Tài liệu đổi mới công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng ở các đảng bộ trường sĩ quan quân đội giai đoạn hiện nay tt

  • Số trang: 25 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 5 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Tham gia: 05/08/2015

Mô tả:

1 MỞ ĐẦU 1. Lý do lựa chọn đề tài luận án Công tác kiểm tra, giám sát có vị trí, vai trò hết sức quan trọng trong hoạt động lãnh đạo của Đảng. Thông qua kiểm tra, giám sát trực tiếp góp phần bảo đảm cho đường lối, chủ trương của Đảng được xác định đúng và chấp hành triệt để, đồng thời củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, khắc phục bệnh quan liêu, xa rời quần chúng. Mặt khác, góp phần thiết thực vào giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên; phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy lùi tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, vi phạm kỷ luật Đảng, bảo đảm cho Đảng luôn trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Tổ chức cơ sở đảng ở các đảng bộ trường sĩ quan quân đội là hạt nhân chính trị ở cơ sở; nơi trực tiếp quản lý, giáo dục, rèn luyện và kiểm tra, giám sát đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng ở các đảng bộ trường sĩ quan quân đội giữ vị trí, vai trò hết sức quan trọng trong xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh, xây dựng các trường sĩ quan vững mạnh toàn diện. Để xây dựng tổ chức cơ sở đảng ở các đảng bộ trường sĩ quan quân đội thật sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao cần phải tiến hành đồng bộ nhiều nội dung, giải pháp. Một trong những nội dung, giải pháp hết sức quan trọng, đó là phải đổi mới công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và yêu cầu, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong tình hình mới. Nhận thức đúng tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát và sự cần thiết đổi mới công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng, những năm qua các đảng ủy, ban thường vụ đảng ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy trường sĩ quan và phần lớn các đảng ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở, chi bộ đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc đổi mới công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng, do đó đã trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát và nâng cao năng lực lãnh đạo 2 toàn diện, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, khoa giáo viên, đơn vị. Tuy nhiên, trước yêu cầu nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới, công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng ở các đảng bộ trường sĩ quan quân đội còn bộc lộ những hạn chế, bất cập, biểu hiện cả ở nhận thức, trách nhiệm của các chủ thể, lực lượng tiến hành và kết quả đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng. Vấn đề xuyên suốt nhất là tư duy chậm đổi mới, nhận thức chưa sâu sắc, nội dung, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo chưa chặt chẽ, tổ chức thực hiện thiếu sáng tạo, vừa có biểu hiện giáo điều, máy móc, tư duy theo đường mòn lối cũ, vừa có biểu hiện giản đơn, phiến diện, nặng về hình thức, đối phó nên chất lượng, hiệu quả chưa cao, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, cần phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ dựa trên cơ sở khoa học vững chắc. Những năm tới, tình hình thế giới, khu vực sẽ còn nhiều diến biến mau lẹ, khó lường. Trong nước, “tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, ...và tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí diễn biến phức tạp”. Nhiệm vụ của cách mạng, của quân đội, của các trường sĩ quan quân đội và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đặt ra yêu cầu ngày càng cao. Đặc biệt, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đang đặt ra yêu cầu cao cho công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, của các tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng; đòi hỏi khách quan phải tiếp tục đổi mới công tác kiểm tra, giám sát, thiết thực góp phần xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ mới. Vì vậy, nghiên cứu sinh chọn vấn đề: Đổi mới công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng ở các đảng bộ trường sĩ quan quân đội giai đoạn hiện nay làm đề tài luận án tiến sĩ chuyên ngành xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước là vấn đề cơ bản, cấp thiết, có ý nghĩa lý luận, thực tiễn sâu sắc. 3 2. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu Mục đích nghiên cứu Làm rõ những vấn đề lý luận, thực tiễn và đề xuất giải pháp tiếp tục đổi mới công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng ở các đảng bộ trường sĩ quan quân đội giai đoạn hiện nay. Nhiệm vụ nghiên cứu Tổng quan tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài luận án. Làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn đổi mới công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng ở các đảng bộ trường sĩ quan quân đội. Đánh giá đúng thực trạng, chỉ rõ nguyên nhân, rút ra một số kinh nghiệm đổi mới công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng ở các đảng bộ trường sĩ quan quân đội. Xác định yêu cầu và đề xuất giải pháp tiếp tục đổi mới công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng ở các đảng bộ trường sĩ quan quân đội giai đoạn hiện nay. 3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Đổi mới công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng ở các đảng bộ trường sĩ quan quân đội. Phạm vi nghiên cứu Hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và đổi mới công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng ở các đảng bộ trường sĩ quan quân đội giai đoạn hiện nay. Phạm vi khảo sát ở 07 trường sĩ quan quân đội. Các tư liệu, số liệu phục vụ cho luận án được giới hạn chủ yếu từ năm 2011 đến nay. 4. Cơ sở lý luận, thực tiễn và phương pháp nghiên cứu Cơ sở lý luận Lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. 