Tài liệu Dồ án thuyết minh nền móng

  • Số trang: 50 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 42 |
  • Lượt tải: 0
yennguyen92143

Tham gia: 14/07/2016

Mô tả:

ĐỒ ÁN NỀN MÓNG GVHD: Ths.PHẠM VĂN TRỰC PHẦN I MÓNG ĐƠN A. TOÅNG HÔÏP SOÁ LIEÄU. I. Phaàn thieát keá vaø tính toaùn. 1. Ñaùnh giaù veà neàn ñaát. a. Xaùc ñònh chæ soá deûo vaø ñoä seät cuûa ñaát. - Lôùp thöù nhaát: soá hieäu 86, ñoä daøy 3,6m. - Baûng ñöôøng kính haït Ñöôøng kính haït >10 2-1 1-0.5 0.50.25 0.250.1 0.10.05 0.050.01 Thaønh phaàn (%) 0 2.5 17.5 28 29 7.5 8.5 0.01<0.002 0.002 5.5 1.5 - Döïa vaøo baûng thaønh phaàn haït treân keát luaän lôùp ñaát thöù nhaát khoâng phaûi laø lôùp ñaát dính maø laø ñaát rôøi. - Phaân tích thaønh phaàn haït ta coù:  Nhöõng haït coù ñöôøng kính trung bình >1 chieám 2.5% khoái löôïng.  Nhöõng haït coù ñöôøng kính trung bình >0.5 chieám 2.5+17.5 = 20% khoái löôïng.  Nhöõng haït coù ñöôøng kính trung bình >0.25 chieám 20+28 = 48% khoái löôïng.  Nhöõng haït coù ñöôøng kính trung bình >0.1 chieám 48+29 = 77% khoái löôïng. => Töø keát quaû phaân tích tích luõy phaàn traêm khoái löôïng caùc nhoùm haït ta thaáy khoái löôïng nhöõng haït coù ñöôøng kính >0.1 mm chieám 77% toång khoái löôïng (lôùn hôn 75%) cho neân ñaát naøy laø ñaát caùt nhoû. 1 ĐỒ ÁN NỀN MÓNG GVHD: Ths.PHẠM VĂN TRỰC - Xaùc ñònh caùc ñaëc tröng vaät lyù cuûa lôùp ñaát: + Heä soá roãng töï nhieân: △ 𝑜 (1 + 0.01𝑤) 2.63 ∗ 1 ∗ (1 + 0.01 ∗ 17.5) 𝑒= −1= − 1 = 0.65  1.87 => Keát luaän: ñaát caùt nhoû coù ñoä chaët vöøa. + Ñoä aåm: 0.01𝑊 △ 0.01 ∗ 17.5 ∗ 2.63 = = 0.71 𝑒 0.65 + Ta coù qc = 7.10 MPa = 710 T/m2 ñaát caùt nhoû ôû traïng thaùi chaët vöøa 𝐺= (40 Kg/cm2< qc = 71 Kg/cm2< 120 Kg/cm2). + Moâñun neùn eùp : 𝐸𝑜 = 𝛼. 𝑞𝑐 = 2.0 ∗ 710 = 1420 𝑇 𝑚2 (öùng vôùi ñaát caùt α = 1.5 ÷3). - Lôùp thöù 2:soáhieäu 26, daøy 2.3 m. - Xaùc ñònh chæ tieâu cô lyù cuûa ñaát: + Chæ soá deûo: 𝐴 = 𝑊𝑛𝑕 − 𝑊𝑑 = 32.4 − 26.2 = 6.2% A = 6.2% < 7 => keát luaän : ñaát caùt pha (aù caùt). + Ñoä seät : 𝑊 − 𝑊𝑑 30.1 − 26.2 = = 0.629 𝐴 6.2 0 < B = 0.629 < 1 => ñaát ôû traïng thaùi deûo. 