Tài liệu Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay trung và dài hạn tại chi nhánh ngân hàng công thương khu vực c

  • Số trang: 81 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 382 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Tham gia: 27/02/2015

Mô tả:

Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay trung và dài hạn tại Chi nhánh Ngân hàng Công thương khu vực C
Kho¸ luËn tèt nghiÖp lêi më ®Çu ViÖt Nam ®ang trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña nhµ níc theo ®Þnh híng XHCN, víi môc tiªu d©n giµu, níc m¹nh, x· héi c«ng b»ng, d©n chñ, v¨n minh. Ng©n hµng th¬ng m¹i lµ mét tæ chøc g¾n chÆt víi nÒn kinh tÕ thÞ trêng, ®ãng vai trß quan träng trong viÖc thóc ®Èy nÒn kinh tÕ hµng ho¸ ph¸t triÓn. G¾n víi kinh tÕ thÞ trêng, ®Ó tån t¹i vµ kh«ng ngõng ph¸t triÓn, hÖ thèng NHTM nãi chung còng nh Chi nh¸nh Ng©n hµng C«ng th¬ng khu vùc Ch¬ng D¬ng, tÊt yÕu ®ßi hái c«ng t¸c tÝn dông trung vµ dµi h¹n ph¶i ®îc n©ng cao chÊt lîng ®©u t, ph¸t huy tèi ®a vai trß ®ßn bÈy cña nã. NhËn thøc ®îc tÝnh cÊp thiÕt Êy, sau mét thêi gian thùc tËp vµ t×m hiÓu thùc tÕ t¹i c¬ së, em chän ®Ò tµi: ”Gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt lîng cho vay trung vµ dµi h¹n t¹i Chi nh¸nh Ng©n hµng C«ng th¬ng khu vùc Ch¬ng D¬ng” lµm néi dung nghiªn cøu trong chuyªn ®Ò tèt nghiÖp cña m×nh . Kho¸ luËn tËp trung nghiªn cøu c¸c vÊn ®Ò cã liªn quan tíi c«ng t¸c tÝn dông trung vµ dµi h¹n. Ph¹m vi nghiªn cøu lµ c«ng t¸c cho vay vèn trung vµ dµi h¹n t¹i NH C«ng Th¬ng Ch¬ng D¬ng. Chuyªn ®Ò gåm 3 phÇn: Ch¬ng 1: Mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ cho vay trung vµ dµi h¹n t¹i c¸c Ng©n hµng Th¬ng m¹i. Ch¬ng 2: Thùc tr¹ng cho vay trung vµ dµi h¹n t¹i Chi nh¸nh Ng©n hµng C«ng th¬ng khu vùc Ch¬ng D¬ng. Ch¬ng 3: Mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt lîng ho¹t ®éng cho vay trung vµ dµi h¹n t¹i Chi nh¸nh Ng©n hµng C«ng th¬ng khu vùc Ch¬ng D¬ng . Ch¬ng 1 §µo TuÊn Hoµng Kho¸ luËn tèt nghiÖp Mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ chÊt lîng cho vay trung vµ dµi h¹n t¹i c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i 1.1. Ho¹t ®éng cho vay trung vµ dµi h¹n cña c¸c Ng©n hµng Th¬ng M¹i 1.1.1. Kh¸i niÖm vÒ tÝn dông ng©n hµng: TÝn dông lµ mét kh¸i niÖm ®· tån t¹i l©u trong ®êi sèng x· héi loµi ngêi. Theo tiÕng La Tinh tÝn dông lµ sù tin tëng, ®iÒu nµy cã nghÜa lµ trong mèi quan hÖ tÝn dông ngêi cho vay tin tëng ngêi ®i vay sÏ hoµn tr¶ c¶ vèn vµ l·i ®óng thêi gian nh hai bªn ®· tho¶ thuËn. Nh vËy, tÝn dông hiÓu theo c¸ch ®¬n gi¶n nhÊt lµ mét quan hÖ vay mîn lÉn nhau dùa trªn nguyªn t¾c cã hoµn tr¶ . Ngay tõ thêi kú chÕ ®é c«ng x· nguyªn thuû tan r·, lùc lîng s¶n xuÊt ph¸t triÓn, ph©n c«ng lao ®éng x· héi më réng, xuÊt hiÖn h×nh thøc chiÕm h÷u t nh©n vÒ t liÖu s¶n xuÊt vµ s¶n phÈm lao ®éng, ®iÒu nµy dÉn tíi sù ph©n ho¸ giai cÊp giÇu nghÌo trong x· héi. Lóc nµy trong x· héi xuÊt hiÖn s¶n phÈm d thõa, cã kh¶ n¨ng cho vay, cã ngêi thiÕu vèn cã nhu cÇu vay vµ quan hÖ tÝn dông b¾t ®Çu h×nh thµnh ®Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò trªn. H×nh thøc ®Çu tiªn cña tÝn dông lµ quan hÖ vay mîn nÆng l·i. Cho vay nÆng l·i nh»m môc ®Ýnh tho¶ m·n nhu cÇu tiªu dïng cña ngêi ®i vay, cha cã t¸c dông phôc vô cho s¶n xuÊt. §Æc ®iÓm næi bËt cña cho vay nÆng l·i lµ l·i xuÊt vay rÊt cao vµ cha cã sù quy ®Þnh chung, thËm chÝ lµ kh«ng cã giíi h¹n. Víi ®Æc ®iÓm nµy tÝn dông nÆng l·i ®· ph¸ huû,k×m h·m sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ mµ nã tån t¹i trong suèt thêi kú chiÕm h÷u n« lÖ vµ chÕ ®é phong kiÕn. Nhng c«ng b»ng mµ nãi tÝn dông nÆng l·i gãp phÇn xo¸ bá ®îc nÒn kinh tÕ tù nhiªn, ph¸t triÓn quan hÖ trao ®æi hµng ho¸ tiÒn tÖ, tËp trung ®îc sè lín tiÒn tÖ vµo mét sè ngêi vµ bÇn cïng ho¸ trong ph¹m vi lín nh÷ng ngêi s¶n suÊt nhá, gãp phÇn lµm xuÊt hiÖn ph¬ng thøc s¶n xuÊt T B¶n Chñ NghÜa. §µo TuÊn Hoµng Kho¸ luËn tèt nghiÖp Trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ T B¶n Chñ NghÜa, qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt gi¶n ®¬n ®îc thay thÕ dÇn b»ng qu¸ tr×nh t¸i s¶n suÊt më réng víi quy m« ngµy cµng lín m¹nh c¶ vÒ chiÒu réng lÉn chiÒu s©u. C¸c nhµ t b¶n rÊt cÇn bæ sung vèn ®Çu t vµo kinh doanh nhng hä kh«ng thÓ sö dông ®îc tÝn dông nÆng l·i. Lóc nµy, tÝn dông nÆng l·i kh«ng cßn phï hîp n÷a vµ trë thµnh chíng ng¹i cña sù ph¸t triÓn. Giai cÊp T S¶n ®· t¹o lËp cho m×nh mét quan hÖ tÝn dông míi, TÝn dông T B¶n Chñ NghÜa. Tuy nhiªn, tÝn dông nÆng l·i kh«ng bÞ thñ tiªu hoµn toµn mµ nã cßn tån t¹i ë nh÷ng níc s¶n xuÊt nhá vµ trong lÜnh vùc ®i vay kh«ng v× môc ®Ých s¶n xuÊt. Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, mäi quan hÖ trao ®æi mua b¸n ®Òu ®îc tiÒn tÖ ho¸. Mçi chñ thÓ cña nÒn kinh tÕ ®Òu ph¶i tù t×m nguån vèn trªn thÞ trêng nh»m tho¶ m·n nhu cÇu vèn cña m×nh vµ tù chñ trong viÖc sö dông c¸c nguån vèn ®ã. Tuy nhiªn kh«ng ph¶i lóc nµo nhu cÇu vÒ vèn tiÒn tÖ còng ®îc ®¸p øng ®Çy ®ñ. HiÖn tîng thõa vèn chç nµy thiÕu vèn chç kia lµ tÊt yÕu xÈy ra. Sù thõa thiÕu nµy cã khi t¹m thêi, cã khi l©u dµi. ChÝnh ®iÒu nµy ®ßi hái ph¶i cã tÝn dông lµm cÇu nèi gi÷a n¬i thõa vµ thiÕu víi sè lîng vèn lín nhÊt vµ chi phÝ Ýt nhÊt. Tõ ®ã tÝn dông th¬ng m¹i vµ tÝn dông ng©n hµng ra ®êi nh»m ®¸p øng nhu cÇu kh¸ch quan. TÝn dông Th¬ng M¹i lµ quan hÖ tÝn dông gi÷a c¸c doanh nghiÖp, ®îc biÓu hiÖn díi h×nh thøc mua b¸n chÞu hµng ho¸. Quan hÖ tÝn dông th¬ng m¹i (vay trùc tiÕp) chñ yÕu lµ hµng ho¸ gi÷a c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng trùc tiÕp trong lÜnh vùc s¶n suÊt vµ lu th«ng hµng ho¸. VÒ thùc tr¹ng tÝn dông th¬ng m¹i lµ kÐo dµi thêi gian thanh to¸n cña ngêi mua, vËy trong quan hÖ tÝn dông th¬ng m¹i ngêi cho vay chÝnh lµ ngêi b¸n chÞu hµng ho¸, ngêi ®i vay lµ ngêi ®i mua chÞu. Nh vËy, tÝn dông th¬ng m¹i ®ãng vai trß tÝch cùc trong nÒn kinh tÕ gãp phÇn gi¶i quyÕt m©u thuÉn cña hiÖn tîng thõa thiÕu vèn ®ã. Nã cã u ®iÓm chi phÝ thÊp, nhng vÉn cßn nh÷ng nhîc ®iÓm : - H¹n chÕ kh«ng gian ®Þa lý. - Gi÷a nh÷ng ngêi ®i vay vµ ngêi cho vay khã ®¹t ®iÓm chung vÒ qui m« vµ thêi h¹n cña kho¶n vèn vay. - Mang rñi ro cao do kh«ng cã sù ph©n t¸n rñi ro. §µo TuÊn Hoµng Kho¸ luËn tèt nghiÖp ChÝnh v× vËy cho vay th«ng qua c¸c trung t©m tµi chÝnh ®Æc biÖt ho¹t ®éng cho vay cña c¸c Ng©n hµng Th¬ng M¹i lµ rÊt quan träng trong nÒn kinh tÕ. Ho¹t ®éng cho vay cña c¸c ng©n hµng lµ rÊt quan träng nÒn kinh tÕ thÞ trêng. Ho¹t ®éng cho vay cña c¸c ng©n hµng mang b¶n chÊt chung cña quan hÖ vay mîn, ®ã lµ cã sù hoµn tr¶ gèc vµ l·i sau thêi gian nhÊt ®Þnh. §iÓm kh¸c gi÷a ho¹t ®éng cho vay cña c¸c ng©n hµng vµ cho vay trùc tiÕp lµ ho¹t ®éng cho vay cña c¸c ng©n hµng kh«ng cã sù di chuyÓn vèn trùc tiÕp tõ n¬i cã vèn ®Õn n¬i thiÕu vèn mµ cã sù tham gia cña ng©n hµng. Ho¹t ®éng cho vay nµy ®· kh¾c phôc ®îc h¹n chÕ vay trùc tiÕp, cung cÊp lîng vèn lín cho nÒn kinh tÕ ®¸p øng mäi nhu vÇu cña c¸c ®¬n vÞ xin vay vÒ thêi gian, ®Þa ®iÓm, qui m« vµ thêi h¹n kho¶n vay. Cho vay lµ ho¹t ®éng quan träng nhÊt cña Ng©n hµng Th¬ng M¹i. §Ó qu¶n lý c¸c kho¶n cho vay c¸c ng©n hµng ph©n lo¹i c¸c kho¶n vay theo nhiÒu tiªu thøc kh¸c nhau vµ cho vay trung vµ h¹n lµ mét bé phËn cña ho¹t ®éng cho vay, ®îc ph©n theo thêi gian. Cho vay trung vµ dµi h¹n lµ c¸c kho¶n cho vay cã thêi han mét n¨m. Tuú theo quèc gia mµ thêi h¹n c¸c kho¶n vay trung vµ dµi h¹n sÏ cã qui ®Þnh kh¸c nhau.ë ViÖt Nam hiÖn nay, c¸c kho¶n cho vay trªn 1 n¨m ®Õn 5 n¨m gäi lµ cho vay trung h¹n, trªn 5 n¨m gäi lµ cho vay dµi h¹n. 1.1.2. Ph©n lo¹i c¸c kho¶n cho vay trung vµ dµi h¹n. Cã nhiÒu c¸ch ®Ó ph©n lo¹i c¸c kho¶n cho vay trung vµ dµi h¹n taÞ c¸c ng©n hµng, chóng ta cã thÓ xem xÐt c¸c kho¶n cho vay trung vµ dµi h¹n cña c¸c Ng©n hµng Th¬ng M¹i qua c¸c kho¶n sau: * Cho vay theo dù ¸n ®Çu t: HiÖn nay cã nhiÒu quan niÖm kh¸c nhau vÒ dù ¸n ®Çu t nh: quan niÖm vÒ Ng©n hµng ThÕ Giíi, ISO 8402 ... Nh×n chung c¸c quan niÖm vay ®Òu cã nh÷ng ®iÓm kh¸c nhau khi tÕp cËn dù ¸n ®Çu t. Nhng khi xem xÐt mét dù ¸n ®Çu t hä ®Òu chó ý ®Æc trng sau : - Dù ¸n ®Çu t cã môc tiªu râ rµng cÇn ®¹t tíi khi thùc hiÖn. - Dù ¸n ®Çu t kh«ng ph¶i lµ mét nghiªn cøu hay dù b¸o mµ lµ mét qu¸ tr×nh t¸c ®éng ®Ó ®¹t ®Õn môc tiªu mong ®îi. §µo TuÊn Hoµng Kho¸ luËn tèt nghiÖp - Dù ¸n ®Çu t lµ mét ho¹ch ®Þnh cho t¬ng lai nªn bao giê còng cã bÊt æn ®Þnh vµ rñi ro nhÊt ®Þnh. - C¸c ho¹t ®éng cña dù ¸n ®Çu t theo mét kÕ ho¹ch (trong mét kho¶ng thêi gian ) vµ cã giíi h¹n nhÊt ®Þnh vÒ nguån lùc. XÐt vÒ mÆt h×nh thøc th× dù ¸n ®Çu t lµ tËp hå s¬, tµi liÖu tr×nh bÇy mét c¸ch chi tiÕt vµ co hÖ thèng mét ch¬ng tr×nh ho¹t ®éng vµ c¸c chi phÝ t¬ng øng ®Ó ®¹t môc tiªu nhÊt ®Þnh trong t¬ng lai. C¸c kho¶n cho vay dù ¸n cã thÓ ®îc thÕ chÊp trªn c¬ së b¶o l·nh theo ®ã ngêi cho vay cã thÓ kh«i phôc vèn tõ nh÷ng tæ chøc thùc hiÖn b¶o l·nh nÕu nh dù ¸n kh«ng tr¶ nî ®óng kÕ ho¹ch ®· ®Þnh. Tuy nhiªn, kho¶n vay còng cã thÓ cung cÊp kh«ng dùa trªn c¬ s¬ b¶o l·nh, kh«ng cã ngêi ®øng ra b¶o l·nh, dù ¸n tån t¹i hay sôp ®æ da trªn chÝnh gi¸ trÞ cña nã. Trong trêng hîp nµy ngêi cho vay ®èi mÆt víi rñi ro rÊt lín vµ hä yªu cÇu mét møc l·i suÊt cao h¬n nh÷ng kho¶n cho vay cã ®¶m b¶o. C¸c kho¶n vay nh vËy ng©n hµng thêng ®ßi hái c¸c tæ chøc tµi trî dù ¸n ph¶i thÕ chÊp tµi s¶n cho ®Ðn khi dù ¸n hoµn tÊt . * Cho vay lu©n chuyÓn: Mét kho¶n tÝn dông lu©n chuyÓn cho phÐp kh¸ch hµng kinh doanh cã thÓ vay tíi mét møc tèi ®a x¸c ®Þnh tríc, hoµn tr¶ toµn bé hoÆc mét phÇn kho¶n vay, vµ tiÕp tôc vay khi cã nhu cÇu cho ®Õn khi hîp ®ång tÝn dông hÕt h¹n. Lµ mét trong nh÷ng kho¶n cho vay kinh doanh linh ho¹t nhÊt, yªu cÇu tÝn dông lu©n chuyÓn thêng ®îc ng©n hµng chÊp nhËn mµ kh«ng ®ßi hái b¶o ®¶m b»ng bÊt cø tµi s¶n nµo. C¸c kho¶n cho vay nh vËy cã thÓ lµ ng¾n h¹n hoÆc cã thÓ kÐo dµi 3 , 4 thËm chÝ 5 n¨m. Lo¹i h×nh tÝn dông nµy ®îc ¸p dông nhiÒu nhÊt khi kh¸ch hµng kh«ng ch¾c ch¾n vÒ thêi gian cña c¸c luång tiÒn mÆt hoÆc vÒ quy m« chÝnh x¸c cña nhu cÇu vay vèn trong t¬ng lai. TÝn dông lu©n chuyÓn gióp h·ng cã thÓ gi¶m