Tài liệu Dự án xây dung và quản lý web site kinh doanh linh kiện máy tính

  • Số trang: 21 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 41 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Viện đại học Mở Hà Nội Khoa Công nghệ tin học Phần 1. TỔNG QUAN DỰ ÁN Tªn dù ¸n :” Dù ¸n x©y dung vµ qu¶n lý web site kinh doanh linh kiÖn m¸y tÝnh” Danh s¸ch ban qu¶n lý dù ¸n - Vò M¹nh Kú - Lª Quang ViÖt - TrÇn H¶I Ph-¬ng (C) - Phan H÷u D-¬ng 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.Giíi thiÖu dù ¸n ViÖt Nam ®· lµ thµnh viªn chÝnh thøc cña WTO ®iÒu nµy ®ång nghÜa víi viÖc c¸c hµng rµo thuÕ quan dÇn dÇn sÏ bÞ lo¹i bá,c¸c c«ng ty c¸c tËp ®oµn c¸c TNCs ®ång lo¹t nhÈy vµo,tham gia vµo c¸c ho¹t déng kinh doanh th©m nhËm s©u h¬n vµo nÒn kinh tÕ n-íc ta.Víi nh÷ng thÕ m¹nh v-ît tréi nh- :vèn, c«ng nghÖ,kinh nghiÖm qu¶n lý…vv ta cã thÓ kh¼ng ®Þnh c¸c doanh nghiÖp trong n-íc nÕu o cã sù chuÈn bÞ kü cµng th× thua thiÖt nhiÒu mÆt dÉn ®Õn ph¸ s¶n hµng lo¹t lµ t-¬ng lai o xa §øng tr-íc th¸ch thøc ®ã chóng ta ph¶I tù hoµn thiÖn m×nh, ph¶I häc tËp tõ chÝnh nh÷ng ®èi thñ cña m×nh tr-íc khi tham gia vµo th-¬ng tr-êng. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Mét trong nh÷ng ph-¬ng thøc kinh doanh míi ®em l¹i lîi nhuËn cao, mang d¸ng dÊp cña mét nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn ®ã lµ mua b¸n trùc tuyÕn.Tr-ng bÇy mÆt hµng ,niªm yÕt gi¸ c¶,thanh to¸n gi¸ trÞ ®¬n hµng,tÊt c¶ ®Òu thùc hiÖn trªn nh÷ng web site cña nhµ còng cÊp víi sù gióp ®ì cña c¸c ng©n hµng còng nh- c¸c tæ choc b¶o mËt.ChÝnh v× sù tån t¹i còng nh- ph¸t triÓn l©u dµi cña m×nhKVPD company quyÕt ®Þnh thµnh lËp web site mua b¸n thiÕt bÞ m¸y tÝnh trùc tuyÕn d-íi ®Þa chØ URL : www.PCgold.com Víi ph-¬ng tr©m kh¼ng ®Þnh th-¬ng hiÖu ViÖt vµ tong b-íc mét trë thµnh ®èi träng cña amazon,ebay…trªn lÜnh vùc cung cÊp thiÕt bÞ m¸y tÝnh. 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2.Môc ®Ých cña dù ¸n -Tr-ng bÇy s¶n phÈm (showroom online) -B¸n s¶n phÈm -KhuyÕch tr-¬ng th-¬ng hiÖu KV&PD -Hç trî t- vÊn kü thuËt cho kh¸ch hµng -Th¨m dß th× tr-êng 3.Ph¹m vi -S¶n phÈm cña dù ¸n lµ mét web site v× vËy ph¹m vi ho¹t ®éng cña nã lµ toµn cÇu -Web site kinh doanh thiÕt bÞ m¸y tÝnh v× vËy nã chØ ®¸p øng nh÷ng ®¬n hµng còng nh- th¾c m¾c vÒ thiÕt bÞ m¸y tÝnh 4.Nh÷ng ®¬n vÞ tham gia dù ¸n -KVPD company 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 -FPT (Cung cÊp tªn miÒn vµ host) -VISA -VCB -C¸c ®¬n vÞ tæ choc tham gia qu¶ng c¸o trªn web site -ITC-VDC 5.Tµi nguyªn dù ¸n -KVPD company -C¸c ®¬n vÞ tæ choc tham gia qu¶ng c¸o trªn web site -C¸c ®¬n vÞ tµi trî 6.C¸c ®iÓm mèc quan träng -Khëi ®éng dù ¸n : 2 th¸ng -Ph©n tÝch thiÕt kÕ hÖ thèng: 2 th¸ng 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 -ThiÕt kÕ trang web d¨ng ký víi VISA : 2 th¸ng -Liªn hÖ víi c¸c nhµ ph©n phèi s¶n phÈm :3 th¸ng. -Thö nghiÖm ®-a vµo ho¹t ®éng : 2 th¸ng 7.Ch÷ ký c¸c bªn liªn quan -§¬n vÞ qu¶ng c¸o tµi trî -§¹i diÖn KVPD company -§¹i diÖn nhãm thùc hiÖn dù ¸n -§¬n vÞ cung cÊp tªn miÒn,vµ host(FPT) -§¹i diÖn VISA -§¹i diÖn VCB 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 LÝ LỊCH CÁC THÀNH VIÊN TRONG ĐỘI QUẢN TRỊ DỰ ÁN Thành viên 1: Hä vµ tªn : Vò M¹nh Kú Ngµy th¸ng n¨m sinh : 07-01-1984 Giíi tÝnh : Nam §Þa chØ hiÖn t¹i : P301,KTT Bé t- lÖnh th«ng tin,Vò Th¹nh,§èng §a ,Hµ N«i Sè ®iªn tho¹i : 0914322668 Tr×nh ®é : Cö Nh©n Email ceo_google@yahoo.com Chuyªn m«n Tin học văn phòng - Word - Excel 