Tài liệu Cụng ty cho thuờ tài chớnh – ngõn hàng cụng thương việt nam

  • Số trang: 46 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 24 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ®Æt vÊn ®Ò Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng, ®èi víi c¸c doanh nghiÖp th× lîi nhuËn lµ vÊn ®Ò quan t©m hµng ®Çu. Lîi nhuËn võa lµ môc tiªu võa lµ ®éng lùc thóc ®Èy kinh doanh ph¸t triÓn. Lîi nhuËn lµ chØ tiªu c¬ b¶n ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp,v× vËy mµ sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp phô thuéc vµo viÖc doanh nghiÖp cã t¹o ra ®-îc lîi nhuËn hay kh«ng. C«ng viÖc s¶n xuÊt kinh doanh nh»m thu ®-îc lîi nhuËn . Ng-îc l¹i thu ®-îc lîi nhuËn l¹i lµ ®iÒu kiÖn c¬ b¶n ®Ó ®¶m b¶o t×nh h×nh tµi chÝnh,®¶m b¶o s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp ®-îc l©u dµi vµ æn ®Þnh. Tuy nhiªn trong thùc tÕ kh«ng Ýt c¸c doanh nghiÖp bÞ gi¶i thÓ,ph¸ s¶n do ch-a thÝch øng víi nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng ,tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh ch-a hép lý,kh«ng khai th¸c tèt c¸c tiÒm lùc vèn cã cña doanh nghiÖp,vµ kÕt qu¶ lµ doanh nghiÖp bÞ thua lç triÒn miªn. Trong thêi gian thùc tËp tèt nghiÖp ë XÝ nghiÖp s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng Hµm Rång - Thanh Ho¸ ,®-îc sù ®ång ý cña khoa qu¶n trÞ kinh doanh ,d-íi sù h-íng dÉn cña thÇy gi¸o Ph¹m Kh¾c Hång,t«i tiÕn hµnh thùc tËp vµ nghiªn cøu ®Ò tµi : “Nghiªn cøu t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh vµ kh¶ n¨ng t¨ng lîi nhuËn t¹i XÝ nghiÖp s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng Hµm Rång - Thanh Ho¸". T«i hy väng nghiªn cøu ®Ò tµi trªn t«i sÏ cã ®iÒu kiÖn còng cè vµ n©ng cao kiÕn thøc ®· häc ë tr-êng ,®ång thêi häc hái thªm kiÕn thøc thùc tÕ,vµ chuÈn bÞ sau khi nra tr-êng lµm viÖc ngoµi thùc tiÔn ®-îc tèt h¬n. Néi dung cña ®Ò tµi gåm c¸c phÇn sau ®©y: PhÇn ®Æt vÊn ®Ò PhÇn I : C¬ së lý luËn vÒ doanh nghiÖp - S¶n xuÊt kinh doanh vµ lîi nhuËn . PhÇn II : §Æc ®iÓm t×nh h×nh chung cña XÝ nghiÖp. PhÇn III: Ph©n tÝch t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh vµ sù biÕn ®éng lîi nhuËn cña XÝ nghiÖp trong 3 n¨m (1999 - 2000 - 2001). PhÇn IV: Mét sè biÖn ph¸p ®Ò suÊt nh»m t¨ng lîi nhuËn cho XÝ nghiÖp. PhÇn kÕt luËn. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn I C¬ së lý luËn vÒ doanh nghiÖp - s¶n xuÊt kinh doanh vµ lîi nhuËn I. Doanh nghiÖp vµ nhiÖm vô cña doanh nghiÖp: 1. Kh¸i niÖm kinh doanh . Kinh doanh lµ viÖc thùc hiÖn mét,mét sè hoÆc tÊt c¶ c¸c c«ng ®o¹n cña qu¸ tr×nh ®Çu t-, tõ s¶n xuÊt ®Õn tiªu thô s¶n phÈm hoÆc thùc hiÖn mét dÞch vô nµo ®ã trªn thÞ tr-êng nh»m môc ®Ých thu lîi nhuËn . 2. Doanh nghiÖp . 2.1. Kh¸i niÖm doanh nghiÖp vµ vÞ trÝ cña doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ quèc d©n. 2.1.1. Kh¸i niÖm doanh nghiÖp . Doanh nghiÖp lµ mét ®¬n vÞ kinh tÕ ®-îc ®¨ng ký thµnh lËp ®Ó thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nh»m môc tiªu thu lîi nhuËn . Doanh nghiÖp cã thÓ lµ mét tæ chøc ph¸p nh©n hoÆc c¸ nh©n cã ®Çy ®ñ ®iÒu kiÖn vÒ vèn, lao ®éng, c¬ së vËt chÊt kü thuËt . . . theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt, ®øng ra kinh doanh , ho¹t ®éng theo nguyªn t¾c, môc tiªu vµ thèng nhÊt thùc hiÖn h¹ch to¸n kinh doanh hoµn chØnh, cã nghÜa vô vµ ®-îc ph¸p luËt thõa nhËn còng nh- b¶o vÖ. 2.1.2. VÞ trÝ cña doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ quèc d©n: Nh- chóng ta ®· biÕt nÒn kinh tÕ cña n-íc ta ®· chuyÓn tõ nÒn kinh tÕ tù cÊp, tù tóc sang nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng d-íi sù qu¶n lý cña Nhµ n-íc theo ®Þnh h-íng x· héi chñ nghÜa. Do ®ã doanh nghiÖp cã vÞ trÝ rÊt quan träng trong nÒn kinh tÕ quèc d©n. Nã lµ mét ®¬n vÞ s¶n xuÊt trong nÒn kinh tÕ quèc d©n. ngoµi lîi Ých vÒ mÆt kinh tÕ ra doanh nghiÖp cßn mang l¹i lîi Ých vÒ mÆt x· héi, . . . Gãp phÇn ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ cña ®Êt n-íc, x· héi æn ®Þnh. . . Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Doanh nghiÖp lµ mét chñ thÓ s¶n xuÊt hµng ho¸: Kh¸c víi nÒn kinh tÕ tËp trung, trong thêi kú nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng doanh nghiÖp ®ãng vai trß lµ chñ thÓ s¶n xuÊt chø kh«ng ph¶i ®ãng vai trß lµ mét cÊp qu¶n lý thõa hµnh mÖnh lÖnh cña cÊp trªn. Doanh nghiÖp cã quyÒn chñ ®éng trong s¶n xuÊt kinh doanh trong khu«n khæ ph¸p luËt cho phÐp vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh. - Doanh nghiÖp lµ mét ph¸p nh©n kinh tÕ b×nh ®¼ng tr-íc ph¸p luËt: Tr-íc ph¸p luËt doanh nghiÖp ®-îc xem lµ mét chñ thÓ cã ®Çy ®ñ t- c¸ch ph¸p nh©n nhc¸c tæ chøc kh¸c trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng . - Doanh nghiÖp lµ mét ®¬n vÞ kinh tÕ, lµ tÕ bµo cña nÒn kinh tÕ quèc d©n: NÒn kinh tÕ cña n-íc ta hiÖn nay lµ nÒn kinh tÕ hµng ho¸ vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ tr-êng. V× vËy doanh nghiÖp còng lµ mét trong nh÷ng thµnh phÇn kinh tÕ ®ã. NÒn kinh tÕ quèc d©n lµ mét tæng thÓ thèng nhÊt, mçi thµnh phÇn kinh tÕ trong ®ã lµ mét tÕ bµo, lµ mét m¾t xÝch cña tæng thÓ ®ã. Nhµ n-íc t¹o m«i tr-êng thuËn lîi ®Ó c¸c tÕ bµo nµy tù do kinh doanh trong hµnh lang ph¸p luËt cho phÐp. M«i tr-êng mµ Nhµ n-íc t¹o ra ®¶m b¶o sù thèng nhÊt gi÷a lîi Ých cña mçi thµnh phÇn kinh tÕ víi lîi Ých cña nÒn kinh tÕ quèc d©n. - Doanh nghiÖp lµ mét tæ chøc x· héi : Doanh nghiÖp lµ mét ®¬n vÞ kinh tÕ do vËy mµ nã bao gåm mét tËp hîp ng-êi g¾n bã víi nhau, cïng tiÕn hµnh ho¹t ®«ng kinh doanh theo môc tiªu ®· ®Æt ra. Ngoµi viÖc ch¨m lo ®êi sèng vËt chÊt, tinh thÇn doanh nghiÖp cßn båi d-ìng, n©ng cao tr×nh ®é v¨n ho¸, khoa häc kû thuËt vµ chuyªn m«n cho c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc. Ngoµi viÖc kinh doanh , doanh nghiÖp cßn lµm tèt tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c vÊn ®Ò x· héi nh- : B¶o vÖ m«i tr-êng, gi÷ g×n sù æn ®Þnh vÒ chÝnh trÞ, trËt tù an ninh, an toµn x· héi . . . 2.2. C¸c môc tiªu cña doanh nghiÖp : Trong nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn hiÖn nay cã rÊt nhiÒu c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp , c¸c ®¬n vÞ kinh doanh , cã nhiÒu lo¹i doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong c¸c lÜnh vùc kh¸c nhau. nh-ng dï lµ lo¹i h×nh nµo hay ë lÜnh vùc nµo ? Th× c¸c doanh nghiÖp ®Òu cã hÖ thèng c¸c môc tiªu chung gåm cã : Môc tiªu lîi nhuËn , môc tiªu cung øng, môc tiªu ph¸t triÓn vµ môc tiªu tr¸ch nhiÖm x· héi. Trong ®ã môc tiªu Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 lîi nhuËn lµ môc tiªu c¬ b¶n, hµng ®Çu mµ tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp ®Òu mong muèn ®¹t ®-îc môc tiªu nµy vµ nã ®-îc xem lµ môc tiªu trung taam cña hÖ thèng c¸c môc tiªu. 2.2.1.Môc tiªu thu lîi nhuËn : Lµ mét ®¬n vÞ kinh doanh trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng. Lîi nhuËn cã ý nghÜa v« cïng quan träng ®Ó mét doanh nghiÖp tån t¹i vµ ph¸t triÓn. Doanh nghiÖp cÇn ph¶i thu ®-îc lîi nhuËn sau khi ®· bï ®¾p ®ñ nh÷ng chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh , lµm nghÜa vô víi ng©n s¸ch Nhµ n-íc vµ trang tr¶i nh÷ng thiÖt h¹i bÊt th-êng mµ doanh nghiÖp ph¶i chÊp nhËn ®Ó doanh nghiÖp cã thÓ ph¸t triÓn. Kh«ng cã lîi nhuËn doanh nghiÖp chØ cã thÓ ho¹t ®éng cÇm chõng vµ kh«ng thÓ t¸i s¶n xuÊt më réng. NÕu thua lç th× doanh nghiÖp kh«ng thÓ b¶o toµn ®-îc vèn vµ nhÊt ®Þnh sÏ bÞ ph¸ s¶n. Lîi nhuËn lµ ®éng lùc thóc ®Èy ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp . 2.2.2.Môc tiªu cung øng: TÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp muèn tån t¹i ®Òu ph¶i cã nhiÖm vô s¶n xuÊt , cung øng nh÷ng s¶n phÈm, hµng ho¸ cña m×nh ®Ó tho¶ m·n nhu cÇu cña thÞ tr-êng . §ã lµ lý do ®Ó doanh nghiÖp tån t¹i vµ ®øng v÷ng trong kinh doanh vµ thu ®-îc lîi nhuËn . ChÊt l-îng c¸c lo¹i s¶n phÈm, hµng ho¸ vµ dÞch vô mµ doanh nghiÖp cung cÊp ra thÞ tr-êng cµng cao th× cµng ®-îc nhiÒu ng-êi tiªu dïng -a chuéng, viÖc kinh doanh cµng ph¸t triÓn vµ lîi nhuËn thu ®-îc cµng lín. V× vËy doanh nghiÖp ph¶i biÕt dù ®o¸n nhu cÇu vµ thÞ hiÕu cña kh¸ch hµng, n¾m b¾t c¬ héi, cã kÕ ho¹ch, chiÕn l-îc hîp lý vµ l©u dµi, ®-a ra nh÷ng mÆt hµng míi víi mÉu m· vµ chÊt l-îng cao t¹o ®iÒu kiÖn c¹nh tranh vµ ®øng v÷ng trong thÞ tr-êng. 2.2.3.Môc tiªu ph¸t triÓn: Më mang s¶n xuÊt vµ ph¸t triÓn kh«ng nh÷ng lµ yªu cÇu b×nh th-êng cña mét doanh nghiÖp mµ cßn lµ dÊu hiÖu lµnh m¹nh cña mét nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn. Do ®ã phÊn ®Êu cho doanh nghiÖp ph¸t triÓn còng cã nghÜa lµ gãp phÇn vµo cñng cè vµ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ quèc gia. §Ó thùc hiÖn môc tiªu nayfnhaf kinh doanh cÇn bá Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 thªm vèn hoÆc dµnh mét phÇn lîi nhuËn ®Ó më réng ®µu t-, t¨ng thªm c¬ së vËt chÊt - kü thuËt cho doanh nghiÖp . 