Tài liệu Công ty cổ phần sxkd xnk bình thạnh xâm nhập thị trường nhật bản

  • Số trang: 30 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 37 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Ò ¸n m«n häc NguyÔnMinh H¶i (KDQT42) Môc lôc Lêi nãi ®Çu ……………………………………………………………………...1 Ch­¬ng I: C«ng ty cæ phÇn SXKD&XNK B×nh Th¹nh x©m nhËp thÞ tr­êng NhËt B¶n ……………..…………………...3 . Ch­¬ng II: Ph©n tÝch m«i tr­êng kinh tÕ NhËt B¶n t¸c ®éng ®Õn quyÕt ®Þnh . . th©m nhËp thÞ tr­êng NhËt B¶n cña GILIMEX ………..…..9 2.1. M«i tr­êng kinh tÕ NhËt B¶n vµ nh÷ng ®iÓm c¬ b¶n t¸c ®éng ®Õn qu¸ tr×nh x©m nhËp cña GILIMEX ………………………………...…9 2.2. Thùc tr¹ng chung vÒ xuÊt khÈu hµng thñ c«ng mü nghÖ cña cña C«ng ty GILIMEX sang thÞ tr­êng NhËt B¶n …………………….…15 2.2.1 T×nh h×nh xuÊt khÈu hµng thñ c«ng mü nghÖ ë n­íc ta ……15 2.2.2 T×nh h×nh ho¹t ®éng xuÊt khÈu hµng thñ c«ng mü nghÖ cña C«ng ty sang thÞ tr­êng NhËt b¶n ………………………………..16 2.2.2.1 Nh÷ng chuyÓn biÕn tÝch cùc tõ phÝa m«i tr­êng kinh tÕ NhËt B¶n ………………...…...………………….……..…17 2.2.2.2 T¸c ®éng tiªu cùc tõ m«i tr­êng kinh tÕ NhËt B¶n…19 Ch­¬ng III: Bµi häc kinh nghiÖm vµ gîi ý ®èi víi GILIMEX khi th©m nhËp . . vµo thÞ tr­êng NhËt B¶n ……………………….…21 3.1 Bµi häc kinh nghiÖm …………………………………………….…21 3.1.1 CÇn ph¶i ®¸p øng ®­îc nh÷ng ®ßi hái cña thÞ tr­êng …...…21 3.1.2 ViÖc ®¸p øng nh÷ng yªu cÇu tiªu chuÈn chÊt l­îng s¶n phÈm.. 3.1.3 VÊn ®Ò thu thËp th«ng tin thÞ tr­êng vµ nh÷ng chuyÓn biÕn míi cña m«i tr­êng kinh tÕ n¬i c«ng ty ho¹t ®éng ……………….22 3.1.4 Kinh nghiÖm tõ ho¹t ®éng Marketing ……………………...23 3.1.5 §Èy m¹nh kh¶ n¨ng xuÊt khÈu qua viÖc gia t¨ng hîp t¸c kinh doanh víi c¸c ®èi t¸c NhËt B¶n ……………………………….…23 3.2 Nh÷ng gîi ý ®èi víi GILIMEX khi th©m nhËp thÞ tr­êng NhËt B¶n 3.2.1 GILIMEX cÇn ®¸p øng nh÷ng ®ßi hái g× ………….………24 3.2.2 C¬ cÊu l¹i xuÊt khÈu, kh¾c phôc tÝnh ®¬n ®iÖu ………….…25 3.2.3 ViÖc ®¸p øng tiªu chuÈn chÊt l­îng & Qui chÕ ……………25 3.2.4 TiÕp thÞ vµ xóc tiÕn thÞ tr­êng nh­ thÕ nµo ………………...26 KÕt luËn ………………………………………………………………….……28 0 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Ò ¸n m«n häc NguyÔnMinh H¶i (KDQT42) Lêi nãi ®Çu Trong xu thÕ khu vùc ho¸, toµn cÇu ho¸ nÒn kinh tÕ thÕ giíi nh­ hiÖn nay, ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu ®­îc xem lµ mét trong nh÷ng biÖn ph¸p h÷u hiÖu nhÊt ®Ó thóc ®Èy t¨ng tr­ëng cña mçi quèc gia. Kinh tÕ ViÖt nam còng kh«ng n»m ngoµi xu thÕ ®ã, ViÖt nam ®· vµ ®ang nç lùc hÕt m×nh ®Ó ®­a nÒn kinh tÕ trong n­íc ngµy mét hßa nhËp mét c¸ch chñ ®éng vµ hiÖu qu¶ vµo ®êi sèng kinh tÕ quèc tÕ. Tuy nhiªn, tr­íc sù vËn ®éng hÕt søc s«i ®éng vµ phøc t¹p, mçi mét thÞ tr­êng n­íc ngoµi l¹i mang trong nã nh÷ng nÐt ®Æc thï vµ rÊt phøc t¹p. Giê ®©y khi viÖc hµng hãa s¶n xuÊt ra rÊt ®a d¹ng trªn thÞ tr­êng quèc tÕ, ng­êi tiªu dïng còng v× thÕ mµ cã ®­îc nhiÒu sù lùa chän h¬n. Song song víi nã lµ sù ®ßi hái ngµy mét kh¾t khe cña kh¸ch hµng ®èi víi c¸c s¶n phÈm hµng hãa tiªu dïng quèc tÕ. MÆt hµng thñ c«ng mü nghÖ cña n­íc ta vèn cã lÞch sö ph¸t triÓn rÊt l©u ®êi. B»ng khèi ãc th«ng minh vµ bµn tay khÐo lÐo cña m×nh, tõ ngµn x­a «ng cha ta ®· t¹o ra biÕt bao nhiªu s¶n phÈm thñ c«ng mü nghÖ ®éc ®¸o mang ®Ëm b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc. Tr¶i qua bao th¨ng trÇm cña kinh tÕ x· héi, hµng thñ c«ng mü nghÖ vÉn gi÷ ®­îc vÞ trÝ cña nã vÉn duy tr× vµ ph¸t triÓn cho ®Õn ngµy nay. Kh«ng ph¶i ngÉu nhiªn mµ mÆt hµng nµy ®­îc n»m trong m­êi mÆt hµng xuÊt khÈu chñ lùc cña quèc gia. Ngoµi ý nghÜa kinh tÕ, ®ã lµ xuÊt khÈu hµng thñ c«ng mü nghÖ thu ®­îc nguån ngo¹i tÖ kh«ng nhá, gãp phÇn c¶i thiÖn c¸n c©n thanh to¸n, nã cßn mang ý nghÜa x· héi rÊt lín lµ gãp phÇn t¹o ra c«ng ¨n viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng, n©ng cao ®êi sèng cña ng­êi d©n. Th«ng qua ho¹t ®éng xuÊt khÈu hµng thñ c«ng mü nghÖ víi c¸c s¶n phÈm tinh x¶o, ®éc ®¸o, chóng ta ®· giíi thiÖu ®­îc víi b¹n bÌ thÕ giíi vÒ ®êi sèng v¨n ho¸ cña con nguêi ViÖt Nam, gióp cho hä hiÓu râ h¬n vÒ chóng ta ®Ó chóng ta t«n träng, gi÷ g×n vµ ph¸t huy nguån tµi s¶n quý gi¸ mµ «ng cha ta ®Ó l¹i. Kh«ng nh­ nh÷ng thÞ tr­êng ë EU vµ B¾c Mü, NhËt B¶n hiÖn ®ang lµ thÞ tr­êng xuÊt khÈu lín nhÊt ®èi víi ViÖt nam, víi nh÷ng nÐt ®Æc thï vÒ kinh tÕ, con 1 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Ò ¸n m«n häc NguyÔnMinh H¶i (KDQT42) ng­êi vµ m«i tr­êng kinh doanh cña NhËt B¶n ®· vµ ®ang ®Æt ra nhiÒu nh÷ng th¸ch thøc còng nh­ c¬ héi ®èi víi hµng hãa cña ViÖt nam nãi chung vµ hµng thñ c«ng mü nghÖ cña GILIMEX nãi riªng khi quyÕt ®Þnh x©m nhËp vµo thÞ tr­êng NhËt B¶n. Do ®ã t«i chän c«ng ty GILIMEX lµm ®Ò tµi ®Ò ¸n m«n häc, bµi viÕt nµy sÏ lµm cho chóng ta hiÓu râ h¬n vÒ m«i tr­êng kinh tÕ NhËt B¶n vµ ®­a ra mét sè gi¶i ph¸p nh»m thóc ®Èy qu¸ tr×nh xuÊt khÈu hµng hãa ViÖt nam vµo thÞ tr­êng NhËt B¶n. Trong qu¸ tr×nh hoµn thµnh §Ò ¸n nµy ch¾c ch¾n kh«ng tr¸nh khái thiÕu sãt do tr×nh ®é h¹n chÕ, t«i mong cã ®­îc sù gãp ý nhiÖt t×nh tõ phÝa ThÇy c« vµ b¹n bÌ ®Ó t«i cã thÓ lµm tèt h¬n cho nh÷ng bµi viÕt sau. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c« gi¸o PGS.TS NguyÔn ThÞ H­êng ®· h­íng dÉn gióp ®ì em hoµn thµnh ®Ò ¸n nµy . Sinh viªn: NguyÔn Minh H¶i 2 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Ò ¸n m«n häc NguyÔnMinh H¶i (KDQT42) Ch­¬ng I: C«ng ty cæ phÇn SXKd&XNK B×nh Th¹nh x©m nhËp thÞ tr­êng NhËt B¶n C«ng ty cæ phÇn SXKD&XNK B×nh Th¹nh tiÒn th©n lµ c«ng ty cung øng hµng xuÊt khÈu QuËn B×nh Th¹nh ®­îc thµnh lËp n¨m 1982 theo quyÕt ®Þnh sè 39/Q§-UB ngµy 19/3/1982, ®­îc chuyÓn thµnh c«ng ty cæ phÇn theo quyÕt ®Þnh sè 134/2000/Q§-TTg ngµy 24/11 n¨m 2000 cña thñ t­íng ChÝnh phñ. Tªn c«ng ty: C«ng ty Cæ phÇn s¶n xuÊt kinh doanh XNK B×nh Th¹nh Tªn giao dÞch quèc tÕ Binh Thanh Import-Export Production and Trade Stock Company Tªn viÕt t¾t : GILIMEX Trô së chÝnh : 24C Phan §¨ng L­u, P6, QuËn B×nh Th¹nh, Tp.HCM Chñ tÞch héi ®ång qu¶n trÞ : NguyÔn B¨ng T©m – Gi¸m ®èc c«ng ty C«ng ty ho¹t ®éng trong c¸c lÜnh vùc: S¶n xuÊt, chÕ biÕn vµ xuÊt klhÈu hµng, n«ng l©m, thñy h¶i s¶n, thñ c«ng mü nghÖ, hµng may mÆc ( Ba l«, tói x¸ch), hµng da, cao xu, l­¬ng thùc, thùc phÈm, thiÕt bÞ, m¸y mãc, vËt liÖu x©y dùng, c¸c lo¹i vËt liÖu vµ c¸c s¶n phÈm kh¸c… Thêi ®iÓm C«ng ty s¶n xuÊt kinh doanh vµ xuÊt nhËp khÈu B×nh th¹nh (GILIMEX) chÝnh thøc th©m nhËp thÞ tr­êng NhËt B¶n lµ vµo n¨m 1994, ngay tr­íc khi ViÖt nam gia nhËp tæ chøc ASEAN n¨m 1997, vµo n¨m ®ã GILIMEX lµ mét trong sè Ýt nh÷ng c«ng ty cña ViÖt nam cã tham väng tham nhËp thÞ tr­êng n­íc ngoµi vµ ®Æc biÖt h¬n n÷a lµ GILIMEX ®· d¸m m¹nh d¹n ®­a mÆt hµng thñ c«ng mü nghÖ cña ViÖt nam ra thÞ tr­êng n­íc ngoµi, ®iÒu mµ kh«ng ph¶i doanh nghiÖp ViÖt nam nµo còng ®ñ can ®¶m hay nãi ®óng h¬n lµ sù tù tin víi s¶n phÈm thñ c«ng mü nghÖ cña m×nh cã thÓ chiÕm lÜnh ®­îc thÞ tr­êng n­íc ngoµi. Víi GILIMEX cã nh÷ng lý do riªng biÖt khi theo duæi tham väng ®­a s¶n phÈm thñ c«ng mü nghÖ th©m nhËp thÞ tr­êng NhËt B¶n. KÓ tõ sau khi ViÖt nam vµ NhËt B¶n thiÕt lËp quan hÖ ngo¹i giao th¸ng 7 n¨m 1976, quan hÖ NhËt – ViÖt chØ thùc sù ph¸t triÓn v÷ng ch¾c tõ sau Héi nghÞ 3 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Ò ¸n m«n häc NguyÔnMinh H¶i (KDQT42) hßa b×nh vÒ Campuchia vµo n¨m 1991, b¾t ®Çu b»ng viÖc th¶o luËn më l¹i ViÖn trî Ph¸t triÓn chÝnh thøc (ODA) cho ViÖt nam. §©y thùc sù lµ mét ®iÓm mèc quan träng cho quan hÖ kinh tÕ ngµy mét s©u s¾c gi÷a hai n­íc, viÖc nèi l¹i ho¹t ®éng tµI trî cho Ph¸t triÓn chÝnh thøc cña NhËt B¶n thùc sù mang l¹i c¬ héi ph¸t triÓn cho ViÖt nam còng nh­ lµ c¬ héi cho c¸c doanh nghiÖp ViÖt nam ®Èy m¹nh giao l­u hîp t¸c bu«n b¸n, xuÊt khÈu hµng hãa cña m×nh sang thÞ tr­êng NhËt B¶n. Víi b¶n th©n GILIMEX khi quyÕt ®Þnh th©m nhËp thÞ tr­êng NhËt B¶n hä cã nh÷ng lý do riªng cña m×nh: M«i tr­êng kinh tÕ NhËt B¶n thùc sù høa hÑn nh÷ng c¬ héi lµm ¨n lín ®èi víi c«ng ty GILIMEX, NhËt B¶n lµ thÞ tr­êng cã kh¶ n¨ng chi tr¶ cao, thu nhËp b×nh qu©n tÝnh theo ®Çu ng­êi thuéc d¹ng cao trªn thÕ giíi lóc bÊy giê, ®¹t kho¶ng 15.250 USD. Kh«ng dõng l¹i ë con sè GDP, NhËt B¶n cßn thÓ hiÖn søc hÊp dÉn cña m×nh qua møc chi cho tiªu dïng lu«n chiÕm tû lÖ cao th­êng lµ 60 – 70% GDP, GILIMEX nhËn thÊy râ ®Æc ®iÓm tiªu dïng s¶n phÈm cña ng­êi NhËt B¶n, hä th­êng mua nh÷ng hµng hãa hay ®å dïng mµ ®ång nghiÖp cña m×nh cã hay ®· mua…®©y thùc sù lµ c¬ héi tèt cho GILIMEX ph¸t triÓn s¶n phÈm, t¨ng thÞ phÇn còng nh­ doanh sè b¸n.. NhËt B¶n trang bÞ cho m×nh mét hÖ thèng ph©n phèi ®a d¹ng vµ s©u réng, viÖc lµm ¨n víi c¸c ®èi t¸c NhËt sÏ lµ c¬ héi tèt cho GILIMEX ®Èy m¹nh kh¶ n¨ng th©m nhËp s¶n phÈm thñ c«ng mü nghÖ cña m×nh khi cã ®­îc nh÷ng hiÓu tõ phÝa ®èi t¸c lµ ®¹i lý ph©n phèi, b¸n lÎ cña NhËt, hä thùc sù qu¸ hiÓu vÒ thÞ hiÕu còng nh­ ®Æc tÝnh tiªu dïng cña ng­êi d©n n­íc hä, tõ ®ã GILIMEX sÏ biÕt lµm thÕ nµo ®Ó s¶n phÈm cña m×nh ®­îc ng­êi tiªu dïng NhËt B¶n chÊp nhËn t¹o c¬ së cho viÖc kinh doanh mét c¸nh hiÖu qu¶ cho GILIMEX trªn thÞ tr­êng NhËt B¶n MÆt kh¸c, víi mÆt hµng thñ c«ng mü nghÖ ViÖt nam ®Æc biÖt khuyÕn khÝch vµ cã nh÷ng ­u ®·i ®èi viÖc s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu. GILIMEX ®­îc nhµ n­íc ®Æc biÖt dµnh cho nh÷ng ­u ®·i trong viÖc s¶n xuÊt kinh doanh vµ xuÊt khÈu mÆt hµng thñ c«ng mü nghÖ, cô thÓ b»ng viÖc nhµ n­íc cho vay nh÷ng kho¶n tiÒn cã l·i suÊt ­u ®·i, ®Æc biÖt h¬n lµ trî cÊp xuÊt khÈu, gi¶m thiÓu kho¶n 4 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Ò ¸n m«n häc NguyÔnMinh H¶i (KDQT42) thuÕ xuÊt khÈu cho s¶n phÈm thñ c«ng mü nghÖ cña c«ng ty, bªn c¹nh ®ã ph¶i kÓ ®Õn kh¶ n¨ng gi¶i quyÕt viÖc lµm cho hµng ngh×n lao ®éng cø xuÊt khÈu ®­îc 1 triÖu USD hµng thñ c«ng mü nghÖ th× ®· t¹o viÖc lµm vµ thu nhËp cho kho¶ng tõ 3000 – 4000 lao ®éng, nhÊt lµ lùc l­îng n«ng nhµn, ®©y lµ c«ng viÖc cã thÓ l«i cuèn vµ h­íng nh÷ng ®èi t­îng nµy tham gia, n©ng cao ®­îc phóc lîi cho x· héi GILIMEX tù thÊy viÖc quyÕt ®Þnh th©m nhËp thÞ tr­êng NhËt B¶n lµ mét quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n, ®©y thùc sù lµ c¬ héi lín cho GILIMEX tù hoµn thiÖn m×nh b»ng viÖc kh«ng ngõng thö nghiÖm nh÷ng kiÓu d¸ng s¶n phÈm míi l«I cuèn kh¸ch hµng NhËt B¶n ®ång thêi t¹o lËp cho m×nh kh¶ n¨ng c¹nh tranh ngµy mét cao cho s¶n phÈm thñ c«ng mü nghÖ cña c«ng ty. H¬n thÕ n÷a, c«ng ty