Tài liệu Giải pháp hoàn thiện thị trường thẻ tín dụng tại ngân hàng ngoại thương việt nam

  • Số trang: 56 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 40 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi Më ®Çu ThÎ tÝn dông lµ ph-¬ng tiÖn thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt ®-îc l-u hµnh trªn toµn thÕ giíi, song song cïng tån t¹i víi c¸c ph-¬ng thøc thanh to¸n kh¸c nh-: sÐc, uû nhiÖm chi, uû nhiÖm thu, ... Víi tiÖn Ých mang l¹i cho kh¸ch hµng, ng©n hµng vµ nÒn kinh tÕ, thÎ tÝn dông ngµy cµng kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ cña nã trong c¸c ho¹t ®éng thanh to¸n cña ng©n hµng. Kinh doanh thÎ tÝn dông hiÖn vÉn lµ mét lÜnh vùc hoµn toµn míi mÎ ë ViÖt Nam. ViÖc ph¸t triÓn thÎ ®ång nghÜa víi mét cuéc c¸ch m¹ng trong ph-¬ng thøc giao dÞch vµ mang l¹i nhiÒu lîi Ých cho nÒn kinh tÕ. §Ó ®Èy nhanh tèc ®é “ c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸” ng©n h¯ng v¯ nhanh chãng ®-a nÒn kinh tÕ ViÖt Nam héi nhËp víi nÒn kinh tÕ thÕ giíi th× thÎ tÝn dông lµ mét trong nh÷ng c«ng cô h÷u hiÖu. MÆc dï ®· thö nghiÖm cung øng ë ViÖt Nam mét thêi gian nh-ng hiÖn nay viÖc ph¸t triÓn thÎ tÝn dông vµ thÞ tr-êng thÎ tÝn dông cßn gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n. §©y ®ang lµ mét vÊn ®Ò bøc xóc ®èi víi c¸c ng©n hµng. Víi lßng cÇu thÞ sù tiÕn bé vµ say mª häc hái, em ®· tiÕp cËn víi thÎ tÝn dông qua s¸ch b¸o trong qu¸ tr×nh häc tËp ë tr-êng vµ quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi "Gi¶i ph¸p hoµn thiÖn thÞ tr-êng thÎ tÝn dông t¹i Ng©n hµng Ngo¹i th-¬ng ViÖt Nam" lµm luËn v¨n tèt nghiÖp. LuËn v¨n ®-îc chia lµm 3 phÇn chÝnh: Ch-¬ng I: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ thÎ tÝn dông Ch-¬ng II : Thùc tr¹ng c«ng t¸c ph¸t hµnh vµ kinh doanh thÎ tÝn dông t¹i ng©n hµng Ngo¹i th-¬ng ViÖt Nam. Ch-¬ng III : Gi¶i ph¸p ph¸t triÓn thÞ tr-êng thÎ tÝn dông t¹i Ng©n hµng Ngo¹i th-¬ng ViÖt Nam. Trong qu¸ tr×nh thùc tËp vµ hoµn thiÖn luËn v¨n, em ®· nhËn ®-îc sù gióp ®ì vµ chØ b¶o tËn t×nh cña c« gi¸o NguyÔn ThÞ BÊt vµ c¸c c¸n bé phßng thÎ Së giao dÞch Ng©n hµng Ngo¹i th-¬ng ViÖt Nam. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n. Gi¶i ph¸p ph¸t triÓn thÞ tr-êng thÎ tÝn dông ë Ng©n hµng Ngo¹i th-¬ng ViÖt Nam1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ch-¬ng I Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ thÎ tÝn dông I. ThÎ tÝn dông - s¶n phÈm ®a tiÖn Ých cña ng©n hµng : 1. LÞch sö h×nh thµnh : Cïng víi sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña khoa häc kü thuËt vµ xu h-íng toµn cÇu ho¸ nÒn kinh tÕ thÕ giíi, thÎ ng©n hµng ra ®êi ®· mang l¹i mét cuéc c¸ch m¹ng trong t¸c nghiÖp thanh to¸n cña hÖ thèng ngËn hµng b»ng viÖc øng dông nh÷ng thµnh tùu c«ng nghÖ th«ng tin tiªn tiÕn nhÊt. ThÎ ng©n hµng lµ mét ph-¬ng thøc thay thÕ tiÒn mÆt hµng ®Çu trong c¸c giao dÞch tiªu dïng . Tèc ®é ph¸t hµnh vµ thanh to¸n thÎ liªn tôc t¨ng ë møc kû lôc qua c¸c n¨m. H¬n thÕ, sù ph¸t triÓn cña nhiÒu quèc gia ë khu vùc Ch©u ¸Th¸i B×nh D-¬ng l¹i ®ang tiÕp tôc më ra nh÷ng thÞ tr-êng ®Çy høa hÑn cho lo¹i h×nh dÞch vô nµy . ThÎ ng©n hµng ra ®êi trong mét tr-êng hîp hÕt søc ngÉu nhiªn. N¨m 1949, mét nhµ doanh nghiÖp ng-êi Mü tªn lµ Frank XMc Namara t¬Ý ¨n tèi trong mét nhµ hµng vµ khi ¨n xong «ng míi nhí ra lµ m×nh kh«ng mang theo tiÒn mÆt ®Ó thanh to¸n.¤ng liÒn gäi ®iÖn vÒ nhµ nh¾n ng-êi mang tiÒn ®Õn gióp . Vµ «ng ®· chît n¶y ra ý t-ëng vÒ mét lo¹i ph-¬ng tiÖn thanh to¸n thay thÕ tiÒn mÆt cã thÓ sö dông ®-îc ë mäi n¬i. ThÎ tÝn dông ®Çu tiªn ra ®êi víi tªn gäi Diners Club. TiÕp n«Ý Diners Club lµ sù ra ®êi cña hµng lo¹t nh÷ng ®ång d¹ng cña nã nh- Trip Change, Golden Key, Guest Club ...... Vµo n¨m 1958, thÎ American Express ra ®êi vµ b¾t ®Çu thèng lÜnh lo¹i h×nh dÞch vô nµy, cho ®Õn nay American Express trë thµnh mét trong nh÷ng lo¹i thÎ cã doanh sè thanh to¸n lín nhÊt trªn thÕ giíi. Víi nh÷ng tiÖn Ých mang l¹i, thÎ ng©n hµng ®· chinh phôc ®-îc nh÷ng kh¸ch hµng khã tÝnh nhÊt vµ më ra nh÷ng thÞ tr-êng ®Çy høa hÑn. Cã Gi¶i ph¸p ph¸t triÓn thÞ tr-êng thÎ tÝn dông ë Ng©n hµng Ngo¹i th-¬ng ViÖt Nam2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 thÓ kh¼ng ®Þnh r»ng thÎ ng©n hµng vÉn ®ang vµ sÏ tiÕp tôc gÆt h¸i ®-îc nh÷ng thµnh c«ng lín trong thÕ kû tíi . HiÖn nay, trªn thÕ giíi ®ang cã 3 lo¹i thÎ ng©n hµng ®-îc sö dông:  ThÎ ghi nî: ¸p dông ®èi víi c¸c kh¸ch hµng cã quan hÖ thanh to¸n, tÝn dông th-êng xuyªn cã tÝn nhiÖm víi ng©n hµng do Gi¸m ®èc ng©n hµng quyÕt ®Þnh, mçi thÎ cã ghi h¹n møc sö dông tèi ®a do ng©n hµng ph¸t hµnh thÎ quy ®Þnh.  ThÎ thanh to¸n: ®-îc ¸p dông réng r·i cho c¸c kh¸ch hµng. Muèn sö dông lo¹i thÎ nµy, kh¸ch hµng ph¶i l-u ký tiÒn vµo mét tµi kho¶n øng t¹i ng©n hµng vµ ®-îc sö dông thÎ cã gi¸ trÞ thanh to¸n trong ph¹m vi ký quü.  ThÎ tÝn dông: ®-îc ¸p dông ®èi víi c¸c kh¸ch hµng ®ñ ®iÒu kiÖn ®-îc ng©n hµng ®ång ý cho vay tiÒn, kh¸ch hµng chØ ®-îc thanh to¸n sè tiÒn trong ph¹m vi h¹n møc tÝn dông ®· ®-îc ng©n hµng chÊp nhËn. Sau ®©y chuyªn ®Ò sÏ ®i vµo nghiªn cøu nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vÒ thÎ tÝn dông . 2.Kh¸i niÖm , ®Æc ®iÓm chung cña thÎ tÝn dông: a. Kh¸i niÖm : ThÎ tÝn dông lµ mét ph-¬ng tiÖn thanh to¸n víi h¹n møc chi tiªu nhÊt ®Þnh mµ ng©n hµng cung cÊp cho ng-êi sö dông trªn c¬ së kh¶ n¨ng tµi chÝnh, sæ ký quÜ hoÆc tµii s¶n thÕ chÊp. ThÎ tÝn dông ®-îc coi lµ mét c«ng cô tÝn dung trong lÜnh vùc cho vay tiªu dïng ®èi víi c¸c chñ thÎ. ThÎ tÝn dông kh¸c víi bÊt kú h×nh thøc tÝn dông nµo tr-íc ®ã bëi v× nã lµ mét s¶n phÈm kÕt hîp cña tÝn dông vµ thanh to¸n. Trong c¸c h×nh thøc tÝn dông tr-íc ®©y, khi ng©n hµng ®ång ý cho kh¸ch hµng vay tøc lµ giao cho kh¸ch hµng trùc tiÕp quyÒn sö dông mét Gi¶i ph¸p ph¸t triÓn thÞ tr-êng thÎ tÝn dông ë Ng©n hµng Ngo¹i th-¬ng ViÖt Nam3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 l-îng vèn nhÊt ®Þnh. Cßn khi ng©n hµng cÊp cho kh¸ch hµng mét thÎ tÝn dông th× ch-a cã mét l-îng tiÒn thùc tÕ nµo ®-îc vay. Ng©n hµng chØ ®-a ra mét sù ®¶m b¶o vÒ quyÒn ®-îc sö dông mét l-îng tiÒn trong ph¹m vÞ h¹n møc cña kh¸ch hµng. ViÖc kh¸ch hµng cã thùc sù vay hay kh«ng phô thuéc vµo qu¸ tr×nh sö dông thÎ cña kh¸ch hµng sau ®ã. Khi kh¸ch hµng sö dông thÎ tÝn dông ®Ó mua hµng ho¸ vµ dÞch vô tøc lµ hä ®ang sö dông dÞch vô thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt qua ng©n hµng. Ng©n hµng ®¶m nhËn vai trß kÕ to¸n hé cho c¸c chñ thÎ trªn tµi kho¶n tÝn dông. Sè d- ph¸t sinh sÏ ®-îc ghi vµo bªn nî cña tµi kho¶n, ®-îc hiÓu lµ mét kho¶n cho vay. Kh¸ch hµng ph¶i tiÕn hµnh thanh to¸n theo sao kª khi ®Õn h¹n. TÝn dông thÎ cã tÝnh tuÇn hoµn vµ cho phÐp ng-êi sö dông më réng kh¶ n¨ng tµi chÝnh trong ng¾n h¹n. ChØ cÇn kh¸ch hµng tu©n thñ ®óng c¸c qui ®Þnh hîp ®ång sö dông thÎ th× sÏ lu«n cã quyÒn sö dông thÎ. b. §Æc ®iÓm chung : HiÖn nay trªn thÕ giíi cã rÊt nhiÒu thÎ tÝn dông do c¸c tæ chøc ph¸t hµnh nh- Visacard, Mastercard, American express, JCB, Diner club …Ph¹m vi sö dông cña c¸c lo¹i thÎ nµy trªn toµn thÕ giíi, trong ®ã ph¶i kÓ ®Õn 2 lo¹i thÎ lµ Visacard vµ Mastercard, sè ®iÓm tiÕp nhËn 2 lo¹i thÎ nµy lªn ®Õn hµng triÖu ®iÓm. C¸c lo¹i thÎ ®Òu cã cÊu t¹o gièng nhau, cã kÝch th-íc tiªu chuÈn 6*10 cm. HiÖn nay, thÎ cã thÓ ®-îc s¶n xuÊt b»ng c«ng nghÖ thÎ tõ tÝnh hoÆc thÎ th«ng minh. Sè l-îng thÎ tõ tÝnh hiÖn t¹i ®ang ®-îc dïng nhiÒu h¬n, v× nã lµ lo¹i thÎ ra ®êi sím h¬n, nh-ng nã còng ®· béc lé mét sè nh-îc ®iÓm vÒ kü thuËt vµ ®é b¶o mËt kh«ng cao, dÔ bÞ lµm gi¶. Do ®ã, c«ng nghÖ thÎ th«ng minh ra ®êi vµ nhanh chãng ®-îc øng dông. Tuy thÎ th«ng minh cã thÓ kh¾c phôc ®-îc nh-îc ®iÓm cña thÎ tõ tÝnh nh-ng gi¸ thµnh ®Ó s¶n xuÊt th× qu¸ ®¾t. ViÖc ph¸t hµnh vµ thanh to¸n thÎ tÝn dông th-êng ®i ®«i víi viÖc thiÕt lËp c¸c hÖ thèng ®Çu cuèi nh- m¸y g-Ø, rót tiÒn tù ®éng ATM, m¸y thanh to¸n thÎ t¹i c¸c ®iÓm b¸n hµng(POS). Gi¶i ph¸p ph¸t triÓn thÞ tr-êng thÎ tÝn dông ë Ng©n hµng Ngo¹i th-¬ng ViÖt Nam4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 II.C¸c tiÖn Ých cña thÎ tÝn dông : 1. TiÖn Ých dµnh cho kh¸ch hµng : Ngµy nay thÎ tÝn dông ®· trë thµnh mét ph-¬ng tiÖn thanh to¸n hiÖu qu¶ an toµn vµ chÝnh x¸c, h¬n h¼n so víi c¸c h×nh thøc thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt kh¸c. Nã cho phÐp ng-êi sö dông cã thÓ mua hµng ho¸, dÞch vô t¹i bÊt cø mét ®iÓm chÊp nhËn thÎ hoÆc mét ng©n hµng thanh to¸n nµo. Sè l-îng c¸c c¬ së chÊp nhËn thÎ ngµy cµng cã xu h-íng t¨ng lªn do ®ã ph¹m vi l-u hµnh thÎ cµng ®-îc më réng . §iÒu nµy cho phÐp thÎ thay thÕ tiÒn mÆt ë mäi n¬i mäi lóc . Víi sù trî gióp cña tiÕn bé khoa häc c«ng nghÖ trong lÜnh vùc ng©n hµng, c«ng nghÖ s¶n xuÊt thÎ ®· ®Õn tr×nh ®é cao céng víi c¸c biÖn ph¸p chèng lµm gi¶ m¹o nh- m· ho¸ th«ng sè tõ tÝnh hoÆc kü thuËt vi m¹ch ®iÖn tö ®· gióp cho thÎ rÊt khã lµm gi¶ . Mét ®iÓm lîi lín mµ thÎ tÝn