Tài liệu Công ty tnhh nói chung và công ty tnhh phú thái nói riêng

  • Số trang: 27 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 39 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Lêi nãi ®Çu Nh- chóng t«i d· biÕt ViÖt Nam lµ n-íc cã nÒn kinh tÕ ®ang ph¸t triÓn. ChÝnh v× vËy ®Ó héi nhËp kinh tÕ khu vùc vµ kinh tÕ thÕ giíi, th× §¶ng vµ Nhµ n-íc kh«ng ngõng khuyÕn khÝch c¸c thµnh phÇn kinh tÕ n©ng cao h¬n n÷a hiÖu qña s¶n xuÊt kinh doanh. Tr-íc môc tiªu to lín ®ã tÊt c¶ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ Nhµ n-íc còng nh- ngoµi quèc doanh ®· cã sù thay ®æi to lín ®Ó ®¹t ®-îc ph-¬ng h-íng ®Ò ra. §Æc biÖt lµ sù ®ãng gãp to lín cña c¸c C«ng ty TNHH nãi chung vµ C«ng ty TNHH Phó Th¸i nãi riªng. Mét trong nh÷ng sù thay ®æi ®ã lµ x©y dùng vµ hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y trong doanh nghiÖp. HiÖn nay, vÊn ®Ò c¹nh tranh tån t¹i vµ ph¸t triÓn gi÷a c¸c doanh nghiÖp lµ rÊt lín. ChÝnh v× vËy cÇn ph¶i cã mét c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y hoµn chØnh vµ hîp lý. Nh»m n©ng cao kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. Bëi c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y lµ mét c¬ së quan träng trong viÖc thùc hiÖn tèt c¸c nhiÖm vô cña doanh nghiÖp. Bé m¸y tèt cã nghÜa lµ ë ®ã cã sù ®iÒu hµnh qu¶n lý tèt. Bé m¸y nµy sinh ra ®Ó trî gióp viÖc gia quyÕt dÞnh. Nã cho phÐp tæ chøc vµ sö dông hîp lý c¸c nguån lùc. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y c¸c doanh nghiÖp nÕu thÝch nghi víi m«i tr-êng sÏ thóc ®Èy qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh.NÕu c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y kh«ng hîp lý sÏ c¶n trë s¶n xuÊt kinh doanh. X¸c ®Þnh ®-îc tÇm quan träng to lín cña c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y. T«i ®· nghiªn cøu t×m hiÓu vµ quyÕt ®Þnh tr×nh bµy ®Ò tµi “Mét vµi ý kiÕn nh»m x©y dùng vµ hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y trong doanh nghiÖp. T«i hy väng víi ®Ò tµi nµy sÏ cã mét vµi ®ãng gãp nµo ®ã ®èi víi ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty. §Ó hoµn thµnh ®Ò tµi nµy t«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o Hoµng V¨n Liªu, c¸c thÇy c« trong khoa QTKD vµ sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña c¸n bé vµ c¸c phßng ban trong C«ng ty TNHH Phó Th¸i. 1 PhÇn I x©y dùng vµ hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y lµ c¬ së nÒn t¶ng thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. I- quan ®iÓm c¬ b¶n vÒ qu¶n lý, qu¶n trÞ doanh nghiÖp. 1. Qu¶n lý: 1.1. Sù cÇn thiÕt kh¸ch quan cña qu¶n lý. BÊt cø mét tæ chøc nµo còng cÇn ph¶i cã sù qu¶n lý. Bëi qu¶n lý lµ ®iÒu kh«ng thÓ thiÕu duy tr× sù ho¹t ®éng cña tæ chøc. H¬n n÷a qu¶n lý lu«n ®-îc dïng ë tÇm vÜ m«. §èi víi c¸c c¬ quan Nhµ n-íc trong viÖc qu¶n lý kinh tÕ x· héi trong ph¹m vi c¶ n-íc. Nªn qu¶n lý lµ tÊt yÕu. 1.2.Kh¸i niÖm vÒ qu¶n lý Qu¶n lý lµ sù t¸c ®éng cña chñ thÓ lªn ®èi t-îng qu¶n lý nh»m ®¹t ®-îc môc tiªu ®Ò ra trong ®iÒu kiÖn biÕn ®éng cña m«i tr-êng. Qu¶n lý doanh nghiÖp lµ qu¸ tr×nh vËn dông nh÷ng quy luËt kinh tÕ, quy luËt tù nhiªn trong viÖc lùa chän vµ x¸c ®Þnh nh÷ng ph-¬ng ph¸p (KTCT-XH-TC-KT) t¸c ®éng lªn th©n thÓ ng-êi lao ®éng th«ng qua hä t¸c ®éng ®Õn v/c cña s¶n xuÊt kinh doanh. 