Tài liệu Công ty tnhh người cùng phát triển doanh nghiệp(b&c company

  • Số trang: 25 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 52 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 I. giíi thiÖu tæng quan vÒ c¬ quan thùc tËp 1.Tªn c¬ quan thùc tËp c«ng ty tnhh ng-êi cïng ph¸t triÓn doanh nghiÖp(b&c company) ®Þa chØ liªn hÖ: V¨n phßng giao dÞch: 418 b¹ch mai-hai bµ tr-ng-hµ néi tel:(04) 6273268/6273269-Fax: (04) 6273270 E-mail: bnc@hn.vnn.vn Website: http://www.bnc.com.vn 2.Giíi thiÖu vÒ c«ng ty “KÕ ho¹ch gi°i ph¸p qu°n lý nhºm t¨ng c­êng tÝnh n¨ng ®éng cña doanh nghiÖp lµ ®iÓm chiÕn l-îc cho sù thµnh c«ng cña mçi m« h×nh kinh doanh trong nÒn kinh tÕ héi nhËp hiÖn nay.” TiÕn sÜ Bïi §øc L©n- Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh Lµ mét doanh nghiÖp trÎ thµnh lËp vµo n¨m 2002 víi sè thµnh viªn ban ®Çu chØ gåm 10 ng-êi vµ víi 2 phßng : phßng phÇn mÒm vµ phßng emedia. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 -C¸c nghµnh nghÒ kinh doanh cña c«ng ty bao gåm: +T- vÊn ®æi míi doanh nghiÖp +T- vÊn vµ cung cÊp c¸c gi¶i ph¸p, s¶n phÈm trong lÜnh vùc qu¶n trÞ doanh nghiÖp ®iÖn tö, qu¶n trÞ tæ chøc chÝnh phñ. + Cung cÊp c¸c s¶n phÈm vÒ phim kü x¶o m¸y tÝnh( phim ho¹t h×nh c«ng nghÖ 3D...) +Cung cÊp c¸c s¶n phÈm qu¶ng c¸o, qu¶ng b¸ v¨n ho¸, du lich, sinh th¸i m«i tr-êng. +T- vÊn vµ thiÕt kÕ trong lÜnh vùc kiÕn tróc -T«n chØ cña c«ng ty: “ V× sù th¯nh c«ng v­ît bËc cña kh¸ch h¯ng” -Ph-¬ng ch©m kinh doanh: + Lu«n gi÷ ch÷ tÝn víi kh¸ch hµng + Lu«n cung cÊp c¸c s¶n phÈm dÞch vô kÞp thêi vµ tèt nhÊt cho kh¸ch hµng + Lu«n duy tr× th-êng xuyªn c¸c ho¹t ®éng sau b¸n hµng gióp kh¸ch hµng khai th¸c vµ sö dông hiÖu qña c¸c s¶n phÈm, dÞch vô cña c«ng ty. -Víi sù l·nh ®¹o s¸ng suèt cña ban l·nh ®¹o céng víi ®éi ngò nh©n viªn n¨ng ®éng, s¸ng t¹o, v÷ng vµng vÒ chuyªn m«n c«ng ty ®· ®¹t ®-îc nh÷ng thµnh c«ng v-ît bËc víi c¬ cÊu nh©n sù: + Sè thµnh viªn trong c«ng ty t¨ng tõ 10 lªn 70 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 +C¬ cÊu c«ng ty ®· ph¸t triÓn vµ lín m¹nh thµnh 7 trung t©m thµnh viªn 1. Trung t©m phÇn mÒm HERA 2. X-ëng phim AREKA 3. Trung t©m viÔn th«ng Zeus 4. Trung t©m thiÕt kÕ c«ng tr×nh ARC 5. Trung t©m ®µo t¹o Graphic 6. Trung t©m qu¶ng c¸o vµ øng dông Add 7. Trung t©m t- vÊn c¬ héi ph¸t triÓn DOC B¶y trung t©m víi nh÷ng kinh nghiÖm kinh doanh s©u réng, kiÕn thøc chuyªn m«n, kü n¨ng v÷ng vµng c«ng ty B&C lµ mét cÇu nèi ®Ých thùc cho c¸c doanh nghiÖp trong m«i tr-êng kinh tÕ n¨ng ®éng. 3.Chøc n¨ng nhiÖm vô cña c«ng ty B¶y trung t©m víi nh÷ng chøc n¨ng vµ nhiÖm vô riªng cïng g¾n kÕt chÆt chÏ hç trî kh¸ch hµng cïng ph¸t triÓn.  