Tài liệu Giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ, công chức thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

  • Số trang: 117 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 68 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Tham gia: 29/07/2015

Mô tả:

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN MẠNH HIẾU GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC THÀNH PHỐ BẮC NINH, TỈNH BẮC NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: QUẢN LÝ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN MẠNH HIẾU GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC THÀNH PHỐ BẮC NINH, TỈNH BẮC NINH Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 60.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS, TS NGUYỄN DUY DŨNG THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn này là hoàn toàn trung thực và chƣa hề đƣợc sử dựng để bảo vệ một học vị nào. Mọi sự giúp đỡ cho việc hoàn thành luận văn này đã đƣợc ghi trong lời cảm ơn. Các thông tin, tài liệu trình bày trong luận văn này đều đƣợc ghi rõ nguồn gốc khi trích dẫn hoặc sử dụng. Thái Nguyên, tháng 5 năm 2015 Tác giả Nguyễn Mạnh Hiếu Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành Luận văn tốt nghiệp tôi đã nhận đƣợc rất nhiều sự giúp đỡ và động viên. Trƣớc tiên, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đối với tất cả các thầy, cô giáo: Trƣờng Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Đại học Thái Nguyên đã truyền đạt cho tôi những kiến thức bổ ích trong quá trình học tập và thực hiện Luận văn này. Tôi xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn tới thầy giáo hƣớng dẫn trực tiếp PGS, TS Nguyễn Duy Dũng, ngƣời đã nhiệt tình, chỉ dẫn, định hƣớng và truyền đạt kiến thức trong suốt quá trình nghiên cứu đề tài. Tôi xin trân trọng cảm ơn Thành ủy, UBND Thành phố Bắc Ninh, Phòng Nội vụ Thành phố Bắc Ninh, các Phòng, Ban chuyên môn của Thành phố, UBND các xã, phƣờng và ngƣời dân đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi trong quá trình điều tra, thu thập số liệ thực hiện nghiên cứu đề tài. Cuối cùng, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới gia đình, ngƣời thân, bạn bè đã giúp đỡ, động viên, khích lệ tôi trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu. Thái Nguyên, tháng 5 năm 2015 Tác giả Nguyễn Mạnh Hiếu Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN .............................................................................................. i LỜI CẢM ƠN ................................................................................................... ii MỤC LỤC ........................................................................................................ iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ............................................................. vii MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1 1. Tính cấp thiết của đề tài ................................................................................ 1 2. Mục tiêu nghiên cứu của luận văn ................................................................ 2 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu................................................................. 3 ....................................................................................... 3 5. Bố cục của luận văn ...................................................................................... 4 Chƣơng 1. TỔNG QUAN CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHẤT LƢỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÔNG CHỨC .................................. 5 1.1. Cơ sở lý luận .............................................................................................. 5 1.1.1. Khái niệm, đặc điểm và yêu cầu về chất lƣợng của đội ngũ cán bộ, công chức................................................................................................. 5 1.1.1.1. Khái niệm cán bộ công chức ........................................................ 5 1.1.1.2. Khái niệm chất lƣợng đội ngũ cán bộ công chức ......................... 6 1.1.1.3. Đặc điểm cán bộ, công chứ ố ................................. 8 1.1.2. Sự cần thiết của việc nâng cao chất lƣợng cán bộ công chức Thành phố ..............................................................................................................9 1.1.3. Nội dung của việc nâng cao chất lƣợng cán bộ, công chứ thành phố ..............................................................................................................11 1.1.3.1. Nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ, công chứ ố .................................................................................. 