Tài liệu Giải pháp hoàn thiện nghiệp vụ thánh toán quốc tế tại chi nhánh ngân hàng cổ phần phương nam – hà nội

  • Số trang: 66 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 34 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi më ®Çu Sù hîp t¸c vµ tham gia ph©n c«ng lao ®éng quèc tÕ t¨ng lªn kh«ng ngõng kh«ng nh÷ng lµm cho trao ®æi hµng ho¸ trong n-íc gia t¨ng mµ cßn lµm cho sù trao ®æi hµng ho¸ vµ dÞch vô gi÷a c¸c n-íc ph¸t triÓn. C¸c mèi liªn hÖ kinh tÕ gi÷a c¸c n-íc ngµy cµng ph¸t triÓn vµ dÇn dÇn t¹o thµnh mét thÞ tr-êng thÕ giíi thèng nhÊt. Trªn c¬ së c¸c mèi quan hÖ kinh tÕ gi÷a c¸c n-íc dÉn ®Õn vÊn ®Ò xuÊt nhËp khÈu vµ hÖ thèng liªn ng©n hµng gi÷a c¸c quèc gia ®-îc ®Èy lªn mét tÇm cao míi. Ngo¹i th-¬ng ph¸t triÓn, lóc nµy thanh to¸n quèc tÕ rÊt cÇn thiÕt cho viÖc trao ®æi vµ thanh to¸n gi÷a c¸c quèc gia, ®ång thêi ®ãng vai trß quan träng trong nÒn kinh tÕ ®èi ngo¹i vµ ngo¹i th-¬ng. HÖ thèng thanh to¸n ngµy nay rÊt ph¸t triÓn. ThiÕt nghÜ r»ng, viÖc nghiªn cøu vÊn ®Ò nµy lµ rÊt cÇn thiÕt cho mçi thµnh viªn khi tham gia nghiªn cøu kinh tÕ. Thêi kú tõ 1989 trë l¹i ®©y ®· ph¶n ¸nh râ nÐt tÝnh cÊp thiÕt cña thanh to¸n quèc tÕ. Mong r»ng sù t×m hiÓu nµy sÏ t¹o lËp ®-îc mét sè th«ng tin phôc vô cho viÖc nghiªn cøu hÖ thèng thanh to¸n quèc tÕ ®i s©u s¸t h¬n vÒ t×nh h×nh quèc tÕ vµ ViÖt Nam trong lÜnh vùc kinh tÕ ®èi ngo¹i mµ ®Æc biÖt lµ trong ngo¹i th-¬ng. Qua thêi gian thùc tËp t¹i Chi nh¸nh Ng©n hµng th-¬ng m¹i Cæ phÇn Ph-¬ng Nam- Hµ Néi d-íi sù h-íng dÉn cña TS- §µo v¨n Hïng, Em ®· chän ®Ò tµi nghiªn cøu “Gi¶i ph¸p hoµn thiÖn nghiÖp vô th¸nh to¸n quèc tÕ t¹i chi nh¸nh Ng©n hµng cæ phÇn PH¦¥NG NAM – Hµ Néi”. Trong qu¸ tr×nh häc v¯ nghiªn cøu kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu xãt, Em rÊt mong ®-îc sù gãp ý ®Ó cã thÓ hoµn thiÖn thªm kiÕn thøc vÒ vÊn ®Ò nµy. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! [1] Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ch-¬ng I: C¸c ph-¬ng thøc thanh to¸n quèc tÕ I. C¸c ph-¬ng thøc thanh to¸n quèc tÕ......................................................................... 1.1Kh¸i niÖm vµ c¸c ®Æc tr-ng vÒ thanh to¸n quèc Õ............................................05 1.2TÝnh bøc xøcvµ cÇn thiÕt cña hÖ thèng thanh to¸n quèc tÕ trong ngo¹i th-¬ng..................................................................................................................05 1.3C¸c nh©n tè ¶nh h-ëng ®Õn ph-¬ng thøc thanh to¸n quèc tÕ trong ngo¹i th-¬ng.................................................................................................06. 2. C¸c ph-¬ng tiÖn thanh to¸n quèc tÕ th«ng dông trong ngo¹i th-¬ng: 2.1 Hèi phiÕu.....................................................................................................08 2.2 SÐc...............................................................................................................09 2.3Kú phiÕu.......................................................................................................12 3. C¸c ®iÒu kiÖn thanh to¸n quèc tÕ quy ®Þnh trong hîp ®ång mua b¸n ngo¹i th-¬ng: 3.1 §iÒu kiÖn tiÒn tÖ:.........................................................................................14 3.2 §iÒu kiÖn ®Þa ®iÓm thanh to¸n....................................................................16 3.3 §iÒu kiÖn thêi gian thanh to¸n....................................................................16 3.4 §iÒu kiÖn ph-¬ng thøc thanh to¸n..............................................................16 4. C¸c nh©n tè ¶nh h-ëng ®Õn thanh to¸n quèc tÕ. 4.1Tû gi¸ hèi ®o¸i.............................................................................................17 4.2Vai trß cña Ng©n hµng trong thanh to¸n quèc tÕ.........................................17 Ch-¬ng II: Thùc tr¹ng cña hÖ thèng thanh to¸n quèc tÕ t¹i ng©n hµng th-¬ng m¹i cæ phÇn ph-¬ng nam . I . Tæng quan vÒ Ng©n hµng Ph-¬ng nam 1.1 Sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña Ng©n hµng Cæ phÇn PH¦¥NG NAM...................19 [2] Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.2 C¸c ho¹t ®éng kinh doanh chñ yÕu..............................................................20 II. T×nh h×nh ho¹t ®éng c¸c nghiÖp vô thanh to¸n quèc tÕ t¹i chi nh¸nh NHTMCP Ph-¬ng Nam. ChÝnh s¸ch liªn quan ®Õn dÞch vô thanh to¸n quèc tÕ cña Ng©n hµng...................28 2.2 T×nh h×nh ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ t¹i NHTMCP- Ph-¬ng Nam...................30 2.3 Ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ t¹i chi nh¸nh Hµ Néi..............................................32 2.3.1Ph-¬ng thøc thanh to¸n quèc tÕ L/C ...............................................................34 2.3.2 ¸p dông ph-¬ng thøc thanh to¸n quèc tÕ L/C vµo ho¹t ®éng.........................37. 