Tài liệu Dự án quy hoạch tổ hợp garage ô tô ngầm

  • Số trang: 64 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 41 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 lêi më ®Çu Ngµy nay, khi mµ tr×nh ®é hiÓu biÕt cña con ng-êi ngµy cµng ph¸t triÓn th× viÖc lËp kÕ ho¹ch cho c¸c c«ng viÖc cña m×nh mét c¸ch cô thÓ vµ chi tiÕt ®Ó cã thÓ hoµn thµnh xuÊt s¾c kh«ng cßn ph¶i lµ vÊn ®Ò khã kh¨n. Kh«ng chØ riªng nhµ qu¶n trÞ mµ víi bÊt cø ai muèn cã ®-îc thµnh c«ng ®Òu ph¶i cã sù chuÈn bÞ c«ng viÖc thËt kü l-ìng. NÕu nh÷ng c«ng viÖc hµng ngµy ®Òu ®-îc chóng ta lªn kÕ ho¹ch cÈn thËn th× ch¾c ch¾n r»ng mäi thµnh c«ng sÏ ®Õn kh«ng ph¶i chØ lµ giÊc m¬. Tuy nhiªn, kh«ng ph¶i ai còng cã ®-îc nh÷ng t- duy qu¶n trÞ tèt nÕu nh- kh«ng ®-îc ®µo t¹o. ChÝnh v× vËy, chóng t«i nghÜ r»ng viÖc ®-a vµo gi¶ng d¹y m«n häc qu¶n lý dù ¸n lµ mét ®iÒu v« cïng cÇn thiÕt cho sinh viªn. D-íi sù ®Þnh h-íng vµ chØ b¶o cña T.S Ph¹m V¨n Hïng t«i tin r»ng, chóng ta cã thÓ trë thµnh nh÷ng nhµ qu¶n trÞ tµi ba. ¤ t« lµ mét trong nh÷ng ph¸t minh vÜ ®¹i cña loµi ng-êi. Giê ®©y nã trë thµnh mét trong nh÷ng ph-¬ng tiÖn giao th«ng ®-îc cho lµ sù lùa chän tèi -u trªn ®-êng bé. ¤ t« cµng ®-îc c¶i tiÕn víi nh÷ng c«ng nghÖ hiÖn ®¹i nhÊt gióp nã trë nªn th©n thiÖn h¬n víi m«i tr-êng. ¤ t« ch¾c ch¾n sÏ lµ ph-¬ng tiÖn chñ yÕu trong t-¬ng lai t¹i ViÖt Nam. Do vËy viÖc t¹o dùng mét ng«i nhµ cho nh÷ng ph-¬ng tiÖn nµy lµ hÖ qu¶ tÊt yÕu ®ã sÏ lµ tæ hîp « t«, cã ®Çy ®ñ c¸c dÞch vô phôc vô cho xe « t« cña b¹n víi c«ng nghÖ hiÖn ®¹i nhÊt t¹i ViÖt Nam, bao gåm chç ®Ó xe chÊt l-îng cao, nhµ röa xe tù ®éng, tr¹m b¬m x¨ng tù ®éng. NhËn ®Þnh ®-îc vai trß thiÕt yÕu nµy nhãm 1 d· hoµn thµnh dù ¸n “Quy ho¹ch tæ hîp Garage « t« ngÇm “. Em xin giíi thiÖu s©u h¬n vÒ gãi thÇu thø 3 “ThiÕt kÕ tr¹m b¬m x¨ng tù ®éng ” Néi dung bµi th¶o luËn 2 cña chóng t«i gåm 2 phÇn chÝnh: PhÇn I: Giíi thiÖu tæng quan vÒ dù ¸n. PhÇn II: Qu¶n trÞ dù ¸n. Đỗ Thị Lệ Xuân - 7608 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn I: Giíi thiÖu tæng quan vÒ dù ¸n Tªn dù ¸n: Dù ¸n quy ho¹ch tæ hîp Garage « t« ngÇm. §Þa ®iÓm: Yªn Phô – QuËn T©y Hå – Hµ Néi. 1. Ban qu¶n lý dù ¸n: Nhãm 1 – Líp Qu¶n lý dù ¸n – Khoa Qu¶n lý - §H Th¨ng Long. 2. Chñ ®Çu t-: Tæng c«ng ty ®Çu t- vµ ph¸t triÓn nhµ Hµ Néi. 3. Thêi gian thùc hiÖn dù ¸n: 10 th¸ng 25 ngµy 4. ý t-ëng:  HiÖn tr¹ng: ViÖt Nam, víi mét nÒn kinh tÕ më cöa vµ ngµy cµng ph¸t triÓn, ®êi sèng nh©n d©n ngµy cµng ®-îc n©ng cao th× xu h-íng chän nh÷ng c«ng nghÖ hiÖn ®¹i còng sÏ t¨ng cao, vµ « t« chÝnh lµ mét trong nh÷ng sù lùa chän ®ã. ë c¸c thµnh phè lín, l-îng « t« t¨ng nhanh, trong khi ®ã viÖc gia t¨ng cña nh÷ng b·i ®ç xe c¶ vÒ chÊt l-îng vµ sè l-îng ®Òu kh«ng ®¸p øng kÞp. ¤ t«, mét biÓu tr-ng cña thµnh phè hiÖn ®¹i bçng trë thµnh mét vËt c¶n lµm mÊt mü quan cña thµnh phè. V× vËy mét tæ hîp Garage « t« ngÇm víi c«ng nghÖ hiÖn ®¹i ra ®êi sÏ ®¸p øng nhu cÇu ®Ó xe cña ng-êi d©n.  