𝐵= + Heä soá roãng: △ 𝑜 (1 + 0.01𝑤) 2.66 ∗ 1 ∗ (1 + 0.01 ∗ 30.1) 𝑒= −1= − 1 = 0.94  1.78 + Ñoä aåm: 0.01𝑊 △ 0.01 ∗ 30.1 ∗ 2.66 = = 0.85 𝑒 0.94 G = 0.85 >0.8 => ñaát baõo hoøa nöôùc. 𝐺= => Keát luaän ñaát naøy laø ñaát caùt pha ôû traïng thaùi deõo vaø baõo hoøa nöôùc. 2 ĐỒ ÁN NỀN MÓNG GVHD: Ths.PHẠM VĂN TRỰC - Keát quaû thí nghieäm neùn eùp e-p vôùi aùp löïc neùn luùn trong khoaûng 200 – 400 Kpa. 𝑎2−4 = 𝑒200 − 𝑒400 0.853 − 0.825 1 = = 1.4 ∗ 10−4 𝑝400 − 𝑝200 400 − 200 𝐾𝑃𝑎 Ta coù keát quaû xuyeân tónh qc = 1.40 MPa = 140 T/m2 vaø keát quaû xuyeân tieâu chuaån N laø : 5 < N=8 < 9 => traïng thaùi cuûa ñaát laø xoáp. Ñoä chaët cuûa ñaát töông ñoái D = 0.2 ÷ 0.33. => Keát luaän: ñaát thuoäc loaïi meàm yeáu. => Moâñun neùn eùp. 𝐸𝑜 = 𝛼. 𝑞𝑐 = 5.0 ∗ 140 = 700 𝑇 𝑚2 öùng vôùi ñaát caùt pha ta coù α = 3 ÷ 5. - Lôùp ñaát 3: soá hieäu 58, daøy . - Xaùc ñònh chæ tieâu cô lyù cuûa ñaát: + Chæ soá deûo: 𝐴 = 𝑊𝑛𝑕 − 𝑊𝑑 = 48.4 − 25.6 = 22.8% A = 22.8% > 17 => keát luaän : ñaát seùt. + Ñoä seät : 𝑊 − 𝑊𝑑 28.5 − 25.6 = = 0.13 𝐴 22.8 0 < B = 0.13 < 0.25 => ñaát ôû traïng thaùi nöûa raén. 𝐵= + Heä soá roãng: △ 𝑜 (1 + 0.01𝑤) 2.71 ∗ 1 ∗ (1 + 0.01 ∗ 28.5) 𝑒= −1= − 1 = 0.81  1.92 + Ñoä aåm: 0.01𝑊 △ 0.01 ∗ 2.71 ∗ 28.5 = = 0.95 𝑒 0.81 G = 0.95 >0.8 => ñaát baõo hoøa nöôùc. 𝐺= => Keát luaän: ñaát naøy laø ñaát seùt ôû traïng thaùi nöûa raén vaø baõo hoøa nöôùc. - Keát quaû thí nghieäm neùn eùp e-p vôùi aùp löïc neùn luùn trong khoaûng 200 – 400 Kpa. 3 ĐỒ ÁN NỀN MÓNG GVHD: Ths.PHẠM VĂN TRỰC 𝑎2−4 = 𝑒200 − 𝑒400 0.761 − 0.749 1 = = 0.06 ∗ 10−3 𝑝400 − 𝑝200 400 − 200 𝐾𝑃𝑎 Ta coù keát quaû xuyeân tónh qc = 2.55 MPa = 255 T/m2 vaø keát quaû xuyeân tieâu chuaån N laø : N= 19 > 10 => ñaát coù tính chaát xaây döïng toát. => Moâñun neùn eùp. 𝐸𝑜 = 𝛼. 𝑞𝑐 = 6.0 ∗ 255 = 1530 öùng vôùi ñaát seùt ta coù α = 5÷ 8. 4 𝑇 𝑚2 ĐỒ ÁN NỀN MÓNG GVHD: Ths.PHẠM VĂN TRỰC b. Phöông aùn neàn moùng. - Lôùp ñaát thöù nhaát cuõng töông ñoái toát vaø daøy 3,6 m neân ta quyeát ñònh thieát keá moùng ñôn ñaët treân neàn ñaát thieân nhieân naøy. 2. Vaät lieäu laøm moùng. - Choïn beâtoâng maùc 200 coù : Rn = 900 T/m2 ; Rk = 75 T/m2. - Theùp chòu löïc AII coù : Ra = 2800 Kg/cm2. - Lôùp loùt beâtoâng ngheøo maùc thaáp M100, daøy 100 mm. - Lôùp baûo veä coát theùp ñaùy moùng daøy 3cm (thöôøng choïn 3 ÷ 5 cm). Choïn thi coâng 5 cm. 3. Choïn chieàu saâu choân moùng. Choïn hm = 1.4 m.