Tài liệu Cuốn sách phong thủy dương trạch tam yếu

  • Số trang: 222 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 670 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Tham gia: 27/02/2015

Mô tả:

Cuốn sách phong thủy Dương Trạch Tam Yếu
Döông traïch tam yeáu Trieäu Cöûu Phong TÖÏ –TÖÏ Döông traïch tam yeáu laø nhaø ôû döông theá coù ba choã chính yeáu ñoù laø cöûa caùi, chuûphoøng vaø beáp. Noùi taét laø cöûa phoøng vaø beáp. Moà maû cuûa ngöôøi cheát thuoäc aâm cô coù aûnh höôûng toát xaáu cho caû doøng hoï. Nhaø ôû cuûa ngöôøi ñang soáng treân döông theá goïi laø döông traïch cuõmg vaäy, cuõng aûnh höôûng lôùn lao tôùi gia tröôûng, lieân heä tôùi vôï con, vôùi taát caû thaân thuoäc trong nhaø. Ví duï nhö trong moät quoác gia goám nhieàu tænh, quaän , xaõ… phaûi ñöôïc laäp döïng ôû nhöõng nôi thuaän tieän, vaø taïi moãi cô quan ñoù phaûi ñöôïc cöï trò bôûi caùc baäc nhaân taøi coù ñöùc haïnh thì guoàng maùy chính trò môùi thoâng ñaït roài quoác gia môùi giaøu maïnh, môùi höng leân ñöôïc. Cuõng nhö vaäy tong moät ngoâi nhaø goàm cöûa caùi, chuû phoøng vaø beáp laø ba choã chính yeáu raát quan trong caàn ñöôïc ñaët taïi caùc cung vò toát thì nhaø môùi höng phaùt, ngöôøi trong nhaø môùi sinh soáng yeân oån, giaøu sang. Traùi laïi ñaët taïi nhöõng cung vò xaáu thì nhaø cöûa seõ suy ñoài, con ngöôøi seõ sa suùt, beänh hoaïn ngheøo tuùng. Raát voâ íc maøñoå thöøa laø khoâng bieát. Luaät thieân nhieân cuûa taïo hoùa khoâng thieân vò ngöôøi sang hay heøn, thuoäc Ñaïo hay gioáng daân naøo. Heã ai ñoát ñuoác ñi trong möa aét ñuoác seõ taét, ai baén truùng chim seõ ñöôïc thòt. Nöôùc gioù xuoâi taát thuyeàn seõ cheøo mau tôùi maø deã, nöôùc gioù ngöôïc taát thuyeàn cheøo ñi laâu maø hay va chaïm. “Thuaän thieân gia toàn, nghòch thieân gia vong” laø nhö vaäy. Nhöng chuùng ta cuõng neân ñaët nghi vaán ñeå laøm saùng toû moân Baù traïch: Taïi sao coù nhöõng ngöôøi ôû ngoâi nhaø hung haïi ( cöûa, phoøng, beáp ñaët cung vò xaáu) maø vaãn thònh vöôïng, giaøu sang ? laïi coù nhöõng ngoâi nhaø kieát lôïi ( Cöûa, phoøng, beáp ñaët cung vò toát) maø vaãn khoâng phaùt ñaït – Söï thaät coù nhieàu tröôøng hôïp nhö vaäy, song chaúng phaûi do lyù aáy maø moân baùt traïch voâ duïng, khoâng ñuùng. Vì nôi ñaây chæ luaän rieâng moân Baùt traïch thuoäc veà phaàn ñòa lôïi maø thoâi. Ngoaøi phaàn ñòa lôïi, chuùng ta chöa luaän ñeán can soá töùc laø soá phaän vaø thôøi kyø hung haïi ñeài laø yeáu toá quan troïng cuûa söï thònh suy hy giaøu ngheøo. Huoáng chi coøn nhöõng döõ kieän khaùc nöõa nhö: Ngöôøi ñaïo ñöùc khaùc ngöôøi hung aùc, ngöôøi sieâng naêng khaùc vôùi ngöôøi bieáng nhaùc, phoùng tuùng….. Keát luaän khaùi quaùt: Ngoâi nhaø kieát lôïi hay ngoâi nhaø hung haïi taát nhieân phaûi coù aûnh höôûng toát xaáu tuøy theo mnoãi con ngöôøi nhö treân ñaõ phaân bieät. Ñaïi khaùi ôû ngoâi nhaø kieát lôïi ngöôøi coù can soá ngheøo heøn hoaëc vaän ñang suy cuõng seõ ñuû aên, ngöôøi coù can soá taàm thöôøng hoaëc thôøi vaän chöa thoâng seõ ñöôïc khaù leân vaø dö aên dö ñeå, ngöôøi coù caên soá giaøu nhoû hoaëc thôøi vaän thoâng ñaït vöøa seõ phaùt leân giaøu coù lôùn . . . vaø taát caû nhöõng ngöôøi ñoù ñeàu coù cuoäc soáng yeân laønh, ít beänh hoaïn, ít ruûi ro. Ít tai naïn . . . Ñaïi khaùi ôû ngoâi nhaø hung haïi: Ngöôøi coù caên soá giaøu lôùn hoaëc ñang thôøi kyø thoâng ñaït lôùn cuõng seõ bò giaûm bôùt maø chæ coøn giaøu coù tring bình, ngöôøi coù caên soá giaøu nhoû hoaëc ñang thôøi kyø thoâng ñaït nöøa taát seõ chæ coøn ñuû aên, ngöôøi coù caên soá vöøa ñuû aên hoaëc ñan thôøi kyø khoâng thoâng ñaït aét seõ suy vi . . vaø taát caû nhöõng ngöôøi ñoù ñeàu coù moät cuoäc soáng khoù khaên. www.tuvilyso.com 1 Döông traïch tam yeáu Toâi vì ba leõ sau ñaây maø soaïn luïc boä Döông traïch tam yeáu naøy: 1. Moät laø toâi coá yù mong cho ngöôøi duøng moân Baùt traïch coù moät loái qui ñònh vaø söû duïng noù moät caùch chính xaùc, coù nhöõng phöông phaùp tính toaùn töôøng taän cuøng söï chæ daãn ñaày ñuû. 2. Hai laø vì toâi bieát chaéc chaén traêm phaàn traêm coù söï öùng nghieäm höng suy cuûa moân baùt traïch, sau nhieàu naêm ñaõ duøng cho mình vaø ñaõ giuùp nhieàu gia ñình khaùc 3. Sau heát, coøn moät ñieàu naøy nöõa, chuùng ta cuõng neân bieát, coå nhaân ñaõ daïy: Muoán thaønh coâng vieân maõn moät söï vieäc naøo, caàn ñuû ba ñieàu thieát yeáu: thieân thôøi, ñòa lôïi, nhaân hoøa. Nhö chæ luaän trong phaïm vi nhaø cöûa thì Thieân thôøi laø choïn naêm, thaùng, ngaøy, giôø toát ñeå khôûi coâng xaây döïng hay söûa chöõa nhaø cöûa; Ñòa lôïi laø choïn phöông höôùng toát ñeå ñaët nhaø vaø cung vò toát ñeå an trí Cöûa - caùi, Chuû - phoøng vaø Beáp; Nhaân hoøa laø ñöôïc loøng ngöôøi nhö: hôïp vôùi leä luaät, hoøa vôùi thaân nhaân vaø laân nhaân Sau heát, coøn moät ñieàu naøy nöõa, chuùng ta cuõng neân bieát, coå nhaân ñaõ daïy: Muoán thaønh coâng vieân maõn moät söï vieäc naøo, caàn ñuû ba ñieàu thieát yeáu: thieân thôøi, ñòa lôïi, nhaân hoøa. Nhö chæ luaän trong phaïm vi nhaø cöûa thì Thieân thôøi laø choïn naêm, thaùng, ngaøy, giôø toát ñeå khôûi coâng xaây döïng hay söûa chöõa nhaø cöûa; Ñòa lôïi laø choïn phöông höôùng toát ñeå ñaët nhaø vaø cung vò toát ñeå an trí Cöûa - caùi, Chuû - phoøng vaø Beáp; Nhaân hoøa laø ñöôïc loøng ngöôøi nhö: hôïp vôùi leä luaät, hoøa vôùi thaân nhaân vaø laân nhaân. Toùm laïi, trong muoân ñieàu, caùi bieát laø hôn taát caû. Bieát caùi dôû ñeå traùnh vaø bieát caùi hay ñeå laøm theo, thaät khoâng coøn chi baèng. Vaäy nay coù boä Döông - traïch tam yeáu, chuùng ta haõy cuøng hoïc khaûo cho bieát roài thöïc haønh ñeå traùnh caùi dôû maø theo ñieàu hay, töùc laø ñeå khoûi ôû moät ngoâi nhaø hung haïi maø ñöôïc ôû ngoâi nhaø kieát lôïi. Ñoù chính laø moät caùch xu kieát tò hung, töùc theo laønh maø laùnh döõ vaäy! BAØI 1: TÖÙ TRAÏCH Döông traïch tam yeáu phaân loaïi nhaø ôû laøm 4 loaïi: Tònh traïch, Ñoäng traïch, Bieán traïch, Hoùa traïch. 1) TÒNH TRAÏCH: Nhaø xaây chæ coù moät phoøng, trong nhaø khoâng coù töôøng ngaên. 2) ÑOÄNG TRAÏCH: Laø töø maët tieàn tôùi maët haäu ñöôïc chia laøm töø 2 ngaên tôùi 5 ngaên bôûi töôøng vaùch chaën ngang coù chöøa cöûa ra vaøo. Tuû, bình phong vaø maøn tröôùng khoâng keå laø phoøng, ngaên. 3) BIEÁN TRAÏCH: Laø nhaø töø maët tieàn tôùi maët haäu ñöôïc phaân laøm töø 6 ngaên tôùi 10 ngaên bôûi töôøng vaùch chaën ngang coù chöøa cöûa ra vaøo. Tuû, bình phong, maøn tröôùng khoâng ñöôïc keå laø phoøng, ngaên. 4) HOÙA TRAÏCH: Laø nhaø töø maët tieàn tôùi maët haäu ñöôïc phaân laøm töø 11 ngaên tôùi 15 ngaên bôûi nhöõng töôøng vaùch chaën ngang coù chöøa cöûa ra vaøo. Tuû, bình phong, maøn giaêng khoâng ñöôïc keå laø töôøng vaùch. www.tuvilyso.com 2 Döông traïch tam yeáu BAØI 2: ÑOÂNG TAÂY TRAÏCH, TRUØ, MEÄNH. - Naêm chöõ töïa ñeà treân laø noùi: goàm: Ñoâng töù traïch, Taây töù traïch, Ñoâng truø, taây truø, Ñoâng Meänh, Taây Meänh. Traïch laø nhaø. Truø laø taùo, beáp. Meänh laø meänh cung cuûa chuû nhaø tính theo tam nguyeân. + Ñoâng Taây: Moân Baùt traïch duøng 8 cung nhöng chia laøm 2 phe phía: Ñoâng vaø Taây. Ñoâng thuoäc Moäc, Taây thuoäc Kim. Ñoâng cuõng goïi laø Ñoâng töù cung vì noù goàm 4 cung: Khaûm, Ly, Chaán, Toán. Chaán Toán thuoäc Moäc veà Ñoâng ñaõ ñaønh, nhöng theâm Khaûm Ly nöõa vì Khaûm Thuûy vôùi Moäc töông sanh vaø Ly Hoûa vôùi Moäc cuõng töông sanh. Boán cung naøy ñoàng moät phe phía vôùi nhau cho neân gaëp nhau taát hoã bieán thaønh nhöõng du nieân toát (Xem caùch Baùt bieán du nieân baøi 8). Taây cuõng goïi laø Taây töù cung vì noù goàm 4 cung: Kieàn, Khoân, Caán, Ñoaøi. Kieàn Ñoaøi thuoäc Kim ñaõ ñaønh, nhöng coù theâm Khoân Caán nöõa vì Khoân Caán Thoå vôùi Kim laø töông sanh. Boán cung naøy ñoàng moät phe phía vôùi nhau cho neân gaëp nhau taát hoã bieán ñöôïc nhöõng kieát du nieân toát (xem baøi 8). Neáu Ñoâng töù cung gaëp Taây töù cung hoã bieán vôùi nhau taát gaëp nhöõng hung du nieân, xaáu – vì hai phe khaùc nhau, phe Ñoâng Moäc vôùi phe Taây Kim töông khaéc (xem baøi 8). - Chuù yù: Taây töù cung laø Kieàn Khoân Caán Ñoaøi so vôùi nhau ñeàu ñaëng töông sanh hay tî hoøa chôù khoâng coù töông khaéc. Nhöng Ñoâng töø cung laø Khaûm Ly Chaán Toán so – ñoái vôùi nhau ña soá cuõng töông sanh vaø tî hoøa, song coù Khaûm vôùi Ly laø töông khaéc, maëc daàu hoã bieán cuõng ñöôïc du nieân toát vaäy. Ñoù laø choã sai bieät vaäy. – (Kieát du nieân laø du nieân toát goàm coù: Sinh khí, Dieân nieân, Thieân y vaø Phuïc vò. Hung du nieân goïi laø du