2.3.3 TÝn dông theo h×nh thøc thanh to¸n b»ng L/C................................................39 2.4 ¦u vµ nh-îc ®iÓm vÒ ho¹t ®éng kinh doanh cña chi nh¸nh..................................42 2.4.1 ¦u ®iÓm..........................................................................................................42 2.4.2 Nh-îc ®iÓm.....................................................................................................44 Ch-¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ dÓ ph¸t triÓn hÖ thèng thanh to¸n quèc tÕ th«ng qua c¸c ph-¬ng thøc thanh to¸n quèc tÕ hiÖn nay. I. §Þnh h-íng ph¸t triÓn ho¹t ®éng tÝn dông xuÊt nhËp khÈu cña NHTMCP- Ph-¬ng Nam...................................................................................................46. II. Gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ. 2.1 §èi víi vÊn ®Ò thanh to¸n quèc tÕ........................................................................47 2.2 Gi¶i ph¸p më réng thanh to¸n quèc tÕ ®èi víi doanh nghiÖp ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu t¹i chi nh¸nh Hµ Néi ...............................................................................47 2.2.1 T¨ng tæng d- nî cho vay xuÊt nhËp khÈu..............................................48 2.2.2 Chñ ®éng t×m b¹n hµng..........................................................................52 2.2.3 Ho¹t ®éng Marketing mét c¸ch cã hiÖu qu¶..........................................53 2.2.4 B¶o ®¶m l-îng ngo¹i tÖ cho ho¹t ®éng cho vay xuÊt nhËp khÈu..........55 [3] Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2.2.5 TiÕp tôc ®µo t¹o n©ng cao tr×nh ®é c¸n bé trong Ng©n hµng..................55 2.3 KiÕn nghÞ ®èi víi Ng©n hµng TMCP Ph-¬ng Nam.................................................. 2.3.1 HiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ ng©n hµng, t¹o thÕ c¹nh tranh míi..................56 2.3.2 Cñng cè vµ më réng hÖ thèng chi nh¸nh................................................57 2.3.3 N©ng møc uû quyÒn phans quyÕt cho vay ngo¹i tÖ.................................57 2.3.4 Níi láng ho¹t ®éng huy ®éng vèn..........................................................58 2.4 KiÕn nghÞ ®èi víi Nhµ n-íc vµ Ng©n hµng Nhµ n-íc.............................................. 2.4.1 VÒ hÖ thèng luËt vµ v¨n b¶n d-íi luËt....................................................58 2.4.2 VÒ chñ tr-¬ng c¬ cÊu l¹i ng©n hµng.......................................................59 2.4.3 Thµnh lËp ng©n hµng chi nh¸nh xuÊt nhËp khÈu....................................60 2.4.4 Ph¸t triÓn thÞ tr-êng hèi ®o¸i hoµn h¶o ®Ó më réng nguån vèn b»ng ngo¹i tÖ, cung cÊp cho hÖ thèng cho vay xuÊt nhËp khÈu.................................62 KÕt luËn.......................................................................................................................63 [4] Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ch-¬ng I: C¸c ph-¬ng thøc thanh to¸n quèc tÕ I. Kh¸i niÖm vµ sù cÇn thiÕt ph¶i nghiªn cøu TTQT 1.Kh¸i niÖm vÒ thanh to¸n quèc tÕ. Chóng ta ®Òu hiÓu r»ng , ngµy nay mçi quèc gia ®Òu cã quan hÖ kh«ng nhiÒu th× Ýt víi c¸c quèc gia kh¸c v× nhu cÇu cuéc sèng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ. §ßi hái cña con ng-êi ®· lµm cho trao ®æi ngµy cµng më réng kh¾p thÕ giíi. 1.1 Kh¸i niÖm vÒ thanh to¸n quèc tÕ. Chóng ta ®Òu biiÕt r»ng, ngµy nay mçi quèc gia ®Òu cã quan hÖ kh«ng Ýt th× nhiÒu víi c¸c quèc gia kh¸c v× nhu cÇu cuéc sèng vµ ph¸t triÓn thÞ tr-êng. §ßi cña con ng-êi ®· lµm cho trao ®æi ngµy cµng më réng kh¾p thÕ giíi. Qu¸ tr×nh trao ®æi nµy kÐo theo hai lo¹i quan hÖ: 1> quan hÖ thanh to¸n trùc tiÕp gi÷a ng-êi mua vµ kÎ b¸n, 2> quan hÖ thanh to¸n gi¸n tiÕp gi÷a c¸c quèc gia. V× nh÷ng quan hÖ thanh to¸n nµy v-ît qua biªn giíi, ng-êi ta gäi ®ã lµ thanh to¸n quèc tÕ. VËy: Khi biªn giíi h÷u h×nh gi÷a c¸c quèc gia cßn tån t¹i th× mäi ho¹t ®éng thanh to¸n, chuyÓn, nh-îng tiÒn, tµi s¶n gi÷a mét n-íc víi c¸c n-íc kh¸c trªn thÕ giíi ®-îc gäi lµ thanh to¸n quèc tÕ (TTQT). 