2.2.4.Môc tiªu tr¸ch nhiÖm x· héi: Doanh nghiÖp võa lµ mét ®¬n vÞ kinh doanh thu lîi nhuËn, võa lµ mét tæ chøc x· héi. Do vËy môc tiªu tr¸ch nhiÖm x· héi lµ kh«ng thÓ thiÕu, doanh nghiÖp ph¶i cã tr¸ch nhiÖm b¶o vÖ quyÒn lîi cña kh¸ch hµng, cña nh÷ng ng-êi cung øng cho m×nh vµ cña c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc trong doanh nghiÖp. QuyÒn quan träng nhÊt cña ng-êi tiªu dïng lµ ®-îc tho¶ m·n nhu cÇu ngµy cµng t¨ng vÒ sè l-îng vµ chÊt l-îng s¶n phÈm m×nh cÇn. Doanh nghiÖp ph¶i cã tr¸ch nhiÖm t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho ng-êi lao ®éng, ®¶m b¶o ®êi cèng vËt chÊt, tinh thÇn cña ng-êi lao ®éng trong doanh nghiÖp cña m×nh ngµy cµng cao §Ó thùc hiÖn môc tiªu nµy doanh nghiÖp ph¶i t¹o ®-îc uy tÝn víi kh¸ch hµng, tõ ®ã sÏ tiªu thô ®-îc nhiÒu s¶n phÈm, doanh thu lín, lîi nhuËn cao. 2.3. NhiÖm vô cña doanh nghiÖp. - Tæ chøc qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. - Sö dông cã hiÖu qu¶, b¶o toµn vµ ph¸t triÓn nguån vèn hiÖn cã trong doanh nghiÖp. - §æi míi hiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ, trang thiÕt bÞ vµ c¸c ph-¬ng thøc qu¶n lý doanh nghiÖp. - Thùc hiÖn c¸c nghÜa vô ®èi víi ng-êi lao ®éng theo quy ®Þnh cña bé luËt lao ®éng, ®¶m b¶o cho ng-êi lao ®éng tham gia qu¶n lý doanh nghiÖp. - Thùc hiÖn chÕ ®é kÕ to¸n thèng kª thèng nhÊt vµ chÕ ®é b¸o c¸o cho c¸c c¬ quan nhµ n-íc theo ®óng ph¸p luËt quy ®Þnh. - ChÞu sù kiÓm tra, thanh tra cña nhµ n-íc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 2.4.C¸c vÊn ®Ò cÇn quan t©m ®Ó ph¸t triÓn doanh nghiÖp trong c¬ chÕ thÞ tr-êng: Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng lu«n lu«n ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i n¨ng ®éng s¸ng t¹o vµ thÝch nghi víi nÒn kinh tÕ míi, th× doanh nghiÖp víi cã thÓ tån t¹i ®-îc. ChÝnh v× vËy c¸c doanh nghiÖp ph¶i chñ ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, ph¸t triÓn Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ngµnh nghÒ, t¨ng sè l-îng s¶n phÈm b¸n ra. Lµm ®-îc nh÷ng ®iÒu trªn doanh nghiÖp sÏ cã kh¶ n¨ng t¨ng thªm lîi nhuËn ®Ó tiÕp tôc t¸i s¶n xuÊt. Chñ ®éng trong s¶n xuÊt kinh doanh ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i n¨ng ®éng, s¸ng t¹o, t×m ra nh÷ng nhu cÇu, thÞ hiÕu cña ng-êi tiªu dïng vµ s¶n xuÊt ra nh÷ng s¶n phÈm hµng ho¸ ®ang khan hiÕm trªn thÞ tr-êng mµ ng-êi tiªu dïng ®ang cã nhu cÇu cao. S¶n phÈm hµng ho¸ b¸n ra trªn thÞ tr-êng ph¶i ®¶m b¶o chÊt l-îng, mÉu m· míi vµ ®Ñp, hîp thÞ hiÕu vµ hîp tói tiÒn cña ng-êi tiªu dïng, ®ñ søc c¹nh tranh trªn thÞ tr-êng. Do vËy mµ tr-íc khi tiÕn hµnh s¶n xuÊt c¸c doanh nghiÖp ph¶i tr¶ lêi ®-îc c¸c c©u hái sau: S¶n xuÊt c¸i g× ? Sè l-îng bao nhiªu ? S¶n xuÊt nh- thÕ nµo ? S¶n xuÊt cho ai? Trªn c¬ së ®-îc thÞ tr-êng chÊp nhËn c¸c s¶n phÈm hµng ho¸, víi c¸c ®iÒu kiÖn cña m×nh c¸c doanh nghiÖp cã thÓ t¨ng s¶n phÈm b¸n ra, sau ®ã ph¸t triÓn ngµnh nghÒ. §Ó thùc hiÖn ®-îc ®iÒu ®ã ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i ¸p dông khoa häc kü thuËt vµo s¶n xuÊt, qu¶n lý sö dông hiÖu qu¶ tµi nguyªn thiªn nhiªn vµ mét ®iÒu hÕt søc quan träng lµ ph¶i lu«n lu«n b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn s¶n xuÊt. Trong su thÕ toµn cÇu ho¸ nÒn kinh tÕ ®Êt n-íc ®· cã nhiÒu thuËn lîi cho c¸c doanh nghiÖp tiÕp thu, ¸p dông khoa häc kü thuËt tiªn tiÕn vµo s¶n xuÊt. Tõ ®ã sÏ n©ng cao ®-îc chÊt l-îng s¶n phÈm hµng ho¸ ®Ó ®ñ søc c¹nh tranh trªn thÞ truêng. Nguån tµi nguyªn cña ®Êt n-íc cã h¹n vµ ngµy cµng bÞ c¹n kiÖt dÇn, ®Ó cã thÓ tiÕp tôc s¶n xuÊt liªn tôc, æn ®Þnh vµ l©u dµi th× vÊn ®Ò qu¶n lý, sö dông hiÖu qu¶ nguån tµi nguyªn hÕt søc cÊp b¸ch vµ thiÕt thùc. V× vËy c¸c doanh nghiÖp ph¶i biÕt tiÕt kiÖm, chèng sö dông l·ng phÝ tµi nguyªn vµ c¸c biÖn ph¸p t×m kiÕm nguån tµi nguyªn kh¸c rÎ h¬n. Vèn lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh quan träng trong s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. NÕu kh«ng cã vèn doanh nghiÖp sÏ kh«ng thÓ tiÕn hµnh s¶n xuÊt kinh doanh ®-îc. Vèn cµng nhiÒu th× cµng thuËn lîi trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Nªn ®iÒu mµ doanh nghiÖp ph¶i thùc hiÖn lµ lµm thÕ nµo b¶o toµn ®-îc vèn cña doanh nghiÖp vµ ph¸t triÓn vèn c¶ vÒ mÆt sè l-îng vµ chÊt l-îng. Cã nh- vËy doanh nghiÖp víi thùc hiÖn ®-îc c¸c nghÜa vô ®èi víi nhµ n-íc vµ x· héi, kh¼ng ®Þnh ®-îc vai trß cña m×nh trong nÒn kinh tÕ quèc d©n. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 3. C¬ cÊu tæ chøc s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp : BÊt kú mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt nµo còng gåm cã 4 bé phËn chÝnh trong c¬ cÊu tæ chøc s¶n xuÊt : - Bé phËn s¶n xuÊt chÝnh - Bé phËn phôc vô s¶n xuÊt . - Bé phËn ph©n phèi vµ tiªu thô s¶n phÈm . - Bé phËn phôc vô ®êi sèng. 3.1. Bé phËn s¶n xuÊt chÝnh: Bé phËn s¶n xuÊt chÝnh lµ bé phËn trùc tiÕp s¶n xuÊt, kÕt hîp c¸c yÕu tè ®Çu vµo ®Ó t¹o ra s¶n phÈm hµng ho¸. Bé phËn nµy cã nhiÖm vô s¶n xuÊt ra s¶n phÈm hµng ho¸ theo kÕ ho¹ch, quy ®Þnh cña doanh nghiÖp. §©y lµ bé ph©n quan träng nhÊt cña doanh nghiÖp. Cã vai trß rÊt quan träng, t¹o ra s¶n phÈm hµng ho¸ cña doanh nghiÖp, quyÕt ®Þnh sè l-îng vµ chÊt l-îng s¶n phÈm. Ngoµi ra cßn tæ chøc lao ®éng, s¶n xuÊt, qu¶n lý lao ®éng, t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho ng-êi lao ®éng. Gãp phÇn vµo sù ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp vµ x· héi. 3.2. Bé phËn phôc vô s¶n xuÊt : Lµ mét bé phËn cña doanh nghiÖp cã vai trß phôc vô cho bé phËn s¶n xuÊt chÝnh n©ng cao n¨ng suÊt. Ng-êi s¶n xuÊt cø s¶n xuÊt cßn ng-êi phôc vô cø phôc vô. Bé phËn phôc vô s¶n xuÊt trong doanh nghiÖp gåm cã c¸c c«ng viÖc sau: - Söa ch÷a c¬ khÝ: Lµm nhiÖm vô b¶o d-ìng vµ söa ch÷a nhá hoÆc lín c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ, söa ch÷a ho¹c s¶n xuÊt c¸c c«ng cô s¶n xuÊt thñ c«ng. Nh÷ng c«ng viÖc nµy kh«ng ®ßi hái kü thuËt phøc t¹p nh-ng l¹i th-êng xuyªn x¶y ra vµ cÇn phµi phôc vô kÞp thêi cho s¶n xuÊt. Riªng ®èi víi c«ng viÖc söa ch÷a lín nÕu cÇn thiÕt th× thuª ngoµi lµ tèt h¬n. - ViÖc cung cÊp n¨ng l-îng – vËt t- cho s¶n xuÊt : N¨ng l-îng – VËt t- cÇn ph¶i ®-îc cung cÊp ®ñ, liªn tôc, æn ®Þnh vµ l©u dµi.NÕu thiÕu th× doanh nghiÖp ph¶i ngõng ho¹t ®éng. ®èi víi ®iÖn th× nªn t¹o mäi ®iÒu kiÖn ®Ó sö dông ®iÖn cña m¹ng l-íi ®iÖn quèc gia v× nã æn ®Þnh vµ rÎ h¬n. NÕu doanh nghiÖp cã quy m« lín cÇn cã m¸y ph¸t ®iÖn phôc vô cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. VÒ vËt t- cÇn t×m ®èi t¸c tin Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 cËy cã thÓ cung cÊp vËt t- cho doanh nghiÖp ®-îc ®¶m b¶o c¶ vÒ sè l-îng vµ chÊt l-îng, ph¶i cã nhiÒu nguån cung cÊp vËt t- ®Ó phôc vô s¶n xuÊt ®¶m b¶o. 3.3. Bé phËn phôc vô ®êi sèng: §êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong doanh nghiÖp còng lµ mét yÕu tè quan träng gãp phÇn vµo kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp . V× vËy mµ doanh nghiÖp ph¶i tæ chøc bé phËn phôc vô ®êi sèng ®Ó ®¶m b¶o ®êi sèng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong doanh nghiÖp ®-îc c¶i thiÖn vµ n©ng cao ®Ó hä yªn t©m s¶n xuÊt th× cÇn ph¶i cã nhµ ¨n tËp thÓ, c¨ng tin, bÖnh x¸, c¸c nhµ trÎ vµ tr-êng häc cho con em c«ng nh©n viªn, c¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸ vui ch¬i gi¶i trÝ . . . 3.4. Bé phËn ph©n phèi vµ tiªu thô s¶n phÈm: Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 II. Lîi nhuËn vµ c¸c ph-¬ng h-íng n©ng cao lîi nhuËn doanh nghiÖp. 1. Kh¸i niÖm vµ ý nghÜa cña lîi nhuËn. 1.1. Kh¸i niÖm lîi nhuËn. Lîi nhuËn lµ mét bé phËn cña tÝch luü tiÒn tÖ nã lµ sè thu nhËp cßn l¹i sau khi ®· bï ®¾p chi phÝ bá ra trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ nép thuÕ cho Nhµ n-íc. Lîi nhuËn lµ môc tiªu rÊt quan trong, lµ môc tiªu hµng ®Çu ®èi víi mçi doanh nghiÖp tån t¹i trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng hiÖn nay. Môc tiªu cuèi cïng cña mçi doanh nghiÖp lµ thu ®-îc lîi nhuËn. ®Ó thu ®-îc lîi nhuËn cao c¸c nhµ s¶n xuÊt ph¶i ®-a ra c¸c ph-¬ng ¸n s¶n xuÊt, c¶i tiÕn tæ chøc bé m¸y qu¶n lý, c¶i tiÕn m¸y mãc thiÕt bÞ, kü thuËt…sao cho hîp lý vµ hiÖu qu¶ nhÊt. 1.2. ý nghÜa cña lîi nhuËn. - lîi nhuËn kh«ng chØ lµ ®éng lùc cña nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸ t- b¶n mµ cßn lµ ®éng lùc cña nÒn kinh tÕ hµng ho¸, nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng nãi chung. Lîi nhuËn kÝch thÝch c¸c chñ thÓ s¶n xuÊt kinh doanh hµng ho¸ c¹nh tranh, ra søc ®æi míi kü thuËt, c«ng nghÖ, ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý, sö dông tiÕt kiÖm lao ®éng, vËt t-, m¸y mãc thiÕt bÞ, nh»m t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt, h¹ gi¸ thµnh, n©ng cao lîi nhuËn cho doanh nghiÖp. - Lîi nhuËn lµ chi tiªu ph¶n ¶nh chÊt l-îng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Th«ng qua lîi nhuËn mµ cã thÓ thÊy ®-îc sù ph¸t triÓn hay suy sôp cña doanh nghiÖp. - Lîi nhuËn lµ nguån thu chñ yÕu ®Ó thùc hiÖn t¸i s¶n xuÊt cñ toµn bé nÒn kinh tÕ vµ doanh nghiÖp. V× lîi nhuËn lµ nguån h×nh thµnh nªn thu nhËp cña ng©n s¸ch Nhµ n-íc th«ng qua viÖc thu thuÕ lîi tøc, trªn c¬ së ®ã gióp Nhµ n-íc ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ x· héi. Mét bé phËn lîi nhuËn kh¸c ®-îc ®Ó l¹i h×nh thµnh c¸c quü cña doanh nghiÖp, t¹o ®iÒu kiÖn më réng quy m« s¶n xuÊt, n©ng cao ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Lîi nhuËn cßn lµ mét ®ßn b¶y hÕt søc quan träng thóc ®Èy khuyÕn khÝch c¸n bé c«ng nh©n viªn trong doanh nghiÖp ph¸t huy hÕt kh¶ n¨ng cña m×nh n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. Qua ®ã ta thÊy lîi nhuËn cña doanh nghiÖp cã ý nghÜa rÊt quan träng, chØ cã qua ph©n tÝch míi ®Ò ra ®-îc c¸c biÖn ph¸p nh»m kh«ng ngõng n©ng cao lîi nhuËn cho doanh nghiÖp. 