Tài liệu Công tác kế toán tại công ty, đặc điểm kế toán và một số phần hành kế toán chủ yếu tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại

  • Số trang: 88 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 68 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Tham gia: 05/08/2015

Mô tả:

môc lôc Lêi më ®Çu..............................................................................................................1 Ch¬ng i: T×m hiÓu chung vÒ c«ng ty cæ phÇn t vÊn ®Çu t.........2 1.1 t×m hiÓu chung vÒ c«ng ty cæ phÇn t vÊn ®Çu t x©y dùng vµ th¬ng m¹i......................................................................................................2 1.1.1 Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty..............................................2 1.1.2 §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý vµ tæ chøc kinh doanh t¹i c«ng ty cæ phÇn t vÊn ®Çu t x©y dùng vµ th¬ng m¹i..........................................................................3 1.1.2.1 §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý c«ng ty cæ phÇn t vÊn ®Çu t x©y dùng vµ th¬ng m¹i:......................................................................................................3 1.1.2.2. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng cæ phÇn t vÊn ®Çu t x©y dùng vµ th¬ng m¹i.......................................................................................................5 1.1.3 §Æc ®iÓm c«ng t¸c kÕ to¸n.............................................................................6 1.1.3.1 §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n...........................................................6 1.1.3.3 ChÕ ®é kÕ to¸n ¸p dông t¹i c«ng ty.......................................................10 1.1.3.4 T×nh h×nh sö dông m¸y tÝnh trong kÕ to¸n ë c«ng ty..............................10 Ch¬ng 2 Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty, ®Æc ®iÓm kÕ to¸n Vµ mét sè phÇn hµnh kÕ to¸n chñ yÕu t¹i c«ng ty…… 11 2.2. Tæ chøc h¹ch to¸n mét sè phÇn hµnh chñ yÕu:..................................................11 2.2.1. Tæ chøc h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh..................................11 2.2.1.1 §Æc ®iÓm h¹ch to¸n chi phÝ s¶n suÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty cæ phÇn t vÊn ®Çu t x©y dùng vµ th¬ng m¹i:........................................11 2.2.1.2. H¹ch to¸n chi phÝ s¶n phÝ s¶n xuÊt t¹i c«ng ty.....................................11 2.2.1.3 Tæng chi phÝ s¶n xuÊt, kiÓm kª, ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm.................................................................................................56 2.2.1.4 hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty cæ phÇn t vÊn ®Çu t x©y dùng vµ th¬ng m¹i...........................62 ** tim hiÓu c¸c ®Ò tµi kh¸c........................................................................72 2.2.2. tæ chøc h¹ch to¸n tµi s¶n cè ®Þnh................................................................72 2.2.3 Tæ chøc h¹ch to¸n tiÒn l¬ng - nh©n viªn:....................................................75 2.2.4 tæ chøc h¹ch to¸n vèn b»ng tiÒn...................................................................81 Ch¬ng III NhËn xÐt vÒ t×nh h×nh tæ chøc kÕ to¸n t¹i C«ng ty cæ phÇn ®Çu