11 1.1.3.2. Trình độ tin học, ngoại ngữ của cán bộ, công chứ ố ..... 13 1.1.3.3. Trình độ lý luận chính trị, quản lý nhà nƣớc của cán bộ, công chức ............................................................................................................ 13 , công ch ..................................................................................................... 14 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iv 1.1.5. Những nhân tố ảnh hƣởng đến nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ, công chức Thành phố ............................................................................ 14 1.1.5.1. Chiến lƣợc phát triển nguồn nhân lực của chính quyền địa phƣơng...................................................................................................... 14 1.1.5.2. Chính sách tuyển dụng, sử dụng, đãi ngộ cán bộ, công chức .... 17 1.1.5.3. Sự phát triển của công nghệ thông tin và hội nhập quốc tế........ 17 1.1.5.4. Truyền thống và bản sắc văn hóa của địa phƣơng ..................... 18 1.2. Cơ sở thực tiễn ......................................................................................... 18 1.2.1. Kinh nghiệm của mốt số địa phƣơng về nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ, công chức Thành phố ............................................................... 18 1.2.1.1. Kinh nghiệm Thành phố Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) ............... 18 1.2.1.2. Kinh nghiệm Thị xã Từ Sơn (tỉnh Bắc Ninh)............................. 19 1.2.2. Bài học kinh nghiệm đối với việc nâng cao chất lƣợng cán bộ công chức TP Bắc Ninh ............................................................................... 21 Chƣơng 2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ............................................. 24 2.1. Câu hỏi nghiên cứu .................................................................................. 24 2.2. Phƣơng pháp thu thập dữ liệu .................................................................. 24 2.2.1. Phƣơng pháp thu thập số liệu ............................................................ 24 2.2.2. Phƣơng pháp xử lý và tổng hợp tài liệu ............................................ 26 2.3.3. Phƣơng pháp phân tích ...................................................................... 27 2.3. Hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu ............................................................. 29 Chƣơng 3. THỰC TRẠNG CHẤT LƢỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC THÀNH PHỐ BẮC NINH ................................................. 31 3.1. Đặc điểm tự nhiên - kinh tế - xã hội thành phố Bắc Ninh ....................... 31 3.1.1. Điều kiện tự nhiên ............................................................................. 31 3.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội ................................................................. 35 3.2. Th , công ch ....... 39 ng, cơ , công ch ... 39 3.2.2. Thực trạng trình độ đội ngũ cán bộ công chức Thành phố Bắc Ninh ..... 40 3.2.2.1. Về trình độ văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp ............................................................................................. 40 3.2.2.2. Về công tác phát triển, đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức Thành phố ................................................................................................ 43 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ v 3.2.2.3. Về trình độ lý luận chính trị, trình độ quản lý nhà nƣớc và năng lực sử dụng công nghệ thông tin, ngoại ngữ trong công việc......... 44 3.2.2.4. Về tinh thần trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức Thành phố......................................................................... 49 3.2.2.5. Về cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức Thành phố....................... 50 3.2.3. Chất lƣợng của cán bộ, công chức Thành phố Bắc Ninh .................. 50 ........................................................................ 51 3.2.3. ........................................................................ 53 , công ch ................................... 55 3.3. Các yếu tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng cán bộ công chức Thành phố Bắc Ninh .......................................................................................................... 