dông ®em l¹i cho kh¸ch hµng lµ mét dÞch vô “ chi tiªu tr­íc tr° tiÒn sau”. C¸c ng©n h¯ng ph¸t h¯nh thÎ cÊp mét h¹n møc tÝn dông vµ chñ thÎ ®-îc phÐp chi tiªu trong h¹n møc tÝn dông ®ã mµ kh«ng ph¶i tr¶ tiÒn ngay. Theo qui ®Þnh cña c¸c ng©n hµng, chñ thÎ cã thÓ sö dông h¹n møc tÝn dông vµ chØ ph¶i thanh to¸n cho ng©n hµng mét phÇn nhÊt ®Þnh kho¶n tiÒn ®· s÷ dông khi ®Õn h¹n. §Æc biÖt chñ thÎ cã thÓ sö dông kho¶n tÝn dông ®ã kh«ng chÞu l·i trong thêi h¹n 10 - 45 ngµy vµ nÕu chñ thÎ tr¶ nî toµn bé sè d- sao kª, chñ thÎ sÏ kh«ng ph¶i tr¶ mét kho¶n l·i nµo cho ng©n hµng. Tuy nhiªn, trªn thùc tÕ cã rÊt Ýt kh¸ch hµng thanh to¸n c¸c kho¶n theo sao kª . PhÇn lín hä chØ thanh to¸n 1 kho¶n lín h¬n hoÆc b»ng sè tiÒn tèi thiÓu mµ ng©n hµng qui ®Þnh vµ chÊp nhËn tr¶ l¹i cho sè dcßn l¹i. H¬n thÕ chi phÝ thùc tÕ vµo viÖc sö dông thÎ kh«ng ph¶i lµ lín. Ngoµi kho¶n lÖ phÝ b¾t buéc th-êng niªn mµ chñ thÎ ph¶i nép (200.000VND cho thÎ vµng vµ 100.000 VND cho thÎ chuÈn ) hÇu nh- toµn bé c¸c kho¶n giao dÞch ph¸t sinh cña chñ thÎ sÏ kh«ng bÞ tÝnh l·i nÕu ®-îc thanh to¸n theo ®óng sao kª. H¬n n÷a sö dông thÎ sÎ gióp c¸c chñ thÎ lu«n Gi¶i ph¸p ph¸t triÓn thÞ tr-êng thÎ tÝn dông ë Ng©n hµng Ngo¹i th-¬ng ViÖt Nam5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 kiÓm so¸t vµ tù tÝnh to¸n ®-îc c¸c kho¶n phÝ vµ l·i nÕu tr¶ cho mçi kho¶n giao dÞch . 2.TiÖn Ých dµnh cho c¸c ®iÓm tiÕp nhËn thÎ: C¸c ®iÓm tiÕp nhËn thÎ lµ n¬i cung øng hµng ho¸ vµ dÞch vô chÊp nhËn viÖc thanh to¸n b»ng thÎ. Song song víi c¸c ng©n hµng, c¸c ®iÓm tiÕp nhËn thÎ còng ph¸t triÓn ngµy mét nhiÒu. ViÖc thanh to¸n thÎ cña ng©n hµng sÏ kh«ng thùc hiÖn ®-îc nÕu thiÕu sù gãp mÆt cña c¸c ®iÓm tiÕp nhËn thÎ . Cã thÓ nãi, mèi quan hÖ gi÷a ng©n hµng ph¸t hµnh vµ c¸c ®iÓm tiÕp nhËn thÎ lµ mèi quan hÖ 2 chiÒu. C¸c ®iÓm tiÕp nhËn thÎ lµ kh¸ch hµng cña ng©n hµng, hµng ho¸ mµ hä ®-îc ng©n hµng cung cÊp khi tham gia vµo m¹ng l­íi thanh to¸n thÎ l¯ dÞch vô ‘ b¸n h¯ng qua ng©n h¯ng” . Th«ng qua dÞch vô nµy, lîi Ých cña c¸c c¬ së chÊp nhËn thÎ sÏ lµ më réng thÞ tr-êng vµ doanh sè. C¸c chñ thÎ sÏ t×m ®Õn c¸c c¬ së chÊp nhËn thÎ ®Ó mua hµng ho¸ v¸ dÞch vô. §iÒu nµy tho¶ m·n ®-îc môc tiªu cña c¸c ®iÓm chÊp nhËn thÎ lµ tèi ®a ho¸ l-îng hµng ho¸ , dÞch vô cung cÊp ®-îc v× mçi ®iÓm tiÕp nhËn thÎ lµ mét c¬ së kinh doanh. Ng©n hµng th«ng qua dÞch vô thÎ sÏ thu ®-îc mét kho¶n lîi nhuËn lµ phÝ tÝnh theo % trªn gi¸ trÞ giao dÞch thÎ. TuyÖt ®¹i doanh sè thanh to¸n thÎ ë ViÖt Nam ®Òu lµ doanh sè thanh to¸n thÎ cña kh¸ch n-íc ngoµi. Nã nh- mét biÖn ph¸p xuÊt khÈu t¹i chç vµ lµ c¬ héi ®Ó c¸c ®iÓm tiÕp nhËn thÎ më réng thÞ tr-êng tiªu thô hµng ho¸, dÞch vô cña m×nh ra thÞ tr-êng n-íc ngoµi. 3. Lîi Ých ®èi víi nÒn kinh tÕ: ThÎ tÝn dông gióp t¨ng c-êng ho¹t ®éng l-u th«ng tiÒn tÖ trong nÒn kinh tÕ, t¨ng c-êng vßng quay cña ®ång tiÒn, kh¬i th«ng c¸c luång vèn kh¸c nhau, t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc kiÓm so¸t khèi l-îng giao dÞch thanh to¸n trong d©n c- vµ cña c¶ nÒn kinh tÕ. H¹n chÕ c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ ngÇm, kiÓm so¸t c¸c ho¹t ®éng giao dÞch kinh tÕ, gi¶m thiÓu c¸c tiªu cùc vµ t¨ng Gi¶i ph¸p ph¸t triÓn thÞ tr-êng thÎ tÝn dông ë Ng©n hµng Ngo¹i th-¬ng ViÖt Nam6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 c-êng tÝnh chñ ®¹o cña nhµ n-íc trong viÖc ®iÒu tiÕt nÒn kinh tÕ vµ ®iÒu hµnh c¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ tµi chÝnh quèc gia. ViÖc t¨ng tèc ®é thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt trong l-u th«ng sÏ lµm gi¶m tû träng cña sè l-îng tiÒn mÆt trong l-u th«ng, tõ ®ã lµm gi¶m nh÷ng chi phÝ cÇn thiÕt l-u th«ng trong x· héi (in Ên, b¶o qu¶n tiÒn mÆt, kiÓm ®Õm...). H¬n n÷a, viÖc thanh to¸n b»ng thÎ qua viÖc sö dông c¸c tiÕn bé khoa häc- kü thuËt vµ c«ng nghÖ hiÖn ®¹i t¹o ®iÒu kiÖn hÕt søc thuËn lîi cho viÖc héi nhËp víi nÒn kinh tÕ thÕ giíi III. T¸c ®éng cña thÎ tÝn dông ®èi víi ho¹t ®éng ng©n hµng : 1. T¸c ®éng ®Õn lîi nhuËn : Lµ s¶n phÈm do ng©n hµng cung øng, thÎ tÝn dông mang l¹i nhiÒu nguån thu kh¸c nhau. Tr-íc tiªn ph¶i kÓ ®Õn kho¶n phÝ th-êng niªn mµ chñ thÎ ph¶i tr¶ theo hîp ®ång sö dông thÎ, thÎ vµng lµ 200.000 VND , thÎ chuÈn lµ 100.000VND .