Tài liệu Dự án mở cửa hàng photocopy

  • Số trang: 25 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 85 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Môc lôc Lêi nãi ®Çu............................................................................................................2 Ch¬ng I: Giíi thiÖu chung.............................................................................3 1. Néi dung ®Ò tµi..................................................................................................3 2. Gi¸o viªn híng dÉn............................................................................................3 Ch¬ng ii: Kh¶o s¸t hÖ thèng thùc..........................................................4 1. Qu¸ tr×nh qu¶n lý hå s¬ c¸n bé trong thùc tiÔn t¹i häc viÖn chÝnh trÞ qu©n sù. .4 1.1. Qu¸ tr×nh qu¶n lý mét hå s¬...........................................................................4 II. Nh÷ng vÊn ®Ò cã kh¶ n¨ng ®îc tin häc ho¸ ( kh¶ n¨ng ch¬ng tr×nh cã thÓ gi¶i quyÕt ®îc)..............................................................................................................5 Ch¬ng III. Ph©n tÝch hÖ thèng qu¶n lý.................................................6 1. M« t¶ hÖ thèng míi hÖ thèng.............................................................................6 2. C¸c chøc n¨ng c¬ b¶n cña hÖ thèng:..................................................................8 2.1. D÷ liÖu............................................................................................................8 2.2 - Tra cøu - T×m kiÕm........................................................................................8 2.3 - B¸o c¸o - Thèng kª........................................................................................9 II.2 - BiÓu ®å ph©n cÊp chøc n¨ng cña hÖ thèng qu¶n lý qu¸ tr×nh c«ng t¸c cña c¸n bé trong Häc ViÖn chÝnh trÞ qu©n sù..............................................................9 3. S¬ ®å chøc n¨ng nghiÖp vô..............................................................................10 3.1 BiÓu ®å luång d÷ liÖu møc khung c¶nh.........................................................10 3.1 BiÓu ®å luång d÷ liÖu møc khung c¶nh..........................................................11 3.2 BiÓu ®å luång d÷ liÖu møc ®Ønh.....................................................................11 3.3 BiÓu ®å luång d÷ liÖu møc díi ®Ønh..............................................................12 4. Ph©n tÝch, x¸c ®Þnh thùc thÓ.............................................................................14 4.1 C¸c qui t¾c chuÈn cña ph©n tÝch thiÕt kÕ d÷ liÖu............................................14 Ch¬ng IV:ThiÕt kÕ c¸c thùc thÓ (c¸c file d÷ liÖu.DBF )...........19 1. Thùc thÓ Danh môc chuyªn ngµnh ( File DM_CNG.DBF )...........................19 2. Thùc thÓ Danh môc trêng ®µo t¹o ( File DM_TDTAO.DBF ).........................19 3. Thùc thÓ Danh môc Chøc vô ( File DM_CVU.DBF )......................................19 4. Thùc thÓ Danh môc ®¬n vÞ – phßng ban ( File DM_DVI.DBF )...................19 5. Thùc thÓ Danh môc Tr×nh ®é v¨n ho¸ ( File DM_VHOA.DBF )...................20 6. Thùc thÓ Danh môc D©n téc ( File DM_DTOC.DBF )...................................20 7. Thùc thÓ Danh môc Khen thëng, kû luËt ( File DM_KTKL.DBF )................20 8. Thùc thÓ Hå s¬ ( File HOSO.DBF ).................................................................20 9. Thùc thÓ Khen thëng vµ kû luËt ( File KT_KLUAT.DBF )..............................21 10. Thùc thÓ Hu©n ch¬ng huy ch¬ng ( File HCHC.DBF )...................................21 11. Thùc thÓ Quan hÖ Gia ®×nh ( File QH_GDINH.DBF )..................................21 Ch¬ng V: PhÇn GIAO DIÖN CH¦¥NG TR×NH..............................................23 1.CËp nhËt danh môc chøc