Tài liệu Dạy một tiết ôn tập vật lý 9 sao cho có hiệu quả

  • Số trang: 12 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 50 |
  • Lượt tải: 0
dinhthithuyha

Đã đăng 3693 tài liệu

Mô tả:

TIEÂ U THÒ BAÏ C H HUEÄ (Tröôø n g THCS Lyù Thöôø n g Kieä t ) Giaû i C O A- ÑAË T VAÁ N ÑEÀ : Daï y tieá t oâ n taä p coù deã khoâ n g? Neá u laø ngöôø i khoâ n g taâ m huyeá t vôù i ngheà , chuù n g ta seõ deã daø n g coù caâ u traû lôø i laø khoâ n g khoù tí naø o . Bôû i hoï c sinh coù saü n caù c kieá n thöù c ñaõ hoï c , giaù o vieâ n chæ vieä c heä thoá n g döôù i hình thöù c caù c baû n g heä thoá n g laø xong nhieä m vuï . Theá nhöng, tieá t oâ n taä p ñoá i vôù i toâ i laø caû moä t nieà m traê n trôû . Daï y laø m sao ñeå khoâ n g laë p laïi nhöõ n g gì mình ñaõ giaû n g ôû caù c baø i hoï c tröôù c moä t caù c h maù y moù c , deã gaâ y nhaø m chaù n cho hoï c sinh vaø cho caû chính baû n thaâ n mình? Ñoù laø ñieà u khoâ n g deã chuù t naø o . Theo toâ i , muï c tieâ u cuû a caù c baø i oâ n taä p noù i chung laø vöø a cuû n g coá caù c kieá n thöù c ñaõ hoï c cuû a moä t chöông hay moä t phaà n naø o ñoù , vöø a môû roä n g, naâ n g cao, so saù n h ñoá i chieá u vôù i caù c kieá n thöù c coù lieâ n quan , vöø a goù p phaà n boà i döôõ n g moä t soá kó naê n g nhaá t ñònh cho hoï c sinh. Ñaë c bieä t laø hoï c sinh ñoù n nhaä n caù c tieá t hoï c aá y moä t caù c h thích thuù nhaá t . Do vaä y , moã i naê m hoï c troâ i qua, toâ i laï i coá gaé n g tìm ra moä t caù c h daï y môù i daø n h cho caù c tieá t oâ n taä p sao cho hieä u quaû hôn ñuù n g theo muï c tieâ u cuû a noù . May thay, dòp naê m hoï c 20082009 vöø a qua , khi ñöôï c döï chuyeâ n ñeà veà oâ n taä p cuû a tröôø n g Ngoâ Gia Töï toå chöù c , toâ i nhö ñöôï c chaé p theâ m ñoâ i caù n h cho caù c ñònh höôù n g cuû a mình. “ Toå chöù c caù c troø chôi trong giôø oâ n taä p “ laø moä t caù c h daï y raá t hieä u quaû . B- NOÄ I DUNG VAØ BIEÄ N PHAÙ P THÖÏ C HIEÄ N : 1/ Thöï c traï n g ban ñaà u : Tröôø n g toâ i ñoù n g taï i ñòa baø n thaø n h phoá thuoä c chuaå n quoá c gia, ñoà duø n g ñeå daï y hoï c ñaà y ñuû , hoï c sinh ña soá con gia ñình coâ n g nhaâ n vieâ n chöù c raá t chaê m lo ñeá n vieä c hoï c cuû a con em . Töø n g keá t quaû baø i kieå m tra ñaù n h giaù chaá t löôï n g hoï c taä p con em hoï . Baø i kieå m tra chöông raá t quan troï n g , heä soá 2 cuû a moä t hoï c kì . Ñieå m soá keù m seõ aû n h höôû n g khoâ n g nhoû ñeá n keá t quaû hoï c kì cuû a caù c em. Tröôù c thöï c traï n g ñoù toâ i maï n h daï n vieá t SKKN naø y haà u giuù p ñôõ caù c em thích hoï c tieá t oâ n taä p ñeå naé m vöõ n g kieá n thöù c ñeå khi kieå m tra chöông ñieå m soá cao vaø keá t quaû hoï c vaä t lí caù c em toá t hôn. 2/ Noä i dung vaø bieä n phaù p thöï c hieä n: Caù c h tieá n haø n h: 1 1/ Troø chôi khôûi ñoä n g: Tröôù c heá t , ta tìm moä t troø chôi coù tính chaá t khôû i ñoä n g. Choï n troø chôi coù naø o laø 2 tuø y vaø o söï nhaï y beù n cuû a giaù o vieâ n , tuø y ñoá i töôï n g hoï c sinh maø mình phuï traù c h vaø nhaá t laø phaû i coù chuû yù . Troø chôi khôû i ñoä n g khoâ n g neâ n quaù daø i bôû i noù chæ coù taù c duï n g “ laø m noù n g” tieá t hoï c maø thoâ i .Haõ y ñeå giaø n h thôø i gian cho phaà n troï n g taâ m cuû a baø i hoï c . 