Tài liệu Công ty cổ phần xây dựng số 2 thăng long

  • Số trang: 20 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 84 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Lêi më ®Çu Trong nh÷ng n¨m ®Çu thÕ kû 21 ®Êt n-íc ta ®ang ph¸t triÓn ®Ó hoµ m×nh vµo dßng chÈy thÕ giíi. §¶ng vµ nhµ n-íc ®ang t×m mäi ph-¬ng h-íng ®Ó ®-a ®Êt n-íc ®i lªn. Con ®-êng mµ nhµ n-íc ®· chän ®ã lµ tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸ c¸c doanh nghiÖp. Khi ®· tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸ c¸c doanh nghiÖp sÏ nç lùc hÕt m×nh ®Ó ®-a doanh nghiÖp m×nh lµm ¨n cã hiÖu qu¶ nhÊt. Cæ phÇn ho¸ DNNN lµ mét chñ tr-¬ng lín cña §¶ng vµ Nhµ n-íc trong chiÕn l-îc ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi ë n-íc ta, nh»m ®a d¹ng ho¸ së h÷u t¹o ®éng lùc cho ng-êi cã cæ phÇn vµ ng-êi lao ®éng trong doanh nghiÖp h¨ng say s¶n xuÊt v× lîi Ých chÝnh ®¸ng, gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, ®ång --------------------------------------------------- 1 ---------------------------------------------- thêi phï hîp víi chñ tr-¬ng x©y dùng nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn ®Þnh h-íng x· héi chñ nghÜa trong tiÕn tr×nh ®æi míi nÒn kinh tÕ n-íc ta. B»ng vèn hiÓu biÕt cña m×nh em ®· m¹nh d¹n chän ®Ò tµi : “ C«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 2 Th¨ng Long“ . --------------------------------------------------- 2 ---------------------------------------------- Néi dung I) Nh÷ng quy ®Þnh chung vÒ cæ phÇn ho¸: §èi t-îng mua vµ c¬ cÊu cæ phÇn lÇn ®Çu: - Doanh nghiÖp ph¶i cã ®ñ ®iÒu kiÖn cæ phÇn ho¸ ph¶i cßn vèn nhµ n-íc ( ch-a bao gåm quyÒn sö dông ®Êt ) sau khi ®-îc sö lý tµi chÝnh. - Tr-íc khi cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp ph¶i sö lý nh÷ng vÊn ®Ò tån t¹i vÒ tµi chÝnh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh. Trong qu¸ tr×nh cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp tiÕp tôc sö lý nh÷ng vÊn ®Ò vÒ tµi chÝnh theo quy ®Þnh t¹i Môc II th«ng t- 126/2004/TT-BTC cho ®Õn thêi ®iÓm chÝnh thøc tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸. --------------------------------------------------- 3 ---------------------------------------------- - Thêi ®iÓm x¸c ®Þnh gi¸ trÞ tµi s¶n doanh nghiÖp lµ thêi ®iÓm kho¸ sæ kÕ to¸n lËp b¸o c¸o tµi chÝnh ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp. + Theo ph-¬ng ph¸p tµi s¶n : lµ thêi ®iÓm kÕt thóc quý gÇn nhÊt víi thêi ®iÓm cã quyÕt ®Þnh cæ phÇn nh-ng kh«ng qu¸ 6 th¸ng so víi thêi ®iÓm c«ng bè gi¸ trÞ doanh nghiÖp. + Theo ph-¬ng ph¸p khÊu hao dßng tiÒn lµ thêi ®iÓm kÕt thøc n¨m gÇn nhÊt nh-ng kh«ng qu¸ 9 th¸ng so víi thêi ®iÓm c«ng bè