cña ng©n hµng ®Ó s¶n xuÊt kinh doanh . Do ®ã, tÝn dông trung dµi h¹n chÝnh lµ ®éng lùc tõng b-íc thóc ®Èy tÝn dông ng¾n h¹n ph¸t triÓn. 1.1.2.2 Vai trß cña tÝn dông trung dµi h¹n ®èi víi doanh nghiÖp N-íc ta ®· chuyÓn tõ nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch sang nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng cã sù qu¶n lÝ cña nhµ n-íc. C¸c chÝnh s¸ch, c¬ chÕ cò kh«ng cßn phï hîp víi nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng, vµ ®ang bÞ xo¸ dÇn. §Êt n-íc ta ®ang ®øng tr-íc mét c¬ héi ph¸t triÓn míi ch-a tõng cã. C¸c doanh nghiÖp thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ còng ®ang trªn ®µ ph¸t triÓn. Nh-ng mét vÊn ®Ò tr-íc m¾t c¸c doanh nghiÖp th-êng gÆp ph¶i mét c¨n bÖnh kinh niªn lµ thiÕu vèn, ®Æc biÖt lµ vèn trung vµ dµi h¹n ®Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt. NÒn kinh tÕ kh«ng ngõng ph¸t triÓn, hµng ho¸ s¶n xuÊt ra ngµy cµng nhiÒu vµ nhu cÇu cña con ng-êi kh«ng ngõng n©ng cao. Mét doanh nghiÖp muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn th× ph¶i biÕt n¾m b¾t nhu cÇu vµ tho¶ m·n nhu cÇu ®ã. Nh- vËy doanh nghiÖp ph¶i kh«ng ngõng ®æi míi, m¹nh d¹n ®Çu t- n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm, më réng s¶n xuÊt th©m nhËp vµo thÞ tr-êng míi. Nguån vèn ng¾n h¹n chØ ®¸p øng nhu cÇu vèn t¹m thêi trong doanh nghiÖp chø kh«ng gióp doanh nghiÖp cã c¸c ho¹t ®éng kinh doanh dµi h¹n, cã thêi gian thu håi vèn l©u dµi. Doanh nghiÖp cã thÓ tù tÝch luü lîi nhuËn nh-ng thêi gian tÝch luü cã thÓ qu¸ l©u lµm mÊt c¬ héi kinh doanh. H¬n n÷a, khi chËm ®æi míi th× lîi nhuËn còng kh«ng cßn. Nh- vËy, vay vèn trung- dµi h¹n tõ ng©n hµng lµ biÖn ph¸p quan träng ®Ó doanh nghiÖp cã vèn thùc hiÖn dù ¸n cña m×nh. Riªng ®èi víi c¸c doanh nghiÖp nhµ n-íc, vay ng©n hµng buéc c¸c doanh nghiÖp tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ ®ång vèn vay, ph¶i cã dù ¸n kinh doanh hiÖu qu¶ ®Ó cã thÓ tr¶ c¶ vèn vµ l·i cho ng©n hµng, ®ång thêi ®em l¹i thu nhËp cho b¶n th©n doanh nghiÖp. 1.1.2.3 Vai trß vèn trung, dµi h¹n ®èi víi hé s¶n xuÊt kinh doanh n«ng th«n N-íc ta lµ mét n-íc n«ng nghiÖp víi h¬n 80% d©n sè sèng ë n«ng th«n. N«ng th«n lµ n¬i cun øng hµng ho¸ n«ng s¶n cho tiªu dïng c¶ n-íc, cung cÊp nguyªn liÖu cho c«ng nghiÖp, cung cÊp nguån lao ®éng dåi dµo cho 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 c¸c ngµnh nghÒ kh¸c trong c¶ n-íc. Trong qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch nÒn kinh tÕ ®Êt n-íc tõ kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ sang kinh tÕ thÞ tr-êng th× viÖc h×nh thµnh tµi chÝnh ë n«ng th«n lµ mét ®ßi hái bøc thiÕt ph¸t triÓn n«ng nghiÖp n«ng th«n lµ bÒn v÷ng lµ chiÕn l-îc trong gãp phÇn thóc ®Èy sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi . Trong ®ã ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n ®ãng vai trß rÊt lín . TÝn dông trung dµi h¹n thóc ®Èy h×nh thµnh thÞ tr-êng tµi chÝnh ë n«ng th«n .ThÞ tr-êng tµi chÝnh ë n«ng th«n lµ n¬i gi¶i quyÕt cung cÇu vÒ vèn nh»m tho¶ m·n nhu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ n«ng th«n . TÝn dông trung dµi h¹n gãp phÇn thóc ®Èy nhanh qu¸ tr×nh tÝch tô vµ tËp trung vèn , t- liÖu s¶n xuÊt , khoa häc c«ng nghÖ ph¸t triÓn kinh tÕ n«ng th«n . Trong n«ng th«n hiÖn nay sè hé d©n kh¸ ®ang giµu lªn chiÕm tØ lÖ ngµy cµng cao do hä cã tr×nh ®é s¶n xuÊt tiÕp thu ®-îc khoa häc kÜ thuËt hä cã vèn lµ ®iÒu thiÕt yÕu ban ®Çu cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ n¾m b¾t nhanh nh¹y thÞ tr-êng hä quyÕt ®Þnh ®-îc s¶n xuÊt c¸i g× , s¶n xuÊt cho ai vµ s¶n xuÊt nhthÕ nµo ®Ó mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao nhÊt . Ng-îc l¹i cã nh÷ng hé kh«ng cã kinh nghiÖm tr×nh ®é s¶n xuÊt yÕu kÐm , s¶n xuÊt kinh doanh kh«ng hiÖu qu¶ hä cã ruéng ®Êt qu¸ Ýt so víi nhu cÇu cña hä hoÆc hä thiÕu vèn trong s¶n xuÊt trong mäi tr-êng hîp th× ®ång vèn ng©n hµng gióp hä cã kh¶ n¨ng gi¶i quyÕt ®-îc khã kh¨n vµ gãp phÇn t¨ng thu nhËp cho hä . TÝn dông trung dµi h¹n ®· gãp phÇn khai th¸c mäi tiÒm n¨ng vÒ ®Êt ®ai lao ®éng vµ tµi nguyªn thiªn nhiªn . TiÒm n¨ng n«ng th«n cña n-íc ta rÊt lín nÕu ®-îc nhµ n-íc quan t©m ®óng møc, ®Æc biÖt lµ chÝnh s¸ch ®Çu t- tÝn dông hîp lÝ th× ch¾c ch¾n nh÷ng tiÒm n¨ng tiÒm tµng mµ l©u nay ch-a ®-îc sö dông sÏ ®-îc ®éng viªn khai th¸c triÖt ®Ó vµ ph¸t huy hiÖu qu¶ . TÝn dông trung dµi h¹n t¹o ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn nghµnh nghÒ truyÒn thèng , nh»m gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm cho ng-êi lao ®éng . §Êt n-íc ta cã nhiÒu lµng nghÒ truyÒn thèng , ®Ó duy tr× vµ ph¸t triÓn lµng nghÒ truyÒn thèng vèn tÝn dông trung dµi h¹n gãp phÇn quan träng . Nghµnh nghÒ tryÒn thèng ph¶i sö dông sè vèn lín thêi h¹n dµi , bëi vËy tÝn dông trung dµi h¹n t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c nghµnh nghÒ truyÒn thèng ph¸t triÓn . TÝn dông trung dµi h¹n gãp phÇn x©y dùng c¬ së h¹ tÇng t¹o ®iÒu kiÖn cho n«ng d©n tiÕp thu c«ng nghÖ vµo s¶n xuÊt kinh doanh . TÝn dông nãi chung vµ tÝn dông trung dµi h¹n nãi riªng ®· gãp phÇn ®¶m b¶o hiÖu qu¶ x· héi t¹o c«ng ¨n viÖc lµm gãp phÇn gi÷ g×n an ninh trËt tù x· héi . Tr-íc ®©y ng©n hµng ch-a ph¸t triÓn , chÝnh s¸ch tÝn dông kh«ng ®-îc quan t©m thÝch ®¸ng . Nãi chung c¸c hé n«ng d©n thiÕu vèn th-êng ph¶i ®i vay víi l·i suÊt cao . ChÝnh s¸ch tÝn dông hîp lÝ më réng tÝn dông cho n«ng d©n vay vèn gãp phÇn h¹n chÕ t×nh tr¹ng cho vay nÆng l·i trong n«ng th«n . 1.1.2.4 Vai trß cña tÝn dông trung dµi h¹n ®èi víi nÒn kinh tÕ 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Vai trß cña tÝn dông trung dµi h¹n ®èi víi nÒn kinh ®-îc thÓ hiÖn nhsau :  Cung cÊp vèn phôc vô sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi TÝn dông trung,dµi h¹n gãp phÇn gi¶i quyÕt m©u thuÉn néi bé trong nÒn kinh tÕ vÒ nhu cÇu vèn tiÒn tÖ , nã thùc hiÖn viÖc ®iÒu hoµ vèn nh»m phôc vô s¶n xuÊt vµ l-u th«ng hµng ho¸ . Bªn c¹nh ®ã tÝn dông trung dµi h¹n cßn lµ ®ßn bÈy thóc ®Èy s¶n xuÊt vµ c¬ cÊu l¹i s¶n xuÊt l¹i trong nÒn kinh tÕ . Ho¹t ®éng tÝn dông ®óng ®¾n sÏ gãp phÇn kiÒm chÕ l¹m ph¸t , æn ®Þnh tiÒn tÖ , t¨ng tr-ëng kinh tÕ vµ uy tÝn quèc gia . So víi h×nh thøc cÊp vèn tõ ng©n s¸ch , h×nh thøc cÊp vèn tÝn dông trung vµ dµi h¹n hiÖu qu¶ h¬n nhiÒu , ®ång vèn lóc nµy g¾n liÒn víi quyÒn lîi cña ng©n hµng còng nh- cña doanh nghiÖp . Víi ng©n hµng ®Ó ®¶m b¶o ®ång vèn sinh lîi hä ph¶i theo dâi s¸t sao ®ång vèn cña m×nh vµ trong tr-êng hîp cÇn thiÕt ph¶i t- vÊn hoÆc ®-a ra nh÷ng lêi khuyªn bæ Ých cho doanh nghiÖp . Cßn ®èi víi doanh nghiÖp l·i suÊt tÝn dông trung dµi h¹n lµ l·i suÊt kh¸ cao nªn nÕu doanh nghiÖp kh«ng sö dông cã hiÖu qu¶ th× doanh nghiÖp sÏ mÊt ®i mét kho¶n chi phÝ ®¸ng kÓ thËm chÝ cßn chÞu l·i suÊt ph¹t hoÆc bÞ tÞch thu tµi s¶n thÕ chÊp . ChÝnh v× vËy tÝn dông trung dµi h¹n ®· kÝch thÝch sö dông vèn cã hiÖu qña vµ thóc ®Èy nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn  TÝn dông trung dµi h¹n t¹o ®iÒu kiÖn thóc ®Èy kinh tÕ ®èi ngo¹i ph¸t triÓn TÝn dông trung dµi h¹n trë thµnh mét trong nh÷ng ph-¬ng tiÖn liªn kÕt nÒn kinh tÕ gi÷a c¸c n-íc víi nhau . Bëi ng©n hµng th«ng qua ho¹t ®éng cho c¸c doanh nghiÖp trong n-íc vay ngo¹i tÖ ®Ó ®Çu t- ra n-íc ngoµi hoÆc cho c¸c ®èi t¸c n-íc ngoµi vay ®Ó ®Çu t- vµo trong n-íc , cho vay xuÊt nhËp khÈu ®· t¹o mèi quan hÖ giao l-u hîp t¸c gi÷a c¸c doanh nghiÖp trong vµ ngoµi n-íc, dÇn dÇn thiÕt lËp quan hÖ hîp t¸c chÆt chÏ gi÷a nÒn kinh tÕ cña n-íc ®ã vµ nÒn kinh tÕ c¸c n-íc trong khu vùc vµ thÕ giíi  T¹o c«nng ¨n viÖc lµm cho ng-êi lao ®éng Ngoµi nh÷ng c«ng t¸c trùc tiÕp nãi trªn th× tÝn dông trung , dµi h¹n cßn cã nh÷ng c«ng t¸c gi¸n tiÕp ®èi víi nÒn kinh tÕ .Nh÷ng dù ¸n më réng ®Çu tmíi cña doanh nghiÖp ®· t¹o ra c«ng ¨n viÖc lµm cho ng-êi lao ®éng gi¶i quyÕt nçi bøc xóc cña x· héi . ViÖc ®Çu t- míi mua s¾m d©y truyÒn c«ng nghÖ , m¸y mãc hiÖn ®¹i cña doanh nghiÖp chÝnh lµ tõng b-íc lµm thay ®æi 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 lùc l-îng s¶n xuÊt cho phï hîp víi quan hÖ s¶n xuÊt míi , thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n-íc . Qua nh÷ng vai trß trªn chóng ta thÊy ®-îc tÇm quan träng cña tÝn dông trung vµ dµi h¹n . V× vËy ®Ó tÝn dông trung dµi h¹n tiÕp tôc ph¸t triÓn vµ ph¸t huy vai trß cña m×nh th× mçi ng©n hµng cÇn ph¶i t×m mäi biÖn ph¸p kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l-îng tÝn dông trung vµ dµi h¹n nh»m thu ®-îc lîi nhuËn cao nhÊt cho m×nh ®ång thêi gióp doanh nghiÖp vµ nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn 1.1.3 C¸c h×nh thøc cña tÝn dông trung vµ dµi h¹n  TÝn dông theo dù ¸n Lµ h×nh thøc ng©n hµng cÊp tÝn dông dùa trªn c¬ së dù ¸n sau khi ®-îc xem xÐt vµ kh¼ng ®Þnh tÝnh hiÖu qu¶ , tÝnh kh¶ thi cña dù ¸n . Muèn ®-îc vay vèn trung vµ dµi h¹n ng-êi vay ph¶i so¹n th¶o ®-îc dù ¸n ®Çu t- vµ môc tiªu cña dù ¸n ph¶i n»m trong ch-¬ng