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - PowerPoint - Visio - Project Thiết kế - Photoshop - CorelDraw - Macromedia Lập trình - Foxpro - Pascal -C - C++ - Visual Basic - Visual C++ - ASP, DotNet Qu¸ tr×nh c«ng t¸c 1990-1995 Häc tiÓu häc Tõ S¬n,B¾c Ninh 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1995-1999 Häc tr-êng cÊp 2 Tõ S¬n 1999-2002 Khèi chuyªn to¸n Tr-êng PTTH Lý Th¸I Tæ 2004-nay Häc tËp t¹i Khoa C«ng nghÖ Tin Häc VÞ trÝ dù kiÕn trong nhãm: Thµnh Viªn Thành viên 2: Hä vµ tªn : Lª Quang ViÖt Ngµy th¸ng n¨m sinh : 11-11-1986 Giíi tÝnh : Nam §Þa chØ hiÖn t¹i : Quan Nh©n,Thanh Xu©n,Hµ Néi Sè ®iªn tho¹i : Tr×nh ®é : Sinh viªn n¨m thø 4 Email haha1486@yahoo.com Chuyªn m«n 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tin học văn phòng - Word - Excel - PowerPoint - Visio - Project Thiết kế - Photoshop - CorelDraw - Macromedia Lập trình - Foxpro - Pascal -C - C++ - Visual Basic - Visual C++ - ASP, DotNet 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Qu¸ tr×nh c«ng t¸c 1992-1997 Häc tiÓu häc Cèng Mäc 1997-2001 Häc tr-êng cÊp 2 Thanh Xu©n 2001-20024 Häc t¹i PTTH Lª QuÝ §«n 2004-nay Häc tËp t¹i Khoa C«ng nghÖ Tin Häc VÞ trÝ dù kiÕn trong nhãm: Thµnh Viªn 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Thành viên 3: Hä vµ tªn : TrÇn H¶I Ph-¬ng Ngµy th¸ng n¨m sinh : 8-3-1985 Giíi tÝnh : Nam §Þa chØ hiÖn t¹i : Chïa Hµ,DÞch Väng,CÇu GiÊy Sè ®iªn tho¹i : 0902093322 Tr×nh ®é : Sinh viªn n¨m thø 4 Email : haiphuong@yah oo.com Chuyªn m«n Tin học văn phòng - Word - Excel - PowerPoint - Visio - Project 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Thiết kế - Photoshop - CorelDraw - Macromedia Lập trình - Foxpro - Pascal -C - C++ - Visual Basic - Visual C++ - ASP, DotNet Qu¸ tr×nh c«ng t¸c 1992-1997 Häc tiÓu häc Kim Liªn 1997-2001 Häc tr-êng cÊp 2 Kim Liªn 2001-20024 Hoc t¹i PTTH Kim Liªn 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2004-nay Häc tËp t¹i Khoa C«ng nghÖ Tin Häc VÞ trÝ dù kiÕn trong nhãm: Tr-ëng nhãm Thành viên 4: Hä vµ tªn : Phan H÷u D-¬ng Ngµy th¸ng n¨m sinh : 20-10-1986 Giíi tÝnh : Nam §Þa chØ hiÖn t¹i : T©y S¬n-§èng §a-Hµ Néi Sè ®iªn tho¹i : 0983860723 Tr×nh ®é : Sinh viªn n¨m thø 4 Email : photoshop@yahoo.com Chuyªn m«n 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tin học văn phòng - Word - Excel - PowerPoint - Visio - Project Thiết kế - Photoshop - CorelDraw - Macromedia Lập trình - Foxpro - Pascal -C - C++ - Visual Basic - Visual C++ - ASP, DotNet 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Qu¸ tr×nh c«ng t¸c 1992-1997 Häc tiÓu häc §èng §a 1997-2001 Häc tr-êng cÊp 2 §èng §a 2001-20024 Häc t¹i PTTH L-¬ng ThÕ 2004-nay Häc tËp t¹i Khoa C«ng nghÖ Vinh Tin Häc VÞ trÝ dù kiÕn trong nhãm : Thµnh viªn Phần 2. KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN 1. M« h×nh ®éi ph¸t triÓn 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Công ty PC gold Ban kiÓm tra,®«n ®èc tiÕn ®é Phân tích thiết kế (1) Đồhoạ ,tranh ảnh (2) An ninh m¹ng (7) Ban quản lý dù ¸n KiÓm tra,chay thö (4) Lập trình,tên miền,host (3) T- vÊn kh¸ch hµng (8) 19 Khách hàng Thu thập số liệu vÒ hµng ho¸ (5) Đánh giá thị trường (6) Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 II. Phân công công việc Phân Đồ S tích S Họ và Lập thập TAn m vÊn trình, số nin kh¸ tra và T hoạ Kiể Thu tran Tên thiết ,ch¹ h T kế tên ảnh liệu h Đánh giá thị ch miền vÒ trường m¹ hµn y ,host hµng ng g thö ho¸ Vũ Mạnh 1 X X X x Kỳ Lê 2 Quang X X X Việt Trần Hải 3 X X x Phương( 20 X
- Xem thêm -