Lý do chän ý t-ëng: Víi hiÖn tr¹ng trªn, ®Ó ®¸p øng nhu cÇu cßn thiÕu, ý t-ëng Tæ hîp Garage « t« ngÇm ®· ra ®êi vµ lµ gi¶i ph¸p tèi -u nhÊt. §©y còng chÝnh lµ lý do mµ dù ¸n quy ho¹ch tæ hîp Garage « t« ngÇm cña chóng t«i ®-îc chän vµ phª duyÖt. Đỗ Thị Lệ Xuân - 7608 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 5. Môc ®Ých vµ môc tiªu dù ¸n  Môc ®Ých:  §¸p øng ®-îc phÇn nµo nhu cÇu ®Ó xe « t« víi sè l-îng lín nh-ng vÉn ®¶m b¶o ®-îc mü quan thµnh phè.  Kh«ng mÊt diÖn tÝch trªn mÆt ®Êt, hiÖn ®¹i vµ an toµn h¬n so víi c¸c b·i ®ç xe trªn mÆt ®Êt, ®ång thêi mÆt b»ng phÝa trªn vÉn cã thÓ sö dông vµo môc ®Ých kh¸c.  §¸p øng ®-îc dÞch vô kÌm theo nh- hÖ thèng röa xe tù ®éng, tr¹m b¬m x¨ng.  Môc tiªu:  ThiÕt kÕ vµ quy ho¹ch thµnh c«ng tæ hîp Garage «t« víi c«ng nghÖ hiÖn ®¹i nhÊt. §ång thêi, vÉn ®¶m b¶o ®-îc mü quan cña thµnh phè.  §¹t tiªu chuÈn vÒ khu ®Ó xe hiÖn ®¹i an toµn vµo bËc nhÊt ViÖt Nam, ®em l¹i nhiÒu tiÖn Ých cho ng-êi sö dông.  Gi¶i quyÕt nh÷ng bøc xóc vÒ viÖc thiÕu chç ®Ó xe vµ lµ tiÒn ®Ò cho viÖc quy ho¹ch vµ x©y dùng nh÷ng b·i ®ç xe ngÇm hiÖn ®¹i, ®¸p øng ®-îc nhu cÇu ngµy cµng cao. 6. Ph¹m vi cña dù ¸n  Thuª ®éi kh¶o s¸t ®Þa chÊt, thuû v¨n.  Thuª c«ng ty thiÕt kÕ kiÕn t¹o m« h×nh vµ thiÕt kÕ tõng s¶n phÈm cña dù ¸n (ngoµi s¶n phÈm quy ho¹ch cßn cã hÖ thèng ®Ìn, hÖ thèng cÊp tho¸t n-íc).  Thuª c¸c nhãm chuyªn gia t- vÊn, hîp t¸c.  Tæ chøc ®Êu thÇu lùa chän ®¬n vÞ thiÕt kÕ. 7. C¸c bªn cã liªn quan trong dù ¸n  Së quy ho¹ch TP. Hµ Néi.  Chñ ®Çu t-: Tæng c«ng ty ®Çu t- ph¸t triÓn nhµ Hµ Néi.  C¸c ®¬n vÞ ®Êu thÇu.  Ban thÈm ®Þnh, kiÓm tra dù ¸n.  C«ng ty thiÕt kÕ. 8. C¸c ®iÓm mèc thêi gian quan träng  Khëi ®éng dù ¸n.  Xong hå s¬ thñ tôc ph¸p lý.  Xong kh¶o s¸t ®Þa h×nh.  Xong ®Êu thÇu c¸c s¶n phÈm. Đỗ Thị Lệ Xuân - 7608 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  Xong m¶ng thiÕt kÕ.  KÕt thóc dù ¸n. 9. Chi phÝ cña dù ¸n : 20.369.000.000 10. Thêi gian hoµn thµnh dù ¸n : 10 th¸ng 25 ngµy. PhÇn II: qu¶n trÞ dù ¸n A. M« h×nh qu¸n lý dù ¸n Nhµ thÇu Tæ dù ¸n Ng-êi qu¶n lý dù ¸n C¸c nhãm hç trî Ban l·nh ®¹o Chñ ®Çu t- Mèi quan hÖ gi÷a c¸c ®èi t-îng liªn quan ®Õn dù ¸n Đỗ Thị Lệ Xuân - 7608 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 S¬ ®å qu¸ tr×nh qu¶n lý dù ¸n Khëi ®éng dù ¸n X©y dùng ph¸c th¶o c«ng viÖc X¸c ®Þnh dù ¸n LËp kÕ ho¹ch dù ¸n Danh s¸ch c«ng viÖc LËp tµi liÖu dù ¸n vµ ho¹t ®éng qu¶n lý dù ¸n C«ng bè dù ¸n -íc l-îng LËp tæ dù ¸n Lªn lÞch biÓu Lªn ng©n s¸ch Ph©n bæ tµi nguyªn X¸c ®Þnh c¸ch lµm l¹i Kh«ng Giai ®o¹n thùc hiÖn Qu¶n lý dù ¸n Theo dâi vµ qu¶n lý tiÕn ®é Ph©n tÝch kh¸c biÖt LËp kÕ ho¹ch l¹i? Cã KÕt thóc dù ¸n KÕt thóc dù ¸n X¸c ®Þnh söa ®æi c©n thiÕt Thùc hiÖn B. Qu¶n trÞ dù ¸n I. Qu¶n trÞ tÝch hîp dù ¸n (Projrct intergration management) Qu¶n trÞ tÝch hîp dù ¸n lµ mét qu¸ tr×nh ®¶m b¶o c¸c thµnh phÇn cña dù ¸n ®-îc phèi hîp mét c¸ch chÝnh x¸c vµ ®Çy ®ñ. 1. LËp kÕ ho¹ch tæng thÓ Dù ¸n b¾t ®Çu tõ giai ®o¹n lËp kÕ ho¹ch thùc hiÖn dù ¸n cho ®Õn giai ®o¹n bµn giao b¶n thiÕt kÕ cho chñ ®Çu t- bao gåm 3 khu: Khu ®iÒu hµnh, khu ®Ó xe, khu röa xe vµ b¬m x¨ng tù ®éng.  