Tài liệu Giải pháp hoàn thiện hệ thống kênh phân phối tại công ty xăng dầu hà sơn bình

  • Số trang: 85 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 123 |
  • Lượt tải: 1
hoangtuavartar

Tham gia: 05/08/2015

Mô tả:

LỜI MỞ ĐẦU Trong những năm gần đây, thực hiện chiến lƣợc đổi mới toàn diện, nƣớc ta đã đạt đƣợc những thành công to lớn và rất quan trọng ở các mặt kinh tế, chính trị, văn hoá- xã hội, đời sống nhân dân đƣợc cải thiện. Quyết định đi lên nền kinh tế thị trƣờng định hƣớng XHCN cho phép các doanh nghiệp có điều kiện và nhiều cơ hội kinh doanh trên thị trƣờng, nhƣng cũng đặt các doanh nghiệp vào tình thế cạnh tranh ngày càng gay gắt. Quan điểm Marketing hiện đại ngày nay cho rằng một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển thì phải đặt vấn đề thoả mãn nhu cầu của khách hàng lên hàng đầu. Do vậy ứng dụng những triết lý của Marketing trong chiến lƣợc kinh doanh của các công ty ngày càng phổ biến. Đặc biệt là việc sử dụng các biến số giá cả, sản phẩm, phân phối, xúc tiến thƣơng mại của Marketing - Mix trong chiến lƣợc kinh doanh của mình. Việc tổ chức hệ thống kênh phân phối có ý nghĩa rất quan trọng với hoạt động kinh doanh của một công ty. Một sản phẩm chỉ có thể tiêu thụ đƣợc ở nơi ngƣời ta cần nó. Tuy nhiên việc tiến hành các chƣơng trình phân phối sản phẩm của các công ty kinh doanh lại luôn là vấn đề bức xúc hiện nay. Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình là doanh nghiệp hoạt động kinh doanh có tƣ cách pháp nhân, là đơn vị một thành viên của Tổng công ty xăng dầu Việt Nam trực thuộc Bộ Công Thƣơng, là doanh nghiệp thƣơng maị có thƣơng hiệu lớn trên thị trƣờng hiện nay, kinh doanh các loại xăng dầu, gas và các sản phẩm hóa dầu. Mặt khác Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình là một trong những doanh nghiệp điển hình trong việc ứng dụng những lý luận mới về Marketing - Mix vào hoạt động kinh doanh của mình, đặc biệt phát triển hệ thống kênh phân phối. Tuy nhiên, hiện nay trong quá trình phát triển hệ thống kênh phân phối, Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình cũng nhƣ các công ty khác không thể tránh khỏi những mặt hạn chế. Những hạn chế đƣợc biểu hiện rõ nhất qua tỷ lệ thị phần của kênh phân phối cấp 0 tức là Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình trực tiếp phân phối cho ngƣời tiêu dùng và kênh phân phối qua trung gian ( kênh phân phối cấp 1). Hơn nữa là đơn vị trực thuộc của Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam Công ty xăng dầu Hà Sơn Bình tham gia hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực xăng dầu đã gần 20 năm nên cơ sở vật chất đã bộc lộ một số nhƣợc điểm. Chính vì vậy, đề tài: “Giải pháp hoàn thiện hệ thống kênh phân phối tại Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bỡnh” đƣợc đề xuất với mục đích hoàn thiện hệ thống kênh phân phối tại Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Nội dung của khóa luận tốt nghiệp này bao gồm 3 chƣơng: Chương 1. Giới thiệu chung về Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình. Chương 2. Thực trạng hệ thống kênh phân phối của Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình. Chương 3. Giải pháp hoàn thiện hệ thống kênh phân phối của Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình. Với phƣơng pháp nghiên cứu mô tả mà tụi đã sử dụng trong khóa luận, Tôi hy sẽ nhận đƣợc sự góp ý chân thành của Quý vị độc giả để tôi có thể hoàn thiện những giải pháp của mình và có thể tăng tính khả thi của những giải pháp đó. CHƢƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY XĂNG DẦU HÀ SƠN BèNH 1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình 1.1.1. Khái quát về Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình Công ty xăng dầu Hà Sơn Bình đƣợc thành lập theo Quyết định số 669/TN-QĐ ngày 17/06/1991 của Bộ Thƣơng Nghiệp nay là Bộ Công Thƣơng trên cơ sở hợp nhất xí nghiệp Xăng dầu Hà Sơn Bình thuộc Công ty Xăng dầu khu vực I và kho xăng dầu K133 thuộc Công ty xăng dầu B12. Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình là một doanh nghiệp hạch toán độc lập, đơn vị thành viên của Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam. Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bỡnh cú vai trò quan trọng trong việc cung cấp xăng dầu cho sự phát triển Kinh tế – xã hội cũng nhƣ đảm bảo đời sống sinh hoạt của nhân dân thành phố Hà Đông - Hà Nội, Sơn La, Hòa Bỡnh.Cụng ty chịu trách nhiệm bán xăng, dầu, các sản phẩm hóa dầu cho khách hàng thuộc khu vực Hà Đông- Hà Nội, Hòa Bình, Sơn La và các vùng lân cận. Tên giao dich: Công Ty Xăng Dầu Hà Sơn Bình. Tên quốc tế: HA SON BINH PETROLIMEX COPORATION. Trụ sở chính: 151 Trần Phú, Thành Phố Hà Đông- Hà Nội Tel: 84- 04334826286 Email: HSB@Petrolimex.com.vn Nhiệm vụ: Với vai trò là DN chủ lực trong lĩnh vực bán lẻ xăng, dầu, Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình chủ động nghiên cứu, triển khai thực hiện các nhiệm vụ đƣợc Tổng Công ty Xăng Dầu Việt Nam giao. Trong đó, ƣu tiên nhiệm vụ bảo đảm nguồn xăng, dầu và các sản phẩm hóa dầu, từng bƣớc xây dựng và phát triển hệ thống bán lẻ trực tiếp góp phần chủ động ổn định thị trƣờng, kiềm chế tăng chỉ số giá tiêu dùng và bình ổn thị trƣờng nội địa. Cụ thể các nhiệm vụ đó là: - Kinh doanh các mặt hàng xăng dầu, gas, các sản phẩm hóa dầu, các dịch vụ cho khách hàng với nhiệm vụ là đảm bảo có lãi, chiếm lĩnh phần lớn thị trƣờng, thực hiện nghĩa vụ thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nƣớc đồng thời chịu trách nhiệm quản lý về chất lƣợng, ổn định giá cả, đảm bảo nguồn xăng dầu cho cả ba tỉnh Hà Nội Hòa Bình, Sơn La, chính sách giá xăng dầu đối với miền núi. - Đảm bảo nguồn dự trữ năng lƣợng (xăng dầu) cho quốc gia. - Cùng với nhiệm vụ thực hiện tốt nhiệm vụ kinh doanh công ty cũn cú một số chức năng nhiệm vụ hoạt động ngoài kinh doanh nhƣ: Tham gia vào công tác bảo vệ môi trƣờng, đặc biệt là công tác phòng cháy chữa cháy, tham gia các hoạt động công tác địa phƣơng nơi công ty có trụ sở, đặt chi nhánh bằng các hoạt động từ thiện để đảm bảo tốt mối quan hệ với địa phƣơng.Phối hợp những cơ quan chức năng trong việc quản lý xăng dầu nhƣ chất lƣợng xăng dầu, ổn định giá cả. Công ty còn không ngừng nâng cao phúc lợi và đời sống cán bộ công nhân viên trong công ty. Trong suốt 18 năm hoạt động công ty đã thực hiện tốt nhiệm vụ của mỡnh, giỳp cải thiện đời sống vật chất tinh thần, ổn định công việc, đảm bảo thu nhập cho ngƣời lao động. Các khu nhà tập thể tại Hòa Bình, Sơn La đã và đang nâng cấp dần, phong trào văn húa,văn nghệ thực sự đƣợc chú trọng để tạo ra môi trƣờng làm việc thân thiện, lành mạnh. 1.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình Công ty Xăng Dầu Hà Sơn Bình Thành lập ngày 17/06/1991 chính thức đi vào hoạt động 01/07/1991. Ra đời đúng vào thời điểm đất nƣớc chuyển mình sang cơ chế mới, thị trƣờng xăng dầu miền Bắc bƣớc vào thời kỳ cạnh tranh; hoạt động trên địa bàn 3 tỉnh Hà Tây, Hòa Bình, Sơn La với diện tích gần 2 vạn km2, dân số hơn 4 triệu ngƣời, kinh tế chƣa phát triển, nhu cầu sử dụng xăng dầu ớt, đó đặt ra cho công ty những cơ hội và cả những thách thức lớn. Khai sinh trên cơ sở hợp nhất Xí nghiệp Xăng dầu Hà Sơn Bình thuộc Công ty xăng dầu Khu vực I và Kho K133 thuộc Công ty xăng dầu B12, sơ sở vật chất kỹ thuật nghèo nàn, nguồn lực mỏng manh với 200 lao động trong đó chỉ có 17 ngƣời trình độ đại học và trên đại học, 32 đảng viên, 11 cửa hàng xăng dầu với trang thiết bị thủ công, 3300 m3 kho bể và 2 tỷ đồng vốn cố định. Ngày 1/10/1991, Tỉnh Hòa Bình và Hà Tây đƣợc tái lập, thành lập chi nhánh Xăng Dầu Hòa Bình trực thuộc công ty, đồng thời tiếp nhận thêm 7 cửa hàng xăng dầu và 50 lao động, vốn cố định 1574 triệu đồng. Ngày 1/02/1995, thực hiện quyết định của Bộ Thƣơng Mại ( nay là Bộ Công Thƣơng) về việc hợp nhất Công ty dầu lửa Trung ƣơng và Tổng công ty Xăng Dầu thành Tổng Công ty Xăng Dầu Việt Nam, Công ty tiếp nhận chi nhánh Dầu lửa Đỗ Xá với kho có sức chứa 1000m3, 1 cửa hàng xăng dầu, 7 ô tô và 27 lao động, vốn cố định 1009 triệu đồng. Ngày 27/12/1995, thành lập Xí nghiệp xăng dầu K133 trực thuộc công ty. Ngày 1/4/1998, nhận nhiệm vụ quản lý chi nhánh xăng dầu Sơn La và vận chuyển xăng dầu cho Sơn La, công ty tiếp nhận 237 lao động, kho xăng dầu Bó Ấn với sức chứa 1000m3, 11 cửa hàng xăng dầu, 51 xe ô tô Xitec, vốn cố định hơn 4 tỷ đồng. Ngày 1/10/1999 thành lập Xí nghiệp vận tải và dịch vụ trực thuộc công ty. Cho đến ngày 30/9/2000 công ty có 2 chi nhánh, 2 xí nghiệp thành viên, 756 lao động, trong đó có 154 lao động có trình độ đại học và trên đại học, 123 đảng viên, hệ thống 60 cửa hàng với các trang thiết bị hiện đại, tổng dung tích kho bể gần 10000 m3, 64 xe vận tải với năng lực 8 triệu m3 km/năm, vốn cố định hơn 20 tỷ đồng. Trong quá trình hoạt động công ty đã bổ sung thêm hơn 12 tỷ đồng, Xây dựng mới 24 cửa hàng xăng dầu, tạo việc làm mới cho 242 lao động. Ngày 1/10/2000 thực hiện chỉ đạo của cấp trên về quản lý đổi mới doanh nghiệp, công ty đã hoàn thành tiến trình cổ phần hóa xí nghiệp vận tải và dịch vụ công ty thành công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hà Tây, bàn giao cho xí nghiệp vận tải và dịch vụ công ty thành công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hà Tây 100 lao động, 1 cửa hàng xăng dầu, 54 xe vận tải, vốn cố định hơn 2 tỷ đồng. Quá trình hình thành công ty trong những thập kỷ qua diễn ra thƣờng xuyên, liên tục, qua 4 lần giao nhận bàn giao (1/7/1991, 1/10/1991, 1/3/1995, 1/4/1998) cùng với sự phát triển của chính mình đã tạo nên những bƣớc phát triển nhanh về cơ sở vật chất kỹ thuật, đội ngũ lao động, thị trƣờng và địa bàn kinh doanh. Ngày nay, Công ty đã phát triển gồm 799 lao động , tăng gấp hơn 4 lần, gồm 70 cửa hàng, tăng gấp 6 lần, 14.000 m3 kho bể, tăng gấp 4 lần và 24 tỷ đồng vốn cố định, tăng gấp 12 lần. Tốc độ tăng trƣởng bình quân hàng năm về sản lƣợng bán: 8%, về doanh số 12%, nộp ngân sách: 15%. Cùng với sự phát triển của doanh nghiệp, đời sống vật chất và tinh thần của CBCNV ngày càng đƣợc cải thiện, bình quân thu nhập ngƣời lao động tăng 11% năm. Không chỉ thực hiện tốt kế hoạch cấp trên giao, Công ty còn đƣợc địa phƣơng 3 tỉnh đánh giá cao trong việc thực hiện, chính sách xã hội, đã giành hơn 1 tỷ đồng (một phần trích từ nguồn quỹ phúc lợi, một phần do CBCNV đóng góp) để thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo và công tác từ thiện. Đảng bộ Công ty luôn quan tâm đến công tác xây dựng Đảng bộ doanh nghiệp trong sạch vững mạnh, xác lập và tăng cƣờng sự lãnh đạo của Đảng, tôn trọng và tạo điều kiện cho các đoàn thể quần chúng hoạt động cùng với thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ trong doanh nghiệp cũng là một thành công đáng ghi nhận. Với những thành tựu đã, Công ty và các đơn vị trực thuộc đã đƣợc Chủ tịch nƣớc tặng thƣởng 02 Huân chƣơng lao động hạng Nhì, 04 Huân chƣơng Lao động hạng Ba, 01 Huân chƣơng Chiến công hạng Ba; Thủ tƣớng chính phủ tặng 05 Bằng khen, các Bộ, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tây, Hòa Bình, Sơn La thƣởng nhiều bằng khen và nhiều cờ thi đua xuất sắc. Gặt hái đƣợc những thành quả trên là do ngay từ những ngày đầu thành lập và trong suốt quá trình hoạt động, Công ty luôn xác định đúng mục tiêu, có giải pháp hợp lý, đồng thời đƣợc sự chỉ đạo sõu sắc, sự giúp đỡ của Tổng công ty xăng dầu Việt Nam, của cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phƣơng, sự hỗ trợ của các cơ quan ban ngành, cơ quan thông tin đại chúng và đặc biệt là sự hợp tác cổ vũ của Quý khách hàng và bạn bè đồng nghiệp gần xa. Mang nặng tri ân cùng với trách nhiệm và tấm lòng thủy chung PETROLIMEX HA SON BINH tiếp tục khẳng định mình, vững bƣớc vào thời kỳ mới, đóng góp vào sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc theo Nghị quyết Đại hội IX, Đảng Cộng sản Việt Nam, giữ vững vị thế của Petrolimex Việt Nam trên địa bàn kinh doanh. Chính thức chuyển sang hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần vƣợt qua những khó khăn ban đầu khi chuyển đổi mô hình quản lý, Công ty đã tiếp tục duy trì và không ngừng mở rộng quy mô kinh doanh, đạt đƣợc sự phát triển cả về lƣợng lẫn về chất với doanh số ngày càng tăng. Để tiếp tục đƣa Công ty từng bƣớc phát triển vững chắc trên thƣơng trƣờng và để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, Công ty đã không ngừng hoàn thiện quy trình quản lý chất lƣợng, đa dạng hoá hoạt động kinh doanh và xác định uy tín chất lƣợng là tài sản quý giá nhất của Công ty. 1.2 Lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình Xăng dầu là mặt hàng vật tƣ thiết yếu và mang tính chiến lƣợc đối với sự phát triển của đất nƣớc, thuộc độc quyền Nhà nƣớc. Nhà nƣớc Việt Nam thực hiện độc quyền của mình đối với xuất nhập khẩu xăng dầu thông qua quản lý quyền trực tiếp xuất nhập khẩu của doanh nghiệp và quy định hạn ngạch nhập khẩu. Trên cơ sở cân đối nhu cầu xăng dầu hàng năm của nền kinh tế quốc dân, Nhà nƣớc giao hạn ngạch nhập khẩu cho 10 doanh nghiệp đầu mối; trong đó, Petrolimex đƣợc giao với khối lƣợng tƣơng ứng với thị phần 55-60%. Nhƣ vậy, Petrolimex giữ vị trí thống lĩnh thị trƣờng xăng dầu nội địa. Vị trí quan trọng này do Nhà nƣớc xác lập tƣơng ứng với vai trò chủ đạo của Petrolimex trong việc bảo đảm xăng dầu cho sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, bình ổn giá cả xăng dầu trên thị trƣờng nội địa và phục vụ đắc lực, có hiệu quả vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nƣớc. Mặt hàng kinh doanh chủ yếu của Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) là xăng dầu - cụ thể là các sản phẩm lọc dầu (xăng ô tô, diesel, nhiên liệu đốt lò (mazỳt) và dầu hoả). Doanh thu xăng dầu chiếm tỷ trọng 92% tổng doanh thu hàng hoá và dịch vụ của Petrolimex. Là đơn vị trực thuộc của Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam, Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình hoạt động trên địa bàn 3 tỉnh: Hà Tây – Hà Nội, Hòa Bình, Sơn La, tiến hành kinh doanh trong các lĩnh sau:  Kinh doanh các loại xăng dầu, gas và các sản phẩm hóa dầu trên 3 địa bàn Hà Nội mới, Hòa Bình, Sơn La .  Đại lý bảo hiểm.  Dịch vụ ủy thác nhập khẩu bao tiêu.  Kinh doanh tổng hợp. Đối với nhóm khách hàng là các cơ sở kinh tế trọng yếu trong nền kinh tế quốc dân sử dụng nhiều diesel và nhiên liệu đốt lò, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp này có ảnh hƣởng đến toàn bộ đời sống kinh tếxã hội và an ninh quốc phòng của đất nƣớc; Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình chủ trƣơng dành cho nhóm khách hàng này những ƣu đãi nhất định về nguồn, giá cả, công nợ. Đối với nhóm khách hàng tiêu dùng trực tiếp với số lƣợng nhỏ lẻ, Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình cùng với hệ thống đại lý, tổng đại lý của mỡnh luụn nỗ lực phục vụ với tinh thần đủ số lƣợng, đúng chất lƣợng và thời gian mở cửa bán hàng. Đối với khách hàng tiêu dùng mặt hàng chính sách, Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình phối hợp với các tỉnh miền núi bảo đảm cung ứng đầy đủ về số lƣợng, tiến độ, đúng địa chỉ và các chính sách khác theo đúng sự chỉ đạo của Nhà nƣớc. 1.3 Đặc điểm kinh tế- kỹ thuật của Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình 1.3.1 Nguồn nhân lực Quá trình hội nhập quốc tế diễn ra mạnh mẽ và sâu rộng, cùng với việc gia nhập vào khối liên minh kinh tế thế giới nhƣ ASEAN (1995), ASEM (1996), APEC (1998) và đặc biệt Việt Nam chính thức là thành viên của tổ chức Thƣơng mại thế giới WTO quá trình này một mặt thúc đẩy nền kinh tế phát triển, mặt khác tạo ra những thách thức đối với doanh nghiệp do tính cạnh tranh ngày càng tăng. Qua nhiều kinh nghiệm thực tiễn cho thấy con ngƣời là tài nguyên quý giá không có gì có thể thay thế đƣợc. Hội nhập kinh tế quốc tế đòi hỏi đội ngũ quản lý và ngƣời lao động trong các doanh nghiệp phải hiểu biết sâu rộng hơn về mọi vấn đề không chỉ trong nƣớc mà cả trên thế giới nhƣ các thể chế thƣơng mại quốc tế, cam kết mở cửa thị trƣờng. Chính vì vậy Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình rất chú trọng công tác đào tạo nhân sự. Tổng số lao động của công ty hiện nay là 729 ngƣời. Xét theo cơ cấu giới tính trong tổng số lao động đó số lao động nữ là 285 chiếm 36%, số lao động nam 514 ngƣời chiếm 64 %. Xét về trình độ, lực lƣợng lao động tại công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình hầu hết đã đƣợc đào tạo qua các trƣờng lớp đúng chuyên ngành. Trong đó số lao động có trình độ đại học và trên đại học là 312 ngƣời chiếm 39%. Lực lƣợng này có vai trò hết sức quan trọng tới sự phát triển của công ty, đều nắm vai trò quan trọng trong bộ máy hoạt động của công ty từ Ban Giám Đốc đến vị trí Trƣởng Phòng nghiệp vụ, Kho, Đội và cửa hàng, số còn lại hầu