nieân xaáu goàm coù: Tuyeät meänh, Nguõ quyû, Luïc saùt, Hoïa haïi). + Ñoâng töù traïch: laø nhaø coù Cöûa caùi vaø Chuû phoøng hay Sôn chuû ñeàu ôû trong voøng 4 cung Khaûm Ly Chaán Toán thì nhaø ôû taát toát vì cuøng moät phe vôùi nhau. Neáu coù loän Taây töù cung thì goïi laø Ñoâng Taây töông hoãn (hoãn loaïn) nhaø ôû taát xaáu. + Taây töù traïch: laø nhaø coù Cöûa caùi vaø Chuû phoøng hay Sôn chuû ñeàu ôû trong voøng 4 cung Kieàn Khoân Caán Ñoaøi thì nhaø ôû taát toát vì cuøng moät phe vôùi nhau. Neáu coù loän Ñoâng töù cung vaøo thì goïi laø Ñoâng Taây töông hoãn, nhaø ôû taát xaáu. + Ñoâng truø: laø Beáp ñoâng. Phaøm Beáp ñaët taïi 1 trong 4 cung Khaûm Ly Chaán Toán thì goïi laø Ñoâng truø. Ñoâng truø ñem thònh vöôïng cho Ñoâng töù traïch nhöng laøm suy baïi Taây töù traïch. + Taây truø: laø Beáp Taây. Phaøm beáp ñaët taïi moät trong 4 cung Kieàn Khoân Caán Ñoaøi thì goïi laø taây truø. Taây truø laøm thònh vöôïng cho Taây töù traïch, nhöng gaây suy baïi cho Ñoâng töù traïch. + Ñoâng meänh: Meänh cuûa chuû nhaø laø 1 trong 4 cung Khaûm Ly Chaán Toán thì goïi laø Ñoâng Meänh (xem caùch tính ôû baøi 21). Ñoâng Meänh neân ôû nhaø Ñoâng töù traïch môùi toát, baèng ôû nhaø Taây töù traïch khoâng hôïp, bôùt toát. Toùm laïi: - ÔÛ Ñoâng töù traïch phaûi duøng Ñoâng truø môùi toát. Neáu chuû nhaø thuoäc Ñoâng meänh nöõa laø nhaø troïn toát, baèng chuû nhaø thuoäc Taây meänh thì bôùt toát. - ÔÛ Taây töù traïch phaûi duøng Taây truø môùi toát. Neáu chuû nhaø thuoäc Taây meänh nöõa laø nhaø troïng toát, baèng chuû nhaø Ñoâng meänh thì bôùt toát. - ÔÛ Ñoâng töù traïch maø duøng Taây truø laø caùi nhaø baát lôïi, khoâng theå thònh vöôïng. Neáu chuû nhaø Ñoâng meänh coøn khaù moät ít, baèng chuû nhaø Taây meänh caøng suy vi. www.tuvilyso.com 3 Döông traïch tam yeáu - ÔÛ Taây töù traïch maø duøng Ñoâng truø laø caùi nhaø baát lôïi, khoâng thònh vöôïng ñöôïc. Neáu chuû nhaø thuoäc Taây meänh coøn coù theå ñôõ moät chuùt, baèng Ñoâng meänh caøng suy vi. - Cöûa caùi thuoäc Ñoâng töù cung maø Chuû phoøng hay Sôn chuû thuoäc Taây töù cung laø caùi nhaø Ñoâng Taây hoãn loaïn, baát phaùt. Neáu duøng Ñoâng truø coù theå ñuû aên, baèng duøng Taây truø laø suy suïp. Neáu duøng Taây truø maø chuû laø taây meänh nöõa thì cuøng khoå cöïc ñieåm. - Cöûa caùi thuoäc Taây töù cung maø chuû phoøng hay Sôn chuû thuoäc Ñoâng töù cung laø caùi nhaø Ñoâng Taây hoãn loaïn, chaúng phaùt leân ñöôïc. Neáu duøng Taây truø coøn coù theå ñuû aên, baèng duøng Ñoâng truø aét suy suïp. Ñaõ duøng Ñoâng truø maø chuû nhaø Ñoâng meänh nöõa thì cuøng khoå cöïc ñieåm. BAØI 3: BAÛY CHOÃ QUAN HEÄ VÔÙI NHAØ - Moät ngoâi nhaø coù 7 choã quan heä töùc laø coù aûnh höôûng toát xaáu: Cöûa - ngoõ, Cöûa caùi, Cöûa - phoøng, Cöûa - beáp, Chuû - phoøng hay Sôn - chuû, Beáp vaø Höôùng - beáp. Sôû dó noùi Chuû - phoøng hay Sôn - chuû bôûi ôû Tònh - traïch duøng Chuû - phoøng laøm choã chuû yeáu, coøn ôû Ñoäng - traïch vaø Bieán - Hoùa - traïch duøng Sôn - chuû laøm choã chuû yeáu. (Chuù yù: teân caùc choã quan heä luoân luoân coù gaïch noái.) - Trong 7 choã quan heä coù 3 choã chính yeáu aûnh höôûng troïng ñaïi ñeå quyeát ñònh ngoâi nhaø toát hay xaáu. Coøn 4 choã kia thuoäc haøng thöù yeáu (phuï thuoäc), aûnh höôûng bình thöôøng, chæ coù theå theâm bôùt toát xaáu maø thoâi. - ÔÛ Tònh - traïch, coù 3 choã chính yeáu laø Cöûa - caùi, Chuû – phoøng vaø Beáp. Coøn 4 choã thöù yeáu laø Cöûa - phoøng, Cöûa - beáp, Höôùng - beáp vaø Cöûa - ngoõ. - ÔÛ Ñoäng - traïch vaø Bieán - hoùa - traïch, 3 choã chính yeáu laø Cöûa - caùi, Sôn - chuû vaø Beáp. Coøn 4 choã thöù yeáu cuõng nhö ôû Tònh - traïch laø: Cöûa - phoøng, Cöûa - beáp, Höôùng beáp vaø Cöûa - ngoõ. SÖÏ SAI BIEÄT TRONG BA CHOÃ CHÍNH YEÁU - ÔÛ Tònh - traïch duøng Chuû - phoøng chæ thöøa moät du - nieân maø thoâi vaø laáy teân du nieân naøy maø ñaët teân cho nhaø, nhö Sinh - khí - traïch hay Thieân - y - traïch chaúng haïn. Coøn ôû Ñoäng - traïch vaø bieán - hoùa - traïch thì duøng moät Sôn - chuû ñaõ thöøa moät du - nieân laïi coøn theâm aûnh höôûng vôùi moät “Sao - chuùa” raát troïng heä nöõa, vaäy laáy teân du – nieân vaø caû Sao – chuùa ñeå ñaët teân cho nhaø, nhö Dieân – nieân – traïch, nhö Tham – lang – traïch, Vuõ – khuùc – traïch chaúng haïn. - Cöûa caùi laø moät nôi chính yeáu, vì noù laø loái ñi vaøo nhaø, neáu döïng truùng taïi cung toát töùc nhö ngöôøi ñi truùng vaøo choán may maén, baèng döïng taïi cung xaáu töùc nhö ngöôøi ñi vaøo choán nguy hieåm, toái – taêm, choâng gai. Cöûa – caùi laø meï sanh ra caùc du – nieân cho chuû – phoøng, cho Sôn – chuû vaø cho Beáp. Vì vaäy, neân heã Chuû – phoøng, Sôn – chuû vaø beáp thöøa du – nieân toát töùc Cöûa – caùi toát, vì meï toát môùi sanh ra caùc con toát, baèng thöøa du – nieân xaáu töùc Cöûa – caùi xaáu, vì meï xaáu môùi sanh con xaáu. - Chuû – phoøng hay Sôn – chuû ñeàu laø nhöõng nôi chính yeáu, truï coät, chuû yeáu, laøm chuû toaøn theå ngoâi nhaø cho neân goïi laø Chuû – phoøng, laø Sôn – chuû . Neáu coù ñöôïc ôû nhaèm cung toát vaø thöøa du – nieân toát hay Sao toát laø nhaø ôû thònh vöôïng vaø yeân laønh. Baèng ôû nhaèm cung xaáu vaø thöøa du – nieân xaáu hay sao xaáu laø nhaø ôû suy vi, chaúng yeân. - Beáp laø choã chính yeáu vì nôi sinh döôõng, nuoâi soáng con ngöôøi, neáu ñöôïc an trí nôi cung toát vaø thöøa du – nieân toát thì söï sinh döôõng môùi ñaëng lôïi ích, ít beänh hoaïn. Baèng www.tuvilyso.com 4 Döông traïch tam yeáu an trí taïi cung xaáu vaø thöøa du – nieân xaáu khaùc naøo söï sinh döôõng bò ñaàu ñoäc gaây ra ñuû caùc beänh chöùng caû tai hoïa. Traêm beänh ña soá do nôi aên uoáng sinh ra. TOÙM LAÏI: Ba choã chính yeáu ñöôïc ñaët vaøo 3 cung toát laø ñoái vôùi nhau ñöôïc töông sinh hay tî hoøa vaø 3 cung ñeàu thöøa kieát du – nieân hay kieát – tinh thì quyeát ñònh moät ngoâi nhaø thònh vöôïng. Baèng traùi laïi ñaët truùng vaøo 3 cung xaáu laø ñoái vôùi nhau töông khaéc vaø ñoàng thöøa du – nieân hay hung tinh thì quyeát ñònh ngoâi nhaø suy baïi. Nhan ñeà quyeån saùch coù hai chöõ Tam – yeáu ñoù laø 3 choã chính yeáu noùi trong baøi vaäy. SÖÏ SAI BIEÄT TRONG 4 CHOÃ THÖÙ YEÁU - Trong 4 choã thöù yeáu thì Höôùng – beáp coù taàm quan troïng hôn caû, keá ñoù laø Cöûa – phoøng vaø Cöûa – beáp, sau heát laø Cöûa – ngoõ. Ngöôøi xöa khoâng keå tôùi Cöûa – ngoõ, coù leõ vì noù khoâng thuoäc veà ngoâi nhaø. - Cöûa – phoøng vaø Cöûa – beáp ôû Tònh – traïch ít quan troïng, coøn ôû Ñoäng – traïch vaø Bieán – hoùa – traïch ñöôïc quan troïng nhieàu hôn. Ñoù laø bôûi ôû Tònh – traïch thì Chuû – phoøng vaø Beáp bò leä thuoäc, taát caû caùc cöûa cuûa noù cuõng bò leä thuoäc, coøn ôû Ñoäng – traïch vaø Bieán – hoùa – traïch thì Phoøng – chuùa vaø Beáp chieám rieâng moät ngaên nhaø ñoäc laäp, töùc noù coù taàm quan troïng hôn trong haøng thöù yeáu. ÑO LÖÔØNG TOÁT XAÁU CHO 7 CHOÃ - Caùi vieäc ño löôøng toát xaáu khoâng laáy ñaâu laø quyeát ñònh cho ñuùng töøng phaân ly nhö vieäc traéc löôïng baèng toaùn phaùp, nhöng ñaïi khaùi cuõng coù theå phaân bieät choã khinh choã troïng, nhieân – haäu môùi giaûo ñònh ñöôïc moät caùi nhaø thònh hay suy, thònh suy nhieàu hay ít. Vaû laïi coøn söï phaân löôïng toát xaáu cho choã chính yeáu thì khaùc, cho nhöõng choã thöù yeáu thì khaùc. Nhöõng choã chính yeáu vaø thöù yeáu cuûa loaïi traïch naøy vôùi loaïi traïch kia cuõng laïi khoâng hoaøn toaøn baèng nhau. Vaäy taïm ñònh nhö sau: - ÔÛ Tònh – traïch coù 3 choã chính yeáu laø Cöûa – caùi, Chuû – phoøng vaø Beáp. Coøn 4 choã phuï thuoäc kia laø Höôùng – beáp, Cöûa – beáp, Cöûa – phoøng vaø Cöûa – ngoõ. - Ñoäng – traïch vaø Bieán – hoùa – traïch cuõng coù 3 choã chính yeáu laø Cöûa – caùi, Sôn – chuû vaø Beáp. Laïi phaûi keå Phoøng – chuùa coù Sao – chuùa laø choã thieát yeáu nhaát haïng. Coøn 4 choã phuï thuoäc kia, cuõng nhö ôû Tònh – traïch, aûnh höôûng tam thöôøng. - Moãi choã chính yeáu troïn toát thì ñöôïc 30% toát, trung bình thì ñöôïc 15% toát, baèng troïn xaáu thì 30% xaáu. - Moãi choã phuï thuoäc troïn toát thì ñöôïc 10% toát, trung bình thì ñöôïc 5% toát, baèng troïn xaáu thì ñònh 10% xaáu. Ba haïng: troïn toát, trung bình vaø troïn xaáu laø nhö vaày: . Troïn toát: laø choã gaëp kieát du –nieân hay kieát – tinh maø phaûi ñaéc vò hay ñaêng – dieän. Coù 3 kieát du – nieân laø Sinh – khí, Dieân – nieân vaø Thieân – y (Phuïc – vò cuõng ñöôïc goïi laø kieát du – nieân, nhöng chæ toát baèng phaân nöûa). Coù 3 kieát tinh laø Tham – lang, Vuõ – khuùc vaø Cöï – moân (Phuï Baät cuõng laø kieát tinh nhöng chæ toát baèng phaân nöûa). Troïn toát laø ñöôïc 30% toát. Rieâng Phuïc – vò vaø Phuï Baät troïn toát laø 15%. . Trung bình: laø choã gaëp kieát du – nieân hay kieát – tinh nhöng thaát vò, ñöôïc 15% toát. Rieâng Phuïc – vò vaø Phuï Baät chæ ñöôïc treân döôùi 5% toát. www.tuvilyso.com 5 Döông traïch tam yeáu . Troïn xaáu: Laø choã gaëp hung du – nieân nhö Tuyeät meänh, Nguõ quyû, Luïc saùt vaø Hoïa haïi. Hoaëc gaëp hung tinh nhö Phaù quaân, Lieâm trinh, Vaên khuùc vaø Loäc toàn. Phaøm hung du – nieân hay hung tinh cuõng vaäy, thì keå laø troïn xaáu 30%, duø ñaéc vò hay ñaêng dieän cuõng vaäy. - Phaøm kieát du – neân hay kieát tinh cuõng vaäy, ñoái vôùi noù gaëp cung töông khaéc laø thaát vò. Gaëp cung töông sanh laø ñaéc vò, gaëp cung tî hoøa (ñoàng loaïi) laø ñaêng – dieän toát baäc nhaát, ñaéc vò toát baäc nhì, thaát vò toát baäc ba. Ñaéc vò maø coù sanh cung toát hôn cung sanh noù. - Rieâng kieát tinh ñaéc vò hay ñaêng dieän maø ñöôïc ôû taïi ngaên choùt töùc ngaên cuoái cuøng goïi laø nhaäp mieáu, khoâng coù caùch naøo toát hôn noù ñöôïc. Tính saün nhö sau: . Sinh khí vaø Phuïc vò thuoäc Moäc: gaëp caùc cung Kieàn Ñoaøi Caán Khoân laø thaát vò, gaëp caùc cung Khaûm Ly laø ñaéc vò, gaëp caùc cung Chaán Toán laø ñaêng dieän. . Thieân y thuoäc Thoå: Gaëp caùc cung Chaán Toán Khaûm laø thaát vò, gaëp caùc cung Ly Ñoaøi Kieàn laø ñaéc vò, gaëp caùc cung Caán Khoân laø ñaêng dieän. . Dieân nieân thuoäc Kim: gaëp caùc cung Ly Chaán Toán laø thaát vò, gaëp caùc cung Caán Khoân Khaûm laø ñaéc vò, gaëp caùc cung Kieàn Ñaøo laø ñaêng dieän. . Tham lang vaø Phuï Baät thuoäc Moäc: gaëp caùc Sôn – chuû Kieàn Ñoaøi Caán Khoân laø thaát vò, gaëp caùc Sôn – chuû Khaûm Ly laø ñaéc vò, gaëp caùc Sôn – chuû Chaán Toán laø ñaêng dieän. . Cöï moân thuoäc Thoå: gaëp caùc sôn – chuû Chaán Toán Khaûm laø thaát vò, gaëp caùc sôn – chuû Ly Kieàn Ñoaøi laø ñaéc vò, gaëp caùc sôn – chuû Caán Khoân laø ñaêng dieän. . Vuõ khuùc thuoäc Kim: gaëp caùc sôn – chuû Ly Chaán Toán laø thaát vò, gaëp caùc Sôn – chuû Caán Khoân Khaûm laø ñaéc vò, gaëp caùc sôn – chuû Kieàn Ñoaøi laø ñaêng dieän. (Chuù yù: Nhöõng kieát du – nieân so ñoái vôùi cung sôû – thöøa cuûa noù maø tính. Coøn nhöõng kieát tinh so ñoái vôùi sôn – chuû maø tính. VÖÔÏNG TRAÏCH CAÙCH VAØ SANH TRAÏCH CAÙCH - Vöôïng traïch: phaøm kieát tinh hay kieát du – nieân ñoàng moät loaïi vôùi traïch laø caùch raát toát, theâm söï thònh vöôïng cho nhaø. Nhö Ñoâng – töù – traïch (thuoäc Moäc) maø duøng Tham lang Moäc tinh laøm Sao – chuùa, hoaëc Chuû – phoøng hay Sôn – chuû thöøa sinh khí Moäc. Nhö Taây – töù – traïch (thuoäc Kim) maø duøng Vuõ khuùc Kim tinh laøm Sao chuùa hoaëc Chuû – phoøng hay Sôn – chuû thöøa Dieân – nieân Kim. - Sanh – traïch: Phaøm kieát tinh hay kieát du – nieân sanh traïch laø caùch toát, theâm söï phaùt ñaït cho nhaø. Nhö taây – töù – traïch (thuoäc Kim) maø duøng Cöï moân Thoå tinh laøm Sao – chuùa, hoaëc Chuû – phoøng hay Sôn – chuû thöøa Thieân – y Thoå. Phaøm ñöôïc hai caùch treân (Vöôïng – traïch hay Sanh – traïch) maø kieát tinh hay kieát du – nieân laïi ñaêng dieän hay ñaéc vò thì söï thònh vöôïng, söï phaùt ñaït caøng maïnh caøng laâu beàn. BAØI 4: NGUÕ HAØNH Nguõ haønh laø 5 haønh: Kim, Moäc, Thuûy, Hoûa, Thoå. Vaïn vaät ñeàu do Nguõ haønh keát taïo. Duø hoïc moân naøo cuõng phaûi raønh reõ Nguõ haønh cuûa caùc loaïi roài môùi tính sinh khaéc, tyû hoøa haàu heát söï toát hay xaáu. A. Chö loaïi thuoäc nguõ haønh www.tuvilyso.com 6 Döông traïch tam yeáu Trong moân Baùt – traïch caàn thieát bieát nguõ haønh cuûa ba loaïi chính laø: 8 cung, 8 du – nieân vaø 8 sao. Keå chung nhö sau: - Loaïi Kim coù: Kieàn, Ñoaøi, Dieân nieân, Tuyeät meänh, Vuõ khuùc, Phaù quaân. - Loaïi Moäc coù: Chaán, Toán, Sinh khí, Phuïc vò, Thanh long, Phuï baät. - Loaïi Thuûy coù: Khaûm, Luïc saùt, Vaên khuùc. - Loaïi Hoûa coù: Ly, Nguõ quyû, Lieâm trinh. - Loaïi Thoå coù: Caán, Khoân, Thieân y, Hoïa haïi, Cöï moân, Loäc toàn. B. Nguõ haønh tyû – hoøa (töùc ñoàng loaïi) - Kim gaëp Kim laø Tyû – hoøa. Loaïi Kim coù Kieàn, Ñoaøi, Dieân nieân, Tuyeät meänh, Vuõ khuùc, Phaù quaân… gaëp nhau goïi laø tyû – hoøa. - Moäc gaëp Moäc laø tyû – hoøa. Loaïi Moäc coù Chaán, Toán, Sinh khí, Phuïc vò, Tham lang, Phuï Baät… gaëp nhau goïi laø tyû – hoøa. - Thuûy gaëp Thuûy laø tyû – hoøa. Loaïi thuûy coù Khaûm, Luïc saùt, Vaên khuùc.. gaëp nhau goïi laø tyû – hoøa. - Hoûa gaëp Hoûa laø tyû – hoøa. Loaïi Hoûa coù Ly, Nguõ quyû, Lieâm trinh… gaëp nhau goïi laø tyû – hoøa. - Thoå gaëp Thoå laø tyû – hoøa. Loaïi Thoå coù Caán, Khoân, Thieân y, Hoïa haïi, Cöï moân, Loäc toàn… gaëp nhau goïi laø tyû – hoøa. C. Nguõ haønh töông sinh - Kim sinh Thuûy: loaïi Kim nhö Kieàn, Ñoaøi, Dieân nieân, Tuyeät meänh, Vuõ khuùc, Phaù quaân ñoàng sinh loaïi Thuûy nhö Khaûm, Luïc saùt, Vaên khuùc. - Thuûy sinh Moäc: loaïi Thuûy nhö Khaûm, Luïc saùt, Vaên khuùc… ñoàng sinh loaïi Moäc nhö Chaán, Toán, Sinh khí, Phuïc vò, , Tham lang, Phuï Baät… - Moäc sinh Hoûa: loaïi Moäc nhö Chaán, Toán, Sinh khí, Phuïc vò, Tham lang, Phuï Baät… ñàoàng sinh loaïi Hoûa nhö Ly, Nguõ quyû, Lieâm trinh. - Hoûa sinh Thoå: loaïi Hoûa nhö Ly, Nguõ quyû, Lieâm trinh… ñoàng sinh loaïi Thoå nhö Caán, Khoân, Thieân y, Hoïa haïi, Cöï moân, Loäc toàn. - Thoå sinh Kim: loaïi Thoå nhö Caán, Khoân, Thieân y, Hoïa haïi, Cöï moân, Loäc toàn… ñoàng sinh loaïi Kim nhö Kieàn, Ñoaøi, Dieân nieân, Tuyeät meänh, Vuõ khuùc, Phaù quaân. D. Nguõ haønh töông khaéc - Kim khaéc Moäc: loaïi Kim nhö Kieàn, Ñoaøi, Dieân nieân, Tuyeät meänh, Vuõ khuùc, Phaù quaân… ñoàng khaéc loaïi Moäc nhö Chaán, Toán, Sinh khí, Phuïc vò, Tham lang, Phuï Baät… oàng khaéc loaïi Thoå nhö Caán, Khoân, Thieân y, Hoïa haïi, Cöï moân, Loäc toàn… ñoàng khaéc loaïi Thuûy nhö Khaûm, Luïc saùt, Vaên khuùc… ñoàng khaéc loaïi Hoûa nhö Ly, Nguõ quyû, Lieâm trinh. - Hoûa khaéc Kim: Loaïi Hoûa nhö Ly, Nguõ quyû, Lieâm trinh… ñoàng khaéc loaïi Kim nhö Kieàn, Ñoaøi, Dieân nieân, Tuyeät meänh, Vuõ khuùc, Phaù quaân. E. Nguõ haønh soá muïc - Loaïi Thuûy soá 1 vaø soá 6. Nhö thaäp boäi thì thaønh 10, thaønh 60. - Loaïi Hoûa soá 2 vaø soá 7. Nhö thaäp boäi thì thaønh 20, thaønh 70. - Loaïi Moäc soá 3 vaø soá 8. Nhö thaäp boäi thì thaønh 30, thaønh 80. - Loaïi Kim soá 4 vaø soá 9. Nhö thaäp boäi thì thaønh 40, thaønh 90. - Loaïi Thoå soá 5 vaø soá 10. Nhö thaäp boäi thì thaønh 50, thaønh 100. www.tuvilyso.com 7 Döông traïch tam yeáu Thaäp boäi laø nhaân cho 10. Gaàn vaø ít thì duøng nguyeân soá (soá caên baûn). Xa vaø nhieàu thì duøng boäi soá (baèng 10 laàn nhieàu hôn). Thí duï söøa ñöôïc Beáp Sinh khí thuoäc Moäc thì tôùi 3 thaùng hay 8 thaùng gaëp vieäc may maén, hoaëc sau 30 ngaøy hay 80 ngaøy seõ phaùt taøi phaùt loäc. Thí duï nhaø duøng Vuõ khuùc thuoäc Kim laøm Sao – chuùa thì sau 4 naêm hoaëc 9 naêm nhaø seõ phaùt ñaït tôùi 40 naêm, neáu Vuõ khuùc ñaéc vò hay ñaêng – dieän thì nhaø ñaïi thònh vöôïng tôùi 90 naêm… G. Nguõ haønh öùng kyø Suy theo Nguõ haønh maø bieát thôøi kyø cuûa söï toát hay xaáu, suy hay thònh seõ xaûy ñeán. Kieát tinh vaø kieát du – nieân öùng vieäc thònh toát, hung tinh vaø hung du – nieân öùng vieäc höng suy. - Loaïi Thuûy thì hoïa phuùc öùng vaøo nhöõng naêm nhaâm Quyù hay nhöõng naêm thuoäc Thuûy cuïc laø Thaân Tí Thìn. Hoaëc ñeán 10 ngaøy hay 60 ngaøy seõ coù ñieàu may ruûi ñöa tôùi. Hoaëc ñeán 1 naêm hay 6 naêm thì nhaø cöûa seõ höng suy tôùi 10 naêm hay 60 naêm. – Loaïi Thuûy nhö: cung Khaûm, du – nieân. Luïc saùt, Vaên khuùc. Thí duï: ôû Ñoäng – traïch duøng Vaên khuùc laøm Sao – chuùa aét tôùi naêm Nhaâm, Quyù, Thaân , Tí, Thìn xaûy ñeán tai hoïa. Hoaëc nhaø ôû tôùi 1 naêm hay 6 naêm thì tai hoïa khôûi leân vaø suy vi cho tôùi 10 naêm hay 60 naêm. Aáy bôûi Vaên khuùc laø hung tinh taát öùng tai hoïa vaø suy vi. - Loaïi Hoûa thì hoïa phuùc öùng vaøo nhöõng naêm Bính Ñinh hay nhöõng naêm thuoäc Hoûa cuïc laø Daàn Ngoï Tuaát. Hoaëc tôùi 20 ngaøy hay 70 ngaøy aét coù ñieàu may ruûi ñöa tôùi. Hoaëc tôùi 2 naêm hay 7 naêm thì nhaø ôû seõ höng suy tôùi 20 naêm hay 70 naêm. – Loaïi Hoûa nhö: cung Ly, du – nieân, Nguõ quyû, Lieâm trinh. Thí duï Chuû – phoøng thöøa Nguõ quyû laø hung du – nieân thì ñeán nhöõng naêm Bính Ñinh Daàn Ngoï Tuaát tai hoïa xaûy ñeán. Thí duï duøng Lieâm trinh laø hung tinh laøm Sao – chuùa thì nhaø ôû tôùi 2 naêm hay 7 naêm aét suy baïi maõi ñeán 20 naêm hay 70 naêm. - Loaïi Moäc thì hoïa phuùc öùng