X¸c ®Þnh ph¹m vi ®Çy cña dù ¸n bao gåm c¶ x¸c ®Þnh c¸c c«ng viÖc cÇn thùc hiÖn.  LÞch tr×nh thùc hiÖn dù ¸n. Đỗ Thị Lệ Xuân - 7608 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  C¬ cÊu ph©n tÝch chi phÝ vµ ng©n s¸ch ®Ó thùc hiÖn dù ¸n.  KÕ ho¹ch nh©n sù, chÊt l-îng, th«ng tin, ®Êu thÇu.  Qu¶n trÞ toµn bé ph¹m vi, thêi gian, nh©n lùc, chi phÝ, th«ng tin, chÊt l-îng, rñi ro trong qu¸ tr×nh thiÕt kÕ vµ quy ho¹ch dù ¸n Tæ hîp Garage « t« ngÇm.  LËp hå s¬ mêi thÇu c¸c gãi thÇu cã liªn quan.  Lùa chän nhµ thÇu.  Qu¶n lý vµ gi¸m s¸t thi c«ng.  Giai ®o¹n kÕt thóc quy ho¹ch. C¸c c¨n cø ®Ó lËp kÕ ho¹ch  ý t-ëng quy ho¹ch khu tæ hîp Garage « t« ngÇm.  Sù t- vÊn cña c¸c chuyªn gia.  B¶ng thiÕt kÕ kü thuËt.  B¶n dù to¸n (tr×nh bµy cô thÓ ë phÇn qu¶n lý chi phÝ).  C¸c luËt vµ quyÕt ®Þnh cña UBND Thµnh phè Hµ Néi.  LËp kÕ ho¹ch qu¶n trÞ vÒ nh©n lùc, chi phÝ, th«ng tin, rñi ro, ®Êu thÇu cña dù ¸n. C«ng cô vµ kü thuËt  B¶n kÕ ho¹ch tæng thÓ dù ¸n quy ho¹ch tæ hîp Garage « t« ngÇm tõ kh©u lùa chän nhµ thÇu tíi giai ®o¹n kÕ thóc dù ¸n.  C¸c tµi liÖu h-íng dÉn chi tiÕt cña c¬ quan ban ngµnh vµ ®¬n vÞ t- vÊn.  HÖ thèng ph©n cÊp c«ng viÖc cô thÓ cho tõng ban trong dù ¸n.  PhÇn mÒm qu¶n lý dù ¸n (Project manage system – PMS) KÕt qña ®Çu ra  C¸c kÕ ho¹ch ®-îc phª duyÖt.  C¸c tµi liÖu b¶n vÏ kü thuËt. 2. Qu¶n lý thùc thi kÕ ho¹ch  ViÖc lËp kÕ ho¹ch tæng thÓ dù ¸n sö dông kÕt qu¶ tõ c¸c kÕ ho¹ch chi tiÕt kh¸c ®Ó tæng hîp thµnh kÕ ho¹ch chung râ rµng vµ nhÊt qu¸n trong qu¸ tr×nh thùc thi vµ gi¸m s¸t dù ¸n.  Qu¶n lý dù ¸n trong giai ®o¹n nµy ®-îc thùc hiÖn th«ng qua:  Gi¸m s¸t qu¸ tr×nh dù ¸n  So s¸nh vµ ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ dù ¸n víi môc tiªu kÕ ho¹ch ®· ®Æt ra. Đỗ Thị Lệ Xuân - 7608 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  §iÒu chØnh nh÷ng néi dung do cã biÕn cè ph¸t sinh.  LËp kÕ ho¹ch l¹i vµ thùc hiÖn theo kÕ ho¹ch ®ã.  §Çu vµo cña qu¸ tr×nh thùc thi kÕ ho¹ch:  Tµi liÖu, b¶n vÏ kü thuËt.  C¸c kÕ ho¹ch ®· ®-îc thÈm duyÖt  Chia ban qu¶n lý dù ¸n thµnh nhiÒu tæ (nhãm con), lµm viÖc d-íi sù qu¶n lý cña ban qu¶n lý, th«ng qua c¸c tæ tr-ëng. V× cÇn ®Õn c¸c chuyªn m«n kh¸c nhau, mçi tæ dù ¸n cã thÓ tuyÓn ng-êi tõ c¸c phßng ban kh¸c nhau.  