2/ Tieá p theo , ta coù theå toå chöù c caù c hình thöù c thi ñua theo töù n g nhoù m hoï c sinh. Ñaâ y laø troï n g taâ m oâ n taä p neâ n phaû i saé p xeá p sao cho thaä t kheù o leù o , chaë t cheõ , ñaù p öù n g toá t muï c tieâ u baø i hoï c . Moä t soá ñieå m quan troï n g caà n laø m ôû böôù c naø y nhö sau: - Chia HS thaø n h töø n g nhoù m sao cho caâ n ñoá i veà chaá t löôï n g ñeå HS hoã trôï nhau trong thi ñua, caù c em gioû i seõ loâ i keù o caù c em yeá u hôn hoø a mình vaø o cuoä c chôi maø khoâ n g mang maë c caû m töï ti . - Choï n nhieà u hình thöù c troø chôi ôû moã i voø n g thi Muï c ñích chuû yeá u laø vöø a oâ n taä p caù c kieá n thöù c ñaõ hoï c , vöø a thöï c haø n h toá t caù c phaà n lí thuyeá t ñaõ hoï c . Caà n chuù yù phaâ n boá thôø i gian hôï p lí nhaè m ñaï t ñöôï c hieä u quaû cao nhaá t . - Ñaë t teâ n caù c troø chôi sao cho haá p daã n taï o höù n g thuù cho hoï c sinh. - Phaû i coù hình thöù c thöôû n g phaï t phaâ n minh buoä c taá t caû caù c em phaû i coù söï chuaå n bò toá t nhaá t cho tieá t hoï c . - Caà n coù söï quan taâ m toá t nhaá t ñeå ñaù n h giaù nhaä n xeù t caù c nhoù m thaä t khaù c h quan, coâ n g baè n g. - Heä thoá n g caâ u hoû i caâ u gôï i yù caà n roõ raø n g deã hieå u phuø hôï p ñoá i töôï n g hoï c sinh. Beâ n caï n h ñoù caà n coù moä t soá caâ u hoû i khoù daø n h cho HS khaù gioû i . - Phaû i tìm caù c h kích thích cho HS töï thaâ n vaä n ñoä n g giaû i quyeá t vaá n ñeà chöù GV ñöø n g laø m thay seõ taï o cho HS coù thoù i quen thuï ñoä n g. 3/ Cuoá i cuø n g , GV nhaä n xeù t ñaù n h giaù tieá t hoï c cho baø i taä p veà nhaø vaø daë n doø baø i hoï c môù i . Sau ñaâ y toâ i xin giôù i thieä u moä t tieá t taä p vaä t lí 9 xem nhö laø ví duï : Tuaà n 26 Tieá t 52 Baø i daï y : OÂ N TAÄ P CHÖÔNG 3: QUANG HOÏ C I. Muï c tieâ u : Traû lôø i caâ u hoû i trong phaà n kieå m tra. Vaä n duï n g kieá n thöù c vaø kó naê n g ñaõ chieá m lónh ñöôï c ñeå giaû i caù c baø i taä p trong phaà n vaä n duï n g. II. Chuaå n bò: HS chuaå n bò ôû nhaø : HS xem laï i caù c kieá n thöù c ñaõ hoï c ôû chöông III, choï n ñeà taø i . GV chuaå n 3 bò ÑDDH, caù c phaà n quaø cho caù c ñoä i thaé n g. Chia HS laø m boá n nhoù m . 4 III. Toå chöù c daï y vaø hoï c : Noä i dung baø i hoï c : GV giôù i thieä u noä i dung oâ n taä p vaø ghi tieâ u ñeà leâ n baû n g Ñoá i vôù i baø i naø y , toâ i oâ n taä p döôù i hình thöù c troø chôi “ÑOÁ VUI ÑEÅ HOÏ C ” . Thoâ n g baù o caù c em bieá t coù nhieà u voø n g thi . Moã i caâ u traû lôø i ñuù n g seõ ñöôï c 10 ñieå m . Ñieå m soá seõ ñöôï c tính cho caû nhoù m . HS soaï n baø i theo caù c caâ u hoû i SGK . Chia taä p laø m hai phaà n traù i ghi phaà n soaï n , phaû i ghi phaà n boå sung. 5 6 ï ù 7 8 9 GV nhaä n xeù t chung , toå n g keá t ñieå m vaø tuyeâ n döông nhoù m xuaá t saé c nhaá t . 