Tài liệu Gia công hàng dệt may xk tại cty may chiến thắng

  • Số trang: 69 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 38 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Lêi më ®Çu Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y víi chÝnh s¸ch më cöa cña ®¶ng vµ nhµ níc, nÒn kinh tÕ ViÖt Nam ®· cã nh÷ng ph¸t triÓn ®¸ng kinh ng¹c kh«ng chØ víi ngêi d©n ViÖt Nam mµ cßn víi b¹n bÌ quèc tÕ. Sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ ®Êt níc ®· lµm cho ®êi sèng cña ngêi d©n ®îc t¨ng nªn.§Ó cã ®îc ®iÒu ®ã cã sù ®ãng gãp kh«ng nhá cña ho¹t ®éng ngo¹i th¬ng nãi chung vµ ho¹t ®éng gia c«ng quèc tÕ nãi riªng. ViÖt Nam lµ mét ®Êt níc cã nguån tµi nguyªn rÊt phong phó vµ ®a d¹ng, trong c¸c nguån tµi nguyªn ®ã th× víi nguån lao ®éng råi dµo vµ tr×nh ®é cao vÉn cha ®îc khai th¸c triÖt ®Ó. Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay,nÒn kinh tÕ vÉn cßn khã kh¨n ,thiÕu vèn, thiÕu c«ng nghÖ, mét sè mÆt hµng cña ViÖt Nam cã uy tÝn trªn th¬ng trêng quèc tÕ vÉn cßn h¹n chÕ th× viÖc ®Èy m¹nh ho¹t ®éng gia c«ng xuÊt khÈu ®Ó khai th¸c hÕt lîi thÕ so s¸nh cña ®Êt níc lµ rÊt cÇn thiÕt. §©y lµ lý do ®Ó Em chän ®Ò tµi: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m thóc ®Èy ho¹t ®éng gia c«ng xuÊt khÈu hµng may mÆc t¹i c«ng ty may ChiÕnTh¾ng. Môc ®Ých nghiªn cøu chñ yÕu cña t«i lµ dùa vµo sù ph©n tÝch thùc tr¹ng ho¹t ®éng gia c«ng xuÊt khÈu cña c«ng ty may ChiÕn Th¾ng ®Ó ®a ra mét sè gi¶i ph¸p nh»m thóc ®Èy ho¹t ®éng gia c«ng xuÊt khÈu hµng may mÆc cña c«ng ty. Trong ®Ò tµi nµy ph¬ng ph¸p nghiªn cøu chñ yÕu lµ dïng ph¬ng ph¸p duy vËt biÖn chøng dùa vµo sè liÖu thùc tÕ cña c«ng ty ®Ó ph©n tÝch.KÕt cÊu cña ®Ò tµi bao gåm: Ch¬ng I: Gia c«ng xuÊt khÈu vµ vai trß cña nã trong nÒn kinh tÕ quèc d©n §a ra nh÷ng vÊn ®Ò chung nhÊt vÒ c¬ së lý thuyÕt cña ho¹t ®éng gia c«ng xuÊt khÈu nh÷ng ®Æc ®iÓm vµ nh÷ng yÕu tè ¶nh hëng ®Õn nã. Ch¬ng II: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng gia c«ng xuÊt khÈu hµng may mÆc t¹i c«ng ty may ChiÕn Th¾ng. Tãm t¾t qu¸ tr×nh h×nh thµnh, nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®îc cña c«ng ty vµ ph©n tÝch thùc tr¹ng ho¹t ®éng gia c«ng xuÊt khÈu cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. Ch¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p chÝnh nh»m thóc ®Èy ho¹t ®éng gia c«ng xuÊt khÈu hµng may mÆc t¹i c«ng ty may ChiÕn Th¾ng. §a ra nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp nh»m thóc ®Èy h¬n n÷a ho¹t ®éng gia c«ng xuÊt khÈu t¹i c«ng ty may ChiÕn Th¾ng V× tr×nh ®é cã h¹n vµ thêi gian thùc tÕ t¹i c«ng ty kh«ng nhiÒu nªn nh÷ng gi¶i ph¸p ®a ra kh«ng thÓ bao qu¸t hÕt ®îc nh÷ng vÊn ®Ò ®ang cßn 1 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp tån t¹i trong ho¹t ®éng gia c«ng xuÊt khÈu hµng may mÆc cña c«ng ty. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n. 2 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Ch¬ng I: c¬ së lý luËn vÒ gia c«ng xuÊt khÈu I. Kh¸i niÖm, ®Æc ®iÓm, vai trß cña gia c«ng xuÊt khÈu. 1.Kh¸i niÖm . Gia c«ng quèc tÕ lµ mét ph¬ng thøc kh¸ phæ biÕn trong bu«n b¸n ngo¹i th¬ng cña nhiÒu níc trªn thÕ giíi. Gia c«ng quèc tÕ cã thÓ ®îc quan niÖm theo nhiÒu c¸ch kh¸c nhau nhng theo c¸ch hiÓu chung nhÊt th× gia c«ng quèc tÕ lµ ho¹t ®éng kinh doanh th¬ng m¹i trong ®ã mét bªn(gäi lµ bªn nhËn gia c«ng ) nhËp khÈu nguyªn liÖu hoÆc b¸n thµnh phÈm cña mét bªn kh¸c (gäi lµ bªn ®Æt gia c«ng) ®Ó chÕ biÕn thµnh ra thµnh phÈm, giao l¹i cho bªn ®Æt gia c«ng vµ nhËn thï lao(gäi lµ phÝ gia c«ng). Nh vËy trong ho¹t ®éng gia c«ng quèc tÕ, ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu g¾n liÒn víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt. Nh vËy, gia c«ng quèc tÕ lµ sù c¶i tiÕn ®Æc biÖt c¸c thuéc tÝnh riªng cña ®èi tîng lao ®éng (nguyªn liÖu hoÆc b¸n thµnh phÈm ) ®îc tiÕn hµnh mét c¸ch s¸ng t¹o vµ cã ý thøc nh»m t¹o cho s¶n phÈm mét gi¸ trÞ sö dông nµo ®ã. Bªn ®Æt gia c«ng cã thÓ giao toµn bé nguyªn vËt liÖu hoÆc chØ nguyªn vËt liÖu chÝnh hoÆc b¸n thµnh phÈm cã khi gåm c¶ m¸y mãc thiÕt bÞ, chuyªn gia cho bªn nhËn gia c«ng. Trong trêng hîp kh«ng giao nhËn nguyªn vËt liÖu chÝnh th× bªn ®Æt gia c«ng cã thÓ chØ ®Þnh cho bªn kia mua nguyªn vËt liÖu ë mét ®Þa ®iÓm nµo ®ã víi gi¸ c¶ ®îc Ên ®Þnh tõ tríc hoÆc thanh to¸n thùc tÕ trªn ho¸ ®¬n. Cßn bªn nhËn gia c«ng cã nghÜa vô tiÕp nhËn hoÆc mua nguyªn vËt liÖu sau ®ã tiÕn hµnh gia c«ng, s¶n xuÊt theo ®óng yªu cÇu cña bªn ®Æt gia c«ng c¶ vÒ sè lîng chñng lo¹i, mÉu m·, thêi gian. Sau khi hoµn thµnh qu¸ tr×nh gia c«ng th× giao l¹i thµnh phÈm cho bªn ®Æt gia c«ng vµ nhËn mét kho¶n phÝ gia c«ng theo tho¶ thuËn tõ tríc. Khi ho¹t ®éng gia c«ng vît ra khái biªn giíi quèc gia gäi lµ gia c«ng quèc tÕ. C¸c yÕu tè s¶n xuÊt cã thÓ ®a vµo th«ng qua nhËp khÈu ®Ó phôc vô qu¸ tr×nh gia c«ng. Hµng ho¸ s¶n xuÊt ra kh«ng ph¶i ®Ó tiªu dïng trong níc mµ ®Ó xuÊt khÈu thu ngo¹i tÖ chªnh lÖch gi¸ phô liÖu cung cÊp tiÒn c«ng vµ chi phÝ kh¸c ®em l¹i. Thùc chÊt gia c«ng xuÊt khÈu lµ h×nh thøc xuÊt khÈu lao ®éng nhng lµ lao ®éng díi d¹ng sö dông thÓ hiÖn trong hµng ho¸ chø kh«ng ph¶i xuÊt khÈu nh©n c«ng ra níc ngoµi. 