Tài liệu Giải pháp góp phần hạ thấp chi phí kinh doanh xuất nhập khẩu mặt hàng thép tại tổng công ty thép việt nam

  • Số trang: 63 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 27 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi më ®Çu X u h-íng ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ n-íc ta trong thêi ®iÓm hiÖn nay lµ giao l-u vµ héi nhËp mét c¸ch tÝch cùc vµo nÒn kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíi. Vµo nh÷ng n¨m cuèi cña thÕ kû XX, ViÖt Nam ®· cã nh÷ng b-íc tiÕn quan träng trong héi nhËp kinh tÕ vµ th-¬ng m¹i ®ã lµ nh÷ng sù kiÖn: Gia nhËp ASEAN(1995), APEC(1997), Ký hiÖp ®Þnh th-¬ng m¹i ViÖt Mü(2001) vµ ®ang tÝch cùc xóc tiÕn gia nhËp WTO vµ hoµn thµnh nghÜa vô tham gia AFTA vµo n¨m 2006…§iÒu ®ã ®ang vµ sÏ t¹o ra thêi c¬ ®ång thêi còng ®Æt ra nh÷ng th¸ch thøc lín cho c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh cña ViÖt Nam hiÖn nay. Mét trong nh÷ng th¸ch thøc to lín ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ®ã lµ møc ®é c¹nh tranh trªn thÞ tr-êng ngµy cµng gay g¾t vµ khèc liÖt. ë ®©y c¹nh tranh bao gåm sù c¹nh tranh gi÷a c¸c doanh nghiÖp trong n-íc víi nhau vµ c¹nh tranh víi c¸c doanh nghiÖp n-íc ngoµi ngay trªn thÞ tr-êng néi ®Þa vµ quèc tÕ. §Ó n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh cho c¸c s¶n phÈm, c¸c doanh nghiÖp cã thÓ sö dông biÖn ph¸p h÷u hiÖu ®ã lµ t×m c¸ch gi¶m chi phÝ kinh doanh ë møc hîp lý ®Ó tõ ®ã cã thÓ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, n©ng cao søc c¹nh tranh trªn thÞ tr-êng vµ tèi ®a ho¸ lîi nhuËn cña doanh nghiÖp. NhËn thøc ®-îc râ tÇm quan träng cña Chi phÝ kinh doanh trong ho¹t ®éng kinh doanh ®èi víi sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña mçi doanh nghiÖp, céng víi viÖc kh¶o s¸t ho¹t ®éng kinh doanh thùc tÕ t¹i V¨n phßng Tæng c«ng ty ThÐp ViÖt Nam em ®± m³nh d³n chän ®Ò t¯i “ Gi¶i ph¸p gãp phÇn h¹ thÊp chi phÝ kinh doanh xuÊt nhËp khÈu mÆt hµng thÐp t¹i Tæng c«ng ty ThÐp ViÖt Nam” l¯m ®Ò t¯i chuyªn tèt nghiÖp. §Ó tiÕp cËn nghiªn cøu vÒ ho¹t ®éng chi phÝ kinh doanh em ®· vËn dông ph-¬ng ph¸p nghiªn cøu cña c¸c m«n häc: Kinh tÕ chÝnh trÞ, Kinh tÕ häc, Lý thuyÕt tµi chÝnh tiÒn tÖ, Qu¶n trÞ tµi chÝnh quèc tÕ, Ph©n tÝch kinh tÕ…kÕt hîp ph-¬ng ph¸p ph©n tÝch tæng hîp cïng nh÷ng kiÕn thøc lý luËn cña b¶n th©n lµm ph-¬ng ph¸p nghiªn cøu cho ®Ò tµi. Víi ph-¬ng ph¸p nghiªn cøu nh- trªn cïng víi giíi h¹n vÒ thêi gian tr×nh ®é vµ kiÕn thøc nªn néi dung cña ®Ò tµi nµy ®-îc bè côc nh- sau: Lêi më ®Çu. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ch-¬ng I: Lý luËn vÒ chi phÝ kinh doanh cña doanh nghiÖp trong kinh tÕ thÞ tr-êng . Ch-¬ng II: Thùc tr¹ng kinh doanh vµ chi phÝ kinh doanh c¸c mÆt hµng thÐp t¹i tæng c«ng ty thÐp ViÖt nam Ch-¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m h¹ thÊp chi phÝ kinh doanh t¹i V¨n phßng Tæng c«ng ty ThÐp ViÖt Nam. KÕt luËn. Cuèi cïng, Em xin ch©n thµnh c¸m ¬n sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña Ban l·nh ®¹o Tæng c«ng ty, c¸c c«, chó, anh, chÞ ë Phßng Tµi chÝnh- KÕ to¸n vµ ®Æc biÖt lµ ®-îc sù h-íng dÉn chØ b¶o tËn t×nh cña C« PGS.TS NguyÔn ThÞ Thu Th¶o ®· gióp em hoµn thµnh bµi luËn v¨n nµy. Do thêi gian vµ kiÕn thøc nhÊt ®Þnh cho nªn bµi luËn v¨n kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu xãt. KÝnh mong c¸c thÇy c« gi¸o vµ b¹n ®äc gãp ý kiÕn bæ sung ®Ó gióp em hoµn thµnh bµi luËn v¨n tèt h¬n. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ch-¬ng I Lý luËn vÒ chi phÝ kinh doanh cña doanh nghiÖp trong kinh tÕ thÞ tr-êng I. Tång quan vÒ chi phÝ kinh doanh. 1. Kh¸i niÖm vµ vai trß cña chi phÝ kinh doanh trong doanh nghiÖp. 1.1. Kh¸i niÖm. Ho¹t ®éng kinh doanh cña mçi doanh nghiÖp trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng hiÖn nay ®· kh¸c nhiÒu so víi tr-íc ®©y. Qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp g¾n liÒn víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ, víi sù héi nhËp khu vùc vµ quèc tÕ b»ng viÖc t×m kiÕm c¸c c¬ héi kinh doanh vµ ph¸t huy nh÷ng lîi thÕ so s¸nh trong mét m«i tr-êng c¹nh tranh hÕt søc gay g¾t vµ quyÕt liÖt. Trong bèi c¶nh nµy, muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®ßi hái mçi doanh nghiÖp cÇn ph¶i phÊn ®Êu kh«ng ngõng ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. C¸c chi phÝ nµy ph¸t sinh hµng ngµy, hµng giê ë tÊt c¶ c¸c giai ®o¹n kh¸c nhau cña qu¸ tr×nh kinh doanh cña doanh nghiÖp trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh. Tuú thuéc vµo viÖc thùc hiÖn c¸c hµnh vi th-¬ng m¹i kh¸c nhau, c¸c doanh nghiÖp ®ßi hái nh÷ng chi phÝ kh¸c nhau. §èi víi viÖc mua b¸n hµng ho¸, ®ã lµ nh÷ng chi phÝ ph¸t sinh ë kh©u mua, vËn chuyÓn, dù tr÷, tiªu thô vµ c¸c chi phÝ liªn quan ®Õn viÖc qu¶n lý doanh nghiÖp nh- chi phÝ qu¶n lý kinh doanh, chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. §èi víi viÖc cung øng dÞch vô th-¬ng m¹i vµ c¸c ho¹t ®éng xóc tiÕn th-¬ng m¹i nh- : §¹i diÖn, m«i giíi, uû th¸c, ®¹i lý, khuyÕn m¹i, qu¶ng c¸o, héi chî triÓn l·m …®ã lµ c¸c chi phÝ vÒ vËt chÊt, tiÒn vèn, lao ®éng ®Ó thùc hiÖn c¸c hµnh vi th-¬ng m¹i kÓ trªn v× c¸c môc tiªu kinh tÕ-x· héi cña doanh nghiÖp trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh. Nh- vËy tõ gãc ®é doanh nghiÖp, cã thÓ nãi r»ng chi phÝ kinh doanh cña doanh nghiÖp lµ toµn bé nh÷ng chi phÝ mµ doanh nghiÖp bá ra ®Ó thùc hiÖn ®-îc c¸c môc tiªu kinh tÕ-x· héi cña doanh nghiÖp trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh. C¸c chi phÝ nµy cã ®Æc ®iÓm lµ ®-îc bï ®¾p b»ng doanh thu kinh doanh hay thu nhËp doanh nghiÖp trong kú ®ã cña doanh nghiÖp. 