hết là công nhân bán hàng, đây là lực lƣợng trực tiếp vào quá trình sản xuất kinh doanh của đơn vị đều có trình độ từ công nhân kỹ thuật, trung cấp xăng dầu tới cao đẳng. Những con số trên đã cho thấy vấn đề đào tạo, tuyển dụng lao động đƣợc công ty hết sức chú trọng. Đặc biệt là chất lƣợng ngƣời lao động, đây là nhân tố quan trọng ảnh hƣởng tới tất cả các lĩnh vực của Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình đặc biệt là có ảnh hƣởng lớn tới hệ thống kênh phân phối đó là: Đội ngũ cán bộ công nhân viên có trình độ, chuyên môn nghiệp vụ của Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình tạo điều kiện để Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình không ngừng phát triển, xây dựng, cải biến hệ thống kênh phân phối ngày càng hoàn thiện. Tuy nhiên mặt trái của vấn đề đó là nguồn nhân lực có năng lực, trình độ của Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình thƣờng đảm nhiệm cỏc khõu then chốt trong việc quản lý hệ thống kênh phân phối, khi bị thu hút chuyển dịch sẽ tạo ra chỗ hổng và gây tổn hại tới cả một hệ thống kênh phân phối, có thể gây tổn hại đáng kể đến kết quả hoạt động của kênh phân phối cũng nhƣ với Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình. Chính vì vậy để trỏnh tỡnh tạng chảy máu chất xám từ Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình sang các doanh nghiệp, các đơn vị, các nƣớc khỏc thỡ cần có chính sách đãi ngộ, cơ chế làm việc hợp lý cho các cán bộ có năng lực, đồng thời không ngừng có chính sách thu hút ngƣời tài để phát huy nguồn lực con ngƣời, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống kênh phân phối cũng nhƣ kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình. 1.3.2 Cơ sở vật chất kỹ thuật Nhìn chung, điều kiện về cơ sở vật chất kỹ thuật của công ty khá phù hợp với yêu cầu của tình hình mới. Cơ sở vật chất kỹ thuật là nhân tố quan trọng trọng khi xét về đặc điểm kỹ thuật của công ty, bởi Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình là đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam, là doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực xăng dầu, gas và các sản phẩm hóa dầu. Hệ thống kho, bồn bể chứa khá đồng bộ và hiện đại của Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình làm tăng tính chủ động trong việc nhập hàng về trong thời điểm có lợi về mức giá, khi dự đoán đƣợc nhu cầu tiờu thụ có xu hƣớng tăng mạnh trong thời gian sắp tới. Để thực hiện chiến lƣợc phát triển của Công ty, trong vài năm gần đây đã mạnh dạn đầu tƣ nâng cấp hệ thống máy móc công nghệ, nhà xƣởng xây dựng mới nhiều trạm bán lẻ xăng dầu trên toàn quốc theo những tuyến đƣờng mới quy hoạch, nhằm mở rộng và phát triển hệ thống phân phối, nâng cao năng suất, chất lƣợng. Về chất lƣợng: Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bỡnh cú cỏc chỉ tiêu kỹ thuật phù hợp với Tiêu chuẩn Việt Nam (Trong một số trƣờng hợp thoả thuận, có thể cung cấp một số chủng loại xăng dầu có chất lƣợng vƣợt trội). Về số lƣợng và chủng loại: Đáp ứng đầy đủ về số lƣợng và chủng loại xăng dầu theo nhu cầu của khách hàng và đối tác kinh doanh. Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bỡnh luụn lấy sự thuận tiện cho khách hàng và các đối tác kinh doanh làm chuẩn mực giao dịch của mình. Với các lợi thế so sánh do Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình gần 20 năm phát triển của mình về hệ thống cơ sở vật chất xuất - nhập - tồn xăng dầu (hơn 14.300 m3 sức chứa, luôn duy trì một lƣợng hàng nhất định trong trạng thái sẵn sàng cung ứng ra thị trƣờng), mạng lƣới cửa hàng (260 cửa hàng), tổ chức bộ máy (Công ty chi nhánh tại 3 tỉnh, thành phố), về kinh nghiệm quản lý và điều hành, uy tín thƣơng hiệu v.v…Những đặc điểm về cơ sở vật chất kỹ thuật nhƣ vậy có ảnh hƣởng đáng kể đến hệ thống kênh phân phối của Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình. Nhƣ trên đã phân tích ta có thể thấy đặc điểm kinh tế kỹ thuật là thế mạnh của hệ thống kênh phân phối của Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình. Hệ thống kho, bể chứa đảm bảo cung ứng hàng hóa đúng thời điểm cho các cửa hàng, đại lý và tổng đại lý có uy tín lớn trên thị trƣờng xăng