Tài liệu đề tài thiết kế hệ thống điều hoà không khí cho toà nhà siêu thị – 12 tràng thi

  • Số trang: 46 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 403 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Tham gia: 02/08/2015

Mô tả:

ViÖn KH-CN NhiÖt L¹nh §å ¸n tèt nghiÖp Ch¬ng 1 ý nghÜa cña ®iÒu hoµ kh«ng khÝ Giíi thiÖu vÒ c«ng tr×nh trung t©m th¬ng m¹i Trµng Thi 1.1. ý nghÜa cña ®iÒu kiÖn kh«ng khÝ - §iÒu hoµ kh«ng khÝ ®îc hiÓu lµ sù khèng chÕ nhiÖt ®é, ®é Èm cña kh«ng khÝ trong mét ph¹m vi nhÊt ®Þnh nµo theo ý muèn cña con ngêi. §iÒu hoµ kh«ng khÝ ®ãng mét vai trß quan träng vµ thiÕt yÕu trong cuéc sèng cña con ngêi. Ngay tõ thêi cæ ®¹i, con ngêi ®· biÕt ®èt löa sëi Êm vµo mïa ®«ng l¹nh gi¸ vµ t×m c¸c hang ®éng m¸t mÎ ®Ó tró th©n vµo mïa hÌ nãng nùc. Con ngêi ®· biÕt thiÕt kÕ nh÷ng c¨n nhµ, cung ®iÖn... ®Ó lµm sao cho kh«ng khÝ lu«n ®îc trao ®æi tuÇn hoµn t¹o cho hä sù dÔ chÞu khi sinh ho¹t, lµm viÖc Varius Avitus trÞ v× tõ n¨m 218 ®Õn 222 ®· cho ®¾p c¶ mét ngän nói tuyÕt trong vên thîng uyÓn ®Ó mïa hÌ cã thÓ thëng ngo¹n nh÷ng ngän giã thæi vµo cung ®iÖn ... Tuy nhiªn ®ã chØ lµ sù ®iÒu hµo kh«ng khÝ s¬ khai ®Ó ®¸p øng nhu cÇu sinh sèng cña con ngêi khi mµ cha cã ®îc sù ph¸t triÓn khi vµo ®Çu thÕ kû XIX vµ XX. Vµo n¨m 1945, b¸c sü ngêi Mü John Gorrie ®· chÕ t¹o m¸y l¹nh nÐn khÝ ®Çu tiªn ®Ó ®iÒu hoµ kh«ng khÝ cho bÖnh viÖn t cña ¤ng. ChÝnh sù kiÖn nµy ®· lµm cho ¤ng næi tiÕng vµ ®i vµo lÞch sö cña kü thuËt ®iÒu hoµ kh«ng khÝ t¹o nªn mét tiÒn ®Ò cho nh÷ng ph¸t minh sau nµy cña c¸c nhµ khoa häc. Ngµnh ®iÒu hoµ kh«ng khÝ chØ thùc sù ph¸t triÓn rùc rì khi vµo ®Çu thÕ kû XX. Willis. H. Carrier ®· ®a ra ®îc ®Þnh nghÜa ®iÒu hoµ kh«ng khÝ kÕt hîp sëi Êm, lµm l¹nh, gia Èm hót Èm, läc vµ röa kh«ng khÝ, tù ®éng duy tr× khèng chÕ tr¹ng th¸i kh«ng khÝ ®æi phôc vô cho mäi yªu cÇu tiÖn nghi hoÆc c«ng nghÖ. - §iÒu hoµ kh«ng khÝ lµ ngµnh: Khoa häc kü thuËt bao gåm nhiÒu lÜnh vùc chuyÖn m«n kh¸c nh: KiÕn tróc, x©y dùng, nhiÖt ®éng häc, kü thuËt l¹nh; c¬ khÝ, ®iÖn - ®iÖn tö; tù ®éng ho¸, ®iÒu khiÓn tù ®éng ... Do vËy sù ph¸t triÓn cña ngµnh ®iÒu hoµ kh«ng khÝ kh«ng thÓ t¸ch rêi sù ph¸t triÓn cña nh÷ng ngµnh ®· nªu trªn. §ång thêi ngµnh ®iÒu hoµ kh«ng khÝ ph¸t triÓn còng ®¸nh dÊu sù ph¸t triÓn cña con ngêi vÒ khoa häc kü thuËt còng nh ®êi sèng cña con ngêi lµm cho cuéc sèng cña con ngêi ngµy cµng ®îc c¶i thiÖn, lµm t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, lµm t¨ng kh¶ n¨ng b¶o qu¶n chÊt lîng hµng ho¸ ... - Lª Quang Th¹ch - C§-§L K10 1 ViÖn KH-CN NhiÖt L¹nh §å ¸n tèt nghiÖp - §Ó ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c vai trß ngµnh ®iÒu hoµ kh«ng khÝ trong ®êi sèng cña con ngêi ngµy nay ta ®i t×m hiÓu tõng ngµnh, tõng lÜnh vùc cô thÓ ®Ó thÊy ®îc tÇm ¶nh hëng cña ®iÒu hoµ kh«ng khÝ. §iÒu hoµ kh«ng khÝ ®îc chia ra lµm hai phÇn: + §iÒu hoµ tiÖn nghi ®Ó phôc vô cho con ngêi + §iÒu hoµ c«ng nghÖ ®Ó phôc vô cho s¶n xuÊt. §èi víi ®iÒu hoµ tiÖn nghi th× ngµy nay ®îc sö dông rÊt nhiÒu trong cuéc sèng con ngêi, t¹i c¸c c«ng së, v¨n phßng, nhµ h¸t héi trêng, nhµ thi ®Êu thÓ thao, r¹p chiÕu phim. §èi víi ®iÒu hoµ c«ng nghÖ th× ®iÒu hoµ kh«ng khÝ lµ mét phÇn rÊt quan träng kh«ng thÓ thiÕu bëi nã ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn chÊt lîng s¶n phÈm còng nh søc khoÎ con ngêi. -Trong y tÕ, ®iÒu hoµ kh«ng khÝ ngµy cµng ®îc sö dông réng r·i: ViÖc b¶o qu¶n thuèc, dông cô y tÕ; mÉu m¸u xÐt nghiÖm .... lu«n cÇn ®Õn ®iÒu hoµ kh«ng khÝ ®¶m b¶o cã ®îc mét nhiÖt ®é, ®é Èm æn ®Þnh. NhiÒu bÖnh viÖn cßn t¹o c¸c phßng ®iÒu trÞ víi mét m«i trêng vi khÝ hËu tèi qua gióp cho bÖnh nh©n nhanh chãng phôc håi søc khoÎ. Kh«ng khÝ c¸c phßng nµy cã ®é s¹ch: tuyÖt ®èi kh«ng chØ cÇn cho viÖc phôc håi cña bÖnh nh©n mµ cßn cÇn thiÕt cho viÖc tiÕn hµnh thÝ nghiÖm, nu«i cÊy c¸c lo¹i v¾c xin, phÉu thuËt… -Trong c¸c ngµnh c¬ khÝ chÝnh x¸c, chÕ t¹o dông cô ®o lêng, dông cô quang häc… th× ®é s¹ch cña kh«ng khÝ, sù æn ®Þnh vÒ nhiÖt ®é, ®é Èm cña kh«ng khÝ lµ ®iÒu b¾t buéc cho chÊt lîng, ®é chÝnh x¸c vµ ®é bÒn cña s¶n phÈm. NÕu c¸c linh kiÖn, chi tiÕt tinh vi cña thiÕt bÞ, s¶n phÈm ®îc s¶n xuÊt trong m«i trêng kh«ng cã sù æn ®Þnh vÒ ®é