§©y lµ sè tiÒn kh«ng nhá ®èi víi chñ thÎ nh-ng víi ng©n hµng ph¸t hµnh mµ sè l-îng ph¸t hµnh ®¸ng kÓ th× kho¶n thu sÏ lªn ®Õn con sè triÖu . C¸c kho¶n giao dÞch rót tiÒn mÆt mang l¹i mét kho¶n thu quan träng cho ng©n hµng. Trong tæng doanh sè ho¹t ®éng thÎ b×nh qu©n qua c¸c n¨m cã ®ªn kho¶ng 97- 98% lµ doanh sè rót tiÒn mÆt . PhÝ rót tiÒn mÆt ( t¹i ng©n hµng hay t¹i c¸c m¸y rót tiÒn tù ®éng ATM ) lªn tíi 4% cho ng©n hµng ph¸t hµnh ( lín h¬n l·i suÊt cho vay dµi h¹n , v× ng©n hµng kh«ng khuyÕn khÝch rót tiÒn mÆt ra khái ng©n hµng ) Ngoµi ra chñ thÎ còng ph¶i chÞu l·i ngµy, tõ ngµy giao dÞch ph¸t sinh cho ®Õn ngµy sao kª. §Õn h¹n thanh to¸n nÕu chñ thÎ thanh to¸n toµn bé d- nî cuèi kú ®óng h¹n, chñ thÎ sÏ ®-îc miÔn l·i cho c¸c giao dÞch tiÒn mÆt tõ ngµy sao kª ®Õn ngµy chñ thÎ tr¶ nî theo h¹n .NÕu chñ thÎ kh«ng tr¶ hoÆc tr¶ mét phÇn d- nî, ng©n hµng sÏ tiÕp tôc tÝnh l·i ®èi víi giao dÞch rót tiÒn mÆt ch-a ®-îc thanh to¸n kÓ tõ ngµy sao kª vµ kho¶n l·i nµy sÏ ®-îc thÓ hiÖn trªn sao kª kú kÕ tiÕp . Víi giao dÞch mua b¸n hµng ho¸, dÞch vô t¹i c¸c ®iÓm tiÕp nhËn thÎ, theo nguyªn t¾c chñ thÎ sÏ kh«ng ph¶i tr¶ phÝ cho ng©n hµng. Ng©n hµng Gi¶i ph¸p ph¸t triÓn thÞ tr-êng thÎ tÝn dông ë Ng©n hµng Ngo¹i th-¬ng ViÖt Nam7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 vÉn duy tr× ®-îc nguån thu cè ®Þnh cña m×nh th«ng qua kho¶n phÝ do c¬ së chÊp nhËn thÎ tr¶ . §©y lµ kho¶n phÝ liªn quan tíi viÖc thanh to¸n thÎ tÝn dông theo % tÝnh trªn trÞ gi¸ giao dÞch thÎ . Kho¶n phÝ nµy lµ 3% cho mäi giao dÞch. H¬n n÷a ng©n hµng vÉn thu ®-îc mét kho¶n l·i nÕu kh¸ch h¶ng chØ thanh to¸n mét phÇn sè d- khi ®Õn ngµy sao kª . Nguån thu cña ng©n hµng cßn ®Õn tõ kho¶n phÝ chËm tr¶ trªn sè dthanh to¸n tèi thiÓu. Hµng th¸ng øng víi mçi sao kª, ng©n hµng buéc kh¸ch hµng ph¶i thanh to¸n mét sè tiÒn tèi thiÓu. NÕu kh¸ch hµng chØ tr¶ mét phÇn sè tiÒn nµy, phÇn d- nî tèi thiÓu cßn l¹i sÏ ph¶i chÞu phÝ chËm tr¶ lªn tíi 3%. §èi víi c¸c ng©n hµng ®¹i lý, khi thùc hiÖn thanh to¸n hé cho ng©n hµng ph¸t hµnh sÏ ®-îc h-ëng mét phÇn chiÕt khÊu th-¬ng m¹i ( tû lÖ do tæ chøc thÎ qui ®Þnh ) khi tiÕn hµnh ®ßi tiÒn víi ng©n hµng ph¸t hµnh thÎ. Trªn 95% doanh sè sö dông thÎ tÝn dông ë ViÖt nam ®Òu lµ c¸c thÎ tÝn dông do c¸c ng©n hµng n-íc ngoµi ph¸t hµnh .Bëi vËy, c¸c ng©n hµng ë ViÖt Nam ®Òu thu ®-îc mét kho¶n phÝ kh«ng nhá khi lµm ®¹i lý thanh to¸n cho c¸c lo¹i thÎ nµy. Ngoµi c¸c kho¶n thu kÓ trªn, ng©n hµng cßn cã c¸c kho¶n thu kh¸c nh- : + PhÝ t¨ng h¹n møc tÝn dông t¹m thêi: ph¸t sinh khi chñ thÎ muèn n©ng h¹n møc tÝn dông. +PhÝ tra so¸t: kho¶n phÝ mµ chñ thÎ ph¶i tr¶ cho yªu cÇu tra so¸t cña m×nh. + PhÝ cÊp l¹i thÎ: (do mÊt c¾p , thÊt l¹c ) vµ ®æi thÎ ( theo yªu cÇu cña chñ thÎ) + PhÝ ®-a thÎ mÊt c¾p thÊt l¹c lªn danh s¸ch thÎ cÊm l-u hµnh. 2. T¸c ®éng ®Õn c«ng t¸c thanh to¸n : Theo nhËn xÐt vµ ®¸nh gi¸ cña mét sè chuyªn gia n-íc ngoµi, ViÖt nam lµ mét quèc gia ®ang sö dông qu¸ nhiÒu tiÒn mÆt. Toµn bé hÖ thèng Gi¶i ph¸p ph¸t triÓn thÞ tr-êng thÎ tÝn dông ë Ng©n hµng Ngo¹i th-¬ng ViÖt Nam8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ng©n hµng trong n-íc hiÖn nay cã kho¶ng 60.000 ng-êi th× cã kho¶ng 6500 ng-êi lµm c¸c céng viÖc : in tiÒn , huû tiÒn, ph©n lo¹i tiÒn, thñ quü chiÕm 13% tæng sè nh©n viªn ng©n hµng. T×nh tr¹ng sö dông qu¸ lín tiÒn mÆt trong nÒn kinh tÕ ë n-íc ta hiÖn nay ®ang lµm cho chóng ta mçi n¨m mÊt ®i tíi h¬n 1 tû ®« la. ThÎ ra ®êi mang l¹i mét b-íc nh¶y vät trong thanh to¸n, t¹o ®iÒu kiÖn thanh to¸n tiÒn hµng ho¸, dÞch vô mét c¸ch an toµn, cã hiÖu qu¶ chÝnh x¸c tin cËy vµ tiÕt kiÖm thêi gian . Qui m« cña thÞ tr-êng thÎ t¨ng lªn kÐo theo sè l-îng gia t¨ng cña c¸c ®iÓm tiÕp nhËn thÎ. C¸c ng©n hµng lu«n ph¶i trang bÞ nh÷ng ph-¬ng tiÖn m¸y mãc hiÖn ®¹i nhÊt, ®ã còng lµ tiÒn ®Ò vµ lµ b-íc ®ét ph¸ ®Ó c¸c h×nh thøc thanh to¸n tËn dông ®-îc nh÷ng thµnh tùu céng nghÖ míi. HiÖn nay, tÊt c¶ c¸c ng©n hµng ph¸t hµnh, thanh to¸n thÎ ®Òu sö dông hÖ thèng kÕt nèi trùc tiÕp ON LINE khi giao dÞch víi tæ chøc thÎ quèc tÕ . 