Trung t©m phÇn mÒm Hera 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 NhiÖm vô cña trung t©m lµ : - Cung cÊp c¸c s¶n phÈm vµ dÞch vô liªn quan ®Õn c¸c néi dung nh- gãi phÇn mÒm qu¶n trÞ nguån lùc doanh nghiÖp vµ gãi phÇn mÒm qu¶n trÞ t¸c nghiÖp HERA - DÞch vô thiÕt kÕ c¬ së d÷ liÖu - Gi¶i ph¸p tÝch hîp hÖ thèng - Gi¶i ph¸p an ninh hÖ thèng vµ b¶o vÖ d÷ liÖu - T- vÊn vµ ®µo t¹o - DÞch vô triÓn khai vµ hì trî kü thuËt - Cung cÊp c¸c s¶n phÈm phÇn mÒm hç trî s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp.  X-ëng phim Areka NhiÖm vô cña trung t©m: - S¶n xuÊt phim ho¹t h×nh 2D,3D vµ thùc hiÖn kü x¶o phim - X©y dùng c¸c ch-¬ng tr×nh Multimedia 2D, 3D phôc vô ®µo t¹o 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - ThiÕt kÕ s¶n xuÊt ch-¬ng tr×nh qu¶ng c¸o cho c¸c doanh nghiÖp - T- vÊn gi¶i ph¸p c«ng nghÖ - Cung cÊp thiÕt bÞ.  Trung t©m viÔn th«ng míi Zeus NhiÖm vô cña trung t©m: - T- vÊn vµ cung cÊp c¸c thiÕt bÞ m¹ng viÔn th«ng - C¸c øng dông phÇn mÒm trªn m¸y chñ th«ng tin doanh nghiÖp th«ng qua m¹ng viÔn th«ng - T- vÊn gi¶i ph¸p viÔn th«ng míi: IP- kh«ng d©yB¨ng réng - Ph¸t triÓn c¸c øng dông m¸y chñ th«ng tin CTI - DÞch vô tÝch hîp hÖ thèng - Cung cÊp phÇn mÒm vµ c¸c thiÕt bÞ viÔn th«ng - DÞch vô b¶o vÖ vµ an ninh hÖ thèng - DÞch vô ®µo t¹o 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  Trung t©m thiÕt kÕ c«ng tr×nh Arc NhiÖm vô cña trung t©m: - ThiÕt kÕ kiÕn tróc x©y dùng ®« thÞ, khu c«ng nghiÖp, khu du lÞch, nhµ ë - DÞch vô t- vÊn, - TÝnh to¸n chi phÝ - Qu¶n lý thi c«ng, x©y dùng - DÞch vô ®µo t¹o sö dông 3D Max, CAD trong thiÕt kÕ kiÕn tróc x©y dùng.  Trung t©m ®µo t¹o Graphic NhiÖm vô cña trung t©m: - §µo t¹o thiÕt kÕ ®å ho¹ 2D, 3D - §µo t¹o thiÕt kÕ qu¶ng c¸o - §µo t¹o thiÕt kÕ ®å ho¹ trong kiÕn tróc x©y dùng - §µo t¹o kü x¶o phim 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - DÞch vô thiÕt kÕ qu¶ng c¸o - DÞch vô thiÕt kÕ trang Web - C«ng ty ®· ®µo t¹o nh©n lùc cho t¹p chÝ thêi trang trÎ, b¸o an ninh thÕ giíi, thêi b¸o kinh tÕ, Hµ Néi míi, gia ®×nh vµ x· héi...c«ng ty thiÕt kÕ ®å ho¹ Sunshine, Hoµng Gia, Th¸i D-¬ng,T¹o mÉu 1, T¹o mÉu Blue, gi¶ng viªn ®¹i häc Mü thuËt, c«ng ty b-u chÝnh viÔn th«ng. - Trung t©m ®µo t¹o vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ cho: T¹p chÝ t- t-ëng v¨n ho¸ trung -¬ng, c«ng ty phÇn mÒm tin häc HIPT, nhµ m¸y g¹ch ViÖt Tr× ( c«ng nghÖ thiÕt kÕ mÉu, chÕ b¶n in vµ øng dông trªn d©y chuyÒn s¶n xuÊt Italy), lµng nghÒ B¸t Trµng ( in Ên vµ t¹o mÉu s¶n phÈm)  Trung t©m qu¶ng c¸o øng dông ADD NhiÖm vô cña trung t©m: 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Cung cÊp c¸c s¶n phÈm qu¶ng c¸o dùa trªn c¸c øng dông ®å ho¹ hiÖn ®¹i - ThiÕt kÕ s¶n xuÊt ch-¬ng tr×nh qu¶ng c¸o - Qu¶ng b¸ b¨ng kü x¶o 2D, 3D - Cung cÊp c¸c c«ng cô ph¸t triÓn s¶n phÈm truyÒn th«ng ®a ph-¬ng tiÖn - Nghiªn cøu thÞ tr-êng - X©y dùng vµ ph¸t triÓn th-¬ng hiÖu  Trung t©m t- vÊn c¬ héi ph¸t triÓn NhiÖm vô cña trung t©m: - T- vÊn ®Çu t- vµ ph¸t triÓn doanh nghiÖp, - T- vÊn ph¸t triÓn thÞ tr-êng - T- vÊn ph¸t triÓn c«ng nghÖ - T- vÊn ph¸t triÓn ®éi ngò - T- vÊn ®µo t¹o 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tõ khi thµnh lËp ®Õn nay c«ng ty ®· thùc hiÖn hµng lo¹t c¸c dù ¸n cã gi¸ trÞ trong c¸c lÜnh vùc tõ viÔn th«ng vµ c«ng nghÖ th«ng tin tíi s¶n xuÊt phim øng dông c¸c c«ng nghÖ míi, tõ viÖc t¸i lËp doanh nghiÖp tíi s¶n xuÊt c«ng nghiÖp, th-¬ng mai, t- vÊn, thiÕt kÕ c«ng tr×nh. C«ng ty lµ ng-êi ®i ®Çu trong lÜnh vùc s¶n xuÊt, qu¶ng c¸o, phim ho¹t h×nh b»ng kü x¶o 2D, 3D. Bé phim ho¹t hinh 3D ®Çu tiªn t¹i ViÖt Nam do c«ng ty s¶n xuÊt ®· ®o¹t gi¶i th-ëng trong liªn hoan phim ng¾n toµn quèc th¸ng 9/2003. 4. S¶n phÈm vµ dÞch vô cña c«ng ty - §¹t gi°i khuyÕn khÝch víi phim “ ChuyÖn hai chiÕc b×nh”. §©y l¯ phim ho¹t h×nh ®Çu tiªn t¹i ViÖt Nam theo c«ng nghÖ 3D. - Tham gia chÝnh trong dù ¸n “ Tæng t­ vÊn thiÕt kÕ thi c«ng c«ng tr×nh khu liªn hîp Knh tÕ du lÞch-Th-¬ng m¹i-ThÓ thao thÞ x· Cöa Lß NghÖ An ( cã tæng trÞ gi¸ 50 triÖu USD) - Cïng víi Vaco ( c«ng ty kiÓm to¸n ViÖt Nam) t- vÊn vµ hç trî tæng c«ng ty ®iÖn lùc ViÖt Nam ®Êu thÇu mua hÖ thèng th«ng tin qu¶n lý tµi chÝnh vµ vËt t- trÞ gia 11 triÖu USD - Mét sè dù ¸n tiªu biÓu t«ng ty ®ang thùc hiªn: 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 VNPT ( Tæng c«ng ty b-u chÝnh viÔn th«ng ViÖt Nam) PhÇn mÒm cho nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn hÖ thèng th«ng tin ( trÞ gi¸ 260 ngh×n USD) PhÇn mÒm vµ phÇn cøng cho ho¹t ®éng dÞch vô hép th- tho¹i ( trÞ gi¸ 1.7 