X©y dùng mét sè thñ tôc lµm viÖc trong qu¶n lý dù ¸n. Mçi thñ tôc lµ mét quy ®Þnh/néi quy b¾t buéc c¸c thµnh viªn trong dù ¸n ph¶i tu©n theo. Mçi thñ tôc lµ mét b¶n viÕt râ rµng ph¸t cho c¸c thµnh viªn, kh«ng nãi b»ng lêi. Dù ¸n quy ho¹ch bÖnh viÖn thÓ thao x©y dùng thñ tôc sau:  KiÓm so¸t thay ®æi  Sö dông thiÕt bÞ  Sö dông biÓu mÉu  Quy chÕ b¸o c¸o  Tr¸ch nhiÖm cña mét sè ng-êi trong dù ¸n  Häp  Mua s¾m vËt t- thiÕt bÞ  L-u ch÷ hå s¬: quy ®Þnh mét sè biÓu mÉu cho mét sè b¸o c¸o, ®Ò nghÞ, tê tr×nh ®Ó thèng nhÊt c¸ch tr×nh bµy vÒ mét vÊn ®Ò theo dâi, xö lý.  C¸c b¸o c¸o biÓu mÉu ®-îc thiÕt kÕ ®Ó cÊp d-íi b¸o cao lªn cÊp trªn.  Trong qu¸ tr×nh qu¶n lý dù ¸n ban qu¶n lý dù ¸n ph¶i th-êng xuyªn thu thËp c¸c ®¸nh gi¸ hiÖn tr¹ng, dïng mäi ph-¬ng s¸ch ®Ó x¸c ®Þnh xem c¸c c«ng viÖc vµ toµn bé dù ¸n hiÖn nay ®ang ph¸t triÓn thÕ nµo.  C¸c c«ng cô vµ kü thuËt ®-îc sö dông  HÖ thèng ph©n cÊp c«ng viÖc cô thÓ cho tõng thµnh viªn trong ®éi dù ¸n.  PhÇn mÒm qu¶n lý dù ¸n Project Manage System (PMS). Sù t- vÊn cña c¸c chuyªn gia trong qu¸ tr×nh ®µo t¹o nh©n viªn vµ mua s¾m trang trÝ thiÕt bÞ dïng trong bÖnh viÖn.  KÕt qu¶ thùc thi kÕ ho¹ch ban ®Çu Đỗ Thị Lệ Xuân - 7608 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  Hoµn thµnh c¸c thñ tôc, lùa chän ®-îc c¸c ph-¬ng thøc quy ho¹ch, thèng nhÊt ®-îc c¸ch thøc trong qu¶n lý dù ¸n.  KÕt thóc dù ¸n, ban qu¶n lý sÏ bµn giao cho chñ ®Çu t- b¶n vÏ quy ho¹ch mét c¸ch chÝnh x¸c. 3. KiÓm so¸t nh÷ng thay ®æi tæng thÓ Ban qu¶n lý dù ¸n thùc hiÖn kiÓm so¸t nh÷ng thay ®æi trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch cña dù ¸n nãi chung vµ thiÕt kÕ, quy ho¹ch khu ®Ó xe, tr¹m b¬m x¨ng… nãi riªng th«ng qua viÖc xem xÐt, kiÓm tra c¸c b¸o c¸o ho¹t ®éng cña c¸c ban, nhµ thÇu vµ qua viÖc kh¶o s¸t thùc tÕ. §Ó kiÓm so¸t nh÷ng thay ®æi tæng thÓ kh«ng mong muèn ban qu¶n lý ®· ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm râ rµng cho tõng thµnh viªn trong trong tæ dù ¸n. 4. KÕt thóc dù ¸n Tr-íc kÕt thóc dù ¸n, Ban qu¶n lý cÇn ph¶i:  Thèng kª l¹i d÷ liÖu: CÇn thèng kª l¹i c¸c sè liÖu vÒ chi phÝ, thêi gian thùc hiÖn, chÊt l-îng c«ng viÖc vµ chÊt l-îng s¶n phÈm.  So s¸nh gi÷u kÕ ho¹ch vµ thùc tÕ.  T×m nguyªn nh©n.  Rót ra bµi häc kinh nghiÖm.  KiÓm ®iÓm sau khi bµn giao. II. Qu¶n trÞ ph¹m vi dù ¸n (Project scop management) Qu¶n trÞ ph¹m vi dù ¸n lµ qu¸ tr×nh x¸c ®Þnh vµ kiÓm so¸t nh÷ng c«ng viÖc thuéc vÒ dù ¸n vµ ph¶i thùc hiÖn ®Ó ®¶m b¶o dù ¸n kÕt thóc thµnh c«ng. 1. LËp kÕ ho¹ch ph¹m vi  Môc ®Ých x¸c ®Þnh ph¹m vi dù ¸n  Gióp qu¸ tr×nh thùc hiÖn dù ¸n theo ®óng tiÕn tr×nh vÒ thêi gian, chi phÝ dù to¸n vµ nguån tµi nguyªn.  Gióp kiÓm so¸t hiÖu qu¶ vÒ hiÖu suÊt vËn hµnh cña mçi phÇn c«ngviÖc ®-îc ph©n t¸ch.  Gióp truyÒn ®¹t râ tÝnh chÊt, yªu cÇu cña mçi phÇn c«ng viÖc ®-îc ph©n t¸ch.  