1.2 TÝnh bøc xóc vµ cÇn thiÕt cña hÖ thèng TTQT trong ngo¹i th-¬ng. Kh«ng ph¶i ®îi ®Õn khi thÕ giíi nhÊt thÓ ho¸ thµnh mét céng ®ång, nhu cÇu tån t¹i vµ ph¸t triÓn tèt h¬n cho con ng-êi ®· thóc ®Èy c¸c n-íc ph¶i cã quan hÖ bu«n b¸n, ®Çu t- vµ liªn kÕt víi nhau. Do vËy, TTQT gi÷a c¸c n-íc lµ ®iÒu kiÖn tÊt yÕu. Suy cho cïng, môc tiªu phÊn ®Êu thiÕt lËp c¬ së chung cho c¸c ®ång tiÒn tõ ®Çu thÕ kû ®Õn nay nh- hÖ thèng tiÒn tÖ thÕ giíi vµ c¸c thiÕt chÕ tµi chÝnh ®a quèc gia lµ nh»m hç trî cho qu¸ tr×nh TTQT gi÷a c¸c n-íc trªn thÕ giíi. [5] Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tõ ®iÒu kiÖn kh¸ch quan cho ®Õn chñ quan ®Òu ph¶n ¸nh râ TTQT lµ rÊt cÇn thiÕt. Th-¬ng m¹i nãi riªng vµ nÒn kinh tÕ nãi chung ®Òu liªn quan ®Õn TTQT®Ó héi nhËp vµ cïng ph¸t triÓn víi kinh tÕ c¸c n-íc trªn thÕ giíi. §ã lµ ®iÒu kiÖn ®Ó ph¸t triÓn vµ héi nhËp cïng kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíi, cïng víi c¸c tæ chøc kinh tÕ t¹o søc m¹nh cho kinh tÕ ®èi ngo¹i vµ ngo¹i th-¬ng lªn mét b-íc tiÕn míi. 1.3 C¸c nh©n tè ¶nh h-ëng ®Õn ph¸t triÓn TTQT trong ngo¹i th-¬ng. Gi÷a c¸c quèc gia, ngo¹i tÖ lµ tµi s¶n dù tr÷ dïng ®Ó ®èi tho¹i víi n-íc ngoµi. Cho nªn viÖc l-u chuyÓn ra vµo cña lo¹i tiÒn tµi s¶n nµy ®-îc chÝnh phñ theo dâi. Qu¸ tr×nh theo dâi nãi rtªn lµm cho viÖc bu«n b¸n víi n-íc ngoµi ®-îc thÓ hiÖn trªn sæ s¸ch quèc gia. Lo¹i sæ s¸ch mµ quèc gia dïng ®Ó thÓ hiÖn c¸c luång thanh to¸n vµ tr¶ nî gi÷a ng-êi trong n-íc vµ ngoµi n-íc ®-îc gäi lµ c¸n c©n thanh to¸n. C¸c nh©n tè ®-îc ph¶n ¸nh trªn c¸n c©n thanh to¸n ®ång thêi cho ta thÊy sù ¶nh h-ëng vµ sù t¸c ®éng ®Õn sù biÕn ®éng cña TTQT. Tµi kho¶n v·ng lai. Tµi kho¶n vèn. Tµi kho¶n dù tr÷ chÝnh thøc. - Tµi kho¶n v·ng lai:bao gåm xuÊt khÈu, nhËp khÈu hµng ho¸ dÞch vô. - Tµi kho¶n vèn: bao gåm mua, b¸n c¸c tµi s¶n nh- cæ phÇn, tr¸i phiÕu, tµi kho¶n ng©n hµng, bÊt ®éng s¶n vµ doanh nghiÖp. - Tµi kho¶n dù tr÷ chÝnh thøc: bao gåm mua b¸n tµi s¶n dù tr÷ quèc gia, ngo¹i tÖ, vµng vµ quyÒn rót vèn ®Æc biÖt (SDRs). Th-¬ng m¹i quèc tÕ lµ sù xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ h÷u h×nh nh- dÇu má, quÇn ¸o, xe h¬i... ®Òu ph¶n ¸nh ho¹t ®éng thanh to¸n th«ng qua c¸c ph-¬ng tiÖn thanh to¸n quèc tÕ. DÞch vô còng thuéc nhãm tµi kho¶n v·ng lai, bao gåm c¸c kho¶n ph¶i thanh to¸n vµ c¸c kho¶n ®-îc thanh to¸n vÒ cè vÊn, luËt ph¸p, dÞch vô kü thuËt, b¶n quyÒn, b»ng ph¸t minh vµ tµi s¶n tri thøc, tiÒn ®ãng b¶o hiÓm, phÝ vËn chuyÓn, chi tiªu du lÞch. C¸c kho¶n th-¬ng m¹i mang h×nh th¸i dÞch vô nµy th-êng [6] Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ®-îc gäi lµ th-¬ng m¹i v« h×nh. §ång thêi, yÕu tè thu nhËp còng bao qu¸t nh÷ng kho¶n thanh to¸n vµ kho¶n ®-îc tr¶ tõ tiÒn l·i, cæ tøc ®Õn tÊt c¶ nh÷ng thu nhËp kh¸c tõ ®Çu t- ë n-íc ngoµi. Tµi kho¶n vèn gåm 3 nhãm: ®Çu t- trùc tiÕp, ®Çu t- chøng kho¸n vµ vèn kh¸c. C¸n c©n vèn ®o l-êng chªnh lÖch gi÷a b¸n tµi s¶n cho ng-êi n-íc ngoµi vµ mua tµi s¶n tõ n-íc ngoµi. Kh«ng gièng nh- mua b¸n hµng ho¸ vµ dÞch vô, mua b¸n tµi s¶n tµi chÝnh ¶nh h-ëng ®Õn nh÷ng kho¶n thanh to¸n vµ nhËn ®-îc trong t-¬ng lai do ®Çu c¬ vÒ vèn. Tµi s¶n dù tr÷ chÝnh thøc ®ã lµ nh÷ng kho¶n mµ mét quèc gia ph¶i chi tr¶ ®Ó thanh to¸n cho ng-êi n-íc ngoµi v× th©m hôt c¸n c©n thanh to¸n, ng©n hµng trung -¬ng cña quèc gia ®ã nªn gi¶m bít tµi s¶n dù tr÷ chÝnh thøc nh- vµng, ngo¹i tÖ, SDRs, hoÆc vay ng©n hµng trung -¬ng n-íc kh¸c. Ng-îc l¹i, nÕu quèc gia cã thÆng d- trªn c¸n c©n thanh to¸n, ng©n hµng trung -¬ng n-íc ®ã sÏ tr¶ nî n-íc ngoµi hoÆc t¨ng thªm tµi s¶n dù tr÷. Tãm l¹i, mäi vÊn ®Ò ®Òu tËp trung ®Ó c©n b»ng c¸n c©n thanh to¸n trong mçi quèc gia khi tham gia vµ héi nhËp víi kinh tÕ c¸c n-íc ®Ó cã sù ph¸t triÓn hµi hoµ vµ nhÞp nhµng. Tµi kho¶n vèn