Tài liệu Công ty cổ phần vận tải và xây dựng công trình

  • Số trang: 31 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 37 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn I: S¬ l-îc vÒ qu¸ tr×nh h×nh thµnh ph¸t triÓn cña c«ng ty I) Nh÷ng th«ng tin chung vÒ doanh nghiÖp. 1.Tªn chÝnh thøc : C«ng ty cæ phÇn VËn T¶i vµ X©y dùng C«ng tr×nh + Tªn giao dÞch tiÕng anh : Transport and construction joint stock company + Tªn viÕt t¾t : Tranco JSC + §Þa chØ trô së chÝnh : 83A- LÝ Th-êng KiÖt- Hoµn kiÕm- Hµ Néi + §Þa chØ giao dÞch : P318- Nhµ A6 TrÇn Huy liÖu- Gi¶ng vâBa §×nh- Hµ Néi §iÖn tho¹i : 04-7262136 Fax : 04-7262136 2. H×nh thøc ph¸p lý Lµ c«ng ty cæ phÇn cã sè vèn ®iÒu lÖ lµ 10.000.000.000® (m-êi tû ®ång) trong ®ã: + TØ lÖ cæ phÇn nhµ n-íc: 24% vèn ®iÒu lÖ (cæ phÇn chi phèi) + TØ lÖ cæ phÇn b¸n cho cæ ®«ng lµ c¸n bé, c«ng nh©n viªn cña doanh nghiÖp: 36% vèn ®iÒu lª. + TØ lÖ cæ phÇn b¸n cho cæ ®«ng ngoµi doanh nghiÖp: 40% vèn ®iÒu lÖ 3. C¸c lÜnh vùc ho¹t ®éng chÝnh  X©y dùng c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp, c«ng céng vµ d©n dông  X©y dùng c¸c c«ng tr×nh giao th«ng ( cÇu ®-êng, bÕn c¶ng….)  X©y dùng c¸c c«ng tr×nh thuû lîi ( ®ª, ®Ëp, kªnh, m-¬ng..)  X©y dùng c¸c c«ng tr×nh kÜ thuËt h¹ tÇng ®« thÞ vµ khu c«ng nghiÖp  VËn t¶i hµng ho¸  VËn chuyÓn hµnh kh¸ch. NguyÔn thÞ Vinh Khoa QTKD-CN44B 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  Bu«n b¸n t- liÖu s¶n xuÊt (thiÕt bÞ, vËt t- ngµnh giao th«ng vµ x©y dùng)  Kinh doanh nhµ  X©y l¾p c¸c c«ng tr×nh ®iÖn tõ 35kv trë xuèng. II. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn. 1. Giai ®o¹n tr-íc n¨m 2001 Tr-íc n¨m 2001 c«ng ty lµ trung t©m VËt t- thiÕt bÞ vËn t¶i - thuéc c«ng ty VËt t- vËn t¶i vµ x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng. Trung t©m thiÕt bÞ vËn t¶i lu«n lµ ®¬n vÞ dÉn ®Çu trong mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty, cã nhiÒu ®ãng gãp to lín ®èi víi sù ph¸t triÓn cña c«ng ty VËt t- vËn t¶i vµ x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng. Ngµnh nghÒ kinh doanh chÝnh cña trung t©m VËt t- thiÕt bÞ vËn t¶i lµ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh giao th«ng, thuû lîi vµ bu«n b¸n t- liÖu s¶n xuÊt, vËn t¶i hµnh ho¸, vËn chuyÓn hµnh kh¸ch. 2. Giai ®o¹n tõ n¨m 2001 ®Õn nay Thùc hiÖn chÝnh s¸ch ph¸t triÓn ®a d¹ng c¸c thµnh phÇn kinh tÕ cña §¶ng vµ ChÝnh phñ nh»m môc tiªu CNH, H§H ®Êt n-íc, Bé tr-ëng Bé GTVT ®· quyÕt ®Þnh phª duyÖt ph-¬ng ¸n cæ phÇn ho¸ Trung t©m vËt t- thiÕt bÞ vËn t¶i thuéc c«ng ty VËt t- vËn t¶i vµ x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng - Bé GTVT. Sau khi tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸ ®æi tªn thµnh c«ng ty cæ phÇn VËn t¶i vµ x©y dùng c«ng tr×nh trùc thuéc c«ng ty VËt t- vËn t¶i vµ x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng (c«ng ty mÑ) – Bé GTVT GiÊy chøng nhËn §¨ng kÝ kinh doanh c«ng ty cæ phÇn sè 010300235 cÊp ngµy 18/01/2001. C¸c c¸n bé chñ chèt cña c«ng ty cæ phÇn lµ nh÷ng ng-êi ®-îc chän tõ c«ng ty mÑ cö sang ®iÒu hµnh, ®Êy lµ nh÷ng c¸n bé cã n¨ng lùc, cã nhiÒu kinh nghiÖm trong ®iÒu hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. §-îc sù hç trî cña Nhµ n-íc ®èi víi doanh nghiÖp míi chuyÓn ®æi vµ cña c«ng ty mÑ vÒ nhiÒu mÆt, sau khi cæ phÇn ho¸ c«ng ty cæ phÇn ®· më réng thªm NguyÔn thÞ Vinh Khoa QTKD-CN44B 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 mét sè ngµnh nghÒ kinh doanh. Ngoµi c¸c lÜnh vùc truyÒn thèng, c«ng ty cæ phÇn cßn tham gia x©y dùng c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp, d©n dông, x©y dùng c¸c