còng nhËn thøc ®­îc r»ng hä kh«ng chØ nh»m môc tiªu b¸n hµng th«ng th­êng, hä thùc sù ý thøc râ sù kh¸c biÖt trong viÖc kinh doanh mÆt hµng thñ c«ng mü nghÖ trªn th­¬ng tr­êng quèc tÕ, GILIMEX ®· vµ ®ang nç lùc kh«ng ngõng thæi ®­îc c¸i hån ViÖt nam trong c¸c s¶n phÈm thñ c«ng mü nghÖ, s¶n phÈm thñ c«ng mü nghÖ cßn mang nÆng trong nã tµi hoa, søc s¸ng t¹o cña ng­êi thî lµm ra nã thùc sù lµ mét c¸ch giíi thiÖu víi b¹n bÌ NhËt B¶n vÒ mét lo¹i s¶n phÈm truyÒn thèng mang ®Ëm b¶n s¾c cña ViÖt nam C«ng ty xuÊt khÈu mÆt hµng thñ c«ng mü nghÖ sang thÞ tr­êng NhËt B¶n chñ yÕu b»ng c¶ ph­¬ng thøc xuÊt khÈu trùc tiÕp lµ 70% vµ gi¸n tiÕp lµ 30%, víi hÖ thèng b¸n lÎ t­¬ng ®èi réng kÕt hîp víi viÖc ñy th¸c xuÊt khÈu cho c¸c ®èi t¸c NhËt B¶n chñ yÕu qua ba lo¹i kªnh ph©n phèi chÝnh: Nhµ s¶n xuÊt – Nhµ ®¹i lý – Nhµ NhËp khÈu, Nhµ s¶n xuÊt – Ng­êi b¸n sØ trong khu vùc tiªu dïng – Ng­êi b¸n lÎ, cöa hµng b¸ch hãa tæng hîp, Nhµ s¶n xuÊt – Nhµ thÇu - §¹i lý, ®iÓm ph©n phèi b¸n hµng…. GILIMEX thùc hiÖn b¸n hµng theo nhiÒu kªng ph©n phèi h­íng tíi thÞ tr­êng môc tiªu, c«ng ty ®· thùc hiÖn nhiÒu buæi tr×nh chiÕu, qu¶ng c¸o hµng thñ c«ng mü nghÖ kh«ng chØ qua danh môc hµng hãa mµ cßn tÝch cùc tham gia vµo c¸c hé trî riÓn l·m hµng thñ c«ng mü nghÖ ®­îc tæ chøc t¹i NhËt B¶n… 5 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Ò ¸n m«n häc NguyÔnMinh H¶i (KDQT42) Trong nh÷ng n¨m ®Çu tiÕn hµnh xuÊt khÈu hµng thñ c«ng mü nghÖ sang thÞ tr­êng NhËt B¶n( 1994 – 1998) kim ng¹ch xuÊt khÈu thùc sù ch­a cao, nh­ng NhËt B¶n lai lµ thÞ tr­êng cã kim ng¹ch xuÊt khÈu cao h¬n c¶ so víi c¸c thÞ tr­êng kh¸c cña GILIMEX, trong kho¶ng thêi gian ®ã, GILIMEX xuÊt khÈu víi tæng kim ng¹ch xuÊt riªng cho mÆt hµng thñ c«ng mü nghÖ ®¹t kho¶ng 350 triÖu VND trung b×nh n¨m N¨m 1999 kim ng¹ch xuÊt khÈu mÆt hµng thñ c«ng mü nghÖ cña GILIMEX ®¹t gÇn 700 triÖu VND, møc t¨ng kh¸ vÒ kim ng¹ch xuÊt khÈu mÆt hµng nµy cña c«ng ty ®· ®­îc ®¸nh gi¸ cao mÆc dï so víi c¶ n­íc th× kim ng¹ch xuÊt khÈu mÆt hµng nµy cña c«ng ty con khiªm tèn, bëi bèi c¶nh kinh tÕ NhËt B¶n lóc bÊy giê míi chØ phôc håi ®«i chót sau c¬n khñng ho¶ng kinh tÕ khu vùc nªn t¸c ®éng kh«ng nhá ®Õn viÖc kinh doanh ë NhËt cña GILIMEX KÓ tõ sau n¨m 1999 ®Õn nay c«ng ty GILIMEX ®· ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ míi kh¶ quan h¬n so víi c¸c n¨m tr­íc ®ã, thÓ hiÖn râ qua b¶ng sau: (B¶ng1): Kim ng¹ch xuÊt khÈu hµng thñ c«ng mü nghÖ cña GILIMEX sang thÞ tr­êng NhËt B¶n §¬n vÞ: 1000® STT ChØ tiªu 1999 2000 2001 2002 1 Tæng doanh thu 689.260 1.010.000 1.070.230 1.334.120 2 Tæng chi phÝ 657.660 946.947 987.860 1.208.518 3 Tæng lîi nhuËn 29.600 63.026 82.370 125.602 4 Vèn kinh doanh 900.760 1.120.950 1.203.250 1.284.250 5 Lîi nhuËn/chi phÝ 4,50 6,65 8,34 10,4 6 Lîi nhuËn/vèn 3,29 5,62 6,85 9,9 (Nguån VASC,c«ng bè ngµy 18/9/2003, 8h45) Tuy nhiªn, bªn c¹nh nh÷ng thµnh tùu ®¹t ®­îc nªu trªn, GILIMEX thùc sù ®· vµ ®ang gÆp ph¶i nh÷ng trë ng¹i kh«ng nhá tõ phÝa m«i tr­êng kinh tÕ NhËt B¶n, thÓ hiÖn râ nh÷ng t¸c ®éng cã tÝnh hai mÆt ®èi víi ho¹t ®éng kinh 6 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Ò ¸n m«n häc NguyÔnMinh H¶i (KDQT42) doanh xuÊt khÈu mÆt hµng thñ c«ng mü nghÖ cña c«ng ty sang thÞ tr­êng NhËt B¶n Mét mÆt, m«i tr­êng kinh tÕ NhËt B¶n t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp n­íc ngoµi lµm ¨n hiÖu qu¶, NhËt B¶n coi träng sù c¹nh tranh lµnh m¹nh, hä cã xu h­íng tiªu dïng nh÷ng s¶n phÈm cã tÝnh thÈm mü, nghÖ thuËt cao, gi¸ c¶ hîp lý, vµ ®Æc biÖt thÝch thó víi c¸c dÞch vô sau b¸n hµng hÊp dÉn. §èi víi mÆt hµng thñ c«ng mü nghÖ, nh÷ng tr¹ng th¸i trªn cña thÞ tr­êng NhËt B¶n trë nªn phï hîp h¬n bao giê hÕt, ®iÒu nµy còng thùc sù lµ ®iÓm mµ GILIMEX rÊt quan t©m chó ý ®Ó nh»m g©y Ên t­îng tèt vÒ mÆt hµng thñ c«ng mü nghÖ cña m×nh ®èi víi ng­êi tiªu dïng NhËt B¶n…ngoµi ra NhËt B¶n cßn ®Æc biÖt cã nh÷ng chÝnh s¸ch gi¶m thuÕ cho mÆt hµng nhËp khÈu lµ thñ c«ng mü nghÖ cña mét sè n­íc vµ tÊt nhiªn ViÖt nam kh«ng ph¶i lµ mét ngo¹i lÖ, vÝ dô nh­ viÖc NhËt B¶n ¸p dông møc thuÕ phæ cËp cho ViÖt nam hay nh÷ng gîi më kh¸c tõ phÝa ®èi t¸c NhËt ®· vµ ®ang thùc sù lµ nh÷ng c¬ héi lín cho GILIMEX më réng ho¹t ®éng xuÊt khÈu hµng thñ c«ng mü nghÖ cña m×nh sang thÞ tr­êng NhËt B¶n MÆt kh¸c, m«i tr­êng kinh tÕ NhËt B¶n cßn mang tíi nh÷ng th¸ch thøc kh«ng nhá ®èi víi ho¹t ®éng xuÊt khÈu hµng thñ c«ng mü nghÖ cña GILIMEX sang thÞ tr­êng nµy, thÓ hiÖn b»ng hÖ thèng nh÷ng vÊn ®Ò ®Æt ra cÇn cã sù gi¶i quyÕt tõ phÝa c«ng ty: Ng­êi tiªu dïng NhËt B¶n rÊt khã tÝnh trong viÖc lùa chän tiªu dïng hµng hãa, bÊt luËn nh­ thÕ nµo hä lu«n muèn s¶n phÈm mµ m×nh mua ph¶i ®¸p øng ®­îc hÖ thèng nh÷ng yªu cÇu kh¾t khe nhÊt nh­: ph¶i cã chøng nhËn kiÓm ®Þnh hµng hãa cña Bé C«ng nghiÖp vµ Th­¬ng m¹i NhËt B¶n nh­ c¸c tiªu chuÈn c«ng nghiÖp, n«ng nghiÖp ( JIS, JAS, Ecomark…) ngoµi ra hµng hãa ®ã cßn ph¶I ®¶m b¶o an toµn cho ng­êi tiªu dïng, hay râ h¬n lµ vÊn ®Ò vÒ tr¸ch nhiÖm ph¸p lý ®èi víi s¶n phÈm lµ mét ®ßi hái th­êng xuyªn vµ hÕt søc bøc xóc. VÊn ®Ò ®Æt ra n÷a mµ GILIMEX còng ®· rÊt thÊm nhuÇn ®Êy lµ hµng hãa cña c«ng ty còng nh­ hµng hãa cña ViÖt nam