2. C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ lîi nhuËn doanh nghiÖp. 2.1. Møc lîi nhuËn tuyÖt ®èi. Lµ tæng sè lîi nhuËn ®· thùc hiÖn ®-îc hoÆc sÏ thùc hiÖn ®-îc trong mét thêi kú nµo ( th-êng lµ 1 n¨m). Nã chÝnh lµ phÇn thu nhËp thuÇn tuý cßn l¹i sau khi ®· nép thuÕ cho Nhµ n-íc. Lîi nhuËn tuyÖt ®èi phô thuéc vµo tæng doanh thu, gi¸ thµnh vµ thuÕ ph¶i nép. Tæng lîi nhuËn cña doanh nghiÖp ®-îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: Lîi nhuËn = Trong ®ã: LN: Lµ tæng sè lîi nhuËn DTi: Doanh thu cña s¶n phÈm Ztbi: Gi¸ thµnh toµn bé cña s¶n phÈm i Thi: ThuÕ doanh thu cña s¶n phÈm i I : Sè lo¹i s¶n phÈm ChØ tiªu nµy cho ta biÕt tæng lîi nhuËn ®¹t ®-îc hoÆc cã kh¶ n¨ng ®¹t ®-îc trong mét thêi kú nµo ®ã cña doanh nghiÖp. Lîi nhuËn tuyÖt ®èi ph¶n ¸nh tæng hîp mäi mÆt s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, ph¶n ¸nh t×nh h×nh s¶n xuÊt, tiªu thô mÆt hµng cña doanh nghiÖp. Tuy nhiªn chØ tiªu nµy chØ ph¶n ¸nh ®-îc vÒ quy m« to hay nhá cña lîi nhuËn ®¹t ®-îc trong kú mµ kh«ng thÓ dïng ®Ó so s¸nh chÊt l-îng s¶n xuÊt kinh doanh vµ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. Bëi chØ tiªu nµy kh«ng chØ chÞu sù t¸c ®éng cña b¶n th©n chÊt l-îng c«ng t¸c cña doanh nghiÖp mµ cßn chÞu sù ¶nh h-ëng bëi quy m« s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp. Tøc lµ ch-a nãi râ ®-îc Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 mèi quan hÖ gi÷a lîi nhuËn vµ c¸c chi phÝ bá ra. V× vËy ®Ó ®¸nh gi¸ ®-îc hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ta ph¶i ®i vµo ph©n tÝch c¸c chØ tiªu lîi nhuËn t-¬ng ®èi. 2.2. Tû suÊt lîi nhuËn t-¬ng ®èi. Lµ tû lÖ phÇn tr¨m so s¸nh gi÷a tæng lîi nhuËn ®· thùc hiÖn ®-îc hoÆc sÏ thùc hiÖn ®-îc víi tæng vèn kinh doanh, tæng doanh thu tiªu thô vµ tæng gi¸ thµnh toµn bé. 2.2.1. Tû suÊt lîi nhuËn trªn doanh thu. Lµ tû lÖ gi÷a tæng lîi nhuËn thu ®-îc vµ toµn bé doanh thu mµ doanh nghiÖp thu ®-îc. Tû suÊt lîi nhuËn trªn doanh thu= ChØ tiªu nµy cho biÕt kÕt cÊu cña lîi nhuËn trong doanh thu b¸n hµng hay møc l·i trong gi¸ b¸n ®¬n vÞ s¶n phÈm. Qua ®ã biÕt ®-îc hµm l-îng lîi nhuËn trong mçi s¶n phÈm cao hay thÊp. 2.2.2. Tû suÊt lîi nhuËn trªn gi¸ thµnh toµn bé: Lµ tû lÖ phÇn tr¨m gi÷a tæng lîi nhuËn thu ®-îc vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm hµng ho¸, dÞch vô tiªu thô trong n¨m. Tû suÊt lîi nhuËn/ gi¸ thµnh toµn bé = ChØ tiªu nµy cho biÕt 1 ®ång chi phÝ bá ra thu ®-îc bao nhiªu ®ång lîi nhuËn. Trong tr-êng hîp kh«ng cã sù biÕn ®éng vÒ gi¸ c¶ vµ c¬ cÊu mÆt hµng s¶n phÈm tiªu thô th× chØ tiªu nµy phô thuéc hoµn toµn vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm hµng ho¸. Nã cho biÕt t×nh h×nh thøc hiÖn kÕ ho¹ch h¹ gi¸ thµnh vµ møc ®é tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt. 2.2.3. Tû suÊt lîi nhuËn trªn vèn. Lµ tû lÖ phÇn tr¨m gi÷a tæng lîi nhuËn thu ®-îc vµ toµn bé sè vèn doanh nghiÖp bá ra. Tû suÊt lîi nhuËn/ vèn= Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ChØ tiªu nµy cho biÕt cø mét ®ång vèn bá ra sau mét thêi kú nhÊt ®Þnh thu ®-îc bao nhiªu ®ång lîi nhuËn. Nã cho biÕt ®-îc hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh, vèn l-u ®éng ®-a vµo s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp. Tõ ®ã nã cho phÐp ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp kh¸c nhau vÒ quy m« s¶n xuÊt. C¸c chØ tiªu biÓu hiÖn lîi nhuËn cña doanh nghiÖp cµng lín chøng tá hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, hiÖu qu¶ sö dông vèn cña doanh nghiÖp cµng lín. V× vËy doanh nghiÖp cÇn ph¶i t×m mäi biÖn ph¸p ®Ó kh«ng ngõng tiÕt kiÖm hoa phÝ lao ®éng sèng vµ lao ®éng qu¸ khø, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, ®ång thêi ®Èy m¹nh viÖc hoµn thµnh vµ hoµn thµnh v-ît møc kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh ®· ®Ò ra, ®¶m b¶o chÊt l-îng s¶n phÈm, më réng kinh doanh c¸c lo¹i h×nh kh¸c ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. Môc ®Ých ta x©y dùng lîi nhuËn tuyÖt ®èi lµ ®Ó so s¸nh, ®¸nh gi¸ c¸c lo¹i s¶n phÈm kh¸c nhau. tõ ®ã lµm c¬ së lùa chän lo¹i s¶n phÈm s¶n xuÊt tèi -u. 3. C¸c nh©n tè ¶nh h-ëng ®Õn lîi nhuËn vµ ph-¬ng h-íng n©ng cao lîi nhuËn doanh nghiÖp. N©ng cao lîi nhuËn lµ nhiÖm vô quan träng nhÊt cña tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp. ®Ó t×m ra c¸c biÖn ph¸p t¨ng lîi nhuËn th× ta ph¶i ®i s©u ph©n tÝch c¸c nh©n tè ¶nh h-ëng ®Õn lîi nhuËn. Tõ ®ã gióp cho doanh nghiÖp cã thÓ khai th¸c triÖt ®Ó kh¶ n¨ng tiÒm tµng cña doanh nghiÖp, gãp phÇn n©ng cao lîi nhuËn. Tõ c«ng thøc x¸c ®Þnh tæng lîi nhuËn: LN= Ta thÊy lîi nhuËn cã mèi quan hÖ tû lÖ thuËn víi doanh thu tiªu thô vµ tû lÖ nghÝch víi chØ tiªu gi¸ thµnh toµn bé vµ thuÕ. MÆt kh¸c lîi nhuËn lµ chØ tiªu tæng hîp, nãi lªn kÕt qu¶ cuèi cïng cña s¶n xuÊt kinh doanh, mäi ho¹t ®éng diÔn ra trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ®Òu ¶nh h-ëng ®Õn lîi nhuËn, cã nh÷ng nh©n tè thuéc vÒ chñ quan, cã nh©n tè thuéc kh¸ch quan: 3.1. Nhãm nh©n tè chñ quan: §©y lµ nh÷ng nh©n tè thuéc ph¹m vi cña doanh nghiÖp. Nhãm nh©n tè nµy cã t¸c dông tÝch cùc hay tiªu cùc ®Õn lîi nhuËn ®Òu do c¸c ho¹t ®éng chñ quan cña Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 doanh nghiÖp. Do ®ã c¸c doanh nghiÖp ph¶i quan t©m, nghiªn cøu vµ ph©n tÝch chÝnh x¸c ¶nh h-ëng cña tõng nh©n tè ®Õn kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp m×nh, ®ång thêi lµm c¬ së cho viÖc lËp kÕ ho¹ch cho n¨m sau. ®©y còng lµ h-íng chÝnh ®Ó cã thÓ t×m biÖn ph¸p ph¸t huy nh÷ng nh©n tè lµm t¨ng lîi nhuËn vµ h¹n chÕ c¸c nh©n tè lµm gi¶m lîi nhuËn. Th«ng qua nhãm nh©n tè nµy ta cã thÓ biÕt ®-îc ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp gi÷a c¸c n¨m, biÕt ®-îc møc ®é cè g¾ng cña doanh nghiÖp trong viÖc phÊn ®Êu hoµn thµnh kÕ ho¹ch. 3.1.1. ¶nh h-ëng cña nh©n tè khèi l-îng s¶n phÈm s¶n xuÊt vµ tiªu thô: ®©y lµ nh©n tè cã quan hÖ tû lÖ thuËn víi lîi nhuËn, trong ®iÒu kiÖn c¸c nh©n tè kh¸c kh«ng ®æi th× viÖc t¨ng khèi l-îng s¶n phÈm tiªu thô sÏ lµm t¨ng lîi nhuËn. ¶nh h-ëng cña nh©n tè nµy ®Õn lîi nhuËn ®-îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: trong ®ã: Q1: khèi l-îng s¶n phÈm tiªu thô kú ph©n tÝch Qo: Khèi l-îng s¶n phÈm tiªu thô kú gèc go: Gi¸ b¸n s¶n phÈm tiªu thô n¨m tr-íc Tpo = §©y lµ nh©n tè quan träng nhÊt, ph¶n ¶nh chÊt l-îng cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. ViÖc phËn tÝch mét c¸ch chÝnh x¸c ¶nh h-ëng cña nh©n tè nµy ®Ó t×m biÖn ph¸p t¨ng lîi nhuËn lµ h-íng c¬ b¶n vµ ®óng ®¾n, mang tÝnh chÊt tÝch cùc nhÊt. Trong kú ®Ó khèi l-îng s¶n phÈm t¨ng lªn th× ®ßi hái khèi l-îng s¶n phÈm s¶n xuÊt trong kú còng ph¶i t¨ng. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 §Ó t¨ng khèi l-îng s¶n phÈm s¶n xuÊt ra trong kú th× doanh nghiÖp ph¶i khai th¸c vµ tËn dông triÖt ®Ó c¸c n¨ng lùc, tiÒm n¨ng cña m×nh. C¶i tiÕn kü thuËt, m¸y mãc thiÕt bÞ ®-a vµo s¶n xuÊt, thùc hiÖn tèt c«ng t¸c phôc vô s¶n xuÊt vµ ®êi sèng cña ng-êi lao ®éng. N©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n vµ tay nghÒ cho c¸n bé c«ng nh©n viªn phï hîp víi m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn ®¹i vµ kü thuËt tiªn tiÕn. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng s¶n phÈm hµng ho¸ s¶n xuÊt ra lµ ®Ó b¸n. chÝnh v× vËy doanh nghiÖp muèn b¸n ®-îc nhiÕu s¶n phÈm ®Ó t¨ng lîi nhuËn th× tr-íc hÕt s¶n phÈm ®em b¸n ph¶i ®¶m b¶o vÒ chÊt l-îng, mÉu m· ®¸p øng nhu cÇu ng-êi tiªu dïng. Ph¶i bè trÝ m¹ng l-íi tiªu thô hîp lý, cã c¸c chÝnh s¸ch vµ chiÕn l-îc b¸n hµng nh-: qu¶ng c¸o vµ yÓm trî b¸n hµng… Mét yÕu tè quyÕt ®Þnh viÖc tiªu thô s¶n phÈm ®ã lµ thÞ tr-êng. Doanh nghiÖp ph¶i t¹o cho m×nh cã ®-îc mét thÞ tr-êng tiªu thô réng lín, æn ®Þnh, l©u dµi. Doanh nghiÖp ph¶i lu«n t×m kiÕm thÞ tr-êng tiªu thô míi cho m×nh. 3.1.2. ¶nh h-ëng cña nh©n tè kÕt cÊu s¶n phÈm. Lîi nhuËn cña doanh nghiÖp ®-îc h×nh thµnh tõ nhiÒu lo¹i h×nh kinh doanh mÆt hµng kh¸c nhau. viÖc thay ®æi lo¹i h×nh s¶n xuÊt kinh doanh vµ kÕt cÊu s¶n phÈm theo ph-¬ng h-íng t¨ng s¶n l-îng s¶n phÈm cã tû lÖ lîi nhuËn ®ang ®-îc -a chuéng trªn thÞ tr-êng sÏ lµm cho lîi nhuËn cña doanh nghiÖp t¨ng lªn. ¶nh h-ëng cña nh©n tè nµy ®Õn lîi nhuËn ®-îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: trong ®ã: tp1- tpo: Lµ chªnh lÖch tû lÖ lîi nhuËn kú ph©n tÝch so víi kú b¸o c¸o tp1= tû lÖ lîi nhuËn n¨m tr-íc = 3.1.3. ¶nh h-ëng cña gi¸ thµnh s¶n xuÊt ®Õn lîi nhuËn. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Gi¸ thµnh mét ®¬n vÞ s¶n phÈm nhÊt ®Þnh phô thuéc vµo n¨ng suÊt lao ®éng cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ra s¶n phÈm, võa phô thuéc vµo “®Çu vµo” cña c¸c yÕu tè s¶n xuÊt. Gi¸ thµnh s¶n xuÊt cã vai trß quyÕt ®Þnh ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ. Do ®ã, trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng, viÖc tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt ®Ó h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ yªu cÇu thiÕt thùc cña mäi chñ thÓ s¶n xuÊt kinh doanh ®Òu ph¶i quan t©m. Gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ mét chØ tiªu tæng hîp ph¶n ¸nh chÊt l-îng c«ng t¸c cña c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Nã ®-îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: Trong ®ã: Qtt: Lµ khèi