4 Cơ sở thực tiễn Hiện thực công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng ở các đảng bộ trường sĩ quan quân đội. Các nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định của Quân ủy Trung ương, ủy ban kiểm tra Quân ủy Trung ương; của các đảng ủy, ban thường vụ đảng ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy trường sĩ quan quân đội; các báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Quân đội và ở các đảng bộ trường sĩ quan. Tư liệu, số liệu điều tra, khảo sát thực trạng công tác kiểm tra, giám sát và đổi mới công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng ở các đảng bộ trường sĩ quan quân đội; đồng thời kế thừa có chọn lọc kết quả nghiên cứu của một số công trình khoa học có liên quan. Phương pháp nghiên cứu Trên cơ sở phương pháp luận khoa học của chủ nghĩa Mác Lênin, đề tài sử dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu của khoa học chuyên ngành và liên ngành, chú trọng các phương pháp: Kết hợp lôgíc với lịch sử; phân tích và tổng hợp; thống kê và so sánh; tổng kết thực tiễn; điều tra xã hội học và phương pháp chuyên gia. 5. Những đóng góp mới của luận án Xây dựng quan niệm và làm rõ những nội dung cơ bản về đổi mới công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng ở các đảng bộ trường sĩ quan quân đội. Khái quát một số kinh nghiệm đổi mới công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng ở các đảng bộ trường sĩ quan quân đội. Đề xuất một số nội dung, biện pháp cụ thể, thiết thực, khả thi tiếp tục đổi mới công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng ở các đảng bộ trường sĩ quan quân đội giai đoạn hiện nay. 6. Ý nghĩa lý luận, thực tiễn của đề tài Kết quả nghiên cứu góp phần làm sâu sắc thêm lý luận, thực tiễn về tổ chức cơ sở đảng, công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng, đổi mới công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng ở các đảng bộ trường sĩ quan quân đội; cung cấp thêm luận cứ khoa học giúp cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp tham khảo trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đổi mới công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ Quân đội nói chung, của tổ chức cơ sở đảng ở các đảng bộ trường sĩ quan quân đội nói riêng. 5 Luận án có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo trong nghiên cứu, giảng dạy và học tập môn công tác đảng, công tác chính trị ở các học viện, nhà trường Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn hiện nay. 7. Kết cấu của luận án Gồm: Mở đầu; 4 chương; kết luận; danh mục các công trình của tác giả đã công bố có liên quan đến đề tài luận án; danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục. Chương 1 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 1.1. Các công trình nghiên cứu ở nước ngoài có liên quan đến đề tài luận án 1.1.1. Nhóm công trình nghiên cứu về xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và công tác đảng, công tác chính trị trong lực lượng vũ trang I.S. Métnhicốp chủ biên cuốn sách “Công tác đảng trong các lực lượng vũ trang xô-viết”; A.A. Grêscô có cuốn sách “Các lực lượng vũ trang của Nhà nước xô-viết”; A.A. Êpisép có cuốn sách “Một số vấn đề công tác đảng - công tác chính trị trong các lực lượng vũ trang Liên Xô”; Nhiệm Khắc Lễ có cuốn sách “Công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn hiện nay”; Ngô Tu Nghệ, Lý Luyện Trung có cuốn sách “Kiên trì và hoàn thiện sự lãnh đạo của Đảng”; Trương Thụ Quân có cuốn sách “Không ngừng nâng cao trình độ quản lý đảng xây dựng đảng theo yêu cầu khoa học hóa công tác xây dựng Đảng”; Tạng Thắng Nghiệp có cuốn sách “Tăng cường xây dựng kỷ luật, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất của Đảng”; Lưu Kỳ Bảo có cuốn sách “Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh trong tình hình mới - Kinh nghiệm Việt Nam, kinh nghiệm Trung Quốc”. 1.1.2. Nhóm công trình nghiên cứu về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng Chương Tư Nghị chủ biên cuốn “Giáo trình công tác đảng, công tác chính trị của Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc”; Phuthắc Phítthanuson có đề tài luận án “Công tác kiểm tra của Đảng nhân dân cách mạng Lào trong giai đoạn hiện nay”; Khămphăn Milavông có đề tài luận án “Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra của 6 Đảng (cấp tỉnh) ở nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào hiện nay”; Chănsy Sensômphu có đề tài luận án “Chất lượng công tác kiểm tra của Ủy ban kiểm tra Đảng và Nhà nước cấp tỉnh ở các tỉnh phía Bắc nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào trong giai đoạn hiện nay”; Đaobualapha Bavôngphết có bài viết “Đảng Nhân dân cách mạng Lào đào tạo, bồi dưỡng cán bộ kiểm tra”; Savát Chănthaprixay có bài viết “Nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào”; Đaobualapha Bavôngphết có bài viết “Nguyên tắc kiểm tra của Đảng Nhân dân cách mạng Lào - Thực trạng và những vấn đề đặt ra”. 