Tài liệu Giải pháp mở rộng và nâng cao chất lượng tín dụng trung - dài hạn tại nhno & ptnt hoàn kiếm

  • Số trang: 74 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 30 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi Më §Çu 1. TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi. N-íc ta lµ mét quèc gia giÇu tµi nguyªn thiªn nhiªn, lao ®éng dåi dµo nh-ng nÒn kinh tÕ cßn ch-a ph¸t triÓn, n«ng nghiÖp vÉn chiÕm mét tû träng lín, c«ng nghiÖp cßn kÐm ph¸t triÓn so víi c¸c n-íc trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi. Do ®ã, kh«ng cã kh¶ n¨ng khai th¸c ®-îc hÕt nh÷ng tiÒm n¨ng s½n cã cña m×nh. Trong c«ng cuéc ®æi míi nÒn kinh tÕ, §Êt n-íc ta ®· thu ®-îc nh÷ng kÕt qu¶ b-íc ®Çu rÊt kh¶ quan, t¹o ®-îc niÒm tin trong nh©n d©n còng nh- c¸c nhµ ®Çu t- trong vµ ngoµi n-íc. NghÞ quyÕt §¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø IX ®± ®Ò ra môc tiªu ®Õn n¨m 2010: “§Èy m³nh c«ng nghiÖp ho² - hiÖn ®¹i ho¸ §Êt n-íc, tËp trung x©y dùng vµ ph¸t triÓn cã chän läc mét sè ngµnh c«ng nghiÖp nÆng quan träng, cã tÝnh mòi nhän, x©y dùng nÒn t¶ng ®Ó ®Õn n¨m 2020 n-íc ta c¬ b¶n trë thµnh mét n-íc c«ng nghiÖp, ho¯ nhËp v¯o nÒn kinh tÕ khu vùc v¯ trªn thÕ giíi ®Ó ph²t triÓn to¯n diÖn”. Cïng víi sù chuyÓn dÞch ®ã, ngµnh Ng©n hµng trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ®· liªn tôc ®æi míi vÒ c¬ cÊu, ho¹t ®éng, khai th¸c nguån vèn nhµn rçi trong nÒn kinh tÕ, ®¸p øng nhu cÇu ®Çu t- ph¸t triÓn. Ngµnh Ng©n hµng ®· hiÓu râ mét ®iÒu lµ nÒn kinh tÕ muèn ph¸t triÓn ®-îc, muèn thùc hiÖn ®-îc c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ §Êt n-íc th× ph¶i cung cÊp vèn cho c¸c thµnh phÇn, c¸c tæ chøc kinh tÕ, ®Æc biÖt lµ nguån vèn trung – dµi h¹n. Víi nguån vèn trung – dµi h¹n ®-îc cung øng hîp lý sÏ t¹o ®iÒu kiÖn x©y dùng c¬ së vËt chÊt- kü thuËt, ®Æt nÒn mãng cho viÖc thùc hiÖn c¸c môc tiªu ph¸t triÓn mµ §¶ng vµ Nhµ n-íc ®· ®Ò ra. ViÖc ®æi míi vµ ph¸t triÓn c¸c ho¹t ®éng cña Ng©n hµng trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng, bªn c¹nh nh÷ng mÆt ®-îc th× Ng©n hµng cßn cã nh÷ng h¹n chÕ: nî qu¸ h¹n, nî khª ®äng khã ®ßi…lµ mét trong nh÷ng nguyªn nh©n lµm gi¶m hiÖu qu¶ kinh doanh cña NHTM. HiÖu qu¶ kinh doanh cña NHTM tËp trung chñ yÕu lµ hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng tÝn dông. Do vËy, vÊn ®Ò më réng vµ n©ng cao chÊt l-îng tÝn dông, ®Æc biÖt lµ tÝn dông trung – dµi h¹n cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh ®Õn sù tån t¹i, t¨ng tr-ëng vµ ph¸t triÓn cña NHTM nãi riªng vµ cña nÒn kinh tÕ nãi chung. Qua thêi gian thùc tËp t¹i chi nh¸nh NHNo & PTNT Hoµn KiÕm, tõ viÖc n¾m b¾t t×nh h×nh thùc tÕ cña nÒn kinh tÕ vµ t×nh h×nh ho¹t ®éng cña NHNo & PTNT Hoµn KiÕm, em 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ®· chän ®Ò tµi nghiªn cøu: “Gi¶i ph¸p më réng vµ n©ng cao chÊt l-îng tÝn dông trung dµi h¹n t¹i NHNo & PTNT Hoµn KiÕm”, víi mong muèn gãp phÇn vµo sù ®æi míi ho¹t ®éng kinh doanh cña NHNo & PTNT Hoµn KiÕm. Néi dung ®Ò tµi lµ mét vÊn ®Ò réng vµ phøc t¹p v× vËy bµi kho¸ luËn sÏ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng khiÕm khuyÕt. Em rÊt mong nhËn ®-îc sù gióp ®ì cña c¸c thÇy c«, cña ban l·nh ®¹o chi nh¸nh NHNo & PTNT Hoµn KiÕm vµ c¸c b¹n sinh viªn ®Ó bµi viÕt ®-îc hoµn thiÖn vµ cã tÝnh thùc tiÔn h¬n. 2. Môc ®Ých nghiªn cøu. Nghiªn cøu nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ më réng vµ n©ng cao chÊt l-îng tÝn dông cña NHTM trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng, ®Æc biÖt quan t©m ®Õn c¸c nh©n tè ¶nh h-ëng ®Õn viÖc më réng vµ n©ng cao chÊt l-îng tÝn dông trung - dµi h¹n. Xem xÐt thùc tr¹ng ho¹t ®éng tÝn dông trung - dµi h¹n cña NHNo & PTNT Hoµn KiÕm, trªn c¬ së ®ã ®Ò xuÊt gi¶i ph¸p nh»m më réng vµ n©ng cao chÊt l-îng tÝn dông trung - dµi h¹n cña NHNo & PTNT Hoµn KiÕm. 3. §èi t-îng vµ ph¹m vi nghiªn cøu. - Nghiªn cøu c¬ së lý luËn vÒ tÝn dông trung - dµi h¹n. - Nghiªn cøu thùc tr¹ng ho¹t ®éng tÝn dông trung - dµi h¹n t¹i NHNo & PTNT Hoµn KiÕm. 4. Ph-¬ng ph¸p nghiªn cøu. LuËn v¨n sö dông chñ yÕu lµ ph-¬ng ph¸p duy vËt biÖn chøng, bªn c¹nh ®ã cßn kÕt hîp víi ph-¬ng ph¸p kh¸c: ph©n tÝch diÔn gi¶i, tæng hîp, thèng kª… 5. KÕt cÊu cña luËn v¨n. Ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn, luËn v¨n ®-îc tr×nh bµy thµnh ba ch-¬ng: Ch-¬ng 1: Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ tÝn dông trung - dµi h¹n cña NHTM. Ch-¬ng 2: Thùc tr¹ng tÝn dông trung - dµi h¹n t¹i NHNo & PTNT Hoµn KiÕm. Ch-¬ng 3: Gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ nh»m më réng vµ n©ng cao chÊt l-îng tÝn dông trung dµi h¹n t¹i NHNo & PTNT Hoµn KiÕm. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ch-¬ng 1. Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ tÝn dông trung - dµi h¹n cña NHTM 1.1. TÝn dông trung - dµi h¹n vµ vai trß cña tÝn dông trung - dµi h¹n trong sù ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ. 