l-îng s¶n phÈm tiªu thô trong kú Q®: Lµ khèi l-îng s¶n phÈm tån ®Çu kú Zo: Gi¸ thµnh ®¬n vÞ s¶n phÈm n¨m tr-íc Hz: Tû lÖ h¹ gi¸ thµnh Hz = H¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm ®-îc coi lµ con ®-êng ng¾n nhÊt ®Ó t¨ng lîi nhuËn. Muèn h¹ ®-îc gi¸ thµnh s¶n phÈm ph¶i thùc hiÖn ®ång bé nhiÒu biÖn ph¸p kh¸c nhau lµm gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt cô thÓ lµ: TiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu, tiÕt kiÖm chi phÝ tiÕn l-¬ng, chi phÝ cè ®Þnh trong gi¸ thµnh… H¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ mét nhiÖm vô quan träng cña qu¶n lý kinh tÕ trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. H¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ c¬ së ®Ó t¨ng lîi nhuËn, lµ nguån gèc ®Ó t¸i s¶n xuÊt më réng vµ n©ng cao c¬ së vËt chÊt cña doanh nghiÖp, n©ng cao ®êi sèng cña ng-êi lao ®éng. 3.2. Nhãm nh©n tè kh¸ch quan: Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 §©y lµ nh÷ng nh©n tè ¶nh h-ëng ®Õn lîi nhuËn cña doanh nghiÖp kh«ng phô thuéc vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp . nh-ng viÖc x¸c ®Þnh ¶nh h-ëng cña c¸c nh©n tè nµy ®Õn lîi nhuËn sÏ cã ¶nh h-ëng tÝch cùc cho c¸c doanh nghiÖp. Do ®ã viÖc x¸c ®Þnh c¸c chØ tiªu gi¸ c¶, c¸c chÝnh s¸ch cña Nhµ n-íc ph¶i ®¶m b¶o mèi quan hÖ gi÷a tÝch luü vµ tiªu dïng trong néi bé doanh nghiÖp, trong toµn ngµnh vµ trong toµn x· héi. 3.2.1. ¶nh h-ëng cña gi¸ b¸n s¶n phÈm. Gi¸ b¸n ®¬n vÞ s¶n phÈm lµ nh©n tè kh¸ch quan quan träng cã ¶nh h-ëng lín ®Õn lîi nhuËn. Trong ®iÒu kiÖn c¸c nh©n tè kh¸c kh«ng thay ®æi, th× gi¸ c¶ thay ®æi sÏ lµm cho lîi nhuËn thay ®æi theo tû lÖ thuËn. ¶nh h-ëng cña nh©n tè nµy ®-îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: Trong ®ã: Qtt1: Khèi l-îng s¶n phÈm tiªu thô n¨m kÕ ho¹ch Go: Gi¸ b¸n n¨m tr-íc Hg: Tû lÖ t¨ng (gi¶m) gi¸ b¸n kú ph©n tÝch so víi kú tr-íc Tho: Tû suÊt thuÕ n¨m tr-íc Trong c¬ chÕ thÞ tr-êng th× gi¸ b¸n phô thuéc vµo chÊt l-îng s¶n phÈm b¸n ra vµ quan hÖ cung – cÇu. Lµ nhµ s¶n xuÊt ai còng muèn b¸n gi¸ cao vµ ng-êi tiªu dïng ai còng muèn mua gi¸ rÎ. Do ®ã gi¸ b¸n ®-îc h×nh thµnh do sù mÆc c¶, tho¶ thuËn gi÷a ng-êi mua vµ ng-êi b¸n ®Ó 2 bªn cïng cã lîi. 3.2.2. ¶nh h-ëng cña c¸c chÝnh s¸ch cña Nhµ n-íc: a) ¶nh h-ëng cña tû suÊt thuÕ: ThuÕ lµ mét kho¶n tÝch luü cña Nhµ n-íc cã tÝnh chÊt b¾t buéc ®èi víi c¸c tæ chøc kinh tÕ, c¸c c¸ nh©n. th«ng qua thuÕ ®Ó h×nh thµnh quò tµi chÝnh tËp chung ®¸p øng môc tiªu chi tiªu chung cña x· héi vµ thùc hiÖn t¸i s¶n xuÊt trong ph¹m vi Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 toµn bé nÒn kinh tÕ. Mäi doanh nghiÖp ®Òu b×nh ®¼ng vÒ thuÕ tr-íc ph¸p luËt. ChØ cã ¸p dông thèng nhÊt chÝnh s¸ch thuÕ ®èi víi doanh nghiÖp míi t¹o ®iÒu kiÖn vµ m«i tr-êng thuËn lîi thóc ®Çy h¹ch to¸n kinh doanh, tiÕt kiÖm chi phÝ, n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ, n©ng cao lîi nhuËn, c¹nh tranh lµnh m¹nh víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c. ¶nh h-ëng cña tû suÊt thuÕ ®Õn lîi nhuËn ®-îc x¸c ®Þnh b»ng c«ng thøc sau: Trong ®ã: Qtt1: Khèi l-îng s¶n phÈm tiªu thô kú ph©n tÝch g1: Gi¸ b¸n kú ph©n tÝch Th1: Tû suÊt thuÕ kú ph©n tÝch Tho: Tû suÊt thuÕ kú gèc ThuÕ ®-îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së møc thuÕ suÊt do Nhµ n-íc quy ®Þnh ë tõng thêi kú cho tõng lo¹i s¶n phÈm, tõng mÆt hµng. Tuy møc thuÕ suÊt cña mçi lo¹i hµng ho¸ kh¸c nhau nh-ng thuÕ suÊt thay ®æi sÏ ¶nh h-ëng ®Õn lîi nhuËn cña doanh nghiÖp. b) Héi nhËp khu vùc vµ quèc tÕ ( nhËp khÈu). Tõ khi nÒn kinh tÕ cña n-íc ta chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng th× Nhµ n-íc lu«n cã chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ xuÊt khÈu c¸c mÆt hµng cña m×nh vµ nhËp khÈu m¸y mãc thiÕt bÞ, nguyªn nhiªn vËt liÖu trong n-íc kh«ng cã hoÆc hiÕm. Tõ ®ã khuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp ph¸t triÓn gãp phÇn ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ cña ®Êt n-íc, héi nhËp víi nÒn kinh tÕ trong khu vùc vµ Quèc tÕ. HiÖn nay,viÖc nhËp khÈu ®-îc h¹n chÕ ®Ó khai th¸c, sö dông triÖt ®Ó tµi nguyªn thiªn nhiªn, n¨ng lùc néi bé, ph¸t huy kh¶ n¨ng ph¸t minh, s¸ng t¹o cña nguån nh©n lùc trong n-íc ®Ó tõ ®ã t¨ng doanh thu, t¨ng lîi nhuËn cho doanh nghiÖp, cho nÒn kinh tÕ quèc d©n. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn II §Æc ®iÓm t×nh h×nh chung cña xÝ nghiÖp XÝ nghiÖp s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng Hµm Rång - Thanh Ho¸ lµ xÝ nghiÖp trùc thuéc C«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh kü thuËt ®« thÞ Thanh Ho¸, c¬ së cña xÝ nghiÖp ®Æt t¹i: Sè 4 - §-êng TrÇn H-ng §¹o - Ph-êng Hµm Rång - thµnh phè Thanh Ho¸. 