vµ tµi kho¶n v·ng lai ¶nh h-ëng trùc tiÕp ®Õn hÖ thèng thanh to¸n quèc tÕ trong ngo¹i th-¬ng. §ång thêi hai tµi kho¶n trªn cµng ph¸t triÓn bao nhiªu th× thanh to¸n quèc tÕ cµng ph¸t triÓn, tµi kho¶n dù tr÷ chÝnh thøc d-íi t¸c ®éng cña chÝnh phñ ¶nh h-ëng tíi hÖ thèng thanh to¸n khi sù ph¸t triÓn kh«ng c©n ®èi cña nÒn kinh tÕ ®Æc biÖt lµ kinh tÕ ®èi ngo¹i vµ ngo¹i th-¬ng. 2. C¸c ph-¬ng tiÖn thanh to¸n th«ng dông trong ngo¹i th-¬ng. C¸c ph-¬ng tiÖn l-u th«ng tÝn dông (hèi phiÕu, kú phiÕu, sÐc) ®-îc dïng lµm ph-¬ng tiÖn thanh to¸n quèc tÕ h×nh thµnh trªn c¬ së cña sù ph¸t triÓn tÝn dông th-¬ng m¹i vµ tÝn dông ng©n hµng, cã vai trß rÊt quan träng trong thanh to¸n quèc tÕ. Trong thêi ®¹i hiÖn nay, quy m« ph¸t triÓn cùc kú réng lín cña c¸c nghiÖp vô cho vay, c¸c ph-¬ng tiÖn l-u th«ng tÝn dông ®· trë thµnh vËt mang h×nh th¸i tiÒn tÖ [7] Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ®Æc thï. Kh¸c víi tiÒn kim lo¹i mang ®Çy ®ñ gi¸ trÞ, c¸c ph-¬ng tiÖn l-u th«ng tÝn dông kh«ng cã gi¸ trÞ néi t¹i mµ nã chØ lµ dÊu hiÖu cña tiÒn tÖ mµ th«i. TiÒn thËt lµ do Nhµ n-íc ph¸t hµnh cßn ph-¬ng tiÖn l-u th«ng tÝn dông phÇn lín lµ do kÕt qu¶ cña hîp ®ång mua b¸n hµng ho¸ vµ c¸c nghiÖp vô cña ng©n hµng t¹o ra. 2.1 Hèi phiÕu (Bill of exchange) Th-¬ng phiÕu lµ c«ng cô thanh to¸n quèc tÕ th«ng dông. Th-¬ng phiÕu bao gåm hai lo¹i: hèi phiÕu vµ kú phiÕu trong ®ã hèi phiÕu ®-îc sö dông réng r·i h¬n. a-Kh¸i niÖm vµ ®Æc tr-ng cña hèi phiÕu. Hèi phiÕu lµ mét tê mÖnh lÖnh tr¶ tiÒn v« ®iÒu kiÖn do mét ng-êi ký ph¸t cho ng-êi kh¸c, yªu cÇu cña ng-êi nµy khi nh×n thÊy phiÕu, hoÆc ®Õn mét ngµy cô thÓ nhÊt ®Þnh, hoÆc ®Õn mét ngµy cã thÓ x¸c ®Þnh trong t-¬ng lai ph¶i tr¶ mét sè tiÒn nhÊt ®Þnh cho mét ng-êi nµo ®ã hoÆc theo lÖnh cña ng-êi nµy tr¶ cho ng-êi kh¸c hoÆc tr¶ cho ng-êi cÇm phiÕu. Qua kh¸i niÖm cho thÊy, hèi phiÕu cã ba ®Æc ®iÓm quan träng: -TÝnh trõu t-îng cña hèi phiÕu : Trªn hèi phiÕu kh«ng cÇn ph¶i ghi néi dung quan hÖ tÝn dông, tøc lµ nguyªn nh©n sinh ra hèi phiÕu mµ chØ ghi sè tiÒn ph¶i tr¶ víi néi dung liªn quan tíi viÖc tr¶ tiÒn. Do ®ã nghÜa vô tr¶ tiÒn cña hèi phiÕu lµ trõu t-îng. -TÝnh b¾t buéc tr¶ tiÒn cña hèi phiÕu : Ng-êi tr¶ tiÒn hèi phiÕu ph¶i tr¶ tiÒn theo ®óng néi dung ghi trªn hèi phiÕu. -TÝnh l-u th«ng cña hèi phiÕu : hèi phiÕu cã thÓ ®-îc chuyÓn nh-îng mét hay nhiÒu lÇn trong thêi h¹n cña nã. b- §iÒu kiÖn thµnh lËp hèi phiÕu : -VÒ mÆt h×nh thøc quy ®Þnh: + Hèi phiÕu lµm thµnh v¨n b¶n (b¾t buéc). +H×nh mÉu hèi phiÕu kh«ng quyÕt ®Þnh gi¸ trÞ ph¸p lý cña hèi phiÕu . [8] Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 +Ng«n ng÷ t¹o lËp hèi phiÕu lµ ng«n ng÷ viÕt hoÆc in s½n, ®¸nh m¸y b»ng mét thø tiÕng nhÊt ®Þnh vµ thèng nhÊt. +Hèi phiÕu lËp thµnh mét hay nhiÒu b¶n, mçi b¶n ®Òu ®¸nh sè thø tù, c¸c b¶n ®Òu cã gi¸ trÞ nh- nhau. B¶n nµo ®Õn tr-íc th× thanh to¸n tr-íc, b¶n nµo ®Õn sau th× v« gi¸ trÞ. -VÒ néi dung: + Tiªu ®Ò cða hèi phiÕu: “Hèi phiÕu”. + §Þa ®IÓm ký ph¸t hèi phiÕu: ®Þa ®iÓm ký ph¸t hoÆc ®Þa chØ ng-êi ký. + Ngµy th¸ng ký ph¸t: x¸c ®Þnh thêi gian tr¶ tiÒn cña hèi phiÕu. 2.2sÐc (Cheque) Kh¸i niÖm chung. a. SÐc lµ mét tê mÖnh lÖnh v« ®iÒu kiÖn cña ng-êi chñ tµi kho¶n, ra lÖnh cho ng©n hµng trÝch tõ tµi kho¶n cña m×nh ®Ó tr¶ cho ng-êi cã tªn trong sÐc, hoÆc tr¶ cho ng-êi cÇm sÐc mét sè tiÒn nhÊt ®Þnh, b»ng tiÒn mÆt hay b»ng chuyÓn kho¶n. §èi víi ng-êi cã tiÒn më t¹i ng©n hµng mét tµi kho¶n, ng©n hµng sÏ cÊp cho ng-êi göi tiÒn mét quyÓn sÐc. Mçi lÇn muèn rót tiÒn th× viÕt mét tê sÐc ®-a ®Õn ng©n hµng ®Ó lÜnh tiÒn. b. §Æc ®iÓm cña sÐc -TÝnh thêi h¹n: tøc lµ tê sÐc chØ cã gi¸ trÞ tiÒn tÖ hoÆc thanh to¸n nÕu thêi h¹n hiÖu lùc cña nã ch-a hÕt ®èi víi sÐc th-¬ng m¹i. Thêi h¹n hiÖu lùc cña tê sÐc ®-îc ghi râ trªn tê sÐc. Thêi h¹n ®ã tuú thuéc vµo ph¹m vi kh«ng gian mµ sÐc l-u hµnh vµ luËt ph¸p cña c¸c n-íc quy ®Þnh. Nãi chung sÐc l-u hµnh trong néi ®Þa thêi gian ng¾n h¬n l-u hµnh trong TTQT. SÐc dïng ®Ó tr¶ tiÒn ngay, thêi h¹n hiÖu lùc cña sÐc lµ 8 ngµy lµm viÖc kÓ tõ ngµy ph¸t hµnh sÐc nÕu lµ sÐc l-u hµnh trong mét n-íc, lµ 20 ngµy lµm viÖc nÕu l-u [9] Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 th«ng ngoµi n-íc trong cïng mét ch©u lôc, lµ 70 ngµy nÕu sÐc ®-îc tr¶ ë mét n-íc ngoµi ch©u lôc.Qu¸ thêi h¹n trªn nÕu sÐc quay trë l¹i ng©n hµng th× sÐc sÏ mÊt hiÖu lùc. §èi víi sÐc du lÞch th× kh«ng kÓ thêi gian. c. SÐc cã gi¸ trÞ thanh to¸n trùc tiÕp nh- tiÒn tÖ, do vËy sÐc ph¶i cã nh÷ng quy ®Þnh vÒ h×nh thøc vµ néi dung theo luËt ®Þnh: - VÒ néi dung: . Mét lÖnh tr¶ tiÒn muèn ®-îc coi lµ sÐc th× tr-íc tiªn ph¶i cã tiªu ®Ò SEC ghi trªn tê lÖnh ®ã. V× sÐc lµ lÖnh nªn khi nhËn d-îc sÐc th× ph¶i chÊp hµnh lÖnh nµy v« ®iiªï kiÖn, trõ tr-êng hîp tµi kho¶n ph¸t hµnh sÐc kh«ng cã tiÒn hoÆc tê sÐc kh«ng ®ñ tÝnh ph¸p lý. . sè tiÒn ghi trªn sÐc ph¶i râ rµng, ph¶i ghi b»ng sè vµ ghi b»ng ch÷ ph¶i khíp ®óng nhau, cã ký hiÖu tiÒn tÖ. Trªn sÐc ph¶i ghi râ ®Þa ®iÓm vµ ngµy th¸ng lËp sÐc, tªn ®Þa chØ cña ng-êi yªu cÇu trÝch tµi kho¶n, tµi kho¶n ®-îc trÝch tr¶, ng©n hµng tr¶ tiÒn, tªn ®Þa chØ ng-êi h-ëng sè tiÒn trªn sÐc, ch÷ ký cña ng-êi ph¸t hµnh sÐc (nÕu lµ tæ chøc th× ph¶i cã ch÷ ký cña ng-êi cã tµi kho¶n, kÕ to¸n tr-ëng vµ dÊu cña tæ chøc ®ã). TÊt c¶ c¸c yÕu tè trªn cÇn ph¶i ghi râ rµng, kh«ng tÈy xo¸, ghi cïng lo¹i ch÷, mét thø mùc, kh«ng ghi b»ng mùc ®á. §iÒu c¬ b¶n quan träng lµ ng-êi ph¸t hµnh sÐc ph¶i cã tiÒn më ë ng©n hµng, sè tiÒn trªn tê sÐc kh«ng v-ît qu¸ sè d- trªn tµi kho¶n ë ng©n hµng. d. S¬ ®å l-u th«ng sÐc: L-u th«ng sÐc qua mét ng©n hµng (NH) NG¢N Hµng ng-êi b¸n ng-êi mua [10] Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 (1): giao hµng. (2): Ph¸t hµnh sÐc thanh to¸n. (3): Mang sÐc ®Õn ng©n hµng lÜnh tiÒn. (4):B¸o cã cho ng-êi h-ëng lîi SÐc. (5):QuyÕt to¸n gi÷a NH víi ng-êi mua. - L-u th«ng SÐc qua 02 NH nh Bªn b¸n nh Bªn mua ng-êi b¸n ng-êi mua (1): Giao hµng. (2):Ph¸t hµnh SÐc thanh to¸n. (3): Nhê NH thu hé tiÒn ghi trªn SÐc. (4): Thu tiÒn. (5): NH tr¶ tiÒn cho ng-êi h-ëng SÐc. (6): QuyÕt to¸n gi÷a NH víi ng-êi mua. e. C¸c lo¹i SÐc: - SÐc tªn lµ lo¹i SÐc ghi râ tªn ng-êi h-ëng lîi (kh«ng thÓ chuyÓn nh-îng). - SÐc v« danh lµ lo¹i SÐc kh«ng ghi tªn ng-êi h-ëng lîi (SÐc cã thÓ chuyÓn nh-îng). - SÐc g¹ch chÐo (Crossed cheque) lµ lo¹i SÐc trªn mÆt tr-íc cña nã cã hai g¹ch chÐo song song víi nhau. SÐc g¹ch chÐo kh«ng thÓ dïng dÓ rót tiÒn mÆt, th-êng dïng ®Ó chuyÓn kho¶n qua NH. Cã hai lo¹i SÐc g¹ch chÐo: + SÐc g¹ch chÐo th-êng (Cheque crossed generaly) g¹ch chÐo kh«ng tin tøc lµ gi÷a hai g¹ch song song kh«ng ghi tªn NH lÜnh hé tiÒn. [11] Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + SÐc g¹ch chÐo ®Æc biÖt (Cheque crossed specially) g¹ch chÐo cã ghi tin tøc lµ gi÷a hai g¹ch chÐo cã ghi tªn mét tªn NH nµo ®ã vµ chØ cã NH ®ã míi cã quyÒn lÜnh tiÒn mµ th«i. - SÐc chuyÓn kho¶n ( cheque transferable) lµ lo¹i SÐc mµ ng-êi ký ph¸t SÐc ra lÖnh cho NH rtÝch tõ tµi kho¶n cña m×nh chuyÓn sang tµi kho¶n kh¸c cña ng-êi kh¸c trong hoÆc ngoµi NH. - SÐc du lÞch ( Traverller’s cheque) l¯ lo¹i SÐc do NH ph¸t h¯nh v¯ ®­îc tr° tiÒn t¹i bÊt cø mét chi nh¸nh nµo hoÆc ®¹i lý nµo cña NH ®ã. - SÐc x¸c nhËn (Certified cheque) lµ lo¹i SÐc ®-îc NH chÊp nhËn viÖc tr¶ tiÒn. Môc ®Ých x¸c nhËn lµ nh»m ®¶m b¶o kh¶ n¨ng chi tr¶ cho tê SÐc, chèng SÐc khèng. 2.3 Kú phiÕu:( Promissory note) Ng-îc l¹i víi Hèi phiÕu, Kú phiÕu lµ do con nî viÕt ra ®Ó høu cam kÕt tr¶ tiÒn cho ng-êi h-ëng lîi. Víi tÝnh thô ®éng trong thanh to¸n trªn, trong thanh to¸n quèc tÕ Kú phiÕu Ýt ®-îc sö dông h¬n Hèi phiÕu. a. Kh¸i niÖm. Hèi phiÕu lµ mét tê giÊy cam kÕt tr¶ tiÒn v« ®iÒu kiÖn do ng-êi lËp phiÕu ph¸t hµnh ra høa tr¶ mét sè tiÒn nhÊt ®Þnh cho ng-êi h-ëng lîi hoÆc lÖnh cña ng-êi nµy tr¶ cho ng-êi kh¸c theo quy ®Þnh trong Kú phiÕu ®ã. b.§Æc ®iÓm vµ ®iÒu kiÖn: Nh- Kú phiÕu th-¬ng m¹i, tuy nhiªn nã cã mét sè ®Æc thï sau: - Kú h¹n Kú phiÕu ®-îc ghi râ trªn nã. - Mét Kú phiÕu cã thÓ do mét hay nhiÒu ng-êi ký ph¸t ®Ó cam kÕt thanh to¸n cho mét hay nhiÒu ng-êi h-ëng lîi. - Kú phiÕu cÇn cã sù b¶o l·nh cña NH hoÆc c«ng ty Tµi chÝnh. Sù b¶o l·nh nay ®¶m b¶o kh¶ n¨ng thanh to¸n cña Kú phiÕu. [12] Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Kú phiÕu kh¸c víi Hèi phiÕu lµth-êng cã hai b¶n: b¶n 01 vµ b¶n 02, Kú phiÕu chØ cã mét b¶n chÝnh do con nî ph¸t ra ®Ó chuyÓn cho ng-êi h-ëng lîi Kú phiÕu ®ã. 3. C¸c ®iÒu kiÖn thanh to¸n quèc tÕ quy ®Þnh trong hîp ®ång mua b¸n Ngo¹i th-¬ng Trong