Tài liệu Công tác quản trị doanh nghiệp tại công ty vận tải, xây dựng và chế biến lương thực vĩnh hà

  • Số trang: 143 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 37 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phương Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí Mà SỐ ĐỀ TÀI : 56 TÊN ĐỀ TÀI : c«ng t¸c qu¶n trÞ doanh nghiÖp t¹i C«ng ty VËn t¶i, X©y dùng vµ chÕ biÕn l-¬ng thùc VÜnh Hµ Lêi më ®Çu X· héi cµng ph¸t triÓn th× ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh cµng gi÷ vai trß quan träng, nã quyÕt ®Þnh sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña x· héi. C«ng t¸c nghiªn cøu, ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ c¸c mÆt cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ kinh doanh v× thÕ mµ ngµy cµng ®-îc quan t©m trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt. Th«ng qua ph©n tÝch c¸c ho¹t ®éng kinh doanh mét c¸ch toµn diÖn sÏ gióp cho C«ng ty ®¸nh gi¸ ®Çy ®ñ vµ s©u s¾c c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ cña m×nh, t×m ra c¸c mÆt m¹nh vµ mÆt yÕu trong c«ng t¸c qu¶n lý cña C«ng ty. MÆt kh¸c qua ph©n tÝch kinh doanh sÏ gióp cho c¸c C«ng ty t×m ra c¸c biÖn ph¸p t¨ng c-êng c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ vµ qu¶n lý C«ng ty nh»m huy ®éng mäi kh¶ n¨ng tiÒm tµng vÒ tiÒn vèn, lao ®éng, ®Êt ®ai... cña C«ng ty vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. CÔNG TY CP LUẬN VĂN VIỆT www.thuvienluanvan.org Trang 1 Tư vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phương Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí CUNG CẤP TÀI LIỆU THAM KHẢO THEO MIỄN PHÍ - Nghiên cứu khoa học - Luận án tiến sĩ - Luận văn thạc sĩ - Luận văn đại học - Thực tập tốt nghiệp - Đồ án môn học - Tiểu luận CUNG CẤP SỐ LIỆU - Cung cấp số liệu doanh nghiệp : số liệu kế toán, hoạt động kinh doanh, nhân sự. marketing, xuất nhập khẩu. - Cung cấp số liệu viết luận văn, báo cáo tốt nghiệp,,, nhiều lĩnh vực TƯ VẤN VIẾT LUẬN VĂN, ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP...(TIẾNG ANH & TIẾNG VIỆT) - Tư vấn lập đề cương luận án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp... - Tư vấn viết báo cáo, luận án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp... trọn gói hoặc từng phần, có xác nhận của cơ quan thực tập - Chỉnh sửa luận văn, báo cáo tốt nghiệp theo yêu cầu TƯ VẤN VIẾT ASSIGNMENT CÁC MÔN www.thuvienluanvan.org Tư vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận Trang 2 Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phương Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí 1. Human Resource Management, 2. Strategic Management, 