c«ng tr×nh kÜ thuËt h¹ tÇng ®« thÞ vµ khu c«ng nghiÖp, x©y l¾p c¸c c«ng tr×nh ®iÖn tõ 35kv trë xuèng, kinh doanh nhµ. ViÖc më réng lÜnh vùc kinh doanh lµ mét ®iÒu kiÖn rÊt tèt cho c«ng ty cæ phÇn ®Ó ph¸t triÓn nhanh h¬n, v÷ng h¬n trong t-¬ng lai. NguyÔn thÞ Vinh Khoa QTKD-CN44B 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn II. Thùc tr¹ng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty cæ phÇn vËn t¶i vµ x©y dùng c«ng tr×nh I. §Æc ®iÓm kinh tÕ - kÜ thuËt chñ yÕu ¶nh h-ëng ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh 1. S¶n phÈm vµ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty + S¶n phÈm cña c«ng ty lµ nh÷ng c«ng tr×nh c«ng nghiÖp vµ d©n dông: C«ng ty nhËn thÇu thi c«ng x©y l¾p c¸c c«ng tr×nh d©n dông, c«ng nghiÖp, thuû lîi, giao th«ng, vËn t¶i hµng ho¸, vËn chuyÓn hµnh kh¸ch, bu«n b¸n t- liÖu s¶n xuÊt, kinh doanh nhµ, x©y l¾p c«ng tr×nh ®iÖn tõ 35kv trë xuèng. NhËn l¾p ®Æt vµ bu«n b¸n hÖ thèng ®Ìn tÝn hiÖu giao th«ng. X©y dùng c¬ së h¹ tÇng, l¾p ®Æt ®-êng èng cÊp, tho¸t n-íc ®« thÞ vµ khu c«ng nghiÖp. + Ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty: §-îc thµnh lËp tõ mét ®¬n vÞ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh giao th«ng trùc thuéc doanh nghiÖp Nhµ n-íc víi nÒn t¶ng cña doanh nghiÖp nhµ n-íc cã nhiÒu kinh nghiÖm trong kinh doanh vµ x©y dùng. C«ng ty ®· ®-îc thõa h-ëng ®éi ngò ®«ng ®¶o c¸n bé qu¶n lý – kÜ thuËt tr×nh ®é cao, cã nhiÒu kinh nghiÖm thùc tÕ. C«ng ty ®· cã kinh nghiÖm trong c«ng viÖc x©y dùng d©n dông lµ 22 n¨m (kÓ tõ thêi k× tr-íc khi cæ phÇn ho¸) tõ n¨m 1984 ®Õn n¨m 2006. Tæng sè n¨m cã kinh nghiÖm trong c«ng t¸c chuyªn ngµnh lµ 39 n¨m tõ n¨m 1967 ®Õn n¨m 2006. D-íi ®©y lµ sè n¨m kinh nghiÖm thùc hiÖn c¸c c«ng t¸c chuyªn ngµnh NguyÔn thÞ Vinh Khoa QTKD-CN44B 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Sè n¨m kinh STT TÝnh chÊt c«ng viÖc nghiÖm 1 §µo ®¾p ®Êt ®¸, san mÆt b»ng c«ng tr×nh 39 2 Khai th¸c ®¸ 39 3 C¶i t¹o, n©ng cÊp mÆt ®-êng bª t«ng nhùa, cÊp phèi, ®¸ 39 d¨m n-íc 4 N©ng cÊp, x©y dùng míi mÆt ®-êng bª t«ng ASTPHAL 13 5 Duy tu söa ch÷a cÇu ®-êng bé 35 6 X©y dùng cÇu, cèng c¸c lo¹i quy m« võa vµ nhá 29 7 C«ng t¸c nÒ, méc, bª t«ng xi m¨ng 39 8 Gia c«ng cèt thÐp 39 2. ThÞ tr-êng vµ kh¸ch hµng C«ng ty cæ phÇn míi ®-îc thµnh lËp trong bèi c¶nh c¹nh tranh gay g¾t cña thÞ tr-êng, ch-a cã c¸c mèi quan hÖ s©u réng trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, ch-a t¹o ®-îc uy tÝn v÷ng ch¾c trªn th-¬ng tr-êng, thÞ tr-êng cña C«ng ty chñ yÕu lµ c¸c tØnh miÒn B¾c vµ miÒn Trung (tõ Hµ TÜnh trë ra). C«ng ty chñ yÕu chØ míi thi c«ng, c¶i t¹o, s÷a ch÷a c¸c c«ng tr×nh cã quy m« võa vµ nhá nh- ®-êng tØnh lé, ®-êng quèc lé phÝa B¾c, ®-êng giao th«ng n«ng th«n, c«ng tr×nh thuû lîi, x©y dùng tr-êng häc, ®-êng néi bé trong c¸c nhµ m¸y, khu c«ng nghiÖp … NguyÔn thÞ Vinh Khoa QTKD-CN44B 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Mét sè c«ng tr×nh tiªu biÓu c«ng ty ®· thùc hiÖn trong thêi gian gÇn ®©y: STT C«ng tr×nh Chñ ®Çu t- 1 §-êng Hïng V-¬ng - BQLDA së GTVT Quèc lé 1A- L¹ng S¬n L¹ng S¬n §-êng vµo ®Òn §«, Tõ BQLDA Tõ S¬n, S¬n, B¾c Ninh B¾c Ninh §-êng QL39 - H-ng Yªn BQLDAPMU5-Bé 2 3 N¨m TH Gi¸ trÞ TH (tr®) 2003 1818 2003 9000 2003 14500 2004 15000 GTVT 4 C¶i t¹o n©ng cÊp QL32 BQLDAGT tØnh Hµ T©y Hµ T©y Tr-êng häc cÊp II, III BQLDA Hµ TÜnh 2004 2120 HÖ thèng ®ª N¨m Nam- BQLDA Nam §µn- 2004 6800 Nam §µn- NA NA 7 KÌ bê s«ng §µ BQLDA Nam §Þnh 2005 3842 8 Khu ®Þnh c- ThuËn Ch©u BQLDA huyÖn 2005 2000 – S¬n la ThuËn Ch©u. 5 Can Léc- Hµ TÜnh 6 3. C¬ së vËt chÊt kÜ thuËt vµ c«ng nghÖ HiÖn nay