gi¸ trÞ doanh nghiÖp. II) Xö lý tµi chÝnh khi cæ phÇn ho¸: 1) KiÓm kª ph©n lo¹i tµi s¶n: KiÓm kª x¸c ®Þnh sè l-îng , chÊt l-îng tµi s¶n thùc tÕ, X¸c nhËn thõa thiÕu so víi sæ kÕ to¸n, ph©n tÝch nguyªn nh©n thõa, thiÕu. --------------------------------------------------- 4 ---------------------------------------------- a) Tµi s¶n doanh nghiÖp cã nhu cÇu sö dông. b) Tµi s¶n doanh nghiÖp kh«ng cÇn dïng, ó ®äng, chê thanh lý c) Tµi s¶n h×nh thµnh tõ quü khen th-ëng. d) Tµi s¶n thuª ngoµi, nhËn gi÷ hé, nhËn gia c«ng. 2) §èi chiÕu ph©n lo¹i x¸c ®Þnh c«ng nî. + Nî ph¶i tr¶: Trong ®ã ph¶i tr¶ nh-ng kh«ng thanh to¸n. + Nî ph¶i thu: Trong ®ã ph¶i thu c¸c kho¶n nî khã ®ßi. 3) Tæ chøc ®¸nh gi¸ vµ x¸c ®Þnh gi¸ trÞ tµi s¶n doanh nghiÖp cã nhu cÇu sö dông. 4) Tµi s¶n: a) Tµi s¶n thõa thiÕu ph¶i lµm râ nguyªn nh©n + ThiÕu: Ph¶i x¸c ®Þnh tr¸ch nhiÖm tËp thÓ, tr¸ch nhiªm c¸ nh©n ®Ó xö lý + Thõa: T¨ng vèn nhµ n-íc --------------------------------------------------- 5 ---------------------------------------------- b) §èi víi tµi s¶n kh«ng cÇn dïng, ø ®äng, chê thanh lý sau khi ®-îc chÊp thuËn b»ng v¨n b¶n cña ®ai diÖn chñ së h÷u vèn nhµ n-íc xö lý nh- sau: + Thanh lý nh-îng b¸n: Gi¸m ®èc doanh nghiÖp tæ chøc thanh lý, nh-îng b¸n tµi s¶n theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. H¹ch to¸n vµo thu nhËp doanh nghiÖp. + §iÓm chuyÓn tµi s¶n cho ®¬n vÞ kh¸c theo quyÕt ®Þnh cña chñ së h÷u vèn. NÕu ®iÓm kiÖn chuyÓn cho ®¬n vÞ ngoµi bé, ®Þa ph-¬ng. Trong c«ng ty ph¶i cã sù tho¶ thuËn cña ®¹i ®iÖn chñ së h÷u vèn bªn nh©n. H¹ch to¸n t¨ng, gi¶m vèn theo gi¸ trÞ trªn sæ kÕ to¸n bªn giao. NÕu cã chªnh lÖch th× h¹ch to¸n vµo kÕt qu¶ kinh doanh. §Õn thêi ®iÓm x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp nh÷ng tµi s¶n nªu trªn ch-a ®-îc xö lý th× kh«ng tÝnh vµo gi¸ trÞ doanh nghiÖp. Doanh nghiÖp tiÕp tôc xö lý, ®Õn thêi ®iÓm cã quyÕt ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp th× doanh --------------------------------------------------- 6 ---------------------------------------------- nghiÖp b¶o qu¶n chuyÓn giao cho c«ng ty mua b¸n nî vµ tµi s¶n ø ®äng.C«ng ty mua b¸n nî kh«ng ®-îc b¸n tµi s¶n nµy cho doanh nghiÖp. 2) Nî ph¶i thu: a) NÕu chøng minh lµ kh«ng cã kh¶ n¨ng thu håi xem xÐt tr¸ch nhiÖm tËp thÓ, c¸ nh©n ®Ó båi th-êng, cßn thiÕu dïng quü nî khã ®ßi bï ®¾p cßn vÉn thiÕu th× h¹ch to¸n vµo chi phÝ kinh doanh Èn doanh nghiÖp. b) Nî ph¶i thu qu¸ h¹n kh¸c: Doanh nghiÖp ph¶i tiÕp tôc ®ßi nî hoÆc b¸n cho c«ng ty mua b¸n nî vµ tµi s¶n theo gi¸ tho¶ thuËn. 