Tài liệu Công ty vt vd và chế biến lương thực vĩnh hà

  • Số trang: 102 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 56 |
  • Lượt tải: 0
quangtran

Đã đăng 3721 tài liệu

Mô tả:

B¸o c¸o tæng hîp trÇn v¨n tr−êng Lêi më ®Çu X· héi cµng ph¸t triÓn th× ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh cµng gi÷ vai trß quan träng, nã quyÕt ®Þnh sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña x· héi. C«ng t¸c nghiªn cøu, ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ c¸c mÆt cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ kinh doanh v× thÕ mµ ngµy cµng ®−îc quan t©m trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt. Th«ng qua ph©n tÝch c¸c ho¹t ®éng kinh doanh mét c¸ch toµn diÖn sÏ gióp cho C«ng ty ®¸nh gi¸ ®Çy ®ñ vµ s©u s¾c c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ cña m×nh, t×m ra c¸c mÆt m¹nh vµ mÆt yÕu trong c«ng t¸c qu¶n lý cña C«ng ty. MÆt kh¸c qua ph©n tÝch kinh doanh sÏ gióp cho c¸c C«ng ty t×m ra c¸c biÖn ph¸p t¨ng c−êng c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ vµ qu¶n lý C«ng ty nh»m huy ®éng mäi kh¶ n¨ng tiÒm tµng vÒ tiÒn vèn, lao ®éng, ®Êt ®ai... cña C«ng ty vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. §−îc sù h−íng dÉn cña c« T« ThÞ Ph−îng vµ sù gióp ®ì cña Ban gi¸m ®èc vµ c¸c phßng ban trong C«ng ty VT, XD vµ chÕ biÕn l−¬ng thùc VÜnh Hµ em ®· cè g¾ng hoµn thµnh b¸o c¸o thùc tËp tæng hîp cña m×nh. Qua B¸o c¸o nµy, em ®· cã ®−îc c¸i nh×n tæng quan vÒ c¸c mÆt cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. §iÒu nµy gióp em cã ®Þnh h−íng ®óng ®¾n trong viÖc lùa chän “Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp” cña m×nh. Song, do thêi gian thùc tËp cßn h¹n chÕ nªn em ch−a thÓ ®i s©u vµo ph©n tÝch tõng vÊn ®Ò cô thÓ cña C«ng ty. §ång thêi, kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng sai sãt trong bµi b¸o c¸o cña m×nh, em rÊt mong nhËn ®−îc sù ®ãng gãp cña ThÇy C«. Hµ Néi 03/2003 Sinh viªn TrÇn V¨n Tr−êng qtkd9-hn khoa kinh tÕ ph¸p chÕ 1 B¸o c¸o tæng hîp trÇn v¨n tr−êng PhÇn I Kh¸i qu¸t vÒ c«ng ty vËn t¶i, x©y dùng vµ chÕ biÕn l−¬ng thùc VÜnh hµ I. Giíi thiÖu chung vÒ c«ng ty C«ng ty VËn t¶i, X©y dùng vµ ChÕ biÕn l−¬ng thùc VÜnh Hµ lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n−íc thuéc Tæng C«ng ty L−¬ng thùc MiÒn B¾c do Bé N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n thµnh lËp Trô së cña C«ng ty : sè 9A VÜnh Tuy - QuËn Hai Bµ Tr−ng - Hµ Néi. C«ng ty ®−îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh thµnh lËp doanh nghiÖp Nhµ n−íc sè 44/NN/TCCB-Q§ ngµy 18/01/1993 cña Bé N«ng nghiÖp vµ C«ng nghÖ thùc phÈm. Sè ®¨ng ký kinh doanh : 105865 víi ngµnh nghÒ kinh doanh khi thµnh lËp lµ: VËn t¶i hµng ho¸ Th−¬ng nghiÖp b¸n bu«n b¸n lÎ C«ng nghiÖp s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng II. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty C«ng ty VËn t¶i, X©y dùng vµ ChÕ biÕn l−¬ng thùc VÜnh Hµ lµ mét trong sè 35 c«ng ty thµnh viªn cña Tæng c«ng ty l−¬ng thùc miÒn B¾c. C«ng ty cã ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn lµ 200 ng−êi, víi tæng sè l−îng vèn c«ng ty ®ang sö dông lµ 15.37 tû ®ång. NÕu xÐt vÒ tæng l−îng vèn vµ quy m« nh©n c«ng trong c«ng ty th× quy m« ho¹t ®éng cña c«ng ty lµ ë møc trung b×nh so víi c¸c thµnh viªn kh¸c trong Tæng c«ng ty l−¬ng thùc MiÒn B¾c. TiÒn th©n cña c«ng ty VËn t¶i, X©y dùng vµ ChÕ biÕn l−¬ng thùc VÜnh Hµ lµ xÝ nghiÖp vËn t¶i V73, ®−îc thµnh