C«ng ty cã mét bé phËn chuyªn tr¸ch qu¶n lý m¸y mãc trang thiÕt bÞ cña C«ng ty ®ã lµ bé phËn qu¶n trÞ m¸y mãc thiÕt bÞ thuéc phßng Qu¶n trÞ kinh doanh. Bé phËn nµy cã tr¸ch nhiÖm qu¶n lý ®iÒu phèi m¸y mãc trang thiÕt bÞ ph-¬ng tiÖn thi c«ng c¬ giíi cho c¸c dù ¸n, c¸c c«ng tr×nh cña C«ng ty sao cho phï hîp víi t×nh h×nh, tiÕn ®é thi c«ng vµ cã tr¸ch nhiÖm b¶o toµn cñng cè trang thiÕt bÞ nµy. C«ng ty cã mét d©y chuyÒn thiÕt bÞ ®Æc chñng, ®ång bé vµ hiÖn ®¹i ®-îc nhËp khÈu tõ c¸c n-íc ph¸t triÓn trªn thÕ giíi, ®-îc vËn hµnh sö dông bëi nh÷ng c«ng nh©n cã ty nghÒ cao. N¨ng lùc vÒ c«ng nghÖ hiÖn nay cña c«ng ty lµ kh¸ m¹nh, so víi yªu cÇu thùc tÕ m¸y mãc thiÕt bÞ cña c«ng ty lµ hiÖn ®¹i vÒ yªu NguyÔn thÞ Vinh Khoa QTKD-CN44B 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 cÇu thi c«ng trªn c¸c c«ng tr-êng, c¸c lo¹i m¸y mãc thiÕt bÞ t-¬ng ®èi ®Çy ®ñ, sè l-îng lín, ph©n bè ®Òu cho c¸c xÝ nghiÖp, ®éi. ThiÕt bÞ m¸y mãc cña c«ng ty cßn míi, c«ng nghÖ hiÖn ®¹i , gi¸ trÞ cßn l¹i xÊp xØ nhau, chÊt l-îng ®¹t 70 - 80%, c«ng ty còng ®· cã kÕ ho¹ch tÝch luü vèn khÊu hao ®Ó ®Çu t- ®æi míi dÇn dÇn, tr¸nh t×nh tr¹ng ®æi míi thiÕt bÞ ®ång lo¹t. Bªn c¹nh ®ã, hiÖn nay c«ng ty vÉn cßn tån t¹i mét sè m¸y mãc thiÕt bÞ chØ ®¹t tõ 30- 40% gi¸ trÞ, ®· ®-îc s¶n xuÊt tõ l©u, khã ®¸p øng c¸c yªu cÇu kÜ thuËt phøc t¹p, ®iÒu nµy lµm ¶nh h-ëng xÊu ®Õn chÊt l-îng c«ng tr×nh, tiÕn ®é thi c«ng vµ søc c¹nh tranh, ®Õn c¸c gi¶i ph¸p thi c«ng, dÔ béc lé ®iÓm yÕu ngay trong hå s¬ dù thÇu. Bé phËn qu¶n trÞ m¸y mãc thiÕt bÞ ®· gãp phÇn tÝch cùc vµo c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty, bëi v× víi trang thiÕt bÞ mµ bé phËn nµy lu«n bæ xung thªm vµo danh s¸ch c¸c trang thiÕt bÞ chuyªn dông, lu«n ®æi míi c«ng nghÖ sao cho phôc vô thi c«ng ®¹t hiÖu qu¶ nhÊt ®· gãp phÇn tÝch cùc vµo qu¸ tr×nh hoµn thµnh tiÕn ®é thi c«ng còng nh- chÊt l-îng c¸c c«ng tr×nh, víi nh÷ng trang thiÕt bÞ hiÖn cã C«ng ty cã thÓ ®ñ kh¶ n¨ng thùc hiÖn c¸c dù ¸n c¸c hîp ®ång cã tÇm vãc lín, còng nh- c¸c dù ¸n cã yªu cÇu cao vÒ chÊt l-îng vµ tiÕn ®é thi c«ng. D-íi ®©y lµ danh s¸ch mét sè thiÕt bÞ chñ yÕu: NguyÔn thÞ Vinh Khoa QTKD-CN44B 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Danh môc trang thiÕt bÞ ®Æc chñng cña c«ng ty cæ phÇn STT Tªn thiÕt bÞ N-íc SX N¨m SX Sè l-îng NhËt 1999,2000 13 1 M¸y ñi (4 lo¹i) 2 M¸y lu NhËt, §øc, TQ 3 Ph-¬ng tiÖn «t« vËn t¶i Nga, HQ, §øc 2000,2001 35 4 M¸y xóc ®µo NhËt, Hµn Quèc 1999 14 5 M¸y san g¹t NhËt 1995 02 6 CÈu c¸c lo¹i Hµn Quèc, TQ 2000,1998 03 7 M¸y ph¸t ®iÖn Honda NhËt B¶n 2003 06 8 M¸y c¾t s¾t Italy 1999,2002 02 9 M¸y uèn s¾t §«ng Phong Trung Quèc 2000,2003 04 10 M¸y kinh vÜ NhËt B¶n 2000,2003 08 11 M¸y thuû b×nh NhËt B¶n 2001,2004 08 12 M¸y b¬m n-íc LG Hµn Quèc 1999,2003 08 13 Tr¹m trén BTN 100T/h ViÖt Nam 1999 01 14 M¸y r¶i BLAW-KNOX ViÖt Nam Model4996/1990 03 Nga, TQ 1999,2004 05 NhËt 1998,2003 08 20 PF115 15 M¸y khoan D65, D42 16 M¸y khoan Misaka 17 ThiÕt bÞ nÊu nhùa ViÖt Nam 2001,2003 04 18 M¸y trén BT-250L ViÖt Nam 2000,2002 12 19 M¸y trén BT-400L ViÖt Nam 2001,2003 09 20 M¸y nÐn khÝ AIRMAN NhËt, TQ 2000,2003,2004 08 21 §Çm cãc Tacom, Toku NhËt B¶n 2001,2004 08 72DF 22 §Çm cãc ch¹y x¨ng Misaka NhËt B¶n 2003,2004 03 23 §Çm bª t«ng (ch¹y ®iÖn) NhËt B¶n 2001,2004 10 misaka Nguån: Hå s¬ n¨ng lùc nhµ thÇu NguyÔn thÞ Vinh Khoa QTKD-CN44B 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 4. Lao ®éng HiÖn nay C«ng ty ®· cã mét ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn chuyªn tr¸ch cã thÓ nãi lµ kh¸ tèt c¶ vÒ tr×nh ®é, kinh nghiÖm vµ cã thÓ ®¸p øng ®-îc yªu cÇu nhiÖm vô