1.2. Các công trình nghiên cứu ở trong nước có liên quan đến đề tài luận án 1.2.1. Nhóm công trình nghiên cứu về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng Mai Thế Dương chủ biên cuốn sách “Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng qua 30 năm đổi mới”; Hà Quốc Trị chủ biên cuốn sách“Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với phòng, chống lãng phí ở nước ta hiện nay - những vấn đề đặt ra và giải pháp”; Mai Thế Dương có bài viết “Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong giai đoạn cách mạng mới”; Đỗ Hùng Cường có bài viết“Công tác kiểm tra, giám sát ở các tổ chức cơ sở đảng”; Tô Quang Thu có bài viết “Công tác kiểm tra, giám sát góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng”; Nguyễn Thị Kim Ngân có bài viết “Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng là công việc thường xuyên, khó khăn, phức tạp và lâu dài”; Phạm Đức Duyên có bài viết “Công tác kiểm tra, giám sát đấu tranh phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng bộ Quân đội”. 1.2.2. Nhóm công trình nghiên cứu về chất lượng, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng Bùi Quang Cường có đề tài khoa học“Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của các chi bộ khoa giáo viên thuộc Đảng bộ Học viện Chính trị hiện nay”; Phạm Quang Thanh có đề tài luận án “Chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của các đảng ủy học viện, trường sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay”; Hà 7 Huy Đức có bài viết “Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2020”; Trần Duy Hưng có bài viết “Nâng cao chất lượng công tác giám sát của các cấp ủy trong tình hình mới”; Đào Thị Ngọc Thủy có bài viết “Chất lượng công tác thẩm tra, xác minh trong hoạt động kiểm tra, kỷ luật đảng”. 1.2.3. Nhóm công trình nghiên cứu về đổi mới công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng Nguyễn Thị Doan chủ biên cuốn sách “Đổi mới công tác kiểm tra, kỷ luật nhằm nâng cao sức chiến đấu của Đảng trong giai đoạn cách mạng mới”; Bùi Thị Minh Hoài có bài viết “Đổi mới tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng”; Tạ Nhân có bài viết “Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Quân đội”; Trần Cẩm Tú có bài viết “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát”; Cao Văn Thống có bài viết “Đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với kiểm tra, giám sát phòng, chống tham nhũng”. 1.3. Khái quát kết quả đạt được của các công trình nghiên cứu đã công bố có liên quan đến đề tài và những vấn đề đặt ra luận án tiếp tục giải quyết 1.3.1. Khái quát kết quả đạt được của các công trình nghiên cứu đã công bố có liên quan đến đề tài Thứ nhất, các công trình nghiên cứu của các tác giả ở nước ngoài và ở trong nước đã luận giải, làm rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát đối với công tác xây dựng Đảng và hoạt động lãnh đạo của Đảng; khẳng định và luận giải khá rõ vị trí, vai trò của tổ chức cơ sở đảng; vai trò công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ đảng viên vững mạnh. Nhiều công trình nghiên cứu khẳng định và luận giải khá sâu sắc sự cần thiết phải tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp trong giai đoạn hiện nay. Thứ hai, dưới nhiều góc độ, phạm vi tiếp cận khác nhau, các công trình nghiên cứu đã luận giải, làm rõ một số vấn đề lý luận về 8 công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, của tổ chức cơ sở đảng ở trong và ngoài Đảng bộ Quân đội; đặc biệt các tác giả đã khái quát và luận giải rõ nội hàm quan niệm công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ cơ sở; chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của các đảng ủy học viện, trường sĩ quan quân đội; các yếu tố quy định chất lượng công tác kiểm tra, giám sát; tiêu chí đánh giá chất lượng công tác kiểm tra, giám sát; những vấn đề có tính nguyên tắc trong nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng; đồng thời khẳng định những quan điểm, nguyên tắc, phương châm, tư tưởng chỉ đạo, phương pháp cơ bản của công tác kiểm tra, giám sát; yêu cầu về phẩm chất, năng lực, phương pháp, tác phong công tác của đội ngũ cấp ủy viên, bí thư cấp ủy, ủy viên ủy ban kiểm tra và cán bộ kiểm tra các cấp. Thứ ba, nhiều công trình nghiên cứu đã đánh giá khách quan, toàn diện, cụ thể thực trạng chất lượng, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp ở trong và ngoài Đảng bộ Quân đội; đồng thời chỉ ra nguyên nhân của thực trạng và bước đầu rút ra một số kinh nghiệm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra nói chung, trong Đảng bộ Quân đội nói riêng. Các tác giả đã xác định phương hướng, yêu cầu và đề xuất nhiều giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, của tổ chức cơ sở đảng. Thứ tư, một số công trình nghiên cứu đã đề xuất