CÊu tróc ph©n r· c«ng viÖc (WBS): lµ ph©n nhãm c¸c c«ng viÖc cÇn thùc hiÖn trong dù ¸n, nh÷ng c«ng viÖc nµy x¸c ®Þnh ph¹m vi tæng thÓ dù ¸n. §©y lµ tµi liÖu nÒn Đỗ Thị Lệ Xuân - 7608 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 t¶ng trong qu¶n lý dù ¸n v× nã cung cÊp c¬ së cho viÖc lËp kÕ ho¹ch vµ qu¶n lý lÞch biÓu, chi phÝ vµ nh÷ng thay ®æi.  C¸ch tiÕp cËn ph¸t triÓn WBS  Dïng tµi liÖu h-íng dÉn: Mét sè tæ chøc nh- DOD cã tµi liÖu h-íng dÉn ®Ó chuÈn bÞ WBS cho dù ¸n.  TiÕp cÇn theo chiÒu tõ trªn xuèng: B¾t ®Çu tõ m¶ng c«ng viÖc lín sau ®ã chia t¸ch thµnh tõng phÇn nhá.  TiÕp cËn theo chiÒu tõ d-íi lªn: Hoµn thµnh nh÷ng phÇn c«ng viÖc nhá vµ liªn kÕt hoµn thµnh c«ng viÖc lín.  C¸c nguyªn lý c¬ b¶n cña WBS  Mét ®¬n vÞ c«ng viÖc chØ xuÊt hiÖn mét n¬i trong WBS.  Néi dung c¸c c«ng iÖc trong mét WBS b»ng tæng c¸c c«ng viÖc d-íi nã.  Mét môc WBS lµ nhiÖm vô cña chØ mét ng-êi, ngay c¶ khi cã nhiÒu ng-êi thùc hiÖn c«ng viÖc nµy.  WBS ph¶i thùc hiÖn nhÊt qu¸n víi c¸ch thùc hiÖn c«ng viÖc, tr-íc hÕt nã ph¶i phôc vô nhãm dù ¸n vµ c¸c môc ®Ých kh¸c nÕu thùc tÕ cho phÐp.  C¸c thµnh viªn nhãm dù ¸n ph¶i tham gia ph¸t triÓn WBS ®Ó ®¶m b¶o tÝnh nhÊt qu¸n.  Mçi môc WBS ph¶i cã tµi liÖu ®i kÌm ®Ó ®¶m b¶o hiÓu ®-îc chÝnh x¸c ph¹m vi c«ng viÖc.  WBS lµ c«ng cô linh ho¹t ®Ó ®¸p øng nh÷ng thay ®æi kh«ng thÓ tr¸nh ®-îc, ®iÒu khirn néi dung c«ng viÖc theo ®óng tuyªn bè vÒ ph¹m vi. 2. X¸c ®Þnh ph¹m vi 2.1. X¸c ®Þnh ph¹m vi s¶n phÈm Dù ¸n x¸c ®Þnh râ rµng ph¹m vi c«ng viÖc cña m×nh kh«ng v-ît qu¸ giíi h¹n vÒ quy ho¹ch tæ hîp Garage « t« ngÇm. V× vËy, s¶n phÈm cña dù ¸n lµ b¶n thiÕt kÕ tæ hîp Garage « t« vµ b¶n quy ho¹ch mÆt b»ng quy ho¹ch xung quanh. Tuy nhiªn, t«i c¶m thÊy ®Æc biÖt quan t©m ®Õn gãi thÇu 1: “ThiÕt kÕ khu tÇng ngÇm ®Ó xe” v¯ xin ®­îc giíi thiÖu cô thÓ vÒ gãi thÇu n¯y. Sau ®©y lµ phÇn chi tiÕt ph¹m vi s¶n phÈm cña dù ¸n (trang sau) Đỗ Thị Lệ Xuân - 7608 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Khu TÇng ngÇm ®Ó xe S¶n phÈm B¶n vÏ quy ho¹ch tÇng ngÇm. Môc tiªu Tiªu chÝ ®¸nh gi¸ ThiÕt kÕ 4 tÇng ngÇm víi ®é s©u an toµn. LÊy chuÈn quèc tÕ vÒ quy ho¹ch lµm tiªu chÝ. Quy ho¹ch phï hîp víi thùc tÕ mÆt b»ng. MÆt b»ng trªn mÆt ®Êt ®¶m b¶o mü quan thµnh phè. YÕu tè thµnh c«ng Khu röa B¶n vÏ quy xe vµ c¸c ho¹ch khu röa dÞch vô xe kÌm theo VÞ trÝ quy ho¹ch phï hîp víi chøc n¨g cña khu nµy (khu ra vµo thuËn tiÖn, nhanh chãng). §¸nh gi¸ theo tiªu chÝ quy ho¹ch chuÈn cña Thµnh phè Hµ Néi. Kh«ng chiÕm nhiÒu diÖn tÝch vµ ®¶m b¶o xe ra vµo khu vùc thuËn lîi. Khu ®Æt tr¹m b¬m x¨ng VÞ trÝ ®Æt s¶n phÈm phôc vô ®-îc c¶ kh¸ch trong vµ ngoµi khu vùc Garage « t«. §¸nh gi¸ theo tiªu chÝ quy ho¹ch chuÈn cña Thµnh phè Hµ Néi. Phï hîp víi thùc tÕ x©y dùng sau nµy. Lµ khu vùc bao qu¸t toµn §¶m b¶o ®-îc viÖc ®iÒu hµnh bé khu tæ hîp Garage. bao qu¸t. Phï hîp víi thùc tÕ x©y dùng sau nµy. B¶n vÏ quy ho¹ch khu ®Æt tr¹m b¬m x¨ng. Khu ®iÒu B¶n thiÕt kÕ chi tiÕt khu ®iÒu hµnh hµnh. Đỗ Thị Lệ Xuân - 7608 