3. Operation Management, 4. Principles of Management/Corporate Finance/Economic, 5. Global Organizational Environment, 6. Global Business Strategy, 7. Organizational behavior, 8. Risk Management, 9. Business/Investment/Trade/Law, 10. Marketing and other subjects relating to 11. Management Project, … NHẬN CHECK TURNITIN Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ : CÔNG TY CP LUẬN VĂN VIỆT Trụ sở chính: 92 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM Chi nhánh: 241 Xuân Thủy, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội Ms. Phươ ng Thả o - 0932.636.887 Email: Hotrosinhvien_vn@yahoo.com §-îc sù h-íng dÉn cña c« T« ThÞ Ph-îng vµ sù gióp ®ì cña Ban gi¸m ®èc vµ c¸c phßng ban trong C«ng ty VT, XD vµ chÕ biÕn l-¬ng thùc VÜnh Hµ em ®· cè g¾ng hoµn thµnh b¸o c¸o thùc tËp tæng hîp cña m×nh. Qua B¸o c¸o nµy, em ®· cã ®-îc c¸i nh×n tæng quan vÒ c¸c mÆt cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. §iÒu n¯y gióp em cã ®Þnh h­íng ®óng ®¾n trong viÖc lùa chän “Chuyªn ®Ò thùc www.thuvienluanvan.org Tư vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận Trang 3 Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phương Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí tËp tèt nghiÖp” cña m×nh. Song, do thêi gian thùc tËp cßn h¹n chÕ nªn em ch­a thÓ ®i s©u vµo ph©n tÝch tõng vÊn ®Ò cô thÓ cña C«ng ty. §ång thêi, kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng sai sãt trong bµi b¸o c¸o cña m×nh, em rÊt mong nhËn ®-îc sù ®ãng gãp cña ThÇy C«. www.thuvienluanvan.org Trang 4 Tư vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phương Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí PhÇn I Kh¸i qu¸t vÒ c«ng ty vËn t¶i, x©y dùng vµ chÕ biÕn l-¬ng thùc VÜnh hµ I. Giíi thiÖu chung vÒ c«ng ty C«ng ty VËn t¶i, X©y dùng vµ ChÕ biÕn l-¬ng thùc VÜnh Hµ lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n-íc thuéc Tæng C«ng ty L-¬ng thùc MiÒn B¾c do Bé N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n thµnh lËp Trô së cña C«ng ty : sè 9A VÜnh Tuy - QuËn Hai Bµ Tr-ng - Hµ Néi. C«ng ty ®-îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh thµnh lËp doanh nghiÖp Nhµ n-íc sè 44/NN/TCCB-Q§ ngµy 18/01/1993 cña Bé N«ng nghiÖp vµ C«ng nghÖ thùc phÈm. Sè ®¨ng ký kinh doanh : 105865 víi ngµnh nghÒ kinh doanh khi thµnh lËp lµ: VËn t¶i hµng ho¸ Th-¬ng nghiÖp b¸n bu«n b¸n lÎ C«ng nghiÖp s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng II. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty www.thuvienluanvan.org Trang 5 Tư vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phương Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí C«ng ty VËn t¶i, X©y dùng vµ ChÕ biÕn l-¬ng thùc VÜnh Hµ lµ mét trong sè 35 c«ng ty thµnh viªn cña Tæng c«ng ty l-¬ng thùc miÒn B¾c. C«ng ty cã ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn lµ 200 ng-êi, víi tæng sè l-îng vèn c«ng ty ®ang sö dông lµ 15.37 tû ®ång. NÕu xÐt vÒ tæng l-îng vèn vµ quy m« nh©n c«ng trong c«ng ty th× quy m« ho¹t ®éng cña c«ng ty lµ ë møc trung b×nh so víi c¸c thµnh viªn kh¸c trong Tæng c«ng ty l-¬ng thùc MiÒn B¾c. TiÒn th©n cña c«ng ty VËn t¶i, X©y dùng vµ ChÕ biÕn l-¬ng thùc VÜnh Hµ lµ xÝ nghiÖp vËn t¶i V73, ®-îc thµnh lËp tõ ngµy 30/10/1973 theo quÕt ®Þnh sè 353-LTTCCB/Q§. Tõ ®ã ®Õn nay c«ng ty ®· tr¶i qua c¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn nh- sau: Giai ®o¹n tõ 1973- 1986 : C«ng ty ho¹t ®éng theo c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch cña Nhµ n-íc ®-a xuèng, víi nhiÖm vô chñ yÕu lµ vËn chuyÓn l-¬ng thùc cho c¸c tØnh miÒn nói vµ gi¶i quyÕt c¸c nhu cÇu vÒ l-¬ng thùc ®ét xuÊt t¹i Hµ Néi. Giai ®o¹n 1986 -1988: C«ng ty tiÕp tôc ho¹t ®éng trªn lÜnh vùc vËn chuyÓn l-¬ng thùc, b-íc ®Çu lµm quen víi viÖc tù ho¹t ®éng kinh doanh vµ khai th¸c ®Þa bµn ho¹t ®éng trªn toµn quèc. §©y lµ giai ®o¹n cã nhiÒu chuyÓn biÕn tÝch cùc trong ho¹t ®éng cña C«ng ty tõ chç ®-îc Nhµ n-íc bao cÊp toµn bé sang ho¹t ®éng theo c¬ chÕ tù h¹ch to¸n kinh doanh . Giai ®o¹n tõ 1988- 1990: C«ng ty tiÕp tôc thùc hiÖn nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh, vËn t¶i hµng ho¸ ®«ng thêi tiÕn hµnh kinh doanh c¸c mÆt hµng l-¬ng thùc trªn thÞ tr-êng, chñ yÕu lµ kinh doanh mÆt hµng g¹o c¸c lo¹i. www.thuvienluanvan.org Trang 6 Tư vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phương Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí N¨m 1991 xÝ nghiÖp quyÕt ®Þnh më thªm x-ëng s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng. Trong thêi kú ®Çu x-ëng lµm ¨n hiÖu qu¶, gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm cho nhiÒu lao ®éng. Nh-ng sau ®ã hµng n-íc ngoµi trµn vµo, hµng xÝ nghiÖp kh«ng c¹nh tranh ®-îc do kü thuËt l¹c hËu. §Õn ngµy 8/01/1993 Bé N«ng nghiÖp vµ C«ng nghiÖp thùc phÈm ®· ra quyÕt ®Þnh sè 44NN/TCCB- quyÕt ®Þnh thµnh lËp C«ng ty VËn t¶i, X©y dùng vµ chÕ biÕn l-¬ng thùc VÜnh Hµ §Õn n¨m 1995 C«ng ty më thªm x-ëng s¶n xuÊt bia, x-ëng nµy ho¹t ®«ng rÊt hiÖu qu¶ N¨m 1997 do viÖc s¸t nhËp víi C«ng ty vËt t- bao b× ®· lµm d- thõa lùc l-îng lao ®éng vµ cïng víi viÖc xem xÐt nhu cÇu thÞ tr-êng C«ng ty ®· quyÕt ®Þnh më x-ëng s¶n xuÊt s÷a ®Ëu nµnh vµ x-ëng chÕ biÕn g¹o chÊt l-îng cao. Giai ®o¹n tõ 1997 ®Õn nay : ViÖc më r«ng quy m« ho¹t ®éng nµy gióp C«ng ty khai th¸c thªm ®-îc thÞ tr-êng vµ gióp C«ng ty gi¶i quyÕt ®-îc sè nh©n c«ng d«i d- trong qu¸ tr×nh s¾p xÕp l¹i c¬ cÊu tæ chøc nh©n sù cña C«ng ty. HiÖn nay, C«ng ty ®ang tiÕn hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trªn ba chñng lo¹i chÝnh lµ Bia h¬i, S÷a ®Ëu nµnh vµ G¹o c¸c lo¹i. ViÖc tËp trung vµo kinh doanh ba mÆt hµng chÝnh ®ã cña C«ng ty lµ phï hîp víi tr×nh ®é trang thiÕt bÞ phôc vô cho s¶n xuÊt vµ kh¶ n¨ng vÒ vèn hiÖn cã cña C«ng ty. www.thuvienluanvan.org Trang 7 Tư vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phương Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí B¶ng 1: chñng lo¹i hµng ho¸ kinh doanh chñ yÕu cña C«ng ty VËn t¶i, X©y dùng vµ ChÕ biÕn l-¬ng thùc VÜnh Hµ Tªn hµng ho¸ Chñng lo¹i Nh·n hiÖu s¶n Tû träng trong doanh phÈm thu tiªu thô s¶n phÈm n¨m 2002 S÷a ®Ëu nµnh Hµng th«ng dông “S÷a ®Ëu n¯nh 24% l­¬ng thùc” Bia h¬i Hµng th«ng dông “Bia l­¬ng thùc” G¹o c¸c lo¹i Hµng th«ng dông “G¹o C«ng 21% ty 55% l­¬ng thùc” (Nguån : b¸o c¸o vÒ t×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty trong n¨m 2002 ) IIi. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña c«ng ty 1. Chøc n¨ng: C«ng ty VËn t¶i, X©y dùng vµ chÕ biÕn l-¬ng thùc VÜnh Hµ lµ C«ng ty Nhµ n-íc cã chøc n¨ng s¶n xuÊt kinh doanh vµ cung øng cho thÞ tr-êng c¸c s¶n phÈm S÷a ®Ëu nµnh, Bia h¬i, G¹o c¸c lo¹i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu tiªu chuÈn do Nhµ n-íc ®Æt ra ®¸p øng thÞ tr-êng néi ®Þa, phôc vô xuÊt khÈu ®-îc ng-êi tiªu dïng chÊp nhËn. www.thuvienluanvan.org Trang 8 Tư vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phương Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí 2. NhiÖm vô: B×nh æn thÞ truêng cña c¸c C«ng ty Nhµ n-íc khi nÒn kinh tÕ chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ tr-êng. §Ó thùc hiÖn nhiÖm vô nµy, C«ng ty VËn t¶i, X©y dùng vµ ChÕ biÕn l-¬ng thùc VÜnh Hµ vµ c¸c ®¬n vÞ thuéc Tæng C«ng ty l-¬ng thùc MiÒn B¾c thùc hiÖn chÝnh s¸ch qu¶n lý thÞ tr-êng cña Nhµ n-íc nh- b×nh æn gi¸ c¶, qu¶n lý chÊt l-îng s¶n phÈm, chèng hµng gi¶, hµng nh¸i mÉu, thùc hiÖn hç trî c¸c C«ng ty ®Þa ph-¬ng vÒ nguyªn liÖu, tiªu thô s¶n phÈm trong nh÷ng lóc khã kh¨n. Më réng, ph¸t triÓn thÞ tr-êng trong vµ ngoµi n-íc. Chó träng ph¸t triÓn mÆt hµng xuÊt khÈu qua ®ã më réng s¶n xuÊt t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho ng-êi lao ®éng, gãp phÇn æn ®Þnh x· héi. B¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn Nhµ n-íc giao, thùc hiÖn nghÜa vô ®ãng gãp vµo ng©n s¸ch Nhµ n-íc. IV. kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty trong thêi gian qua KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt king doanh cña C«ng ty