t x©y dùng vµ th¬ng m¹i..........................................85 3.1 Nh÷ng nhËn xÐt vÒ tæ chøc kÕ to¸n t¹i c«ng ty:..................................................85 3.1.1 Nh÷ng thuËn lîi:..........................................................................................85 3.1.2.Nh÷ng khã kh¨n:.........................................................................................85 3.1.3§¸nh gi¸ chung:...........................................................................................85 3.2. §¸nh gi¸ vÒ tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i C«ng ty:...........................................85 3.2.1.Nh÷ng u ®iÓm:.............................................................................................85 3.2.1.1.VÒ tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n:...................................................................85 3.2.1.2. VÒ thùc hiÖn chÕ ®é kÕ to¸n:................................................................86 3.2.1.3. VÒ tæ chøc kÕ to¸n c¸c phÇn hµnh c¬ b¶n:...........................................87 3.2.2. Nh÷ng h¹n chÕ vµ biÖn ph¸p kh¾c phôc:....................................................88 KÕt luËn.................................................................................................................. 90 Danh môc ch÷ viÕt t¾t trong b¸o c¸o STT Ký hiÖu viÕt t¾t Tªn viÕt t¾t 1 CPNVLTT Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp 2 CPNCTT Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp 3 CPSXC Chi phÝ s¶n xuÊt chung 4 CPSDMTC Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng 5 CPSXKDD Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang 6 TSC§ Tµi s¶n cè ®Þnh 7 BHXH B¶o hiÓm x· héi 8 BHYT B¶o hiÓm y Tõ 9 KPC§ Kinh phÝ c«ng ®oµn 10 SDMTC Sö dông m¸y thi c«ng 11 XL X©y l¾p 12 DNXD Doanh nghiÖp x©y dùng 13 DNXL Doanh nghiÖp x©y l¾p 14 H§QT Héi ®ång qu¶n trÞ 15 XD X©y dùng 16 CT C«ng ty 17 QT Qu¶n trÞ 18 TC-HC Tæ chøc hµnh chÝnh 19 TC-KT Tµi chÝnh - KÕ to¸n 20 KH - KT KÕ ho¹ch kü thuËt 21 QLKDTB Qu¶n lý kinh doanh thiÕt bÞ 22 DN Doanh nghiÖp Lêi më ®Çu §Êt níc ®ang trong qu¸ tr×nh héi nhËp vµo nÒn kinh tÕ khu vùc vµ toµn cÇu. Trong bèi c¶nh ®ã ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i t¨ng cêng c¶i tiÕn c«ng nghÖ, n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh, chíp lÊy nh÷ng c¬ may, vît lªn nh÷ng th¸ch thøc cña th¬ng trêng. C«ng ty Cæ phÇn t vÊn ®Çu t x©y dùng vµ th¬ng mai lµ mét c«ng ty n¨ng ®éng nh vËy. Lµ doanh nghiÖp, C«ng ty cæ phÇn t vÊn ®©ï t x©y dùng vµ th¬ng m¹i lu«n lµ ®¬n vÞ lµm ¨n cã hiÖu qu¶ víi sè vèn nép ng©n s¸ch Nhµ níc n¨m sau lu«n cao h¬n n¨m tríc. C«ng ty ®· vµ ®ang thi c«ng nhiÒu c«ng tr×nh lín, ®îc ®¸nh gi¸ lµ chÊt lîng cao. Trong nh÷ng n¨m võa qua c«ng ty ®· ®ãn nhËn chøng chØ ISO 9001: 2000 do BVQI V¬ng quèc Anh cÊp. Cã thÓ nãi ®Ó ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu to lín nh ngµy h«m nay lµ nhê cã sù nç lùc, cè g¾ng kh«ng ngõng cña toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty, c¸c ®éi s¶n xuÊt thi c«ng, chi nh¸nh vµ c¸c phßng ban. Trong ®ã phßng Tµi chÝnh kÕ to¸n lµ mét bé phËn kh«ng thÓ thiÕu. Nh÷ng th«ng tin do kÕ to¸n cung cÊp lu«n kÞp thêi, chÝnh x¸c, ®ãng gãp tÝch cùc trong c«ng t¸c qu¶n lý, ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng cña C«ng ty. C«ng t¸c kÕ to¸n cña C«ng ty lu«n tu©n thñ mäi chÕ ®é do Bé Tµi chÝnh ban hµnh, kÞp thêi bæ sung söa ®æi theo nh÷ng quyÕt ®Þnh hiÖn hµnh. Lµ mét sinh viªn ®îc tíi thùc tËp t¹i phßng Tµi chÝnh kÕ to¸n cña C«ng ty lµ mét vinh dù lín ®èi víi em. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì tËn t×nh cña c¸c c« chó, anh chÞ trong phßng Tµi chÝnh kÕ to¸n nãi riªng vµ c¸c phßng ban kh¸c trong C«ng ty nãi chung ®· gióp em hoµn thµnh tèt nhiÖm vô cña m×nh. Em còng xin c¶m ¬n gi¸o viªn híng dÉn cña em, thÇy gi¸o Vò §¨ng D ®· hÕt lßng gióp ®ì em hoµn thµnh b¸o c¸o nµy. Trong qu¸ tr×nh thùc tËp, mÆc dï em ®· cã rÊt nhiÒu cè g¾ng vµ nhËn ®îc sù gióp ®ì tËn t×nh cña thÇy gi¸o híng dÉn: Vò §¨ng D vµ c¸c c« chó, anh chÞ ë Phßng KÕ To¸n c«ng ty song ch¾c ch¾n kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em rÊt mong muèn tiÕp thu nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp, bæ sung nh»m hoµn thiÖn h¬n n÷a b¸o c¸o thùc tËp cña m×nh. Em xin tr©n träng c¶m ¬n ! Ch¬ng i: hiÓu chung vÒ c«ng ty cæ phÇn t vÊn ®Çu t x©y dùng vµ th¬ng m¹i T×m 1.1 t×m hiÓu chung vÒ c«ng ty cæ phÇn t vÊn ®Çu t x©y dùng vµ th¬ng m¹i 1.1.1 Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty NguyÔn Thanh Thñy 1- Líp 59C§.KT9 Do qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña ®Êt níc nãi chung, vµ ®Ó phï hîp víi qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ cña Hµ Néi nãi riªng, ®Ó ph¸t triÓn quy m« vµ tÝnh chÊt ho¹t ®éng cho phï hîp víi sù ph¸t triÓn cña x· héi. N¨m 2000: §· cã quyÕt ®Þnh sè 1429/Q§/SKH§T ngµy 11/10/2000 cho phÐp c«ng ty cæ phÇn t vÊn ®Çu t x©y dùng vµ th¬ng m¹i thµnh lËp. Trô së giao dÞch: 1C -§Æng Th¸i Th©n - QuËn Hoµn KiÕm-Hµ Néi. C«ng ty cæ phÇn t vÊn ®Çu t x©y dùng vµ th¬ng m¹i ®îc: - Gäi t¾t lµ :CIVES (tªn giao dÞch níc ngoµi ) Sau khi c«ng ty ®i vµo æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn, Ban l·nh ®¹o c«ng ty quyÕt ®Þnh më réng thªm ngµnh nghÒ ®¨ng ký kinh doanh víi c¸c h¹ng môc: ThiÕt kÕ c«ng tr×nh x©y dùng d©n dông vµ c«ng nghiÖp, gi¸m s¸t c«ng tr×nh d©n dông, c«ng nghiÖp, hª thèng kü thuËt - lÜnh vùc chuyªn m«n gi¸m s¸t, l¾p ®Æt thiÕt bÞ c«ng tr×nh x©y dùng - hoµn thiÖn , t vÊn dù ¸n ®Çu t x©y dùng. N¨m 2005: Lµ n¨m b¶n lÒ ®¸nh ®Êu lÞch sö cña c«ng ty cæ phÇn t vÊn ®Çu t x©y dùng vµ th¬ng m¹i qua hµng lo¹t c¸c dù ¸n lín khëi c«ng,c¸c gi¶i ph¸p m¹nh nh»m t¸i c¬ cÊu l¹i toµn bé nguån lùc, c¸c ch¬ng tr×nh c¶i c¸ch tæng thÓ cña c«ng ty. C¸c c«ng tr×nh ®îc hoµn thµnh lµ kÕt qu¶ vµ nÒn t¶ng v÷ng ch¾c cho sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña c«ng ty cæ phÇn t vÊn ®Çu t x©y dùng vµ th¬ng m¹i. - Khi thµnh lËp c«ng ty cæ phÇn t vÊn ®Çu t x©y dùng vµ th¬ng m¹i cã : . Vèn ®iÒu lÖ : 20.000.000.000 VN§ . Vèn vay b×nh qu©n : 30.000.000.000 VND 1.1.2 §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý vµ tæ chøc kinh doanh t¹i c«ng ty cæ phÇn t vÊn ®Çu t x©y dùng vµ th¬ng m¹i Ban kiÓm so¸t ®h® cæ ®«ng 1.1.2.1 §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý c«ng ty cæ phÇn t vÊn ®Çu t x©y dùng vµ th¬ng m¹i: qu¶n C¬ cÊu tæ chøc s¶n suÊt vµHéi bé ®ång m¸y trÞqu¶n lý c«ng ty cæ phÇn t vÊn ®©u t x©y dùng vµ th¬ng m¹i ®îc m« h×nh ho¸ theo s¬ ®å sau : S¬ ®å tæ chøc vµ qu¶n lý c«ng ty cæ phÇn t vÊn ®Çu t x©y dùng vµ th¬ng m¹i Tæng Gi¸m ®èc Phã T.gi¸m ®èc Kü