(coù hình veõ minh hoïa) hm : tính töø maët ñaát tôùi ñaùy moùng (khoâng keå lôùp beâtoâng loùt). Thoâng thöôøng moùng noâng neân choïn 1.4m  hm 2m vaø phaûi naèm treân möïc nöôùc ngaàm, neáu möïc nöôùc ngaàm noâng thì caàn coù bieän phaùp xöû lyù nhöng trong tröôøng hôïp naøy möïc nöôùc ngaàm naèm ôû ñoä saâu 4.8m. II. Tính toaùn thieát keá moùng. 1. Xaùc ñònh taûi troïng tính toaùn. 𝑁 𝑡𝑐 𝑁 𝑡𝑡 117.5 = = = 102.17 𝑇 𝑛 1.15 𝑄𝑡𝑐 = 𝑀 𝑡𝑐 𝑄𝑡𝑡 1.27 = = 1.10 𝑇 𝑛 1.15 𝑀𝑡𝑡 1.38 = = = 1.20 𝑇 𝑛 1.15 2. Tính Rtc. - Giaû söû chieàu roäng moùng ban ñaàu B = 1m. - Tra baûng  = 33033’ = 33.5 ta coù: A = 1.49 B = 6.99 C = 9.01 5 ĐỒ ÁN NỀN MÓNG GVHD: Ths.PHẠM VĂN TRỰC vôùi m1, m2 laàn löôït baèng 1.2 ; 1 ; Ktc = 1 (neáu tröïc tieáp thí nghieäm caùc maãu ñaát laáy ñöôïc taïi nôi xaây döïng). - Cöôøng ñoä tính toaùn cuûa lôùp ñaát caùt haït trung: 𝑚1 𝑚2 𝑅𝑡𝑐 = [𝐴𝑏 + 𝐵∗ 𝑕𝑚 + 𝐷𝑐] 𝐾𝑡𝑐 1.2 ∗ 1 = 1.49 ∗ 1.87 ∗ 1 + 6.99 ∗ 1.87 ∗ 1.4 + 9.01 ∗ 0 = 25.30 𝑇/𝑚2 1 3. Xaùc ñònh sô boä dieän tích ñaùy moùng. 𝑁 𝑡𝑐 102.17 𝐹𝑚  = = 4.598 𝑚2 𝑅𝑡𝑐 − 𝑡𝑏 𝑕𝑚 25.30 − 2.2 ∗ 1.4 Vì moùng chòu taûi leäch taâm neân moùng thöôøng coù daïng hình chöõ nhaät. Choïn tæ soá L/B = 1.2. Maø Fm = B*L => B  4.598  1.96m 1.2 Choïn BxL = 1.9 x 2.3 m = 4.37 m2. 4. Kieåm tra öùng suaát döôùi ñaùy moùng. - Xaùc ñònh cöôøng ñoä tieâu chuaån cuûa ñaát neàn vôùi B = 1.9m. 𝑚1 𝑚2 𝑅𝑡𝑐 = 𝐴𝑏 + 𝐵∗ 𝑕𝑚 + 𝐷𝑐 𝐾𝑡𝑐 1.2 ∗ 1 = 1.49 ∗ 1.87 ∗ 1.9 + 6.99 ∗ 1.87 ∗ 1.4 + 9.01 ∗ 0 1 𝐵𝐿2 1.9 ∗ 2.32 2 = 28.31 𝑇 𝑚 𝑊𝑙 = = = 1.68 𝑚3 𝑁 𝑡𝑐 6 6 = 𝑁 𝑡𝑐 + 𝑡𝑏 𝑕𝑚 + 𝑛𝑛 𝑕𝑛𝑛 𝐹𝑚 == 102.17 + 2.2 ∗ 1.4 + 0 ∗ 1.9 ∗ 2.3 = 115.63 𝑇𝑀𝑡𝑐 = 𝑀𝑡𝑐 + 𝑄𝑡𝑐 . 𝑕 = 1.20 + 1.10 ∗ 0.4 = 1.64 𝑇. 𝑚𝑚𝑎𝑥 𝑁 𝑡𝑐 𝑀 𝑡𝑐 115.63 1.64 𝑁 𝑡𝑐 𝑀 𝑡𝑐 2 = + = + = 27.44 𝑇 𝑚 𝑚𝑖𝑛 = − 𝐹𝑚 𝑊𝑙 4.37 1.68 𝐹𝑚 𝑊𝑙 𝑡𝑐 115.63 1.64 𝑁 115.63 2 = − = 25.48 𝑇 𝑚2 𝑡𝑏 = = = 26.46 𝑇 𝑚 4.37 1.68 𝐹𝑚 4.37 - Kieåm tra ñieàu kieän vôùi moùng chòu taûi leäch taâm: tb = 26.46 T/m2< Rtc = 28.31 T/m2 max = 27.44 T/m2< 1.2Rtc = 33.97 T/m2 min = 25.48 T/m2> 0 6 ĐỒ ÁN NỀN MÓNG GVHD: Ths.PHẠM VĂN TRỰC => Thoûa ñieàu kieän moùng chòu taûi leäch taâm vaø thieân veà an toaøn. 