1.1.1. Kh¸i niÖm ®Æc ®iÓm vµ vai trß cña tÝn dông trung - dµi h¹n. 1.1.1.1. Kh¸i niÖm. TÝn dông trung - dµi h¹n lµ c¸c kho¶n cho vay cña Ng©n hµng cã thêi h¹n trªn mét n¨m nh-ng kh«ng dµi h¬n thêi gian khÊu hao cÇn thiÕt cña tµi s¶n h×nh thµnh b»ng vèn vay. Ng©n hµng cÊp tÝn dông trung - dµi h¹n cho kh¸ch hµng b»ng c¸c h×nh thøc sau: - TÝn dông theo dù ¸n: §©y lµ viÖc Ng©n hµng cho kh¸ch hµng vay vèn ®Ó thùc hiÖn c¸c dù ¸n ®Çu t- ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh, dÞch vô vµ c¸c dù ¸n phôc vô ®êi sèng. Tr-íc khi cho vay, NHTM th-êng thÈm ®Þnh rÊt kü c¸c néi dung cña dù ¸n, ®Æc biÖt lµ ph-¬ng diÖn tµi chÝnh, nh»m h¹n chÕ nh÷ng rñi ro cã thÓ ph¸t sinh. - TÝn dông tuÇn hoµn: TÝn dông tuÇn hoµn lµ mét h×nh thøc cho vay, trong ®ã Ng©n hµng cam kÕt chÝnh thøc dµnh cho kh¸ch hµng mét h¹n møc tÝn dông trong mét thêi h¹n nhÊt ®Þnh. Cam kÕt nµy cã thÓ kÐo dµi tõ 1 ®Õn 5 n¨m. - Cho thuª tµi chÝnh: Thuª mua lµ h×nh thøc cho vay tµi s¶n th«ng qua mét hîp ®ång tÝn dông thuª mua theo ®ã ng-êi cho thuª chuyÓn giao tµi s¶n thuéc quyÒn së h÷u cña m×nh cho ng-êi ®i thuª sö dông vµ ng-êi thuª cã tr¸ch nhiÖm thanh to¸n tiÒn thuª trong suèt thêi h¹n thuª vµ cã thÓ ®-îc quyÒn së h÷u tµi s¶n thuª, ®-îc quyÒn mua tµi s¶n thuª, hoÆc ®-îc quyÒn thuª tiÕp theo c¸c ®iÒu kiÖn ®· ®-îc hai bªn tho¶ thuËn. Theo ph-¬ng thøc nµy, ng-êi vay ®-îc sö dông tµi s¶n m×nh cÇn trªn c¬ së ®i thuª, kh«ng ph¶i bá vèn mua mµ chØ ph¶i tr¶ tiÒn thuª tµi s¶n cho c«ng ty thuª mua. 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Cho vay ®ång tµi trî: lµ qu¸ tr×nh cho vay cña mét nhãm tæ chøc tÝn dông (tõ hai tæ chøc tÝn dông trë lªn) cho mét dù ¸n, do mét tæ chøc tÝn dông lµm ®Çu mèi, phèi hîp víi c¸c bªn tµi trî ®Ó thùc hiÖn. 1.1.1.2. §Æc ®iÓm c¬ b¶n cña tÝn dông trung - dµi h¹n. a. §Æc ®iÓm vÒ ph¸p lý. Vèn cho vay thuéc quyÒn së h÷u cña Ng©n hµng, nh-ng quyÒn sö dông vèn thuéc doanh nghiÖp vay vèn vµ doanh nghiÖp vay vèn ®-îc quyÒn ®Þnh ®o¹t, sö dông sè vèn trªn trong thêi gian vay mÆt kh¸c, vèn vay trë thµnh nguån h×nh thµnh nªn tµi s¶n cña doanh nghiÖp vµ doanh nghiÖp cã ®Çy ®ñ quyÒn n¨ng: së h÷u, sö dông, ®Þnh ®o¹t, ®èi víi tµi s¶n nµy. b. §Æc ®iÓm cña ®èi t-îng tµi s¶n ®Çu t-. Tµi s¶n ®Çu t- cña tÝn dông trung – dµi h¹n cã ®Æc ®iÓm lµ cÇn vèn lín vµ thêi gian dµi nªn thu håi vèn chËm. NÕu nh- tÝn dông ng¾n h¹n tµi trî chñ yÕu cho tµi s¶n l-u ®éng cña doanh nghiÖp vµ ®-îc hoµn tr¶ bëi kÕt qu¶ c¸c kho¶n tiÒn thu vÒ t-¬ng øng th× tÝn dông trung - dµi h¹n tµi trî vÒ nhµ x-ëng, m¸y mãc thiÕt bÞ, c«ng cô lao ®éng cña doanh nghiÖp nªn vèn ®Çu t- th-êng lín, nguån tr¶ nî tÝn dông trung - dµi h¹n chØ cã thÓ thùc hiÖn c¬ b¶n bëi khÊu hao vµ lîi nhËn trong t-¬ng lai. XuÊt ph¸t tõ tÝnh phøc t¹p cña ho¹t ®éng ®Çu t- lµ dµi h¹n, c¸c c«ng cuéc ®Çu t- ph¶i tr¶i qua nhiÒu giai ®o¹n. Th«ng th-êng mçi dù ¸n ®Çu t- ph¶i tr¶i qua ba giai ®o¹n ®ã lµ: Giai ®o¹n chuÈn bÞ ®Çu t-, giai ®o¹n tiÕn hµnh ®Çu t-, vµ giai ®o¹n vËn hµnh ®Çu t-. Mçi giai ®o¹n ph¶i tiÕn hµnh nhiÒu b-íc, ®Ó hoµn thµnh c¸c b-íc vµ c¸c giai ®o¹n ®ã cÇn ph¶i cã thêi gian. Tæng thêi gian ®Ó thùc hiÖn c¸c b-íc vµ c¸c giai ®o¹n sÏ lµm cho c¸c c«ng cuéc ®µu t- ph¶i kÐo dµi. Tõ nh÷ng ®Æc ®iÓm cña ®èi t-îng tµi s¶n ®Çu t- lµ nh÷ng dù ¸n lín, thêi gian dµi nªn tÝn dông trung - dµi h¹n cã ®Æc ®iÓm lµ khèi l-îng tÝn dông th-êng lín vµ thêi gian thu håi vèn còng dµi ®Ó phï hîp víi ®èi t-îng ®Çu t-. C¸c NHTM kh«ng thÓ cho vay ng¾n h¹n ®èi víi dù ¸n ®Çu t- trung - dµi h¹n, v× nh- vËy c¸c 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 dù ¸n míi x©y dùng xong ®· ph¶i tr¶ nî, t¹o søc Ðp buéc c¸c doanh nghiÖp ph¶i dïng nguån kh¸c ®Ó tr¶ nî. §iÒu ®ã sÏ ¶nh h-ëng tíi chÊt l-îng tÝn dông cña NHTM. c. TÝn dông trung - dµi h¹n cã ®Æc ®iÓm lµ tÝnh rñi ro cao. Víi ®Æc ®iÓm nªu trªn, ta thÊy tÝn dông trung - dµi h¹n chÞu t¸c ®éng m¹nh cña sù biÕn ®éng thÞ tr-êng, l·i suÊt. TÝn dông trung - dµi h¹n cã thêi gian hoµn vèn dµi vµ phô thuéc nhiÒu vµo hiÖu ho¹t ®érng cña dù ¸n vay vèn. Hay nãi c¸ch kh¸c, tÝn dông trung - dµi h¹n cã tÝnh rñi ro cao. V× vËy, c¸c NHTM ngoµi viÖc më réng cho vay th× ngµy cµng ph¶i quan t©m tíi chÊt l-îng tÝn dông trung- dµi h¹n nh»m gi¶m thiÓu tíi møc thÊp nhÊt rñi ro do tÝn dông trung - dµi h¹n ®em l¹i. 1.1.1.3. Vai trß cña tÝn dông trung - dµi h¹n. a. Vai trß cña tÝn dông trung - dµi h¹n ®èi víi nÒn kinh tÕ. Trong bÊt kú nÒn kinh tÕ nµo, ®· ph¸t triÓn hay ®ang ph¸t triÓn, viÖc cho vay trung - dµi h¹n tõ c¸c NHTM còng gi÷ mét vÞ trÝ v« cïng quan träng. Tõ chÝnh kh¸i niÖm tÝn dông trung - dµi h¹n, cã thÓ thÊy, r»ng Ng©n hµng ®· cung cÊp vèn cho c¸c doanh nghiÖp ®Ó ®Çu t- ®æi míi x©y dùng nhµ x-ëng, trang thiÕt bÞ b»ng c¸c nguån vèn huy ®éng tõ d©n c- vµ nh÷ng n¬i thõa vèn. ViÖc vay vèn trung dµi h¹n tõ c¸c Ng©n hµng rÊt ®-îc c¸c nhµ kinh doanh yªu thÝch v× nã cho phÐp c¸c nhµ kinh doanh vay vèn kiÓm so¸t toµn bé c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp, ®ång thêi hä cã thÓ tr¶ nî sím h¬n khi hä kh«ng cÇn sö dông ®Õn vèn ®ã n÷a. So víi viÖc ph¸t hµnh tr¸i phiÕu dµi h¹n hay cæ phiÕu c¸c doanh nghiÖp lu«n ph¶i chÞu sù kiÓm so¸t cña cæ ®«ng vµ hä ph¶i ®èi phã víi viÖc tr¶ l·i cæ phiÕu hay l·i cæ phÇn -u ®·i khi viÖc sö dông vèn cña hä cã khã kh¨n hoÆc kh«ng cÇn thiÕt n÷a. Cho vay trung - dµi h¹n cßn lµ ph-¬ng ph¸p thÝch hîp trong ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ ®a thµnh phÇn. Bëi lÏ, ®ã lµ h×nh thøc tÝn dông ®Çu t- theo chiÒu réng nh»m më réng s¶n xuÊt, t¨ng quy m«, t¨ng n¨ng lùc s¶n xuÊt kinh doanh, t¨ng thªm s¶n l-îng, n©ng cao chÊt l-îng c«ng tr×nh. Nã rÊt phï hîp víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ cña c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá. Ngay c¶ nh÷ng c«ng ty lín còng