s¹ch: nhiÖt ®é, ®é Èm th× c¸c thiÕt bÞ nµy kh«ng cã kh¶ n¨ng ®¹t ®îc ®é chÝnh x¸c cao nhÊt, tuæi thä thÊp, chÊt lîng gi¶m sót râ rÖt, ®Æc biÖt ®èi víi c¸c lo¹i ®ång hå ®o kÝnh quang häc… - Trong c«ng nghiÖp in, ®Æc biÖt lµ in tiÒn ®ßi hái ph¶i tiÕn hµnh trong ®iÒu kiÖn m«i trêng æn ®Þnh ®Ó kÝch thíc, mµu s¾c cña giÊy kh«ng bÞ co gi·n thÊt thêng, ®¶m b¶o cho sù ®ång ®Òu vµ æn ®Þnh - Trong c«ng nghiÖp dÖt vµ sîi: ®iÒu hoµ kh«ng khÝ lµm cho c«ng viÖc kÐo sîi trë nªn dÔ dµng, c¸c sîi b«ng kÐo ra ®îc ®Òu ®Æn mÞn mµng ®Ó kh«ng ¶nh hëng ®Õn viÖc dÖt lªn s¶n phÈm. V× nÕu ®é Èm vµ nhiÖt ®é kh«ng æn ®Þnh th× ®é dÝnh kÕt vµ ma s¸t gi÷a c¸c x¬ b«ng sÏ lín ¶nh hëng ®Õn qu¸ tr×nh kÐo sîi. Sîi cã thÓ bÞ ®øt nÕu ®é Èm thÊp vµ khi kÐo sîi sÏ kh«ng su«n, ®Òu. - Mét ngµnh c«ng nghiÖp kh¸c ®Æc biÖt cÇn tíi sù æn ®Þnh cña m«i trêng kh«ng khÝ. §ã lµ ngµnh s¶n xuÊt, chÕ biÕn, b¶o qu¶n l¬ng thùc, thùc phÈm. NÕu ®é Èm qu¸ thÊp sÏ lµm cho s¶n phÈm mÊt chÊt lîng, gi¶m khèi lîng. Ng- - Lª Quang Th¹ch - C§-§L K10 2 ViÖn KH-CN NhiÖt L¹nh §å ¸n tèt nghiÖp îc l¹i ®é Èm qu¸ cao sÏ lµm mét m«i trêng tèt ®Ó vi sinh vËt, vi khuÈn cã h¹i cho søc khoÎ con ngêi ph¸t triÓn. - Ngoµi c¸c ngµnh trªn cßn c¸c ngµnh kh¸c còng rÊt cÇn ®Õn ®iÒu hoµ kh«ng khÝ nh: c«ng nghiÖp chÕ biÕn thuèc l¸, s¶n xuÊt b¶o qu¶n bia, rîu vang… - §Êt níc ta víi ®iÒu kiÖn khÝ hËu kh¾c nghiÖt, lµ níc n»m trong vïng khÝ hËu nhiÖt ®íi giã mïa nªn nhiÖt ®é vµ ®é Èm t¬ng ®èi cña kh«ng khÝ lµ rÊt cao. Céng víi nhiÒu nguån nhiÖt kh¸c ph¸t sinh: bøc x¹ mÆt trêi, th©n nhiÖt ngêi… v× vËy muèn ph¸t triÓn kinh tÕ ®Æc biÖt víi c¸c ngµnh mòi nhän cña níc ta nh chÕ biÕn s¶n xuÊt thùc phÈm ®«ng l¹nh, dÖt may… th× chØ cã nhê ¸p dông ®iÒu hoµ kh«ng khÝ chóng ta míi gi¶m thiÓu ®îc nh÷ng yÕu tè bÊt lîi do ®iÒu kiÖn khÝ hËu mang l¹i. Qua ®©y ta cã thÓ thÊy râ ®îc tÇm quan träng cña ®iÒu hoµ kh«ng khÝ mang l¹i cho con ngêi. Song song víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ, khoa häc kü thuËt… th× viÖc ph¸t triÓn n©ng cao ngµnh l¹nh vµ ®iÒu hoµ kh«ng khÝ lu«n lµ mong muèn cña c¸c nhµ khoa häc nh tÊt c¶ chóng ta. - Lª Quang Th¹ch - C§-§L K10 3 ViÖn KH-CN NhiÖt L¹nh §å ¸n tèt nghiÖp 1.2. Giíi thiÖu vÒ Trung t©m Th¬ng m¹i Trµng Thi Víi sù ph¸t triÓn kh«ng ngõng cña nÒn kinh tÕ ViÖt Nam trong thêi gian gÇn ®©y ®· t¹o cho ®êi sèng vËt chÊt còng nh tinh thÇn cña ngêi d©n cµng ®îc c¶i thiÖn. Nhu cÇu mua s¾m c¶i thiÖn cuéc sèng ®îc quan t©m. Bªn c¹nh mÉu m·, kiÓu d¸ng th× chÊt lîng s¶n phÈm ®îc ®Æt lªn hµng ®Çu bëi thêi gian gÇn ®©y víi sù å ¹t trµn vµo thÞ trêng ViÖt Nam c¸c mÆt hµng kÐm chÊt lîng, hµng gi¶ ®Æc biÖt lµ c¸c mÆt hµng cã gi¸ trÞ nh c¸c s¶n phÈm ®iÖn m¸y ®· g©y ra nçi hoang mang cho ngêi tiªu dïng. Thñ ®« Hµ Néi lµ trung t©m v¨n ho¸, chÝnh trÞ, ®ång thêi còng lµ ®iÓm ®Çu mèi lu th«ng hµng ho¸ cña c¸c tØnh l©n cËn phÝa B¾c níc ta. V× vËy viÖc ra ®êi c¸c trung t©m th¬ng m¹i ë Hµ Néi lµ viÖc tÊt yÕu. §©y lµ n¬i b¸n vµ giíi thiÖu c¸c s¶n phÈm ®· ®îc kiÓm duyÖt vµ ®¨ng ký chÊt lîng còng nh gi¸ thµnh, lµ n¬i ngêi tiªu dïng cã thÓ tin tëng. Trung t©m th¬ng m¹i Trµng Thi lµ trung t©m th¬ng m¹i ®iÖn m¸y cì trung b×nh. Bao gåm 3 tÇng vµ 1 tÇng hÇm. Trong ®ã tÇng hÇm ®îc thiÕt kÕ lµm b·i ®ç xe, tÇng 1 vµ 2 lµm c¸c quÇy hµng, tÇng 3 lµm c¸c v¨n phßng víi diÖn tÝch mÆt b»ng mçi tÇng lµ 895,9m2 Còng nh rÊt nhiÒu c¸c trung t©m th¬ng m¹i kh¸c, víi nhu cÇu ®iÒu chØnh nhiÖt ®é vµ ®é Èm ®¶m b¶o søc khoÎ con ngêi vµ b¶o qu¶n c¸c s¶n phÈm kh«ng gian bªn trong phßng th× viÖc sö dông hÖ thèng ®iÒu hoµ kh«ng khÝ ®èi víi trung t©m th¬ng m¹i Trµng Thi lµ mét phÇn kh«ng thÓ thiÕu. 