3- KEÁ T QUAÛ: ÔÛ phaï m vi baø i vieá t naø y , toâ i khoâ n g coù tham voï n g ñeà ra moä t moâ hình chung naø o cho caù c tieá t oâ n taä p . Ñoù chæ laø nhöõ n g gì toâ i ñaõ nghó , ñaõ laø m cho baû n thaâ n mình . Daï y theo caù c h naø y , chuù n g toâ i thaá y thaä t söï an taâ m veà hieä u quaû giaû n g daï y cuû a mình : - HS toû ra raá t haø o höù n g trong tieát hoï c , chuaå n bò baø i raá t kó löôõ n g , hôï p taù c toá t vôù i GV , ñaë c bieä t laø phaà n thi giaû i oâ chöõ vaø naê n g khieá u . Toå chöù c caù c troø chôi hôï p lí seõ kích thích ñöôï c nieà m say meâ hoï c taä p , trí thoâ n g minh saü n coù cuû a HS . Toâ i ñaõ daï y oâ n taä p theo caù c h naø y vaø ñaï t keá t quaû nhö sau: 10 4- PHAÏ M VI TAÙ C DUÏ N G: 1/ Ñoá i vôù i baû n thaâ n : Trong moã i tieá t oâ n taä p toå n g keá t toâ i ñeà u nghieâ n cöù u kó SGK, yeâ u caà u troï n g taâ m ñeå soaï n ra ñeà cöông coù nhöõ n g caâ u hoû i vaø baø i taä p vaä n duï n g phuø hôï p , reø n luyeä n cho hoï c sinh töï hoï c , töï oâ n taä p goù p phaà n naâ n g cao chaá t löôï n g hoïc taäp caù c em. 2/ Ñoá i vôù i hoï c sinh: Hoï c sinh töï soaï n ñöôï c caù c caâ u vaø traû lôø i ñöôï c , ñuù n g nhöõ n g caâ u hoû i giuù p cho hoï c sinh töï tin trong hoï c taä p yeâ u thích moâ n hoï c hôn. 5- BAØ I HOÏ C KINH NGHIEÄ M : Muoá n daï y ñöôï c caù c tieá t oâ n taä p theo höôù n g treâ n , ñoø i hoû i GV phaû i coù loø n g nhieä t tình , chòu khoù tìm toø i thieá t keá heä thoá n g caâ u hoû i gôï i môû , oâ chöõ , saé p xeá p boá trí thôø i gian cho thaä t caâ n ñoá i , chaë t cheõ ; nhaï y beù n , linh hoaï t trong vieä c xöû líù caù c tình huoá n g ñoä t xuaá t . Noù i chung, GV phaû i coù ngheä thuaä t khi ñöù n g lôù p . Vaá n ñeà thôø i gian vaø vieä c hôï p taù c toá t töø phía HS trong caù c h daïy treâ n laø raá t quan troï n g ñoø i hoû i GV phaû i heá t söù c kheù o leù o , neá u khoâ n g seõ thaá t baï i . Muoá n theá , GV phaû i taä p cho HS thoù i quen soaï n baø i haè n g ngaø y , taï o ñöôï c nieà m tin trong loø n g caù c em ñoá i vôù i boä moâ n . C- KEÁ T LUAÄ N : “ Khoâ n g töï haø i loø n g laø böôù c ñaà u tieâ n cuû a söï tieá n boä cuû a caù nhaâ n …” (O . Wilde). Ñoù laø ñieà u taâ m nieä m cuû a baû n thaâ n trong cuoä c soá n g . Khoâ n g töï cho pheù p mình döø n g laï i hay thuï t luø i . Phaû i luoâ n luoâ n tìm toø i moä t höôù n g ñi môù i trong moï i daï n g baø i caà n daï y . Khoâ n g töï thoû a maõ n vôù i mình vaø luoâ n bieá t tìm caù c h kích thích höù n g thuù hoï c taä p cuû a HS. “Toå chöù c troø chôi trong caù c giôø oâ n taä p ” laø bieä n phaù p toá t nhaá t ñeå giaû n g daï y theo höôù n g tích cöï c vaø ñaï t ñöôï c hieä u quaû mong muoá n . 11 12
- Xem thêm -