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Mét sè h×nh ¶nh cô thÓ cña s¶n phÈm Khu ®Ó xe « t« Khu röa xe tù ®éng Đỗ Thị Lệ Xuân - 7608 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tr¹m b¬m x¨ng Khu ®iÒu hµnh Đỗ Thị Lệ Xuân - 7608 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2.2. C¬ cÊu ph©n t¸ch c«ng viÖc WBS Stt Wbs C«ng viÖc Ghi chó 1 1.0 Häp toµn bé c¸c bªn cã liªn quan 2 1.1 Kh¶o s¸t ®Þa h×nh. 3 1.2 Bè trÝ vÞ trÝ vµ thiÕt kÕ s¬ bé 4 1.3 Häp thèng nhÊt ý t-ëng thiÕt kÕ. 5 1.4 LËp dù to¸n Ban ®iÒu hµnh (Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh) tiÕn hµnh häp tæng thÓ c¸c ban, ph©n c«ng nhiÖm vô cho tõng ban, cô thÓ ho¸ b»ng v¨n b¶n. C¸c bna ph©n c«ng c«ng viÖc cho tõng thµnh viªn. 6 2.0 ChuÈn bÞ mêi thÇu 7 2.1 Ph¸t hµnh hå s¬ mêi thÇu 8 2.2 DuyÖt thÇu s¬ tuyÓn 9 2.3 Tæ chøc ®Êu thÇu 10 2.4 ChÊm thÇu 11 2.5 Ký kÕt hîp ®ång víi ®¬n vÞ tróng thÇu 12 3.0 Nhµ thÇu thiÕt kÕ thùc hiÖn c«ng viÖc. Ban thiÕt kÕ, ban th«ng tin, ban t- vÊn tr×nh lªn ban ®iÒu hµnh. Ban thiÕt kÕ, ban kü thuËt tr×nh lªn ban gi¸m s¸t 13 3.1 KiÓm tra s¬ bé b¶n thiÕt kÕ tõ nhµ thÇu. 14 3.2 ThÈm ®Þnh, phª duyÖt thiÕt kÕ. 15 4.0 LËp dù to¸n chi phÝ dù ¸n 16 4.1 ThÈm ®Þnh vµ duyÖt chi phÝ dù ¸n 17 4.2 Tr×nh chñ ®Çu t-, gi¶i ng©n chi phÝ thiÕt kÕ Ban ®iÒu hµnh, ban thiÕt kÕ, ban t- vÊn, ban th«ng tin chÞu tr¸ch nhiÖm. 18 5.0 Hoµn thiÖn b¶n quy ho¹ch dù ¸n 19 5.1 KÕt hîp chñ ®Çu t- duyÖt b¶n quy ho¹ch Tr-ëng c¸c ban tiÕn hµnh häp tiÓu ban, kiÓm tra nhiÖm vô cho tõng thµnh Đỗ Thị Lệ Xuân - 7608 Ban tµi chÝnh chÞu tr¸ch nhiÖm tr×nh lªn ban ®iÒu hµnh 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 viªn, ph¶i trÞu tr¸ch nhiÖm hoµn thµnh c«ng viÖc ®-îc giao. 20 21 5.2 6.0 NghiÖm thu, thanh to¸n vµ bµn giao toµn bé b¶n quy ho¹ch cho chñ ®Çu t-. Häp tæng kÕt dù ¸n Ban qu¶n lý dù ¸n Ban qu¶n lý häp tæng kÕt dù ¸n. Rót ra nh÷ng kinh nghiÖm trong dù ¸n sau. Nh÷ng mèc c«ng viÖc c¬ b¶n thÓ hiÖn qua s¬ ®å MOC Kh¶o s¸t ®Þa h×nh Bè trÝ vÞ trÝ s¶n phÈm LËp vµ më c¸c gãi thÇu LËp dù to¸n vÒ mÆt qu¶n lý Tæ chøc ®Êu thÇu Ký kÕt hîp ®ång víi ®¬n vÞ tróng thÇu ThiÕt kÕ ThÈm ®Þnh phª duyÖt thiÕt kÕ NghiÖm thu Đỗ Thị Lệ Xuân - 7608 B¸o c¸c kÕt qu¶ cho chñ ®Çu t- 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 3. KiÓm so¸t thay ®æi ph¹m vi  C¸c ®Ò xuÊt gi¶m c¸c yªu cÇu kh«ng ®Çy ®ñ vµ thay ®æi yªu cÇu  Tu©n thñ quy tr×nh qu¶n lý yªu cÇu  Dïng c¸c kü thuËt prototyping, use case modeling vµ JAD ®Ó lµm cho ng-êi dïng kiÓm so¸t dÔ h¬n qu¸ tr×nh lµm  C¸c yªu cÇu ph¶i ®-îc viÕt ra vµ gi÷ chóng lu«n hiÖn hµnh  Ph¶i cã thö nghiÖm tháa ®¸ng vµ ph¶i thö nghiÖm trong suèt qu¸ tr×nh sèng cña dù ¸n  Xem xÐt nh÷ng thay ®æi tõ gãc nh×n hÖ thèng  NhÊt m¹nh thêi gian hoµn tÊt ®Ó tËp trung vµo nh÷ng vÊn ®Ò quan träng cña dù ¸n  Ph©n bæ tµi nguyªn ®Æc thï ®Ó xö