Tài liệu Giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm ở công ty may thăng long

  • Số trang: 73 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 32 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Lêi më ®Çu Trong c¬ chÕ thÞ trêng mçi C«ng ty lµ mét chñ thÓ s¶n xuÊt kinh doanh, ®îc lËp ra nh»m môc ®Ých sinh lîi th«ng qua ho¹t ®éng s¶n xuÊt, cung cÊp s¶n phÈm vµ dÞch vô cho x· héi. §iÒu ®ã cã nghÜa lµ ho¹t ®éng cña mçi C«ng ty ph¶i ®¹t ®îc nhiÒu môc tiªu kh¸c nhau, trong ®ã næi bËt lªn hai môc tiªu c¬ b¶n: - Thø nhÊt: S¶n xuÊt, cung cÊp s¶n phÈm vµ dÞch vô phï hîp víi yªu cÇu cña thÞ trêng. - Thø hai: Ngµy cµng t¹o ra nhiÒu s¶n phÈm th«ng qua viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. §Ó ®¹t ®îc nh÷ng môc tiªu trªn, c©u hái ®Æt ra cho mçi doanh nghiÖp lµ: s¶n xuÊt c¸i g×? s¶n xuÊt cho ai? s¶n xuÊt nh thÕ nµo? víi khèi lîng bao nhiªu? tiªu thô ë ®©u?. Gi¶i ®¸p c©u hái nµy chÝnh lµ néi dung cña viÖc x¸c ®Þnh nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. VÊn ®Ò lu«n bøc xóc víi c¸c C«ng ty b©y giê lµ lµm sao n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm ®Ó chiÕm lÜnh thÞ trêng. C«ng ty nµo kh«ng lµm ®îc hai ®iÒu c¬ b¶n Êy, C«ng ty ®ã sÏ bÞ ®µo th¶i. Mét nhµ kinh tÕ häc nµo ®ã ®· nãi: Th¬ng trêng lµ chiÕn trêng, sù c¹nh tranh rÊt khèc liÖt trªn thÞ trêng buéc c¸c C«ng ty ph¶i v¬n lªn th× míi cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®îc, muèn vËy ®ßi hái c¸c C«ng ty mét ®iÒu tèi quan träng lµ lµm sao n©ng cao ®îc chÊt lîng s¶n phÈm, v× ®êi sèng hiÖn nay ngµy cµng ®îc n©ng cao, thÞ trêng ngµy cµng ®ßi hái nh÷ng s¶n phÈm ph¶i cã chÊt lîng cao, hoµn h¶o nÕu gi¸ cã ®¾t h¬n mét chót th× thÞ trêng vÉn cã thÓ chÊp nhËn ®îc, cßn nÕu gi¸ rÎ h¬n mét chót nhng chÊt lîng s¶n phÈm kh«ng hoµn h¶o th× s¶n phÈm ®ã khã tr¸nh khái sù ®µo th¶i tõ phÝa thÞ trêng. Thùc tÕ ®· cho thÊy, trªn thÞ trêng quèc tÕ còng nh trong níc nh÷ng s¶n phÈm ®¹t chÊt lîng quèc tÕ th× míi cã chç ®øng v÷ng ch¾c ®îc vµ c¸c C«ng ty ngµy nay ®ang gÊp rót c¶i tiÕn ®Ó hoµn thµnh hÖ thèng qu¶n lý chÊt lîng cña m×nh theo tiªu chuÈn quèc tÕ. §iÒu ®ã cho thÊy sù cÇn thiÕt vµ cÊp b¸ch n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm nh thÕ nµo. TÊt nhiªn nÕu ®i ®«i ®îc víi h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, mÉu m· ®Ñp, dÞch vô thuËn tiÖn th× C«ng ty sÏ ph¸t triÓn kh«ng ngõng vµ ®øng v÷ng trong vßng quay chãng mÆt cña thÞ trêng. ë C«ng ty may Th¨ng Long, do tÝnh ®Æc thï cña mét C«ng ty s¶n xuÊt, gia c«ng xuÊt khÈu hµng may mÆc nªn viÖc n©ng cao chÊt lîng cña s¶n phÈm lu«n lµ mét vÊn ®Ò quan träng vµ cÊp thiÕt v× kh¸ch hµng chñ yÕu lµ ngêi níc ngoµi vèn næi tiÕng khã tÝnh trong vÊn ®Ò may mÆc. V× vËy, trong mçi ®¬n hµng, hîp ®ång gia c«ng th× yªu cÇu ®Çu tiªn bao giê còng lµ yªu cÇu vÒ chÊt lîng cho nªn trong nh÷ng n¨m võa qua, C«ng ty ®· lµm mäi viÖc cã thÓ ®Ó nh»m n©ng cao h¬n n÷a chÊt lîng s¶n phÈm cña m×nh, cô thÓ lµ c¶i tiÕn hÖ thèng qu¶n lý chÊt lîng theo tiªu chuÈn quèc tÕ ISO 9002. Môc ®Ých cña ®å ¸n nµy kh«ng n»m ngoµi sù nghiªn cøu vÒ chÊt lîng s¶n phÈm cña C«ng ty 1 may Th¨ng Long ®Ó cã nh÷ng gi¶i ph¸p h÷u hiÖu nh»m kh¾c phôc t×nh tr¹ng kÐm chÊt lîng s¶n phÈm trong C«ng ty còng nh nh»m ®a ra nh÷ng gi¶i ph¸p ®Ó n©ng cao h¬n n÷a chÊt lîng s¶n phÈm cña C«ng ty. Lµ mét sinh viªn, b»ng nh÷ng hiÓu biÕt cña m×nh vÒ chÊt lîng s¶n phÈm vµ víi qu¸ tr×nh thùc tÕ ë C«ng ty may Th¨ng Long em ®· chän ®Ò tµi nghiªn cøu vÒ chÊt lîng s¶n phÈm: "Gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm ë C«ng ty may Th¨ng Long" cho chuyªn ®Ò tèt nghiÖp cña m×nh . Ngoµi lêi më ®Çu vµ phÇn kÕt luËn ®Ò tµi ®îc tr×nh bµy ba phÇn : PhÇn I : C¬ së lý luËn vÒ chÊt lîng s¶n phÈm PhÇn II : Thùc tr¹ng vÒ chÊt lîng s¶n phÈm ë C«ng ty may Th¨ng Long. PhÇn III : Mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm ë C«ng ty may Th¨ng Long. 2 PHÇn i: c¬ së lý luËn vÒ chÊt lîng s¶n phÈm 1.1. Kh¸i niÖm vµ vai trß cña chÊt lîng s¶n phÈm trong doanh nghiÖp : 1.1.1.Kh¸i niÖm: ChÊt lîng lµ toµn bé c¸c ®Æc tÝnh cña mét thùc thÓ t¹o cho thùc thÓ ®ã kh¶ n¨ng tho¶ m·n c¸c nhu cÇu ®· ®îc c«ng bè hay cßn tiÒm Èn - Theo ISO: ChÊt lîng lµ hoµn thµnh sù tho¶ m·n cña kh¸ch hµng b»ng c¸ch tho¶ m·n nhu cÇu vµ sù mong ®îi cña hä trong m«i trêng mµ tæ chøc cam kÕt c¶i tiÕn liªn tôc tÝnh hiÖu lùc vµ hiÖu qu¶ Theo ngêi tiªu dïng:ChÊt lîng lµ sù phï hîp víi mong muèn cña hä. ChÊt lîng s¶n phÈm,dÞch vô ph¶i thÓ hiÖn khÝa c¹nh sau:ThÓ hiÖn tÝnh kü thuËt hay tÝnh h÷u dông cña nã , thÓ hiÖn cïng chi phÝ vµ g¾n kÕt víi ®iÒu kiÖn tiªu dïng Theo chuyªn gia chÊt lîng Freigenbaum "ChÊt lîng s¶n phÈm lµ ®Æc tÝnh vÒ kü thuËt, c«ng nghÖ vµ vËn hµnh cña s¶n phÈm,nhê chóng mµ s¶n phÈm ®¸p øng ®îc c¸c yªu cÇu cña ngêi tiªu dïng khi sö dông s¶n phÈm 1.1.2.Vai trß cña viÖc n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm: + §èi víi doanh nghiÖp VÊn ®Ò chÊt lîng vµ qu¶n lý chÊt lîng s¶n phÈm lµ sù sèng cßn cña doanh nghiÖp VÒ ph¬ng diÖn s¶n xuÊt - kinh doanh, s¶n phÈm hµng hãa kh«ng ®¹t tiªu chuÈn chÊt