3.T¸c ®éng tíi c«ng t¸c huy ®éng vèn quÜ : Qu¸ tr×nh nghiªn cøu qui tr×nh ph¸t hµnh vµ thanh to¸n thÎ tÝn dông cho thÊy mét ®iÒu l¯ “ thÎ tÝn dông l¯m t¨ng tr­ëng l­îng vèn huy ®éng cu° ng©n h¯ng”. S¬ ®å 1 : T¸c ®éng cña thÎ tÝn dông tíi c«ng t¸c huy ®éng vèn quü. (5) Ghi cã TK tiÒn göi cña CSCNT t¨ng sè d- tiÒn göi (2) Thanh to¸n b»ng thÎ tÝn dông §iÓm tiÕp nh©n thÎ Chñ thÎ (3)Cung øng hµng ho¸ dÞch vô (6) Thanh to¸n nî cho Ng©n hµng (1) CÊp thÎ TD cho KH (4) Göi ho¸ ®¬n thanh to¸n thÎ Ng©n hµng ph¸t hµnh thanh to¸n Gi¶i ph¸p ph¸t triÓn thÞ tr-êng thÎ tÝn dông ë Ng©n hµng Ngo¹i th-¬ng ViÖt Nam9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 *B-íc1:Ng©n hµng ph¸t hµnh cÊp thÎ tÝn dông cho chñ thÎ sau khi hå s¬ xin sö dông thÎ cña chñ thÎ ®-îc chÊp nhËn. *B-íc2: Chñ thÎ sö dông thÎ tÝn dông ®Ó mua hµng ho¸, dÞch vô t¹i c¸c ®iÓm chÊp nhËn thÎ. *B-íc3:C¸c c¬ së chÊp nhËn thÎ cung øng hµng ho¸, dÞch vô cho chñ thÎ. *B-íc4:.C¸c c¬ së chÊp nhËn thÎ göi ho¸ ®¬n thanh to¸n thÎ cho ng©n hµng ph¸t hµnh hoÆc ng©n hµng thanh to¸n. *B-íc5: Ng©n hµng ph¸t hµnh (NHTT) ghi cã tµi kho¶n tiÒn göi cña CSCNT vµ ghi nî TK thÎ tÝn dông cña chñ thÎ. §Ó thuËn tiÖn cho viÖc thanh to¸n, c¸c CSCNT ®Òu cã TK tiÒn göi ë ng©n hµng thanh to¸n, do vËy ë b-íc 5 sè d- tiÒn göi ®· t¨ng lªn. *B-íc 6: Chñ thÎ thùc hiÖn thanh to¸n nî cho ng©n hµng. Ng©n hµng ghi nî TK vèn quü tiÒn mÆt, ghi cã TK thÎ tÝn dông cña chñ thÎ. Lµm t¨ng sè d- vèn quü tiÒn mÆt cña ng©n hµng. Trong qui tr×nh thanh to¸n thÎ tÝn dông, ®Ó thuËn tiÖn trong thanh to¸n, c¸c c¬ së chÊp nhËn thÎ khi ký hîp ®ång tiÕp nhËn thÎ th-êng më tµi kho¶n t¹i ng©n hµng thanh to¸n. Mçi khi cã giao dÞch ph¸t sinh, c¸c c¬ së chÊp nhËn thÎ göi ho¸ ®¬n thanh to¸n (in theo mÉu) lªn ng©n hµng. Ng©n hµng sÏ lµm c¨n cø ®Ó ghi cã vµo tµi kho¶n tiÒn göii cña ®iÓm tiÕp nhËn thÎ.§iÒu ®ã lµm cho sè d- tµi kho¶n tiÒn göi t¨ng lªn vµ lµm t¨ng tr-ëng ng©n quÜ. Sù gia t¨ng vèn quÜ ®-îc nh©n lªn gÊp ®«i khi chñ thÎ thanh to¸n nî cho ng©n hµng. Mçi kho¶n giao dÞch lµ mét kho¶n vay. T¹i ngµy ®¸o h¹n theo sao kª, khi chñ thÎ thanh to¸n cho ng©n hµng sÏ lµm t¨ng quÜ tiÒn mÆt Gi¶i ph¸p ph¸t triÓn thÞ tr-êng thÎ tÝn dông ë Ng©n hµng Ngo¹i th-¬ng ViÖt Nam10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 thùc tÕ. ë ®©y ta xÐt giíi h¹n trong tr-êng hîp ng©n hµng thanh to¸n còng lµ ng©n hµng ph¸t hµnh. Víi doanh sè thanh to¸n hµng n¨m lªn ®Õn hµng tr¨m tû USD, ch¾c ch¾n cã mét phÇn kh«ng nhá vèn ®äng l¹i trong toµn bé hÖ thèng c¸c ng©n hµng tham gia ph¸t hµnh,thanh to¸n thÎ tÝn dông. §iÒu nµy chøng tá r»ng: b¶n th©n viÖc ph¸t triÓn thÎ tÝn dông còng ®em l¹i t¸c ®éng tÝch cùc ®Õn l-îng vèn huy ®éng cña ng©n hµng. 4. T¸c ®éng tíi c«ng t¸c tÝn dông : TÝn dông thÎ rÊt an toµn so víi c¸c h×nh thøc tÝn dông kh¸c. Nã th-êng ®-îc ph¸t hµnh dùa trªn c¬ së thÕ chÊp hoÆc dùa trªn theo dâi thu nhËp ®Þnh kú cña kh¸ch hµng . Ng©n hµng cã thÓ can thiÖp ngõng c¸c giao dÞch thÎ ngay lËp tøc nÕu cã nguy c¬ rñi ro ph¸t sinh, do ®ã cã thÓ h¹n chÕ tèi ®a møc thiÖt h¹i . Mét -u ®iÓm lín n÷a cña tÝn dông thÎ víi ho¹t ®éng ng©n hµng lµ nã gãp phÇn quan träng t¹o ra nh÷ng kh¸ch hµng kinh doanh l©u dµi. Hîp ®ång thÎ tÝn dông khi ®-îc ký kÕt sÏ g¾n ng©n hµng vµ kh¸ch hµng trong mét quan hÖ giao dÞch l©u dµi. Bªn c¹nh ®ã, quan hÖ gi÷a ng©n hµng vµ c¸c ®iÓm tiÕp nhËn thÎ còng ®-îc g¾n kÕt t-¬ng tù b»ng c¸c giao dÞch kinh tÕ. ViÖc t¹o lËp nh÷ng quan hÖ vÒ tÝn dông, thanh to¸n trong m«i tr-êng kinh doanh ®Çy biÕn ®éng lµ mét lîi Ých mµ kinh doanh thÎ mang l¹i. IV. C¬ chÕ ph¸t hµnh vµ thanh to¸n thÎ tÝn dông: 1. C¬ chÕ ph¸t hµnh: a.C¸c h×nh thøc ph¸t hµnh: ThÎ tÝn dông ra ®êi g¾n liÒn víi 2 h×nh thøc ph¸t hµnh. H×nh thøc ph¸t hµnh thÎ ®Çu tiªn lµ ph¸t hµnh ®¬n lÎ. C¸c ng©n hµng ph¸t hµnh thÎ riªng cña m×nh vµ th-¬ng l-îng víi c¸c cöa hµng chÊp nhËn h×nh thøc nµy. Sau ®ã c¸c cöa hµng sÏ göi ho¸ ®¬n thanh to¸n thÎ cho ng©n hµng ®Ó ng©n hµng ®ßi tiÒn cña chñ thÎ. Ph¹m vi sö dông thÎ chØ bã hÑp trong nh÷ng ®iÓm tiÕp nhËn thÎ ký hîp ®ång víi ng©n hµng ph¸t hµnh. H×nh Gi¶i ph¸p ph¸t triÓn thÞ tr-êng thÎ tÝn dông ë Ng©n hµng Ngo¹i th-¬ng ViÖt Nam11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 thøc nµy lµm t¨ng chi phÝ vµ khã kh¨n trong viÖc më réng c¸c ®iÓm tiÕp nhËn thÎ. H×nh thøc ph¸t hµnh thÎ ®Çu tiªn ®· ®-îc kh¾c phôc vµo cuèi nh÷ng n¨m 60 khi xuÊt hiÖn 2 tæ chøc Visa International vµ Mastercard Intertional ë Mü. Ph¹m vi sö dông 2 lo¹i thÎ nµy mang tÝnh toµn cÇu. Hai tæ chøc nµy cã tíi 50.000 thµnh viªn ®-îc uû quyÒn thanh to¸n vµ ph¸tt hµnh thÎ víi biÓu t-îng chung cña tæ chøc. H×nh thøc nµy ®em l¹i chi phÝ ph¸t hµnh thÊp, kh¶ n¨ng l-u hµnh thÎ réng r·i ®em l¹i nhiÒu tiÖn Ých.cho kh¸ch hµng. b. C¬ së ph¸p lý vµ nguyªn t¾c ph¸t hµnh : ViÖc ph¸t hµnh thÎ tÝn dông ph¶i c¨n cø vµo luËt ph¸p n-íc së t¹i, c¸c qui ®Þnh vµ luËt lÖ hiÖn hµnh cña tæ chøc thÎ tÝn dông quèc tÕ, qui chÕ vÒ thÎ tÝn dông do Tæng gi¸m ®èc ng©n hµng ®ã qui ®Þnh. ThÎ tÝn dông ®-îc ph¸t hµnh