3) Nî ph¶i tr¶: a) Nî ph¶i tr¶ nh-ng kh«ng ph¶i thanh to¸n, ®-îc h¹ch to¸n t¨ng vèn nhµ n-íc. --------------------------------------------------- 7 ---------------------------------------------- b) Nî ®äng vÒ thuÕ ph¶i nép ng©n s¸ch. Tr-êng hîp bÞ lç kh«ng thÓ thanh to¸n ®ù¬c doanh nghiÖp lËp hå s¬ xin gi·n nî, xo¸ nî. III) Ph-¬ng ¸n cæ phÇn ho¸: 1) H×nh thøc cæ phÇn ho¸: - Gi÷ nguyªn vèn nhµ n-íc hiÖn cã t¹i doanh nghiÖp, ph¸t hµnh cæ phiÕu thu hót thªm vèn. - B¸n mét phÇn vèn nhµ n-íc hiÖn cã t¹i doanh nghiªp hoÆc kÕt hîp võa b¸n bít mét phÇn vèn nhµ n-íc vïa ph¸t hµnh thªm cæ phiÕu ®Ó thu hót thªm vèn - B¸n toµn bé vèn nhµ n-íc hiÖn cã t¹i doanh nghiÖp ho¹c kÕt hîp ph¸t hµnh cæ phiÕu ®Ó thu vèn ®Çu t-. --------------------------------------------------- 8 ---------------------------------------------- 2) Tªn gäi c«ng ty cæ phÇn: Tªn ®Çy ®ñ, tªn giao dÞch quèc tÕ.( Kh«ng trïng víi doanh nghiÖp kh¸c ®· ®Æt) 3) ngµnh nghÒ kinh doanh: CÇn ng¾n gän ®Çy ®ñ 4) Trªn c¬ së gi¸ tri thùc tÕ phÇn vèn nhµ n-íc t¹i doanh nghiÖp. 5) Tû lÖ cæ phÇn cña c¸c cæ ®«ng liªn quan ®Õn c¬ cÊu b¸n cæ phÇn lÇn ®Çu: - Sè cæ phÇn nhµ n-íc n¾m gi÷: Víi doanh nghiÖp cÇn cã cæ phÇn vèn nhµ n-íc chi phèi hoÆc kh«ng chi phèi( Bao nhiªu % ) - Cæ phÇn ®Êu gi¸ ®ît 1 b¸n kh«ng hÕt th× tæ chøc tiÕp b¸n ®Êu gi¸ ®ît 2 hoÆc tuú ®iÒu kiÖn cô thÓ cña doanh nghiÖp ®Ó tr×nh Bé cho phÐp t¨ng tû lÖ vèn nhµ n-íc gi÷ t¹i doanh nghiÖp vµ tæ chøc b¸n sau. --------------------------------------------------- 9 ---------------------------------------------- 6) VÒ s¾p xÕp lao ®éng trong ph-¬ng ¸n cæ phÇn ho¸. Thùc hiÖn theo th«ng t- sè 13/2005/TT-BL§TB&XH ngµy 25/2/2005. theo ®ã ph¶I: - LËp danh s¸ch cña ng-êi lao ®éng trong doanh nghiÖp t¹i thêi ®Ióm cæ phÇn ho¸. - LËp danh s¸h lao ®éng ®ñ ®Iòu kiÖn vÒ h-u. - Danh s¸ch lao ®éng chÊm døt hîp ®ång lao ®éng, gi¶I quyÕt chÕ ®é theo ®Iòu 42 LuËt lao ®éng. - Danh s¸ch lao ®éng kh«ng bè chÝ ®-îc viÖc lµm.Theo ®ã: + Ng-êi lao ®éng doanh nghiÖp theo nghi ®Þnh 41/CP th× lËp theo chÕ ®ä TT 19/2004/TT-BL§TB&XH ngµy 22/11/2004. + Ng-êi kh«ng thuéc N§ 41/CP th× h-ëng chÕ ®é theo trî cÊp th«i viÖc theo LuËt lao ®éng. --------------------------------------------------- 10 --------------------------------------------- - LËp danh s¸ch ng-êi lao ®éng sÏ chuyÓn sang c«ng ty cæ phÇn. Sau 30 ngµy gi¶i quyÕt xong c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch ®èi víi ng-êi lao ®éng, gi¸m ®èc doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸ cã tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o kÕt qu¶ chuyÓn c«ng ty nhµ n-íc thµnh c«ng ty cæ phÇn cho c¬ quan cã thÈm quyÒn. 