cña Nhµ n-íc vµ c«ng ty mÑ giao cho còng nh- yªu cÇu c«ng viÖc ®ßi hái. Tuy nhiªn lµ ®¬n vÞ míi ®-îc thµnh lËp cho nªn so víi c¸c c«ng ty x©y dùng m¹nh kh¸c th× tr×nh ®é vµ kinh nghiÖm cña ®éi ngò CBCNV c«ng ty vÉn cßn nhiÒu h¹n chÕ do vËy trong suèt thêi gian qua c«ng ty ®· kh«ng ngõng ®µo t¹o, tuyÓn dông ®Ó nh»m x©y dùng ®-îc mét lùc l-îng lao ®éng m¹nh ®Ó cã thÓ ®¸p øng tèt h¬n yªu cÇu c«ng viÖc ®ßi hái. D-íi ®©y lµ b¶ng biÓu cho thÊy tr×nh ®é, kinh nghiÖm cña c¸n bé qu¶n lý vµ chuyªn m«n kü thuËt cña c«ng ty. NguyÔn thÞ Vinh Khoa QTKD-CN44B 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¶ng biÓu ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý vµ chuyªn m«n kü thuËt cña c«ng ty. STT C¸n bé CM vµ KT Sè l-îng Theo kinh nghiÖm n¨m c«ng t¸c <5 n¨m >=5 n¨m >=15 n¨m I §¹i häc vµ trªn ®¹i häc 131 1 Kü s- GT cÇu ®-êng 40 18 13 09 2 Kü s- x©y dùng 30 10 13 07 3 KiÕn tróc s- 08 02 02 04 4 Kü s- c¬ khÝ 05 03 02 0 5 Cö nh©n luËt 18 04 07 07 6 Kü s- ®Þa chÊt c«ng tr×nh 05 04 01 0 7 Kü s- thuû lîi 15 07 06 02 8 Kü s- m¸y x©y dùng 04 02 02 0 9 Kü s- vËn t¶i 02 01 01 0 10 Kü s- kinh tÕ 04 02 02 0 II Trung cÊp vµ t-¬ng 93 ®-¬ng 1 Trung cÊp GTVT 42 14 16 12 2 Trung cÊp x©y dùng 25 08 11 06 3 Trung cÊp thuû lîi 14 02 05 07 4 Trung cÊp c¬ khÝ ®iÖn 04 0 0 04 5 Trung cÊp tµi chÝnh- kÕ 07 0 07 0 to¸n 6 V¨n th- 01 0 0 01 Tæng céng 224 77 88 59 NguyÔn thÞ Vinh Khoa QTKD-CN44B 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Nh×n vµo biÓu trªn ta thÊy trong sè 224 c¸n bé nh©n viªn kÜ thuËt th× cã 131 ng-êi cã tr×nh ®é §¹i häc vµ trªn ®¹i häc chiÕm 58,5% trong tæng sè lao ®éng gi¸n tiÕp, lao ®éng cã tr×nh ®é trung cÊp vÉn kh¸ cao 93 ng-êi; sè c¸n bé nh©n viªn cã kinh nghiÖm trªn 5 n¨m vµ d-íi 15 n¨m lµ 88 ng-êi chiÕm 39,2% trong tæng sè lao ®éng gi¸n tiÕp, c¸n bé nh©n viªn cã kinh nghiÖm trªn 15 n¨m lµ 59 ng-êi chiÕm 26,3% trong tæng sè lao ®éng gi¸n tiÕp §èi víi ®éi ngò c«ng nh©n, hiÖn nay c«ng ty ®ang sö dông d-íi h×nh thøc hîp ®ång lµ chñ yÕu, bëi v× ngoµi nh÷ng c«ng nh©n ®· ®-îc biªn chÕ chÝnh thøc vµo c«ng ty th× theo tÝnh chÊt ®Æc thï cña c«ng viÖc lu«n lu«n thay ®æi ®Þa ®iÓm do vËy sö dông c«ng nh©n theo mïa vô hoÆc sö dông lao ®éng ®Þa ph-¬ng lµ mét trong nh÷ng lîi thÕ cña c«ng ty. ChÝnh v× vËy, trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y c«ng ty ®· sö dông ®-îc kh¸ nhiÒu lao ®éng theo thêi vô, lao ®éng hîp ®ång dµi h¹n, hîp ®ång ng¾n h¹n, khi sö dông lùc l-îng nµy mang l¹i nhiÒu thuËn lîi cho c«ng ty bëi v× khi tËn dông ®-îc c¸c lao ®éng ®Þa ph-¬ng cµng gi¶m bít chi phÝ qu¶n lý, thuËn tiÖn cho thi c«ng c¸c c«ng tr×nh ë c¸c ®Þa ph-¬ng. ViÖc sö dông lao ®éng ë ®Þa ph-¬ng còng gi¶m bít chi phÝ vËn chuyÓn, ®i l¹i vµ hµng lo¹t c¸c chi phÝ kh¸c liªn quan ®Õn c«ng nh©n h¬n n÷a, nã n¨ng ®éng thuËn tiÖn cho qu¸ tr×nh thi c«ng. Tuy nhiªn cÇn ph¶i sö dông mét c¸ch hîp lý, hiÖu qu¶ ®¶m b¶o c¶ vÒ tiÕn ®é lÉn chÊt l-îng c«ng tr×nh. NguyÔn thÞ Vinh Khoa QTKD-CN44B 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 BiÓu d-íi ®©y cho ta thÊy ®-îc tr×nh ®é tay nghÒ c«ng nh©n kü thuËt cña c«ng ty C«ng nh©n theo nghÒ Sè l-îng BËc thî <=4/7 5/7 6/7 7/7 L¸i xe « t« 25 06 09 08 02 L¸i m¸y xóc ®µo 15 06 05 04 0 L¸i m¸y lu tÜnh - lu 19 16 02 01 0 rung L¸i m¸y ñi, san 10 02 03 05 0 L¸i m¸y thi c«ng kh¸c 13 05 03 05 0 C«ng nh©n c¬ khÝ 20 05 07 08 0 C«ng nh©n lµm ®-êng 92 54 25 13 0 C«nh nh©n nÒ, bª t«ng 36 15 11 07 03 Lao ®éng phæ th«ng 320 0 06 0 02 08 0 0 0 117 71 51 07 Thî söa ch÷a « t«, 08 thiÕt bÞ (m¸y tiÖn hµn, gß, méc, ®iÖn, rÌn….) C«ng nh©n bèc xÕp - 08 giao nhËn hµnh ho¸ Tæng céng 