Tài liệu Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại ngân hàng ngoại thương hà nội

  • Số trang: 58 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 36 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

PhÇn më ®Çu 1. Lý do chän ®Ò tµi: Cïng víi sù nghiÖp ®æi míi ®Êt níc vµ nhÊt lµ sau khi níc ta gia nhËp tæ chøc ThÕ giíi WTO, hÖ thèng ng©n hµng níc ta ®· cã sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ c¶ vÒ sè lîng vµ chÊt lîng ®Ó ®¸p øng nh÷ng yªu cÇu cña nÒn kinh tÕ. Sù lín m¹nh nµy ®· cã nh÷ng ®ãng gãp kh«ng nhá vµo c«ng cuéc c«ng nghiÖp hãa hiÖn ®¹i hãa ®Êt níc. §Æc biÖt trong nh÷ng n¨m qua, ho¹t ®éng cña hÖ thèng ng©n hµng ®ãng vai trß tÝch cùc trong c«ng t¸c huy ®éng vèn, ph©n phèi vèn vµ ®iÒu hßa vèn, gióp nguån vèn trong níc ®îc sö dông triÖt ®Ó, më réng vèn ®Çu t t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó s¶n xuÊt ph¸t triÓn, tõ ®ã cã thÓ thu hót ®îc nguån vèn tõ bªn ngoµi ®Ó ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ trong níc. Víi nh÷ng ý nghÜa lín lao ®ã, ngµnh ng©n hµng xøng ®¸ng lµ c«ng cô ®¾c lùc hç trî cho nhµ níc trong viÖc kiÒm chÕ, ®Èy lïi l¹m ph¸t vµ tõng bíc b×nh æn gi¸ c¶. Sù ph¸t triÓn cña ngµnh ng©n hµng nãi chung vµ hÖ thèng ng©n hµng th¬ng m¹i nãi riªng ®· gãp phÇn quan träng ®Ó thóc ®Èy nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn. Khi nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn ngµy cµng nhanh th× nh÷ng yªu cÇu ®Æt ra ®èi víi hÖ thèng ng©n hµng cµng nhiÒu. §iÒu ®ã buéc c¸c ng©n hµng ph¶i kh«ng ngõng ®æi míi vµ hoµn thiÖn m×nh ®Ó cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn v÷ng m¹nh trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng n¬i mµ sù c¹nh tranh lu«n diÔn ra v« cïng gay g¾t. Muèn lµm ®îc nh vËy, c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i kh«ng cßn c¸ch nµo kh¸c lµ ph¶i më réng ho¹t ®éng kinh doanh còng nh n©ng cao chÊt lîng cña nh÷ng dÞch vô. §èi víi mét ng©n hµng ho¹t ®éng chÝnh chiÕm tû träng lín nhÊt lµ ho¹t ®éng tÝn dông. Trong ho¹t ®éng tÝn dông, tÝn dông trung vµ dµi h¹n lµ nghiÖp vô quan träng mang l¹i hiÖu qu¶ cao cho ng©n hµng. V× vËy, viÖc kh«ng ngõng n©ng cao chÊt lîng tÝn dông nãi chung vµ chÊt lîng tÝn dông trung vµ dµi h¹n nãi riªng lµ mét trong nh÷ng yÕu tè quan träng t¹o nªn sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng cho c¸c ng©n hµng. Tõ nhËn thøc trªn, em quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi: "Gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt lîng tÝn dông trung vµ dµi h¹n t¹i Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng Hµ Néi" lµm chuyªn ®Ò tèt nghiÖp cña m×nh nh»m ®ãng gãp nh÷ng ý kiÕn trong ph¹m vi kiÕn thøc cña em vÒ vÊn ®Ò nghiªn cøu trªn. 2. KÕt cÊu cña ®Ò tµi: Chuyªn ®Ò ®îc tr×nh bµy ë 3 ch¬ng: Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Ch¬ng 1: TÝn dông trung, dµi h¹n vµ chÊt lîng tÝn dông trung vµ dµi h¹n t¹i Ng©n hµng th¬ng m¹i. Ch¬ng 2: Thùc tr¹ng chÊt lîng tÝn dông trung vµ dµi h¹n t¹i Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng Hµ Néi. Ch¬ng 3: Gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt lîng tÝn dông trung vµ dµi h¹n t¹i Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng Hµ Néi. 2 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Ch¬ng 1 TÝn dông trung, dµi h¹n vµ chÊt lîng tÝn dông trung vµ dµi h¹n t¹i Ng©n hµng th¬ng m¹i 1.1. Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ chÊt lîng tÝn dông trung vµ dµi h¹n 1.1.1. Kh¸i niÖm, ®Æc ®iÓm tÝn dông trung vµ dµi h¹n. 1.1.1.1. Kh¸i niÖm: TÝn dông lµ quan hÖ vay mîn, dùa vµo uy tÝn cña m×nh ®Ó sö dông vèn theo nguyªn t¾c hoµn tr¶. TÝn dông ng©n hµng thÓ hiÖn sù chuyÓn nhîng t¹m thêi mét lîng gi¸ trÞ nhÊt ®Þnh díi h×nh thøc hiÖn vËt hay tiÒn tÖ trong mét thêi h¹n nhÊt ®Þnh tõ ngêi së h÷u sang ngêi sö dông. Khi ®Õn h¹n, ngêi sö dông hoµn tr¶ cho ngêi së h÷u mét lîng gi¸ trÞ lín h¬n bao gåm gèc vµ phÇn d ra gäi lµ lîi tøc tÝn dông. Trong ho¹t ®éng tÝn dông, ho¹t ®éng chÝnh mang l¹i lîi nhuËn cho ng©n hµng lµ ho¹t ®éng tÝn dông trung vµ dµi h¹n. Ho¹t ®éng nµy cã vai trß v« cïng quan träng bëi nã ¶nh hëng tíi sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña mçi ng©n hµng. 1.1.1.2. §Æc ®iÓm cña tÝn dông trung vµ dµi h¹n * Thêi h¹n cho vay - Cho vay trung h¹n: cã thêi h¹n tõ 1 n¨m ®Õn 5 n¨m, tÝn dông trung h¹n chñ yÕu nh»m ®¸p øng nhu cÇu vèn cè ®Þnh cña kh¸ch hµng ®Ó ®Çu t mua s¾m tµi s¶n cè ®Þnh, c¶i tiÕn hoÆc ®æi míi thiÕt bÞ c«ng nghÖ, më réng s¶n xuÊt kinh doanh, x©y dùng c¸c dù ¸n míi cã quy m« nhá vµ thêi gian thu håi vèn nhanh. - Cho vay dµi h¹n: cã thêi h¹n trªn 5 n¨m vµ thêi h¹n tèi ®a cã thÓ lªn tíi 20-30 n¨m. TÝn dông dµi h¹n lµ lo¹i tÝn dông ®îc cung cÊp ®Ó ®¸p øng c¸c nhu cÇu dµi h¹n. C¸c doanh nghiÖp sö dông phÇn vèn nµy vµo c¸c vÊn ®Ò nh: x©y dùng c¬ b¶n, x©y dùng c¸c xÝ nghiÖp míi, c¸c c«ng tr×nh thuéc c¬ së h¹ tÇng, c¶i tiÕn vµ më réng s¶n xuÊt cã quy m« lín. *§èi tîng kh¸ch hµng vay vèn. Víi môc ®Ých cho vay nh trªn, nªn ®èi tîng cho vay cña tÝn dông trung vµ dµi h¹n lµ c¸c chi phÝ cÊu thµnh trong tæng møc ®Çu t cña dù ¸n kh«ng ph©n biÖt thµnh phÇn kinh tÕ, lµ tæ chøc, c¸ nh©n hay lµ doanh nghiÖp, bao 3 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp gåm: gi¸ trÞ vËt t, m¸y mãc thiÕt bÞ, c«ng nghÖ chuyÓn giao, chi phÝ nh©n c«ng, gi¸ thuÕ vµ chuyÓn nhîng ®Êt ®ai, gi¸ thuª mua c¸c tµi s¶n, chi phÝ mua b¶o hiÓm vµ c¸c chi phÝ kh¸c. * Vèn ®Çu t lín: V× tÝn dông trung vµ dµi h¹n ®îc dïng ®Ó cÊp vèn cho c¸c dù ¸n lín, nh÷ng ho¹t ®éng mang tÇm chiÕn lîc cña c¸c doanh nghiÖp nªn tû träng vèn vay lín gÊp nhiÒu lÇn so víi nh÷ng kho¶n vay ng¾n h¹n. * Møc ®é rñi ro cao V× thêi gian thu nî kÐo dµi mµ l·i suÊt l¹i cè ®Þnh tõ lóc cho vay cho ®Õn khi hîp ®ång kÕt thóc, trong kho¶ng thêi gian dµi ®ã cã thÓ x¶y ra nhiÒu biÕn ®éng vÒ l¹m ph¸t, vÒ quy chÕ, khñng ho¶ng kinh tÕ, khñng ho¶ng chÝnh trÞ… Nh÷ng biÕn ®éng nµy sÏ lµm ¶nh hëng xÊu tíi qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. Trong quan hÖ tÝn dông,rñi ro x¶y ra lµ ®iÒu tÊt yÕu bëi th«ng tin kh«ng c©n xøng,sù lùa chän ®èi nghÞch vµ rñi ro ®¹o ®øc.Trong tÝnh dông trung vµ dµi h¹n rñi ro cao h¬n so víi tÝn dông ng¾n h¹n bëi ®©y lµ h×nh thøc tµi trî dù ¸n.§Æc ®iÓm cña dù ¸n trung vµ dµi h¹n lµ l¹c hËu ngay tõ khi thiÕt kÕ do cã thêi gian ®Çu t dµi vµ quy m« ®Çu t lín. * L·i suÊt cao: Theo nguyªn t¾c rñi ro cµng cao th× lîi nhuËn cµng lín, ngoµi ra l·i suÊt c¬ b¶n cßn phô thuéc vµo cÊu tróc kú h¹n cña l·i suÊt nªn l·i suÊt cho vay trung vµ dµi h¹n bao giê còng lín h¬n l·i suÊt cho vay ng¾n h¹n. L·i suÊt cho vay ®îc x¸c ®Þnh tuú vµo dù ¸n, ngµnh nghÒ, lÜnh vùc ®Çu t, chÝnh s¸ch cña ng©n hµng còng nh sù tho¶ thuËn gi÷a Ng©n hµng vµ kh¸ch hµng. L·i suÊt cho vay cã thÓ ®îc tÝnh theo l·i suÊt cè ®Þnh hoÆc l·i suÊt biÕn ®éng. L·i suÊt cè ®Þnh lµ l·i suÊt gi÷ nguyªn kh«ng thay ®æi trong suèt thêi kú thùc hiÖn hîp ®ång. L·i suÊt biÕn ®æi lµ l·i suÊt cã thÓ thay ®æi lªn xuèng trong thêi h¹n vay. Trong cho vay trung dµi h¹n, phÇn lín c¸c ng©n hµng sö dông l·i suÊt biÕn ®æi ®Ó tr¸nh rñi ro cho ng©n hµng vµ ngêi vay khi l·i suÊt trªn thÞ trêng biÕn ®éng. Th«ng thêng, ®èi víi c¸c kho¶n vay trung vµ dµi h¹n t¹i c¸c Ng©n hµng Th¬ng m¹i th× l·i suÊt ®îc ®IÒu chØnh 6 th¸ng mét lÇn vµ ®- 4 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp îc tÝnh theo c«ng thøc sau: l·i suÊt ®IÒu chØnh = l·i suÊt huy ®éng tiÕt kiÖm 12 th¸ng + 0,1%/th¸ng. *§iÒu kiÖn cho vay. §Ó ®îc vay vèn, ®¬n vÞ xin vay ph¶i göi ®Õn ng©n hµng ®¬n xin vay, luËn chøng kinh tÕ, kü thuËt vµ dù to¸n ®· ®îc thÈm ®Þnh vµ cÊp trªn phª duyÖt vµ c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh cña m×nh trong mét vµi n¨m tríc. Ngoµi ra, ®¬n vÞ xin vay ph¶i göi ®Õn Ng©n hµng b¶n tÝnh to¸n hiÖu qu¶ cña dù ¸n, lîi nhuËn mµ dù ¸n mang l¹i qua c¸c n¨m, c¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng sinh lîi cña dù ¸n nh NPV, IRR...Bªn c¹nh ®ã cã tÝnh to¸n ®Çy ®ñ c¸c sè tiÒn xin vay, c¸c nguån tr¶ nî vµ lÖnh tr¶ nî. Ng©n hµng cho vay sÏ xem xÐt kü c¸c tµi liÖu nh»m ®¸nh gi¸ ®Çy ®ñ kh¶ n¨ng cña ®¬n vÞ vay vèn tríc khi quyÕt ®Þnh cho vay, t×nh h×nh tµi chÝnh vµ nghi· vô cña hä víi Nhµ níc vµ c¸c tæ chøc tµichÝnh nh thÕ nµo. Khi ng©n hµng quyÕt ®Þnh cho c¸c doanh nghiÖp vay trung vµ dµi h¹n, ng©n hµng cÇn ph¶i n¾m ch¾c hiÖu qu¶ cña ph¬ng ¸n, dù ¸n, ch¬ng tr×nh s¶n xuÊt cña bªn vay vèn. Mét trong c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó cho c¸c Ng©n hµng Th¬ng m¹i cho vay lµ thÕ chÊp. §ã còng lµ ®¶m b¶o tÝn dông ®îc thùc hiÖn díi nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau nhng nh×n chung cã thÓ chia lµm hai lo¹i: ®¶m b¶o ®èi vËt vµ ®¶m b¶o ®èi nh©n. - §¶m b¶o ®èi vËt: ®¶m b¶o ®èi vËt lµ h×nh thøc ®¶m b¶o tÝn dông mµ trong ®ã Ng©n hµng ®ãng vai trß lµ chñ nî ®îc thõa hëng mét sè quyÒn h¹n nhÊt ®Þnh ®èi víi tµi s¶n cña kh¸ch hµng nh»m lµm c¨n cø ®Ó thu håi nî trong trêng hîp kh¸ch hµng kh«ng tr¶ hoÆc kh«ng cã kh¶ n¨ng tr¶ nî. Cã 2 h×nh thøc ®¶m b¶o ®èi vËt chÝnh lµ thÕ chÊp vµ cÇm cè. + ThÕ chÊp lµ ph¬ng tiÖn chuyÓn dÞch quyÒn lîi vÒ tµi s¶n sang cho chñ nî víi môc ®Ých lµm ®¶m b¶o cho mãn nî hoÆc miÔn trõ mét nghÜa vô. Ngêi ®i vay ®îc gäi lµ ngêi thÕ chÊp vµ ngêi cho vay ®îc gäi lµ ngêi ®îc thÕ chÊp. + CÇm cè lµ hµnh vi giao nép tµi s¶n hoÆc c¸c chøng tõ chøng nhËn quyÒn së h÷u tµi s¶n cña con nî (ngêi ®îc cÇm cè) ®Ó thùc hiÖn mét nghÜa vô. NghÜa vô cÇm cè trong quan hÖ tÝn dông lµ ngêi ®i vay thùc hiÖn nghÜa vô hoµn tr¶ nî ®óng h¹n hîp ®ång. Trong trêng hîp ngêi ®i vay kh«ng thanh to¸n nî ®óng h¹n theo hîp ®ång th× Ng©n hµng cã quyÒn b¸n tµi s¶n cÇm cè vµ ®îc u tiªn 5 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp thu nî tríc c¸c chñ nî kh¸c. Nh÷ng lo¹i tµi s¶n cÇm cè th«ng dông ®Ó ®¶m b¶o cho vay Ng©n hµng gåm: cÇm cè hµng ho¸, chiÕt khÊu th¬ng phiÕu, cÇm cè c¸c chøng kho¸n kh¸c. - §¶m b¶o ®èi nh©n: §¶m b¶o ®èi nh©n lµ sù cam kÕt cña mét hoÆc nhiÒu ngêi vÒ viÖc tr¶ nî Ng©n hµng thay cho kh¸ch hµng vay vèn khi ngêi nµy kh«ng tr¶ ®îc nî. Trong ®¶m b¶o ®èi nh©n cã 3 chñ thÓ liªn quan víi nhau nh sau: Ng­ê i­®i­vay 1 Ng©n­ hµng 2 Ng­ê i­b¶o­ l·nh 1: Hîp ®ång tÝn dông ®îc ký gi÷a ng©n hµng vµ ngêi ®i vay. 2: Hîp ®ång b¶o l·nh ®îc ký gi÷a ng©n hµng vµ ngêi b¶o l·nh. Khi xÐt duyÖt mét b¶o l·nh ng©n hµng cÇn chó ý ®Õn mét sè ®iÓm nh sau: + Ngêi b¶o l·nh ph¶i cã ®ñ n¨ng lùc b¶o l·nh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. NÕu lµ ph¸p nh©n th× ngêi ®øng ra b¶o l·nh ph¶i lµ ngêi ®¹i diÖn hîp ph¸p cña ph¸p nh©n. + ThÓ nh©n hoÆc ph¸p nh©n ®øng ra b¶o l·nh ph¶i cã ®ñ n¨ng lùc tµi chÝnh ®Ó thùc hiÖn nghÜa vô ®· cam kÕt. + Uy tÝn cña ngêi b¶o l·nh. §¶m b¶o tÝn dông ®îc coi lµ tiªu chuÈn khi xÐt duyÖt cho vay nhng ph¶i thÊy r»ng ®©y kh«ng ph¶i lµ tiªu chuÈn quan träng nhÊt hay nãi c¸ch kh¸c kh«ng ph¶i lµ tiªu chuÈn mang tÝnh nguyªn t¾c. Tuy nhiªn trong thêi gian qua, c¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i níc ta vÉn xÕp ®¶m b¶o tiÒn vay vµo vÞ trÝ sè mét 1.1.2. Vai trß cña tÝn dông trung vµ dµi h¹n 1.1.2.1. §èi víi nÒn kinh tÕ * Cung cÊp vèn phôc vô sù ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi ViÖc thiÕu vèn lµ viÖc thêng xuyªn x¶y ra ë c¸c doanh nghiÖp trong viÖc t¸i s¶n xuÊt còng nh më réng ®Þa bµn ho¹t ®éng. Trong trêng hîp thiÕu, lùa chän tèi u cho c¸c doanh nghiÖp lµ ®i vay vèn t¹i c¸c ng©n hµng. Nh vËy, tÝn 6 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp dông ng©n hµng mµ chñ yÕu trong ®ã lµ tÝn dông trung vµ dµi h¹n ®· gãp phÇn ®iÒu hßa vèn trong toµn bé nÒn kinh tÕ, t¹o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®îc diÔn ra liªn tôc. TÝn dông trung vµ dµi h¹n gãp phÇn gi¶i quyÕt tho¶ ®¸ng nh÷ng nhu cÇu cña nÒn kinh tÕ vÒ nhu cÇu vèn tiÒn tÖ, nã thùc hiÖn viÖc ®iÒu hßa vèn nh»m phôc vô s¶n xuÊt vµ lu th«ng hµng hãa. Ho¹t ®éng tÝn dông lµnh m¹nh, chÝnh s¸ch tÝn dông ®óng ®¾n mang l¹i hiÖu qu¶ cao sÏ gãp phÇn kiÒm chÕ l¹m ph¸t, æn ®Þnh tiÒn tÖ, t¨ng cêng kinh tÕ vµ t¨ng uy tÝn quèc gia. TÝn dông trung vµ dµi h¹n dïng ®Ó tµi trî cho c¸c dù ¸n lín nªn viÖc cÊp tÝn dông kh«ng ph¶i tr¶i ®Òu cho c¸c chñ thÓ mµ ph¶i tËp trung vµo nh÷ng chñ thÓ kinh tÕ cã triÓn väng ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh, c¸c lÜnh vùc kinh tÕ cÇn ®îc u tiªn v× chÝnh nh÷ng ngµnh kinh tÕ, ®ã sÏ thóc ®Èy ngµnh kinh tÕ kh¸c ph¸t triÓn. Nh vËy, tÝn dông trung vµ dµi h¹n t¹o ®iÒu kiÖn thóc ®Èy c¸c ngµnh kinh tÕ mòi nhän ph¸t triÓn lµ ®éng lùc tÝch cùc trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp hãa - hiÖn ®¹i hãa ®Êt níc. Víi ng©n hµng, ®Ó ®¶m b¶o ®ång vèn sinh lêi th× hä ph¶i theo dâi s¸t sao ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp, u tiªn cho vay nh÷ng dù ¸n cã tÝnh kh¶ thi cao vµ trong nh÷ng trêng hîp cÇn thiÕt ph¶i t vÊn hoÆc ®a ra nh÷ng lêi khuyªn bæ Ých cho c¸c doanh nghiÖp. §èi víi doanh nghiÖp, do l·i suÊt cho vay trung vµ dµi h¹n rÊt cao nªn nÕu kh«ng sö dông kh«ng cã hiÖu qu¶ th× doanh nghiÖp sÏ ho¹t ®éng kh«ng hiÖu qu¶ vµ cã thÓ bÞ tÞch thu tµi s¶n thÕ chÊp. * Thóc ®Èy kinh tÕ ®èi ngo¹i ph¸t triÓn Ng©n hµng th«ng qua ho¹t ®éng cho vay ngo¹i tÖ ®Ó cho c¸c doanh nghiÖp ®Çu t ra níc ngoµi, hoÆc cho c¸c ®èi t¸c níc ngoµi vay ®Ó ®Çu t vµo trong níc hoÆc th«ng qua tÝn dông xuÊt nhËp khÈu mµ t¹o ra mèi quan hÖ giao lu hîp t¸c gi÷a c¸c doanh nghiÖp trong vµ ngoµi níc, thiÕt lËp mèi quan hÖ chÆt chÏ vÒ kinh tÕ gi÷a níc ®ã víi c¸c níc trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi. * T¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho ngêi lao ®éng Bªn c¹nh nh÷ng t¸c ®éng trùc tiÕp, tÝn dông trung vµ dµi h¹n cßn cã t¸c ®éng gi¸n tiÕp tíi nÒn kinh tÕ. Ng©n hµng cho doanh nghiÖp vay vèn ®Ó më régn s¶n xuÊt kinh doanh, sù më réng s¶n xuÊt g¾n liÒn víi viÖc t¨ng thªm nguån lao ®éng cña doanh nghiÖp ®· t¹o ra c«ng ¨n viÖc lµm cho ngêi lao ®éng, gi¶i quyÕt ®îc phÇn nµo nçi bøc xóc cña x· héi, gãp phÇn n©ng cao chÊt lîng ®êi sèng cña ngêi d©n. 7 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp 1.1.2.2. §èi víi ng©n hµng * Môc tiªu lîi nhuËn Trong ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng th¬ng m¹i cã thÓ nãi môc tiªu lîi nhuËn lµ môc tiªu hµng ®Çu mµ ng©n hµng híng tíi. Do vËy, trong c¬ chÕ thÞ trêng, c¸c ng©n hµng ph¶i tÝnh to¸n sao cho ho¹t ®éng ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt, h¹n chÕ rñi ro ë møc ®é thÊp nhÊt cã thÓ. ChiÕm tû träng lín trong ho¹t ®éng tÝn dông, lµ ho¹t ®éng sinh lêi chñ yÕu th× n©ng cao chÊt lîng tÝn dông nãi chung vµ chÊt lîng tÝn dông trung vµ dµi h¹n nãi riªng sÏ t¹o ®iÒu kiÖn t¨ng trëng bÒn v÷ng cho ng©n hµng. * T¹o ®iÒu kiÖn cho tÝn dông ng¾n h¹n ph¸t triÓn Nh chóng ta ®· biÕt, c¸c dù ¸n cña doanh nghiÖp sÏ khã mµ thùc hiÖn ®îc khi trong thiÕt bÞ, c«ng nghÖ l¹c hËu, kh«ng ®îc c¶i tiÕn cho phï hîp víi nh÷ng yªu cÇu ngµnh cµng cao cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng, khi mµ kh«ng cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh th× nguy c¬ bÞ ph¸ s¶n cña c¸c doanh nghiÖp lµ rÊt lín. V× vËy, nhê vµo c¸c kho¶n ®Çu t trung vµ dµi h¹n - nÒn t¶ng cho sù ph¸t triÓn th× doanh nghiÖp míi yªn t©m sö dông c¸c kho¶n vay ng¾n h¹n ®Ó s¶n xuÊt vµ kinh doanh. Do ®ã, tÝn dông trung vµ dµi h¹n trong mét sè trêng hîp nhÊt ®Þnh chÝnh lµ ®éng lùc thóc ®Èy cho tÝn dông ng¾n h¹n ph¸t triÓn. 