7) KÕ ho¹ch sö dông tiÒn thu tõ b¸n cæ phÇn thuéc vèn nhµ n-íc: Theo c«ng thøc: Gi¸ trÞ VNN + chªnh lÖch t¨ng do ®Êu gi¸- gi¸ tri CP NN gi÷ - Gi¸ trÞ CPU§ cho NL§ trong DN - Gi¸ trÞ CPU§ cho nhµ §TCL - Chi phÝ CPH - Chi phÝ §TL - Trî cÊp L§DD theo LuËt lao ®éng. + Chi phÝ cæ phÇn ho¸: Gi¸ trÞ tµi s¶n doanh nghiÖp d-íi 30 tû ®-îc trªn 200 triÖu, 30 ®Õn 50 tû ®-îc 300 triÖu, trªn 50 tû ®-îc 400 triÖu ®ång. 8) Ph-¬ng ¸n ®Çu t- sau cæ phÇn ho¸: --------------------------------------------------- 11 --------------------------------------------- CÇn x©y dùng cô thÓ tËp trung vµo më réng thÞ tr-êng, thªm s¶n phÈm míi, kinh doanh ®a ngµnh, ®Çu t- më réng s¶n xuÊt, t¨ng vèn… BiÓu tæng hîp cÇn c©n ®èi c¸c chØ tiªu gi÷a doanh thu, lîi nhuËn, tiÒn l-¬ng vµ cæ tøc. IV) T×nh h×nh hoat ®éng cña c«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 2 Th¨ng Long * ThÞ tr-êng cña c«ng ty : Trªn doanh thu cña c«ng ty t¹i thÞ tr-êng néi ®Þa vµ 6 th¸ng ®Çu n¨m 2003 . Sau khi chuyÓn ®æi sang c«ng ty cæ phÇn møc t¨ng tr-ëng cña doanh thu ®¹t tíi 74,8 %. Víi tÊt c¶ c¸c thuËn lîi kh¸ch quan vµ uy tÝn, Th¨ng Long ®· ®øng thø 3 vÒ doanh thu nh-ng ®øng ®Çu vÒ chÊt l-îng vµ n¨ng lùc x©y dùng. C«ng ty cã ®-îc mét thÞ phÇn kho¶ng 47,5 % cña thÞ tr-êng néi ®Þa vµ c«ng tr×nh --------------------------------------------------- 12 --------------------------------------------- cña C«ng ty cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh m¹nh trªn c¸c hÖ thèng ngµnh x©y dùng trong c¶ n-íc trong t-¬ng lai, víi chiÕn l-îc ph¸t triÓn nh»m vµo thÞ tr-êng néi ®Þa, kh¶ n¨ng gia t¨ng thÞ phÇn C«ng ty lµ ch¾c ch¾n. Nhµ n-íc ViÖt Nam ®ang rÊt chó träng khuyÕn khÝch ph¸t triÓn x©y dùng, quy ®Þnh vÒ x©y dùng ngµy cµng th«ng tho¸ng vµ nhiÒu -u ®·i. Trong giai ®o¹n 2003 – 2005, ChÝnh phñ sÏ dµnh nhiÒu tû VN§ ®Ó ®Çu t- n©ng cao h¬n n÷a hiÖu qu¶ kinh tÕ cña c¬ së h¹ tÇng. §©y lµ thÞ tr-êng mµ C«ng ty ®· cã -u tÝn tõ l©u vµ hiÖn nay, C«ng ty còng ®ang cã kÕ ho¹ch nghiªn cøu, ®¸nh gi¸ ®Ó n¾m b¾t ®¸p øng ®-îc nh÷ng yªu cÇu míi c«ng tr×nh cña C«ng ty rÊt cã uy tÝn trªn thÞ tr-êng nªn ®-îc c¸c nhµ thÇu tin t-ëng. Víi b¶ng sè liÖu cô thÓ cña c«ng ty: --------------------------------------------------- 13 --------------------------------------------- cuèi n¨m 2002 vµ 2003 : ChØ tiªu Tæng doanh thu C¸c kho¶n gi¶m 6 th¸ng 6 th¸ng cuèi n¨m cuèi n¨m 2002 2003 150.846.119.389 320.182.538.191 1139.402.698 2488.432.601 Gi¶m c«ng tr×nh 357.015.678 51.502.830 Gi¸ trÞ c«ng tr×nh 282.387.020 1.486.929.771 trõ ph¶i söa 1. Doanh thu 142.706.716.691 387.694.150.590 thuÇn 2. Gi¸ vèn vËt liÖu 134.273.058.777 274.892.481.439 --------------------------------------------------- 14 --------------------------------------------- 3. Lîi nhuËn gép 4. Chi phÝ n©ng 128.433.657.914 112.801.669.151 2.940.124.447 4.575.147.706 