Tài liệu Giải pháp hoàn thiện nghiệp vụ bảo hiểm toàn diện học sinh tại công ty bảo việt hà nội- chi nhánh bảo việt cầu giấy

  • Số trang: 58 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 31 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 PhÇn I lÝ luËn chung vÒ b¶o hiÓm khèng chÕ giÕng trong ho¹t ®éng th¨m dß vµ khai th¸c dÇu khÝ §Æc ®iÓm cña ngµnh dÇu khÝ DÇu khÝ lµ mét nguån tµi nguyªn quý hiÕm, ®· ®îc ph¸t hiÖn tõ c¸ch ®©y h¬n 130 n¨m, tuy r»ng dÇu khÝ lµ nguån n¨ng lîng ®îc ph¸t hiÖn sau rÊt l©u so víi n¨ng lîng than song nã ®· sím kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ còng nh tÇn quan träng h¬n h¼n cña m×nh so víi c¸c nguån n¨ng lîng ®· ®îc ph¸t hiÖn tríc ®©y. Cµng ngµy khoa häc c«ng nghÖ cµng ph¸t triÓn vµ vai trß cña dÇu khÝ cµng kh«ng thÓ thiÕu trong c¸c qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, chÕ biÕn, … §Æc biÖt lµ cho tíi nay dÇu khÝ ®ang gi÷ vÞ trÝ then chèt ®èi víi c«ng nghiÖp hµng kh«ng vò trô. Ngoµi s¶n phÈm dÇu khÝ ®îc chÕ biÕn tõ dÇu th«, c¸c chÕ phÈm kh¸c cña dÇu khÝ còng lµ nguån cung cÊp nguyªn liÖu, n¨ng lîng kh«ng thÓ thiÕu trong mét sè l·nh vùc mÊu chèt nh :Giao th«ng vËn t¶i, c«ng nghiÖp chÕ t¹o, c«ng nghiÖp s¶n xuÊt,… vµ mét sè ngµnh nghÒ quan träng kh¸c. Ngµnh dÇu khÝ ViÖt Nam lµ mét ngµnh c«ng nghiÖp cßn rÊt míi mÎ v× ViÖt Nam míi chØ ®îc xÕp vµo danh s¸ch 44 quèc gia trªn thÕ giíi cã dÇu löa c¸ch ®©y kh«ng l©u. D©u khÝ ®îc t×m thÊy ë thÒm lôc ®Þa níc ta vµo n¨m 1986 vµ cho ®Õn nay s¶n lîng khai th¸c hµng n¨m ®¹t kho¶ng 10 tØ tÊn dÇu th« vµ hµng tØ m3 khÝ ®ãng gãp mét phÇn kh«ng nhá vµo viÖc lµm t¨ng GDP vµ thu ngo¹i tÖ vÒ cho ®Êt níc. D©u khÝ lµ nguån tµi nguyªn quý gi¸ ®ã lµ ®iÒu kh«ng thÓ phñ nhËn ®îc, song ®Ó cã ®îc s¶n phÈm nµy còng kh«ng ph¶i lµ dÔ dµng. Bëi v× dÇu khÝ lµ nguån tµi nguyªn n»m s©u trong lßng ®Êt mµ phÇn lín lµ n»m díi lßng ®¹i d¬ng do vËy viÖc t×m kiÕm vµ khai th¸c gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n vµ tèn kÐm, kh«ng nh÷ng nã ®ßi hái c«ng nghÖ hiÖn ®¹i mµ nhiÒu khi x¸c suÊt rñi ro x¶y ra rÊt lín thËm trÝ cßn mang tÝnh th¶m häa. §Ó khai th¸c ®îc dÇu khÝ ph¶i tr¶i qua c¸c c«ng ®o¹n hÕt søc phøc t¹p: D©u khÝ lµ ngµnh cã nhu cÇu vÒ vèn rÊt lín, mét dù ¸n dÇu khÝ hoµn chØnh trung b×nh cÇn 300 – 400triÖu USD. Trong giai ®o¹n t×m kiÕm th¨m dß, mçi dù ¸n trªn ph¹m vi 1 –2l« ®· ®îc v¹ch ®Þnh th× chi phÝ ®· lªn tíi 45 – 50 triÖu USD cho thêi gian 3 – 5 n¨m, tÊt nhiªn ®©y míi chØ lµ chi phÝ cho mét trong nhiÒu thêi k× cña mét dù ¸n hoµn chØnh vµ nÕu ph¸t hiÖn ra dÇu khÝ th× giai ®o¹n khai th¸c tiÕp theo sÏ kÐo Ýt nhÊt lµ 20 n¨m. NÕu ngîc l¹i kh«ng t×m thÊy dÇu khÝ hoÆc lîng kh«ng ®¸ng kÓ cho khai th¸c (Tøc lµ chi phÝ cho khai th¸c lín rÊt nhiÒu so víi s¶n phÈm khai th¸c ®îc) th× coi nh toµn bé qu¸ tr×nh th¨m dß vµ khai th¸c bÞ thÊt 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 b¹i. §iÒu nµy ®ång nghÜa víi viÖc mÊt tr¾ng c¸c chi phÝ ®· bá ra ®Ó t×m kiÕm vµ th¨m dß vµ cßn nhiÒu chi phÝ kh¸c cã liªn quan. Sang giai ®oan khai th¸c, lîng vèn ®Çu t còng ®ßi hái rÊt lín. HÇu hÕt c¸c má cña chóng ta ®Òu n»m xa bê nªn viÖc vËn chuyÓn dÇu khÝ vµo bê lµ rÊt khã kh¨n. §Ó lµm ®îc viÖc nµy,chóng ta cÇn cã hÖ thèng chuyªn dông ®Ó thu gom vµ vËn chuyÓn dÇu vµ khÝ víi c¸c ph¬ng tiÖn kÜ thuËt hiÖn ®¹i nh giµn nÐn trung t©m vµ cã mét ®éi tµu víi sè lîng vµ c«ng suÊt lín 15 chiÕc tõ 400 – 8000 m· lùc vµ mét ®êng èng phôc vô viÖc vËn chuyÓn nµy.Mét dù ¸n x©y dùng c«ng tr×nh ®êng èng dÉn khÝ vµ sö dông khÝ tõ má vµo ®Êt liÒn cÇn mét lîng vèn ®Çu t tèi thiÓu lµ 400 triÖu USD. Kh«ng nh÷ng vËy, do vÞ trÝ cña c¸c giÕng dÇu thêng n»m díi lßng ®Êt, phÇn díi n»m trong lßng ®¹i d¬ng cho nªn nh÷ng chÊn ®éng cña tr¸i ®Êt, thiªn tai, lò lôt, sãng thÇn,… Cã ¶nh h ëng tíi c¸c má dÇu khÝ nµy, nã bao gåm c¶ con ngêi, tµi s¶n, tr¸ch nhiÖm d©n sù,… §ång thêi “dÇu khÝ lµ ngµnh c«ng nghiÖp ®îc chÝnh trÞ ho¸ cao ®é nhÊt” nhiÒu sù kiÖn chÝnh trÞ lín x¶y ra trªn thÕ giíi ®· chøng minh nhËn ®Þnh trªn. Chøng minh râ rµng nhÊt lµ khu vùc Trung §«ng. §©y lµ ®Êt níc cña nh÷ng “«ng vua dÇu löa” , cã t¸c ®éng rÊt lín ®èi víi thÕ giíi. ChØ tÝnh riªng n¨m 1970 khi khñng ho¶ng dÇu löa x¶y ra, nhiÒu níc kh«ng nh÷ng®· r¬i vµo t×nh tr¹ng khñng ho¶ng kinh tÕ trÇm träng mµ cßn r¬i vµo t×nh tr¹ng bÊt æn chÝnh trÞ. §©y lµ cuéc khñng ho¶ng kinh tÕ toµn cÇu, g©y thiÖt h¹i lín cho hÇu hÕt c¸c níc trªn thÕ giíi. Qua ph©n tÝch trªn ta thÊy bªn c¹nh nh÷ng ®ãng gãp quy b¸u cña ngµnh dÇu khÝ, mét nguån tµi nguyªn quý gi¸ mµ thiªn nhiªn ban tÆng, cßn tiÒm Èn nh÷ng rñi ro ®èi víi tµi s¶n, con ngêi, tr¸ch nhiÖm,… mµ mçi mét rñi ro ®ã ®Òu ®ßi hái mét chi phÝ rÊt lín thËm chÝ nhiÒu khi lªn tíi hµng tØ USD. §ång thêi ®èi víi c«ng viÖc khã kh¨n vµ ®ßi hái kÜ thuËt cao vµ nguy hiÓm nµy nÕu kh«ng cã sù ®¶m b¶o th× liÖu cã ai d¸m lµm c«ng viÖc nµy kh«ng ? V× vËy trong c¸c qu¸ tr×nh ho¹t ®éng t×m kiÕm th¨m dß vµ khai th¸c dÇu khÝ ®ßi hái ph¶i cã mét sù ®¶m b¶o ch¾c ch¾n vµ ®ã chÝnh lµ sù b¶o vÖ cña b¶o hiÓm. Nh ta ®· biÕt b¶o hiÓm cã nguån gèc tõ rÊt xa xa trong lÞch sö v¨n minh nh©n lo¹i mµ thËm chÝ cho tíi hiÖn giê ngêi ta vÉn cha x¸c ®Þnh ®îc chÝnh x¸c b¶o hiÓm xuÊt hiÖn tõ bao giê. Chóng ta dÔ dµng cã thÓ t×m ®îc phÕ tÝch cña nh÷ng ng«i nhµ, t¸c phÈm nghÖ thuËt hoÆc nh÷ng dÊu tÝch cßn sãt l¹i cña c¸c nÒn v¨n minh xa kia, tuy nhiªn viÖc t¸i hîp mét c¸ch chÝnh x¸c c¸ch thøc mµ nh÷ng ngêi thÞ d©n ®Çu tiªn ®· sö dông ®Ó tæ chøc c¸c dÞch vô trong nÒn kinh tÕ l¹i lµ mét ®iÒu khã kh¨n h¬n nhiÒu. Tuy nhiªn trong sè nh÷ng dÊu tÝch vËt chÊt g©y Ên tîng cña v¨n minh thêi TiÒn sö, thêi Cæ ®¹i, thêi Trung cæ, thêi CËn ®¹i. Cã c¸c kho lóa n¬i mäi ngêi dù tr÷ l¬ng thùc ®Ó sö dông trong trêng hîp khÈn cÊp. Kinh nghiÖm cho thÊy r»ng ®«i khi còng x¶y ra mÊt mïa hoÆc qu©n x©m lîc ng¨n c¶n ngêi d©n ë mét sè thµnh phè thu ho¹ch 