quan hÖ thanh to¸n gi÷a c¸c n-íc, c¸c vÊn ®Ò cã liªn quan ®Õn quyÒn lîi vµ nghÜa vô cña ®«i bªn th× ph¶i ®Ò ra ®Ó gi¶i quyÕt vµ thùc ®-îc quy ®Þnh l¹i thµnh nh÷ng ®iÒu kiÖn gäi lµ ®iÒu kiÖn thanh to¸n quèc tÕ. C¸c®iÒu kiÖn ®ã lµ: - §iÒu kiÖn vÒ tiÒn tÖ. - §iÒu kiÖn vÒ ®Þa ®iÓm. - §iÒu kiÖn vÒ thêi gian. - §iÒu kiÖn vÒ ph-¬ng thøc thanh to¸n. NghiÖp vô thanh to¸n quèc tÕ lµ sù vËn dông tæng hîp c¸c ®iÒu kiÖn TTQT. Nh÷ng ®iÒu kiÖn nµy ®-îc thÓ hiÖn ra trong c¸c ®iÒu kho¶n thanh to¸n cña c¸c hiÖp ®Þnh th-¬ng m¹i, c¸c hiÖp ®Þnh tr¶ tiÒn ký kÕt gi÷a c¸c n-íc, cña c¸c hîp ®ång mua b¸n ngo¹i th-¬ng ký kÕt gi÷a ng-êi mua vµ ng-êi b¸n. Trong nghiÖp vô mua b¸n víi c¸c n-íc, chóng ta cÇn ph¶i nghiªn cøu kü c¸c ®iÒu kiÖn thanh to¸n quèc tÕ ®Ó cã thÓ vËn dông mét c¸ch tèt nhÊt trong viÖc ký kÕt vµ mua b¸n ngo¹i th-¬ng nh»m phôc tïng c¸c yªu cÇu chÝnh s¸ch ®èi ngo¹i vµ ®Æt c¸c yªu cÇu cô thÓ sau:  - Khi xuÊt khÈu: B¶o ®¶m ch¾c ch¾n thu ®-îc ®óng, ®ñ, kÞp thêi tiÒn hµng, thu vÒ cµng nhanh cµng tèt. - B¶o ®¶m gi÷ v÷ng gi¸ trÞ thùc tÕ cña ssã thu nhËp ngo¹i tÖ khi cã nh÷ng biÕn ®éng tiÒn tÖ x¶y ra. [13] Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Gãp phÇn ®Èy m¹nh xuÊt khÈu, cñng cè vµ më réng thÞ tr-êng, ph¸t triÓn thªm thÞ tr-êng míi.  Khi nhËp khÈu: - B¶o ®¶m ch¾c ch¾n nhËp ®-îc hµng ®óng sè l-îng, chÊt l-îng vµ ®óng thêi h¹n - Trong c¸c ®iÒu kiÖn kh«ng thay ®æi th× tr¶ tiÒn cµng chËm cµng tèt. - Gãp phÇn vµo viÖc nhËp khÈu cña ta theo ®óng yªu cÇu ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ quèc d©n mét c¸ch thuËn lîi. 3.1 §iÒu kiÖn tiÒn tÖ. C¨n cø vµo môc ®Ých sö dông, tiÒn tÖ trong thanh to¸n chia lµm hai lo¹i: - TiÒn tÖ tÝnh to¸n lµ tiÒn tÖ ®-îc dïng ®Ó thÓ hiÖn gi¸ c¶ vµ tÝnh to¸n tæng gi¸ trÞ hîp ®ång. - TiÒn tÖ thanh to¸n lµ tiÒn tÖ ®-îc dïng ®Ó thanh to¸n nî nÇn, thanh to¸n trong hîp ®ång mua b¸n ngo¹i th-¬ng. ViÖc sö dông ®ång tiÒn nµo lµ tiÒn thanh to¸n trong hîp ®ång mua b¸n ngo¹i th-¬ng, trong hiÖp ®Þnh th-¬ng m¹i, vµ tr¶ tiÒn gi÷a c¸c n-íc nãi chung phô thuéc vµo c¸c yÕu tè sau ®©y: + So s¸nh lùc l-îng cña hai bªn mua vµ b¸n. + VÞ trÝ cña ®ång tiÒn ®ã trªn thÞ tr-êng quèc tÕ. +TËp qu¸n sö dông ®ång tiÒn ®ã trªn thÕ giíi. +§ång tiÒn thanh to¸n thèng nhÊt trong c¸c khu vùc kinh tÕ trªn thÕ giíi. Tuy nhiªn khñng ho¶ng thu chi quèc tÕ cña c¸c n-íc lµm cho tiÒn tÖ th-êng xuyªn biÕn ®éng. V× vËy, c¸c kho¶n ngo¹i hèi cã thÓ bÞ tæn thÊt do ngo¹i hèi ®ã sôt gi¸ hoÆc nh÷ng kho¶n chi ngo¹i hèi cã thÓ bÞ tæn thÊt do t¨ng gi¸. Cho nªn diÒu kiÖn ®¶m b¶o hèi ®o¸i rÊt cÇn thiÕt. Nh÷ng ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o hèi ®o¸i th-êng dïng trong TTQT vÒ ngo¹i th-¬ng nh- sau: [14] Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 a. §iÒu kiÖn ®¶m b¶o vµng: H×nh thøc cña ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o vµng lµ gi¸ c¶ hµng ho¸ víi tæng gi¸ hîp ®ång ®-îc quy ®Þnh b»ng mét sè l-îng vµng nhÊt ®Þnh hoÆc ®Òu dïng mét ®ång tiÒn ®Ó tÝnh to¸n vµ thanh to¸n, ®ång thêi quy ®Þnh gi¸ vµng lóc ®ã trªn thÞ tr-êng nhÊt ®Þnh lµm c¬ së ®¶m b¶o. Tuy vËy h×nh thøc ®¶m b¶o nµy chØ lµ t-¬ng ®èi nªn Ýt ®-îc dïng. b. §iÒu kiÖn ®¶m b¶o ngo¹i hèi: Lùa chän ®ång tiÒn t-¬ng ®èi æn ®Þnh, x¸c ®Þnh mèi quan hÖ tû gi¸ víi ®ång tiÒn thanh to¸n ®Ó ®¶m b¶o gi¸ trÞ cña tiÒn tÖ thanh to¸n lµ ®iÒu kiÖn ®Ó ®¶m b¶o ngo¹i hèi. §iÒu kiÖn ®¶m b¶o ngo¹i hèi cã hai c¸ch quy ®Þnh sau ®©y: -Trong hîp ®ång quy ®Þnh ®ång tiÒn tÝnh to¸n vµ ®ång tiÒn thanh to¸n lµ mét lo¹i tiÒn, ®ång thêi x¸c ®Þnh tû gi¸ gi÷a ®ång tiÒn ®ã víi mét ®ång tiÒn kh¸c. §Õn khi tr¶ tiÒn, nÕu tû gi¸ thay ®æi th× gi¸ c¶ hµng ho¸ vµ tæng gi¸ trÞ hîp ®ång ph¶i ®-îc ®iÒu chØnh mét c¸ch t-¬ng øng. -Trong hîp ®ång quy ®Þnh ®ång tiÒn tÝnh to¸n lµ mét ®ång tiÒn(th-êng lµ ®ång tiÒn t-¬ng ®èi æn ®Þnh) vµ thanh to¸n b»ng ®ång tiÒn kh¸c. Khi tr¶ tiÒn c¨n cø vµo tû gi¸ gi÷a ®ång tiÒn tÝnh to¸n vµ ®ång tiÒn thanh to¸n ®Ó tÝnh ra sè tiÒn ph¶i tr¶ lµ bao nhiªu. §©y lµ c¸ch dïng trong thanh to¸n quèc tÕ hiÖn nay. c. §iÒu kiÖn ®¶m b¶o theo – ræ– tiÒn tÖ: -Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay, khi mµ hµm l-îng vµng cña tiÒn tÖ kh«ng cßn ý nghÜa thiÕt thùc ®èi víi viÖc x¸c ®Þnh tû gi¸ hèi ®o¸i, hÖ thèng