thÝch vay trung - dµi h¹n ®Ó tr¸nh ph¸t hµnh cæ phiÕu, tr¸i phiÕu lµ nh÷ng h×nh thøc cã 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 thÓ dÉn ®Õn viÖc ph©n chia quyÒn lîi kiÓm so¸t c«ng ty. Khi môc tiªu cña §Êt n-íc lµ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn th× tÊt yÕu viÖc cho vay trung dµi h¹n ph¶i cã gi¶i ph¸p tõ ba phÝa: Nhµ n-íc, Ng©n hµng, doanh nghiÖp ®Ó thùc hiÖn ®-îc môc tiªu nµy. Cho vay trung - dµi h¹n t¹o thÞ tr-êng sö dông vèn ng¾n h¹n, lµm kÝch thÝch viÖc më réng s¶n xuÊt, ®ßi hái vèn l-u ®éng, n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm, chiÕm lÜnh thÞ tr-êng trong vµ ngoµi n-íc cña c¸c doanh nghiÖp. Khi c¸c doanh nghiÖp vay vèn trung - dµi h¹n cã nghÜa lµ sÏ cã mét sù ®Çu t- míi vµo c¸c trang thiÕt bÞ hay nhµ x-ëng lµm s¶n xuÊt ph¸t triÓn. Do s¶n xuÊt ph¸t triÓn th× cÇn nhiÒu vèn l-u ®éng h¬n vµ thÞ tr-êng vèn ng¾n h¹n ®-îc më réng theo tèc ®é s¶n xuÊt. Cho vay trung - dµi h¹n ®Ó ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ theo chiÒu s©u. §èi víi nÒn kinh tÕ kÐm ph¸t triÓn th× viÖc ®Çu t- theo chiÒu s©u ®Ó t¨ng tÝnh c¹nh tranh cña hµng ho¸ trªn thÞ tr-êng quèc tÕ lµ gi¶i ph¸p mang tÝnh chiÕn l-îc kh«ng chØ ®èi víi doanh nghiÖp mµ ®èi víi c¶ nÒn kinh tÕ §Êt n-íc. Cho vay trung - dµi h¹n sÏ lµ mét ph-¬ng ph¸p ®Ó nhµ n-íc theo ch-¬ng tr×nh ®Çu t- mang tÝnh träng t©m, träng ®iÓm ®èi víi c¸c ngµnh mòi nhän ®Ó xuÊt khÈu vµ t¹o lîi thÕ trªn thÞ tr-êng. ViÖc cho vay trung - dµi h¹n gióp cho s¶n xuÊt ph¸t triÓn theo, gióp cho c¸c doanh nghiÖp t¨ng thªm thu nhËp. ChÝnh v× vËy, ng©n s¸ch sÏ t¨ng lªn gãp phÇn c©n ®èi ng©n s¸ch, æn ®Þnh tiÒn tÖ, kiÒm chÕ l¹m ph¸t. Nh- vËy, viÖc cho vay trung - dµi h¹n cã ý nghÜa quan träng ®èi víi sù ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ. Nã lµ nÒn t¶ng v÷ng ch¾c cho qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ §Êt n-íc. ChÝnh v× vËy, Nhµ n-íc cÇn cã chÝnh s¸ch ®Ó t¹o vèn còng nhsö dông vèn trong hÖ thèng Ng©n hµng ®Ó viÖc cho vay trung - dµi h¹n cña Ng©n hµng ®ãng gãp tÝch cùc vµo qu¸ tr×nh chuyÓn biÕn cña §Êt n-íc. b. Vai trß cña tÝn dông trung - dµi h¹n ®èi víi c¸c doanh nghiÖp. NÒn kinh tÕ cña §Êt n-íc ®· chuyÓn tõ nÒn kinh tÕ tËp trung bao cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng. Qua h¬n m-êi n¨m ®æi míi ®Õn nay chóng ta ®· nhËn thÊy ®-îc nh÷ng -u ®iÓm lín cña nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng ®em l¹i, tõ ®ã c¸c ngµnh c¸c 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 doanh nghiÖp ®· qu¸n triÖt vµ tõng b-íc ®æi míi vÒ c¬ cÊu m¸y mãc, ho¹t ®éng cña m×nh. C¸c doanh nghiÖp quèc doanh phÇn lín cã hÖ thèng m¸y mãc, d©y truyÒn lµm viÖc l¹c hËu kh«ng theo kÞp ®-îc tiÕn tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ hiÖn nay. V× vËy cÇn ph¶i tõng b-íc kh«i phôc l¹i b»ng c¸ch trang bÞ l¹i m¸y mãc, trang thiÕt bÞ tiªn tiÕn ®Ó lµm viÖc. ViÖc cho vay trung - dµi h¹n ®èi víi c¸c doanh nghiÖp, cung cÊp vèn cho c¸c doanh nghiÖp, cã tiÒm n¨ng më réng s¶n xuÊt kinh doanh nh-ng thiÕu vèn. §Æc biÖt, ®èi víi nÒn kinh tÕ c¸c n-íc kÐm ph¸t triÓn, nhu cÇu vay vèn x©y dùng c¬ b¶n lµ rÊt lín, trong lóc c¸c nhµ kinh doanh ch-a tÝch luü ®-îc nhiÒu, ch-a cã thêi gian ®Ó tÝch luü vèn, t©m lý ®Çu t- trùc tiÕp cña c«ng chóng vµo c¸c doanh nghiÖp cßn rÊt h¹n chÕ. Do vËy ®Çu t- trùc tiÕp vµo c¸c doanh nghiÖp míi chñ yÕu dùa vµo vèn tù cã cña nhµ kinh doanh vµ bé phËn cßn l¹i dùa vµo sù hç trî cña hÖ thèng Ng©n hµng. §èi víi nÒn kinh tÕ ViÖt Nam, ®Èy m¹nh cho vay trung - dµi h¹n lµ gi¶i ph¸p ®óng ®¾n kÞp thêi ®Ó chuyÓn ho¹t ®éng cña c¸c ®¬n vÞ quèc doanh tõ c¬ chÕ qu¶n lý quan liªu bao cÊp sang c¬ chÕ h¹ch to¸n kinh doanh, gãp phÇn th¸o gì khã kh¨n, thËt sù trao quyÒn tù chñ cho c¸c doanh nghiÖp thuéc c¸c ngµnh then chèt. Cïng víi nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng ra ®êi ®· kÐo theo sù ra ®êi cña nhiÒu lo¹i h×nh doanh nghiÖp t- nh©n, doanh nghiÖp quèc doanh... ®-îc thµnh lËp, nã phï hîp víi ho¹t ®éng cña nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng, c¸c doanh nghiÖp nµy lµm ¨n tèt, cã hiÖu qu¶ cÇn cã sù cung øng vèn cña Ng©n hµng ®Æc biÖt lµ vèn trung - dµi h¹n. Nh- vËy, vèn trung - dµi h¹n thùc sù cÇn thiÕt ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh vµ doanh nghiÖp quèc doanh trong nÒn kinh tÕ cña n-íc ta. HiÖn nay, hÖ thèng Ng©n hµng cÇn cã gi¶i ph¸p nhanh chãng ®Ó më réng nguån vèn nµy ®¸p øng kÞp thêi nhu cÇu. c. Vai trß tÝn dông trung - dµi h¹n ®èi víi b¶n th©n hÖ thèng Ng©n hµng. Ho¹t ®éng chÝnh cña Ng©n hµng lµ ®i vay ®Ó cho vay nh»m môc ®¹t ®-îc môc tiªu x· héi vµ môc tiªu lîi nhuËn. Ho¹t ®éng trong c¬ chÕ kinh tÕ thÞ tr-êng lµ ho¹t ®éng trong m«i tr-êng c¹nh tranh gay g¾t. §Ó cã thÓ ®øng v÷ng ®ßi hái 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 mçi Ng©n hµng ph¶i thùc sù quan t©m tíi viÖc më réng vµ n©ng cao chÊt l-îng tÝn dông cña m×nh. ChÝnh v× vËy ho¹t ®éng tÝn dông ®-îc xem lµ thùc sù cÇn thiÕt ®Ó n©ng tÝnh c¹nh tranh cña Ng©n hµng. H¬n n÷a, khi nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn, tÝn dông ng¾n h¹n ph¶i thùc sù xuÊt ph¸t tõ chÝnh viÖc n©ng cao kh¶ n¨ng s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp tøc lµ liªn quan ®Õn tÝn dông trung- dµi h¹n, ®Æc biÖt trong thêi kú c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸. Do vËy, c¸c Ng©n hµng rÊt quan t©m tíi nghiÖp vô tÝn dông trung- dµi h¹n cña m×nh. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng ®ang vËn ®éng trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ më víi nhu cÇu më réng quy m«, trang bÞ c¬ së vËt chÊt kü thuËt hiÖn ®¹i, tiªn tiÕn, ®æi míi toµn bé nÒn kinh tÕ cho thÊy nhu cÇu vÒ vèn trung - dµi h¹n lµ rÊt cÇn thiÕt vµ quan träng, nguån vèn nµy t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp ®æi míi kü thuËt, trang bÞ c«ng nghÖ míi, ph-¬ng ph¸p s¶n xuÊt míi, ®Ó s¶n xuÊt ra hµng ho¸ míi. Ng©n hµng cÇn ph¶i n¾m b¾t ®-îc t×nh h×nh thùc tÕ cña nÒn kinh tÕ vµ nhiÖm vô cña Ng©n hµng lµ ph¶i më réng, t¨ng c-êng tÝn dông trung - dµi h¹n ®¸p øng yªu cÇu thiÕt yÕu cña nÒn kinh tÕ. §©y lµ ®iÒu kiÖn ®Ó më réng ph¹m vi ho¹t ®éng cña m×nh vµ ngµy cµng kh¼ng ®Þnh vai trß, vÞ trÝ cña m×nh trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng. ChÝnh v× vËy, hÖ thèng Ng©n hµng ViÖt Nam ®· ®ãng gãp tÝch cùc vµo sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ §Êt n-íc th«ng qua viÖc n©ng cao tû träng cho vay trung - dµi h¹n cña m×nh. HÖ thèng Ng©n hµng n©ng tû träng cho vay trung - dµi h¹n ®èi víi nÒn kinh tÕ nh- vËy ®· thÓ hiÖn sù lín m¹nh râ rÖt sau nh÷ng n¨m triÒn miªn trong thêi kú bao cÊp. Vµ v× vËy mçi Ng©n hµng cÇn chó ý vµ coi träng lo¹i h×nh tÝn dông nµy lµ mét chiÕn l-îc ®Ó ph¸t triÓn do tÝnh c¹nh tranh gay g¾t cña nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng. H¬n n÷a, do tÝnh ®a d¹ng vÒ h×nh thøc sè l-îng vµ ngµy cµng lín m¹nh vÒ quy m« chÊt l-îng cña hÖ thèng Ng©n hµng n-íc ta nªn Ng©n hµng nµo cã ®¸p øng ®-îc nhu cÇu vÒ vèn trung - dµi h¹n th× Ng©n hµng ®ã cã c¬ héi ®Ó ph¸t triÓn. Vµ nhÊt lµ trong giai ®o¹n hiÖn nay, ®iÒu nµy ®· trë thµnh môc tiªu chiÕn l-îc cña Ng©n hµng. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.1.2. Néi dung c¬ b¶n cña më réng vµ n©ng cao chÊt l-îng tÝn dông trung dµi h¹n cña NHTM. 1.1.2.1. Quan niÖm vÒ më réng vµ n©ng cao chÊt l-îng tÝn dông trung - dµi h¹n cña NHTM Ho¹t ®éng tÝn dông nãi chung, ®Æc biÖt lµ tÝn dông trung dµi h¹n nãi riªng, lµ mét nghiÖp vô chñ yÕu ®em l¹i lîi nhuËn chiÕm tû träng lín cña c¸c ng©n hµng th-¬ng m¹i. V× vËy c¸c ng©n hµng th-¬ng m¹i ®Òu ®Æc biÖt quan t©m chó träng ®Õn ho¹t ®éng më réng cho vay trung dµi h¹n ®Ó t¨ng lîi nhuËn. Ho¹t ®éng më réng tÝn dông trung dµi lµ sù thÓ hiÖn ë quy m«, ph¹m vi vµ ®èi t-¬ng cho vay. Qua ®ã ta cã thÓ nh×n nhËn ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng më réng tÝn dông trung – dµi h¹n cña mét ng©n hµng th-¬ng m¹i qua th«ng sè tuyÖt ®èi vµ t-¬ng ®èi. Th«ng sè tuyÖt ®èi cña ho¹t ®éng më réng tÝn dông trung dµi h¹n lµ t¨ng sè d- cña kho¶n môc nµy trong b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n so víi kú tr-íc, ®iÒu ®ã ®ßi hái ph¶i t¨ng sè l-îng c¸c dù ¸n ®Çu t- hay më réng quy m« s¶n xuÊt, thay ®æi quy tr×nh c«ng nghÖ, t¨ng doanh sè cÊp tÝn dông lín h¬n t¨ng sè thu håi tÝn dông trung dµi h¹n. Th«ng sè t-¬ng ®èi cña ho¹t ®éng më réng tÝn dông trung dµi h¹n lµ t¨ng tû träng d- nî tÝn dông trung dµi h¹n trong tæng d- nî vµ ®Çu t- cña hÖ thèng ng©n hµng, lµm thay ®æi c¬ cÊu ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng theo h-íng t¨ng ho¹t ®éng tÝn dông trung dµi h¹n. Møc d- nî tÝn dông trung dµi h¹n vÒ con sè tuyÖt ®èi vµ t-¬ng ®èi t¨ng cao lµ môc tiªu phÊn ®Êu cña tÊt c¶ c¸c ng©n hµng th-¬ng m¹i nh-ng kh«ng v× thÕ mµ c¸c ng©n hµng bá qua chÊt l-îng cña c¸c kho¶n vay nµy, ng-îc l¹i hä ®Æc biÖt chó träng, quan t©m vÒ chÊt l-îng vµ th-êng hä tiÕn hµnh thÈm ®Þnh kiÓm tra rÊt kü l-ìng khi cÊp mét kho¶n tÝn dông trung dµi h¹n, nÕu kh«ng kho¶n cho vay ®ã cã thÓ sÏ gÆp rñi ro cao ¶nh h-ëng ®Õn lîi nhuËn vµ kÕt qu¶ kinh doanh. V× vËy, chÊt l-îng tÝn dông lµ sù ®¸p øng nhu cÇu hîp lý cña kh¸ch hµng cã lùa chän ®ång thêi thóc ®Èy t¨ng tr-ëng kinh tÕ x· héi vµ ®¶m b¶o sù tån t¹i ph¸t triÓn cña Ng©n hµng. ChÊt l-îng tÝn dông trung - dµi h¹n lµ chÊt l-îng c¸c mãn vay cã thêi h¹n trªn mét n¨m, ®-îc ®¸nh gi¸ lµ cã chÊt l-îng tèt khi vèn vay 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ®-îc kh¸ch hµng sö dông ®óng môc ®Ých phôc vô cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®em l¹i hiÖu qu¶ ®¶m b¶o tr¶ nî Ng©n hµng ®óng h¹n, võa bï ®¾p ®-îc chi phÝ vµ lîi nhuËn. XÐt vÒ tæng thÓ, Ng©n hµng võa t¹o ra hiÖu qu¶ kinh tÕ võa ®em l¹i hiÖu qu¶ x· héi. Tõ kh¸i niÖm trªn chóng ta thÊy kh¸ch hµng, bèi c¶nh kinh tÕ x· héi vµ NHTM ®Òu lµ ba nh©n tè ®-îc tÝnh ®Õn khi xem xÐt vÒ chÊt l-îng ho¹t ®éng tÝn dông trung - dµi h¹n. ViÖc xem xÐt chÊt l-îng ho¹t ®éng tÝn dông trung - dµi h¹n nÕu chØ xuÊt ph¸t tõ mét hoÆc hai nh©n tè lµ kh«ng ®Çy ®ñ, phiÕn diÖn v× c¶ ba nh©n tè nµy trong vËn ®éng thùc tiÔn ®Òu cã t¸c dông qua l¹i hoÆc thóc ®Èy hoÆc kiÒm chÕ lÉn nhau, g©y ¶nh h-ëng tÝch cùc hay tiªu cùc ®Õn chÊt l-îng tÝn dông trung - dµi h¹n. V× thÕ chóng ta xem xÐt chÊt l-îng tÝn dông trung - dµi h¹n trªn tõng gi¸c ®é. Thø nhÊt: XÐt tõ gi¸c ®é kh¸ch hµng: Th«ng qua quan hÖ l©u dµi víi kh¸ch hµng, sù am hiÓu kh¸ch hµng sÏ gióp Ng©n hµng hiÓu râ nhu cÇu tÝn dông cña kh¸ch hµng tõ ®ã tiÕp cËn t×m c¸ch tho¶ m·n nhu cÇu cña hä. Trong bÊt cø nÒn kinh tÕ c¹nh tranh nµo, doanh nghiÖp muèn ®øng v÷ng th× viÖc quan t©m tíi chÊt l-îng lµ ®iÒu thiÕt yÕu, võa tho¶ m·n nhu cÇu kh¸ch hµng võa t¹o ®iÒu kiÖn cho hä n©ng cao tû lÖ chiÕm lÜnh thÞ tr-êng. §èi víi kh¸ch hµng, chÊt l-îng tÝn dông lµ sù tho¶ m·n yªu cÇu hîp lý (ng-êi vay vèn) víi l·i suÊt hîp lý, thñ tôc ®¬n gi¶n ®¶m b¶o thu hót kh¸ch hµng nh-ng vÉn tu©n thñ ®óng nh÷ng quy ®Þnh cña tÝn dông phï hîp víi tèc ®é t¨ng tr-ëng kinh tÕ x· héi, gãp phÇn lµnh m¹nh tµi chÝnh doanh nghiÖp, c¶i thiÖn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ duy tr× sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña Ng©n hµng. Thø hai: ChÊt l-îng ho¹t ®éng tÝn dông trung - dµi h¹n xÐt tõ gi¸c ®é kinh tÕ x· héi. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, ho¹t ®éng tÝn dông trung - dµi h¹n ph¶n ¸nh râ nÐt sù t¸c ®éng ®èi víi nÒn kinh tÕ. TÝn dông phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh, t¹o viÖc lµm cho ng-êi lao ®éng, t¨ng thªm s¶n phÈm cho x· héi gãp phÇn t¨ng 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 tr-ëng kinh tÕ, thu hót tèi ®a nguån vèn nhµn rçi trong n-íc, võa tranh thñ vèn vay n-íc ngoµi phôc vô ph¸t triÓn kinh tÕ. Thø ba: XÐt tõ gi¸c ®é Ng©n hµng. ChÊt l-îng tÝn dông trung - dµi h¹n thÓ hiÖn ë ph¹m vÞ møc ®é, giíi h¹n tÝn dông ph¶i phï hîp víi kh¶ n¨ng thùc lùc theo h-íng tÝch cùc cña b¶n th©n Ng©n hµng vµ ph¶i ®¶m b¶o ®-îc sù c¹nh tranh trªn thÞ tr-êng, tu©n thñ nguyªn t¾c hoµn tr¶ ®óng h¹n vµ cã l·i. ChÊt l-îng ho¹t ®éng tÝn dông trung - dµi h¹n ph¶i thÓ hiÖn ë chØ tiªu lîi nhuËn hîp lý vµ gia t¨ng, tû lÖ nî qu¸ h¹n hîp lý, ®¶m b¶o c¬ cÊu nguån vèn gi÷a ng¾n - trung - dµi h¹n trong nÒn kinh tÕ. Qua ®ã cã thÓ rót ra: ChÊt l-îng tÝn dông lµ mét kh¸i niÖm võa cô thÓ (thÓ hiÖn qua c¸c chØ tiªu cã thÓ tÝnh to¸n ®-îc nh- kÕt qu¶ kinh doanh, nî qu¸ h¹n…) võa trõu t-îng (thÓ hiÖn qua kh¶ n¨ng thu hót kh¸ch hµng, t¸c ®éng ®Õn nÒn kinh tÕ…) vµ kh¸ch quan (theo sù thay ®æi cña m«i tr-êng bªn ngoµi). Khuynh h-íng ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ, sù thay ®æi c¸c yÕu tè thÞ tr-êng, m«i tr-êng ph¸p lý nh×n chung ®Òu ¶nh h-ëng tíi chÊt l-îng tÝn dông. - ChÊt l-îng tÝn dông lµ mét chØ tiªu tæng hîp, nã ph¶n ¸nh møc ®é thÝch nghi cña NHTM vµ sù thay ®æi cña m«i tr-êng bªn ngoµi, thÓ hiÖn søc m¹nh cña mét Ng©n hµng trong qu¸ tr×nh c¹nh tranh ®Ó tån t¹i. - ChÊt l-îng tÝn dông tÝn dông ®-îc x¸c ®Þnh qua nhiÒu yÕu tè: thu hót kh¸ch hµng tèt thñ tôc ®¬n gi¶n, thuËn tiÖn, møc ®é an toµn cña vèn tÝn dông, chi phÝ tæng thÓ vÒ l·i suÊt, chi phÝ nghiÖp vô. - ChÊt l-îng tÝn dông kh«ng tù nhiªn mµ cã, nã lµ kÕt qu¶ cña mét quy tr×nh kÕt hîp ho¹t ®éng gi÷a con ng-êi trong mét tæ chøc, gi÷a c¸c tæ chøc víi nhau v× mét môc ®Ých chung. Do ®ã ®Ó ®¹t ®-îc chÊt l-îng cÇn cã sù qu¶n lý khoa häc chÆt chÏ. 1.1.2.2. C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ më réng vµ n©ng cao chÊt l-îng tÝn dông trung - dµi h¹n. ViÖc më réng vµ n©ng cao chÊt l-îng tÝn dông trung dµi h¹n mang tÝnh hai mÆt cña mét vÊn cã mèi quan hÖ t-¬ng hç chÆt chÏ víi nhau, ho¹t ®éng më réng ph¶i lu«n g¾n liÒn víi chÊt l-îng cña c¸c kho¶n tÝn dông. §Ó qu¶n lý viÖc më 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 réng vµ n©ng cao chÊt l-îng tÝn dông trung - dµi h¹n ®ßi hái ph¶i hiÓu râ rµng c¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ chÊt l-îng tÝn dông trung - dµi h¹n. HÖ thèng c¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh mét c¸ch kh¸ch quan, khoa häc vµ toµn diÖn vÒ chÊt l-îng tÝn dông trung - dµi h¹n bao gåm: a. ChØ tiªu ®Þnh tÝnh. Ho¹t ®éng më réng vµ n©ng cao chÊt l-îng tÝn dông nãi chung vµ tÝn dông trung - dµi h¹n nãi riªng lµ mét chØ tiªu tæng hîp ®-îc ®¸nh gi¸ trªn quan ®iÓm cô thÓ: Ng©n hµng, doanh nghiÖp vµ nÒn kinh tÕ. C¸c chØ tiªu ®Þnh tÝnh ®¸nh gi¸ më réng vµ n©ng cao chÊt l-îng tÝn dông Ng©n hµng chØ lµ c¨n cø ®¸nh gi¸ mét c¸ch kh¸i qu¸t. - Tr-íc hÕt ho¹t ®éng vµ n©ng cao chÊt l-îng tÝn dông cña mét Ng©n hµng phô thuéc vµo uy tÝn cña Ng©n hµng ®ã. NÕu mét NH cã uy tÝn nã sÏ cã kh¶ n¨ng thu hót ®-îc nhiÒu kh¸ch hµng h¬n. Vµ nÕu mét Ng©n hµng cã ®éi ngò kh¸ch hµng ®«ng ®¶o vµ lµ c¸c doanh nghiÖp lµm ¨n cã uy tÝn th× ®ã lµ mét trong nh÷ng dÊu hiÖu chÊt l-îng tÝn dông kh¶ quan, tõ ®ã còng lµm cho ho¹t ®éng më réng tÝn dông trung dµi h¹n ®-îc thuËn lîi. VÊn ®Ò më réng vµ chÊt l-îng tÝn dông cßn thÓ hiÖn ë kh¶ n¨ng ®¸p øng tèt nhu cÇu vèn cña kh¸ch hµng ë chç thñ tôc ®¬n gi¶n, thuËn tiÖn, cung cÊp vèn nhanh chãng kÞp thêi nh-ng vÉn ®¶m b¶o nh÷ng nguyªn t¾c an to¸n tèi thiÓu. Tuy nhiªn, trong ®iÒu kiÖn cña nÒn kinh tÕ c¹nh tranh gay g¾t vµ nhiÒu biÕn ®éng th× c¸c Ng©n hµng ph¶i n¨ng ®éng h¬n n÷a th× míi cã thÓ mong ®îi ®-îc ho¹t ®éng më réng vµ chÊt l-îng tÝn dông tèt. V× vËy, Ng©n hµng thùc sù ph¶i lµ ng-êi b¹n cña doanh nghiÖp s½n sµng gióp ®ì, t- vÊn, cung cÊp th«ng tin…§iÒu ®ã gióp cho doanh nghiÖp kinh doanh cã hiÖu qu¶ ®«ng thêi Ng©n hµng còng tr¸nh ®-îc rñi ro ®¶m b¶o hiÖu qu¶ kinh doanh cña m×nh. -Yªu cÇu thø hai ®Ó cã sù më réng vµ chÊt l-îng tÝn dông tèt ph¶i ®¶m b¶o sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña Ng©n hµng. 