møc ®é biÕn ®éng trong chu k× kinh doanh, cho phÐp h·ng vay thªm tiÒn mÆt trong lóc khã kh¨n khi mµ doanh sè b¸n hµng gi¶m vµ cho phÐp hoµn tr¶ khi nguån thu b»ng tiÒn cña h·ng t¨ng lªn. ë nh÷ng n¬i mµ ph¸p luËt quy ®Þnh vÒ viÖc ng©n hµng ph¶i chÊp nhËn mäi yªu cÇu vay vèn trong thêi h¹n cña h¹n møc §µo TuÊn Hoµng Kho¸ luËn tèt nghiÖp tÝn dông th× ng©n hµng thêng sÏ tÝnh phÝ cam kÕt vay vèn trªn phÇn tÝn dông kh«ng sö dông hoÆc trªn toµn bé gi¸ trÞ hîp ®ång cho vay lu©n chuyÓn. Cam kÕt vay vèn thêng cã 2 lo¹i: - Lo¹i phæ biÕn nhÊt lµ cam kÕt vay vèn chÝnh thøc, lµ cam kÕt cã tÝnh chÊt hîp ®ång trong ®ã ng©n hµng ®¶m b¶o sÏ cho kh¸ch hµng vay tíi lîng vèn tèi ®a x¸c ®Þnh tríc víi l·i suÊt ®· Ên ®Þnh hoÆc víi l·i xuÊt thay ®æi trªn c¬ së nh÷ng l·i xuÊt c¬ b¶n nh LIBOR. §èi víi lo¹i cam kÕt nµy, ng©n hµng cã thÓ kh«ng thùc hiÖn nghÜa vô cho vay nÕu nh t×nh h×nh tµi chÝnh cña ngêi vay cã nh÷ng thay ®æi bÊt lîi nghiªm träng hoÆc khi ngîi vay kh«ng thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c ®iÒu kho¶n trong hîp ®ång víi ng©n hµng. - Lo¹i thø hai Ýt chÆt chÏ h¬n lµ h¹n møc tÝn dông b¶o ®¶m, theo ®ã ng©n hµng ®ång ý cho kh¸ch hµng vay trong trêng hîp khÈn cÊp. MÆc dï l·i suÊt kh«ng ®îc Ên ®Þnh tríc vµ kh¸ch hµng Ýt khi cã ý ®Þnh vay tiÒn theo h×nh thøc nµy nhng hä vÉn kÝ hîp ®ång víi môc ®Ých dïng nã nh mét vËt b¶o ®¶m ®Ó cã thÓ vay vèn tõ nh÷ng nguån kh¸c. Ng©n hµng chØ dïng nh÷ng cam kÕt níi láng cho c¸c h·ng cã chÊt lîng tÝn dông cao nhÊt vµ thêng ®Þnh gi¸ thÊp h¬n nhiÒu so víi l¹i cam kÕt cho vay chÝnh thøc. Cam kÕt tÝn dông lo¹i nµy cho phÐp kh¸ch hµng nhanh chãng nhËn ®îc tiÒn vay vµ ®©y lµ mét u ®iÓm quan träng nÕu nh kh¸ch hµng muèn vay vèn tõ mét tæ chøc kh¸c. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y mét lo¹i h×nh tÝn dông lu©n chuyÓn míi ®· xuÊt hiÖn th«ng qua viÖc sö dông thÎ tÝn dông. HiÖn nay, h¬n 1/3 c¸c doanh nghiÖp sö dông thÎ tÝn dông nh mét nguån vèn ho¹t ®éng hiÖu qu¶ vµ nhê ®ã tr¸nh viÖc ph¶i thêng xuyªn lËp c¸c ®¬n xin vay cho ng©n hµng. Tuy nhiªn mét vÊn ®Ò h¹n chÕ ®èi víi viÖc sö dông lo¹i vèn nµy lµ chi phÝ vay vèn thêng rÊt cao. * Cho thuª tµi chÝnh: Cho thuª tµi chÝnh lµ mét ho¹t ®éng tÝn dông trung vµ dµi h¹n th«ng qua viÖc cho thuª m¸y mãc thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn vµ c¸c ®éng s¶n kh¸c trªn c¬ së hîp ®ång cho thuª víi bªn thuª. Bªn cho thuª cam kÕt mua m¸y mãc thiÕt bÞ, ph¬ng tiªn vËn chuyÓn vµ c¸c ®éng s¶n kh¸c theo yªu cÇu cña bªn thuª vµ §µo TuÊn Hoµng Kho¸ luËn tèt nghiÖp n¾m quyÒn së h÷u ®èi víi tµi s¶n cho thuª. Bªn thuª sö dông tµi s¶n thuª vµ thanh to¸n tiÒn thuª trong suèt thêi h¹n thuª ®îc hai bªn tho¶ thuËn. Cho thuª tµi chÝnh vÒ b¶n chÊt lµ mét ho¹t ®éng tÝn dông trong ®ã môc ®Ých cña ngêi cho thuª còng gièng nh môc ®Ých cña ngêi cho vay lµ thu l·i tiÒn vèn ®Çu t, cßn môc ®Ých cña ngêi ®i vay còng nh ngßi ®i thuª lµ sö dông vèn. Nhng cho thuª tµi chÝnh vÉn cã ®¨c trng riªng biÖt cô thÓ: - H×nh thøc cÊp tÝn dông cña cho thuª tµi chÝnh lµ b»ng tµi s¶n, ngêi ®i thuª chØ cã quyÒn sö dông tµi s¶n, ®Þnh kú thanh to¸n tiÒn thuª theo tho¶ thuËn. - Thêi gian cho thuª thêng chiÕm ph©n lín thêi gian ho¹t ®éng cña tµi s¶n, trong thêi gian nµyngêi ®i thuª kh«ng ®îc huû hîp ®ång ngang. HÕt thêi h¹n cña hîp ®ång thuª cã thÓ ®îc chuyÓn nhîng quyÒn së h÷u tµi s¶n hay tiÕp tôc thuª theo tho¶ thuËn hai bªn - Bªn cho thuª dÔ dµng kiÓm tra viÖc sö dông tµi s¶n ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông tµi s¶n thuª, ph¸t hiÖn sím nh÷ng rñi ro tiÒm Èn ®Ó cã nh÷ng biÖn ph¸p sö lý kÞp thêi. TÊt c¶ tµi s¶n cho thuª ph¶i ®îc b¶o hiÓm trong suèt thêi gian cho thuª, viÖc mua b¶o hiÓm ph¶i ®îc thc hiÖn trªn c¬ së hîp ®ång b¶o hiÓm t¹i mét c«ng ti b¶o hiÓm ®îc phÐp ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam do bªn cho thuª chØ ®Þnh. Qui tr×nh qu¶n lý vµ theo dâi hå s¬ b¶o hiÓm tµi s¶n cho thuª do gi¸m ®èc bªn cho thuª quyÕt ®Þnh. * Cho vay tiªu dïng. Nh»m gióp ngêi tiªu dïng cã nguån vèn tµi chÝnh ®Ó trang tr¶i nhu cÇu vÒ nhµ ë, ®å dïng gia ®×nh ... Ng©n hµng Th¬ng M¹i thùc hiÖn cho vay tiªu dïng, c¨n cø vµo c¸ch thøc hoµn tr¶, cho vay tiªu dïng cã thÓ chia lµm 3 lo¹i sau: - Cho vay tiªu dïng tr¶ mét lÇn: Theo c¸ch cho vay nµy, kh¸ch hµng thanh to¸n cho ng©n hµng mét lÇn cho ®Õn khi ®Õn h¹n. Lo¹i cho vay nµy thêng ¸p dông ®èi víi kho¶n vay vã gi¸ trÞ nhá, thêi gian cho vay kh«ng dµi. - Cho vay tiªu dïng tr¶ gãp: Lo¹i cho vay thêng ¸p dông ®èi víi c¸c kho¶n vay cã gi¸ trÞ lín hay thu nhËp ®inh kú cña ngêi vay kh«ng ®ñ kh¶ n¨ng thanh to¸n hÕt mét lÇn sè nî vay. §µo TuÊn Hoµng Kho¸ luËn tèt nghiÖp - Cho vay tiªu dïng tuÇn hoµn: Cho vay tiªu dïng tuÇn hoµn lµ kho¶n cho vay trong ®ã ng©n hµng cho phÐp kh¸ch hµng sö dông thÎ tÝn dông. Trong thêi gian tho¶ thuËn, c¨n cø vµo nhu cÇu chi tiªu vµ thu nhËp tõng thêi kú, kh¸ch hµng thùc hiÖn vay vµ tr¶ nî mét c¸ch tuÇn hoµn theo mét h¹n møc tÝn dông. H×nh thøc cho vay nµy cã rñi ro t¬ng ®èi thÊp nhng cã l·i suÊt