2. §Æc ®iÓm . Trong gia c«ng quèc tÕ ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu g¾n liÒn víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt. 3 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Mèi quan hÖ gi÷a bªn ®Æt gia c«ng víi bªn nhËn gia c«ng ®îc x¸c ®Þnh trong hîp ®ång gia c«ng. Trong quan hÖ hîp ®ång gia c«ng, bªn nhËn gia c«ng chÞu mäi chi phÝ vµ rñi ro cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt gia c«ng. Trong quan hÖ gia c«ng bªn nhËn gia c«ng sÏ thu ®îc mét kho¶n tiÒn gäi lµ phÝ gia c«ng cßn bªn ®Æt gia c«ng sÏ mua l¹i toµn bé thµnh phÈm ®îc s¶n xuÊt ra trong qu¸ tr×nh gia c«ng. Trong hîp ®ång gia c«ng ngêi ta qui cô thÓ c¸c ®iÒu kiÖn th¬ng m¹i nh vÒ thµnh phÈm, vÒ nguyªn liÖu, vÒ gi¸ c¶ gia c«ng, vÒ nghiÖm thu, vÒ thanh to¸n, vÒ viÖc giao hµng. VÒ thùc chÊt, gia c«ng quèc tÕ lµ mét h×nh thøc xuÊt khÈu lao ®éng nhng lµ lao ®éng ®îc sö dông, ®îc thÓ hiÖn trong hµng ho¸ chø kh«ng ph¶i lµ xuÊt khÈu lao ®éng trùc tiÕp. 3. Vai trß. Ngµy nay gia c«ng quèc tÕ kh¸ phæ biÕn trong bu«n b¸n ngo¹i th¬ng cña nhiÒu níc. §èi víi bªn ®Æt gia c«ng, ph¬ng thøc nµy gióp hä lîi dông ®îc gi¸ rÎ vÒ nguyªn liÖu phô vµ nh©n c«ng cña níc nhËn gia c«ng.§èi víi bªn nhËn gia c«ng,ph¬ng thøc nµy gióp hä gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm cho nh©n d©n lao ®éng trong níc hoÆc nhËn ®îc thiÕt bÞ hay c«ng nghÖ míi vÒ cho níc m×nh, nh»m x©y dùng mét nÒn c«ng nghiÖp d©n téc. NhiÒu níc ®ang ph¸t triÓn ®· nhê vËn dông ph¬ng thøc gia c«ng quèc tÕ mµ cã ®îc mét nÒn c«ng nghiÖp hiÖn ®¹i, ch¼ng h¹n nh Hµn Quèc,Th¸i Lan, Xingapo…. 3.1. §èi víi níc ®Æt gia c«ng : - khai th¸c ®îc nguån tµi nguyªn vµ lao ®éngtõ c¸c níc nhËn gia c«ng . - cã c¬ héi chuyÓn giao c«ng nghÖ ®Ó kiÕm lêi. 3.2. §èi víi níc nhËn gia c«ng : - Gãp phÇn tõng bíc tham gia vµo qu¸ tr×nh ph©n c«ng lao ®éng quèc tÕ, khai th¸c cã hiÖu qu¶ lîi thÕ so s¸nh. Th«ng qua ph¬ng thøc gia c«ng quèc tÕ mµ c¸c níc kÐm ph¸t triÓn víi kh¶ n¨ng s¶n xuÊt h¹n chÕ cã c¬ héi tham gia vµo ph©n c«ng lao ®éng quèc tÕ, khai th¸c ®îc nguån tµi nguyªn ®Æc biÖt lµ gi¶i quyÕt ®îc vÊn ®Ò viÖc lµm cho x· héi. §Æc gia c«ng quèc tÕ kh«ng nh÷ng cho phÐp chuyªn m«n ho¸ víi tõng s¶n phÈm nhÊt ®Þnh mµ chuyªn m«n ho¸ trong tõng c«ng ®o¹n, tõng chi tiÕt s¶n phÈm. - T¹o ®iÒu kiÖn ®Ó tõng bíc thiÕt lËp nÒn c«ng nghiÖp hiÖn ®¹i vµ quèc tÕ ho¸: 1. ChuyÓn dÞch c¬ cÊu c«ng nghhiÖp theo híng c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸. 4 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp 2. N©ng cao tay nghÒ ngêi lao ®éng vµ t¹o dùng ®éi nguz qu¶n lý cã kiÕn thøc vµ kinh nghiÖm trong viÖc tham gia kinh doanh trªn thÞ trêng quèc tÕ vµ qu¶n lý nÒn c«ng nghiÖp hiÖn ®¹i. 3. Gãp phÇn t¹o nguån tÝch luü víi khèi lîng lín. 4. TiÕp thu nh÷ng c«ng nghÖ qu¶n lý vµ c«ng nghÖ s¶n xuÊt hiÖn ®¹i th«ng qua chuyÓn giao c«ng nghÖ. §èi víi ViÖt Nam nhê vËn dông ®îc ph¬ng thøc nµy ®· khai th¸c ®îc mÆt lîi thÕ rÊt lín vÒ lao ®éng vµ ®· thu hót ®îc thiÕt bÞ kü thuËt, c«ng nghÖ tiªn tiÕn phôc vô cho qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc vµ gi¶i quyÕt ®îc c«ng ¨n viÖc lµm c¶i thiÖn ®êi sèng nh©n. N©ng cao tay nghÒ vµ kiÕn thøc cho ngêi lao ®éng. TiÕp cËn vµ häc hái c¸c kiÓu qu¶n lý míi, më réng thÞ trêng tiªu thô, t¨ng cêng c¸c mèi quan hÖ kinh tÕ ®èi ngo¹i víi c¸c níc, gãp phÇn thóc ®Èy nhanh c«ng viÖc c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc. II. C¸c h×nh thøc gia c«ng xuÊt khÈu. Cã nhiÒu tiªu thøc ®Ó ph©n lo¹i gia c«ng quèc tÕ nh ph©n lo¹i theo quyÒn së h÷u nguyªn vËt liÖu trong qu¸ tr×nh gia c«ng, ph©n lo¹i theo gi¸ c¶ gia c«ng hoÆc ph©n lo¹i theo c«ng ®o¹n s¶n xuÊt. 1.XÐt vÒ quyÒn së h÷u nguyªn liÖu. 1. 1 Ph¬ng thøc nhËn nguyªn vËt liÖu, giao thµnh phÈm §©y lµ ph¬ng thøc s¬ khai cña ho¹t ®éng gia c«ng xuÊt khÈu. Trong ph¬ng thøc nµy, bªn ®Æt gia c«ng giao cho bªn nhËn gia c«ng nguyªn vËt liÖu, cã khi c¶ c¸c thiÕt bÞ m¸y mãc kü thuËt phôc vô cho qu¸ tr×nh gia c«ng. Bªn nhËn gia c«ng tiÕn hµnh s¶n xuÊt gia c«ng theo yªu cÇu vµ giao thµnh phÈm, nhËn phÝ gia c«ng. Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt gia c«ng, kh«ng cã sù chuyÓn ®æi quyÒn së h÷u vÒ nguyªn vËt liÖu. Tøc lµ bªn ®Æt gia c«ng vÉn cã quyÒn së h÷u vÒ nguyªn vËt liÖu cña m×nh. ë níc ta, hÇu hÕt lµ ®ang ¸p dông ph¬ng thøc nµy. Do tr×nh ®é kü thuËt m¸y mãc trang thiÕt bÞ cña ta cßn l¹c hËu, cha ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó cung cÊp nguyªn vËt liÖu, thiÕt kÕ mÉu m·... nªn viÖc phô thuéc vµo níc ngoµi lµ ®iÒu kh«ng thÓ tr¸nh khái trong nh÷ng bíc ®i ®Çu tiªn cña gia c«ng xuÊt khÈu. Ph¬ng thøc nµy cã kiÓu d¹ng mét vµi ®iÓm trong thùc tÕ. §ã lµ bªn ®Æt gia c«ng cã thÓ chØ giao mét phÇn nguyªn liÖu cßn l¹i hä giao cho phÝa nhËn gia c«ng tù ®Æt mua t¹i c¸c nhµ cung cÊp mµ hä ®· chØ ®Þnh s½n trong hîp ®ång. 5 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp 1.2 Ph¬ng thøc mua ®øt, b¸n ®o¹n. §©y lµ h×nh thøc ph¸t triÓn cña ph¬ng thøc gia c«ng xuÊt khÈu nhËn nguyªn liÖu vµ giao thµnh phÈm. ë ph¬ng thøc nµy, bªn ®Æt gia c«ng dùa trªn hîp ®ång mua b¸n, b¸n ®øt nguyªn vËt liÖu cho bªn nhËn gia c«ng víi ®iÒu kiÖn sau khi s¶n xuÊt bªn nhËn gia c«ng ph¶i b¸n l¹i toµn bé s¶n phÈm cho bªn ®Æt gia c«ng. Nh vËy, ë ph¬ng thøc nµy cã sù chuyÓn giao quyÒn së h÷u vÒ nguyªn vËt liÖu tõ phÝa ®Æt gia c«ng sang phÝa nhËn gia c«ng. Sù chuyÓn ®æi nµy lµm t¨ng quyÒn chñ ®éng cho phÝa nhËn gia c«ng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ ®Þnh gi¸ s¶n phÈm gia c«ng. Ngoµi ra, viÖc tù cung cÊp mét phÇn nguyªn liÖu phô cña bªn nhËn gia c«ng ®· lµm t¨ng gi¸ trÞ xuÊt khÈu trong hµng ho¸ xuÊt khÈu, n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ cña ho¹t ®éng gia c«ng. 1.3 Ph¬ng thøc kÕt hîp. §©y lµ ph¬ng thøc ph¸t triÓn cao nhÊt cña ho¹t ®éng gia c«ng xuÊt khÈu ®îc ¸p dông khi tr×nh ®é kü thuËt, thiÕt kÕ mÉu m· cña ta ®· ph¸t triÓn cao. Khi ®ã bªn ®Æt gia c«ng chØ giao mÉu m· vµ c¸c th«ng sè kü thuËt cña s¶n phÈm. Cßn bªn nhËn gia c«ng tù lo nguyªn vËt liÖu, tù tæ chøc qu¸ tr×nh s¶n xuÊt gia c«ng theo yªu cÇu cña bªn ®Æt gia c«ng. Trong ph¬ng thøc nµy, bªn nhËn gia c«ng hÇu nh chñ ®éng hoµn toµn trong qu¸ tr×nh gia c«ng s¶n phÈm, ph¸t huy ®îc lîi thÕ vÒ nh©n c«ng còng nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt nguyªn phô liÖu trong níc. Ph¬ng thøc nµy lµ tiÒn ®Ò cho c«ng nghiÖp s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu ph¸t triÓn. 2. XÐt vÒ mÆt gi¸ c¶ gia c«ng. 2.1 Hîp ®ång thùc thi thùc thanh. Trong ph¬ng thøc nµy ngêi ta qui ®Þnh bªn nhËn gia c«ng thanh to¸n víi bªn ®Æt gia c«ng toµn bé nh÷ng chi phÝ thùc tÕ cña m×nh céng víi tiÒn thï lao gia c«ng. §©y lµ ph¬ng thøc gia c«ng mµ ngêi nhËn gia c«ng ®îc quyÒn chñ ®éng trong viÖc t×m c¸c nhµ cung cÊp nguyªn phô liÖu cho m×nh. 2.2. Hîp ®ång kho¸n. Trong ph¬ng thøc nµy, ngêi ta x¸c ®Þnh mét gi¸ ®Þnh møc cho mçi s¶n phÈm, bao gåm chi phÝ ®Þnh møc vµ thï lao ®Þnh møc. Dï chi phÝ thùc tÕ cña bªn nhËn gia c«ng lµ bao nhiªu ®i n÷a, hai bªn vÉn thanh to¸n víi nhau theo gi¸ ®Þnh møc ®ã. §©y lµ ph¬ng thøc gia c«ng mµ bªn nhËn ph¶i tÝnh to¸n mét c¸ch chi tiÕt c¸c chi phÝ s¶n xuÊt vÒ nguyªn phô liÖu nÕu kh«ng sÏ dÉn ®Õn thua thiÖt. 6 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp 3.XÐt vÒ sè bªn tham gia quan hÖ gia c«ng. 3.1 Gia c«ng hai bªn . Trong ph¬ng thøc nµy, ho¹t ®éng gia c«ng chØ bao gåm bªn ®¹t gia c«ng vµ bªn nhËn gia c«ng. Mäi c«ng viÖc liªn quan ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt ®Òu do mét nhËn gia c«ng lµm cßn bªn ®Æt gia c«ng cã nghÜa vô thanh to¸n toµn bé phÝ gia c«ng cho bªn nhËn gia c«ng. 3.2 Gia c«ng nhiÒu bªn. Ph¬ng thøc nµy cßn gäi lµ gia c«ng chuyÓn tiÕp, trong ®ã bªn nhËn gia c«ng lµ mét sè doanh nghiÖp mµ s¶n phÈm gia c«ng cña ®¬n vÞ tríc lµ ®èi tîng gia c«ng cña ®¬n vÞ sau, cßn bªn ®Æt gia c«ng vÉn chØ lµ mét. Ph¬ng thøc nµy chØ thÝch hîp víi trêng hîp gia c«ng mµ s¶n phÈm gia c«ng ph¶i s¶n xuÊt qua nhiÒu c«ng ®o¹n. §©y lµ ph¬ng thøc gia c«ng t¬ng ®èi phøc t¹p mµ c¸c bªn nhËn gia c«ng cÇn ph¶i cã sù phèi hîp chÆt chÏ víi nhau th× míi b¶o ®¶m ®îc tiÕn ®é mµ c¸c bªn ®· tho¶ thuËn trong hîp ®ång gia c«ng. III. C¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn ho¹t ®éng gia c«ng xuÊt khÈu. 1. Nhãm nh©n tè kh¸ch quan. 1.1 Xu híng toµn cÇu ho¸ vµ tù do ho¸ th¬ng m¹i. HiÖn nay xu híng toµn cÇu ho¸ vµ tù do ho¸ th¬ng m¹i nhiÒu nhµ kinh tÕ trªn thÕ giíi xem lµ mét xu híng ph¸t triÓn kh¸ch quan tÊt yÕu cña nÒn kinh tÕ khu vùc thÕ giíi.Xu híng nµy t¹o ra sù th©m nhËp thÞ trêng thuËn lîi h¬n cho c¸c níc ®ang ph¸t triÓn.Sù nh¹y bÐn cña c¸c chÝnh phñ vµ søc m¹nh cña c¸c quy t¾c song ph¬ng cã t¸c dông chÕ ngù kh¶ n¨ng quay trë l¹i cña c¸c biÖn ph¸p bu«n b¸n nghiªm ngÆt. H¬n n÷a, sù ho¹t ®éng cña c¸c tæ chøc kinh tÕ th¬ng m¹i khu vùc,thÕ giíi nh AFTA,WTO. . Cã vai trß nh mét xung lùc thóc ®Èy cho hÖ thèng tù do ho¸ th¬ng m¹i bao gåm c¶ viÖc thùc hiÖn vßng ®µm ph¸n URUGUAY vµ viÖc ®a vµo c¸c hiÖp ®Þnh míi.§èi víi hµng dÖt, may. Sù “liªn kÕt” s¶n phÈm theo hiÖp ®Þnh vÒ hµng dÖt may mÆc (ATC) vÉn tiÕp tôc víi viÖc gi¶m kh¸ nhiÒu biÖn ph¸p b¶o vÖ chuyÓn tiÕp. MÆt kh¸c, sù t¨ng trëng Ngo¹i Th¬ng nhanh cña c¸c níc ®ang ph¸t triÓn trong vµi thËp kû qua trong khi thÞ trêng ®· cã dÊu hiÖu b·o hoµ ®ang t¨ng møc ®é c¹nh tranh gi÷a c¸c níc xuÊt khÈu cã c¬ cÊu xuÊt khÈu gièng nhau. 7 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Cã mét sè nguyªn nh©n chÝnh lµm suy gi¶m xuÊt khÈu vµ còng lµ yÕu tè lµm sù c¹nh tranh trë lªn s©u s¾c h¬n,®ã lµ: Sù suy gi¶m t¨ng trëng xuÊt khÈu gÇn ®©y do sù héi tô bÊt thêng cña nh÷ng yÕu tè tiªu cùc cã tÝnh chu kú trong nÒn kinh tÕ thÕ giíi vµ c¶ trong nÒn kinh tÕ khu vùc nh: Sù suy gi¶m nhu cÇu nhËp khÈu do sù gi¶m sót t¨ng trëng ë NhËt,T©y ©u vµ Mü. Sù lªn gi¸ cña tû gi¸ thùc ë mét sè níc §«ng ¸ lµm gi¶m xuÊt khÈu ë khu vùc nµy.. . §èi tîng c¹nh tranh thay ®æi do chuyÓn dÞch c¬ cÊu xuÊt khÈu:c¸c níc Ch©u ¸ cã xu híng c¹nh tranh m¹nh víi nhau h¬n lµ c¸c ®èi thñ xuÊt khÈu trªn thÕ giíi do tÝnh t¬ng ®ång ngµy cµng cao trong c¬ cÊu mÆt hµng xuÊt khÈu. C¸c ®èi thñ c¹nh tranh dùa vµo møc chi phÝ thÊp h¬n nhê xuÊt khÈu c¸c mÆt hµng cã tû lÖ lao ®éng cao nh gia c«ng xuÊt khÈu may mÆc ®ang chÞu søc Ðp lín do sù tham gia nhanh cña Trung quèc vµo thÞ trêng thÕ giíi. 1.2. Nh©n tè ph¸p luËt. HÖ thèng ph¸p luËt ®iÒu chØnh quan hÖ gia c«ng quèc tÕ bao gåm hÖ thèng luËt th¬ng m¹i quèc gia, luËt quèc tÕ vµ c¸c tËp qu¸n th¬ng m¹i quèc tÕ. HÖ thèng ph¸p luËt cña mét quèc gia cã t¸c dông khuyÕn khÝch hoÆc h¹n chÕ c«ng t¸c xuÊt khÈu th«ng qua luËt thuÕ, c¸c møc thuÕ cô thÓ, quy ®Þnh vÒ ph©n bæ h¹n ng¹ch, c¸c thñ tôc h¶i quan… 1.3. Nh©n tè vÒ c«ng nghÖ. HiÖn nay khoa häc c«ng nghÖ trong c¸c lÜnh vùc cña ngµnh kinh tÕ rÊt ®îc chó träng bëi c¸c lîi Ých mµ nã mang l¹i. YÕu tè c«ng nghÖ cã t¸c ®éng lµm t¨ng hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c xuÊt khÈu. Nhê sù ph¸t triÓn cña hÖ thèng bu chÝnh viÔn th«ng c¸c doanh nghiÖp ngo¹i th¬ng cã thÓ ®µm tho¹i trùc tiÕp víi kh¸ch hµng qua telex, fax, telephone, internet…thu hÑp kho¶ng c¸ch vÒ kh«ng gian vµ thêi gian ®Ó gi¶m bít chi phÝ. H¬n n÷a c¸c doanh nghiÖp cã thÓ n¾m v÷ng c¸c th«ng tin vÒ thÞ trêng níc ngoµi b»ng c¸c ph¬ng tiÖn truyÒn th«ng hiÖn ®¹i. Bªn c¹nh ®ã, yÕu tè c«ng nghÖ cßn t¸c ®éng ®Õn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, gia c«ng chÕ biÕn hµng xuÊt khÈu, khoa häc c«ng nghÖ cßn t¸c ®éng ®Õn c¸c lÜnh vùc nh vËn t¶i, dÞch vô ng©n hµng… ®ã còng lµ yÕu tè t¸c ®éng ®Õn c«ng t¸c xuÊt khÈu. 1.4. C¸c nh©n tè kh¸c.  