61 3.3.1. Yếu tố ảnh hƣởng từ công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dƣỡng ......... 61 3.3.2. Yếu tố ảnh hƣởng từ công tác tuyển dụng, bố trí, sử dụng đãi ngộ cán bộ, công chức Thành phố ............................................................... 63 3.3.3. Yếu tố ảnh hƣởng từ môi trƣờng và điều kiện làm việc ................... 64 3.3.4. Yếu tố ảnh hƣởng từ công tác giáo dục phẩm chất, tinh thần trách nhiệm cho cán bộ, công chức ............................................................. 67 3.4. Đánh giá chung về thực trạng chất lƣợng của đội ngũ cán bộ, công chức Thành phố Bắc Ninh............................................................................... 71 3.4.1. Những thành tựu chủ yếu .................................................................. 71 3.4.2. Hạn chế chủ yếu ................................................................................ 73 Chƣơng 4. GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC THÀNH PHỐ BẮC NINH ......................................... 76 4.1. Định hƣớng nâng cao chất lƣợng dội ngũ cán bộ công chức Thành phố Bắc Ninh ................................................................................................... 76 4.1.1. Nâng cao trình độ học vấn cán bộ công chức Thành phố ................. 76 4.1.2. Nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, quản lý nhà nƣớc, quản lý kinh tế và xã hội ........................................................ 76 4.1.3. Nâng cao trình độ năng lực thực hiện nhiệm vụ ............................... 77 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ vi 4.1.4. Nâng cao ý thức trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức Thành phố ............................................................................ 77 4.2. Giải pháp nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ, công chức Thành phố Thành phố Bắc Ninh ....................................................................................... 78 4.2.1. Giải pháp về hoàn thiện công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dƣỡng .... 78 4.2.2. Nâng cao trình độ năng lực thực hiện nhiệm vụ ............................... 78 4.2.3. Nâng cao ý thức trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức Thành phố ............................................................................ 79 4.2.4. Giải pháp về hoàn thiện công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dƣỡng .... 79 4.2.5. Giải pháp về đổi mới công tác tuyể , bố trí, sử dụng đãi ngộ cán bộ, công chức Thành phố ............................................................... 85 4.2.5.1. Công tác tuyển dụng ................................................................... 85 4.2.5.2. Bố trí, sử dụng cán bộ công chức ............................................... 89 4.2.5.3. Chính sách đãi ngộ cán bộ, công chức ....................................... 92 - Thủ trƣởng cơ quan, đơn vị quản lý cán bộ, công chức sắp xếp bố trí, quản lý, sử dụng đúng ngƣời, đúng việc, đúng năng lực và sở trƣờng. Chú trọng ƣu tiên xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý...................................................................................................... 92 4.2.5.4. Giải pháp về cải thiện môi trƣờng và điều kiện làm việc........... 93 4.2.5.5. Giải pháp tăng cƣờng công tác giáo dục phẩm chất, tinh thần trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, công chức .......... 94 4.3. Kiến nghị .................................................................................................. 95 4.3.1. Đối với Trung ƣơng .............................................................................. 95 4.3.2. Đối với Tỉnh .......................................................................................... 96 KẾT LUẬN .................................................................................................... 99 .......................................................................... 102 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BQ Bình quân CBCC cán bộ công chức CCB Cựu chiến binh CN Công nghiệp CNTT Công nghệ thông tin DV Dịch vụ GDP Tổng sản phẩm quốc nội GDTX Giáo dục thƣờng xuyên GTSX Giá trị sản xuất HĐND Hội đồng nhân dân KT - XH Kinh tế - Xã hội LĐ- TB- XH Lao động - Thƣơng binh - Xã hội LĐLĐ Liên đoàn lao động LHPN Liên hiệp Phụ nữ LN Lâm nghiệp NN Nông nghiệp TC - KH Tài chính - kế hoạch TDTT Thể dục thể thao THCS Trung học cơ sở THPT Trung học phổ thông UB MTTQ Ủy ban Mặt trận tổ quốc UBND Ủy ban nhân dân XD Xây dựng Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ viii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1. Đối tƣợng điều tra và số mẫu điều tra........................................ 25 Bảng 3.1. Tình hình đất đai của Thành phố Bắc Ninh ................................ 