1.3. Chän th«ng sè kh«ng khÝ trong nhµ vµ ngoµi trêi §Ó chän ®îc th«ng sè kh«ng khÝ trong nhµ vµ ngoµi trêi th× tríc tiªn ta ph¶i x¸c ®Þnh xem hÖ thèng ®iÒu hoµ kh«ng khÝ cÇn thiÕt kÕ lµ chän cÊp ®iÒu hoµ kh«ng khÝ nµo. Nh ta ®· biÕt th× hÖ thèng ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ ®îc chia ra lµm 3 cÊp, ®îc dùa trªn møc ®é tin cËy, tÝnh kinh tÕ, mü quan cña c«ng tr×nh. - HÖ thèng ®iÒu hoµ cÊp 1: Lµ hÖ thèng duy tr× ®îc c¸c th«ng sè trong nhµ ë mäi ph¹m vi biÕn thiªn nhiÖt Èm ngoµi trêi c¶ vÒ mïa nãng (cùc ®¹i) vµ mïa l¹nh (cùc tiÓu) - HÖ thèng ®iÒu hoµ cÊp 2: Lµ hÖ thèng duy tr× ®îc c¸c th«ng sè trong nhµ ë mét ph¹m vi cho phÐp víi ®é sai lÖch kh«ng qu¸ 200h trong mét n¨m khi cã biÕn thiªn nhiÖt Èm ngoµi trêi cùc ®¹i hoÆc cùc tiÓu - Lª Quang Th¹ch - C§-§L K10 4 ViÖn KH-CN NhiÖt L¹nh §å ¸n tèt nghiÖp - HÖ thèng ®iÒu hoµ cÊp 3: lµ hÖ thèng duy tr× ®îc c¸c th«ng sè trong nhµ ë mét ph¹m vi cho phÐp víi ®é sai lÖch kh«ng qu¸ 400h mét n¨m Trong c¸c cÊp ®iÒu hoµ kh«ng khÝ trªn th× ®iÒu hoµ cÊp 1 lµ hÖ thèng cã ®é tin cËy nhng ®¾t tiÒn, nªn chØ sö dông cho nh÷ng c«ng tr×nh ®ßi hái chÕ ®é nhiÖt Èm nghiªm ngÆt vµ cÇn ®é tin cËy cao. Cßn ®èi víi Trung t©m th¬ng m¹i Trµng Thi th× hÖ thèng ®iÒu hoµ kh«ng khÝ kh«ng yªu cÇu nghiªm ngÆt vÒ chÕ ®é nhiÖt Èm nªn ta chän hÖ thèng ®iÒu hoµ cÊp 3. HÖ thèng ®iÒu hoµ cÊp 3 cã u ®iÓm lµ rÎ tiÒn. §èi víi hÖ thèng cÊp 3, ta cã c¸c th«ng sè tÝnh to¸n cña kh«ng khÝ vÒ mïa hÌ (chän theo tµi liÖu: híng dÉn thiÕt kÕ hÖ thèng ®iÒu hoµ kh«ng khÝ) - NhiÖt ®é ngoµi trêi: tN = 32,80C - §é Èm kh«ng khÝ ngoµi trêi N = 66% Ta chän th«ng sè cña kh«ng khÝ trong nhµ theo c¸c th«ng sè ngoµi trêi theo yªu cÇu duy tr× nhiÖt ®é trong nhµ thÊp h¬n tõ 6  80C - NhiÖt ®é ngoµi trêi: tt = 250C - §é Èm kh«ng khÝ ngoµi trêi N = 65% C¸c th«ng sè tÝnh to¸n cña kh«ng khÝ ngoµi trêi mïa ®«ng theo hÖ thèng ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ cÊp 3 - NhiÖt ®é ngoµi trêi: tN = 13,80C - §é Èm kh«ng khÝ ngoµi trêi N = 64% Ta cã ®îc th«ng sè tÝnh to¸n vµo mïa ®«ng: - NhiÖt ®é tÝnh to¸n vµo mïa ®«ng: tT = 220C - §é Èm tÝnh to¸n vµo mïa ®«ng T = 65% Ch¬ng 2 So s¸nh c¸c hÖ thèng ®iÒu hoµ kh«ng khÝ chän hÖ thèng ®iÒu hoµ kh«ng khÝ cho c«ng tr×nh 2.1. So s¸nh c¸c hÖ thèng ®iÒu hoµ kh«ng khÝ HÖ thèng ®iÒu hoµ kh«ng khÝ rÊt ®a d¹ng vµ phong phó ®¸p øng nhiÒu øng dông cô thÓ cña hÇu hÕt c¸c ngµnh kinh tÕ. V× vËy, còng cã rÊt nhiÒu c¸ch ph©n lo¹i c¸c hÖ thèng nµy, vÝ dô nh: Theo môc ®Ých, theo tÝnh chÊt, theo c¸ch lµm l¹nh kh«ng khÝ, theo tÝnh tËp trung... Tuy nhiªn ®Ó so s¸nh c¸c hÖ thèng ®iÒu hoµ kh«ng khÝ ®îc dÔ dµng - Lª Quang Th¹ch - C§-§L K10 5 ViÖn KH-CN NhiÖt L¹nh §å ¸n tèt nghiÖp h¬n ta chän c¸ch ph©n lo¹i hÖ thèng theo tÝnh tËp trung. Theo tÝnh tËp trung cã thÓ ph©n ra 3 lo¹i: - HÖ thèng ®iÒu hoµ côc bé - HÖ thèng ®iÒu hoµ tæ hîp gän (víi c¸c côm m¸y gän) - HÖ thèng trung t©m níc 2.1.1 HÖ thèng ®iÒu hoµ côc bé Lµ lo¹i m¸y nhá, ho¹t ®éng hoµn toµn tù ®éng, l¾p ®Æt vËn hµnh, b¶o tr×, b¶o dìng, söa ch÷a dÔ dµng. HÖ thèng ®iÒu hoµ côc bé gåm 2 lo¹i chÝnh lµ: - M¸y ®iÒu hoµ cöa sæ - M¸y ®iÒu hoµ t¸ch (2 hoÆc nhiÒu côm) 2.1.1.1. Nh÷ng ®Æc ®iÓm c¬ b¶n cña hÖ thèng ®iÒu hoµ côc bé - N¨ng suÊt l¹nh ®Õn 7kW ( 24000 Btu/h ) - ThiÕt bÞ bay h¬i: lµm l¹nh kh«ng khÝ trùc tiÕp - ThiÕt bÞ ngng tô: gi¶i nhiÖt giã. - M¸y nÐn: pitt«ng kÝn, r«to l¨n, tÊm trît kÝn hoÆc xo¾n èc kÝn. - ThiÕt bÞ tiÕt lu: dïng èng mao. - B¬m nhiÖt: 1 hoÆc 2 chiÒu - Ph¬ng ph¸p xö lý giã: côc bé - Lµ lo¹i ®iÒu hoµ tiÖn nghi d©n dông, thÝch hîp cho c¸c hé gia ®×nh c¨n hé, phßng ë... - VÊn ®Ò cung cÊp giã: §èi víi m¸y ®iÒu hoµ cöa sæ: cã cöa lÊy giã t¬i §èi víi m¸y ®iÒu hoµ t¸ch: Kh«ng cã cöa lÊy giã t¬i mµ ph¶i cã qu¹t th«ng giã 2.1.1.2. ¦u ®iÓm cña m¸y ®iÒu hoµ côc bé - L¾p ®Æt, b¶o dìng, söa ch÷a dÔ dµng, thuËn tiÖn - Kh¶ n¨ng sö dông l¹nh côc bé dÔ dµng v× cÇn lµm l¹nh phßng nµo th× bËt m¸y phßng ®ã. - Vèn ®Çu t vµ gi¸ vËn hµnh lµ thÊp 2.1.1.3. Nhîc ®iÓm cña m¸y ®iÒu hoµ côc bé - §iÒu chØnh nhiÖt ®é trong phßng dao ®éng lín do ph©n phèi giã kh«ng ®Òu - Kh¶ n¨ng lµm l¹nh kh«ng khÝ thÊp. - §èi víi m¸y ®iÒu hoµ cöa sæ g©y tiÕng ån trong nhµ - Kh¶ n¨ng tÝnh tiÒn ®iÖn riªng biÖt cao - Lª Quang Th¹ch - C§-§L K10 6 ViÖn KH-CN NhiÖt L¹nh §å ¸n tèt nghiÖp - ¶nh hëng ®Õn c¶nh quan kiÕn tróc, ¶nh hëng ®Õn m«i trêng do kh¶ n¨ng rß rØ m«i chÊt l¹nh. - ¶nh hëng ®Õn m«i trêng ngoµi do th¶i nhiÖt dµn nãng 2.1.2. HÖ thèng ®iÒu hoµ tæ hîp gän HÖ thèng ®iÒu hoµ tæ hîp gän bao gåm 4 lo¹i m¸y chÝnh: - M¸y ®iÒu hoµ t¸ch 2 vµ nhiÒu côm - M¸y ®iÒu hoµ nguyªn côm l¾p m¸i - M¸y ®iÒu hoµ nguyªn côm gi¶i nhiÖt níc - M¸y ®iÒu hoµ VRV (Variable Air Volume) 2.1.2.1. Nh÷ng ®Æc ®iÓm c¬ b¶n cña hÖ thèng ®iÒu hoµ tæ hîp gän - Lµ lo¹i m¸y cã n¨ng suÊt l¹nh tõ (10,54  773,52) kW - Lµm l¹nh kh«ng khÝ trùc tiÕp tõ dµn bay h¬i - ThiÕt bÞ ngng tô gi¶i nhiÖt giã, riªng chØ cã m¸y ®iÒu hoµ nguyªn côm gi¶i nhiÖt níc dïng th¸p vµ hÖ thèng níc gi¶i nhiÖt. - Lo¹i m¸y nÐn dïng cho hÖ thèng ®iÒu hoµ tæ hîp gän lµ c¸c lo¹i m¸y nÐn pitt«ng (kÝn, nöa kÝn, hë), R«to l¨n, tÊm trît xo¾n èc (kÝn) vµ trôc vÝt. - ThiÕt bÞ tiÕt lu dïng èng mao vµ van tiÕt lu - Ph¬ng ph¸p xö lý giã: trung t©m cã hoÆc kh«ng cã èng giã. - Do n¨ng suÊt l¹nh tõ (10,54  773,52) kW nªn cã thÓ dïng thÝch hîp cho c¸c phßng réng, cöa hµng th¬ng nghiÖp, siªu thÞ, nhµ hµng, ph©n xëng, phßng thÝ nghiÖm, bÖnh viÖn, trung t©m thÓ thao, kh¸ch s¹n... V× vËy, ®îc xÕp vµo lo¹i ®iÒu hoµ tiÖn nghi c«ng nghÖ. - VÊn ®Ò cung cÊp giã t¬i: §èi víi m¸y ®iÒu hoµ nguyªn côm (l¾p m¸i vµ gi¶i nhiÖt níc) th× ph¶i cã cöa lÊy giã t¬i §èi víi m¸y ®iÒu hoµ t¸ch vµ VRV: Kh«ng cã cöa lÊy giã t¬i nªn ph¶i cã qu¹t th«ng giã håi nhiÖt 2.1.2.2. ¦u ®iÓm cña hÖ thèng ®iÒu hoµ tæ hîp gän - Gi¸ vËn hµnh trung b×nh, ®Æc biÖt ®èi víi m¸y VRV lµ thÊp nhÊt. - Ýt ¶nh hëng ®Õn c¶nh quan, kiÕn tróc, m«i trêng h¬n so víi m¸y ®iÒu hoµ côc bé, kh«ng g©y ån trong nhµ, läc kh«ng khÝ tèt h¬n - ¶nh hëng do th¶i nhiÖt dµn nãng còng nhá h¬n, ®Æc biÖt víi m¸y VRV lµ rÊt nhá do dµn nãng tËp trung trªn tÇng thîng. - §iÒu chØnh nhiÖt ®é trong phßng kh¸ tèt do hÖ thèng ph©n phèi giã t¬i. 2.1.2.3. Nhîc ®iÓm cña hÖ thèng ®iÒu hoµ tæ hîp gän - Lª Quang Th¹ch - C§-§L K10 7 ViÖn KH-CN NhiÖt L¹nh §å ¸n tèt nghiÖp - L¾p ®Æt vËn hµnh, söa ch÷a khã kh¨n h¬n, hÖ thèng ®iÒu hoµ côc bé v× ph¶i ®ôc têng ®Ó ®i ®êng èng dÉn m«i chÊt. §èi víi m¸y VRV cã hÖ thèng ®iÒu khiÓn phøc t¹p §èi víi m¸y ®iÒu hoµ nguyªn côm gi¶i nhiÖt níc ph¶i cã phßng m¸y vµ b¶o «n, c¸ch ©m, chèng rung... - Kh¶ n¨ng sö dông l¹nh côc bé lµ khã h¬n v× mét m¸y cã thÓ phôc vô nhiÒu buång vµ ®iÒu chØnh n¨ng suÊt l¹nh bao giê còng g¾n liÒn víi tæn thÊt c«ng suÊt. - Vèn ®Çu t ban ®Çu cho hÖ thèng nµy kh¸ cao, ®Æc biÖt ®èi víi m¸y VRV lµ rÊt cao. - Kh¶ n¨ng më réng hÖ thèng ®iÒu hoµ kh«ng khÝ còng khã kh¨n h¬n. 2.1.3. HÖ thèng ®iÒu hoµ trung t©m níc HÖ thèng ®iÒu hoµ trung t©m níc bao gåm 2 lo¹i: - HÖ thèng ®iÒu hoµ víi m¸y lµm l¹nh níc, gi¶i nhiÖt giã. - HÖ thèng ®iÒu hoµ víi m¸y lµm l¹nh níc gi¶i nhiÖt níc. 2.1.3.1. §Æc ®iÓm c¬ b¶n cña hÖ thèng ®iÒu hoµ trung t©m níc - HÖ thèng ®iÒu hoµ trung t©m níc lµ hÖ thèng sö dông níc l¹nh tõ 70C ®Ó lµm l¹nh kh«ng khÝ qua c¸c dµn trao ®æi nhiÖt FCU vµ AHU. (Fan Coil Unit vµ Air Hanlding Unit) - N¨ng suÊt l¹nh: 703,2 kW - ThiÕt bÞ bay h¬i lµm l¹nh níc - ThiÕt bÞ ngng tô gi¶i nhiÖt giã hoÆc níc dïng th¸p hoÆc níc gi¶i nhiÖt - M¸y nÐn dïng lo¹i m¸y nÐn pitt«ng (hë, nöa kÝn) trôc vÝt vµ turbin - ThiÕt bÞ tiÕt lu: van tiÕt lu - Ph¬ng ph¸p xö lý giã: trung t©m cã hoÆc kh«ng cã èng giã. - Lµ lo¹i ®iÒu hoµ tiÖn nghi c«ng nghÖ cã thÓ dïng thÝch hîp cho c¸c toµ nhµ cao tÇng, kh¸ch s¹n, xëng s¶n xuÊt... - VÊn ®Ò cung cÊp giã t¬i: FCU kh«ng cã cöa lÊy giã t¬i AHU cã thÓ cã cöa lÊy giã t¬i. NÕu kh«ng ph¶i cã qu¹t th«ng giã hoÆc hÖ thèng cÊp giã t¬i riªng 2.1.3.2. ¦u ®iÓm cña hÖ thèng trung t©m níc - Cã vßng tuÇn hoµn an toµn lµ níc nªn kh«ng sî ngé ®éc hoÆc tai n¹n do rß rØ m«i chÊt l¹nh ra ngoµi. - Lª Quang Th¹ch - C§-§L K10 8 ViÖn KH-CN NhiÖt L¹nh §å ¸n tèt nghiÖp - Cã thÓ khèng chÕ nhiÖt Èm trong kh«ng gian ®iÒu hoµ theo tõng phßng riªng rÏ. æn ®Þnh vµ duy tr× c¸c ®iÒu kiÖn vi khÝ hËu tèt nhÊt - Ýt b¶o dìng söa ch÷a nhÊt, chñ yÕu b¶o dìng cho c¸c giµn m¸y vµ FCU - So víi hÖ thèng ®iÒu hoµ m¸y VRV, vßng tuÇn hoµn m«i chÊt l¹nh ®¬n gi¶n h¬n nhiÒu nªn rÊt dÔ kiÓm so¸t. - HÇu nh kh«ng ¶nh hëng ®Õn c¶nh quan, kiÕn tróc vµ m«i trêng. Nh÷ng ¶nh hëng nhá chØ tËp trung ë th¸p gi¶i nhiÖt. - Kh¶ n¨ng ®iÒu chØnh nhiÖt ®é phßng lµ tèt nhÊt vµ æn ®Þnh nhÊt, ®ång thêi kh¶ n¨ng lµm s¹ch kh«ng khÝ còng tèt nhÊt, ®¸p øng nhu cÇu vÒ lµm s¹ch bôi, t¹p chÊt, ho¸ chÊt vµ mïi. §Æc biÖt xö lý giã b»ng AHU. - Kh«ng g©y ån trong nhµ, ån ë gian m¸y, b¬m vµ qu¹t th¸p gi¶i nhiÖt nhng cã kh¶ n¨ng tËp trung xö lý tèt. 2.1.3.3. Nhîc ®iÓm cña hÖ thèng ®iÒu hoµ trung t©m níc - L¾p ®Æt khã kh¨n, ®ßi hái ph¶i cã