Gi¸ c¶: vÊn ®Ò gi¸ c¶ hµng hãa trong c¬ chÕ thÞ trêng rÊt phøc t¹p v× mçi thÞ trêng cã mét møc gi¸ kh¸c nhau víi cïng mét lo¹i hµng hãa. Do vËy 8 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i ph¸n ®o¸n ®Ó lùa chän c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu sao cho phï hîp víi thÞ trêng vÒ gi¸ c¶ vµ së thÝch.  DÞch vô : th¬ng m¹i rÊt cÇn thiÕt ®èi víi sù ph¸t triÓn cña s¶n xuÊt hµng hãa ngµy cµng ®a d¹ng vµ phong phó. DÞch vô xuÊt hiÖn ë mäi giai ®o¹n cña ho¹t ®éng b¸n hµng. Nã hç trî tríc, trong vµ sau b¸n hµng. DÞch vô tríc khi b¸n hµng nh»m chuÈn bÞ cho thÞ trêng tiªu thô, khuÕch tr¬ng, thu hót sù chó ý cña kh¸ch hµng. DÞch vô trong qu¸ tr×nh b¸n hµng nh»m t¹o dùng niÒm tin cho kh¸ch hµng. Cßn trong dÞch vô sau khi b¸n hµng nh»m t¸i t¹o l¹i nhu cÇu cña kh¸ch hµng. Ngµy nay c¸c dÞch vô th¬ng m¹i rÊt quan träng nã thóc ®Èy qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña c«ng t¸c xuÊt khÈu, c¸c dÞch vô th¬ng m¹i quan träng nh dÞch vô vËn t¶i, dÞch vô bu chÝnh viÔn th«ng, dÞch vô tµi chÝnh tÝn dông… 2. Nh÷ng nh©n tè chñ quan. 2.1.Chñ tr¬ng ,chÝnh s¸ch cña ViÖt Nam. Lµ mét níc ®i sau, chóng ta cã ®iÒu kiÖn häc hái vµ rót ra kinh nghiÖm tõ mét sè níc ®i tríc trong c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc. Mét trong nh÷ng biÓu hiÖn ®ã lµ viÖc thay thÕ chÝnh s¸ch thay thÕ nhËp khÈu b»ng viÖc híng vµo xuÊt khÈu, néi dung cña chÝnh s¸ch nµy bao gåm: Héi nhËp nh»m më réng thÞ trêng xuÊt khÈu qua viÖc tham gia c¸c tæ chøc kinh tÕ, th¬ng m¹i ®a biªn, më réng quan hÖ th¬ng m¹i song biªn t¹o ®iÒu kiÖn cho mäi thµnh phÇn kinh tÕ trong níc cã c¬ héi tham gia vµo ho¹t ®éng Ngo¹i Th¬ng . T¨ng cêng kh¶ n¨ng c¹nh tranh hµng ho¸ cña ViÖt nam t¹i thÞ trêng níc ngoµi b»ng c¸c biÖn ph¸p nh:t¨ng chÊt lîng hµng ho¸ vµ gi¸ trÞ gia t¨ng trong s¶n phÈm, gi¶m chi phÝ gi¸ thµnh nh chi phÝ c¶ng, vËn t¶i, bèc rì, chi phÝ hµnh chÝnh, ®¬n gi¶n ho¸ c¸c thñ tôc hµnh chÝnh nh»m gi¶m c¸c chi phÝ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. . . C¶i tiÕn c¸c thñ tôc h¶i quan vµ hiÖn ®¹i ho¸ ngµnh h¶i quan nh»m n©ng cao tr×nh ®é cña c¸c c¸n bé h¶i quan ®ång ®Òu t¹i c¸c n¬i ®Ó hiÓu vµ ¸p dông c¸c quy ®Þnh vÒ xuÊt nhËp khÈu, biÓu thuÕ thèng nhÊt, ®Çu t thiÕt bÞ hiÖn ®¹i ®Ó viÖc lµm thñ tôc vµ kiÓm ho¸ ®îc nhanh chãng. Gi¶m chi phÝ chê tµu,bÕn b·i. .v.v ViÖc thùc thi chÝnh s¸ch nµy ®· vµ sÏ tiÕp tôc t¹o nhiÒu thuËn lîi cho c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu nãi chung vµ c«ng ty nãi riªng,®Æc biÖt lµ trong kh©u giao nhËn nguyªn phô liÖu vµ thµnh phÈm vèn 9 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp mang tÝnh thêng xuyªn vµ nhá lÎ.ViÖc miÔn thuÕ VAT cho nguyªn phô liÖu vµ m¸y mãc phôc vô cho s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu lµm cho c¸c doanh nghiÖp h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm,n©ng cao søc c¹nh tranh cho hµng ho¸ t¹i thÞ trêng níc ngoµi. 2.2. Nh©n tè vÒ con ngêi. VÊn ®Ò vÒ con ngêi trong ho¹t ®éng kinh doanh lµ rÊt quan träng. VÒ ph¬ng ph¸p tæ chøc con ngêi th× l·nh ®¹o qu¶n lý cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p kû luËt khen thëng râ rµng ®Ó gi÷ v÷ng kû c¬ng, ng¨n chÆn kÞp thêi nh÷ng khuynh híng xÊu. L·nh ®¹o doanh nghiÖp ph¶i lu«n lu«n båi dìng ®µo t¹o ®Ó n©ng cao tr×nh ®é qu¶n lý, n©ng cao tr×nh ®é tay nghÒ cho tõng c¸n bé c«ng nh©n viªn cña m×nh, tuyÓn dông, bè trÝ sö dông vµ ®µo th¶i ngêi lao ®éng cã hiÖu qu¶. §µo t¹o chuyªn m«n vµ n¨ng lùc c«ng t¸c lµ vÊn ®Ò quan träng trong ho¹t ®éng kinh doanh. Trong c«ng t¸c xuÊt khÈu tõ kh©u t×m hiÓu thÞ trêng, kh¸ch hµng ®Õn ký hîp ®ång xuÊt khÈu ®ßi hái c¸n bé ph¶i n¾m v÷ng chuyªn m«n vµ hÕt søc n¨ng ®éng. §©y lµ yÕu tè quan träng nhÊt ®Ó ®¶m b¶o sù thµng c«ng cña kinh doanh, ®Ó t¹o ra hiÖu qu¶ cao nhÊt. Mçi ph¬ng ph¸p qu¶n lý ®Òu cã u vµ nhîc ®iÓm. §Ó ph¸t huy u ®iÓm, h¹n chÕ nhîc ®iÓm cÇn nghiªn cøu vËn dông c¸c ph¬ng ph¸p vµ kü thuËt trong quÈn trÞ kinh doanh quèc tÕ. 2.3. N¨ng lùc s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. N¨ng lùc s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp quyÕt ®Þnh quy m« s¶n xuÊt gia c«ng vµ kh¶ n¨ng ®¸p øng nhu cÇu cña thÞ trêng. N¨ng lùc s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp thÓ hiÖn ë quy m« vèn, m¸y mãc thiÕt bÞ, chÊt lîng ®éi ngò c«ng nh©n vµ tr×nh ®é qu¶n lý cña doanh nghiÖp. Ngµy nay, khi muèn th©m nhËp vµo c¸c thÞ trêng lín th× c¸c doanh nghiÖp ph¶i cã kh¶ n¨ng ®¸p øng ®îc c¸c ®¬n ®Æt hµng lín vµ cã thêi gian giao hµng nhanh. 2.4. Nh©n tè marketing. Nh©n tè marketing ¶nh hëng rÊt lín ®Õn triÓn väng ph¸t triÓn vµ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp lµm hµng gia c«ng. C¸c nh©n tè marketing bao gåm kh¶ n¨ng n¾m b¾t th«ng tin thÞ trêng, m¹ng líi b¸n hµng vµ c¸c ho¹t ®éng qu¶ng c¸o khuÕch tr¬ng cña doanh nghiÖp. IV. Tæ chøc gia c«ng hµng xuÊt khÈu. 1. Nghiªn cøu thÞ trêng vµ t×m kiÕm kh¸ch hµng. 10 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp §èi víi ®¬n vÞ kinh doanh quèc tÕ, viÖc nghiªn cøu thÞ trêng cã ý nghÜa rÊt quan träng. Trong viÖc nghiªn cøu ®ã, nh÷ng néi dung mµ c«ng ty cÇn tËp trung n¾m v÷ng lµ: §iÒu kiÖn chÝnh trÞ, th¬ng m¹i nãi chung, luËt ph¸p vµ chÝnh s¸ch bu«n b¸n, ®iÒu kiÖn vÒ tiÒn tÖ, tÝn dông, ®iÒu kiÖn vËn t¶i vµ gi¸ cíc trªn thÞ trêng ®ã; nhu cÇu vÒ hµng ho¸ bao gåm thÞ hiÕu vµ khèi lîng cÇu; t×nh h×nh cung ë thÞ trêng ®ã nh c¸c h·ng cung cÊp, t×nh h×nh c¹nh tranh… Riªng ®èi víi gia c«ng xuÊt khÈu hµng may mÆc th× c«ng ty cÇn nghiªn cøu ®ã lµ thÞ trêng h¹n ng¹ch hay phi h¹n ng¹ch. NÕu lµ thÞ trêng h¹n ng¹ch ph¶i ®Ö ®¬n lªn bé th¬ng m¹i xin h¹n ng¹ch hay t×m ®¬n