34 Bảng 3.2. Tình hình dân số và lao động của Thành phố Bắc Ninh............. 35 Bảng 3.3. Tình hình phát triển kinh tế- xã hội Thành phố Bắc Ninh .......... 37 Bảng 3.4. Số lƣợng, cơ cấu cán bộ, công chức TP Bắc Ninh ..................... 39 Bảng 3.5. Trình độ văn hóa CBCC Thành phố Bắc Ninh ........................... 40 Bảng 3.6. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ cán bộ, công chức Thành phố Bắc Ninh .............................................................................. 43 Bảng 3.7. Trình độ Quản lý nhà nƣớc CBCC Thành phố Bắc Ninh........... 46 Bảng 3.8. Trình độ tin học của CBCC Thành phố Thành phố Bắc Ninh ........ 47 Bảng 3.9. Trình độ ngoại ngữ của CBCC Thành phố Bắc Ninh................. 48 Bảng 3.10. Cán bộ công chức Thành phố tự đánh giá kỹ năng làm việc của mình ...................................................................................... 51 Bảng 3.11. Ngƣời dân đánh giá kỹ năng làm việc của cán bộ Thành phố ........ 52 Bảng 3.12. Đánh giá kỹ năng lãnh đạo của cán bộ lãnh đạo Thành phố ...... 53 Bảng 3.13. Đánh giá chất lƣợng cán bộ, công chức Thành phố 2014 bồi dƣỡng cán bộ Thành phố ...................................................... 62 Bảng 3.14. Đánh giá về công tác quy hoạch và đào tạo bồi dƣỡng cán bộ Thành phố ............................................................................... 57 Bảng 3.15. Đánh giá về công tác tuyển dụng, bố trí sử dụng và đãi ngộ cán bộ, công chức Thành phố ..................................................... 63 Bảng 3.16. Đánh giá của cán bộ, công chức Thành phố về điều kiện môi trƣờng làm việc .................................................................... 65 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa là chiến lƣợc đúng đắn để đƣa Việt Nam trở thành nƣớc công nghiệp với hạ tầng kỹ thuật hiện đại, cơ cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp với trình độ phát triển của lực lƣợng sản xuất, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân đƣợc nâng cao. Điều này đã đƣợc Đảng và Nhà nƣớc ta khẳng định trong chiến lƣợc phát triển đất nƣớc từ nay đến năm 2020. Để tiến hành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc cần có rất nhiều các yếu tố, trong đó nguồn nhân lực hay công tác cán bộ là yếu tố trung tâm, có vai trò quyết định trong việc thực hiện các mục tiêu đặt ra. Chất lƣợng cán bộ là động lực để tăng năng suất lao động, nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ, của doanh nghiệp và của toàn bộ nền kinh tế, đồng thời cũng là yếu tố quyết định giúp cho nền kinh tế đạt tốc độ tăng trƣởng cao và bền vững. Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI (năm 2011) chỉ ra rằng: “Phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, chất lượng nguồn nhân lực; phát triển khoa học, công nghệ và tri thức. Tập trung giải quyết vấn đề việc làm và thu nhập cho người lao động, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân...” trong đó nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2010 -2015 của Việt Nam chúng ta là: “nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước”. (Văn kiện Đại hội Đảng XI - 2011) Thành phố Bắc Ninh với vai trò là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa, du lịch, thƣơng mại của tỉnh Bắc Ninh. Thành phố có vị trí hết sức quan trọng, là trung tâm công nghiệp, là đầu mối giao thông trong tỉnh và cả vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ. Thành phố Bắc Ninh hiện nay và trong thời gian sắp tới sẽ trở thành đô thị trực thuộc Trung ƣơng có nền kinh tế phát Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 2 triển, có hệ thống cơ sở hạ tầng kĩ thuật và dịch vụ tốt, có điều kiện tiếp tục thu hút đầu tƣ trong và ngoài nƣớc. Vì vậy, đây sẽ là điều kiện thu hút một lƣợng lớn lực lƣợng lao động và dân cƣ trong vùng về làm việc và sinh sống, điều này đòi hỏi đội ngũ cán bộ, công chức của thành phố phải nâng cao trình độ về mọi mặt, đáp ứng đƣợc những yêu cầu đặt ra trong giai đoạn mới. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển thành phố Bắc Ninh cũng đã bộc lộ nhiều vấn đề bất cập, tồn tại trong việc quy hoạch, đào tạo, thu hút và sử dụng đội ngũ cán bộ đối với việc phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ tiến trình công nghiệp hóa hiện đại hóa. Vì vậy, vấn đề thực trạng của thành phố Bắc Ninh, các giải pháp nhằm nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực, những vấn đề về lý luận và thực tiễn là nội dung cần đƣợc nghiên cứu đầy đủ và có hiệu quả để giải quyết việc phát triển của Thành phố vì vậy tôi chọn đề tài: “Giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ, công chức Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh” - . 2. Mục tiêu nghiên cứu của luận văn 2.1. Mục tiêu chung Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng chất lƣợng đội ngũ cán bộ công chức Thành phố tỉnh Bắc Ninh, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lƣợng cán bộ công chức trong thời gian tới nhằm đáp ứng yêu cầu của thực tế phát triển kinh tế - xã hội tại địa phƣơng trong những năm tới. 2.2. Mục tiêu cụ thể Góp phần hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về nâng cao chất lƣợng độ ngũ cán bộ công chức cấp thành phố. thực trạng chất lƣợng đội ngũ cán bộ công chức Thành phố Bắc Ninh. Phân tích các yếu t ảnh hƣởng đến chất lƣợng đội ngũ cán bộ công chức Thành phố Bắc Ninh. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 3 Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lƣợng đội ngũ CBCC Thành phố, tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020. 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 3.1. Đối tượng nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu của đề tài: là các vấn đề về cơ sở lý luận và thực tiễn về đội ngũ cán bộ công chức và các giải pháp nhằm nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ công chức Thành phố. - Đối tượng khảo sát: Cán bộ, công chức Thành phố Bắc Ninh gồm: Các cán bộ khối Đảng, cán bộ khối đoàn thể, cán bộ khối chính quyền 3.2. Phạm vi về thời gian - Phạm vi về thời gian: Số liệu phục vụ cho việc phân tích của đề tài đƣợc tổng hợp từ số liệu của năm 2012- 2014. Kiến nghị đề xuất đến năm 2020. - Phạm vi về không gian: Đề tài đƣợc thực hiện tại thành phố Bắc Ninh. - Phạm vi về nội dung nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu những vấn đề liên quan tới chất lƣợng đội ngũ cán bộ công chức hành phố, các hoạt động nhằm nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ công chức, các yếu tố ảnh hƣởng và các giải pháp nhằm nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ công hành phố Bắc Ninh. 4. . , công ch Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 4 . . 5. Bố cục của luận văn Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn đƣợc kết cấu thành 4 chƣơng: Chƣơng 1: Tổng quan cơ sở lý luận và thực tiễn về chất lƣợng đội ngũ cán bộ công chức Thành phố Chƣơng 2: Phƣơng pháp nghiên cứu Chƣơng 3: Thực trạng chất lƣợng đội ngũ cán bộ công chức thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh Chƣơng 4. Giải pháp nhằm nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ công chức tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 5 Chƣơng 1 TỔNG QUAN CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHẤT LƢỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÔNG CHỨC 1.1. Cơ sở lý luận 1.1.1. Khái niệm, đặc điểm và yêu cầu về chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức 1.1.1.1. Khái niệm cán bộ công chức Khoản 1, Điều 4 của Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 quy định: “Cán bộ là công dân Việt Nam, đƣợc bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nƣớc, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ƣơng, ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ƣơng, ở thành phố, quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, trong biên chế và hƣởng lƣơng từ ngân sách nhà nƣớc”. Vì vậy, cán bộ gắn với cơ chế bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ. Những ngƣời đủ các tiêu chí chung của cán bộ, công chức mà đƣợc tuyển vào làm việc trong các cơ quan của Đảng, Nhà nƣớc, tổ chức chính trị - xã hội thông qua bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ thì đƣợc xác định là cán bộ. Khái niệm công chức: Khoản 2, Điều 4 Luật cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 quy định: “Công chức là công dân Việt Nam, đƣợc tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nƣớc, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ƣơng, cấp tỉnh, thành phố; trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp và trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập của Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 