lý c¸c yªu cÇu thay ®æi hoÆc n©ng cÊp  Dïng phÇn mÒm ®Ó qu¶n trÞ ph¹m vi cña dù ¸n  PhÇn mÒm xö lý v¨n b¶n gióp t¹o c¸c tµi liÖu liªn quan ®Õn ph¹m vi dù ¸n  tÝnh ®iÓm cã träng sè vµ ph¸t triÓn c¸c biÓu ®å, ®å thÞ  PhÇn mÒm giao tiÕp nh- email vµ web gióp lµm râ h¬n vµ truyÒn ®¹t râ h¬n th«ng tin vÒ dù ¸n  PhÇn mÒm qu¶n trÞ gióp t¹o WBS, nÒn t¶ng cho c¸c c«ng viÖc trong biÓu ®å Gantt  Cã thÓ dïng phÇn mÒm chuyªn dïng ®Ó ¸p dông c¸c ph-¬ng ph¸p b¶ng c©n ®èi, mind maps, qu¶n lý yªu cÇu  Nh÷ng thay ®æi cña ph¹m vi cã thÓ ®-îc kiÓm tra vµ kiÓm so¸t theo b¶ng biÓu sau: Giai ®o¹n STT C«ng viÖc I 1 Kh¶o s¸t ®Þa h×nh 2 Bè trÝ vÞ trÝ ®Æt s¶n phÈm II 3 Tæ chøc ®Êu thÇu III 4 Ký kÕt hîp ®ång víi ®¬n vÞ tróng thÇu 5 ThÈm ®Þnh thiÕt kÕ Đỗ Thị Lệ Xuân - 7608 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 IV 6 Phª duyÖt thiÕt kÕ 7 NghiÖm thu III. Qu¶n trÞ thêi gian (Präject time management) Qu¶n trÞ thêi gian dù ¸n lµ viÖc lËp kÕ ho¹ch, ph©n phèi vµ gi¸m s¸t tiÕn ®é thêi gian nh»m ®¶m b¶o thêi h¹n hoµn thµnh dù ¸n. Qu¶n trÞ thêi gian x¸c ®Þnh râ mçi c«ng viÖc kÐo dµi bao l©u, khi nµo b¾t ®Çu, khi nµo kÕt thóc vµ toµn bé dù ¸n bao giê hoµn thµnh. 1. X¸c ®Þnh c«ng viÖc cÇn thùc hiÖn Do khèi l-îng c«ng viÖc cña dù ¸n kh¸ lín, nªn ®-îc thùc hiÖn theo tr×nh tù sau: STT C«ng viÖc 1 Kh¶o s¸t ®Þa h×nh 2 Bè trÝ vÞ trÝ ®Æt s¶n phÈm 3 Tæ chøc ®Êu thÇu 4 Ký kÕt hîp ®ång víi ®¬n vÞ tróng thÇu 5 ThÈm ®Þnh thiÕt kÕ 6 Phª duyÖt thiÕt kÕ 7 NghiÖm thu B¶ng c¬ cÊu ph©n t¸ch c«ng viÖc (xem trong phÇn qu¶n trÞ ph¹m vi) 2. S¾p xÕp c«ng viÖc B¶ng s¾p xÕp c«ng viÖc cña dù ¸n Stt Tªn c«ng viÖc C«ng viÖc tr-íc A Häp toµn bé c¸c bªn cã liªn quan - B Kh¶o s¸t ®Þa h×nh A C Bè trÝ vÞ trÝ vµ thiÕt kÕ s¬ bé B D Häp thèng nhÊt ý t-ëng thiÕt kÕ C E LËp dù to¸n vÒ mÆt qu¶n lý C F ChuÈn bÞ hå s¬ mêi thÇu thiÕt kÕ Đỗ Thị Lệ Xuân - 7608 D, E 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 F1 Khu ®iÒu hµnh D, E F2 Khu röa xe vµ c¸c dÞch vô kÌm theo D, E F3 Tr¹m b¬m x¨ng D, E F4 Khu hÇm ®Ó xe D, E G Ph¸t hµnh hå s¬ mêi thÇu F G1 Khu ®iÒu hµnh F1 G2 Khu röa xe vµ c¸c dÞch vô kÌm theo F2 G3 Tr¹m b¬m x¨ng F3 G4 Khu hÇm ®Ó xe F4 H DuyÖt thÇu s¬ tuyÓn G H1 Khu ®iÒu hµnh G1 H2 Khu röa xe vµ c¸c dÞch vô kÌm theo G2 H3 Tr¹m b¬m x¨ng G3 H4 Khu hÇm ®Ó xe G4 I Tæ chøc ®Êu thÇu H I1 Khu ®iÒu hµnh H1 I2 Khu röa xe vµ c¸c dÞch vô kÌm theo H2 I3 Tr¹m b¬m x¨ng H3 I4 Khu hÇm ®Ó xe H4 K ChÊm thÇu I K1 Khu ®iÒu hµnh I1 K2 Khu röa xe vµ c¸c dÞch vô kÌm theo I2 K3 Tr¹m b¬m x¨ng I3 K4 Khu hÇm ®Ó xe I4 L Ký kÕt hîp ®ång víi ®¬n vÞ tróng thÇu K L1 Khu ®iÒu hµnh K1 L2 Khu röa xe vµ c¸c dÞch vô kÌm theo K2 L3 Tr¹m b¬m x¨ng K3 L4 Khu hÇm ®Ó xe K4 Đỗ Thị Lệ Xuân - 7608 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 M Nhµ thÇu thiÕt kÕ thùc hiÖn c«ng viÖc L N ThÈm ®Þnh, phª duyÖt thiÕt