thuËt Phßng tæ chøc hc NguyÔn Thanh Thñy Xëng méc trùc thuéc c«ng ty Phã T.gi¸m ®èc tµi chÝnh Phßng tc - kt Phã T.gi¸m ®èc ®Çu t ,dù ¸n Phßng kh - kt 2- C¸c ®éi c«ng tr×nh thi c«ng x©y l¾p Phßng c¬ giíi Líp 59C§.KT9 Tr¹m trén bª t«ng th¬ng phÈm S¬ ®å 1.1 : S¬ ®å tæ chøc qu¶n lý c«ng ty cæ phÇn t vÊn ®Çu t x©y dùng vµ th¬ng m¹i Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña tõng bé phËn: Héi ®ång qu¶n trÞ gåm cã: Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ vµ c¸c thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ. Ban kiÓm so¸t gåm cã: Trëng Ban kiÓm so¸t vµ c¸c thµnh viªn trong Ban. - Tæng Gi¸m ®èc C«ng ty: Lµ ngêi ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty. Tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch, kinh doanh vµ ph¬ng ¸n ®Çu t cña C«ng ty b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn. - Phã Tæng Gi¸m ®èc kü thuËt: Cã nhiÖm vô ®iÒu hµnh kÕ ho¹ch - kü thuËt, trùc tiÕp qu¶n lý ®iÒu hµnh phßng kÕ ho¹ch, kü thuËt. Theo dâi viÖc lËp kÕ ho¹ch dµi h¹n, trung h¹n, ng¾n h¹n vµ ®iÒu hµnh s¶n xuÊt cña c¸c ®¬n vÞ c¬ së, kiÓm tra, híng dÉn c«ng t¸c nghiÖm thu thanh quyÕt to¸n c«ng tr×nh hoµn thµnh. - Phã Tæng Gi¸m ®èc tµi chÝnh: LËp c¸c ph¬ng ¸n kinh tÕ, x¸c ®Þnh hiÖu qu¶ trong c«ng t¸c ®iÒu hµnh c¸c dù ¸n nãi riªng vµ trong c«ng t¸c s¶n xuÊt kinh doanh chung cña C«ng ty. - Phã Tæng Gi¸m ®èc ®Çu t,dù ¸n: Khai th¸c vµ xö lý th«ng tin t×m kiÕm viÖc lµm, thiÕt lËp c¸c mèi quan hÖ víi c¸c c¬ quan chñ qu¶n ®Çu t, c¸c nhµ ®Çu t trong vµ ngoµi níc, c¸c b¹n hµng tiÒm n¨ng phôc vô lîi Ých t¨ng thÞ phÇn x©y l¾p vµ më réng thÞ trêng cña C«ng ty. Phô tr¸ch ®Çu t theo chiÒu s©u nh»m n©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty, khai th¸c thÞ trêng bÊt ®éng s¶n, lËp c¸c dù ¸n ®Çu t bÊt ®éng s¶n. - Phßng tæ chøc hµnh chÝnh: ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mÆt tæ chøc hµnh chÝnh cña C«ng ty, qu¶n lý hå s¬, lý lÞch, quyÕt ®Þnh,..., nh©n sù vµ thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ níc, ®¶m b¶o quyÒn lîi vµ nghÜa vô cña c«ng nh©n viªn trong C«ng ty. - Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n: NhiÖm vô ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh theo quy ®Þnh cña kÕ to¸n. §ång thêi tham mu cho Ban Gi¸m ®èc c¸c chÝnh s¸ch, chÕ ®é tµi chÝnh, qu¶n lý thu chi tµi chÝnh theo chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh. KÕt hîp víi ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ ®Ó ®a ra c¸c quyÕt ®Þnh tµi chÝnh hîp lý, hiÖu qu¶ hoÆc gióp cho Gi¸m ®èc vµ c¸c phßng chøc n¨ng n¾m b¾t ®îc t×nh h×nh tµi chÝnh cô thÓ cña C«ng ty. - Phßng kÕ ho¹ch kü thuËt: Lµ c¬ quan trung t©m ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ cã chøc n¨ng vµ nhiÖm vô vÒ c¸c c«ng t¸c nh: c«ng t¸c kÕ ho¹ch, c«ng t¸c qu¶n lý kü thuËt - chÊt lîng, c«ng t¸c dù ¸n ®Êu thÇu, c«ng t¸c ®iÒu hµnh qu¶n lý c¸c dù ¸n. - Phßng c¬ giíi (Phßng qu¶n lý kinh doanh thiÕt bÞ): Cã tr¸ch nhiÖm ®iÒu hµnh, qu¶n lý ho¹t ®éng vµ ®¶m b¶o ph¸t huy n¨ng lùc cña ph¬ng tiÖn, sö dông an toµn vµ cã hiÖu qu¶. Tham mu cho chØ huy ®¬n vÞ vÒ c¸c hîp ®ång cho thuª thiÕt bÞ víi c¸c c¬ quan, tæ chøc vµ c¸ nh©n ngoµi C«ng ty. - C¸c ®¬n vÞ trùc thuéc: + C¸c ®éi thi c«ng, x©y l¾p. NguyÔn Thanh Thñy 3- Líp 59C§.KT9 + Xëng méc trùc thuéc c«ng ty. + Tr¹m trén bª t«ng th¬ng phÈm NguyÔn Thanh Thñy 4- Líp 59C§.KT9 1.1.2.2. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng cæ phÇn t vÊn ®Çu t x©y dùng vµ th¬ng m¹i a) §Æc ®iÓm quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt. Lµ mét C«ng ty ho¹t ®éng trong lÜnh vùc x©y dùng c¬ b¶n nªn ®iÒu kiÖn tæ chøc s¶n xuÊt còng nh s¶n phÈm cña C«ng ty cã nhiÒu kh¸c biÖt so víi c¸c ngµnh kh¸c. S¶n phÈm chñ yÕu cña C«ng ty lµ s¶n phÈm thi c«ng c¬ giíi c¸c c«ng tr×nh kÕt cÊu h¹ tÇng. §èi víi ho¹t ®éng x©y l¾p th× qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty diÔn ra theo s¬ ®å sau: Chñ ®Çu t mêi thÇu NhËn hå s¬ NghiÖm thu, bµn giao, x¸c ®Þnh lËp kÕt qu¶, lËp quyÕt to¸n LËp dù ¸n thi c«ng vµ lËp dù to¸n Tham gia ®Êu thÇu S¬ ®å 1.2 : S¬ ®å quyChuÈn tr×nhbÞc«ng nghÖ s¶n xuÊtTh¾ng cña c«ng nguån thÇuty TiÕn hµnh x©y lùc: NVL, Vèn, b) KÕt qu¶ kinhdùng doanh trong nh÷ng n¨mNC gÇn ®©y Trong 3 n¨m tõ 2007-2009 t×nh h×nh kinh tÕ x· héi níc ta cã nh÷ng biÕn ®éng ®¸ng kÓ. NÒn kinh tÕ ®· xuÊt hiÖn nh÷ng yÕu tè g©y lo ng¹i, thÓ hiÖn tÝnh thiÕu bÒn v÷ng, lµm cho tèc ®é t¨ng trëng cã tÝnh chÊt chËm l¹i, dÉn ®Õn ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp cã nhiÒu khã kh¨n n¨ng lùc tµi chÝnh yÕu kÐm. TiÕn tr×nh s¾p xÕp l¹i c¸c doanh nghiÖp nhµ níc vµ tiÕn ®é cæ phÇn ho¸ cßn chËm. NhiÒu doanh nghiÖp kinh doanh thua lç, s¶n xuÊt kh«ng æn ®Þnh hoÆc s¶n suÊt kh«ng hÕt c«ng suÊt vµ n¨ng lùc cña m×nh, s¶n phÈm ø ®äng nhiÒu...ViÖc më réng nhµ xëng, trô së cña c¸c c«ng ty, c¸c tæ chøc, c¸c Doanh nghiÖp gÆp nhiÒu khã kh¨n. T×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty ®îc thÓ hiÖn tãm t¾t qua b¶ng sau: NguyÔn Thanh Thñy 5- Líp 59C§.KT9 (§¬n vÞ tÝnh: ®ång.) STT ChØ tiªu 1 Doanh thu N¨m 2007 265.150.634.000 N¨m 2008 450.043.674.256 N¨m 2009 550.045.192.018 2 L·i tríc thuÕ 3.026.872.250 5.290.480.500 7.554.491.000 3 L·i sau thuÕ 2.179.348.020 3.809.145.960 5.439.233.520 B¶ng biÓu 1.3 : T×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty *Ph©n tÝch s¬ lîc kÕt qu¶ rót ra nhËn xÐt : Nh×n chung ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty cæ phÇn t vÊn ®Çu t x©y dùng vµ th¬ng m¹i trong 3 n¨m (tõ 2007-2009) qua c¸c chØ tiªu tÝch cùc ®Òu t¨ng m¹nh tõ 20% - 40% so víi cïng kú n¨m tríc ®ã. Ho¹t ®éng s¶n suÊt kinh doanh cña c«ng ty kh«ng cã dÊu hiÖu ®øt qu·ng, kh«ng liªn tôc ë c¸c chØ tiªu quan träng ®Òu t¨ng cao. - Doanh thu tõ 265.150.634.000 n¨m 2007 th× ®Õn n¨m 2009 ®¹t ®îc 550.045.192.018 t¨ng (+121%). - C¸c kho¶n nép ng©n s¸ch nhµ níc cïng t¨ng lªn t¬ng øng so víi doanh thu. Qua c¸c chØ tiªu vÒ sè liÖu trªn vÒ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty trong 3 n¨m qua, ®· nãi lªn mét sù thµnh c«ng tèt ®Ñp trong viÖc ®a c«ng ty ph¸t triÓn theo x· héi. Sù t¨ng trëng nµy chÝnh lµ mét phÇn thëng xøng ®¸ng cho nh÷ng cè g¾ng kh«ng mÖt mái cña Ban Gi¸m ®èc vµ cña toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong viÖc thóc ®Èy vµ ph¸t triÓn mét c«ng ty x©y dùng cßn non trÎ trong thÞ trêng, t¹o ra ®îc mét uy tÝn trong giíi x©y dùng c¶ níc vµ trong c«ng ty. 1.1.3 §Æc ®iÓm c«ng t¸c kÕ to¸n 1.1.3.1 §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n XuÊt ph¸t tõ sù ph©n cÊp qu¶n lý, ph©n c«ng nhiÖm vô cña c«ng ty cho c¸c tæ ®éi thi c«ng c¸c c«ng tr×nh theo hai h×nh thøc: - H×nh thøc giao kho¸n cho ®éi thi c«ng díi sù qu¶n lý trùc