c«ng nh©n vËn hµnh lµnh nghÒ cÇn b¶o dìng söa ch÷a ®Þnh kú m¸y l¹nh vµ c¸c dµn FCU. - Vèn ®Çu t vµ gi¸ vËn hµnh lµ cao nhÊt. - CÇn ph¶i bè trÝ hÖ thèng lÊy giã t¬i cho c¸c FCU - Tèn diÖn tÝch l¾p ®Æt cho buång m¸y vµ c¸c ®êng èng níc, èng giã... 2.2. Chän hÖ thèng ®iÒu hoµ kh«ng khÝ cho c«ng tr×nh Trung t©m th¬ng m¹i Trµng Thi lµ trung t©m th¬ng mai cì trung b×nh. §Ó ®¸p øng nhu cÇu ®iÒu hoµ cho c«ng tr×nh,sau khi ®· xem xÐt c¸c u nhîc ®iÓm cña c¸c lo¹i m¸y ®iÒu hoµ kh«ng khÝ, ta nhËn thÊy cã hai hÖ m¸y cã thÓ ®¸p øng ®îc yªu cÇu cho c«ng tr×nh lµ: hÖ thèng ®iÒu hoµ trung t©m níc vµ hÖ thèng ®iÒu hoµ VRV. Víi cïng chøc n¨ng ®iÒu hoµ cho kh«ng gian lín víi n¨ng suÊt l¹nh kh¸c nhau. Nhng ta nhËn thÊy cã hai hÖ thèng ®iÒu hoµ kh«ng khÝ trung t©m níc cÇn ph¶i cã vÞ trÝ ®Ó l¾p ®Æt phßng m¸y, rÊt tèn diÖn tÝch. MÆt kh¸c viÖc l¾p ®Æt hÖ thèng nµy ®ßi hái yªu cÇu cao h¬n, ph¶i b¶o dìng söa ch÷a ®Þnh kú. Trong khi ®ã hÖ thèng VRV cã u ®iÓm h¬n lµ rÊt nhá gän, côm dµn nãng OU cã thÓ ®Æt trªn tÇng thîng, kh«ng tèn diÖn tÝch ®Æt phßng m¸y díi tÇng hÇm. Cã thÓ sö dông ®Ó lµm b·i ®ç xe... §êng èng dÉn m«i chÊt l¹nh nhá h¬n nhiÒu so víi ®êng níc l¹nh nhá h¬n nhiÒu so víi ®êng níc l¹nh hay èng giã. V× vËy, ta cã thÓ chän hÖ thèng VRV lµ thÝch hîp nhÊt ®èi víi c«ng tr×nh trung t©m Th¬ng m¹i Trµng Thi, tuy gi¸ thµnh cña hÖ thèng nµy cao h¬n c¸c hÖ thèng m¸y kh¸c. * §Æc ®iÓm cña hÖ m¸y VRV - Lª Quang Th¹ch - C§-§L K10 9 ViÖn KH-CN NhiÖt L¹nh §å ¸n tèt nghiÖp Th«ng thêng c¸c m¸y ®iÒu hoµ kh«ng khÝ ph¶i tu©n thñ theo nh÷ng quy t¾c nghiªm ngÆt vÒ giíi h¹n ®é cao ®Æt m¸y do vËy bÞ h¹n chÕ rÊt nhiÒu vÒ kh¶ n¨ng bè trÝ m¸y trªn nãc nh÷ng toµ nhµ cao tÇng. Võa tèn diÖn tÝch ®Æt phßng m¸y, võa kh«ng ®¶m b¶o mü quan. V× vËy, hÖ m¸y VRV cña DAIKIN (NhËt B¶n) ®· ®¸p øng ®îc nhu cÇu nµy So víi c¸c hÖ thèng m¸y ®iÒu hoµ kh«ng khÝ kh¸c th× hÖ m¸y VRV cã nh÷ng ®Æc ®iÓm sau: - Trong mét m¹ch cho phÐp tèi ®a ghÐp nèi tíi 8 IU (Indoor Unit) víi n¨ng suÊt l¹nh vµ kiÓu d¸ng kh¸c nhau, thËm chÝ cã thÓ nèi tíi 16 IU theo trËt tù nhÊt ®Þnh. N¨ng suÊt l¹nh tæng cho phÐp thay ®æi cña c¸c IU lµ tõ 50%  130% n¨ng suÊt l¹nh cña OU (Outdoor Unit) - VRV sö dông 2 m¸y nÐn: Trong ®ã 1 m¸y ®iÒu chØnh n¨ng suÊt l¹nh theo kiÓu On - Off, cßn mét m¸y ®iÒu chØnh theo m¸y biÕn tÇn (Inverter) nªn sè bËc ®iÒu chØnh tõ 0  100% gåm 21 bËc ®¶m b¶o n¨ng lîng tiÕt kiÖm rÊt hiÖu qu¶ - Kh«ng cÇn cã m¸y dù phßng, hÖ m¸y vÉn tiÕp tôc vËn hµnh trong trêng hîp mét trong c¸c côm m¸y h háng, do ®ã gi¶m chi phÝ ®Çu t - Mçi mét tæ m¸y VRV cã mét c«ng suÊt nhÊt ®Þnh L¾p ghÐp nhiÒu tæ l¹i víi nhau thµnh c¸c m¹ng ®¸p øng ®îc nh÷ng nhu cÇu n¨ng suÊt l¹nh kh¸c nhau. - VRV gi¶i quyÕt tèt vÊn ®Ò håi dÇu vÒ m¸y nÐn do côm dµn nãng (Outdoor Unit) cã thÓ ®Æt cao h¬n dµn l¹nh (Indoor Unit) ®Õn 50m, c¸c dµn l¹nh cã thÓ ®Æt c¸ch nhau 15m vµ ®êng èng dÉn m«i chÊt l¹nh tõ dµn nãng tíi dµn l¹nh (tõ OU ®Õn IU) cã thÓ lªn tíi 100m. T¹o ®iÒu kiÖn bè trÝ m¸y dÔ dµng, cho phÐp ®a c¸c OU lªn cao trªn nãc c¸c c«ng tr×nh ®¶m b¶o mü quan vµ t¨ng diÖn tÝch sö dông díi mÆt ®Êt. - So víi hÖ thèng ®iÒu hoµ trung t©m níc th× hÖ thèng VRV cã thÓ ®Æt ®îc ë nhiÒu vÞ trÝ kh¸c nhau nhng vÉn ®¶m b¶o mü quan. §êng èng dÉn m«i chÊt l¹nh nhá h¬n nhiÒu so víi èng giã hay ®êng èng níc l¹nh. - Mçi mét tæ m¸y OU ®Òu cã b¶ng ®iÖn tö tù b¸o lçi, ph¸t hiÖn h háng cña hÖ thèng. Do vËy kh¶ n¨ng b¶o dìng, söa ch÷a rÊt nhanh chãng vµ chÝnh x¸c. - HÖ m¸y VRV cã tíi 9 kiÓu dµn l¹nh kh¸c nhau víi tèi ®a 9 cÊp l¹nh kh¸c nhau, vµ nhiÒu kiÓu d¸ng. ThÝch hîp víi nhiÒu kiÓu kiÕn tróc kh¸c nhau ®· lµm cho hÖ m¸y VRV cã ®Æc ®iÓm næi bËt h¬n c¸c lo¹i m¸y kh¸c cã cïng chøc n¨ng - Lª Quang Th¹ch - C§-§L K10 10 ViÖn KH-CN NhiÖt L¹nh §å ¸n tèt nghiÖp Ch¬ng 3 TÝnh to¸n c©n b»ng nhiÖt Èm C¸c th«ng sè x©y dung c¬ b¶n Dùa vµo b¶n vÏ thiÕt kÕ mÆt b»ng còng nh quan s¸t thùc tÕ ta cã thÓ x¸c ®Þnh ®îc c¸c th«ng sè vÒ diÖn tÝch vµ híng cña c¸c cöa, c¸c v¸ch têng cña c«ng tr×nh Trung t©m th¬ng m¹i ®iÖn m¸y Trµng Thi gåm 3 tÇng vµ 1 tÇng hÇm cã diÖn tÝch mÆt b»ng sö dông lµ nh nhau: Diªn tÝch mÆt b»ng mçi tÇng lµ: Fmb = 895,9 m2 DiÖn tÝch sö dông l¹nh mçi tÇng lµ Fsd = 696,6 m2 Tuy