vÞ trong níc ®îc bé cÊp h¹n ng¹ch ®Ó tiÕn hµnh uû th¸c gia c«ng. §Æc thï cña gia c«ng hµng may mÆc lµ thùc hiÖn hîp ®ång kÐo dµi do vËy nghiªn cøu ®iÒu kiÖn chÝnh trÞ, th¬ng m¹i ph¶i cã dù ®o¸n tríc dùa trªn c¬ së thùc tÕ. NÕu ®iÒu kiÖn chÝnh trÞ ë níc ®ã kh«ng æn ®Þnh th× cã thÓ kh«ng thu ®îc phÝ gia c«ng hay hîp ®ång bÞ huû bá bÊt kú lóc nµo. Mçi níc ®Òu cã chÝnh s¸ch th¬ng m¹i ¸p dông cho tõng quèc gia vÝ dô: Mü x©y dùng nªn ba lo¹i chÝnh s¸ch ¸p dông cho ba lo¹i níc kh¸c nhau trªn quan hÖ cña níc dã víi níc Mü. Bëi vËy, viÖc nghiªn cøu chÝnh s¸ch bu«n b¸n còng nh hÖ thèng ph¸p luËt cña mçi thÞ trêng lµ rÊt quan träng. Nã kh«ng nh÷ng quyÕt ®Þnh ®Õn hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nãi chung vµ ho¹t ®éng gia c«ng xuÊt khÈu nãi riªng. Ch¼ng h¹n luËt ph¸p cña Mü quy ®Þnh hµng may mÆc cña ViÖt Nam nÕu s¶n xuÊt b»ng nguyªn liÖu ngo¹i nhËp th× ph¶i chÞu møc thuÕ lµ 90%. Do nghiªn cøu kü chÝnh s¸ch nµy nªn c¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu quyÕt ®Þnh chiÕn lîc t×m mäi c¸ch nhËp nguyªn liÖu tõ c¸c níc ASEAN gia c«ng xuÊt khÈu vµo thÞ trêng nµy, nguyªn liÖu nhËp khÈu tõ c¸c níc kh¸c th× h¹n chÕ xuÊt khÈu sang thÞ trêng nµy bëi thuÕ suÊt lµ 90% sÏ gi¶m rÊt nhiÒu yÕu tè c¹nh tranh ®Æc biÖt lµ gi¸ c¶. Mét vÊn ®Ò kh¸c t¸c ®éng ®Õn gia c«ng xuÊt khÈu mµ c«ng ty cÇn quan t©m nghiªn cøu lµ : c¸c tËp qu¸n liªn quan ®Õn lÜnh vùc giao nhËn, thñ tôc t¹i mçi c¶ng giao hµng vµ kiÓm tra hµng ho¸ lóc nhËp hµng. Sau khi nghiªn cøu chÝnh s¸ch bu«n b¸n vµ hÖ thèng ph¸p luËt th× c«ng ty thêng nghiªn cøu dù to¸n phÝ gia c«ng, ®iÒu kiÖn tiÒn tÖ tÝn dông ë thÞ trêng ®ã ra sao. Thêng th× c¸c c«ng ty thanh to¸n víi nhau b»ng mét ®ång tiÒn m¹nh cã gi¸ trÞ trao ®æi quèc tÕ. * T×m kiÕm b¹n hµng Môc ®Ých lµ t×m ®îc b¹n hµng trong níc vµ níc ngoµi æn ®Þnh vµ ®¸ng tin cËy ®Ó lùa chän ®îc ®èi t¸c, c«ng ty kh«ng nh÷ng tin vµo nh÷ng lêi 11 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp qu¶ng c¸o, giíi thiÖu mµ cßn t×m hiÓu kh¸ch hµng vµ th¸i ®é chÝnh trÞ, kh¶ n¨ng tµi chÝnh, lÜnh vùc vµ uy tÝn cña hä trong kinh doanh. Kh¶ n¨ng cña kh¸ch hµng ®îc thÓ hiÖn qua hÖ thèng c¬ së vËt chÊt, tµi s¶n cè ®Þnh, tµi s¶n lu ®éng, tr¹m tr¹i, cöa hµng. Song kh«ng ph¶i v× vËy mµ kÕt luËn hä cã kh¶ n¨ng tµi chÝnh, s½n sµng thanh to¸n sßng ph¼ng. RÊt nhiÒu th¬ng gia ngêi níc ngoµi vay vèn ®Ó mua trang thiÕt bÞ, mua nguyªn phô liÖu nhê chóng ta gia c«ng hy väng r»ng sau khi b¸n hµng sÏ tr¶ tiÒn cho ta. KÕt qu¶ lµ hµng ra kh«ng b¸n ®îc, ø ®äng vèn, kh«ng cã tiÒn tr¶ phÝ gia c«ng cßn chóng ta kh«ng cã tiÒn tr¶ l¬ng c«ng nh©n. kh«ng nªn nghÜ r»ng kh¸ch hµng chuyÓn nguyªn liÖu chÞu gi¸ rÊt lín vµ hä kh«ng cßn lo huèng hå chóng ta cã chót tiÒn phÝ gia c«ng mµ chÊp nhËn ph¬ng thøc thanh to¸n chuyÓn tiÒn. ChÝnh v× suy nghÜ vµ ®Þnh híng ®óng ®¾n mµ c«ng ty nªn chØ ¸p dông ph¬ng thøc chuyÓn tiÒn víi kh¸ch hµng quen, cã quan hÖ l©u dµi, cßn ®èi víi kh¸ch hµng níc ngoµi míi ®Æt hµng c«ng ty buéc ph¶i thanh to¸n b»ng th tÝn dông. Th¸i ®é uy tÝn trong kinh doanh cña th¬ng gia cho biÕt møc ®é sßng ph¼ng cña hä. §©y lµ th«ng tin mµ c«ng ty cho lµ rÊt quan träng vµ ®a thµnh nguyªn t¾c víi bÊt kú kh¸ch hµng nµo. th«ng tin nµy cã thÓ thu ®îc tõ kh¸ch hµng hay nh÷ng tæ chøc tÝn dông. NÕu hä lµ th¬ng gia cã uy tÝn th× sÏ n©ng uy tÝn cña c«ng ty nªn rÊt nhiÒu. Song ngîc l¹i, uy tÝn cña c«ng ty bÞ tæn th¬ng vµ nhiÒu khi kh«ng ®îc thanh to¸n. Mét nh©n tè quan träng mµ c«ng ty tËp trung nghiªn cøu lµ triÓn väng vÒ lÜnh vùc mµ hä kinh doanh, ph¶i xem xÐt kªnh ph©n phèi hµng hãa, doanh sè b¸n ®Ó x¸c ®Þnh ®óng ®¾n kh¶ n¨ng ph¸t triÓn cña ®èi t¸c. §iÒu nµy quyÕt ®Þnh më réng mÆt hµng kinh doanh vµ mèi quan hÖ l©u dµi gi÷a c«ng ty víi hä. §èi víi ®èi t¸c trong níc viÖc t×m hiÓu cã phÇn ®¬n gi¶n h¬n. Tuy vËy c«ng ty vÉn n¾m th«ng tin vÒ kh¶ n¨ng tµi chÝnh, th¸i ®é vµ uy tÝn kinh doanh cña hä viÖc nùa chän cuèi cïng cßn phô thuéc vµo møc ®é hiÖn ®¹i cña m¸y mãc, thiÕt bÞ vµ tr×nh ®é tay nghÒ cña c«nh nh©n, kh¶ n¨ng thùc hiÖn gia c«ng cã ®óng chÊt lîng cã ®óng kü thuËt vµ thêi h¹n hîp ®ång hay kh«ng. 2. §µm ph¸n vµ ký kÕt hîp ®ång. Trong giao dÞch ngo¹i th¬ng c¸c bªn thêng cã sù kh¸c biÖt nhau vÒ chÝnh kiÕn, vÒ ph¸p luËt, vÒ tËp qu¸n ng«n ng÷ t duy truyÒn thèng vµ quyÒn lîi. Nh÷ng sù kh¸c biÖt ®ã dÉn ®Õn sù xung ®ét. Muèn gi¶i quyÕt xung ®ét ®ã, ngêi ta ph¶i trao ®æi ý kiÕn víi nhau. Trong ho¹t ®éng gia c«ng quèc tÕ nh÷ng vÊn ®Ò thêng trë thµnh néi dung cña c¸c cuéc ®µm ph¸n lµ:  PhÈm chÊt 12 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp  Sè lîng  Bao b× ®ãng gãi  Giao hµng  Gi¸ c¶ gia c«ng  Thanh to¸n  Ph¹t vµ båi thêng thiÖt h¹n Ba giai ®o¹n cña ®µm ph¸n lµ: Giai ®o¹n chuÈn bÞ, giai ®o¹n ®µm ph¸n vµ giai ®o¹n sau ®µm ph¸n. Trong ®ã giai ®o¹n chuÈn bÞ lµ giai ®o¹n quan träng nhÊt, nã quyÕt ®Þnh 80% kÕt qu¶ cña ®µm ph¸n. 3. Néi dung cña hîp ®ång gia c«ng quèc tÕ. Hîp ®ång gia c«ng quèc tÕ lµ sù tho¶ thuËn gi÷a hai ( cã quèc tÞch kh¸c nhau :Bªn nhËn gia c«ng vµ bªn ®Æt gia c«ng nh»m s¶n xuÊt gia c«ng hay chÕ biÕn s¶n phÈm míi hoÆc b¸n thµnh phÈm m·u m· vµ tiªu chuÈn kü thuËt do bªn ®Æt gia c«ng quy ®Þnh trªn c¬ së nguyªn vËt liÖu do bªn ®Æt gia c«ng giao tríc. Sau ®ã bªn nhËn gia c«ng sÏ ®îc tr¶ mét kho¶n thï lao nhÊt ®Þnh. Hîp ®ång gia c«ng quèc tÕ lµ mét d¹ng cña hîp ®ång kinh tÕ nã mang nh÷ng nÐt ®Æc trng cho tÝnh chÊt vµ lo¹i ®èi tîng mµ hîp ®«ngf nµy ®iÒu chØnh. TÝnh chÊt riªng biÖt nµy ®îc thÓ hiÖn hÇu hÕt trong c¸c hîp ®ång gia c«ng mµ thùc chÊt quan hÖ hîp ®ång nµy lµ lµm thuª ®Ó nhËn thï lao. a) Chñ thÓ cña hîp ®ång. C¸nh©n, ph¸p nh©n hay tæ chøc muèn lµm chñ thÓ trong hîp ®ång kinh doanh quèc tÕ, yªu cÇu tríc tiªn ph¶i cã n¨ng lùc ph¸p lý. N¨ng lùc nµy ®îc x¸c ®Þnh b»ng luËt quèc tÞch cña quèc gia mµ chñ thÓ mang quèc tÞch. Do sù quy ®Þnh cña c¸c hÖ thèng ph¸p luËtqg lµ kh¸c nhau, cho nªn thêng g©y ra hiÖn tîng xung ®ét ph¸p luËt. b) Kh¸ch thÓ cña hîp ®ång. §èi tîng cña hîp ®ång mµ chñ thÓ híng tíi nh»m tho¶ m·n quyÒn vµ nghÜa vô cña m×nh. Trong hîp ®ång gia c«ng, ®èi tîng chÝnh lµ nguyªn vËt liÖu vµ s¶n phÈm gia c«ng ®îc dicchj chuyÓn qua biªn giíi. §èi tîng cña hîp ®ång gia c«ng ph¶i kh«ng ®îc vi ph¹m danh môc hµng ho¸ ®îc phÐp xuÊt nhËp khÈu theo quy ®Þnh 96/TM –XNK ngµy 14-2-1995. 3.1. C¸c ®iÒu kho¶n cña hîp ®ång: 13 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp PhÇn më ®Çu : Gåm sè hîp ®ång, tªn gäi cña hîp ®ång, tªn vµ dÞa chØ giao dÞch, quèc tÞch, sè telephone, tªn tµi kho¶n më t¹i ng©n hµng … cña c¸ bªn nhËn gia c«ng vµ bªn ®Æt gia c«ng. §iÒu kho¶n tªn vµ sè lîng thµnh phÈm : Tªn vµ sè lîng thµnh phÈm ph¶i ®îc ghi cô thÓ, chÝnh x¸c ®Ó tr¸nh nhÇm lÉn, ®¶m b¶o tÝnh chÝnh x¸c cña hµng ho¸. NÕu hîp ®ång thuª gia c«ng nhiÒu lo¹i hµng th× ph¶i ghi cô thÓ tªn vµ sè lîng cña tõng lo¹i. C¸c ®iÒu kho¶n vÒ phÈm chÊt quy c¸ch : Lµ ®iÒu kho¶n rÊt quan träng ®Ó x¸c ®Þnh ®èi tîng cña hîp ®ång. Thêng th× phÈm chÊt quy c¸ch ®îc quy ®Þnh chi tiÕt tû mû trong hîp ®ång gia c«ng hoÆc quy ®Þnh t¬ng tù nh mÉu mµ hai bªn ®· tho¶ thuËn cã x¸c ®Þnh b»ng v¨n b¶n cña c¬ quan kiÓm nghiÖm chÊt lîng s¶n phÈm. Hai bªn tho¶ thuËn chän c¬ quan kiÓn nghiÖm cña níc ®Æt gia c«ng hay níc nhËn gia c«ng. V¨n b¶n kiÓm nghiÖm phÈm chÊt vµ quy c¸ch thµnh phÈm ®îc mçi bªn gi÷ mét b¶n, c¬ quan kiÓm nghiÖm gi÷ mét b¶n. §iÒu kho¶n vÒ nguyªn vËt liÖu: nguyªn vËt liÖu lµ ®èi tîng cña hîp ®ång gia c«ng thêng toµn bé nguyªn vËt liÖu ®Ó s¶n xuÊt , chÕ biÕn s¶n phÈm gia c«ng nhng còng cã khi chØ nguyªn vËt liÖu chÝnh. §iÒu kho¶n vÒ nguyªn vËt liÖu ph¶i ®îc quy ®Þnh cô thÓ vÒ lo¹i nguyªn vËt liÖu, tªn nguyªn vËt liÖu, sè lîng phÈm chÊt…vµ tû lÖ tiªu hao nguyªn vËt liÖu. §iÒu kho¶n vÒ gi¸ c¶ : §©y lµ ®iÒu kho¶n c¬ b¶n cña tÊt c¶ c¸c lo¹i hîp ®ång. Trong hîp ®ång gia c«ng cho níc ngoµi, viÖc quy ®Þnh gi¸ c¶ hÕt søc chi tiÕt, cô thÓ ®èi víi tõng lo¹i s¶n phÈm, tõng c«ng ®o¹n. §iÒu kho¶n vÒ ph¬ng thøc thanh to¸n : Lµ ®iÒu kho¶n quan träng ®îc c¸c bªn quan t©m tho¶ thuËn khi ký kÕt hîp ®ång. Th«ng thêng trong hîp ®ång gia c«ng cho níc ngoµi ¸p dông ph¬ng thøc thanh to¸n b»ng ngo¹i tÖ m¹nh vµ theo thñ tôc L/C. §iÒu kho¶n vÒ thêi h¹n giao hµng vµ h×nh thøc giao hµng : §iÒu kho¶n nµy quy ®Þnh chÝnh x¸c thêi h¹n giao nguyªn vËt liÖu chÝnh vµ phô, thêi h¹n giao s¶n phÈm. §©y lµ ®iÒu kho¶n quan träng ®¶m b¶o cho hîp ®ång ®îc thùc hiÖn dóng thêi h¹n, kh«ng g©y mÊt æn ®Þnh trong s¶n xuÊt kinh doanh ¶nh hëng ®Õn quyÒn lîi cña c¸c bªn. §iÒu kho¶n vÒ kiÓm tra hµng ho¸ : §©y lµ ®iÒu kho¶n quan träng quy ®Þnh viÖc kiÓm tra nguyªn vËt liÖu, thµnh phÈm thuéc c¬ quan nµo. Trong trêng hîp hai bªn ®· tho¶ thuËn c¬ quan kiÓm tra thuéc phÝa ViÖt Nam mµ vµo thêi ®iÓm kiÓm tra bªn ®Æt gia c«ng l¹i cö chuyªn gia sang th× quyÕt ®Þnh cña chuyªn gia ®îc coi lµ quyÕt ®Þnh cuèi cung v¬Ý ®iÒu kiÖn quyÕt 14 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp ®Þnh ®ã ph¶i ®îc lËp thµnh v¨n b¶n.Khi tiÕn hµnh kiÓm tra, c¸c chuyªn gi sÏ c¨n cø vµo nh÷ng ®iªï kiÖn vÒ quy c¸ch phÈm chÊt ®· ®îc quy ®Þnh trong hîp ®ång. §iÒu kho¶n vÒ ph¹t hîp ®ång : §©y lµ ®iÒu kho¶n mang tÝnh chÕ tµi ®¶m b¶o cho hîp ®ång ®îc thùc hiÖn. Trong hîp ®ång gia c«ng cho níc ngoµi, ®iÒu kho¶n vÒ ph¹t hîp ®ång ®îc quy ®Þnh víi viÖc vi ph¹m thêi gian giao nhËn hµng hãa. VÒ viÖc quy ®Þnh møc ph¹t cho hai bªn ph¶i ®îc ghi cô thÓ, râ rµng trong hîp ®ång lµm c¨n cø cho viÖc thùc hiÖn trong trêng hîp mét trtong hai bªn bÞ ph¹t hîp ®ång. §iÒu kho¶n vÒ trtäng tµi : §©y lµ ®iÒu kho¶n rÊt quan träng lµ c¬ së cho viÖc x¸c ®Þnh c¬ quan cã thÈm quyÒn gi¶i quyÕt tranh chÊp. Trong ®iÒu kho¶n nµy, c¸c bªn tho¶ thuËn vµ quy ®Þnh mét c¬ quan gi¶i quyÕt tranh chÊp. NÕu trong ®iÒu kho¶n nµy kh«ng quy ®Þnh cô thÓ th× khi cã tranh chÊp, vô viÖc ®îc ®a ra träng tµi quèc tÕ. §iÒu kho¶n vÒ hiÖu lùc cña hîp ®ång: Quy ®Þnh c¸c diÒu kiÖn vµ thêi h¹n ®Ó hîp ®ång b¾t ®Çu cã hiÖu lùc vµ hÕt hiÖu lùc. Th«ng thêng, hîp ®ång cã hiÖu lùc ngay kÓ tõ khi hai bªn ký kÕt, song ®èi víi hîp ®ång gia c«ng xuÊt khÈu th× thêi ®iÓm hîp ®ång cã hiÖu lùc lµ thíi ®iÓm sau khi th«ng qua mét sè thñ tôc b¾t buéc ( nhËn ®îc giÊy phÐp nhËp khÈu… ) Ngoµi ra, trong hîp ®ång gia c«ng cho níc ngoµi cßn cã nh÷ng ®iÒu kho¶n kh¸c ®Ó phôc vô cho qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång ( vÝ dô nh ®iÒu kho¶n b¶o vÖ m¸y mãc thiÕt bÞ cña bªn nhËn gia c«ng trong trêng hîp thuª cña bªn ®Æt gia c«ng theo hîp ®ång leasing… ). Nh÷ng diÒu kho¶n nµy cã thÓ quy ®Þnh hoÆc kh«ng quy ®Þnh tuú theo tõng hîp ®ång cô thÓ vµ kh«ng ph¶i lµ ®iÒu kho¶n b¾t buéc. 3.2.Tæ chøc gia c«ng hµng xuÊt khÈu. C¸c c«ng viÖc cô thÓ mµ doanh nghiÖp lµm hµng gia c«ng xuÊt khÈu ph¶i tiÕn hµnh tuú thuéc vµo tõng hîp ®ång cô thÓ. Th«ng thêng sau khi ký kÕt hîp ®ång doanh nghiÖp lµm gia c«ng ph¶i tiÕn hµnh c¸c c«ng viÖc sau: - Xin giÊy phÐp nhËp khÈu : Sau khi ký hîp ®ång gia c«ng, bªn ®Æt gia c«ng ph¶i tiÕn hµnh giao nguyªn phô liÖu ®Ó bªn nhËn gia c«ng tiÕn hµnh gia c«ng. Bªn nhËn gia c«ng ph¶i tiÕn hµnh xin giÊy phÐp cña Bé th¬ng m¹i ®Ó ®a sè nguyªn phô liÖu cña bªn ®Æt gia c«ng vµo trong níc. - Më vµ kiÓm tra L/C: §èi víi trêng hîp thanh to¸n qua th tÝn dông. 15 