lËp tõ ngµy 30/10/1973 theo quÕt ®Þnh sè 353-LTTCCB/Q§. Tõ ®ã ®Õn nay c«ng ty ®· tr¶i qua c¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn nh− sau: Giai ®o¹n tõ 1973- 1986 : C«ng ty ho¹t ®éng theo c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch cña Nhµ n−íc ®−a xuèng, víi nhiÖm vô chñ yÕu lµ vËn chuyÓn l−¬ng thùc cho c¸c tØnh miÒn nói vµ gi¶i quyÕt c¸c nhu cÇu vÒ l−¬ng thùc ®ét xuÊt t¹i Hµ Néi. qtkd9-hn khoa kinh tÕ ph¸p chÕ 2 B¸o c¸o tæng hîp trÇn v¨n tr−êng Giai ®o¹n 1986 -1988: C«ng ty tiÕp tôc ho¹t ®éng trªn lÜnh vùc vËn chuyÓn l−¬ng thùc, b−íc ®Çu lµm quen víi viÖc tù ho¹t ®éng kinh doanh vµ khai th¸c ®Þa bµn ho¹t ®éng trªn toµn quèc. §©y lµ giai ®o¹n cã nhiÒu chuyÓn biÕn tÝch cùc trong ho¹t ®éng cña C«ng ty tõ chç ®−îc Nhµ n−íc bao cÊp toµn bé sang ho¹t ®éng theo c¬ chÕ tù h¹ch to¸n kinh doanh . Giai ®o¹n tõ 1988- 1990: C«ng ty tiÕp tôc thùc hiÖn nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh, vËn t¶i hµng ho¸ ®«ng thêi tiÕn hµnh kinh doanh c¸c mÆt hµng l−¬ng thùc trªn thÞ tr−êng, chñ yÕu lµ kinh doanh mÆt hµng g¹o c¸c lo¹i. N¨m 1991 xÝ nghiÖp quyÕt ®Þnh më thªm x−ëng s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng. Trong thêi kú ®Çu x−ëng lµm ¨n hiÖu qu¶, gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm cho nhiÒu lao ®éng. Nh−ng sau ®ã hµng n−íc ngoµi trµn vµo, hµng xÝ nghiÖp kh«ng c¹nh tranh ®−îc do kü thuËt l¹c hËu. §Õn ngµy 8/01/1993 Bé N«ng nghiÖp vµ C«ng nghiÖp thùc phÈm ®· ra quyÕt ®Þnh sè 44NN/TCCB- quyÕt ®Þnh thµnh lËp C«ng ty VËn t¶i, X©y dùng vµ chÕ biÕn l−¬ng thùc VÜnh Hµ §Õn n¨m 1995 C«ng ty më thªm x−ëng s¶n xuÊt bia, x−ëng nµy ho¹t ®«ng rÊt hiÖu qu¶ N¨m 1997 do viÖc s¸t nhËp víi C«ng ty vËt t− bao b× ®· lµm d− thõa lùc l−îng lao ®éng vµ cïng víi viÖc xem xÐt nhu cÇu thÞ tr−êng C«ng ty ®· quyÕt ®Þnh më x−ëng s¶n xuÊt s÷a ®Ëu nµnh vµ x−ëng chÕ biÕn g¹o chÊt l−îng cao. Giai ®o¹n tõ 1997 ®Õn nay : ViÖc më r«ng quy m« ho¹t ®éng nµy gióp C«ng ty khai th¸c thªm ®−îc thÞ tr−êng vµ gióp C«ng ty gi¶i quyÕt ®−îc sè nh©n c«ng d«i d− trong qu¸ tr×nh s¾p xÕp l¹i c¬ cÊu tæ chøc nh©n sù cña C«ng ty. HiÖn nay, C«ng ty ®ang tiÕn hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trªn ba chñng lo¹i chÝnh lµ Bia h¬i, S÷a ®Ëu nµnh vµ G¹o c¸c lo¹i. ViÖc tËp trung vµo kinh doanh ba mÆt hµng chÝnh ®ã cña C«ng ty lµ phï hîp víi tr×nh ®é trang thiÕt bÞ phôc vô cho s¶n xuÊt vµ kh¶ n¨ng vÒ vèn hiÖn cã cña C«ng ty. qtkd9-hn khoa kinh tÕ ph¸p chÕ 3 B¸o c¸o tæng hîp trÇn v¨n tr−êng B¶ng 1: chñng lo¹i hµng ho¸ kinh doanh chñ yÕu cña C«ng ty VËn t¶i, X©y dùng vµ ChÕ biÕn l−¬ng thùc VÜnh Hµ Tªn hµng ho¸ Chñng lo¹i Nh·n hiÖu s¶n Tû träng trong doanh phÈm thu tiªu thô s¶n phÈm n¨m 2002 S÷a ®Ëu nµnh Hµng th«ng dông “S÷a ®Ëu nµnh 24% l−¬ng thùc” Bia h¬i Hµng th«ng dông “Bia l−¬ng thùc” G¹o c¸c lo¹i Hµng th«ng dông “G¹o C«ng 21% ty 55% l−¬ng thùc” (Nguån : b¸o c¸o vÒ t×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty trong n¨m 2002 ) IIi. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña c«ng ty 1. Chøc n¨ng: C«ng ty VËn t¶i, X©y dùng vµ chÕ biÕn l−¬ng thùc VÜnh Hµ lµ C«ng ty Nhµ n−íc cã chøc n¨ng s¶n xuÊt kinh doanh vµ cung øng cho thÞ tr−êng c¸c s¶n phÈm S÷a ®Ëu nµnh, Bia h¬i, G¹o c¸c lo¹i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu tiªu chuÈn do Nhµ n−íc ®Æt ra ®¸p øng thÞ tr−êng néi ®Þa, phôc vô xuÊt khÈu ®−îc ng−êi tiªu dïng chÊp nhËn. 2. NhiÖm vô: B×nh æn thÞ truêng cña c¸c C«ng ty Nhµ n−íc khi nÒn kinh tÕ chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ tr−êng. §Ó thùc hiÖn nhiÖm vô nµy, C«ng ty VËn t¶i, X©y dùng vµ ChÕ biÕn l−¬ng thùc VÜnh Hµ vµ c¸c ®¬n vÞ thuéc Tæng C«ng ty l−¬ng thùc MiÒn B¾c thùc hiÖn chÝnh s¸ch qu¶n lý thÞ tr−êng cña Nhµ n−íc nh− b×nh æn gi¸ c¶, qu¶n lý chÊt l−îng s¶n phÈm, chèng hµng gi¶, hµng nh¸i mÉu, thùc hiÖn hç trî c¸c C«ng ty ®Þa ph−¬ng vÒ nguyªn liÖu, tiªu thô s¶n phÈm trong nh÷ng lóc khã kh¨n. qtkd9-hn khoa kinh tÕ ph¸p chÕ 4 B¸o c¸o tæng hîp trÇn v¨n tr−êng Më réng, ph¸t triÓn thÞ tr−êng trong vµ ngoµi n−íc. Chó träng ph¸t triÓn mÆt hµng xuÊt khÈu qua ®ã më réng s¶n xuÊt t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho ng−êi lao ®éng, gãp phÇn æn ®Þnh x· héi. B¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn Nhµ n−íc giao, thùc hiÖn nghÜa vô ®ãng gãp vµo ng©n s¸ch Nhµ n−íc. IV. kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty trong thêi gian qua KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt king doanh cña C«ng ty trong thêi kú gÇn ®©y ®¹t ®−îc mét sè thµnh tùu ®¸ng kÓ nhê vµo nh÷ng nç lùc kh«ng ngõng nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh vµ chÊt l−îng s¶n phÈm; b¶ng sè liÖu tr×nh bµy d−íi ®©y cho thÊy c¸c t¸c ®éng tÝch cùc ®ã lªn viÖc t¨ng doanh thu, lîi nhuËn ®¹t ®−îc, c¶i thiÖn thu nhËp b×nh qu©n cña c«ng nh©n BiÓu 2: kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ChØ tiªu §VT 2000 2001 2002 Doanh thu TriÖu ®ång 68.000 70.000 73.100 Gi¸ trÞ xuÊt khÈu TriÖu USD 3,7827 4,1121 4,28 Nép ng©n s¸ch TriÖu ®ång 1325 1389 1416 L·i ®Ó l¹i TriÖu ®ång 1230 1267 1.310 TÊn 23000 30.300 40.000 S÷a 1000lÝt 260 320 350 Bia 1000lÝt 300 320 327 TÊn 2000 2200 2300 §¹i lý vËn t¶i TÊn/km 6.500.000 6.900.000 7.100.000 Thu nhËp b×nh qu©n 1000 ® 700 800 850 S¶n l−îng tiªu thô G¹o c¸c lo¹i Ph©n bãn mét c«ng nh©n qtkd9-hn khoa kinh tÕ ph¸p chÕ 5 B¸o c¸o tæng hîp trÇn v¨n tr−êng ( Nguån: B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty thêi kú 1998-2000) Qua b¶ng sè liÖu vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh vµ tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty VËn t¶i, X©y dùng vµ chÕ biÕn l−¬ng thùc VÜnh Hµ ®−îc tr×nh bµy ë trªn ®· chØ ra xu h−íng chung lµ c¸c s¶n phÈm chÝnh cña C«ng ty nh− bia h¬i s÷a ®Ëu nµnh vµ g¹o c¸c lo¹i ®Òu ®¹t møc tiªu thô t¨ng æn ®Þnh trªn thÞ tr−êng. ChÝnh v× vËy doanh thu b¸n hµng cña C«ng ty mçi n¨m mét t¨ng, n¨m 2001 t¨ng so víi n¨m 2000 lµ 3 tû ®ång ( tøc lµ t¨ng 4,3 % ), n¨m 2002 t¨ng 2100 triÖu ®ång víi n¨m 2001 ( t¨ng 3% ). Nh− vËy mÆc dï doang¾n h¹n thu t¨ng lªn nh−ng tèc ®é t¨ng n¨m 2002 so víi n¨m 2001 ch−a cao so víi tèc ®é n¨m 2001/2000, chøng tá mÆc dï tiªu thô hµng ho¸ t−¬ng ®èi æn ®Þnh nh−ng tèc ®é t¨ng ch−a cao, ch−a khai th¸c tèi ®a thÞ tr−êng. MÆt kh¸c ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp mét c¸ch chÝnh x¸c ta ph¶i c¨n cø vµo chØ tiªu lîi nhuËn. Víi chØ tiªu lîi nhuËn ta thÊy n¨m 2000 l·i ®Ó l¹i lµ 1230 triÖu, sang n¨m 2001 l·i t¨ng lªn 1267 triÖu (t¨ng 3% so víi n¨m 2000) vµ ®Õn n¨m 2002 còng l·i ®· t¨ng lªn 1310 triÖu ( t¨ng 3,5% so víi n¨m 2001) vµ n¨m 2002 còng lµ n¨m C«ng ty lµm ¨n hiÖu qu¶ nhÊt (l·i cao nhÊt ). NÕu xÐt chØ tiªu tû suÊt lîi nhuËn trªn doanh thu ta thÊy: Tû suÊt lîi nhuËn trªn doanh thu n¨m 2000 lµ 1,8%, sang n¨m 2001 tû suÊt nµy lµ : 1,78 % vµ n¨m 2002 lµ 1.79%. nh− vËy n¨m 2001, 2002 tû suÊt lîi nhuËn trªn doanh thu ®· gi¶m so víi n¨m 2000, chøng