nhiªn theo yªu cÇu cña ®Ò tµi: TÝnh to¸n thiÕt kÕ hÖ thèng l¹nh cho 2 tÇng quÇy hµng (tÇng 1 vµ tÇng 2) Do vËy trong ®å ¸n cña m×nh, em chØ tÝnh to¸n c¸c th«ng sè cho tÇng 1 vµ tÇng 2. Do n»m ë trung t©m thµnh phè nªn diÖn tÝch sö dông cña trung t©m th¬ng m¹i ®îc tËn dông tèi ®a. Trõ híng cña mÆt tiÒn (híng T©y), c¸c v¸ch têng cña c¸c híng kh¸c ®îc x©y dùng liÒn s¸t víi c¸c c«ng tr×nh xung quanh v× thÕ c¸c v¸ch têng nµy kh«ng ®îc thiÕt kÕ c¸c cöa sæ cña kÝnh. * KÕt cÊu têng gåm 2 yÕu tè chÝnh: - Lª Quang Th¹ch - C§-§L K10 11 ViÖn KH-CN NhiÖt L¹nh §å ¸n tèt nghiÖp - DiÖn tÝch têng x©y - DiÖn tÝch cöa kÝnh, c¸c v¸ch kÝnh b»ng gç hoÆc kim lo¹i DiÖn tÝch têng x©y gåm 3 líp, trong ®ã cã 2 líp v÷a dµy 30 mm víi =0,6 W/mK vµ 1 líp g¹ch dÇy 220 mm víi  = 0,7W/mK - Têng thø nhÊt: Híng §«ng DiÖn tÝch tÇng 1: 141,96 m2 DiÖn tÝch tÇng 2: 141,96 m2 - Têng thø 2: Híng T©y DiÖn tÝch têng: TÇng 1: 60,36 m2 TÇng 2: 60,36 m2 DiÖn tÝch kÝnh: TÇng 1: 81,6 m2 TÇng 2: 81,6 m2 - Têng thø 3: Híng Nam DiÖn tÝch têng: TÇng 1: 76,05 m2 TÇng 2: 76,05 m2 - Têng thø 4: Híng B¾c DiÖn tÝch têng: TÇng 1: 76,05 m2 TÇng 2: 76,05 m2 * KÕt cÊu m¸i: M¸i ®îc kÕt cÊu b»ng líp bª t«ng cèt thÐp dµy 200mm * KÕt cÊu nÒn: Do díi nÒn tÇng 1 cßn tÇng hÇm lµm gara nªn kÕt cÊu nÒn cña tÇng 1 gåm 3 líp c¬ b¶n nh sau: Líp 1: g¹ch men dµy 10mm Líp 2: v÷a dµy 30mm Líp 3: bª t«ng dµy 200mm Cã rÊt nhiÒu ph¬ng ph¸p tÝnh c©n b»ng nhiÖt Èm kh¸c nhau ®Ó x¸c ®Þnh n¨ng suÊt l¹nh cña hÖ thèng ®iÒu hoµ kh«ng khÝ. Trong ®å ¸n cña m×nh, em tÝnh to¸n c©n b»ng nhiÖt theo ph¬ng ph¸p truyÒn thèng.C¸c kÕt qu¶ tÝnh to¸n c©n b»ng nhiÖt Èm ®îc giíi thiÖu ë c¸c b¶ng 3.1 ; 3.2 ; 3.3 3.1. TÝnh to¸n lîng nhiÖt thõa Nguån nhiÖt cña trung t©m th¬ng m¹i Trµng Thi b¾t nguån tõ bøc x¹ cña mÆt trêi vµo têng tõ nhiÒu híng, tõ m¸y mãc trong phßng, … Tuy nhiªn nhiÖt do ngêi to¶ ra còng rÊt ®¸ng kÓ. V× vËy viÖc chän m¸y cã c«ng suÊt hîp lý, ®¸p - Lª Quang Th¹ch - C§-§L K10 12 ViÖn KH-CN NhiÖt L¹nh §å ¸n tèt nghiÖp øng ®îc nhu cÇu ®iÒu hoµ cña Trung t©m Th¬ng m¹i lµ ®iÒu mµ ngêi thiÕt kÕ cÇn quan t©m. Ph¬ng tr×nh c©n b»ng nhiÖt tæng qu¸t vµo mïa hÌ: Qt = Qto¶ + Qtt , kW Trong ®ã: Qt : NhiÖt thõa trong phßng, kW Qto¶: NhiÖt to¶ trong phßng, kW Qtt : NhiÖt thÈm thÊu tõ ngoµi vµo kÕt cÊu bao che do chªnh lÖch nhiÖt ®é, kW 3.1.1. TÝnh to¸n c¸c nguån nhiÖt to¶ trong phßng Qto¶ Qto¶ = Q1 + Q2 + Q3+ Q4+ Q5 + Q6 + Q7 + Q8, kW Q1- NhiÖt to¶ do m¸y mãc, kW Q2- NhiÖt to¶ tõ ®Ìn chiÕu s¸ng, kW Q3.- NhiÖt do ngêi to¶ ra , kW Q4-NhiÖt to¶ tõ b¸n thµnh phÈm, kW Q5-NhiÖt to¶ do bøc x¹ mÆt trêi qua cöa kÝnh, kW Q6 -NhiÖt to¶ tõ c¸c thiÕt bÞ trao ®æi nhiÖt, kW Q7-NhiÖt to¶ do bøc x¹ mÆt trêi qua bao che, kW Q8 -NhiÖt to¶ do rß lät kh«ng khÝ qua cöa, kW 3.1.1.1. NhiÖt to¶ do m¸y mãc Q1 Q 1   N .k .k dc tt dt 1  .  1  k T , kW     Trong ®ã: N®c: C«ng suÊt ®éng c¬ cña m¸y mãc trong kh«ng gian ®iÒu hoµ chän sè m¸y ho¹t ®éng trong mçi tÇng lµ 50 m¸y. Víi c«ng suÊt t¬ng øng lµ N®c = 1,5kW cho mçi m¸y ktt : hÖ sè phô t¶i, chän ktt = 0,9 k®t : hÖ sè ®ång thêi, chän k®t =0,9 kT : hÖ sè th¶i nhiÖt, chän kT =1  : hiÖu suÊt lµm viÖc cña ®éng c¬,chän  = 0,84. NhiÖt to¶ do m¸y mãc cña tÇng 1:  1   50.1,5.0,9.0,9.  1  1 = 11  0,84  Q 72,32 kW NhiÖt to¶ do m¸y mãc cña tÇng 2: - Lª Quang Th¹ch - C§-§L K10 13 ViÖn KH-CN NhiÖt L¹nh Q 12 §å ¸n tèt nghiÖp  1   50.1,5.0,9.0,9.  1  1 =  0,84  72,32 kW * Tæng lîng nhiÖt to¶ do m¸y mãc cña 2 tÇng ®iÒu hoµ lµ Q1 = Q11 + Q12 = 72,32+72,32 = 144,64 kW. 3.1.1.2. NhiÖt to¶ tõ ®Ìn chiÕu s¸ng Q2 Q2 = Nes, kW Trong ®ã: Nes tæng c«ng suÊt ®Ìn chiÕu s¸ng trong 2 tÇng ®iÒu hoµ. ë ®©y ta chän c«ng suÊt ®Ìn chiÕu s¸ng lµ 10W/1m 2 sµn. DiÖn tÝch sµn b»ng diÖn tÝch sö dông l¹nh Fsµn = Fsd TÇng 1: Fsµn1 = Fsd1 = 696,6m2 Q2.1 = 10.696,6 = 6966 W = 6,966kW TÇng 2: Fsµn 2 = Fsd2 = 696,6m2 Q22 = 10.696,6 = 6.966 W = 6,966kW Tæng lîng nhiÖt to¶ ra do ®Ìn chiÕu s¸ng : Q2 = Q21 + Q22 = 6,966 + 6,966 Q2 = 13,932 kW 3.1.1.3. NhiÖt do ngêi to¶ ra Q3 Q3=n.q,kW Trong ®ã: n: sè ngêi trong kh«ng gian ®iÒu hoµ. q: nhiÖt toµn phÇn to¶ tõ mét ngêi Chän sè ngêi trong mçi tÇng ®iÒu hoµ lµ: tÇng 1: n1 = 100 ngêi. tÇng 2: n2 = 100 ngêi Theo b¶ng 3.1. (tµi liÖu híng dÉn thiÕt kÕ hÖ thèng §HKK) ta chän nhiÖt to¶ ra tõ mét ngêi trong phßng 250C lµ: q = 125W. NhiÖt to¶ tõ ngêi trong tÇng 1: Q31 = n1. q = 100 . 