Tài liệu Đề án thành lập trường mầm non tư thục

  • Số trang: 11 |
  • Loại file: DOCX |
  • Lượt xem: 51 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Tham gia: 02/08/2015

Mô tả:

CỘNG HÒ X HỘI CHU NGHÌ IỊT ǸM Đô ̣c lâ ̣p – Tư d – Hạn pnuc ----------dOd---------- ĐỀ ÁN TỔ CHỨC ̀ HỌT ĐỘNG TRƯỜNG MÂM NON ÀO KHUÊI I. MUC TIIUÊ CÙ ĐỀ ÁN Trong nhưng năm gân đây, viê ̣c đôi mơi chinh sach phá ́riên kinh ́ê xa hô ̣i, đă ̣c biê ̣́ la viê ̣c ́â ̣p ́rung va ngân cao hoá đô ̣ng giao duc đao ́ao la muc ́iêu chinh cua Nha nươc va ́oan xa hô ̣i. Hiê ̣n nay, Viê ̣́ Nam đang ́hực hiê ̣n đường lôi đôi mơi, xây dựng mô ̣́ nên kinh ́ê ́hi ́rường vơi nhiêu ́hanh phân co sự quan ly cua Nha nươc. Kinh ́ê, xa hô ̣i đấ nươc ́a kê ́ư khi mơ cưa va đă ̣c biê ̣́ sau khi hô ̣i nhâ ̣p vao WTO đa va đang phá ́riên nhanh chong. Vân đê giao duc luôn đưưc ang va Nha nươc quan ́âm đă ̣c biê ̣́, nhấ la ́rong ́hời đai khoa học công nghê ̣ phá ́riên manh mẽ, nhu câu giao lưu, hô ̣i nhâ ̣p vơi cac nươc khu vực va quôc ́ê đê nâng ́âm nươc ́a sanh vai vơi cac cường quôc năm châu. Thực hiê ̣n va ́riên khai cac Quyế đinh cua ́hu ́ương chinh phu như Quyế đinh sô 161/2002/Q -TTg quy đinh mô ̣́ sô chinh sach mơi ́rong giao duc mâm non, Quyế đinh 149/2006/Q -TTG phê duyê ̣́ ê an Phá ́riên giao duc mâm non giai đoan 2006 – 2015, Quyế đinh 239/Q -TTG phê duyê ̣́ ê an phô câ ̣p giao duc mâm non cho ́re 5 ́uôi giai đoan 2012 – 2015, nganh Giao duc noi chung va giao duc mâm non noi riêng đa co nhưng bươc phá ́riên đang kê. Cac ́inh, ́hanh phô ́ich cực ́ham mưu quy hoach phá ́riên mang lươi ́rường, lơp va ́ăng cường đâu ́ư cơ sơ vâ ̣́ chấ, đap ưng yêu câu phá ́riên giao duc mâm non. Theo sô liê ̣u Bao cao ́ông kế năm học 2012 – 2013 ca nươc co 13.741 ́rường (́ăng 295 ́rường so vơi năm học ́rươcc. Trong đo, công lâ ̣p 12.098 ́rường (́ăng 636 ́rườngc, dân lâ ̣p 109 ́rường (giam 3 ́rườngc, ́ư ́huc 1.437 ́rường (́ăng 101 ́rườngc, ban công 97 ́rường (giam 439 ́rườngc. Ty lê ̣ huy đô ̣ng ́re mâm non đên ́rường ơ ́ấ ca đô ̣ ́uôi đêu ́ăng so vơi năm học ́rươc, ́rong đo ́re nha ́re đá ́y lê ̣ 23 (́ăng 0,3 c; ́re mâu giao đá ́y lê ̣ 86,5 (́ăng 2,1 c. Riêng ́re mâu giao 5 ́uôi đên ́rường đá ́y lê ̣ 99,7 (́ăng 1,1 c. Sô ́rường đá chủn quôc gia ́ăng nhanh, hiê ̣n nay co 3.331 ́rường đá chủn. Chương ́rinh giao duc mâm non đa đưưc ́hực hiê ̣n ơ 13.707 ́rường (đá ́y lê ̣ 99,8 - ́ăng 1,4 so vơi năm học ́rươcc; co 162.277 nhom – lơp (đá ́y lê ̣ 97,3 c. Trong đo, đôi vơi lơp mâu giao 5 ́uôi co 55.878 lơp, đá ́y lê ̣ 99 (́ăng 5,6 c. Ty lê ̣ ́re đưưc học chương ́rinh giao duc mâm non đá 97,2 ́rong đo mâu giao 5 ́uôi đá 98,8 (́ăng 4,9 c. Chấ lưưng chăm soc – giao duc ́re ngay cang đưưc cung cô va nâng cao. 1 Câp học mâm non ́hanh phô Ha Nô ̣i cũng ngay cang đưưc phá ́riên ca vê quy mô cũng như chấ lưưng. Trong năm học 2012 – 2013, Ha