566 C¸c c«ng nh©n cã bËc tay nghÒ tõ bËc 5 ®Õn bËc 7 lµ 129 ng-êi chiÕm tØ träng 53% vÒ tØ lÖ thî kü thuËt bËc cao trong tæng sè lao ®éng, ®iÒu nµy cho thÊy chÊt l-îng c«ng nh©n cña c«ng ty lµ kh¸ cao nh- vËy cÇn ph¶i sö dông hiÖu qu¶n ®éi ngò c«ng nh©n nµy v× ®©y lµ lùc l-îng nßng cèt trong qu¸ tr×nh thi c«ng, hä sÏ dÉn d¾t ®éi ngò c«ng nh©n cã tay nghÒ thÊp, nh÷ng c«ng nh©n míi, nhÊt lµ c¸c lao ®éng mïa vô, hay häp ®ång ng¾n h¹n. NguyÔn thÞ Vinh Khoa QTKD-CN44B 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 5. Nguån Vèn TÝnh ®Õn cuèi n¨m 2005 c«ng ty cã nguån vèn t-¬ng ®èi æn ®Þnh: + Vèn s¶n xuÊt thùc tÕ cña c«ng ty gåm vèn nhµ n-íc cÊp, vèn tù cã, vèn vay vµ vèn huy ®éng víi tæng møc 50.231.917.191 ®ång. + Vèn kinh doanh: 8.462.814.700 ®ång + Vèn cè ®Þnh: 5.887.716.746 ®ång + Vèn l-u ®éng: 62.681.602 ®ång Còng n»m trong t×nh tr¹ng chung cña c¸c c«ng ty x©y dùng lµ thiÕu vèn l-u ®éng nªn C«ng ty ®· thiÕt lËp mèi quan hÖ víi mét sè ng©n hµng lín ®Ó gi¶i quyÕt nhu cÇu vÒ vèn nh- Ng©n hµng (NH) th-¬ng m¹i cæ phÇn B¾c ¸ -chi nh¸nh Hµ Néi, NH th-¬ng m¹i cæ phÇn kü th-¬ng ViÖt nam, NH n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n b¾c Hµ néi, NH th-¬ng m¹i cæ phÇn nhµ Hµ Néi. Tuy nhiªn do c«ng ty míi ®-îc thµnh lËp nªn kh¶ n¨ng vay vèn cña ng©n hµng cßn h¹n chÕ, nguån vèn l-u ®éng cßn h¹n hÑp. C«ng ty ®· ¸p dông chÝnh s¸ch huy ®éng vèn nhµn rçi trong c¸n bé c«ng nh©n viªn. Tr¶ l·i vay theo møc l·i suÊt 1% th¸ng, ®iÒu nµy ®· gãp phÇn gi¶i quyÕt bÕ t¾c khi h¹n møc vèn vay bÞ hÕt. 6. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n trÞ doanh nghiÖp C«ng ty cæ phÇn vËn t¶i vµ x©y dùng c«ng tr×nh mÆc dï míi ®-îc thµnh lËp nh÷ng cã quy m« kh¸ lín, ®Þa bµn ho¹t ®éng ph©n t¸n trªn nhiÒu vïng chñ yÕu tõ c¸c tØnh miÒn trung trë ra nªn c¬ cÊu bé m¸y qu¶n lý ph¶i ®¶m b¶o viÖc qu¶n lý vµ ph©n c«ng lao ®éng thµnh nhiÒu ®iÓm thi c«ng kh¸c nhau mét c¸ch hiÖu qu¶ ®ång thêi n©ng cao hiÖu suÊt c«ng t¸c kÕ ho¹ch phï hîp víi ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt cña c«ng ty. M« h×nh tæ chøc qu¶n lý t¹i C«ng ty hiÖn nay lµ m« h×nh trùc tuyÕn chøc n¨ng. §øng ®Çu Héi ®ång qu¶n trÞ cö ra Gi¸m ®èc c«ng ty ®Ó ®iÒu hµnh toµn bé ho¹t ®éng cña c«ng ty. C«ng ty cã c¸c phã gi¸m ®èc lµ nh÷ng ng-êi phô tr¸ch trùc tiÕp c¸c xÝ nghiÖp (xÝ nghiÖp x©y dùng c«ng tr×nh, xÝ nghiÖp vËn t¶i), c¸c phßng ( phßng nghiÖp vô kü thuËt, phßng tæ chøc hµnh chÝnh) vµ kÕ to¸n tr-ëng gióp gi¸m ®èc ®iÒu hµnh theo sù ph©n c«ng vµ uû quyÒn cña gi¸m ®èc. NguyÔn thÞ Vinh Khoa QTKD-CN44B 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 D-íi ®©y lµ m« h×nh tæ chøc cña c«ng ty: Héi §ång Qu¶n TrÞ Gi¸m ®èc Phã Gi¸m ®èc Phã Gi¸m ®èc XÝ nghiÖp XDCT II XÝ nghiÖp XDCT I C¸c ®éi XDCT thuéc XN II C¸c ®éi XDCT thuéc XN I chó thÝch: Ban kiÓm so¸t Phã Gi¸m ®èc Phßng nghiÖp vô kü thuËt KÕ to¸n tr-ëng XÝ nghiÖp vËn t¶i P. Tæ chøc hµnh chÝnh C¸c ®éi XDCT tõ ®éi sè 1 ®Õn 15 §éi xe P. KÕ to¸n Qu¶n trÞ MM TB P. Qu¶n trÞ kinh doanh Bé phËn KD VËt t- L·nh ®¹o ®-êng lèi §iÒu hµnh trùc tiÕp T¸c nghiÖp chuyªn m«n KiÓm tra gi¸m s¸t NguyÔn thÞ Vinh Khoa QTKD-CN44B 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 C¸c phßng ban c«ng ty ®-îc tæ chøc theo yªu cÇu qu¶n lý cã nhiÖm vô chØ ®¹o h-íng dÉn c¸c ®éi trùc thuéc thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô chøc n¨ng theo yªu cÇu qu¶n lý cña c«ng ty, ®øng ®Çu lµ c¸c tr-ëng phã phßng. Do c«ng ty lµ mét ®¬n vÞ thi c«ng, ®Æc thï cña nã lµ lµm viÖc ë hiÖn tr-êng nªn c«ng ty ®· tæ chøc c¸c XÝ nghiÖp thµnh viªn , trong xÝ nghiÖp cã c¸c ®éi XDCT, ®øng ®Çu c¸c ®éi cã ®éi tr-ëng, ®éi phã. Nh- vËy, hiÖn nay c«ng ty cã 4 phßng ban: phßng nghiÖp vô kÜ thuËt, phßng tæ chøc hµnh chÝnh, phßng kÕ to¸n vµ phßng qu¶n trÞ kinh doanh ( phô tr¸ch bé phËn kinh doanh vËt t- vµ qu¶n trÞ m¸y mãc thiÕt bÞ) vµ 3 xÝ nghiÖp thµnh viªn lµ xÝ nghiÖp XDCT I, XDCTII vµ xÝ nghiÖp vËn t¶i. NhiÖm vô cña c¸c phßng ban, xÝ nghiÖp nµy lµ thùc hiÖn theo dâi, h-íng dÉn, ®«n ®èc, thùc hiÖn lËp c¸c kÕ ho¹ch, tiÕn ®é thi c«ng ®¶m b¶o chÊt l-îng c«ng tr×nh cho c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc. C«ng ty cßn cã c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc, ®ã lµ c¸c tæ ®éi x©y dùng trùc thuéc c«ng ty (c¸c ®éi XDCT tõ ®éi 1 ®Õn ®éi 15). Ng-êi ®øng ®Çu c¸c ®¬n vÞ nµy cã quyÒn h¹n vµ nghÜa vô do gi¸m ®èc c«ng ty giao, c¸c ®éi nµy kh«ng cã con dÊu riªng, h¹ch to¸n b¸o sæ tuú theo ®iÒu kiÖn tõng ®¬n vÞ mµ gi¸m ®èc cho phÐp h¹ch to¸n cho phï hîp víi t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh ë ®¬n vÞ ®ã. C¸c xÝ nghiÖp thµnh viªn th× cã con dÊu riªng, h¹ch to¸n kinh tÕ phô thuéc theo sù ph©n cÊp cña c«ng ty. II. §¸nh gi¸ tæng hîp ho¹t ®éng cña c«ng ty. 1. §Êu thÇu vµ x©y dùng Lµ mét c«ng ty míi thµnh lËp t¸ch ra khái c«ng ty VËn t¶i vµ x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng nªn kinh nghiÖm trong lÜnh vùc ®Êu thÇu vµ x©y dùng cßn Ýt, ch-a t¹o lËp ®-îc mèi quan hÖ bÒn v÷ng trªn thÞ tr-êng, ch-a t¹o ®-îc uy tÝn ®èi víi kh¸ch hµng nªn trong thêi gian ®Çu c«ng ty còng gÆp nhiÒu khã kh¨n trong viÖc ®Êu thÇu vµ thi c«ng, c«ng ty chñ yÕu chØ lµm thÇu phô cho c¸c c«ng ty kh¸c, mét sè c«ng tr×nh cã sù hç trî cña c«ng ty mÑ giao thÇu hoÆc do chñ ®Çu t- chØ ®Þnh. Trong 2,3 n¨m trë l¹i ®©y c«ng ty ®· dÇn ®i vµo æn ®Þnh vµ b-íc ®Çu thiÕt lËp ®-îc mèi quan hÖ tèt víi c¸c chñ ®Çu t-, c¸c ban ngµnh ®Þa ph-¬ng. Víi nh÷ng c«ng tr×nh hoµn thµnh ®óng tiÕn ®é thêi gian, ®¶m b¶o chÊt l-îng ®· NguyÔn thÞ Vinh Khoa QTKD-CN44B 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 t¹o ®-îc lßng tin ®èi víi c¸c chñ ®Çu t-, uy tÝn cña c«ng ty trong lÜnh vùc x©y dùng ®· ®-îc n©ng lªn. Trong n¨m 2005, c«ng ty ®· thi c«ng 25 c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh chñ yÕu lµ x©y dùng ®-êng giao th«ng tØnh lé, n«ng th«n, n©ng cÊp ®-êng quèc lé, trong ®ã 80% c¸c c«ng tr×nh lµ do c«ng ty th¾ng thÇu, cßn l¹i lµ ®-îc c«ng ty mÑ giao thÇu. Tuy nhiªn, tØ lÖ th¾ng thÇu trong ®Êu thÇu hiÖn nay cña c«ng ty ch-a cao, nh÷ng c«ng tr×nh tróng thÇu th-êng cã quy m« võa vµ nhá cã nhiÒu nguyªn nh©n cña t×nh tr¹ng trªn nh- do c«ng ty míi ®-îc thµnh lËp nªn thÕ vµ lùc trªn thÞ tr-êng ch-a m¹nh, do trong nh÷ng n¨m qua c«ng ty ch-a chó träng vµo c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr-êng, do nh-ng sai sãt trong c¸c hå s¬ ®Êu thÇu, do viÖc lËp gi¸ dù thÇu ch-a hîp lý vµ ch-a mang tÝnh c¹nh tranh cao. ChÝnh ®iÒu nµy lµ mét nh©n tè h¹n chÕ kh¶ n¨ng th¾ng thÇu cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m võa qua. 2. T×nh h×nh thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2005 Víi tiÒm n¨ng s½n cã kÕt hîp víi sù nç lùc cña tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn, trong n¨m qua c«ng ty ®· cã nh÷ng thµnh tùu ®¸ng kÓ ®-a s¶n l-îng tr-íc khi cæ phÇn tõ 20 tû ®ång/n¨m lªn 50 tû ®ång/n¨m vµ phÊn ®Êu ®¹t 150 tû vµo n¨m 2010. T×nh h×nh thùc hiÖn nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2005 ®¬n vÞ: triÖu ®ång STT ChØ Tiªu §.vÞ KÕ ho¹ch Thùc hiÖn %KH/TH 1 S¶n l-îng hoµn thµnh TriÖu 50.000 62.508 125,02 2 Tæng doanh thu TriÖu 45.000 50.000 111,1 4 Tæng sè ®· nép NS TriÖu 5 Lîi nhuËn sau thuÕ TriÖu 6 LN ST trªn vèn