5. Tính luùn Sgh. Ta coù: 𝑛  𝑆= 𝑖=1 𝑔𝑙 = 𝑡𝑏 𝐸 𝑔𝑙 𝑧𝑖 𝑕𝑖 𝑇 − 𝑕𝑚 = 26.46 − 1.87 ∗ 1.4 = 23.84 2 𝑏𝑡 = 𝑚 𝑧 𝑛 𝑖 𝑕𝑖 𝑖=1 BAÛNG TÍNH LUÙN Caùt nhoû Caùt pha  Ñieåm 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Z 0 0.38 0.76 1.14 1.52 1.9 2.2 2.28 2.66 3.04 3.40 3.42 3.8 4.18 4.50 4.56 4.94 2z/b 0 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0 2.32 2.4 2.8 3.2 3.58 3.6 4.0 4.4 4.74 5.96 6.34 L/b 1.2 Ko 1.00 0.968 0.830 0.652 0.496 0.379 0.337 0.294 0.232 0.187 0.094 0.153 0.127 0.107 0.094 0.092 0.079 gl 23.84 23.08 19.78 15.54 11.82 9.04 8.02 7.01 5.53 4.46 2.25 3.65 3.03 2.55 2.24 2.193 1.883 Vaäy Si = 3.103cm <Sgh = 8 cm (thoûa ñieàu kieän luùn). 7 bt 2.62 3.33 4.04 4.75 5.46 6.17 6.73 6.88 7.55 8.23 8.51 8.53 8.82 9.12 9.37 9.42 9.77 Si 0.5022 0.4588 0.3782 0.2930 0.2233 0.1441 0.0687 0.2723 0.2169 0.1379 0.0067 0.1449 0.1211 0.0876 0.0070 0.0405 ĐỒ ÁN NỀN MÓNG GVHD: Ths.PHẠM VĂN TRỰC 6. Tính toaùn chieàu cao moùng. Chieàu cao moùng ñöôïc tính töø ñieàu kieän choáng xuyeân thuûng. Pxt Pcxt Pxt = xttt . Fxt Fxt = b.Lxt xttt = (3*1tt + 5*maxtt)/8. 1tt = mintt + (maxtt −mintt).(L + Lc + 2ho)/2L. Lxt = { L– (Lc + 2ho)}/2 Pcxt = 0.75.Rk.ho.(bc + ho). trong ñoù: maxtt = maxtc x 1.15 = 27.44 x 1.15 = 31.556 T/m2. mintt = mintt x 1.15 = 25.48 x 1.15 = 29.302 T/m2. 8 ĐỒ ÁN NỀN MÓNG GVHD: Ths.PHẠM VĂN TRỰC Laäp baûng tính cho ho. 1tt(T/m2) xttt(T/m2) Fxt(m2) Ho(cm) Lxt(m) 60 55 50 Vaäy choïn 0.375 31.19 31.42 0.713 22.39 0.425 31.14 31.40 0.808 25.36 0.475 31.09 31.38 0.903 28.32 ho = 60 cm => h = ho + a = 60 + 5 = 65 cm. vôùi lôùp baûo veä theùp daøy : a = 5 cm. 9 Pxt Pcxt 28.69 24.75 21.09 ĐỒ ÁN NỀN MÓNG GVHD: Ths.PHẠM VĂN TRỰC 7. Tính coát theùp vaø boá trí coát theùp cho moùng. Vì ta coù moùng chòu taûi leäch taâm neân moùng coù daïng hình chöõ nhaät vaø Fa daøi  Fa ngaén.  Tính theùp theo phöông caïnh daøi l - lc 2 Ta ñi xeùt maët ngaøm I – I taïi meùp coät nhö hình veõ. qmaxtt = maxtt.b. qI-Itt = I-Itt.b. I-Itt = mintt + (maxtt−mintt).(L + Lc)/2L. = 29.302 + (31.556 – 29.302).