1. LÞch sö h×nh thµnh cña xÝ nghiÖp. C«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh kü thuËt ®« thÞ Thanh Ho¸ lµ doanh nghiÖp Nhµ n-íc thuéc Së X©y dùng Thanh Ho¸ ®-îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 1433TC/UBTB ngµy 21 th¸ng 11 n¨m 1992 cña UBND tØnh Thanh Ho¸, C«ng ty cã nhiÖm vô tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh c¸c ngµnh nghÒ sau: - X©y dùng c«ng tr×nh d©n dông, c«ng nghiÖp vµ c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt ®« thÞ. - X©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng. - X©y dùng c«ng tr×nh thuû lîi. - X©y dùng ®-êng d©y vµ tr¹m biÕn thÕ ®iÖn ®Õn 35KW. Thùc hiÖn chñ tr-¬ng cña §¶ng vµ Nhµ n-íc vÒ viÖc s¾p xÕp vµ ®æi míi doanh nghiÖp Nhµ n-íc, ngµy 26 th¸ng 7 n¨m 2000 UBND tØnh ra quyÕt ®Þnh sè 1831/Q§ - UB s¸t nhËp C«ng ty vËt liÖu x©y dùng Thanh Ho¸ vµo C«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh kü thuËt ®« thÞ Thanh Ho¸. Sau ®ã, ngµy 22 th¸ng 9 n¨m 2000 Gi¸m ®èc Së x©y dùng Thanh Ho¸ ®· ra quyÕt ®Þnh sã 348/TC - XD thµnh lËp "xÝ nghiÖp s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng Hµm Rång - Thanh Ho¸" trùc thuéc C«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh kü thuËt ®« thÞ Thanh Ho¸, trªn c¬ së sè lao ®éng, MMTB, nhµ x-ëng s¶n xuÊt, vËt liÖu tiÒn vèn vµ c¸c ngµnh nghÒ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty vËt liÖu x©y dùng Thanh Ho¸ tr-íc ®©y. Theo ph©n cÊp cña C«ng ty, xÝ nghiÖp ®-îc chñ ®éng ký kÕt c¸c hîp ®ång kinh doanh, ®-îc h¹ch to¸n ®Õn l·i, tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ toµn bé c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, xÝ nghiÖp ph¶i b¶o tån vµ ph¸t triÓn nguån vèn ®-îc giao, Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ®¶m b¶o c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch ®èi víi ng-êi lao ®éng, trÝch nép c¸c kho¶n cho Nhµ n-íc vµ C«ng ty theo quy ®Þnh. XÝ nghiÖp lµ ®¬n vÞ cã t- c¸ch ph¸p nh©n vµ cã con dÊu riªng ®Ó giao dÞch. 2. NhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh cña xÝ nghiÖp. XÝ nghiÖp s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng Hµm Rång - Thanh Ho¸ chi phÝ nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh c¸c ngµnh nghÒ theo môc tiªu, nhiÖm vô cña C«ng ty giao cô thÓ lµ: - Tæ chøc s¶n xuÊt g¹ch Bock (g¹ch l¸t). - Tæ chøc khai th¸c kinh doanh c¸t - Kinh doanh than - Bèc xÕp hµng ho¸ qua c¶ng Hµm Rång. Ngoµi ra xÝ nghiÖp cßn thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc nh- thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh theo nhiÖm vô cña C«ng ty giao. 3. C¬ cÊu tæ chøc vµ quy m« s¶n xuÊt kinh doanh cña xÝ nghiÖp. a. C¬ cÊu tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh. §Ó thùc hiÖn nhiÖm vô, xÝ nghiÖp ®· thµnh lËp ra 4 ®éi s¶n xuÊt kinh doanh. - §éi s¶n xuÊt g¹ch B«ck: 13 ng-êi - §éi khai th¸c c¸t vµ vËn t¶i: 22 ng-êi - §éi tr-ëng: 1ng-êi - Nh©n viªn thèng kª vµ b¸n c¸t: 1ng-êi + Tæ söa ch÷a c¬ khÝ: 3 ng-êi + Tæ vËn t¶i thuû bé: 5ng-êi. + Tæ khai th¸c: 12 ng-êi lµm nhiÖm vô: tæ chøc khai th¸c c¸t, mét phÇn dïng ®Ó s¶n xuÊt g¹ch Bl«ck, cßn l¹i lµ bµn, söa ch÷a m¸y mãc thiÕt bÞ, dông cô vµ vËn t¶i hµng ho¸ cho xÝ nghiÖp vµ cho kh¸ch hµng khi cã nhu cÇu. - Tr¹m kinh doanh dÞch vô: 10 ng-êi Lµm nhiÖm vô: kinh doanh than, bµn c¸t, bµn g¹ch Bl«ck. - §éi xÕp dë hµng ho¸: 43 ng-êi. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lµm nhiÖm vô: tæ chøc bèc xÕp hµng ho¸ qua c¶ng Hµm Rång, vµ n¹o vÐt bÕn b·i, bÕn than, bÕn c¸t. b. Quy m« s¶n xuÊt: - HiÖn nay s¶n phÈm chÝnh cña xÝ nghiÖp lµ g¹ch Bl«ck: G¹ch Bl«ck ®-îc s¶n xuÊt b»ng nwax c¬ giíi, nöa thñ c«ng, c«ng suÊt d©y chuyÒn c«ng nghÖ ®¹t 90.000 viªn/n¨m. Quy tr×nh s¶n xuÊt g¹ch Bl«ck gåm cã c¸c c«ng ®o¹n sau: Nguyªn liÖu: - N-íc M¸y trén - §¸ OS M¸y t¹o h×nh M¸y nÌn S¶n phÈm - C¸t vµng - Xi m¨ng - Bè trÝ lao ®éng vµo d©y truyÒn s¶n xuÊt. - Bét ®¸ vµ bét ®¸ ®-îc trén qua m¸y trén riªng, dïng ®Ó phñ lªn bÒ mÆt cña g¹ch tr-íc khi nÐn. - T¸c dông cña g¹ch Bl«ck: g¹ch bl«ck lµ lo¹i g¹ch l¸t dïng ®Ó l¸t vØa hÌ, s©n c«ng së, khu vui ch¬i, gi¶i trÝ... RÊt ®Ñp vµ bÒn, kh«ng tr¬n v× nã chèng ®-îc rªu mäc, s¶n phÈm g¹ch bl«ck cña xÝ nghiÖp gåm cã hai lo¹i mÉu m·. Lo¹i 1: cã chiÒu dµi 25cm, chiÒu réng 10cm vµ chiÒu cao 5cm Lo¹i 2: bµn kÝnh 12,5 cm, chiÒu cao 5cm. Bè trÝ lao ®éng: + M¸y trén : 3 ng-êi + M¸y t¹o h×nh: 2 ng-êi + M¸y Ðp : 2 ng-êi + Ra g¹ch, xÕp: 3ng-êi + Trén bét ®æ : 2 ng-êi 4. Trang thiÕt bÞ vµ c«ng nghÖ s¶n xuÊt cña xÝ nghiÖp. T×nh h×nh tµi s¶n cè ®Þnh cña xÝ nghiÖp ®Õn hÕt n¨m 2001 nh- sau:
- Xem thêm -