2. Qu¶n trÞ: 2.1. Kh¸i niÖm vÒ qu¶n trÞ: Qu¶n trÞ lµ sù t¸c ®éng cã tæ chøc cña chñ thÓ qu¶n trÞ lªn ®èi t-îng bÞ qu¶n trÞ nh»m ®¹t môc tiªu chung cña tæ chøc. 2 C¨n cø vµ kh¸i niÖm ta thÊy Qu¶n trÞ bao gåm: chñ thÓ qu¶n trÞ, §èi t-îng bÞ qu¶n trÞ gi÷a hai ®èi t-îng nµy lu«n cã t¸c ®éng qua l¹i víi nhau vµ gi÷a chóng cã môc tiªu chung. 2.3. Qu¶n trÞ kinh doanh. Qu¶n trÞ kinh doanh lµ qu¸ tr×nh t¸c ®éng liªn tôc, cã tæ chøc cã h-íng ®Ých cña chñ doanh nghiÖp lªn tËp thÓ nh÷ng ng-êi lao ®éng trong doanh nghiÖp vµ kh¸ch thÓ nh»m khai th¸c mäi tiÒm n¨ng trong doanh nghiÖp ®¹t môc tiªu kinh doanh víi hiÖu qu¶ cao theo th«ng lÖ vµ ph¸p luËt. 2.3.1 C¸c chøc n¨ng QTKD: a) Kh¸i niÖm: Chøc n¨ng lµ nhiÖm vô l©u dµi, c¬ b¶n, kh¸ch quan vµ tÊt yÕu. Chøc n¨ng Qu¶n trÞ kinh doanh lµ ho¹t ®éng qu¶n trÞ theo h-íng chuyªn m«n ho¸ nh»m ®¹t ®-îc môc tiªu. Nã biÓu hiÖn ph-¬ng h-íng giai ®o¹n vµ néi dung cña Qu¶n trÞ. Nh- vËy thùc chÊt cña c¸c chøc n¨ng cña qu¶n trÞ kinh doanh lµ lý do mµ sù tån t¹i c¸c hîp ®ång kinh doanh. Chøc n¨ng qu¶n trÞ lµ nh÷ng lo¹i ho¹t ®éng cña qu¶n trÞ thÓ hiÖn nh÷ng ph-¬ng h-íng t¸c ®éng cña qu¶n trÞ gia ®Õn c¸c lÜnh vù qu¶n trÞ trong doanh nghiÖp. Chøc n¨ng qu¶n trÞ lµ nh÷ng c«ng viÖc qu¶n trÞ kh¸c nhau mµ chñ thÓ qu¶n trÞ ph¶i thùc hiÖn trong qu¸ tr×nh qu¶n trÞ. Mét tæ chøc ph©n tÝch chøc n¨ng qu¶n trÞ nh»m tr¶ lêi c©u hái: C¸c nhµ qu¶n trÞ ph¶i thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc g× trong qu¸ tr×nh qu¶n trÞ. b) Ph©n lo¹i chøc n¨ng qu¶n trÞ. * Theo ph-¬ng h-íng t¸c ®éng qu¶n trÞ kinh doanh cã c¸c chøc n¨ng sau: - Chøc n¨ng chØ huy cña Gi¸m ®èc. Nã bao gåm: LËp ®-îc kÕ ho¹ch x©y dùng ®-îc chñ tr-¬ng ®-êng lè chiÕn l-îc ph¸t triÓn doanh nghiÖp. H×nh thµnh bé m¸y ®Ó thùc hiÖn chiÕn l-îc 3 Ra quyÕt ®Þnh ®iÒu hµnh Suy nghÜ t×m tßi c¸c gi¶i ph¸p ®-a doanh nghiÖp ph¸t triÓn . - Chøc n¨ng t- vÊn tham m-u gi¸m s¸t cña c¸c bé phËn nh»m thùc hiÖn môc tiªu cña bé phËn vµ doanh nghiÖp. * Theo néi dung t¸c ®éng - LËp kÕ ho¹ch (ho¹ch ®Þnh) ®Ò ra môc tiªu vµ c¸c gi¶i ph¸p thùc hiÖn môc tiªu ®ã. - Chøc n¨ng tæ chøc - Tæ chøc c¬ cÊu bé m¸y qu¶n trÞ -Tæ chøc c¬ cÊu s¶n xuÊt kinh doanh -Tæ chøc qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. - Chøc n¨ng ®iÒu khiÓn vµ kÝch thÝch: §iÒu khiÓn s¶n xuÊt kinh doanh lµ sù t¸c ®éng cña c¸c chñ thÓ qu¶n trÞ lªn ®èi t-îng bÞ qu¶n trÞ dùa trªn kÕ ho¹ch vµ c¸c tinh h×nh x¶y ra ®ét xuÊt nh»m ®¹t môc tiªu. §iÒu khiÓn lu«n lu«n g¾n liÒn víi viÖc ®Ò ra c¸c quyÕt ®Þnh vµ mÖnh lÖnh nh-ng còng lu«n lu«n g¾n liÒn víi c¸c biÖn ph¸p kÝch thøc vµ ®éng viªn ng-êi lao ®éng. Chøc n¨ng kiÓm tra: Nh»m b¸o cho c¸ ho¹t ®éng ®-îc thùc hiÖn theo ®óng kÕ ho¹ch. - Chøc n¨ng ®iÒu chØnh (nÕu thÊy cÇn thiÕt). C¸c chøc n¨ng qu¶n trÞ ®-îc ¸p dông ®èi víi tÊt c¶ c¸c cÊp qu¶n trÞ kh«ng ph©n biÖt cÊp bËc. Ngµnh nghÒ quy m«, m«i tr-êng ®Þa lý nh-ng cã sù kh¸c