vô..............................................................................23 KÕt luËn................................................................................................................. 29 1 Lêi nãi ®Çu Trong x· héi hiÖn nay tin häc ®îc øng dông réng r·i trong nhiÒu lÜnh vùc vµ ®· ®a l¹i nhiÒu kÕt qu¶ tèt ®Ñp. Trong lÜnh vùc tÝnh to¸n víi kh¶ n¨ng tÝnh to¸n tèc ®é cao ®· gi¶i quyÕt ®îc nhiÒu bµi to¸n phøc t¹p, khèi lîng tÝnh to¸n lín mµ tõ tríc ®Õn nay vÉn cha thÓ gi¶i quyÕt ®îc b»ng tÝnh thñ c«ng. H¬n thÕ viÖc m« pháng c«ng viÖc cña con ngêi qua m¸y tÝnh ®· ®¹t ®îc mét tr×nh ®é cao. Mét trong c¸c lÜnh vùc ®îc ph¸t triÓn m¹nh vµ ®Õn hiÖn nay vÉn cã hiÖu qu¶ ®ã lµ c¸c hÖ thèng qu¶n lý d÷ liÖu. ViÖc qu¶n lý d÷ liÖu trªn m¸y tÝnh gióp cho qu¸ tr×nh xö lý ®îc nhanh chãng, chÝnh x¸c, tiÕt kiÖm thêi gian tÝnh to¸n vµ gi¶m thiÓu nh©n c«ng. Víi nh÷ng hÖ thèng nh vËy nã mang l¹i nhiÒu lîi Ých cho c¸c doanh nghiÖp. ë níc ta hiÖn nay, víi nhu cÇu x©y dùng mét ®Êt níc cã nÒn c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ mµ môc tiªu chiÕn lîc lµ ph¸t triÓn con ngêi. Ngoµi viÖc ph¸t triÓn kiÕn thøc chuyªn m«n nghiÖp vô trong khoa häc ngêi ta cßn quan t©m tíi vÊn ®Ò qu¶n lý tèt nh÷ng con ngêi trong c¸c lÜnh vùc ®ã. Cã qu¶n lý tèt th× míi ph¸t huy ®îc søc m¹nh cña tõng ngêi trong tõng khÝa c¹nh c«ng viÖc cña mét c¬ quan ®¬n vÞ. Víi thùc tÕ nh vËy ®ßi hái ph¶i cã mét c«ng t¸c qu¶n lý con ngêi tèt nh : biÕt ®îc hä lµ ai,cã n¨ng lùc ra sao… ®Ó ban tæ chøc tiÕn cö vµ s¾p xÕp c«ng viÖc cho phï hîp víi kh¶ n¨ng cña ngêi ®ã. Víi thùc tÕ ®ã, viÖc nghiªn cøu qu¸ tr×nh ho¹t ®éng, c«ng t¸c qu¶n lý c¸n bé t¹i Häc viÖn ChÝnh trÞ Qu©n Sù ®· tõng bíc ®a tin häc vµo qu¶n lý lµ mét yªu cÇu bøc thiÕt. N¾m b¾t ®îc nhu cÇu nµy, cïng víi kiÕn thøc cña em ®îc häc trong nhµ trêng, em ®· nhËn nghiªn cøu ®Ò tµi: “ X©y dùng ch¬ng tr×nh qu¶n lý qu¸ tr×nh c«ng t¸c cña c¸n bé trong Häc viÖn ChÝnh trÞ Qu©n Sù ” ®Ó lµm ®å ¸n tèt nghiÖp cña m×nh. Qua qu¸ tr×nh nghiªn cøu em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o NguyÔn MËu Uyªn ®· tËn t×nh híng dÉn, gióp ®ì em trong ®Þnh híng nghiªn cøu ®Ò tµi. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì cña Ban gi¸m ®èc, c¸c Phßng ban cña Häc viÖn chÝnh trÞ Qu©n Sù ®· gióp em trong viÖc nghiªn cøu m« h×nh thùc tÕ còng nh tµi liÖu tham kh¶o ®Ó em cã thÓ lµm ®å ¸n. C¸m ¬n sù gióp ®ì cña gia ®×nh, b¹n bÌ ®· trî gióp vµ ®éng viªn em trong suèt qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®å ¸n. Ch¬ng I: Giíi thiÖu chung 1. Néi dung ®Ò tµi X©y dùng ch¬ng tr×nh qu¶n lý qu¸ tr×nh c«ng t¸c cña c¸n bé trong Häc viÖn ChÝnh trÞ Qu©n sù 2. Gi¸o viªn híng dÉn NguyÔn MËu Uyªn 2 Ch¬ng ii: Kh¶o s¸t hÖ thèng thùc 1. Qu¸ tr×nh qu¶n lý hå s¬ c¸n bé trong thùc tiÔn t¹i häc viÖn chÝnh trÞ qu©n sù C«ng viÖc chñ yÕu lµ khi cã mét c¸n bé ®îc ph©n c«ng vÒ häc viÖn c«ng t¸c, hay thuyªn chuyÓn c«ng t¸c th× ban c¸n bé cña häc viÖn ph¶i xem xÐt hå s¬ cña ®ång chÝ ®ã ®Ó n¾m ®îc lý lÞch, b»ng cÊp cña ®ång chÝ míi tíi, vµ quan träng h¬n lµ n¾m ®îc qu¸ tr×nh c«ng t¸c cña ®ång chÝ ®ã. Víi viÖc xem xÐt nµy vµ th«ng qua §¶ng uû th× tiÕn hµnh ph©n c«ng c«ng t¸c cho ®ång chÝ ®ã trong c¸c c«ng viÖc mµ ®ång chÝ ®ã ®¶m nhiÖm ®îc. Do vËy ban c¸n bé cña Häc viÖn ph¶i lu l¹i hå s¬ ®ã. Trong qu¸ tr×nh c«ng t¸c cña ®ång chÝ nµy ®îc theo dâi vµ ®îc bæ sung dÇn dÇn. Sau mét n¨m th× ban c¸n bé cÊp ph¸t mÉu biÓu bæ sung lý lÞch cña c¸ nh©n. Tõ ®©y ®Ó lÊy c¨n cø cho ban c¸n bé tiÕn hµnh bæ sung vµo hå s¬ c¸n bé. 1.1. Qu¸ tr×nh qu¶n lý mét hå s¬ Hå s¬ ®îc qu¶n lý ®ång thêi víi mét ®ång chÝ nµo ®ã t¹i mét ®¬n vÞ. ViÖc qu¶n lý ®îc thùc hiÖn b¾t ®Çu tõ khi c¸n bé ®ã vÒ ®¬n vÞ c«ng t¸c, vµ trong suèt qu¸ tr×nh c«ng t¸c hå s¬ ®îc ban c¸n bé qu¶n lý mét c¸ch tØ mØ. Vµ qu¸ tr×nh nµy ®îc kÕt thóc vµ lu l¹i cho tíi khi c¸n bé chuyÓn c«ng t¸c hay vÒ nghØ hu. Hå s¬ ®îc cËp nhËt l¹i khi c¸n bé ®ã cã nh÷ng thay ®æi nh sau: - Khi c¸n bé ®ã lËp gia ®×nh - Khi c¸n bé ®ã cã con - Khi c¸n bé ®ã ®îc ®i häc - Khi c¸n bé ®ã lªn qu©n hµm - Khi c¸n bé ®ã ®îc khen thëng, hay bÞ kû luËt - Khi c¸n bé ®ã chuyÓn vÞ trÝ c«ng t¸c ngay t¹i Häc viÖn - Khi c¸n bé ®ã vÒ hu… ViÖc cËp nhËt nµy lµ rÊt thêng xuyªn vµ liªn tôc, sau mçi n¨m thêng hay cã nh÷ng thay ®æi c¬ b¶n nh ë trªn. 3 II. Nh÷ng vÊn ®Ò cã kh¶ n¨ng ®îc tin häc ho¸ ( kh¶ n¨ng ch¬ng tr×nh cã thÓ gi¶i quyÕt ®îc) Víi mét c¬ cÊu tæ chøc vµ ho¹t ®éng nh trªn ta nhËn thÊy cã thÓ tin häc ho¸ ®îc mét sè c«ng ®o¹n hay ta cã thÓ viÕt ch¬ng tr×nh hç trî thay thÕ mét sè c«ng viÖc nh sau: Chóng ta cã thÓ tin häc ho¸ qu¸ tr×nh qu¶n lý hå s¬ c¸n bé. ViÖc lu th«ng tin vÒ lý lÞch còng nh qu¸ tr×nh c«ng t¸c cña mäi ®èi tîng trong häc viÖn Qu¶n lý qu¸ tr×nh bæ sung cËp nhËt hå s¬. Tõ nh÷ng th«ng tin ®ã ch¬ng tr×nh cã thÓ ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh tra cøu vÒ th«ng tin cña mäi c¸n bé khi cã nhu cÇu mét c¸ch nhanh chãng chÝnh x¸c. Ch¬ng tr×nh lu ®îc th«ng tin vÒ tÊt c¶ c¸c mÆt cña c¸n bé. Víi nh÷ng c«ng viÖc ®ã gióp cho qu¸ tr×nh qu¶n lý ®îc nhanh chãng chÝnh x¸c h¬n, kh«ng rêm rµ nhiÒu sæ s¸ch. Gi¶m bít ®îc mét sè nh©n c«ng lµm thñ c«ng qu¶n lý b»ng giÊy tê. T¹o mét c¬ së gióp cho viÖc bæ nhiÖm c¸c vÞ trÝ phï hîp víi kh¶ n¨ng vµ n¨ng lùc cña mçi ngêi. 4 Ch¬ng III. Ph©n tÝch hÖ thèng qu¶n lý Lµ c«ng t¸c chuyªn m«n cña bé phËn qu¶n lý tæ chøc c¸n bé. Theo ®ã toµn bé qu¸ tr×nh liªn quan ®Õn nh©n sù, bao gåm viÖc tuyÓn dông, qu¶n lý hå s¬, lý lÞch. Còng nh cung cÊp c¸c th«ng tin cÇn thiÕt liªn quan cho ban l·nh ®¹o qu¶n lý vÒ: - N¨ng lùc chuyªn m«n cña c¸n bé. - Th«ng tin vÒ tr×nh ®é qu¶n lý cña c¸n bé. - Tuæi ®êi cña c¸n bé. - Chøc vô cña c¸n bé. - Th©m niªn c«ng t¸c cña c¸n bé. - ……… Qu¶n lý nh©n sù th«ng thêng ®îc mét bé phËn phßng ban qu¶n lý c¸n bé chÞu tr¸ch nhiÖm. Phßng ban nµy lµ Ban c¸n bé ( ®èi víi Häc viÖn chÝnh trÞ qu©n sù ) cßn ë c¸c c¬ quan xÝ nghiÖp kh¸c thêng lµ phßng tæ chøc c¸n bé - tiÒn l¬ng. 1. M« t¶ hÖ thèng míi hÖ thèng M« t¶ c«ng viÖc Khi tuyÓn dông mét c¸n bé míi Th«ng tin cè ®Þnh c¬ b¶n vÒ b¶n th©n cña c¸n bé lµ nh÷ng th«ng tin kh«ng thay ®æi, vÒ nguyªn t¾c lµ kh«ng thay ®æi. Nã g¾n liÒn víi mçi b¶n th©n ,víi mçi c¸n bé ®Ó x¸c ®Þnh sù kh¸c biÖt gi÷a ngêi nµy vµ ngêi kh¸c. VÝ dô: Hä tªn, ngµy sinh, n¬i sinh, quª qu¸n, n¬i ®¨ng ký hé khÈu thêng tró,sè chøng minh th ....... Khi cã nh÷ng th«ng tin thay ®æi liªn quan ®Õn mét nhiÖm vô Th«ng tin biÕn ®éng vÒ b¶n th©n c¸n bé: lµ nh÷ng th«ng tin biÕn ®æi g¾n liÒn víi mçi c¸n bé, nh»m m« t¶ nh÷ng qu¸ tr×nh thay ®æi cña b¶n th©n VÝ dô : Qóa tr×nh ®µo t¹o tiÕp chuyªn m«n, b»ng cÊp, lý luËn chÝnh trÞ, ….. Th«ng tin biÕn ®éng vÒ quan hÖ gi÷a c¸n bé vµ ®¬n vÞ c«ng t¸c lµ nh÷ng th«ng tin biÕn ®éng g¾n liÒn víi c¸n bé vµ ®¬n vÞ c«ng t¸c. VÝ dô : ChuyÓn sang phßng ban (®¬n vÞ) kh¸c, khen thëng, kû luËt, th¨ng chøc....... Nh÷ng th«ng tin thay ®æi liªn quan ®Õn mçi c¸n bé cã hai lo¹i chÝnh nh sau : 5 a. Th«ng tin bæ sung : lµ nh÷ng th«ng tin cïng lo¹i mµ c¸i ®îc cËp nhËt vµo sau cã tÝnh bæ sung cho c¸i ®· cã tríc nã. VÝ dô :Th«ng tin vÒ quan hÖ gia ®×nh, con c¸i..... b. Th«ng tin nhÊt thêi : lµ nh÷ng th«ng tin cïng lo¹i mµ c¸i ®îc cËp nhËt vµo sau mµ lµm mÊt ý nghÜa vµ hiÖu lùc c¸i ®· cã s¾n tríc nã. VÝ dô : Tr×nh ®é chuyªn m«n thay ®æi, chøc vô... Bªn c¹nh ®ã ngêi lao ®éng còng cã nh÷ng tr¸ch nhiÖm ®èi víi ®¬n vÞ, c¬ quan mµ m×nh ®ang c«ng t¸c. VÝ dô : Cè g¾ng hoµn thµnh tèt c¸c c«ng viÖc nh nhiÖm vô, chuyªn m«n ®îc giao. §¸p øng mäi nhu cÇu c«ng viÖc trong chuyªn m«n cña m×nh…. Khi cã yªu cÇu th«ng tin tra cøu Tra cøu hå s¬ cña c¸n bé , qu¸ tr×nh lµm viÖc phôc vô cho ®¬n vÞ Thèng kª, ®¸nh gi¸ qu¸ tr×nh lµm viÖc nh khen thëng, kû luËt Thèng kª theo c¸c yªu cÇu ®ùoc ®Æt ra Thèng kª - B¸o c¸o. Thèng kª b¸o c¸o vÒ sè lîng c¸n bé trong ®¬n vÞ. Thèng kª b¸o c¸o vÒ tr×nh ®é c¸n bé trong ®¬n vÞ. Thèng kª b¸o c¸o viÖc s¾p xÕp lao ®éng trong c¬ quan, ®¬n vÞ……. 