1.1.2.3. §èi víi kh¸ch hµng * T¹o ®iÒu kiÖn më réng s¶n xuÊt kinh doanh, n©ng cao chÊt lîng ho¹t ®éng ®èi víi 1 võa vµ nhá. Së dÜ nh vËy lµ do tÝn dông trung vµ dµi h¹n phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ cña c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá cña níc ta. C¸c doanh nghiÖp nµy tuy chiÕm sè lîng lín nhng kh«ng cã ®îc nh÷ng u thÕ vÒ quy m« vµ tèn tù cã nh c¸c doanh nghiÖp lín nªn hä thêng gÆp khã kh¨n trong viÖc sö dông vèn. V× vËy, hä khã cã thÓ ®Çu t vµo c¸c dù ¸n lín nªn thiÕu sù tµi trî vÒ vèn tõ c¸c kho¶n vay trung vµ dµi h¹n cña ng©n hµng. * Cung øng vèn gióp c¸c doanh nghiÖp t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh vµ ph¸t triÓn tiÒm n¨ng vèn cã cña m×nh. Bíc vµo nÒn kinh tÕ thÞ trêng, n¬i mµ sù c¹nh tranh diÔn ra v« cïng gay g¾t, n¬i mµ søc tån t¹i kh«ng dµnh chç cho nh÷ng doanh nghiÖp ho¹t ®éng kh«ng cã hiÖu qu¶ th× nguån vèn tÝn dông trung vµ dµi h¹n ®Ó sö dông cho viÖc mua s¾m nhµ xëng, m¸y mãc thiÕt bÞ… ®· gãp phÇn ®¸ng kÓ n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh cña doanh nghiÖp trªn thÞ trêng. Nhê vµo nguån tµi trî nµy, chÊt lîng s¶n phÈm cña doanh nghiÖp t¨ng lªn, ®Èy nhanh qu¸ tr×nh tiªu 8 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp thô tõ ®ã lµm t¨ng doanh thu vµ tõng bíc gióp doanh nghiÖp chiÕm lÜnh ®îc thÞ trêng. §ång thêi, còng nhê nguån vèn nµy mµ doanh nghiÖp cã nh÷ng ®Þnh híng vµ chiÕn lîc ph¸t triÓn ®Ó phï hîp víi nhu cÇu cña thÞ trêng nh»m ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt. * Gãp phÇn kh¼ng ®Þnh tÝnh kh¶ thi cña dù ¸n Nh chóng ta ®· biÕt, khi tµi trî vèn vµo doanh nghiÖp nghÜa lµ ng©n hµng ®· cã qu¸ tr×nh thÈm ®Þnh, nghiªn cøu kü lìng nh÷ng dù ¸n cña doanh nghiÖp. §iÒu nµy buéc c¸c nhµ ®Çu t khi thµnh lËp dù ¸n ph¶i cã nh÷ng tÝnh to¸n, thËn träng khi ®a ra c¸c sè liÖu, d÷ liÖu… ®Ó thuyÕt phôc ng©n hµng cho vay. V× vËy, ngay tõ khi thµnh lËp cho ®Õn lóc dù ¸n ®îc kh¶ thi ng©n hµng ®ãng vai trß lµ nhê t vÊn, lµ ngêi ®Þnh híng cho c¸c doanh nghiÖp ph¸t triÓn hÕt tiÒm n¨ng cña m×nh. §ång thêi, do ng©n hµng kh«ng cho vay ®èi víi c¸c doanh nghiÖp lµm ¨n kÐm hiÖu qu¶ nªn buéc ngêi ®i vay ph¶i chñ ®éng s¸ng t¹o, gi¶m thiÓu nh÷ng chi phÝ kh«ng cÇn thiÕt, n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm ®i ®«i víi h¹ gi¸ thµnh ®Ó ®øng v÷ng trªn thÞ trêng. Tõ ®ã, ngêi ®i vay ph¶i sö dông vèn sao cho ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt ®Ó cã thÓ tr¶ nî vay ng©n hµng, thu ®îc lîi nhuËn ®Ó t¸i s¶n xuÊt më réng. 1.2. ChÊt lîng tÝn dông trung vµ dµi h¹n 1.2.1. Kh¸i niÖm Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, doanh nghiÖp muèn tån t¹i vµ ®øng v÷ng trong ho¹t ®éng kinh doanh th× viÖc n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm lµ ®iÒu tÊt yÕu. Ng©n hµng lµ mét lo¹i h×nh doanh nghiÖp ®Æc biÖt, doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong lÜnh vùc tiÒn tÖ. Trong ho¹t ®éng cña ng©n hµng, tÝn dông lµ nghiÖp vô chñ yÕu vµ quan träng nhÊt cña ng©n hµng. V× vËy, viÖc n©ng cao chÊt lîng tÝn dông nãi chung vµ chÊt lîng tÝn dông trung, dµi h¹n nãi riªng lµ mét ®iÒu tÊt yÕu. HiÖn nay cha cã mét ®Þnh nghÜa thèng nhÊt vÒ chÊt lîng tÝn dông, cã ngêi nãi r»ng chÊt lîng lµ "sù phï hîp víi môc ®Ých x©y dùng", ngêi kh¸c l¹i cho ®ã lµ "n¨ng lùc cña mét s¶n phÈm hoÆc mét dÞch vô nh»m tháa m·n nh÷ng nhu cÇu cña ngêi sö dông". Víi quan niÖm nh vËy, chÊt lîng tÝn dông trung vµ dµi h¹n ®îc hiÓu nh sau: ChÊt lîng tÝn dông trung vµ dµi h¹n lµ kh¶ n¨ng ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch hµng, lµ ph¹m trï kinh tÕ ph¶n ¸nh nghiÖp vô kinh doanh cña ng©n hµng phï hîp víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi vµ ®¶m b¶o sù tån t¹i, ph¸t triÓn cña ng©n hµng. 9 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp ChÊt lîng tÝn dông trung vµ dµi h¹n lµ mét chØ tiªu tæng hîp, nã thÓ hiÖn th«ng qua nî qu¸ h¹n, kh¶ n¨ng thu hót kh¸ch hµng, gi¶m thiÓu rñi ro … qua ®ã ph¶n ¸nh møc ®é thÝch nghi cña hÖ thèng ng©n hµng th¬ng m¹i víi sù thay ®æi cña m«i trêng bªn ngoµi, nã thÓ hiÖn tiÒm n¨ng vµ søc m¹nh cña mét ng©n hµng trong qu¸ tr×nh c¹nh tranh ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn. Nh vËy, ®Ó cã thÓ ®a ra mét ®¸nh gi¸, nhËn xÐt t¬ng ®èi chÝnh x¸c vÒ ho¹t ®éng cña ng©n hµng th× chÊt lîng tÝn dông trung vµ dµi h¹n lµ thíc ®o chñ yÕu. 1.2.2. C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ chÊt lîng tÝn dông trung vµ dµi h¹n 1.2.2.1. C¸c chØ tiªu ®Þnh tÝnh * §èi víi nÒn kinh tÕ ChØ tiªu ®Þnh tÝnh ®îc thÓ hiÖn ë kh¶ n¨ng ho¹t ®éng, kh¶ n¨ng cung øng vèn phï hîp víi nhu cÇu ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ. Mét kho¶n vay trung vµ dµi h¹n ®îc ®¸nh gi¸ lµ tèt chØ khi nã ®¶m b¶o ®îc ®Çu t ®óng ®¾n, mang l¹i hiÖu qu¶ theo ®êng lèi ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi mµ §¶ng vµ Nhµ níc ®Ò ra. Thªm vµo ®ã, m«i trêng kinh tÕ lµnh m¹nh, chÝnh trÞ vµ ph¸p luËt, æn ®Þnh còng chÝnh lµ nh÷ng ®iÒu kiÖn tèt ®Ó n©ng cao, chÊt lîng tÝn dông trung vµ dµi h¹n, gi¶m thiÓu ®îc nh÷ng rñi ro tiÒm Èn bëi thêi gian c ho vay lµ rÊt dµi. * §èi víi ng©n hµng Tríc hÕt ®îc thÓ hiÖn ë kh¶ n¨ng thu hót kh¸ch cña ng©n hµng. Mét ng©n hµng muèn thu hót ®îc sù chó ý cña kh¸ch hµng th× ph¶i kh«ng ngõng n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm, dÞch vô cña ng©n hµng mµ ®Æc biÖt lµ ph¶i n©ng cao chÊt lîng ho¹t ®éng tÝn dông trung vµ dµi h¹n, n¬i mµ c¸c b¹n hµng lín tuy kh«ng nhiÔu nhng l¹i chiÕm tû träng rÊt lín trong tæng vèn vay. ViÖc gi÷ ®îc uy tÝn ®èi víi c¸c kh¸ch hµng cò, t¹o niÒm tin ë kh¸ch hµng