6 Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nƣớc, tổ chức chính trị - xã hội, trong biên chế và hƣởng lƣơng từ ngân sách nhà nƣớc. 1.1.1.2. Khái niệm chất lượng đội ngũ cán bộ công chức Chất lƣợng đội ngũ cán bộ, công chức là một chỉ tiêu tổng hợp phản ánh năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức ở một địa phƣơng trong mối quan hệ phối hợp mà trƣớc tiên chúng ta hiểu đó là chất lƣợng, hiệu quả lao động và tinh thần phục vụ nhân dân trong quá trình thực thi nhiệm vụ về điều hành, quản lý kinh tế, văn hóa - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng ở cơ sở. Chính vì vậy, chất lƣợng đội ngũ cán bộ, công chức có ảnh hƣởng rất lớn đến chất lƣợng hoạt động của bộ máy chính quyền cơ sở. Đó là một trong những tiêu chí phản ánh trình độ phát triển kinh tế xã hội ở địa phƣơng. Khi đánh giá chất lƣợng đội ngũ cán bộ, công chức, một vấn đặt ra là hiểu cho đúng thế nào là chất lƣợng của đội ngũ cán bộ, công chức? Chất lƣợng của đội ngũ cán bộ, công chức đƣợc xem xét dƣới nhiều góc độ khác nhau: chất lƣợng của đội ngũ cán bộ, công chức đƣợc thể hiện thông qua hoạt động của cấp ủy, chính quyền của địa phƣơng. Chất lƣợng của đội ngũ cán bộ, công chức đƣợc đánh giá dƣới góc độ phẩm chất đ đức, trình độ năng lực và khả năng hoàn thành nhiệm vụ đƣợc giao cũng nhƣ hiệu quả công tác. Chất lƣợng của đội ngũ cán bộ, công chức là chỉ tiêu tổng hợp chất lƣợng của từng cán bộ. Đối với đội ngũ cán bộ, công chức, muốn xác định chất lƣợng cao hay thấp ngoài việc đánh giá phẩm chất đạo đức phải có hàng loạt chỉ tiêu đánh giá trình độ năng lực và sự tín nhiệm của nhân dân địa phƣơng. Chẳng hạn, các lớp đào tạo huấn luyện đã qua; bằng cấp (kể cả ngoại ngữ, tin học) về chuyên môn, kỹ thuật, quan lý nhà nƣớc, pháp luật v.v…; độ tuổi; thâm niên công tác v.v… Chất lƣợng của đội ngũ cán bộ, công chức còn đƣợc đánh giá dƣới góc độ khả năng thích ứng, xử lý các tình huống phát sinh của ngƣời cán bộ, công chức đối với công việc đƣợc giao. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 7 Vì vậy, ta có thể đƣa ra khái niệm chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức là chỉ tiêu tổng hợp đánh giá phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực và khả năng thích ứng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. * Tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài đã công bố Bộ Nội vụ đã có những đề tài nghiên cứu về công tác đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ, công chức. Đó là “Chiến lƣợc phát triển đội ngũ cán bộ, công chức 2001- 2010” của Viện Khoa học tổ chức nhà nƣớc; “Chiến lƣợc đào tạo cán bộ” của Nguyễn Khắc Thái, Nguyễn Trọng Điều; “Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc xây dựng quy chế đào tạo bồi dƣỡng công chức hành chính trong giai đoạn hiện nay - Bộ Nội vụ 2003”; “Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức” của Thang Văn Phúc, Nguyễn Minh Phƣơng (2005). Một số đề tài nghiên cứu đã công bố có liên quan đến chủ đề cán bộ, công chức nói chung, cán bộ, công chức Thành phố nói riêng nhƣ Luận văn thạc sỹ Trần Thị Ngọc “vận dụng tƣ tƣởng Hồ Chí Minh vào thực hiện công tác đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ, công chức Thành phố tại tỉnh Bắc Ninh”. Luận văn thạc sỹ Hoàng Thị Hào “Đào tạo, bồi dƣỡng công chức hành chính cấp tỉnh ở tỉnh Bắc Ninh”, Luận văn thạc sỹ Nguyễn Cao Sơn “Nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở ở Thành phố Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình”; Đề tài “Thực trạng, giải pháp nâng cao chất lƣợng quản lý, điều hành và thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức công chức Thành phố ở tỉnh Bắc Kạn trong giai đoạn hiện nay” đề tài do Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn chủ trì, nghiệm thu tháng 5/2012; tác giả Trƣơng Minh Nguyễn có bài viết Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức Thành phố ở Lạng Sơn, đăng trên tạp chí Xây dựng Đảng số tháng 5/2012… Tuy nhiên, các đề tài chỉ dừng lại ở một số mặt, một số khía cạnh nhất định, chƣa có một đề tài nào đi sâu nghiên cứu đánh giá về chất lƣợng Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 8 đội ngũ cán bộ, công chức cấp Huyện, Thị xã, Thành phố trực thuộc tỉnh Bắc Ninh một cách toàn diện, để đƣa ra kết luận chính xác khách quan, trên cơ sở đó đề ra đƣợc các giải pháp có tính đồng bộ và thực thi một cách có hiệu quả trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. 