trong thêi kú gÇn ®©y ®¹t ®-îc mét sè thµnh tùu ®¸ng kÓ nhê vµo nh÷ng nç lùc kh«ng ngõng nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh vµ chÊt l-îng s¶n phÈm; b¶ng sè liÖu tr×nh bµy d-íi ®©y cho thÊy c¸c t¸c ®éng tÝch cùc ®ã lªn viÖc t¨ng doanh thu, lîi nhuËn ®¹t ®-îc, c¶i thiÖn thu nhËp b×nh qu©n cña c«ng nh©n www.thuvienluanvan.org Trang 9 Tư vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phương Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí BiÓu 2: kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ChØ tiªu §VT 2000 2001 2002 Doanh thu TriÖu ®ång 68.000 70.000 73.100 Gi¸ trÞ xuÊt khÈu TriÖu USD 3,7827 4,1121 4,28 Nép ng©n s¸ch TriÖu ®ång 1325 1389 1416 L·i ®Ó l¹i TriÖu ®ång 1230 1267 1.310 TÊn 23000 30.300 40.000 S÷a 1000lÝt 260 320 350 Bia 1000lÝt 300 320 327 TÊn 2000 2200 2300 §¹i lý vËn t¶i TÊn/km 6.500.000 6.900.000 7.100.000 Thu nhËp b×nh qu©n 1000 ® 700 800 850 S¶n l-îng tiªu thô G¹o c¸c lo¹i Ph©n bãn mét c«ng nh©n ( Nguån: B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty thêi kú 1998-2000) Qua b¶ng sè liÖu vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh vµ tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty VËn t¶i, X©y dùng vµ chÕ biÕn l-¬ng thùc VÜnh Hµ ®-îc tr×nh bµy ë trªn ®· chØ ra xu h-íng chung lµ c¸c s¶n phÈm chÝnh cña C«ng ty nh- bia h¬i s÷a ®Ëu nµnh www.thuvienluanvan.org Tư vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận Trang 10 Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phương Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí vµ g¹o c¸c lo¹i ®Òu ®¹t møc tiªu thô t¨ng æn ®Þnh trªn thÞ tr-êng. ChÝnh v× vËy doanh thu b¸n hµng cña C«ng ty mçi n¨m mét t¨ng, n¨m 2001 t¨ng so víi n¨m 2000 lµ 3 tû ®ång ( tøc lµ t¨ng 4,3 % ), n¨m 2002 t¨ng 2100 triÖu ®ång víi n¨m 2001 ( t¨ng 3% ). Nh- vËy mÆc dï doang¾n h¹n thu t¨ng lªn nh-ng tèc ®é t¨ng n¨m 2002 so víi n¨m 2001 ch-a cao so víi tèc ®é n¨m 2001/2000, chøng tá mÆc dï tiªu thô hµng ho¸ t-¬ng ®èi æn ®Þnh nh-ng tèc ®é t¨ng ch-a cao, ch-a khai th¸c tèi ®a thÞ tr-êng. MÆt kh¸c ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp mét c¸ch chÝnh x¸c ta ph¶i c¨n cø vµo chØ tiªu lîi nhuËn. Víi chØ tiªu lîi nhuËn ta thÊy n¨m 2000 l·i ®Ó l¹i lµ 1230 triÖu, sang n¨m 2001 l·i t¨ng lªn 1267 triÖu (t¨ng 3% so víi n¨m 2000) vµ ®Õn n¨m 2002 còng l·i ®· t¨ng lªn 1310 triÖu ( t¨ng 3,5% so víi n¨m 2001) vµ n¨m 2002 còng lµ n¨m C«ng ty lµm ¨n hiÖu qu¶ nhÊt (l·i cao nhÊt ). NÕu xÐt chØ tiªu tû suÊt lîi nhuËn trªn doanh thu ta thÊy: Tû suÊt lîi nhuËn trªn doanh thu n¨m 2000 lµ 1,8%, sang n¨m 2001 tû suÊt nµy lµ : 1,78 % vµ n¨m 2002 lµ 1.79%. nh- vËy n¨m 2001, 2002 tû