hiÖn ch­a ®­îc h­ëng chÕ ®é tèi huÖ quèc (MFN) mét c¸ch ch­a ®Çy ®ñ, ®©y chÝnh lµ lý do v× sao khi mÆt hµng thñ c«ng mü nghÖ cña c«ng ty khi xuÊt sang thÞ tr­êng NhËt B¶n th× tÝnh c¹nh tranh yÕu h¼n ®i vµ kh«ng ®ñ søc hÊp dÉn ng­êi tiªu dïng NhËt B¶n nh­ nh÷ng s¶n phÈm cïng lo¹i cã xuÊt xø tõ c¸c n­íc nh­ Trung Quèc, §µi Loan, Th¸i 7 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Ò ¸n m«n häc NguyÔnMinh H¶i (KDQT42) Lan…do nh÷ng n­íc nµy hiÖn ®· ®­îc h­ëng chÕ ®é tèi huÖ quèc (MFN) ®Çy ®ñ trong khi ViÖt nam míi chØ ®­îc h­ëng chÕ ®é thuÕ suÊt phæ cËp (GSP) mµ phÝa NhËt B¶n dµnh cho H¬n n÷a, kh«ng n»m ngoµi qui luËt ph¸t triÓn kinh tÕ, kinh tÕ NhËt B¶n ®· vµ ®ang chøa ®ùng nh÷ng biÕn chuyÓn s©u s¾c vÒ kinh tÕ nh­ vÊn ®Ò t¨ng tr­ëng cao g¾n liÒn víi suy tho¸i theo chu kú thùc sù lµ mét bµi to¸n cÇn cã sù ®Çu t­ gi¶i quyÕt tõ phÝa c¸c doanh nghiªp nh­ GILIMEX ®Ó tõ ®ã cã nh÷ng ®¸nh gi¸ ®óng vµ ®Çy ®ñ vÒ m«i tr­êng kinh tÕ NhËt B¶n vµ quan träng h¬n lµ tù rót ra nh÷ng liÖu ph¸p hîp lý ®èi víi ho¹t ®éng xuÊt khÈu cña m×nh vµo NhËt B¶n sao cho phï hîp víi mçi mét giai ®o¹n ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ NhËt B¶n còng nh­ nh÷ng diÔm biÕn phøc t¹p cña m«i tr­êng kinh tÕ NhËt B¶n . 8 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Ò ¸n m«n häc NguyÔnMinh H¶i (KDQT42) Ch­¬ng II: ph©n tÝch m«I tr­êng kinh tÕ NhËt B¶nt¸c ®éng ®Õn quyÕt ®Þnh th©m nhËp thÞ tr­êng NhËt B¶n cña GILIMEX 2.1. M«i tr­êng kinh tÕ NhËt B¶n vµ nh÷ng ®iÓm c¬ b¶n t¸c ®éng ®Õn qu¸ tr×nh x©m nhËp cña GILIMEX NÒn kinh tÕ NhËt B¶n ®ang håi phôc dÇn dÇn tõ sau møc t¨ng tr­ëng ©m 1998. N¨m 2000, møc t¨ng tr­ëng kinh tÕ NhËt B¶n lµ 1,7% t¨ng 0,8% so víi n¨m 1999. Tuy nhiªn, kh«ng cã sù thay ®æi trong nh÷ng kho¶n chi ng©n s¸ch. Møc chi tiªu cho tiªu dïng, chiÕm 60% GDP, ®· gi¶m 0,6% so víi n¨m tr­íc. Søc tiªu thô cña thi tr­êng ®ang yÕu ®i. GNP cña NhËt t¨ng 23,4$ trong 10 n¨m tõ 1989 ®Õn 1999, trong khi, trong cïng thêi kú, GNP cña Hoa Kú t¨ng gÊp 3 lÇn (69,4%). Tuy nhiªn, GPP trªn ®µu ng­êi cña NhËt B¶n cao h¬n chót so víi Hoa Kú. (H×nh 2.1) Qua nh÷ng chØ sè ph¸t triÓn kinh tÕ trªn ta cã thÓ thÊy r»ng, NhËt B¶n lµ mét thÞ tr­êng rÊt ph¸t triÓn cã thÓ nãi, nÒn kinh tª NhËt B¶n lµ mét nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn cao vÒ bËc nhÊt thÕ giíi, viÖc kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp n­íc ngoµi t¹i ®©y sÏ võa t¹o nhiÒu c¬ héi cho chÝnh hä, còng nh­ ®Æt ra nhiÒu th¸ch 9 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Ò ¸n m«n häc NguyÔnMinh H¶i (KDQT42) thøc. Khi b­íc vµo m«i tr­êng kinh doanh cña NhËt B¶n, th× viÖc hiÓu biÕt vÒ ®Æc ®iÓm m«i tr­êng kinh tÕ vµ nÒn v¨n ho¸ còng nh­ con ng­êi NhËt B¶n lµ rÊt quan träng. Nã cã thÓ quyÕt ®Þnh thµnh c«ng hay thÊt b¹i trong qu¸ tr×nh kinh doanh. Khi mét doanh nghiÖp muèn tiÕp cËn mét thÞ tr­êng nµo ®ã, cÇn t×m hiÓu møc ®é hÊp dÉn cña nã, hay nãi c¸ch kh¸c lµ m«i tr­êng vËn hµnh Marketing, ®ã lµ viÖc x¸c ®Þnh nhu cÇu thÞ tr­êng, sù thÝch hîp cña s¶n phÈm cña m×nh víi ng­êi tiªu dïng, vµ lµm thÕ nµo ®Ó ®¸p øng ®­îc thÞ hiÕu cña ng­êi tiªu dïng, ®ã ®iÒu quyÕt ®Þnh ®Ó më réng ph¹m vi còng nh­ lîi nhuËn cña doanh nghiÖp. ViÖc tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng marketing, cô thÓ lµ nghiªn cøu vµ tiÕp cËn thÞ tr­êng, chän kªnh ph©n phèi.. nÕu kh«ng phï hîp sÏ ph¶n t¸c dông, thËm chÝ ®Ó l¹i hËu qu¶ nghiªm träng. V¨n ho¸ lµ yÕu tè quan träng trong m«i tr­êng vËn hµnh marketing, ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn sù ho¹t ®éng cña nã. Bëi vËy, hiÓu biÕt s©u s¾c vÒ v¨n hoa còng nh­ con ng­êi NhËt B¶n lµ c¬ së ®Ó cã nh÷ng c¸ch vËn dông hiÖu qu¶ trong khi ho¹t ®éng trong m«i tr­êng nµy, tõ ®ã sÏ cã nh÷ng quyÕt ®Þnh vµ hµnh ®éng ®óng ®¾n. Bªn c¹ch ®ã, thÞ hiÕu cña ng­êi tiªu dïng b¾t nguån tõ truyÒn thèng vµ ®iÒu kiÖn cña NhËt B¶n trë thµnh mét yÕu tè quan träng trong viÖc b¸n vµ ph¸t triÓn s¶n phÈm. Ta còng cÇn chó ý ®Õn t×nh tr¹ng khñng ho¶ng kinh tÕ kÐo dµi gÇn ®©y nªn ng­êi NhËt B¶n cã xu h­íng thÝch mua c¸c hµng ho¸ cã gi¸ c¶ hîp lý. Ng­êi tiªu dïng NhËt B¶n ®Ò ra c¸c tiªu chuÈn vÒ ®é bÒn vµ chÊt l­îng rÊt cao cho s¶n phÈm, còng nh­ t¹o ra c¸c yªu cÇu cho c¸c s¶n phÈm ph¶i tu©n theo vÝ dô : hÖ thèng c¸c tiªu chu©n JIS, JAS, ECOMARK….. ChÝnh viÖc ®¸p øng nhu cÇu tiªu dïng nµy cña c¸c h·ng s¶n xuÊt NhËt B¶n ®· ®em l¹i nh÷ng tiÕn bé trong chÊt l­îng hµng ho¸ vµ ng­îc l¹i c¸c s¶n phÈm chÊt l­îng cao ®· t¹o nªn danh tiÕng cho c¸c h·ng s¶n xuÊt cua NhËt B¶n. Nh­ vËy, viÖc ®­a nh÷ng s¶n phÈm cña doanh nghiÖp n­íc ngoµi nh­ ViÖt Nam sang thÞ tr­êng NhËt B¶n th× sÏ vÊp ph¶i nh÷ng khã kh¨n vµ trë ng¹i tõ c¸c h·ng s¶n xuÊt cña NhËt B¶n. Khi mµ ng­êi d©n ®· cã thãi quen tiªu dung hµng ho¸ chÊt l­îng cao nh­ vËy, còng nh­ sù ®¸p øng nhu cÇu cña ng­êi tiªu dïng chÝnh quèc. Ng­êi tiªu dïng NhËt B¶n t­¬ng ®èi khã tÝnh, vÝ dô: mét lçi nhá, ch¼ng h¹n mét vÕt x­íc trªn ®ß gia dông cã thÓ bÞ phµn nµn, mÆc dï ®©y chØ lµ mét khiÕm khuyÕt nhá mµ ®a sè hµng 10 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Ò ¸n m«n häc NguyÔnMinh H¶i (KDQT42) hoa ®Òu m¾c ph¶i. Vµ ng­êi