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.2. Vai trß cña chi phÝ kinh doanh trong doanh nghiÖp. Chi phÝ kinh doanh cã vai trß hÕt søc quan träng trong doanh nghiÖp th-¬ng m¹i, nã cã ¶nh h-ëng rÊt lín ®Õn kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh, tíi sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp trªn th-¬ng tr-êng. Chi phÝ kinh doanh lµ mét chØ tiªu kinh tÕ tæng hîp ph¶n ¸nh nhiÒu mÆt ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña mét doanh nghiÖp. Nh- vËy chi phÝ kinh doanh cã vai trß quan träng, lµ ®ßn bÈy, lµ ®éng lùc kinh tÕ quan träng, lµ ph-¬ng tiÖn kinh doanh cña mçi doanh nghiÖp vµ c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ kinh doanh thùc sù lµ cÇn thiÕt ®èi víi doanh nghiÖp. V× vËy, phÊn ®Êu tiÕt kiÖm chi phÝ kinh doanh ®Ó t¨ng lîi nhuËn cho doanh nghiÖp, n©ng cao ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn ®Æc biÖt lµ khi Nhµ n-íc giao quyÒn tù chñ kinh doanh th× c¸c doanh nghiÖp Nhµ n-íc ph¶i t×m mäi c¸ch ®Ó t¨ng thu nhËp, tiÕt kiÖm chi phÝ, c¹nh tranh quyÕt liÖt ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn trªn th-¬ng tr-êng. §ã lµ t- t-ëng xuyªn suèt trong c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ kinh doanh. II. Ph©n lo¹i chi phÝ kinh doanh. . ViÖc ph©n lo¹i nµy gióp cho doanh nghiÖp kiÓm tra, ph©n tÝch qu¸ tr×nh ph¸t sinh chi phÝ vµ xu h-íng thay ®æi kÕt cÊu chi phÝ ®Ó cã biÖn ph¸p ®iÒu chØnh kÞp thêi. Tuú thuéc vµo môc tiªu qu¶n lý chi phÝ kh¸c nhau mµ cã thÓ ph©n lo¹i chi phÝ kinh doanh theo nh÷ng tiªu thøc kh¸c nhau.  ý nghÜa cña viÖc ph©n lo¹i chi phÝ kinh doanh. Ph©n lo¹i chi phÝ kinh doanh theo nh÷ng tiªu thøc phï hîp víi t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh vµ c¸c môc tiªu qu¶n lý kinh tÕ cña doanh nghiÖp sÏ gióp cho doanh nghiÖp x¸c ®Þnh ®-îc xu h-íng h×nh thµnh kÕt cÊu cña chi phÝ kinh doanh theo tõng thêi kú kh¸c nhau, ®ång thêi lµm c¬ së cho c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸, kiÓm tra, ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn chi phÝ kinh doanh cña doanh nghiÖp th-¬ng m¹i. Nhê ®ã mµ ng-êi ta t×m ®-îc c¸c biÖn ph¸p qu¶n lý chi phÝ tèt, gi¶m chi phÝ kinh doanh cña doanh nghiÖp th-¬ng m¹i ®Ó n©ng cao ®-îc hiÖu qu¶ kinh doanh cho doanh nghiÖp. KÕt cÊu cña chi phÝ kinh doanh lµ tû träng tÝnh thµnh phÇn tr¨m (%) cña tõng lo¹i chi phÝ kinh doanh trong tæng sè chi phÝ kinh doanh cña doanh nghiÖp th-¬ng m¹i trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh. KÕt cÊu cña chi phÝ kinh doanh chÞu sù t¸c ®éng cña nhiÒu nh©n tè nh- ®Æc ®iÓm ngµnh nghÒ kinh doanh, tr×nh ®é trang thiÕt bÞ kü thuËt c«ng nghÖ, xu h-íng biÕn ®æi chung lµ 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 tû träng c¸c chi phÝ vÒ lao ®éng vËt ho¸ ngµy cµng t¨ng lªn trong khi tiÒn l-¬ng cã xu h-íng gi¶m xuèng mét c¸ch t-¬ng ®èi trong tæng sè chi phÝ kinh doanh cña doanh nghiÖp. 2.1. Ph©n lo¹i chi phÝ kinh doanh theo quan hÖ víi c¸c ®èi t-îng chÞu phÝ. Thuéc lo¹i nµy cã hai lo¹i:  Chi phÝ trùc tiÕp: Lµ nh÷ng chi phÝ cã quan hÖ trùc tiÕp ®Õn chi phÝ kinh doanh mét lo¹i s¶n phÈm nhÊt ®Þnh. Chi phÝ trùc tiÕp bao gåm chi phÝ cho nh©n viªn b¸n hµng, ®ãng gãi, vËn chuyÓn, giíi thiÖu, b¶o hµnh s¶n phÈm, c¸c chi phÝ vËt liÖu bao b×, c«ng cô, dông cô, ®å dïng phôc vô, quy tr×nh tiªu thô hµng ho¸, chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh ë bé phËn b¶o qu¶n hµng ho¸ nh- nhµ kho, cöa hµng, bÕn b·i.  Chi phÝ gi¸n tiÕp: Lµ nh÷ng chi phÝ qu¶n lý chung cña doanh nghiÖp gåm chi phÝ qu¶n lý kinh doanh, chi phÝ qu¶n lý hµnh chÝnh, chi phÝ kh¸c cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp lµ lo¹i chi phÝ gi¸n tiÕp nãi chung kh«ng phô thuéc vµo qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm. 2.2. Ph©n lo¹i chi phÝ kinh doanh theo chøc n¨ng ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. Theo c¸ch ph©n lo¹i nµy th× chi phÝ kinh doanh cña doanh nghiÖp th-¬ng m¹i ®-îc ph©n lo¹i nh- sau:  Chi phÝ mua hµng: Lµ nh÷ng lo¹i chi phÝ ph¸t sinh liªn quan ®Õn sè l-îng hµng ho¸ mua vÒ nhËp kho ®Ó b¸n cña doanh nghiÖp trong kú. Thuéc nhãm nµy bao gåm: + Chi phÝ vËn chuyÓn bèc dì b¶o qu¶n + L-¬ng c¸n bé c«ng nh©n viªn chuyªn tr¸ch ë kh©u mua hµng ho¸. + ThuÕ, lÖ phÝ vµ hoa hång ë kh©u mua hµng ho¸. + C¸c chi phÝ vÒ b¶o hiÓm hµng ho¸, tiÒn thuª kho b·i ph¸t sinh ë kh©u mua hµng ho¸.  