lîng, ph¶i xuèng cÊp, ph¶i b¸n víi gi¸ thø phÈm hoÆc ph¶i söa ch÷a båi thêng cho kh¸ch hµng hoÆc ph¶i hñy bá hîp ®ång, do ®ã mµ kÕ ho¹ch sè lîng còng kh«ng hoµn thµnh ®óng thêi h¹n, chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh t¨ng cao, g©y nhiÒu tæn thÊt cho xÝ nghiÖp, g©y mÊt lßng tin víi kh¸ch hµng, ¶nh hëng ®Õn sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. Mét sè nhµ m¸y, xÝ nghÖp cña níc ta ®· chÞu nh÷ng thiÖt h¹i do s¶n phÈm hµng hãa kh«ng ®¹t tiªu chuÈn chÊt lîng. Do ®ã viÖc ®¶m b¶o vµ n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm hµng hãa cã ý nghÜa chÝnh trÞ kinh tÕ v« cïng to lín, hay nãi c¸ch kh¸c, ®¶m b¶o vµ kh«ng ngõng n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm hµng hãa lµ con ®êng quan träng nhÊt ®Ó ph¸t triÓn n©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt, lµ biÖn ph¸p ®Ó ®¶m b¶o sù sèng cßn, ph¸t triÓn cña c¸c doanh nghiÖp. 3 + §èi víi ngêi tiªu dïng: Tr×nh ®é khoa häc kü thuËt cña tõng níc còng nh cña thÕ giíi cµng ngµy cµng ph¸t triÓn, thóc ®Èy s¶n xuÊt nhiÒu s¶n phÈm cho x· héi. Ngêi tiªu dïng, ngµy cµng cã thu nhËp cao h¬n, do ®ã cã nh÷ng yªu cÇu ngµy cµng cao, nh÷ng ®ßi hái cña hä vÒ c¸c s¶n phÈm tiªu dïng ngµy cµng ®a d¹ng, phong phó vµ kh¾t khe h¬n. Do chÝnh s¸ch më cöa, ngêi tiªu dïng cã thÓ lùa chän nhiÒu s¶n phÈm cña nhiÒu h·ng, nhiÒu quèc gia cïng mét lóc. Bu«n b¸n quèc tÕ ngµy cµng më réng, s¶n phÈm hµng hãa ph¶i tu©n thñ nh÷ng qui ®Þnh, luËt lÖ quèc tÕ thèng nhÊt vÒ yªu cÇu chÊt lîng vµ ®¶m b¶o chÊt lîng. Víi sù ra ®êi cña HiÖp héi quèc tÕ ngêi tiªu dïng (IOCU) " International Organisation Consumers Union" vµo n¨m 1962, vai trß cña ngêi tiªu dïng cµng trë nªn quan träng trong toµn cÇu hãa thÞ trêng. Tõ ®ã, nhiÒu níc ®· cã luËt b¶o vÖ ngêi tiªu dïng nh»m ®Êu tranh cho chÊt lîng, ®¶m b¶o chÊt lîng s¶n phÈm, ®Æc biÖt ®¶m b¶o sù th«ng tin kÞp thêi, sù kiÓm tra nghiªm ngÆt vÒ an toµn vÖ sinh m«i trêng. §Ó t¹o lßng tin ®èi víi ngêi tiªu dïng, ®¶m b¶o vÞ trÝ c¹nh tranh, c¸c nhµ s¶n xuÊt kinh doanh ph¶i cã nh÷ng biÖn ph¸p qu¶n lý chÊt lîng s¶n phÈm, hµng hãa, dÞch vô cña m×nh mét c¸ch h÷u hiÖu nhÊt, phï hîp víi luËt quèc tÕ. 1.2.Ph©n lo¹i chÊt lîng s¶n phÈm: C¸c lo¹i chÊt lîng s¶n phÈm hµng hãa, dÞch vô: Gåm 4 lo¹i + ChÊt lîng thiÕt kÕ: Cßn gäi lµ chÊt lîng kÕ ho¹ch. ChÊt lîng thiÕt kÕ cña mét s¶n phÈm lµ gi¸ trÞ riªng cña c¸c thuéc tÝnh ®îc ph¸c th¶o trªn c¬ së nghiªn cøu nhu cÇu thÞ trêng. §ång thêi cã thÓ so s¸nh víi chÊt lîng s¶n phÈm hµng hãa kh¸c cña nhiÒu vïng trong mét quèc gia hay nhiÒu quèc gia kh¸c nhau. + ChÊt lîng chuÈn: lµ chÊt lîng cña mét s¶n phÈm hµng hãa nµo ®ã, lµ møc ®é ®îc phª chuÈn cña cÊp cã thÈm quyÒn chøng nhËn s¶n phÈm phï hîp víi nhu cÇu tiªu dïng x· héi. + ChÊt lîng cho phÐp: ChÊt lîng cho phÐp cña mét s¶n phÈm hµng hãa nµo ®ã lµ møc ®é giíi h¹n, møc ®é cho phÐp vµ chÕ ®é chªnh lÖch gi÷a chÊt lîng tiªu chuÈn vµ chÊt lîng thùc tÕ. + ChÊt lîng tèi u: Lµ gi¸ trÞ biÓu thÞ møc ®é hîp nhÊt vÒ c¸c chØ tiªu, c¸c th«ng sè kü thuËt chÊt lîng nhÊt ®Þnh cña s¶n phÈm hµng hãa trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ x· héi nhÊt ®Þnh. 4 1.3 Qu¶n lý chÊt lîng s¶n phÈm cña doanh nghiÖp : + C«ng t¸c qu¶n lý chÊt lîng s¶n phÈm Héi nhËp vµo nÒn kinh tÕ thÞ trêng thÕ giíi, nghÜa lµ chÊp nhËn c¹nh tranh, chÞu sù t¸c ®éng cña qui luËt c¹nh tranh. Qui luËt c¹nh tranh võa lµ ®ßn bÈy ®Ó c¸c doanh nghiÖp tiÕn lªn ®µ ph¸t triÓn, hßa nhËp víi thÞ trêng khu vùc vµ thÕ giíi, nhng ®ång thêi còng lµ søc Ðp ®èi víi c¸c doanh nghiÖp.Trong qu¶n trÞ kinh doanh, nÕu kh«ng lÊy chÊt lîng lµm môc tiªu phÊn ®Êu, nÕu ch¹y theo lîi nhuËn tríc m¾t, râ rµng doanh nghiÖp sÏ bÞ ®Èy ra ngoµi vßng quay cña thÞ trêng thÕ giíi, ®i ®Õn thua lç, ph¸ s¶n. Do nhu cÇu x· héi ngµy cµng t¨ng c¶ vÒ mÆt lîng vµ mÆt chÊt, dÉn ®Õn sù thay ®æi to lín vÒ ph©n c«ng lao ®éng x· héi. Víi chÝnh s¸ch më cöa, tù do th¬ng m¹i, c¸c nhµ s¶n xuÊt kinh doanh muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn th× s¶n phÈm - dÞch vô cña hä ph¶i cã tÝnh c¹nh tranh cao, doanh nghiÖp ph¶i cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh vÒ nhiÒu mÆt. Khi ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña mét doanh nghiÖp, thêng ®¸nh gi¸ ®Õn kh¶ n¨ng ®¸p øng 3 chØ tiªu hµng ®Çu: - ChÊt lîng ( quality) - Gi¸ c¶ ( price) - Giao hµng (delivery) ChÝnh v× vËy mµ c¹nh tranh kh«ng ph¶i lµ thùc tÕ ®¬n gi¶n, nã lµ kÕt qu¶ tæng hîp cña toµn bé c¸c nç lùc trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. Qu¶n lý chÊt lîng chÝnh lµ mét trong nh÷ng ph¬ng thøc mµ doanh nghiÖp tiÕp cËn vµ t×m c¸ch ®¹t ®îc nh÷ng th¾ng lîi trong sù c¹nh tranh gay g¾t trªn th¬ng trêng, nh»m duy tr× sù tån t¹i vµ sù ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. HiÖn nay, vÊn ®Ò chÊt lîng vµ qu¶n lý chÊt lîng s¶n phÈm ®· trë thµnh mét nh©n tè chñ yÕu trong chÝnh s¸ch kinh tÕ, trong hÖ thèng qu¶n lý kinh tÕ thèng nhÊt cña nhiÒu quèc gia. Qu¶n lý kinh tÕ ë tÇm vÜ m« còng nh vi m«, thùc chÊt lµ mét qu¸ tr×nh qu¶n lý vÒ mÆt lîng, mÆt chÊt vµ con ngêi nh»m ®¹t ®îc môc ®Ých cuèi cïng: " Khai th¸c mäi tiÒm n¨ng, sö dông hîp lý, hiÖu qu¶ nguån lùc, n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm - dÞch vô, tháa m·n tèi ®a nhu cÇu x· héi víi chi phÝ thÊp nhÊt". Qu¶n lý chÊt lîng lµ qu¶n lý vÒ mÆt chÊt cña qui tr×nh, liªn quan ®Õn mäi c«ng ®o¹n trong suèt qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña hÖ thèng, liªn quan ®Õn con ng- 5 êi, ®Õn chÊt lîng cña c«ng viÖc. ChÊt lîng cña c«ng t¸c qu¶n lý sÏ quyÕt ®Þnh chÊt lîng cña s¶n phÈm vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ cña toµn x· héi. 1.4. C¸c ph¬ng ph¸p kiÓm tra chÊt lîng s¶n phÈm ë doanh nghiÖp: Gåm cã 3 lo¹i chÝnh : 1.4.1 KiÓm tra chÊt lîng - sù phï hîp ( Quality control - QC - conformance). KiÓm tra chÊt lîng - kiÓm tra sù phï hîp ®îc h×nh thµnh tõ l©u. C¨n cø vµo c¸c yªu cÇu kü thuËt, c¸c tiªu chuÈn ®· ®îc tÝnh to¸n, x©y dùng tõ kh©u thiÕt kÕ, hoÆc theo qui íc cña hîp ®ång mµ tiÕn hµnh kiÓm tra chÊt lîng s¶n phÈm sau khi s¶n xuÊt nh»m ng¨n chÆn c¸c s¶n phÈm h háng vµ ph©n läai theo møc chÊt lîng kh¸c nhau. B»ng ph¬ng ph¸p nµy, muèn n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm ngêi ta cho r»ng: chØ cÇn n©ng cao c¸c chØ tiªu kü thuËt b»ng c¸ch kiÓm tra g¾t gao lµ ®¹t mong muèn. Tuy ph¬ng ph¸p nµy cã mét sè t¸c dông nhÊt ®Þnh, nhng tån t¹i mét sè nhîc ®iÓm: - ViÖc kiÓm tra chØ tËp trung vµo kh©u s¶n xuÊt do bé phËn KCS chÞu tr¸ch nhiÖm. - ChØ lo¹i bá ®îc phÕ phÈm mµ kh«ng t×m biÖn ph¸p phßng ngõa ®Ó tr¸nh sai sãt lÆp l¹i. - KÕt qu¶ kiÓm tra g©y tèn kÐm nhiÒu chi phÝ mµ kh«ng lµm chñ ®îc t×nh h×nh chÊt lîng. - Kh«ng khai th¸c ®îc tiÒm n¨ng s¸ng t¹o cña mäi thµnh viªn trong ®¬n vÞ ®Ó c¶i tiÕn, n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm. 1.4.2. Ph¬ng ph¸p kiÓm tra chÊt lîng toµn diÖn ( Total quality control - TQC). Ph¬ng ph¸p kiÓm tra chÊt lîng toµn diÖn lµ ph¬ng ph¸p kiÓm tra ho¹t ®éng cña c¸c bé phËn trong doanh nghiÖp tõ hµnh chÝnh - tæ chøc - nh©n sù, ®Õn c¸c qu¸ tr×nh s¶n xuÊt: thiÕt kÕ - cung øng - s¶n xuÊt - tiªu dïng…. Ph¬ng ph¸p TQC ®· cã thay ®æi c¸ch tiÕp cËn vÒ qu¶n lý chÊt lîng. §©y lµ viÖc kiÓm tra, kiÓm so¸t mét hÖ thèng nh»m ®¹t ®îc møc chÊt lîng dù ®Þnh. ViÖc kiÓm tra dùa vµo c¸c tiªu chuÈn qui ®Þnh vµ ph©n c«ng cho bé phËn chuyªn kiÓm tra chÊt lîng s¶n phÈm ( KCS). So víi ph¬ng ph¸p tríc, ph¬ng ph¸p kiÓm tra chÊt lîng (QC), ph¬ng ph¸p TQC cã u ®iÓm, viÖc kiÓm tra chÊt lîng s¶n phÈm ®îc tiÕn hµnh tõ kh©u ®Çu ®Õn kh©u cuèi, nªn cã nh÷ng nhËn xÐt t×nh h×nh cña c¶ hÖ thèng. Tuy vËy, do viÖc kiÓm tra chÊt lîng cña c¶ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt l¹i giao cho mét bé phËn chuyªn tr¸ch ngoµi d©y chuyÒn s¶n xuÊt, nªn kh«ng cã t¸c dông tÝch cùc ®èi víi ho¹t ®éng cña hÖ thèng, thêng g©y quan hÖ c¨ng th¼ng gi÷a 6 bé phËn trùc tiÕp s¶n xuÊt víi bé phËn kiÓm tra. C¸c bé phËn trùc tiÕp s¶n xuÊt cã t©m lý thùc hiÖn theo yªu cÇu cña bé phËn kiÓm tra, ®©y chÝnh lµ nhîc ®iÓm cña ph¬ng ph¸p nµy. 1.4.3. Ph¬ng ph¸p qu¶n lý chÊt lîng ®ång bé (Total quality management - TQM) XuÊt ph¸t tõ nhËn ®Þnh: ChÊt lîng kh«ng chØ lµ c«ng viÖc cña mét sè Ýt ngêi qu¶n lý, mµ cßn lµ nhiÖm vô, vinh dù cña mäi thµnh viªn trong mét ®¬n vÞ kinh tÕ. ChÊt lîng s¶n phÈm muèn ®îc n©ng cao, ph¶i lu«n lu«n quan hÖ mËt thiÕt víi viÖc sö dông tèi u yÕu tè con ngêi vµ mäi nguån lùc cña doanh nghiÖp. V× vËy, cÇn ph¶i cã nh÷ng biÖn ph¸p, nh÷ng t¸c ®éng h÷u hiÖu trong qu¶n lý chÊt lîng s¶n phÈm, qu¶n trÞ doanh nghiÖp, nh»m huy ®éng n¨ng lùc, nhiÖt t×nh cña mäi thµnh viªn cïng gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò chÊt lîng cña c«ng ty, cña doanh nghiÖp. §ã chÝnh lµ c¬ së x©y dùng ph¬ng ph¸p qu¶n lý chÊt lîng ®ång bé. Cã nhiÒu c¸ch gi¶i thÝch kh¸c nhau vÒ kh¸i niÖm " Qu¶n lý chÊt lîng ®ång bé" - TQM lµ qu¶n trÞ mét qu¸ tr×nh, mét hÖ thèng hµnh chÝnh cña c«ng ty - doanh nghiÖp ®¹t sù t¨ng trëng lín. Theo A. Faygenbaum TQM lµ mét hÖ thèn cã hiÖu qu¶, thèng nhÊt ho¹t ®éng cña nh÷ng bé phËn kh¸c nhau trong mét tæ chøc, chÞu tr¸ch nhiÖm triÓn khai c¸c tham sè chÊt lîng ®· ®¹t ®îc, n©ng cao ®Ó ®¶m b¶o s¶n xuÊt vµ sö dông s¶n phÈm kinh tÕ nhÊt, tháa m·n hoµn toµn yªu cÇu cña ngêi tiªu dïng. B¶ng 1: TQM trong doanh nghiÖp Ngêi cung øng §Çu vµo Qu¸ tr×nh SX Kinh doanh §Çu ra Kh¸ch hµng §o lêng Thö nghiÖm ®¸nh gi¸ Ph¸t hiÖn sù suy gi¶m Söa ch÷a Chó thÝch: Nghiªn cøu c¸ch C¸c bícsöa tæng qu¸t sau: ch÷a Nguyªn nh©n SaitÝch sãt 1. Lùa chän qu¸ tr×nh u tiªn ®Ó ph©n 2. Ph©n tÝch qu¸ tr×nh Sai sãt Ph©n tÝch 7 3. KiÓm tra qu¸ tr×nh - C¸c chØ tiªu / b¶ng ®iÒu khiÓn - Quan hÖ kh¸ch hµng ngêi cung øng - Hîp ®ång dÞch vô kh¸ch hµng / ngêi cung øng 1.4.4. Mét sè ph¬ng ph¸p kh¸c: Ngoµi ba ph¬ng ph¸p c¬ b¶n võa nªu trªn cã thÓ cã mét sè ph¬ng ph¸p kh¸c nh: - Ph¬ng ph¸p cam kÕt chÊt lîng ®ång bé - Ph¬ng ph¸p c¶i tiÕn chÊt lîng toµn bé c«ng ty 1.5.C¸c nh©n tè ¶nh hëng tíi chÊt lîng s¶n phÈm: 1.5.1. C¸c nh©n tè bªn ngoµi: - Nhu cÇu vµ cÇu vÒ chÊt lîng s¶n phÈm: CÇu vÒ chÊt lîng s¶n phÈm cña ngêi tiªu dïng phô thuéc nhiÒu yÕu tè, nhÊt lµ thu nhËp cña ngêi tiªu