dầu. Vì vậy hệ thống các đại lý, tổng đại lý, các cửa hàng bán lẻ trực thuộc của Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình không ngừng tăng lên về mặt số lƣợng lẫn chất lƣợng. Điều đó làm cho Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình không ngừng phát triển một cách bền vững với những uy tín, thƣơng hiệu đó cú. Hơn nữa Công ty Xăng dầu hà Sơn Bỡnh luụn sẵn sàng hợp tác với khách hàng và các đối tác kinh doanh của mình. 1.3.3 Cơ cấu bộ máy quản trị Công ty xăng dầu Hà Sơn Bình là một doanh nghiệp thƣơng mại, 100% vốn nhà nƣớc, không có Hội đồng quản trị. Do đó bộ máy quản lý của công ty bao gồm: + 1 Giám đốc công ty. + 2 Phó giám đốc. + 4 phòng ban chức năng Cơ cấu bộ máy quản trị của Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình đƣợc mô tả trong sơ đồ 1: Sơ đồ 1. Sơ đồ Cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị của Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình Giám Đốc Phòng Tài chính Kế toán Phòng Kinh doanh Chi nhánh xăng dầu Hòa Bình Phòng Tổ chức Hành chính Chi nhánh xăng dầu Hòa Bình Phòng Quản lý Kỹ thuật Chi nhánh xăng dầu Hòa Bình Các cửa hàng xăng dầu, dầu mỡ nhờn, gas hóa lỏng, và các sản phẩm hóa dầu Trong đó nhiệm vụ và chức năng của từng đơn vị, phòng, ban trong công ty xăng dầu Hà Sơn Bình đƣợc phân công rõ nhƣ sau: 1.3.3.1 Ban giám đốc. Giám đốc công ty: Là đại diện pháp nhân của công ty, đƣợc sự bổ nhiệm hay bãi nhiệm của tổng công ty, chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật,Tổng Công ty Xăng Dầu Việt Nam và ngƣời lao động về tổ chức và điều hành mọi hoạt động của công ty, là ngƣời có quyền điều hành cao nhất trong công ty. Giám Đốc trực tiếp quản lý cỏc phũng ban chuyên môn, nghiệp vụ. Việc bổ nhiệm,miễn nhiệm, điều động, nâng lƣơng, khen thƣởng, kỷ luật thực hiện theo quy định công tác tổ chức cán bộ của công ty. Phó Giám đốc kinh doanh: Chịu sự chỉ đạo của giám đốc. Phụ trách, quản lý kinh doanh mua bán xăng dầu của công ty, theo dõi hoạt động kinh doanh của các cơ sở, chi nhánh. Có nhiệm vụ giúp giám đốc công ty trực tiếp điều hành công tác bảo đảm nguồn, công tác bán hàng, cơ chế, chính sách bán hàng, chi phí hiệu quả kinh doanh Phó giám đốc phụ trách kỹ thuật: Chịu sự chỉ đạo của giám đốc, Giúp Giám Đốc giám sát, quản lý, điều hành toàn bộ khâu kỹ thuật, đầu tƣ xây dựng cơ sở vật chất nhƣ nâng cấp, xây dựng mới hệ thống kho chứa, ứng dụng tin học vào quản lý của công ty. 1.3.3.2 Cỏc Phòng ban Phòng Kinh doanh: Phòng kinh doanh của Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình bao gồm 1 trƣởng phòng, 2 phó phòng và nhân viên. Đây là phòng chức năng, quan trọng của công ty có Chức năng:  Là bộ phận chuyờn mụn nghiệp vụ, tham mƣu cho Ban Giám đốc trong lĩnh vực kinh doanh, tổng hợp giao dịch, tiếp thị, phát triển thị trƣờng, tiêu thụ sản phẩm.  Phát hiện nhu cầu thị trƣờng, tìm kiếm thị trƣờng mới, đảm bảo nguồn hàng xăng dầu đáp ứng đƣợc lƣợng cung cấp cho khách hàng và dự trữ.Lập kế hoạch kinh doanh, chủ động ký các hợp đồng bán xăng dầu cho khách hàng trực tiếp chỉ đạo các công tác điều hành các đơn vị trực thuộc và các chi nhánh về công tác kinh doanh Lập kế hoạch kinh doanh, chủ động ký các hợp đồng bán xăng dầu cho khách hàng trực tiếp chỉ đạo các công tác điều hành các đơn vị trực thuộc và các chi nhánh về công tác kinh doanh.   Xúc tiến thƣơng mại. Xây dựng hợp đồng kinh tế, quản lý hệ thống đại lý, phát triển thị trƣờng nội địa. Nhiệm vụ Xây dựng phƣơng án kinh doanh theo từng thời kỳ. Trên cơ sở đó, phân bổ nhiệm vụ cho từng giai đoạn cụ thể, khoa học đáp ứng kịp thời tình hình, nhu cầu thị trƣờng nhằm đƣa lại hiệu quả cao.  Báo cáo tình hình tiêu thụ sản phẩm, mở rộng thị trƣờng.  Phân tích điểm mạnh, điểm yếu về sản phẩm của Công ty.  Tổng hợp ý kiến khách hàng báo Ban giám đốc kịp thời.  Theo dõi kịp thời việc thu nộp tiền bán hàng.  Đôn đốc tiền hàng ứ đọng, phân tích công nợ. Đề xuất xử lý đối với các công nợ dây dƣa.  Báo cáo định kỳ diễn biến hoạt động của Phòng Kinh Doanh. Phòng Kế toán Tài chính Là phòng giữ vị trí hết sức quan trọng trong các doanh nghiệp với các chức năng:  Thực hiện những công việc về nghiệp vụ chuyên môn tài chính kế toán theo đúng qui định của Nhà nƣớc về chuẩn mực kế toán, nguyên tắc kế toán.  