vaøo nhöõng naêm Giaùp Aát hay nhöõng naêm thuoäc Moäc cuïc laø Hôïi Maõo Muøi. Hoaë ñeán 30 ngaøy hay 60 ngaøy seõ coù ñieàu may ruûi ñöa tôùi. Hoaëc tôùi 3 naêm hay 8 naêm thì nhaø cöûa seõ höng suy tôùi 30 naêm hay 80 naêm. – Loaïi Moäc nhö cung Chaán Toán, du – nieân Sinh khí vaø Phuïc vò, Tham lang vaø Phuï Baät. Thí duï Chuû – phoøng thöøa Sinh khí laø kieát du – nieân thì nhöõng söï may maén seõ xaûy ra trong nhöõng naêm Giaùp Aát, Hôïi Meïo Muøi hoaëc tôùi 30 ngaøy hay 80 ngaøy thì ñöôïc taøi lâoäc. Thí duï nhö duøng Tham lang laø kieát tinh laøm Sao – chuùa thì nhaø ôû tôùi 3 naêm hay 8 naêm seõ phaùt ñaït leân tôùi 30 naêm hay 80 naêm. - Loaïi Kim thì hoïa phuùc öùng vaøo nhöõng naêm Canh Taân hay nhöõng naêm thuoäc kim cuïc laø Tî Daäu Söûu. Hoaëc ñeán 40 ngaøy hay 90 ngaøy seõ coù ñieàu may ruûi ñöa tôùi. Hoaëc ñeán 4 naêm hay 9 naêm thì nhaø ôû seõ höng suy tôùi 40 naêm hay 90 naêm. – Loaïi Kim nhö cung kieàn Ñoaøi, du – nieân, Tuyeät meänh vaø Dieân – nieân, Phaù quaân vaø Vuõ khuùc. Thí duï, Chuû – phoøng hay Sôn – chuû thöøa Tuyeät meänh laø hung du – nieân thì ñeán naêm Canh Taân, Tî Daäu Söûu hoaëc ñeán 40 ngaøy hay 90 ngaøy tai hoïa seõ xaûy tôùi. Thí duï duøng Vuõ khuùc laø kieát tinh laøm Sao – chuùa thì nhaø ôû tôùi 4 naêm hay 9 naêm seõ phaùt ñaït leân tôùi 40 naêm hay 90 naêm. - Loaïi Thoå thì hoïa phuùc öùng vaøo nhöõng naêm Maäu Kyû hay nhöõng naêm thuoäc Hoûa cuïc laø daàn Ngoï Tuaát hay nhöõng naêm Tho laø Thìn Tuaát Söûu Muøi. Hoaëc ñeán 50 ngaøy hay 100 ngaøy aét coù ñieàu may ruûi ñöa tôùi. Hoaëc ñeán 5 hay 10 naêm thì nhaø ôû seõ höng suy tôùi 50 naêm hay 100 naêm. www.tuvilyso.com 8 Döông traïch tam yeáu - Loaïi Thoå laø nhö cung Caán Khoân, du – nieân, Hoïa – haïi vaø Thieân y, sao Loäc toàn vaø Cöï moân. – Thí duï Sôn – chuû hay Chuû – phoøng thöøa Hoïa – haïi laø hung du – nieân hoaëc duøng Loäc toàn laø hung tinh laøm Sao – chuùa thì tai hoïa seõ xaûy tôùi trong nhöõng naêm Maäu Ky, Daàn Ngoï Thìn Tuaát Söûu Muøi. Hoaëc nhaø ôû tôùi 5 naêm hay 10 naêm thì khôûi ñaàu suy baïi cho ñeán 50 naêm hay 100 naêm. – Thí duï: Sôn – chuû hay Chuû – phoøng thöøa Thieân y laø kieát du – nieân hay duøng Cöï moân laø kieát tinh laøm Sao – chuùa thì söï may maén seõ xaûy ñeán trong nhöõng naêm Maäu Kyû, Daàn Ngoï Thìn Tuaát Söûu Muøi. Hoaëc nhaø ôû ñeán 50 ngaøy hay 100 ngaøy seõ gaëp taøi loäc. Hoaëc nhaø ôû tôùi 5 hay 10 naêm seõ baét ñaàu phaùt ñaït tôùi 50 naêm hay 100 naêm. (Chuù yù: Loaïi Hoûa vaø loaïi Thoå duøng chung Hoûa cuïc laø Daàn Ngoï Tuaát. Loaïi Thoå maø duøng Hoûa cuïc laø bôûi giöõa quaû Ñòa caàu coù khoái löûa sinh ra nuùi löûa). BAØI 5: BAÙT CUNG SÔÛ – THUOÄC, HÌNH – TÖÔÏNG - Kieàn coù 3 gaïch lieàn thuoäc Döông kim, phöông Taây Baéc, öùng veà ngöôøi laø cha, oâng, oâng giaø… - Khaûm coù gaïch giöõa lieàn thuoäc Döông thuûy, phöông chaùnh Baéc, öùng veà ngöôøi laø con trai giöõa, ñaøn oâng löùa tuoåi vaø vöøa. - Caán coù gaïch treân lieàn thuoäc Döông thoå, phöông Ñoâng Baéc, öùng vôùi ngöôøi laø thieáu nam, con trai nhoû. - Chaán coù gaïch döôùi lieàn thuoäc Döông moäc, phöông chaùnh Ñoâng, öùng veà ngöôøi laø tröôûng nam, con chaùu trai lôùn. - Toán coù gaïch döôùi ñöùt thuoäc Aâm moäc, phöông Ñoâng Nam, öùng veà ngöôøi tröôûng nöõ, con chaùu gaùi lôùn. - Ly coù gaïch giöõa ñöùt thuoäc Aâm hoûa, phöông chaùnh Nam, öùng veà ngöôøi laø trung nöõ, con chaùu gaùi giöõa. - Khoân coù 3 gaïch ñöùt (thaønh 6 ñoaïn) thuoäc Aâm thoå, phöông Taây Nam, öùng veà ngöôøi laø meï, baø, baø giaø. - Ñoaøi coù gaïch treân ñöùt thuoäc Aâm kim, phöông chaùnh Taây, öùng veà ngöôøi laø thieáu nöõ, con chaùu gaùi nhoû. Baùt cung laø 8 cung: Kieàn, Khaûm, Caán, Chaán, Toán, Ly, Khoân, Ñoaøi. Moãi cung naøo cuõng coù 3 gaïch song song vôùi nhau: gaïch treân, gaïch giöõa vaø gaïch döôùi, coù gaïch ñöùt coù gaïch lieàn, nhöng chæ noùi moät gaïch cuõng ñuû bieát 2 gaïch kia. Thí duï noùi cung Khaûm gaïch giöõa lieàn taát nhieân laø 2 gaïch kia ñöùt. Hai gaïch kia laø gaïch treân vaø gaïch döôùi vaäy. www.tuvilyso.com 9 Döông traïch tam yeáu BAØI 6: BAÙT CUNG THU KHAÉC ÑOAÙN Thuï khaéc laø bò khaéc, nhö Hoûa thì bò Thuûy khaéc vaäy. - Kieàn Döông kim gaëp loaïi Hoûa nhö Nguõ quyû, Lieâm trinh thì Kieàn thoï khaéc, hoïa hoaïn öùng cho baäc cha oâng, baäc nam nhaân tröôûng thöôïng. - Ñoaøi Aâm Kim gaëp loaïi Hoûa nhö Nguõ quyû vaø Lieâm trinh thì Ñoaøi thoï khaéc, hoïa hoaïn öùng cho con chaùu gaùi, haïng thieáu nöõ. - Khaûm Döông thuûy gaëp loaïi Thoå nhö Hoïa haïi, Thieân y, Loäc toàn, Cöï moân thì Khaûm thoï khaéc: tai hoïa öùng cho con chaùu trai giöõa, nam nhaân tuoåi vöøa vöøa. - Caán Döông thoå gaëp loaïi Moäc thì thoï khaéc, tai hoïa öùng cho con chaùu trai, haøng trai treû tuoåi. Loaïi Moäc laø nhö Sinh khí, Phuïc vò, Tham lang, Phuï Baät. - Khoân Aâm thoå gaëp loaïi Moäc thì thoï khaéc: tai hoïa öùng cho meï, baø, phuï nöõ tröôûng thöôïng. Loaïi Moäc laø sinh khí, Phuïc vò, Tham lang, Phuï Baät. - Chaán Döông moäc gaëp loaïi Kim thì thoï khaéc: tai hoïa öùng cho haøng con chaùu trai caû (lôùn), haøng nam nhaân troïng tuoåi. Loaïi Kim nhö Dieân nieân, tuyeät meänh, Vuõ khuùc, Phaù quaân. - Toán Döông moäc gaëp loaïi Kim thì thoï khaéc: tai hoïa öùng vaøo haøng con chaùu gaùi caû, phuï nöõ troïng tuoåi. Loaïi Kim nhö Dieân nieân, Tuyeät meänh, Vuõ khuùc, Phaù quaân. - Ly Aâm hoûa gaëp loaïi Thuûy thì thoï khaéc: hoïa hoaïn öùng trung nöõ, con chaùu gaùi giöõa, phuï nöõ löùa tuoåi vöøa vöøa. Loaïi Thuûy nhö Luïc saùt, Vaên khuùc. - Chuù yù: Cung thoï khaéc coù naëng coù nheï. Cung kieát du – nieân hay kieát tinh kaéc thì tai hoïa nheï, baèng bò hung du – nieân hay hung tinh khaéc thì tai haïi naëng neà. – Laïi chæ noùi veà 8 cung nhö vaày: . Khaûm Thuûy bò Caán Khoân thoå khaéc haïi. . Caán Khoân Thoå bò Chaán Toán Moäc khaéc haïi. . Chaán Toán Moäc bò Kieàn Ñoaøi Kim khaéc haïi. . Kieàn Ñoaøi Kim bò Ly Hoûa khaéc haïi. . Ly Hoûa bò Khaûm Thuûy khaéc haïi. BAØI 7: NIEÂN TINH TUØY THUOÄC Nieân töùc laø 8 du – nieân. Tuøy thuoäc laø cuøng thuoäc moät loaïi Nguõ haønh vaø cuøng coù tam caùch, öùng nghieäm nhö nhau. - Du – nieân Sinh khí töùc sao Tham lang vì ñoàng thuoäc Moäc (kieát). - Du – nieân Dieân – nieân töùc sao Vuõ khuùc vì ñoàng thuoäc Kim (kieát). - Du – nieân Thieân y töùc sao Cöï moân vì ñoàng thuoäc Thoå (kieát). - Du – nieân Phuïc vò töùc sao Phuï Baät vì ñoàng thuoäc Moäc (baùn kieát). - Du – nieân Tuyeät meänh töùc sao Phaù quaân vì ñoàng thuoäc Kim (hung). - Du – nieân Nguõ quyû töùc sao Lieâm trinh vì ñoàng thuoäc Hoûa (hung). - Du – nieân bò Hoïa haïi töùc sao Loäc toàn vì ñoàng thuoäc Thoå (hung). - Du nieân Luïc saùt töùc sao Vaên khuùc vì ñoàng thuoäc Thuûy (hung). BAØI 8: BAÙT BIEÁN DU – NIEÂN - Baùt laø 8. Baùt bieán du – nieân laø 8 laàn bieán ra du – nieân. Cung naøo cuõng coù 8 laàn bieán ra 8 du – nieân cho 7 cung kia vaø boån cung. www.tuvilyso.com 10 Döông traïch tam yeáu - Bieán nghóa laø ñoåi: gaïch Aâm ñoåi thaønh gaïch Döông, gaïch Döông ñoåi thaønh gaïch Aâm. Noùi chung coù 3 gaïch: gaïch treân, gaïch giöõa, gaïch döôùi. Gaïch lieàn (lieàn moät laèn) goïi laø gaïch Döông, gaïch ñöùt (ñöùt laøm 2 ñoaïn) goïi laø gaïch aâm. Khi muoán bieán gaïch lieàn thì ñoåi noù ra gaïch ñöùt, töùc Döông bieán thaønh Aâm. Khi muoán bieán gaïch ñöùt thì ñoåi noù ra gaïch lieàn, töùc Aâm bieán thaønh Döông. Thí duï mình bieán 3 gaïch cuûa cung Ly nhö vaày: . Gaïch treân laø gaïch lieàn thì bieán noù thaønh gaïch ñöùt - . Gaïch giöõa - - laø gaïch ñöùt thì bieán noù thaønh gaïch lieàn . Gaïch döôùi laø gaïch lieàn thì bieán noù thaønh gaïch ñöùt - - Moãi laàn bieán laø moãi laàn sanh ra moät du – nieân do theo laàn bieán ñoù laø laàn thöù maáy. Taùm laàn bieán ra 8 du – nieân coù thöù töï nhö sau: - Laàn thöù 1 bieán gaïch treân sanh ra du – nieân Sinh khí töùc sao Tham lang. - Laàn thöù 2 giöõa Nguõ quyû Lieâm trinh. - Laàn thöù 3 döôùi Dieân nieân Vuõ khuùc. - Laàn thöù 4 giöõa Luïc saùt Vaên khuùc. - Laàn thöù 5 treân Hoïa haïi Loäc toàn. - Laàn thöù 6 giöõa Thieân y Cöï moân. - Laàn thöù 7 döôùi Tuyeät meänh - Phaù quaân. - Laàn thöù 8 giöõa Phuïc vò - Phuï Baät. Suy theo treân thì bieán töø gaïch keá tieáp nhau maø khôûi ñaàu laø bieán gaïch treân. Saép gom laïi coù thöù töï 8 laàn bieán nhö vaày: treân, giöõa, döôùi, giöõa, treân, giöõa, döôùi, giöõa. Neân chuù yù: moãi laàn bieán tuy chæ bieán coù moät gaïch maø thoâi, nhöng teân cung naøy ñaõ ñoåi qua teân