triªu USD) Héi th¶o truyÒn h×nh danh cho häc tËp tõ xa ( TrÞ gi¸ 1 triªu USD) §Þa ®iÓm: Hµ Néi Thêi gian:2002 VÞ trÝ : Nhµ t- vÊn NhiÖm vô: Gi¶i ph¸p c«ng nghÖ vµ thiÕt kÕ kü thuËt Dù ¸n hîp t¸c quèc tÕ ng©n hµng NhËt B¶n 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 M¹ng viªn th«ng cho 10 tØnh miÒn Trung ( trÞ gi¸ 100 triÖu USD) §Þa ®iÓm : Hµ Néi vµ 10 tØnh miÒn Trung Thêi gian: 2002 VÞ trÝ: Nhµ t- vÊn NhiÖm vô: Gi¶i ph¸p c«ng nghÖ thiÕt kÕ kü thuËt + C«ng ty xi m¨ng Hoµng Th¹ch HÖ thèng qu¶n lý kiÓm kª kho §ia ®iÓm: Hoµng Th¹ch Thêi gian:02/2003 cho tíi nay 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 VÞ trÝ : Nhµ t- vÊn NhiÖm vô : X©y dùng phÇn mÒm, quy tr×nh qu¶n lý, kiÓm kª kho víi hÖ thèng danh ®iÓm m· v¹ch thèng nhÊt. c«ng ty cæ phÇn s÷a Hµ Néi Cung cÊp s¶n phÈm phim qu¶ng c¸o sö dông c«ng nghÖ 3 chiÒu §Þa ®iÓm: Hµ Néi Thêi gian: 9/2003 cho ®Õn nay NhiÖm vô: T- vÊn x©y dùng, s¶n xuÊt phim qu¶ng c¸o s¶n phÈm vµ c¸c dÞch vô hç trî kh¸c. hÖ thèng th«ng tin ®Þa lý (GIS) cho b-u chÝnh viÔn th«ng cÊp tØnh §Þa ®iÓm: §ång Nai 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Thêi gian:2002 VÞ trÝ : Nhµ t- vÊn NhiÖm vô: Gi¶i ph¸p c«ng nghÖ vµ thiÕt kÕ kü thuËt Dù ¸n trung t©m d÷ liÖu chÝnh phñ tØnh Thanh ho¸ §Þa ®iÓm: Thanh Ho¸ Thêi gian: 2002 VÞ trÝ: Nhµ t- vÊn NhiÖm vô : Gi¶i ph¸p c«ng nghÖ vµ thiÕt kÕ kü thuËt 5.H-íng ph¸t triÓn cña c«ng ty trong t-¬ng lai 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 -Bæ sung vµ ph¸t triÓn c¸c tÝnh n¨ng míi cho gãi phÇn mÒm hç trî qu¶n trÞ doanh nghiÖp -X©y dùng ®éi ngò t- vÊn cña trung t©m ngµy cµng lín m¹nh ®ñ søc h¬n -Më réng c¸c lÜnh vùc t- vÊn c«ng nghÖ th«ng tin cña trung t©m -Hîp t¸c víi c¸c doanh nghiÖp trong vµ ngoµi n-íc ®Ó gia c«ng phÇn mÒm, trao ®æi c¸c kinh nghiÖm vµ c«ng nghÖ míi, hîp t¸c ®µo t¹o nh©n lùc. -X©y dùng c¸c phÇn mÒm hç trî c«ng t¸c gi¸o dôc, phÇn mÒm ®µo t¹o tõ xa, phÇn mÒm d¹y häc. -X©y dùng c¸c trß ch¬i cã ®Þnh h-íng gi¸o dôc phôc vô cho c¸c ®èi t-îng nh- trÎ mÉu gi¸o lín, häc sinh cÊp 1, cÊp 2. 