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ë mét sè vïng xung quanh. MÆc dï mçi hé gia ®×nh cã thÓ tù dù tr÷ dù phßng cho nh÷ng trêng hîp xÊu trªn. Tuy nhiªn, nh÷ng thÞ ®· sím nhËn ra r»ng viÖc dù tr÷ chung hoÆc theo tõng céng ®ång cã hiÖu qu¶ h¬n. Mçi ngêi cã kh¶ n¨ng sÏ ph¶i ®ãng gãp vµo kho¶n thuÕ nhá trong nh÷ng n¨m ®îc mïa, khi gi¸ l¬ng thùc xuèng thÊp. Ngêi ta thùc hiÖn viÖc thu mua l¬ng thùc cã thÓ dù tr÷ chñ yÕu lµ lóa m×. N«ng d©n thÊy hµi lßng do hä cã thÓ b¸n nhiÒu h¬n (Víi gi¸ cao h¬n) so víi khi c¬ quan thuÕ kh«ng thùc hiÖn viÖc thu mua l¬ng thùc trªn thÞ trêng. Khi gÆp mÊt mïa, hoÆc khi thµnh phè bÞ v©y h·m c¬ quan thuÕ sÏ xuÊt ra l¬ng thùc dù tr÷ ®Ó nu«i sèng c d©n thµnh phè. V× vËy ý tëng h×nh thµnh mét quü chung (trong trêng hîp nµy lµ quü l¬ng thùc) ®· xuÊt hiÖn trong tiÒm thøc con ngêi. ý tëng nµy tá ra rÊt phï hîp ®Æc biÖt lµ cïng víi sù xuÊt hiÖn cña kh¸i niÖm rñi ro. §Ó x¸c ®Þnh chÝnh x¸c sù ra ®êi cña b¶o hiÓm lµ rÊt khã. §Õn nay cha ai kh¼ng ®Þnh nã ra ®êi khi nµo. Tuy nhiªn nãi ®Õn sù xuÊt hiÖn cña b¶o hiÓm c¨n cø vµo hai thêi ®iÓm sau: Thêi k× nguyªn thuû, c¸c bé l¹c ®i s¨n b¾n h¸i lîm ngêi ta lu«n tÝch tr÷ nh÷ng kho¶n ngò cèc vµ con thó phßng khi trêi ma b·o ®Ó cã c¸i ®Ó sinh sèng. §Çu thêi k× chiÕm h÷u n« lÖ, c¸c th¬ng nh©n Trung Quèc vµ Ên§é lµ nh÷ng ngêi ®i lµm ¨n bu«n b¸n trªn thÕ giíi, s¶n phÈm chÝnh lµ hµng t¬ lôa. Do ®iÒu kiÖn ®i l¹i khã kh¨n phÇn lín b»ng tµu thuyÒn do vËy nhiÒu th¬ng nh©n bÞ tæn thÊt lµm kh¸nh kiÖt tµi s¶n. Sè nµy diÔn ra thêng xuyªn vµ hä ®· nghÜ ra c¸ch ®Ó kh¾c phôc khã kh¨n nµy lµ chia hµng ho¸ ra lµm nhiÒu phÇn vµ ai còng lµm nh vËy, v× vËy mçi con thuyÒn, tµu chë hµng ho¸ cña nhiÓu ngêi th¬ng nh©n kh¸c nhau. NÕu kh«ng may gÆp rñi ro th× hä chØ mÊt mét phÇn trong sè ®ã. Nh÷ng hiÖn tîng trªn lµ mÇm mèng cña b¶o hiÓm, tù b¶o hiÓm. Tuy vËy do nÒn kinh tÕ x· héi cña mçi níc ngµy cµng ph¸t triÓn dÉn ®Õn giao lu th¬ng m¹i gi÷a c¸c níc ngµy cµng t¨ng, nhu cÇu vÒ b¶o hiÓm ngµy cµng râ. V× vËy vµo thÕ kØ 13 hîp ®ång b¶o hiÓm ra ®êi ®Çu tiªn ë níc ý . TiÕp ®Õn lµ nh÷ng hîp ®ång b¶o hiÓm ra ®êi ë Anh, §øc, ý, Mü. §Æc biÖt vµo n¨m 1666 mét vô ch¸y lín ë Anh ®îc ghi vµo lÞch sö cña thÕ giíi ®· thiªu trôi hÇu nh mét phÇn Lu©n §«n. H¬n 13000 ng«i nhµ bÞ ch¸y, 87 nhµ thê bÞ thiªu trôi vµ sau ®ã mét n¨m c«ng ty b¶o hiÓm ho¶ ho¹n ®Çu tiªn ra ®êi. Ngµnh b¶o hiÓm hµng h¶i vµ b¶o hiÓm nh©n thä ra ®êi tríc ®Êy. §Æc biÖt lµ 1876 c«ng ty b¶o hiÓm Lloy’d ®· ra ®êi vµ ®Õn nay nã trë thµnh mét thÞ trêng trªn toµn thÕ giíi. Cuèi thÕ kØ 19 ®Çu thÓ kØ 20 ngµnh b¶o hiÓm ®· ph¸t triÓn cha tõng thÊy ë tÊt c¶ c¸c ch©u lôc. §Æc biÖt lµ vµo ®Çu nh÷ng n¨m cña thÕ kØ 20 b¶o hiÓm x· héi vµ b¶o hiÓm y tÕ tiÕp tôc ra ®êi vµ ®Õn nay ®· trë thµnh mét l·nh vùc kh«ng thÓ thiÕu ë mçi quèc gia trªn thÕ giíi. 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¶n chÊt cña b¶o hiÓm lµ sù chÊp nhËn rñi ro bÊt ngê nhng ®øng ë mçi gãc ®é kh¸c nhau b¶o hiÓm còng ®îc ®Þnh nghÜa theo c¸c c¸ch kh¸c nhau: + §øng trªn gãc dé tµi chÝnh (ë Ph¸p ®Þnh nghÜa): B¶o hiÓm thùc chÊt lµ dÞch vô tµi chÝnh nh»m ph©n phèi l¹i nh÷ng chi phÝ mÊt m¸t kh«ng mong ®îi. + §øng trªn gãc ®é ph¸p lÝ (ë §øc hä ®Þnh nghÜa): B¶o hiÓm thùc chÊt lµ b¶n cam kÕt gi÷a ngêi tham gia víi ngêi b¶o hiÓm mµ trong ®ã ngêi tham gia cam kÕt nép tiÒn b¶o hiÓm vµ ngêi b¶o hiÓm cam kÕt båi thêng cho ngêi tham gia khi hä gÆp rñi ro g©y thiÖt h¹i. + §øng trªn gãc ®é kinh tÕ x· héi: B¶o hiÓm lµ tæng thÓ nh÷ng mèi quan hÖ kinh tÕ x· héi gi÷a ngêi tham gia víi ngêi b¶o hiÓm nh»m môc ®Ých æn ®Þnh cuéc sèng s¶n xuÊt cho ngêi tham gia khi hä gÆp nh÷ng rñi ro bÊt ngê g©y hËu qu¶ thiÖt h¹ivµ ®¸p øng nh÷ng nhu cÇu kh¸c. Nh vËy dï ®Þnh nghÜa nh thÕ nµo ®i n÷a th× b¶n chÊt cña b¶o hiÓm lµ sù san sÎ rñi ro cho nh÷ng ngêi tham gia, nã võa mang tÝnh kinh tÕ võa mang tÝnh x· héi. B¶o hiÓm dÇu khÝ ®· h×nh thµnh ë ViÖt Nam kÓ tõ khi t×m thÊy dÇu khÝ t¹i thÒm lôc ®Þa níc ta vµo n¨m 1986. Tuy nhiªn nghiÖp vô b¶o hiÓm dÇu khÝ chØ thùc sù ph¸t triÓn kÓ tõ n¨m 1988 sau khi chÝnh phñ ban hµnh luËt ®Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam n¨m 1987 vµ c¸c nhµ ®Çu t níc ngoµi b¾t ®Çu tham gia vµo ho¹t ®éng th¨m dß vµ khai th¸c dÇu khÝ t¹i thÒm lôc ®Þa ViÖt Nam. Tõ 1995 ®Õn 2000 b¶o hiÓm ®· ®¹t ®îc nh÷ng bíc tiÕn bé ®¸ng kÓ ®Æc biÖt lµ 1996 ®¸nh dÊu mét bíc ph¸t triÓn quan träng ë ViÖt Nam ®ã lµ viÖc c«ng ty b¶o hiÓm dÇu khÝ ViÖt Nam (PVIC) ra ®êi. §©y lµ c«ng ty b¶o hiÓm dÇu khÝ chuyªn ngµnh ®Çu tiªn ë ViÖt Nam. Sù ra ®êi cña c«ng ty lµ phï hîp víi chñ tr¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ níc ®ång thêi ®¸p øng ®îc mong muèn thiÕt tha cña ngµnh dÇu khÝ nãi riªngvµ cña toµn x· héi nãi chung. Nh÷ng ho¹t ®éng b¶o hiÓm trong l·nh vùc b¶o hiÓm dÇu khÝ Tríc khi t×m hiÓu ho¹t ®éng b¶o hiÓm trong l·nh vùc b¶o hiÓm dÇu khÝ ta cÇn ph¶i xem xÐt t×nh h×nh thÞ trêng b¶o hiÓm dÇu khÝ trong níc vµ quèc tÕ ®Ó cã c¸i nh×n chung nhÊt cho l·nh vùc ho¹t ®éng nµy. Trªn thÕ giíi hµng n¨m cã hµng tØ USD bá ra ®Ó t×m kiÕm dÇu th« mét nguån tµi nguyªn chiÕn lîc cña hÇu hÕt c¸c quèc gia. Khi con ngêi cßn cÇn ®Õn dÇu má th× nguy c¬ cßn cheo l¬ löng trªn ®Çu c¸c nhµ khai th¸c vµ vËn chuyÓn dÇu th«. Cïng víi nã hµng n¨m cã hµng tØ USD bá ra ®Ó t×m kiÕm dÇu th« vµ cßn h¬n thÕ n÷a chi phÝ cho nh÷ng tæn thÊt vÒ l·nh vùc nµy. Nh÷ng ngêi ho¹t ®éng trong l·nh vùc dÇu khÝ h¼n cßn nhí ®Õn hoÆc cßn biÕt ®Õn nh÷ng th¶m ho¹ nh : FlixboroughU.K.