2. C¸c chøc n¨ng c¬ b¶n cña hÖ thèng: 2.1. D÷ liÖu 2.1.1. CËp nhËt c¸c tõ ®iÓn d÷ liÖn Lµ c¸c danh môc tõ ®iÓn d÷ liÖu liªn quan. VÝ dô: Danh môc ®¬n vÞ (phßng ban). Danh môc chøc vô … 2.1.2. CËp nhËt th«ng tin vÒ s¬ yÕu lý lÞch cña c¸n bé c«ng nh©n viªn + C¸c th«ng tin cÇn qu¶n lý vÒ b¶n th©n nh : Hä vµ tªn, ngµy th¸ng n¨m sinh, n¬i sinh, giíi tÝnh, quª qu¸n, n¬i ®¨ng ký hé khÈu thêng tró, tr×nh ®é chuyªn m«n …… + C¸c th«ng tin cÇn qu¶n lý vÒ quan hÖ gia ®×nh: Mçi ngêi trong gia ®×nh nh : bè, mÑ, anh, chÞ, em, vî, chång, con ®Òu qu¶n lý c¸c th«ng tin nh sau: hä vµ tªn, ngµy th¸ng n¨m sinh, n¬i sinh, nguyªn qu¸n, nghÒ nghiÖp…. + C¸c th«ng tin vÒ qu¸ tr×nh c«ng t¸c, hÖ sè l¬ng, chøc vô, c«ng viÖc: -Tªn c¬ quan ®¬n vÞ , thêi gian c«ng t¸c (tõ ngµy - ®Õn ngµy) 6 -Chøc vô (tªn chøc vô, thêi gian tõ ngµy - ®Õn ngµy) -HÖ sè l¬ng (tõ ngµy - ®Õn ngµy). Khen thëng - Kû luËt + Khen thëng vµ kû luËt (CÊp ra quyÕt ®Þnh, ngµy, lý do, quyÕt ®Þnh sè,…) 2.2 - Tra cøu - T×m kiÕm + Tra cøu theo hå s¬ lý lÞch. + Tra cøu theo tªn. + Tra cøu theo tõng ®¬n vÞ phßng ban. + Tra cøu theo chøc danh. + Tra cøu theo c¸c sè liÖu tæng hîp. 2.3 - B¸o c¸o - Thèng kª + Thèng kª B¸o c¸o vÒ tr×nh ®é ngêi lao ®éng trong ®¬n vÞ. + Thèng kª B¸o c¸o vÒ møc thu nhËp chung cña nh©n sù trong ®¬n vÞ. + Thèng kª B¸o c¸o vÒ sè lao ®éng nam (n÷) trong ®¬n vÞ. + Thèng kª B¸o c¸o vÒ §¶ng viªn/ §oµn viªn trong ®¬n vÞ. + Thèng kª B¸o c¸o theo tõng ®é tuæi cña ngêi lao ®éng trong ®¬n vÞ. + Thèng kª B¸o c¸o theo th©m niªn c«ng t¸c trong ®¬n vÞ. II.2 - BiÓu ®å ph©n cÊp chøc n¨ng cña hÖ thèng qu¶n lý qu¸ tr×nh c«ng t¸c cña c¸n bé trong Häc ViÖn chÝnh trÞ qu©n sù Qu¶n lý Qóa Tr×nh c«ng t¸c cña c¸n bé trong HVCTQS Tõ §iÓn DL Dm Phßng Dm Qu©n Hµm Dm Chøc vô Qu¶n lý hå s¬ Tra cøu, T×m kiÕm B¸o c¸o, Thèng kª CËp nhËt HS Tra cøu theo lý lÞch Danh s¸ch c¸n bé Bæ sung hå s¬ Tra cøu theo qu©n hµm Theo phßng ban ChuyÓn c«ng t¸c Tra cøu theo Chøc vô 7 BiÓu ®å ph©n cÊp chøc n¨ng 3. S¬ ®å chøc n¨ng nghiÖp vô Mét s¬ ®å dßng d÷ liÖu (DFD: Data Flow Diagram) lµ mét kü thuËt vÏ ra luång th«ng tin vµ nh÷ng biÕn ®æi ®îc ¸p dông khi d÷ liÖu ®i tõ ®Çu vµo ®Õn ®Çu ra. DFD cã thÓ dïng ®Ó biÓu diÔn cho mét hÖ thèng hay mét phÇn mÒm bÊt kú ë møc trõu tîng nµo. ViÖc ®a ra vµ lµm mÞn DFD cho phÐp ta hiÓu s©u thªm vÒ hÖ thèng. §Ó thÓ hiÖn ®îc biÓu ®å DFD ta cã mét sè ký hiÖu c¬ b¶n cÇn hiÓu râ tríc ®îc thÓ hiÖn nh sau: Tõ s¬ ®å chøc n¨ng nghiÖp vô chóng ta thÊy mét ®iÓm chung cña c¸c chøc n¨ng lµ ®Òu cã chøc n¨ng qu¶n trÞ ngêi dïng do vËy ®Ó thèng nhÊt trong toµn bé hÖ thèng em x©y dùng s¬ ®å dßng d÷ liÖu cña chøc n¨ng qu¶n trÞ ngêi dïng thµnh mét chøc n¨ng chung. Thùc thÓ ngoµi Ngêi s¶n xuÊt hay ngêi tiªu thô th«ng tin, n»m ngoµi hÖ thèng ®îc m« t¶ PhÐp biÕn ®æi th«ng tin n»m trong hÖ thèng ®îc m« t¶ TiÕn tr×nh Kho¶n môc d÷ liÖu Kho¶n môc d÷ liÖu hay tËp hîp kho¶n môc d÷ liÖu, ®Çu mòi tªn lµ híng cña luång d÷ liÖu. Kho d÷ liÖu ®îc lu tr÷ ®Ó dïng cho mét hay nhiÒu tiÕn tr×nh. Kho d÷ liÖu H×nh 3.18. Ký ph¸p s¬ ®å dßng d÷ liÖu c¬ b¶n 8 3.1 BiÓu ®å luång d÷ liÖu møc khung c¶nh BiÓu ®å luång d÷ liÖu møc khung c¶nh cho ta c¸i nh×n kh¸i qu¸t vÒ qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña hÖ thèng. Th«ng tin CBCNV Nh©n sù HÖ thèng qu¶n lý nh©n sù §¸p øng Yªu cÇu th«ng tin Ban L·nh §¹o Gi¶i thÝch s¬ bé: Yªu cÇu th«ng tin T¸c nh©n ngoµi: Nh©n sù sÏ cung cÊp th«ng tin cña b¶n th©n m×nh cho ”HÖ thèng qu¶n lý nh©n sù (Ban c¸n bé ) cËp nhËt vµ xö lý. T¸c nh©n ngoµi: Ban l·nh ®¹o ®a c¸c yªu cÇu th«ng tin cho hÖ thèng vµ nhËn ®îc c¸c b¸o c¸o hay kÕt qu¶ tr¶ lêi tõ hÖ thèng. 