cao, tuy nhiªn ng©n hµng chÞu nh÷ng chi phÝ cao vÒ dÞch vô vµ qu¶n lý. * Cho vay hîp vèn. Cho vay hîp vèn lµ h×nh thøc cho vay trong ®ã cã tõ 2 hay nhiÒu tæ chøc tÝn dông tham gia vµo mét dù ¸n ®Çu t hay ph¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh cña mét kh¸ch hµng vay vèn. Bªn cho vay hîp vèn lµ hai hay nhiÒu tæ chøc tÝn dông cam kÕt víi nhau ®Ó thùc hiÖn ®ång tµi trî cho mét dù ¸n. Bªn nhËn tµi trî lµ ph¸p nh©n hay tæ tæ chøc cã nhu cÇu vµ ®îc bªn ®ång tµi trî cÊp tÝn dông ®Ó thùc hiÖn dù ¸n. §iÒu kiÖn ¸p dông cho vay hîp vèn: - Nhu cÇu xin cÊp tÝn dông ®Ó thùc hiÖn dù ¸n cña bªn nhËn tµi trî vît qu¸ giíi h¹n cho vay cña mét ng©n hµng theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. - Kh¶ n¨ng tµi chÝnh vµ nguån vèn cña mét ng©n hµng kh«ng ®¸p øng ®îc nhu cÇu cÊp tÝn dông cña dù ¸n ®Çu t. - Nhu cÇu ph©n t¸n rñi ro cña ng©n hµng. - Bªn nhËn tµi trî cã nhu cÇu huy ®éng vèn tõ nhiÒu ng©n hµng. Nguyªn t¾c tæ chøc viÖc cho vay hîp vèn: - C¸c thµnh viªn tù nguyÖn tham gia vµ phèi hîp víi nhau ®Ó thùc hiÖn. - C¸c thµnh viªn thèng nhÊt lùa chän mét ng©n hµng lµm ®Çu mèi. - H×nh thøc cÊp tÝn dông vµ ph¬ng thøc giao dÞch gi÷a c¸c bªn tham gia cho vay hîp vèn víi bªn nhËn tµi trî ph¶i ®îc c¸c bªn tho¶ thuËn ghi trong hîp ®ång cho vay hîp vèn. Trêng hîp cã vÊn ®Ò ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh hîp vèn, c¸c bªn tham gia cho vay hîp vèn cïng tho¶ thuËn vµ thèng nhÊt víi bªn nhËn tµi trî ®Ó xö lý theo hîp ®ång. Mäi tranh chÊp do vi ph¹m hîp ®ång cho vay hîp vèn vµ hîp ®ång tÝn §µo TuÊn Hoµng Kho¸ luËn tèt nghiÖp dông ®îc c¸c bªn gi¶i quyÕt trªn c¬ së ®µm ph¸n tho¶ thuËn. Trêng hîp kh«ng gi¶i quyÕt ®îc c¸c bªn cã quyÒn khëi kiÖn theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt. 1.1.3. §Æc ®iÓm cho vay trung vµ dµi h¹n: * Mét lµ: Vèn chñ së h÷u tham gia vµo dù ¸n, ph¬ng ¸n. Cho vay trung vµ dµi h¹n víi thêi gian dµi, ®é rñi ro cao h¬n víi cho vay ng¾n h¹n, ®Ó gi¶m bít rñi ro ngoµi viÖc qui ®Þnh vay ph¶i cã tµi s¶n ®¶m b¶o, ng©n hµng cho vay cßn qui ®Þnh kh¸ch hµng ph¶i cã vèn chñ së h÷u tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, kinh doanh vµ ®êi sèng. Tû lÖ vèn chñ së h÷u tham gia vµo dù ¸n cao hay thÊp tuú thuéc vµo møc ®é rñi ro vµ hiÖu qu¶ cña dù ¸n. ë ViÖt Nam hiÖn nay, ng©n hµng c«ng th¬ng qui ®Þnh møc vèn cña chñ së h÷u tham gia vµo dù ¸n nh sau: - Tèi thiÓu 10% tæng møc vèn ®Çu t ®èi víi ph¬ng ¸n, dù ¸n c¶i tiÕn kü thuËt, më rréng s¶n xuÊt, hîp lý ho¸ s¶n xuÊt. - Tèi thiÓu 30% tæng møc vèn ®Çu t (sau khi trõ phÇn vèn lu ®éng dù kiÕn) ®èi víi dù ¸n x©y dùng míi. - Tèi thiÓu 30% tæng møc vèn ®Çu t (sau khi trõ phÇn vèn lu ®éng dù kiÕn trong tæng møc vèn ®Çu t) ®èi víi dù ¸n phôc vô ®êi sèng. * Hai lµ: Thêi h¹n tr¶ nî vµ nguån tr¶ nî. Thêi h¹n tr¶ nî vèn phô thuéc vµo tÝnh chÊt, ®Þa ®iÓm cña dù ¸n ®Çu t. Nhng thêi h¹n tr¶ nî còng cã thÓ rót ng¾n trong trêng hîp hiÖu qu¶ cña dù ¸n mang l¹i cao. ViÖc tr¶ nî tríc h¹n sÏ gióp ng©n hµng thu ®îc nî ch¾c ch¾n nhng ®«i khi ¶nh hëng ®Õn kÕ ho¹ch sö dông vèn cña ng©n hµng. Nguån tr¶ nî ®èi víi kho¶n cho vay trung vµ dµi h¹n nh×n chung kh¸c víi cho vay ng¾n h¹n. C¸c kho¶n cho vay trung vµ dµi h¹n ®îc dïng chñ yÕu cho nhu cÇu mua s¾m tµi s¶n cè ®Þnh vµ tµi s¶n lu ®éng, cho nªn nguån tr¶ nî chÝnh cña kho¶n vay nµy lµ tõ nguån khÊu hao vµ mét phÇn lîi nhuËn do dù ¸n ®Çu t mang l¹i. * Ba lµ: Gi¶i ng©n trong cho vay trung vµ dµi h¹n. §µo TuÊn Hoµng Kho¸ luËn tèt nghiÖp §èi víi kho¶n vay trung vµ dµi h¹n cã thÓ gi¶i ng©n mét lÇn, ho¨c nhiÒu lÇn nh»m ®¶m b¶o cho kh¸ch hµng sö dông tiÒn vay ®óng môc ®Ých. Ng©n hµng kh«ng cho rót vèn khi c¸c nhu cÇu chi tiªu liªn quan ®Õn dù ¸n cha ph¸t sinh. Ng©n hµng vµ kh¸ch hµng tho¶ thuËn rót hÕt toµn bé tiÒn vay mét lÇn trong trêng hîp vay ®Ó mua s¾m m¸y mãc, thiÕt bÞ. §èi víi c¸c tµi s¶n h×nh thµnh trong mét thêi gian dµi th× viÖc gi¶i ng©n ®îc thùc hiÖn theo tiÕn ®é c«ng viÖc hoan thµnh. * Bèn lµ: L·i suÊt cho vay. L·i suÊt cho vay trung vµ dµi h¹n thêng cao h¬n l·i suÊt cho vay ng¾n h¹n, nã cã thÓ lµ l·i suÊt cè ®inh trong suèt thêi kú vay vèn, còng cã thÓ lµ l·i suÊt biÕn ®æi tuú thuéc vµo sù biÕn ®éng cña thÞ trêng. Sù biÕn ®æi ña l·i suÊt cã thÓ dùa trªn l·i suÊt c¬ b¶n cña ng©n hµng, hay l·i suÊt liªn ng©n hµng cña mét sè thÞ trêng nh: LIBOR, SIBOR ... ViÖc thu tiÒn l·i cã thÓ theo kú h¹n th¸ng, quÝ, n¨m dùa vµo sè d ë mçi kú h¹n tr¶ nî vµ l·i suÊt cho vay. Kh¸ch hµng cã thÓ tr¶ tiÒn l·i cïng nî gèc t¹i mçi kú h¹n tr¶ nî hay tr¶ tiÒn l·i vµo mét ngµy nµo ®ã trong kú theo tho¶ thuËn. 1. 