tr×nh ph¸t triÓn chung cña kinh tÕ ®Þa ph-¬ng, cña vïng, cña nhµ n-íc, ®ång thêi dù ¸n ph¶i ®-îc c¬ quan cã thÈm quyÒn cho phÐp Ph¶i x¸c ®Þnh ®-îc nhu cÇu vèn cho dù ¸n , x¸c ®Þnh ®-îc kh¶ n¨ng trang tr¶i vÒ vèn cña kh¸ch hµng cho dù ¸n . ChÝnh lµ nhu cÇu cÇn ®Çu t- vµo dù ¸n b»ng sè tiÒn vay . X¸c ®Þnh thêi h¹n thùc hiÖn ®Çu t- vµo dù ¸n chÝnh lµ thêi h¹n cho vay tiÒn Ph¶i x¸c ®Þnh ®-îc khèi l-îng ®Ó thùc hiÖn ®Çu t- hay ®«Ý t-îng mµ ng©n hµng cho vay . Khèi l-îng ®Çu t- lµ khèi l-îng hoµn thµnh, nã cã thÓ lµ c¶ mét dù ¸n hay tõng bé phËn hoµn thµnh trong dù ¸n . ViÖc thu håi nî cho vay theo dù ¸n ®-îc diÔn ra sau khi dù ¸n ®-îc ®-a vµo sö dông vµ ph¸t huy hiÖu qu¶ kinh tÕ.  TÝn dông thuª mua Lµ ph-¬ng thøc tµi trî vèn trung, dµi h¹n . Theo ph-¬ng thøc nµy ng-êi vay ®-îc sö dông tµi s¶n cña m×nh cÇn trªn c¬ së ®i thuª , kh«ng ph¶i tõ vèn mua mµ chØ ph¶i chi tiÒn thuª tµi s¶n ®ã cho c«ng ty tÝn dông thªu mua mµ khi hÕt h¹n hîp ®ång thuª ng-êi vay ®-îc quyÒn mua l¹i tµi s¶n ®ã . Thùc chÊt ®©y lµ ph-¬ng thøc vay tµi s¶n th«ng qua hîp ®ång cho thªu , kÌm theo lêi høa ®¬n ph-¬ng cho ng-êi thuª theo mäi gi¸ nhÊt ®Þnh cã tÝnh ®Õn nh÷ng sè tiÒn thuª ®· tr¶ . 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Bªn thuª chñ yÕu lµ c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng trªn lÜnh vùc c«ng nghiÖp vµ th-¬ng nghiÖp . Hä ph¶i lùa chän vay øng vµ th-¬ng l-îng tho¶ thuËn vÒ c¸c lo¹i h×nh tµi s¶n m×nh cÇn , c¸c ®Æc tÝnh kÜ thuËt , chñng lo¹i, gi¸ c¶ , ph-¬ng thøc thanh to¸n , c¸ch thøc giao nhËn vµ c¸c ®iÒu kiÖn vÒ b¶o hµnh b¶o d-ìng . Bªn cho thuª th-êng lµ c¸c tæ chøc tÝn dông , tæ chøc tµi chÝnh sau khi kiÓm ta hå s¬ x¸c nhËn chi tiÕt gi¸ c¶ , ph-¬ng thøc thanh to¸n …mµ bªn thuª vµ ng-êi cung øng ®· tho¶ thuËn , bªn cho thuª kÝ hîp ®ång cho thuª víi bªn thuª vµ hîp ®ång mua víi ng-êi cung øng . Hîp ®ång thuª mua dùa trªn mét thêi h³n m¯ theo nguyªn t¾c l¯ “kh«ng thÓ thay ®æi” v¯ bªn thuª kh«ng thÓ chÊm døt cam kÕt cña m×nh. Trong tÝn dông thuª mua bªn cho thuª lu«n gi÷ quyÒn së h÷u ®èi víi tµi s¶n ®· cho thuª. Cßn viÖc söa ch÷a b¶o qu¶n thuéc tr¸ch nhiÖm bªn thuª hay ng-êi cung øng . Ng-êi cung øng ®µm ph¸n víi bªn thuª vÒ tµi s¶n ph-¬ng thøc giao nhËn , ph-¬ng thøc thanh to¸n vµ c¸c vÊn ®Ò b¶o d-ìng …®ång thêi kÝ hîp ®ång mua b¸n tµi s¶n víi bªn cho thuª vµ cã tr¸ch nhiÖm giao tµi s¶n theo ®óng hîp ®ång, bªn cho thuª nhËn ®-îc th«ng b¸o x¸c ®Þnh vÒ viÖc giao nhËn tµi s¶n ®ã ®Ó thùc hiÖn thanh to¸n cho nhµ cung øng TÝn dông thuª mua ®ßi hái ph¶i cã mäi sù qui ®Þnh cô thÓ vÒ thêi h¹n , -íc l-îng gi¸ trÞ cßn l¹i cña tµi s¶n , kh¶ n¨ng trÝch khÊu hao . Do vËy ph¶i ®ßi hái cã c¸c chuyªn viªn nhiÒu kinh nghiÖm ë mçi lo¹i lÜnh vùc tµi s¶n kh¸c nhau .  TÝn dông tuÇn hoµn TÝn dông tuÇn hoµn ®-îc coi lµ tÝn dông trung dµi h¹n khi thêi h¹n cña hîp ®ång ®-îc kÐo dµi tõ mét ®Õn vµi n¨m vµ ng-êi vay rót tiÒn ra khi cÇn vµ ®-îc tr¶ nî khi cã nguån , trong thêi h¹n hîp ®ång cã hiÖu lùc . Trong c¸c doanh nghiÖp cæ phÇn khi cã nhu cÇu vÒ vèn trung hoÆc dµi h¹n, doanh nghiÖp cã thÓ ra t¨ng viÖc ph¸t hµnh cæ phiÕu , nh-ng còng cã thÓ vay ng©n hµng d-íi h×nh thøc tÝn dông tuÇn hoµn , sau ®ã sö dông phÇn lîi nhuËn trÝch tr¶ cho cæ ®«ng ®Ó tr¶ nî ®ång thêi t¨ng gãp vèn cæ ®«ng cò. Thùc chÊt ®©y lµ h×nh thøc c¶i biªn c¬ cÊu tµi chÝnh cña doanh nghiÖp , chuyÓn nî vay ng©n hµng thµnh vèn trung , dµi h¹n vµ thËm chÝ cã thÓ kÐo dµi nhiÒu n¨m víi ®iÒu kiÖn cã tµi s¶n b¶o ®¶m cho kho¶n vay mét c¸ch ch¾c ch¾n .  Cho vay hîp vèn Cho vay hîp vèn lµ h×nh thøc cho vay trong ®ã mét nhãm c¸c tæ chøc tµi chÝnh cïng liªn kÕt l¹i ®Ó tËp hîp vèn cho mét kh¸ch hµng . 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 C¸c tæ chøc tµi chÝnh tham gia vµo ho¹t ®éng cho vay hîp vèn th-êng lµ c¸c ng©n hµng th-¬ng m¹i c¸c c«ng ty b¶o hiÓm ng©n hµng ®Çu t- vµ c¸c tæ chøc tµi chÝnh kh¸c . 