(2.3 + 0.35)/(2*2.3) = 30.60 (T/m2). qtbtt = (3.qI-Itt + 5.qmaxtt)/8 = (3*30.60*1.9 + 5*31.556*1.9)/8= 59.28(T/m2) MI-I = qtbtt. ((L – Lc)/2)2/2 = 0.125.qtbtt.(L – Lc)2 = 0.125*59.28*(2.3 – 0.35)2 = 28.18 (T.m). Fa-I = MI-I/( 0.9*Ra*ho) = (28.18*105)/(0.9*2800*65) = 17.20 cm2 Choïn theùp 1214 => Fa-I = 18.473 cm2.  Tính theùp theo phöông caïnh ngaén. b - bc 2 10 ĐỒ ÁN NỀN MÓNG GVHD: Ths.PHẠM VĂN TRỰC Ta ñi xeùt maët ngaøm II–II taïi meùp coät nhö hình veõ. qtbtt = (maxtt + mintt).L/2 = (31.556 + 29.302)*2.3/2=69.99(T/m). MI-I = qtbtt. ((b – bc)/2)2/2 = 0.125.qtbtt.(b – bc)2 = 0.125*69.99*(1.9 – 0.25)2 = 23.82 (T.m). Fa-I = MI-I/( 0.9*Ra*ho) = (23.82*105)/(0.9*2800*65) = 14.54 cm2 Choïn theùp 1312 => Fa-II = 14.703 cm2. Baûn veõ boá trí coát theùp cho moùng: 11 ĐỒ ÁN NỀN MÓNG GVHD: Ths.PHẠM VĂN TRỰC PHẦN II MÓNG BĂNG A. TOÅNG HÔÏP SOÁ LIEÄU. I. Phaàn thieát keá vaø tính toaùn. 1. Ñaùnh giaù veà neàn ñaát. a. Soá lieäu veà ñòa chaát. -Soá lieäu ñòa chaát ñaõ ñöôïc toång hôïp gioáng phaàn moùng ñôn. 12 ĐỒ ÁN NỀN MÓNG GVHD: Ths.PHẠM VĂN TRỰC b. Taûi troïng tính toaùn. - Baûng toå hôïp taûi troïng tính toaùn cho moùng baêng: Truïc STT Teân coät Q (T) N (T) M (T.m) M 55 56 57 58 59 M–1 M–2 M–4 M–6 M–8 3.5 0.71 1.55 0 0 87.47 104.93 115.29 130.30 83.57 1.25 1.31 1.30 2.05 1.70 Chieàu saâu möïc nöôùc ngaàm caùch maët ñaát töï nhieân : 4.8m. Kích thöôùc coät moùng: Lc x Bc = 35x25 cm. 2. Maët baèng coâng trình. - Maët baèng coâng trình moùng baêng nhö hình veõ. 3. Vaät lieäu laøm moùng. - Choïn beâtoâng maùc 250 coù : Rn = 1100 T/m2 ; Rk = 90 T/m2. - Theùp chòu löïc AII coù : Ra = 2800 Kg/cm2. - Lôùp loùt beâtoâng ngheøo maùc thaáp M100, daøy 100 mm. - Lôùp baûo veä coát theùp ñaùy moùng daøy  3cm (thöôøng choïn 3 ÷ 5 cm). Choïn thi coâng 5 cm. 4. Choïn chieàu saâu choân moùng. -Choïn hm = 1.2 m. hm : tính töø maët ñaát tôùi ñaùy moùng (khoâng keå lôùp beâtoâng loùt). II. Tính toaùn thieát keá moùng baêng. 1. Xaùc ñònh taûi troïng tính toaùn. Truïc STT Teân coät Qtc (T) Ntc (T) Mtc (T.m) M 55 56 57 58 59 M–1 M–2 M–4 M–6 M–8 3.04 0.62 1.35 0 0 76.06 91.24 100.25 113.30 72.67 1.09 1.14 1.13 1.78 1.48 13 ĐỒ ÁN NỀN MÓNG GVHD: Ths.PHẠM VĂN TRỰC Trong ñoù: N tt Qtt M tt tc tc N  ; Q  ; M  ; n n n tc vôùi n = 1.15. 