3.2 BiÓu ®å luång d÷ liÖu møc ®Ønh Ban l·nh ®¹o B¸o c¸o, Thèng kª Tra cøu, T×m kiÕm Hå s¬ Nh©n sù Gi¶i thÝch: D÷ liÖu TG D÷ liÖu C¸c Dm Qu¶n lý hå s¬ Khen thëng - Kû luËt - Khi th«ng tin vÒ Nh©n sù ®îc chuyÓn vµo hÖ thèng, chøc n¨ng D÷ liÖu (Th«ng tin lý lÞch CBCNV) sau khi ph©n lo¹i vµ xö lý sÏ ®a th«ng tin vµo kho Hå s¬ vµ Hå s¬ lu. Chøc n¨ng Qu¶n lý dùa vµo th«ng tin cã ®îc tõ d÷ liÖu cña nh©n sù sÏ thùc hiÖn viÖc l tr÷ vµ qu¶n lý. Chøc n¨ng Tra cøu,T×m kiÕm nhËn c¸c th«ng tin yªu cÇu ®ßi hái tõ hÖ thèng vµ t¸c nh©n ngoµi lµ Ban l·nh 9 ®¹o, hÖ thèng sÏ tiÕn hµnh xö lý vµ t×m kiÕm trong c¸c kho d÷ liÖu vµ tr¶ vÒ kÕt qu¶. Chøc n¨ng B¸o c¸o, thèng kª nhËn yªu cÇu tõ t¸c nh©n ngoµi Ban l·nh ®¹o sau khi xö lý nã ®a ra c¸c b¸o biÓu. 3.3 BiÓu ®å luång d÷ liÖu møc díi ®Ønh 3.3.1. Chøc n¨ng d÷ liÖu TËp c¸c danh môc tõ ®iÓn d÷ liÖu Tõ ®iÓn d÷ liÖu Nh©n sù Th«ng tin c¸ nh©n CËp nhËt hå s¬ Hå s¬ KT-KluËt Khen thëng - kû luËt Gi¶i thÝch: - Th«ng tin cña nh©n sù ®îc ®a vµo hÖ thèng ,chøc n¨ng CËp nhËt hå s¬ sÏ lu tr÷ th«ng tin cña c¸ nh©n vµ mèi quan hÖ gia ®×nh cña c¸ nh©n ®ã. - ë ®©y cã mét chøc n¨ng ®Æc biÖt ®ã lµ chøc n¨ng cËp nhËp tõ ®iÓn d÷ liÖu. §Ó hiÓu r»ng t¹i sao l¹i cã mét chøc n¨ng nh vËy th× chóng ta h·y ph©n tÝch xem nh÷ng th«ng tin liªn quan chung nhÊt ®èi víi rÊt nhiÒu c¸n bé c«ng nh©n viªn. H¬n thÕ n÷a lµ sè th«ng tin ®ã Ýt khi bÞ thay ®æi. Mét d©n téc cã rÊt nhiÒu ngêi (nh©n sù) nªn ta ®a ra danh môc D©n téc. (VÝ du: D©n téc: Kinh) …. Vµ c¸c danh môc kh¸c còng nh vËy. Cho nªn ta cã chøc n¨ng Tõ ®iÓn d÷ liÖu. 3.3.2. Chøc n¨ng tra cøu t×m kiÕm: Dm §¸p øng yªu cÇu Dm tõ ®iÓn Tra cøu, t×m kiÕm C¸c yªu cÇu Hå s¬ Th«ng tin vÒ nh©n sù 10 Ban l·nh ®¹o Gi¶i thÝch: - Chøc n¨ng Tra cøu, t×m kiÕm sÏ nhËn ®îc c¸c th«ng tin yªu cÇu tõ hÖ thèng vµ t¸c nh©n ngoµi Ban l·nh ®¹o. Nã thùc hiÖn ph©n lo¹i th«ng tin. Tuú thuéc vµo th«ng tin yªu cÇu vÒ hå s¬ lý lÞch, ...nã sÏ tiÕn hµnh tra cøu t×m kiÕm trong c¸c kho d÷ liÖu t¬ng øng. 3.3.3.Chøc n¨ng b¸o c¸o, thèng kª: KT-KluËt Danh s¸ch CB B¸o c¸o, thèng kª B¸o biÓu C¸c yªu cÇu Hå s¬ Ban l·nh ®¹o Gi¶i thÝch: Khi nhËn ®îc c¸c th«ng tin yªu cÇu, chøc n¨ng B¸o c¸o thèng kª sÏ tiÕn hµnh ph©n lo¹i th«ng tin vµ x¸c ®Þnh lÊy d÷ liÖu ë kho nµo ®Ó xö lý.Sau ®ã nã ®a ra c¸c B¸o c¸o thèng kª phï hîp. Tuú thuéc vµo ®Æc thï cña c«ng ty sö dông ch¬ng tr×nh qu¶n lý nµy. 4. Ph©n tÝch, x¸c ®Þnh thùc thÓ T¬ng øng trªn lµ s¬ ®å dßng d÷ liÖu vµ c«ng viÖc cña c¸c chøc n¨ng cña hÖ thèng vµ toµn bé hÖ thèng. Nã kh¸i qu¸t c«ng viÖc cña hÖ thèng theo c¸c chøc n¨ng ph©n nhá ®Ó dÔ dµng ®i vµo ph©n tÝch n¾m b¾t c«ng viÖc cña hÖ thèng vµ c¸c chøc n¨ng cña hÖ thèng ®Ó tiÕn hµnh tin häc ho¸ ®a tõng bíc vµo ch¬ng tr×nh. Nhng mét bíc rÊt quan träng trong viÖc thiÕt lËp hÖ thèng lµ x¸c ®Þnh ®îc th«ng tin cÇn ph¶i lu tr÷ ®Ó phôc vô cho hÖ thèng ®¶m b¶o ®Çy ®ñ th«ng tin, tiÖn tra cøu, ®¶m b¶o tèi u vÒ lu tr÷. §Ó ®¶m b¶o tèt ta ph¶i tõng bíc ph©n tÝch vµ thiÕt kÕ hÖ thèng lu tr÷ d÷ liÖu. 4.1 C¸c qui t¾c chuÈn cña ph©n tÝch thiÕt kÕ d÷ liÖu 4.1.1. Kh¸i qu¸t vÒ m« h×nh d÷ liÖu §èi víi viÖc thiÕt kÕ vµ x©y dùng c¸c hÖ thèng th«ng tin qu¶n lý chóng ta cÇn xö lý c¸c file d÷ liÖu. Nh÷ng file nµy gåm nhiÒu b¶n ghi (record) cã cïng mét cÊu tróc x¸c ®Þnh (lo¹i b¶n ghi). §ång thêi mçi b¶n ghi ®îc chia thµnh c¸c trêng d÷ liÖu (field). Mét c¬ së d÷ liÖu lµ mét hÖ thèng c¸c file d÷ liÖu, mçi file nµy cã 11 cÊu tróc b¶n ghi kh¸c nhau nhng vÒ mÆt néi dung cã quan hÖ kh¸c nhau. Mét hÖ qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu lµ mét hÖ thèng qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh c¸c file d÷ liÖu. Nãi chung mét hÖ qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu thêng cã nh÷ng ®Æc tÝnh sau: 1. Cã tÝnh ®éc lËp víi c¸c c«ng cô lu tr÷. 