1.2 chÊt l-îng tÝn dông trung, dµi h¹n vµ c¸c chØ tiªu ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt l-îng tÝn dông 1.2.1 Quan niÖn vÒ chÊt l-îng tÝn dông trung vµ dµi h¹n Mét doanh nghiÖp muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn th× lu«n lu«n ph¶i quan t©m ®Õn s¶n phÈm cña m×nh nh- chÊt l-îng ra sao, gi¸ c¶, mÉu m· ®· hîp lý ch-a . Ng©n hµng còng vËy muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn th× còng cÇn ph¶i quan t©m ®Õn s¶n phÈm cña m×nh . TÝn dông ®-îc coi lµ s¶n phÈm chñ yÕu cña ng©n hµng v× ng©n hµng kh«ng thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®-îc nÕu kh«ng cã ho¹t ®éng cho vay mµ tÝn dông chÝnh lµ ho¹t ®éng vay m-în trªn nguyªn t¾c hoµn tr¶ .Do ®ã tÝn dông ®-îc coi lµ s¶n phÈm chñ yÕu cña ng©n hµng . Ng©n hµng muèn ph¸t triÓn th× ph¶i n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm cña m×nh. Bëi vËy chÊt l­îng tÝn dông trung v¯ d¯i h³n ®­îc hiÓu nh­ sau:” TÝn dông trung dµi h¹n lµ kh¶ n¨ng ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch hµng ®ång thêi ®¶m b¶o sù tån t³i v¯ ph²t triÓn cña ng©n h¯ng v¯ sù ph²t triÓn cña x± héi.” Muèn hiÓu râ h¬n vÒ chÊt l-îng tÝn dông trung dµi h¹n ta ph¶i xÐt ®Õn chÊt l-îng tÝn dông trung dµi h¹n trªn ba khÝa c¹nh :  XÐt tõ gãc ®é kh¸ch hµng Th«ng qua quan hÖ l©u dµi ®èi víi kh¸ch hµng sù am hiÓu sÏ gióp ng©n hµng hiÓu râ nhu cÇu tÝn dông cña kh¸ch hµng tõ ®ã t×m c¸ch tiÕp cËn tho¶ m·n nhu cÇu cña hä , trong bÊt k× mét nÒn kinh tÕ c¹nh tranh mµ doanh nghiÖp, chñ thÓ kinh tÕ nµo muèn ®øng v÷ngth× viÖc quan t©m tíi chÊt l-îng lµ ®iÒu thiÕt yÕu , võa tho¶ m·n nhu cÇu cho kh¸ch hµng võa t¹o ®iÒu kiÖn cho hä n©ng cao chiÕm lÜnh thÞ tr-êng .§èi víi kh¸ch hµng chÊt l-îng tÝn dông lµ sù tho¶ m·n yªu cÇu hîp lÝ ,víi l·i só©t hîp lÝ , thñ tôc ®¬n gi¶n ®¶m b¶o thu hót kh¸ch hµng nh-ng vÉn tu©n thñ c¸c qui ®Þnh cña tÝn dông phï hîp víi tèc ®é t¨ng tr-ëng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ trong doanh nghiÖp , trong gia ®×nh ,hé vay c¶i thiÖn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ duy tr× sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña ng©n hµng .  XÐt tõ gãc ®é kinh tÕ x· héi 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ChÊt l-îng tÝn dông trung , dµi h¹n ph¶n ¸nh râ nÐt t¸c ®éng víi nÒn kinh tÕ tÝn dông phôc vô cho s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶ cao, t¹o viÖc lµm cho ng-êi lao ®éng , t¨ng thªm s¶n phÈm cho x· héi gãp phÇn t¨ng tr-ëng kinh tÕ , khai th¸c kh¶ n¨ng tiÒm tµng trong nÒn kinh tÕ , thu hót tèi ®a nguån vèn nhµn rçi trong n-íc , tranh thñ vèn vay n-íc ngoµi ®Ó phôc vô cho ph¸t triÓn kinh tÕ gãp phÇn xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo , gi÷ v÷ng trËt tù an ninh x· héi .  XÐt tõ gãc ®é ng©n hµng ChÊt l-îng tÝn dông trung dµi h¹n thÓ hiÖn ë ph¹m vi , møc ®é, giíi h¹n tÝn dông phï hîp víi kh¶ n¨ng thùc lùc theo h-íng tÝch cùc cña b¶n th©n ng©n hµng vµ ph¶i ®¶m b¶o ®-îc sù c¹nh tranh trªn thÞ tr-êng , tu©n thñ nguyªn t¾c hoµn tr¶ cã l·i . ChÊt l-îng tÝn dông ph¶i thÓ hiÖn ë chØ tiªu lîi nhuËn hîp lÝ vµ gia t¨ng d- nî , t¨ng tr-ëng tØ lÖ nî qu¸ h¹n h¹n chÕ møc thÊp nhÊt, ®¶m b¶o c¬ cÊu nguån vèn trung , dµi h¹n trong nÒn kinh tÕ . Nh- vËy chÊt l-îng tÝn dông võa lµ kh¸i niªm cô thÓ võa trõu t-îng . ChÊt l-îng tÝn dông kh«ng ph¶i tù nhiªn mµ cã ®-îc mµ nã lµ kÕt qu¶ cña mét qu¸ tr×nh ho¹t ®éng gi÷a con ng-êi trong mét tæ chøc vµ gi÷a c¸c tæ chøc víi nhau .Do ®ã ®Ó ®¹t ®-îc chÊt l-îng tÝn dông tèt cÇn ph¶i thùc hiÖn ®óng qui tr×nh cho vay cña ng©n hµng tõ kh©u thÈm ®Þnh c¸c ®iÒu kiÖn vay vèn ®Õn kiÓm tra gi¸m s¸t vµ sö lÝ vèn vay kiÓm tra tr-íc , kiÓm tra trong khi vay , kiÓm tra sau khi vay vèn vµ xö lÝ theo tõng h×nh thøc ®Ó nh»m ®¹t ®-îc kinh doanh cao nhÊt .ChÊt l-îng tÝn dông ®-îc x¸c ®Þnh qua nhiÒu yÕu tè vµ nã ph¶i ®-îc ph¶n ¸nh qua c¸c chØ tiªu cô thÓ cña ng©n hµng. 1.2.2 C¸c chØ tiªu ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt l-îng tÝn dông trung dµi h¹n §èi víi ng©n hµng th-¬ng m¹i cho vay cã vai trß quan träng trong ph¸t triÓn ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng . Nhê cã ho¹t ®éng tÝn dông mµ mét ng©n hµng cã thÓ më réng m¹ng l-íi kinh doanh , t¨ng qui m« nguån vèn vµ kh¶ n¨ng cho vay cña m×nh .NhËn thøc ®-îc tÇm quan träng cña ho¹t ®éng tÝn dông , mçi ng©n hµng ph¶i t×m bÞªn ph¸p n©ng cao chÊt l-îng ®èi víi c¸c kho¶n cho vay vµ cho thuª cña m×nh. Thùc tÕ chÊt l-îng ho¹t ®éng tÝn dông lµ mét kh¸i niÖm t-¬ng ®èi vµ kh«ng cã mét chØ tiªu tæng hîp ®Ó ph¶n ¸nh mét c¸ch chÝnh x¸c. Th«ng th-êng ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt l-îng ho¹t ®éng tÝn dông cña mét ng©n hµng th-¬ng m¹i ng-êi ta dïng mét tËp hîp c¸c chØ tiªu kh¸c nhau, nh-ng vÒ c¬ b¶n chÊt l-îng tÝn dông cña mét ng©n hµng th-¬ng m¹i ®-îc ®¸nh gi¸ qua c¸c chØ tiªu sau : 1.2.2.1 C¸c chØ tiªu ®Þnh tÝnh. 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ChØ tiªu ®Þnh tÝnh lµ nh÷ng chÕ ®é vµ thÓ lÖ ®-îc thùc hiÖn trªn ba gi¸c ®é : Ng©n hµng, kh¸ch hµng vµ nÒn kinh tÕ .  §èi víi ng©n hµng : TÝnh ®Þnh tÝnh ®èi víi ng©n hµng thÓ hiÖn ë kh¶ n¨ng thu hót kh¸ch hµng cña ng©n hµng . Mét ng©n hµng muèn thu hót ®-îc nhiÒu kh¸ch hµng vÒ phÝa m×nh th× ph¶i kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm ng©n hµng mµ ®Æc biÖt lµ n©ng cao chÊt l-îng trung vµ dµi h¹n . Bëi ®©y lµ ho¹t ®éng cã nhiÒu kh¸ch hµng tiÒm n¨ng trong t-¬ng lai . V× vËy khi l-îng kh¸ch hµng ngµy mét t¨ng sÏ cho thÊy chÊt l-îng tÝn dông trung dµi h¹n cña ng©n hµng cña ng©n hµng ngµy cµng tèt . Ngoµi ra c¸c qui chÕ vµ thÓ lÖ tÝn dông còng ¶nh h-ëng rÊt lín tíi chÊt l-îng tÝn dông trung vµ dµi h¹n, ®iÒu nµy thÓ hiÖn viÖc tu©n thñ ph¸p luËt cña ng©n hµng . Ng©n hµng muèn ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ muèn n©ng cao chÊt l-îng tÝn dông nãi chung vµ chÊt l-îng tÝn dông nãi chung vµ chÊt l-îng tÝn dông trung dµi h¹n nãi riªng th× tr-íc hÕt ph¶i tu©n thñ theo qui luËt cña ph¸p luËt . Khi cho vay trung dµi h¹n ng©n hµng cÇn ph¶i xem xÐt kh¶ n¨ng tµi chÝnh ®¶m b¶o tr¶ nî trong thêi gian cam kÕt nh- sau : -§èi víi tõng ph-¬ng ¸n dù ¸n c¶i tiÕn kÜ thuËt më réng s¶n xuÊt, hîp lý ho¸ s¶n xuÊt kh¸ch hµng ph¶i cã vèn chñ së h÷u tham gia tèi thiÓu b»ng 10% tæng møc vèn ®Çu t- cña ph-¬ng ¸n dù ¸n. -§èi víi tõng ph-¬ng ¸n dù ¸n ®Çu t- x©y dùng c¬ b¶n vµ dù ¸n phôc vô ®êi sèng th× kh¸ch hµng ph¶i cã vèn chñ së h÷u tham gia tèi thiÓu b»ng 30% tæng møc vèn ®Çu t- sau khi trõ ®i phÇn vèn l-u ®éng dù kiÕn trong tæng møc vèn ®Çu t- cña ph-¬ng ¸n dù ¸n . -Møc cho vay ®èi víi mét kh¸ch hµng t¹i bÊt cø ng©n hµng nµo còng chØ ë møc tèi ®a lµ 15% vèn tù cã cña ng©n hµng . §Ó ®¶m b¶o kh¶ n¨ng tr¶ nî cña kh¸ch hµng vay vµ kh¶ n¨ng nguån vèn cña ng©n hµng . Ngoµi ra ng©n hµng cã thÓ c¨n cø vµo møc ®é rñi ro vµ hiÖu qu¶ cña dù ¸n vay vèn ®Ó quyÕt ®Þnh tØ lÖ møc vèn chñ së h÷u cña kh¸ch hµng tham gia vµo ph-¬ng ¸n dù ¸n vay vèn cao h¬n nªu trªn . Tr-êng hîp møc vèn chñ së h÷u cña kh¸ch hµng tham gia vµo ph-¬ng ¸n dù ¸n vay vèn thÊp h¬n møc qui ®Þnh trªn th× chi nh¸nh ng©n hµng tr×nh tæng gi¸m ®èc ng©n hµng xÐt duyÖt . C¸c ng©n hµng th-¬ng m¹i trong nÒn kinh tÕ còng lµ mét ®¬n vÞ kinh doanh nªn nã còng cã nh÷ng môc tiªu cô thÓ ®Æt ra trong tõng thêi k× . ChÝnh v× vËy chÊt l-îng tÝn dông trung dµi h¹n ph¶i phï hîp víi nh÷ng môc tiªu kh¸c nhau ®ã ®Ó ®¶m b¶o sù ph¸t triÓn cña ng©n hµng .  §èi víi kh¸ch hµng 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ChØ tiªu ®Þnh tÝnh ®èi víi kh¸ch hµng thÓ hiÖn kh¶ n¨ng ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch hµng. ChÊt l-îng tÝn dông trung vµ dµi h¹n ®-îc coi lµ tèt khi nã ®¸p øng ®-îc nhu cÇu vay vèn trung vµ dµi h¹n ®óng ®¾n cña doanh nghiÖp, gióp doanh nghiÖp lµm ¨n cã l·i t¹o lîi nhuËn cho ng©n hµng . ViÖc t«n träng hîp ®ång tÝn dông cña kh¸ch hµng vay vèn c¬ së ph¸p lý cña ng©n hµng còng t¹o ®iÒu kiÖn n©ng cao chÊt l-îng c¸c kho¶n vay trung vµ dµi h¹n . Bëi ®iÒu nµy cho thÊy c¸c qui chÕ thÓ chÕ cña ng©n hµng ®· ®-îc chÊp hµnh nghiªm tóc tõ ®ã t¹o ra tÝnh an toµn vµ hiÖu qu¶ cho vèn vay.  §èi víi nÒn kinh tÕ ChØ tiªu ®Þnh tÝnh thÓ hiÖn ë kh¶ n¨ng ®¸p øng vèn phï hîp víi nhu cÇu ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ . Do ®ã mét kho¶n vay trung vµ dµi h¹n muèn cã chÊt l-îng tèt th× ph¶i ®¶m b¶o ®-îc ®Çu t- ®óng theo ®-êng lèi ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi nh»m thùc hiÖn môc tiªu chØ ®¹o cña ®¶ng vµ nhµ n-íc . H¬n n÷a m«i tr-êng kinh tÕ ph¸t triÓn, m«i tr-êng chÝnh trÞ,ph¸p luËt æn ®Þnh còng chÝnh lµ ®iÒu kiÖn tèt ®Ó n©ng cao chÊt l-¬ng tÝn dông trung vµ dµi h¹n . Trªn ®©y lµ c¸c chØ tiªu ®Þnh tÝnh ®-îc thÓ hiÖn trªn ba khÝa c¹nh : ng©n hµng, kh¸ch hµng vµ nÒn kinh tÕ , ®· phÇn nµo ph¶n ¸nh ®-îc chÊt l-îng trung vµ dµi h¹n . §Ó t×m hiÖu cô thÓ h¬n vÒ chÊt l-îng tÝn dông trung vµ dµi h¹n ta ®¸nh gi¸ trªn c¸c chØ tiªu ®Þnh l-îng. 1.2.2.2. C¸c chØ tiªu ®Þnh l-îng  ChØ tiªu doanh sè cho vay §©y lµ chØ tiªu ph¶n ¸nh chÝnh x¸c tuyÖt ®èi vÒ ho¹t ®éng cho vay trong mét thêi gian dµi , thÊy ®-îc kh¶ n¨ng ho¹t ®éng tÝn dông qua c¸c n¨m . Do ®ã nÕu kÕt hîp ®-îc doanh sè cho vay cña nhiÒu thêi k× th× ta còng thÊy mét phÇn nµo vÒ xu h-íng ho¹t ®éng tÝn dông . Doanh sè cho vay TDH Tû träng cho vay TDH = Tæng doanh sè cho vay ChØ tiªu nµy cho biÕt quy m« ®Çu t- cho vay trung vµ dµi h¹n lµ hay lín hay nhá .  ChØ tiªu doanh sè thu nî . 