dïng, ®Æc ®iÓm tËp qu¸n cña ngêi tiªu dïng. CÇu vÒ chÊt lîng s¶n phÈm kh«ng cè ®Þnh, nã thay ®æi theo thêi gian. - Tr×nh ®é ph¸t triÓn cña c«ng nghÖ s¶n xuÊt: Tr×nh ®é c«ng nghÖ nã quyÕt ®Þnh c¸c ®ßi hái kh¸ch quan vÒ chÊt lîng s¶n phÈm. Trong qu¸ tr×nh kinh tÕ héi nhËp, tr×nh ®é chÊt lîng s¶n phÈm còng ngµy cµng ®îc quèc tÕ hãa. - C¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ: C¸c yÕu tè qu¶n lý kinh tÕ vÜ m«, Nhµ níc ban hµnh chÝnh s¸ch qui ®Þnh vÒ chÊt lîng s¶n phÈm, vai trß cña Nhµ níc lµ x¸c lËp c¸c c¬ së ph¸p lý cÇn thiÕt vÒ chÊt lîng s¶n phÈm vµ qu¶n lý chÊt lîng s¶n phÈm, kiÓm tra, kiÓm so¸t tÝnh trung thùc cña ngêi s¶n xuÊt trong viÖc s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm ®· ®¨ng ký tiªu chuÈn chÊt lîng vµ b¶o vÖ quyÒn lîi cña ngêi tiªu dïng. 1.5.2 C¸c nh©n tè bªn trong - Tr×nh ®é tæ chøc qu¶n trÞ vµ s¶n xuÊt t¸c ®éng trùc tiÕp vµ liªn tôc tíi tèc ®é s¶n xuÊt doanh nghiÖp, nhiÒu chuyªn gia cho lµ 80% chÊt lîng s¶n phÈm do chÊt lîng cña c«ng t¸c qu¶n trÞ quyÕt ®Þnh. - Lùc lîng lao ®éng trong doanh nghiÖp lµ nh©n tè cã ¶nh hëng quyÕt ®Þnh tíi chÊt lîng s¶n phÈm. Tr×nh ®é chuyªn m«n, tay nghÒ, ý thøc tr¸ch nhiÖm, kû luËt, tinh thÇn hiÖp t¸c, phèi hîp, kh¶ n¨ng thÝch øng víi sù thay ®æi, n¾m b¾t th«ng tin cña mäi thµnh viªn trong doanh nghiÖp t¸c ®éng trùc tiÕp vµ s©u s¾c tíi chÊt lîng s¶n phÈm. - Kh¶ n¨ng vÒ kü thuËt c«ng nghÖ cña doanh nghiÖp: nã qui ®Þnh giíi h¹n cña chÊt lîng s¶n phÈm, tÝnh æn ®Þnh cña chÊt lîng s¶n phÈm. Møc ®é chÊt l- 8 îng s¶n phÈm trong mçi doanh nghiÖp phô thuéc rÊt lín vµo tr×nh ®é c¬ cÊu, tÝnh ®ång bé, t×nh h×nh b¶o dìng, duy tr× kh¶ n¨ng lµm viÖc theo thêi gian cña m¸y mãc thiÕt bÞ, cña c«ng nghÖ, ®Æc biÖt lµ nh÷ng doanh nghiÖp tù ®éng hãa cao, s¶n xuÊt d©y chuyÒn vµ tÝnh chÊt s¶n xuÊt hµng lo¹t. - Nguyªn vËt liÖu lµ hÖ thèng tæ chøc ®¶m b¶o vËt t, nguyªn vËt liÖu cña doanh nghiÖp. Chñng lo¹i c¬ cÊu, tÝnh ®ång bé chÊt lîng cña nguyªn vËt liÖu cã ¶nh hëng rÊt lín vµ trùc tiÕp ®Õn chÊt lîng s¶n phÈm. Ngoµi ra chÊt lîng ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp cßn phô thuéc rÊt lín vµo viÖc thiÕt lËp hÖ thèng cung øng nguyªn liÖu thÝch hîp trªn c¬ së t¹o dùng mèi quan hÖ l©u dµi, hiÕu biÕt tin tëng lÉn nhau gi÷a ngêi s¶n xuÊt vµ ngêi tiªu dïng nguyªn vËt liÖu. Tay nghÒ cña c«ng nh©n lµm viÖc trùc tiÕp kh«ng ®ång ®Òu, dÉn tíi chÊt lîng s¶n phÈm s¶n xuÊt ra chÊt lîng kh«ng ®ång ®Òu. 1.6. HÖ thèng c¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ chÊt lîng s¶n phÈm : + HÖ thèng c¸c chØ tiªu nghiªn cøu x¸c ®Þnh chÊt lîng trong chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ Trong chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ, mét trong nh÷ng vÊn ®Ò chñ yÕu lµ ph¶i x¸c ®Þnh ®îc chiÕn lîc s¶n phÈm trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh, mµ néi dung quan träng lµ ph¶i nghiªn cøu mét sè chØ tiªu chÊt lîng s¶n phÈm hµng hãa nh»m: - KÐo dµi chu kú sèng cña s¶n phÈm (thêi gian sö dông ) - KÐo dµi thêi gian c¹nh tranh cña s¶n phÈm trªn thÞ trêng trong vµ ngoµi níc víi nh÷ng s¶n phÈm cïng lo¹i cña doanh nghiÖp kh¸c. Trong hÖ thèng c¸c chØ tiªu nghiªn cøu x¸c ®Þnh chÊt lîng s¶n phÈm hµng hãa cña chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ thêng cã c¸c nhãm chØ tiªu sau: - ChØ tiªu c«ng dông - ChØ tiªu c«ng nghÖ - ChØ tiªu thèng nhÊt hãa - ChØ tiªu ®é tin cËy - ChØ tiªu an toµn 1.6.1.HÖ thèng c¸c chØ tiªu kiÓm tra, ®¸nh gi¸ chÊt lîng s¶n phÈm hµng hãa trong s¶n xuÊt - kinh doanh - ChØ tiªu kÝch thíc - ChØ tiªu sinh th¸i - ChØ tiªu lao ®éng - ChØ tiªu thÈm mü - ChØ tiªu vÒ s¸ng chÕ ph¸t minh 9 Khi kiÓm tra ®¸nh gi¸ chÊt lîng s¶n phÈm hµng hãa ph¶i dùa vµo tiªu chuÈn nhµ níc, tiªu chuÈn ngµnh hoÆc c¸c ®iÒu kho¶n cña hîp ®ång kinh tÕ §©y lµ c¬ së ®óng ®¾n hîp ph¸p nhÊt. §èi víi hµng hãa xuÊt nhËp khÈu, ph¶i c¨n cø vµo hîp ®ång ngo¹i th¬ng, ®èi víi s¶n phÈm gia c«ng th× dùa vµo c¸c chØ tiªu trong hîp ®ång kinh tÕ. Tïy theo môc ®Ých sö dông, chÊt lîng s¶n phÈm hµng hãa cã thÓ chia thµnh 4 nhãm c¬ b¶n: - Nhãm chØ tiªu sö dông: §©y lµ nhãm chØ tiªu chÊt lîng mµ ngêi tiªu dïng khi mua hµng thêng quan t©m ®Õn ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt lîng cña s¶n phÈm hµng hãa. - Nhãm chØ tiªu kü thuËt c«ng nghÖ: §©y lµ nhãm chØ tiªu thêng dïng ®Ó ®¸nh gi¸ gi¸ trÞ sö dông cña s¶n phÈm hµng hãa. Nã thêng ®îc qui ®Þnh trong c¸c v¨n b¶n tiªu chuÈn, hîp ®ång gia c«ng mua b¸n. C¸c chØ tiªu kü thËt c«ng nghÖ rÊt nhiÒu, nhng quan träng h¬n c¶ lµ nh÷ng chØ tiªu kÝch thíc, chØ tiªu c¬ lý …. ViÖc lùa chän nh÷ng chØ tiªu kü thËt c«ng nghÖ lµm c¬ së ®Ó kiÓm tra ®¸nh gi¸ mét sè mÆt hµng nµo ®ã, ph¶i xuÊt ph¸t tõ c«ng dông, ®Æc ®iÓm cÊu t¹o, ®iÒu kiÖn sö dông còng nh tû träng cña c¸c chØ tiªu Êy trong toµn bé c¸c chØ tiªu ®Æc trng cho gi¸ trÞ sö dông vµ chÊt lîng s¶n phÈm hµng hãa. VÝ dô: ®èi víi hµng dÖt may thêng dïng chØ tiªu ®é bÒn, ®é chÞu mµi mßn, ®é co…. - Nhãm chØ tiªu h×nh d¸ng trang trÝ thÈm mü: Nhãm nµy bao gåm c¸c chØ tiªu vÒ h×nh d¸ng s¶n phÈm, tÝnh chÊt c¸c ®êng nÐt, sù phèi