cung tröôùc ñeå laøm ra teân cung keá sau ñoù. Vaø moãi cung ñöôïc ñoåi ra ñoù chính laø moät phöông vò coù thöøa moät du – nieân. Baây giôø theo caùch ñaõ chæ daãn treân, mình bieán ra 8 phöông vò cho cung Kieàn ñeå laøm kieåu maãu. Cung Kieàn coù 3 gaïch lieàn. - Laàn thöù 1 bieán gaïch treân cuûa Kieàn thaønh ra Ñoaøi. Vaäy Ñoaøi laø phöông chaùnh taây thöøa Sinh khí töùc sao Tham lang thuoäc Moäc (toát). - Laàn thöù 2 bieán gaïch giöõa cuûa Ñoaøi thaønh ra Chaán. Vaäy Chaán laø phöông chaùnh Ñoâng thöøa Nguõ quyû töùc sao Lieâm trinh thuoäc Hoûa (xaáu). - Laàn thöù 3 bieán gaïch döôùi cuûa Chaán thaønh ra Khoân. Vaäy Khoân laø phöông taây Nam thöøa Dieân – nieân töùc sao Vuõ khuùc thuoäc Kim (toát). -Laàn thöù 4 bieán gaïch giöõa cuûa Khoân thaønh ra Khaûm. Vaäy Khaûm laø phöông chaùnh Baéc thöøa Luïc saùt töùc sao Vaên khuùc thuoäc Thuûy (xaáu). - Laàn thöù 5 bieán gaïch treân cuûa Khaûm thaønh ra Toán. Vaäy Toán laø phöông Ñoâng Namthöøa Hoïa haïi töùc sao Loäc toàn thuoäc Thoå (xaáu). - Laàn thöù 6 bieán gaïch giöõa cuûa Toán thaønh ra Caán. Vaäy Caán laø phöông Ñoâng Baéc thöøa Thieân y töùc sao Cöï moân thuoäc Thoå (toát). www.tuvilyso.com 11 Döông traïch tam yeáu - Laàn thöù 7 bieán gaïch döôùi cuûa Caán thaønh ra Ly laø phöông chaùnh Nam thöøa Tuyeät meänh töùc sao Phaù quaân thuoäc Kim (xaáu). - Laàn thöù 8 bieác gaïch giöõa cuûa Ly thaønh ra Kieàn. Vaäy Kieàn laø phöông taây Baéc thöøa Phuïc vò töùc sao Phuï Baät thuoäc Moäc (toát ít). (Chuù yù: Cung naøo cuõng vaäy, heã bieán tôùi laàn thöù 8 thì hoaøn trôû laïi hình töôïng cuûa noù (trôû laïi boån cung), ñoù laø caùi nghóa hai chöõ Phuïc vò. Nhö treân laø cung Kieàn coù 3 gaïch lieàn, khi bieán tôùi laàn thöù 8 thì hoaøn trôû laïi Kieàn töùc trôû laïi 3 gaïch lieàn, vaø thöøa Phuïc vò). LAÄP THAØNH 8 CUNG BIEÁN RA DU - NIEÂN Nhö treân ñaõ chæ daãn caùch bieán 8 laàn sanh ra 8 du – nieân cho cung Kieàn. Vaäy 7 cung kia cuõng theo caùch ñoù maø bieán aét khoâng sai traät. Coøn sau ñaây laø loái laäp thaønh (tính saün) ñuû 8 cung. Mieãn daãn giaûi. - KIEÀN: laàn 1 bieán ra Ñoaøi thöøa Sinh khí, laàn 2 bieán ra Chaán thöøa Nguõ quyû, laàn 3 bieán ra Khoân thöøa Dieân nieân, laàn 4 bieán ra Khaûm thöøa Luïc saùt, laàn 5 bieán ra Toán thöøa Hoïa haïi, laàn 6 bieán ra Caán thöøa Thieân y, laàn 7 bieán ra Ly thöøa Tuyeät meänh, laàn 8 bieán ra Kieàn thöøa Phuïc vò. - KHAÛM: Laàn 1 bieán ra Toán thöøa Sinh khí, laàn 2 bieán ra Chaán thöøa Nguõ quyû, laàn 3 bieán ra Khoân thöøa Dieân nieân, laàn 4 bieán ra Kieàn thöøa Luïc saùt, laàn 5 bieán ra Ñoaøi thöøa hoïa haïi, laàn 6 bieán ra Chaán thöøa Thieân y, laàn 7 bieán ra Khoân thöøa Tuyeät meänh, laàn 8 bieán ra Khaûm thöøa Phuïc vò. - CAÁN: Laàn 1 bieán ra Khoân thöøa Sinh khí, laàn 2 bieán ra Khaûm thöøa Nguõ quyû, laàn 3 bieán ra Ñoaøi thöøa Dieân nieân, laàn 4 bieán ra Chaán thöøa Luïc saùt, laàn 5 bieán ra Ly thöøa Hoïa haïi, laàn 6 bieán ra Kieàn thöøa Thieân y, laàn 7 bieán ra Toán thöøa Tuyeät meänh, laàn 8 bieán ra Caán thöøa Phuïc vò. - CHAÁN: laàn 1 bieán ra Ly thöøa Sinh khí, laàn 2 bieán ra Kieàn thöøa Nguõ quyû, laàn 3 bieán ra Toán thöøa Dieân nieân, laàn 4 bieán ra Caán thöøa Luïc saùt, laàn 5 bieán ra Khoân thöøa Hoïa haïi, laàn 6 bieán ra khaûm thöøa Thieân y, laàn 7 bieán ra Ñoaøi thöøa Tuyeät meänh, laàn 8 bieán ra Chaán thöøa Phuïc vò. - TOÁN: laàn 1 bieán ra Khaûm thöøa Sinh khí, laàn 2 bieán ra Khoân thöøa Nguõ quyû, laàn 3 bieán ra Chaán thöøa Dieân nieân, laàn 4 bieán ra Ñoaøi thöøa Luïc saùt, laàn 5 bieán Kieàn thöøa Hoïa haïi, laàn 6 bieán ra Ly thöøa Thieân y, laàn 7 bieán ra Caán thöøa Tuyeät meänh, laàn 8 bieán ra Toán thöøa Phuïc vò. - LY: laàn 1 bieán ra Chaán thöøa Sinh khí, laàn 2 bieán ra Ñoaøi thöøa Nguõ quyû, laàn 3 bieán ra Khaûm thöøa Dieân nieân, laàn 4 bieán ra Khoân thöøa Luïc saùt, laàn 5 bieán ra Kieàn thöøa Tuyeät meänh, laên bieán ra Ly thöøa phuïc vò. - KHOÂN: laàn 1 bieán ra Caán thöøa Sinh khí, laàn 2 bieán ra Toán thöøa Nguõ quyû, laàn 3 bieán ra Kieàn thöøa Dieân nieân, laàn 4 bieán ra Ly thöøa Luïc saùt, laàn 5 bieán ra Chaán thöøa Hoïa haïi, laàn 6 bieán ra Ñoaøi thöøa Thieân y, laàn 7 bieán ra Khaûm thöøa Tuyeät meänh, laàn 8 bieán ra Khoân thöøa Phuïc vò. - ÑOAØI: laàn 1 bieán ra Kieàn thöøa Sinh khí, laàn 2 bieán ra Ly thöøa Nguõ quyû, laàn 3 bieán ra Caán thöøa Dieân nieân, laàn 4 bieán ra Toán thöøa Luïc saùt, laàn 5 bieán ra Khaûm thöøa Hoïa haïi, laàn 6 bieán ra Khoân thöøa Thieân y, laàn 7 bieán ra Chaán thöøa Tuyeät meänh, laàn 8 bieán ra Ñoaøi thöøa Phuïc vò. www.tuvilyso.com 12 Döông traïch tam yeáu LAÄP THAØNH TOÙM TAÉT Caùch laäp thaønh (tính saün) naøy raát goïn, raát deã tìm cho mau leï ñeå söû duïng, khoâng caàn phaûi bieán gaïch treân, gaïch giöõa, gaïch döôùi… cuõng khoûi xeùt tôùi vieäc bieán laàn 1, laàn 2 hay laàn thöù maáy. Chæ noùi cung naøy gaëp cung kia thì bieán sanh ra moät du nieân. Nhö thaáy Kieàn gaëp Kieàn: Phuïc vò; Khaûm: Luïc saùt… thì bieát laø Kieàn gaëp Kieàn thì bieán sanh ra du nieân Phuïc vò; gaëp Khaûm thì bieán sanh ra du nieân Luïc saùt… Caùch laäp thaønh toùm taét naøy theo thöù töï 8 cung: Kieàn, Khaûm, Caán, Chaán, Toán, Ly, Khoân, Ñoaøi. Khôûi ñaàu laø kieàn gaëp Kieàn, Khaûm gaëp Khaûm, Caán gaëp Caán… KIEÀN gaëp: KHAÛM gaëp: CAÁN gaëp: CHAÁN gaëp: Kieàn: Phuïc vò Khaûm: Phuïc vò Caán: Phuïc vò Chaán: Phuïc vò Khaûm: Luïc saùt Caán: Nguõ quyû Chaán: Luïc saùt Toán: Dieân nieân Caán: Thieân y Chaán: Thieân y Toán: Tuyeät meänh Ly: Sinh khí Chaán: Nguõ quyû Toán: Sinh khí Ly: Hoïa haïi Khoân: Hoïa haïi Toán: Hoïa haïi Ly: Dieân nieân Khoân: Sinh khí Ñoaøi: Tuyeät meänh Ly: Tuyeät meänh Khoân: Tuyeät meänh Ñoaøi: Dieân nieân Kieàn: Nguõ quyû Khoân: Dieân nieân Ñoaøi: Hoïa haïi Kieàn: Thieân y Khaûm: Thieân y Ñoaøi: Sinh khí Kieàn: Hoïa haïi Khaûm: Nguõ quyû Caán: Luïc saùt TOÁN gaëp: Toán: Phuïc vò Ly: Thieân y Khoân: Nguõ quyû Ñoaøi: Luïc saùt Kieàn: Hoïa haïi Khaûm: Sinh khí Caán: Tuyeät meänh Chaán: Dieân nieân LY gaëp: Ly: Phuïc vò Khoân: Luïc saùt Ñoaøi: Nguõ quyû Kieàn: Tuyeät meänh Khaûm: Dieân nieân Caán: Hoïa haïi Chaán: Sinh khí Toán: Thieân y KHOÂN gaëp: Khoân: Phuïc vò Ñoaøi: Thieân y Kieàn: Dieân nieân Khaûm: Tuyeät meänh Caán: Sinh khí Chaán: Hoïa haïi Toán: Nguõ quyû Ly: Luïc saùt ÑOAØI gaëp: Ñoaøi: Phuïc vò Kieàn: Sinh khí Khaûm: Hoïa haïi Caán: Dieân nieân Chaán: Tuyeät meän Toán: Luïc saùt Ly: Nguõ quyû Khoân: Thieân y BAÙT MOÂN CAÙC DU – NIEÂN Baùt moân cuõng töùc laø 8 cung Kieàn, Khaûm, caán… caùc du – nieân laø theo khuoân khoå toùm laïi maø bieát teân 8 du nieân cuûa moãi cung bieán ra. – Caùc nhaø chuyeân moân Baùt traïch ñeàu thuoäc naèm loøng baøi naøy ñeå tính ra du – nieân moät caùch linh tieäp, khoûi phaûi laät saùch tìm, xem baøi naøy voán theo caùch Laäp thaønh toùm taét treân, nhöng khaùc hôn 3 ñieàu: 1. Khoâng keå ra teân 8 cung gaëp kia. 2. Teân du – nieân naøo cuõng coù 2 chöõ, nhöng ñaây chæ duøng moät trong 2 chöõ. 3. Boû du – nieân Phuïc vò (vì mình ñaõ roõ kieàn gaëp Kieàn, Khaûm gaëp Khaûm, Caán gaëp Caán… ñeàu laø phuïc vò). - KIEÀN luïc, thieân, nguõ, hoïa, tuyeät, dieân, sinh. - KHAÛM quyû, y, khí, nieân, meänh, haïi, saùt. - CAÁN saùt, tuyeät, hoïa, sinh, tuyeät, dieân. - CHAÁN nieân, khí, haïi, meänh, quyû, y, saùt. - TOÁN thieân, nguõ, luïc, hoïa, sinh, tuyeät, dieân. - LY saùt, quyû, meänh, nieân, haïi, khí, y. - KHOÂN y, dieân, tuyeät, sinh, hoïa, nguõ, luïc. www.tuvilyso.com 13 Döông traïch tam yeáu - ÑOAØI khí , haïi, nieân, meänh, saùt, quyû, thieân. - Daãn giaûi caâu ñaàu veà cung Kieàn: (boû Kieàn gaëp Kieàn laø Phuïc vò) Kieàn gaëp Khaûm laø Luïc saùt, gaëp Caán laø Thieân y, gaëp Chaán laø Nguõ quyû, gaëp Toán laø Hoïa haïi, gaëp Ly laø Tuyeät meänh, gaëp Khoân laø Dieân nieân, gaëp Ñoaøi laø Sinh khí. . Caâu 2: Khaûm gaëp Caán laø Nguõ quyû, gaëp Chaán laø Thieân y, gaëp Toán… . Caâu 3: Caán gaëp Chaán laø Luïc saùt, gaëp Toán laø Tuyeät meänh, gaëp Ly… . Caâu 4: Chaán gaëp Toán laø Dieân nieân, gaëp Ly laø Sinh khí, gaëp Khoân… . Gaëp 5: Toán gaëp Ly laø Thieân y, gaëp Khoân laø nguõ quyû, gaëp Ñoaøi… . Gaëp 6: Ly gaëp Khoân laø Luïc saùt, gaëp Ñoaøi laø Nguõ quyû, gaëp Kieàn… . Caâu 7: Khoân gaëp Ñoaøi laø thieân y, gaëp Kieàn laø Dieân nieân, gaëp Khaûm… . Caâu 8: Ñoaøi gaëp Kieàn laø Sinh khí, gaëp Khaûm laø Hoïa haïi, gaëp Caán… BAØI 9: CAÙC ÖÙNG BIEÁN VAØ HOÃ BIEÁN Trong pheùp Baùt bieán du – nieân (xem baøi 8) coù hai caùch: chính