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 §iÒu nµy kh«ng chØ phô thuéc vµo Ng©n hµng mµ phô thuéc rÊt lín vµo doanh nghiÖp vay vèn. Mét kho¶n tÝn dông chØ cã thÓ coi lµ hiÖu qu¶ khi c¸c nguyªn t¾c cho vay ®-îc tu©n thñ triÖt ®Ó. ViÖc tu©n thñ chÆt chÏ c¸c nguyªn t¾c tÝn dông võa lµ ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt cho viÖc më réng, võa lµ biÓu hiªn cña chÊt l-îng tÝn dông tèt. Sö dông vèn vay ®óng môc ®Ých cïng víi sù nh¹y bÐn trong kinh doanh cña doanh nghiÖp vµ sù hiÖu qu¶ trong ®¸nh gi¸ cña Ng©n hµng t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó doanh nghiÖp ®¹t ®-îc kÕt qu¶ cao trong kinh doanh lµ tiÒn ®Ò thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô tr¶ nî d¶m b¶o sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña Ng©n hµng. - Mét yªu cÇu n÷a ®Æt ra víi ho¹t ®éng tÝn dông lµ ph¶i ®ãng gãp vµo sù t¨ng tr-ëng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña vïng ®Þa ph-¬ng vµ cña quèc gia. §iÒu nµy lµ hÖ qu¶ tÊt yÕu khi c¶ doanh nghiÖp vµ Ng©n hµng ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶. Nã biÓu hiÖn ë sù æn ®Þnh cña nÒn tµi chÝnh - tiÒn tÖ quèc gia, n©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt c«ng nghÖ cho doanh nghiÖp, gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm, t¨ng thu nhËp n©ng cao møc sèng d©n c-. Tuy nhiªn khi ®¸nh gi¸ tiªu thøc nµy cÇn c¨n cø vµo tõng tr-êng hîp, tõng thêi kú chø kh«ng cã mét tiªu chuÈn chung cho tÊt c¶ c¸c tr-êng hîp. b. ChØ tiªu ®Þnh l-îng. §Ó cã kÕt luËn ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c vÒ viÖc më réng vµ n©ng cao chÊt l-îng tÝn dông cÇn dùa vµo mét hÖ thèng c¸c chØ tiªu liªn quan ®Õn Ng©n hµng vµ doanh nghiÖp. Cßn c¸c chØ tiªu liªn quan ®Õn nÒn kinh tÕ rÊt khã cã thÓ ®o l-êng t¸c ®éng cô thÓ ®Õn sù ph¸t triÓn chung, nªn trong thùc tÕ chñ yÕu sö dông chØ tiªu dÞnh l-îng nh- sau: * VÒ phÝa Ng©n hµng: ChØ tiªu vÒ doanh sè vµ tèc ®é t¨ng nhanh sè cho vay trung - dµi h¹n: Doanh sè cho vay thÓ hiÖn quy m« tuyÖt ®èi cña ho¹t ®éng tÝn dông trung - dµi h¹n, cßn tèc ®é t¨ng nhanh doanh sè thÓ hiÖn kh¶ n¨ng më réng quy m« cho vay qua tõng thêi kú. C¸c chØ tiªu nµy cao ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng më réng tÝn dông trung dµi h¹n tèt nh-ng chØ lµ ®iÒu kiÖn cÇn chø ch-a ®ñ kh¼ng ®Þnh chÊt l-îng tÝn dông. 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ChØ tiªu vÒ d- nî: D- nî cho vay trung – dµi h¹n Tæng d- nî cho vay ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh quy m«, tû träng cho vay trung – dµi h¹n so víi tæng d- nî cho vay cña Ng©n hµng. Tû lÖ nµy cµng cao, ngµy cµng t¨ng chøng tá r»ng Ng©n hµng chó träng tíi viÖc cho vay trung – dµi h¹n lµ mét ho¹t ®éng mang l¹i thu nhËp kh¸ lín. Tuy nhiªn, do ®Æc ®iÓm thêi gian hoµn vèn chËm nªn tuú thuéc vµo c¬ cÊu vÒ nguån vèn, kh¨ n¨ng qu¶n lý, tr×nh ®é chuyªn m«n cña tõng Ng©n hµng ®Ò x¸c ®Þnh tû lÖ nµy cho phï hîp. Song tû lÖ nµy cao còng cã thÓ lµ do hËu qu¶ cña c«ng t¸c thu nî kh«ng ®-îc thùc hiÖn tèt. Bªn c¹nh ®ã tû lÖ nµy cßn ®-îc ®¸nh gi¸ trªn c¬ së chÊp hµnh tû lÖ cho vay tèi ®a víi tÝn dông trung - dµi h¹n cña NHNo ë tõng thêi kú (hiÖn nay quy ®Þnh tõ 25% - 30%). D- nî cho vay trung - dµi h¹n Tæng tµi s¶n ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh t-¬ng quan so s¸nh vÒ quy m« cho vay trung – dµi h¹n so víi tæng tµi s¶n cña Ng©n hµng, ®ång thêi cho phÐp ®¸nh gi¸ tÝnh hîp lý trong c¬ cÊu sö dông vèn cña Ng©n hµng. Tû lÖ nµy cao thÓ hiÖn kh¶ n¨ng më réng tÝn dông trung dµi h¹n tèt chøng tá Ng©n hµng cã tiÒm n¨ng dåi dµo vÒ nguån vèn trung – dµi h¹n, qu¶n lý c¸c kho¶n cho vay tèt ®¶m b¶o an toµn. ChØ tiªu quay vßng vèn: Doanh sè thu nî trung – dµi h¹n D- nî trung – dµi h¹n b×nh qu©n ChØ tiªu nµy t¨ng tr-ëng qua tõng thêi kú th× chøng tá ho¹t ®éng cho vay cña Ng©n hµng ®ang gÆp thuËn lîi vÒ thu nî ®Ó cã thÓ tiÕp tôc cho vay dù ¸n míi, ho¹t ®éng cho vay ®ang ®-îc më réng vÒ quy m«, nguån vèn trung – dµi h¹n mµ Ng©n hµng ®Çu t- ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶. Ng-îc l¹i, chØ tiªu nµy thÊp chøng tá c«ng t¸c thu nî ®ang gÆp khã kh¨n hoÆc do doanh sè cho vay gi¶m, hoÆc c¶ hai dÉn ®Õn chÊt l-îng tÝn dông kh«ng tèt. 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ChØ tiªu ®¸nh gi¸ t×nh tr¹ng nî qu¸ h¹n. Nî qu¸ h¹n lµ mét trong nh÷ng chØ tiªu quan träng nhÊt ®Ò ®¸nh gi¸ chÊt l-îng tÝn dông cña Ng©n hµng, nã ph¶n ¸nh nh÷ng rñi ro mµ Ng©n hµng ph¶i ®èi mÆt, g©y ¶nh h-ëng ®Õn ho¹t ®éng më réng tÝn dông trung dµi h¹n. §Ó ®¸nh gi¸ mét c¸ch kü l-ìng h¬n ng-êi ta chia nî qu¸ h¹n ra thµnh c¸c lo¹i nî qu¸ h¹n cã kh¶ n¨ng thu håi, nî qu¸ h¹n khã ®ßi vµ nî qu¸ h¹n kh«ng cã kh¶ n¨ng thu håi. C¨n cø ®Ó ph©n chia c¸c lo¹i nî qu¸ h¹n chñ yÕu dùa vµo c¸c tiªu thøc sau: Thêi gian nî qu¸ h¹n, nguyªn nh©n g©y ra nî qu¸ h¹n, uy tÝn cña doanh nghiÖp vay vèn, kh¶ n¨ng ph¸t m¹i cña c¸c tµi s¶n cÇm cè thÕ chÊp … ChØ tiªu 1: Nî qu¸ h¹n cña tÝn dông trung - dµi h¹n Tæng d- nî tÝn dông trung - dµi h¹n ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh kh¸i qu¸t vÒ t×nh h×nh nî qu¸ h¹n trong cho vay trung – dµi h¹n. Tû lÖ nµy cµng thÊp cµng tèt, tû lÖ nµy cµng cao chøng tá Ng©n hµng ®ang gÆp nhiÒu rñi ro. Thùc tÕ rñi ro trong kinh doanh lµ kh«ng thÓ tr¸nh khái nªn Ng©n hµng th-êng chÊp nhËn mét tû lÖ nî qu¸n h¹n nhÊt ®Þnh ®-îc coi nhgiíi h¹n an toµn. Theo ý kiÕn cña mét sè chuyªn gia th× tû lÖ nî qu¸ h¹n/ tæng dnî nhá h¬n 3% cã thÓ chÊp nhËn ®-îc. ChØ tiªu 2: Nî qu¸ h¹n khã ®ßi trung – dµi h¹n Tæng d- nî trung – dµi h¹n ChØ tiªu 3: Nî qu¸ h¹n trung - dµi h¹n kh«ng cã kh¶ n¨ng thu håi Tæng d- nî trung – dµi h¹n Nh÷ng kho¶n nî qu¸ h¹n ch-a ph¶n ¸nh ch©n thùc vµ ®Çy ®ñ chÊt