2. ChÊt lîng cho vay trung vµ dµi h¹n- C¸c nh©n tè ¶nh hëng 1.2.1. Quan niÖm vÒ chÊt lîng cho vay trung vµ dµi h¹n: Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, doanh nghiÖp muèn ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn,tÊt yÕu ph¶i kh«ng ngõng n©ng cao chÊt lîng ho¹t ®éng .Trong c¸c yÕu tè nh: chÊt lîng, gi¸ c¶...mµ doanh nghiÖp ph¶i c¹nh tranh trªn thÞ trêng, th× chÊt lîng lµ yÕu tè quan träng nhÊt. ChÊt lîng ®îc n©ng cao ®¶m b¶o tho¶ m·n nhu cÇu cña kh¸ch hµng c¶ vÒ chÊt lîng vµ gi¸ c¶, t¹o ®iÒu kiÖn n©ng cao kh¶ n¨ng chiÕm lÜnh thÞ trêng cña doah nghiÖp. ChÊt lîng ®îc c¸c nhµ kinh tÕ ®Þnh nghÜa b»ng nhiÒu c¸ch. ChÊt lîng lµ “sù phï hîp víi môc ®Ých sö dông”, lµ “mét tr×nh ®é ®îc dù kiÕn tríc vÒ ®é ®ång ®Òu vµ sù tin cËy víi chi phÝ thÊp nhÊt vµ phï hîp víi thÞ trêng” hoÆc “chÊt lîng lµ n¨ng lùc cña mét s¶n phÈm hoÆc mét dÞch vô nh»m tho¶ m·n nhu cÇu cña ngêi sö dông”. ChÊt lîng cho vay trung vµ dµi h¹n ®îc hiÓu theo ®óng nghÜa lµ vèn cho vay trung vµ dµi h¹n cña ng©n hµng ®îc kh¸ch hµng ®a vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh §µo TuÊn Hoµng Kho¸ luËn tèt nghiÖp doanh, dÞch vô… ®Ó t¹o ra mét sè tiÒn lín h¬n võa ®Ó hoµn tr¶ ng©n hµng gèc vµ l·i võa trang tr¶i chi phÝ kh¸c vµ cã lîi nhuËn. ChÊt lîng cho vay trung vµ dµi h¹n lµ mét kh¸i niÖm t¬ng ®èi, nã võa mang tÝnh cô thÓ, võa manh tÝnh trõu tîng . ChÊt lîng cho vay trung vµ dµi h¹n lµ mét chØ tiªu tæng hîp , nã ph¶n ¸nh møc ®é thÝch nghi cña ng©n hµng víi sù thay ®æi cña m«i trêng bªn ngoµi, nã thÓ hiÖn søc m¹nh cña ng©n hµng trong qu¸ tr×nh c¹nh tranh ®Ó tån t¹i. ChÊt lîng cho vay trung vµ dµi h¹n kh«ng tù nhiªn sinh ra, nã lµ kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh kÕt hîp c¸c ho¹t ®éng gi÷a nh÷ng ngêi trong cïng mét tæ chøc, gi· c¸c tæ chøc víi nhau v× mét môc ®Ých chung. Do ®ã ®Ó n©ng cao chÊt lîng cho vay trung vµ dµi h¹n cÇn ph¶i cã sù quan t©m ®Æc biÖt ®Õn c«ng t¸c qu¶n lý ®ång bé. Ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ ®óng chÊt lîng cho vay trung vµ dµi h¹n, x¸c ®Þnh ®ùoc nguyªn nh©n cña nh÷ng tån t¹i trong lÜnh vùc nµy sÏ gióp ng©n hµng t×m ®îc nh÷ng biÖn ph¸p qu¶n lý thÝch hîp . 1.2.2. Sù cÇn thiÕt ph¶i n©ng cao chÊt lîng cho vay trung vµ dµi h¹n: * N©ng cao chÊt lîng cho vay trung vµ dµi h¹n lµ cÇn thiÕt ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña s¶n xuÊt vµ lu th«ng hµng ho¸ ho¹t ®éng cho vay còng ngµy cµng ph¸t triÓn nh»m cung cÊp c¸c ph¬ng tiÖn giao dÞch ®Ó ®¸p øng mäi nhu cÇu s¶n suÊt kinh doanh cña x· héi. Trong ®iÒu kiÖn ®ã, chÊt lîng cho vay ngµy cµng ®îc quan t©m. §¶m b¶o chÊt lîng cho vay trung vµ dµi h¹n lµ ®iÒu kiÖn ®Ó ng©n hµng lµm tèt vai trß trung t©m thanh to¸n. Khi chÊt lîng cho vay trung vµ dµi h¹n ®îc ®¶m b¶o sÏ t¨ng vßng quay vèn cho vay, víi mét lîng tiÒn nh cò cã thÓ thùc hiÖn sè lÇn giao dÞch lín h¬n, t¹o ®iÒu kiÖn tiÕt kiÖm tiÒn trong lu th«ng, cñng cè søc mua cña ®ång tiÒn. ChÊt lîng cho vay trung vµ dµi h¹n gãp phÇn kiÒm chÕ l¹m ph¸t, æn ®Þnh tiÒn tÖ, t¨ng trëng kinh tÕ, t¨ng uy tÝn quèc gia. Th«ng qua cho vay chuyÓn kho¶n, thùc hiÖn thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt, nghiÖp vô cho vay trung vµ dµi §µo TuÊn Hoµng Kho¸ luËn tèt nghiÖp h¹n cña ng©n hµng th¬ng m¹i ®· trùc tiÕp lµm gi¶m khèi lîng tiÒn trong lu th«ng, lµ nguyªn nh©n tiÒm Èn cña l¹m ph¸t. Bëi vËy ®¶m b¶o chÊt lîng cho vay trung vµ dµi h¹n sÏ t¹o kh¶ n¨ng gi¶m bít tiÒn thõa trong lu th«ng, gãp phÇn h¹n chÕ l¹m ph¸t æn ®Þnh tiÒn tÖ, t¨ng uy tÝn quèc gia. Cho vay trung vµ dµi h¹n lµ c«ng cô thùc hiÖn chñ tr¬ng cña §¶ng vµ Nhµ níc vÒ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi theo tõng ngµnh, tõng lÜnh vùc. Th«ng qua sù ®¸nh gi¸, ph©n tÝch hiÖu qu¶ cña c¸c dù ¸n ®Çu t ®· gãp phÇn khai th¸c mäi tiÒm n¨ng vÒ tµi nguyªn, lao ®éng vµ tiÒn vèn ®Ó t¨ng n¨ng lùc s¶n xuÊt, cung cÊp ngµy cµng nhiÒu s¶n phÈm cho x· héi, gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm, t¨ng thu nhËp cho ngêi lao ®éng … Do ®ã chÊt lîng cho vay trung vµ dµi h¹n ®îc n©ng cao sÏ gãp phÇn t¨ng hiÖu qu¶ s¶n xuÊt x· héi, ®¶m b¶o sù ph¸t triÓn c©n ®èi gi÷a c¸c vïng, c¸c ngµnh trong c¶ níc, æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn kinh tÕ. * N©ng cao chÊt lîng cho vay quyÕt ®Þnh s tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i. ChÊt lîng cho vay trung vµ dµi h¹n ®îc n©ng cao lµm t¨ng vßng quay vèn cho vay, (t¹o thªm nguån vèn) t¨ng kh¶ n¨ng cung cÊp dÞch vô cña ng©n hµng cã ®iÒu kiÖn thu hót ®îc nhiÒu kh¸ch hµng.T¹o ra mét h×nh ¶nh ®Ñp vÒ uy tÝn cña ng©n hµng vµ sù g¾n bã trung thµnh cña kh¸ch hµng víi ng©n hµng. ChÊt lîng cho vay trung vµ dµi h¹n lµm t¨ng kh¶ n¨ng sinh lêi cña c¸c s¶n phÈm, dÞch vô ng©n hµng th«ng qua viÖc gi¶m chi phÝ nghiÖp vô, qu¶n lý vµ c¸c chi phÝ thiÖt h¹i kh¸c. ChÊt lîng cho vay trung vµ dµi h¹n ®¶m b¶o kh¶ n¨ng thanh to¸n vµ lîi nhuËn cña ng©n hµng, t¹o thÕ m¹nh cho ng©n hµng trong c¹nh tranh. ChÊt lîng cho vay trung vµ dµi h¹n tao thuËn l¬Þ cho s ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña ng©n hµng. ChÝnh nhê chÊt lîng cho vay trung vµ dµi h¹n ng©n hµng cã nhiÒu kh¸ch hµng trung thµnh, uy tÝn vµ s¶n suÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶, ®ã lµ c¬ së ®em l¹i nhiÒu lîi nhuËn cho ng©n hµng. Nh vËy chÊt lîng cho vay sÏ cñng cè thªm mèi quan hÖ x· héi cña ng©n hµng . Tõ nh÷ng u thÕ trªn, viÖc cñng cè vµ n©ng cao chÊt lîng cho vay