(1974); Abqaip Saudi Arabia(1977); Bantry Bay Fair(1979);Shuiaiba Kuwait(1981); Mexico City Mexico(1983); Bhopal Indian(1984); Pasal Texas(1987);… g¾n liÒn víi 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 nh÷ng tæn thÊt hµng triÖu USD. Nhng quy m« cña nh÷ng vô tæn thÊt nµy kh«ng thÓ s¸nh ®îc víi th¶m ho¹ Pier Alpha Platform North Sea n¨m 1988, th¶m ho¹ nµy ®a tíi cho b¶o hiÓm dÇu khÝ khiÕu n¹i lªn tíi 1,5 tØ USD – mét con sè khæng lå vµo lóc ®ã. B¶ng c¸c vô tæn vÒ b¶o hiÓm n¨ng lîng ngoµi kh¬i trªn thÕ giíi(1990 - 1999). STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Tªn quèc gia Sè sù cè Mªhico Brunei Trung Quèc Ên §é In®«nªxia Nam triÒu tiªn Malayxia Philippines Singapo Srilanca §µi Loan MÜ Anh Canada ViÖt Nam Tæng 3 1 11 31 12 1 15 1 3 1 4 1 1 1 21 140 Sè båi thêng 46500000 4539718 90777470 227480601 170046931 6100000 47119996 9402225 15150000 1200000 58774751 120000000 13000000 6206705 175134196 991432593 HiÖn nay do khoa häc kinh tÕ ph¸t triÓn m¹nh, dÇu khÝ vÉn lµ nguån n¨ng lîng chñ yÕu cung cÊp cho qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña thÕ giíi do vËy nhu cÇu tiªu dïng t¨ng dÉn ®Õn nhu cÇu khai th¸c cïng c¸c quy tr×nh kh¸c t¨ng lªn. §ång thêi do t×nh tr¹ng « nhiÔm m«i trêng dÉn ®Õn viÖc thay ®æi khÝ hËu lµ t¸c nh©n chÝnh lµm t¨ng c¸c rñi ro cña ngµnh dÇu khÝ. Do nhu cÇu sö dông dÇu khÝ ngµy cµng t¨ng cho nªn ®Ó ®¸p øng nhu cÇu ®ã quy m« khai th¸c còng nh quy m« vËn chuyÓn ngµy cµng lín ®iÒu nµy ®ång nghÜa víi nÕu cã rñi ro x¶y ra ®èi víi ngµnh dÇu khÝ th× gi¸ trÞ tæn thÊt x¶y ra sÏ ngµy cµng lín thËm chÝ cßn mang tÝnh th¶m ho¹ cña thÕ giíi … Cßn nhí n¨m 1990 khi chiÕn tranh x¶y ra ë Ir¨c, chØ tÝnh riªng c¸c chi phÝ vÒ m«i trêng do dÇu ®æ ra biÓn còng lªn tíi hµng tØ USD vµ míi ®©y 4/2001, mét giµn khoan bÞ g·y lµm dÇu ®æ trµn ngoµi nh÷ng tæn thÊt vÒ tµi s¶n, con ngêi,…cßn g©y thiÖt h¹i lín cho m«i trêng.HiÖn vÉn cha cã con sè thiÖt h¹i chÝnh thøc lµ bao nhiªu. §èi víi nh÷ng th¶m häa lín, x¶y ra ngµy cµng nhiÒu vµ chi phÝ båi thêng ngµy cµng lín nh vËy th× hiÓn nhiªn sè phÝ b¶o hiÓm thu ®îc kh«ng ®ñ ®Ó chi tr¶ c¸c tæn thÊtvµ ch¾c ch¾n kh«ng cho phÐp c¸c c«ng ty b¶o hiÓm lËp quü dù tr÷ dù phßng ®Ó båi thêng cho c¸c th¶m häa tù nhiªn khã tr¸nh khái 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 trªn toµn thÕ giíi vµ r»ng khi ¸p dông c¸c nguyªn t¾c c¬ b¶n cña b¶o hiÓm sÏ dÉn tíi viÖc lµm t¨ng møc phÝ vµ gi¶m kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ trêng. ThÞ trêng b¶o hiÓm dÇu khÝ r¬i vµo giai ®o¹n cung kh«ng ®ñ ®¸p øng cÇu, tuy r»ng nh×n vµo con sè tuyÖt ®èi ta thÊy møc chÞu ®ùng rñi ro cña thÞ trêng t¨ng lªn nhng so víi quy m« cña ngµnh b¶o hiÓm th× cã xu híng gi¶m xuèng. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y (1994-2000) thÞ trêng b¶o hiÓm dÇu khÝ ®· kh«ng ngõng gia t¨ng dÉn tíi cung lín h¬n cÇu. N¨ng lùc b¶o hiÓm n¨m 1994 –2000 STT N¨m 1 2 3 4 1994 1996 1998 2000 N¨ng lùc b¶o hiÓm n¨ng lîng ngoµi kh¬i(TØ USD) 2 3.04 3.5 3.4 N¨ng lùc b¶o hiÓm n¨ng lîng trªn bê(TØ USD) 1.85 2.66 4.8 3.9 Nh×n chung trªn thÕ giíi hiÖn nay, (1994 - nay) thÞ trêng b¶o hiÓm n¨ng lîng t¬ng ®èi æn ®Þnh, c¸c vô tæn thÊt gi¶m tíi møc thÊp nhÊt mµ thÞ trêng cã thÓ chÊp nhËn ®îc. Tæn thÊt trung b×nh kh«ng ®æi ë møc 10 triÖu USD trªn toµn thÕ giíi. Còng v× ®Æc ®iÓm riªng cã cña ngµnh b¶o hiÓm ®ã lµ gi¸ trÞ b¶o hiÓm rÊt lín t¬ng øng víi nã lµ nh÷ng rñi ro g©y thiÖt h¹i lín nhiÒu khi cßn mang tÝnh th¶m häa cho nªn qu¸ tr×nh b¶o hiÓm dÇu khÝ lu«n g¾n liÒn víi t¸i b¶o hiÓm. §©y lµ nghiÖp vô kh«ng thÓ thiÕu. Do trong nh÷ng n¨m tr íc ®©y, rñi ro x¶y ra nhiÒu thiÖt h¹i lín lµm cho møc ®é chÞu ®ùng rñi ro cña thÞ tr êng gi¶m xuèng. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y (Tõ 1994 ®Õn nay) thÞ trêng b¶o hiÓm dÇu khÝ ho¹t ®éng æn ®Þnh h¬n.Theo con sè thèng kª cña m«i giíi t¸i b¶o hiÓm INCHIBROCK th× trªn thÕ giíi hiÖn nay cã n¨m nhµ nhËn t¸i b¶o hiÓm ®øng ®Çu thÕ giíi hiÖn nay lµ: STT 1 2 3 4 5 C¸c nhµ nhËn t¸i b¶o hiÓm Munich Re Allian General Re Zurich Ins. Tokio Marine & Fire Quèc gia §øc §øc MÜ Thôy SÜ NhËt B¶n Tæng phÝ gi÷ l¹i Tæng vèn ho¹t (TriÖu b¶ng) ®éng (TriÖu b¶ng) 9606 3323 2541.1 1257 826.6 44.346 35.194 8056.3 14819.1 11513.9 NÕu nh thÞ trêng t¸i b¶o hiÓm ®ang bíc vµo qu¸ tr×nh æn ®Þnh th× c¸c nhµ m«i giíi l¹i ph¶i ®èi mÆt víi nh÷ng khã kh¨n sau: Hoa hång m«i giíi gi¶m do phÝ gi¶m. Gi¶m gi¸ thµnh ®Ó cã ®îc bµi thÇu víi gi¸ c¹nh tranh. Chi phÝ dÞch vô cho c¸c dÞch vô võa vµ nhá nhiÒu khi cao h¬n møc phÝ thu ®îc. 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Nguyªn nh©n mét phÇn do søc c¹nh tranh trªn thÞ trêng t¨ng lªn vµ ®Ó thu hót ®îc kh¸ch hµng, c¸c c«ng ty b¶o hiÓm ®· gi¶m phÝ kÐo theo c¸c chi phÝ liªn quan buéc ph¶i gi¶m xuèng t¬ng øng (v× nguån thu chÝnh cña c«ng ty b¶o hiÓm lµ phÝ b¶o hiÓm). Chi phÝ m«i giíi kh«ng n»m ngoµi kho¶n nµy. Thø hai, gi÷a c¸c c«ng ty m«i giíi víi nhau còng cã sù c¹nh tranh gay g¾t do vËy ®Ó giµnh ®îc bµi thÇu c¸c c«ng ty nµy thùc hiÖn biÖn ph¸p gi¶m phÝ. Con n÷a, ®èi víi bÊt k× dÞch vô nµo lín nhá ®Òu ph¶i ®îc thùc hiÖn theo c¸c giai ®o¹n sau: Khai th¸c, thÈm ®Þnh, … nh nhau do vËy nÕu gi¶m phÝ h¹ gi¸ thµnh ®Ó thu hót kh¸ch hµng th× c¸c chi phÝ dÞch vô cho c¸c dÞch vô võa vµ nhá lín h¬n møc phÝ thu ®îc tõ nghiÖp vô nµy. Nh÷ng biÕn ®éng cña thÞ trêng b¶o hiÓm khèng chÕ giÕng cã t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn thÞ trêng b¶o hiÓm dÇu khÝ ViÖt Nam . §èi víi thÞ trêng trong níc Giai ®o¹n tríc n¨m 1999 N¨m 1961 tríc nh÷ng ph¸t hiÖn míi trong l·nh vùc ®Þa chÊt vµ ®Þnh híng chuÈn bÞ cho ph¸t triÓn trong t¬ng lai ®èi víi lÜnh vùc dÇu khÝ cña ®Êt níc. §oµn ®Þa chÊt 36 ®· ®îc thµnh lËp víi nhiÖm vô lµ lµ t×m kiÕm vµ th¨m dß dÇu khÝ ë thÒm lôc ®Þa ViÖt Nam. Cho ®Õn n¨m 1975, khi MiÒn Nam hoµn toµn gi¶i phãng, ®Êt níc hoµn toµn thèng nhÊt . ViÖc th¨m dß vµ khai th¸c dÇu khÝ ë thÒm lôc ®Þa ViÖt Nam míi ®îc triÓn khai thùc sù, ®¸nh dÊu mét bíc ph¸t triÓn míi cho ngµnh dÇu khÝ lµ viÖc thµnh lËp Tæng côc dÇu khÝ 3/9/75. Tõ ®ã ®Õn nay ngµnh c«ng nghiÖp dÇu khÝ ViÖt Nam liªn tôc lín m¹nh vµ môc tiªu cña ngµnh dÇu khÝ ViÖt Nam trong t¬ng lai lµ sÏ tiÕp tôc x©y dùng vµ ph¸t triÓn ®Ó trë thµnh tËp ®oµn lín m¹nh. Song song víi sù ph¸t triÓn cña ngµnh dÇu khÝ ViÖt Nam, ngµnh