l-îng tÝn dông cña Ng©n hµng do vËy cÇn ph¶i dïng thªm hai chØ tiªu 2 vµ 3. NÕu hai chØ tiªu nµy ë møc thÊp th× dï chØ tiªu mét cã cao còng ch-a ph¶i lµ c¸i g× ®ã qu¸ tåi tÖ ®èi víi c¸c kho¶n tÝn dông trung - dµi h¹n cña Ng©n hµng . Ng-îc l¹i, hai chØ tiªu nµy ë møc cao, nhÊt lµ ë chØ tiªu 3 th× râ rµng ho¹t ®éng cña Ng©n hµng ®ang gÆp rñi ro tuy cã thÓ ch-a ®e do¹ tíi sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña Ng©n hµng song 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 râ rµng lµ chÊt l-îng tÝn dông trung - dµi h¹n trong tr-êng hîp nµy lµ rÊt lo ng¹i,c¶n trë ho¹t ®éng më réng. Nî qu¸ h¹n khã ®ßi lµ nh÷ng kho¶n nî Ýt cã c¬ héi nh-ng cßn hy väng ®ßi ®-îc, cßn nî kh«ng cã kh¶ n¨ng thu håi th× còng ®ång nghÜa víi mÊt vèn. ChÝnh v× vËy ®Ó ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c cÇn sö dông c¶ ba chØ tiªu trªn. ChØ tiªu ®¸nh gi¸ lîi nhuËn: HÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp khi tiÕn hµnh ho¹t ®éng kinh doanh ®Òu h-íng môc tiªu lµ lîi nhuËn, NHTM còng kh«ng ph¶i lµ ngo¹i lÖ. Cho dï NHTM víi tc¸ch lµ trung gian tµi chÝnh, gi÷ vai trß ®ßn bÈy thóc ®Èy ph¸t triÓn kinh tÕ, chó ý tíi hiÖu qu¶ x· héi nh-ng lîi nhuËn vÉn lµ ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®¶m b¶o sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña Ng©n hµng do ®ã kh«ng thÓ bá qua. ChÊt l-îng tÝn dông kh«ng thÓ nãi lµ cao nÕu lîi nhuËn ho¹t ®éng nµy mang l¹i thÊp. Lîi nhuËn thu ®-îc tõ ho¹t ®éng tÝn dông trung - dµi h¹n Tæng d- nî trung – dµi h¹n ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng sinh lêi cña c¸c kho¶n tÝn dông trung - dµi h¹n cña Ng©n hµng. Cho biÕt mét ®ång d- nî trung - dµi h¹n mang l¹i bao nhiªu ®ång lîi nhuËn. Tû lÖ nµy cµng cao chøng tá lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng trung - dµi h¹n mang l¹i cµng lín, ®ã lµ mét trong nh÷ng nh©n tè t¹o nªn chÊt l-îng tÝn dông tèt cña Ng©n hµng t¹o thuËn lîi cho ho¹t ®éng më réng tÝn dông trung dµi h¹n. Lîi nhuËn thu ®-îc tõ ho¹t ®éng tÝn dông trung - dµi h¹n Tæng lîi nhuËn Ng©n hµng Cho phÐp ®¸nh gi¸ møc ®é ®ãng gãp cña ho¹t ®éng tÝn dông trung - dµi h¹n vµo toµn bé kÕt qu¶ kinh doanh cña Ng©n hµng. Tû lÖ nµy cao chøng tá vÞ thÕ cña ho¹t ®éng cho vay trung - dµi h¹n. §ã lµ nh÷ng nh©n tè t¹o ra ho¹t ®éng më r«ng vµ chÊt l-îng tÝn dông tèt. 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 * VÒ phÝa doanh nghiÖp: C¸c chØ tiªu th-êng ®-îc sö dông ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt l-îng cña kho¶n tÝn dông xÐt theo quan ®iÓm doanh nghiÖp bao gåm: - Møc t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng nhê thùc hiÖn dù ¸n. - Doanh thu t¨ng tõ dù ¸n. - Lîi nhuËn t¨ng tõ dù ¸n. C¸c chØ tiªu nµy cµng cao cµng tèt, cho thÊy hiÖu qu¶ sö dông vèn vay cña doanh nghiÖp ®¹t møc cao. §ã lµ tiÒn ®Ò ®Ó doanh nghiÖp thùc hiÖn ®óng cam kÕt tr¶ nî cho Ng©n hµng ®ång thêi b¶n th©n doanh nghiÖp còng cã lîi nhuËn ®ãng gãp vµo sù ph¸t triÓn chung cña nÒn kinh tÕ. Tãm l¹i, viÖc më réng vµ n©ng cao chÊt l-îng tÝn dông nãi chung vµ chÊt l-îng tÝn dông trung - dµi h¹n nãi riªng lµ mét kh¸i niÖm tæng hîp võa mang tÝnh cô thÓ võa mang tÝnh trõu t-îng. Nã ®-îc biÓu hiÖn th«ng qua nhiÒu chØ tiªu liªn quan ®Õn nhiÒu chñ thÓ (doanh nghiÖp, Ng©n hµng, nÒn kinh tÕ). C¸c chØ tiªu ®ã cã thÓ lµ chØ tiªu ®Þnh l-îng hay ®Þnh tÝnh, cã mèi liªn hÖ phô thuéc hay bæ sung lÉn nhau vµ còng cã thÓ m©u thuÉn lÉn nhau. Do ®ã, ®Ó ®¸nh gi¸ mét c¸ch chÝnh x¸c toµn diÖn ho¹t ®éng më réng vµ n©ng cao chÊt l-îng tÝn dông trung - dµi h¹n th× ph¶i ®¸nh gi¸ toµn bé c¸c chØ tiªu ®ã trong mét hÖ thèng trªn quan ®iÓm cña Ng©n hµng, doanh nghiÖp, nÒn kinh tÕ. §ång thêi ph¶i c¨n cø vµo tõng tr-êng hîp cô thÓ cã sù -u tiªn chØ tiªu nµy hay chØ tiªu kh¸c chñ thÓ nµy hay chñ thÓ kh¸c. 1.1.3. Nh©n tè ¶nh h-ëng tíi viÖc më réng vµ n©ng cao chÊt l-îng tÝn dông trung - dµi h¹n. Nh- ®· ph©n tÝch ë trªn, viÖc më réng vµ chÊt l-îng tÝn dông trung - dµi h¹n lµ mét kh¸i niÖm tæng hîp liªn quan tíi nhiÒu chñ thÓ, nhiÒu lÜnh vùc kh¸c nhau vµ ®-îc ®¸nh gi¸ theo quan ®iÓm cña Ng©n hµng, doanh nghiÖp vµ nÒn kinh tÕ. ChÝnh v× vËy, viÖc më réng vµ chÊt l-îng tÝn dông trung - dµi h¹n tèt hay xÊu lµ phô thuéc vµo rÊt nhiÒu yÕu tè. Muèn cã gi¶i ph¸p h÷u hiÖu ®Ò t¹o ®iÒu kiÖn cho 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 sù thanh c«ng cña ho¹t ®éng tÝn dông nãi chung còng nh- tÝn dông trung - dµi h¹n nãi riªng, vÊn ®Ò c¬ b¶n ®Æt ra lµ chóng ta ph¶i n¾m v÷ng c¸c nh©n tè ¶nh h-ëng tíi tÝn dông trung - dµi h¹n vµ ph¶i biÕt vËn dông s¸ng t¹o sù ¶nh h-ëng cña c¸c nh©n tè nµy trong hoµn c¶nh thùc tÕ. Cã nhiÒu nh©n tè ¶nh h-ëng tíi viÖc më réng vµ chÊt l-îng tÝn dông trung - dµi h¹n nh-ng tùu chung l¹i ®Ó thuËn tiÖn cho viÖc nghiªn cøu ng-êi ta th-êng chia c¸c nh©n tè thµnh ba nhãm nh- sau: 1.1..3.1 Nhãm nh©n tè thuéc phÝa Ng©n hµng. * Quy m« vµ c¬ cÊu kú h¹n cña nguån vèn. Muèn cho vay ®-îc th× ®iÒu kiÖn tr-íc tiªn lµ Ng©n hµng ph¶i cã nguån vèn, nh-ng do yªu cÇu ph¶i ®¶m b¶o kh¶ n¨ng thanh to¸n th-êng xuyªn nªn c¸c kho¶n cho vay trung - dµi h¹n cña Ng©n hµng chñ yÕu lÊy tõ nguån vèn trung dµi h¹n cã thêi h¹n trªn mét n¨m vµ c¸c nguån vèn huy ®éng cã thêi h¹n d-íi mét n¨m nh-ng cã tÝnh æn ®Þnh cao trong thêi gian dµi. C¸c nguån vèn mµ NHTM cã thÓ sö dông ®Ó cho vay trung – dµi h¹n bao gåm: Nguån