hîp cña c¸c yÕu tè t¹o h×nh chÊt lîng trang trÝ, mµu s¾c, tÝnh thêi trang, tÝnh thÈm mü …. - Nhãm c¸c chØ tiªu kinh tÕ: C¸c chØ tiªu kinh tÕ bao gåm chi phÝ s¶n xuÊt, gi¸ c¶, chi phÝ cho qu¸ tr×nh sö dông. §©y lµ nh÷ng chØ tiªu cã tÝnh chÊt tæng hîp kh¸ quan träng mµ tríc ®©y quan ®iÓm "kü thuËt thuÇn tóy" thêng Ýt chó ý kiÓm tra ®¸nh gi¸ chÊt lîng s¶n phÈm hµng hãa. Muèn ®i ®Õn mét kÕt luËn ®óng ®¾n vÒ møc ®é chÊt lîng cña mét s¶n phÈm nµo ®ã, sau khi kiÓm tra c¸c tÝnh n¨ng kü thuËt, h×nh d¸ng trang trÝ, mét ®iÒu quan träng kh«ng thÓ thiÕu ®îc lµ ph¶i xÐt ®Õn hiÖu qu¶ sö dông cña s¶n phÈm. Trªn ®©y lµ hÖ thèng c¸c chØ tiªu kiÓm tra ®¸nh gi¸ chÊt lîng s¶n phÈm hµng hãa trong s¶n xuÊt kinh doanh. Khi kiÓm tra, x¸c ®Þnh chÊt lîng cña s¶n phÈm hµng hãa cô thÓ, c¨n cø vµo ®Æc ®iÓm sö dông vµ nhiÒu yÕu tè, nh t×nh h×nh s¶n xuÊt, quan hÖ cung cÇu, ®iÒu kiÖn x· héi. Mµ chän nh÷ng chØ tiªu chñ yÕu vµ nh÷ng chØ tiªu bæ xung cho thÝch hîp. 10 1.7.§Æc ®iÓm vÒ qu¶n lý chÊt lîng cña c«ng ty may Th¨ng Long: Do ®Æc thï cña s¶n xuÊt nghµnh may, h¬n n÷a l¹i lµ mét C«ng ty may mÆc xuÊt khÈu cã tû träng hµng may gia c«ng kh¸ lín, mÆt kh¸c khèi lîng hµng s¶n xuÊt ra l¹i quy ®Þnh bëi nhiÒu ®¬n hµng kh¸c nhau, mçi ®¬n hµng l¹i cã nh÷ng yªu cÇu nhÊt ®Þnh vÒ ®Æc tÝnh kü thuËt, chÊt lîng s¶n phÈm, còng nh mÉu m·. ChÝnh v× vËy c«ng t¸c tÝnh c¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ chÊt lîng s¶n phÈm nh: hÖ sè cÊp b×nh qu©n, gi¸ ®¬n vÞ b×nh qu©n vµ ph¬ng ph¸p tû träng lµ kh«ng thÓ thùc hiÖn ®îc do ®ã c«ng t¸c ®¸nh gi¸ chÊt lîng s¶n phÈm dùa trªn c¸c chØ tiªu nµy còng trë thµnh kh«ng tëng. V× lÏ ®ã mµ c«ng t¸c ®¸nh gi¸ chÊt lîng s¶n phÈm cña C«ng ty may Th¨ng Long nãi riªng vµ c¸c C«ng ty may mÆc kh¸c nãi chung ®Òu ph¶i cã nh÷ng c¸ch thøc vµ ph¬ng ph¸p riªng ®Ó thùc hiÖn viÖc ®¸nh gi¸ chÊt lîng s¶n phÈm cña m×nh. ë C«ng ty may Th¨ng Long c«ng t¸c ®¸nh gi¸ chÊt lîng s¶n phÈm ®îc thùc hiÖn theo tõng ®¬n hµng cô thÓ lµ l« hµng ®i kÌm víi ®¬n hµng ®ã, mçi l« hµng mµ kh¸ch hµng ký víi C«ng ty th«ng qua nh÷ng b¶n hîp ®ång ®Òu kÐo theo nh÷ng b¶n tiªu chuÈn vµ yªu cÇu kü thuËt. Do ®ã ®¸nh gi¸ chÊt lîng s¶n phÈm ë ®©y lµ ®¸nh gi¸ sù phï hîp víi nh÷ng yªu cÇu mµ kh¸ch hµng ®· ®Æt ra hay hiÓu theo nghÜa hÑp chÊt lîng lµ sù phï hîp. Cã nh÷ng ®¬n hµng chØ yªu cÇu s¶n phÈm lµm ra sao cho møc ®é chÊp nhËn ®¹t møc b×nh thêng thËm chÝ lµ díi møc b×nh thêng v× s¶n phÈm cña hä chØ ®em ®i tiªu thô ë nh÷ng vïng miÒn mµ ë ®ã ®èi víi hä nh thÕ lµ ®ñ, lµ chÊp nhËn ®îc do ®ã hä kh«ng cÇn ®ßi hái cao l¾m vÒ chÊt lîng, nhng còng cã nh÷ng ®¬n hµng l¹i ®ßi hái rÊt cao vÒ chÊt lîng nh chÊt lîng v¶i, chÊt lîng phô liÖu, yªu cÇu kü thuËt kh¾t khe ®Õn tõng chi tiÕt nhá vµ ®¬ng nhiªn th× s¶n phÈm cña hä kh«ng thÓ nµo ®em b¸n ë nh÷ng vïng nh n«ng th«n, nh÷ng miÒn mµ ®êi sèng cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n ®îc v× nã liªn quan ®Õn gi¸ c¶, nh÷ng s¶n phÈm nh vËy ph¶i ®îc chµo b¸n ë nh÷ng thÞ trêng phï hîp h¬n, hä cã nhu cÇu cao h¬n vÒ hµng may mÆc vµ tÊt nhiªn nh÷ng s¶n phÈm ®ã sÏ ®îc tiªu thô. Mçi kh¸ch hµng cña C«ng ty ®Òu lµ nh÷ng doanh nghiÖp mµ doanh nghiÖp nµo còng ph¶i v× môc tiªu s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶ do ®ã hä l¹i ph¶i cung øng nh÷ng s¶n phÈm trªn thÞ trêng mµ hä ®· lùa chän. ChÝnh nh÷ng thÞ trêng nµy l¹i t¸c ®éng vµo hä ®Ó ký nh÷ng hîp ®ång víi C«ng ty nh÷ng yªu cÇu kh¸c nhau vÒ chÊt lîng mµ do ®ã c«ng t¸c ®¸nh gi¸ chÊt lîng ph¶i dùa trªn sù tháa m·n yªu cÇu cña kh¸ch hµng. ë C«ng ty may Th¨ng Long thêng sö dông mét sè nhãm chØ tiªu kü thuËt - - C«ng nghÖ nh: - ChØ tiªu kÝch thíc, 11 - ChØ tiªu c«ng nghÖ - thiÕt kÕ s¶n phÈm, - ChØ tiªu h×nh d¸ng thÈm mü, - ChØ tiªu kinh tÕ C¸c chØ tiªu nãi trªn ®îc sö dông hµng ngµy trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Sau khi phßng ThiÕt kÕ - Kü thuËt nhËn tµi liÖu kü thuËt vµ c¸c yªu cÇu kh¸c vÒ s¶n phÈm cña kh¸ch hµng th× tiÕn hµnh nghiªn cøu tµi liÖu, trao ®æi víi kh¸ch hµng, thu thËp nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt ®Ó cã thÓ tiÕn hµnh triÓn khai s¶n xuÊt. Nh©n viªn kü thuËt tiªu chuÈn vµ nh©n viªn thiÕt kÕ d©y chuyÒn may sÏ ®a ra c¸c b¶ng th«ng sè kü thuËt, h×nh d¸ng thÈm mü, yªu cÇu vÒ chÊt lîng s¶n phÈm, c¸c híng dÉn vµ yªu cÇu vÒ vÒ kÕt cÊu ®êng may, qui tr×nh c«ng nghÖ chÕ t¹o s¶n phÈm sau ®ã nh©n viªn kü thuËt tiÒn ph¬ng, c¸c thu hãa, KCS, cña xÝ nghiÖp nhËn b¶ng tiªu chuÈn kü thuËt vµ qui tr×nh ®ã ®Ó gi¶i chuyÒn. Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt nÕu thÊy ®iÒu g× bÊt hîp lý vµ kh¸c víi tiªu chuÈn th× ph¶n håi l¹i cho nh©n viªn ra tiªu chuÈn, qui tr×nh ®Ó cã sù ®iÒu chØnh, söa ®æi cho phï hîp. B¶ng tiªu chuÈn ®ã lµ c¬ së ®Ó ®Ó ®¸nh gi¸ tÝnh hîp lý vÒ kÝch thíc s¶n phÈm, xem s¶n phÈm cã ®¹t yªu cÇu vÒ chÊt lîng hay kh«ng. B¶ng qui tr×nh c«ng nghÖ lµ c¬ së ®Ó ®¸nh gi¸ sù hîp lý hãa c¸c thao t¸c may sao cho tiÕt kiÖm thêi gian, n¨ng suÊt - chÊt lîng cao, chi phÝ thÊp, gi¸ thµnh h¹ trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt t¹i c¸c xÝ nghiÖp may. Trong chØ tiªu c«ng nghÖ th× viÖc thiÕt kÕ s¶n phÈm ban ®Çu còng rÊt quan träng bëi nã lµ c«ng viÖc ®Çu tiªn cña viÖc chÕ t¹o s¶n phÈm. NÕu viÖc thiÕt kÕ ban ®Çu ®îc tiÕn hµnh mét c¸ch tr«i ch¶y th× c«ng viÖc tiÕp theo sÏ thuËn lîi rÊt nhiÒu. §Ó tiÕn hµnh thiÕt kÕ mét s¶n phÈm ®a vµo s¶n xuÊt th× nh©n viªn thiÕt kÕ s¶n phÈm ph¶i kÕt hîp cïng nh©n viªn tiªu chuÈn, nh©n viªn thiÕt kÕ d©y chuyÒn may cïng nghiªn cøu ®Ó ®a ra mét s¶n phÈm sao cho khi ®a vµo s¶n xuÊt hµng lo¹t ngêi c«ng nh©n thùc hiÖn mét c¸ch dÔ dµng, thuËn lîi vµ cã thÓ sö dông ®îc c¸c thiÕt bÞ g¸ l¾p nh»m t¨ng suÊt lao ®éng vµ cung cÊp kÞp thêi nh÷ng s¶n phÈm tháa m·n yªu cÇu cña kh¸ch hµng. Nã gãp phÇn quyÕt ®Þnh thµnh c«ng cña mét s¶n phÈm. Do ®ã, ho¹t ®éng ®¸nh gi¸ vµ c¶i tiÕn qu¸ tr×nh thiÕt kÕ lµ yªu cÇu kh«ng thÓ thiÕu, cung cÊp cho nhµ thiÕt kÕ nh÷ng th«ng tin vµ d÷ liÖu vÒ nh÷ng chi tiÕt cha phï hîp cña mÉu thiÕt kÕ vµ c¸c híng kh¾c phôc nh»m t¹o c¸c s¶n phÈm tèi u nhÊt. C¸c nhãm kiÓm tra c¸c qu¸ tr×nh trong ph¹m vi tr¸ch nhiÖm cña m×nh ®Ó c¶i tiÕn ph¬ng thøc ho¹t ®éng ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô tèt h¬n. C¸c ho¹t ®«ng ®èi chiÕu chuÈn ®îc sö dông cho viÖc so s¸nh víi c¸c tæ chøc cã kü thuËt t¬ng ®¬ng nhng cho kÕt qu¶ biÕn ®éng Ýt h¬n, chu kú s¶n xuÊt ng¾n h¬n vµ chi phÝ 12 Ýt h¬n. §iÒu nµy t¹o c¬ héi cho c¸c c¸ nh©n cã c¬ héi xem xÐt, cã thÓ so s¸nh ®îc c¸c kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh. 13 PHÇN II: Ph©n tÝch t×nh h×nh chÊt lîng s¶n phÈm cña c«ng ty may Th¨ng Long 2.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty May Th¨ng Long: Tªn c«ng ty: C«ng ty cæ phÇn may Th¨ng Long. + Tªn giao dÞch quèc tÕ: Th¨ng Long joinstock Garment Company (ThaLoGa). + Lo¹i h×nh doanh nghiÖp: Doanh nghiÖp nhµ níc. + C¬ quan qu¶n lý cÊp trªn: Tæng C«ng Ty DÖt – May ViÖt Nam. + §Þa chØ: 250 Minh Khai – quËn Hai Bµ Trng – Hµ Néi. + Nghµnh nghÒ kinh doanh: May mÆc, gia c«ng may mÆc. + Tel: (84.4) 8623375 – 8623053 - 8623373. + Fax: 04 8623374. E-mail: Thaloga@fpt.vn; Designthaloga@fpt.vn + M¹ng líi ®¹i lý vµ cöa hµng giíi thiÖu s¶n phÈm cña C«ng ty. - Trung t©m th¬ng m¹i 39 Ng« QuyÒn. - Cöa hµng thêi trang vµ cöa hµng giíi thiÖu s¶n phÈm t¹i C«ng ty ë 250 Minh khai – Hai Bµ Trng – Hµ Néi. - Cöa hµng Trµng TiÒn Plaza. - Chi nh¸nh kh¸c. Ngoµi c¸c bé phËn, c¸c xÝ nghiÖp tËp trung t¹i C«ng ty ë phè Minh Khai, C«ng ty may cßn cã c¸c chi nh¸nh kh¸c nh ë H¶i Phßng, Nam §Þnh, Hµ T©y. 2.2.Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña c«ng ty May Th¨ng Long: Ngµy 8 th¸ng 5 n¨m 1958, Bé ngo¹i th¬ng thµnh lËp c«ng ty may mÆc xuÊt khÈu thuéc Tæng C«ng ty xuÊt khÈu t¹p phÈm, c«ng ty cã trô së ë 15 Cao B¸ Qu¸t, tiÒn th©n cña c«ng ty may Th¨ng Long ngµy nay. C«ng ty may mÆc xuÊt khÈu ra ®êi lµ sù më ®Çu cã tÝnh chÊt lÞch sö khai sinh ra nghµnh may mÆc xuÊt khÈu ViÖt Nam. §©y lµ c«ng ty ®Çu tiªn ®a hµng may mÆc cña ViÖt Nam ra thÞ trêng níc ngoµi. Tªn gäi c«ng ty may Th¨ng Long chÝnh thøc ra ®êi vµo th¸ng 6 n¨m 1992 (Thuéc VINATEX- trùc thuéc Bé c«ng nghiÖp). Ngµy ®Çu thµnh lËp, tæng sè c¸n bé cña c«ng ty chØ cã 28 ngêi víi kho¶ng 550 c«ng nh©n. D©y chuyÒn s¶n xuÊt chØ víi 3 ngêi víi n¨ng suÊt thÊp, chØ ®¹t 3 ¸o/1ngêi/1ca. Víi sù n¨ng ®éng, s¸ng t¹o cña Ban l·nh ®¹o c«ng ty vµ sù nç lùc cña c¸n bé c«ng nh©n viªn, c«ng ty ®· tõng bíc th¸o gì khã kh¨n ban ®Çu ®Ó ®a c«ng ty vµo s¶n xuÊt ®óng kÕ ho¹ch ®Ò ra. 14 Cã thÓ chia qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty thµnh nh÷ng giai ®o¹n cô thÓ trªn c¬ së dùa trªn nh÷ng nÐt ®Æc trng vµ thµnh qu¶ tiªu biÓu cña tõng giai ®o¹n cô thÓ sau: + Tõ n¨m 1958 - 1965. §©y lµ giai ®o¹n ®Çu cña qu¸ tr×nh ph¸t triÓn, ®Þa ®iÓm n¬i s¶n xuÊt cña c«ng ty cßn ph©n t¸n, tuy nhiªn ®· ®îc trang bÞ kh¸ ®Çy ®ñ m¸y kh©u ®¹p ch©n vµ c«ng nh©n thî may bªn ngoµi. + Tõ n¨m 1966 - 1975. ChiÕn tranh ph¸ ho¹i cña ®Õ quèc Mü ¶nh hëng rÊt nÆng nÒ ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty, sau khi chiÕn tranh kÕt thóc c«ng ty b¾t tay ngay vµo kh«i phôc hËu qu¶, æn ®Þnh s¶n xuÊt vµ ®æi míi c«ng t¸c qu¶n lý. §ã lµ thêi kú b¾t ®Çu bíc vµo s¶n xuÊt c«ng nghiÖp cña c«ng ty. C«ng ty ®· thay m¸y may ®¹p ch©n b»ng m¸y may c«ng nghiÖp, ngoµi ra cßn cã trang bÞ thªm m¸y mãc chuyªn dïng nh m¸y thïa, m¸y ®Ýnh cóc, m¸y c¾t gät, m¸y dïi dÊu… MÆt b»ng s¶n xuÊt ® îc më réng d©y chuyÒn s¶n xuÊt ®· lªn tíi 27 ngêi, n¨ng suÊt ¸o s¬ mi ®¹t 9 ¸o/ngêi/ca. +Tõ 1975-1980. Sau khi ®Êt níc thèng nhÊt, c«ng ty bíc vµo thêi kú ph¸t triÓn míi. C«ng ty tõng bíc ®æi míi trang thiÕt bÞ, chuyÓn híng ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh mÆt hµng gia c«ng. Tªn gäi xÝ nghiÖp may Th¨ng Long ra ®êi vµo n¨m 1980. S¶n phÈm cña c«ng ty ®Æc biÖt lµ ¸o s¬ mi xuÊt khÈu ®· ®îc xuÊt ®i nhiÒu níc chñ yÕu lµ Liªn X« cò vµ c¸c níc §«ng ¢u. +Tõ 1980-1990. §©y lµ giai ®o¹n hoµng kim trong s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty kÓ tõ khi thµnh lËp, vµo giai ®o¹n nµy, mét n¨m c«ng ty xuÊt khÈu ®îc 5 triÖu ¸o s¬ mi (3 triÖu sang Liªn X« cò, 1 triÖu sang §«ng §øc, cßn l¹i sang c¸c thÞ trêng kh¸c). Ngµy 2/8/1991 tíi nay c«ng ty ®îc Bé c«ng nghiÖp nhÑ vµ Bé th¬ng m¹i cho phÐp xuÊt khÈu trùc tiÕp. Th¸ng 6/1992 xÝ nghiÖp may Th¨ng Long ®æi tªn thµnh c«ng ty may Th¨ng Long. C«ng ty ®· vay vèn ng©n hµng ®Ó ®Çu t ®æi míi trang thiÕt bÞ n©ng cÊp nhµ xëng, nhµ ®iÒu hµnh n©ng cao tay nghÒ c«ng nh©n vµ tinh gi¶m biªn chÕ. Tõ nh÷ng biÖn ph¸p ®ã mµ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty dÇn dÇn phôc håi vµ ph¸t triÓn. Ngµy 1/4/2004 C«ng ty may Th¨ng Long ®îc chÝnh phñ vµ bé c«ng nghiÖp cho phÐp chuyÓn thµnh c«ng ty cæ phÇn may Th¨ng Long víi 51% vèn nhµ níc vµ 49% vèn do c¸c cæ ®«ng ®ãng gãp. Cho ®Õn nay lµ thµnh viªn cña Tæng C«ng Ty DÖt May ViÖt Nam, C«ng ty cæ phÇn may Th¨ng Long ®· trë thµnh mét trong nh÷ng doanh nghiÖp ®Çu ®µn cña ngµnh may ViÖt Nam. 15 2.3 Chøc n¨ng nhiÖm vô cña c«ng ty May Th¨ng Long: NhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh chñ yÕu cña C«ng ty bao gåm : + S¶n xuÊt vµ kinh doanh c¸c s¶n phÈm may mÆc phôc vô nhu cÇu tiªu dïng trong vµ ngoµi níc. + TiÕn hµnh kinh doanh xuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp, gia c«ng s¶n phÈm may mÆc cã chÊt lîng cao cÊp theo ®¬n ®Æt hµng cña kh¸ch hµng. + C«ng ty ph¶i ®¶m b¶o kinh doanh cã hiÖu qu¶, hoµn thµnh nghÜa vô ®èi víi Nhµ níc, ®¶m b¶o c«ng ¨n viÖc lµm æn ®Þnh, c¶i thiÖn ®êi sèng cña c«ng nh©n viªn trong C«ng ty. + Tu©n thñ c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt, chÝnh s¸ch cña Nhµ níc, b¸o c¸o ®Þnh kú lªn Tæng c«ng ty,tiÕn hµnh s¶n xuÊt kinh doanh theo sù chØ ®¹o cñaTæng c«ng ty. + B¶o vÖ doanh nghiÖp, m«i trêng, gi÷ g×n trËt tù an toµn x· héi theo quy ®Þnh cña luËt ph¸p trong ph¹m vi qu¶n §¹i lý cña ty. héic«ng cæ ®«ng + Nh vËy dù kiÕn x©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt ph¶i dùa vµo kh¶ n¨ng tiªu thô s¶n phÈm Ban cña kiÓm thÞ trêng. so¸t C¨n cø vµo kh¶ n¨ng, n¨ng lùc cña c«ng ty vÒ m¸y Héis¶n ®ång qu¶n mãc thiÕt bÞ, ®éi ngò c«ng nh©n viªn xuÊt, kh¶trÞn¨ng vÒ n¨ng lùc kü thuËt ®Ó tæ chøc s¶n xuÊt ®¹t chØ tiªu s¶n xuÊt kinh doanh ®Æt ra, ®ã lµ tiÕp tôc s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm cã chÊt lîng cao ®¸p øng yªu cÇu ®ßi hái cña thÞ trêng quèc tÕ còng nh thÞ trêng néi ®Þa. Tæng gi¸m ®èc B¶ng 2: S¬ ®å c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña may Th¨ng Long P TGD ®iÒu hµnh s¶n xuÊt P TGD ®iÒu hµnh kü thuËt chÊt lîng P. KiÓm tra chÊt l îng XN. Nam H¶i Phßng kü thuËt CL XN 1 Phßng Kho CBSX Phßng KHXNK XN 2 Phßng ThÞ tr êng XN 3 P TGD ®iÒu hµnh néi chÝnh Cöa hµng Thêi Trang TT. Hoµ L¹c V¨n phßng Phßng KÕ to¸n tv XN phô16 trî 2.3. Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c¸c phßng ban Tõ th¸ng 1/2004, C«ng ty may Th¨ng Long ®· chÝnh thøc ®îc cæ phÇn ho¸ theo chñ tr¬ng cña nhµ níc.Bé m¸y tæ chøc qu¶n lý bao gåm: 2.3.1 CÊp c«ng ty: + §¹i héi ®ång cæ ®«ng ( §H§C§ ): lµ c¬ quan quyÒn lùc cao nhÊt cña c«ng ty, quyÕt ®Þnh c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn chiÕn lîc ph¸t triÓn dµi h¹n cña c«ng ty. C¸c vÊn ®Ò do §H§C§ quyÕt ®Þnh thêng ®îc thùc hiÖn th«ng qua biÓu quyÕt. NghÞ quyÕt ®îc th«ng qua khi cã trªn 51% sè phiÕu tham gia cuéc häp §H§C§ ®ång ý. C¸c vÊn ®Ò vÒ §H§C§ ®îc quy ®Þnh t¹i LuËt Doanh NghiÖp vµ chi tiÕt thao ®iÒu lÖ cña c«ng ty. §H§C§ bÇu ra Héi ®ång qu¶n trÞ vµ Ban kiÓm so¸t cña c«ng ty. + Héi ®ång qu¶n trÞ ( H§QT ): lµ c¬ quan qu¶n lý cña c«ng ty, ®øng ®Çu lµ Chñ tÞch H§QT. Thay mÆt H§QT ®iÒu hµnh c«ng ty lµ Tæng gi¸m ®èc. H§QT ho¹t ®éng tu©n thñ theo quy ®Þnh cña LuËt Doanh NghiÖp vµ ®iÒu lÖ cña c«ng ty. + Ban kiÓm so¸t: lµ c¬ quan gi¸m s¸t ho¹t ®éng cña §H§C§, ®øng ®Çu lµ trëng ban kiÓm so¸t. + Tæng gi¸m ®èc: lµ ngêi ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh hµng ngµy cña c«ng ty. Tæng gi¸m ®èc do H§QT bæ nhiÖm hay b·i nhiÖm. Tæng gi¸m ®èc chÞu tr¸ch nhiÖm tríc H§QT vÒ viÖc thùc hiÖn c¸c quyÒn vµ nhiÖm vô ®îc giao. Gióp viÖc cho Tæng gi¸m ®èc cã c¸c Phã Tæng gi¸m ®èc do H§QT bæ nhiÖm hay miÔn nhiÖm theo ®Ò nghÞ cña Tæng gi¸m ®èc, gåm cã c¸c Phã Tæng gi¸m ®èc sau: - Phã Tæng gi¸m ®èc ®iÒu hµnh kü thuËt: cã tr¸ch nhiÖm gióp viÖc cho Tæng gi¸m ®èc vÒ mÆt kü thuËt s¶n xuÊt vµ thiÕt kÕ cña c«ng ty. 17 -Phã Tæng gi¸m ®èc s¶n xuÊt: cã tr¸ch nhiÖm gióp Tæng gi¸m ®èc trùc tiÕp chØ ®¹o ho¹t ®éng kinh doanh. - Phã Tæng gi¸m ®èc ®iÒu hµnh néi chÝnh: cã nhiÖm vô gióp Tæng gi¸m ®èc vÒ mÆt ®êi sèng nh©n viªn vµ ®iÒu hµnh c¸c dÞch vô ®êi sèng 2.3.2. C¸c xÝ nghiÖp may Gi¸m ®èc xÝ nghiÖp chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Tæng gi¸m ®èc vÒ viÖc: - Qu¶n lý tµi s¶n cña Cty hiÖn cã t¹i ®¬n vÞ bao gåm: Nhµ xëng, m¸y mãc thiÕt bÞ vµ c¸c c«ng cô lao ®éng, vËt t hµng ho¸ khi nhËn tõ kho C«ng ty vÒ. - Qu¶n lý lao ®éng vµ c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch víi ngêi lao ®éng theo quy ®Þnh cña nhµ níc vµ C«ng ty ®¶m b¶o ®êi sèng CBCNV ®¬n vÞ ®îc n©ng cao vµ c¶i thiÖn. - Tæ chøc ph©n c«ng lao ®éng, ®¶m b¶o c«ng t¸c an toµn lao ®éng, phßng chèng ch¸y næ, c«ng t¸c vÖ sinh c«ng nghiÖp, c¸c yªu cÇu cña kh¸ch hµnh khi kiÓm tra ®¸nh