b¶o hiÓm dÇu khÝ ®· cã nh÷ng bíc ph¸t triÓn ®Ó b¾t kÞp sù ph¸t triÓn cña ngµnh dÇu khÝ ®ång thêi thóc ®Èy ngµnh c«ng nghiÖp mòi nhän nµy ph¸t triÓn. Tõ 1986 kÓ tõ khi t×m thÊy dÇu khÝ trªn thÒm lôc ®Þa ViÖt Nam còng lµ khi b¶o hiÓm dÇu khÝ xuÊt hiÖn ë ViÖt Nam ®Õn nay b¶o hiÓm dÇu khÝ ®· cã nh÷ng bíc tiÕn bé ®¸ng kÓ ®Æc biÖt 1996 khi c«ng ty B¶o HiÓm DÇu KhÝ ViÖt Nam kinh doanh ra ®êivµ kÓ tõ 1993, thÞ trêng b¶o hiÓm dÇu khÝ ViÖt Nam còng cã nh÷ng thay ®æi ®¸ng kÓ. STT 1 2 3 4 5 N¨m 1995 1996 1997 1998 1999 PhÝ (triÖu USD) 17.341 9.8 6.51 5.7 3.67 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 N¨m 1995 x¶y ra rñi ro ®©m va vµo ®êng èng dÉn khÝ ë ngoµi kh¬i Vòng Tµu g©y thiÖt h¹i 2 triÖu USD N¨m 1996 x¶y ra tæn thÊt ®êng èng dÉn dÇu thiÖt h¹i550,000 USD. N¨m 1997 x¶y ra tæn thÊt thiÕt bÞ kÑt trong giÕng khoan (JVPC)thiÖt h¹i70,000 USD. N¨m 1998 x¶y ra ba vô tæn thÊt do t¾c nghÏn thiÕt bÞ giµn khoan cña JVPC, tæng thiÖt h¹i lµ1750,000 USD. N¨m 1999 x¶y ra sù cè giµn khoan Tam §¶o, tæng thiÖt h¹i lµ 31400 USD, vô ®øt d©y xÝch neo sè mét phao næi “Calm Body” má §¹i Hïng lµ 51700 USD. Nh vËy tõ 1995 ®Õn 1999 møc phÝ thu tõ b¶o hiÓm dÇu khÝ gi¶m dÇn ®i ®«i víi nã lµ nh÷ng tæn thÊt x¶y ra còng cã xu híng gi¶m t¬ng ®èi tõ 1996 –1999 cã xu híng æn ®Þnh. T×nh h×nh b¶o hiÓm dÇu khÝ ë ViÖt Nam n¨m 2000: .ThÞ trêng khai th¸c: N¨m 2000 ngoµi viÖc t¸i tôc hîp ®ång b¶o hiÓm cho nh÷ng kh¸ch hµng truyÒn thèng nh xÝ nghiÖp liªn doanh VietsoPetro, JVPC, Petronas carigali, BP&PVGC…, c¸c c«ng ty b¶o hiÓm ViÖt Nam ®Æc biÖt lµ PVIC vµ B¶o ViÖt ®· cè g¾ng ®¸p øng nhu cÇu b¶o hiÓm vµ cung cÊp dÞch vô b¶o hiÓm cã chÊt lîng cao cho c¸c nhµ thÇu trong níc vµ níc ngoµinh b¶o hiÓm khèng chÕ giÕng, tr¸ch nhiÖm ®èi víi ngêi thø ba, vµ thiÕt bÞ cho c«ng ty gi¸m s¸t hîp ®ång ph©n chia s¶n phÈm thuéc Tæng c«ng ty DÇu khÝ ViÖt Nam khoan th¨m dß giÕng PV – 103 –HOL –1X t¹i l« 103, c«ng ty liªn doanh dÇu khÝ Cöu Long khoan th¨m dß giÕng S Tö §en – 1X t¹i l« 15.1 b¶o hiÓm x©y dùng l¾p ®Æt cho dù ¸n c¶i t¹o n©ng cÊp giµn RBDPA cña petronas carigali MODUN nhµ ë vµ tµu chøa næi “VSPI ” võa míi mua cña xÝ nghiÖp liªn doanh VSP víi trÞ gi¸ 83 triÖu USD. PVIC vµ B¶o ViÖt hîp t¸c cã tõ 1996 trong l·nh vùc b¶o hiÓm dÇu khÝ vµ n¾m gi÷ quyÒn chñ ®éng trong l·nh vùc khai th¸c vµ cÊp ®¬n b¶o hiÓm cho hÇu hÕt c¸c c«ng ty dÇu khÝ níc ngoµi, c«ng ty liªn doanh dÇu khÝ ®ang cã ho¹t ®éng th¨m dß vµ khai th¸c dÇu khÝ t¹i thÒm lôc ®Þa ViÖt Nam còng nh c¸c c«ng ty thµnh viªn cña PetroVietnam. ChØ cã mét vµi ®¬n lÎ tÎ lµ do c¸c c«ng ty b¶o hiÓm kh¸c cÊp. Theo sè liÖu thèng kª s¬ bé tæng phÝ nghiÖp vô b¶o hiÓm dÇu khÝ cña thÞ trêng n¨m 2000 tÝnh theo n¨m tµi chÝnh íc ®¹t kho¶ng 4.472 triÖu USD t¨ng gÇn 22% so víi cïng k× n¨m tríc. Tæn thÊt vµ gi¸m ®Þnh: N¨m 2000 x¶y ra 5 sù cè tæn thÊt ph¸t sinh cã liªn quan ®Õn ®¬n xin b¶o hiÓm cña hai n¨m nghiÖp vô 1999 – 2000 trong ®ã cã ba sù cè thuéc n¨m nghiÖp vô 1999 víi tæng båi thêng íc tÝnh 6 triÖu USD. Sù cè lín nhÊt x¶y ra ngµy 3/2/2000 lµ thiÖt h¹i hÖ thèng khíp nèi trªn phao ®¬n sè ba dïng 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ®Ó neo tµu chøa dÇu Ba V× ®îc b¶o hiÓm theo ®¬n trän gãi cña VSP thêi hiÖu 1999/2000 víi sè tiÒn båi thêng íc tÝnh trªn 4,6 triÖu USD. TiÕp theo lµ nh÷ng sù cè nh : ThiÖt h¹i thiÕt bÞ do m¾c kÑt trong giÕng khoan cña nhµ thÇu JVPC víi sè tiÒn ®· båi thêng lµ 716777 USD (U/Y 2000). H háng m¸y mãc cña ®éng c¬ khÝ trªn giµn nÐn nhá cña xÝ nghiÖp liªn doanh VSP, sù cè giÕng phôt khÝ cña nhµ thÇu Moeco trong khi ®ang khoan th¨m dß t¹i thÒm lôc ®Þa ngoµi kh¬i ViÖt Nam víi sè tiÒn khiÕu n¹i íc tÝnh kho¶ng 800.000 USD tÝnh trªn c¬ së 100% quyÒn lîi (U/Y 1999) nhng rÊt may lµ kh«ng cã thiÖt h¹i vÒ con ngêi, tµi s¶n vµ thiÖt h¹i cÇu tµu trªn s«ng ThÞ V¶i do va ch¹m víi tµu trë c¸t. Trong n¨m 2000 PVIC vµ B¶o ViÖt ®· gi¶i quyÕt båi thêng gÇn 1 triÖu USD bao gåm c¶ chi phÝ gi¸m ®Þnh cho xÝ nghiÖp liªn doanh VSP ®èi víi hai vô tæn thÊt sôt ch©n ®Õ giµn tù n©ng Tam §¶o vµ thiÖt h¹i ®êng èng mÒm trªn phao neo ®¬n sè 3 thuéc ®¬n b¶o hiÓm trän gãi vµ hµng h¶i thêi hiÖu 1998/1999. TÝnh ®Õn nay tæng sè tiÒn båi thêng cha gi¶i quyÕt cña nghiÖp vô dÇu khÝ trong n¨m nghiÖp vô 1997, 1998 vµ 1999 cßn kho¶ng 8 triÖu USD, tØ lÖ tæn thÊttrung b×nh trong s¸u n¨m tõ 1995 – 2000 vÉn ë møc kh¶ quan 37,69%. 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¶ng phÝ b¶o hiÓm vµ tæn thÊtnghiÖp vô b¶o hiÓm dÇu khÝ ViÖt Nam 1995-2000 14000 Tæng phÝ BH dÇu khÝ Tæn thÊt dÇu khÝ 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 1995 1996 1997 1998 1999 160 2000 Tû lÖ tæn thÊt 140 120 100 80 60 40 20 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Tõ thùc tÕ thÞ trêng nh vËy, ta xem xÐt c¸c ho¹t ®éng b¶o hiÓm trong l·nh vùc b¶o hiÓm dÇu khÝ bao gåm: 1.Th¨m dß. C«ng viÖc ®Çu tiªn cña bÊt k× c«ng ty dÇu khÝ nµo lµ tiÕn hµnh th¨m dß, ®©y lµ c«ng viÖc mang tÝnh chÊt sèng cßn cña mçi c«ng ty dÇu khÝ bëi v× c«ng ®o¹n nµy quyÕt ®Þnh cho toµn bé c«ng ®o¹n tiÕp theo. Mét khi c«ng ®o¹n th¨m dß ®· hoµn thµnh, tiÕn thµnh khoan giÕng lµ rÊt tèn kÐm kh«ng lo¹i trõ lµ giÕng kh« hay giÕng cã dÇu. §ång thêi trong qu¸ tr×nh th¨m dß, rñi ro còng cã thÓ x¶y ra ®èi víi c¸c thiÕt bÞ th¨m dß, con ngêi vµ tr¸ch nhiÖm. 