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp - Tæ chøc gia c«ng chuÈn bÞ ®Ó giao hµng: §©y lµ vÊn ®Ò mÊu chèt trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång gia c«ng, nã quyÕt ®Þnh uy tÝn còng nh ®¶m b¶o hîp ®ång. C¸c vÊn ®Ò chñ yÕu bao gåm: TiÕn hµnh gia c«ng thö, tæ chøc gia c«ng, ®ãng gãi bao b× hµng xuÊt khÈu, kÎ vÏ ký m· hiÖu, kiÓm tra chÊt lîng hµng ho¸. - Thuª tµu chë hµng (hoÆc uû th¸c thuª tµu) theo c¸c ®iÒu kiÖn ghi trong hîp ®ång. - Lµm thñ tôc h¶i quan: Bªn nhËn gia c«ng ph¶i khai b¸o hµng ho¸ lªn tê khai ®Ó c¬ quan h¶i quan kiÓm tra. - Giao hµng ho¸ lªn tµu hoÆc ®¹i lý v©n t¶i: - Lµm thñ tôc thanh to¸n; - KhiÕu n¹i vµ gi¶i quyÕt khiÕu n¹i; 4. S¬ lîc vÒ thÞ trêng gia c«ng xuÊt khÈu hµng may mÆc cña ViÖt Nam hiÖn nay. 4.1. ThÞ trêng trong níc: ThÞ trêng néi ®Þa qu¶ lµ kh«ng nhá ®èi víi c¸c nhµ s¶n xuÊt trong níc.Víi sè d©n kho¶ng 80 triÖu ngêi ®· t¹o søc cÇu rÊt lín. SÏ lµ rÊt phiÕn diÖn nÕu nh chØ chó träng thÞ trêng níc ngoµi trong khi thÞ trêng trong níc l¹i bá ngá cho s¶n phÈm níc ngoµi trµn vµo.HiÖn nay, hµng Trung Quèc víi mÉu m· ®Ñp, gi¸ rÎ hÇu nh ®· hÊo dÉn ®îc ngêi tiªu dïng níc ta. §Õn n¨m 2010,d©n sè níc ta sÏ vµo kho¶ng 97 triÖu ngêi,søc mua hµng sÏ rÊt lín. NÕu chóng ta cã chÝnh s¸ch b¶o hé s¶n xuÊt trong níc hîp lý th× ®©y sÏ lµ thÞ trêng tiÒm n¨ng rÊt lín 4.2. ThÞ trêng níc ngoµi ThÞ trêng EU:lµ mét trong nh÷ng thÞ trêng lín cña ViÖt Nam,hµng n¨m EU nhËp kho¶ng trªn 80 tû USD quÇn ¸o.HiÖn nay h¹n ng¹ch mµ EU cÊp cho ViÖt Nam hµng n¨m kho¶ng 30 ngh×n tÊn hµng dÖt may,trÞ gi¸ trªn 600 triÖu USD. ViÖt nam vµ EU ®· ký hiÖp ®Þnh vÒ hµng may mÆc tõ th¸ng 12/1992.Ngµy 16/7/1996 võa qua t¹i Brucxen-BØ,chóng ta ®· ký hiÖp ®Þnh vÒ “ Bu«n b¸n hµng dÖt-may mÆc” . Trong hiÖp ®Þnh qui ®Þnh râ danh môc hµng ho¸ vµ kim ng¹ch mµ ViÖt Nam ®îc ®a vµo EU tæng céng 151 nhãm hµng trong ®ã cã 108 nhãm hµng theo h¹n ng¹ch va 43 nhãm hµng phi h¹n ng¹ch. §Æc biÖt, hiÖp ®Þnh cßn qui ®Þnh râ ViÖtNam vµ EU sÏ xem xÐt ®Õn kh¶ n¨ng t¨ng sè lîng cã tÝnh ®Õn nhu cÇu cña ngµnh 16 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp c«ng nghiÖp dÖt EU vµ kh¶ n¨ng xuÊt khÈu cña ViÖt nam . §©y lµ thÞ trêng lín, c¸c doanh nghiÖp ViÖt nam cÇn tu©n thñ c¸c qui ®Þnh ®Ó kh«ng lµm tæn h¹i ®Õn quan hÖ gi÷a níc ta vµ céng ®ång kinh tÕ Ch©u ©u ThÞ trêng NhËt B¶n lµ thÞ trêng lín l¹i kh«ng cÇn h¹n ng¹ch.N¨m 1997,hµng dÖt may cña ta xuÊt khÈu sang NhËt xÊp xØ ®¹t 200 triÖu USD, chñ yÕu lµ ¸o jacket,s¬ mi nam,¸o kimono... §©y lµ thÞ trêng khã tÝnh nhng chøa ®ùng rÊt nhiÒu tiÒm n¨ng. ThÞ trêng CANADA lµ thÞ trêng cÇn cã h¹n ng¹ch, hµng dÖt may cña ta vµo thÞ trêng nµy chñ yÕu lµ quÇn ¸o thÓ thao, ¸o s¬ mi, ¸o dµi phô n÷. Con ngêi Canada hiÕu kh¸ch, lÞch sù võa phãng kho¸ng nªn s¶n phÈm dÖt may cña chóng ta xuÊt sang còng cã phÇn dÔ dµng h¬n c¸c thÞ trêng kh¸c. Tuy nhiªn , ë thÞ trêng nµy th× sè lîng ®èi thñ c¹nh tranh còng rÊt nhiÒu. Theo sè liÖu thèng kª th× ®©y lµ thÞ trêng lín thø ba cña ViÖt nam ThÞ trêng Hoa kú vµ B¾c Mü: Hµng n¨m Mü ph¶i nhËp kho¶ng 34 tû USD quÇn ¸o. Nguån nhËp chñ yÕu tõ c¸c níc ch©u ¸ nh: Trung Quèc :8,9 tû §µi Loan :4 tû Hµn Quèc :3 tû C¸c níc ASIAN :2,5 tû N¨m 1998, Mü míi nhËp cña ViÖt nam kho¶ng 10 triÖu USD, tuy nhiªn thÞ trêng nµy cã tiÒm n¨ng rÊt lín, gÊp ®«i thÞ trêng Ch©u ¢u. ThÞ trêg SNG KÓ tõ khi c¸c níc XHCN §«ng ©u tan r· th× kim ng¹ch xuÊt khÈu hµng may mÆc cña ta vµo thÞ trêng nµy gi¶m h¼n . HiÖn nay , chñ yÕu lµ do c¸c th¬ng gia bu«n chuyÕn,cßn kim ng¹ch do c¸c doanh nghiÖp th× ë møc thÊp do cha t×m ®îc ph¬ng thøc thanh to¸n thÝch hîp thay thÕ cho ph¬ng thøc hµng ®æi hµng truyÒn thèng. ThÞ trêng Ch©u ¸: Trong c¸c níc Ch©u ¸, ViÖt Nam cã quan hÖ lµm ¨n víi c¸c ®èi t¸c ë c¸c níc nh: Hång K«ng, Trung Quèc, §µi Loan,Hµn Quèc, Singapore,Ir¨c…C¸c c«ng ty ë c¸c níc nµy võa lµ ngêi ®Æt gia c«ng võa lµ ngêi m«i giíi trung gian gi÷a ViÖt Nam vÇ kh¸ch hµng Ch©u ¢u, hä thêng mua hµng may mÆc cña ViÖt Nam ®Ó thùc hiÖn t¸i xuÊt khÈu. Ho¹t ®éng gia c«ng xuÊt khÈu hµng may mÆc cña ViÖt Nam cã ®Æc ®iÓm chÝnh sau: HÇu hÕt c¸c hîp ®ång gia c«ng ®îc ký kÕt thei h×nh thøc ®¬n gi¶n lµ nhËn nguyªn vËt liÖu vÇ giao l¹i thµnh phÈm. Vµ phÇn lín c¸c hîp ®ång nguyªn vËt liÖu phô còng do bªn ®Æt gia c«ng cung cÊp. Chóng ta 17 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Ýt cã c¬ héi sö dông ®îc c¸c nguyªn vËt liÖu cña m×nh. Gia c«ng xuÊt khÈu lµ h×nh thøc xuÊt khÈu gi¸n tiÕp søc lao ®éng. Chóng ta vÉn thêng thùc hiÖn giao thµnh phÈm theo ®iÒu kiÖn FOB vµ nhËn nguyªn vËt liÖu theo ®iÒu kiÖn CIF c¶ng ViÖt Nam. C¸c hîp ®ång gia c«ng thêng tËp trung vµo mét sè c«ng ty cña HångK«ng §µi Loan, Han Quèc vµ mét sè c«ng ty thuéc EU. ViÖc ký kÕt hîp ®ång víi kh¸ch hµng EU thêng vÉn ph¶i qua c¸c m«i giíi trung gian lµ c¸c c«ng ty cña §µi Loan, Hång K«ng… V. Sù cÇn thiÕt ph¶i thóc ®Èy ho¹t ®éng gia c«ng xuÊt khÈu hµng may mÆc cña ViÖt Nam. Ngµy nay,®Ó ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ ®Êt níc c¸c níc ®Òu ®Ò chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ phï hîp. §èi víi c¸c níc cã nÒn kinh tÕ ®ang ph¸t triÓn nh ViÖt Nam hiÖn nay th× chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt níc dùa vµo c¸c nguån lùc s½n cã cña ®Êt níc lµ rÊt cÇn thiÕt.ViÖt Nam lµ mét ®Êt níc cã d©n sè kho¶ng gÇn 80 triÖu ngêi,®©y lµ nguån lao ®éng rÊt råi dµo cho nªn nÕu ®îc khai th¸c tèt th× ®ã sÏ lµ mét nguån lùc ®Ó htóc ®Èy nhanh qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc. Víi mét nÒn c«ng nghÖ, kü thuËt t¬ng ®èi l¹c hËu th× bªn c¹nh viÖc ®Çu t ph¸t triÓn c¸c ngµnh c«ng nghiÖp