Nô ̣i co 903 ́rường ́hực hiê ̣n chương ́rinh giao duc mâm non đá 100 (́ăng 43 ́rường so vơi cung ky năm học ́rươc, ́ăng 497 ́rường so vơi năm học 2009 – 2010c, 14.231 nhom – lơp (đá 100 , ́ăng 5,8 so vơi cuôi năm học ́rươc, ́ăng 11.031 nhom – lơp đá 70,9 so vơi năm học 20092010c. Trong đo 100 lơp mâu giao 5 ́uôi ́hực hiê ̣n chương ́rinh giao duc mâm non va đưưc học 2 buôi/ngay. Sô ́re đưưc học Chương ́rinh giao duc mâm nonn 423.632 ́re, đá 100 (́ăng 3,7 so vơi cung ky năm học ́rươc, ́ăng 275.704 ́re đá 55,7 so vơi năm học 2009 – 2010c. Trong nhưng năm gân đây, ́ai cac đô ́hi đă ̣c biê ̣́ la cac ́hanh phô lơn như Ha Nô ̣i, Hồ Chi Minh, hê ̣ ́hông cac ́rường ́ư mâm non ́ơi ́rung học phô ́hông đa phá ́riên manh mẽ va vơi cach lam năng đô ̣ng như xin mơ cac loai hinh ́ăng cường ngoai ngư đa chưng ́o chu ́rương đung đăn cua ang va Nha nươc. ồng ́hời, nhu câu giao duc ́heo mô hinh chấ lưưng cao ngay cang gia ́ăng. Tai văn ban hương dân ́hực hiê ̣n nhiê ̣m vu năm học 2013 – 2014 cua câp học mâm non, Bô ̣ Giao duc va ao ́ao nêu ro mô ̣́ ́rong cac nhiê ̣m vu la Tô chưc ́hi điêm mô hinh ́rường mâm non sư dung cac phương phap chăm soc, giao duc ́re ́iên ́iên ́ai mô ̣́ sô ́rường mâm non ơ Ha Nô ̣i va Hồ Chi Minh. ôi vơi ́hanh phô Ha Nô ̣i, chương ́rinh sô 07-Ćr/T ngay 04.08.2006 cua Thanh uy Ha Nô ̣i vê phá ́riên mô ̣́ sô nganh dich vu ́rinh đô ̣, chấ lưưng cao giai đoan 2006 – 2010 co đoan ghin “Phá ́riên giao duc đao ́ao nguồn nhân lực chấ lưưng cao ́rong ́ấ ca cac nganh học, bâ ̣c học. Xây dựng Ha Nô ̣i la ́rung ́âm giao duc đao ́ao ́rinh đô ̣, chấ lưưng cao cua ca nươc. Phá ́riên cac cơ sơ đao ́ao 100 vôn nươc ngoaii”, “đâu ́ư xây dựng mô ̣́ sô mô hinh giao duc ́rinh đô ̣ cao ơ bâ ̣c ́rung học phô ́hông va giao duc chuyên nghiê ̣pi”. Theo chu ́rương ́rên, chung ́ôi xin đưưc đâu ́ư ́hanh lâ ̣p Trường mâm non Sao Khuê vơi muc đich mang đên cho ́re em chương ́rinh giao duc mâm non chủn mực va cac chương ́rinh, hoá đô ̣ng ngoai khoa đa dang như ́ô chưc cac hoá đô ̣ng lam quen vơi ́iêng Anh, nghê ̣ ́huâ ̣́ (mua, đan, nhacc, ́hê chấ (voc; đưa ra cac chương ́rinh học quan ́âm nhiêu đên phá ́riên ky năng sông cho ́re ́hông qua sư dung cac phương phap giao duc ́iên ́iên, hiê ̣n đai; ́ô chưc cac hoá đô ̣ng học ́â ̣p va giai ́ri ́ương ́hich ́heo kha năng ́iêp nhâ ̣n ca nhân. Muc ́iêu chinh cua ê an nay la ́ao mọi điêu kiê ̣n ́ố nhấ đê ́re đưưc phá ́riên ́heo đung kha năng cua ́re, đap ưng nhu câu nâng cao chấ lưưng công ́ac chăm soc giao duc noi chung va ́hực hiê ̣n chu ́rương xây dựng giao duc đao ́ao chấ lưưng cao noi riêng. II. THÔNG TIN Ề KHUÊ ƯC ÂY DƯNG TRƯỜNG MÂM NON ÀO KHUÊI ia chin Khu đô ́hi mơi Văn Khê, phường a Khê, qunn Ha ông, TP Ha Nô ̣i ia điêm xây dựng ́rường mâm non ́huô ̣c khu đô ́hi đang phá ́riên, nhiêu cơ quan, văn phong, ́oa nha chung cư cao ́âng dân sinh. Vi vâ ̣y, viê ̣c xây dựng ́rường ́ai 2 khu vực nay sẽ đap ưng đưưc nhu câu gưi ́re cua cua người dân đang sinh sông ́rong khu vực cũng như cua người dân sẽ chuyên ́ơi sinh sông khi cac dự an xây dựng hoan ́hanh. Theo bao cao quy hoach cua quâ ̣n Ha ông vê “Mang lươi ́rường học phô ́hông va mâm non đên năm 2020 va ́âm nhin 2030i” ́hi đên năm 2020 sô học sinh mâm non va ́iêu học sẽ lên đên 95.000 học sinh va nhu câu cân co ́rường mâm non, ́iêu học la 149 ́rường. Trong khi đo, hiê ̣n nay co 24 ́rường mâm non công lâ ̣p, 8 ́rường mâm non ́ư ́huc va 24 ́rường ́iêu học. Như vâ ̣y, ́heo ê an sô ́rường mâm non va ́iêu học quâ ̣n Ha ông sẽ xây dựng mơi la 81 ́rường. Trường mâm non Sao Khuê đưưc xây dựng ́ai khu vực nay sẽ hô ́rư giam ́ai sô học sinh đang qua đông ́rong mô ̣́ sô ́rường mâm non, đap ưng đưưc nhu câu cua cac gia đinh. Trong chi đao vê công ́ac giao duc, quâ ̣n Ha ông rấ chu ́rọng đên viê ̣c quan ly, chi đao nâng cao chấ lưưng chăm soc – giao duc ́re va cũng la mô ̣́ ́rong cac quâ ̣n manh cua Ha Nô ̣i vê chấ lưưng chuyên môn. Phong Giao duc va ao ́ao quâ ̣n Ha ông luôn khuyên khich cac ́rường mâm non sang ́ao, ap dung phương phap ́iên ́iên, hiê ̣n đai vao viê ̣c ́ô chưc cac hoá đô ̣ng cho ́re. Viê ̣c ́hanh lâ ̣p cac ́rường ́ư ́huc vơi ́ư ́ương giao duc hiê ̣n đai, năng đô ̣ng như ́rường mâm non Sao Khuê sẽ gop phân không nho ́rong viê ̣c đá đưưc ́iêu chi nay cua quâ ̣n, cũng như ́huc đ̉y cac hoá đô ̣ng giao lưu – hô ́rư vê chuyên môn giưa cac ́rường ́rên đia ban. III. THÔNG TIN Ề NH̀ TRƯỜNG Tên ́rường n TRƯỜNG MẦM NON SAO KHÊ Hiêụ trượn n Họ va ́ên n Pham Thi Ngọc Thuy Ngay sinh n 06/11/1953 Quôc ́ich n Viê ̣́ Nam Sô CMN n 011007755 ngay câpn 20/2/2012 ia chi ́hường ́ru n Sô 48, ngo 47, phô ii Cân, qunn Ba inh, ́/p Ha Nii ia chi hiê ̣n ́ai n Sô 48, ngo 47, phô ii Cân, qunn Ba inh, ́/p Ha Nii I . PHƯƠNG HƯƠNG TỔ CHỨC ̀ HỌT ĐỘNG CÙ NH̀ TRƯỜNG Nha ́rường đưưc ́ô chưc hoá đô ̣ng dựa ́rên cơ sơ phap ly la cac văn ban cua Nha nươc vê quan ly giao duc, quan ly hê ̣ ́hông cac ́rường mâm non ́ư ́huc, cu ́hê cac văn ban liên quan đên giao duc mâm nonn ˗ iêu lê ̣ ́rường mâm non (́heo Q sô 14/Q -BG Tc ngay 14/04/2008; 3 ˗ Thông ́ư sô 05/2011/TT-BG T vê sưa đôi, bô sung iêu lê ̣ ́rường mâm non; ˗ Quyế đinh sô 41/2008/Q -BG T ngay 25/07/2008 vê Ban hanh quy chê ́ô chưc va hoá đô ̣ng ́rường mâm non ́ư ́huc; ˗ Thông ́ư sôn 28/2011/TT-BG T ngay 15/07/2011 vê sưa đôi, bô sung mô ̣́ sô điêu cua Quy chê ́ô chưc va hoá đô ̣ng ́rường mâm non ́ư ́huc; ˗ Nghi đinh sô 49/2005/N -CP ngay 11/04/2005 va nghi đinh sô 40/2011/N -CP ngay 08/06/2011 cua Chinh phu vê xư phá vi pham hanh chinh ́rong giao duc; ˗ Thông ́ư sô 02/2010/TT-BG T ngay 11/02/2010 vê Quy đinh danh muc ́hiế bi đồ dung đồ chơi – ́hiế bi day học ́ôi ́hiêu dung cho giao duc mâm non; ˗ Cac văn ban quy đinh khac cua Bô ̣ Giao duc va quan đên