suÊt lîi nhuËn trªn doanh thu ®· gi¶m so víi n¨m 2000, chøng tá l·i trªn doanh thu ®· gi¶m ®i, chi phÝ vµ c¸c kho¶n kh¸c ®· t¨ng lªn. XÐt vÒ chØ tiªu khèi l-îng tiªu thô nh÷ng s¶n phÈm chÝnh:  G¹o lµ s¶n phÈm cã khèi l-îng tiªu thô m¹nh nhÊt hµng n¨m, nã lµ thÕ m¹nh cña C«ng ty. N¨m 2000 tiªu thô ®-îc 23000 tÊn, ®Õn n¨m 2001 ®· t¨ng www.thuvienluanvan.org Trang 11 Tư vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phương Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí lªn 30.300 tÊn (t¨ng 31% so víi n¨m 2000 ) vµ n¨m 2002 tiªu thô 40.000 tÊn (t¨ng 32% so víi n¨m 2001). ®©y lµ s¶n phÈm truyÒn thèng mang l¹i lîi nhuËn cao cho C«ng ty VËn t¶i, X©y dùng vµ chÕ biÕn l-¬ng thùc VÜnh Hµ víi khèi l-îng tiªu thô s¶n phÈm kh¸ æn ®Þnh ®· gióp C«ng ty hoµn thµnh kÕ ho¹ch xuÊt khÈu g¹o, b×nh æn gi¸ g¹o cho khu vùc miÒn B¾c.  So víi g¹o, bia h¬i vµ s÷a ®Ëu nµnh cã khèi l-îng tiªu thô biÖn ®éng h¬n. n¨m 2000 tèc ®é t¨ng tr-ëng cã vÎ chËm l¹i so víi n¨m 1999 vµ n¨m 2000 nµy chØ ®¹t 260.000 lÝt s÷a vµ 300.000 lÝt bia. §Õn n¨m 2001 s¶n l-îng tiªu thô s÷a t¨ng lªn 23% vµ bia t¨ng lªn 6% so víi n¨m 2000. Sang n¨m 2002 s¶n l-îng tiªu thô s÷a t¨ng lªn 9% vµ bia t¨ng 2% so víi n¨m 2001. Tèc ®é t¨ng 2 mÆt hµng nµy nh×n chung kh«ng æn ®Þnh vµ cã xu h-íng chËm l¹i. §iÒu nµy mét phÇn do ngµnh n-íc gi¶i kh¸t ®ang gÆp khã kh¨n, mÆt kh¸c do c¹nh tranh gay g¾t trªn thÞ tr-êng n-íc gi¶i kh¸t néi ®Þa. Sù c¹nh tranh m¹nh mÏ cña c¸c C«ng ty n-íc gi¶i kh¸t quèc tÕ (c¸c C«ng ty liªn doanh, C«ng ty n-íc ngoµi ) lµ søc Ðp cho thÞ tr-êng n-íc gi¶i kh¸t néi ®Þa. Nã ®· lµm gi¶m thÞ phÇn ®èi víi s¶n phÈm s÷a ®Ëu nµnh vµ bia cña C«ng ty. MÆt kh¸c sù c¹nh tranh cña c¸c s¶n phÈm thay thÕ, gi÷a c¸c nh·n hiÖu s¶n phÈm ®ang lµ bµi to¸n ®Æt ra cho C«ng ty ph¶i lµm thÕ nµo ®Î t×m mäi biÖn ph¸p ®Èy m¹nh ho¹t ®éng tiªu thô, gi÷ v÷ng vµ ph¸t triÓn thÞ tr-êng. www.thuvienluanvan.org Trang 12 Tư vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phương Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí  VÒ mÆt hµng ph©n bãn. ®©y lµ mÆt hµng C«ng ty kh«ng trùc tiÕp s¶n xuÊt ra mµ chØ mang tÝnh chÊt th-¬ng m¹i vµ s¶n l-îng còng t¨ng lªn hµng n¨m, n¨m 2001 t¨ng 10% so víi n¨m 2000 vµ n¨m 2002 t¨ng so víi n¨m 2001 lµ 4,5%.  Cßn vÒ ®¹i lý vËn t¶i th× sè lÇn chu chuyÓn ®· t¨ng lªn qua c¸c n¨m vµ C«ng ty ngµy cµng nhËn ®-îc nhiÒu hîp ®ång vËn t¶i.  VÒ gi¸ trÞ xuÊt khÈu vÉn t¨ng ®Òu ®Æn hµng n¨m vµ ®Æc biÖt n¨m 2000,2001 ®· t¨ng cao so víi nh÷ng n¨m tr-íc ®ã. N¨m 2001 gi¸ trÞ xuÊt khÈu t¨ng 8,7% so víi n¨m 2000, ®Õn n¨m 2002 tèc ®é t¨ng gi¶m xuèng cßn 4% so víi n¨m 2001.  