giải pháp đổi mới công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, của Đảng bộ Quân đội. Tuy nhiên, chưa có công trình nào nghiên cứu chuyên sâu về đổi mới công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng ở các đảng bộ trường sĩ quan quân đội. Vì vậy, hướng nghiên cứu của đề tài luận án là độc lập, không trùng lặp với các công trình, đề tài đã nghiệm thu, công bố. Kết quả nghiên cứu của các công trình đã công bố có ý nghĩa hết sức qua trọng cả về lý luận và thực tiễn; tác giả luận án sẽ tiếp thu, kế thừa để tiếp tục làm sâu sắc thêm vấn đề đổi mới công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng ở các đảng bộ trường sĩ quan quân đội giai đoạn hiện nay. 1.3.2. Những vấn đề đặt ra luận án tiếp tục giải quyết Một là, nghiên cứu làm sâu sắc thêm và trình bày một cách lôgíc, có hệ thống những vấn đề cơ bản về tổ chức cơ sở đảng ở các 9 đảng bộ trường sĩ quan quân đội; khái quát và luận giải rõ các quan niệm: Tổ chức cơ sở đảng; công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng; và đổi mới công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng ở các đảng bộ trường sĩ quan quân đội. Phân tích làm rõ đặc điểm công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng ở các đảng bộ trường sĩ quan quân đội; xác định những vấn đề có tính nguyên tắc và tiêu chí đánh giá đổi mới công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng ở các đảng bộ trường sĩ quan quân đội giai đoạn hiện nay. Hai là, điều tra, khảo sát thu thập các tư liệu, số liệu, phân tích đánh giá đúng thực trạng đổi mới công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng ở các đảng bộ trường sĩ quan quân đội giai đoạn từ năm 2011 đến nay. Qua đó, chỉ rõ những ưu điểm, những hạn chế, khuyết điểm; xác định nguyên nhân của những ưu điểm và những hạn chế, khuyết điểm, trên cơ sở đó, tổng kết những kinh nghiệm đổi mới công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng ở các đảng bộ trường sĩ quan quân đội. Ba là, phân tích, luận giải những yếu tố tác động đến đổi mới công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng ở các đảng bộ trường sĩ quan quân đội giai đoạn hiện nay. Từ kết quả nghiên cứu về lý luận và thực tiễn xác định những yêu cầu cần quán triệt và đề xuất những giải pháp tiếp tục đổi mới công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng ở các đảng bộ trường sĩ quan quân đội giai đoạn hiện nay. Kết luận chương 1 Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng luôn thu hút sự quan tâm, nghiên cứu của nhiều nhà khoa học, cán bộ lãnh đạo, quản lý, những người trực tiếp làm công tác kiểm tra, giám sát ở cả trong nước và ở ngoài nước; cả trong quân đội và ngoài quân đội. Đến nay, đã có nhiều công trình nghiên cứu về công tác kiểm tra, giám sát được nghiệm thu, công bố có liên quan đến hướng nghiên cứu của đề tài luận án. Các công trình khoa học được tổng quan trên đây đã tiếp cận nghiên cứu về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng ở nhiều góc độ, phạm vi, đối tượng và phương pháp nghiên cứu khác nhau. Các công trình đã đề cập đến nhiều nội dung liên quan đến hướng nghiên cứu của đề tài luận án, đó là những luận cứ khoa học có giá trị cả về 10 lý luận và thực tiễn để nghiên cứu sinh tiếp thu, kế thừa có chọn lọc vào nghiên cứu, tìm tòi, tìm ra cái mới để công bố trong luận án. Tuy nhiên, do mục đích, đối tượng, phạm vi và phương pháp nghiên cứu khác nhau, nên đến nay chưa có công trình khoa học nào đi sâu nghiên cứu một cách cơ bản, chuyên sâu, hệ thống dưới góc độ khoa học xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước về lý luận, thực tiễn “Đổi mới công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng ở các đảng bộ trường sĩ quan quân đội giai đoạn hiện nay”. Do đó, những nghiên cứu của luận án là hoàn toàn độc lập, không trùng lặp với các công trình khoa học đã nghiệm thu, công bố. Chương 2 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN ĐỔI MỚI CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG Ở CÁC ĐẢNG BỘ TRƯỜNG SĨ QUAN QUÂN ĐỘI 2.1. Tổ chức cơ sở đảng và công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng ở các đảng bộ trường sĩ quan quân đội 2.1.1. Các đảng bộ trường sĩ quan quân đội và tổ chức cơ sở đảng ở các đảng bộ trường sĩ quan quân đội * Khái quát các trường sĩ quan quân đội Hiện nay, hệ thống các trường sĩ quan quân đội, gồm 11 trường: Trường Sĩ quan Lục quân 1, Trường Sĩ quan Lục quân 2, Trường Sĩ quan Chính trị, Trường Sĩ quan Không quân, Trường Sĩ quan Pháo binh, Trường Sĩ quan Tăng - Thiết giáp, Trường Sĩ quan Đặc công, Trường Sĩ quan Công binh, Trường Sĩ quan Thông tin, Trường Sĩ quan Phòng hóa, Trường Sĩ quan Kỹ thuật quân sự. - Cơ cấu tổ chức của các trường sĩ quan quân đội: - Chức năng của các trường sĩ quan quân đội: - Nhiệm vụ của các trường sĩ quan quân đội: * Các đảng bộ trường sĩ quan quân đội - Cơ cấu tổ chức của các đảng bộ trường sĩ quan quân đội: - Chức năng của các đảng ủy trường sĩ quan quân đội: - Nhiệm vụ của các đảng ủy trường sĩ quan quân đội: * Tổ chức cơ sở đảng ở các đảng bộ trường sĩ quan quân đội Quan niệm tổ chức cơ sở đảng ở các đảng bộ trường sĩ quan quân đội: Tổ chức cơ sở đảng ở các đảng bộ trường sĩ quan quân đội là một bộ phận cấu thành hệ thống