tiªu dïng sÏ ch¸n n¶n ngay c¶ víi nh÷ng vÕt x­íc nhá nh­ vËy, nªn ®éi ngò nh©n viªn thÊy r»ng cÇn ph¶i thËn träng trong viÖc s¾p xÕp, ®ãng gãi còng nh­ vËn chuyÓn hµng ho¸. §Êy lµ mét lçi nhá, cßn chÊt l­îng hµng ho¸, ®iÒu quan träng ®Ó thu hót kh¸ch hµng, nÕu nh­ ng­êi tiªu dïng c¶m thÊy hä ®· mua mét hµng ho¸ mµ kh«ng ®¸p øng vÒ mÆt chÊt l­îng nh­ ý, hä sÏ ngay lËp tøc chuyÓn sang mua s¶n phÈm nh·n hiÖu kh¸c. Nh­ vËy, ®Ó t¹o ®­îc sù trung thµnh cña kh¸ch hµng ®èi víi s¶n phÈm cña m×nh hay mét nh·n hiÖu nµo ®ã lµ mét ®iÒu khã kh¨n. Vµ doanh nghiÖp ViÖt Nam khi tham gia vµ tiÕp cËn thÞ tr­êng NhËt B¶n cÇn ph¶i t¹o lßng tin ban ®Çu cña kh¸ch hµng víi s¶n phÈm cña m×nh b»ng mét s¶n phÈm víi chÊt l­îng cao, còng nh­ nhiÒu vÊn ®Ò cã liªn quan, nh­ kiÓu d¸ng ®Ñp, phï hîp, tiÖn lîi, gi¸ c¶ ph¶i ch¨ng ®Êy lµ ®iÒu quan träng, vµ nÕu cã thÓ lµ dÞch vô sau b¸n hµng, n­ b¶o hanh s¶n phÈm. Ng­êi tiªu dïng muèn nh÷ng hµng ho¸ cã thÓ tin cËy vµ nh÷ng dÞch vô sau b¸n hµng gióp hä hµi lßng. §iÒu ®ã cã thÓ thóc ®Èy hä nhí ®Õn nh·n hiÖu s¶n phÈm nhiÒu lÇn khi ®i mua s¾m, nÕu chóng ta xuÊt khÈu hµng hoa sang NhËt B¶n, còng cÇn ph¶i chó ý ®Õn kh©u vËn chuyÓn, b¶o qu¶n, ®ång thêi kiÓm tra mét c¸ch kü cµng tr­íc khi xuÊt hµng, ®Ó tr¸nh khái viÖc m¾c ph¶i mét sè lçi c¬ b¶n, cho dï lµ nhá nh­ng sÏ g©y Ên t­îng kh«ng tèt ®èi víi ng­êi tiªu dïng §iÓm ®¸ng quan t©m n÷a ®Êy lµ th¸i ®é cña ng­êi tiªu dïng NhËt B¶n -Ng­êi NhËt B¶n lµ ng­êi tiªu dïng kh¾t khe nhÊt: NhËt B¶n lµ mét trong nh÷ng n­íc trªn thÕ giíi ®ßi hái chÊt l­îng s¶n phÈm cao nhÊt, gåm c¶ ®é bÒn vµ kh¶ n¨ng ho¹t ®éng. Nh÷ng khiÕm khuyÕt mµ ë c¸c quèc gia kh¸c kh«ng thµnh vÊn ®Ò nh­ mét vÕt x­íc nhá, ®­êng viÒn kh«ng c©n hay mµu s¬n bÞ mê trong mét s¶n phÈm th× ë NhËt B¶n ®Òu bÞ coi lµ hµng háng. Nhu cÇu vÒ b¶o hµnh hµng ho¸ lµ rÊt cÇn thiÕt, ng­êi tiªu dïng muèn nh÷ng hµng ho¸ cã thÓ tin cËy vµ nh÷ng dÞch vô sau b¸n hµng gióp hä hµi lßng. Khi ng­êi tiªu dïng ®· thÊy m×nh mua ®­îc mét hµng ho¸ kh«ng nh­ ý, hä sÏ ngay lËp tøc chuyÓn sang mua s¶n phÈm nh·n hiÖu míi. NÕu cã mét vÊn ®Ò nµo ®ã ®èi víi s¶n phÈm s¶n xuÊt th× ng­êi tiªu dïng NhËt B¶n muèn ®­îc gi¶i quyÕt ngay lËp tøc. §©y còng chÝnh lµ yÕu tè g©y ra nhiÒu nh÷ng trë ng¹i ®èi víi GILIMEX khi th©m nhËp vµo thÞ tr­¬ng NhËt B¶n, còng chÝnh bëi lý do trªn GILIMEX c¶m 11 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Ò ¸n m«n häc NguyÔnMinh H¶i (KDQT42) thÊy m×nh nh­ vÉn cßn ch­a ®¸p øng thËt tèt ®èi víi yªu cÇu cña thÞ tr­êng, bµi to¸n nµy ®· ®Æt ra nh÷ng thay ®æi phï hîp trong cung c¸ch th©m nhËp cña GILIMEX khi ®­a hµng hãa thñ c«ng mü nghÖ th©m nhËp vµo thÞ tr­êng NhËt B¶n -Ng­êi tiªu dïng NhËt B¶n rÊt nh¹y c¶m víi nh÷ng thay ®æi theo mïa: Thêi tiÕt ¶nh h­ëng rÊt nhiÒu tíi tiªu dïng. Møc tiªu dïng cña mét lo¹i hµng ho¸, ®å trang søc, ®å néi thÊt trong gia ®×nh,... chÞu ¶nh h­ëng cña khÝ hËu vµ thêi tiÕt. Mïa hÌ ë NhËt th­êng nãng vµ Èm trong khi ®ã mïa ®«ng l¹nh vµ kh«, tõ ®ã nh÷ng hµng ho¸ chÞu ¶nh h­ëng cña thêi tiÕt th× chÊt liÖu, mµu s¾c còng nh­ kiÓu d¸ng cÇn ph¶i phï hîp. NÕu GILIMEX tung ra nh÷ng hµng ho¸ phï hîp víi mçi mïa nh­ng khÝ hËu kh«ng thay ®æi theo ®óng nh­ dù tÝnh th× nh÷ng s¶n phÈm nµy sÏ b¸n kh«ng ch¹y. -Ng­êi tiªu dïng NhËt B¶n th­êng chän nhiÒu s¶n phÈm: Víi nh÷ng hµng ho¸ cã mµu s¾c kh¸c nhau th× ng­êi tiªu dïng rÊt muèn c¸c nhµ t­ vÊn ®­a ra c¸c lêi khuyªn vÒ mµu s¾c thÝch hîp nhÊt víi thÞ hiÕu c¸ nh©n. GILIMEX cÇn cung cÊp th«ng tin cô thÓ vÒ s¶n phÈm vµ dÞch vô sau khi b¸n v× ®èi víi ng­êi tiªu dïng NhËt B¶n nh­ ®· nãi ë trªn th× hä rÊt quan t©m tíi tiªu chuÈn chÊt l­îng cña hµng ho¸, ®ång thêi nhu cÇu vÒ b¶o hµnh lµ rÊt cÇn thiÕt, ng­êi tiªu dïng muèn nh÷ng hµng ho¸ cã ®é tin cËy vµ nh÷ng dÞch vô sau b¸n hµng gióp hä hµi lßng. MÆt kh¸c, NhËt B¶n cã cho m×nh mét hÖ thèng luËt qui ®Þnh chÆt chÏ cho tõng lo¹i hµng hãa, s¶n phÈm cña doanh nghiÖp n­íc ngoµi muèn tån t¹i ®­îc còng nh­ ®øng v÷ng ®­îc th× viÖc nghiªn cøu vµ t×m c¸ch thÝch ÷ng víi nh÷ng qui ®Þnh ®ã lµ mét yªu cÇu hÕt søc cÊp thiÕt, hÖ thèng qui ®Þnh liªn quan bao gåm cã: LuËt g¸n nh·n hµng chÊt l­îng sö dông trong gia ®×nh, LuËt an toµn s¶n phÈm cho ng­êi tiªu dïng (ký hiÖu S), LuËt tr¸ch nhiÖm ph¸p lý ®èi víi s¶n phÈm, C¸c lo¹i tiªu chuÈn vÒ hµng hãa cña NhËt B¶n Tiªu chuÈn c«ng nghiÖp NhËt B¶n(JIS) lµ mét hÖ thèng tiªu chuÈn s¶n phÈm, s¶n phÈm ®¹t tiªu chuÈn nµy ghi nh·n hiÖu chÊp thuËn víi ký hiÖu JIS. XuÊt hµng trong kho¶ng 5 n¨m kÓ tõ sau khi thiÕt lËp, tiªu chuÈn JIS ®· ®­îc ñy 12 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Ò ¸n m«n häc NguyÔnMinh H¶i (KDQT42) ban Tiªu chuÈn c«g nghiÖp NhËt B¶n kiÓm tra, x¸c nhËn, ®iÒu chØnh hoÆc b·i bá. Bèn ch÷ sè n»m bªn ph¶i cña c¸c sè cña JIS ( vÝ dô : “1993” trong “S1102-1993” biÓu thÞ n¨m khi tiªu chuÈn ®· ®­îc kiÓm tra. Cã ba tiªu chuÈn cña JIS ¸p dông cho ®å gç gia dông ®ã lµ c¸c lo¹i gi­êng ngñ th­êng (JIS S1102-1993), gi­êng ngñ trÎ em (JIS S1102-1995) va gi­êng xÕp (JIS S1104-1995). JIS (Japan Industrial Standards) lµ hÖ thèng tiªu chuÈn chÊt l­îng ¸p dông cho hµng ho¸ c«ng nghiÖp. JAS (Japan Agricultural Standards) lµ hÖ thèng tiªu chuÈn chÊt l­îng ¸p dông cho n«ng s¶n, thùc phÈm. Hµng ho¸ ®¸p øng ®­îc tiªu chuÈn JIS, JAS sÏ dÔ tiªu thô h¬n trªn thÞ tr­êng NhËt bëi ng­êi tiªu dïng rÊt tin t­ëng chÊt l­îng cña nh÷ng s¶n phÈm ®­îc ®ãng dÊu JIS hoÆc JAS. GILIMEX cã thÓ xin dÊu chøng nhËn nµy cho s¶n phÈm cña m×nh t¹i Bé C«ng Th­¬ng vµ Bé N«ng L©m Ng­ nghiÖp NhËt B¶n. Trong qu¸ tr×nh xem xÐt, NhËt B¶n cho phÐp sö dông kÕt qu¶ gi¸m ®Þnh cña tæ chøc gi¸m ®Þnh n­íc ngoµi nÕu nh­ tæ chøc gi¸m ®Þnh ®ã ®­îc Bé tr­ëng Bé C«ng Th­¬ng hoÆc Bé N«ng L©m Ng­ nghiÖp NhËt B¶n chÊp thuËn. ChÕ ®é x¸c nhËn tr­íc vÒ chÊt l­îng cña thùc phÈm nhËp khÈu ®­îc NhËt b¶n ®­a vµo ¸p dông tõ th¸ng 3/1994. Néi dung cña chÕ ®ä nµy lµ kiÓm tra tr­íc c¸c nhµ m¸y ®ã ®¸p øng ®­îc c¸c quy ®Þnh cña LuËt VÖ sinh an toµn Thùc phÈm. NÕu thùc phÈm ®­îc cÊp x¸c nhËn nµy th× viÖc tiªu thô trªn thÞ tr­êng NhËt B¶n sÏ trë nªn dÔ dµng h¬n, thñ tôc nhËp khÈu còng ®­îc gi¶i quyÕt nhanh chãng h¬n ( trong vßng 1 ngµy thay v× 7 ngµy). HiÖn nay Th¸i Lan rÊt quan t©m ®Õn chÕ ®é nµy vµ 8 nhµ xuÊt khÈu cña Th¸i Lan ®­îc ChÝnh phñ NhËt cÊp giÊy chøng nhËn cho 27 chñng lo¹i thùc phÈm. Th¸i Lan lµ n­íc thø t­, sau Mü, O©xtr©ylia vµ §µi Loan, ®­îc ChÝnh phñ NhËt cÊp giÊy chøng nhËn nµy. Ecomark lµ dÊu chøng nhËn s¶n phÈm kh«ng lµ h¹i sinh th¸i, ra ®êi tõ n¨m 1989. Do vÊn ®Ò m«i tr­êng ®ang ngµy cµng ®­îc d©n NhËt (còng nh­ d©n c¸c n­íc ph¸t triÓn kh¸c) quan t©m nªn GILIMEX ph¶i nhanh ch©n xin dÊu chøng nhËn nµy cña NhËt ®Æc biÖt lµ cho c¸c s¶n phÈm ®å gç thñ c«ng mü nghÖ. Ngoµi nh÷ng ®éng th¸i chuyÓn biÕn vÒ mÆt ph¸p lý, m«i tr­êng kinh tÕ NhËt B¶n còng ®ang cã nh÷ng chuyÓn biÕn ngµy mét phøc t¹p, nh÷ng n¨m gÇn 13 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Ò ¸n m«n häc NguyÔnMinh H¶i (KDQT42) ®©y cho thÊy nh÷ng chØ sè ph¸t triÓn kinh tÕ nh­ : Nguån vèn trong n­íc cã sù nhµn rçi vµ ø ®äng, ChÝnh phñ NhËt B¶n hiÖn ®ang khuyÕn khÝch c¸c doanh gia NhËt ®Èy m¹nh ®Çu t­ ra bªn ngoµi nhÊt lµ ë c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn ®Ó ph¸t huy tèt môc tiªu khai th¸c nh÷ng nguån lùc cã lîi thÕ so s¸nh… Sù kiÖn ®ång Yen t¨ng gi¸ lµ mét ®iÓn h×nh, c¸c quan chøc chÝnh phñ NhËt B¶n ®ang rÊt lo l¾ng tr­íc kh¶ n¨ng ®ång Yen t¨ng gi¸ qu¸ nhanh, ®iÒu nµy thËt sù kh«ng cã lîi cho kinh tÕ NhËt, khi ®ång Yen t¨ng gi¸ nhanh so víi USD sÏ lµm cho kh¶ n¨ng xuÊt khÈu cña n­íc nµy sang thÞ tr­êng n­íc ngoµi ®øng tr­íc sù thua thiÖt, mÆt kh¸c kim ng¹ch xuÊt khÈu cña NhËt B¶n sÏ ch÷ng l¹i do l­îng ngo¹i tÖ gi¶m ®i v× ®ång Yen trë nªn ®¾t h¬n so víi USD lµ lý do khiÕn ngußn ngo¹i tÖ thu ®­îc sÏ kh«ng cao nh­ khi ®ång Yen xuèng gi¸ so víi USD, mÆt kh¸c ®©y lµ c¬ héi cho c¸c n­íc gia t¨ng nguån ngo¹i tÖ do gi¸ trÞ kim ng¹ch xuÊt khÈu t¨ng khi Yen lªn gi¸. ViÖc ChÝnh phñ NhËt B¶n thùc hiÖn chÝnh s¸ch b×nh æn hèi ®o¸i, hay cô thÓ lµ viÖc ph¸ gi¸ ®ång Yen thùc sù lµ mét b­íc trë ng¹i ®èi víi c¸c nhµ xuÊt khÈu n­íc ngoµi bëi v× khi ®ã nguån ngo¹i tÖ thu vÒ tõ kim ng¹ch xuÊt khÈu hµng sang NhËt sÏ gi¶m sót râ rÖt… lµ mét trong nh÷ng yÕu tè cÇn cã sù tiªn liÖu tõ tr­íc cña nh÷ng nhµ xuÊt khÈu nh­ GILIMEX. NhËt b¶n lµ n­íc cã møc ®é quan t©m ®Çu t­ ph¸t triÓn rÊt lín cho c¸c ngµnh c«ng nghiÖp chÕ t¹o còng nh­ rÊt khuyÕn khÝch ®Çu t­ ph¸t triÓn øng dông nh÷ng thµnh tùu khoa häc c«ng nghÖ hiÖn ®¹i vµo ®êi sèng, nh÷ng ngµnh nh­ n«ng nghiÖp tuy kh«ng cã ®­îc sù quan t©m ®Æc biÖt b»ng c¸c ngµnh c«ng nghiÖp chÕ t¹o, øng dông c«ng nghÖ. Tuy nhiªn, ®©y lµ ngµnh NhËt B¶n lu«n cã chÕ ®é ­u ®·i vµ b¶o vÖ nh»m phôc vô cho nh÷ng ôc ®Ých kh«ng chØ lµ kinh tÕ mµ cßn xem träng nã nh­ nh÷ng vÊn ®Ò b×nh æn, ®¶m b¶o an ninh quèc gia, ®Ó kh«ng bÞ lÖ thuéc vµo mét nguån cung øng nµo tõ bªn ngoµi… §©y thùc sù còng lµ nh÷ng thùc tÕ g©y nªn nh÷ng khã k¨hn kh«ng nhá ®èi víi c¸c nhµ cung cÊp n­íc ngoµi kh«ng chØ n«ng nghiÖp.. mÆc dï vËy NhËt B¶n lu«n cã c¸i nh×n thiÖn chÝ vµ thùc sù ®èi xö c«ng b»ng vµ ®·i ngé ®èi víi nh÷ng ngµnh hµng thñ c«ng mü nghÖ xuÊt ph¸t tõ nh÷ng môc tiªu hîp t¸c giao l­u v¨n hãa, chÝnh trÞ víi c¸c b¹n hµng quèc gia kh¸c. Bëi lÏ, kh«ng nh­ nh÷ng ngµnh hµng kh¸c, ngµnh hµng 14 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Ò ¸n m«n häc NguyÔnMinh H¶i (KDQT42) thñ c«ng mü nghÖ kh«ng mang trong nã yÕu tè c«ng nghÖ ®Æc s¾c mµ chñ yÕu lµ sù kÕt tinh tõ nh÷ng khèi ãc s¸ng t¹o mang b¶n s¾c quèc gia, do ®ã ®©y lµ c¬ héi ®Ó NhËt B¶n hiÓu râ h¬n vÒ c¸c ngµnh hµng thñ c«ng truyÒn thèng cña c¸c n­íc. Víi nh÷ng ®Æc ®iÓm hÕt søc ®Æc thï cña m«i tr­êng kinh tÕ NhËt B¶n nªu trªn ®· vµ ®ang thùc sù trë thµnh nh÷ng c¬ héi còng nh­ nh÷ng th¸ch thøc kh«ng nhá ®èi víi ho¹t ®éng xuÊt khÈu hµng hãa nãi chung vµ hµng hãa thñ c«ng mü nghÖ nãi riªng cña c¸c c«ng ty n­íc ngoµi khi quyÕt ®Þnh th©m nhËp vµo thÞ tr­êng NhËt B¶n. 2.2. Thùc tr¹ng chung vÒ xuÊt khÈu hµng thñ c«ng mü nghÖ cña cña C«ng ty GILIMEX sang thÞ tr­êng NhËt B¶n 2.2.1 T×nh h×nh xuÊt khÈu hµng thñ c«ng mü nghÖ ë n­íc ta: Trong giai ®o¹n n¨m 1990-1992, quan hÖ th­¬ng m¹i ViÖt nam – NhËt B¶n ®· ph¸t triÓn kh¸ tèt ®Ñp vµ m¹nh mÏ. Kim ng¹ch 2 chiÒu t­¬ng ®èi æn ®Þnh. N¨m 1997 ®¹t kim ng¹ch 121 triÖu