míi sÏ lµm cho sè lîng kh¸ch hµng ngµy cµng t¨ng lªn, ®ã lµ nh©n tè quan träng mang tÝnh chiÕn lîc cho kh¶ n¨ng ph¸t triÓn l©u dµi cña ng©n hµng. Quy tr×nh thÈm ®Þnh tÝn dông? cô thÓ lµ ph©n lo¹i tõng ®èi tîng tham gia thùc hiÖn c«ng t¸c tÝn dông, ®Ò ra cô thÓ tõng c«ng viÖc cÇn ph¶i thùc hiÖn tõ kh©u thu hót kh¸ch hµng, xö lý hå s¬ vay vèn cho ®Õn khi thu håi nî vay. NÕu mét ng©n hµng thùc hiÖn tèt, ®Çy ®ñ c¸c quy tr×nh thÈm ®Þnh dù ¸n th× chÊt lîng tÝn dông cña ng©n hµng ngµy cµng cao vµ ngîc l¹i. ChÝnh s¸ch tÝn dông: cô thÓ lµ tiªu chuÈn xÐt cho vay ®èi víi kh¸ch hµng, h¹n møc cÊp tÝn dông ®èi víi kh¸ch hµng, c¸c møc l·i suÊt, biÖn ph¸p b¶o ®¶m tÝn dông, kÕ ho¹ch thu håi nî gèc vµ l·i, xö lý nî xÊu… nÕu chÝnh s¸ch 10 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp tÝn dông cña ng©n hµng cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh cao víi c¸c ng©n hµng kh¸c th× chøng tá chÊt lîng tÝn dông ®îc ®¸nh gi¸ tèt vµ ngîc l¹i. ChÊt lîng ®éi ngò c«ng nh©n viªn: lµ kh¶ n¨ng xö lý tèt c¸c quy tr×nh cña c«ng t¸c thÈm ®Þnh, cã n¨ng lùc chuyªn m«n cao, kh¶ n¨ng nhËn biÕt kh¸ch hµng triÓn väng, kh¶ n¨ng ®µm ph¸n víi kh¸ch hµng… chÊt l îng cña ®éi ngò c«ng nh©n viªn ¶nh hëng kh«ng nhá tíi chÊt lîng tÝn dông cña ng©n hµng. * §èi víi kh¸ch hµng Sù hµi lßng cña kh¸ch hµng ®èi víi dÞch vô tÝn dông cña ng©n hµng: ®îc thÓ hiÖn th«ng qua kh¶ n¨ng ®¸p øng nhu cÇu vèn cña kh¸ch hµng. ChÊt lîng tÝn dông trung vµ dµi h¹n ®îc coi lµ tèt nÕu doanh nghiÖp sö dông nguån vèn vay nµy mét c¸ch ®óng ®¾n, lµm ¨n, cã l·i vµ tr¶ ®îc nî ng©n hµng khi kho¶n vay ®¸o h¹n. Khi lµm hå s¬ vay vèn, nÕu kh¸ch hµng c¶m thÊy hµi lßng vµ chÊp nhËn møc l·i suÊt cho vay, c¸c lo¹i h×nh tÝn dông cña ng©n hµng th× chÊt lîng tÝn dông cña ng©n hµng ®îc ®¸nh gi¸ lµ cao vµ ngîc l¹i. Ngoµi ra, chÊt lîng tÝn dông cßn ®îc ph¶n ¸nh th«ng qua mËt ®é, gi¸ trÞ giao dÞch cña kh¸ch hµng. NÕu lµ kh¸hc hµng l©u dµi, thêng xuyªn ®Õn ng©n hµng giao dÞch víi gi¸ trÞ lín th× râ rµng chÊt lîng tÝn dông cña ng©n hµng cao. Cßn nÕu kh¸ch hµng chØ ®Õn ng©n hµng giao dÞch cã mét lÇn råi th«i th× chÊt lîng tÝn dông cña ng©n hµng cha thÓ ®îc ®¸nh gi¸ cao. 1.2.2.2. C¸c chØ tiªu ®Þnh lîng Bªn c¹nh c¸c chØ tiªu ®Þnh tÝnh, chÊt lîng tÝn dông trung vµ dµi h¹n cÇn ®îc ph¶n ¸nh qua mét sè chØ tiªu ®Þnh lîng sau: * Doanh sè cho vay trung vµ dµi h¹n. Lµ chØ tiªu ph¶n ¸nh quy m« tÝn dông cña ng©n hµng ®èi víi nÒn kinh tÕ, ph¶n ¸nh tÊt c¶ c¸c kho¶n tÝn dông mµ ng©n hµng ph¸t ra cho vay trong mét kho¶ng thêi gian nµo ®ã, kh«ng kÓ n¨m cho vay ®ã ®· thu håi vÒ hay cha. Doanh sè cho vay thêng ®îc x¸c ®Þnh theo th¸ng, quý hoÆc n¨m. §©y lµ chØ tiªu ph¶n ¸nh chÝnh x¸c ho¹t ®éng cña ng©n hµng, nã cho thÊy kh¶ n¨ng ho¹t ®éng cña ng©n hµng qua c¸c quý, c¸c n¨m, qua ®ã ®¸nh gi¸ ®îc møc ®é ho¹t ®éng tèt hay xÊu cña ng©n hµng qua c¸c thêi kú. NÕu doanh sè cho vay cao, mµ ë ®ã cho vay trung vµ dµi h¹n chiÕm tû träng lín cho thÊy ng©n hµng cã nhiÒu uy tÝn ®èi víi kh¸ch hµng, cung cÊp dÞch vô phong phó, ®a d¹ng ®ång thêi còng cho thÊy chÊt lîng c¸c kho¶n vay trung vµ dµi h¹n tèt, lµ c¬ së ®Ó t¨ng doanh sè cho vay. Khi cho vay trung vµ dµi h¹n, ng©n hµng cÇn ph¶i xem xÐt kh¶ n¨ng tµi 11 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp chÝnh ®¶m b¶o tr¶ nî trong thêi h¹n nh sau: - §èi víi tõng ph¬ng ¸n, dù ¸n c¶i tiÕn kü thuËt, më réng s¶n xuÊt, hîp lý hãa s¶n xuÊt kh¸ch hµng ph¶i cã vèn chñ së h÷u tham gia tèi thiÓu b»ng 10% tæng møc ®Çu t cña ph¬ng ¸n, dù ¸n. - §èi víi tõng ph¬ng ¸n, dù ¸n ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n míi kh¸ch hµng ph¶i cã vèn chñ së h÷u tham gia tèi thiÓu b»ng 30% tæng møc vèn ®Çu t sau khi trõ phÇn vèn lu ®éng dù kiÕn trong tæng møc vèn ®Çu t cña ph¬ng ¸n, dù ¸n. - §èi víi tõng ph¬ng ¸n, dù ¸n phôc vô ®êi sèng, kh¸ch hµng ph¶i cã vèn chñ së h÷u tham gia tèi thiÓu b»ng 30% tæng møc vèn ®Çu t sau khi trõ phÇn vèn lu ®éng dù kiÕn trong tæng møc vèn ®Çu t cña dù ¸n. * Tæng d nî trung vµ dµi h¹n. ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh quy m« tÝn dông ng©n hµng, ph¶n ¸nh khèi lîng tiÒn ng©n hµng cÊp cho nÒn kinh tÕ t¹i mét thêi ®iÓm, nã bao gåm d nî ng¾n h¹n, trung h¹n vµ dµi h¹n. Th«ng qua chØ tiªu tæng d nî, ta cã thÓ thÊy ®îc chÊt lîng ho¹t ®éng tÝn dông trung vµ dµi h¹n qua c¸c thêi kú, nÕu chØ tiªu nµy cã xu híng t¨ng chøng tá chÊt lîng ho¹t ®éng trung vµ dµi h¹n cña ng©n hµng còng ®ang tèt lªn. Tæng d nî t¨ng chøng tá ng©n hµng ¸p dông chÝnh s¸ch tÝn dông n¨ng ®éng, hiÖu qu¶, kh¶ n¨ng thu hót kh¸ch hµng tèt. * C¬ cÊu d nî trung vµ dµi h¹n. C¬ cÊu d nî ph¶n ¸nh tû träng cña c¸c lo¹i d nî trong tæng d nî, tuú vµo ®Æc ®iÓm cña mçi ng©n hµng mµ tû träng nµy còng kh¸c nhau. C¬ cÊu d nî ®îc tÝnh theo c«ng thøc sau: Ki  Li x100% T Trong ®ã: Ki: lµ c¬ cÊu d nî lo¹i i Li: Lµ d nî lo¹i i T: lµ tæng d nî C¬ cÊu d nî ph¶n ¸nh chiÕn lîc cña mçi ng©n hµng, gi÷a c¸c ng©n hµng kh¸c nhau th× c¬ cÊu nµy còng kh¸c nhau. NÕu ng©n hµng thay ®æi chiÕn lîc kinh doanh cho phï hîp víi xu thÕ cña thÞ trêng th× c¬ cÊu chñ nî còng cã sù thay ®æi qua c¸c thêi kú. ViÖc ®¶m b¶o c¬ cÊu tÝn dông hîp lý, phï hîp víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi sÏ gãp phÇn gióp ng©n hµng gi¶m thiÓu rñi