quan ly Nha nươc vê giao duc. 1. ao ́ao va cac Bô ̣, Ban, Nganh liên Tổ cńc qụ̉ ĺ tr̉: Trường co cac nhom lơp như saun ˗ Nhom ́re (18 – 36 ́hangcn 01 nhom (sĩ sô ́ôi đa 20 chau vơi 3 giao viênc ˗ Mâm non be (37 – 48 ́hangcn 03 lơp (sĩ sô ́ôi đa 30 chau vơi 2 giao viênc ˗ Mâm non nhơ (49 – 60 ́hangcn 04 lơp (sĩ sô ́ôi đa 30 chau vơi 2 giao viênc ˗ Mâm non lơn (61 – 72 ́hangcn 04 lơp (sĩ sô ́ôi đa 30 chau vơi 2 giao viênc Tre đưưc chăm soc giao duc ́heo chê đô ̣ sinh hoá va chương ́rinh giao duc mâm non mơi vơi đô ̣ ́uôi va mưc đô ̣ phá ́riên cua ́ưng ́re. Nha ́rường quan ly va ́ô chưc cac hoá đô ̣ng giao duc ́ư 08 giờ đên 17 giờ hang ngay, ́ư ́hư hai đên ́hư bay hang ́uân. Phu huynh co ́hê đăng ky gưi ́re muô ̣n sau 17 giờ hang ngay. Năm học bắ đâu ́ư ́hang 09 đên hế ́hang 05 năm sau. Nha ́rường co ́hê ́ô chưc cac lơp chăm soc va giao duc ́re ngoai giờ hoă ̣c ́ô chưc đưa đon ́re ́heo yêu câu cua phu huynh. Kinh phi đong gop ́heo ́hoa ́huâ ̣n giưa cha me ́re va nha ́rường. 2. Tổ cńc ̣nậ sâư ac Hô ̣i đồn quà trin gồm 03 người, la nhưng cô đông gop vôn đâu ́ư xây dựng ́rường, 01 người la Chu ́ich Hô ̣i đồng quan ́ri va 02 người la ́hanh viên hô ̣i đồng quan ́ri. bc Bà niá hiêun ̣ chiu ́rach nhiê ̣m quan ly va điêu hanh mọi hoá đô ̣ng cua nha ́rường ́heo cac văn ban quy đinh cua Nha nươc. Mọi ́hanh viên ́rong nha ́rường ́hực hiê ̣n ́heo đung iêu lê ̣ ́rường mâm non quy đinh. ˗ Hiêụ trượn: 01 ̣nươi, do Trương phong Giao duc va ao ́ao quâ ̣n Ha ông công nhâ ̣n ́heo đê nghi cua Chu ́ich Hô ̣i đồng quan ́ri nha ́rường. Hiê ̣u ́rương la người chiu ́rach nhiê ̣m ́ô chưc, quan ly cac hoá đô ̣ng va chấ lưưng giao duc cua nha 4 ́rường ́heo quy đinh ́ai iêu lê ̣ ́rường mâm non va Quy chê ́ô chưc va hoá đô ̣ng cua ́rường mâm non ́ư ́huc. ˗ Hiêụ pno cnuyệ mộ: 01 ̣nươi, do Trương phong Giao duc va ao ́ao quâ ̣n Ha ông công nhâ ̣n ́heo đê nghi cua Chu ́ich Hô ̣i đồng quan ́ri nha ́rường. Hiê ̣u pho la người giup viê ̣c cho Hiê ̣u ́rương va chiu ́rach nhiê ̣m ́rươc Hiê ̣u ́rương ́heo quy đinh ́ai iêu lê ̣ ́rường mâm non va Quy chê ́ô chưc va hoá đô ̣ng cua ́rường mâm non ́ư ́huc. ˗ Đô ̣i ̣nu niad việ: 25 ̣nươi, ́hực hiê ̣n công ́ac chuyên môn ́heo đung chưc năng quyên han cua giao viên. Trong năm đâu ́iên, nha ́rường dự kiên sẽ co 11 giao viên co ́rinh đô ̣ cao đăng sư pham mâm non, đai học/cao đăng ngoai ngư co chưng chi sư pham mâm non. cc Bô ̣ phâ ̣̀ nià tiêp: ˗ Tổ ̣uôi: 3 ̣nươi, co ́rinh đô ̣ ́rung câp nâu ăn, chiu ́rach nhiê ̣m nâu ăn cho ́re ́heo ́hực đơn, đam bao kh̉u phân, đinh lưưng cho ́re, đam bao nuôi ́re ́heo khoa học. ˗ Kế tdạ – tài cṇ́n: 02 ̣nươi, lên kê hoach ́ai chinh, đê xuấ cac phương an ́ai chinh; lâ ̣p va bao cao kê ́oan; ́hu học phi; chi cac khoan ́hanh ́oan cua ́rường; quan ly quy. ˗ Hạ̀n cṇ́n – ̣nậ sâư: 02 ̣nươi, quan ly hưp đồng lao đô ̣ng; ́hực hiê ̣n cac chê đô ̣ va chinh sach vê nhân sự ́heo đung luâ ̣́ lao đô ̣ng; ́hực hiê ̣n cac công viê ̣c đôi nô ̣i va đôi ngoai cua nha ́rường; ́ô chưc cac hoá đô ̣ng văn hoa văn nghê ̣ ́heo yêu câu cua ban giam hiê ̣u. ˗ Y tế: 01 ̣nươi, co chưng nhâ ̣n chuyên môn Nhi, chăm soc sưc khoe cho ́re ́ai ́rường. ˗ B̉d vê:̣ 03 ̣nươi, kiêm soá nhân sự ra vao ́rường, kiêm ́ra an ninh ́oan khu vực nha ́rường, hô ́rư cac công viê ̣c khi co yêu câu. ˗ ặ tnư, ̣nậ việ pnọn may ṭ́n: 02 ̣nươi Tấ ca đô ̣i ngũ giao viên, công nhân viên phuc vu lam ́heo chê đô ̣ hưp đồng ́heo ́hoa ́huâ ̣n giưa nhân viên va nha ́rường vê chê đô ̣ lam viê ̣c, lương ́hang va nhưng quyên lưi khac cua người lao đô ̣ng đưưc hương ́heo bô ̣ luâ ̣́ lao đô ̣ng cua Nha nươc Viê ̣́ Nam. 3. Cnượn trị̀n ay tr̉ ac Tổ chức thực hiệ̀ Chơǹn trì̀h niao dục ́ầ́ ̀ò Trường ́ô chưc ́hực hiê ̣n Chương ́rinh giao duc mâm non (ban hanh kem ́heo Thông ́ư sô 17/2009/TT-BG T ngay 25/07/2009 cua Bô ̣ Giao duc va ao ́aoc la mô ̣́ chương ́rinh giao duc ́re mang ́inh ́ich hưp, vâ ̣n dung sang ́ao cac mô hinh giao duc ́iên ́iên phu hưp vơi ́re, luôn quan ́âm đên giao duc cac ky năng sông cho ́re. bc Nôị dùn niao dục (1c Phá ́riên giao duc ́hê chấ (2c Phá ́riên ́inh cam va quan hê ̣ xa hô ̣i 5 (3c Phá ́riên ngôn ngư (4c Phá ́riên nhâ ̣n ́hưc (5c Phá ́riên ́h̉m my cc Tổ chức thực hiệ̀ chơǹn trì̀h Vơi phương phap day hiê ̣n đai, muc ́iêu lây học sinh lam ́rung ́âm nhăm ́ao điêu kiê ̣n cho học sinh co đưưc nên ́ang đê phá ́riên manh mẽ cam xuc, ́ri ́uê ̣ va ́hê chấ, chung ́ôi không chi cung câp mô ̣́ chương ́rinh day kiên ́hưc khơi đô ̣ng ́ri ́uê ̣ học sinh ma con xây dựng nhưng chương ́rinh hoá đô ̣ng ́hực ́ĩn va ́hê chấ ́ao nên mô ̣́ ́hê hê ̣ học sinh co ́hê lực ́ố va ky năng sông. Chương ́rinh giao duc đưưc ́hực hiê ̣n ́heo hương ́ich hưp ́heo chu đê, lây ́re lam ́rung ́âm, kê hoach giao duc đưưc xây dựng phu hưp vơi kha năng va sự phá ́riên cua ́ưng ́re, đap ưng ́ôi đa nhu câu va hưng ́hu cua ́re. Chu ́rọng ́ơi viê ̣c ́ao cơ hô ̣i cho ́re đưưc hoá đô ̣ng, ́im ́oi, kham pha, ́rai nghiê ̣m ́rong cuô ̣c sông ́hực đê phá ́riên ́oan diê ̣n, không đơn ́huân chi la cung câp kiên ́hưc mô ̣́ cach may moc, ap đă ̣́. Cung câp đây đu ́rang ́hiế bi, đồ dung, đồ chơi cho viê ̣c chăm soc, giao duc ́re vơi chấ lưưng ́ố nhấ. Trong qua ́rinh giao duc ́re khuyên khich sự hưp ́ac chă ̣́ chẽ cua phu huynh va mọi người ́rong cô ̣ng đồng. dc Áp dụ̀n phơǹn phap niao dục Mòtessori Nha ́rường hương ́ơi ap dung phương phap giao duc Mońessori vao ́ô chưc cac hoá đô ̣ng cho ́re. ây la phương phap ma giao viên co điêu kiê ̣n ́iêp câ ̣n day ca nhân, phá huy hế kha năng cua ́ưng ́re đê nâng cao ́inh ́ich cưc cua ́re nhiêu nhấ va luôn ́ôn ́rọng nhưng viê ̣c ́re lam đưưc nhiêu nhấ. ơp học ap dung phương phap nay đưưc xây dựng ́heo ́iêu chi mơ, cung câp cho ́re cac ky năng vâ ̣n đô ̣ng va ́ư duy ́hông qua cac bai học ́hực hanh đưưc xây dựng đa dang va khoa học. ec Cac hoạt đô ̣̀n ̀noại kh́a Nha ́rường ́ô chưc cac hoá đô ̣ng ngoai khoan nhac, họa, mua, đan, vo, lam quen vơi ́iêng Anh, ́ham quan – da ngoai. Chung ́ôi xin cam kế răng mọi nô ̣i dung giang day sẽ hoan ́oan ́uân ́hu mọi quy đinh cua luâ ̣́ phap Viê ̣́ Nam, không vi pham va đi ngưưc lai cac quy đinh vê văn hoa, lich sư cũng như ́huân phong my ́uc cua Viê ̣́ Nam. 4. Tổ cńc ̣uôi ự̃n và cnăm sâoc sấc kn̉e cnd tr̉ 6 Thực đơn hang ngay cho cac be đưưc nghiên cưu va xây dựng dựa ́rên nhu câu phá ́riên cua ́ưng lưa ́uôi, đam bao cân đôi ́y lê ̣ cac chấ lipid, glucid va próí cung câp đu năng lưưng cân ́hiế cho ́re. Thực đơn đưưc ́hay đôi đa dang hang ́uân va phu hưp ́heo mua đam bao luôn đu dinh dương va hâp dân vơi ́re. Thực đơn đưưc công bô công khai ơ bang ́in nha ́rường đê phu huynh học sinh ́ham khao va gop y. Tô chưc bưa ăn ́heo hinh ́hưc ăn ́ự chọn (bufféc đinh ky ́heo ́uân/́hang đê ́â ̣p cho ́re kha năng ́ự phuc vu, biế nhường nhin va ́iế kiê ̣m đồng ́hời giup ́re ́hê hiê ̣n sự manh dan, sơ ́hich, ́ự ́in. Bêp ăn phuc vu bưa ăn cho ́re ́ô chưc ́heo mô hinh “bêp mô ̣́ chiêui” vơi ́iêu chi bắ buô ̣cn vê ̣ sinh – an ́oan ́hực ph̉m – an ́oan phong chay chưa chay. Hê ̣ ́hông sô sach bêp ăn đưưc ghi chep đây đu va minh bach, công khai công ́ac ́hu – chi, ́hưc ăn đưưc lưu nghiê ̣m đây đu ́heo quy đinh. Tre đưưc ́heo doi sưc khoe va kham sưc khoe đinh ky mĩn phi. 5. Lịcn nọc Trường khai giang vao ́hang 09 va kế ́huc vao cuôi ́hang 05 cua năm ́iêp ́heo. Nha ́rường đon ́re ́ư 08 giờ đên 16 giờ 30 hang ngay, ́ư ́hư hai đên ́hư bay hang ́uân (́rư ngay nghi l̃, ́ế ́heo quy đinh cua Nha nươcc. ich học, hoá đô ̣ng văn hoa văn nghê ̣, lich nghi (l̃, ́ế…c luôn đưưc câ ̣p nhâ ̣́ ́hường xuyên va đây đu ́rên bang ́hông bao va ́rên websíe cua Nha ́rường. 6. Tnơi niaṇ biểu Môi lơp sẽ co mô ̣́ lich học cu ́hê phu hưp vơi ́ưng đô ̣ ́uôi cua ́re va ́ưng giai đoan ́rong năm học. 7. Cac ndat đô ̣̣n knac Mơ cac hô ̣i ́hao, lơp đao ́ao ngăn han, ́ham quan va học ́â ̣p ́ai ́rường cho cac giao viên ́rường ban va cha me ́re ́rong va ngoai ́rường. Tư vân vê cac chương ́rinh ́uyên sinh, cac chương ́rinh cua lơp học, cac chê đô ̣ nuôi dương ́re cho phu huynh. . 1. ĐIỀUÊ KIỊN CƠ Ả ẬT CH́T CÙ NH̀ TRƯỜNG Tộ̉n quaṇ v̀ cơ sâơ vâ ̣t cńt Trường đưưc xây dựng ́rên lô đấ co diê ̣n ́ich 5.768 m2 ́rong khu đô ́hi mơi Văn Khê, ao gồm sân ngoai ́rời 3.478 m2 va 03 khu nhan Khu A: khu hàh chìhh hiêụ bô ̣ 7 ˗ iê ̣n ́ich xây dựngn 750 m2, ́ông diê ̣n ́ich san ~ 1.500 m2 ˗ Kiên ́rucn 2 ́âng, chiêu cao/́âng ~ 3,9m ˗ Công năng sư dungn khu sanh đon/́ra ́re, khu bêp, phong y ́ê, phong ́iêp khach, khu vê ̣ sinh, sân chơi ́rong nha, sanh va hanh lang. Khu B: khu lơp hhc ́âu niao ˗ iê ̣n ́ich xây dựngn 770 m2, ́ông diê ̣n ́ich san ~ 1.540 m2 ˗ Kiên ́rucn 2 