bieán vaø Hoå bieán. Caàn phaân bieät ñeå duøng cho truùng choã. - Chính bieán: laø töø cung Cöûa – caùi bieán tôùi moãi cung cuûa caùc choã kia. Moãi khi bieán taát ñöôïc moät du – nieân. Töø cung Cöûa – caùi bieán tôùi moät cung naøo thì an du – nieân vaøo cung aáy chôù khoâng an vaøo Cöûa – caùi. Thí duï Cöûa – caùi taïi Kieàn vaø Beáp taïi Ñoaøi thì phaûi töø Kieàn bieán tôùi Ñoaøi taát ñöôïc Sinh khí, vaäy an Sinh khí taïi Beáp Ñoaøi chôù khoâng an taïi Cöûa – caùi Kieàn. Thí duï Cöûa – caùi taïi Khaûm vaø Chuû – phoøng hay Sôn – chuû taïi Chaán thì phaûi töø Khaûm bieán tôùi Chaán taát ñöôïc Thieân y, vaäy an Thieân y taïi Chuû – phoøng hay Sôn – chuû Chaán. Thí duï Cöûa – caùi taïi Ly vaø Höôùng Beáp ngoù veà Ñoaøi thì phaûi töø Ly bieán tôùi Ñoaøi taát ñöôïc Nguõ quyû, ñoù laø Höôùng – Beáp ngoù veà Ñoaøi Nguõ quyû… Töø Cöûa – caùi bieán tôùi Cöûa Beáp, bieán tôi Cöûa – phoøng, bieán tôùi Cöûa – ngoõ ñeàu cuõng goïi laø Chính bieán, nhöng 3 choã naøy ít quan troïng. - Hoã bieán laø hai cung cuûa hai choã bieán qua bieán laïi vôùi nhau vaø taát nhieân cuøng ñöôïc moät du – nieân gioáng teân. Du – nieân naøy khoâng chính thöùc ôû beân naøo, nhöng vaãn coù aûnh höôûng cho caû hai beân (hai choã). Thí duï töø Beáp Ly bieán tôùi Sôn – chuû Toán ñöôïc Thieân y, roài töø Sôn – chuû Toán bieán laïi Beáp Ly taát cuõng ñöôïc Thieân y. Thieân y naøy aûnh höôûng cho caû hai beân Ly vaø Toán, nhöng nhieàu ít coù khaùc. Bôûi Thieân y Thoå noùi vôùi Ly Hoûa laø töông sanh ñaéc vò, toát nhieàu, nhöng ñoái vôùi Toán Moäc laø töông khaéc thaát vò, toát ít. Hoã bieán khoâng duøng vaøo heát thaûy 7 choã quan heä, chæ duøng vaøo 3 choã chính yeáu maø thoâi, tuøy theo Tònh – traïch, Ñoäng – traïch hay Bieán – hoùa – traïch. ÔÛ Tònh traïch thì duøng Cöûa – caùi, Chuû – phoøng vaø Beáp hoã bieán vôùi nhau. ÔÛ Ñoäng traïch hay Bieán hoùa traïch thì duøng Cöûa – caùi, Sôn – chuû vaø Beáp hoã bieán vôùi nhau. – Nhö 3 choã chính yeáu hoã bieán vôùi nhau ñöôïc 3 du – nieân toát laø Sinh khí, Dieân nieân vaø Thieân y thì goïi laø Nhaø ba toát (nhaø coù 3 du – nieân toát). Baèng 3 choã chính yeáu hoã bieán vôùi nhau chæ ñöôïc moät du – nieân toát maø tôùi 2 du – nieân xaáu laø caùi nhaø baát lôïi. (Khoâng coù tröôøng hôïp hai choã toát vaø moät choã xaáu. Cuõng khoâng coù tröôøng hôïp ba choã ñeàu xaáu). Phaøm ôû nhaø ba toát seõ phaùt ñaït, giaøu sang vaø yeân laønh. Thí duï Cöûa – caùi taïi Caán, Phoøng – chuû taïi Khoân vaø Beáp taïi Ñoaøi. Vaäy laáy Caán Hoã bieán cuøng ñöôïc Sinh khí, laáy Khoân vôùi Ñoaøi hoã bieán cuøng ñöôïc Thieân y vaø laáy Ñoaøi vôùi Caán hoã bieán cuøng ñöôïc Dieân nieân. Ba choã chính yeáu naøy hoã bieán vôùi nhau ñöôïc Sinh khí, Dieân nieân vaø Thieân y laø ba du – nieân toát cho neân goïi laø Nhaø ba toát, ôû seõ thònh vöôïng. – Thí duï Cöûa – caùi taïi Toán, Sôn – chuû taïi Kieàn vaø Beáp taïi Khaûm. Vaäy laáy Toán vôùi Kieàn hoã bieán cuøng ñöôïc Hoïa haïi, www.tuvilyso.com 14 Döông traïch tam yeáu laáy Kieàn vôùi Khaûm hoã bieán cuøng ñöôïc Luïc saùt, vaø laáy Khaûm vôùi Toán hoã bieán cuøng ñöôïc Sinh khí. Ba choã chính yeáu naøy hoã bieán vôùi nhau ñöôïc Hoïa haïi, Luïc saùt vaø Sinh khí, töùc laø chæ coù moät toát maø tôùi hai xaáu cho neân goïi laø nhaø baát lôïi, ôû chaúng thònh vöôïng. BAØI 10: DU – NIEÂN SÔÛ – THUOÄC, HUNG KIEÁT - Coù 4 kieát du – nieân öùng ñieåm laønh laø: Sinh khí Dieân nieân, Thieân y vaø Phuïc vò. Vaø cuõng coù 4 hung du – nieân öùng ñieåm döõ laø: Tuyeät meänh, Nguõ quyû, Luïc saùt vaø Hoïa haïi. 1) SINH KHÍ thuoäc Moäc laø du – nieân raát toát, ñem söùc soáng maïnh vaø nguoàn sanh lôïi loäc vaøo nhaø. ÔÛ Ñoâng töù traïch thì hôïp traïch (hôïp vôùi nhaø), khieán cho nhaø thònh vöôïng leân, vì Moäc vôùi Kim töông khaéc. Sinh khí laâm Chaán Toán Moäc laø ñaêng dieän toát nhieàu hôn laâm Khaûm Ly Thuûy laø ñaéc vò, coùn laâm Kieàn Ñoaøi Caán Khoân laø thaát vò toát ít. (Phaøm du – nieân gaëp cung tyû hoøa laø ñaêng dieän toát baäc nhaát, gaëp cung töông sanh laø ñaéc vò toát baäc nhì, gaëp cung töông khaéc laø thaát vò toát baäc ba). 2) DIEÂN NIEÂN thuoäc Kim laø du – nieân raát toát, coù nghóa laø tuoåi thoï, laøm beàn söï phaùt ñaït, thöù nhaát laø phaùt ñaït taøi ngaân, chaâu aûo. Cuõng goïi noù laø thaàn phuùc ñöùc. ÔÛ Taây töù traïch thì hôïp traïch (hôïp vôùi nhaø), khieán cho nhaø thònh vöôïng leân, vì Kim gaëp Kim thaønh Vöôïng khí. Baèng ôû Ñoâng töù traïch laø khoâng hôïp vôùi nhaø, vì Kim vôùi Moäc töông khaéc. – Nhö Dieân nieân laâm kieàn Ñoaøi laø ñaêng dieän toát nhieàu hôn laâm Caán Khoân Khaûm laø ñaéc vò, coøn laâm Chaán Toán Ly laø thaát vò ít toát. 3) THIEÂN Y thuoäc Thoå laø du – nieân raát toát, laøm höng vöôïng ñieàn saûn, ñaát vöôøn, luïc suùc. Noù coù tính caùch nhö moät löông y, moät cöùu tinh naêng giaûi tröø tai hoaïn, naêng gia taêng phuùc ñöùc. ÔÛ Taây töù traïch thì noù hôïp vôùi nhaø vì Thoå sanh nhaø Kim, baèng ôû Ñoâng töù traïch khoâng hôïp vôùi nhaø vì nhaø Moäc khaéc Thoå. Thieân y laøm Caán Khoân laø tyû hoøa ñaêng dieän toát nhieàu hôn laâm Kieàn Ñoaøi Ly laø töông sanh ñaëc vò, coøn laâm Chaán Toán Khaûm laø töông khaéc thaát vò toát ít. 4) PHUÏC VÒ laø du nieân toát phuï thuoäc, coù taùnh caùch phuï trôï, tieáp theâm. ÔÛ chung vôùi Phoøng – chuû hay Sôn – chuû vaø Beáp thöøa Sinh khí, Dieân nieân, Thieân y thì noù toát theo, baèng thöøa hung du – nieân thì noù chaúng ra gì. ÔÛ Ñoâng töù traïch thì noù hôïp vôùi nhaø vì Moäc aëp Moäc sanh vöôïng khí, baèng ôû Taây töù traïch thì noù khoâng hôïp vôùi nhaø vì nhaø Kim khaéc Moäc. – Phuïc vò laâm Chaán Toán laø tyû hoøa ñaêng dieän toát hôn laâm Khaûm Ly laø töông sanh ñaëc vò, baèng laâm Kieàn Ñoaøi Caán Khoân laø töông khaéc thaát vò toát ít. 5) TUYEÄT MEÄNH laø du – nieân raát hung haïi, ñem tuyeät khí vaøo nhaø, sinh keá raát baát lôïi. Noù ôû cung naøo cuõng gaây tai hoïa, duø tyû hoøa hay töông sanh cuõng vaäy (duø ñaêng dieän hay ñaéc vò cuõng vaäy). Ñoâng töù traïch coù noù thì nguy laém vì noù Kim khaéc nhaø Moäc. 6) NGUÕ QUYÛ thuoäc Hoûa laø du – nieân raát hung, ñem tai hoïa vaøo nhaø, thöù nhaát laø nhöõng chuyeän quaùi dò, beänh hoaïn vaø caùc tai naïn maùu löûa. Beáp gaëp noù xaáu nhaát. ÔÛ Taây töù traïch coù noù thì nguy nhaát vì noù Hoûa khaéc nhaø Kim. Duø noù ñaêng dieân hay ñaéc vò cuõng hung. 7) LUÏC SAÙT thuoäc Thuûy laø hung du nieân, ñem saùt khí vaøo nhaø, chuyeän öùng veà caùc tai naïn nöôùc, taø daïi, daâm ñaõng. Noù ôû Beáp haïi nhieàu hôn ôû caùc choã khaùc. Caùi söùc löïc gaây tai hoïa cuûa noù keùm hôn Nguõ quyû vaø Tuyeät meänh, vì noù thuoäc Thuûy ñoái vôùi Ñoâng töù traïch hay Taây töù traïch ñeàu töông sanh. www.tuvilyso.com 15 Döông traïch tam yeáu 8) HOÏA HAÏI laø moät hung du – nieân, ñem hung khí vaøo nhaø, sanh nhieàu hao haïi. Caùi söùc hung haïi cuûa noù töông ñöông hoaëc nheï hôn Luïc saùt. Ñoái vôùi Ñoâng töù traïch töông sanh, ñoái vôùi Taây töù traïch noù bò khaéc, khoâng nguy haïi baèng Tuyeät meänh vaø Nguõ quyû. (Chuù yù: Sinh khí ñoàng öùng nhö sao Tham lang, Dieân nieân ñoàng öùng nhö sao Vuõ khuùc, Thieân y ñoàng öùng nhö sao Cöï moân, Phuïc vò ñoàng öùng nhö sao Phuï Baät, Tuyeät meänh, ñoàng öùng nhö sao Phaù quaân, nguõ quæ ñoàng öùng nhö sao Lieâm trinh, Luïc saùt ñoàng öùng nhö sao Vaên khuùc vaø Hoïa haïi ñoàng öùng nhö sao Loäc toàn. Vaäy neân xem baøi 11 nöõa môùi ñaày ñuû). BAØI 11: BAÙT TINH SÔÛ THUOÄC, HUNG KIEÁT Baùt tinh laø 8 sao (8 ngoâi sao). Sao toát goïi laø kieát tinh öùng nhöõng vieäc laønh; sao xaáu goïi laø hung tinh öùng caùc vieäc döõ. Coù 4 kieát tinh: Tham lang, Vuõ khuùc, Cöï moân vaø Phuï Baät. Coù 4 hung tinh: Tuyeät meänh, Lieâm trinh, Vaên khuùc vaø Loäc toàn. Chieáu theo baøi 10 ñaõ coù noùi nhöõng söï vieäc laønh döõ cuûa 8 du – nieân, mình cuõng bieát ñöôïc ñaïi khaùi nhöõng söï vieäc laønh döõ cuûa 8 sao trong baøi 11 naøy, vì 8 du – nieân vaø 8 sao tuøy thuoäc nhau (xem baøi 7). Nhöng 8 du – nieân ñöôïc duøng caû boán loaïi traïch, coøn 8 sao chæ duøng ôû Ñoäng traïch vaø Bieán hoùa traïch (Xem caùc thieân II, III, VI, V). Nhöõng ñieàu laønh döõ cuûa 8 sao trong baøi naøy coát yù noùi laø khi noù ñöôïc duøng laøm Sao – chuùa töùc ôû taïi Phoøng – chuùa. Phoøng – chuùa töùc ôû taïi Phoøng – chuùa. Phoøng – chuùa töùc ngaên cao roäng lôùn nhaát cuûa Ñoäng traïch vaø Bieán hoùa traïch laø nhöõng loaïi traïch ñöôïc duøng tôùi caùch phieân tinh. Phaøm heã kieát tinh laø toát, nhöng