tû gi¸ cè ®Þnh d-íi mäi h×nh thøc ®· bÞ tan vì, tû gi¸ ho¹t ®éng d÷ déi vµ th¶ næi tù do, søc mua cña tiÒn tÖ nhiÒu n-íc gi¶m sót nghiªn träng th× viÖc ¸p dông c¸c ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o hèi ®o¸i nãi trªn lµ kh«ng cßn ý nghÜa thiÕt thùc n÷a. §Ó kh¾c phôc t×nh h×nh trªn, ng-êi ta dùa vµo ngo¹i tÖ cña nhiÒu n-íc ®Ó ®¶m b¶o gi¸ trÞ thùc tÕ cña c¸c kho¶n thu nhËp b»ng ngo¹i tÖ trªn hîp ®ång. C¸ch ®¶m b°o ®ã gäi l¯ ®°m b°o hèi ®o¸i theo “ræ” ngo¹i tÖ ®­îc chän. [15] Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 d. §iÒu kiÖn ®¶m b¶o c¨n cø vµo tiÒn tÖ quèc tÕ: SDR ECU (UERO) Tæng gi¸ trÞgi¸ hîp ®ång ®-îc tÝnh to¸n vµ thanh to¸n b»ng mét ngo¹i tÖ nµo ®ã, ®ång thêi chän SDR (hoÆc UERO) lµm tiÒn tÖ ®¶m b¶o ®ång tiÒn cña hîp ®ång. e. §iÒu kiÖn ®¶m b¶o c¨n cø vµo biÕn ®éng cña gi¸ c¶: Sè tiÒn ph¶i thanh to¸n c¨n cø vµo t×nhh×nh biÒn ®éng cña chÕ ®é gi¸ c¶ mµ thay ®æi mét c¸ch t-¬ng øng. Tuy nhiªn, trong Ngo¹i th-¬ng th-êng Ýt dïng c¸ch nµy bëi v× chØ sè gi¸ kh«ng ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ vµ sù biÕn ®éng tiÒn tÖ, bëi v× cã nhiÒu yÕu tè t¸c ®éng ®Õn biÕn ®éng gi¸ c¶, trong ®ã nh©n tè tiÒn tÖ chØ lµ mét Sè tiÒn ph¶i tr¶ c¨ cø vµo t×nh h×nh biÕn ®éng gi¸ c¶ hµng ®ã trªn thÞ tr-êng hay gi¸ thµnh s¶n xuÊt lo¹i hµng ®ã. 3.2 §iÒu kiÖn ®Þa ®iÓm thanh to¸n. Trong thanh to¸n gi÷a c¸c n-íc, ®Þa ®iÓm thanh to¸n cã thÓ ë n-íc nhËp khÈu, hoÆc ë n-íc xuÊt khÈu, n-íc thø ba. Nh-ng thùc tÕ, viÖc x¸c ®Þnh ®Þa ®iÓm thanh to¸n lµ do sù so s¸nh lùc l-îng gi÷a hai bªn quyÕt ®Þnh, ®ång thêi còng cßn cho thÊy r»ng dïng ®ång tiÒn thanh to¸n cña n-íc nµo th× ®Þa ®iÓm thanh to¸n th-êng ë n-íc Êy. 3.3 §iÒu kiÖn thêi gian thanh to¸n: §iÒu kiÖn thêi gian thanh to¸n cã liªn quan chÆt chÏ tíi viÖc lu©n chuyÓn vèn, lîi tøc, kh¶ n¨ng cã thÓ tr¸ch ®-îc nh÷ng biÕn ®éng vÒ tiÒn tÖ thanh to¸n, do ®ã nã lµ vÇn ®Ò quan träng vµ th-êng x¶y ra tranh chÊp c¸c bªn trong ®µm ph¸n ký kÕt hîp ®ång. Trong TTQT, ®iÒu kiÖn thêi gian thanh to¸n trong c¸c nghiÖp vô Ngo¹i th-¬ng phøc t¹p h¬n c¶ , th-êng cã ba c¸ch quy ®Þnh: - Thêi gian tr¶ tiÒn tr-íc. - Thêi gian tr¶ ngay. - Thêi gian tr¶ tiÒn sau. [16] Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 3.4 §iÒu kiÖn ph-¬ng thøc thanh to¸n: Ph-¬ng thøc thanh to¸n lµ ®iÒu quan träng nhÊt trong c¸c ®iÒu kiÖn TTQT. C¸c ph-¬ng thøc thanh to¸n quèc tÕ dïng trong Ngo¹i th-¬ng bao gåm cã: - Ph-¬ng thøc chuyÓn tiÒn. - Ph-¬ng thøc ghi sæ. - Ph-¬ng thøc nhê thu. - Ph-¬ng thøc tÝn dông chøng tõ. 4. C¸c yÕu tè t¸c ®éng ®Õn TTQT. TTQT lµ mét hÖ thèng v« cïng phøc t¹p nh-ng lµ sù cÇn thiÕt cña mçi quèc gia khi tham gia ph¸t triÓn vµ héi nhËp víi kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíi. Tuy nhiªn hÖ thèng thanh to¸n quèc tÕ còng bÞ chi phèi bëi c¸c yÕu tè vÒ tû gi¸ hèi ®o¸i, c¸c chÝnh s¸ch vµ biÖn ph¸p tµi chÝnh víi vai trß cña NH trong nÒn kinh tÕ ®ã ®Ó ®iÒu chØnh c¸n c©n TTQT mét c¸ch hîp lý. 4.1 Tû gi¸ hèi ®o¸i: Thay ®æi tû gi¸ ®Ó ®iÒu chØnh c¸n c©n thanh to¸n lµ mét biÖn ph¸p mµ chÝnh phñ c¸c n-íc th-êng sö dông. Th«ng qua chÝnh s¸ch ph¸ gi¸ (Devaluation) hay gi¶m gi¸ (depreciation) tiÒn tÖ ®Ó thóc ®Èy nhanh xuÊt khÈu hµng ho¸, khuyÕn khÝch ®Çu t- n-íc ngoµi vµo trong n-íc lµm t¨ng thu ngo¹i hèi vµ h¹n chÕ nhËp khÈu hµng ho¸, ®Çu t- ra n-íc ngoµi nh»m gi¶m nhu cÇu ngo¹i hèi, do ®ã ®· gãp phÇn ®iÒu chØnh sù thiÕu hôt cña c¸n c©n thanh to¸n, ViÖc ®iÒu chØnh c¸n c©n thanh to¸n th-êng x¶y ra khi c¸n c©n thanh to¸n bÞ thiÕu hôt hoÆc d- thõa. Tuy nhiªn trªn thùc tÕ, ng-êi ta chØ ®iÒu chØnh c¸n c©n thanh to¸n khi nã bÞ thiÕu hôt mµ th«i. ChÝnh v× vËy, khi ph¸ gi¸ hoÆc gi¶m gi¸ tiÒn tÖ ®ång nghÜa víi nhu cÇu xuÊt khÈu hµng ho¸ vµ dÞch vô t¨ng nhanh ®Õn kh¶ n¨ng TTQT t¨ng to¹ ®iÒu kiÖn ®Ó ®iÒu chØnh c¸n c©n thanh to¸n c©n b»ng. 4.2 Vai trß cña Ng©n hµng trong thanh to¸n quèc tÕ. [17] Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tr-íc hÕt, th«ng qua nghiÖp vô qua l¹i ®ång nghiÖp víi c¸c ®¹i lý NH ë n-íc ngoµi ®Ó cho vay ngo¹i tÖ nh»m bæ sung vµo l-îng ngo¹i hèi cung cÊp cho thÞ tr-êng. Tr-íc thêi kú chñ nghÜa t- b¶n lòng ®o¹n, viÖc vay nî c¸c ng©n hµng cÇn c©n b»ng c¸n c©n thanh to¸n chØ diÔn ra trong ph¹m vi