nhau vÒ møc ®é ph-¬ng thøc thÓ hiÖn sù quan t©m. * Theo néi dung t¸c ®éng QTKD cã c¸c chøc n¨ng sau: -Chøc n¨ng qu¶n trÞ s¶n xuÊt - Chøc n¨ng qu¶n trÞ nh©n sù - Chøc n¨ng qu¶n trÞ tµi chÝnh - Chøng n¨ng qu¶n trÞ th-¬ng m¹i 4 II- C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý 1. C¸c kh¸i niÖm c¬ b¶n 1.1. C¬ cÊu tæ chøc Mét tæ chøc cßn ph¶i cã mét c¬ cÊu -c¬ cÊu ®-îc xem nh- nÒn t¶ng, bá xung cña tæ chøc. C¬ cÊu tá chøc lµ h×nh thøc tån t¹i cña biÓu hiÖn viÖc s¾p xÕp theo trËt tù nµo ®ã cña c¸c bé phËn cña tæ chøc cïng c¸c mèi quan hÖ gi÷a chóng. 1.2. C¬ cÊu tæ chøc QTKD C¬ cÊu tæ chøc QTKD lµ tËp hîp c¸c bé phËn kh¸c nhau cã mèi liªn hÖ vµ quan hÖ phô thuéc lÉn nhau, ®-îc chuyªn m«n ho¸ cã nh÷ng tr¸ch nhiÖm vµ quyÖn h¹n kh¸c nhau. Nh»m b¶o ®¶m thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng qu¶n trÞ vµ phôc vô môc ®Ých chung ®· x¸c ®Þnh cña doanh nghiÖp. 2. Vai trß cñ bé m¸y: Bé m¸y nµy sinh ra ®Ó trî gióp chi viÖ gia quyÕt ®Þnh. Nã cho phÐp tæ chøc vµ sö dông hîp lý c¸c nguån lùc. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y c¸c doanh nghiÖp nÕu thiøch nghi víi moi trêng sÏ thóc ®Èy qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh nÕu cång kÒnh sÏ c¶n trë s¶n xuÊt kinh doanh. 3. Nh÷ng yªu cÇu ®èi víi c¬ cÊu tæ chøc qu¶n trÞ Mét c¬ cÊu tæ chøc ®-îc coi lµ hoµn chØnh vµ hîp lý ph¶i ®¶m b¶o nh÷ng yªu cÇu nhÊt ®Þnh. TÝnh tèi -u: Gi÷a cac skh©u vµ c¸c cÊp qu¶n trÞ ®Òu thiÕt lËp nh÷ng mãi quan hÖ hîp lý víi sè l-îng cÊp qu¶n trÞ Ýt nhÊt trong doanh nghiÖp, chi nªn c¬ cÊu tæ chøc qu¶n trÞ mang tÝnh n¨ng ®éng cao, lu«n lu«n ®i s¸t vµ phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh. - TÝnh linh ho¹t: C¬ cÊu tæ chøc qu¶n trÞ ph¶i cã kh¶ n¨ng tÝch øng linh ho¹t víi bÊt kú t×nh huèng nµo x¶y ra trong doanh nghiÖp còng nh- ngoµi m«i tr-êng 5 - TÝnh tin cËy l¬n: C¬ cÊu tæ chøc qu¶n trÞ ph¶i b¶o ®¶m tÝnh chÝnh x¸c cña t¸t c¶ c¸c th«ng tin ®-îc sö dông trong doanh nghiÖp, nhê ®ã, b¶o ®¶m sù phèi hîp tèt c¸c ho¹t ®éng vµ nhiÖm vô cña tÊt c¶ c¸c bé phËn cña doanh nghiÖp. - TÝnh kinh tÕ: C¬ cÊu bé m¸y qu¶n trÞ ph¶i sö dông chi phÝ qu¶n trÞ ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt. 4. Nh÷ng nh©n tè ¶nh h-ëng ®Õn c¬ cÊu tæ chøc qu¶n tÞ. * Nh©n tè thuéc ®èi t-îng qu¶n trÞ. - T×nh tr¹ng vµ tr×nh ®é ph¸t triÓn cña c«ng nghÖ s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp. - TÝnh chÊt vµ ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt: Chñng lo¹i s¶n phÈm quy m« s¶n xuÊt, lo¹i h×nh s¶n xuÊt. * Nhãm nh©n tè thuéc lÜnh vùc qu¶n trÞ - Quan hÖ së h÷u tån t¹i trong doanh nghiÖp. - Møc ®é chuyªn m«n ho¸ vµ tËp trung ho¸ c¸c ho¹t ®éng qu¶n trÞ. - Tr×nh ®é c¬ giíi ho¸ vµ tù ®éng hãa c¸c ho¹t ®éng qu¶n trÞ, tr×nh ®é kiÕn thøc tay nghÒ cña c¸n bé qu¶n lý - hiÖu suÊt lao ®éng cña hä. - Quan hÖ phô thuäc gi÷a sè l-îng ng-êi bÞ l·nh ®¹o kh¶ n¨ng kiÓm tra cña ng-êi l·nh ®¹o ®èi víi hîp ®ång cña nh÷ng ng-êi cÊp d-íi. ChÝnh s¸ch ®·i ngé cña doanh nghiÖp víi ®éi ngò c¸n bé qu¶n trÞ. III- C¸c kiÓu c¬ cÊu tæ chøc 1. C¬ cÊu trùc tiÕp (®-êng th¼ng): a) S¬ ®å L§DN