dùa trªn nguyªn t¾c tÝn dông cã b¶o ®¶m. §Ó cã quyÒn sö dông thÎ, kh¸ch hµng ph¶i ®¸p øng ®-îc c¸c yªu cÇu vÒ tÝn chÊt, thÕ chÊp vµ c¸c ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o kh¸c. V× h×nh thøc thÎ tÝn dông n»m trong nghiÖp vô tÝn dông ng¾n h¹n cña ng©n hµng nªn nguån vèn ph¸t hµnh chñ yÕu vèn huy ®éng ng¾n h¹n. c. Thñ tôc ph¸t hµnh : ViÖc ph¸t hµnh thÎ tu©n theo c¸c b-íc sau : * B-íc 1 : Kh¸ch hµng göi ®¬n vµ c¸c hå s¬ cÇn thiÕt yªu cÇu ®-îc sö dông thÎ tÝn dông ®Õn ng©n hµng. * B-íc 2 : Khi nhËn ®-îc hå s¬ yªu cÇu ph¸t hµnh thÎ cña kh¸ch hµng, bé phËn ph¸t hµnh thÎ sÏ tiÕn hµnh thÈm ®Þnh vµ ra quyÕt ®Þnh chÊp nhËn hoÆc tõ chèi ph¸t hµnh Víi nh÷ng hå s¬ ®-îc chÊp nhËn, göi th«ng b¸o quyÕt ®Þnh chÊp nhËn ph¸t hµnh cïng víi hîp ®ång sö dông thÎ cho kh¸ch hµng tíi trung t©m ph¸t hµnh thÎ ®ång thêi x¸c ®Þnh c¸c h¹n møc cho kh¸ch hµng. Gi¶i ph¸p ph¸t triÓn thÞ tr-êng thÎ tÝn dông ë Ng©n hµng Ngo¹i th-¬ng ViÖt Nam12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 * B-íc 3 : Trung t©m thÎ sÏ tiÕn hµnh më tµi kho¶n thÎ tÝn dông cho kh¸ch hµng cËp nhËt hå s¬ vµ tiÕn hµnh in thÎ. Sau khi in xong thÎ vµ x¸c ®Þnh sè PIN, thÎ ®-îc trao cho bé phËn ph¸t hµnh thÎ ®Ó trao thÎ cho kh¸ch hµng ®¶m b¶o an toµn bÝ mËt. 2. C¬ chÕ thanh to¸n: ViÖc thanh to¸n thÎ tÝn dông ph¶i tu©n theo c¸c qui ®Þnh cña luËt ph¸p, luËt lÖ hiÖn hµnh cña tæ chøc thÎ quèc tÕ vµ c¸c qui ®Þnh cña c¸c ng©n hµng tham gia ph¸t hµnh, thanh to¸n thÎ tÝn dông. a. C¸c chñ thÓ tham gia vµo qui tr×nh thanh to¸n thÎ tÝn dông: - Ng©n hµng ph¸t hµnh: lµ ng©n hµng cung cÊp tÝn dông cho kh¸ch hµng d-íi h×nh thøc thÎ tÝn dông, tham gia vµo qu¸ tr×nh thanh to¸n víi tc¸ch lµ chñ nî vµ cã tr¸ch nhiÖm thanh to¸n l¹i cho ng©n hµng thanh to¸n vµ c¸c ®iÓm chÊp nhËn thÎ. - Ng©n hµng thanh to¸n : lµ héi viªn cña tæ chøc thÎ tÝn dông quèc tÕ nh-ng chØ tham gia thanh to¸n. Ng©n hµng nµy chÞu tr¸ch nhiÖm thanh to¸n tiÒn cho c¸c ®iÓm tiÕp nhËn thÎ ®· ký hîp ®ång víi m×nh vµ ®¸p øng yªu cÇu rót tiÒn mÆt cña chñ thÎ. -Ng©n hµng ®¹i lý cña ng©n hµng thanh to¸n: lµ ng©n hµng thùc hiÖn c¸c dÞch vô thanh to¸n nh- nhê thu, øng tiÒn cho chñ thÎ... th«ng qua hîp ®ång ®¹i lý ký kÕt víi ng©n hµng thanh to¸n. - Chñ thÎ: lµ ng-êi ®-îc ng©n hµng ph¸t hµnh cho phÐp sö dông thÎ tÝn dông. - Ng-êi chÞu tr¸ch nhiÖm thanh to¸n: ng-êi cã tr¸ch nhiÖm thanh to¸n sè d- ®Õn h¹n trªn sao kª cña thÎ tÝn dông. Gi¶i ph¸p ph¸t triÓn thÞ tr-êng thÎ tÝn dông ë Ng©n hµng Ngo¹i th-¬ng ViÖt Nam13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - C¬ së chÊp nhËn thÎ (Merchant): lµ c¸c ®¬n vÞ cung øng hµng ho¸, dÞch vô chÊp nhËn thanh to¸n b»ng thÎ cã ký hîp ®ång víi ng©n hµng ph¸t hµnh, thanh to¸n. - Tæ chøc thÎ tÝn dông quèc tÕ : lµ hiÖp héi c¸c thµnh viªn ph¸t hµnh vµ thanh to¸n thÎ tÝn dông quèc tÕ ®ång thêi lµ trung t©m xö lý cÊp phÐp vµ thanh to¸n cho c¸c thµnh viªn. Gi¶i ph¸p ph¸t triÓn thÞ tr-êng thÎ tÝn dông ë Ng©n hµng Ngo¹i th-¬ng ViÖt Nam14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 b. Qui tr×nh thanh to¸n : s¬ ®å 2 : Kh¸i qu¸t qu¸ tr×nh thanh to¸n, thu nî thÎ tÝn dông (2) Cung cÊp hçn hîp dÞch vô rót tiÒn mÆt Chñ thÎ (10) Chñ thÎ thanh to¸n cho NH ph¸t hµnh (1)- Mua hµng ho¸ dÞch vô hoÆc rót tiÒn b»ng thÎ tÝn dông ( (9) Göi sao kª cho chñ thÎ yªu cÇu thanh to¸n Ng©n hµng PH C¬ së chÊp nhËn thÎ hoÆc ng©n hµng ®¹i lý thanh to¸n (4) B¸o cã cho merchant hoÆc NH§LTT (7) B¸o nî ng©n hµng ph¸t hµnh (3) Göi ho¸ ®¬n thanh to¸n thÎ (6) B¸o cã cho NHTT Ng©n hµng thanh to¸n (5 )LËp göi chøng tõ nhê thu Tæ chøc thÎ Quèc tÕ (8)Thanh to¸n theo b¸o nî cña tæ chøc thÎ Quèc tÕ *B-íc 1: Chñ thÎ sö dông thÎ tÝn dông ®Ó mua hµng ho¸ hoÆc rót tiÒn mÆt t¹i c¬ së chÊp nhËn thÎ hoÆc ng©n hµng ®¹i lý thanh to¸n. Gi¶i ph¸p ph¸t triÓn thÞ tr-êng thÎ tÝn dông ë Ng©n hµng Ngo¹i th-¬ng ViÖt Nam15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 *B-íc 2: C¸c c¬ së chÊp nhËn thÎ hoÆc ng©n hµng ®¹i lý thanh to¸n cung cÊp hµng ho¸, dÞch vô theo qui ®Þnh trong hîp ®ång chÊp nhËn thÎ ký kÕt víi ng©n hµng thanh to¸n. *B-íc 3: C¸c c¬ së chÊp nhËn thÎ sÏ lËp ho¸ ®¬n vÒ giao dÞch vµ ho¸ ®¬n ®ã sÏ ®-îc göi ®Õn hoÆc ng©n hµng thanh to¸n, hoÆc ng©n hµng ®¹i lý thanh to¸n trong vßng bèn ngµy kÓ tõ ngµy giao dÞch ph¸t sinh. *B-íc 4: C¸c ng©n hµng nµy sÏ ghi cã cho tµi kho¶n cña ®iÓm tiÕp nhËn thÎ ®ång thêi l-u ho¸ ®¬n lµm chøng tõ gèc ®Ó tra so¸t vµ gi¶i quyÕt khiÕu