trung vµ dµi h¹n lµ ®iÒu cÇn thiÕt cho tån t¹i vµ ph¸t triÓn l©u dµi cña Ng©n hµng Th¬ng M¹i. §µo TuÊn Hoµng Kho¸ luËn tèt nghiÖp 1.2.3. C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ chÊt lîng cho vay trung vµ dµi h¹n. ChÊt lîng tÝn dông trung vµ dµi h¹n ®îc coi lµ ®¶m b¶o khi môc tiªu tÝn dông ®îc thùc hiÖn, kh¸ch hµng sö dông vèn ®óng môc ®Ých, cã hiÖu qu¶ vµ hoµn tr¶ c¶ vèn lÉn l·i cho ng©n hµng ®óng thêi h¹n cam kÕt. Cã nhiÒu c¸ch ®¸nh gi¸, díi gãc ®é ng©n hµng th× chÊt lîng tÝn dông trung vµ dµi h¹n cã thÓ ®¸nh gi¸ qua c¸c chØ tiªu sau: * Tæng doanh sè cho vay: Khi doanh sè cho vay lín cho thÊy ng©n hµng cã uy tÝn vµ cung cÊp dÞch vô ®a d¹ng, phong phó cho kh¸ch hµng. ChÊt lîng cho vay tèt lµ c¬ së ®Ó t¨ng doanh sè cho vay, v× vËy chØ tiªu doanh sè cho biÕt mét phÇn vÒ chÊt lîng cho vay trung vµ dµi h¹n. D nî trung vµ dµi h¹n * ChØ tiªu d nî: -------------------------------- x 100% Tæng d nî Ph¶n ¸nh d nî trung vµ dµi h¹n chiÕm bao nhiªu % so víi tæng d nî ng©n hµng trong thêi kú. TØ lÖ nµy cµng cao thÓ hiÖn sù chó ý ph¸t triÓn tÝn dông trung vµ dµi h¹n cña ng©n hµng, kh¶ n¨ng cho vay ph¸t triÓn dù ¸n ®Çu t cña ng©n hµng ®èi víi nÒn kinh tÕ. Thu nî tÝn dông trung vµ dµi h¹n * ChØ tiªu quay vßng vèn: ----------------------------------------Tæng d nî trung vµ dµi h¹n Ph¶n ¸nh sù quay vßng vèn nhanh hay chËm cña lo¹i tÝn dông nµy. Th«ng thêng vßng quay cµng lín thÓ hiÖn viÖc thu håi nî cµng tèt vµ ngîc l¹i .Do ®ã cÇn xem xet trong mèi quan hÖ víi c¸c chØ tiªu kh¸c: Nî qu¸ h¹n cña tÝn dông trung vµ dµi h¹n * ChØ tiªu nî qu¸ h¹n: ---------------------------------------------Tæng d nî trung vµ dµi h¹n §µo TuÊn Hoµng Kho¸ luËn tèt nghiÖp ChØ tiªu nµy cho biÕt tØ lÖ nî qu¸ h¹n trung vµ dµi h¹n trong tæng d nî cho vay trung vµ dµi h¹n. TØ lÖ nµy cµng thÊp chøng tá sö dông nguån vèn cã hiÖu qu¶. Tuy nhiªn ®Ó x¸c ®Þnh chÝnh x¸c cÇn xem xÐt c¸c nguyªn nh©n cña nã. * ChØ tiªu nî qu¸ h¹n khã ®ßi: Nî qu¸ h¹n khã ®ßi cña tÝn dông trung vµ dµi h¹n (1) ---------------------------------------------------------x 100% Tæng d nî trung vµ dµi h¹n Ph¶n ¸nh tØ lÖ % nî qu¸ h¹n khã ®ßi cña toµn bé ho¹t ®éng vÒ tÝn dông trung vµ dµi h¹n. TØ lÖ nµy cµng thÊp cµng tèt. Cã thÓ xem thªm chØ tiªu: Nî qu¸ h¹n khã ®ßi cña tÝn dông trung vµ dµi h¹n (2)------------------------------------------------------------Tæng d nî qu¸ h¹n khã ®ßi Ph¶n ¸nh chÊt lîng tÝn dông trung vµ dµi h¹n trong toµn bé ho¹t ®éng tÝn dông. Lîi nhuËn do tÝn dông trung v¸ dµi h¹n mang l¹i * ChØ tiªu lîi nhuËn:(1) ------------------------------------------------------x100% Tæng d nî tÝn dông trung vµ dµi h¹n Ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng sinh lêi cña tÝn dông trung vµ dµi h¹n. TØ lÖ nµy cµng lín chøng tá hiÖu qu¶ cao. Ngoµi ra còng cã thÓ xem xet thªm chØ tiªu: Lîi nhuËn do tÝn dông trung vµ dµi h¹n mang l¹i (2)-------------------------------------------------------x100% Tæng d nî tÝn dông Ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ cña tÝn dông trung vµ dµi h¹n vµ vai trß cña chóng trong toµn bé ho¹t ®éng tÝn dông cña ng©n hµng . Ngoµi ra, ë gãc ®é kinh tÕ x· héi, chóng ta cã thÓ xem xÐt mét sè chØ tiªu ph¶n ¸nh c¸c gi¸ trÞ gia t¨ng ®îc t¹o ra tõ kho¶n cho vay cña ng©n hµng, ®ã lµ: - Tæng sè viÖc lµm t¹o ra tõ c¸c dù ¸n cã sö dông cho vay trung vµ dµi h¹n. - Tæng gi¸ trÞ gia t¨ng ®îc t¹o ra tõ doanh sè cho vay cña ng©n hµng. PhÇn gi¸ trÞ gia t¨ng cña mét dù ¸n cã thÓ do nhiÒu nguån vèn kh¸c nhau cña dù ¸n t¹o ra. Do ®ã, rÊt khã ®Ó x¸c ®Þnh phÇn gi¸ trÞ gia t¨ng do kho¶n cho vay tao ra. §µo TuÊn Hoµng Kho¸ luËn tèt nghiÖp Tuy nhiªn, cã thÓ íc lîng mét c¸ch t¬ng ®èi theo % vèn gãp vµo dù ¸n tõ kho¶n cho vay cña ng©n hµng. - NhiÒu t¸c ®éng kh¸c khã cã thÓ ®¸nh gi¸ qua c¸c chØ tiªu ®Þnh lîng mµ chØ cã thÓ ®¸nh gi¸ qua c¸c chØ tiªu ®Þnh tÝnh nh t¸c dông cña cho vay trung vµ dµi h¹n víi viÖc: ®æi míi c¬ cÊu kinh tÕ x· héi, n©ng cao tr×nh ®é nghÒ nghiÖp, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng x· héi … 1.2.4. C¸c nh©n tè ¶nh hëng tíi chÊt lîng cho vay trung vµ dµi h¹n cña Ng©n hµng Th¬ng M¹i: Muèn cã biÖn ph¸p n©ng cao chÊt lîng cho vay trung vµ dµi h¹n ta ph¶i xem xÐt c¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn nã. Chóng ta cã thÓ xem xÐt nh÷ng nh©n tè sau: 1.2.4.1. C¸c nh©n tè thuéc vÒ ng©n hµng: * ChÝnh s¸ch cho vay cña ng©n hµng: Mçi ng©n hµng th¬ng m¹i ®Òu x©y dùng cho m×nh mét chÝnh s¸ch cho vay díi nh÷ng h×nh thøc kh¸c nhau. Th«ng thêng chÝnh s¸ch cho vay cã thÓ lµ chØ thÞ b»ng lêi cña ban l·nh ®¹o ng©n hµng hoÆc lµ mét tËp hîp c¸c hµnh vi, c¸c th«ng lÖ vµ nh÷ng tËp qu¸n … §èi víi c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i ë ViÖt nam th× chÝnh s¸ch cho vay thêng ®îc thÓ hiÖn díi h×nh thøc v¨n b¶n. V¨n b¶n nµy bao gåm c¸c tiªu chuÈn, c¸c híng dÉn vµ c¸c giíi h¹n ®Ó chØ ®¹o quy tr×nh ra quyÕt ®Þnh cho vay. Khi x©y dùng chÝnh s¸ch cho vay, c¸c nhµ qu¶n lý ®· chó ý sù phï hîp gi÷a néi dung cña chÝnh s¸ch víi ®êng