Theo dõi, phản ánh sự vận động vốn kinh doanh của Công ty dƣới mọi hình thái và cố vấn cho Ban lãnh đạo các vấn đề liên quan.  Tham mƣu cho Ban Giám đốc về chế độ kế toán và những thay đổi của chế độ qua từng thời kỳ trong hoạt động kinh doanh.  Cùng với các bộ phận khác tạo nên mạng lƣới thông tin quản lý năng động, hữu hiệu trong công tác quản lý.  Tham gia xây dựng Hệ thống Quản lý Chất lƣợng, Hệ thống Quản lý Mội trƣờng và Hệ thống Quản lý Trách nhiệm Xã hội. Nhiệm vụ:  Ghi chép, tính toán, phản ánh số hiện có, tình hình luân chuyển và sử dụng tài sản, vật tƣ, tiền vốn; quá trình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và sử dụng vốn của Công ty.  Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch thu chi tài chính việc thu, nộp, thanh toán, kiểm tra việc giữ gìn và sử dụng tài sản, vật tƣ, tiền vốn; phát hiện và ngăn ngừa kịp thời những hiện tƣợng lãng phí, vi phạm chế độ, qui định của Công ty.  Phổ biến chính sách chế độ quản lý tài chính của nhà nƣớc với các bộ phận liên quan khi cần thiết.  Cung cấp các số liệu, tài liệu cho việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, kiểm tra và phân tích hoạt động kinh tế tài chính, phục vụ công tác lập và theo dõi kế hoạch. Cung cấp số liệu báo cáo cho các cơ quan hữu quan theo chế độ báo cáo tài chính, kế toán hiện hành.  Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho BGĐ Công ty. Phòng Quản lý Kỹ thuật Quản lý mảng kỹ thuật thiết bị trong Công ty. Tham gia quản lý về công tác sáng kiến cải tiến kỹ thuật, xây dựng và theo dõi định mức kinh tế kỹ thuật. Tham gia công tác kiểm định, bảo trì, bảo dƣỡng thiết bị.  Ký các văn bản có liên quan về lĩnh vực đƣợc phân công.  Quản lý công tác xây dựng cơ bản theo phân công của Ban giám đốc công ty.  Tham mƣu cho Ban giám đốc công ty đàm phán về kỹ thuật với các khách hàng trong việc mua thiết bị và các dịch vụ có liên quan về thiết bị. Chịu trách nhiệm cung ứng vật tƣ mang tính kỹ thuật cao ngoài phạm vi phụ trách của phòng kế hoạch sản xuất và nhà máy chế biến.  Lập, trình, duyệt thẩm định và triển khai dự án theo qui định của Nhà nƣớc.  Kiểm tra thử nghiệm, kiểm tra chất lƣợng sản phẩm, nguồn hàng ( vào, ra).  Theo dõi, đề xuất Ban giám đốc công ty ban hành định mức nguyên nguồn hàng, vật tƣ.  Nghiên cứu nâng cao chất lƣợng sản phẩm hiện có, phát triển sản phẩm mới.  Tập huấn, đào tạo nội bộ công ty. Phòng Tổ chức Hành chính  Tổ chức bộ máy sản xuất kinh doanh và bố trí nhân sự phù hợp với yêu cầu phát triển Công ty.  Quản lý hồ sơ lý lịch CB.CNV toàn Công ty, giải quyết các thủ tục và chế độ tuyển dụng, thôi việc, bãi miễn, kỷ luật, khen thƣởng, hƣu trí.  Đề xuất quy hoạch, đề bạt cán bộ.  Xây dựng kế hoạch, chƣơng trình đào tạo, bồi dƣỡng nghiệp vụ thi tay nghề cho CB.CNV, bảo hộ lao động.  Quản lý lao động, tiền lƣơng CB.CNV., Công tác thi đua.  Xây dựng các định mức lao động, đơn giá tiền lƣơng.  Quản lý văn phòng làm việc Công ty, nhà ăn, nhà tập thể, y tế cơ quan.  Quản lý xe con phục vụ công tác.  Quản lý công văn đi, đến, sổ sách hành chánh và con dấu.  Thực hiện công tác bảo vệ , tham gia về an ninh quốc phòng với địa phƣơng.  Tham gia bảo vệ môi sinh, môi trƣờng, phòng cháy chữa cháy.  Tiếp nhận và đề xuất xử lý các khiếu nại CB.CNV. 1.3.4 Đặc điểm sản phẩm của Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình Xăng dầu là mặt hàng vật tƣ thiết yếu phục vụ phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng của đất nƣớc, là mặt hàng kinh doanh có điều kiện, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ và ô nhiễm môi trƣờng , mang tính chiến lƣợc đối với sự phát triển của đất nƣớc, thuộc độc quyền Nhà nƣớc. Nhà nƣớc Việt Nam thực hiện độc quyền của mình đối với xuất nhập khẩu xăng dầu thông qua quản lý quyền trực tiếp xuất nhập khẩu của doanh nghiệp và quy định hạn ngạch nhập khẩu. Trên cơ sở cân đối nhu cầu xăng dầu hàng năm của nền kinh tế quốc dân, Nhà nƣớc giao hạn ngạch nhập khẩu cho 10 doanh nghiệp đầu mối; trong đó, Petrolimex đƣợc giao với khối lƣợng tƣơng ứng với thị phần 55-60%. Hiện nay Petrolimex giữ vị trí thống