125 = 12.500W = 12,5 kW NhiÖt to¶ tõ ngêi trong tÇng 2: Q32 = n2 . q = 100 . 125 = 12.500W = 12,5kW Tæng lîng nhiÖt to¶ tõ ngêi trong kh«ng gian ®iÒu hoµ Q3 = Q31 + Q32 Q3 = 12,5 + 12,5 = 25kW 3.1.1.4. NhiÖt to¶ tõ b¸n thµnh phÈm Q4 Trung t©m th¬ng m¹i ®iÖn m¸y Trµng Thi cã b¸n thµnh phÈm .Tuy nhiªn nhiÖt táa tõ b¸n thµnh phÈm nµy lµ kh«ng ®¸ng kÓ ,nªn Q4 = 0 kW - Lª Quang Th¹ch - C§-§L K10 14 ViÖn KH-CN NhiÖt L¹nh §å ¸n tèt nghiÖp 3.1.1.5. NhiÖt to¶ tõ c¸c thiÕt bÞ trao ®æi nhiÖt Q5 Trung t©m th¬ng m¹i ®iÖn m¸y Trµng Thi cã sö dông c¸c thiÕt bÞ trao ®æi nhiÖt.Tuy nhiªn nhiÖt to¶ tõ c¸c thiÕt bÞ nµy lµ kh«ng ®¸ng kÓ. Nªn ta chän Q5 = 0 kW 3.1.1.6. NhiÖt to¶ do bøc x¹ mÆt trêi qua cöa kÝnh Q6 Q 6  I . F . . . . sd k 1 2 3 4 , kW Do to¶ nhµ ®îc thiÕt kÕ mÆt tiÒn híng T©y toµn bé 3 tÇng ®Òu lµm « cöa kÝnh. Q6 = Q61 + Q62 ,kW Trong ®ã : Q61 : NhiÖt to¶ do bøc x¹ mÆt trêi qua cöa kÝnh cña tÇng 1. Q62 : NhiÖt to¶ do bøc x¹ mÆt trêi qua cöa kÝnh cña tÇng 2. TÇng 1 cã mét cöa ra vµo lµm b»ng kÝnh nªn nhiÖt to¶ ra do bøc x¹ mÆt trêi ®èi víi cöa ra vµo so víi cöa sæ lµ kh¸c nhau. * NhiÖt to¶ do bøc x¹ mÆt trêi qua cöa kÝnh tÇng 1: Q61 NhiÖt to¶ do bøc x¹ mÆt trêi qua cöa kÝnh tÇng 1 bao gåm : nhiÖt táa do bøc x¹ mÆt trêi qua cöa ra vµo Q611vµ nhiÖt táa do bøc x¹ mÆt trêi qua cöa sæ Q612 Q61= Q611 + Q612 +NhiÖt táa do x¹ mÆt trêi qua cöa ra vµo Q 611  I . F . . . . sd k 1 2 3 4 , kW - Cêng ®é bøc x¹ mÆt trêi lªn cöa ISd Tra b¶ng 3.3 (tµi liÖu híng dÉn thiÕt kÕ hÖ thèng §HKK) ®èi víi toµ nhµ cã mÆt tiÒn híng t©y: Isd = 569 - DiÖn tÝch cöa ra vµo chÞu bøc x¹ Fk = 14,84m2 1 = 1 - HÖ sè trong suèt cña kÝnh 2 = 1 - HÖ sè b¸m bÈn - HÖ sè khóc x¹ ®èi víi cöa kÝnh cã víi khung kim lo¹i  3 = 0,75 - HÖ sè t¸n x¹ do che n¾ng ®èi víi cöa cã m¸i ®ua (« v¨ng)  4 = 0,05 Ta cã : Q611 = 569 . 14,84 . 1.1 . 0,75 . 0,05 = 308,96W = 0,039 kW + Q612 nhiÖt to¶ do bøc x¹ mÆt trêi qua cöa sæ Q 612  I . F . . . . sd k 1 2 3 4 ,kW - Cêng ®é bøc x¹ mÆt trêi lªn cöa sæ ISd = 569 W/m2 - DiÖn tÝch kÝnh cöa sæ chÞu bøc x¹ Fk = 63,6m2  1 = 0,9 - HÖ sè trong suèt cña kÝnh - Lª Quang Th¹ch - C§-§L K10 15 ViÖn KH-CN NhiÖt L¹nh §å ¸n tèt nghiÖp  2 = 0,8 - HÖ sè b¸m bÈn - HÖ sè khóc x¹ ®èi víi cöa kÝnh cã vµ khung gç  3 = 0,5  4 = 0,6 - HÖ sè t¸n x¹ do che n¾ng Ta cã : Q612 = 569 . 63,6 . 0,9 .08 . 05 . 06 = 7816,69 W = 7,816 kW NhiÖt to¶ do bøc x¹ mÆt trêi qua kÝnh cña tÇng 1: Q61 = Q611 + Q612 = 0,309 = 7,816 = 8,125 kW * NhiÖt to¶ do bøc x¹ mÆt trêi qua cöa kÝnh tÇng 2: Q62. Q 62  I sd . F k . 1. 2 . 3 . 4 , kW - DiÖn tÝch kÝnh cöa bøc x¹ Fk = 76,32m2 - Cêng ®é bøc x¹ mÆt trêi lªn cöa ISd = 569 W/m2  1 = 0,9 - HÖ sè trong suèt cña kÝnh  2 = 0,8 - HÖ sè b¸m bÈn  3 = 0,5 - HÖ sè khóc x¹  4 = 0,6 - HÖ sè t¸n x¹ do che n¾ng Ta cã : Q62 = 569 . 76,32 . 0,9 . 0,8 . 0,5 . 0,6 = 9380,03W = 9,38 kW *Tæng nhiÖt to¶ do bøc x¹ mÆt trêi qua cöa kÝnh cña 2 tÇng ®iÒu hoµ lµ: Q6 = Q61 + Q6.2 = 8,125 + 9,38 = 17,505 kW 3.1.1.7. NhiÖt to¶ do bøc x¹ mÆt trêi qua bao che Q7 Do yªu cÇu cña ®Ò tµi, chØ thiÕt kÕ ®iÒu hoµ cho 2 tÇng (tÇng 1 vµ tÇng 2), kh«ng tÝnh cho tÇng 3 nªn 2 tÇng ®iÒu hoµ nµy kh«ng chÞu nhiÖt to¶ do bøc x¹ mÆt trêi qua bao che . NghÜa lµ: Q7 = 0 kW 3.1.1.8. NhiÖt to¶ do rß lät kh«ng khÝ qua cöa Q8 Q8 = L8(IN - IT), kW Trong ®ã: L8: Lîng kh«ng khÝ lät qua cöa trong mét ®¬n vÞ thêi gian, kg/s IN, IT: entanpi cña kh«ng khÝ ngoµi vµ trong kh«ng gian ®iÒu hoµ kJ/kg - Lª Quang Th¹ch - C§-§L K10 16 ViÖn KH-CN NhiÖt L¹nh §å ¸n tèt nghiÖp Theo th«ng sè nhiÖt ®é vµ ®é Èm ®· chän ë ch¬ng 1 cho hÖ thèng ®iÒu hoµ cÊp 3 trong vµ ngoµi nhµ, tra ®å thÞ I-d cña kh«ng khÝ Èm ta ®îc c¸c entanpy t¬ng øng - Trong nhµ: tT = 250C T = 65% IT = 58,2 kJ/kg , dT = 13,9 g/kg - Ngoµi nhµ: TN = 32,80C N = 66% IN = 88,67 kJ/kg , dT = 20,3 g/kg - Lîng kh«ng khÝ lät qua cöa trong 1 ®¬n vÞ thêi gian: L8 = (1,5  2 ) V,kg/s Trung t©m th¬ng m¹i ®iÖn m¸y Trµng Thi lµ n¬i thêng xuyªn më cöa nªn chän hÖ sè kinh nghiÖm lµ 2. L8 = 2V. V: thÓ tÝch khèi khÝ cÇn ®iÒu hoµ: TÇng 1: V1 = 1950,48m3 TÇng 2: V2 = 1950,48m3 Lîng kh«ng khÝ lät qua cöa trong 1 ®¬n vÞ thêi gian ®èi víi tõng tÇng ®iÒu hoµ. TÇng 1: L81 = 2 V1 = 2 . 