Chi phÝ b¸n hµng: Lµ toµn bé c¸c chi phÝ g¾n liÒn víi qu¸ tr×nh phôc vô b¸n hµng vµ qu¸ tr×nh b¸n hµng cña doanh nghiÖp trong kú. Thuéc nhãm nµy bao gåm: 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + Chi phÝ nh©n viªn b¸n hµng lµ c¸c kho¶n tiÒn l-¬ng vµ phô cÊp cã tÝnh chÊt l-¬ng tr¶ cho nh©n viªn b¸n hµng, nh©n viªn ®ãng gãi, vËn chuyÓn b¶o qu¶n hµng ho¸ cña doanh nghiÖp trong kú. + Chi phÝ vËt liÖu bao b× lµ c¸c chi phÝ vÒ vËt liÖu bao b× xuÊt dïng phôc vô cho qu¸ tr×nh b¶o qu¶n vµ tiªu thô hµng ho¸, bèc dì vµ vËn chuyÓn hµng ho¸, vËt liÖu söa ch÷a tµi s¶n cè ®Þnh. + Chi phÝ dông cô ®å dïng phôc vô b¸n hµng. + Chi phÝ khÊu hao ë bé phËn b¶o qu¶n hµng ho¸ nh-: Kho, cöa hµng, ph-¬ng tiÖn vËn chuyÓn, bèc dì kiÓm nghiÖm hµng ho¸… + Chi phÝ mua ngoµi: Lµ c¸c chi phÝ nh- thuª ngoµi söa ch÷a tµi s¶n cè ®Þnh, tiÒn thuª kho b·i, vËn chuyÓn bèc dì hµng ho¸ ®i tiªu thô. + C¸c chi phÝ kh¸c: Lµ nh÷ng chi phÝ b»ng tiÒn ph¸t sinh ë kh©u b¸n hµng ngoµi c¸c chi phÝ kÓ trªn nh- chi phÝ tiÕp kh¸ch, giíi thiÖu s¶n phÈm qu¶ng c¸o, b¶o hµnh s¶n phÈm hµng ho¸, khuyÕn m¹i,…  Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp: Lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña toµn bé hao phÝ lao ®éng sèng vµ lao ®éng vËt ho¸ ph¸t sinh ë bé m¸y qu¶n lý chung cña doanh nghiÖp th-¬ng m¹i bao gåm c¸c chi phÝ liªn quan ®Õn qu¶n lý hµnh chÝnh, qu¶n lý kinh doanh vµ c¸c chi phÝ chung kh¸c liªn quan ®Õn mäi ho¹t ®éng kinh tÕ cña doanh nghiÖp trong kú. XÐt theo néi dung kinh tÕ, chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp ®-îc chia thµnh: + Chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý. + Chi phÝ vËt liÖu qu¶n lý. + Chi phÝ ®å dïng v¨n phßng. + Chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh ë bé phËn qu¶n lý chung. + ThuÕ phÝ, lÖ phÝ. + Chi phÝ vÒ dÞch vô mua ngoµi. + Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp lµ bé phËn chi phÝ gi¸n tiÕp trong chi phÝ kinh doanh cña doanh nghiÖp. Tû träng cña bé phËn chi phÝ nµy phô thuéc vµo ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh vµ tr×nh ®é qu¶n lý cña doanh nghiÖp. 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ViÖc ph©n lo¹i chi phÝ kinh doanh theo c¸ch nµy gióp doanh nghiÖp t×m ra ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu cña tõng kh©u ®Ó tõ ®ã cã biÖn ph¸p qu¶n lý thÝch hîp nh»m ®em l¹i hiÖu qu¶ cao nhÊt cho doanh nghiÖp m×nh. 2.3. Ph©n lo¹i chi phÝ kinh doanh theo tÝnh chÊt biÕn ®æi cña chi phÝ so víi møc l-u chuyÓn hµng ho¸. Theo c¸ch ph©n lo¹i nµy, toµn bé chi phÝ kinh doanh cña doanh nghiÖp ®-îc chia thµnh hai lo¹i:  Chi phÝ bÊt biÕn: Lµ nh÷ng kho¶n chi phÝ ph¸t sinh trong kú kh«ng thay ®æi hoÆc thay ®æi kh«ng ®¸ng kÓ khi møc l-u chuyÓn hµng ho¸ trong doanh nghiÖp thay ®æi. Chi phÝ kinh doanh bÊt biÕn bao gåm: + Chi phÝ khÊu hao TSC§. + Trõ dÇn c«ng cô lao ®éng nhá. + L-¬ng c¸n bé gi¸n tiÕp. +TiÒn thuª kho, trô së trong mét thêi kú…  Chi phÝ kh¶ biÕn: Lµ nh÷ng kho¶n chi phÝ biÕn ®éng cïng víi sù thay ®æi cña møc l-u chuyÓn hµng ho¸. Sù phô thuéc cña chi phÝ kinh doanh kh¶ biÕn vµo tæng møc l-u chuyÓn hµng ho¸ vµ cßn tuú thuéc vµo tÝnh chÊt cña tõng kho¶n môc cña chi phÝ kinh doanh kh¶ biÕn. Chi phÝ kinh doanh kh¶ biÕn bao gåm: + Chi phÝ vËn chuyÓn, bèc dì. + Chi phÝ vÒ bao b× vËt liÖu ®ãng gãi. + L-¬ng c¸n bé trùc tiÕp. + Chi phÝ nguyªn, nhiªn, vËt liÖu,… Nh- vËy, ta thÊy khi møc l-u chuyÓn hµng ho¸ thay ®æi sÏ lµm chi phÝ kinh doanh thay ®æi nh-ng sù thay ®æi cña c¸c bé phËn chÝ phÝ lµ kh«ng gièng nhau. ChÝnh v× thÕ, ph©n lo¹i chi phÝ kinh doanh theo c¸ch nµy sÏ gióp doanh nghiÖp thÊy ®-îc mèi t-¬ng quan gi÷a doanh thu vµ chi phÝ ®Ó tõ ®ã cã c¬ së x©y dùng kÕ ho¹ch chi phÝ vµ lîi nhuËn cho kú kÕ ho¹ch. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2.4. Ph©n lo¹i chi phÝ kinh doanh theo néi dung kinh tÕ, yªu cÇu qu¶n lý tµi chÝnh vµ h¹ch to¸n chi phÝ. C¬ së kinh tÕ cña c¸ch ph©n lo¹i nµy dùa vµo c«ng dông kinh tÕ, môc ®Ých sö dông vµ ®Þa ®iÓm ph¸t sinh cña chi phÝ kinh doanh ®Ó s¾p xÕp thµnh nh÷ng kho¶n môc chi phÝ nhÊt ®Þnh phï hîp víi yªu cÇu qu¶n lý tµi chÝnh vµ chÕ ®é h¹ch to¸n hiÖn hµnh. Toµn bé chi phÝ kinh doanh cña doanh nghiÖp cã thÓ ®-îc chia thµnh c¸c nhãm nh- sau:  Chi phÝ vËn chuyÓn hµng ho¸: Lµ nh÷ng chi phÝ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn hµng ho¸ tõ khi mua vµo ®Õn khi b¸n ra. Thuéc nhãm nµy bao gåm cã: C-íc phÝ vËn chuyÓn, chi phÝ bèc dì, khu©n v¸c vµ t¹p phÝ vËn t¶i. + C-íc phÝ vËn chuyÓn: Lµ sè tiÒn thanh to¸n cho viÖc vËn chuyÓn hµng ho¸ thuª ngoµi, chi phÝ tiÒn l-¬ng, chi phÝ khai th¸c tµi s¶n cè ®Þnh, x¨ng dÇu…cho nh÷ng ph-¬ng tiÖn vËn t¶i chuyªn dïng cña doanh nghiÖp. + Chi phÝ bèc dì, khu©n v¸c: Lµ c¸c chi phÝ thuª c«ng nh©n bèc dì, khu©n v¸c hµng ho¸ lªn xuèng ph-¬ng tiÖn vËn t¶i, tõ ph-¬ng tiÖn vËn t¶i vµo kho,…bao gåm c¶ thuª ph-¬ng tiÖn vËn t¶i bèc dì. + T¹p phÝ vËn t¶i: Lµ c¸c kho¶n chi phÝ thuª kho b·i t¹m thêi, lÖ phÝ giao th«ng vµ c¸c chi phÝ cÇn thiÕt kh¸c cho viÖc b¶o qu¶n hµng ho¸ trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn.  