1.1.1.3. Đặc điểm cán bộ, công chức Cán bộ, công chức hành phố hành phố là ngƣời đại diện cho Nhà nƣớc ở cơ sở thực hiện chức năng Quản lý nhà nƣớc theo đúng chính sách và thẩm quyền đƣợc giao. Cán bộ, công chức có nhiệm vụ triển khai các Nghị quyết, đƣờng lối của Trung ƣơng của tỉnh và các nhiệm vụ chính trị khác đối với ngƣời dân. Do vậy, chúng ta phải xây dựng các chỉ tiêu sự tín nhiệm trong dân; sự hài lòng của ngƣời dân trong giải quyết các công việc; chỉ tiêu đánh giá năng lực cán bộ công chức hành phố; đối với công tác tuyên truyền vận động cơ sở đƣợc coi là tiêu chí đánh giá quan trọng của cấp trên đối với cấp dƣới hoặc ngƣợc lại. Theo quy định đội ngũ cán bộ công chức hành phố bao gồm những chức danh nhƣ sau: * Cơ quan Đảng - Bí thƣ Thành ủy - Phó bí thƣ Thành ủy - Các đồng chí Thành ủy viên - Cán bộ các ban xây dựng Đảng, văn phòng cấp ủy * Cơ quan khối đoàn thể - Chủ tịch UB MTTQ và các cán bộ - Chủ tịch Hội CCB và các cán bộ - Chủ tịch Hội LHPN và các cán bộ - Chủ tịch Hội Nông dân và các cán bộ Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 9 - Chủ tịch Hội LĐLĐ và các cán bộ - Bí thƣ Đoàn Thanh niên và các cán bộ * Cơ quan khối chính quyền - Chủ tịch HĐND, UBND - Các Phó chủ tịch HĐND, UBND - Cán bộ khối Quản lý đô thị - Cán bộ khối văn hóa - xã hội - Cán bộ khối kinh tế - Cán bộ khối lực lƣợng vũ trang - Cán bộ khác (văn phòng, thống kê tổng hợp, Trung tâm bồi dƣỡng chính trị....) và cán bộ công chức các xã phƣờng ( đƣợc qui định theo Nghị định 92 - 2009 của chính phủ) 1.1.2. Sự cần thiết của việc nâng cao chất lượng cán bộ công chức Thành phố do sau: - Nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ, công chức Thành phố góp phần quan trọng để chủ trƣơng, chính sách của Đảng và Nhà nƣớc đi vào cuộc sống. Để đảm bảo nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý Nhà nƣớc, công tác đào tạo, bồi dƣỡng đã giúp cho đội ngũ cán bộ, công chức phải ngày càng đƣợc nâng cao trình độ để nắm vững chủ trƣơng, chính sách của Đảng và Nhà nƣớc. Đây cũng là một yêu cầu rất cần thiết trong việc nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ, công chức Thành phố hiện nay. Đánh giá tổng hợp chất lƣợng đội ngũ cán bộ, công chức hành phố. Chất lƣợng đội ngũ cán bộ, công chức Thành phố đƣợc phản ánh trong quá trình vận dụng, tổ chức, quản lý điều hành các mặt, vận động quần chúng thực hiện chủ trƣơng chính sách của Đảng và Nhà nƣớc vào phát triển kinh tế Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 10 xã hội ở địa phƣơng qua các chỉ tiêu là: tốc độ tăng trƣởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thu ngân sách, thu nhập bình quân đầu ngƣời, giáo dục, y tế, văn hóa xã hội, thể dục, thể thao, giải quyết các chế độ chính sách đối với ngƣời có công với cách mạng, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thực hiện mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, việc giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội .... - Nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ, công chức thành phố là một nội dung quan trọng của chiến lƣợc phát triển nguồn nhân lực trong quá trình CNH, HĐH của Thành phố Bắc Ninh. Cán bộ công chức thành phố là nền t ng đối với toàn bộ chiến lƣợc phát triển nguồn nhân lực, chiếm vị trí trọng yếu trong phát triển KT - XH. Chính đội ngũ nhân lực này sẽ nghiên cứu, vận dụng đƣa các tiến bộ khoa học - công nghệ vào sản xuất, tạo ra năng suất lao động xã hội cao. Đội ngũ cán bộ, công chức hành phố phải có trí tuệ, trình độ về nghiệp vụ và phải có thể lực tốt. - Nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ, công chức thành phố góp phần thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Dân chủ luôn là đề tài đƣợc quan tâm bởi dân chủ liên quan mật thiết tới cuộc sống của con ngƣời và sự phát triển của xã hội. Trong những năm qua, Đảng và Nhà nƣớc ta đã ban hành nhiều văn bản quy định và hƣớng dẫn việc xây dựng và thực hiện pháp luật dân chủ ở cơ sở. Pháp lệnh số 34 về dân chủ ở xã, phƣờng, thị trấn và Quy chế dân chủ ở cơ sở ở các loại hình: cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; các doanh nghiệp ra đời, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân thực sự phát huy quyền làm chủ của mình, tham gia quản lý các công việc ở địa phƣơng, kiểm soát và đấu tranh chống tệ quan liêu, tham nhũng, mất dân chủ ở các cơ quan công quyền hay các biểu hiện lợi dung dân chủ để vi phạm pháp luật. Dân chủ phải bắt đầu từ cơ sở, từ thành phố. Đội ngũ cán bộ chủ chốt hành phố là những ngƣời giác ngộ và trực Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/
- Xem thêm -