2. Tính söùc chòu taûi cuûa ñaát neàn. -Giaû söû chieàu roäng moùng ban ñaàu laø Bm = 1m. -Tra baûng  = 33o30’ ta coù A = 1.49 ; B = 6.99 ; C = 9.01 ; vôùi m1, m2 laàn löôït laáy baèng 1.1 ; 1 ; Ktc = 1 (thí nghieäm caùc maãu ñaát laáy ñöôïc taïi nôi xaây döïng). -Cöôøng ñoä tính toaùn cuûa lôùp ñaát caùt haït trung. 𝑚1 𝑚2 𝑅𝑡𝑐 = [𝐴𝑏 + 𝐵∗ 𝑕𝑚 + 𝐷𝑐] 𝐾𝑡𝑐 1.1 ∗ 1 = 1.49 ∗ 1.87 ∗ 1 + 6.99 ∗ 1.87 ∗ 1.2 + 9.01 ∗ 0 = 20.32 𝑇/𝑚2 1 3. Xaùc ñònh kích thöôùc moùng sô boä. Ta coù: 𝑀𝑖𝑡𝑐 = 𝑀1𝑡𝑐 + 𝑀2𝑡𝑐 + 𝑀3𝑡𝑐 + 𝑀4𝑡𝑐 + 𝑀5𝑡𝑐 = 1.09 + 1.14 + 1.13 + 1.78 + 1.48 = = 6.62 (𝑇. 𝑚) 𝑄𝑖𝑡𝑐 = 𝑄1𝑡𝑐 + 𝑄2𝑡𝑐 + 𝑄3𝑡𝑐 + 𝑄4𝑡𝑐 + 𝑄5𝑡𝑐 = 3.04 + 0.62 + 1.35 + 0.00 + 0.00 = = 5.01 (𝑇. 𝑚) 𝑁𝑖𝑡𝑐 = 𝑁1𝑡𝑐 𝑁2𝑡𝑐 𝑁3𝑡𝑐 𝑁4𝑡𝑐 𝑁5𝑡𝑐 + + + + = 76.06 + 91.24 + 100.25 + 113.30 + 72.67 = 453.52 (𝑇) 14 ĐỒ ÁN NỀN MÓNG GVHD: Ths.PHẠM VĂN TRỰC Taûi troïng: Taûi troïng (T) 76.06 91.24 100.25 113.30 72.67 Vò trí (m) 0 4.5 9.5 14.5 19.5 Vò trí cuûa taûi troïng XN : 𝑋𝑁 = 76.06 ∗ 0 + 91.24 ∗ 4.5 + 100.25 ∗ 9.5 + 113.30 ∗ 14.5 + 72.67 ∗ 19.5 453.52 = 9.75 𝑚 Chieàu daøi moùng Lm coù 2 ñaàu thöøa m = 1.0 m. (ñaàu thöøa ñöôïc choïn vôùi ñieàu kieän m = (1/4).L trong ñoù L laø khoaûng caùch cuûa ñoaïn lieàn keà). Khi ñoù toïa ñoä taûi troïng cuûa caùc ñieåm baây giôø laø: Taûi troïng (T) 76.06 91.24 100.25 113.30 72.67 Vò trí (m) 1.0 5.5 10.5 15.5 20.5 -Chieàu daøi moùng laø: Lm = ( 1.0 + 9.75 ) x 2 = 21.5 m. -Chieàu saâu choân moùng hm = 1.2 m. -Xaùc ñònh sô boä dieän tích moùng nhö sau: 𝑁𝑖𝑡𝑐 453.52 𝐹𝑚  = = 25.65 𝑚2 𝑅𝑡𝑐 − 𝑡𝑏 𝑕𝑚 20.32 − 2.2 ∗ 1.2 -Theo giaû söû ta coù Bm = 1 m. => Fm = Bm x Lm = 1 x 21.5 = 21.5 m2< 25.65 m2 (khoâng thoûa). => Caàn choïn laïi Bm Bm = (Fm* / Lm) = 25.65 / 21.5 = 1.19 m 15 ĐỒ ÁN NỀN MÓNG GVHD: Ths.PHẠM VĂN TRỰC Choïn Bm = 1.2 m. -Tính laïi Rtc vôùi Bm = 1.2 m. 𝑚1 𝑚2 𝑅𝑡𝑐 = [𝐴𝑏 + 𝐵∗ 𝑕𝑚 + 𝐷𝑐] 𝐾𝑡𝑐 1.1 ∗ 1 = 1.49 ∗ 1.87 ∗ 1.2 + 6.99 ∗ 1.87 ∗ 1.2 + 9.01 ∗ 0 1 = 20.93 𝑇/𝑚2 Tính laïi Fm : 𝐹𝑚  𝑁𝑖𝑡𝑐 𝑅𝑡𝑐 − 𝑡𝑏 𝑕𝑚 = 453.52 = 24.80 𝑚2 20.93 − 2.2 ∗ 1.2 Vôùi Bm = 1.2 m Ta coù : Fm = Bm x Lm = 1.2 x 21.5 = 25.80 m2> 24.80 m2 (thoûa). 