nhá gi÷a NH n-íc nµy víi n-íc kia. Trong giai ®o¹n ®Õ quèc chñ nghÜa, víi sù lòng ®o¹n trong ph¹m vi quèc tÕ, mét n-íc nµo ®ã cÇn tÝn dông ®Ó cøu nguy c¸n c©n TTQT cña m×nh cã thÓ sö dông thÎ tÝn dông cña nhiÒu NH kh¸c hoÆc cña c¸c tæ chøc tiÒn tÖ quèc tÕ trªn c¬ së ký kÕt c¸c hiÖp ®Þnh gi÷a hä. Sau n÷a, NHTW ¸p dông c¸c chÝnh s¸ch tiÒn tÖ vµ tÝn dông ®Ó thu hót vèn ng¾n h¹n cña n-íc ngoµi ch¹y vµo n-íc m×nh ®Ó t¨ng sè thu nhËp trong c¸n c©n thanh to¸n, do ®ã lµm gi¶m bít møc thiÕu hôt cña c¸n c©n nµy. ChÝnh s¸ch chiÕt khÊu th-êng ®-îc sö dông nhiÒu nhÊt. Cuèi cïng, viÖc sö dông hai c¸ch trªn cña ng©n hµng vÉn ch-a gi¶i quyÕt hÕt t×nh tr¹ng thiÕu hôt cña c¸n c©n TTQT th× c¸c n-íc ph¶i xuÊt vµng ®Ó tr¶ nî. CÇn ph¶i ph©n biÖt viÖc xuÊt vµng ®Ó c©n b»ng c¸n c©n TTQT thiÕu hôt víi viÖc xuÊt vµng víi t- c¸ch lµ hµng ho¸ th«ng th-êng trong quan hÖ mua b¸n. Ngoµi ra viÖc ¸p dông tÊt c¶ c¸c biÖn ph¸p trªn mµ kh«ng gi¶i quyÕt ®-îc t×nh tr¹ng thiÕu hôt c¸n c©n TTQT th× ph°i dïng biÖn ph¸p “ph¸ s°n” tøc l¯ tuyªn bè vì nî, ®×nh chØ tr¶ nî n-íc ngoµi. [18] Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ch-¬ng II: Thùc tr¹ng cña hÖ thèng thanh to¸n quèc tÕ ë nhcpph-¬ng nam I. Tæng quan vÒ Ng©n hµng cæ phÇn ph-¬ng nam. 1.1 Sù ra ®êi cña Ng©n hµng TMCP PH¦¥NG NAM C¸ch m¹ng th¸ng 8 thµnh c«ng, n-íc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam ra ®êi, ®¸nh dÊu mét b-íc ngoÆt lÞch sö míi cña ®Êt n-íc. Vµ kÓ tõ ®ã hÖ thèng Ng©n hµng Nhµ n-íc ViÖt nam chÝnh thøc ®-îc h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn. Kho¶ng thêi gian vµo thËp kû 90, hÖ thèng Ng©n hµng ®· kh«ng ngõng thay ®æi vµ ph¸t triÓn. Sù ph©n cÊp chøc n¨ng qu¶n lý vµ ph¸t hµnh tiÒn tÖ víi chøc n¨ng kinh doanh tiÒn tÖ trong hÖ thèng Ng©n hµng ®· lµm ra ®êi hµng lo¹t ng©n hµng th-¬ng m¹i trong ®ã cã c¸c ng©n hµng th-¬ng m¹i quèc doanh vµ c¸c ng©n hµng th-¬ng m¹i cæ phÇn Ng©n Hµng TMCP PH¦¥NG NAM, lµ ng©n hµng th-¬ng m¹i cæ phÇn. Cã m¹ng l-íi kinh doanh kh¸ réng, c¸c ®¬n vÞ hµnh chÝnh sù nghiÖp bao gåm: V¨n phßng ®¹i diÖn t¹i TP-Hå ChÝ Minh, Trung t©m ®µo t¹o, Trung t©m C«ng nghÖ th«ng tin. Ngoµi ra, Ng©n Hµng TMCP PH¦¥NG NAM cßn lËp c¸c chi nh¸nh vµ phßng giao dÞch nh[19] Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ë §ång th¸p, Long xuyªn, Hµ néi, tham gia s¸ng lËp vµ gãp vèn trong c¸c ®¬n vÞ liªn doanh trong lÜnh vùc ng©n hµng. Kh¸ch hµng chÝnh cña Ng©n Hµng TMCP PH¦¥NG NAM lµ c¸c tæ chøc kinh tÕ kinh doanh trong lÜnh vùc s¶n xuÊt C«ng nghiÖp, X©y dùng, Giao th«ng vËn t¶i, B-u chÝnh viÔn th«ng, Th-¬ng m¹i, Du lÞch...vµ c¸c kh¸ch hµng c¸ nh©n t¹i c¸c khu tËp trung d©n c- (Thµnh phè, thÞ x·). Lµ mét trong nh÷ng ng©n hµng th-¬ng m¹i cæ phÇn ë ViÖt Nam ®i ®Çu trong viÖc c¶i tiÕn c«ng nghÖ th«ng tin ng©n hµng; Lµ thµnh viªn chÝnh thøc cña HiÖp héi c¸c ng©n hµng ch©u ¸, thµnh viªn cña HiÖp héi Visa, HiÖp héi c¸c ng©n hµng ViÖt Nam. Tr-íc sù vËn ®éng m¹nh mÏ cña thÞ tr-êng, sù giao dÞch tiÒn tÖ, cung cÇu tiÒn tÖ ngµy cµng lín, Ngµy 1/04/1993 Ng©n hµng TMCP PH¦¥NG NAM ®-îc thµnh lËp t¹i 258 Minh Phông P.2, Q.11. TP.HCM vµ ®-îc gäi tªn lµ Héi Së Ng©n Hµng TMCP PH¦¥NG NAM cho ®Õn nay. §Æc ®iÓm vµ t×nh h×nh ho¹t ®éng cña thêi kú nµy: C¬ së vËt chÊt kü thuËt c«ng nghÖ ®-îc t¨ng c-êng, s¶n phÈm dÞch vô Ng©n hµng kh¸ phong phó (ngoµi cho vay ng¾n h¹n, trung vµ dµi h¹n, cã nhiÒu lo¹i cho vay míi ra ®êi nh-: cho vay tµi trî uû th¸c, cho vay thanh to¸n c«ng nî, ®ång tµi trî, tr¶ thay b¶o l·nh). Kinh doanh ®èi ngo¹i ph¸t triÓn m¹nh; §éi ngò c¸n bé ®-îc ®µo t¹o l¹i vµ thÝch øng dÇn víi ho¹t ®éng kinh doanh trong c¬ chÕ thÞ tr-êng ®¶m b¶o cho Ng©n hµng tån t¹i vµ ph¸t triÓn kh«ng ngõng. Víi sù lín m¹nh kh«ng ngõng vÒ nhu cÇu cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ trong vÊn ®Ò vèn vay, tiÒn göi tiÕt kiÖm, tiÒn göi thanh to¸n vµ c¸c dÞch vô tiÖn lîi cho viÖc kinh doanh. Tr-íc tinh h×nh ®ã, Ng©n hµng cæ phÇn PH¦¥NG NAM ®· m¹nh d¹n më réng quy m« ho¹t ®éng ra phÝa B¾c vµ c¸c ®¹i lý ë n-íc ngoµi nh-: mét sè n-íc ch©u ¸, Anh quèc, Hoa kú... Cho ®Õn ngµy 1/1/2001 th× Héi Së Ng©n Hµng TMCP PH¦¥NG NAM më thªm c¸c chi nh¸nh t¹i Hµ néi. Vµ tõ ®ã ®Õn nay cïng víi chi nh¸nh cÊp II §Þnh C«ng [20]
- Xem thêm -