kieát tinh ñaéc vò môùi quí, kieát tinh ñaêng dieän caøng quí hôn, kieát tinh nhaäp mieáu quí nhaát baäc. Duy kieát tinh thaát vò laø sao maát ngoâi chaúng coøn quí nöõa, toát qua loa Kieát tinh ñaéc vò, ñaêng dieän vaø nhaäp mieáu goïi chung laø kieát tinh ñaéc caùch, nghóa laø ñöôïc caùch toát. Coøn hung tinh duø ñaéc caùch cuõng vaãn laøm cho nhaø suy vi huoáng chi laø hung tinh thaát vò. Trong baøi 10 laáy 8 du – nieân so ñoâi vôùi caùc cung cuûa noù gaëp maø tính ra ñaéc caùch hay thaát vò. Coøn trong baøi 11 naøy laáy 8 sao so ñoái vôùi cung Sôn – chuû maø tính bieát ñaéc caùch hay thaát vò. Sôn chuû laø cung chính giöõa maët haäu nhaø taïi ngaên sau choùt cuûa Ñoâng traïch vaø Bieán hoùa traïch. - Kieát tinh ñaéc vò laø sao toát ñöôïc ngoâi. Phaøm kieát tinh sanh Sôn – chuû, Sôn chuû sanh kieát tinh thì goïi laø kieát tinh ñaéc vò, nhöng kieát tinh sanh Sôn – chuû coù phaàn toát hôn Sôn – chuû sanh kieát tinh. Nhö Tham lang Moäc sanh Sôn – chuû Ly Hoûa hoaëc Sôn – chuû Khaûm Thuûy sanh Tham lang Moäc. Nhö Cöï moân Thoå gaëp caùc Sôn – chuû Kieàn Ñoaøi Kim hay Ly Hoûa. Nhö Vuõ khuùc Kim gaëp caùc Sôn – chuû Khaûm Thuûy hay Caán Khoân Thoå… - Kieát tinh ñaêng dieän laø sao toát leân dieän cao quí. Phaøm kieát tinh vaø Sôn – chuû ñoàng thuoäc moät loaïi nguõ haønh thì goïi laø kieát tinh ñaêng dieän. Nhö Tham lang Moäc hay Phuï Baät Moäc gaëp caùc Sôn chuû Chaán Toán cuõng Moäc. Nhö Vuõ khuùc Kim gaëp caùc Sôn – chuû Kieàn Ñoaøi cuõng Kim. Nhö Thieân y Thoå gaëp caùc Sôn – chuû Caán Khoân cuõng Thoå. - Kieát tinh nhaäp mieáu laø sao toát vaøo mieáu vuõ toân thöông. Phaøm kieát tinh ñaéc vò hay ñaêng dieän laïi ñöôïc ôû ngaên maët haäu töùc laø ngaên sau heát, tröïc ngoâi vôùi Sôn – chuû thì goïi laø kieát tinh nhaäp mieáu, quí hieån voâ cuøng. Nhö Ñoäng traïch 4 ngaên coù Sôn – chuû Caán taïi maët haäu nhaø vaø ngaên thöù tö cao roäng lôùn nhaát laø Phoøng – chuùa coù sao Cöï moân. Vaäy Cöï moân Thoå gaëp Sôn – chuû Caán cuõng Thoå töùc tyû hoøa (ñoàng moät loaïi nguõ haønh) cho neân goïi Cöï moân laø kieát tinh ñaêng dieän. Ñaõ ñaêng dieän laïi ñöôïc ôû ngaên thöù tö laø ngaên sau heát www.tuvilyso.com 16 Döông traïch tam yeáu tröïc tieáp vôùi Sôn – chuû cho neân laïi goïi Cöï moân laø kieát tinh nhaäp mieáu, thaät quí hieån voâ cuøng. Thí duï nhaø naøy khoâng phaûi Sôn – chuû Caán Thoå maø Sôn – chuû Ly Hoûa thì Cöï moân khoâng ñaêng dieän maø laø Cöï moân ñaéc vò, nhöng vaãn ôû ngaên sau heát thì cuõng goïi Cöï moân nhaäp mieáu. Vaø leõ dó nhieân Cöï moân ñaéc vò maø nhaäp mieáu toát khoâng baèng Cöï moân ñaêng dieän maø nhaäp mieáu. - Kieát tinh thaát vò laø sao toát maát ngoâi. Phaøm kieát tinh khaéc Sôn – chuû khaéc kieát tinh ñeàu goïi laø kieát tinh thaát vò, toát ít oi, duø ôû ngaên sau heát ñöôïc tröïc tieáp vôùi Sôn – chuû cuõng vaäy. Nhö Tham lang hay Phuï Baät Moäc gaëp caùc caùc Sôn – chuû Kieàn Ñoaøi Kim hay Caán Khoân Thoå (Moäc vôùi Kim töông khaéc, maø Moäc vôùi Toå cuõng töông khaéc, maø Kim vôùi Moäc cuõng töông khaéc. Nhö Cöï moân Thoå gaëp caùc Sôn – chuû Khaûm Thuûy hay Chaán Toán Moäc (Thoå vôùi Thuûy töông khaéc maø Thoå vôùi Moäc cuõng töông khaéc). Treân noùi veà kieát tinh ñaéc caùch vaø thaát vò maø khoâng caàn ñeà caäp vôùi hung tinh laøm Sao – chuùa. Coøn sau ñaây laø noùi veà tính caùch cuûa moãi sao, keå caû kieát tinh vaø hung tinh. - Tham lang laø kieát tinh thuoäc Moäc, raát hôïp vôùi Ñoâng töù traïch bôûi sao Moäc ôû nhaø Moäc laø vöôïng khí. Noù ñöôïc duøng laøm Sao – chuùa (töùc ôû Phoøng – chuùa) aét khieán gia ñaïo höng long, sanh con anh huøng, ngheà vaên laäp neân nhieàu phaùi, vieát neân nhieàu baøi vaên caùch tieáng taêm, raønh reõ vaø thoâng thaïo traêm vieäc… Sao – chuùa Tham lang ôû nhaø coù caùc Sôn – chuû Kieàn Ñoaøi Caán Khoân laø thaát vò. ÔÛ nhaø coù Sôn – chuû Khaûm hay Ly laø ñaéc vò, ôû nhaø coù Sôn – chuû Chaán hay Toán laø ñaêng dieän. Nhö ñaéc vò hay ñaêng dieän laïi ôû taïi ngaên sau choùt tröïc ngoä vôùi Sôn – chuû thì goïi laø nhaäp mieáu. – Tham lang thaát vò cuõng khieán cho nhaø phaùt ñaït nhoû, ñaëc vò khieán cho nhaø giaøu coù vöøa vöøa, ñaêng dieän khieán cho nhaø giaøu sang lôùn, nhaäp mieáu khieán neân ñaïi thònh vöôïng vaø phuù quí toät ñænh. Nhaø coù Sao – chuùa Tham lang ôû tôùi 3 naêm hay 8 naêm thì khôûi ñaàu phaùt ñaït. Söï phaùt ñaït naøy keùo daøi tôùi 30 naêm. Neáu Tham lang ôû Nhaø ba toát (xem baøi 9) thì söï phaùt ñaït tieán leân tôùi 80 naêm, coù theå nhieàu hôn nöõa neáu gia chuû nhaân töø, thöôøng laøm aân ñöùc. - Vuõ khuùc laø kieát tinh thuoäc Döông Kim, raát hôïp vôùi taây töù traïch vì Kim gaëp Kim laø vöôïng khí. Noù ñöôïc duøng laøm Sao chuùa (töùc ôû Phoøng – chuùa) thì nhaø raát thònh maäu, sanh xuaát baäc haøo hoa, taøi trí, xuaát thaân töø hai cöûa vuõ vaên, voõ doõng maø nhaân töø, hieáu haïnh, coù taøi caùn lôùn maø hieåu raønh laém vieäc… Sao – chuùa Vuõ khuùc ôû nhaø coù caùc Sôn chuû Ly Chaán Toán laø thaát vò ôû nhaø coù caùc Sôn – chuû Caán Khoân Khaûm laø ñaéc vò, ôû nhaø coù caùc Sôn – chuû Kieàn Ñoaøi laø ñaêng dieän laïi ôû nhaèm ngaên sau choùt tröïc ngoä vôùi Sôn – chuû tgì goïi laø nhaäp mieáu. Phaøm Vuõ khuùc thaát vò cuõng khieán cho nhaø phaùt ñaït nhoû, ñaéc vò khieán cho nhaø giaøu coù vöøa vöøa, ñaêng dieän aét khieán cho nhaø giaøu sang lôùn, nhaäp mieáu khieân neân ñaïi thònh vöôïng vaø phuù quí toät ñænh. Nhaø coù Sao – chuùa laø Vuõ khuùc, ôû tôùi 4 naêm hay 9 naêm thì khôûi ñaàu phaùt ñaït. Söï phaùt ñaït naøy keùo daøi tôùi 40 naêm. Neáu Vuõ khuùc ñöôïc duøng trong Nhaø ba toát (xem baøi 9) thì söï phaùt ñaït tieán leân tôùi 90 naêm. Coù theå hôn nöõa neáu gia chuû nhaân töø, thöôøng laøm aâm ñöùc. - Cöï moân laø kieát tinh thuoäc Döông Thoå, raát hôïp vôùi Taây töù traïch laø bôûi sao Thoå sanh nhaø Kim. Noù ñöôïc duøng laøm Sao – chuùa (töùc ôû Phoøng – chuù) thì ngöôøi cuøng tieàn baïc vaø gia ñaïo ñeàu höng vöôïng, coâng danh hieån haùch, ba ñaïo (Nho, Thích, Laõo) ñeàu tinh thoâng. Ngöôøi taùnh trí thoâng minh trong ngheà y döôïc vaø lyù soá. Neáu laøm baùc só, döôïc sö, boån sö raát ñöôïc vang danh. www.tuvilyso.com 17 Döông traïch tam yeáu Sao – chuùa Cöï moân ôû nhaø coù caùc Sôn chuû Khaøm Chaán Toán laø thaát vò, ôû nhaø coù caùc Sôn – chuû Ly Kieàn Ñoaøi laø ñaéc vò, ôû nhaø coù caùc Sôn – chuû Caán Khoân laø ñaêng dieän. Nhö ñaéc vò hay ñaêng dieän laïi ôû nhaèm ngaên sau choùt tröïc ngoä vôùi Sôn – chuû thiì goïi laø nhaäp mieáu. – Phaøm Cöï moân thaát vò cuõng khieán cho nhaø phaùt ñaït nhoû, ñaéc vò khieán cho nhaø giaøu coù vöøa vöøa, ñaêng dieän khieán cho nhaø giaøu sang lôùn, nhaäp mieáu khieán neân ñaïi thònh vöôïng vaø phuù quí toät ñænh. Phaøm laø nhaø coù Sao – chuùa laø Cöï moân, ôû tôùi 5 naêm hay 10 naêm thì khôûi ñaàu phaùt ñaït. Söï phaùt ñaït naøy keùo daøi tôùi 50 naêm. Neáu Cöï moân ñöôïc duøng trong Nhaø ba toát (xem baøi 9) thì söï phaùt ñaït tieán tôùi 100 naêm. Coù theå hôn theá nöõa neáu gia chuû nhaân töø, thöôøng laøm aâm ñöùc. - Phuï Baät cuõng thuoäc veà kieát tinh nhöng chæ toát baèng phaân nöûa Tham lang, Vuõ khuùc vaø Cöï moân. Noù laø sao thuoäc Moäc thöù nhì (Tham lang laø Moäc thöù nhaát) raát hôïp vôùi Ñoâng töù traïch, bôûi sao Moäc gaëp nhaø Moäc thì vöôïng khí. Phuï Baät coù nghóa laø theo giuùp. Vì vaäy neân coù toát hay xaáu laø tuøy theo Sôn – chuû vaø Beáp. Nhö Sôn – chuû vaø Beáp thöøa kieát du – nieân (Sinh khí, Dieân nieân, Thieân y) thì noù trôï löïc toát theâm. Baèng Sôn – chuû vaø Beáp thöøa hung du – nieân (Tuyeät meänh, Nguõ quyû, Luïc saùt, Hoïa haïi) thì noù voâ duïng khoâng ra gì. Sao – chuùa Phuï Baät ôû nhaø coù caùc Sôn – chuû Kieàn Ñoaøi Caán Khoân laø thaát vò, ôû nhaø coù caùc Sôn – chuû Khaøm Ly laø ñaéc vò, ôû nhaø coù caùc Sôn – chuû Chaán Toán laø ñaêng dieän. Nhö ñaéc vò hay ñaêng dieän laïi ôû nhaèm ngaên sau choùt tröïc ngoä vôùi Sôn – chuû thì goïi laø nhaäp mieáu.