ro trong 12 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp ho¹t ®éng cña m×nh. * Vßng quay vèn trung vµ dµi h¹n. Vßng quay vèn lµ chØ tiªu ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng tæ chøc qu¶n lý vèn tÝn dông cña ng©n hµng. Vßng quay vèn tÝn dông trung, dµi h¹n ®îc tÝnh theo c«ng thøc: = Vßng quay vèn ph¶n ¸nh sè vßng chu chuyÓn cña vèn tÝn dông trong mét kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh thêng lµ mét n¨m. Vßng quay cµng lín chøng tá nguån vèn vay ng©n hµng lu©n chuyÓn nhanh, kh¶ n¨ng thu nî cao. Víi mét sè vèn nhÊt ®Þnh, nÕu vßng quay vèn nhanh th× ng©n hµng cã kh¶ n¨ng ®¸p øng ®îc nhu cÇu vèn cho c¸c dù ¸n ®Çu t kh¸c. NÕu hÖ sè vßng cµng t¨ng t h× chøng tá kh¶ n¨ng qu¶n lý vèn cµng tèt vµ ngîc l¹i. * Tû lÖ nî qu¸ h¹n trung vµ dµi h¹n. Nî qu¸ h¹n lµ nh÷ng kho¶n tÝn dông kh«ng hoµn tr¶ ®óng h¹n. ChØ tiªu nî qu¸ h¹n ph¶n ¸nh chÊt lîng tÝn dông cña mét ng©n hµng, th«ng thêng chØ tiªu nµy díi møc 5% th× ng©n hµng ®îc cho lµ ho¹t ®éng b×nh thêng. NÕu t¹i mét thêi ®iÓm nµo ®ã, tû lÖ nî qu¸ h¹n lín chøng tá chÊt lîng nghiÖp vô tÝn dông t¹i ng©n hµng kÐm, chøa nhiÒu rñi ro vµ ngîc l¹i. Tû lÖ nî qu¸ h¹n ®îc tÝnh theo c«ng t¸c sau: Tqh  N qh T x100% Trong ®ã: Tqh lµ tû lÖ nî qu¸ h¹n Nqh: lµ nî qu¸ h¹n T: lµ tæng d nî XÐt vÒ mÆt b¶n chÊt, tÝn dôngn nãi chung vµ tÝn dông trung vµ dµi h¹n ®îc x©y dùng trªn nguyªn t¾c hoµn tr¶. Khi mét mãn vay ®Õn h¹n tr¶ mµ kh¸ch hµng kh«ng tr¶ ®îc nî vµ ng©n hµng kh«ng gia h¹n nã th× ng©n hµng chuyÓn toµn bé sè d nî sang nî qu¸ h¹n. Trªn thùc tÕ, ®a sè c¸c kho¶n nî qu¸ h¹n, ®Òu lµ nh÷ng kho¶n nî cã vÊn ®Ò, lµ nh÷ng kho¶n vay kh«ng cã kh¶ n¨ng hoµn tr¶ cho doanh nghiÖp lµm ¨n thua lç. Tû lÖ nî qu¸ h¹n cµng cao th× nguy c¬ mÊt vèn cña ng©n hµng cµng nhiÒu, ng©n hµng sÏ bÞ gi¶m lîi nhuËn, ¶nh hëng ®Õn kÕ ho¹ch thu nî, chi phÝ qu¶n lý t¨ng thªm vµ ng©n hµng ph¶i sö dông vèn tù cã ®Ó bï ®¾p vµo nh÷ng 13 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp kho¶n hôt ®ã. * Lîi nhuËn: = ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng sinh lêi, mét kho¶n tÝn dông dï ng¾n hay dµi kh«ng thÓ xem lµ cã hiÖu qu¶ nÕu nã kh«ng ®em l¹i lîi nhuËn thùc tÕ cho ng©n hµng. §èi víi ng©n hµng th¬ng m¹i, môc tiªu lîi nhuËn lµ môc tiªu quan träng hµng ®Çu, tuy nhiªn ®èi víi ng©n hµng chÝnh s¸ch th× lîi nhuËn kh«ng ph¶i lµ c¸i ®Ých mµ hä híng tíi. Bªn c¹nh ho¹t ®éng sinh lêi, c¸c ng©n hµng chÝnh s¸ch sÏ thùc hiÖn c¸c chñ tr¬ng chÝnh s¸ch mµ §¶ng, Nhµ níc ®Ò ra ®Ó gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò x· héi. * Doanh sè thu nî: lµ toµn bé c¸c mãn nî mµ ng©n hµng ®· thu vÒ tõ c¸c kho¶n cho vay cña ng©n hµng kÓ c¶ trong n¨m, vµ nh÷ng n¨m tríc ®ã. ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng lùa chän kh¸ch hµng, kh¶ n¨ng qu¶n lý ®iÒu hµnh cña ng©n hµng. * HiÖu suÊt sö dông vèn: Lµ chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn tÝn dông cña ng©n hµng nh thÕ nµo: = * L·i cho vay th©m hôt L·i cho vay hiÖn nay vÉn lµ nguån thu nhËp chÝnh cña c¸c ng©n hµng, do vËy nÕu sè lîng l·i trÌo cao sÏ ¶nh hëng xÊu tíi t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng. 1.3. C¸c nh©n tè ¶nh hëng tíi chÊt lîng tÝn dông trung vµ dµi h¹n 1.3.1. Nh©n tè chñ quan * ChiÕn lîc kinh doanh cña ng©n hµng §©y lµ nh©n tè ®Çu tiªn ¶nh hëng ®Õn chÊt lîng tÝn dông trung vµ dµi h¹n, bëi nÕu kh«ng cã chiÕn lîc kinh doanh th× ng©n hµng sÏ ë trong tr¹ng th¸i bÞ ®éng, dÔ bÞ sôp ®æ do nh÷ng t¸c ®éng kh«ng tÝch cùc tõ phÝa thÞ trêng. Trªn c¬ së chiÕn lîc kinh doanh ®óng ®¾n, ng©n hµng cã thÓ ®a ra nh÷ng kÕ ho¹ch phï hîp víi tõng thêi kú ®Ó ®¶m b¶o cho kh¶ n¨ng ph¸t triÓn bÒn v÷ng vµ l©u dµi. * ChÝnh s¸ch tÝn dông cña ng©n hµng ChÝnh s¸ch tÝn dông lµ mét hÖ thèng c¸c chØ tiªu mµ ng©n hµng ®Æt ra vµ c¸c biÖn ph¸p ®Ó thùc hiÖn, nã cung cÊp mét khu«n mÉu cho qu¸ tr×nh qu¶n lý 14 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp tÝn dông, cã ý nghÜa quan träng ¶nh hëng ®Õn sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña mçi ng©n hµng. ChÝnh s¸ch tÝn dông kh«ng ®¸p øng ®îc yªu cÇu kinh doanh sÏ trë thµnh rµo c¶n cho viÖc më réng thÞ trêng, vµ nh vËy muèn cã chÊt lîng tÝn dông tèt th× ph¶i cã chÝnh s¸ch phï hîp víi sù ph¸t triÓn cña kinh tÕ - x· héi. Bªn c¹nh ®ã, ph¶i cã sù kÕt hîp hµi hßa vÒ lîi Ých gi÷a ngêi ®i vay, ngêi göi tiÒn vµ chÝnh b¶n th©n ng©n hµng. Mét chÝnh s¸ch tÝn dông hîp lý sÏ ®em l¹i hiÖu qu¶, an toµn cho c¸c kho¶n vay cßn chÝnh s¸ch tÝn dông láng lÎo sÏ g©y nªn rñi ro cho ng©n hµng. * Quy tr×nh tÝn dông cña ng©n hµng: Quy tr×nh tÝn dông bao gåm nh÷ng bíc ph¶i thùc hiÖn trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng tÝn dông cña ng©n hµng. Quy tr×nh tÝn dông b¾t ®Çu tõ hå s¬ xin vay vèn cña kh¸ch hµng cho ®Õn lóc dù ¸n kh¶ thi vµ ®îc ng©n hµng chÊp nhËn. Quy tr×nh tÝn dông còng ¶nh hëng lín tíi chÊt lîng tÝn dông trung vµ dµi h¹n, chÊt lîng tÝn dông sÏ ®îc ®¶m b¶o nÕu thùc hiÖn tèt c¸c quy tr×nh ë tõng bíc vµ cã sù phèi hîp nhÞp nhµng, ®ång bé gi÷a c¸c bíc trong quy tr×nh nµy. * ChÊt lîng trong c«ng t¸c thÈm ®Þnh vµ xö lý tÝn dông §èi víi tÝn dông trung vµ dµi h¹n, gi¸ trÞ cña c¸c kho¶n vay lµ rÊt lín th× c«ng t¸c thÈm ®Þnh lµ c«ng viÖc quan träng hµng ®Çu quyÕt ®Þnh