ViÖc xuÊt khÈu cña C«ng ty phô thuéc vµo chØ tiªu cña Tæng C«ng ty l-¬ng thùc, song nã còng bÞ ¶nh h-ëng chi phèi bëi t×nh h×nh kinh tÕ – chÝnh trÞ cña c¸c n-íc trong khu vùc. NÕu nh- n¨m 1999 chÞu ¶nh h-ëng cña cuéc khñng ho¶ng vÒ kinh tÕ g¾n liÒn víi qu¸ tr×nh héi nhËp, c«ng nghiÖp ho¸ h-íng vÒ xuÊt khÈu bÞ c¹nh tranh gay g¾t, mµ ®èi thñ lín trong thÞ tr-êng xuÊt khÈu g¹o cña C«ng ty lµ Th¸i Lan. www.thuvienluanvan.org Trang 13 Tư vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phương Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí N¨m 2000, 2001 gi¸ trÞ xuÊt khÈu cña C«ng ty t¨ng rÊt cao vµ n¨m 2002 còng t¨ng nh-ng tèc ®é cßn c÷ng l¹i. Sù t¨ng nhanh vÒ gi¸ trÞ xuÊt khÈu ®· gãp phÇn quan träng vµo lîi nhuËn cña C«ng ty , gióp C«ng ty tÝch luü ®Ó më réng s¶n xuÊt ®ång thêi c¶i thiÖn vµ n©ng cao ®êi sèng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn. www.thuvienluanvan.org Trang 14 Tư vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phương Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí PHÇn II C«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm cña c«ng ty I. §Æc ®iÓm vÒ c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm cña c«ng ty Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng, c«ng nghÖ lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh cho sù ph¸t triÓn cña s¶n xuÊt kinh doanh, lµ c¬ së ®Ó C«ng ty kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ cña m×nh trªn thÞ tr-êng. C«ng nghÖ vµ ®æi míi c«ng nghÖ lµ ®éng lùc, lµ nh©n tè ph¸t triÓn trong c¸c C«ng ty. §æi míi lµ yÕu tè, lµ biÖn ph¸p c¬ b¶n gi÷ vai trß quyÕt ®Þnh ®Ó C«ng ty giµnh th¾ng lîi trong s¶n xuÊt kinh doanh. C«ng nghÖ l¹c hËu sÏ tiªu hao nguyªn vËt liÖu nhiÒu h¬n, chi phÝ nh©n c«ng vµ lao ®éng nhiÒu h¬n, c«ng nghÖ l¹c hËu khã cã thÓ t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm cã chÊt l-îng phï hîp víi nhu cÇu ngµy cµng cao cña con ng-êi. NÒn kinh tÕ hµng ho¸ thùc sù ®Ò ra yªu cÇu bøc b¸ch, buéc c¸c C«ng ty muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn, muèn cã vÞ trÝ v÷ng ch¾c trong qu¸ tr×nh c¹nh tranh ®Òu ph¶i g¾n khoa häc s¶n xuÊt víi khoa häc kü thuËt vµ coi chÊt l-îng s¶n phÈm lµ vò khÝ s¾c bÐn nhÊt trong c¹nh tranh trªn thÞ tr-êng vµ lµ ph-¬ng ph¸p cã hiÖu qu¶ t¹o ra nhu cÇu míi. Ngµnh s¶n xuÊt bia h¬i, s÷a ®Ëu nµnh lµ mét trong nh÷ng ngµnh cã c«ng nghÖ t-¬ng ®èi phøc t¹p. Muèn s¶n xuÊt ra mét lÝt s÷a ®Ëu nµnh hay mét lÝt bia tõ c¸c nguyªn liÖu ®Çu vµo nh- ®Ëu t-¬ng, Bóp l«ng ph¶i tr¶i qua nhiÒu quy tr×nh vµ www.thuvienluanvan.org Trang 15 Tư vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phương Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí mçi quy tr×nh