Chi phÝ thu mua, b¶o qu¶n vµ tiªu thô hµng ho¸ lµ c¸c kho¶n chi phÝ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh mua, b¶o qu¶n vµ tiªu dïng hµng ho¸ (kh«ng kÓ chi phÝ vËn chuyÓn). Thuéc nhãm nµy gåm: + TiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n b¶o hiÓm cho ng-êi lao ®éng tÝnh theo tû lÖ (%) tiÒn l-¬ng. + TiÒn l-¬ng thuª nhµ cöa, c«ng cô lao ®éng dïng cho viÖc mua b¸n vµ b¶o qu¶n hµng ho¸. + Chi phÝ söa ch÷a b¶o qu¶n tµi s¶n cè ®Þnh bao gåm chi phÝ b¶o d-ìng, söa ch÷a tµi s¶n cè ®Þnh… + Trõ dÇn c«ng cô lao ®éng nhá. + Chi phÝ ph©n lo¹i bao b×, ®ãng gãi b¶o qu¶n hµng ho¸ chèng h- háng, mÊt m¸t. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + Chi phÝ vÒ nguyªn vËt liÖu, ®iÖn n-íc dïng cho kinh doanh. + Chi phÝ qu¶ng c¸o. + Chi phÝ ®µo t¹o c¸n bé ng¾n h¹n. + Chi phÝ b¶o hµnh s¶n phÈm, hµng ho¸. + Chi phÝ hoa hång tr¶ cho ®¹i lý. + C¸c chi phÝ kh¸c.  Chi phÝ hao hôt tù nhiªn cña hµng ho¸: Lµ c¸c chi phÝ ph¸t sinh vÒ hao hôt tù nhiªn cña hµng ho¸ kinh doanh do ®iÒu kiÖn tù nhiªn vµ tÝnh chÊt cña hµng ho¸ g©y ra trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn, b¶o qu¶n vµ tiªu thô hµng ho¸.  Chi phÝ qu¶n lý hµnh chÝnh doanh nghiÖp. Gåm cã: + L-¬ng vµ c¸c kho¶n phô cÊp cã tÝnh chÊt l-¬ng cña nh©n viªn, c¸n bé qu¶n lý. + KhÊu hao vµ söa ch÷a tµi s¶n cè ®Þnh, chi phÝ v¨n phßng.., dïng cho qu¶n lý doanh nghiÖp. III. Ph¹m vi ¸p dông vµ néi dung chÝ phÝ kinh doanh cña doanh nghiÖp trong kinh tÕ thÞ tr-êng. 3.1. Ph¹m vi cña chi phÝ kinh doanh trong doanh nghiÖp. Chi phÝ kinh doanh lµ mét chØ tiªu chÊt l-îng quan träng ph¶n ¸nh tr×nh ®é tæ chøc, qu¶n lý cña doanh nghiÖp. Nã cã ¶nh h-ëng trùc tiÕp tíi lîi nhuËn cña doanh nghiÖp.  ý nghÜa cña viÖc quy ®Þnh ph¹m vi chi phÝ kinh doanh. - ViÖc x¸c ®Þnh ph¹m vi chi phÝ kinh doanh cã t¸c dông lµm c¬ së ®Ó tËp hîp ®óng, ®ñ sè chi phÝ ph¸t sinh trong kú vµo chi phÝ kinh doanh cña kú ®ã, nhê vËy x¸c ®Þnh gi¸ vèn hµng ho¸ phôc vô cho chiÕn l-îc b¸n hµng kinh doanh cña doanh nghiÖp trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh gay g¾t. §ång thêi nã cßn lµ c¬ së ®Ó h¹ch to¸n ®óng kÕt qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp, lµm c¬ së cho doanh nghiÖp phÊn ®Êu thùc hiÖn gi¶m phÝ th«ng qua viÖc thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch l-u chuyÓn hµng ho¸ nh»m ®¹t ®-îc møc lîi nhuËn tèi ®a. 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Theo chÕ ®é míi vÒ qu¶n lý tµi chÝnh doanh nghiÖp cña Bé tµi chÝnh ®· quy ®Þnh nh÷ng kho¶n môc sau kh«ng ®-îc tÝnh vµo chi phÝ kinh doanh: - C¸c kho¶n ®· ®-îc tÝnh vµo chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh vµ chi phÝ ho¹t ®éng bÊt th-êng, c¸c kho¶n lç do liªn doanh liªn kÕt, lç tõ c¸c kho¶n ®Çu tkh¸c. - C¸c kho¶n thua lç, thiÖt h¹i do chñ quan cña ®¬n vÞ g©y ra hoÆc kh¸ch quan ®-a l¹i ®· ®-îc ChÝnh phñ trî cÊp hoÆc ®-îc bªn thiÖt h¹i, c¸c c«ng ty b¶o hiÓm båi th-êng. - Chi phÝ ®i c«ng t¸c n-íc ngoµi v-ît ®Þnh møc do nhµ n-íc quy ®Þnh. - C¸c kho¶n thuéc nguån kinh phÝ kh¸c ®µi thä nh- kho¶n chi sù nghiÖp ®· ®-îc ng©n s¸ch Nhµ n-íc, c¬ quan cÊp trªn hoÆc tæ chøc kh¸c hç trî; Chi tr¶ l·i vay vèn ®Çu t- x©y dùng c¬ b¶n trong thêi kú c«ng tr×nh ch-a hoµn thµnh ®-a vµo sö dông. Sè l·i nµy ®-îc h¹ch to¸n vµo chi phÝ ®Çu t- x©y dùng c¬ b¶n. - C¸c kho¶n ®Çu t- x©y dùng c¬ b¶n, mua s¾m tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh vµ v« h×nh, chi ñng hé ®Þa ph-¬ng: ®oµn thÓ, tæ chøc x· héi kh¸c. C¸c chi phÝ cho ®µo t¹o, chi phÝ nghiªn cøu khoa häc. Nhãm chi phÝ nµy ®-îc bï ®¾p tõ nguån vèn ®Çu t- dµi h¹n cña doanh nghiÖp, v× vËy chóng kh«ng thuéc vµo chi phÝ kinh doanh cña doanh nghiÖp trong kú. - C¸c kho¶n chi thuéc néi dung chi cña nguån kinh phÝ sù nghiÖp, quü phóc lîi, quü khen th-ëng; C¸c kho¶n chi trî cÊp khã kh¨n th-êng xuyªn, ®ét xuÊt; C¸c kho¶n chi th-ëng nh-: th-ëng n¨ng suÊt, th-ëng thi ®ua; C¸c kho¶n chi vÒ v¨n ho¸ thÓ thao, vÖ sinh, y tÕ… C¸c kho¶n chi nµy kh«ng tÝnh vµo chi phÝ kinh doanh bëi v× nguån bï ®¾p chñ yÕu cña chóng lÊy tõ c¸c quü chuyªn dïng cña doanh nghiÖp vµ sù ®ãng gãp, ñng hé cña c¸c tæ chøc x· héi kh¸c (nÕu cã). - C¸c kho¶n chi kh¸c: C¸c kho¶n tiÒn ph¹t nh-: ph¹t vi ph¹m luËt giao th«ng, luËt thuÕ, luËt m«i tr-êng, luËt lao ®éng, vi ph¹m chÕ ®é b¸o c¸o thèng kª, tµi chÝnh kÕ to¸n, vi ph¹m hîp ®ång kinh tÕ th-¬ng m¹i. NÕu do tËp thÓ hoÆc c¸ nh©n vi ph¹m ph¸p luËt th× tËp thÓ hoÆc c¸ nh©n ph¶i nép ph¹t sÏ kh«ng ®-îc tÝnh vµo chi phÝ kinh doanh. * §èi víi c¸c doanh nghiÖp nhµ n-íc, Nhµ n-íc khèng chÕ ®Þnh møc chi phÝ ®èi víi mét sè lo¹i chi phÝ nh-: chi phÝ tiÕp t©n, héi häp, giao dÞch ®èi ngo¹i, chi phÝ ®èi ngo¹i do héi ®ång qu¶n trÞ quyÕt ®Þnh møc chi cô thÓ. 