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ChØ tiªu doanh sè thu nî cho biÕt ng©n hµng lµm ¨n cã hiÖu qu¶ kh«ng , c¸c kho¶n cho vay cã an toµn kh«ng , c¸c doanh nghiÖp cã sö dông ®óng môc ®Ých xin vay kh«ng . Doanh sè thu nî trung dµi h¹n Tû träng doanh sè thu nî = TÝn dông trung dµi h¹n Tæng doanh sè thu nî ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh møc ®é thu nî tÝn dông trung dµi h¹n  ChØ tiªu tæng d- nî Tæng d- nî lµ mét chØ tiªu ph¶n ¸nh khèi l-îng tiÒn ng©n hµng cÊp cho nÒn kinh tÕ t¹i mét thêi ®iÓm .Tæng d- nî bao gåm d- nî cho vay ng¾n h¹n , trung vµ dµi h¹n …Tæng d- nî thÊp chøng tá ho¹t ®éng tÝn dông cña ng©n hµng yÕu kÐm , kh«ng cã kh¶ n¨ng më réng , kh¶ n¨ng tiÕp thÞ cña ng©n hµng kÐm , tr×nh ®é c¸n bé c«ng nh©n viªn thÊp. MÆc dï vËy , kh«ng cã nghÜa lµ chØ tiªu nµy cµng cao th× chÊt l-îng tÝn dông cµng cao . D- nî trung dµi h¹n ChØ tiªu d- nî trung dµi h¹n = Tæng d- nî Tû lÖ nµy cµng cao chøng tá møc ®é ph¸t triÓn cña nghiÖp vô cµng lín, mèi quan hÖ víi kh¸ch hµng cµng cã uy tÝn.  ChØ tiªu nî qu¸ h¹n Nî qu¸ h¹n lµ nh÷ng kho¶n tÝn dông kh«ng hoµn tr¶ ®óng h¹n , kh«ng ®-îc phÐp vµ kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó ®-îc gia h¹n nî . TØ lÖ nî qu¸ h¹n lµ tØ lÖ phÇn tr¨m gi÷a nî qu¸ h¹n vµ tæng d- nî cña NHTM ë mét thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh ,th-êng lµ cuèi th¸ng, cuèi quÝ , cuèi n¨m. Nî qu¸ h¹n trungvµ dµi h¹n TØ lÖ nî qu¸ h¹n TDH = Tæng d- nî tÝn dông trung vµ dµi h¹n XÐt vÒ mÆt b¶n chÊt th× tÝn dông trung dµi h¹n còng nh- tÝn dông ®Òu xuÊt ph¸t tõ nguyªn t¾c hoµn tr¶ , nªn tÝnh an toµn lµ yÕu tè quan träng bËc nhÊt ®Ó cÊu thµnh chÊt l-îng tÝn dông trung vµ dµi h¹n . V× vËy , khi mét mãn vay ®Õn h¹n tr¶ nî gèc vµ l·i ghi trªn hîp ®ång tÝn dông nh-ng bªn ®i vay kh«ng ®ñ tiÒn ®Ó tr¶ nî vµ kh«ng ®-îc gia h¹n nî th× ng©n hµng sÏ chuyÓn sè 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 nî ®ã sang nî qu¸ h¹n . Nî qu¸ h¹n chÝnh lµ ®iÒu mµ ng©n hµng kh«ng mong muèn . Trªn thùc tÕ phÇn lín nî qu¸ h¹n lµ c¸c kho¶n nî cã vÊn ®Ò . Nî qu¸ h¹n trung vµ dµi h¹n cµng cao cµng chøng tá chÊt l-îng tÝn dông trung dµi h¹n ch-a tèt vµ NHTM sÏ gÆp khã kh¨n trong kinh doanh v× nã sÏ cã nguy c¬ mÊt vèn , mÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n , gi¶m lîi nhuËn , ¶nh h-ëng ®Õn kÕ ho¹ch thu nî , t¨ng thªm chi phÝ qu¶n lÝ vµ ng©n hµng ph¶i dïng nhiÒu vèn tù cã ®Ó bï ®¾p .Ng-îc l¹i chØ tiªu nµy thÊp còng ch-a ch¾c chøng tá ®-îc chÊt l-îng tÝn dông trung dµi h¹n cña ng©n hµng lµ tèt . Bëi tØ lÖ nî qu¸ h¹n trung vµ dµi h¹n phô thuéc trùc tiÕp vµo sè nî qu¸ h¹n trung vµ dµi h¹n vµ tæng d- nî tÝn dông trung vµ dµi h¹n . Khi chØ tiªu nµy gi¶m th× cã thÓ do hai nguyªn nh©n : Mét lµ nî qu¸ h¹n trung vµ dµi h¹n gi¶m hoÆc d- nî tÝn dông trung dµi h¹n t¨ng lªn .C¶ hai nguyªn nh©n trªn ®Òu kh«ng tèt do ng©n hµng cã thÓ ®¶o nî ®Ó gi¶m nî qu¸ h¹n hoÆc ng©n hµng më réng qui m« cho vay nh»m t¨ng dnî mµ kh«ng xem xÐt ®Õn hiÖu qu¶ vèn vay . V× vËy chÊt l-îng tÝn dông trung dµi h¹n ch-a ch¾c ®· tèt . Bªn c¹nh ®ã nî qu¸ h¹n cßn ®-îc ph©n ra c¸c tiªu thøc sau: Theo thêi gian cã c¸c h×nh thøc nî qu¸ h¹n: - Nî qu¸ h¹n d-íi 180 ngµy - Nî qu¸ h¹n tõ 181 ngµy ®Õn 360 ngµy - Nî qu¸ h¹n trªn 360 ngµy ( nî khã ®ßi) Theo kh¶ n¨ng thu håi - Nî qu¸ h¹n cã kh¶ an-ng thu håi : Lµ nh÷ng kho¶n nî qu¸ h¹n mµ ng-êi vay vèn cã thÓ tiÕp tôc tr¶ nî cho ng©n hµng - Nî qu¸ h¹n kh«ng cã kh¶ n¨ng thu håi : Lµ nh÷ng kho¶n nî qu¸ h¹n mµ ng-êi vay Ýt cã kh¶ n¨ng tr¶ nî cho ng©n hµng NQH TDH cã kh¶ n¨ng thu håi Tû lÖ NQH trung vµ dµi h¹n = Cã kh¶ n¨ng thu håi Nî qu¸ h¹n trung dµi h¹n NQH TDH kh«ng cã kh¶ n¨ng håi Tû lÖ NQH trung vµ dµi h¹n = Kh«ng cã kh¶ n¨ng thu håi Nî qu¸ h¹n trung dµi h¹n Hai chØ tiªu nµy cho chóng ta biÕt ®ùoc cã bao nhiªu phÇn tr¨m trong tæng sè nî qu¸ h¹n trung vµ dµi h¹n cã kh¶ n¨ng thu håi . Sö dông hai chØ tiªu nµy cho phÐp chóng ta ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c h¬n , toµn diÖn h¬n vÒ chÊt l-îng tÝn dông trung vµ dµi h¹n. Nî qu¸ h¹n khã ®ßi trung vµ dµi h¹n ChØ tiªu nî qu¸ h¹n khã ®ßi = Tæng d- nî tÝn dông trung vµ dµi h¹n 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 NÕu tû lÖ nµy cao th× nã ph¶n ¸nh r»ng mãn cho vay cña ng©n hµng cã chÊt l-îng thÊp , ho¹t ®éng cña ng©n hµng ®· kh«ng cã hiÖu qu¶ vµ c¸c chØ tiªu kh¸c ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt l-îng tÝn dông trung vµ dµi h¹n trë nªn kh«ng cã gi¸ trÞ .  