2.434.054.886 3.675.508.276 cÊp 5. Chi phÝ qu¶n lý dù ¸n 6. Lîi tøc thuÇn tõ 3.059.478.581 H§KD - Thu nhËp H§KD 671.550.000 812.026.521 - Chi phÝ H§ tµi (61.112.314) (22.680.971) 610.437.686 789.345.550 8.981.900 226.098.388 5.880.835 113.211.052 chÝnh 7. L·i tõ H§ tµi chÝnh - C¸c kho¶n thu nhËp BT - Chi phÝ bÊt --------------------------------------------------- 15 --------------------------------------------- th-êng 8. Lîi tøc bÊt 3.101.065 112.887.336 3.673.071.332 5.453.246.055 th-êng 9. Tæng lîi tøc tr-íc thuÕ 10. ThuÕ TNDN ph¶i nép 11. Lîi tøc sau 3.673.071.332 5.453.246.055 thuÕ --------------------------------------------------- 16 --------------------------------------------- --------------------------------------------------- 17 --------------------------------------------- KÕt luËn Tõ thùc tiÔn tiÕn hµnh c«ng cuéc ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ ®Êt n-íc theo ®Þnh h-íng x· héi chñ nghÜa vµ kinh nghiÖm thu ®-îc qua qu¸ tr×nh chØ ®¹o, ®iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh, chóng ta ®· x¸c ®Þnh ®-îc r»ng c¶i c¸ch doanh nghiÖp nhµ n-íc (DNNN) mét c¸ch triÖt ®Ó lµ yªu cÇu cã tÝnh quyÕt ®Þnh ®Ó t¨ng c-êng ®éng lùc ph¸t triÓn s¶n xuÊt vµ thóc ®Èy DNNN ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ h¬n. Trong h¬n 10 n¨m qua, §¶ng vµ nh©n d©n ta ®· thùc hiÖn nhiÒu chñ tr-¬ng, biÖn ph¸p tÝch cùc nh»m ®æi míi vµ n©ng cao hiÖu qu¶ DNNN. Cæ phÇn ho¸ DNNN lµ mét biÖn ph¸p quan träng trong qu¸ tr×nh ®æi míi DNNN ë ViÖt Nam. ViÖc ®Èy m¹nh cæ phÇn ho¸ DNNN kh«ng chØ gióp c¸c DNNN n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng mµ cßn t¸c --------------------------------------------------- 18 --------------------------------------------- ®éng, ¶nh h-ëng ®Õn c¸c ho¹t ®éng kh¸c nh- ph¸t triÓn thÞ tr-êng vèn, thÞ tr-êng chøng kho¸n ë ViÖt Nam. Víi sù chuyÓn m×nh thay ®æi c¸c c«ng ty ®· ®-îc cæ phÇn lµm ¨n ngµy cµng cã hiÖu qu¶ gãp mét phÇn lín vµo doanh thu cña ®Êt n-íc. ChÝnh nhê h-íng ®i ®óng ®¾n cña m×nh mµ nhµ n-íc ta ®· nhanh chãng s¸nh vai víi c¸c n-íc trong khu vùc. Hi väng trong thêi gian tíi c¸c doanh nghiÖp sÏ lµm ¨n ngµy cµng hiÖu qu¶ h¬n ®Ó cã thÓ ®-a ®Êt n-íc ®i xa h¬n kinh tÕ ®-îc giÇu m¹nh. --------------------------------------------------- 19 --------------------------------------------- Môc lôc Lêi më ®Çu Néi dung: I) Nh÷ng quy ®Þnh chung vÒ cæ phÇn ho¸: II) Xö lý tµi chÝnh khi cæ phÇn ho¸: III) Ph-¬ng ¸n cæ phÇn ho¸: IV) T×nh h×nh hoat ®éng cña c«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 2 Th¨ng Long KÕt luËn --------------------------------------------------- 20 ---------------------------------------------
- Xem thêm -