l¹i gåm nhiÒu c«ng ®o¹n, giai ®o¹n kh¸c nhau. Trong mçi quy tr×nh l¹i ®ßi hái ¸p dông c¸c lÜnh vùc khoa häc kh¸c nhau nªn sù kÕt hîp hµi hoµ ®ång bé cña c¸c d©y chuyÒn s¶n xuÊt lµ rÊt quan träng ®èi víi C«ng ty. Trong nh÷ng n¨m qua, C«ng ty VËn t¶i, X©y dùng vµ chÕ biÕn l-¬ng thùc VÜnh Hµ b»ng nguån vèn tù cã vµ nguån vèn C«ng ty huy ®éng ®-îc, C«ng ty ®· trang bÞ ba hÖ thèng trang thiÕt bÞ phôc vô cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ra c¸c s¶n phÈm chÝnh cña m×nh. S¬ ®å 1: hÖ thèng thiÕt bÞ s¶n xuÊt s÷a ®Ëu nµnh M¸y ph©n lo¹i ®Ëu t-¬ng M¸y nghiÒn Bé phËn läc (®ång ho¸ ) M¸y ly t©m Bé phËn khö trïng b»ng nhiÖt ®é cao www.thuvienluanvan.org Trang 16 Tư vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận Bé phËn chiÕt Bé phËn ®ãng chai Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phương Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí S¬ ®å 2: hÖ thèng thiÕt bÞ s¶n xuÊt bia h¬i www.thuvienluanvan.org Trang 17 Tư vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phương Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí www.thuvienluanvan.org Trang 18 Tư vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phương Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí Thïng S¬ ®åBé 3:phËn hÖ thèng thiÕt bÞ chÕ biÕn g¹o trén c¸c nguyªn liÖu Bé phËn ph©n lo¹i lªn men C¸c m¸y say s¸t Bé phËn ch-ng cÊt M¸y sµng chuyÓn Bé phËn khö trïng M¸y ®¸nh bãng Lµm Läcl¹nh sau www.thuvienluanvan.org Trang 19 Tư vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận Kh©u ®ãng bao C¸c thïng chøa thµnh phÈm Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phương Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí II. ®¸nh gi¸ tr×nh ®é c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm cña C«ng ty ViÖc ®Çu t- vµo m¸y mãc ®Ó c¶i tiÕn chÊt l-îng vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm ®· ®-îc C«ng ty rÊt quan t©m thùc hiÖn. §Æc biÖt lµ viÖc ®Çu t- c¶i tiÕn c«ng nghÖ chÕ biÕn g¹o. Do ®©y lµ c«ng nghÖ míi nhËp tõ NhËt B¶n cho nªn chÊt l-îng s¶n phÈm g¹o c¸c lo¹i cña C«ng ty ®-îc chÕ biÕn ra víi chÊt l-îng ®¸p øng ®-îc ®ßi hái cña ng-êi tiªu dïng trªn thÞ tr-êng . Tuy nhiªn hiÖn t¹i phÇn lín m¸y mãc thiÕt bÞ quy tr×nh c«ng nghÖ cho s¶n xuÊt bia h¬i vµ s÷a ®Ëu nµnh ®Òu lµ c¸c m¸y mãc néi ®Þa, do vËy ®· cã ¶nh h-ëng nhÊt ®Þnh tíi hiÖu qu¶ s¶n xuÊt cña C«ng ty lµm cho chi phÝ s¶n xuÊt ccña s¶n phÈm t-¬ng ®èi cao dÉn ®Õn t¨ng gi¸ thµnh s¶n phÈm cña C«ng ty trªn thÞ tr-êng, lµm gi¶m kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm. www.thuvienluanvan.org Trang 20 Tư vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận
- Xem thêm -