lèi ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña chÝnh phñ, sù hµi hoµ quyÒn lîi cña ngêi göi tiÒn, ngêi ®i vay vµ chÝnh b¶n th©n cña ng©n hµng. Mét chÝnh s¸ch cho vay tèt sÏ gióp c¸n bé tÝn dông cã c¬ së v÷ng ch¾c ®Ó ®¶m b¶o nh÷ng kho¶n cho vay an toµn, hiÖu qu¶. §µo TuÊn Hoµng Kho¸ luËn tèt nghiÖp * Kh¶ n¨ng nguån vèn: Trong viÖc n©ng cao chÊt lîng cho vay, nguån vèn huy ®éng ®ãng vai trß quan träng. Ng©n hµng cã nguån vèn dåi dµo sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc t¨ng cho vay. MÆt kh¸c k× h¹n cña c¸c kho¶n huy ®éng vèn còng ¶nh hëng rÊt lín tíi k× h¹n, doanh sè vµ lîi nhuËn tõ c¸c kho¶n cho vay. Nguån vèn huy ®éng bao gåm: -TiÒn göi giao dÞch. -TiÒn göi phi giao dÞch. -TiÒn ®i vay. -Vèn tù cã cña ng©n hµng. Víi cho vay trung vµ dµi h¹n nguån vèn ®¸p øng ph¶i t¬ng ®èi æn ®Þnh, l·i xuÊt ph¶i hîp lý ®Ó mét m¨t c¹nh tranh ®îc víi c¸c ng©n hµng kh¸c, mÆt kh¸c ®¶m b¶o c¸c chi phÝ vµ cã l·i. * Quy tr×nh cho vay: Quy tr×nh cho vay bao gåm nh÷ng quy ®Þnh cÇn ph¶i thùc hiÖn trong qu¸ tr×nh cÊp vèn, thu nî. Nã ®îc b¾t ®Çu tõ khi ®iÒu tra, thÈm ®Þnh, thiÕt lËp hå s¬, xÐt duyÖt cho vay, gi¶i ng©n, kiÓm tra qu¸ tr×nh sö dông vèn vay, thu l·i cho ®Õn khi thu håi ®îc nî. ChÊt lîng cho vay tuú thuéc vµo viÖc thùc hiÖn tèt c¸c quy ®Þnh ë tõng bêc vµ sù phèi hîp chÆt chÏ, nhip nhµng gi÷a c¸c bíc trong quy tr×nh cho vay. Trong quy tr×nh cho vay bíc ®iÒu tra thÈm ®Þnh cho vay, thiÕt lËp hå s¬ vµ xÐt duyÖt cho vay rÊt quan träng, lµ c¬ së ®Ó ®Þnh lîng rñi ro trong qu¸ tr×nh cho vay. Cho vay trung vµ dµi h¹n ®îc sö dông ®Ó tµi trî cho viÖc thùc hiÖn c¸c dù ¸n ®Çu t lín nªn thùc chÊt c«ng t¸c thÈm ®Þnh lµ xem xÐt, kÕt luËn chÝnh x¸c vÒ tÝnh kh¶ thi, hiÖu qu¶ kinh tÕ, kh¶ n¨ng tr¶ nî, nh÷ng rñi ro cã thÓ x¶y ra gióp cho ng©n hµng lùa chän ®îc ph¬ng ¸n tãt nhÊt. Bíc kiÓm tra qu¸ tr×nh cho vay gióp ng©n hµng n¾m ®îc nguyªn nh©n diÔn biÕn cña kho¶n tÝn dông ®· cung cÊp ®Ó cã nh÷ng hµnh ®éng ®iÒu chØnh hoÆc can thiÖp khi cÇn thiÕt nh»m ng¨n ngõa rñi ro cã thÓ x¶y ra. §µo TuÊn Hoµng Kho¸ luËn tèt nghiÖp Thu nî, thu l·i vµ thanh lý nî lµ kh©u cã tÝnh quyÕt ®Þnh ®Õn sù tån t¹i cña ng©n hµng. Sù nh¹y bÐn cña ng©n hµng th«ng qua viÖc thu l·i, thu nî ®Ó ph¸t hiÖn kÞp thêi nh÷ng hiÖn tîng bÊt thêng ®èi víi mçi mãn vay cïng víi biªn ph¸p xö lý chÝnh x¸c, ®óng lóc sÏ gi¶m thiÓu c¸c kho¶n nî qu¸ h¹n vµ ®iÒu ®ã sÏ cã t¸c ®éng tÝch cùc tíi chÊt lîng cho vay. * ChÊt lîng nh©n sù vµ c«ng t¸c tæ chøc cña ng©n hµng: ChÊt lîng nh©n sù vµ c«ng t¸c tæ chøc cã liªn quan tíi mäi mÆt ho¹t ®éng cña Ng©n hµng, trong ®ã cã sù t¸c ®éng m¹nh tíi ho¹t ®éng cho vay. Nãi c¸ch kh¸c nhiÖm vô cña mét c¸n bé tÝn dông phô thuéc vµo quy m« vµ tæ chøc nh©n sù cña ng©n hµng. C¸n bé tÝn dông cã thÓ lµ chuyªn gia gi¶i quyÕt mét sè mãn vay lín cã liªn quan ®Õn nhiÒu ngµnh, còng cã thÓ lµ c¸n bé gi¶i quyÕt mäi kho¶n vay cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña mét ®¬n vÞ tõ c¸c dÞch vô b¸n lÎ, quy m« nhá ®Õn c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt quy m« lín. Tuy nhiªn t¹i c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i nhá c¸n bé tÝn dông cã thÓ thùc hiÖn bÊt cø nghiÖp vô g×, bao gåm c¶ cho vay t nh©n, thu nî vµ marketing, ®Õn kiÓm tra c¸c mãn vay, b¸o c¸o tiÕn ®é gi¶i ng©n, thu nî ®Þnh k×. Cã thÓ nãi, c¸n bé tÝn dông gi÷ mét vai trß quyÕt ®Þnh trong ho¹t ®éng cho vay cña ng©n hµng. Trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ ngµy cµng ph¸t triÓn, mét c¸n bé tÝn dông hµng ngµy ph¶i xö lý nhiÒu nghiÖp vô, liªn quan ®Õn nhiÒu lÜnh vùc, ngµnh nghÒ, gÆp gì nhiÒu lo¹i kh¸ch hµng th× sù thµnh c«ng cña mçi kho¶n cho vay trùc tiÕp phô thuéc vµo chÊt lîng. C«ng t¸c tuyÓn dông vµ ®µo t¹o tay nghÒ; gi¸o dôc vµ båi dìng t c¸ch ®¹o ®øc; s¾p xÕp bé m¸y hîp lý vµ khoa häc. * Th«ng tin tÝn dông: Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, ai n¾m b¾t ®îc nhiÒu th«ng tin chÝnh x¸c kÞp thêi h¬n, ngêi ®ã sÏ th¾ng trong c¹nh tranh. Trong ho¹t ®éng cho vay, ng©n hµng bá tiÒn ra trªn c¬ së lßng tin. Lßng tin cã chÝnh x¸c hay kh«ng phô thuéc vµo chÊt lîng th«ng tin cã ®îc. §Ó viÖc cho vay cã chÊt lîng hiªu qu¶, gi¶m thiÓu rñi ro, ng©n hµng ph¶i cã ®îc vµ ph©n tÝch, xö lý chÝnh x¸c nhiÒu th«ng tin cã liªn quan. Th«ng thêng cã 2 nhãm th«ng tin sau: §µo TuÊn Hoµng Kho¸ luËn tèt nghiÖp • Th«ng tin phi tµi chÝnh: lµ nh÷ng th«ng tin kh«ng ph¶i tõ nh÷ng sæ s¸ch, sè liÖu tµi chinh. Chóng cã rÊt nhiÒu lo¹i phong phó bao gåm th«ng tin trùc tiÕp vµ th«ng tin gi¸n tiÕp. Th«ng tin trùc tiÕp nh tÝnh c¸ch, uy tÝn, n¨ng lùc qu¶n lý, n¨ng lùc s¶n xuÊt kinh doanh … cña ngêi vay. Lo¹i th«ng tin gi¸n tiÕp nh t×nh h×nh kinh tÕ x· héi, xu híng ph¸t triÓn, kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm ngµnh nghÒ. Nh÷ng yÕu tè nµy cã thÓ lµm thay ®æi hay ¶nh hëng tíi khu vùc, dù ¸n… trong t¬ng lai. • Th«ng tin tµi chÝnh: bao gåm c¸c th«ng tin liªn quan ®Õn t×nh h×nh tµi chÝnh nh: kh¶ n¨ng tµi chÝnh, kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña ph¬ng ¸n … Tãm l¹i, n¾m ch¾c ®îc 2 nhãm th«ng tin trªn sÏ gióp ng©n hµng cã sù ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c, toµn diÖn vÒ ®èi tîng cho vay, h¹n chÕ mäi rñi ro cã thÓ x¶y ra. * KiÓm so¸t néi bé: Trong lÜnh vùc cho vay trung vµ dµi h¹n ho¹t ®éng kiÓm so¸t bao gåm: - KiÓm so¸t viÖc thùc hiÖn chÝnh s¸ch cho vay, quy tr×nh cho vay vµ c¸c thñ tôc cã liªn quan ®Õn c¸c kho¶n vay. - KiÓm tra ®Þnh k× do kiÓm soat viªn néi bé thùc hiÖn vµ b¸o c¸o c¸c trêng hîp vi ph¹m . ChÊt lîng cho vay trung vµ dµi h¹n tuú thuéc vµo møc ®é ph¸t hiÖn c¸c sai sãt ph¸t sinh vµ hiÖu qu¶ c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc . * Trang thiÕt bÞ phôc vô cho ho¹t ®éng cho vay trung vµ dµi h¹n: §©y lµ nh©n tè t¸c ®éng gi¸n tiÕp tíi chÊt lîng cho vay trung vµ dµi h¹n. C¸c ng©n hµng cã trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i sÏ lµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c«ng t¸c tËp hîp th«ng tin, thu hót kh¸ch hµng, phôc vô kÞp thêi nhanh chãng mäi nhu cÇu cña ngêi vay vµ ho¹t ®éng ng©n hµng. 1.2.4.2. C¸c nh©n tè thuéc vÒ phÝa kh¸ch hµng. Mét bé phËn lîi nhuËn cña ng©n hµng lµ mét phÇn lîi nhuËn cña c¸c nhµ s¶n suÊt kinh doanh tr¶ cho ng©n hµng díi h×nh thøc lîi tøc tiÒn vay. Bëi vËy §µo TuÊn Hoµng Kho¸ luËn tèt nghiÖp hiÖu qu¶ s¶n suÊt, kinh doanh cña kh¸ch hµng lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh ®Õn chÊt lîng cho vay trung vµ dµi h¹n. XuÊt ph¸t tõ vai trß quan träng cña kh¸ch hµng trong viÖc qu¶n lý tiÒn vay nªn tríc khi cho vay ng©n hµng cÇn ®¸nh gi¸ ®óng n¨ng lùc cña kh¸ch hµng trªn c¸c khÝa c¹nh sau: * N¨ng lùc thÞ trêng cña kh¸ch hµng: N¨ng lùc thÞ trêng thÓ hiªn qua chÊt lîng s¶n phÈm vµ gi¸ c¶ s¶n phÈm, chu k× sèng cña s¶n phÈm vµ vÞ thÕ cña doanh nghiÖp trªn thÞ trêng. T×m hiÓu n¨ng lùc thÞ trêng cña kh¸ch hµng sÏ gióp ng©n hµng ®¸nh gi¸ ®îc mÆt m¹nh, mÆt yÕu cña nh÷ng s¶n phÈm ®ã trªn thÞ trêng, biÕt ®îc sù phï hîp cña dù ¸n víi nhu cÇu cña x· héi vµ xu híng ph¸t triÓn cña nÒn king tÕ. * N¨ng lùc tµi chÝnh: N¨ng lùc tµi chÝnh cña doanh nghiÖp ®îc thÓ hiªn ë kh¶ n¨ng ®éc lËp tù chñ tµi chÝnh trong kinh doanh, kh¶ n¨ng thanh to¸n vµ tr¶ nî cña kh¸ch hµng. Doanh nghiÖp cã n¨ng lùc tµi chÝnh tèt ph¶n ¸nh viÖc kinh doanh cã hiÖu qu¶, kh¸ch hµng cã thÓ qu¶n lý vèn vay mét c¸ch tèi u. * N¨ng lùc s¶n xuÊt: N¨ng lùc cña s¶n xuÊt thÓ hiÖn ë gi¸ trÞ cña c«ng cô lao ®éng mµ chñ yÕu lµ tµi s¶n cè ®Þnh, c«ng nghÖ s¶n xuÊt… * N¨ng lùc qu¶n lý: N¨ng lùc qu¶n lý cña doanh nghiÖp thÓ hiÖn ë kh¶ n¨ng qu¶ lý ®iÒu hµnh cña bé m¸y vµ tr×nh ®é cña c¸n bé qu¶n lý. Mét doanh nghiÖp cã bé m¸y qu¶n lý tèt, lµ c¬ së ®Ó doanh nghiÖp lµm ¨n cã l·i vµ tr¶ ®îc nî ng©n hµng. * Uy tÝn cña kh¸ch hµng: Ng©n hµng cã thÓ xem xÐt qua nhiÒu n¨m vÒ quan hÖ kinh doanh cña kh¸ch hµng víi c¸c tæ chøc kinh tÕ kh¸c ®Ó cã c¬ së ®¸nh gi¸ uy tÝn cña kh¸ch hµng. * QuyÒn së h÷u tµi s¶n: Ngay tõ ®Çu, tÊt c¶ c¸c kho¶n cho vay ph¶i cã 2 ph¬ng ¸n tr¶ nî t¸ch biÖt. NÕu ho¹t ®éng kinh doanh cã hiÖu qu¶, cã nguån thu lín th× kh¸ch hµng sö dông §µo TuÊn Hoµng Kho¸ luËn tèt nghiÖp nguån thu ®ã ®Ó tr¶ nî ng©n hµng. NÕu dù ¸n ho¹t ®éng kh«ng cã hiÖu qu¶ th× kh¸ch hµng ph¶i lÊy tµi s¶n thÕ chÊp vay vèn cña hä ®Ó tr¶ nî hay ®i vay ®Ó tr¶ nî. ViÖc xem xÐt quyÒn së h÷u hîp ph¸p cña tµi s¶n ®¶m b¶o lµ mèi rµng buéc ®èi víi kh¸ch hµng trong viÖc sö dông hîp lý, hiÖu qu¶ vèn vay v× nÕu thua lç hä sÏ mÊt tµi s¶n thÕ chÊp. 1.2.4.3. C¸c nh©n tè kh¸ch quan kh¸c. Bªn c¹nh nh÷ng nh©n tè thuéc vÒ phÝa ng©n hµng vµ kh¸ch hµng th× cßn mét sè nh©n tè kh¸c còng ¶nh hëng rÊt lín ®Õn chÊt lîng cho vay trung vµ dµi h¹n. * §êng lèi chñ tr¬ng ph¸t triÓn kinh tÕ cña §¶ng, Nhµ níc va chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng: §Æc trng c¬ b¶n cña hÖ thèng cho vay lµ do tÝnh chÊt vµ c¬ cÊu qu¶n lý kinh tÕ quyÕt ®Þnh. Møc ®é ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®Þa ph¬ng quy ®Þnh quy m« vµ khèi lîng ®Çu t tÝn dông. Do ®ã ph¹m vi vµ møc ®é cho vay trung vµ dµi h¹n ph¶i phï hîp víi chñ tr¬ng ph¸t triÓn kinh tÕ cña §¶ng, nhµ níc vµ chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng. * M«i trêng kinh tÕ: NÒn kinh tÕ hng thÞnh sÏ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c doanh nghiÖp s¶n suÊt, kinh doanh ®¹t lîi nhuËn cao. Ngîc l¹i nÒn kinh tÕ suy tho¸i, s¶n xuÊt kinh doanh ngng trÖ, c¸c doanh nghiÖp thua lç, sÏ kh«ng cã kh¶ n¨ng tr¶ nî ng©n hµng. Do ®ã m«i trêng kinh tÕ t¸c ®éng trùc tiÕp tíi chÊt lîng cho vay cña ng©n hµng. Còng nh thÕ, m«i trêng kinh tÕ thÕ giíi thay ®æi còng t¸c ®éng tíi chÊt lîng cho vay trung vµ dµi h¹n. * M«i trêng ph¸p lý: Mäi chÕ ®é thÓ lÖ cho vay cña ng©n hµng g¾n chÆt víi c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt nhµ níc. Mäi c¸ nh©n vµ tæ chøc kinh tÕ c¨n cø vµo qui ®Þnh cña ph¸p luËt ®Ó ho¹t ®éng. Do ®ã m«i trõ¬ng ph¸p lý trong níc lµ yÕu tè ¶nh hëng rÊt lín ®Õn chÊt lîng cho vay trung vµ dµi h¹n cña Ng©n hµng Th¬ng M¹i. . . .. §µo TuÊn Hoµng
- Xem thêm -