2. Cã tÝnh ®éc lËp víi c¸c ch¬ng tr×nh phÇn mÒm cña ngêi sö dông. 3. Cã kh¶ n¨ng khai th¸c tèt tiÒm n¨ng cña m¸y. 4. Ngêi dïng cã kiÕn thøc tèi thiÓu còng cã thÓ sö dông ®îc hÖ nµy. 5. §¶m b¶o an toµn b¶o mËt d÷ liÖu. 6. ThuËn lîi vµ mÒm dÎo trong viÖc bæ sung, lo¹i bá. 7. Gi¶m bít sù d thõa d÷ liÖu trong lu tr÷. Trong qu¸ tr×nh thiÕt kÕ vµ x©y dùng c¸c hÖ qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu, ngêi ta cÇn c¸c m« h×nh c¬ së d÷ liÖu thÓ hiÖn c¸c mèi quan hÖ b¶n chÊt cña d÷ liÖu, c¸c d÷ liÖu nµy l¹i ph¶n ¸nh c¸c mèi quan hÖ cña c¸c thùc thÓ trong thÕ giíi thùc. Cã thÓ nãi m« h×nh d÷ liÖu ph¶n ¸nh c¸c khÝa c¹nh cÊu tróc logic mµ kh«ng ®i vµo c¸c khÝa c¹nh vËt lý cña c¸c c¬ së d÷ liÖu. Khi x©y dùng c¸c m« h×nh d÷ liÖu cÇn ph¶i ph©n biÖt c¸c thµnh phÇn c¬ b¶n sau: + Thùc thÓ (entity): Lµ ®èi tîng trong thùc tÕ mµ chóng ta cÇn m« t¶ c¸c ®Æc trng cña nã. + Thuéc tÝnh (attribute): ®ã lµ c¸c d÷ liÖu thÓ hiÖn c¸c ®Æc trng thùc thÓ. + Quan hÖ (relationship): §ã lµ c¸c mèi quan hÖ logic gi÷a c¸c thùc thÓ. Ba thµnh phÇn ®îc thÓ hiÖn ë hai møc sau: + Møc lo¹i d÷ liÖu (type):Lµ sù kh¸i qu¸t c¸c rµng buéc, c¸c thuéc tÝnh, c¸c thùc thÓ cô thÓ. + Møc thÓ hiÖn: Lµ mét rµng buéc cô thÓ, hoÆc lµ gi¸ trÞ thuéc tÝnh, hoÆc lµ mét thùc thÓ cô thÓ. YÕu tè quan träng nhÊt cña cÊu tróc d÷ liÖu lµ d¹ng cÊu tróc d÷ liÖu mµ trong ®ã c¸c mèi quan hÖ gi÷a c¸c d÷ liÖu lu tr÷ ®îc m« t¶. Ta thÊy r»ng lo¹i d÷ liÖu nÒn t¶ng lµ c¸c mèi quan hÖ. Bëi v× c¸c rµng buéc lµ b¶n chÊt cña cÊu tróc c¬ së d÷ liÖu. V× thÕ dùa trªn viÖc x¸c ®Þnh c¸c rµng buéc gi÷a c¸c lo¹i d÷ liÖu ®îc cho nh thÕ nµo mµ chóng ta ph©n lo¹i m« h×nh d÷ liÖu. Trªn thùc tÕ ta ph©n biÖt ba m« h×nh d÷ liÖu: + M« h×nh d÷ liÖu m¹ng: Lµ m« h×nh d÷ liÖu mµ trong ®ã thÓ hiÖn trùc tiÕp c¸c rµng buéc tïy ý gi÷a hai b¶n ghi. + M« h×nh d÷ liÖu quan hÖ: Lµ m« h×nh d÷ liÖu mµ trong ®ã c¸c rµng buéc ®îc thÓ hiÖn qua c¸c mèi quan hÖ (B¶ng). 12 + M« h×nh d÷ liÖu khèi: §èi víi bµi to¸n lín theo thêi gian th× m« h×nh d÷ liÖu quan hÖ kh«ng ®¸p øng ®îc (Nã lµ m« h×nh cã cÊu tróc tuyÕn tÝnh). M« h×nh d÷ liÖu khèi cã cÊu tróc phi tuyÕn vµ ®éng. Ta cã thÓ hiÓu m« h×nh d÷ liÖu khèi lµ mét chång c¸c b¶ng cã quan hÖ. Chång c¸c b¶ng quan hÖ ®ã t¹o thµnh mét khèi. Tãm l¹i ta cã thÓ ®a ra mét kÕt luËn nhá vÒ viÖc nghiªn cøu m« h×nh d÷ liÖu sau: M« h×nh d÷ liÖu lµ c«ng cô rÊt tiÖn lîi ®Ó m« t¶ cÊu tróc logic cña c¸c d÷ liÖu. Nh vËy ë møc ®é logic cña m« h×nh nµy bao gåm c¸c file ®îc biÓu diÔn díi d¹ng c¸c b¶ng. Do ®ã ®¬n vÞ cña c¬ së d÷ liÖu quan hÖ lµ c¸c b¶ng. 4.1.2. C¸c mèi quan hÖ c¬ b¶n cña c¬ së d÷ liÖu §Ó nghiªn cøu vµ n¾m b¾t ®îc ho¹t ®éng cña hÖ thèng còng nh kh¸i qu¸t ho¸ (m« h×nh ho¸) ®îc m« h×nh d÷ liÖu, ®ßi hái viÖc ®Çu tiªn ph¶i kh¶o s¸t hÖ thèng víi môc ®Ých n¾m b¾t ®îc c¸c phÇn viÖc kh¸c nhau cña hÖ thèng cÇn ph¶i gi¶i quyÕt, ph¶i lµm râ ®îc mèi quan hÖ c¸c phÇn viÖc ®ã, thÊy ®îc d÷ liÖu ®Çu vµo vµ ®Çu ra cña tõng phÇn viÖc. Tõ khi hÖ thèng ho¹t ®éng ta chØ ®îc biÕt c¸c phÇn c«ng viÖc nh mét “hép ®en”, cã nghÜa lµ chØ ®îc biÕt c¸c th«ng tin ®Çu vµo vµ kÕt qu¶ ®Çu ra, kh«ng biÕt cô thÓ c¸c quy tr×nh xö lý trong “hép ®en” ®ã. Nªn c«ng viÖc t×m thÊy c¸c mèi quan hÖ nµy gäi lµ bíc kh¶o s¸t hÖ thèng thùc, nã rÊt quan träng vµ t¹o tiÒn ®Ò ®Ó c¨n cø vµo ®ã n¾m b¾t ®îc toµn bé ho¹t ®éng cña hÖ thèng thùc. §Ó thùc hiÖn tèt vµ ®a ra mét m« h×nh cô thÓ ®ßi hái ngêi lµm c«ng t¸c kh¶o s¸t ph¶i cã mét c¸i nh×n tæng qu¸t. Bíc kh¶o s¸t nµy cã tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh ®Õn c¸c phÇn viÖc tiÕp sau, cã kh¶o s¸t tèt th× míi ®a ra ®îc m« h×nh tèi u, tõ ®ã thiÕt lËp c¸c gi¶i ph¸p tèi u vµ kh¶ thi, kh¾c phôc ®îc c¸c ®iÓm yÕu cña hÖ thèng cò ®ang ho¹t ®éng. Trªn thùc tÕ tån t¹i 3 lo¹i quan hÖ trªn c¬ së d÷ liÖu: a. Quan hÖ 1-1: Hai kiÓu thùc thÓ A vµ B gäi lµ c¸c quan hÖ 1-1 nÕu víi mét phÇn tö trong thùc thÓ A tån t¹i ®óng mét phÇn tö nh vËy trong thùc thÓ B vµ ngîc l¹i. Quan hÖ 1-1 nãi ®óng h¬n lµ sù më réng nÕu ta coi thc thÓ C lµ sù hîp nhÊt cña hai thùc thÓ A vµ B th× (sè