4. Kieåm tra öùng suaát döôùi ñaùy moùng. -Ta coù: 𝑁𝑡𝑐 = 𝑁𝑡𝑐 𝑖 + 𝑡𝑏 𝑕𝑚 + 𝑛𝑛 𝑕𝑛𝑛 𝐹𝑚 = 453.52 + 2.2 ∗ 1.2 + 0 ∗ 1.2 ∗ 21.5 = 521.632 𝑇 𝑁𝑖𝑡𝑐 . 𝑥𝑖 = = 76.06 ∗ +9.75 + 91.24 ∗ +5.25 + 100.25 ∗ +0.25 + 113.30 ∗ ∗ −4.75 + 72.67 ∗ (−9.75) = − 1.05 𝑇 𝑀𝑡𝑐 = 𝑀𝑖𝑡𝑐 + 𝑄𝑖𝑡𝑐 ∗ 𝑕 + 𝑁𝑖𝑡𝑐 ∗ 𝑥𝑖 = = 6.62 + 5.01 ∗ 0.4 − 1.05 = 7.574 𝑇. 𝑚 Wl = (bxl2)/6 = ( 1.2 x 21.52)/6 = 92.45 m3. 𝑚𝑎𝑥 = 𝑚𝑖𝑛 𝑁 𝑡𝑐 𝐹𝑚 𝑁 𝑡𝑐 = 𝐹𝑚 𝑀 𝑡𝑐 521.632 7.574 + = 20.30 𝑇 𝑚2 𝑊𝑙 25.80 92.45 𝑀 𝑡𝑐 521.632 7.574 + = − = 20.14 𝑇 𝑚2 𝑊𝑙 25.80 92.45 + = N 521.632     20.22(T / m ) tc 2 tb Fm 25.80 max = 20.30 T/m2 < 1.2 Rtc = 1.2x 20.93 = 25.116 T/m2 min = 20.14 T/m2 > 0 16 ĐỒ ÁN NỀN MÓNG GVHD: Ths.PHẠM VĂN TRỰC tb =20.22 T/m2< Rtc = 20.93 T/m2. Vaäy moùng baêng thoûa maõn ñieàu kieän oån ñònh vaø thieân veà an toaøn ñaát neàn. 5. Tính toaùn luùn. -ÖÙng suaát do troïng löôïng baûn thaân ñaát gaây ra treân ñaùy moùng: gl = tb -*.hm = 20.22 – 1.87x1.2 = 17.976 T/m2. n  S    zigl hi i 1 E n  z    i hi bt i 1  o   .hm  1.87 1.2  2.24T / m2 bt Baûng tính luùn taïi taâm moùng: Loaïi ñaát Ñieåm z 2z/b Caùt nhoû 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0.00 0.24 0.48 0.72 0.96 1.20 1.44 1.68 1.92 2.16 2.40 0.0 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0 2.4 2.8 3.2 3.6 4.0 11 12 13 14 2.64 2.88 3.12 3.36 4.4 4.8 5.2 5.6 Caùt pha L/b 17.92 17 Ko gl bt Si 1.00 0.977 0.881 0.755 0.642 0.550 0.477 0.420 0.374 0.337 0.306 17.976 17.563 15.837 13.572 11.541 9.887 8.575 7.550 6.723 6.058 5.501 2.240 2.689 3.138 3.586 4.035 4.484 4.933 5.382 5.830 6.279 6.728 0.240 0.226 0.199 0.170 0.145 0.125 0.109 0.096 0.086 0.078 0.280 0.258 0.239 0.223 5.033 4.638 4.296 4.009 7.155 7.582 8.010 8.437 0.144 0.133 0.123 0.114 ĐỒ ÁN NỀN MÓNG Ñaát seùt GVHD: Ths.PHẠM VĂN TRỰC 15 16 17 18 19 20 3.60 3.84 4.08 4.32 4.56 4.70 6.0 6.4 6.8 7.2 7.6 7.83 0.208 0.196 0.184 0.175 0.166 0.161 3.739 3.523 3.308 3.146 2.984 2.901 8.624 8.811 8.998 9.186 9.373 9.482 0.106 0.100 0.094 0.089 0.084 0.047 22 23 24 25 26 27 28 4.80 5.04 5.28 5.52 5.76 6.00 6.60 8.0 8.4 8.8 9.2 9.6 10 11 0.158 0.150 0.144 0.137 0.132 0.126 0.114 2.840 2.696 2.589 