tổ chức đảng của đảng bộ trường 11 sĩ quan quân đội, được tổ chức ở văn phòng, các phòng, ban chức năng, các khoa giáo viên, hệ, tiểu đoàn trực thuộc ban giám hiệu trường sĩ quan theo quy định của Điều lệ Đảng và quy định của Ban Bí thư, đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của đảng uỷ, ban thường vụ đảng ủy trường sĩ quan, là hạt nhân chính trị ở cơ sở; có chức năng, nhiệm vụ lãnh đạo các mặt công tác và mọi hoạt động của cơ quan, đơn vị theo phạm vi, quyền hạn quy định, xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. - Cơ cấu tổ chức của tổ chức cơ sở đảng: - Chức năng của tổ chức cơ sở đảng: - Nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng: - Các mối quan hệ công tác của tổ chức cơ sở đảng: 2.1.2. Công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng ở các đảng bộ trường sĩ quan quân đội * Quan niệm công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng ở các đảng bộ trường sĩ quan quân đội Công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng ở các đảng bộ trường sĩ quan quân đội là tổng thể các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện các nội dung, hình thức, phương pháp kiểm tra, giám sát của các đảng ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy và chi bộ nhằm chủ động phòng ngừa vi phạm và kịp thời đánh giá, kết luận ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm, chỉ ra phương hướng, giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm của các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ, chi bộ, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. * Đặc điểm công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng ở các đảng bộ trường sĩ quan quân đội Một là, chủ thể công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng hầu hết là những cán bộ, đảng viên tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực công tác, có nhiều kinh nghiệm trong lãnh đạo, quản lý nhưng không đồng đều. 12 Hai là, đối tượng kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng ở các đảng bộ trường sĩ quan quân đội đa dạng, phong phú, tính chất hoạt động có nét đặc thù. Ba là, kế hoạch và nội dung kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng gắn bó chặt chẽ với việc thực hiện nhiệm vụ và quy trình giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học. Bốn là, công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng ở các đảng bộ trường sĩ quan quân đội được tiến hành trong môi trường sư phạm quân sự có sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, tập trung thống nhất mang tính chủ động, kế hoạch cao. * Vai trò công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng ở các đảng bộ trường sĩ quan quân đội Một là, công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng ở các đảng bộ trường sĩ quan quân đội góp phần bảo đảm cho đường lối, chủ trương của Đảng, nghị quyết, chỉ thị của cấp trên và cấp mình được chấp hành nghiêm túc, triệt để. Hai là, công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng góp phần giáo dục, bồi dưỡng phẩm chất, năng lực của cán bộ, giảng viên, thúc đẩy sự phát triển, hoàn thiện phẩm chất nhân cách người đảng viên - học viên theo mô hình, mục tiêu đào tạo. Ba là, công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng góp phần chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Bốn là, công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ, chi bộ, xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh, xây dựng cơ quan, khoa giáo viên, đơn vị vững mạnh toàn diện. 2.2. Quan niệm, những vấn đề có tính nguyên tắc và tiêu chí đánh giá đổi mới công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng ở các đảng bộ trường sĩ quan quân đội 2.2.1. Quan niệm đổi mới công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng ở các đảng bộ trường sĩ quan quân đội Đổi mới công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng ở các đảng bộ trường sĩ quan quân đội là tổng thể các chủ trương, nội dung, biện pháp đổi mới tư duy, nhận thức, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện các khâu, các bước tiến hành công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng cho phù hợp với sự phát triển của tình hình nhiệm vụ 13 và yêu cầu xây dựng đảng ở các đảng bộ trường sĩ quan quân đội trong tình hình mới, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng cơ quan, khoa giáo viên, đơn vị vững mạnh toàn diện. Nội hàm quan niệm chỉ ra: Mục đích đổi mới; chủ thể lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới; chủ thể thực hiện đổi mới; đối tượng đổi mới; lực lượng tham gia đổi mới; đổi mới nội dung; đổi mới phương pháp công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng ở các đảng bộ trường sĩ quan quân đội. 2.2.2. Những vấn đề có tính nguyên tắc đổi mới công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng ở các đảng bộ trường sĩ quan quân đội Thứ nhất, đổi mới công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng ở các đảng bộ trường sĩ quan quân đội phải quán triệt và thực hiện đúng đường lối, quan điểm của Đảng về công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Thứ hai, đổi mới công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng ở các đảng bộ trường sĩ quan quân