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 II.C¸c vÊn ®Ò chuyªn m«n sinh viªn t×m hiÓu ®-îc trong thêi gian thùc tËp 1.VÞ trÝ thùc tËp cña sinh viªn Thùc tËp t¹i trung t©m phÇn mÒm HERA, trung t©m gåm 2 bé phËn chÝnh lµ lËp tr×nh vµ Test. Lµ mét trong hai trung t©m ®-îc thµnh lËp ®Çu tiªn trong c«ng ty, trung t©m HERA ®-îc x¸c ®Þnh lµ mét trong nh÷ng mòi nhän chiÕn l-îc cña c«ng ty.Trung t©m ®· vµ ®ang ph¸t triÓn kh«ng ngõng víi nh÷ng nç lùc kh«ng mÖt mái cña c¸c thµnh viªn trong trung t©m. Tõ sè thµnh viªn chØ cã 5 ng-êi, ®Õn nay trung t©m ®· ®¹t sè thµnh viªn lªn ®Õn 15 ng-êi. 2.C¸c vÊn ®Ò chuyªn m«n t×m hiÓu ®-îc  Trung t©m x©y dùng hoµn chØnh gãi phÇn mÒm hç trî qu¶n trÞ doanh nghiÖp bao gåm 2 nhãm s¶n phÈm chÝnh - Gãi s¶n phÈm qu¶n trÞ t¸c nghiÖp doanh nghiÖp +PhÇn mÒm qu¶n trÞ dù ¸n +PhÇn mÒm qu¶n lý c«ng v¨n giÊy tê +PhÇn mÒm qu¶n lý nh©n sù 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Gãi s¶n phÈm qu¶n trÞ kÕ to¸n tµi chÝnh doanh nghiÖp + PhÇn mÒm qu¶n lý tµi s¶n cè ®Þnh + PhÇn mÒm qu¶n lý kho +PhÇn mÒm tµi chÝnh kÕ to¸n Lîi Ých cña doanh nghiÖp khi sö dông c¸c gãi phÇn mÒm - Thèng nhÊt trong c«ng t¸c qu¶n lý - Gi¶m thiÓu chi phÝ qu¶n lý +Chi phÝ cho c«ng t¸c mua giÊy mùc ( thay b»ng l-u tr÷ trªn m¸y tÝnh) +Nh©n sù trong c¸c phßng ban liªn quan ®-îc gi¶m thiÓu. VÝ dô nÕu theo c¸ch truyÒn thèng phßng kÕ to¸n ph¶i cã 10 ng-êi xö lý c¸c nghiÖp vô th× ¸p dông phÇn mÒm kÕ to¸n tµi chÝnh, phßng kÕ to¸n cã thÓ gi¶m xuèng cßn kho¶ng 5-7 ng-êi xö lý nghiÖp vô. +Chi phÝ cho c«ng t¸c ®µo t¹o nh©n viªn míi còng ®-îc gi¶m thiÓu 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Gi¶m thiÓu c¸c chi phÝ thu thËp th«ng tin. Khi ¸p dông phÇn mÒm vµo c«ng t¸c qu¶n lý. VÝ dô trong c«ng t¸c kÕ to¸n muèn tæng hîp b¸o c¸o doanh thu cuèi n¨m nh©n viªn kÕ to¸n chØ mÊt kho¶ng vµi phót ®Ó tæng hîp kÕt qu¶, cßn nÕu theo c¸ch thñ c«ng truyÒn thèng nh©n viªn kÕ to¸n cã thÓ mÊt vµi ngµy ®Ó tæng hîp. - Gi¶m chi phÝ c¬ héi vµ t¨ng hiÖu qu¶ kinh doanh. C¸c th«ng tin sÏ ®-îc tæng hîp, ph©n tÝch vµ xö lý mét c¸ch nhanh chãng víi sù trî gióp cña m¸y tÝnh khi ®ã ng-êi l·nh ®¹o cã thÓ ra quyÕt ®Þnh nhanh chãng. - Sè liÖu cã tÝnh chÝnh x¸c cao, tr¸nh ®-îc c¸c sai sot khi lµm theo c¸ch thñ c«ng - TÝnh b¶o mËt cña th«ng tin lµ rÊt cao v× nÕu kh«ng cã quyÒn truy nhËp, ng-êi dïng kh«ng thÓ truy nhËp ®-îc phÇn mÒm ®Ó lÊy sè liÖu. 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 C¸c s¶n phÈm dÞch vô cña trung t©m ®· vµ ®ang ®-îc t- vÊn vµ triÓn khai ë mét sè doanh nghiÖp: + C«ng ty thiÕt kÕ c«ng nghiÖp ho¸ chÊt +Tæng c«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng 5-Chi nh¸nh miÒn B¾c +C«ng ty thÐp Nam §« +C«ng ty Xu©n Toµn-Ninh B×nh +T- vÊn gi¶i ph¸p m¹ng vµ phÇn mÒm qu¶n lý hµnh chÝnh cho UBND tØnh Hµ Nam.  §ã lµ kh¶ n¨ng lµm viÖc theo nhãm, kü n¨ng hîp t¸c ®Ó hoµn thµnh c«ng viÖc khi thùc hiÖn mét dù ¸n cña c¸c thµnh viªn trong trung t©m phÇn mÒm hera. +Sù kÕt h¬p kh¸ ®ång bé cña hai kh©u lËp tr×nh vµ kh©u test cña trung t©m. Hai kh©u nµy hç trî cho nhau ®Ó cïng hoµn thµnh tèt c«ng viÖc. 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Kh©u test cã nhiÖm vô kiÓm tra ch-¬ng tr×nh, ch¹y thö vµ ph¸t hiÖn ra c¸c lçi vÒ m¨t nghiÖp vô chuyªn m«n råi cïng víi kh©u lËp tr×nh hîp t¸c ®Ó kh¸c phôc c¸c lçi ®ã. C¸n bé test ngoµi viÖc ph¶i n¾m v÷ng c¸c nghiÖp vô chuyªn m«n( chñ yÕu lµ kÕ to¸n) cßn ph¶i cã nh÷ng hiÓu biÕt nhÊt ®inh vÒ ng«n ng÷ lËp tr×nh. +HiÓu ®-îc c¬ cÊu qu¶n lý nh©n sù cña c«ng ty. C¸ch thøc qu¶n lý giao viÖc cô thÓ tíi tõng thµnh viªn vµ hiÖu qu¶ cña ph-¬ng thøc qu¶n lý nµy. Khi cã mét dù ¸n th× l·nh ®¹o dù ¸n sÏ trùc tiÕp xuèng trung t©m giao nhiªm vô cho ng-êi l·nh ®¹o trung t©m, l·nh ®¹o trung t©m sÏ häp c¸c thµnh viªn vµ giao nhiÖm vô cô thÓ. -T×m hiÓu râ vµ s©u h¬n vÒ ng«n ng÷ visual basic- ph-¬ng tiÖn ®Ó thùc hiÖn chuyªn ®Ò. +Visual Basic cung cÊp mét lo¹t c«ng cô gióp ta dÔ dµng vµ nhanh chãng ph¸t triÓn c¸c øng dông Windows m¹nh. +Visual Basic g¾n liÒn víi kh¸i niÖm lËp tr×nh trùc quan, nghÜa lµ khi thiÕt kÕ ch-¬ng tr×nh cã thÓ nh×n thÊy ngay kÕt qu¶ qua tõng giao t¸c vµ giao diÖn khi ch-¬ng tr×nh thùc hiÖn. 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 +Visual Basic cho phÐp chØnh söa ®¬n gi¶n, nhanh chãng mµu s¾c, kÝch th-íc, h×nh d¸ng cña c¸c ®èi t-îng cã mÆt trong øng dông. +Visual Basic cã kh¶ n¨ng kÕt hîp víi c¸c th- viÖn liªn kÕt ®éng. Iii.§Ò tµI nghiªn cøu Qu¶n lý giao viÖc vµ chÊm c«ng t¹i c«ng ty B&C 1. Lý do chän ®Ò tµi §Ó ®øng v÷ng ®-îc trªn thÞ tr-êng vÊn ®Ò n©ng cao chÊt l-îng qu¶n lý nh©n lùc lµ con ®-êng ng¾n nhÊt t¹o ra søc m¹nh c¹nh tranh trong m«i tr-êng kinh doanh hiÖn nay. VÊn ®Ò qu¶n lý nh©n sù ®Ó hoµn thµnh tèt c«ng viÖc trong mét c«ng ty trÎ nh- c«ng ty B&C lµ hÕt søc cÇn thiÕt vµ mang tÝnh ®Æc thï riªng. NhiÖm vô cña mçi thµnh viªn trong c«ng ty kh«ng chØ dõng l¹i ë viÖc ®i lµm cã m¨t ®Çy ®ñ mµ cßn ph¶i hoµn thµnh c«ng viÖc ®-îc giao mét c¸ch tèt nhÊt. §Ó ph¸t huy tÝnh tù gi¸c vµ kh¶ n¨ng cña tõng thµnh viªn mét c¸ch tèt nhÊt cÇn ph¶i ph©n c«ng c«ng viÖc cô thÓ cho tõng thµnh viªn. 2. Néi dung cña ®Ò tµi 20
- Xem thêm -