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 * §èi víi doanh nghiÖp ®éc lËp: Gi¸m ®èc doanh nghiÖp ph¶i tho¶ thuËn víi c¬ quan qu¶n lý vèn tµi s¶n vµ b»ng v¨n b¶n tr-íc khi ban hµnh quy chÕ vµ ®Þnh møc chi tiªu. C¸c kho¶n chi nµy ph¶i cã chøng tõ hîp lÖ g¾n víi kÕt qu¶ kinh doanh vµ kh«ng v-ît qu¸ møc khèng chÕ tèi ®a quy ®Þnh d-íi ®©y: + Doanh thu ®Õn 5 tû ®ång, møc chi phÝ thùc tÕ kh«ng qu¸ 5% sè doanh thu; phÇn doanh thu tõ 5 ®Õn 10 tû ®ång ®-îc chi thªm kh«ng qu¸ 2% trªn sè doanh thu t¨ng thªm. + PhÇn doanh thu tõ 10 ®Õn 15 tû ®ång ®-îc chi thªm kh«ng qu¸ 1% trªn sè doanh thu t¨ng thªm. + PhÇn doanh thu tõ 50 ®Õn 100 tû ®ång ®-îc chi thªm kh«ng qu¸ 0.1% trªn sè doanh thu t¨ng thªm. §èi víi c¸c ®¬n vÞ kinh doanh th-¬ng m¹i, møc khèng chÕ nªu trªn ®-îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së chªnh lÖch gi÷a doanh thu víi gi¸ vèn hµng b¸n ra. C¸c kho¶n chi sai, kh«ng ®óng ®èi t-îng hoÆc kh«ng cã tªn, ®Þa chØ, ch÷ ký cña ng-êi nhËn tiÒn th× ph¶i thu håi vµ nép vµo ng©n s¸ch Nhµ n-íc. Tuú theo møc ®é sai ph¹m, ng-êi duyÖt chi ph¶i båi th-êng, chÞu tr¸ch nhiÖm hµnh chÝnh hoÆc bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. 3.2. Néi dung cña chi phÝ kinh doanh. Chi phÝ kinh doanh bao gåm cã 3 lo¹i chi phÝ: Lµ chi phÝ mua hµng, chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. Chi phÝ mua hµng chÝnh lµ nh÷ng chi phÝ ph¸t sinh liªn quan ®Õn sè l-îng hµng ho¸ mua vÒ nhËp kho cña doanh nghiÖp. Chi phÝ b¸n hµng chÝnh lµ c¸c chi phÝ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ dÞch vô. Lo¹i chi phÝ nµy cã chi phÝ qu¶ng c¸o, giao dÞch, giao hµng, hoa hång b¸n hµng, l-¬ng nh©n viªn b¸n hµng vµ chi phÝ g¾n liÒn víi kho b¶o qu¶n s¶n phÈm hµng ho¸. Chi phÝ qu¶n lý lµ lo¹i chi phÝ gi¸n tiÕp bao gåm c¸c chi phÝ hµnh chÝnh, tæ chøc vµ chi phÝ v¨n phßng mµ kh«ng thÓ xÕp vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt hoÆc tiªu thô hµng ho¸ dÞch vô. 3.2.1. Chi phÝ mua hµng. Chi phÝ mua hµng bao gåm: Chi phÝ vËn chuyÓn bèc dì b¶o qu¶n, l-¬ng c¸n bé c«ng nh©n viªn chuyªn tr¸ch ë kh©u mua hµng ho¸, thuÕ, lÖ phÝ, hoa 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 hång ë kh©u mua vµ c¸c chi phÝ vÒ b¶o hiÓm hµng ho¸, tiÒn thuª kho b·i ph¸t sinh ë kh©u mua hµng. 3.2.2. Chi phÝ b¸n hµng. Chi phÝ b¸n hµng lµ c¸c kho¶n chi phÝ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh b¸n hµng vµ tiªu thô s¶n phÈm. Chi phÝ b¸n hµng gåm cã: - Chi phÝ nh©n viªn: Lµ c¸c kho¶n chi tr¶ cho nh©n viªn b¸n hµng, nh©n viªn ®ãng gãi vËn chuyÓn, b¶o qu¶n hµng ho¸. Bao gåm tiÒn l-¬ng, tiÒn c«ng vµ c¸c kho¶n phô cÊp, b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ, kinh phÝ c«ng ®oµn. - Chi phÝ vËt liÖu bao b×: Lµ c¸c kho¶n chi phÝ vËt liÖu bao b× phôc vô cho viÖc gi÷ g×n, tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ dÞch vô nh- chi phÝ vËt liÖu ®ãng gãi s¶n phÈm hµng ho¸, chi phÝ vËt liÖu nhiªn liÖu dïng cho b¶o qu¶n bèc v¸c, vËn chuyÓn s¶n phÈm hµng ho¸ trong qu¸ tr×nh tiªu thô, vËt liÖu dïng cho söa ch÷a b¶o qu¶n tµi s¶n cè ®Þnh. - Chi phÝ dông cô ®å dïng: Lµ c¸c kho¶n chi vÒ c«ng cô ®å dïng phôc vô trong qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ nh- dông cô ®o l-êng, ph-¬ng tiÖn tÝnh to¸n, ph-¬ng tiÖn lµm viÖc. C«ng cô dông cô lµ nh÷ng vËt dông cã trÞ gi¸ thÊp h¬n 5.000.000® vµ thêi gian sö dông kh«ng qu¸ mét n¨m. - Chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh: Lµ kho¶n chi khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh ë bé phËn b¶o qu¶n b¸n hµng nh- kho b·i, cöa hµng, ph-¬ng tiÖn bèc dì vËn chuyÓn, ph-¬ng tiÖn tÝnh to¸n, ®o l-êng kiÓm nghiÖm chÊt l-îng. - Chi phi dÞch vô mua ngoµi: Lµ c¸c kho¶n chi mua ngoµi phôc vô cho kh¸ch hµng nh- c¸c chi phÝ thuª ngoµi söa ch÷a tµi s¶n cè ®Þnh, tiÒn thuª kho, tiÒn bèc v¸c vËn chuyÓn hµng ho¸ tiªu thô, hoa hång cho c¸c ®¹i lý b¸n hµng cho ®¬n vÞ nhËn uû th¸c xuÊt nhËp khÈu. - Chi phÝ hao hôt ®Þnh møc: Lµ sè tiÒn t-¬ng øng víi gi¸ trÞ hµng ho¸ hao hôt trong qu¸ tr×nh l-u chuyÓn, b¶o qu¶n hµng ho¸ vµ do tÝnh chÊt th-¬ng phÈm häc cña hµng ho¸ g©y ra. Theo quy ®Þnh cña Nhµ n-íc th× chi phÝ nµy ®-îc chØ ®Þnh vµ chØ cã hao hôt trong ®Þnh møc míi ®-îc tÝnh vµo chi phÝ kinh doanh. - Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c: Lµ c¸c kho¶n chi phÝ kh¸c c¸c chi phÝ kÓ trªn ph¸t sinh trong chi phÝ b¸n hµng nh- chi phÝ tiÕp kh¸ch ë bé phËn b¸n hµng, chi phÝ giíi thiÖu s¶n phÈm hµng ho¸, chi qu¶ng c¸o chµo hµng, chi héi nghÞ kh¸ch hµng, chi b¶o hµnh s¶n phÈm. 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Nh÷ng chi phÝ nµy ph¸t sinh thùc tÕ khã cã thÓ ra ®Þnh møc qu¶n lý. Ng-êi qu¶n lý chi phÝ sao cho hîp lý ®Ó ®em l¹i lîi nhuËn cao nhÊt cho doanh nghiÖp. 3.2.3. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn toµn bé hao phÝ lao ®éng sèng,lao ®éng vËt ho¸ ph¸t sinh ë bé phËn qu¶n lý chung cña doanh nghiÖp. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp bao gåm c¸c kho¶n môc: Chi phÝ tiÒn l-¬ng, c¸c kho¶n phô cÊp, b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ, kinh phÝ c«ng ®oµn cña nh©n viªn qu¶n lý doanh nghiÖp, chi phÝ vËt liÖu, dông cô ®å dïng v¨n phßng, khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh dïng chung cho doanh nghiÖp, thuÕ m«n bµi, thuÕ nhµ ®Êt, c¸c kho¶n lÖ phÝ, c¸c kho¶n chi phÝ vÒ söa ch÷a tµi s¶n cè ®Þnh, l·i ph¶i tr¶ ng©n hµng hoÆc c¸c tæ chøc tÝn dông kh¸c, ®iÖn tho¹i ®iÖn n-íc, chi héi nghÞ, tiÕp kh¸ch, c«ng t¸c phÝ. - Chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý: Lµ c¸c kho¶n tiÒn mµ doanh nghiÖp ph¶i tr¶ cho c¸n bé c«ng nh©n viªn qu¶n lý bao gåm tiÒn l-¬ng, tiÒn phô cÊp, b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ, kinh phÝ c«ng ®oµn. - Chi phÝ vËt liÖu qu¶n lý: Lµ nh÷ng kho¶n chi phÝ cho c«ng t¸c qu¶n lý doanh nghiÖp nh- giÊy, bót, vËt liÖu sö dông cho viÖc söa ch÷a tµi s¶n cè ®Þnh, c«ng cô ®å dïng ë bé phËn qu¶n lý. - Chi phÝ ®å dïng v¨n phßng: Lµ nh÷ng kho¶n chi phÝ mua s¾m vµ xuÊt dïng c¸c lo¹i dông cô ®å dïng ë bé m¸y qu¶n lý. - Chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh: Lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn phÇn gi¸ trÞ hao mßn cña tµi s¶n cè ®Þnh dïng chung cho doanh nghiÖp nh- trô së lµm viÖc, c¸c phßng ban, ph-¬ng tiÖn truyÒn dÉn, m¸y mãc thiÕt bÞ qu¶n lý dïng trªn v¨n phßng. - Chi phÝ vÒ thuÕ, phÝ vµ lÖ phÝ: Lµ toµn bé sè tiÒn mµ doanh nghiÖp ph¶i nép cho Nhµ n-íc vÒ c¸c kho¶n nh- thuÕ m«n bµi, thuÕ nhµ ®Êt thu trªn vèn vµ c¸c kho¶n lÖ phÝ kh¸c. - Chi phÝ dù phßng: Lµ c¸c kho¶n chØ ®-îc lËp vÒ gi¶m gi¸ hµng tån kho, nî ph¶i tr¶ khã ®ßi trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn: Lµ c¸c kho¶n chi phÝ kh¸c ph¸t sinh ë bé m¸y qu¶n lý kinh doanh, qu¶n lý hµnh chÝnh ngoµi c¸c yÕu tè trªn nh- chi phÝ tiÕp kh¸ch, héi nghÞ, c«ng t¸c, phÝ tiÒn xe ®i phÐp, ®µo t¹o båi d-ìng c¸n bé, l·i vay vèn ph¶i tr¶ dïng cho s¶n xuÊt kinh doanh. Theo quy ®Þnh hiÖn hµnh th× c¸c kho¶n chi phÝ trªn ®-îc h¹ch to¸n vµo chi phÝ kinh doanh, viÖc x¸c ®Þnh râ ph¹m vi vµ néi dung chi phÝ kinh doanh cã ý nghÜa kinh tÕ lín ®èi víi c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh nãi riªng vµ qu¶n lý kinh tÕ nãi chung cña doanh nghiÖp. §iÒu nµy ®ßi hái ph¶i võa ®¶m b¶o tÝnh khoa häc võa ph¶i ®¶m b¶o tÝnh thùc tiÔn ®Ó phï hîp víi yªu cÇu qu¶n lý trong tõng thêi kú nhÊt ®Þnh. 3.3. C¬ cÊu chi phÝ kinh doanh trong c¸c mÆt hµng xuÊt nhËp khÈu. §èi víi nh÷ng ®¬n vÞ cã ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ th× chu kú kinh doanh dµi h¬n so víi kinh doanh néi ®Þa. ViÖc xuÊt nhËp khÈu tr¶i qua nhiÒu giai ®o¹n nh- kiÓm nhËn, kiÓm tra tiªu chuÈn chÊt l-îng, bèc xÕp, d- tr÷, vËn chuyÓn… Qu¸ tr×nh thanh to¸n tiÒn hµng còng diÔn ra l©u dµi vµ phøc t¹p h¬n c¸c ®¬n vÞ kinh doanh néi ®Þa. Tuú theo lo¹i gi¸ mµ ®¬n vÞ xuÊt nhËp khÈu hµng theo ®ã mµ chi phÝ kinh doanh cÇn bao gåm c¶ chi phÝ vËn chuyÓn, bèc dì ngoµi n-íc vµ chi mua b¶o hiÓm. ChÝnh v× viÖc kinh doanh quèc tÕ phøc t¹p h¬n kinh doanh néi ®Þa nªn c¬ cÊu cña chi phÝ kinh doanh cho ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ còng phøc t¹p h¬n, gåm nhiÒu néi dung h¬n. 3.3.1. §èi víi hµng xuÊt khÈu. Chi phÝ kinh doanh ë ®©y lµ tÊt c¶ nh÷ng kho¶n chi phÝ ph¸t sinh tõ khi nhËn ®-îc hîp ®ång xuÊt khÈu gåm cã: Chi phÝ tr¶ l·i tiÒn vay ng©n hµng hoÆc c¸c tæ chøc tÝn dông (trong tr-êng hîp ®¬n vÞ ph¶i vay tiÒn ®Ó thu mua hµng xuÊt khÈu), chi phÝ mua hµng xuÊt khÈu, chi phÝ xuÊt kho vËn chuyÓn, b¶o qu¶n hµng xuÊt khÈu, phÝ thñ tôc xuÊt khÈu nh- lÖ phÝ h¹n ng¹ch xuÊt khÈu, giÊy phÐp cña Bé th-¬ng m¹i, thñ tôc h¶i quan, chi phÝ kiÓm nghiÖm hµng ho¸ xuÊt kho cho ®Õn khi hµng ho¸ xuÊt khÈu ®-îc ®-a ra khái c¶ng, ga vµ cã ®Çy ®ñ bé chøng tõ theo quy ®Þnh cña L/C hoÆc hîp ®ång (nÕu thanh to¸n b»ng ph-¬ng tiÖn kh¸c). 3.3.2. §èi víi hµng nhËp khÈu. §ã lµ toµn bé nh÷ng chi phÝ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång cho ®Õn khi thu ®-îc tiÒn b¸n hµng nhËp khÈu. C¸c chi phÝ nµy gåm cã: 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Chi phÝ më L/C, thanh to¸n vµ ®iÒu chØnh L/C (nÕu nã thay ®æi ®iÒu kho¶n nµo ®ã trong hîp ®ång). - Chi phÝ cam kÕt sö dông vèn vay (trong tr-êng doanh nghiÖp vay vèn cña ng©n hµng hoÆc tæ chøc tÝn dông ®Ó nhËp khÈu hµng ho¸). - Chi phÝ tiÕp nhËn hµng: Gåm cã c¸c chi phÝ tiÕp nhËn hµng tõ tµu xuèng vµ chi phÝ h¹ b·i (nÕu ch-a lµm xong thñ tôc h¶i quan). - Chi phÝ vËn chuyÓn tõ c¶ng vÒ ®Õn kho cña doanh nghiÖp. - Chi phÝ b¶o qu¶n l¾p r¸p hµng nhËp khÈu. - Chi phÝ vËn chuyÓn tíi kho cña kh¸ch hµng mua hµng nhËp khÈu. - Tuú theo ®iÒu kiÖn giao hµng mµ ®¬n vÞ cßn ph¶i chi mua b¶o hiÓm hµng nhËp khÈu trªn ®-êng vËn chuyÓn. - C¸c chi phÝ kh¸c cã liªn quan cho tíi khi thu ®-îc tiÒn b¸n hµng nhËp khÈu nh- chi phÝ cho c¸n bé ®i ®ßi nî… 3.4. C¸c nh©n tè ¶nh h-ëng ®Õn chi phÝ kinh doanh XuÊt ph¸t tõ tÇm quan träng cña chi phÝ kinh doanh ®èi víi ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. Chóng ta cÇn ph¶i ®i nghiªn cøu c¸c nh©n tè ¶nh h-ëng ®Ó thÊy râ h¬n nguyªn nh©n cña nh÷ng biÕn ®éng vÒ chi phÝ trong qu¸ tr×nh kinh doanh. Th«ng th-êng c¸c nh©n tè nµy ®-îc chia thµnh hai nhãm chÝnh lµ nh©n tè kh¸ch quan vµ nh©n tè chñ quan.  C¸c nh©n tè kh¸ch quan. a) C¸c nh©n tè thuéc vÒ c¬ chÕ, chÝnh s¸ch, hµnh lang ph¸p lý cña Nhµ n-íc. NÒn kinh tÕ n-íc ta hiÖn nay lµ nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng cã sù ®iÒu tiÕt cña Nhµ n-íc. Nhµ n-íc cã vai trß lµ ng-êi h-íng dÉn, kiÓm so¸t vµ ®iÒu tiÕt ho¹t ®éng kinh tÕ ë tÇm vÜ m« th«ng qua luËt kinh tÕ, c¬ chÕ, chÝnh s¸ch kinh tÕ. Nhµ n-íc t¹o m«i tr-êng hµnh lang ph¸p lý cho doanh nghiÖp ho¹t ®éng, khuyÕn khÝch doanh nghiÖp ®Çu t- vµo nh÷ng ngµnh nghÒ cã lîi cho ®Êt n-íc, cho doanh nghiÖp. Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh, c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i tu©n thñ nh÷ng chñ tr-¬ng, ®-êng lèi, c¬ chÕ, chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n-íc ®· nªu ra. §Æc biÖt lµ c¸c doanh nghiÖp Nhµ n-íc ph¶i tu©n thñ chÕ ®é qu¶n lý kinh tÕ hiÖn hµnh, ®ã lµ c¸c v¨n b¶n chÝnh s¸ch do Nhµ n-íc ban hµnh, cã liªn quan ®Õn c¸c ph-¬ng ph¸p tÝnh c¸c kho¶n chi phÝ, c¸ch thùc hiÖn c¸c kho¶n chi phÝ, c¸c chÝnh s¸ch quy ®Þnh vÒ c¸ch tÝnh tiÒn l-¬ng, tiÒn 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 th-ëng, chÕ ®é thuÕ, l·i suÊt ng©n hµng, tiÒn ®iÖn, n-íc…§ã lµ chç dùa c¬ b¶n cho c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp. b) ¶nh h-ëng cña nh©n tè gi¸ c¶ tíi chi phÝ kinh doanh cña doanh nghiÖp. Trong ®iÒu kiÖn thÞ tr-êng lu«n biÕn ®æi, gi¸ c¶ hµng ho¸ còng lu«n cã sù thay ®æi. Tr-íc hÕt gi¸ c¶ nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô hoÆc gi¸ c¶ cña c¸c lao vô dÞch vô thay ®æi lµm thay ®æi chi phÝ kinh doanh cña doanh nghiÖp. NÕu gi¸ c¶ cña c¸c lo¹i nguyªn vËt liÖu t¨ng lªn th× chi phÝ kinh doanh sÏ t¨ng lªn vµ ng-îc l¹i. Sù thay ®æi gi¸ c¶ dÉn ®Õn tæng møc l-u chuyÓn hµng ho¸ thay ®æi vµ lµm cho tû suÊt chi phÝ l-u th«ng còng thay ®æi. V× vËy lùa chän vµ vËn dông viÖc thay thÕ c¸c lo¹i nguyªn vËt liÖu víi gi¸ c¶ hîp lý vÉn ®¶m b¶o chÊt l-îng kinh doanh cña doanh nghiÖp vµ còng lµ yÕu tè quan träng ®Ó gi¶m ®-îc chi phÝ kinh doanh cña doanh nghiÖp. ViÖc x¸c ®Þnh møc ®é ¶nh h-ëng cña nh©n tè gi¶ c¶ sÏ gióp cho doanh nghiÖp tÝnh to¸n chi tiÕt c¸c kho¶n chi phÝ, c¨n cø vµo nh÷ng thêi ®iÓm cã sù thay gi¸ phÝ ®Ó tÝnh to¸n sè chªnh lÖch ®èi víi tõng kho¶n môc chi phÝ. Tõ ®ã khi ®¸nh gi¸ møc ®é gi¶m chi phÝ cña doanh nghiÖp cÇn ph¶i lo¹i trõ ¶nh h-ëng cña nh©n tè gi¸ c¶ nãi trªn. c) Sù ph¸t triÓn cña khoa häc kü thuËt. Nh÷ng thµnh tùu khoa häc kü thuËt ®em l¹i cho con ng-êi nhiÒu tiÖn Ých, gióp ho¹t ®éng cña con ng-êi ngµy cµng dÔ dµng h¬n. Vµ trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y khoa häc kü thuËt ®· ®Æc biÖt chøng minh søc m¹nh cña m×nh. V× thÕ viÖc ¸p dông khoa häc kü thuËt lµ mét tÊt yÕu kh¸ch quan. Sö dông c«ng nghÖ hiÖn ®¹i gióp doanh nghiÖp cËp nhËt th«ng tin mét c¸ch nhanh nhÊt vµ tõ ®ã cã ®-îc quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n, kÞp thêi trong ho¹t ®éng kinh doanh. §iÒu nµy cã nghÜa lµ doanh nghiÖp ®· cã c¬ héi kinh doanh víi chi phÝ thÊp nhÊt. Ngoµi ra còng cã mét sè nh©n tè kh¸c t¸c ®éng tíi chi phÝ kinh doanh cña doanh nghiÖp nh- quy luËt cung cÇu, quy luËt c¹nh tranh, l-u th«ng tiÒn tÖ…VÒ c¬ b¶n ®èi víi nh÷ng nh©n tè kh¸ch quan, doanh nghiÖp khã cã thÓ kiÓm so¸t ®-îc nh-ng vÉn ph¶i xem xÐt, theo dâi ®Ó cã biÖn ph¸p ®iÒu chØnh kÞp thêi tr¸nh g©y x¸o trén ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 * C¸c nh©n tè chñ quan. a) ¶nh h-ëng cña møc l-u chuyÓn hµng ho¸ vµ kÕt cÊu cña møc l-u chuyÓn hµng ho¸ tíi chi phÝ kinh doanh cña doanh nghiÖp. §Ó thÊy râ ¶nh h-ëng cña nh©n tè nµy, ph¶i x¸c ®Þnh mèi quan hÖ gi÷a chi phÝ kinh doanh vµ møc l-u chuyÓn hµng ho¸ trong kú cña doanh nghiÖp. Ta biÕt chi phÝ kinh doanh cña doanh nghiÖp cã thÓ ®-îc chia thµnh chi phÝ cè ®Þnh vµ chi phÝ biÕn ®æi, theo c¸ch ph©n lo¹i nµy cã thÓ x¸c ®Þnh ®-îc tæng møc chi phÝ kinh doanh theo c«ng thøc sau: F = F0 + Fb® = F0 + F(M) (1) Trong ®ã: F: Tæng møc chi phÝ kinh doanh. F0: Chi phÝ cè ®Þnh. Fb®: Chi phÝ biÕn ®æi. Nh- vËy khi møc tiªu thô hµng ho¸ M trong kú cña doanh nghiÖp thay ®æi th× tæng møc chi phÝ kinh doanh F còng thay ®æi theo, th«ng th-êng møc thay ®æi nµy tu©n theo mét quy luËt nhÊt ®Þnh. VÝ dô: Khi møc l-u chuyÓn hµng hãa trong kú t¨ng lªn th× bé phËn chi phÝ biÕn ®æi nh- bao b×, vËt liÖu ®ãng gãi, l-¬ng kho¸n doanh thu t¨ng lªn mét c¸ch t-¬ng øng, trong khi chi phÝ cè ®Þnh nh- khÊu hao TSC§, chi phÝ v¨n phßng…l¹i kh«ng thay ®æi vµ do ®ã tæng møc chi phÝ kinh doanh còng t¨ng lªn vµ tû suÊt chi phÝ kinh doanh l¹i cã xu h-íng ng-îc l¹i: ThËt vËy tõ (1) ta cã : F F0 F(M) = + M M M (2) Theo c«ng thøc (2) th× chi phÝ biÕn ®æi tÝnh trªn mét ®ång doanh thu b¸n hµng cña doanh nghiÖp trong kú kh«ng thay ®æi th× tû suÊt chi phÝ kinh doanh cña doanh nghiÖp sÏ gi¶m xuèng khi doanh thu t¨ng lªn, bëi v× chi phÝ cè ®Þnh tÝnh trªn mét ®ång l-u chuyÓn hµng ho¸ gi¶m xuèng. KÕt cÊu møc l-u chuyÓn hµng ho¸ còng t¸c ®éng m¹nh ®Õn chØ tiªu chi phÝ kinh doanh cña doanh nghiÖp. NÕu doanh nghiÖp kinh doanh nh÷ng mÆt hµng cã chÊt l-îng tèt, mÉu m· ®Ñp phï hîp víi thÞ hiÕu ng-êi tiªu dïng th× hµng ho¸ sÏ tiªu thô nhanh, do ®ã sÏ cã ®iÒu kiÖn gi¶m ®-îc chi phÝ b¶o qu¶n, hao hôt hµng ho¸… nghÜa lµ cã thÓ gi¶m ®-îc tæng møc chi phÝ kinh doanh trong kú vµ ng-îc l¹i. 