1950,48 = 3900,96 m3/h L81 = 3900,96m3/h = 1,266kg/s TÇng 2: L82 = 2 V2 = 2 . 1950,48 = 3900,96 m3/h L81 = 3900,96m3/h = 1,266kg/s NhiÖt to¶ do rß lät kh«ng khÝ ®èi víi tõng tÇng ®iÒu hoµ TÇng 1: Q81 = L81 (IN - IT) = 1,266 . (88,67 – 58,2) = 38,58 kW TÇng 2: Q82 = L82 (IN - IT) = 1,266 . (88,67 – 58,2) = 38,58 kW Tæng lîng nhiÖt to¶ do rß lät kh«ng khÝ qua cöa : Q8 = Q81 + Q82 = 38,58 + 38,58 = 77,16 kW C¸c kÕt qu¶ tÝnh to¸n nhiÖt to¶ ®îc giíi thiÖu ë b¶ng 3.1 díi ®©y - Lª Quang Th¹ch - C§-§L K10 17 ViÖn KH-CN NhiÖt L¹nh §å ¸n tèt nghiÖp B¶ng3.1 Tæng kÕt c¸c kÕt qu¶ tÝnh to¸n nhiÖt to¶ vµo kh«ng gian ®iÒu hoµ. 1 C¸c nguån nhiÖt to¶ vµo phßng Tõ m¸y mãc 2 Tõ ®Ìn chiÕu s¸ng TT 3 4 5 6 7 8 Tõ ngêi Tõ b¸n thµnh phÈm Tõ thiÕt bÞ trao ®æi nhiÖt Tõ bøc x¹ mÆt trêi qua kÝnh Do bøc x¹ mÆt trêi qua bao che Do rß lät kh«ng khÝ qua cöa Tæng Ký hiÖu Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 TÇng 1 2 1 2 1 2 §¬n vÞ [kW] 72,32 72,32 6,966 6,966 12,5 12,5 0 0 1 8,125 1 2 1 2 38.58 38,58 138,491 139,746 Q7 Q8 Qto¶ 3.1.2. NhiÖt thÈm thÊu qua kÕt cÊu bao che do chªnh lÖch nhiÖt ®é Q9 C«ng thøc tÝnh to¸n: Q9 = 10-3. ki . Fi. ti, kW Trong ®ã: ki: hÖ sè truyÒn nhiÖt qua bao che øng víi bÒ mÆt thø i, W/m2K Fi: DiÖn tÝch bÒ mÆt thø i, m2 ti: §é chªnh nhiÖt ®é trung b×nh tÝnh to¸n øng víi bÒ mÆt thø i, 0C 3.1.2.1. NhiÖt thÈm thÊu qua têng Q 9 = 10-3 . ki . Fi . ti , kW Theo b¶ng 3.4 (tµi liÖu híng dÉn thiÕt kÕ hÖ thèng ®iÒu hoµ kh«ng khÝ) chän k = 1,25 W/m2K Do têng tiÕp xóc trùc tiÕp víi kh«ng khÝ ngoµi trêi nªn t = tN - tT = 32,8 - 25 = 7,8 0C * NhiÖt thÈm thÊu qua têng thø nhÊt Qt1 - Lª Quang Th¹ch - C§-§L K10 18 ViÖn KH-CN NhiÖt L¹nh §å ¸n tèt nghiÖp Híng cña têng: §«ng DiÖn tÝch g¹ch x©y: TÇng 1: 141,96m2 TÇng 2: 141,96m2 Ta cã: NhiÖt thÈm thÊu qua têng cña tÇng 1 theo híng §«ng: QtÇng 1 = 1,25 . 141,96 . 7,8 . 10-3 = 1,384kW NhiÖt thÈm thÊu qua têng tÇng 2 theo híng §«ng: QtÇng 2 = 1,25 . 141,96 . 7,8 . 10-3 = 1,384kW VËy nhiÖt thÈm thÊu qua tíng thø nhÊt lµ: Qt1 = QtÇng 1 + QtÇng 2 = 1,384 + 1,384 = 2,768kW * NhiÖt thÈm thÊu qua têng thø 2: Qt2 Híng cña têng: T©y DiÖn tÝch g¹ch x©y: tÇng 1: 60.36m2 tÇng 2: 60.36m2 DiÖn tÝch kÝnh: tÇng 1: 81,6m2 tÇng 2: 81,6m2 KÕt cÊu g¹ch x©y lµ nh nhau nªn ta lÊy hÖ sè truyÒn nhiÖt qua c¸c têng g¹ch lµ nh nhau ktêng g¹ch = 1,25W/m2K. HÖ sè truyÒn nhiÖt qua kÝnh: 1 kkÝnh = 1 N   k   k 1  Chän T = 10W/m2K N = 20W/m2K Theo b¶ng 3.1 tµi liÖu híng dÉn thiÕt kÕ hÖ thèng l¹nh . Ta cã: 1 = 0,005, i = 0,12 W/mK kkÝnh = 1 1 0,005 1   20 0,12 10 = 5,2W/m2K - NhiÖt thÈm thÊu qua têng tÇng 1: Q tÇng 1 = Qtêng g¹ch + QkÝnh Trong ®ã: Qtêng g¹ch = 1,25 . 60,36 . 7,8 . 10-3 = 0,376 kW - Lª Quang Th¹ch - C§-§L K10 19 ViÖn KH-CN NhiÖt L¹nh §å ¸n tèt nghiÖp QkÝnh = 5,2 . 81,6 . 7,8 . 10-3 = 3,309kW QtÇng 1 = 0,376 + 3,309 = 3,685kW -NhiÖt thÈm thÊu qua têng tÇng 2 QtÇng 2 = Qtêng g¹ch + QkÝnh Trong ®ã: Qtêng g¹ch = 1,25 . 60,36 . 7,8 . 10-3 = 0,376kW QkÝnh = 5,2 . 81,6 . 7,8 . 10-3 = 3,309kW QtÇng 2 = 0,376 + 3,309 =3,685kW VËy nhiÖt thÈm thÊu qua têng thø 2 lµ: Qt2 = QtÇng 1 + Q tÇng 2 = 3,685 + 3,685 = 7,37kW * NhiÖt thÈm thÊu qua têng thø 3: Qt3 Híng cña têng: Nam DiÖn thÝch têng: TÇng 1: 76,05m2 TÇng 2: 76,05m2 NhiÖt thÈm thÊu qua têng tÇng 1 vµ tÇng 2 : QtÇng 1 = 1,25 . 76,05 . 7,8 . 10-3 = 0,741kW QtÇng 2 = 1,25 . 76,05 . 7,8 . 10-3 = 0,741kW VËy nhiÖt thÈm thÊu qua têng thø 3: Qt3 = QtÇng 1 + QtÇng 2 = 0,741 + 0,741= 1,482 kW * NhiÖt thÈm thÊu qua têng thø 4: Qt4 Híng cña têng: B¾c DiÖn thÝch têng: TÇng 1: 76,05m2 TÇng 2: 76,05m2 NhiÖt thÈm thÊu qua têng tÇng 1 vµ tÇng 2: QtÇng 1 = 1,25 . 76,05 . 7,8 . 10-3 = 0,741 kW QtÇng 2 = 1,25 . 76,05 . 7,8 . 10-3 = 0,741 kW VËy nhiÖt thÈm thÊu qua têng thø 4: Qt4 = QtÇng 1 + QtÇng 2 = 0,741 + 0,741= 1,482 kW *Tæng lîng nhiÖt thÈm thÊu qua têng cña 2 tÇng ®iÒu hoµ: Q9 = Qt1 + Qt2 + Qt3 + Qt4 = 2,768 + 7,37 + 1,482 + 1,482 = 13,102 kW 3.1.2.2. NhiÖt thÈm thÊu qua nÒn Q10 - Lª Quang Th¹ch - C§-§L K10 20
- Xem thêm -