ChØ tiªu vßng quay vèn tÝn dông §©y lµ chØ tiªu th-êng ®-îc c¸c ng©n hµng th-¬ng m¹i tÝnh to¸n hµng n¨m ®Ó ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng tæ chøc qu¶n lÝ vèn tÝn dông vµ chÊt l-îng tÝn dông trong viÖc ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch hµng . Doanh sè thu nî Vßng quay vèn tÝn dông = D- nî b×nh qu©n HÖ sè nµy ph¶n ¸nh sè vßng chu chuyÓn cña vèn tÝn dông . Vßng quay vèn tÝn dông cµng cao chøng tá nguån vèn vay ng©n hµng ®· lu©n chuyÓn nhanh , tham gia vµo nhiÒu chu k× s¶n xuÊt vµ l-u th«ng hµng ho¸ . Víi mét sè vèn nhÊt ®Þnh , nh-ng do vßng quay vèn tÝn dông nhanh nªn ng©n hµng ®· ®¸p øng ®-îc nhu cÇu vèn cho c¸c doanh nghiÖp , mÆt kh¸c ng©n hµng cã vèn ®Ó ®Çu t- vµo c¸c lÜnh vùc kh¸c . Nh- vËy hÖ sè vèn cµng t¨ng ph¶n ¸nh t×nh h×nh tæ chøc qu¶n lÝ vèn tÝn dông cµng tèt , chÊt l-îng tÝn dông cµng cao .  ChØ tiªu sö dông vèn Vèn sö dông *100% ChØ tiªu sö dông vèn = Vèn huy ®éng ChØ tiªu nµy cho phÐp ta ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña ng©n hµng , nÕu chØ tiªu nµy cµng lín th× cµng chøng tá ng©n hµng sö dông tæng hîp mét hÖ thèng c¸c chØ tiªu ®Ó cã thÓ ®-a ra mét kÕt luËn chÝnh x¸c.  ChØ tiªu lîi nhuËn Lîi nhuËn tõ tÝn dông trung vµ dµi h¹n Tû lÖ sinh lîi trung dµi h¹n= Tæng d- nî tÝn dông trung vµ dµi h¹n ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng sinh lêi cña tÝn dông trung vµ dµi h¹n. Mét kho¶n tÝn dông dï ng¾n hay dµi kh«ng thÓ xem lµ cã chÊt l-îng cao 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 nÕu nã kh«ng ®em l¹i lîi nhuËn .Lîi nhuËn lµ phÇn chªnh lÖch gi÷a thu nhËp vµ chi phÝ trong ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng . Lîi nhuËn cã thÓ lµ mét sè du¬ng hoÆc lµ mét sè ©m . -Nªó lîi nhuËn (p)>0 th× kinh doanh cã l·i - NÕu lîi nhuËn (p)=0 kinh doanh hoµ vèn - Nªu lîi nhuËn (P) <0 kinh doanh lç Lîi nhuËn tõ tÝn dông trung dµi h¹n Tû lÖ lîi nhuËn trung vµ dµi h¹n= Tæng lîi nhuËn cho vay ChØ tiªu nµy thÓ hiÖn vÞ trÝ cña tÝn dông trung vµ dµi h¹n trong toµn bé ho¹t ®éng cho vay cña ng©n hµng .Nã cã thÓ ®-îc sö dông cïng víi c¸c chØ tiªu vßng quay vèn vµ nî qu¸ h¹n ®Ó cã thÓ ®¸nh gi¸ vµ ®-a ra kÕt luËn chÝnh x¸c h¬n vÒ hiÖu qu¶ cña c¸c mãn vay cã thêi h¹n trªn mét n¨m . Lîi nhuËn ph¶n ¸nh tæng hîp chÊt l-îng ho¹t ®éng kinh doanh , lîi nhuËn thu ®-îc cµng nhiÒu ph¶n ¸nh tèc ®é kinh doanh cµng tèt vµ ng-îc l¹i thÓ hiÖn chÊt l-îng kinh doanh kÐm . V× vËy trong qu¸ tr×nh kinh doanh ph¶i lu«n quan t©m qu¶n lÝ vÊn ®Ò lîi nhuËn , ph¶i cã nh÷ng biÖn ph¸p ®Ó n©ng cao thu nhËp , gi¶m thÊp c¸c chi phÝ ®Ó n©ng cao ®-îc lîi nhuËn . Nh÷ng chØ tiªu ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt l-îng tÝn dông trun vµ dµi h¹n xÐt c¶ bªn cung cÊp vèn lµ ng©n hµng vµ bªn tiÕp nhËn vèn lµ kh¸ch hµng nªu ë trªn chØ lµ mét sè chØ tiªu dÔ nhËn biÕt vµ cã thÓ dïng ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt l-îng tÝn dông . Th«ng th-êng c¸c kho¶n tÝn dông trung dµi h¹n mµ tèt ®èi víi ng©n hµng th× còng tèt ®èi víi kh¸ch hµng vµ ng-îc l¹i . Tuy nhiªn ®èi víi ng©n hµng vµ kh¸ch hµng th× møc ®é tèt cña c¸c kho¶n vay sÏ kh¸c nhau . V× vËy muèn t×m hiÓu chÊt l-îng tÝn dông trung vµ dµi h¹n chÞu t¸c ®éng bëi nh÷ng nh©n tè th× chóng ta cïng xem xÐt c¸c nh©n tè ¶nh h-ëng ®Õn chÊt l-îng tÝn dông trung vµ dµi h¹n. 1.3 C¸c nh©n tè ¶nh h-ëng tíi chÊt l-îng tÝn dông trungvµ dµi h¹n vµ sù cÇn thiÕt ph¶i n©ng cao chÊt l-îng tÝn dông trung vµ dµi h¹n 1.3.1 C¸c nh©n tè ¶nh h-ëng ®Õn chÊt l-îng tÝn dông trung vµ dµi h¹n TÝn dông trung dµi h¹n cã vai trß hÕt søc quan träng ®èi víi nÒn kinh tÕ mçi quèc gia , gãp phÇn thóc ®Èy nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn .V× vËy viÖc xem xÐt c¸c yÕu tè ¶nh h-ëng tíi chÊt l-îng tÝn dông trung dµi h¹n lµ v« cïng cÇn 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 thiÕt . §iÒu nµy sÏ gióp chóng ta rÊt nhiÒu trong viÖc xem xÐt ®Ò ra c¸c ph-¬ng h-íng , gi¶i ph¸p ®Ó n©ng cao chÊt l-îng tÝn dông trung dµi h¹n . Cã nhiÒu nh©n tè ¶nh h-ëng tíi chÊt l-îng tÝn dông trung vµ dµi h¹n bao gåm c¸c nh©n tè kh¸ch quan vµ nh©n tè chñ quan 1.3.1.1 C¸c nh©n tè kh¸ch quan  M«i tr-êng kinh tÕ M«i tr-êng kinh tÕ ph¸t triÓn æn ®Þnh sÏ t¹o thuËn lîi cho c«ng t¸c tÝn dông trung vµ dµi h¹n nãi riªng còng nh- c«ng t¸c tÝn dông nãi chung .Ta cã thÓ thÊy râ r»ng , ®Ó ng©n hµng cã thÓ huy ®éng ®-îc nhiÒu ngu«n vèn , më réng