lĩnh thị trƣờng xăng dầu nội địa. Vị trí quan trọng này do Nhà nƣớc xác lập tƣơng ứng với vai trò chủ đạo của Petrolimex trong việc bảo đảm xăng dầu cho sự phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, bình ổn giá cả xăng dầu trên thị trƣờng nội địa và phục vụ đắc lực, có hiệu quả vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nƣớc. Là đơn vị trực thuộc Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam ( Petrolimex), mặt hàng kinh doanh chủ yếu của Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình là xăng dầu - cụ thể là các sản phẩm lọc dầu (xăng ô tô, diesel, nhiên liệu đốt lò (mazỳt) và dầu hoả). Doanh thu xăng dầu chiếm tỷ trọng 92% tổng doanh thu hàng hoá và dịch vụ của Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình. Về chất lƣợng: Sản phẩm xăng dầu của Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bỡnh cú cỏc chỉ tiêu kỹ thuật phù hợp với Tiêu chuẩn Việt Nam (Trong một số trƣờng hợp thoả thuận, có thể cung cấp một số chủng loại xăng dầu có chất lƣợng vƣợt trội). Các tiêu chuẩn Việt Nam đối với sản phẩm xăng dầu bao gồm: Chỉ tiêu chất lƣợng xăng không chì (TCVN 6776:2005), Chỉ tiêu chất lƣợng của nhiên liệu Điờzen(TCVN 5689:2005)… Đây là những chỉ tiêu mang tính chất bắt buộc đối với các doanh nghiệp kinh doanh trong linhgx vực xăng dầu. Các chỉ tiêu đó đƣợc quy định chi tiết cụ thể trong bảng 1 và bảng 2: Bảng 1 : Chỉ tiêu chất lƣợng xăng không chì (TCVN 6776:2005 ) TT Tên chỉ tiêu Tên chỉ tiêu 90 92 Trị số ốc tan, min  Theo phƣơng pháp nghiên cứu(RON)  Theo phƣơng pháp mụtơ (MON) 1 90 9 2 Phƣơng pháp thử 95 95 TCVN 2703:2002 (ASTM D 2699) ASTM D 2700 84 79 8 1 2 Hàm lƣợng chì, g/l, max 3 Thành phần cất phân đoạn: - Điểm sôi đầu, oC - 10% thể tích, max - 50% thể tích, max - 90% thể tích, max - Điểm sôi cuối, oC, max 0,013 Báo cáo 70 120 190 215 2.0 4 Ăn mòn mảnh đồng ở 50oC/3 giê, max Loại 1 5 Hàm lƣợng nhựa thực tế mg/ 100ml, max. Độ ổn định ôxy hóa, phút, min. 5 6 TCVN 7143:2002 (ASTM D 3237) TCVN 2698:2002 (ASTM D 86) TCVN 2694:2000 (ASTM D 130) TCVN 6593:2000 (ASTM D 381) TCVN 6778:2000 (ASTM D 525) 480 Bảng 2: Chỉ tiêu chất lƣợng của nhiên liệu Điờzen(TCVN 5689:2005) TT 1 2 Tên chỉ tiêu Hàm lƣợng lƣu mg/kg, max. Chỉ số xờtan, min Mức huỳnh, 500 2500 46 Phƣơng pháp thử TCVN 6701:2002 (ASTM D 2622)/ ASTM D 5453 ASTM D4737 3 Nhiệt độ cất, oC, 90% thể tích, max. 360 TCVN 2698:2002/ (ASTM D 86) 4 Điểm chớp cháy cốc kín, o C, min. 55 TCVN 6608:2000 (ASTM D 3828)/ ASTM D 93 Theo bảng chỉ tiêu quy định chất lƣợng xăng không chì ta thấy việc kiểm tra chất lƣợng của các sản phẩm đƣợc tiến hành một cách chặt chẽ. Những đơn vị không đảm bảo đúng chất lƣợng theo tiêu chuẩn sẽ bị xử phạt theo quy định hiện hành của Nhà nƣớc. Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình hiện nay là đơn vị lớn nhất cung cấp các chủng loại xăng dầu tốt nhất phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa của đất nƣớc. Về số lƣợng và chủng loại: Đáp ứng đầy đủ về số lƣợng và chủng loại xăng dầu theo nhu cầu của khách hàng và đối tác kinh doanh. Đặc tính sản phẩm xăng dầu đã ảnh hƣởng tới hoạt động hệ thống kênh phân phối của Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình đó là nó ảnh hƣởng trực tiếp tới các tiêu chuẩn để có thể là Đại lý, Tổng đại lý, hay việc xây dựng các cửa hàng bán lẻ trực thuộc, nó yêu cầu phải có hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật phù hợp, không làm ảnh hƣởng tới chất lƣợng xăng dầu. Ngoài ra là doanh nghiệp kinh doanh nhiên liệu, loại sản phẩm có nguy cơ cháy nổ cao, công tác bảo đảm an toàn, phũng chỏy chứa cháy và bảo vệ môi trƣờng luôn đƣợng đặt lên hàng đầu trong mội hoạt động của Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình. Mặc dù an toàn về ý thức bảo vệ môi trƣờng sống là nguyên tắc bất di bất dịch đƣợc tuân thủ nghiêm ngặt trong Công ty từ cấp lãnh đạo đến các nhân viên. Đồng thời, mỗi cán bộ công nhân viên có trách nhiệm truyền bá, mở rộng ý thức đó đến mọi ngƣời xung quanh. Bên cạnh đó, Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình cũng quan tâm đến đầu tƣ máy móc hiện đại và áp dụng kỹ thuật tiên tiến, hạn chế thấp nhất khả
- Xem thêm -