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¶o hiÓm ®èi víi giÕng khoan: Rñi ro liªn quan ®Õn giÕng khoan bao gåm: GiÕng bÞ mÊt kh¶ n¨ng khèng chÕ hoÆc ph¶i tiÕn hµnh khoan l¹i. V× vËy b¶o hiÓm ®èi víi giÕng khoan bao gåm: - B¶o hiÓm khèng chÕ giÕng: Lµ nh÷ng chi phÝ vÒ vËt liÖu, dÞch vô cung øng cña c¸ nh©n hay h·ng chuyªn vÒ khèng chÕ giÕng vµ nh÷ng chi phÝ cho viÖc khoan giÕng gi¶i ¸p hoÆc c¸c ho¹t ®éng t¬ng tù cÇn thiÕt lµm cho giÕng cã thÓ khèng chÕ trë l¹i. - Chi phÝ khoan l¹i: Lµ nh÷ng chi phÝ khoan l¹i giÕng ®· bÞ tæn thÊtcã liªn quan ®Õn mét sè hiÓm ho¹ nh : Phôt næ, phun trµo, ch¸y phôt löa. B¶o hiÓm thiÕt bÞ giµn khoan: Trong qu¸ tr×nh khoan th¨m dß cã sö dông ®Õn c¸c thiÕt bÞ giµn khoan. Rñi ro liªn quan ®Õn c¸c thiÕt bÞ giµn khoan ®îc b¶o hiÓm bao gåm rñi ro trong l¾p ®Æt, th¸o dì, hay trong khi vËn chuyÓn (Trêng hîp nµy cã quy ®Þnh kho¶ng c¸ch vËn chuyÓn nhÊt ®Þnh ). NÕu vËn chuyÓn dµi ngµy trªn biÓn cã kho¶ng c¸ch lín h¬n quy ®Þnh trong ®¬n b¶o hiÓm thiÕt bÞ giµn khoan th× ®îc b¶o hiÓm theo mét hîp ®ång b¶o hiÓm hµng h¶i riªng biÖt. §¬n b¶o hiÓm thiÕt bÞ giµn khoan lµ ®¬n b¶o hiÓm theo ®iÒu kiÖn mäi rñi ro song còng cã mét sè ®iÓm lo¹i trõ: - Rñi ro h háng do sö dông. - Tæn thÊt vÒ giÕng khoan hay chi phÝ khèng chÕ giÕng. - ThiÕt bÞ díi giÕng khoan. Trong hîp ®ång b¶o hiÓm c¸c thiÕt bÞ giµn khoan lo¹i trõ c¸c trêng hîp mét phÇn hay toµn bé thiÕt bÞ giµn khoan ®· ®îc b¶o hiÓm trong ®¬n b¶o hiÓm kh¸c ®Ó tr¸nh b¶o hiÓm trïng. Trong qu¸ tr×nh khoan, rñi ro kÑt mòi khoan lµ phæ biÕn nhÊt vµ lo¹i nµy thêng kh«ng ®îc b¶o hiÓm song trêng hîp kÑt mòi khoan do t¸c ®éng cña mét sù cè ®îc b¶o hiÓm g©y ra th× vÉn ®îc båi thêng… B¶o hiÓm rñi ro cho c¸c thiÕt bÞ khoan næi: NghiÖp vô nµy b¶o hiÓm cho c¸c rñi ro liªn quan ®Õn trang thiÕt bÞ khai th¸c bÊt kÓ lµ ®ang ®îc sö dông hay ®ang vËn chuyÓn. Lo¹i trõ trêng hîp b¶o hiÓm trïng ë bÊt k× mét hîp ®ång kh¸c hiÖn ®ang cã hiÖu lùc. B¶o hiÓm tr¸ch nhiÖm: B¶o hiÓm tr¸ch nhiÖm lµ b¶o hiÓm cho tÊt c¶ c¸c rñi ro g©y khiÕu n¹i. §èi mçi c«ng ty dÇu khÝ, do tÝnh chÊt cña c«ng viÖc, do ®Æc ®iÓm cña ngµnh vµ ®Æc ®iÓm cña ngµnh dÇu khÝ, cho nªn rñi ro dÔ trë thµnh môc tiªu g©y khiÕu n¹i cña ngêi d©n v× rÊt rñi ro ®ã rÊt dÔ g©y ra nh÷ng tæn thÊtcho hä vµ m«i trêng xung quanh. §èi víi mçi ch©u lôc kh¸c nhau, mçi quèc nhau cã møc quy ®Þnh tr¸ch nhiÖm kh¸c nhau. Song møc tr¸ch nhiÖm ®ã lµ rÊt lín bÊt kÓ quy ®Þnh ®ã lµ réng hay hÑp. 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ë mçi mét quy tr×nh t×m kiÕm vµ th¨m dß kh¸c nhau l¹i ph¸t sinh c¸c tr¸ch nhiÖm kh¸c nhau vµ c«ng viÖc cµng phøc t¹p khã kh¨n th× møc ®é cña c¸c rñi ro ngµy cµng t¨ng lªn. Trong giai ®o¹n th¨m dß ®îc chia lµm hai giai ®o¹n chÝnh lµ: - Qu¸ tr×nh t×m kiÕm: Qu¸ tr×nh nµy ®îc tiÕn hµnh ®Ó nghiªn cøu c¸c cÊu t¹o ®Þa chÊt, cÊu tróc thîng tÇng cña khèi ®Êt ®¸ n¬i ®îc x¸c ®Þnh, dù ®o¸n lµ cã tµi nguyªn. Qu¸ tr×nh nµy diÔn ra cã sö dông mét sè trang thiÕt bÞ nghiªn cøu hiÖn ®¹i, trang thiÕt bÞ th«ng tin, th©m trÝ cßn sö dông c¶ thuèc næ.Tuy giai ®o¹n nµy ®îc tiÕn hµnh ë nh÷ng n¬i xa khu d©n c Ýt g©y rñi ro g©y khiÕu n¸iong kh«ng ph¶i lµ kh«ng cã rñi ro x¶y ra ®èi víi bªn thø ba. Do ®ã cã tr¸ch nhiÖm ph¸t sinh ®èi víi nhµ thÇu. - Qua tr×nh th¨m dß: Qóa tr×nh nµy ®îc thùc hiÖn sau khi t×m hiÓu t×m kiÕm vµ ph©n tÝch kÜ vïng ®Þa chÊt, ®¸nh dÊu ®Ó tiÕn hµnh khoan. §©y lµ kh©u quan träng nhÊt cña qu¸ tr×nh th¨m dß vµ ®©y còng lµ kh©u dÔ g©y lªn khiÕu n¹i nhÊt, møc tr¸ch nhiÖm ë ®©y còng cao nhÊt. MÆc dï ®©y lµ hîp ®ång b¶o hiÓm tr¸ch nhiÖm song vÉn cã nh÷ng quy ®Þnh c¸c ®iÒu kho¶n lo¹i trõ: - Rñi ro g©y « nhiÔm trõ trêng hîp rñi ro bÊt ngê. - Tæn thÊt g©y thiÖt h¹i tíi nguån dù tr÷ hay nguån tµi nguyªn díi lßng ®Êt. B¶o hiÓm tai n¹n cho c«ng nh©n: Trong bÊt kÓ giai ®o¹n nµo còng cÇn cã sù lao ®éng cña c«ng nh©n do vËy x¸c suÊt rñi ro x¶y ra ®èi víi tµi s¶n vµ víi ngêi c«ng nh©n ®ang lao ®éng lµ nh nhau v× vËy c«ng ty dÇu khÝ ngoµi tr¸ch nhiÖm ®¶m b¶o an toµn lao ®éng cho c«ng nh©n cßn ph¶i cã tr¸ch nhiÖm b¶o hiÓm tai n¹n cho c«ng nh©n. 2.Khai th¸c: Sau khi hoµn thµnh kh©u th¨m dß, tiÕn hµnh khai th¸c th× ngoµi nh÷ng rñi ro ®îc b¶o hiÓm ë kh©u th¨m dß th× kh©u khai th¸c cßn ph¸t sinh thªm rñi ro vÒ chi phÝ kh¸c. Do yªu cÇu cña qu¸ tr×nh khai th¸c nªn rñi ro ph¸t sinh thªm ë mét sè c¬ së vËt chÊt kh¸c nh: HÖ thèng vËn chuyÓn s¶n phÈm (Bao gåm ®êng èng dÉn dÇu, tµu trë dÇu, c¶ng ®ç,…), kho chøa vµ mét sè c¬ së h¹ tÇng,… C¸c c¬ së nµy cÇn ph¶i cã mét hîp ®ång b¶o hiÓm bëi v× gi¸ trÞ còng nh x¸c suÊt rñi ro x¶y ra ®èi víi c¸c c¬ së nµy lµ kh«ng nhá. Trong qu¸ tr×nh khai th¸c còng ph¸t sinh nh÷ng khiÕu n¹i vÒ tr¸ch nhiÖm thËm trÝ sè lîng cßn nhiÒu h¬n vµ quy m« cßn lín h¬n nhiÒu so víi giai ®o¹n th¨m dß bëi v× trong giai ®o¹n khai th¸c rÊt dÔ x¶y ra c¸c sù cè vÒ c¬ së vËt chÊt nh thiÕt bÞ giµn khoan, ch¸y næ, hë khÝ ga, giÕng mÊt kh¶ n¨ng khèng chÕ … Ngoµi ra cßn cã c¸c rñi ro x¶y ra ®èi víi c¸c thiÕt bÞ phô trî cho qu¸ tr×nh khai th¸c, cho c¬ së h¹ tÇng, c¬ së vËt chÊt cã liªn quan ®Õn tr¸ch nhiÖm ®èi víi ngêi thø ba. 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Qua tr×nh khai th¸c còng ®ßi hái mét ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc lao ®éng kh¸ lín bao gåm nh÷ng c¸n bé kÜ s lµnh nghÒ vµ c¸c c«ng nh©n. Tai nan cã thÓ x¶y ra ®èi víi hä bÊt cø lóc nµo. C«ng ty b¶o hiÓm ph¶i cã tr¸ch nhiÖm b¶o hiÓm tai n¹n ®èi víi hä. C¸c lo¹i h×nh liªn quan ®Õn ho¹t ®éng nµy lµ: - B¶o hiÓm tµi s¶n - B¶o hiÓm tr¸ch nhiÖm - B¶o hiÓm gi¸n ®o¹n kinh doanh. - B¶o hiÓm tai n¹n cho ngêi lao ®éng. Khi cã sù cè x¶y ra tÊt yÕu sÏ dÉn ®ªn viÖc ®×nh trÖ s¶n xuÊt t¹i n¬i x¶y ra sù cè ®ã, nÕu sù cè ®ã lµ nhá, thêi gian ®×nh trÖ lµ kh«ng ®¸ng kÓ, chi phÝ cho nã lµ kh«ng lín. Song nÕu sù cè ®ã x¶y ra g©y ®×nh trÖ s¶n xuÊt dµi ngµy cã thÓ kÐo theo c¸c bé phËn kh¸c còng ph¶i ngõng s¶n xuÊt th× sÏ g©y thiÖt h¹i lín bao gåm c¶ chi phÝ do gi¸n ®o¹n kinh doanh vµ chi phÝ khëi ®éng ®Ó tiÕp tôc ho¹t ®éng sau khi ®· kh¾c phôc sù cè (nÕu cã). Ta h·y lµm mét phÐp tÝnh ®¬n gi¶n: Trung b×nh mét n¨m chóng ta khai th¸c kho¶ng 10 tØ tÊn dÇuvµ h¬n 3 tØ m3 khÝ vËy nÕu bÞ ®×nh trÖ trong mét ngµy th× chi phÝ lµ bao nhiªu. Ngoµi ra cßn chi phÝ l¬ng c«ng nh©n, søc c¹nh tranh, uy tÝn,… cña c«ng ty. Suy cho cïng sù cè g©y gi¸n ®o¹n kinh doanh còng cã thiÖt h¹i kh«ng thua kÐm so víi c¸c thiÖt h¹i kh¸c do vËy cÇn ®îc b¶o hiÓm ®Ó kh¾c phôc phÇn nµo thiÖt h¹i nµy. 3. S¶n