n¹i ph¸t sinh khi cÇn thiÕt. *B-íc 5: Ng©n hµng thanh to¸n sau ®ã sÏ lËp bé chøng tõ nhê thu göi trung t©m thanh to¸n cña tæ chøc thÎ quèc tÕ ®Ó thanh to¸n víi ng©n hµng ph¸t hµnh. *B-íc 6: Khi nhËn ®-îc b¸o cã tõ trung t©m, ng©n hµng ®¹i lý vµ ng©n hµng thanh to¸n ®èi chiÕu víi hå s¬ gèc vµ lµm thñ tôc tÊt to¸n tµi kho¶n nhê thu. *B-íc 7 + 8: T¹i ng©n hµng ph¸t hµnh, c¨n cø b¶ng kª do tæ chøc thÎ quèc tÕ göi tíi nhê thu, b¸o cã cho trung t©m sè tiÒn ®· thanh to¸n theo b¶ng kª vµ lµm thñ tôc thanh to¸n. *B-íc 9: Ng©n hµng ph¸t hµnh sÏ göi sao kª hµng th¸ng cho chñ thÎ yªu cÇu thanh to¸n. *B-íc 10: Chñ thÎ ph¶i thanh to¸n tèi thiÓu 20% sè d- (bao gåm dnî kú tr-íc vµ tæng sè ph¸t sinh trong kú kÓ c¶ phÝ vµ l·i.) Qu¸ tr×nh th«ng tin vµ thanh to¸n gi÷a ng©n hµng thanh to¸n, ng©n hµng ph¸t hµnh tæ chøc thÎ quèc tÕ ®-îc thùc hiÖn qua m¹ng ONLINE. Cßn gi÷a ng©n hµng ph¸t hµnh, ng©n hµng thanh to¸n vµ c¸c ®iÓm tiÕp nhËn thÎ cã thÓ thùc hiÖn b»ng 2 c¸ch: : ONLINE ( th«ng tin vÒ thÎ ®-îc kiÓm tra trùc tiÕp th«ng qua tiÕp nèi m¹ng víi ng©n hµng ph¸t hµnh ) hoÆc OFFLINE ( kiÓm tra tÝnh chÝnh x¸c cña thÎ th«ng qua viÖc ®Þnh d¹ng m· sè b»ng m¸y cµ tay ). Thanh to¸n b»ng ONLINE chØ mÊt 10 gi©y cho mçi giao dÞch, qui Gi¶i ph¸p ph¸t triÓn thÞ tr-êng thÎ tÝn dông ë Ng©n hµng Ngo¹i th-¬ng ViÖt Nam16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 tr×nh thanh to¸n khÐp kÝn vµ tèc ®é thanh to¸n thÎ ®· ®-a thÎ tÝn dông lµ dÞch vô thanh to¸n ®iÖn tö hµng ®Çu cña ng©n hµng. V. Rñi ro, qu¶n lý phßng ngõa rñi ro trong kinh doanh thÎ : A. C¸c lo¹i rñi ro trong kinh doanh thÎ: Trong bÊt cø mét ho¹t ®éng kinh doanh thuéc bÊt cø thuéc ngµnh nµo còng hµm chøa rñi ro. Ho¹t ®éng kinh doanh thÎ tÝn dông cña ng©n hµng cñng kh«ng n»m ngoµi qui luËt nµy. Theo thèng kª cña tæ chøc thÎ quèc tÕ, doanh sè thanh to¸n thÎ toµn cÇu bao gåm ( thÎ VISA, Mastercard, JCB, AMEX, ...) n¨m 1996 ®¹t 1800 tû USD, n¨m 1997 ®¹t 2500 tû USD. Trong ®ã mçi n¨m c¸c tæ chøc thÎ quèc tÕ vµ c¸c thµnh viªn ph¶i chi kh«ng d-íi 1% doanh sè cho rñi ro vµ phßng ng-µ rñi ro. §iÒu ®ã chøng tá viÖc qu¶n lý vµ phßng ngõa rñi ro trong kinh doanh thÎ cña c¸c tæ chøc thÎ quèc tÕ còng nh- c¸c thµnh viªn lµ v« cïng quan träng. Rñi ro vµ nguy c¬ rñi ro cã thÓ xuÊt hiÖn bÊt cø lóc nµo, kh©u nµo trong toµn bé qu¸ tr×nh ph¸t hµnh, sö dông vµ thanh to¸n thÎ. 1. Rñi ro trong kh©u ph¸t hµnh : a. §¬n ph¸t hµnh víi c¸c th«ng tin gi¶ m¹o ( Fraudulent Applicatiopns): Ng©n hµng cã thÎ ph¸t hµnh thÎ cho kh¸ch hµng cã ®¬n xin ph¸t hµnh thÎ víi c¸c th«ng tin gi¶ m¹o do kh«ng thÈm ®Þnh kü cña c¸c th«ng tin cña kh¸ch hµng trªn hå s¬ xin ph¸t hµnh thÎ. Tr-êng hîp nµy dÉn ®Õn nh÷ng rñi ro vÒ tÝn dông cho ng©n hµng ph¸t hµnh khi chñ thÎ sö dông thÎ vµ kh«ng cã kh¶ n¨ng thanh to¸n. b. Chñ thÎ kh«ng nhËn ®-îc thÎ do ng©n hµng ph¸t hµnh göi (Nerver Reciered Issue): Ng©n hµng ph¸t hµnh göi thÎ cho chñ thÎ b»ng b-u ®iÖn nh-ng thÎ bÞ ®¸nh c¾p trªn ®-êng göi ®Õn. ThÎ bÞ sö dung trong khi chñ thÎ chÝnh thøc kh«ng hay biÕt g× vÒ viÖc thÎ ®· göi cho m×nh. NÕu kh«ng cã biÖn ph¸t Gi¶i ph¸p ph¸t triÓn thÞ tr-êng thÎ tÝn dông ë Ng©n hµng Ngo¹i th-¬ng ViÖt Nam17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 qu¶n lý ®¶m b¶o, ng©n hµng ph¸t hµnh chÞu mäi rñi ro ®èi víi c¸c giao dÞch ®-îc thùc hiÖn trong tõng tr-êng hîp nµy. c. Tµi kho¶n cña chñ thÎ bÞ lîi dông ( Account Take over): Rñi ro ph¸t sinh khi ®Õn kú ph¸t hµnh thÎ, ng©n hµng ph¸t hµnh nh©n ®-îc th«ng b¸o thay ®æi ®Þa chØ cña chñ thÎ vµ ®-îc yªu cÇu göi thÎ míi vÒ ®Þa chØ míi. Do kh«ng kiÓm tra tÝnh x¸c thùc cña th«ng b¸o ®ã nªn ng©n hµng ®· göi thÎ theo yªu cÇu nh-ng thùc ra ®©y kh«ng ph·i lµ yªu cÇu cña chñ thÎ ®Ých thùc. Tµi kho¶n cña chñ thÎ ®· bÞ ng-êi kh¸c sö dung chØ ®-îc ph¸t hiÖn khi chñ thÎ ®Ých thùc kh«ng nhËn ®-îc thÎ, liªn l¹c víi ng©n hµng ph¸t hµnh hoÆc khi ng©n hµng yªu cÇu chñ thÎ thanh to¸n sao kª . Tr-êng hîp nµy dÔ dÉn ®Õn rñi ro cho chñ thÎ vµ ng©n hµng ph¸t hµnh. 2. Rñi ro trong kh©u l-u hµnh vµ thanh to¸n thÎ : a. ThÎ gi¶ ( Counterfeit Card) : ThÎ do c¸c tæ chóc téi ph¹m hoÆc c¸ nh©n lµm gi¶ c¨n cø vµo c¸c th«ng tin cã ®-îc tõ c¸c chøng tõ giao dÞch thÎ hoÆc thÎ mÊt c¾p, thÊt l¹c. ThÎ gi¶ ®-îc sö dông t¹o ra c¸c giao dÞch gi¶ m¹o sÏ g©y ra tæn thÊt cho ng©n hµng ph¸t hµnh. V× theo qui ®Þnh tæ chøc cña thÎ quèc tÕ, ng©n hµng ph¸t hµnh ph¶i chÞu hoµn toµn tr¸ch nhiÖm víi mäi giao