2.463 2.373 2.265 2.049 9.560 9.781 10.002 10.222 10.443 10.664 11.216 0.033 0.035 0.033 0.032 0.030 0.029 0.068 Nhö vaäy ñieàu kieän : z 0.2 zbt ñöôïc thoûa maõn vì 2.049 T/m2< 0.2 x 11.216 = 2.2432 T/m2. Si = 2.767cm < [ Sgh ] = 8cm. Vaäy ñoä luùn tính toaùn naèm trong giôùi haïn cho pheùp. Tính ñoä nghieâng ta coù tieán haønh nhaäp soá lieäu Sap tính luùn cho moùng baêng ta ñöôïc giaù trò chuyeån vò cho 2 ñieåm lôùn nhaát nhö sau : iAB  S B  S A 2.232  3.192   1.28 103  [igh ]  0.002 (thoûa maõn) LAB 750 6. Tính toaùn noäi löïc cho daàm moùng. a.Choïn h vaø hs. - Ta tieán haønh choïn sô boä kích thöôùc daàm moùng baêng nhö sau: bs  bmax côt 1 1  hs     Lmax  8 10  trong ñoù Lmax : laø khoaûng caùch lôùn nhaát giöõa 2 coät lôùn nhaát. Choïn hs = 700 mm ; h = (0.5 ÷ 0.7)hs = 450 mm. Ta ñöôïc daàm moùng baêng coù kích thöôùc laø bsxhs = 350x700 mm. Söû duïng phaàn meàm Sap 2000 ñeå tieán haønh tính toaùn moùng baêng. 18 ĐỒ ÁN NỀN MÓNG GVHD: Ths.PHẠM VĂN TRỰC Tính toaùn theo phöông phaùp moùng meàm vaø xem moùng ñöôïc ñaët treân neàn ñaøn hoài. Taûi troïng taùc duïng leân töøng coät nhö hình veõ sau: Trong ñoù: M i  M i  Qitt .h q  ( tb .hm   nn .hnn ).b  2.2 1.2 1.2  3.17T / m Ta coù:  glo  Cz .So =>  glo 17.976 Cz    649.66T / m3 2 So 2.767 10 => K n  Cz .b  649.66 1.2  779.591T / m2 . Tieán haønh nhaäp chaïy tính toaùn treân Saùp ta ñöôïc bieåu ñoà moâ men vaø bieåu ñoà löïc caét cuûa moùng baêng nhö treân hình sau: 19 20 Bieåu ñoà löïc caét 22.63 8.23 -49.16 -36.95 -25.17 -13.75 9.78-2.61 20.65 31.53 42.49 53.57 64.76 -55.23 -42.98 -30.93 -19.11 5.64-7.46 17.11 28.58 40.10 51.67 -53.66 -42.30 -31.19 -20.32 2.55-9.63 13.14 23.83 34.68 45.75 -49.49 -38.13 -26.68 -15.08 10.56-3.23 23.25 36.53 50.47 -23.95 -8.71 53.80 55.85 45.11 47.49 3.96 5.49 2.40 2.72 -25.55 -36.67 -42.59 -43.45 -39.33 -30.27 -16.26 -9.58 -18.73 -22.07 -19.64 -11.49 -9.08 14.63 3.72 12.93 26.74 26.59 22.06 18.68 -17.27 -27.04 -31.46 -30.58 -24.40 -12.89 0.39 -2.07 24.73 26.54 4.06 -18.28 -31.22 -38.36 -39.58 -34.70 -23.47 15.54 -5.61 19.24 ĐỒ ÁN NỀN MÓNG GVHD: Ths.PHẠM VĂN TRỰC Bieåu ñoà moâmen
- Xem thêm -