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 b) ViÖc tæ chøc, bè trÝ m¹ng l-íi kinh doanh cña doanh nghiÖp. ViÖc tæ chøc bè trÝ m¹ng l-íi kinh doanh, m¹ng l-íi kho hµng, tr¹m hµng ®Õn n¬i tiªu thô vµ c¸c h×nh thøc phôc vô kh¸ch hµng còng ¶nh h-ëng ®Õn viÖc t¨ng hay gi¶m chi phÝ kinh doanh. §èi víi mét doanh nghiÖp mµ biÕt kÕt hîp ph©n bè m¹ng l-íi kinh doanh phï hîp, më réng ph¹m vi kinh doanh víi c¸c cöa hµng, tr¹m hµng chi nh¸nh, tËn dông ®-îc c¸c lîi thÕ vÞ trÝ mµ doanh nghiÖp s½n cã sÏ lµm cho viÖc gi¶m chi phÝ kinh doanh ®ång nghÜa víi viÖc lîi nhuËn cña doanh nghiÖp t¨ng nhanh.. Ngoµi ra viÖc chñ ®éng ®¸p øng nguån hµng, tæ chøc kÕt hîp vËn chuyÓn hîp lý ®Ó cã thÓ gi¶m bít ®-îc c¸c kh©u kh«ng cÇn thiÕt tr¸nh t×nh tr¹ng ph©n bæ hµng ho¸ lén xén ®Ó hµng ho¸ ø ®äng trong kho qu¸ l©u. c) C¬ cÊu bé m¸y tæ chøc qu¶n lý cña doanh nghiÖp. §Ó ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp cÇn thiÕt lËp mét bé m¸y qu¶n lý. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña doanh nghiÖp lµ nh©n tè ¶nh h-ëng trùc tiÕp tíi chi phÝ kinh doanh. NÕu bé m¸y ®-îc tæ chøc khoa häc, s¾p xÕp sè l-îng nh©n viªn hîp lý sÏ ph¸t huy søc m¹nh tËp thÓ, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó hoµn thµnh kÕ ho¹ch ®Ò ra, ®¶m b¶o thùc hiÖn tèt ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh lµm tiÒn ®Ò cho viÖc t¨ng doanh thu, t¨ng lîi nhuËn vµ gi¶m chi phÝ. Ng-îc l¹i, nÕu bé m¸y tæ chøc chång chÐo sÏ lµm cho ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp gÆp nhiÒu khã kh¨n trong c«ng t¸c qu¶n lý, còng nh- thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch kinh doanh cña doanh nghiÖp. Doanh nghiÖp sÏ kinh doanh kh«ng cã hiÖu qu¶, gi¶m doanh thu vµ t¨ng chi phÝ. d) Tr×nh ®é qu¶n lý kinh tÕ nãi chung vµ qu¶n lý chi phÝ kinh doanh nãi riªng. YÕu tè nµy còng t¸c ®éng m¹nh ®Õn chi phÝ kinh doanh cña doanh nghiÖp th-¬ng m¹i. NÕu doanh nghiÖp tæ chøc qu¶n lý kinh tÕ cã kÕ ho¹ch phï hîp víi thÞ tr-êng s¶n phÈm ®Çu ra vµ c¸c yÕu tè ®Çu vµo mét mÆt sÏ t¨ng ®-îc doanh thu mÆt kh¸c sÏ tiÕt kiÖm ®-îc chi phÝ kinh doanh trong qu¸ tr×nh kinh doanh. Tæ chøc qu¶n lý vµ h¹ch to¸n chi phÝ kinh doanh ®· ®-îc thÓ hiÖn qua c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ chi phÝ kinh doanh trªn c¬ së phôc vô tèt nhÊt kÕ ho¹ch doanh thu cña doanh nghiÖp; KÕ ho¹ch ®-îc so¹n th¶o cã c¨n cø khoa häc sÏ lµm c¬ së cho viÖc tæ chøc, kiÓm tra kiÓm so¸t qu¸ tr×nh thùc hiÖn chi phÝ kinh doanh, tõ ®ã khai th¸c triÖt ®Ó c¸c nguån lùc vµ sö dông chóng cã hiÖu qu¶ cao nhÊt. 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ngoµi ra, cßn cã nh÷ng nh©n tè kh¸c thuéc vÒ c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh cña doanh nghiÖp, viÖc ¸p dông tiÕn bé khoa häc, kü thuËt vµo ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp, vv…còng lµ c¸c nh©n tè ¶nh h-ëng tíi chi phÝ kinh doanh cña doanh nghiÖp. 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 KÕt luËn ch-¬ng I Nghiªn cøu lý luËn vÒ chi phÝ kinh doanh(CPKD) vµ mét sè biÖn ph¸p tiÕt kiÖm chi phÝ kinh doanh trong doanh nghiÖp, ch-¬ng I cña luËn v¨n rót ra mét sè kÕt luËn c¬ b¶n sau:  D-íi gãc ®é nh×n nhËn chi phÝ kinh doanh lµ toµn bé chi phÝ mµ doanh nghiÖp bá ra ®Ó thùc hiÖn c¸c môc tiªu kinh tÕ - x· héi cña doanh nghiÖp trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh vµ ®-îc bï ®¾p bëi doanh thu kinh doanh ( hay thu nhËp) doanh nghiÖp trong kú ®ã cã thÓ thÊy chi phÝ kinh doanh cã vai trß, ®éng lùc kinh tÕ quan träng. ChÝnh v× vËy, chi phÝ kinh doanh cÇn thiÕt ®-îc nghiªn cøu mét c¸ch chÆt chÏ, ®Çy ®ñ vµ cã hÖ thèng.  §ång thêi víi c¸c nghiªn cøu vÒ chi phÝ kinh doanh doanh nghiÖp cÇn ph¶i c¨n cø vµo t×nh h×nh vµ ®iÒu kiÖn kinh doanh cô thÓ ®Ó lùa chän c¸c gi¶i ph¸p tiÕt kiÖm chi phÝ kinh doanh thÝch hîp. Bªn c¹nh ®ã, thùc hiÖn tèt c«ng t¸c qu¶n lý vµ sö dông chi phÝ kinh doanh ®¶m b¶o, n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cho doanh nghiÖp.  Qua nghiªn cøu kh¸i niÖm, vai trß, ph©n lo¹i chi phÝ kinh doanh còng nh- x¸c ®Þnh ph¹m vi, néi dung chi phÝ kinh doanh trong doanh nghiÖp theo c¸ch nh×n nhËn cña LuËn v¨n lµ thÝch hîp víi viÖc triÓn khai c¸c nghiªn cøu vµ tiÕn hµnh h¹ thÊp chi phÝ kinh doanh ®èi víi c¸c doanh nghiÖp th-¬ng m¹i ViÖt Nam nãi chung vµ c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam cã tham gia ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu nãi riªng.  Sö dông c¸c chØ tiªu c¬ b¶n ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông CPKD, ®ång thêi ®-a ra mét sè biÖn ph¸p c¬ b¶n nh»m h¹ thÊp chi phÝ kinh doanh cÇn tiÕp tôc ®-îc nghiªn cøu ph©n tÝch vµ triÓn khai ®Ó cã thÓ ¸p dông mét c¸ch t-¬ng thÝch ®èi víi ®iÒu kiÖn vµ ®Æc ®iÓm kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp th-¬ng m¹i, ®ång thêi viÖc h¹ thÊp chi phÝ kinh doanh cÇn ph¶i ®¶m b¶o g¾n liÒn víi c«ng t¸c qu¶n lý vµ sö dông CPKD, phï hîp víi chiÕn l-îc ph¸t triÓn kinh doanh cña doanh nghiÖp.  §èi víi c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam nãi chung vµ c¸c doanh nghiÖp cã ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu nãi riªng cÇn cã nh÷ng nghiªn cøu, triÓn khai vµ ¸p dông c¸c biÖn ph¸p h¹ thÊp chi phÝ kinh doanh trong mèi quan hÖ víi tiÕn tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ, ®iÒu kiÖn c¹nh tranh cña thÞ tr-êng còng nh- viÖc ®Èy m¹nh ho¹t ®éng kinh doanh, n©ng cao chÊt l-îng qu¶n lý doanh nghiÖp cña doanh nghiÖp. 20
- Xem thêm -