xuÊtvµ chÕ biÕn Khi hoµn tÊt qu¸ tr×nh khai th¸c, ta ®· cã ®îc s¶n phÈm dÇu th« trong tay. ViÖc xuÊt khÈu dÇu th« tuy cã thÓ thu ®îc nguån vèn ngay song víi s¶n phÈm qua chÕ biÕn th× gi¸ cña s¶n phÈm dÇu th« xuÊt khÈu rÎ h¬n rÊt nhiÒu trong khi ®ã s¶n phÈm ®· qua tinh chÕ ngoµi s¶n phÈm chÝnh lµ dÇu vµ khÝ ra cßn cã c¸c chÕ phÈm kh¸c nh : Nhùa ®êng, nguyªn liÖu phôc vô c«ng nghiÖp chÕ t¹o m¸y mãc, giao th«ng vËn t¶i,…qu¸ tr×nh chÕ biÕn dÇu má l¹i ® îc tiÕn hµnh trªn ®Êt liÒn nªn c¸c rñi ro vÒ tr¸ch nhiÖm t¨ng lªn ®¸ng kÓ. Tuy c¸c sè lîng c¸c rñi ro t¨ng song kh«ng ®¸ng kÓ g× víi quy m« cña c¸c thiÖt h¹i, chØ cÇn mét s¬ xuÊt nhá còng cã thÓ g©y ra nh÷ng th¶m ho¹ nh: ch¸y næ trªn quy m« réng v× b¶n chÊt cña qu¸ tr×nh nµy kh«ng ph¶i chØ g©y thiÖt h¹i lín víi gi¸ trÞ cùc lín mµ kh¶ n¨ng x¶y ra rñi tæn thÊtcòng lín do qua tr×nh nµy diÔn ra díi ¸p xuÊt vµ nhiÖt ®é cao.Do tÝnh b¶n chÊt cña qua tr×nh nµy cho nªn nh÷ng rñi ro x¶y ra ®èi víi con ngêi còng t¨ng lªn ®¸ng kÓ. ViÖc b¶o hiÓm cho ngêi lao ®éng lµ cÇn thiÕt. Tãm l¹i, c¸c c«ng ty dÇu khÝ cÇn ph¶i b¶o vÖ m×nh tríc nguy c¬ tæn thÊtnµy b»ng c¸ch tham gia c¸c lo¹i h×nh b¶o hiÓm liªn quan ®Õn lÜnh vùc nµy lµ: 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - B¶o hiÓm tµi s¶n. - B¶o hiÓm gi¸n ®o¹n kinh doanh. - B¶o hiÓm ch¸y næ. - B¶o hiÓm tr¸ch nhiÖm. B¶o hiÓm tai n¹n con ngêi Ngîc l¹i c¸c c«ng ty b¶o hiÓm tríc khi b¶o hiÓm cho c¸c c«ng ty dÇu khÝ cÇn ph¶i nghiªn cøu gi¸m ®Þnh chi tiÕt ®Ó cã nh÷ng ®iÒu kho¶n b¶o hiÓm phï hîp. 4. Qu¸ tr×nh b¸n hµng: §©y lµ c«ng viÖc cuèi cïng cña mét c«ng ty dÇu khÝ, quyÕt ®Þnh lç l·i cña ho¹t ®éng kinh doanh trong c¶ giai ®o¹n tõ t×m kiÕm, th¨m dß, khai th¸c chÕ biÕn ®Õn b¸n s¶n phÈm. Trong qu¸ tr×nh nµy c«ng ty dÇu khÝ gÆp ph¶i nh÷ng rñi ro nh: Gi¸ s¶n phÈm h¹, « nhiÔm, ch¸y næ,… C¸c lo¹i h×nh b¶o hiÓm ®îc ¸p dông cho giai ®o¹n nµy lµ: - B¶o hiÓm tµi s¶n. - B¶o hiÓm tr¸ch nhiÖm. B¶o hiÓm vèn. Nãi tãm l¹i, mçi mét giai ®o¹n cña mét qua tr×nh dÇu khÝ cã nh÷ng lo¹i h×nh b¶o hiÓm kh¸c nhau vµ møc tr¸ch nhiÖm kh¸c nhau. Tuú theo tõng yªu cÇu cña tõng giai ®o¹n, møc ®é nguy hiÓm, x¸c suÊt rñi ro ®èi víi tõng lo¹i h×nh vµ cßn tuú thuéc vµo nhu cÇu cña ngêi ®îc b¶o hiÓm mµ tÝnh phÝ b¶o hiÓm kh¸c nhau. III. Sù cÇn thiÕt ph¶i b¶o hiÓm khèng chÕ giÕng trong ho¹t ®éng th¨m dß vµ khai th¸c dÇu khÝ: §èi víi l·nh vùc dÇu khÝ th× nghiÖp vô c¬ b¶n cña b¶o hiÓm dÇu khÝ lµ b¶o hiÓm khèng chÕ giÕng. Cã thÓ nãi ®©y lµ nghiÖp vô quan träng nhÊt trong toµn bé nghiÖp vô b¶o hiÓm dÇu khÝ bëi v× nh÷ng lÝ do sau ®©y: Trong toµn bé qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña mét c«ng ty b¶o hiÓm dÇu khÝ, bÊt k× mét rñi ro nµo x¶y ra víi bÊt k× mét bé phËn nµo, giai ®o¹n nµo còng lµ r©t lín. §Æc biÖt lµ rñi ro x¶y ra ®èi víi c¸c giÕng dÇu ,giÕng khÝ. NÕu giÕng bÞ mÊt kh¶ n¨ng khèng chÕ sÏ g©y ra nh÷ng hËu qu¶ kh«ng lêng tríc ®îcg©y ch¸y næ do ¸p suÊt lín kÐo theo lµ ch¸y, rß rØ … c¸c rñi ro nµy liªn quan ®Õn c¸c chi phÝ thuª chuyªn gia khèng chÕ l¹i, chi phÝ gi¸n ®o¹n kinh doanh, chi phÝ ®Òn bï cho tai n¹n con ngêi, tr¸ch nhiÖm …§Ó khèng chÕ ® îc giÕng ®ßi hái chi phÝ lín vµ kh«ng cã c¸ch nµo íc lîng ®îc chi phÝ tèi ®a lµ bao nhiªu, ngoµi ra nÕu giÕng ®ã sau mét thêi gian gi¶i quyÕt ®îc sù cè ®a giÕng tiÕp tôc vµo s¶n xuÊt th× c¸c chi phÝ bá ra cã thÓ ®îc thu håi dÇn, nÕu giÕng ®ã kh«ng thÓ kh«i phôc l¹i ®îc th× kÓ nh nhµ thÇu bÞ mÊt tr¾ng. 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 GiÕng bÞ mÊt kh¶ n¨ng khèng chÕ cã thÓ g©y « nhiÔm m«i trêng do viÖc ®æ dÇu ra biÓn, g©y nguy h¹i trùc tiÕp cho c¸c sinh vËt díi biÓn vµ gi¸n tiÕp hoÆc trùc tiÕp ¶nh hëng ®èi víi con ngêi. Chi phÝ lµm s¹ch vµ tiÒn ph¹t thËm chÝ cßn vît qu¸ kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña c«ng ty. §Ó khèng chÕ giÕng cÇn chuyªn gia kÜ thuËt cao vµ dòng c¶m t¬ng øng víi nã lµ võa ph¶i tr¶ c«ng cao võa ph¶i ®¶m b¶o an toµn cho hä. GiÕng mÊt kh¶ n¨ng khèng chÕ cßn g©y ¶nh hëng ®Õn nÒn kinh tÕ quèc d©n do lµm gi¸n ®o¹n kinh doanh, gi¶m thu nhËp cho c«ng ty dÇu khÝ kÐo theo gi¶m thu nhËp cho nÒn kinh tÕ quèc d©n v× ®Êy lµ ngµnh ®ãng gãp mét phÇn kh«ng nhá vµo nÒn tæng thu nhËp quèc d©n. ChÝnh v× nh÷ng lÝ do trªn ta thÊy b¶o hiÓm khèng chÕ giÕng lµ rÊt quan träng ®èi víi c¶ nhµ thÇu, ngêi lao ®éng vµ nÒn kinh tÕ quèc d©n, nã gãp phÇn æn ®Þnh tµi chÝnh cho nhµ thÇu,®¶m b¶o cuéc sèng vµ sù an toµn cho ngêi lao ®éng, gãp phÇn kh«ng nhá cho tæng thu nhËp quèc d©n cña ®Êt níc. ë ViÖt Nam ngµnh c«ng nghiÖp dÇu khÝ míi ph¸t triÓn chñ yÕu trong l·nh vùc th¨m dß vµ khai th¸c n¨ng lîng ngoµi kh¬i trong ®ã nghiÖp vô b¶o hiÓm khèng chÕ giÕng lµ lo¹i h×nh b¶o hiÓm c¬ b¶n nhÊt, quan träng nhÊt, mang l¹i thu nhËp chñ yÕu cho C«ng ty B¶o hiÓm DÇu khÝ ViÖt Nam (PVIC). IV. Nh÷ng néi dung c¬ b¶n cña nghiÖp vô b¶o hiÓm khèng chÕ giÕng Qu¸ tr×nh th¨m dß khai th¸c dÇu khÝ ®îc chia thµnh c¸c giai ®o¹n kh¸c nhau, ®Ó cho dÔ dµng trong viÖc x¸c ®Þnh h×nh thøc, ph¹m vi, vµ ®èi tîng b¶o hiÓm, b¶o hiÓm cho ngµnh dÇu khÝ còng ®îc chia thµnh c¸c giai ®o¹n kh¸c nhau. Trong nghiÖp vô b¶o hiÓm khèng chÕ giÕng, cã mét sè thuËt ng÷ chuyªn ngµnh ta cÇn ph¶i t×m hiÓu nh Dßng phôt ngÇm: Dßng phôt ngÇm lµ dßng dung dÞch dÇu, khÝ hoÆc c¸c dßng dung dÞch khoan mÊt kh¶ n¨ng khèng chÕ ®i tõ tói dÇu hoÆc vïng ®Êt ®¸ ë s©u tíi mét n¬i kh¸c qua th©n giÕng. GiÕng mÊt kh¶ n¨ng khèng chÕ: Mét giÕng ®îc coi lµ mÊt kh¶ n¨ng khèng chÕ khi cã mét dßng dung dÞch khoan, dÇu khÝ hoÆc níc tõ giÕng phun ra trªn mÆt ®Êt hoÆc díi ®¸y níc mµ kh«ng cã chñ ®Þnh khidßng phun ®ã kh«ng thÓ ngay lËp tøc: ChÆn l¹i b»ng c¸c thiÕt bÞ t¹i chç vµ/hoÆc c¸c ph¬ng tiÖn chèng giÕng phôt, c¸c van an toµn vµ c¸c thiÕt bÞ kh¸c mµ c¸c ®iÒu kho¶n vÒ sù mÉn c¸n cÇn thiÕt vµ ®iÒu kho¶n vÒ cam kÕt ®ßi hái/hoÆc: ChÆn l¹i b»ng viÖc t¨ng träng lîng khèi lîng dung dÞch khoan hoÆc b»ng viÖc sö dông c¸c vËt liÖu xö lÝ giÕng cã trong giÕng/hoÆc: ChuyÓn sang s¶n xuÊt mét c¸ch an toµn/hoÆc: Dßng phôt ®ã ®îc c¬ quan chøc n¨ng tuyªn bè lµ mÊt kh¶ n¨ng khèng chÕ. 