khôi nha, môi khôi 2 ́âng, chiêu cao/́âng ~ 3,9 m ˗ Công năng sư dungn lơp học co ban công va khu vê ̣ sinh riêng biê ̣́ khep kin, sân chơi, khu rưa ́ay, ́hang bô ̣, sanh va hang lang Khu C: khu lơp hhc ̀ha tre ˗ iê ̣n ́ich xây dựngn 770 m2, ́ông diê ̣n ́ich san ~ 1.540 m2 ˗ Kiên ́rucn 2 khôi nha, môi khôi 2 ́âng, chiêu cao/́âng ~ 3,9m ˗ Công năng sư dungn lơp học co ban công va khu vê ̣ sinh riêng biê ̣́ khep kin, sân chơi, khu rưa ́ay, ́hang bô ̣, sanh va hang lang 2. Traṇn tniết bị lơp nọc Khu phò̀n hhc chìh: Co diê ̣n ́ich ́rung binh 52 m2 đên 88 m2 / phong Trong giai đoan 2014 – 2017, ́rường ́ô chưc 12 phong học cho 12 lơp học ơ cac đô ̣ ́uôi. Môi phong học đưưc chia ra lam phân lơp học – ́ô chưc sinh hoá chung cho ́re va phân phong ngu – co giường ngu cô đinh cho ́re ngu nghi. Phong đưưc chu ́rọng ́hiế kê nhiêu cưa sô đam bao cung câp nhiêu anh sang ́ự nhiên cũng như đô ̣ ́hông ́hoang. Hê ̣ ́hông cưa chinh va cưa sô đưưc sư dung đồng bô ̣ băng cưa nhựa loi ́hep gia cường, giup giam ́iêng ồn va ́ac đô ̣ng cua nhiê ̣́ đô ̣ cua bên ngoai, d̃ dang vê ̣ sinh va an ́oan vơi ́re. Ban ghê, ́u/gia đựng đồ chơi, học liê ̣u va cac vâ ̣́ dung dung cho lơp học đưưc lam băng gô ́ự nhiên vơi ́hiế kê an ́oan va ́ương ́hich vơi mô hinh lơp học co cac goc chu đê. ồ chơi va học liê ̣u cho ́re đêu đưưc lựa chọn ́rên ́iêu chin chấ liê ̣u an ́oan, hinh ́hưc đa đang, d̃ dang vê ̣ sinh. Môi phong học đêu đưưc ́rang bi đây đu quá, điêu hoa không khi, ́i vi man hinh lơn, đâu đọc đĩa C /VC / C …va hê ̣ ́hông camera giam sá đê quan ly cac lơp học. Khu phò̀n hhc chức ̀ằn: Bao gồm phong học mua/nhac, phong may ́inh, phong học ́iêng Anh, phong học phương phap Mońessori, phong đọc sach… Môi phong học đưưc cung câp đây đu vâ ̣́ dung đung vơi chưc năng cua ́ưng lơp, đưưc săp xêp mô ̣́ cach khoa học va ́h̉m my, giup đá ́ôi đa ́inh ́ương ́ac vơi ́re. Hô ̣i trơờn va ̀ha ằ tâ ̣p thê : Co diê ̣n ́ich lơn đê phuc vu cac hoá đô ̣ng ́â ̣p ́hê cua nha ́rường khi co cac sự kiê ̣n văn hoa văn nghê ̣ va cac hoá đô ̣ng khac ́heo kê hoach cua nha ́rường. 8 Khu vê ̣ sìh: Môi lơp co khu nha vê ̣ sinh riêng biê ̣́ vơi đây đu cac ́hiế bi vê ̣ sinh chấ lưưngn bồn rưa ́ay, bê ̣ xi, voi ́ăm, voi xí, gia phơi khăn, gia ́reo ban chai va kem đanh răng, … Khu vực sầ chni va hàh làn: Nha ́rường rấ quan ́âm viê ̣c xây dựng mô ̣́ môi ́rường xanh – sach – đep cho ́re vui chơi va học ́â ̣p. o đo, sân ́rường đưưc ưu ́iên sư dung diê ̣n ́ich kha rô ̣ng rai 3.478 m2 vơi nhiêu cây xanh ́ao bong má, đưưc chia ra nhiêu khu sư dungn khu vực chơi cá, khu ́ro chơi, khu xe đap, khu nha phao… Khu sân chơi kế hưp vơi hanh lang rô ̣ng va an ́oan đem đên cho ́re nhiêu không gian vâ ̣n đô ̣ng va cũng rấ ́iê ̣n lưi ́rong viê ̣c ́ô chưc cac hoá đô ̣ng ngoai ́rời cua nha ́rường. Khu phò̀n phục vụ hhc tập: Phong my ́huń va phong ́hê chấ co cac ́rang ́hiế bi phu hưp vơi việc học ́np va cac hoá đing ́hê chấ cua ́re. Thư viện cua ́rường vơi khoang 2.000 đâu sach bao gồm ca Tiêng Việ́, Tiêng Anh va sach song ngư cua cac ́ac gia/nha xuấ ban nôi ́iêng ́rong va ngoai nươc; cac bi ́ư điên Anh – Việ́ băng ́ranh phuc vu chương ́rinh giang day Tiêng Anh ́heo chu đê ́ai ́rường. Khu ̀ha bêp: a mô ̣́ khu vực rấ quan ́rọng, đưưc đâu ́ư 85 m 2 ́heo mô hinh bêp mô ̣́ chiêu., đưưc ́rang bi đây đu hệ ́hông ́u bêp, lo nương, ́u lanh đam bao vệ sinh va an ́oan chay nô. Bi đồ dung bá, đĩa, khay ăn băng inox đưưc hâp ́iệ́ ́rung hăng ngay. Hệ ́hông bêp ga, nồi cơm điện, ́u lanh, may sây, may khư ́rung ozone đá ́iêu chủn. Hệ ́hông gia, ́u chê biên ́hực ph̉m nguyên liệu va chia/bao quan đồ ăn sông , chin riêng biệ́. Khu vằ phò̀n hàh chìh quà tri: Văn phong nha ́rường gồmn 06 phong hanh chinh, môi phong co diê ̣n ́ich khoang 23 m 2; 01 phong hiê ̣u ́rương diê ̣n ́ich 26 m2; 01 phong hiê ̣u pho diê ̣n ́ich 23 m2; 01 phong họp diê ̣n ́ich 46 m2; 01 phong giă ̣́ la diê ̣n ́ich 23 m2. Ngoai ra con co cac khu vê ̣ sinh năm ơ hai đâu khu nha đam bao kin đao, ́huâ ̣n ́iê ̣n. Hê ̣ ́hông giao ́hông chinh bao gồm 02 ́hang bô ̣ va hê ̣ ́hông sanh va hanh lang câu liên kế ́oan khu. I. KẾ HỌCH TUÊYỂN AINH ̀ HỌC PHÍ: 1. Kế ndacn tuyệ̉ sâịn Nha ́rường dự kiên sẽ ́uyên sinh hang năm ́heo kê hoach như saun Năm nọc 2014 2015 2016 2017 Sô lưưng học sinh dự kiên 150 200 300 300 9 Ba năm sau khi đưưc ́hanh lnp va đi vao hoá đing, hoá đing cua ́rường sẽ đi vao ôn đinh va mưc cô đinh ́uyên sinh cho môi năm học la 300 chau. 2. Ḿc tnu nọc pń ac Phi ̀hập hhc Phi nhnp học la 1.000.000 VN , chi ́hu mí lân duy nhấ khi ́re vao ́rường, va không đưưc hoan lai nêu ́re không ́iêp ́uc học ơ ́rường. bc Mức thu chìh cca Nha trơờn ̀hơ sau Knḍ̉ tnu Học pń nạ̀n tnạn Tiên học phi 3. 1.500.000 VN /́hang Tiên ăn ban ́ru 30.000 VN /ngay Ưu đai cho ́re ́hư hai cua gia đinh Giam 20 học phi Cnượn trị̀n ưu đai kni knani nị̉n ̣ăm nọc đđu tiệ ˗ Giam 20 - 50 học phi cho 50 ́re đâu ́iên hoan ́hanh ́hu ́uc nhâ ̣p học. ˗ Tô chưc kham sưc khoe ́oan diê ̣n mĩn phi cho ́re đăng ky nhâ ̣p học. ˗ Cac hoá đô ̣ng hô ̣i ́hao, ́ư vân sưc khoe va ́âm ly ́re, ́ư vân cac chương ́rinh va phương phap giao duc ́iên ́iên nhấ. II. NGUÊỒN KINH PHÍ HỌT ĐỘNG Tông mưc ́ai chinh cân ́hiế cho hoá đing cua ́rường la 23.239.000.000 VN (Hai mươi ba tỉ hai trăm ba mươi chín triệu đồng Việt Namc, đưưc phân bô cho cac hang muc chi phi cơ ban sau đâyn ˗ Xây dựng ́rường ˗ Mua săm ́rang ́hiế bi, đồ dung, đồ chơi ˗ Chi khac 18.700.000.000 VN 2.800.000.000 VN 439.000.000 VN (Chi hoá đing giao duc, ́ra lương cho người lao đing ́rong ́hời gian đâu, ...c ˗ Quan ly dự an, ́ư vân đâu ́ư xây dựng 500.000.000 VN ˗ ự ́rư, dự phong 800.000.000 VN TRƯỜNG MÂM NON ÀO KHUÊI CHU TICH HỘI ĐỒNG QUÊẢN TRI 10 Nnuyệ̃ Tnị ậ Traṇn 11
- Xem thêm -