L§ TuyÕn L§ TuyÕn 1 2 3 4 6 1.2.3.4: Nh÷ng ng-êi thùc hiÖn ViÖt Nam s¶n xuÊt trùc tiÕp b) §Æc ®iÓm Mét ng-êi l·nh ®¹o thùc hÖn mäi chøc n¨ng qu¶n lý vµ chÞu hoµn toµn tr¸ch nhiÖm vÒ hÖ thèng do m×nh phô tr¸ch. Mäi vÊn ®Ò ®-îc gi¶i quyÕt theo ®-êng th¼ng. c) ¦u vµ nh-îc ®iÓm * ¦u: MÖnh lÖnh ®-îc thi hµnh nhanh dÔ thùc hiÖn chÕ ®é mé thø tr-ëng t¨ng c-êng ®-îc tr¸ch nhiÖm có nhÊn mçi cÊp d-íi th× chÞu mÖnh lÖnh cña cÊp trªn trùc tiÕp. * Nh-îc: Mét ng-êi thùc hiÖn tÊt c¶ c¸c chøc n¨ng nªn ng-êi lao ®éng qu¸ bËn, kh«ng tËn dông ®-îc chuyªn gia kh«ng s©u, ®ßi hái ph¶i cã kiÕn thøc toµn diÖn. 2. C¬ cÊu chøc n¨ng (song trïng l·nh ®¹o) a) S¬ ®å L§DN L§CNA L§CNB 1 2 L§CNC 3 b) §Æc ®iÓm C¸n bé phô tr¸ch chøc n¨ng cã quyÒn ra c¸c mÖnh lÖnh vÒ c¸c vÊn ®Ò cã liªn quan ®Õn chuyªn m«n cña häc cho c¸c ph©n x-ëng c¸c bé phËn s¶n xuÊt. c)¦u vµ nh-îc ®iÓm * ¦u: - Gi¶m ®-îc g¸nh nÆng cho ng-êi lao ®éng chung 7 - TËn dông hÕt kh¶ n¨ng cñ c¸c chuyªn gai * Nh-îc: - Mét cÊp d-íi cã qu¸ nhiÒu cÊp trªn trùc tiªpí nh-ng l¹i vi ph¹m chÕ ®é mét thñ tr-ëng. 3. C¬ cÊu trùc tuyÕn - chøc n¨ng a) S¬ ®å L§DN L§CNB L§CNA 1 b) §Æc ®iÓm: 2 L§CNC 3 C¸c phßng chøc n¨ng c¸c chuyªn gia c¸c héi ®ång lµm nghÜa vô tham m-u gióp viÖc theo dâi nghiªn c-ó ®Ò suÊt tõ vèn cho thñ trëng nh-ng kh«ng cã quyÒn gia mÖnh lÖnh cho c¸c ph©n x-ëng, bé phÉ, c¸c ®¬n vÞ c¬ së chØ nh¹n mÖnh lÖnh chÝnh thøc tõ thñ tr-ëng doanh nghiÖp c¸c ý kiÕn cña c¸c ng-êi qu¶n lý chøc n¨ng ®èi víi c¸c bé phËn c¬ së s¶n xuÊt chØ cã tÝnh chÊt t- vÊn vÒ nghiÖp vô. QuyÒn quyÕt ®Þnh vÉn thuéc viÒ thñ trëng sau khi ®· tham kh¶o ý kiÕn cña ng-êi qu¶n trÞ c¸c chøcn¨ng. c) ¦u vµ nh-îc ®iÓm: *¦u: T¸c dông c¸c -u ®iÓm vµ kh¾c phôc c¸c nh-íc ®iÓm c¸c nh-îc ®iÓm cu¶ hai kiÓu c¬ cÊu trùc tiÐp vµ chøc n¨ng c¬ cÊu nµy ®-îc phæ biÕn hiÖn nay. * Nh-îc ®iÓm: QuyÕt ®Þnh ®-a ra th-êng chËm MÊt c«ng kÕt hîp gi÷a bä phËn chøc n¨ng vµ bé phËn trùc tuyÕn ph¶i gi¶i quyÕt lùa chän c¸c ý kiÕn nhiÒu khi rÊt tr¸i ng-îc nhau cña bé phËn chøc n¨ng nªn nhiÒu khi lµm chËm trÔ quyÕt ®Þnh. 4. C¬ cÊu trùc tuyÕn - tham m-u. a) S¬ ®å L§DN 8 PGD PGD b) §Æc ®iÓm: Gièng hoµn toµn c¬ cÊu trùc tuyÕn - chøc n¨ng kh¸c lµ bé phËn chøc n¨ng ®-îc thayb»ng mét nhãm c¸n bä tham m-u gän nhÑ h¬n kh«ng tæ chøc c¸c phßng ban cång kÒnh 5. C¬ cÊu tæ chøc kiÓm ma trËn a) S¬ ®å L§DN F3 F2 F3 D1 D2 D3 D: C¸c dù ¸n, c¸c s¶n phÈm, c¸c c«ng tr×nh. F C¸c phßng chøc n¨ng Khi cÇn thùc hiÖn mét dù ¸n D sÏ cö ra mät chö nhiÖm dù ¸n c¸c ®¬n vÞ chøc n¨ng F cö ra c¸c bé phËn t-¬ng øng cïng tham gia thùc hiÖn dù ¸n. Khi dù ¸n kÕt thóc ng-êi nµo l¹i trë vÒ vÞ trÝ ban ®µu cña ng-êi ®ã. b) ¦u vµ nh-îc ®iÓm: * ¦u: cã tÝnh n¨ng ®éng cao dÔ di chuyÓn c¸c c¸n bé cã n¨ng lùc ®Ó thùc hiÖn c¸c dù ¸n kh¸c nhau. Sö dông c¸n bé cã hiÖu qña, t¸c dông c¸n bé cã chuyªn m«n cao s½n cã. Gi¶m cång kÒnh cho c¸c bé m¸y vèn cai dù ¸n. 9 * Nh-îc ®iÓm: X¶y ra m©u thòn gi÷a ng-êi qu¶n lý dù ¸n vµ c¸c ng-êi lao ®éng c¸c bé phËn chøc n¨ng. Do ®ã phi¶ cã tinh thÇn hiÖp t¸c cao. 6. C¬ cÊu chung: §Æc ®iÓm: ChØ duy tr× th-êng xuyªn mät sè c¸n bé nßng cèt cèt c¸c