tá l·i trªn doanh thu ®· gi¶m ®i, chi phÝ vµ c¸c kho¶n kh¸c ®· t¨ng lªn. XÐt vÒ chØ tiªu khèi l−îng tiªu thô nh÷ng s¶n phÈm chÝnh: • G¹o lµ s¶n phÈm cã khèi l−îng tiªu thô m¹nh nhÊt hµng n¨m, nã lµ thÕ m¹nh cña C«ng ty. N¨m 2000 tiªu thô ®−îc 23000 tÊn, ®Õn n¨m 2001 ®· t¨ng lªn 30.300 tÊn (t¨ng 31% so víi n¨m 2000 ) vµ n¨m 2002 tiªu thô 40.000 tÊn (t¨ng 32% so víi n¨m 2001). ®©y lµ s¶n phÈm truyÒn thèng mang l¹i lîi nhuËn cao cho C«ng ty VËn t¶i, X©y dùng vµ chÕ biÕn l−¬ng thùc VÜnh Hµ víi khèi qtkd9-hn khoa kinh tÕ ph¸p chÕ 6 B¸o c¸o tæng hîp trÇn v¨n tr−êng l−îng tiªu thô s¶n phÈm kh¸ æn ®Þnh ®· gióp C«ng ty hoµn thµnh kÕ ho¹ch xuÊt khÈu g¹o, b×nh æn gi¸ g¹o cho khu vùc miÒn B¾c. • So víi g¹o, bia h¬i vµ s÷a ®Ëu nµnh cã khèi l−îng tiªu thô biÖn ®éng h¬n. n¨m 2000 tèc ®é t¨ng tr−ëng cã vÎ chËm l¹i so víi n¨m 1999 vµ n¨m 2000 nµy chØ ®¹t 260.000 lÝt s÷a vµ 300.000 lÝt bia. §Õn n¨m 2001 s¶n l−îng tiªu thô s÷a t¨ng lªn 23% vµ bia t¨ng lªn 6% so víi n¨m 2000. Sang n¨m 2002 s¶n l−îng tiªu thô s÷a t¨ng lªn 9% vµ bia t¨ng 2% so víi n¨m 2001. Tèc ®é t¨ng 2 mÆt hµng nµy nh×n chung kh«ng æn ®Þnh vµ cã xu h−íng chËm l¹i. §iÒu nµy mét phÇn do ngµnh n−íc gi¶i kh¸t ®ang gÆp khã kh¨n, mÆt kh¸c do c¹nh tranh gay g¾t trªn thÞ tr−êng n−íc gi¶i kh¸t néi ®Þa. Sù c¹nh tranh m¹nh mÏ cña c¸c C«ng ty n−íc gi¶i kh¸t quèc tÕ (c¸c C«ng ty liªn doanh, C«ng ty n−íc ngoµi ) lµ søc Ðp cho thÞ tr−êng n−íc gi¶i kh¸t néi ®Þa. Nã ®· lµm gi¶m thÞ phÇn ®èi víi s¶n phÈm s÷a ®Ëu nµnh vµ bia cña C«ng ty. MÆt kh¸c sù c¹nh tranh cña c¸c s¶n phÈm thay thÕ, gi÷a c¸c nh·n hiÖu s¶n phÈm ®ang lµ bµi to¸n ®Æt ra cho C«ng ty ph¶i lµm thÕ nµo ®Î t×m mäi biÖn ph¸p ®Èy m¹nh ho¹t ®éng tiªu thô, gi÷ v÷ng vµ ph¸t triÓn thÞ tr−êng. • VÒ mÆt hµng ph©n bãn. ®©y lµ mÆt hµng C«ng ty kh«ng trùc tiÕp s¶n xuÊt ra mµ chØ mang tÝnh chÊt th−¬ng m¹i vµ s¶n l−îng còng t¨ng lªn hµng n¨m, n¨m 2001 t¨ng 10% so víi n¨m 2000 vµ n¨m 2002 t¨ng so víi n¨m 2001 lµ 4,5%. • Cßn vÒ ®¹i lý vËn t¶i th× sè lÇn chu chuyÓn ®· t¨ng lªn qua c¸c n¨m vµ C«ng ty ngµy cµng nhËn ®−îc nhiÒu hîp ®ång vËn t¶i. • VÒ gi¸ trÞ xuÊt khÈu vÉn t¨ng ®Òu ®Æn hµng n¨m vµ ®Æc biÖt n¨m 2000,2001 ®· t¨ng cao so víi nh÷ng n¨m tr−íc ®ã. N¨m 2001 gi¸ trÞ xuÊt khÈu t¨ng 8,7% so víi n¨m 2000, ®Õn n¨m 2002 tèc ®é t¨ng gi¶m xuèng cßn 4% so víi n¨m 2001. qtkd9-hn khoa kinh tÕ ph¸p chÕ 7 B¸o c¸o tæng hîp • trÇn v¨n tr−êng ViÖc xuÊt khÈu cña C«ng ty phô thuéc vµo chØ tiªu cña Tæng C«ng ty l−¬ng thùc, song nã còng bÞ ¶nh h−ëng chi phèi bëi t×nh h×nh kinh tÕ – chÝnh trÞ cña c¸c n−íc trong khu vùc. NÕu nh− n¨m 1999 chÞu ¶nh h−ëng cña cuéc khñng ho¶ng vÒ kinh tÕ g¾n liÒn víi qu¸ tr×nh héi nhËp, c«ng nghiÖp ho¸ h−íng vÒ xuÊt khÈu bÞ c¹nh tranh gay g¾t, mµ ®èi thñ lín trong thÞ tr−êng xuÊt khÈu g¹o cña C«ng ty lµ Th¸i Lan. N¨m 2000, 2001 gi¸ trÞ xuÊt khÈu cña C«ng ty t¨ng rÊt cao vµ n¨m 2002 còng t¨ng nh−ng tèc ®é cßn c÷ng l¹i. Sù t¨ng nhanh vÒ gi¸ trÞ xuÊt khÈu ®· gãp phÇn quan träng vµo lîi nhuËn cña C«ng ty , gióp C«ng ty tÝch luü ®Ó më réng s¶n xuÊt ®ång thêi c¶i thiÖn vµ n©ng cao ®êi sèng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn. qtkd9-hn khoa kinh tÕ ph¸p chÕ 8 B¸o c¸o tæng hîp trÇn v¨n tr−êng PHÇn II C«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm cña c«ng ty I. §Æc ®iÓm vÒ c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm cña c«ng ty Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng, c«ng nghÖ lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh cho sù ph¸t triÓn cña s¶n xuÊt kinh doanh, lµ c¬ së ®Ó C«ng ty kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ cña m×nh trªn thÞ tr−êng. C«ng nghÖ vµ ®æi míi c«ng nghÖ lµ ®éng lùc, lµ nh©n tè ph¸t triÓn trong c¸c C«ng ty. §æi míi lµ yÕu tè, lµ biÖn ph¸p c¬ b¶n gi÷ vai trß quyÕt ®Þnh ®Ó C«ng ty giµnh th¾ng lîi trong s¶n xuÊt kinh doanh. C«ng nghÖ l¹c hËu sÏ tiªu hao nguyªn vËt liÖu nhiÒu h¬n, chi phÝ nh©n c«ng vµ lao ®éng nhiÒu h¬n, c«ng nghÖ l¹c hËu khã cã thÓ t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm cã chÊt l−îng phï hîp víi nhu cÇu ngµy cµng cao cña con ng−êi. NÒn kinh tÕ hµng ho¸ thùc sù ®Ò ra yªu cÇu bøc b¸ch, buéc c¸c C«ng ty muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn, muèn cã vÞ trÝ v÷ng ch¾c trong qu¸ tr×nh c¹nh tranh ®Òu ph¶i g¾n khoa häc s¶n xuÊt víi khoa häc kü thuËt vµ coi chÊt l−îng s¶n phÈm lµ vò khÝ s¾c bÐn nhÊt trong c¹nh tranh trªn thÞ tr−êng vµ lµ ph−¬ng ph¸p cã hiÖu qu¶ t¹o ra nhu cÇu míi. Ngµnh s¶n xuÊt bia h¬i, s÷a ®Ëu nµnh lµ mét trong nh÷ng ngµnh cã c«ng nghÖ t−¬ng ®èi phøc t¹p. Muèn s¶n xuÊt ra mét lÝt s÷a ®Ëu nµnh hay mét lÝt bia tõ c¸c nguyªn liÖu ®Çu vµo nh− ®Ëu t−¬ng, Bóp l«ng ph¶i tr¶i qua nhiÒu quy tr×nh vµ mçi quy tr×nh l¹i gåm nhiÒu c«ng ®o¹n, giai ®o¹n kh¸c nhau. Trong mçi quy tr×nh l¹i ®ßi hái ¸p dông c¸c lÜnh vùc khoa häc kh¸c nhau nªn sù kÕt hîp hµi hoµ ®ång bé cña c¸c d©y chuyÒn s¶n xuÊt lµ rÊt quan träng ®èi víi C«ng ty. Trong nh÷ng n¨m qua, C«ng ty VËn t¶i, X©y dùng vµ chÕ biÕn l−¬ng thùc VÜnh Hµ b»ng nguån vèn tù cã vµ nguån vèn C«ng ty huy ®éng ®−îc, C«ng ty ®· trang bÞ ba hÖ thèng trang thiÕt bÞ phôc vô cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ra c¸c s¶n phÈm chÝnh cña m×nh. qtkd9-hn khoa kinh tÕ ph¸p chÕ 9 B¸o c¸o tæng hîp trÇn v¨n tr−êng S¬ ®å 1: hÖ thèng thiÕt bÞ s¶n xuÊt s÷a ®Ëu nµnh M¸y ph©n lo¹i ®Ëu t−¬ng M¸y nghiÒn Bé phËn läc (®ång ho¸ ) M¸y ly t©m Bé phËn khö trïng b»ng nhiÖt ®é cao Bé phËn chiÕt Bé phËn ®ãng chai NhËp kho qtkd9-hn D¸n m¸c Khö trïng lÇn cuèi ë t0=1300C khoa kinh tÕ ph¸p chÕ 10 B¸o c¸o tæng hîp trÇn v¨n tr−êng S¬ ®å 2: hÖ thèng thiÕt bÞ s¶n xuÊt bia h¬i Bé phËn trén c¸c nguyªn liÖu Thïng lªn men Bé phËn ch−ng cÊt Bé phËn khö trïng Lµm l¹nh C¸c thïng chøa thµnh qtkd9-hn khoa kinh tÕ ph¸p chÕ 11 B¸o c¸o tæng hîp trÇn v¨n tr−êng S¬ ®å 3: hÖ thèng thiÕt bÞ chÕ biÕn g¹o Bé phËn ph©n lo¹i C¸c m¸y say s¸t M¸y sµng chuyÓn M¸y ®¸nh bãng Läc sau Kh©u ®ãng bao qtkd9-hn khoa kinh tÕ ph¸p chÕ 12 B¸o c¸o tæng hîp trÇn v¨n tr−êng II. ®¸nh gi¸ tr×nh ®é c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm cña C«ng ty ViÖc ®Çu t− vµo m¸y mãc ®Ó c¶i tiÕn chÊt l−îng vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm ®· ®−îc C«ng ty rÊt quan t©m thùc hiÖn. §Æc biÖt lµ viÖc ®Çu t− c¶i tiÕn c«ng nghÖ chÕ biÕn g¹o. Do ®©y lµ c«ng nghÖ míi nhËp tõ NhËt B¶n cho nªn chÊt l−îng s¶n phÈm g¹o c¸c lo¹i cña C«ng ty ®−îc chÕ biÕn ra víi chÊt l−îng ®¸p øng ®−îc ®ßi hái cña ng−êi tiªu dïng trªn thÞ tr−êng . Tuy nhiªn hiÖn t¹i phÇn lín m¸y mãc thiÕt bÞ quy tr×nh c«ng nghÖ cho s¶n xuÊt bia h¬i vµ s÷a ®Ëu nµnh ®Òu lµ c¸c m¸y mãc néi ®Þa, do vËy ®· cã ¶nh h−ëng nhÊt ®Þnh tíi hiÖu qu¶ s¶n xuÊt cña C«ng ty lµm cho chi phÝ s¶n xuÊt ccña s¶n phÈm t−¬ng ®èi cao dÉn ®Õn t¨ng gi¸ thµnh s¶n phÈm cña C«ng ty trªn thÞ tr−êng, lµm gi¶m kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm. B¶ng 3: trang thiÕt bÞ phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty VËn t¶i, X©y dùng vµ chÕ biÕn l−¬ng thùc VÜnh Hµ ®¬n vÞ : VN§ Lo¹i thiÕt bÞ N¨m s¶n N−íc s¶n Thêi gian Gi¸ trÞ ban Gi¸ trÞ cßn xuÊt xuÊt s¶n xuÊt ®Çu l¹i S¶n xuÊt g¹o 1989 NhËt B¶n 1995 500 triÖu 400 triÖu S¶n xuÊt s÷a 1993 ViÖt Nam 1996 500 triÖu 450 triÖu S¶n xuÊt bia 1980 ViÖt Nam 1992 1tû 800 triÖu (nguån: b¸o c¸o vÒ t×nh h×nh trang thiÕt bÞ phôc vô s¶n xuÊt cña C«ng ty ) Bªn c¹nh c¸c yÕu tè vÒ trang thiÕt bÞ phôc vô s¶n xuÊt ®· nªu trªn, C«ng ty cßn cã nh÷ng yÕu tè c¬ së vËt chÊt kh¸c còng rÊt thuËn lîi nh−: diÖn tÝch mÆt b»ng C«ng ty réng, c¸c kho tµng kiªn cè ,tËp trung vµ cã tæng diÖn tÝch cuÈ kho lµ rÊt lín. Nh÷ng ®iÓm thuËn lîi ®ã gióp cho C«ng ty chñ ®éng trong viÖc dù tr÷ ®Çy ®ñ c¸c nguyªn liÖu phôc vô cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ b¶o qu¶n tèt ®−îc c¸c thµnh phÈm ®−îc s¶n xuÊt ra. qtkd9-hn khoa kinh tÕ ph¸p chÕ 13 B¸o c¸o tæng hîp trÇn v¨n tr−êng PhÇn III C¬ cÊu s¶n xuÊt cña C«ng ty VËn t¶i, X©y dùng vµ chÕ biÕn l−¬ng thùc VÜnh Hµ I. §Æc ®iÓm vÒ c¬ cÊu s¶n xuÊt cña C«ng ty C«ng ty VËn t¶i, X©y dùng vµ chÕ biÕn l−¬ng thùc VÜnh Hµ lµ mét C«ng ty lín v× vËy c¸c bé phËn s¶n xuÊt ®−îc ph©n chia dùa trªn nguyªn t¾c vÒ chøc n¨ng vµ nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh cña mçi bé phËn. C¬ cÊu s¶n xuÊt cña C«ng ty ®−îc tæ chøc ph©n chia thµnh nh÷ng bé phËn s¶n xuÊt chÝnh, phô, phô trî vµ phôc vô s¶n xuÊt. Bé phËn s¶n xuÊt chÝnh bao gåm c¸c d©y chuyÒn s¶n xuÊt s÷a ®Ëu nµnh - bia h¬i – chÕ biÕn g¹o c¸c lo¹i cña c¸c ph©n x−ëng t−¬ng øng t−¬ng øng. Ph©n x−ëng s¶n xuÊt s÷a ®Ëu nµnh víi tæng diÖn tÝch 300 m2, 52 c«ng nh©n víi nhiÖm vô s¶n xuÊt s÷a ®Ëu nµnh ®Ó ®¸p øng nhu cÇu thÞ tr−êng Ph©n x−ëng s¶n xuÊt bia h¬i víi diÖn tÝch 250 m2, 20 c«ng nh©n víi nhiÖm vô s¶n xuÊt bia ®Ó cung øng cho thÞ tr−êng n−íc gi¶i kh¸t Ph©n x−ëng chÕ biÕn g¹o c¸c lo¹i cã diÖn tÝch 1000 m2, 20 c«ng nh©n ( kho lµ chÝnh ) víi nhiÖm vô chÕ biÕn g¹o ®Ó cung cÊp thÞ tr−êng miÒn B¾c, miÒn Trung vµ mét phÇn dïng xuÊt khÈu. Bé phËn s¶n xuÊt phô bao gåm nh÷ng bé phËn nhá n»m trong c¸c ph©n x−ëng s¶n xuÊt s÷a ®Ëu nµnh, ph©n x−ëng s¶n xuÊt bia h¬i, ph©n x−ëng chÕ biÕn g¹o c¸c lo¹i. Bé phËn nµy tËn dông nh÷ng phÕ liÖu cña bé phËn s¶n xuÊt chÝnh hoÆc tËn dông nh÷ng kh¶ n¨ng d− thõa cña s¶n xuÊt chÝnh ®Ó chÕ t¹o, s¶n xuÊt ra s¶n phÈm phô.VÝ dô trong ph©n x−ëng s¶n xuÊt bia h¬i cña C«ng ty cã bé phËn tËn dông b· bia b¸n cho nh÷ng vïng ch¨n nu«i qtkd9-hn khoa kinh tÕ ph¸p chÕ 14 B¸o c¸o tæng hîp trÇn v¨n tr−êng II. §¸nh gi¸ vÒ c¬ cÊu s¶n xuÊt cña C«ng ty C¬ cÊu s¶n xuÊt cña C«ng ty mang tÝnh d©y chuyÒn vµ liªn tôc, c¸c bé phËn ho¹t ®éng nhÞp nhµng ¨n khíp víi nhau t¹o nªn mét c¬ cÊu chÆt chÏ tõ kh©u nguyªn liÖu ®Çu vµo cho ®Õn s¶n phÈm cuèi cïng. ë cuèi mçi kh©u hay mçi bé phËn s¶n phÈm cã thÓ ®−îc tiªu thô hoÆc ®−îc chuyÓn tiÕp ®Õn c¸c kh©u, bé phËn tiÕp theo ®Ó s¶n xuÊt. §iÒu nµy võa t¹o nªn sù ®éc lËp võa t¹o nªn sù liªn kÕt gi÷a c¸c kh©u, bé phËn, xÝ nghiÖp víi nhau. C¬ cÊu s¶n xuÊt cña C«ng ty ®· ph¸t huy ®−îc tÝnh phèi hîp gi÷a c¸c bé phËn, xÝ nghiÖp víi nhau t¨ng tÝnh hiÖu qu¶ s¶n xuÊt cña xÝ nghiÖp nãi riªng vµ cña C«ng ty nãi chung. §ång thêi t¹o sù thèng nhÊt vÒ chØ huy, ®iÒu hµnh vµ kiÓm so¸t tõ Ban gi¸m ®èc C«ng ty. Tuy nhiªn, víi c¬ cÊu s¶n xuÊt cña C«ng ty hiÖn nay ®ßi hái ph¶i cã sù ®iÒu hµnh gi¸m s¸t th−êng xuyªn liªn tôc tõ Ban l·nh ®¹o. ChØ mét s¬ suÊt trong c«ng t¸c kiÓm tra gi¸m s¸t sÏ g©y ra sù gi¸n ®o¹n trªn d©y chuyÒn vµ lµm ¶nh h−ëng tíi tiÕn tr×nh s¶n xuÊt cña c¶ xÝ nghiÖp, C«ng ty. Nh− vËy, ®Ó qóa tr×nh s¶n xuÊt diÔn ra b×nh th−êng vµ cã hiÖu qña th× c«ng t¸c chØ huy, ®iÒu hµnh, kiÓm so¸t ph¶i tèt. Muèn vËy, C«ng ty ph¶i cã mét bé m¸y tæ chøc qu¶n lý gän nhÑ, hîp lý vµ ho¹t ®éng hiÖu qu¶. qtkd9-hn khoa kinh tÕ ph¸p chÕ 15 B¸o c¸o tæng hîp trÇn v¨n tr−êng PhÇn IV Bé m¸y tæ chøc qu¶n lý cña C«ng ty I. §Æc ®iÓm bé m¸y tæ chøc vµ qu¶n lý cña C«ng ty C«ng ty VËn t¶i, X©y dùng vµ chÕ biÕn l−¬ng thùc VÜnh Hµ ®−îc qu¶n lý theo chÕ ®é mét thñ tr−ëng, trªn c¬ së thùc hiÖn quyÒn lµm chñ tËp thÓ cña ng−êi lao ®éng. Theo h×nh thøc nµy gi¸m ®èc C«ng ty lµ ng−êi qu¶n lý ®iÒu hµnh vµ chÞu tr¸ch nhiÖm víi cÊp trªn vÒ qu¸ tr×nh vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña C«ng ty. Gi¸m ®èc lµ ng−êi ®−îc Nhµ n−íc giao quyÒn vµ chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý sö dông sè tµi s¶n thuéc së h÷u cña Nhµ n−íc ®Ó thùc hiÖn c¸c môc tiªu cña Nhµ n−íc ®Ò ra. Sù gi¸m s¸t theo dâi vµ nh÷ng quyÕt ®Þnh cña gi¸m ®èc dùa trªn c¬ së b¸o c¸o tõ c¸c phßng ban, mµ ®øng ®Çu lµ c¸c tr−ëng phßng ban vµ xÝ nghiÖp thµnh viªn mµ ®øng ®Çu lµ c¸c qu¶n ®èc xÝ nghiÖp. Tr−ëng phßng ban vµ gi¸m ®èc xÝ nghiÖp lµ ng−êi cã nhiÖm vô tæng hîp b¸o c¸o thùc hiÖn cô thÓ theo yªu cÇu nhiÖm vô cña phßng ban m×nh ®Ó ph©n c«ng ®iÒu hµnh vµ qu¶n lý c¸c nh©n viªn cÊp d−íi vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr−íc gi¸m ®èc C«ng ty. ii. Bé m¸y tæ chøc qu¶n lý cña C«ng ty §Ó thùc hiÖn tèt nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh, bÊt kú C«ng ty nµo ®Òu cã bé m¸y tæ chøc qu¶n lý víi chøc n¨ng nhiÖm vô cô thÓ ®Ó ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty m×nh. C«ng ty tæ chøc qu¶n lý theo m« h×nh trùc tuyÕn chøc n¨ng, theo c¬ cÊu nµy gi¸m ®èc trùc tiÕp ®iÒu hµnh vµ chÞu tr¸ch nhiÖm víi cÊp trªn vÒ qu¸ tr×nh vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty, gióp viÖc gi¸m ®èc cã 2 phã gi¸m ®èc phô tr¸ch tõng lÜnh vùc cô thÓ. C¸c phßng ban chuyªn m«n ho¸ chøc n¨ng vµ tham m−u cho gi¸m ®èc. Víi m« h×nh nµy, c«ng ty ph¸t huy ®−îc n¨ng lùc cña phßng ban bé phËn, t¹o ®iÒu kiÖn cho hä thùc hiÖn chøc n¨ng chuyªn s©u cña m×nh, cïng g¸nh v¸c tr¸ch nhiÖm qu¶n lý víi gi¸m ®èc. qtkd9-hn khoa kinh tÕ ph¸p chÕ 16 B¸o c¸o tæng hîp trÇn v¨n tr−êng C«ng ty VËn t¶i, X©y dùng vµ chÕ biÕn l−¬ng thùc VÜnh Hµ ®· thµnh lËp bé m¸y tæ chøc qu¶n lý nh− sau: s¬ ®å 4: c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý cña C«ng ty Gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc Phßng Tµi vô Phßng Kinh doanh Phßng Tæ chøc Phßng TiÕp thÞ Phßng kü thuËt Phßng HC B¶o vÖ C¸c ph©n x−ëng X−ëng ChÕ biÕn G¹o Cöa hµng dÞch vô I qtkd9-hn X−ëng S¶n xuÊt Bia h¬i X−ëng s¶n xuÊt s÷a ®Ëu nµnh Cöa hµng dÞch vô II khoa kinh tÕ ph¸p chÕ 17 B¸o c¸o tæng hîp trÇn v¨n tr−êng 1.Ban Gi¸m ®èc: gåm 1 Gi¸m ®èc vµ 2 Phã Gi¸m ®èc Gi¸m ®èc: lµ ng−êi n¾m quyÒn hµnh cao nhÊt chÞu tr¸ch nhiÖm ®iÒu hµnh chung vÒ c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong C«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm tr−íc cÊp trªn vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. Hai Phã Gi¸m ®èc cã nhiÖm vô cè vÊn, trî gióp cho Gi¸m ®èc trong c«ng t¸c chØ huy, ®iÒu hµnh vµ qu¶n lý C«ng ty. 2. C¸c Phßng ban - chøc n¨ng, nhiÖm vô Phßng kü thuËt: vÒ chøc n¨ng KÕ ho¹ch phßng nµy chÞu tr¸ch nhiÖm víi KÕ ho¹ch dµi h¹n, trung h¹n vµ ng¾n h¹n cña C«ng ty ®Ó