USD N¨m 1998 ®¹t kim ng¹ch 111 triÖu USD N¨m 1999 ®¹t kim ng¹ch 168 triÖu USD N¨m 2000 ®¹t kim ng¹ch 250 triÖu USD N¨m 2001 vµ n¨m 2002 ®¹t tõ 200 ®Õn 300 triÖu USD, chiÕm tõ 12% 17% kim ng¹ch xuÊt khÈu cña ViÖt nam vµ NhËt B¶n lu«n lµ mét trong nh÷ng thÞ tr­êng xu¸t khÈu lín nhÊt cña ViÖt nam Theo sè liÖu cña Bé Th­¬ng M¹i, 8 th¸ng ®Çu n¨m nay, mÆt hµng thñ c«ng mü nghÖ vÉn ®¹t 230 triÖu USD, dù kiÕn 4 th¸ng cuèi n¨m ®¹t 170 triÖu USD, c¶ n¨m ­íc ®¹t 400 triÖu USD t¨ng 33,3% so víi cïng kú n¨m ngo¸i (n¨m 2002) HiÖn ViÖt nam cã 14.000 lµng nghÒ truyÒn thèng chuyªn s¶n xuÊt hµng thñ c«ng mü nghÖ, nh÷ng tæ chøc kinh doanh réng kh¾p trong nhiÒu ®Þa ph­¬ng trªn kh¾p n­íc ®ang më ra mét h­íng ®i triÓn väng cho c¸c doanh nghiÖp kinh doanh ngµnh hµng nµy. HiÖn nay, ViÖt nam cã tíi 11 nhãm hµng thñ c«ng mü nghÖ xuÊt khÈu,trong ®ã cã 5 nhãm chñ lùc bao gåm gèm sø mü nghÖ, m©y tre ®an, ren thæ cÈm, ®å gç mü nghÖ vµ th¶m c¸c lo¹i. Tr­íc n¨m 2001, hµng thñ c«ng mü nghÖ 15 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Ò ¸n m«n häc NguyÔnMinh H¶i (KDQT42) ViÖt Nam chñ yÕu míi xuÊt khÈu sang §«ng ¢u, hiÖn nay ®· cã mÆt t¹i thÞ tr­êng 37 quèc gia vµ cïng l·nh thæ. Trong ®ã, NhËt, Mü, Hång K«ng, NaUy vµ Thôy SÜ lµ nh÷ng thÞ tr­êng nhËp khÈu nhiÒu mÆt hµng nµy cña ViÖt nam víi sè l­îng t¨ng rÊt nhanh. Víi nh÷ng thÕ m¹nh vÒ nguån nguyªn liÖu phong phó, lùc l­îng lao ®éng dåi dµo, tay nghÒ khÐo lÐo, ngµnh thñ c«ng mü nghÖ ®ang phÊn ®Êu ®¹t môc tiªu xuÊt khÈu 900 triÖu - 1 tû USD vµo n¨m 2005. §Ó ®¹t ®­îc môc tiªu nµy, Bé th­¬ng M¹i ®· kiÕn nghÞ ChÝnh phñ chØ ®¹o triÓn khai thùc hiÖn ngay trong n¨m nay c¸c biÖn ph¸p hç trî c¸c doanh nghiÖp trong ngµnh thñ c«ng mü nghÖ vÒ vèn, thuÕ, vÒ ®Þnh h­íng thÞ tr­êng vµ mÆt hµng xuÊt khÈu. Phßng Th­¬ng m¹i vµ C«ng nghiÖp ViÖt nam còng ®ang x©y dùng sµn giao dÞch ®iÖn tö cho hµng thñ c«ng mü nghÖ vµ dù kiÕn sÏ b¾t ®Çu triÓn khai vµo n¨m 2003 2.2.2 T×nh h×nh ho¹t ®éng xuÊt khÈu hµng thñ c«ng mü nghÖ cña C«ng ty sang thÞ tr­êng NhËt b¶n §iÒu ®Çu tiªn cã thÓ nãi vÒ mèi quan hÖ gi÷a c«ng ty vµ NhËt B¶n ®ã lµ NhËt B¶n võa lµ b¹n hµng, võa lµ ®èi t¸c lµm ¨n cña c«ng ty trªn nhiÒu lÜnh vùc. Nhê cã mèi quan hÖ nh­ thÕ nªn c«ng ty còng cã nhiÒu thuËn lîi khi th©m nhËp vµo thÞ tr­êng NhËt B¶n so víi c¸c thÞ tr­êng kh¸c. HiÖn nay c«ng ty cã hai kh¸ch hµng truyÒn thèng t¹i thÞ tr­êng NhËt B¶n, nhê cã sù hiÓu biÕt vµ tin cËy lÉn nhau nªn hai bªn th­êng thanh to¸n cho nhau b»ng ph­¬ng thøc chuyÓn tiÒn b»ng ®iÖn, cã khi phÝa NhËt B¶n dïng ph­¬ng thøc thanh to¸n tr­íc, cÊp tÝn dông ®Ó c«ng ty cã vèn s¶n xuÊt. Kim ng¹ch xuÊt khÈu cña c«ng ty sang NhËt B¶n lu«n chiÕm tû träng cao nhÊt trong tæng xuÊt khÈu kim ng¹ch cña c«ng ty, h¬n n÷a kim ng¹ch xuÊt khÈu cña c«ng ty cßn cã tèc ®é t¨ng nhanh tõ n¨m nµy qua n¨m kh¸c. §Æc biÖt lµ n¨m 2000, kim ng¹ch xuÊt khÈu sang NhËt B¶n cña GILIMEX lµ h¬n 1 tû ®ång, chiÕm 33,8% tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu cña c«ng ty vµ v­ît n¨m 1999 h¬n 400 triÖu. C¸c mÆt hµng chñ yÕu cña c«ng ty xuÊt khÈu sang thÞ tr­êng NhËt B¶n: Ba l« tói s¸ch, may mÆc, gèm sø mü nghÖ, hµng t¹p phÈm, gç mü nghÖ, m©y tre ®an. C«ng ty xuÊt khÈu sang NhËt B¶n víi hai h×nh thøc chÝnh lµ xuÊt khÈu trùc tiÕp 16 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Ò ¸n m«n häc NguyÔnMinh H¶i (KDQT42) vµ uû th¸c xuÊt khÈu. H×nh thøc xuÊt khÈu trùc tiÕp chiÕm kho¶ng 70% tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu cña c«ng ty. So víi h×nh thøc xuÊt khÈu gi¸n tiÕp, h×nh thøc nµy th­êng cã lîi nhuËn cao h¬n vµ gi¸ c¶ æn ®Þnh h¬n. C¸c mÆt hµng xuÊt khÈu d­íi h×nh thøc nµy lµ gèm sø mü nghÖ, gç mü nghÖ vµ phÇn lín c¸c mÆt hµng t¹p phÈm. H×nh thøc xuÊt khÈu gi¸n tiÕp chiÕm kho¶ng 30% tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu cña c«ng ty, c¸c s¶n phÈm ®­îc xuÊt khÈu d­íi h×nh thøc nµy lµ m©y tre ®an vµ mét phÇn nhá hµng t¹p phÈm. Tõ nh÷ng ph©n tÝch trªn ta thÊy, NhËt B¶n lµ mét thÞ tr­êng lín cña c«ng ty kh«ng nh÷ng trong hiÖn t¹i mµ thùc sù cßn cã triÓn väng trong c¶ t­¬ng lai. Cã thÓ nãi NhËt B¶n lµ mét thÞ tr­êng khã tÝnh nhÊt vµ còng khã x©m nhËp nhÊt cña phÇn lín c«ng ty nµo muèn x©m nhËp vµo ®ã. §èi víi c«ng ty GILIMEX, tr­íc khi ®i vµo s¶n xuÊt c«ng ty ®· x¸c ®Þnh NhËt B¶n lµ thÞ tr­êng môc tiªu quan träng v× dï sao NhËt B¶n còng lµ mét n­íc Ch©u ¸, cã vÞ trÝ ®Þa lý kh¸ thuËn lîi cho viÖc vËn chuyÓn, l­u th«ng hµng ho¸. V¨n ho¸ NhËt B¶n mang ®Ëm phong c¸ch ¸ §«ng vµ cã nhiÒu nÐt t­¬ng ®ång víi ViÖt Nam. Quan hÖ gi÷a ViÖt Nam vµ NhËt B¶n gÇn ®©y cã nhiÒu dÊu hiÖu tÝch cùc vµ quan träng h¬n lµ thÞ tr­êng NhËt B¶n ®ang cã nhu cÇu lín vÒ hµng thñ c«ng mü nghÖ - mÆt hµng mµ c«ng ty s¶n xuÊt vµ kinh doanh. V× NhËt B¶n lµ mét thÞ tr­êng khã tÝnh nªn c«ng ty rÊt thËn träng trong tÊt c¶ c¸c kh©u xuÊt khÈu hµng ho¸ sang NhËt B¶n. B»ng nh÷ng nç lùc cña c¸c c¸n bé, c«ng nh©n c«ng ty, tõ khi thµnh lËp ®Õn nay, ®Æc biÖt lµ 2 n¨m gÇn ®©y ho¹t ®éng xuÊt khÈu cña c«ng ty sang thÞ tr­êng NhËt B¶n ®· ®¹t ®­îc nh÷ng hiÖu qu¶ ®¸ng khÝch lÖ. Kim ng¹ch xuÊt khÈu cña c«ng ty kh«ng ngõng t¨ng lªn, t¹o c«ng ¨n viÖc lµm th­êng