mòi nhän hiÖn ®¹i th× viÖc quan t©m ®óng møc ®Çu t ph¸t triÓn c¸c ngµnh c«ng nghiÖp sö dông nhiÒu lao ®éng lµ rÊt cÇn thiÕt. Nã cho phÐp khai th¸c triÖt ®Ó c¸c lîi thÕ so s¸nh cña ®Êt níc vµ htu hót ®îc nguån c«ng nghÖ kü thuËt tiªn tiÕn cho ®Êt níc. NÒn c«ng nghiÖp dÖt may sö sè vèn kh«ng lín nhng l¹i sö dông nhiÒu lao ®éng vµ lùc lîng lao ®éng nµy l¹i kh«ng cÇn ®ßi hái cã tr×nh ®é häc vÊn cao ®©y lµ ®iÒu rÊt phï hîp víi ®iÒu kiÖn cña ViÖt Nam hiÖn nay. MÆt kh¸c ngµnh c«ng nghiÖp dÖt may sö dông nhiÒu lao ®éng sÏ gióp cho viÖc chuyÓn ®æi c¬ cÊu kinh tÕ, t¨ng thu ngo¹i tÖ cho ®Êt níc. Trong t×nh h×nh ®a sè hµng ho¸ cña ViÖt Nam nãi chung vµ mÆt hµng may mÆc nãi riªng cã c¸c nh·n hiÖu th¬ng m¹i ®îc ngêi d©n trªn thÕ giíi biÕt ®Õn vµ a chuéng kh«ng ph¶i lµ nhiÒu cho nªn cïng víi viÖc më réng c¸c quan hÖ quèc tÕ vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho hµng ho¸ th©m nhËp vµo thÞ trêng nãc ngoµi th× viÖc gia c«ng xuÊt khÈu hµng may mÆc lµ ®iÒu cÇn thiÕt. Gia c«ng xuÊt khÈu hµng may mÆc sÏ tËn dông ®îc mäi lîi thÕ so s¸nh cña ®Êt níc, gióp cho viÖc n©ng cao ®îc tr×nh ®é qu¶n lý vµ tiÕp cËn víi c¸c ph¬ng thøc kinh doanh hiÖn ®¹i t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp th©m nhËp dÔ h¬n vµo thÞ trêng thÕ giíi. V× lý do ®ã vµ víi ®iÒu kiÖn cña nÒn kinh tÕ hiÖn nay víi vÊn ®Ò thiÕu vèn, thiÕu c«ng nghÖ th× viÖc gia c«ng xuÊt khÈu hµng may mÆc lµ ®iÒu cÇn thiÕt. 18 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp MÆt kh¸c, tuy sè lîng lao ®éng cao nhng tû lÖ lao ®éng kü thuËt cã tay nghÒ l¹i rÊt thÊp, cho tíi nay chØ cã kho¶ng 11% lùc lîng lao ®éng ®îc ®µo t¹o chuyªn m«n kü thuËt. Do ®ã vÊn ®Ò ®Æt ra lµ ph¶i ®Çu t vµo c¸c nghµnh sö dông nhiÒu lao ®éng vµ kh«ng ®ßi hái chÊt lîng lao ®éng qu¸ cao. Gia c«ng may mÆc xuÊt khÈu cã thÓ ®¸p øng ®îc yªu cÇu nµy. Tr×nh ®é tiÕp thÞ vµ kinh nghiÖm kinh doanh quèc tÕ cña chóng ta cßn thÊp. Ph¸t triÓn gia c«ng xuÊt khÈu vµ sö dông c¸c trung gian lµ mét bíc ®Ó c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam tÝch luü kinh nghiÖm kinh doanh trªn thÞ trêng quèc tÕ. Trªn ®©y lµ lý do c¬ b¶n cho thÊy r»ng viÖc ph¸t triÓn gia c«ng xuÊt khÈu hµng may mÆc ë ViÖt Nam trong giai ®o¹n hiÖn nay lµ rÊt cÇn thiÕt vµ tÊt yÕu. Ch¬ng II: thùc tr¹ng gia c«ng xuÊt khÈu hµng may mÆc t¹i c«ng ty may chiÕn th¾ng I. Tæng quan vÒ c«ng ty may ChiÕn th¾ng. 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty C«ng ty ®îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh cña héi ®ång qu¶n trÞ Tæng C«ng Ty dÖt may viÖt nam phª duyÖt kÌm theo diÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña c«ng ty.QuyÕt ®Þnh cã hiÖu lùc thi hµnh tõ ngµy 4-12-1996 Lo¹i h×nh doanh nghiÖp: C«ng ty may chiÕn th¾ng lµ doanh nghiÖp nhµ níc, thµnh viªn h¹ch to¸n ®éc lËp cña tæng c«ng ty dÖt may viÖt nam,ho¹t ®éng theo luËt doanh nghiÖp nhµ níc, c¸c qui ®Þnh ph¸p luËt vµ ®iÒu lÖ tæ chøc ho¹t ®éng cña tæng c«ng ty Tªn c«ng ty: Tªn giao dÞch viÖt nam lµ: c«ng ty may chiÕn th¾ng Tªn giao dÞch quèc tÕ lµ: CHIEN THANG GARMENT COMPANY 19 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp ViÕt t¾t lµ: CHIGAMEX Trô së chÝnh:sè 10 Thµnh C«ng, Ba §×nh, Hµ Néi Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña c«ng ty: C«ng ty may ChiÕn Th¾ng ®îc thµnh lËp tõ n¨m 1968, lóc ®Çu cã tªn lµ xÝ nghiÖp may ChiÕn Th¾ng A.Giai ®o¹n tríc ®æi míi (1968-1986) Ngµy 2-3-1968 trªn c¬ së m¸y mãc thiÕt bÞ vµ nh©n lùc cña tr¹m may Lª Trùc (thuéc tæng c«ng ty dÖt kim v¶i sîi cÊp I Hµ Néi) vµ xëng may cÊp I Hµ T©y, Bé néi th¬ng quyÕt ®Þnh thµnh lËp vÝ nghiÖp may ChiÕn Th¾ng cã trô së t¹i sè 8B phè Lª Trùc, quËn Ba §×nh, Hµ Néi vµ giao cho côc v¶i sîi may mÆc qu¶n lý. XÝ nghiÖp cã nhiÖm vô tæ chøc s¶n xuÊt c¸c lo¹i quÇn ¸o, mò v¶i, g¨ng tay, ¸o d¹, ¸o dÖt kim, theo chØ tiªu kÕ ho¹ch cña côc v¶i sîi may mÆc cho c¸c lùc lîng vò trang vµ trÎ em Tæng sè lao ®éng cña xÝ nghiÖp lóc bÊy giê lµ 325 ngêi bao gåm c¶ lao ®éng trùc tiÕp vµ lao ®éng gi¸n tiÕp. Trong ®ã cã 147 lao ®éng n÷ Th¸ng 5-1971, XÝ nghiÖp may ChiÕn Th¾ng ®îc chÝnh thøc chuyÓn giao cho bé C«ng NghiÖp nhÑ qu¶n lý víi nhiÖm vô lµ chuyªn may hµng xuÊt khÈu, chñ yÕu lµ c¸c lo¹i quÇn ¸o b¶o hé lao ®éng. Trong nh÷ng n¨m 1973-1975 chiÕn tranh chÊm døt ë miÒn b¾c, may ChiÕn th¾ng ®· nhanh chãng phôc håi vµ më réng s¶n xuÊt ChØ trong vßng 7 n¨m tõ khi thµnh lËp (1968-1975), XÝ nghiÖp ®· cã bíc tiÕn bé vît bËc, gi¸ trÞ tæng s¶n lîng t¨ng 10 lÇn, s¶n lîng s¶n phÈm t¨ng h¬n 6 lÇn, ®¹t 1.969.343 s¶n phÈm. Gi¸ trÞ xuÊt khÈu tõng bíc ®îc n©ng lªn Giai ®o¹n 1976-1986: æn ®Þnh vµ tõng bíc ph¸t triÓn s¶n xuÊt - æn ®Þnh vµ ®Èy m¹nh xuÊt khÈu 1976-1979 -N¨m 1976 doanh thu xuÊt khÈu ®¹t 6,2 triÖu ®ång, lîi nhuËn ®¹t trªn 1,6 tû ®ång -N¨m 1977 doanh thu xuÊt khÈu ®¹t 7 triÖu ®ång , lîi nhuËn ngµy cµng ®îc tiÕp tôc t¨ng cao, ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn ngµy cµng æn ®Þnh -N¨m 1978 ®¸nh dÊu 10 n¨m x©y dùng vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty may ChiÕn Th¾ng. Tæng gi¸ trÞ s¶n lîng ®· t¨ng gÊp 11 lÇn trong khi dã tæng sè c¸n bé cong nh©n viªn chØ t¨ng cã 3 lÇn. C¬ cÊu s¶n phÈm ngµy cµng ®îc t¨ng cao vÒ mÆt kü thuËt vµ chñng lo¹i -N¨m 1979lµ n¨m ®¹t s¶n lîng cao nhÊt cña xÝ nghiÖp trong vßng 10 n¨m tríc ®ã. XÝ nghiÖp ®· thùc hiÖn tèt n¨m chØ tiªu ph¸p lÖnh cña nhµ níc. Gi¸ trÞ tæng s¶n lîng ®¹t 101,75%, tæng s¶n lîng ®¹t 101,05%, riªng s¶n phÈm xuÊt khÈu ®· ®¹t trªn 1 triÖu chiÕc, doanh thu xuÊt khÈu ®¹t trªn 10,7 triÖu ®ång, lîi nhuËn gép lµ 2 triÖu ®ång. MÆc dï s¶n xuÊt ®îc ®Èy m¹nh 20
- Xem thêm -