doanh nghiÖp cho c¸c kh©u qu¶n lý quan träng ®èi víi c¸c c«ng viÖc cßn l¹i khi nµo dÇn doanh nghiÖp míi thuª ng-êi bæ xung t¹m hêi cã kú h¹n. Khi kÕt thóc viÖc (hÕt hîp ®ång) nh÷ng ng-êi t¹m tuyÓn mµybÞ gi¶i t¸n. KiÎu c¬ cÊu nµy phï hîp víi doanh nghiÖp mµ c«ng viÖc cua hä kh«ng ®-îc tiÕn hµnh th-êng xuyªn phô thuéc vµo kh¶ n¨ng th¾ng thÇu hîp ®ång hay vµo thêi vô PhÇn II ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y t¹y C«ng ty tnhh thó th¸i 10 I- Qóa tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn chóng t«i tnhh phó th¸i. C«ng ty TNHH Phó Th¸i (tªn giao dÞch Phó Th¸i (anpany limited) ®-îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 1765) QD - UB cña UBND thµnh phè Hµ Néi ngµy 1/10/1993. GiÊy chøng nhËn §KKD sè 043715 do träng tµi kinh tÕ Hµ Néi (nay lµ sè KH§T) cÊp ngµy 5/10/1993. C«ng ty cã trô sè t¹i 4-5IF Thµnh c«ng, L¸ng H¹ , §èng §A Hµ Néi. C«ng ty hiÖn cã 5 v¨n phßng giao dÞch vµ 5 vµ bé phËn kinh doanh ®éc lËp t¹i Hµ Néi: gåm: + Bé phËn kinh doanh hµng tiªu dïng sè 1 ( 12 §oµn ThÞ §iÓm) + Bé phËn kinh doanh hµng tiªu dïng sè 1 (248 V¨n Ch-¬ng) + Bé phËn kinh doanh hµng tiªu dïng sè 1 (12 §Æng TiÒn §«ng) + Bé phËn kinh doanh hµng tiªu dïng sè 1 (D7 Ph-¬ng Mai) + Bé phËn kinh doanh hµng tiªu dïng sè 1 (6 Chïa Béc) Ngoµi ra C«ng ty cßn cã 2 chi nh¸nh tÞa TP H¶i Phßng vµ TP H«c ChÝ Minh. Trong suèt qu¸ tr×nh tõ khi thµnh lËp ®ªn nay C«ng ty lu«n v÷ng vµng tr-íc nh÷ng th¸ch thøc cña c¬ chÕ thÞ trêng. §Ó ®¹t ®-îc ®iÒu ®ã ph¶i kÓ ®Õn sù l·nh ®ao s¸ng suèt cña ban Gi¸m ®èc, sù nç lùc cña nh©n viÖn ct. HiÖn nay C«ng ty cã c¬ së vËt chÊt khang trang hiÖn ®¹i phôc vô cho qu¸ tr×nh kinh doanh. MÆt hµng kinh doanh chñ yÕu cña C«ng ty hiÖn nay lµ c¸c s¶n phÈm hµng t- liÖu tiªu dïng. *Nhãm s¶n phÈm hµng t- liÖu tiªu dïng gåm cã. Ho¸ mü phÈm Thùc phÈm, r-îu bia vµ n-íc gi¶i kh¸t. 11 QuÇn ¸o, dao c¹o r©u, phin... ChÊt tÈy röa §å dïng trÎ em. Bªn c¹nh ®ã C«ng ty cÇn cã c¸c s¶n phÈm nhËp khÈu theo ïa vô nh-...hoa qu¶ t-¬i, b¸nh kÑo, b¸nh g¹o, rau c©u... HiÖn nay C«ng ty víi tæng sè vèn kinh doanh lµ vãi h¬n 202 c¸n bé c«ng nh©n viªn C«ng ty ®· ®¹t ®-îc rÊt nhiÒu thµnh tùu ®¸ng kÓ gãp phÇn vµo viÖc ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ. §Ó ®¶m bo¶ quyÒn lîi cho ng-êi lao ®éng C«ng ty d· thµnh lËp tæ chøc c«ng ®oµn cã sè ng-êi lao ®éng ®-îc h-ëng BHXH, BHYT vµ nhiÒu quyÒn lîi kh¸c nh- vui ch¬i du lÞch nghØ m¸t hµng n¨n. Møc l-¬ng b×nh quyªn heÞen nay lµ 1.200000 ®/ng-êi th-ëng cao, æn ®inhl (C«ng ty rÊt quan t©m ®Õn viÖc tuyÓn dông, ®µo t¹o nguån nh©n lùc. §· cã hµng tr¨m l-ît c¸n bé ®-îc cö ®i c«ng t¸c häc tËp tham quan nghiªn cøu thÞ tr-êng trong vµ ngoµi n-íc. 2. Ph-¬ng h-íng vµ kÕ ho¹ch ph¸t triÓn cña C«ng ty n¨m 2003 ThÞ tr-êng hµng tiªu dïng ViÖt Nam ph¸t triÓn rÊt nhanh trong thêi gian do viÖc sö dông tiÕn bé khoa häc kü thuËt cu¶ thÕ giíi , Kh¸ch du lÞch n-íc ngoµi ®Ðn ViÖt Nam nhiÒu h¬n sau khi ViÖt Nam cã thªm 2 di tÝch ®-îc c«ng nhËn lµ di s¶n v¨n ho¸ thÕ giíi ®©y lµ c¬ häi tèt ®Ó ®Ó ngµnh du lichÞ tp kÐo theo nhu cÇu hµng tiªu dïng cao cÊp lªn cao. ViÖc