ho¹t ®éng cho vay , phôc vô cho viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ , th× viÖc cã mét nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn æn ®Þnh sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho ng©n hµng më réng qui m« ho¹t ®éng cña m×nh ,lµm gi¸ c¶ lu«n gi÷ ë møc æn ®Þnh , lµnh m¹nh, tr¸nh ®-îc t×nh tr¹ng l¹m ph¸t hay gi¶m ph¸t vµ tr¸nh cho ng©n hµng ph¶i chÞu nh÷ng thiÖt h¹i lín do sù mÊt m¸t cu¶ ®ång tiÒn , tõ ®ã tr¸nh ®-îc sù gi¶m thÊp cña chÊt l-îng tÝn dông . M«i tr-êng kinh tÕ rÊt cã thÓ cã nh÷ng thay ®æi bÊt ngê . Ch¼ng h¹n nÕu thêi k× kinh tÕ ph¸t triÓn æn ®Þnh , h-ng thÞnh , s¶n xuÊt kinh doanh sÏ ®-îc më réng dÉn ®Õn nhu cÇu vèn t¨ng , tõ ®ã hiÖu qu¶ tÝn dông còng ®-îc t¨ng lªn , gi¶m bít nh÷ng rñi ro tÝn dông . Ng-îc l¹i , trong thêi k× nÒn kinh tÕ bÞ suy tho¸i , s¶n xuÊt bÞ ®×nh trÖ , kinh doanh bÞ thu hÑp , thua lç th× sÏ lµm cho ho¹t ®éng tÝn dông gÆp ph¶i nhiÒu khã kh¨n do nhu cÇu vèn tÝn dông cña c¸c doanh nghiÖp bÞ gi¶m .VÝ dô nh- l¹m ph¸t cao , l·i suÊt thùc tÕ sÏ gi¶m xuèng vµ nÕu ng©n hµng kh«ng cã sù c©n ®èi gi÷a c¸c lo¹i nguån vµ sö dông nguån nh¹y c¶m víi l·i suÊt th× cã thÓ kho¶n cho vay kh«ng ®em l¹i hiÖu qu¶ nh- mong ®îi . Còng cã thÓ nh÷ng biÕn ®éng vÒ tØ gi¸ hay nh÷ng biÕn ®éng vÒ thÞ tr-êng lµm cho chñ ®Çu t- bÞ bÊt ngê dÉn ®Õn thu kh«ng ®ñ , lµm gi¶m kh¶ n¨ng tr¶ nî cho ng©n hµng . Ngoµi ra c¸c chÝnh s¸ch vµ sù t¸c ®éng , ®iÒu tiÕt cña c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn ë mçi ngµnh ®Òu cã nh÷ng ¶nh h-ëng nhÊt ®Þnh tíi chÊt l-îng tÝn dông trong ®ã cã tÝn dông trungvµ dµi h¹n . Nh- vËy vÊn ®Ò ë ®©y lµ ng©n hµng ph¶i tæ chøc tèt , hîp lÝ , khoa häc c«ng t¸c dù b¸o t×nh h×nh vµ kh¶ n¨ng øng phã víi c¸c t×nh huèng x¶y ra cña c¸c doanh nghiÖp còng nh- cña ng©n hµng ®Ó ®¶m b¶o chÊt l-îng c¸c kho¶n tÝn dông.  M«i tr-êng x· héi 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Kh¸ch hµng vµ ng©n hµng thùc hiÖn quan hÖ tÝn dông dùa trªn c¬ së tÝn nhiÖm gi÷a hai bªn .V× vËy , sù tÝn nhiÖm lµ cÇu nèi mèi quan hÖ gi÷a ng©n hµng vµ kh¸ch hµng . Uy tÝn cña ng©n hµng trªn thÞ tr-êng cµng cao th× sÏ thu hót ®-îc cµng nhiÒu kh¸ch hµng . Trong qu¸ tr×nh c¹nh tranh gi÷a c¸c ng©n hµng , c¸c ®¬n vÞ nµy ph¶i kh«ng ngõng c¶i tiÕn n©ng cao chÊt l-îng tÝn dông ®Ó chiÕm ®-îc sù uy tÝn trªn thÞ tr-êng t¹o ®µ cho sù c¹nh tranh vµ ph¸t triÓn . Kh¸ch hµng víi t- c¸ch lµ ng-êi cung vèn , võa lµ ng-êi cã nhu cÇu vÒ vèn . Víi t- c¸ch lµ ng-êi ®i vay vèn , hä mong muèn ng©n hµng ®¸p øng mét c¸ch kÞp thêi vµ thuËn tiÖn vèn cho vay víi møc l·i suÊt hîp lÝ , lµm viÖc víi thñ tôc gän nhÑ , ®¬n gi¶n , nhanh chãng . Mét mÆt ng©n hµng ®· t¹o ®-îc sù hÊp dÉn ®èi víi kh¸ch hµng , mÆt kh¸c t¹o nhiÒu thuËn lîi cho ho¹t ®éng tÝn dông . Víi t- c¸ch lµ ng-êi cung vèn , kh¸ch hµng mong muèn ng©n hµng t¹o cho hä nh÷ng dÞch vô thanh to¸n tiÖn lîi tõ nh÷ng kho¶n tiÒn göi vµ nhËn ®-îc nh÷ng kho¶n tiÒn l·i hîp lý . Nh- vËy , ng©n hµng võa lµ ng-êi ®¹i diÖn cho huy ®éng vèn , ®ång thêi còng lµ ng-êi ®¹i diÖn cho bªn cung cÊp tÝn dông. Mèi quan hÖ x· h«Þ thÓ hiÖn cô thÓ gi÷a kh¸ch hµng vµ ng©n hµng lµ nh©n tè kh«ng kÐm phÇn quan träng quyÕt ®Þnh tíi qui m« vµ ph¹m vi ho¹t ®éng cña mçi ng©n hµng ®Æc biÖt lµ trong ho¹t ®éng tÝn dông . Ngoµi ra chÊt l-îng tÝn dông cña ng©n hµng cßn bÞ ¶nh h-ëng bëi mét sè nguyªn nh©n kh¸c , nh÷ng nh©n tè bÊt kh¶ kh¸ng nh- thiªn tai , ho¶ ho¹n, dÞch bÖnh vµ nh÷ng nh©n tè kh¸c cã sù t¸c ®éng cña con ng-êi nh- lõa ®¶o, chiÕm ®o¹t …Nh÷ng nh©n tè nµy khi x¶y ra th-êng g©y hËu qu¶ lín tíi c¶ ng©n hµng vµ kh¸ch hµng , v× thÕ mµ ng©n hµng khã cãkh¶ n¨ng thu håi vèn ¶nh h-ëng tíi chÊt l-îng tÝn dông .  M«i tr-êng chÝnh trÞ M«i tr-êng chÝnh trÞ æn ®Þnh lµ mét nh©n tè quan träng thóc ®Èy ho¹t ®éng ®Çu t- vµ ng©n hµng còng cã thÓ m¹nh d¹n cho vay . §iÒu nµy ®Æc biÖt ®óng víi c¸c kho¶n tÝn dông trung vµ dµi h¹n . NÕu mét quèc gia kh«ng cã kh«ng cã sù biÕn ®éng vÒ chÝnh trÞ hay kh«ng x¶y ra chiÕn tranh , b¹o lùc, khñng bè ,sÏ lµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c nhµ ®Çu t- n-íc ngoµi bëi c¸c nhµ ®Çu t- kh«ng chØ quan t©m ®Õn lîi nhuËn mµ cßn chó träng ®Õn viÖc b¶o toµn vèn ®Çu t-. T×nh h×nh kinh tÕ chÝnh trÞ æn ®Þnh lµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt n-íc . BÊt cø mét sù biÕn ®éng nµo vÒ chÝnh trÞ còng cã thÓ lµm ¶nh h-ëng m¹nh ®Õn sù ho¹t ®éng cña ng©n hµng nh- huy ®éng vèn , 20
- Xem thêm -