đội phải đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, trực tiếp của đảng ủy, ban thường vụ đảng ủy và UBKT đảng ủy nhà trường. Thứ ba, đổi mới công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng ở các đảng bộ trường sĩ quan quân đội phải hướng vào xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, khoa giáo viên, đơn vị. Thứ tư, đổi mới công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng ở các đảng bộ trường sĩ quan quân đội phải tiến hành kiên trì, thường xuyên liên tục, đảm bảo tính kế thừa và phát triển phù hợp với thực tiễn thời kỳ mới. 2.2.3. Tiêu chí đánh giá đổi mới công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng ở các đảng bộ trường sĩ quan quân đội Thứ nhất, đánh giá nhận thức, trách nhiệm, năng lực của các tổ chức, lực lượng đối với đổi mới công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng ở các đảng bộ trường sĩ quan quân đội. Thứ hai, đánh giá đổi mới nội dung, phương pháp tiến hành công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng ở các đảng bộ trường sĩ quan quân đội. 14 Thứ ba, đánh giá tính hiệu quả và kết quả đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng ở các đảng bộ trường sĩ quan quân đội so với mục tiêu, yêu cầu đề ra. Kết luận chương 2 Tổ chức cơ sở đảng ở các đảng bộ trường sĩ quan quân đội là hạt nhân chính trị ở cơ sở; nơi trực tiếp quản lý, giáo dục, rèn luyện và kiểm tra, giám sát đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng ở các đảng bộ trường sĩ quan quân đội giữ vị trí, vai trò hết sức quan trọng trong xây dựng đảng bộ trường sĩ quan trong sạch, vững mạnh, xây dựng nhà trường vững mạnh toàn diện. Để xây dựng tổ chức cơ sở đảng ở các đảng bộ trường sĩ quan quân đội thật sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao cần phải hết sức coi trọng đổi mới công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và yêu cầu, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong tình hình mới. Đổi mới công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng ở các đảng bộ trường sĩ quan quân đội thực chất là quá trình loại bỏ sức ỳ của thói quen, cách làm cũ kìm hãm, cản trở sự phát triển công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng bằng tư duy, cách làm mới phù hợp với sự phát triển của lý luận, thực tiễn công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ đảng viên vững mạnh. Nhận thức đúng, đầy đủ những vấn đề lý luận, thực tiễn đổi mới công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng ở các đảng bộ trường sĩ quan quân đội là cơ sở khoa học để đánh giá đúng thực trạng, rút ra những kinh nghiệm, đồng thời triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp tiếp tục đổi mới công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng ở các đảng bộ trường sĩ quan quân đội giai đoạn hiện nay. Trong tình hình mới, nhiệm vụ của các trường sĩ quan quân đội có bước phát triển, đặt ra yêu cầu ngày càng cao, đòi hỏi khách quan phải nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên nhằm đáp ứng yêu cầu của công tác xây dựng đảng, công tác đào tạo cán bộ ở từng trường sĩ quan quân đội. Theo đó, công tác kiểm tra, giám sát của các đảng bộ trường sĩ quan quân đội nói chung, của tổ chức cơ sở đảng ở các đảng bộ trường sĩ quan quân đội nói riêng phải tiếp tục đổi mới, nâng cao 15 chất lượng, hiệu quả, góp phần xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ đảng viên vững mạnh, lãnh đạo cơ quan, khoa, đơn vị thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ. Chương 3 THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ KINH NGHIỆM ĐỔI MỚI CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG Ở CÁC ĐẢNG BỘ TRƯỜNG SĨ QUAN QUÂN ĐỘI 3.1. Thực trạng đổi mới công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng ở các đảng bộ trường sĩ quan quân đội 3.1.1. Những ưu điểm Một là, nhận thức, trách nhiệm, năng lực của phần lớn cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra ở các đảng bộ trường sĩ quan quân đội đối với đổi mới công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng đã có chuyển biến tích cực. Hai là, đổi mới nội dung, phương pháp tiến hành công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng khá toàn diện, cơ bản phù hợp với đối tượng và đặc điểm tổ chức, nhiệm vụ của từng cơ quan, khoa giáo viên, đơn vị. Ba là, tính hiệu quả và kết quả đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng ở các đảng bộ trường sĩ quan quân đội có nhiều tiến bộ tích cực. 3.1.2. Những hạn chế, khuyết điểm Một là, nhận thức, trách nhiệm và năng lực của một số đảng uỷ, ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở, chi bộ và cán bộ, đảng viên về công tác kiểm tra, giám sát và đổi mới công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng còn có mặt hạn chế. Hai là, đổi mới nội dung, phương pháp tiến hành công tác kiểm tra, giám sát của một số tổ chức cơ sở đảng chưa toàn diện, chất lượng, hiệu quả đạt được chưa cao. Ba là, tính hiệu quả và kết quả đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng ở các đảng bộ trường sĩ quan quân đội có mặt còn hạn chế, chưa tương xứng với mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ ngày càng phát triển. 