dÞch sö dông thÎ gi¶ cã m· sè ( BIN ) cña NHPH. §©y lµ lo¹i rñi ro ®Æc biÖt nguy hiÓm vµ khã qu¶n lý v× n»m ngoµi sù dù ®o¸n cña NHPH. b. ThÎ mÊt c¾p thÊt l¹c ( Lost - Stolen Card ): Chñ thÎ mÊt c¾p bÞ hoÆc thÊt l¹c thÎ vµ c¸c thÎ ®-îc 1 ng-êi kh¸c sö dông tr-íc khi chñ thÎ kÞp th«ng b¸o cho ng©n hµng ph¸t hµnh ®Ó cã c¸c biÖn ph¸p h¹n chÕ sö dông hoÆc thu håi thÎ. C¸c tæ chøc téi ph¹m cã thÎ in næi vµ m· ho¸ l¹i c¸c thÎ ®Ó thùc hiÖn c¸c giao dÞch thÎ gi¶. Tr-êng hîp nµy dÔ dÉn ®Õn rñi ro cho chñ thÎ hoÆc ng©n hµng ph¸t hµnh. Lo¹i rñi ro nµy chiÕm tû lÖ lín nhÊt trong c¸c lo¹i, chiÕm xÊp xØ 99%. Gi¶i ph¸p ph¸t triÓn thÞ tr-êng thÎ tÝn dông ë Ng©n hµng Ngo¹i th-¬ng ViÖt Nam18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 c. Thanh to¸n hµng ho¸ , dÞch vô b»ng thÎ qua th- , ®iÖn tho¹i (Mail, Telephone order): C¬ së chÊp nhËn thÎ cung cÊp hµng ho¸ dÞch vô theo yªu cÇu cña chñ thÎ qua th- hoÆc ®iÖn tho¹i trªn c¬ së c¸ th«ng tin vÒ thÎ nh- : Lo¹i thÎ, sè thÎ, ngµy hiÖu lùc, tªn chñ thÎ. Trong tr-êng hîp chñ thÎ chÝnh thøc kh«ng ph¶i lµ kh¸ch ®Æt mua hµng CSCNT th× giao dÞch ®ã cña CSNT bÞ NHPH tõ chèi thanh to¸n. Tr-êng hîp nµy dÔ dÉn ®Õn rñi ro cho CSCT hoÆc NHTT. d. Nh©n viªn CSCNT in nhiÒu ho¸ ®¬n thanh to¸n cña mét thÎ (Multipe imprints): Khi thùc hiÖn giao dÞch, nh©n viªn cña CSCNT ®· cè t×nh in ra nhiÒu bé ho¸ ®¬n thanh to¸n thÎ nh-ng chØ giao mét bé ho¸ ®¬n cho chñ thÎ ký ®Ó thanh to¸n giao dÞch. Sau ®ã nh©n viªn cña CSCNT m¹o ch÷ ký thËt cña chñ thÎ ®Ó nép ho¸ ®¬n thanh to¸n cho NHTT. e. T¹o b¨ng tõ gi¶ : Lµ lo¹i gi¶ m¹o giao dÞch thÎ sö dông kü thuËt céng nghÖ cao. Trªn c¬ së thu nhËp c¸c th«ng tin trªn b¨ng tõ cña thÎ thËt thanh to¸n t¹i c¸c CSCNT, c¸c tæ chøc téi ph¹m lµm thÎ gi¶ ®· sö dông c¸c phÇm mÒm riªng ®· m· ho¸ vµ in t¹o c¸c b¨ng tõ trªn thÎ gi¶. Sau ®ã chóng thùc hiÖn c¸c giao dÞch gi¶ m¹o. Tr-êng hîp nµy dÉn ®Õn rñi ro cho NHTT hoÆc cho NHPH hoÆc chñ thÎ. Lo¹i gi¶ m¹o nµy ®ang rÊt ph¸t triÓn ë c¸c n-íc tiªn tiÕn. B.Qu¶n lý, phßng ngõa rñi ro : §Ó phßng ngõa vµ qu¶n lý rñi ro, gãp phÇn gi¶m tæn thÊt cho c¸c ng©n hµng thµnh viªn, c¸c tæ chøc thÎ quèc tÕ ®· x©y dùng mét hÖ thèng c¸c quy t¾c tiªu chuÈn vÒ qu¶n lý rñi ro vµ b¶o mËt cho c¸c thµnh viªn tu©n thñ, mét hÖ thèng nèi m¹ng trùc tiÕp gi÷a c¸c tæ chøc thÎ quèc tÕ vµ c¸c thµnh viªn ®Ó xö lý, trao ®æi th«ng tin vµ qu¶n lý rñi ro trªn toµn cÇu. Bªn c¹nh ®ã, c¸c tæ chøc thÎ quèc tÕ ®· tæ chøc c¸c ch-¬ng tr×nh dÞch vô hç trî, Gi¶i ph¸p ph¸t triÓn thÞ tr-êng thÎ tÝn dông ë Ng©n hµng Ngo¹i th-¬ng ViÖt Nam19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 c¸c ch-¬ng tr×nh tËp huÊn, ®µo t¹o nghiÖp vô... nh»m n©ng cao tr×nh ®é còng nh- trî gióp kü thuËt vµ nghiÖp vô cho c¸c ng©n hµng thµnh viªn trong phßng ngõa vµ qu¶n lý rñi ro. Tuy vËy, ngoµi viÖc tu©n thñ c¸c nguyªn t¾c, quy ®Þnh cña tæ chøc thÎ quèc tÕ, b¶n th©n c¸c ng©n hµng thµnh viªn cÇn ph¶i cã sù quan t©m ®óng møc ®èi víi vÊn ®Ò qu¶n lý vµ phßng ngõa rñi ro. Nh»m h¹n chÕ thÊp nhÊt rñi ro, ng©n hµng ph¸t hµnh ph¶i thÈm ®Þnh kh¸ch hµng tr-íc khi ph¸t hµnh thÎ còng nh- qui ®Þnh vÒ thÕ chÊp, cÇm cè, b¶o l·nh. Tr-íc khi cÊp thÎ tÝn dông ng©n hµng ph¸t hµnh ph¶i ký hîp ®ång víi kh¸ch hµng vµ göi thÎ ®· ph¸t hµnh ®Õn ®óng chñ thÎ. Ng©n hµng ph¸t hµnh cã tr¸ch nhiÖm h-íng dÉn chñ thÎ hiÓu biÕt th«ng th¹o c¸c ®iÒu kho¶n trong hîp ®ång sö dông thÎ, c¸ch sö dông thÎ vµ l-u gi÷ ho¸ ®¬n khi thanh to¸n hµng ho¸ hoÆc øng tiÒn mÆt t¹i c¸c quÇy. Chñ thÎ cÇn n¾m v÷ng c¸ch b¶o qu¶n vµ b¶o mËt thÎ, thñ tôc thanh to¸n sao kª, thñ tôc liªn hÖ víi ng©n hµng ph¸t hµnh khi thÎ bÞ mÊt c¾p, thÊt l¹c hoÆc khi cã sù thay ®æi ®Þa chØ liªn hÖ còng nh- c¸c thñ tôc gi¶i quyÕt tranh chÊp, khiÕu n¹i. VI. C¸c tæ chøc thÎ tÝn dông quèc tÕ vµ mét sè thÞ tr-êng thÎ tÝn dông næi bËt trªn thÕ giíi: 1.Hai tæ chøc thÎ quèc tÕ Mastercard & Visa International: HiÖn nay, Mastercard & Visa International lµ hai tæ chøc ph¸t hµnh vµ thanh to¸n thÎ lín nhÊt thÕ giíi. Víi Visa card, ng-êi ta biÕt ®Õn nã lÇn ®Çu tiªn vµo n¨m 1977 khi Banh of American liªn kÕt víi nhiÒu ng©n hµng kh¸c ë nhiÒu bang ®Ó ph¸t hµnh vµ thanh to¸n mét lo¹i thÎ tÝn dông trªn toµn n-íc Mü. Sù liªn kÕt ban ®Çu chØ lµ biÖn ph¸p tr¸nh tÝnh c¹nh tranh vµ ph©n chia thÞ tr-êng. Nh-ng chÝnh sù liªn kÕt nµy ®· t¹o nªn mét thÕ m¹nh Gi¶i ph¸p ph¸t triÓn thÞ tr-êng thÎ tÝn dông ë Ng©n hµng Ngo¹i th-¬ng ViÖt Nam20
- Xem thêm -