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 GiÕng ®· ®îc khèng chÕ trë l¹i:Mét giÕng mÊt kh¶ n¨ng khèng chÕ sÏ ®îc coi lµ ®· ®îc khèng chÕ trë l¹i t¹i thêi ®iÓm mµ: Dßng phôt trªn mÆt ®Êt hoÆc díi ®¸y níc cã thÓ dÉn tíi khiÕu n¹Ø ë ®©y tù dõng l¹i, tù chÆn l¹i mét c¸ch an toµn/hoÆc: C¸c ho¹t ®éng khoan, lµm s©u thªm, b¶o dìng, tu bæ, hoµn tÊt c¶i t¹o hoÆcc¸c c«ng viÖc t¬ng tù kh¸c ®ang tiÕn hµnh ë giÕng ®ã ngay tríc khi x¶y ra sù cè ®Én tíi khiÕu l¹i ë ®©y ®îc kh«i phôc trë l¹i hoÆc cã thÓ ®îc kh«i phôc trë l¹i/hoÆc: GiÕng hoÆc c¸c giÕng ®ã ®îc ®a trë l¹i hoÆc cã thÓ ®îc ®a trë l¹i tr¹ng th¸i s¶n xuÊt, tr¸m kÝn c¸c tr¹ng th¸i t¬ng tù kh¸c ®· tån t¹i ngay tríc khi x¶y ra sù cè dÉn ®Õn khiÕu n¹i ë ®©y/hoÆc: Dßng phôt ë ®©y cã thÓ chuyÓn sang tr¹ng th¸i s¶n xuÊt an toµn. 1. §èi tîng vµ ph¹m vi b¶o hiÓm. 1.1. §èi tîng ®îc b¶o hiÓm: C¸c giÕng ®îc b¶o hiÓm ®îc ®Þnh nghÜa lµ c¸c giÕng dÇu, giÕng khÝ hoÆc giÕng nhiÖt n¨ng: §ang khoan, ®ang lµm s©u thªm, ®ang b¶o dìng, tu bæ, hoµn tÊt hoÆc ®ang c¶i t¹o cho ®Õn khi hoµn thµnh hoÆc tõ bá §ang s¶n xuÊt. §ang trong tr¹ng th¸i t¹m ®ãng. §ang ë trong tr¹ng th¸i tr¸m kÝn vµ tõ bá. Mµ Ngêi ®îc b¶o hiÓm ®· tÝnh chiÒu s©u cña giÕng b»ng ft (d¬n vÞ ®o lêng cña Anh 1ft=?) 1.2. Ph¹m vi b¶o hiÓm Ph¹m vi b¶o hiÓm khèng chÕ giÕng t¬ng ®èi réng, bao gåm c¶ c¸c rñi ro sau:  Ch¸y næ, sÐt ®¸nh, m¸y bay r¬i  Sãng thÇn, sãng lín.  Giã b·o, giã xo¸y, c¬n lèc.  §©m va Trong qu¸ tr×nh b¶o hiÓm cho mét giÕng bÊt k× nµo ®ã, c«ng ty b¶o hiÓm thêng gÆp ph¶i c¸c trêng hîp sau: - GiÕng cã thÓ khèng chÕ trë l¹i. - GiÕng kh«ng thÓ khèng chÕ trë l¹i ®îc GiÕng bÞ mÊt kh¶ n¨ng khèng chÕ dÉn tíi viÖc dß gØ g©y « nhiÔm m«i trêng 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 T¬ng øng víi mçi rñi ro nµy lµ nh÷ng chi phÝ cña c«ng ty b¶o hiÓm cã nh÷ng lo¹i h×nh b¶o hiÓm chi phÝ cho b¶o hiÓm khèng chÕ giÕng, b¶o hiÓm cho chi phÝ khoan l¹i/chi phÝ bæ sung, b¶o hiÓm chochi phÝ lµm s¹ch khö nhiÔm.Cô thÓ lµ: a. B¶o hiÓm khèng chÕ giÕng: Ngêi b¶o hiÓm sÏ båi thêngcho Ngêi ®îc b¶o hiÓm nh÷ng chi phÝ thùc tÕ vµ/ hoÆc nh÷ng phÝ tæn mµ Ngêi ®îc b¶o hiÓm ph¶i chÞu nh»m: - Khèng chÕ trë l¹i hoÆc cè g¾ng khèng chÕ trë l¹i giÕng hoÆc c¸c giÕng ®îc b¶o hiÓm ë ®©y bÞ mÊt kh¶ n¨ng khèng chÕ do hËu qu¶ cu¶ bÊt k× nguyªn nh©n nµo, bao gåm c¶ bÊt k× giÕng ®îc b¶o hiÓm nµo bÞ mÊt kh¶ n¨ng khèng chÕ do hËu qu¶ trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp cña mét viÖc mÊt kh¶ n¨ng khèng chÕ cña mét giÕng kh¸c kh«ng ®îc b¶o hiÓm ë ®©y, nhng chØ bao gåm c¸c chi phÝ, phÝ tæn ph¸t sinh cho ®Õn khi giÕng ®ã ®îc khèng chÕ trë l¹i. - DËp t¾t hoÆc cè g¾ng dËp t¾t . §¸m ch¸y trªn mÆt ®Êt hoÆc ®¸y níc ph¸t ra tõ giÕng ®îc b¶o hiÓm ë ®©y hoÆc ph¸t ra tõ bÊt k× giÕng nµo kh¸c bÞ ch¸y do hËu qu¶ trùc tiÕp cña viÖc mÊt kh¶ n¨ng khèng chÕ cña giÕng hoÆc c¸c giÕng ®îc b¶o hiÓm ë ®©y. . Löa trªn mÆt ®Êt hoÆc ®¸y níc cã thÓ g©y nguy hiÓm cho giÕng hoÆc c¸c giÕng ®îc b¶o hiÓm ë ®©y. MÆc nhiªn c¸c giÕng gi¶i ¸p còng ®îc b¶o hiÓm víi ®iÒu kiÖn Ngêi ®îc b¶o hiÓm ph¶i th«ng b¸o cho Ngêi b¶o hiÓm biÕt cµng sím cµng tèt vµ ph¶i thanh to¸n sè phÝ b¶o hiÓm cho Ngêi b¶o hiÓm chØ ®Þnh mét c¸ch ®Çy ®ñ. Ngêi b¶o hiÓm sÏ kh«ng båi thênghoÆc kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm ®èi víi: - Tæn thÊthoÆc thiÖt h¹i ®èi víi bÊt k× giÕng (c¸c giÕng) nµo, lç khoan (c¸c lç khoan) nµo. - Tæn thÊt hoÆc thiÖt h¹i ®èi víi bÊt k× thiÕt bÞ khoan hoÆc thiÕt bÞ s¶n xuÊt nµo. - Tæn thÊt hoÆc thiÖt h¹i, chi phÝ g©y nªn bëi hay ph¸t sinh tõ sù tr× ho·n (bao gåm c¶ tr× ho·n s¶n xuÊt) vµ/hoÆc sù mÊt kh¶ n¨ng sö dông vµ/hoÆc tæn thÊthoÆc thiÖt h¹i vÒ s¶n xuÊt (bao gåm c¶ tæn thÊthoÆc thiÖt h¹i do gi¶i ¸p suÊt bÓ chøa). - Tæn thÊt hoÆc thiÖt h¹i ®èi víi bÊt k× bÓ chøa hoÆc ¸p xuÊt bÓ chøa. b. B¶o hiÓm chi phÝ khoan l¹i chi phÝ bæ sung: Ngêi b¶o hiÓm sÏ kh«ng b¶o hiÓm chi phÝ phôc håi hay khoan l¹i bÊt k× giÕng nµo mµ cã thÓ chuyÓn sang tr¹ng th¸i s¶n xuÊt mét c¸ch an toµn bao gåm c¶ trêng hîp thùc hiÖn th«ng qua èng khoan cã trong giÕng ®îc b¶o hiÓm, hoÆc cã thÓ ®îc thùc hiÖn th«ng qua mét giÕng gi¶i ¸p ®îc khoan v× môc ®Ých khèng chÕ giÕng. 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ngêi b¶o hiÓm sÏ båi thêngcho Ngêi ®îc b¶o hiÓm c¸c chi phÝ thùc tÕ vµ c¸c phÝ tæn ph¸t sinh mét c¸ch hîp lÝ nh»m phôc håi hoÆc khoan l¹i mét giÕngbÞ tæn thÊt hoÆc thiÖt h¹i do hËu qu¶ cña mét tai n¹n hoÆc sù cè ®îc b¶o hiÓm do hËu qu¶ cña ch¸y hoÆc giÕng phun. Cô thÓ: Ngêi b¶o hiÓm sÏ båi thêngcho Ngêi ®îc b¶o hiÓm nh÷ng chi phÝ thùc tÕ nh÷ng phÝ tæn hîp lÝ ®Ó phôc håi vµ khoan l¹i giÕng: - §èi víi giÕng s¶n xuÊt, t¹m ®ãng hoÆc b¶o dìng trong mäi trêng hîp tr¸ch nhiÖm cña ngêi b¶o hiÓm ë ®©y kh«ng vît qua 130% chi phÝ khoan giÕng ban ®Çu vµ mçi n¨m céng thªm 10% chi phÝ céng dån ®Õn n¨m tríc ®ã tÝnh tõ ngµy b¾t ®Çu khoan giÕng cho ®Õn ngµy xuÊt hiÖn sù cè dÉn ®Õn khiÕu n¹i ph¶i båi thêngnhng tèi ®a kh«ng qu¸ 250%. -§èi víi giÕng ®ang khoan, trong mäi trêng hîp tr¸ch nhiÖm cña Ngêi b¶o hiÓm ë ®©y sÏ kh«ng vît qu¸ 130% chi phÝ khoan giÕng ban ®Çu ®Õn ®é s©u ®· ®¹t ®îc t¹i thêi ®iÓm giÕng ®ã mÊt kh¶ n¨ng khèng chÕ hoÆc x¶y ra ch¸y. Nhng trong mét sè trêng hîp Ngêi b¶o hiÓm sÏ båi thêngtoµn bé cho chi phÝ khoan l¹i nÕu cã tho¶ thuËn tríc. Ngêi b¶o hiÓm sÏ kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm trong trêng hîp: - C¸c chi phÝ khoan s©u h¬n ®é s©u ®· ®¹t ®îc khi giÕng mÊt kh¶ n¨ng khèng chÕ hoÆc bÞ tæn thÊt do mét rñi ro ®îc b¶o hiÓm g©y ra cho giÕng ®ang khoan. - C¸c chi phÝ khoan s©u h¬n tÇng ®Þa chÊt mµ tõ ®ã giÕng b¾t ®Çu s¶n xuÊt hoÆc cã kh¶ n¨ng tiÕn hµnh s¶n xuÊt ®èi víi nh÷ng giÕng s¶n xuÊt hoÆc giÕng t¹m ®ãng. Tr¸ch nhiÖm cña Ngêi b¶o hiÓm ®èi víi chi phÝ vµ phÝ tæn sÏ chÊm døt: - NÕu viÖc phôc håi hoÆc khoan l¹i giÕng kh«ng ®îc b¾t ®Çu trong vßng 540 ngµy ( hoÆc kho¶ng thêi gian mµ Ngêi ®îc b¶o hiÓm tho¶ thuËn b»ng v¨n b¶n) kÓ tõ: - Ngµy x¶y ra tai n¹n hoÆc sù cè dÉn ®Õn viÖc ®ßi båi thêng - Ngµy huû bá hoÆc hÕt h¹n b¶o hiÓm tuú theo ngµy nµo x¶y ra muén h¬n. -Trong mäi trêng hîp khi ®é s©u ®· ®¹t ®îc vµ giÕng ®ã ®· ®îc phôc håi trë l¹i tr¹ng th¸i cã thÓ so s¸nh ®îc víi tr¹ng th¸i tríc khi cã sù cè dÉn ®Õn khiÕu n¹i hoÆc tr¹ng th¸i cho phÐp sö dông c¸c thiÕt bÞ vµ c«ng nghÖ s½n cã. Ngêi b¶o hiÓm sÏ kh«ng ®îc båi thênghoÆc kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm ®èi víi : -BÊt k× tæn thÊthoÆc thiÖt h¹i nµo x¶y ra ®èi víi bÊt k× giÕng khoan hoÆc thiÕt bÞ s¶n xuÊt nµo . 