- Phaøm Phuï Baät thaát vò thì nhaø chæ ñuû aên, ñaéc vò thì nhaø khaù giaû, ñaêng dieän laø nhaø giaøu coù vöøa vöøa, nhaäp mieáu laø nhaø giaøu sang trung bình. Nhaø coù Sao – chuùa laø Phuï Baät, ôû tôùi 3 naêm hay 8 naêm thì khôûi ñaàu khaù giaû. Söï khaù giaû naøy keùo daøi tôùi 15 naêm. Neáu Phuï Baät ñöôïc duøng trong caùi Nhaø ba toát (xem baøi 9) thì khaù laâu tôùi 40 naêm. Hoaëc coù theå nhieàu hôn nöõa neáu gia chuû nhaân töø, thöôøng laøm aâm ñöùc. (Söï phaùt ñaït vaø thôøi gian phaùt ñaït cuûa Phuï Baät chæ baèng phaân nöûa cuûa Tham lang). - Ñính ngoa: Tham lang laø sao Moäc phaùt ñaït lôùn, Phuï Baät cuõng laø sao Moäc nhöng phaùt ñaït nhoû. Ñoù laø bôûi danh töø vaø tính chaát khaùc nhau. Nhöng cuøng loaïi Moäc taát phaûi cuøng öùng vaøo caùc soá 3, 5, 30 vaø 50. Do ñoù thôøi gian phaùt ñaït cuûa Phuï Baät phaûi baèng thôøi gian phaùt ñaït cuûa Tham lang, maëc duø söï phaùt ñaït hôn keùm nhau raát xa. Xin thænh hoïc giaû suy nghieäm. - Phaù quaân laø ñaïi hung tinh thuoäc Kim, khaéc phaù Ñoâng töù traïch nhieàu hôn Taây töù traïch, laø sao hung tôïn khoù noãi ñöông. Phoøng – chuùa coù Phaù quaân sanh beänh Huyønh thuõng (beänh da vaøng, phuø thuõng) laøm khoå sôû con ngöôøi. Coù con nhöng noù chaúng soáng laâu, con gaùi beänh lao maø maïng cuõng yeáu. Noù gaây nhieàu tai hoaïn döõ tôïn, chaúng luaän laø ñaéc caùch hay thaát vò. - Lieâm trinh laø ñaïi hung tinh thuoäc Hoûa, khaéc phaù Taây töù traïch nhieàu hôn Ñoâng töù traïch. Phoøng – chuùa coù Lieâm trinh laøm cho nhaø cöûa tieâu hoaïi. Tính caùch cuûa noù raát hung döõ vaø lieàu lónh, nhöng neáu caàm thöông ra traän laø moät chieán só maïnh meõ, haêng say. Noù thöôøng gaây beänh hoaïn vaø thò phi (khaåu thieät) vaø hieàm khích. - Vaên khuùc laø hung tinh thuoäc Thuûy coù tính thaám xuoáng cho neân khoù maø taán phaùt. Phoøng – chuùa coù noù khieán cho ngöôøi laøm nhöõng chuyeän ñieân cuoàng, roà daïi keå ra chaúng heát, khieán cho nhaø suy ñoài, vaän meänh cuøng khoán, huûy hoaïi toå nghieäp, phaù heát ruoäng vöôøn. Neáu laøm binh só aét vì ngoã nghòch maø bò ñaøy aûi. www.tuvilyso.com 18 Döông traïch tam yeáu - Loäc toàn laø hung tinh thuoäc Aâm Thoå. Phong – chuùa coù noù aét nhaø khoâng thònh vöôïng, khieán ngöôøi taøn taï,nhaân khaåu bôùt daàn, con caùi chaúng höng, e tuyeät töï phaûi laäp phoøng nhì môùi toát. BAØI 12: NIEÂN, TINH HUNG KIEÁT TOÅNG ÑOAÙN. Baøi 10 ñaõ noùi söï toát xaáu cuûa 8 du – nieân vaø baøi 11 ñaõ noùi söï toát xaáu cuûa 8 sao, nhöng vì boå khuyeát laø vieäc raát caàn neân môùi coù baøi 12 naøy luaän ñoaùn chung cho 8 du – nieân vaø 8 sao. Muoán chaúng tai hoïa thì neân gaëp Thieân y, Phuïc vò, gaëp Sinh khí, Dieân nieân ñaëng nhieàu ñieàu toát laønh. Nguõ quyû, Lieâm trinh gaây laém tai öông, laøm haïi tôùi maïng ngöôøi. Luïc saùt laøm thöông vong Luïc suùc, xaûy laém vieäc kinh hoaøng. Tuyeät meänh laøm baïi thöông nhaân khaåu. Hoïa haïi sanh ñieàu baát löông. Tham lang, Sinh khí theâm quan loäc. Vuõ khuùc, Dieân nieân thoï maïng, laâu daøi. Phuïc vò, vieäc vieäc y nhieân an oån. Cöï moân, Thieân y laø kho tieàn taøi, baûo vaát. Lieâm trinh, Nguõ quyû laøm ngöôøi mang beänh. Tuyeät meänh, Phaù quaân laø moái daãn tai öông. Loäc toàn, Hoïa haïi chaêng kham nhaân khaåu (soá ngöôøi hieám hoi). Vaên khuùc, Luïc saùt phuï nöõ baát töôøng (khoâng toát). - Sinh khí hay Tham lang thuoäc Moäc, gaëp Khaûm Ly ñaéc vò, gaëp Chaán Toán ñaêng dieän aét höôûng phöôùc loäc laâu daøi. Rieâng noùi Tham lang gaëp Khaûm thì thaät laø veû vang, thònh vöôïng. – Nhö gaëp Kieàn Ñoaøi thì noù bò Kieàn Ñoaøi khaéc goïi laø noäi chieán. Nhö gaëp Caán Khoân thì noù khaéc Caán Khoân thì goïi laø ngoaïi chieán. Noäi chieán giaûm bôùt 50% toát, ngoaïi chieán giaûm bôùt 30% toát. (Phaøm Cung khaéc Tinh goïi laø noäi chieán, coøn Tinh khaéc Cung goïi laø ngoaïi chieán. Tinh laø noùi goàm 8 du – nieân vaø 8 sao). - Thieân y hay Cöï moân thuoäc Thoå, gaëp Kieàn Ñoaøi Ly thì ñaéc vò, gaëp Caán Khoân thì ñaêng dieän aét ñaëng phaùt phöôùc phaùt loäc laâu daøi. Rieâng noùi Cöï moân gaëp Ly, con chaùu raát cöôøng thònh. – Nhö gaëp Chaán Toán laø noäi chieán, gaëp Khaûm laø ngoaïi chieán aét bôùt thònh vöôïng. - Dieân nieân hay Vuõ khuùc thuoäc Kim, gaëp Caán Khaûm laø ñaéc vò, gaëp Kieàn Ñoaøi laø ñaêng dieän ñoàng öùng veà söï phaùt taøi, phaùt loäc, phaùt phöôùc laâu daøi. Rieâng noùi Vuõ khuùc gaëp Khoân Caán raát höng thònh. – Nhö gaëp cung Ly laø noäi chieán, gaëp cung Chaán Toán laø ngoaïi chieán aét bôùt thònh vöôïng. - Tuyeät meänh hay Phaù quaân thuoäc Kim, gaëp cung Ly laø noù bò khaéc, khaùc naøo nhö thuù döõ ñöôøng cuøng bò böùc, aét noù quay trôû laïi caén haïi mình. Noù gaëp Chaán Toán thì öùng nhö keû gian thaàn ñaéc chí haïi ngöôøi trung löông, vì noù khaéc Chaán Toán. Noù gaëp caán Khoân goïi laø thoï sanh (Thoå sanh Kim) töùc nhö chöùa ñaày löông thöïc ñeå nuoâi giaëc, nhö nuoâi hoå chôø tai naïn. Noù gaëp Khaûm nhö ñuoåi aùc thuù vaøo haàm, noù caøng la theùt, giaän döõ hôn. Noù gaëp Kieàn Ñoaøi nhö loaøi mang thuù lôùn leân roài huûy boû choã sanh (oå ñeû) caén laïi meï. - Nguõ quyû hay Lieâm trinh thuoäc Hoûa, gaëp Chaán Toán laø löûa sanh nôi caây, nung caïn ao ñaàm, ñoát khoâ ñoàng noäi. Noù gaëp Kieàn Ñoaøi laø Hoûa khaéc Kim nhö gaëp thôøi ñaïi haïn thieâu tieâu, nhö löûa phöøng phöïc ñoát chaûy ñaù vaøng. Gaëp Caán Khoân nhö löûa dieäm – dieäm ñoát coân sôn. Gaëp Khaûm nhö caây daõ – caùt hay caây oâ daàu coøn nguyeân chaát ñoäc chöa ñöôïc baøo cheá, vì phaïm duïng maø nguy to. Gaëp cung Ly nhö neáu thuoác cao maø theâm quaù ñoä löûa, cao aét hö (vì Hoûa gaëp Hoûa laø löûa quaù nhieàu laøm hö thuoác). www.tuvilyso.com 19 Döông traïch tam yeáu - Hoïa haïi hay Loäc toàn thuoäc Thoå, gaëp Chaán Toán nhö haïng noâ tyø hung aùc, ngoaøi maët chòu cheá phuïc nhöng trong loøng aån chöùa ñoäc hoïa. Gaëp Kieàn Ñoaøi nhö thaû giaëc cöôùp veà chuû noù, luùc ñaàu thuaän lôøi giaùo huaán roài laâu laâu cuõng laïi phaûn phuùc. Gaëp Ly nhö nhaän giaëc laøm con, noù seõ cöôùp ñoaït gia taøi. Gaëp Khaûm nhö keû troäm yû mình, döïa theá maø laøm vieäc ñieân cuoàng, caøn baäy, gaëp Caán Khoân laø ñoàng loaïi vôùi noù taát sanh ra nhöõng vuï hieäp luõ, hieäp ñaøn laøm hö neàn moùng gia ñaïo, gia toäc, laøm trôû ngaïi chính quyeàn. - Luïc saùt hay Vaên khuùc thuoäc Thuûy, gaëp Kieàn Ñoaøi nhö keû hieán nuï cöôøi, trang ñieåm dung nhan haàu ñöôïc yeát kieán, vöôït töôøng doøm ngoù nhaø ngöôøi rình raäp, möu toan vieäc gian taø. Gaëp Caán Khoân nhö vôï choàng giaø theo nhau laøm caøn baäy, xaáu xa. Gaëp Chaán Toán nhö trinh nöõ thaát thaân, maát tieát. Gaëp Khaûm nhö treân soâng Boäc nam nöõ ñoái ñaùp ca haùt, nhö trong bôø daâu taëng thuoác… toaøn laø nhöõng vieäc gioù traêng. Gaëp Ly nhö aøn baø ghen ôû chung moät nhaø, lôøi qua tieáng laïi, thoùa ma hung haêng. (Luïc saùt vaø Vaên khuùc thuoäc Nhaâm Quyù Thuûy, chuû söï veà phuï nöõ baát chaùnh, vì theá neân ñoaïn naøy laáy töôïng ñoù maø luaän tuøy theo caùc cung noù gaëp). - Phuïc vò hay Phuï Baït thuoäc Moäc neân cuøng öùng nhö Sinh khí hay Tham lang cuõng thuoäc Moäc, nhöng toát raát ít, coù khi chaúng ñaëng toát. Xem baøi 10 vaø 11. (Xem theâm baøi 16 vaø 17) BAØI 13: BAÙT TINH PHAÂN PHOØNG HÖNG BAÏI - Phoøng – chuùa duøng Tham lang thì tröôûng nam höng phaùt, duøng Cöï moân thì trung nam höng phaùt, duøng Vuõ khuùc thì thieáu nam höng phaùt. Traùi laïi phoøng – chuùa coù Phaù quaân hay Lieâm trinh thì tröôûng nam suy baïi, aét chòu ngheøo naøn vaø thöôøng bò hình tuïng, coù Vaên khuùc thì trung nam suy baïi, coù Loäc toàn thì thieáu nam suy baïi. (Tröôûng nam laø con trai caû hoaëc noùi chung laø haïng con chaùu troïng tuoåi. Trung nam laø con trai thöù, hoaëc hoaëc noùi chung laø haïng con chaùu löùa tuoåi vöøa vöøa. Thieáu nam laø con trai uùt, hoaëc noùi chung laø haïng con chaùu nhoû tuoåi). BAØI 14: BAÙT TINH ÑÒNH TÖÛ TOÂN - Tham lang sanh 5 trai hieån ñaït. Vuõ khuùc sanh 4 trai cöôøng thònh. Cöï moân sanh 3 chaøng haøo huøng. Lieâm trinh sanh 2 ñöùa. Vaên khuùc baát quaù moät trai. Phuï Baät chæ coù con reå. Phaù quaân laø sao tuyeät khí öùng ñieàm goùa buïa, coâ ñoäc. Loäc toàn khoù con trai nhöng öùng ñieàm soáng laâu. Ñaïi khaùi luaän soá con cho baùt tinh laø nhö vaäy. BAØI 15: HOÙA TÖÔÏNG ÖÙNG, NOÄI NGOAÏI SINH KHAÉC - Thuaàn Aâm laø roøng moät loaïi Aâm, nhö Toán Ly Khoân Ñoaøi gaëp nhau. Phaøm thuaàn Aâm thì chaúng sanh hoùa, chaúng sanh con caùi maø thöôøng bò beänh hoaïn. Thí duï: Cöûa – caùi taïi Ly maø Chuû – phoøng taïi Ñoaøi, Cöûa – caùi taïi Toán maø Beáp taïi Ly, hoaëc ba choã chính yeáu laø Cöûa – caùi, Chuû – phoøng (hay Sôn – chuû) vaø Beáp taïi Ly, hoaëc ba choã chính yeáu laø Cöûa – caùi, Chuû – phoøng (hay Sôn – chuû) vaø beáp ñeàu ôû trong voøng 4 cung Toán Ly Khoân Ñoaøi. - Thuaàn Döông laø roøng moät loaïi Döông, nhö Kieàn Khaûm Caán Chaán gaëp nhau. Thuaàn Döông cuõng nhö thuaàn Aâm, chaúng sanh hoùa, khoâng sanh ñöôïc con caùi, nhöng luùc www.tuvilyso.com 20
- Xem thêm -