tiÕn tíi ®iÒu ®é s¶n xuÊt hµng th¸ng, hµng quý cho C«ng ty. VÒ chøc n¨ng kü thuËt sÏ chÞu tr¸ch nhiÖn qu¶n lý m¸y mãc, thiÕt bÞ....cïng víi hoµn chØnh c«ng nghÖ ®èi víi c¸c mÆt hµng vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ chÊt l−îng s¶n phÈm. Phßng kinh doanh: ChØ ®¹o kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty, thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kinh doanh xuÊt nhËp khÈu cho c¸c ph−¬ng ¸n kinh doanh ®· ®−îc xÐt duyÖt. Phßng Tæ chøc : víi chøc n¨ng nhiÖm vô tæ chøc nh©n sù, nghiªn cøu ®Ò xuÊt vÒ c«ng t¸c c¸n bé nh©n lùc qu¶n lý vµ lao ®éng. C¸c c«ng viÖc tr¶ l−¬ng khen th−ëng, kû luËt vµ chÕ ®é chÝnh s¸ch ®èi víi ng−êi lao ®éng. Phßng TiÕp thÞ ( phßng Marketing): ph©n tÝch nhu cÇu kh¸ch hµng ®èi víi s¶n phÈm cña C«ng ty, tæ chøc, qu¶n lým¹ng l−íi ph©n phèi vÒ c¸c tØnh. §ång thêi nghiªn cøu c¸c h×nh thøc th«ng tin, qu¶ng c¸o vµ giíi thiÖu s¶n phÈm, cïng v¬is tham gia c¸c dÞp héi chî triÓn l·m, t×m hiÓu vÒ gi¸ ®èi thñ c¹nh tranh ®Ó ®−a ra møc gi¸ vµ chiÕn l−îc linh ho¹t. Phßng tµi vô: thu chi ng©n s¸ch cña C«ng ty vµ ph©n bæ c¸c kho¶n tµi chÝnh theo kÕ ho¹ch trªn giao phã. ChÞu tr¸ch nhiÖm tr−íc C«ng ty vÒ c¸c kho¶n tµi chÝnh. qtkd9-hn khoa kinh tÕ ph¸p chÕ 18 B¸o c¸o tæng hîp trÇn v¨n tr−êng Phßng HC b¶o vÖ : chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c«ng t¸c hµnh chÝnh th«ng th−êng ®èi víi mét c¬ quan, tiÕp kh¸ch, b¶o vÖ an toµn cho toµn C«ng ty vµ cßn thùc hiÖn l−u tr÷ tµi liÖu, so¹n th¶o c«ng v¨nvµ ®¶m b¶o nh÷ng th«ng tin bÝ mËt trong C«ng ty 3. C¸c XÝ nghiÖp thµnh viªn X−ëng chÕ biÕn g¹o: chÕ biÕn g¹o ®ãng gãi, ph©n phèi ®Õn ng−êi tiªu dïng cuèi cïng vµ chñ yÕu phôc vô cho nhu cÇu xuÊt khÈu. X−ëng s¶n xuÊt bia h¬i : s¶n xuÊt bia phôc vô nhu cÇu gi¶i kh¸t b×nh d©n ë Hµ Néi vµ c¸c tØnh l©n cËn X−ëng s¶n xuÊt s÷a ®Ëu nµnh : Thu mua ®ç t−¬ng lo¹i tèt ®Ó phôc vô cho d©y chuyÒn s÷a ®Ëu nµnh. C¸c cöa hµng dÞch vô: nhËn hµng tõ C«ng ty ph©n phèi ®Õn c¸c ®¹i lý, ®ång thêi lµ n¬i tr−ng bµy vµ giíi thiÖu s¶n phÈm cña C«ng ty. qtkd9-hn khoa kinh tÕ ph¸p chÕ 19 B¸o c¸o tæng hîp trÇn v¨n tr−êng PhÇn V Ho¹ch ®Þnh chiÕn l−îc vµ kÕ ho¹ch ph¸t triÓn C«ng ty I. ¶nh h−ëng cña c¸c nh©n tè ®Õn c«ng t¸c ho¹ch ®Þnh chiÕn l−îc vµ kÕ ho¹ch ph¸t trÓn doanh nghiÖp 1. M«i tr−êng kinh tÕ vµ m«i tr−êng ngµnh : 1.1 M«i tr−êng kinh tÕ quèc d©n : 1.1.1 M«i tr−êng kinh tÕ : M«i tr−êng kinh tÕ lµ m«i tr−êng cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn thÞ tr−êng tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty VËn t¶i, X©y dùng vµ chÕ biÕn l−¬ng thùc VÜnh Hµ , nã quyÕt ®Þnh nh÷ng ®Æc ®iÓm chñ yÕu cña thÞ tr−êng nh−: dung l−îng, c¬ cÊu, sù ph¸t triÓn trong t−¬ng lai cña cÇu, cña cung, khèi l−îng hµng ho¸ vµ gi¸ trÞ hµng ho¸ trao ®æi trªn thÞ tr−êng . Mét sè nh©n tè kinh tÕ quan träng ¶nh h−ëng ®Õn ho¹ch ®Þnh chiÕn l−îc cña C«ng ty : + Nguån tµi nguyªn, nguyªn liÖu, tµi chÝnh. + Sù ph©n bæ vµ ph¸t triÓn cña lùc l−îng s¶n xuÊt. + Sù ph¸t triÓn cña s¶n xuÊt hµng ho¸. + Thu nhËp quèc d©n. + Thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng−êi. 1.1.2 M«i tr−êng v¨n ho¸ x· héi, d©n c−. a. V¨n ho¸ x· héi : C¸c nh©n tè v¨n ho¸ x· héi g¾n liÒn víi lÞch sö ph¸t triÓn cña tõng bé phËn d©n c− vµ sù giao l−u gi÷a c¸c bé phËn d©n c− kh¸c nhau. C¸c nh©n tè nµy ¶nh h−ëng ®Õn thÞ hiÕu tËp qu¸n tiªu dïng cña d©n c−. Trong sè c¸c nh©n tè v¨n ho¸ x· héi ph¶i kÓ ®Õn : qtkd9-hn khoa kinh tÕ ph¸p chÕ 20
- Xem thêm -