CSH % 7 L-¬ng BQ 1 ng-êi/ th¸ng TriÖu 8 Nguyªn gi¸ TSC§ TriÖu 5.887 Trong ®ã ®Çu t- cho TriÖu 2.186 2.670 55,600 59,685 107,3 0,7 1,450 1,750 120,7 MMTB t¨ng trong k× Nguån: B¸o c¸o KQSXKD NguyÔn thÞ Vinh Khoa QTKD-CN44B 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 N¨m 2005 c«ng ty ®· hoµn thµnh xuÊt s¾c kÕ ho¹ch ®Ò ra, víi tæng s¶n l-îng thùc hiÖn lµ 62.508 triÖu ®ång, v-ît møc kÕ ho¹ch 25,2%, tæng doanh thu kÕ ho¹ch ®Ò ra 45.000triÖu ®ång nh-ng thùc tÕ ®¹t 50.000 triÖu v-ît 11,1% so víi kÕ ho¹ch ®Ò ra. ChØ tiªu lîi nhuËn còng v-ît møc kÕ ho¹ch 7,3%; thu nhËp b×nh qu©n ng-êi lao ®éng ®¹t 1.750.000 ®ång/ng-êi/th¸ng v-ît 20,7% so víi kÕ ho¹ch ®Ò ra lµ 1.450.000 ®ång/ng-êi/th¸ng. Nh- vËy, C«ng ty ®· vµo thÕ æn ®Þnh, s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶ vµ v÷ng ch¾c ®i lªn. Cho ®Õn nay c«ng ty cæ phÇn ®· cã mÆt ë hÇu hÕt c¸c tØnh thµnh phÝa B¾c tõ Hµ TÜnh trë ra. D-íi ®©y lµ b¶ng so s¸nh kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty cæ phÇn trong mét sè n¨m gÇn ®©y. BiÓu tæng hîp so s¸nh kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ( N¨m 2003 – 2004 – 2005) STT ChØ tiªu §.vÞ N¨m 2003 N¨m2004 N¨m 2005 1 S¶n l-îng hoµn thµnh TriÖu 43.000 56.000 60.508 2 Tæng doanh thu TriÖu 9.700 24.560 50.000 3 Lîi nhuËn TriÖu 22,5 15,680 59,750 4 §Çu t- trang thiÕt bÞ TriÖu 1.260 3.120 4.000 Ng-êi 400 540 550 x©y dùng 5 Lao ®éng 6 Thu nhËp b×nh qu©n ®ång/ng-êi 1.380.000 1.450.000 1.750.000 /th¸ng Nguån: B¸o c¸o KQSXKD Nh×n vµo b¶ng trªn ta thÊy, t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m qua cã nhiÒu biÕn chuyÓn, s¶n l-îng hoµn thµnh ®· t¨ng qua c¸c n¨m tuy con sè t¨ng lªn ch-a lín, n¨m 2004 t¨ng lªn so víi 2003 lµ 13.000 triÖu NguyÔn thÞ Vinh Khoa QTKD-CN44B 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ®ång, n¨m 2005 t¨ng 4.508 triÖu ®ång hay 8,05% so víi s¶n l-îng hoµn thµnh cña n¨m 2004. Doanh thu cña c«ng ty t¨ng râ rÖt qua c¸c n¨m, n¨m 2005 c«ng ty ®¹t 50.000 triÖu ®ång t¨ng 25.440 triÖu so víi n¨m 2004 vµ 40.300 triÖu so víi n¨m 2003 do ®ã, thu nhËp b×nh qu©n ng-êi lao ®éng còng ®-îc n©ng lªn râ rÖt n¨m 2005 thu nhËp b×nh qu©n lµ 1.750.000 ®ång, t¨ng 300.000 ®ång so víi n¨m 2004. C«ng ty còng kh«ng ngõng ®Çu t- vµo trang thiÕt bÞ m¸y mãc ®Ó n©ng cao n¨ng lùc c«ng nghÖ, n¨m 2005 c«ng ty ®Çu t- thªm 4.000 triÖu ®Ó mua s¾m m¸y mãc, tµi s¶n cè ®Þnh t¨ng 880 triÖu so víi n¨m 2004. Mét sè chØ tiªu ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng tµi chÝnh vµ kÕt qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp (N¨m 2003 – 2004- 2005) STT ChØ tiªu §.vÞ N¨m 2003 N¨m 2004 N¨m 2005 1 TSC§/ Tæng TS % 17,09 11,58 11,86 2 TSL§/Tæng TS % 82,91 88,42 88,14 3 Nî ph¶i tr¶/ Tæng NV % 93,02 84,14 82,93 4 NCSH/ Tæng NV % 6,98 15,86 17,07 5 Kh¶ n¨ng thanh to¸n hiÖn LÇn 1,07 1,184 1,206 to¸n LÇn 0,03 0,036 0,002 Kh¶ n¨ng thanh to¸n nî LÇn 1,02 1,149 1,122 hµnh 6 Kh¶ n¨ng thanh nhanh 7 ng¾n h¹n 8 TØ suÊt LN/DT % 0,23 0,063 0,12 9 TSLN/Tæng TS % 0,11 0,075 0,12 10 TSLN/NVCSH % 1,54 0,465 0,7 Nguån:B¸o c¸o tµi chÝnh NguyÔn thÞ Vinh Khoa QTKD-CN44B 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 3. T×nh h×nh thùc hiÖn mét sè ho¹t ®éng kh¸c  C«ng t¸c ®Çu tTrong n¨m 2005 c«ng t¸c ®Çu t- cña c«ng ty ®· ®-îc quan t©m gi¶i quyÕt xuÊt ph¸t tõ quan ®iÓm më réng s¶n xuÊt, ®a d¹ng ho¸ ngµnh nghÒ nh»m gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm cho ng-êi lao ®éng vµ n©ng cao lîi nhuËn cña c«ng ty. N¨m 2005 c«ng ty ®· ®Çu t- thªm vµo thiÕt bÞ, tµi s¶n b»ng nguån tÝn dông lµ 1,8 tû, b»ng thuª mua tµi chÝnh lµ 1,2 tû. §Õn nay toµn