phÇn tö trong C ) = (sè phÇn tö trong A) + (sè phÇn tö trong B ). §iÒu ®ã nãi nªn r»ng quan hÖ 1-1 chØ lµ sù ghÐp l¹i cña hai thùc thÓ A vµ B thµnh mét thùc thÓ C cã kÝch thíc lín h¬n. 13 b. Quan hÖ 1-n: Hai kiÓu thùc thÓ A vµ B ®îc gäi lµ quan hÖ 1- n nÕu víi mét phÇn tö trong thùc thÓ A th× cã thÓ tån t¹i nhiÒu phÇn tö t¬ng øng trong thùc thÓ B nhng víi mçi phÇn tö trong thùc thÓ B th× chØ tån t¹i ®óng mét phÇn tö trong thùc thÓ A. Quan hÖ 1- n ®îc ¸p dông ®Ó thÓ hiÖn d÷ liÖu cña mét phÇn tö trong mét thùc thÓ (thùc thÓ gèc ®èi víi phÇn tö ®ã) nhng cã mÆt nhiÒu lÇn trong c¸c thùc thÓ kh¸c (thùc thÓ quan hÖ). c. Quan hÖ n-n: Hai kiÓu thùc thÓ A vµ B ®îc gäi lµ cã quan hÖ n – n nÕu mçi phÇn tö trong thùc thÓ A cã thÓ tån t¹i nhiÒu phÇn tö nh vËy trong thùc thÓ B vµ ngîc l¹i, mçi phÇn tö trong thùc thÓ B còng cã thÓ tån t¹i nhiÒu phÇn tö nh vËy trong thùc thÓ A. Quan hÖ n - n ®îc ¸p dông víi nhiÒu c¬ së mµ c¸c phÇn tö cã mÆt c¶ trong hai thùc thÓ vµ sè lîng kh«ng chØ lµ mét mµ cã thÓ nhiÒu. Trong ba lo¹i quan hÖ trªn th× ta nhËn thÊy quan hÖ quan träng nhÊt lµ quan hÖ 1- n, bëi v× quan hÖ 1-1 ch¼ng qua lµ sù céng l¹i cña hai thùc thÓ thµnh mét thùc thÓ thø ba lín h¬n, cßn quan hÖ n - n th× cã thÓ ph©n tÝch ®a vÒ thµnh nhiÒu quan hÖ 1- n. Nh vËy ®Ó ®a ra ®îc m« h×nh d÷ liÖu cho mét bµi to¸n cô thÓ ®ßi hái ph¶i thiÕt lËp ®îc ®Çy ®ñ c¸c quan hÖ gi÷a c¸c phÇn tö trong thùc thÓ. C¸c mèi quan hÖ ®îc thiÕt lËp ®óng sÏ t¹o cho viÖc lu tr÷ d÷ liÖu mét c¸ch toµn vÑn, ®Çy ®ñ, gióp cho c«ng t¸c xö lý, tra cøu trªn nã dÔ dµng ®¶m b¶o chÝnh x¸c. §Ó x¸c ®Þnh tèt c¸c mèi quan hÖ gi÷a c¸c thùc thÓ trong hÖ thèng ®ßi hái ph¶i c¨n cø vµo c¸c ®iÒu kiÖn sau: + X¸c ®Þnh ®îc c¸c c«ng viÖc cô thÓ cÇn ph¶i thùc hiÖn, ph©n chia râ rµng nhng ph¶i ®¶m b¶o mèi liªn hÖ gi÷a chóng. BiÓu diÔn chóng díi d¹ng c¸c s¬ ®å quan hÖ. + X¸c ®Þnh c¸c phÇn tö cÇn cho mçi thùc thÓ (lu th«ng tin mµ hÖ thèng cÇn xö lý, lu tr÷ vµ b¸o c¸o ). + T×m ra c¸c thùc thÓ chÝnh cña hÖ thèng vµ thùc thÓ mang d÷ liÖu phô trî cho thùc thÓ chÝnh ®ã. T×m ra c¸c phÇn tö lµm kho¸ trong mçi thùc thÓ, x¸c ®Þnh ®©u lµ kho¸ chÝnh (primary key: Mang néi dung duy nhÊt vµ kh«ng lÆp l¹i c¸c phÇn tö sau trong cïng mét b¶ng). Kho¸ chÝnh cã thÓ t¹o nªn mét phÇn tö duy nhÊt hoÆc lµ sù kÕt hîp gi÷a hai hoÆc nhiÒu phÇn tö. X¸c ®Þnh ®©u lµ kho¸ phô (foreign key: Dïng ®Ó thiÕt lËp mèi quan hÖ víi kho¸ chÝnh). C¸c quan hÖ ®îc thiÕt lËp th«ng qua c¸c kho¸ trong thùc thÓ d÷ liÖu. 14 §ã lµ mét trong c¸c bíc kh¸ quan träng, nã gióp cho ngêi lËp tr×nh khi nh×n vµo s¬ ®å quan hÖ cã thÓ hiÓu hÕt ®îc mèi quan hÖ cña hÖ thèng, n¾m ®îc ®Çu vµo, ®Çu ra. ViÖc cã biÓu diÔn ®îc c¸c mèi quan hÖ gi÷a c¸c thùc thÓ trªn toµn hÖ thèng hay kh«ng, trªn thùc tÕ cã nhiÒu c¸ch nh : - BiÓu diÔn díi d¹ng s¬ ®å quan hÖ dßng d÷ liÖu. - BiÓu diÔn díi d¹ng quan hÖ gi÷a c¸c b¶ng. - BiÓu diÔn díi d¹ng s¬ ®å khèi c¸c c«ng viÖc. Cho dï biÓu diÔn b»ng c¸ch nµo ®i ch¨ng n÷a th× còng cÇn ph¶i lµm râ, nªu bËt ®îc c¸c mèi quan hÖ c¬ b¶n cña thùc thÓ trong hÖ thèng. 15 Ch¬ng IV:ThiÕt kÕ c¸c thùc thÓ (c¸c file d÷ liÖu.DBF ) 1. Thùc thÓ Danh môc chuyªn ngµnh ( File DM_CNG.DBF ) STT Tªn trêng 1 2 Ma_cnganh Ten_cnganh KiÓu tr- §é réng êng C 5 C 50 PhÇn thËp DiÔn gi¶i ph©n M· chuyªn ngµnh Tªn chuyªn ngµnh 2. Thùc thÓ Danh môc trêng ®µo t¹o ( File DM_TDTAO.DBF ) STT Tªn trêng 1 2 Ma_TDTAO Ten_TDTAO KiÓu tr- §é réng êng C 5 C 50 PhÇn thËp DiÔn gi¶i ph©n M· trêng ®µo t¹o Tªn trêng ®µo t¹o 3. Thùc thÓ Danh môc Chøc vô ( File DM_CVU.DBF ) STT Tªn trêng 1 2 3 Ma_CVU Ten_Cvu PC_cvu KiÓu tr- §é réng êng C 5 C 50 N 4 PhÇn thËp DiÔn gi¶i ph©n M· chøc vô Tªn chøc vô 2 Phô cÊp chøc vô 4. Thùc thÓ Danh môc ®¬n vÞ – phßng ban ( File DM_DVI.DBF ) STT Tªn trêng 1 2 3 Ma_DVI Ten_dvi SoDT_dvi KiÓu tr- §é réng êng C 5 C 50 N 9 16 PhÇn thËp DiÔn gi¶i ph©n M· ®¬n vÞ – phßng ban Tªn ®¬n