tiªu dïng hµng ho¸ cë cuéc sèng thµnh phè lín tËp trung vµo hµng ho¸ cã chÊt l-îng cao do nhu cÇu hµng ho¸ b×nh d©n chÊt l-îng trung b×nh bo· hoµ, ë c¸c vïng n«ng th«n nhu cÇu tiªu dïng sÏ t¨ngmaÞnh do ®êi sèng cña n«ng d©n ®ang ®-îc c¶i thiÖn. SÏ cã thªm nhiÒu dÞch vô vµ s¶n phÈm míi víi c«ng nghÖ hiÖn ®¹i nhÊt lµ c«ng nghÖ sè ®¸p øng mäi nhu caï vÒ hµng ho¸ co¸c chÊt l-îng cao. ChÝnh v× lÏ ®ã C«ng ty d· ®-a ra kÕ ho¹ch cô thÓ nh- sau: 12 * KÕ ho¹ch tiªu thu s¶n phÈm: + Hµng thùc phÈm: 32.000.000.000 VND + Hµng mü phÈm 70.000.0003.000 + Hµng dao c¹o d©u 14.000.000.000 + ChÊt tÈy röa 16.000.000.000 + §å trÎ em 4.000.000.000 Ph¸t triÓn thÞ tr-êng hµng tiªu dïng trong nhiÒu lÜnh vùc *KÕ ho¹ch m¹ng l-íi ®¹i lý. Më than c¸c ®¹i llý ë c¸c vïng thÞ tr-êng nhÊt lµ vïng cã tiÒn n¨ng vÌ tiªu thô s¶n phÈm . §a d¹ng c¸c lo¹i h×nh ®¹i lý t¹i tÊt c¶ nh÷ng n¬i cã thÓ tiªu thô ®-îc mÆt hµng cña C«ng ty. T¨ng c-êng qu¶n lý c¸c ®¹i lý chÝnh thøc. Tõng b-íc hoµn thiÖn cã c¬ së vËt chÊt, con ng-êi ë c¸c ®¹i lý chÝnh thøc. T¨ng c-êng thªm c¸c lo¹i h×nh dÞch vô ®¸p øng mäi nhu cÇu vÒ hµng ho¸ cña ng-êi tiªu dïng Vµ ®Æc biÖt lµ C«ng ty cã kÕ ho¹ch hoµn thiÖn h¬n n÷a c¬ c¸u tæ chøc bé m¸y. Nh»m ®¹t ®-îc kÕt qu¶ ca¬ h¬n n÷a. II- mét sè ®Æc ®iÓm cã ¶nh h-ëng ®Õn c¬ cÊu tæ chøc b« m¸y qu¶n lý cña C«ng ty phó th¸i 1. §Æc ®iÓm tµi chÝnh stt 1 2 môc tiªu ®¬n vÞ (triÖu) Tæng sè vèn - Vèn cè ®Þnh Vèn l-u ®éng - Doanh thu - 2000 2001 2002 13 3 Lîi nhËn - 4 5 C¸c kho¶n nép NS Lao ®éng ng-êi 6 TN b×nh qu©n ®ång T×nh h×nh b¸n ra cña C«ng ty n¨m 2001 - 2002 §¬n vÞ: TriÖu ®ång st t môc tiªu n¨m 2001 TiÕn n¨m 2002 TT% TiÕn so s¸nh TT % CL TL% TT% 1 2 Hoa mü phÈm Thùc phÈm 59326 20126 54 18 68744 29360 55 23 9418 9234 116 146 +1 5 3 Dao c¹o r©u 17489 16 12.587 1040 -4902 72 -6 4 5 chÊt tÈy röa ®å trÎ em 11240 1812 10 2 12361 2.485 10 2 1.121 0.673 110 137 0 0 Tæng sè 10999 3 100 125.53 7 100 15.544 112 0 Qua sè liÖu biÓu hiÖn ®å trªn ta thÊy n¨m 2002 so víi n¨m 2001 tæng doanh thu b¸n hµng t¨ng 1554 triÖu ®ång ®¹t 112% riªng mÆt hµng dao c¹o r©u doanh thu gi¶i 4902 triÖu chØ ®¹t 72% cßn c¸c mÆt hµng kh¸c ®Òu t¨ng tr-ëng. T¨ng cao nhÊt lµ hµng thùc phÈm ®¹t 146% vµ tû träng t¨ng 5% - T×nh h×nh mua vµo cña C«ng ty n¨m 2001 - 2002 st t môc tiªu n¨m 2001 TiÕn n¨m 2002 TT% TiÕn so s¸nh TT % CL TL% TT% 1 Hoa mü phÈm 60145 53 68522 55 8377 114 2 2 3 Thùc phÈm Dao c¹o r©u 20336 18257 18 11 29231 12874 24 10 8895 0243 144 102 6 -1 4 chÊt tÈy röa 2016 16 11328 9 -6929 62 -7 5 ®å trÎ em 11338 5 2 2250 2 0.24 112 0 100 10826 110 0 Tæng sè 100 124211 14 Qu¶ sè liÖu trªn ta thÊy r»ng: N¨m 2002 so víi 2001. Tæng gi¸ trÞ hµng ho¸ mua vµo t¨ng 10826 triÖu ®ång ®¹t 160%. Do nguyªn nh©n sau: - Nhãm hµng thùc phÈm t¨ng 8895 triÖu ®¹t 144% - Nhãm hµng mü phÈm t¨ng 8377 triÖu ®¹t 114% - Nhãm hµng chÊt tÈy röa t¨ng 243 triÖu ®¹t 102% - Nhãm hµng dao c¹o r©u gi¶m 6929 triÖu ®¹t 62% - Nhãm hµng ®å trÎ em t¨ng 24 triÖu ®¹t 112% 2. §Æc ®iÓm lao ®éng: st t chØ tiªu 2001 So s¸nh 2002 TL% CL 1 Tæng DT b¸n hµng 109.993 125.537 15.544 114 2 3 Sè ng-êi