3.2. Nguyên nhân của thực trạng và một số kinh nghiệm đổi mới công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng ở các đảng bộ trường sĩ quan quân đội 3.2.1. Nguyên nhân của thực trạng đổi mới công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng ở các đảng bộ trường sĩ quan quân đội * Nguyên nhân của những ưu điểm 16 Thứ nhất, những thành tựu của công cuộc đổi mới và kết quả của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã tạo điều kiện thuận lợi cho đổi mới công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng. Thứ hai, sự quan tâm lãnh đạo của đảng ủy, ban thường vụ đảng ủy; sự chỉ đạo, hướng dẫn của ủy ban kiểm tra đảng ủy trường sĩ quan đối với công tác kiểm tra, giám sát và đổi mới công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng. Thứ ba, sự chủ động, sáng tạo, tích cực trong tự đổi mới công tác kiểm tra, giám sát của từng tổ chức cơ sở đảng ở các đảng bộ trường sĩ quan quân đội. Thứ tư, sự tham gia hiệu quả của các tổ chức, các lực lượng liên quan đến đổi mới công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng ở các đảng bộ trường sĩ quan quân đội. * Nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm Thứ nhất, sự tác động của mặt trái nền kinh tế thị trường và những yếu kém, khuyết điểm trong công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát. Thứ hai, những khó khăn trong đổi mới công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng, nhất là sức ỳ tâm lý, thói quen của một bộ phận cấp ủy viên, ủy viên ủy ban kiểm tra, bí thư, phó bí thư chi bộ và tính đặc thù của cơ chế quản lý trong quân đội. Thứ ba, chất lượng đội ngũ đảng viên không đồng đều; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình của một số cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên chưa cao. Thứ tư, kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn của một số cấp ủy viên, ủy viên ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở, bí thư, phó bí thư chi bộ có mặt còn hạn chế; công tác lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới công tác kiểm tra, giám sát của một số tổ chức cơ sở đảng có thời điểm chưa được coi trọng và quan tâm đúng mức. 3.2.2. Một số kinh nghiệm đổi mới công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng ở các đảng bộ trường sĩ quan quân đội Một là, quá trình đổi mới phải thường xuyên quán triệt, chấp hành nghiêm nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng và hướng dẫn của cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. 17 Hai là, quá trình đổi mới phải luôn coi trọng giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của đảng ủy, ban thường vụ; sự chỉ đạo, hướng dẫn của ủy ban kiểm tra đảng ủy trường sĩ quan đối với công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng. Ba là, đổi mới công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng phải trên cơ sở quán triệt, thực hiện tốt tư tưởng chỉ đạo, phương pháp tiến hành công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; vận dụng linh hoạt, sáng tạo nội dung, hình thức, phương pháp kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng ở cơ sở trong Đảng bộ Quân đội. Bốn là, thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của ủy ban kiểm tra các cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra tương xứng với chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Kết luận chương 3 Quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, của Đảng bộ Quân đội về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; nhận thức đúng vị trí, vai trò của công tác kiểm tra, giám sát và sự cần thiết đổi mới công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng, những năm qua, dưới sự lãnh đạo của đảng ủy, ban thường vụ đảng ủy, sự chỉ đạo, hướng dẫn của ủy ban kiểm tra đảng ủy trường sĩ quan, hoạt động đổi mới công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng đã có nhiều chuyển biến tích cực, trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, xây dựng tổ chức cơ sở đảng ở các đảng bộ trường sĩ quan quân đội trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ đảng viên vững mạnh, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, so với yêu cầu nhiệm vụ chính trị và yêu cầu của công tác xây dựng đảng bộ trường sĩ quan quân đội trong sạch, vững mạnh giai đoạn hiện nay, đổi mới công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng còn bộc lộ những hạn chế, bất cập, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Mặc dù vậy, thực tiễn đổi mới công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng ở các đảng bộ trường sĩ quan quân đội cũng đã để lại nhiều kinh nghiệm có ý nghĩa thiết thực cả về lý luận và thực tiễn, cần được tiếp tục vận dụng vào thực 18 tiễn hiện nay. Vì vậy, cần nhận thức đầy đủ thực trạng, nắm chắc những kinh nghiệm, làm cơ sở để xác định đúng yêu cầu và đề xuất những giải pháp tiếp tục đổi mới công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng ở các đảng bộ trường sĩ quan quân đội giai đoạn hiện nay. Chương 4 YÊU CẦU VÀ GIẢI PHÁP TIẾP TỤC ĐỔI MỚI CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG Ở CÁC ĐẢNG BỘ TRƯỜNG SĨ QUAN QUÂN ĐỘI GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 4.1. Những yếu tố tác động và yêu cầu tiếp tục đổi mới