xuyªn vµ æn ®Þnh cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty ( nh÷ng sè liÖu ë b¶ng 1 cã thÓ minh chøng ®­îc ®iÒu ®ã ) 2.2.2.1 Nh÷ng chuyÓn biÕn tÝch cùc tõ phÝa m«i tr­êng kinh tÕ NhËt B¶n Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, NhËt B¶n thùc sù ®· cã nh÷ng chuyÓn biÕn hÕt søc tÝch cùc, GDP b×nh qu©n tÝnh trªn ®Çu ng­êi liªn tôc t¨ng, hÖ thèng chÝnh s¸ch ph¸t triÓn kinh tÕ ho¹t ®éng rÊt hiÖu qu¶ vµ ®­îc ®¸nh gi¸ rÊt cao, bªn c¹nh 17 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Ò ¸n m«n häc NguyÔnMinh H¶i (KDQT42) ®ã lµ sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña khoa häc c¬ b¶n më ra nh÷ng c¬ héi cho ph¸t triÓn bÒn v÷ng M«i tr­êng kinh tÕ NhËt B¶n thùc sù høa hÑn nh÷ng c¬ héi lµm ¨n lín ®èi víi c«ng ty GILIMEX, NhËt B¶n lµ thÞ tr­êng cã kh¶ n¨ng chi tr¶ cao, thu nhËp b×nh qu©n tÝnh theo ®Çu ng­êi thuéc d¹ng cao trªn thÕ giíi, ®¹t kho¶ng 34.780 USD. Kh«ng dõng l¹i ë con sè GDP, NhËt B¶n cßn thÓ hiÖn søc hÊp dÉn cña m×nh qua møc chi cho tiªu dïng lu«n chiÕm tû lÖ cao th­êng lµ 60 – 70% GDP, GILIMEX nhËn thÊy râ ®Æc ®iÓm tiªu dïng s¶n phÈm cña ng­êi NhËt B¶n, hä th­êng mua nh÷ng hµng hãa hay ®å dïng mµ ®ång nghiÖp cña m×nh cã hay ®· mua…®©y thùc sù lµ c¬ héi tèt cho GILIMEX ph¸t triÓn s¶n phÈm, t¨ng thÞ phÇn còng nh­ doanh sè b¸n.. NhËt B¶n trang bÞ cho m×nh mét hÖ thèng ph©n phèi ®a d¹ng vµ s©u réng, viÖc lµm ¨n víi c¸c ®èi t¸c NhËt sÏ lµ c¬ héi tèt cho GILIMEX ®Èy m¹nh kh¶ n¨ng th©m nhËp s¶n phÈm thñ c«ng mü nghÖ cña m×nh khi cã ®­îc nh÷ng hiÓu tõ phÝa ®èi t¸c lµ ®¹i lý ph©n phèi, b¸n lÎ cña NhËt, hä thùc sù qu¸ hiÓu vÒ thÞ hiÕu còng nh­ ®Æc tÝnh tiªu dïng cña ng­êi d©n n­íc hä, tõ ®ã GILIMEX sÏ biÕt lµm thÕ nµo ®Ó s¶n phÈm cña m×nh ®­îc ng­êi tiªu dïng NhËt B¶n chÊp nhËn t¹o c¬ së cho viÖc kinh doanh mét c¸nh hiÖu qu¶ cho GILIMEX trªn thÞ tr­êng NhËt B¶n MÆt kh¸c, nÕu c«ng ty n¾m b¾t ®­îc c¬ héi hîp t¸c kinh doanh víi c¸c ®èi t¸c cña NhËt th× sÏ cã nhiÒu thuËn lîi h¬n trong viÖc s¶n phÈm cña c«ng ty sÏ cã thÓ xuÊt khÈu trë l¹i, nh÷ng trë ng¹i vÒ mÆt ph¸p lý hay chÝnh s¸ch thuÕ sÏ mÒm dÎo h¬n, t¹o nªn kh¶ n¨ng t¨ng tr­ëng kim ng¹ch xuÊt khÈu hµng thñ c«ng mü nghÖ trong t­¬ng lai cho c«ng ty §iÒu thuËn lîi n÷a lµ gÇn ®©y hai phÝa ViÖt nam vµ NhËt B¶n th­êng xuyªn cã nh÷ng tr­¬ng tr×nh ®Èy m¹nh sù hiÓu biÕt vÒ nhau còng nh­ t¨ng c­êng kh¶ n¨ng hîp t¸c trªn nhiÒu lÜnh vùc, hai bªn ®· qua nhiÒu vßng ®µm ph¸n song ph­¬ng còng nh­ ®a ph­¬ng trong viÖc NhËt B¶n thùc hiÖn nh÷ng chÝnh s¸ch cã tÝnh chÊt ®·i ngé h¬n ®èi víi hµng hãa ViÖt nam khi th©m nhËp vµo thÞ tr­êng NhËt B¶n, song song víi viÖc thµnh lËp nªn nhiÒu nh÷ng tæ chøc hîp t¸c, nghiªn cøu ph¸t triÓn quan hÖ hai n­íc nh­ : c¸c tæ chøc xóc tiÕn th­¬ng m¹i t¹i ViÖt 18 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Ò ¸n m«n häc NguyÔnMinh H¶i (KDQT42) Nam nh­ VCCI, Vietrade, Jetro. Nh»m môc ®Ých cung cÊp th«ng tin thÞ tr­êng NhËt B¶n cho c¸c doanh nghiÖp ViÖt nam khi tiÕn hµnh ho¹t ®éng th©m nhËp vµo thÞ tr­êng NhËt B¶n. 2.2.2.2 T¸c ®éng tiªu cùc tõ m«i tr­êng kinh tÕ NhËt B¶n M«i tr­êng kinh tÕ NhËt B¶n mang trong nã nh÷ng th¸ch thøc kh«ng nhá ®èi víi ho¹t ®éng xuÊt khÈu hµng thñ c«ng mü nghÖ cña GILIMEX sang thÞ tr­êng nµy, thÓ hiÖn b»ng hÖ thèng nh÷ng vÊn ®Ò ®Æt ra cÇn cã sù gi¶i quyÕt tõ phÝa c«ng ty: Ng­êi tiªu dïng NhËt B¶n rÊt khã tÝnh trong viÖc lùa chän tiªu dïng hµng hãa, bÊt luËn nh­ thÕ nµo hä lu«n muèn s¶n phÈm mµ m×nh mua ph¶i ®¸p øng ®­îc hÖ thèng nh÷ng yªu cÇu kh¾t khe nhÊt nh­: ph¶i cã chøng nhËn kiÓm ®Þnh hµng hãa cña Bé C«ng nghiÖp vµ Th­¬ng m¹i NhËt B¶n nh­ c¸c tiªu chuÈn c«ng nghiÖp, n«ng nghiÖp ( JIS, JAS, Ecomark…) ngoµi ra hµng hãa ®ã cßn ph¶i ®¶m b¶o an toµn cho ng­êi tiªu dïng, hay râ h¬n lµ vÊn ®Ò vÒ tr¸ch nhiÖm ph¸p lý ®èi víi s¶n phÈm lµ mét ®ßi hái th­êng xuyªn vµ hÕt søc bøc xóc. VÊn ®Ò ®Æt ra n÷a mµ GILIMEX còng ®· rÊt thÊm nhuÇn ®Êy lµ hµng hãa cña c«ng ty còng nh­ hµng hãa cña ViÖt nam hiÖn ch­a ®­îc h­ëng chÕ ®é tèi huÖ quèc (MFN) mét c¸ch ch­a ®Çy ®ñ, ®©y chÝnh lµ lý do v× sao khi mÆt hµng thñ c«ng mü nghÖ cña c«ng ty khi xuÊt sang thÞ tr­êng NhËt B¶n th× tÝnh c¹nh tranh yÕu h¼n ®i vµ kh«ng ®ñ søc hÊp dÉn ng­êi tiªu dïng NhËt B¶n nh­ nh÷ng s¶n phÈm cïng lo¹i cã xuÊt xø tõ c¸c n­íc nh­ Trung Quèc, §µi Loan, Th¸i Lan…do nh÷ng n­íc nµy hiÖn ®· ®­îc h­ëng chÕ ®é tèi huÖ quèc (MFN) ®Çy ®ñ trong khi ViÖt nam míi chØ ®­îc h­ëng chÕ ®é thuÕ suÊt phæ cËp (GSP) mµ phÝa NhËt B¶n dµnh cho, bªn c¹nh ®ã ph¶i kÓ ®Õn sù c¹nh tranh khèc liÖt tõ nh÷ng s¶n phÈm cïng lo¹i cã xuÊt xø tõ NhËt B¶n còng nh­ c¸c quèc gia kh¸c, lý do th× nhiÒu nh­ng ph¶i kÓ ®Õn mét lý do chñ yÕu nhÊt ®Êy lµ c¸c s¶n phÈm cña c«ng ty nãi riªng vµ cña ViÖt nam nãi chung hiÖn ch­a ®­îc h­ëng chÕ ®é tèi huÖ quèc (MFN) cho nªn s¶n phÈm cña c«ng ty bÞ gi¶m ®i phÇn nhiÒu kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng NhËt B¶n MÆt kh¸c nh÷ng chuyÓn biÕn míi gÇn ®©y tõ m«i tr­êng kinh tÕ NhËt B¶n cho thÊy, nguy c¬ vÒ ø ®äng vèn, tû gi¸ t¨ng ®ét biÕn hay lín h¬n lµ kh¶ n¨ng khñng ho¶ng chu kú s¾p x¶y ra, theo ®ã lµ nh÷ng thay ®æi lín vÒ chÝnh s¸ch t¨ng 19
- Xem thêm -