c«ng ty cã 23 m¸y mãc thiÕt bÞ c¸c lo¹i trÞ gi¸ 9,3 tû. Trong ®ã gåm: - 05 m¸y xóc ®µo - 02 m¸y ñi - 07 m¸y lu c¸c lo¹i - 01 m¸y san - 08 « t« con - Mét bé dµn khoan cäc nhåi bª t«ng TÊt c¶ c¸c tµi s¶n trªn ®· vµ ®ang ph¸t huy t¸c dông trong s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty, gãp phÇn n©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt, t¹o hiÖu qu¶ th¾ng thÇu trªn nhiÒu dù ¸n. Tuy nhiªn, do thñ tôc vµ quy tr×nh ®Çu t- kh«ng ®¸p øng ®-îc yªu cÇu cÊp b¸ch vÒ m¸y mãc thiÕt bÞ nªn trong n¨m qua chóng ta ®· ¸p dông h×nh thøc thuª mua tµi chÝnh. H×nh thøc nµy cã -u ®iÓm lµ ®¸p øng ®-îc yªu cÇu vÒ thêi gian nh-ng do l·i suÊt cho vay ®Çu t- dµi h¹n nªn phÇn nµo ¶nh h-ëng ®Õn hiÖu qu¶ ®Çu t- cña dù ¸n. V× vËy, n¨m 2006 c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr-êng, lËp kÕ ho¹ch vµ tr×nh duyÖt ®Çu t- cÇn ph¶i ®i tr-íc mét b-íc ®Ó cã dù ¸n, cÇn thiÕt bÞ cã thÓ ®¸p øng ®-îc ngay.  C«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh kÕ to¸n N¨m 2001 c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh vµ ho¹ch to¸n kÕ to¸n ë c«ng ty ®· cã nhiÒu thay ®æi vµ ph¸t triÓn cïng víi sù t¨ng tr-ëng vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty. Bé m¸y kÕ to¸n tõ C«ng ty ®Õn c¸c ®¬n vÞ lu©n ®-îc duy tr×, kh«ng ngõng ®-îc bæ sung, kiÖn toµn. Tr×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty ®Õn c¸c ®¬n vÞ lu«n ®-îc NguyÔn thÞ Vinh Khoa QTKD-CN44B 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ®¸nh gi¸ lµ m¹nh, vÒ c¬ b¶n c«ng t¸c tµi chÝnh ®· huy ®éng vµ cung øng vèn kÞp thêi ®¶m b¶o ®ñ vèn cho SXKD. Chóng ta ®· t¹o ®-îc lßng tin vµ g©y ®-îc tÝn nhiÖm víi c¸c tæ chøc tÝn dông, ®ång thêi cã kh¶ n¨ng huy ®éng vèn th«ng qua nhiÒu kªnh tÝn dông, c¸c tæ chøc, c¸ nh©n cho vay vèn vµ rÊt nhiÒu c¸c b¹n hµng, tuy nhiªn do vèn l-u ®éng kh«ng ®-îc bæ sung vµ tr×nh h×nh c¹nh tranh gay g¾t vÒ c«ng viÖc lµm, nªn cã nh÷ng c«ng tr×nh ký hîp ®ång ph¶i chÊp nhËn øng vèn 80 - 100% hoÆc c«ng tr×nh ®· hoµn thµnh bµn giao nh-ng chñ ®Çu t- thanh to¸n vèn chËm vµ kÐo dµi. C«ng t¸c lËp, lu©n chuyÓn, qu¶n lý chøng tõ ë mét sè ®¬n vÞ cßn chËm do c¸c c«ng tr-êng ë xa nªn cßn g©y khã kh¨n cho bé phËn tµi chÝnh kÕ to¸n c«ng ty c«ng viÖc thanh quyÕt to¸n c«ng tr×nh, tiÒn l-¬ng th-êng bÞ dån vµo th¸ng cuèi n¨m. Theo c¬ chÕ míi hiÖn nay c¸c xÝ nghiÖp thuéc c«ng ty hoµn toµn chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ chi tiªu tµi chÝnh vµ qu¶n lý chøng tõ thu chi ë ®¬n vÞ m×nh, c¸c xÝ nghiÖp ®· chñ ®éng tÝnh to¸n, h¹ch to¸n tiÕp kiÖm chi phÝ ®¶m b¶o duy tr× ho¹t ®éng SXKD, v× vËy vai trß Gi¸m ®èc xÝ nghiÖp vµ phô tr¸ch kÕ to¸n ë c¸c ®¬n vÞ lµ rÊt lín. Nh×n chung, ho¹t ®éng tµi chÝnh ®· ®¸p øng ®-îc yªu cÇu s¶n xuÊt, b¸m s¸t ®-îc thùc tÕ, ®ãng gãp phÇn quan träng cho viÖc tæ chøc s¶n xuÊt hoµn thµnh nhiÖm vô kÕ ho¹ch.  C«ng t¸c tuyÓn dông, ®µo t¹o ph¸t triÓn nguån nh©n lùc vµ c¸c chÝnh s¸ch ®èi víi ng-êi lao ®éng Trong n¨m 2005 c«ng ty ®· sö dông 550 lao ®éng trong ®ã cã 68 lao ®éng dµi h¹n vµ 482 lao ®éng ng¾n h¹n. Trong sè lao ®éng dµi h¹n toµn c«ng ty cã 33 ng-êi cã tr×nh ®é §¹i häc, 18 ng-êi tr×nh ®é cao ®¼ng trung cÊp kÜ thuËt, kinh tÕ. V× míi ®-îc thµnh lËp nªn ®éi ngò lao ®éng trong c«ng ty cßn trÎ, Ýt kinh nghiÖm, do vËy h»ng n¨m c«ng ty ®· tæ chøc tuyÓn dông nhiÒu ®ît c¸c CBCNV vµo c«ng ty nh»m bæ sung nguån nh©n lùc cßn thiÕu. C«ng ty còng ®ang x©y dùng ch-¬ng tr×nh ph¸t triÓn nguån nh©n lùc cña m×nh. Ngoµi ra c«ng ty cßn th-êng xuyªn göi c¸c CBCNV ®i theo häc c¸c líp ®µo t¹o n©ng cao tay nghÒ ®Ó NguyÔn thÞ Vinh Khoa QTKD-CN44B 20
- Xem thêm -