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 -BÊt k× tæn thÊthoÆc thiÖt h¹i, chi phÝ nµo g©y nªn bëi hoÆc ph¸t sinh tù tr× ho·n (bao gåm c¶ tr× ho·n s¶n xuÊt )vµ/hoÆc tõ viÖc mÊt kh¶ n¨ng sö dông, tõ nh÷ng thiÖt h¹i vÒ tói dÇu hoÆc ¸p suÊt tói dÇu. -C¸c chi phÝ phôc håi hoÆc khoan l¹ibÊt k× giÕng gi¶i ¸p nµo hoÆc bÊt k× bé phËn nµo cña giÕng ®ã . -ViÖc khoan l¹i hoÆc viÖc hoµn thiÖn l¹i c¸c giÕng ®· ®îc tr¸m kÝn vµ tõ bá tríc khi x¶y ra nh÷ng tæn thÊtvµ thiÖt h¹i ®îc b¶o hiÓm ë ®©y vÉn tiÕp tôc ®îc tr¸m kÝn vµ tõ bá t¹i thêi ®iÓm ph¸t sinh tæn thÊthoÆc thiÖt h¹i, còng nh thiÕt bÞ trong lç khoan cña giÕng ®ã. c. B¶o hiÓm rß gØ, « nhiÔm ngoµi kh¬i, c¸c chi phÝ lµm s¹ch vµ khö nhiÔm. Ngêi b¶o hiÓm tu©n theo c¸c ®iÒu kho¶n, ®iÒu kiÖn ®ång ý båi thêng cho Ngêi ®îc b¶o hiÓm : TÊt c¶ c¸c kho¶n tiÒn mµ luËt hoÆc theo ®iÒu kiÖn cña hîp ®ångthuª hoÆc giÊy phÐp th¨m dß khai th¸c dÇu khÝ hoÆc nhiÖt n¨ng, Ngêi ®îc b¶o hiÓm cã tr¸ch nhiÖm ph¶i tr¶ nh÷ng chi phÝ ®iÒu trÞ vµ/hoÆc tiÒn båi thêngth¬ng tËt (chÕt ngêi hoÆc kh«ng chÕt ngêi) vµ/ hoÆc tiÒn båi thêng thiÖt h¹i vÒ tµi s¶n vµ thiÖt h¹i do mÊt kh¶ n¨ng sö dông tµi s¶n b¾t nguån trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp tõ viÖc rß rØ « nhiÔm vµ nhiÔm bÈn ph¸t sinh tõ gÝÕng hoÆc tµi s¶n ®îc b¶o hiÓm vµ b¾t nguån tõ tai n¹n hoÆc sù cè ®îc b¶o hiÓm . Chi phÝ di chuyÓn v« hiÖu ho¸ hoÆc lµm s¹ch c¸c chÊt rß rØ g©y « nhiÔm hoÆc nhiÔm bÈn b¾t nguån tõ c¸c giÕng vµ/hoÆc tµi s¶n ®îc b¶o hiÓm bao gåm c¶ chi phÝ ng¨n chÆn vµ/ hoÆc chuyÓn híng ch¶y c¸c chÊt ®ã vµ/hoÆc ng¨n kh«ng cho c¸c chÊt ®ã lan vµo bê. C¸c chi phÝ vµ phÝ tæn trong viÖc bµo ch÷a chèng l¹i bÊt k× khiÕu n¹i nµo vÒ rß rØ « nhiÔm hoÆc nhiÔm bÈn thùc tÕ ®· x¶y ra hoÆc ®· ®îc coi lµ thùc sù ph¸t sinh tõ c¸c giÕng hoÆc c¸c tµi s¶n ®îc b¶o hiÓm , bao gåm c¸c chi phÝ vµ phÝ tæn kiÖn tông ph¶i tr¶ cho bªn nguyªn ®¬n ch«ng l¹i Ngêi ®îc b¶o hiÓm díi h×nh thøc sè tiÒn ph¶i tr¶ theo c¸c ph¸n quyÕt chi phÝ ®iÒu tra, tÝnh to¸n tæn thÊt vµ c¸c chi phÝ ph¸p lÝ (tuy nhiªn lo¹i trõ c¸c chi phÝ ®èi víi c¸c chi phÝ ®èi víi nh©n viªn ®îc tr¶ l¬ng vµ luËt s thuª l©u dµi vµ mäi chi phÝ v¨n phßng cña Ngêi ®îc b¶o hiÓm )víi ®iÒu kiÖn chi phÝ bµo ch÷a nµy kh«ng lµm t¨ng thªm giíi h¹n tr¸ch nhiÖm cña Ngêi b¶o hiÓm theo ®iÒu kho¶n nµy. Ngêi b¶o hiÓm kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm båi thêng®èi víi : BÊt k× tæn thÊthoÆc thiÖt h¹i nµo x¶y ra ®èi víi thiÕt bÞ khoan hoÆc thiÕt bÞ s¶n xuÊt ®Ó t¹i vÞ trÝ cña giÕng ®îc b¶o hiÓm. Nh÷ng tæn thÊtvÒ tµi s¶n hoÆc tæn thÊtdo mÊt kh¶ n¨ng sö dông tµi s¶n hoÆc chi phÝ lµm s¹ch tµi s¶n cña Ngêi ®îc b¶o hiÓm hoÆc nh÷ng tµi s¶n thuéc quyÒn qu¶n lÝ tr«ng nom kiÓm so¸t cña Ngêi ®îc b¶o hiÓm. 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 BÊt k× khiÕu n¹i nµo ph¸t sinh trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp tõ viÖc vËn chuyÓn hoÆc lu kho dÇu h¹c c¸c chÊt t¬ng tù b»ng tµu, bÊt kÓ viÖc vËn chuyÓn hoÆc lu kho ®ã cã ®îc b¶o hiÓm ë ®©y hay kh«ng. BÊt k× khiÕu n¹i nµo vÒ th¬ng tæn tinh thÇn, vÒ sù ®au ®ín vµ bÞ sèc trõ khi nh÷ng hiÖn tîng ®ã b¾t nguån tõ sù th¬ng tæn vÒ thÓ x¸c x¶y ra ®èi víi ngêi khiÕu n¹i. Trong ®ã: - Trong trêng hîp cã mét hay nhiÒu khiÕu n¹i ph¸t sinh tõ cïng mét sù cè mµ tæng sè tiÒn khiÕu n¹i cã kh¶ n¨ng vît qua møc gi÷ l¹i cña Ngêi ®îc b¶o hiÓm nÕu kh«ng cã sù ®ång ý cña Ngêi b¶o hiÓm vµ nÕu kh«ng cã sù ®«ng ý cña Ngêi b¶o hiÓm th× Ngêi ®îc b¶o hiÓm sÏ coi nh÷ng chi phÝ ®ã lµ mét bé phËn cña khiÕu nai chÝnh thøc - Ngêi ®îc b¶o hiÓm kh«ng ®îc tho¶ thuËn thanh to¸n bÊt k× tæn thÊthoÆc thiÖt h¹i nµo nÕu kh«ng cã sù ®ång ý cña Ngêi b¶o hiÓm khi mµ tæng sè tiÒn khiÕu n¹i chÝnh thøc cña Ngêi ®îc b¶o hiÓm vît qu¸ møc gi÷ l¹i cu¶ Ngêi b¶o hiÓm . trong trêng hîp Ngêi b¶o hiÓm chän con ®êng kh«ng kh¸ng ¸n chèng l¹i mét khiÕu n¹i vît qu¸ møc gi÷ l¹i cña Ngêi ®îc b¶o hiÓm th× Ngêi b¶o hiÓm cã thÓ khiÕu n¹i b»ng chi phÝ cña m×nh Mét sè ®iÓm lo¹i trõ: BÊt k× kho¶n tiÒn ph¹t nµo ph¶i nép theo luËt cña bÊt cø quèc gia nµo hay nhµ níc nµo hoÆc cña bÊt k× thùc thÓ chÝnh phñ nµo kh¸c, hoÆc cña bÊt k× c¬ quan ®¹i diÖn hoÆc chi nh¸nh c¬ quan ®¹i diÖn quèc gia, nhµ níc hoÆc chÝnh phñ ®ã. BÊt k× kho¶n båi thêng nµo mang tÝnh trõng ph¹t hoÆc nªu g¬ng bao gåm c¶ bÊt k× kho¶n båi thêng nµo kh¸c b¾t nguån tõ viÖc nh©n lªn nhiÒu lÇn c¸c kho¶n båi thêng tæn thÊt. BÊt k× khiÕu l¹i nµo b¾t nguån trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp tõ bÊt k× sù cè nµo ph¸t sinh toµn bé hay mét phÇn do vi ph¹m bÊt k× cam kÕt nµo. BÊt k× khiÕu n¹i nµo ph¸t sinh trùc tiÕp tõ rß rØ, « nhiÔm, nhiÔm bÈn nÒu sù rß rØ, « nhiÔm, nhiÔm bÈn ®ã: Lµ cè t×nh vi ph¹m vÒ phÝa Ngêi ®îc b¶o hiÓm hoÆc bÊt k× mét ngêi hoÆc tæ chøc nµo kh¸c ho¹t ®éng nh©n danh Ngêi ®îc b¶o hiÓm /hoÆc Lµ hËu qu¶ trùc tiÕp cña viÖc vi ph¹m hoÆc kh«ng tu©n thñ bÊt k× quy ®Þnh nµo cña nhµ níc hay ph¸p luËt hiÖn hµnh. Nh÷ng tæn thÊt, h háng hoÆc chi phÝ b¾t nguån tõ: - ChiÕn tranh, hµnh ®éng thï ®Þch hoÆc qu©n sù. - Vò khÝ chiÕn tranh cã sö dông n¨ng lîng ph¶n øng hoÆc phãng x¹ nguyªn tö . 20
- Xem thêm -