tíi chÊt lîng cña c¸c mãn vay. ThÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t lµ viÖc dùa vµo nh÷ng th«ng tin trong hå s¬ cña kh¸ch hµng ®Ó ph©n tÝch vµ lµm s¸ng tá tÝnh kh¶ thi cña dù ¸n tõ ®ã ®a ra quyÕt ®Þnh cã nªn ®Çu t hay kh«ng hoÆc chØ ®Çu t vµo mét phÇn nµo ®ã trong dù ¸n. Nh vËy, môc ®Ých cña c«ng t¸c thÈm ®Þnh lµ chän ra c¸c dù ¸n kh¶ thi vµ cã hiÖu qu¶, tr¸nh ®îc rñi ro x¶y ra dÔ dÉn ®Õn mÊt vèn. Còng tõ c«ng t¸c thÈm ®Þnh, ng©n hµng sÏ ®a ra ý kiÕn ®ãng gãp cho chñ ®Çu t t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp lµm ¨n cã hiÖu qu¶. * C«ng t¸c kiÓm so¸t néi bé §©y lµ biÖn ph¸p gióp cho ban l·nh ®¹o ng©n hµng vµ c¸n bé tÝn dông cã th«ng tin vÒ thùc tr¹ng kinh doanh, kÞp thêi chÊn chØnh nh÷ng sai sãt trong ho¹t ®éng tÝn dông nh»m duy tr× cã hiÖu qu¶ c¸c ho¹t ®éng kinh doanh, phï hîp víi chÝnh s¸ch vµ môc tiªu ®· ®Ò ra. HiÓu ®îc t¸c ®éng cña nh©n tè nµy, ng©n hµng sÏ cã ®îc sù ®iÒu chØnh hîp lý liªn quan ®Õn c¸c kho¶n vay, tr¸nh ®îc rñi ro cã thÓ x¶y ra tõ ®ã gãp phÇn lµm cho ng©n hµng ph¸t triÓn thªm bÒn v÷ng. Ho¹t ®éng kiÓm tra, kiÓm so¸t bao gåm: 15 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp - KiÓm tra ho¹t ®éng tÝn dông vµ c¸c thñ tôc cã liªn quan ®Õn kho¶n vay. - KiÓm tra ®Þnh kú hoÆc ®ét xuÊt do kiÓm so¸t viªn néi bé hoÆc do Héi ®ång kiÓm tra tiÕn hµnh, gi¸m s¸t thùc hiÖn nh»m b¸o c¸o c¸c trêng hîp ngo¹i lÖ ®ång thêi kiÓm tra c¸c ho¹t ®éng cã liªn quan ®Õn tÝn dông. * ChÊt lîng nh©n sù Trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ ngµy cµng ph¸t triÓn, c¸n bé tÝn dông ph¶i xö lý nhiÒu nghiÖp vô liªn quan ®Õn nhiÒu lÜnh vùc kh¸c nhau th× c¸n bé tÝn dông ®îc lùa chän tríc hÕt ph¶i ®¶m b¶o vÒ kh¶ n¨ng chuyªn m«n, giái nghiÖp vô nhng ®ång thêi ph¶i cã ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp v× suy cho cïng, con ngêi chÝnh lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh sù thµnh b¹i trong ho¹t ®éng kinh doanh cña mçi ng©n hµng. NÕu tr×nh ®é cña c¸n bé tÝn dông ng©n hµng yÕu kÐm, kh«ng cã kh¶ n¨ng ph©n tÝch thÈm ®Þnh dù ¸n, kh«ng ph©n tÝch ®îc n¨ng lùc tµi chÝnh… th× khi ®¸nh gi¸ dù ¸n dÔ chän ph¶i dù ¸n kÐm kh¶ thi, doanh nghiÖp ®îc cÊp vèn vay lµm ¨n thua lç th× hËu qu¶ tÊt yÕu lµ doanh nghiÖp kh«ng tr¶ ®îc nî cho ng©n hµng, lîi nhuËn cña ng©n hµng gi¶m sót vµ ¶nh hëng nghiªm träng ®Õn kh¶ n¨ng ph¸t triÓn cña ng©n hµng sau nµy. * HÖ thèng th«ng tin tÝn dông Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, ngêi n¾m b¾t ®îc cµng nhiÒu th«ng tin th× sÏ cµng cã nhiÒu u thÕ trong c¹nh tranh. Trong ho¹t ®éng tÝn dông còng vËy, nÕu nh ng©n hµng cã cµng nhiÒu th«ng tin vÒ kh¸ch hµng th× sù ®¸nh gi¸ trong c«ng t¸c thÈm ®Þnh cµng chÝnh x¸c, ng©n hµng sÏ gi¶m thiÓu ®îc nhiÒu rñi ro vµ ®em l¹i hiÖu qu¶ cao cho c¸c kho¶n vay. * Trang thiÕt bÞ phôc vô cho ho¹t ®éng ng©n hµng. §©y còng lµ nh©n tè t¸c ®éng ®Õn chÊt lîng tÝn dông cña ng©n hµng nhÊt lµ trong thêi ®¹i khoa häc kü thuËt ph¸t triÓn m¹nh mÏ nh hiÖn nay. Mét ng©n hµng cã trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i, hÖ thèng c«ng ngÖ th«ng tin ph¸t triÓn sÏ t¹o ®iÒu kiÖn ®¬n gi¶n hãa c¸c thñ tôc, rót ng¾n ®îc thêi gian giao dÞch, t¨ng kh¶ n¨ng t×m kiÕm th«ng tin… t¹o tiÒn ®Ò ®Ó ng©n hµng thu hót thªm kh¸ch hµng, më réng ho¹t ®éng tÝn dông ®Ó tõ ®ã x©y dùng chÝnh s¸ch tÝn dông cã hiÖu qu¶ h¬n 1.3.2. C¸c nh©n tè kh¸ch quan 1.3.2.1. Nh©n tè thuéc vÒ qu¶n lý vÜ m« cña nhµ níc * §êng lèi chñ tr¬ng ph¸t triÓn kinh tÕ cña §¶ng, nhµ níc vµ chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng §Æc trng c¬ b¶n cña hÖ thèng tÝn dông lµ do tÝnh chÊt vµ c¬ cÊu qu¶n lý 16 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp kinh tÕ quyÕt ®Þnh, do ®ã mét kho¶n tÝn dông trung vµ dµi h¹n nÕu ®¹t hiÖu qu¶ th× tríc hÕt ph¶i phï hîp víi ®êng lèi, chñ tr¬ng ph¸t triÓn kinh tÕ mµ Nhµ níc ®Ó ra. Møc ®é ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®Þa ph¬ng sÏ quyÕt ®Þnh quy m« vµ khèi lîng ®Çu t tÝn dông, nÕu ®Çu t tÝn dông vît qu¸ khèi lîng cÇn thiÕt, kh«ng phï hîp vµ kh¶ n¨ng ph¸t triÓn sÏ ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn chÊt lîng tÝn dông. * M«i trêng kinh tÕ NÒn kinh tÕ x· héi trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn lu«n ph¶i chÞu nh÷ng t¸c ®éng kh«ng nhá tõ nh÷ng biÕn cè nh suy tho¸i kinh tÕ l¹m ph¸t, khñng ho¶ng tµi chÝnh, nh÷ng biÕn ®éng cña tù nhiªn nh lò lôt, h¹n h¸n… Nh÷ng yÕu tè nµy cho dï thay ®æi theo chiÒu híng nµo còng sÏ t¸c ®éng ®Õn chÊt lîng tÝn dông cña ng©n hµng. NÕu m«i trêng kinh tÕ x· héi æn ®Þnh, s¶n xuÊt ph¸t triÓn, lu th«ng hµng hãa thuËn lîi sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp lµm ¨n cã l·i, trªn c¬ së ®ã, nhu cÇu vÒ vèn t¨ng cao vµ do ®ã c¸c ng©n hµng sÏ ngµy cµng ph¸t triÓn. Ngîc l¹i, khi nÒn kinh tÕ suy tho¸i, khñng ho¶ng khiÕn s¶n xuÊt vµ tiªu thô hµng hãa ®×nh trÖ, nhu cÇu vay vèn còng nh kh¶ n¨ng tr¶ nî cña kh¸ch hµng gi¶m sót, lîi nhuËn thu vÒ gi¶m thËm chÝ cßn thua lç sÏ ¶nh hëng kh«ng nhá ®Õn kh¶ n¨ng më réng cña ng©n hµng sau nµy. * M«i trêng ph¸p lý Ho¹t ®éng tÝn dông ng©n hµng còng chÞu ¶nh hëng rÊt lín tõ m«i trêng ph¸p lý. Ho¹t ®éng tÝn dông g¾n chÆt víi c¸c quy ®Þnh vÒ ph¸p lý, m«i trêng ph¸p lý mµ æn ®Þnh vÒ ph¸p lý, m«i trêng ph¸p lý mµ æn ®Þnh, th«ng tho¸ng cïng bé m¸y hµnh chÝnh gän nhÑ sÏ thóc ®Èy c¸c doanh nghiÖp më réng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Ngîc l¹i, m«i trêng ph¸p lý thêng xuyªn biÕn ®éng, thñ tôc phiÒn hµ, cã nh÷ng v¨n b¶n võa míi ra ®êi ®· l¹i thay ®æi ngay khiÕn cho doanh nghiÖp kh«ng thÝch nghi kÞp thêi, nhu cÇu ®Çu t gi¶m, nÒn kinh tÕ sÏ ®i xuèng. 