vÞ – phßng ban Sè ®iÖn tho¹i ®¬n vÞ 5. Thùc thÓ Danh môc Tr×nh ®é v¨n ho¸ ( File DM_VHOA.DBF ) STT Tªn trêng 1 2 Ma_VHOA Ten_VHOA KiÓu tr- §é réng êng C 5 C 50 PhÇn thËp DiÔn gi¶i ph©n M· tr×nh ®é V¨n ho¸ Tªn tr×nh ®é v¨n ho¸ KiÓu tr- §é réng êng C 5 C 50 PhÇn thËp DiÔn gi¶i ph©n M· D©n téc Tªn d©n téc 6. Thùc thÓ Danh môc D©n téc ( File DM_DTOC.DBF ) STT Tªn trêng 1 2 Ma_DTOC Ten_Dtoc 7. Thùc thÓ Danh môc Khen thëng, kû luËt ( File DM_KTKL.DBF ) STT Tªn trêng 1 2 Ma_KTKL Ten_KTKL KiÓu tr- §é réng êng C 5 C 50 PhÇn thËp DiÔn gi¶i ph©n M· khen thëng kû luËt Tªn khen thëng kû luËt 8. Thùc thÓ Hå s¬ ( File HOSO.DBF ) B¶ng HoSo lu tr÷ th«ng tin vÒ nh©n sù trong mét c¬ quan: STT Tªn trêng KiÓu tr- §é réng PhÇn thËp êng ph©n 1 C 5 Ma_CBCNV 2 Hovaten C 25 3 Tengoikhac C 25 4 Ngaysinh D 8 5 Gioitinh L 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 SoCMND Ngaycap Noicap Quequan Noitt NgayDoan NgayDang NgayQdoi Ma_dtoc Ma_tpGD Ma_dvi Ma_cvô N D C C C D D D C C C C 8 8 50 50 50 8 8 8 5 5 5 5 DiÔn gi¶i M· nh©n sù Hä vµ tªn nh©n sù Tªn gäi kh¸c cña nh©n sù Ngµy th¸ng n¨m sinh Giíi tÝnh (T= Nam, F=Nò) Sè chøng minh nh©n d©n Ngµy cÊp CMND N¬i cÊp CMND Quª qu¸n N¬i thêng tró Ngµy vµo ®oµn Ngµy vµo §¶ng Ngµy nhËp ngò M· d©n téc. M· thµnh phÇn gia ®×nh M· ®¬n vÞ- phßng ban M· chøc vô 9. Thùc thÓ Khen thëng vµ kû luËt ( File KT_KLUAT.DBF ) STT Tªn trêng 1 2 3 4 5 Ma CBCNV Ma_KTKL QD_KTKL Ngay_KTKL ND_KTKL KiÓu tr- §é réng êng C 5 C 5 C 50 D 8 C 50 17 PhÇn thËp DiÔn gi¶i ph©n M· nh©n sù M· khen thëng kû luËt QuyÕt ®inh KTKL sè Ngµy quyÕt ®Þnh KTKL Lý do khen th¬ng- kû luËt 10. Thùc thÓ Hu©n ch¬ng huy ch¬ng ( File HCHC.DBF ) STT Tªn trêng 1 2 3 4 5 Ma CBCNV Ma_HCHC Nam_HCHC QD_HCHC Nd_HCHC KiÓu tr- §é réng êng C 5 C 5 N 4 C 50 C 50 PhÇn thËp DiÔn gi¶i ph©n M· nh©n sù M· hu©n huy ch¬ng N¨m cÊp hu©n huy ch¬ng QuyÕt ®Þnh HCHC sè Lý do ®îc nhËn HCHC 11. Thùc thÓ Quan hÖ Gia ®×nh ( File QH_GDINH.DBF ) STT Tªn trêng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ma CBCNV Ma QHGD Hoten_qhgd Ns_QHGD NN_QHGD DCNN_QHGD NTT_QHGD QHGD_CHM Nammat_QHGD KiÓu tr- §é réng êng C 5 C 5 C 25 D 8 C 50 C 50 C 50 L 1 N 4 PhÇn thËp DiÔn gi¶i ph©n M· nh©n sù M· quan hÖ gia ®×nh Hä vµ tªn quan hÖ g®×nh Ngµy sinh cña QHG§ NghÒ nghiÖp cña QHG§ §Þa chØ nghÒ nghiÖp QHG§ N¬i thêng tró cña QHG§ QHG§ cßn hay mÊt (T=cßn) N¨m mÊt cña QHGD Gi¶i thÝch: Kho¸ chÝnh lµ: Tªn trêng kho¸ chÝnh in ®Ëm vµ g¹ch ch©n Kho¸ ngoµi (kho¸ ®Ó liªn kÕt ): Tªn trêng khãa ngoµi in b×nh thêng vµ cã g¹ch ch©n. C¸c thuéc tÝnh kho¸ chÝnh kh«ng ®îc rçng vµ kh«ng ®îc trïng nhau. Mèi liªn kÕt c¸c thùc thÓ Lý luËn chÝnh trÞ 1 � � Khen thëng kû luËt 1 1 Quan hÖ gia ®×nh 1 1 1 Hå S¬ 1 1 1 � � Dm chøc vô 1 1 Chuyªn m«n 1 � � Danh môc qu©n hµm � � � � 18 TËp tõ ®iÓn d÷ liÖu Qu¸ tr×nh c«ng t¸c Hu©n huy ch¬ng B¶ng dbiÕn l¬ng Ch¬ng V: PhÇn GIAO DIÖN CH¦¥NG TR×NH 1. CËp nhËt danh môc chøc vô Ghi chó: c¸c kÝ tù gi¶i thÝch t¬ng tù nh ë trªn. + M· chøc vô: chØ m· sè cña tõng chøc vô, tèi ®a cã 5 kÝ tù. + Tªn chøc vô: chØ chøc danh cô thÓ cña tõng chøc vô. Tèi ®a cã 30 kÝ tù. + Phô cÊp: chØ sè l¬ng phô cÊp theo chøc vô. Tèi ®a cã 8 kÝ tù. Ghi chó: c¸c kÝ tù t¬ng øng nh trªn. 19 + M· qu©n hµm: chØ m· sè cña tõng qu©n hµm, tèi ®a cã 5 kÝ tù. + Tªn qu©n hµm: chØ chøc danh cña ngêi ®eo qu©n hµm, tèi ®a cã 20 kÝ tù. + Niªn h¹n: chØ thêi gian ®eo tèi ®a cña qu©n hµm, tèi ®a cã 10 kÝ tù. + HÖ sè l¬ng: chØ møc l¬ng cña qu©n hµm ®ã, tèi ®a cã 10 kÝ tù. Ghi chó: c¸c kÝ tù gi¶i thÝch t¬ng tù nh ë trªn. + M· ®èi tîng: chØ m· sè cña tõng ®èi tîng cô thÓ, tèi ®a cã 5 kÝ tù. +Tªn ®èi tîng: chØ chøc danh nghÒ nghiÖp cña ®èi tîng , tèi ®a cã 5 kÝ tù. Ghi chó: c¸c kÝ tù gi¶i thÝch t¬ng tù nh ë trªn. + M· d©n téc: chØ m· sè riªng cña tõng d©n téc, tèi ®a cã 5 ký tù. + Tªn d©n téc: tªn riªng cña tõng d©n téc, tèi ®a cã 5 ký tù. 20
- Xem thêm -