gi¸. a) Nhiªm vô - C«ng t¸c qu¶n lý tµi s¶n vµ lao ®éng - Qu¶n lý c«ng t¸c kü thuËt, chÊt lîng - Tæ chøc kiÓm tra chÊt lîng nguyªn nhiªn liÖu tríc khi ®a vµo s¶n xuÊt. - C«ng t¸c tæ chøc s¶n xuÊt b) QuyÒn h¹n Gi¸m ®èc xÝ nghiÖp cã tÊt c¶ c¸c quyÒn h¹n liªn quan ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ kinh doanh trong xÝ nghiÖp m×nh qu¶n lý: Cã quyÒn ngõng hoÆc tiÕp tôc s¶n xuÊt nÕu thÊy cÇn thiÕt. §iÒu ®éng lao ®éng trong xÝ nghiÖp... . Phßng kÜ thuËt chÊt lîng a) NhiÖm vô: Tham mu gióp tæng gi¸m ®èc c¸c lÜnh vùc c«ng t¸c: nh tham mu vÒ c«ng nghÖ (triÓn khai kÜ thuËt tõ kh©u ®Çu ®Õn khi kh¸ch hµng chÊp nhËn..), tham mu c¬ ®iÖn... Qu¶n lý an toµn lao ®éng, vÖ sinh an toµn m«i trêng ®iÒu kiÖn lµm viÖc. Qu¶n lý hÖ thèng chÊt lîng cña C«ng ty... b) QuyÒn h¹n §îc quyÒn kiÓm tra viÖc thùc hiÖn quy tr×nh c«ng nghÖ, tiªu chuÈn kÜ thuËt. §îc quyÒn ®×nh chØ s¶n xuÊt víi c¸c trêng hîp vËt t, c«ng ®o¹n s¶n xuÊt kh«ng ®¹t chÊt lîng hoÆc trong s¶n xuÊt cña c¸c ®în vÞ khi kh«ng ®¶m b¶o an toµn lao ®éng. KiÓm so¸t viÖc qu¶n lý hå s¬ chÊt lîng trong toµn bé hÖ thèng chÊt lîng. §Ò xuÊt biÖn ph¸p kh¾c phôc phßng ngõa vµ xö lý s¶n phÈm kh«ng phï hîp. Lµm viÖc trùc tiÕp víi kh¸ch hµng vÒ c«ng t¸c kÜ thuËt, ®Þnh møc tiªu hao nguyªn nhiªn phô liÖu. . Phßng thÞ trêng 18 a) NhiÖm vô: Tham mu gióp Tæng gi¸m ®èc c¸c lÜnh vùc - Nghiªn cøu t×m kiÕm thÞ trêng, t×m kiÕm kh¸ch hµng. - Giao dÞch, ®µm ph¸n víi kh¸ch hµng ®Ó kÝ c¸c hîp ®ång kinh tÕ theo ®óng luËt ph¸p ViÖt Nam vµ theo luËt ph¸p Quèc tÕ. - Gi¶i quyÕt c¸c khiÕu n¹i víi kh¸ch hµng (nÕu cã) b) QuyÒn h¹n - §îc quyÒn chñ ®éng t×m kiÕm kh¸ch hµng vµ ®µm ph¸n ký kÕt hîp ®ång kinh tÕ trong ph¹m vi parem gi¸ ký cho phÐp vµ ®Ò xuÊt Tæng gi¸m ®èc c¸c trêng hîp ngoµi ph¹m vi quy ®Þnh. - §îc quyÒn kiÓm so¸t c¸c tiÕn ®é vµ n¨ng lùc s¶n xuÊt cña C«ng ty ®Ó cã kÕ ho¹ch t×m kiÕm thªm thÞ trêng, t×m kiÕm thªm kh¸ch hµng ®¶m b¶o s¶n xuÊt vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty. Phßng kÕ ho¹ch – xuÊt nhËp khÈu a) NhiÖm vô: - Tham mu gióp Tæng gi¸m ®èc c¸c lÜnh vùc c«ng t¸c cã liªn quan. - KÕ ho¹ch, x©y dùng SX - tiªu thu ng¾n h¹n, trung han, dµi h¹n, tæng hîp, b¸o c¸o, ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ t×nh h×nh s¶n xuÊt, kinh doanh. Cung cÊp nhu cÇu nguyªn phô liÖu vµ cung øng nguyªn phô liÖu mua trong níc phôc vô nhu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. C¸c thñ tôc xuÊt nhËp khÈu, c¸c thñ tôc giao nhËn hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu, c¸c thñ tôc thanh lý hîp ®ång víi kh¸ch hµng khi kÕt thóc hîp ®ång, thanh kho¶n hîp ®ång víi c¬ quan thuÕ vµ H¶i quan. X©y dùng kÕ ho¹ch ®Çu t vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c c«ng tr×nh ®Çu t vµ x©y dùng c¬ b¶n. - Thanh quyÕt to¸n NPL víi kh¸ch hµng khi kÕt thóc hîp ®ång 19 b) QuyÒn h¹n : - §îc quyÒn kiÓm tra tÊt c¶ c¸c ®¬n vÞ liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ viÖc kiÓm tra sö dông nguyªn phô liÖu. - Ký t¾t c¸c phiÕu ®Ò xuÊt cña c¸c ®¬n vÞ liªn quan ®Õn vËt t phô liÖu phôc vô s¶n xuÊt tríc khi Ban Tæng gi¸m ®èc duyÖt. - §îc quyÒn kiÓm tra tÊt c¶ c¸c ®¬n vÞ liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh s¶n suÊt khi kh«ng thùc hiªn ®óng cam kÕt trong hîp ®ång. - §îc quyÒn tham gia ký hîp ®ång tham gia gia c«ng víi c¸c vÖ tinh khi C«ng ty kh«ng ®¸p øng ®îc n¨ng lùc s¶n xuÊt trong trêng hîp gi¸ ký trong ph¹m vi cho phÐp. Phßng kÕ to¸n tµi vô a) NhiÖm vô - Tham mu cho gi¸m ®èc c¸c lÜnh vùc cã liªn quan ®Õn Tµi chÝnh kÕ to¸n. - X©y dùng kÕ ho¹ch ho¹t ®éng tµi chÝnh: X©y dùng c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch ho¹t ®éng tµi chÝnh nh: Doanh thu, vèn, chi phÝ, nép ng©n s¸ch nhµ níc, lîi tøc cæ ®«ng... X©y dùng ph¬ng ¸n ph©n chia vµ sö dông c¸c quü. X©y dùng c¸c kÕ ho¹ch vay vèn vµ sö dông nguån vèn. X©y dùng quy chÕ ®Êu thÇu, quy chÕ t¹m øng tiÒn, quy chÕ mua b¸n vËt t hµng ho¸. - Qu¶n lý c«ng t¸c kÕ to¸n tµi chÝnh: Tæ chøc viÖc ph©n bæ kÕ ho¹ch tµi chÝnh ®· ®îc Tæng gi¸m ®èc phª duyÖt. Gi¸m s¸t ho¹t ®éng tµi chÝnh, c¸c kho¶n thu, chi, c¸c kho¶n kÕ to¸n ph¸t sinh. Tæ chøc ghi chÐp, thèng kª, tæng hîp, ph©n tÝch hiÖu qu¶ tµi chÝnh. B¸o c¸o ph©n tÝch sö dông c¸c nguån vèn, tµi s¶n cè ®Þnh, vèn cè ®Þnh, vèn lu ®éng.. - Tæ chøc phæ biÕn thùc hiÖn chÕ ®é tµi chÝnh kÕ to¸n. Tæ chøc híng dÉn vµ thùc hiÖn kiÓm tra c¸c quy ®Þnh vÒ lu©n chuyÓn chøng tõ néi dung thiÕt lËp chøng tõ tõng ®èi tîng kÕ to¸n vµ ph¬ng ph¸p theo dâi ghi chÐp. Tæ chøc ®µo t¹o vµ båi dìng nghiÖp vô kÕ to¸n, chÕ ®é chÝnh s¸ch míi vÒ kÕ to¸n tµi chÝnh hiÖn hµnh cña nhµ níc cho ®¬n vÞ. - Tæ chøc b¶o qu¶n lu ch÷ c¸c tµi liÖu kÕ to¸n: tæ chøc qu¶n lý c¸ tµi liÖu kÕ to¸n theo ®óng quy ®Þnh cña nhµ níc. Lu ch÷ c¸c tµi liÖu kÕ to¸n, thu chi, c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh, c¸c quyÕt to¸n tµi chÝnh theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña C«ng ty vµ nhµ níc. b) quyÒn h¹n - §îc quyÒn chñ ®éng gi¶i quyÕt c¸ vÊn ®Ò tµi chÝnh theo kÕ ho¹ch ®· ®îc Tæng gi¸m ®èc phª duyÖt vµ uû quyÒn. 20
- Xem thêm -