vèn tù cã cña Ng©n hµng, vèn vay trung - dµi h¹n trong vµ ngoµi n-íc, vèn huy ®éng trung - dµi h¹n, vèn uû th¸c, mét bé phËn nhÊt ®Þnh cña vèn huy ®éng ng¾n h¹n. Quy m« c¸c nguån vèn nµy lµ nh©n tè quy m« cho vay trung - dµi h¹n, t¹o lËp uy tÝn víi kh¸ch hµng nhê ®ã thu hót ®-îc nhiÒu kh¸ch hµng h¬n vµ do ®ã ¶nh h-ëng tíi më réng vµ chÊt l-îng tÝn dông trung – dµi h¹n cña Ng©n hµng. * N¨ng lùc cña Ng©n hµng trong viÖc thÈm ®Þnh tÝn dông. Mét trong nh÷ng tiªu chÝ ®Ó ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng më réng vµ n©ng cao chÊt l-îng tÝn dông cña Ng©n hµng lµ vèn vµ l·i vay ®-îc hoµn tr¶ ®óng kú h¹n. §iÒu nµy sÏ kh«ng thÓ cã ®-îc nÕu viÖc thùc hiÖn dù ¸n kh«ng ®¹t hiÖu qu¶ nh- mong muèn, doanh nghiÖp cè t×nh lõa ®¶o Ng©n hµng. §Ó h¹n chÕ nguy c¬ ®ã Ng©n hµng cÇn thùc hiÖn tèt c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n, thÈm ®Þnh kh¸ch hµng. ThÈm ®Þnh lµ kh©u phøc t¹p nhÊt mµ c¸c c¸n bé tÝn dông th-êng gÆp nh÷ng khã kh¨n vµ th-êng xuyªn cã sai sãt. Th«ng th-êng c«ng t¸c thÈm ®Þnh kh¸ch hµng tr-íc hÕt chñ yÕu xem xÐt c¸c mÆt: Kh¶ n¨ng tµi chÝnh, kh¶ n¨ng qu¶n lý ®iÒu hµnh kinh doanh, n¨ng lùc s¶n xuÊt kinh doanh møc ®é tÝn nhiÖm…Sau ®ã xem xÐt dù ¸n 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ®Çu t- ®Ó cã quyÕt ®Þnh cho vay hay kh«ng. VÊn ®Ò ®Æt ra ë ®©y lµ c¸c thñ tôc vµ c¸c ®iÒu kiÖn, tiªu chuÈn ®-îc sö dông lµm c¨n cø ®¸nh gi¸ kh¸ch hµng vµ dù ¸n ®Çu t- cã hîp lý kh«ng. NÕu tiªu chuÈn ®iÒu kiÖn qu¸ kh¾t khe thñ tôc r-êm rµ kh«ng phï hîp víi thùc tiÔn dÉn tíi cã Ýt doanh nghiÖp ®¶m b¶o tho¶ m·n ®-îc yªu cÇu, g©y trë ng¹i cho Ng©n hµng trong viÖc thu hót kh¸ch hµng, më réng tÝn dông. Ng-îc l¹i, sÏ khiÕn cho Ng©n hµng sai lÇm trong viÖc ra quyÕt ®Þnh cho vay dÉn ®Õn rñi ro tÝn dông g©y ¶nh h-ëng xÊu tíi chÊt l-îng tÝn dông. V× vËy, Ng©n hµng ph¶i kh«ng ngõng c¶i tiÕn c«ng t¸c thÈm ®Þnh. Lµm nh- vËy sÏ gióp cho Ng©n hµng lùa chän chÝnh x¸c nh÷ng kh¸ch hµng thùc sù tin cËy, nh÷ng dù ¸n thùc sù kh¶ thi vµ ®ã lµ tiÒn ®Ò ®Ó më réng vµ n©ng cao chÊt l-îng tÝn dông cña Ng©n hµng. * N¨ng lùc gi¸m s¸t vµ xö lý c¸c t×nh huèng tÝn dông cña Ng©n hµng. Cho dï c«ng t¸c thÈm ®Þnh ®-îc tiÕn hµnh tèt, song ch-a ®¶m b¶o ch¾c ch¾n ®Ó cã ®-îc chÊt l-îng tÝn dông cao ®Æc biÖt víi tÝn dông trung - dµi h¹n. Bëi v× ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong thêi gian dµi lu«n chøa ®ùng nh÷ng rñi ro tiÒm Èn ch-a thÓ l-êng tr-íc. ChÝnh v× vËy, mµ c«ng t¸c gi¸m s¸t vµ xö lý c¸c t×nh huèng tÝn dông sau khi cho vay cã ý nghÜa quan träng. Ho¹t ®éng gi¸m s¸t chñ yÕu tËp trung vµo mét sè vÊn ®Ò sau: Sù tu©n thñ ®óng môc ®Ých sö dông vèn, t×nh h×nh ho¹t ®éng thùc tiÔn cña dù ¸n, tiÕn ®é tr¶ nî, qu¸ tr×nh sö dông, b¶o qu¶n vµ sù biÕn ®éng tµi s¶n cña doanh nghiÖp, nh÷ng vÊn ®Ò n¶y sinh trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn dù ¸n. Lµm tèt c«ng t¸c nµy gióp Ng©n hµng ng¨n chÆn kÞp thêi nh÷ng biÓu hiÖn tiªu cùc cña doanh nghiÖp ®ång thêi gióp ®ì doanh nghiÖp th«ng qua viÖc cung cÊp nh÷ng lêi khuyªn, th«ng tin bæ Ých, kÞp thêi hoÆc trùc tiÕp gióp ®ì doanh nghiÖp khi gÆp khã kh¨n b»ng c¸ch ®iÒu chØnh kú h¹n nî, gia h¹n nî, cho vay thªm nh»m gióp doanh nghiÖp thùc hiÖn dù ¸n ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt. Qua ®ã gãp phÇn më réng vµ n©ng cao chÊt l-îng tÝn dông cña Ng©n hµng. 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 * ChÝnh s¸ch tÝn dông cña Ng©n hµng. Lµ hÖ th«ng c¸c biÖn ph¸p tÝn dông cña NHTM liªn quan ®Õn viÖc khuyÕch tr-¬ng hoÆc h¹n chÕ tÝn dông nh»m ®¹t ®-îc c¸c môc tiªu cña Ng©n hµng trong tõng thêi kú. Víi ý nghÜa nh- vËy râ rµng chÝnh s¸ch tÝn dông cã t¸c ®éng rÊt lín ®Õn viÖc më réng vµ chÊt l-îng tÝn dông cña Ng©n hµng. ChÝnh s¸ch tÝn dông cña Ng©n hµng ®-îc x©y dùng trªn c¬ së c¨n cø vµo quy m«, tÝnh chÊt nguån vèn cña Ng©n hµng; tr×nh ®é kh¶ n¨ng kinh nghiÖm cña ®éi ngò c¸n bé Ng©n hµng; chÝnh s¸ch kinh tÕ cña Nhµ n-íc; chu kú ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ. Tõ ®ã Ng©n hµng sÏ x©y dùng ®-îc chÝnh s¸ch tÝn dông víi néi dung hîp lý ®¶m b¶o sù an toµn, tr¸nh rñi ro trong ho¹t ®éng kinh doanh. NÕu chÝnh s¸ch tÝn dông ®-îc x©y dùng vµ thùc hiÖn mét c¸ch khoa häc, chÆt chÏ kÕt hîp hµi hoµ lîi Ých cña Ng©n hµng, cña kh¸ch hµng vµ cña x· héi th× sÏ høa hÑn mét sù më réng vµ n©ng cao chÊt l-îng tÝn dông tèt vµ ng-îc l¹i. * Th«ng tin tÝn dông Mäi th«ng tin chÝnh x¸c, kÞp thêi vÒ dù ¸n vÒ kh¸ch hµng lu«n gióp cho Ng©n hµng ®-a ra quyÕt ®Þnh tÝn dông cã chÊt l-îng cao. Mét kho¶n cho vay ra råi còng lu«n ®-îc c¸n bé tÝn dông theo dâi khi ®ã cÇn cã th«ng tin kÞp thêi chÝnh x¸c ®Ó Ng©n hµng cã ph-¬ng h-íng gi¶i quyÕt cho phï hîp víi thùc tÕ. * C«ng nghÖ Ng©n hµng, trang thiÕt bÞ kü thuËt. §©y còng lµ mét nh©n tè t¸c ®éng ®Õn më réng vµ chÊt l-îng tÝn dông trung – dµi h¹n nhÊt lµ trong thêi ®¹i khoa häc kü thuËt ph¸t triÓn nh- vò b·o hiÖn nay. Víi c«ng nghÖ, trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i sÏ t¹o ®iÒu kiÖn ®¬n gi¶n ho¸ c¸c thñ tôc, rót ng¾n thêi gian giao dÞch ®em l¹i sù tiÖn lîi tèi ®a cho kh¸ch hµng, thu thËp th«ng tin nhanh chãng chÝnh x¸c h¬n, lËp kÕ ho¹ch x©y dùng chÝnh s¸ch tÝn dông cã hiÖu qu¶ h¬n. Nh- vËy, trang thiÕt bÞ c«ng nghÖ còng lµ mét trong nh÷ng nh©n tè kh«ng thÓ thiÕu ®-îc ®Ó kh«ng ngõng më réng vµ n©ng cao chÊt l-îng tÝn dông. 20
- Xem thêm -