1.3.2.2. C¸c nh©n tè thuéc vÒ kh¸ch hµng * N¨ng lùc s¶n xuÊt kinh doanh: thÓ hiÖn th«ng qua c¸c yÕu tè nh chÊt îng, gi¸ c¶, vÞ thÕ cña doanh nghiÖp trªn thÞ trêng, hÖ thèng m¹ng líi tiªu thô s¶n phÈm, hÖ thèng m¹ng líi ®¹i lý… N¨ng lùc thÞ tr êng cµng cao th× nhu cÇu vÒ vèn vay cµng lín. * N¨ng lùc tµi chÝnh N¨ng lùc tµi chÝnh cña doanh nghiÖp thÓ hiÖn kh¶ n¨ng thanh to¸n vµ tr¶ nî vay ng©n hµng. Nã bao gåm c¸c chØ tiªu nh tæng tµi s¶n cña doanh nghiÖp, vèn tù cã vµ tû träng vèn tù cã trong tæng sè vèn mµ doanh nghiÖp sö dông, vßng quay vèn lu ®éng, doanh lîi tµi s¶n (ROA)… Mét doanh nghiÖp mµ cã 17 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp n¨ng lùc tµi chÝnh tèt th× sÏ sö dông nguån vèn vay cã hiÖu qu¶, kh¶ n¨ng ph¸t triÓn vµ më réng kinh doanh còng cao. Quan hÖ gi÷a ng©n hµng vµ doanh nghiÖp lµ quan hÖ hîp t¸c cïng ph¸t triÓn, doanh nghiÖp mµ ho¹t ®éng hiÖu qu¶ th× còng kÐo theo sù ph¸t triÓn cña ng©n hµng. ChÝnh v× vËy, nh÷ng doanh nghiÖp cã n¨ng lùc tµi chÝnh v÷ng m¹nh lµ b¹n hµng tèt ®èi víi ng©n hµng. * N¨ng lùc qu¶n lý N¨ng lùc qu¶n lý cña doanh nghiÖp ®îc thÓ hiÖn ë chÊt lîng vµ kh¶ n¨ng thÝch nghi cña bé m¸y qu¶n lý tríc sù biÕn ®éng cña thÞ trêng. Mét doanh nghiÖp cã bé m¸y qu¶n lý tèt, cã nh÷ng ngêi l·nh ®¹o tµi giái sÏ gióp doanh nghiÖp thÝch nghi víi m«i trêng xung quanh gi¶m thiÓu nh÷ng rñi ro mµ doanh nghiÖp ph¶i ®èi mÆt, sö dông hîp lý c¸c nguån lùc lµ c¬ së ®Ó doanh nghiÖp lµm ¨n cã l·i, tr¶ ®îc nî cho ng©n hµng. * TÝnh kh¶ thi cña dù ¸n Th«ng qua c«ng t¸c thÈm ®Þnh tµi chÝnh, nÕu dù ¸n vay vèn cña kh¸ch ®îc ®¸nh gi¸ lµ cã hiÖu qu¶, lÜnh vùc ho¹t ®éng ®îc ph¸p luËt cho phÐp, phï hîp víi nÒn kinh tÕ th× sÏ lµm t¨ng kh¶ n¨ng tr¶ c¶ gèc vµ l·i vay cho ng©n hµng, gióp ng©n hµng n©ng cao chÊt lîng tÝn dông. Ch¬ng 2 Thùc tr¹ng chÊt lîng tÝn dông trung vµ dµi h¹n t¹i ng©n hµng ngo¹i th¬ng Hµ Néi 2.1 Kh¸i qu¸t vÒ ng©n hµng ngo¹i th¬ng Hµ Néi. 2.1.1 Sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn. Ng©n hµng ngo¹i th¬ng Hµ Néi thµnh lËp ngµy 01/03/1985 , lµ thµnh viªn trong hÖ thèng Ng©n hµng ngo¹i th¬ng ViÖt Nam . Qua h¬n hai moi n¨m ho¹t ®éng vµ ph¸t triÓn Ng©n hµng ngo¹i th¬ng Hµ Néi ®· dÇn tráng thµnh vµ ph¸t triÓn v÷ng m¹nh lµ mét trong c¸c thµnh viªn chñ chèt cña Ng©n hµng ngo¹i th¬ng ViÖt Nam vµ vinh dù ®îc nhµ níc c«ng nhËn lµ doanh nghiÖp h¹ng mét. N¨m 2004 Ng©n hµng ngo¹i th¬ng Hµ Néi vinh dù ®îc chñ tÞch níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam trao tÆng Hu©n Ch¬ng Lao §éng H¹ng Ba Ngµy ®Çu thµnh lËp Ng©n hµng chØ víi 1 trô së t¹i 31 Ng« Th× NhËm víi 17 ®¶ng viªn do b¸c NguyÔn BÝch ChiÓu lµm bÝ th , gi¸m ®èc Mai Xu©n Thang . Tõ bíc ®Çu ®Çy khã kh¨n , co thêi ®iÓm tëng chõng nh lµ sÏ gi¶i thÓ , Ng©n hµng ngo¹i th¬ng Hµ Néi ®· kh¼ng ®Þnh vÞ thÕ trong ®êi sèng x· héi vµ kh«ng ngõng ph¸t triÓn . Ngµy nay Ng©n hµng ®· cã : 18 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp * 14 phßng ban . * 4 chi nh¸nh cÊp hai . * 3 phßng giao dÞch . * 1 quÇy thu ®ængo¹i tÖ ë s©n bay quèc tÕ Néi Bµi . 2.1.1.1 M¹ng líi chi nh¸nh cña VIETCOMBANK trªn ®Þa bµn Hµ Néi. *VIETCOMBANK Hµ NéI (Chi nh¸nh ®Çu mèi trªn ®Þa bµn Hµ Néi) §Þa chØ: : 78 NguyÔn Du , 344 Bµ TriÖu – Hµ Néi *VIETCOMBANK THµNH C¤NG §Þa chØ: : 30-32 L¸ng H¹ - §èng §a – Hµ Néi VIETCOMBANK CÇU GIÊY §Þa chØ: : 98 Hoµng Quèc ViÖt – CÇu GiÊy – Hµ Néi VIETCOMBANK CH¦¥NG D¦¥NG §Þa chØ: : 564 NguyÔn V¨n Cõ – Gia L©m – Hµ Néi VIETCOMBANK BA §×NH §Þa chØ: : 39 §µo TÊn – Ba §×nh – Hµ Néi 2.1.1.2 C¸c dÞch vô mµ VIETCOMBANK cung cÊp: * C¸c dÞch vô truyÒn thèng.  §Çu t tù ®éng cho c¸c kho¶n tËp trung vèn  Thùc hiÖn c¸c giao dÞch h×nh thøc mét cöa  Huy ®éng vèn víi c¸c hinh thøc ®a d¹ng  Thu ®æi ngo¹i tÖ tù do chuyÓn ®æi, sÐc du lÞch ...  Chi tr¶ kiÒu hèi tõ c¸c níc trªn thÕ giíi, chuyÓn tiÒn níc ngoµi phôc vô c¸c nhu cÇu c¸ nh©n  Ph¸t hµnh b¶o l·nh, chøng nhËn du häc – xuÊt khÈu lao ®éng ... *C¸c dÞch vô hiÖn ®¹i. Dùa trªn nÒn t¶ng c«ng nghÖ hiÖn ®¹i VIETCOMBANK ®· cung cÊp cho kh¸ch hµng mét sè dÞch vô tiÖn Ých nh sau :  DÞch vô ng©n hµng ®iÖn tö VCB Money ( Dµnh cho kh¸ch hµng vµ doanh nghiÖp ): truy vÊn vµ thc hiÖn c¸c nghiÖp vô thanh to¸n t¹i trô së cña kh¸ch hµng th«ng qua modem ®iÖn tho¹i.  DÞch vô ng©n hµng trùc tuyÕn i-b@nking: truy vÊn c¸c th«ng tin tµi 19 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp kho¶n vµ tÝn dông tøc thêi th«ng qua internet.  DÞch vô ng©n hµng qua ®iÖn tho¹i di ®éng SMS Banking: tra cøu th«ng tin vÒ tØ gi¸, l·i suÊt , c¸c ®Þa ®iÓm ®Æt ATM, th«ng tin tµi kho¶n ... b»ng c¸ch nh¾n tin ®Õn sè 8170 * Liªn kÕt s¶n phÈm.  Cho vay nhu cÇu tiªu dïng c¸ nh©n mua nhµ, « t«, du häc ...  Thanh to¸n ho¸ ®¬n ®iÖn tho¹i, ®iÖn níc, b¶o hiÓm ... qua m¸y ATM  §¹i lý cho c¸c c«ng ty b¶o hiÓm lín nh B¶o ViÖt, AIA, Prudential ... 2.1.2 C¬ cÊu tæ chøc vµ bé m¸y ®iÒu hµnh. 20
- Xem thêm -