công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng ở các đảng bộ trường sĩ quan quân đội giai đoạn hiện nay 4.1.1. Những yếu tố tác động đến đổi mới công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng ở các đảng bộ trường sĩ quan quân đội giai đoạn hiện nay Thứ nhất, tình hình và yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, nhiệm vụ xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Thứ hai, phương hướng, mục tiêu, yêu cầu của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng hiện nay. Thứ ba, công cuộc phòng chống tham nhũng, lãng phí ngày càng mở rộng và có chiều sâu; tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên tiếp tục diễn biến phức tạp. Thứ tư, nhiệm vụ giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học của các trường sĩ quan quân đội trong tình hình mới đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác kiểm tra, giám sát. 4.1.2. Yêu cầu tiếp tục đổi mới công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng ở các đảng bộ trường quan quân đội giai đoạn hiện nay Một là, đổi mới công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng phải hướng tới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ đảng viên vững mạnh. 19 Hai là, đổi mới công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng phải toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, giải quyết dứt điểm khâu yếu, mặt yếu. Ba là, đổi mới công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng ở các đảng bộ trường sĩ quan quân đội phải kết hợp chặt chẽ công tác tư tưởng với công tác tổ chức. Bốn là, phải huy động sự tham gia và phát huy tối đa vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, lực lượng và tính tích cực, chủ động của từng tổ chức cơ sở đảng trong đổi mới công tác kiểm tra, giám sát. 4.2. Giải pháp tiếp tục đổi mới công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng ở các đảng bộ trường sĩ quan quân đội giai đoạn hiện nay 4.2.1. Đổi mới tư duy nhận thức của các tổ chức, lực lượng đối với công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng ở các đảng bộ trường sĩ quan quân đội Một là, đổi mới tư duy nhận thức của các tổ chức, lực lượng đối với việc quán triệt quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và của Đảng Cộng sản Việt Nam về công tác kiểm tra, giám sát. Hai là, đổi mới tư duy nhận thức của các tổ chức, lực lượng đối với việc quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, của cấp uỷ, UBKT cấp trên và cấp mình về công tác kiểm tra, giám sát. Ba là, đổi mới tư duy nhận thức của các tổ chức, lực lượng đối với việc đánh giá thực trạng công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng. Bốn là, đổi mới tư duy nhận thức của các tổ chức, lực lượng về sự cần thiết và trách nhiệm, quyền hạn đối với đổi mới công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng ở các đảng bộ trường sĩ quan quân đội giai đoạn hiện nay. Đổi mới tư duy nhận thức của các tổ chức, lực lượng đối với công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng, cần kết hợp chặt chẽ và vận dụng linh hoạt sáng tạo các hình thức, biện pháp giáo dục sau: Thông qua các hình thức sinh hoạt của cấp uỷ, tổ chức đảng. Thông qua các hình thức của công tác tư tưởng. 20 Thông qua sinh hoạt của tổ chức chỉ huy, các tổ chức quần chúng, hội đồng quân nhân. Thông qua thực tiễn tiến hành công tác kiểm tra, giám sát ở tổ chức cơ sở đảng Thông qua sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm công tác kiểm tra, giám sát 4.2.2. Tăng cường sự lãnh đạo của đảng ủy, ban thường vụ đảng ủy, sự chỉ đạo, hướng dẫn của ủy ban kiểm tra đảng ủy trường sĩ quan đối với đổi mới công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng Thứ nhất, tăng cường sự lãnh đạo của đảng ủy, ban thường vụ đảng ủy trường sĩ quan đối với đổi mới công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng. Một là, đảng ủy, ban thường vụ đảng ủy trường sĩ quan thường xuyên có chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ đối với việc đổi mới công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng. Hai là, đảng ủy, ban thường vụ đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế phối hợp hoạt động giữa ủy ban kiểm tra đảng ủy trường sĩ quan với các cơ quan chức năng có liên quan. Thứ hai, tăng cường sự chỉ đạo, hướng dẫn của ủy ban kiểm tra đảng ủy trường sĩ quan đối với đổi mới công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng. Một là, ủy ban kiểm tra tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức cơ sở đảng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và đổi mới công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng. Hai là, ủy ban kiểm tra đảng ủy trường sĩ quan chủ động tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, năng lực tiến hành kiểm tra, giám sát cho cấp ủy viên, ủy viên ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở, bí thư, phó bí thư chi bộ trong phạm vi đảng bộ. 4.2.3. Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng ở các đảng bộ trường sĩ quan quân đội * Đổi mới nội dung kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng ở các đảng bộ trường sĩ quan quân đội - Đổi mới nội dung kiểm tra của đảng ủy cơ sở: - Đổi mới nội dung giám sát của đảng ủy cơ sở:
- Xem thêm -