lao ®éng Sè ng-êi ®i lµm 180 178 202 201 22 263 112 113 4 Sè ng-êi nghØ kh«ng l-¬ng 2 1 -1 50.0 5 6 NSL§ b×nh qu©n LN lao ®éng 617.938 37.5 624.562 39.65 229.78 215 115.9 105 Qua sè liÖu trªn ta thÊy r»ng nh×n tæng quan viÖc qu¶n lý vµ sö dông lao ®éng cña C«ng ty lµ phï hîp so víi t×nh h×nh biÕn ®éng cña thÞ tr-êng lµm doanh thu b¸n hµng t¨ng lªn. Sè l-îng lao ®éng t¨ng 22 ng-êi víi sè ng-êi ghi kh«ng l-¬ng chØ cßn 1 ng-êi. §ång thêi hµng suÊt lao ®éng còng t¨ng 2,15 (triÖu/ng-êi) lîi nhuËn lao ®éng tang 105%. 15 ST T sè Phßng ban l-î ng giíi Tr×nh ®é tÝnh Na m N÷ TS §H 1 Ban Gi¸m ®èc 4 3 1 2 Phßng kinh doanh 5 3 2 4 3 Phßng TrÞ tr-êng 5 4 1 5 4 3 2 4 5 6 Phßng kÕ to¸n PhßngQu¶ng c¸o Phßng tµi chÝnh HC 4 2 1 1 3 1 2 ®êi TB nh niªn TB 4 1 tha Tuæi 2 1 2 TB 43 10 38 8 34 7 35 8 37 7 40 9 Qua biÓu ®å trªn ta thÊy ban Gi¸m ®èc (Tæng Gi¸m ®èc, Gi¸m ®èc tµi chÝnh, Gi¸m ®èc Kinh doanh, Gi¸m ®èc nh©n sù) ®Òu lµ nh÷ng ng-êi cã tr×nh ®é vµ ®é tuæi cao. Tr×nh ®é Th¹c sÜ chiÕm 17% vµ §H chiÕm 65%. §iÒu nµy chøng tá C«ng ty cã thÓ ®¶m b¶o tèt ®-îc yªu cÇu nhiÖm vô mµ C«ng ty ®Ò ra: C¬ cÊu tæ chøc, cña C«ng ty Phó Th¸i Tæng Gi¸m ®èc Gi¸m ®èc phô tr¸ch KD Gi¸m ®èc phô tr¸ch TC Phßng kinh doanh Phßng kÕ to¸n Gi¸m ®èc phô tr¸ch nh©n sù Phßng TCHC Phßng ThÞ Tr-êng 16 Phßng qu¶ng c¸o st t tr×nh ®é chøc danh T. Sè Th¹c sÜ tuæi ®êi §H > 50 40÷ 50 1 Tæng Gi¸m ®èc 1 1 1 2 Gi¸m ®èc tµi chÝnh 1 1 1 3 4 Gi¸m ®èc kinh doanh Gi¸m ®èc nh©n sù 1 1 1 1 1 Tæng céng 4 4 1 < 40 1 2 1 * Chøc n¨ng nhiÖm vô cña Ban Gi¸m ®èc C«ng ty: a) Tæng Gi¸m ®èc:lµ ng-êi ®øng ®Çu C«ng ty ®-îc sù phï hîp cña c¸c phßng ban chøc n¨n, sau qu¸ tr×nh thu thËp th«ng tin vµ bµn b¹c víi c¸c phßng ban chøc n¨ng, Tæng Gi¸m ®èc lµ ng-êi quyÕt ®Þnh c¸c vÊn ®Ò vÒ chiÕn l-îc ®iÒu kiÖn cña C«ng ty vµ nh÷ng viÖc cÇn phØa quyÕt ®Ó tiÕn hµnh hoµn thµnh c¸c quy ®Þnh ®ã. Tæng Gi¸m ®èc C«ng ty cã quyÒn chØ d¹o mäi ho¹t ®éng cña C«ng ty vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc ph¸p luËt vµ c¸c c¬ quan qu¶n lý vÒ mäi ho¹t ®éng cña C«ng ty. C¸c Gi¸m ®èc, mâi Gi¸m ®èc ®ùoc Tæng Gi¸m ®èc ph©n c«ng chØ d¹o ®iÒu hiµnh mét mét lÜnh vùc c«ng t¸c, chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc Tæng Gi¸m ®èc vÒ lÜnh vùc ®ã. + Gi¸m ®èc phô tr¸ch kinh doanh: Thu nhËp th«ng tin tõ thÞ tr-ßng xö lý vµ ho¹ch ®Þnh c¸c kÕ ho¹ch kinh doanh.Gi¸m ®èc kinh doanh ®ãng vai trß lµ ng-êi cè vÊn cho qu¸ tr×nh ®iÒu kiÖn. §ång thêi t×m kiÕmc¸c thÞ tr-êng míi gi÷ g×n, cñng cè thÞ tr-êng cò b»ng c¸ch ®-a ra c¸c chÝnh s¸ch, s¸ch l-îc kinh doanh vµ ký kÕt hîp ®ång tiªu thu vµ hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh. 17 + Gi¸m ®èc tµi chÝnh: Cã nhiÖm vô gióp ®ì Tæng Gi¸m ®èc tæ chøc chØ ®¹o thùc hiÖn toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n doanh nghiÖp ho¹ch to¸n vµ qu¸n + Gi¸m ®èc nh©n sù: ChÞu tr¸ch nhiÖm ph¸t triÓn tæ chøc x©y dùng kÕ ho¹ch vµ triÓn khai kÕ ho¹ch ®µo t¹o, qu¶y lý nh©n sù tÞa C«ng ty vµ c¸c bé phËn. Thùc hiÖn c¸c chÕ ®é b¶o hiÓm chÕ ®ä tiÒn l-¬ng, x©y dùng c¬ chÕ tr¶ l-¬ng, th-ëng, tuyÓn dông nh©n viªn, ký kÕt c¸c hîp ®ång lao ®éng, x©y dùng c¸c c¬ chÕ ho¹t ®éng cho c¸c ®¬n vÞ trong toµn C«ng ty. 2. Phßng thÞ tr-êng a) C¬ cÊu: st t tr×nh ®é chøc danh §H TC tuæi ®êi SC < 30 30÷ 40 1 Tr-ëng phßng 1 1 2 3 Phã phßng Nh©n viªn 1 1 1 4 1 1 5 > 40 1 1 1 b) Chøc n¨ng: Qu¶n lý c¸c vïng thÞ tr-êng (t×nh h×nh thÞ tr-êng, c¸c ch-¬ng tr×nh cña c¸c h·ng c¹nh tranh, gi¸ c¶, ph¶n ¸nh cña c¸c ®¹i lý, ng-êi tiªu dïng), triÓn kahi c¸c ch-¬ng tr×nh khuyÕn m¹i cho ¸c ®¹i lý vµ kh¸ch hµng. T×m kiÕm thÞ tr-êng vµ gi÷ g×n kh¸ch hµng cò t×m hiÓu th«ng tin vÒ viÖc ph¸t triÓn nguån hµng mìi. c) NhËn xÐt: Tr×nh ®é§H cña phßng th× tr-êng chiÕm 80% trong tæng sè nh©n viªn cña phßng. Víi c¶nh bè trÝ nh- trªn phßng cÇn ph¶i cã thªm mét sè nh©n viªn nhÊt ®Þnh tõ 1 - 2 ng-êi. Bëi c¨n cøu vµo chøc n¨ng phßng thÞ tr-êng qu¸ nhiÒu so víi mét sè n-êi trong phßng. 18 Mµ phßng thÞ tr-êng lµ mét phßng cã tÇm quan träng t-¬ng ®èi h¬n ®èi víi mé C«ng ty dÞch vô. bëi nã sÏ quyÕt ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh cña C«ng ty. Cã thÓ hiÓu phßng thÞ tr-êng lµ c¬ quan ph¶n håi cã tÝnh 2 chiÒu gi÷a C«ng ty vµ kh¸ch hµng. 3. Phßng kinh doanh: Do ®Æc ®iÓm cña C«ng ty nªn phßng kinh doanh cña C«ng ty còng cã nh÷ng ®Æc ®iÓm t-¬ng ®èi kh¸c so víi c¸c phßng kinh doanh cña c¸c C«ng ty kh¸c. Phßng kinh doanh gßm 5 ng-êi vµ mçi ng-êi phô tr¸ch mét bé phËn. Trong mçi bé phËn cã kho¶ng 30 - 40 nh©n viÖc d-íi quyÒn. a) C¬ cÊu: st t tr×nh ®é chøc danh §H TC tuæi ®êi SC < 30 30÷ 40 > 40 1 1 1 2 1 1 3 4 1 1 1 1 5 1 1 b) Chøc n¨ng: Lµ tham m-u ®¾c lùc chi Ban Gi¸m ®èc trong c¸c cuéc häp vµ lµm viÖc víi d¹i diÖn cña c¸c bªn ®èi t¸c. TÝnh gi¸ b¸n hµng h¸o, lËp kinh doanh nhËp khÈu vµ tiÕp nhËn hµng b¶o qu¶n hµng, ph©n phèi hµng. ë C«ng ty Phó Th¸i mçi bé phËn t-¬ng ®-¬ng nh- mét doanh nghiÖp nhá. Nã còng cã c¬ cÊu tæ chøc hoµn chØnh. D-íi m«i tr-êng bé phËn còng cã c¸c nh©n viªn gióp ®ì phô tr¸ch mét phÇn chøc n¨ng nhÊt ®Þnh. 19 T¹i c¸c bé phËn ph¶i tæ chøc qu¸ t×nh ph©n phèi s¶n phÈm tíi cacs ®¹i lý vµ ng-êi tiªu dïng. c) NhËn xÐt: Cã thÓ thÊy ®©y lµ mét c¸ch bè trÝ hÕt søc khoa häc bëi v× ë tõng bé phËn cã sù ®éc lËp. gióp ban l·nh ®¹o cã thÓ nhËn ra ®-îc bé phËn nµo tèt vµ c¨n cøu vµo ®ã ban l·nh ®¹o cã sù ®iÒu chØnh hîp lÞch sö nh»m n©ng cao h¬n n÷a kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. ë mçi bé phËn cÇn cã sù qu¶n lý chÆt chÏ vµ bè trÝ hîp lý bëi sè l-îng nh©n viªn ë mçi bé phËn lµ t-¬ng ®èi lín. Ph¶i sö dông triÖt ®Ó n¨ng lùc cña tõng ng-êi tõng c«ng viÖc nh»m tr¸nh l·ng phÝ. 4. Phßng qu¶ng c¸o. C«ng ty Phó Th¸i lµ mét C«ng ty dÞch vô. Nã cã nhiÖm vô ph©n phèi s¶n phÈm cña c¸c h·ng c¸c nhµ s¶n xuÊt ®Õn ng-êi tiªu dïng. V× vËy phßng qu¶ng c¸o ë ®©y chØ mang tÝnh chÊt hç trî b¸n hµng. Cßn vÊn ®Ò qu¶ng c¸o s¶n phÈm do c¸c h·ng phô tr¸ch. a) C¬ cÊu: st t tr×nh ®é chøc danh §H TC tuæi ®êi SC < 30 30÷ 40 1 Tr-ëng phßng 1 1 2 Nh©n viªn 1 1 > 40 b) Chøc n¨ng: Gióp ®ì c¸c bé phËn kinh doanh xóc tiÕn c¸c ho¹t ®éng b¸n hµng. c) NhËn xÐt: So víi yªu cÇu cña C«ng ty th× phßng qu¶ng c¸o cã 2 ng-êi t¹m coi nh- lµ hîp lý. 20
- Xem thêm -