kÕ M O LËp dù to¸n chi phÝ M P Hoµn thiÖn b¶n quy ho¹ch dù ¸n M Q NghiÖm thu, thanh to¸n vµ bµn giao toµn bé b¶n quy ho¹ch cho chñ ®Çu t- P R Häp tæng kÕt dù ¸n Q 3. ¦íc tÝnh thêi gian thùc hiÖn B¶ng -íc tÝnh thêi gian thùc hiÖn §¬n vÞ tÝnh: Ngµy C«ng viÖc Tªn c«ng viÖc Thêi gian l¹c quan Thêi gian th-êng gÆp Thêi gian bi quan Thêi gian trung b×nh Ph-¬ng sai A Häp toµn bé c¸c bªn cã liªn quan 2 3 5 3.2 0.25 B Kh¶o s¸t ®Þa h×nh 39 42 45 42 1 C Bè trÝ vÞ trÝ vµ thiÕt kÕ s¬ bé 25 27 30 27.2 0.69 D Häp thèng nhÊt ý t-ëng thiÕt kÕ 2 3 4 3 0.1 E LËp dù to¸n vÒ mÆt qu¶n lý 5 7 10 1.2 0.69 F ChuÈn bÞ hå s¬ mêi thÇu thiÕt kÕ 9 13 15 12.7 1 F1 Khu ®iÒu hµnh 7 12 15 11.7 1.8 F2 Khu röa xe vµ c¸c dÞch vô kÌm theo 7 12 15 11.7 1.8 F3 Tr¹m b¬m x¨ng 5 9 15 9.3 2.8 F4 Khu hÇm ®Ó xe 9 12 15 12 1 G Ph¸t hµnh hå s¬ mêi thÇu 25 27 30 27.2 0.69 G1 Khu ®iÒu hµnh 25 27 30 27.2 0.69 G2 Khu röa xe vµ c¸c dÞch vô kÌm theo 23 25 30 25.5 1.36 G3 Tr¹m b¬m x¨ng 23 25 30 25.5 1.36 G4 Khu hÇm ®Ó xe 25 27 30 27.2 0.69 H DuyÖt thÇu s¬ tuyÓn 5 6 7 5.8 0.1 Đỗ Thị Lệ Xuân - 7608 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 H1 Khu ®iÒu hµnh 5 6 7 5.8 0.1 H2 Khu röa xe vµ c¸c dÞch vô kÌm theo 4 5 7 5.2 0.25 H3 Tr¹m b¬m x¨ng 4 5 7 5.2 0.25 H4 Khu hÇm ®Ó xe 5 6 7 5.8 0.1 I Tæ chøc ®Êu thÇu 15 18 20 17.8 0.69 I1 Khu ®iÒu hµnh 15 18 20 17.8 0.69 I2 Khu röa xe vµ c¸c dÞch vô kÌm theo 13 16 20 16.2 1.36 I3 Tr¹m b¬m x¨ng 13 16 20 16.2 1.36 I4 Khu hÇm ®Ó xe 15 18 20 17.8 0.69 K ChÊm thÇu 12 14 15 13.8 0.25 K1 Khu ®iÒu hµnh 12 14 15 13.8 0.25 K2 Khu röa xe vµ c¸c dÞch vô kÌm theo 10 12 15 12.2 0.69 K3 Tr¹m b¬m x¨ng 10 12 15 12.2 0.69 K4 Khu hÇm ®Ó xe 12 14 15 13.8 0.25 L Ký kÕt hîp ®ång víi ®¬n vÞ tróng thÇu 1 2 2 1.8 0.03 L1 Khu ®iÒu hµnh 1 2 2 1.8 0.03 L2 Khu röa xe vµ c¸c dÞch vô kÌm theo 1 1 2 1.2 0.03 L3 Tr¹m b¬m x¨ng 1 1 2 1.2 0.03 L4 Khu hÇm ®Ó xe 1 2 2 1.8 0.03 M Nhµ thÇu thiÕt kÕ thùc hiÖn c«ng viÖc 83 85 90 85.5 1.36 N ThÈm ®Þnh, phª duyÖt thiÕt kÕ 40 42 45 42.2 0.69 O LËp dù to¸n chi phÝ 15 18 21 18 1 P Hoµn thiÖn b¶n quy ho¹ch dù ¸n 7 8 10 8.2 0.25 Q NghiÖm thu, thanh to¸n vµ bµn giao toµn bé b¶n quy ho¹ch cho chñ ®Çu t- 4 5 7 5.2 0.25 R Häp tæng kÕt dù ¸n 1 1 2 1.2 0.03 290 321 358 316 9.07 Tæng Đỗ Thị Lệ Xuân - 7608 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Thêi gian dù tÝnh thùc hiÖn dù ¸n lµ: 316 ngµy Thêi gian dµi nhÊt hoµn thµnh dù ¸n lµ: 316 + 9.07 = 325.07, t-¬ng ®-¬ng víi 10 th¸ng 25 ngµy. C«ng thøc tÝnh: Thêi gian trung b×nh: te = (t0 + 4tm + tp)/6 Trong ®ã: te: Thêi gian trung b×nh (expected time) t0: Thêi gian l¹c quan (optimistic time) tm: Thêi gian nhiÒu kh¶ n¨ng nhÊt (most likely time) tp: Thêi gian bi quan (pessimistic time) Ph-¬ng sai: 2 = [(tp – t0)2]/36 §é lÖch chuÈn:  = (tp – t0)/6 Đỗ Thị Lệ Xuân - 7608 20
- Xem thêm -