tiÕp cña c«ng ty: cã nghÜa lµ ®éi thi c«ng cã tr¸ch nhiÖm thi c«ng c¸c c«ng tr×nh theo thiÕt kÕ, b¶n vÏ ®· ®îc duyÖt vµ thi c«ng ®óng tiÕn ®é mµ c«ng ty ®· ®Ò ra.ViÖc cung cÊp nguyªn vËt liÖu thi c«ng c«ng tr×nh do c«ng ty trùc tiÕp cung cÊp vµ phßng kÕ to¸n cña c«ng ty sÏ ph©n c«ng mét kÕ to¸n viªn cña phßng xuèng c«ng tr×nh theo dâi vµ tËp hîp chøng tõ ban ®Çu göi vÒ phßng kÕ to¸n c«ng ty, tËp hîp, x¸c ®Þnh chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh c«ng tr×nh. - H×nh thøc giao kho¸n cho ®éi: §©y lµ sù ph©n c«ng theo c¸ch kho¸n gän, ë ®©y kh«ng cã sù qu¶n lý trùc tiÕpKÕ cña C«ng ty mµ ngêi ®éi trëng cã toµn quyÒn quyÕt to¸n trëng ®Þnh viÖc thu mua nguyªn vËt liÖu cho c«ng tr×nh vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc c«ng ty, tríc ph¸p luËt vÒ c«ng tr×nh. ë h×nh thøc nµy ngêi ®éi trëng thi c«ng còng lµ chñ nhiÖm c«ng tr×nh, ®éi trëng tù c©n nh¾c xem cã nªn cÇn kÕ to¸n theo dâi hay kh«ng. Sau khi c«ng tr×nh hoµn thµnh mét h¹ng môc (®èi víi c¸c c«ng tr×nh cã quy m« lín, thêi gian thi c«ng l©u), hoÆc hoµn thµnh c¶ c«ng tr×nh th× ®éi trëng ph¶i cã tr¸ch nhiÖm tËp hîp ThñxuÊt nguyªn vµ nép vÒKÕ c¸c chøng tõKÕ ban ®Çu vÒ nhËp c¸c chøng tõ KÕ cã liªn KÕ vËt liÖu vµKÕ to¸n to¸n to¸n quü to¸n quan phï hîp víi gi¸ trÞ cña c«ng tr×nh vÒ phßng kÕto¸n to¸n c«ng ty.TSC§ thu tæng c«ng ng©n chi hîp tr×nh hµng C¬ cÊu tæ chøc kÕ to¸n c«ng ty cæ phÇn t vÊn ®Çu t x©y dùng vµ th¬ng m¹i NguyÔn Thanh Thñy 6C¸c nh©n viªn kÕ to¸n ®éi Líp 59C§.KT9 S¬ ®å 1.4: S¬ ®å tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n c«ng ty Bé m¸y kÕ to¸n ®îc tæ chøc cô thÓ nh sau: - KÕ to¸n trëng: Lµ ngêi phô tr¸ch chÝnh vÒ c«ng t¸c tµi chÝnh- kÕ to¸n cña c«ng ty, cã chøc n¨ng tæ chøc c«ng t¸c tµi chÝnh - kÕ to¸n, ph©n c«ng nhiÖm vô cho nh©n viªn cña phßng tµi chÝnh kÕ to¸n. Phèi hîp víi c¸c phßng ban kh¸c trong viÖc ®¶m b¶o tµi chÝnh cho viÖc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Ph©n c«ng gi¶i quyÕt c¸c quan hÖ vÒ tµi chÝnh víi c¬ quan Nhµ níc, cÊp trªn, kh¸ch nî vµ chñ nî. KÕ to¸n trëng cßn chÞu tr¸ch nhiÖm tríc gi¸m ®èc vÒ tæ chøc hÖ thèng kÕ to¸n cña c«ng ty. - KÕ to¸n tæng hîp ( 1 ngêi): Tæng hîp sè liÖu, h¹ch to¸n chi tiÕt c¸c tµi kho¶n, lËp b¸o c¸o tµi chÝnh vµ ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty. ChÞu tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o víi kÕ to¸n trëng. - KÕ to¸n thu chi (1 ngêi): Thanh to¸n c¸c kho¶n thu chi vµ thanh to¸n néi bé, më sæ kÕ to¸n quü tiÒn mÆt, ghi chÐp hµng ngµy, liªn tôc theo tr×nh tù ph¸t sinh c¸c kho¶n thu chi xuÊt nhËp quü tiÒn mÆt, ng©n phiÕu, ngo¹i tÖ, vµng b¹c, kim khÝ quý, ®¸ quý vµ tÝnh ra sè tiÒn quü ë mäi thêi ®iÓm. Tæng hîp c¸c kho¶n ph¶i thu, ph¶i tr¶ theo kú nhÊt ®Þnh, thêng tiÕn hµnh tæng hîp theo tuÇn. Riªng vµng, b¹c, kim khÝ quý, ®¸ quý nhËn ký cîc, ký quü ph¶i theo dâi riªng mét sæ hay mét phÇn sæ. Theo kú nhÊt ®Þnh, ph¶i tiÕn hµnh b¸o c¸o cho kÕ to¸n trëng - Thñ quü (1ngêi): ChÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý vµ nhËp xuÊt quü tiÒn mÆt, ng©n phiÕu, ngo¹i tÖ, vµng b¹c, kim khÝ quý, ®¸ quý t¹i quü tiÒn mÆt. Hµng ngµy thñ quü ph¶i kiÓm kª sè tån quü tiÒn mÆt thùc tÕ, ®èi chiÕu víi sè liÖu sæ quü tiÒn mÆt vµ sæ kÕ to¸n tiÒn mÆt. NÕu cã chªnh lÖch kÕ to¸n vµ thñ quü ph¶i kiÓm tra l¹i ®Ó x¸c ®Þnh nguyªn nh©n vµ kiÕn nghÞ biÖn ph¸p xö lý chªnh lÖch. Ph¶i chÊp hµnh sù kiÓm tra khi cã kiÓm tra quü bÊt thêng. Cã tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o víi kÕ to¸n trëng. - KÕ to¸n ng©n hµng (1 ngêi): Ph¶n ¸nh kÞp thêi, ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c sè hiÖn cã vµ t×nh h×nh biÕn ®éng, gi¸m s¸t chÆt chÏ thu, chi, qu¶n lý tiÒn mÆt vµ tiÒn göi ng©n hµng, chuyÓn kho¶n, sÐc, uû nhiÖm chi ®èi víi kh¸ch hµng mua vµ b¸n. - KÕ to¸n TSC§ (1 ngêi): Do ®Æc thï cña ngµnh x©y dùng, TSC§ lµ c¸c ph¬ng tiÖn chñ yÕu ®Ó thi c«ng, do ®ã kÕ to¸n TSC§ cã vai trß rÊt quan träng. Hä cã nhiÖm vô qu¶n lý chÆt chÏ vµ sö dông ®Çy ®ñ c«ng suÊt cña TSC§, theo dâi biÕn ®éng TSC§ theo ph¬ng ph¸p kª khai NguyÔn Thanh Thñy 7- Líp 59C§.KT9 thêng xuyªn, ®Æt ra trong c«ng t¸c h¹ch to¸n TSC§, kiÓm tra vµ sö dông quü khÊu hao c¬ b¶n, tÝnh ®óng chi phÝ söa ch÷a vµ gi¸ trÞ trang thiÕt bÞ, c¶i tiÕn kü thuËt ®æi míi TSC§ vµ tÝnh ®óng nguyªn gi¸ TSC§. - KÕ to¸n c«ng tr×nh( 3 ngêi ) : Cã tr¸ch nhiÖm tËp hîp chøng tõ chi phÝ c¸c c«ng tr×nh. C¨n cø vµo quyÕt to¸n A-B vµ c¸c c«ng tr×nh ph©n chia cho hîp lý. - KÕ to¸n c¸c ®éi c«ng tr×nh : Do ®Æc thï cña c«ng viÖc, c¸c ®éi s¶n xuÊt ph¶i thi c«ng t¹i nhiÒu n¬i kh¸c nhau. Do ®ã kÕ to¸n cña c¸c ®éi c«ng tr×nh còng ho¹t ®éng ®éc lËp. Phô tr¸ch kÕ to¸n tiÕn hµnh tËp hîp chøng tõ, ®Þnh kú chuyÓn vÒ cho kÕ to¸n t¹i c«ng ty. - C¸c ®éi XDCT cã 01 ngêi thèng kª chÞu tr¸ch nhiÖm kiÓm tra, tËp hîp chøng tõ göi vÒ C«ng ty ®Ó ghi sæ, h¹ch to¸n kÕ to¸n. Nh vËy tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n t¹i c«ng ty võa gän nhÑ võa ®¶m b¶o thùc hiÖn ®Çy ®ñ chøc n¨ng cña m×nh. Bé m¸y kÕ to¸n ®îc tæ chøc theo ph¬ng thøc trùc tuyÕn phï hîp víi bé m¸y qu¶n lý chung cña C«ng ty. NguyÔn Thanh Thñy 8- Líp 59C§.KT9 1.1.3.2 H×nh thøc kÕ to¸n. H×nh thøc kÕ to¸n mµ c«ng ty ®ang ¸p dông lµ: H×nh thøc kÕ to¸n NhËt Ký Chung. Sö dông h×nh thøc kÕ to¸n Sæ NhËt Ký Chung, lµ mét h×nh thøc kh¸ phæ biÕn c¸c Doanh nghiÖp nãi chung vµ ë c¸c Doanh nghiÖp x©y l¾p nãi riªng. Hµng ngµy, c¨n cø vµo c¸c chøng tõ ph¸t sinh, kÕ to¸n ghi c¸c sè liÖu vµo Sæ NhËt Ký Chung. Sau ®ã, c¨n cø sè liÖu ghi trªn NhËt ký chung ®Ó ghi vµo c¸c TK phï hîp trªn Sæ C¸i. C¸c sè liÖu liªn quan tíi c¸c sæ, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt còng ®ång thêi ghi vµo c¸c sæ, thÎ chi tiÕt t¬ng øng. Cuèi quý céng c¸c sè liÖu trªn Sæ c¸i, tÝnh sè d ®Ó lËp b¶ng c©n ®èi ph¸t sinh. C¸c sè liÖu trªn sæ kÕ to¸n chi tiÕt còng ®îc tæng hîp ®Ó lËp ra c¸c b¶ng tæng hîp chi tiÕt. C¸c sè liÖu trªn sau khi kiÓm tra thÊy khíp ®óng ®îc sö dông ®Ó lËp b¸o c¸o kÕ to¸n Ngoµi ra, kÕ to¸n C«ng ty cæ phÇn t vÊn ®Çu t x©y dùng vµ th¬ng m¹i cßn sö dông Sæ NhËt Ký ®Æc biÖt ®Ó theo dâi c¸c c«ng tr×nh lín quy m« réng, thêi gian qua nhiÒu niªn ®é kÕ to¸n nh»m ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c vµ nhanh chãng gi¸ thµnh c«ng tr×nh, gi¶m bít khèi lîng ghi Sæ c¸i. §Õn cuèi th¸ng, nh©n viªn kÕ to¸n lËp b¶ng c©n ®èi tµi kho¶n ®Ó kiÓm tra tÝnh chÝnh chÝnh x¸c cña viÖc ghi chÐp kÕ to¸n chi tiÕt, kiÓm tra mét lÇn n÷a tÝnh chÝnh x¸c cña viÖc h¹ch to¸n ban ®Çu. HiÖn nay, C«ng ty cæ phÇn t vÊn ®Çu t x©y dùng vµ th¬ng m¹i ®ang ¸p dông ph¬ng ph¸p kÕ to¸n hµng tån kho theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn. S¬ ®å h×nh thøc kÕ to¸n NhËt Ký Chung mµ c«ng ty ®ang ¸p dông : H×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký chung Chøng tõ gèc . Sæ kÕ to¸n chi tiÕt NhËt ký chung B¸o c¸o quü hµng ngµy Sæ c¸i B¶ng tæng hîp chi tiÕt sè ph¸t sinh B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh Ghi cuèi B¶ngth¸ng c©n ®èi tµi kho¶n vµ c¸c b¸o c¸o Ghi hµng ngµy kÕ to¸n kh¸c §èi chiÕu kiÓm tra sè liÖu S¬ ®å 1.5: S¬ ®å h¹ch to¸n theo H×nh thøc NhËt Ký Chung cña c«ng ty. 1.1.3.3 ChÕ ®é kÕ to¸n ¸p dông t¹i c«ng ty. a) ChÕ ®é b¸o c¸o kÕ to¸n: Theo qui ®Þnh t¹i Q§ 15/2006/Q§-BTC ngµy 20/03/2006 cña Bé Trëng Bé Tµi ChÝnh  B¸o c¸o tµi chÝnh cña doanh nghiÖp bao gåm: B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n. B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh. ThuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh. B¸o c¸o qu¶n trÞ doanh nghiÖp : NguyÔn Thanh Thñy 9- Líp 59C§.KT9 B¸o c¸o gi¸ thµnh x©y l¾p. b) ChÕ ®é kÕ to¸n: HiÖn nay, C«ng ty ¸p dông chÕ ®é kÕ to¸n doanh nghiÖp ban hµnh theo Quy ®Þnh sè 15/2006/Q§-BTC ngµy 20/3/2006 cña Bé Trëng Bé Tµi ChÝnh. c) ChÝnh s¸ch kÕ to¸n cña c«ng ty. - Ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ hµng tån kho: ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn. - Ph¬ng ph¸p khÊu hao TSC§: khÊu hao theo ph¬ng ph¸p ®êng th¼ng 1.1.3.4 T×nh h×nh sö dông m¸y tÝnh trong kÕ to¸n ë c«ng ty. PhÇn mÒm qu¶n trÞ tµi chÝnh kÕ to¸n Fast ®îc thiÕt kÕ trªn C«ng nghÖ míi nhÊt cña Microsoft phï hîp víi chÕ ®é chÝnh s¸ch cña Bé Tµi ChÝnh ban hµnh vµ theo s¸t c¸c bíc ph¸t triÓn nh vò b·o cña lÜnh vùc c«ng nghÖ th«ng tin. S¶n phÈm Fast lµ hÖ thèng qu¶n lý tµi chÝnh mang kÕt cÊu khèi ®a tÇng ®îc thiÕt kÕ më trªn m«i trêng Windows. Víi c¸c c«ng cô tinh x¶o vÒ ph¸t triÓn giao diÖn ®å häa. PhÇn mÒm kÕ to¸n Fast víi u ®iÓm cho phÐp tù ®éng kÕt xuÊt vµo tê khai thuÕ GTGT mua vµo b¸n ra vµo phÇn mÒm hç trî kª khai thuÕ cña Tæng Côc ThuÕ. Víi chøc n¨ng nµy ngêi dïng kh«ng ph¶i nhËp l¹i chøng tõ kª khai thuÕ vµo trong phÇn mÒm hç trî tê khai, tiÕt kiÖm ®îc thêi gian c«ng søc. H¬n thÕ n÷a, phÇn mÒm Fast ®· ®îc sö dông t¹i h¬n 1000 doanh nghiÖp trong nhiÒu n¨m qua, ®iÒu nµy cho thÊy sù “ an toµn, tÝnh æn ®Þnh vµ uy tÝn còng nh chÊt lîng s¶n phÈm PAST”. *) Nguyªn t¾c vµ c¸c bíc tiÕn hµnh kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong ®iÒu kiÖn sö dông phÇn mÒm kÕ to¸n Fast.. ViÖc tËp hîp c¸c chi phÝ s¶n xuÊt hoµn toµn do m¸y tù nhËn d÷ liÖu tõ c¸c bé phËn liªn quan vµ tù m¸y tÝnh to¸n, ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt trong kú. Do ®ã, tõng kho¶n môc chi phÝ ph¶i ®îc m· ho¸ ngay tõ ®Çu t¬ng øng víi c¸c ®èi tîng chÞu chi phÝ. - C¨n cø kÕt qu¶ kiÓm kª ®¸nh gi¸ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang trong kú theo tõng ®èi tîng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ nhËp d÷ liÖu s¶n phÈm dë dang cuèi kú vµo m¸y. - LËp thao t¸c c¸c bót to¸n ®iÒu chØnh, bót to¸n kho¸ sæ, kÕt chuyÓn cuèi kú trªn c¬ së híng dÉn cã s½n. - C¨n cø vµo yªu cÇu cña ngêi sö dông th«ng tin, tiÕn hµnh kiÓm tra c¸c b¸o c¸o cÇn thiÕt. NguyÔn Thanh Thñy 10 - Líp 59C§.KT9 Ch¬ng 2 Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty, ®Æc ®iÓm kÕ to¸n Vµ mét sè phÇn hµnh kÕ to¸n chñ yÕu t¹i c«ng ty 2.2. Tæ chøc h¹ch to¸n mét sè phÇn hµnh chñ yÕu: 2.2.1. Tæ chøc h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh 2.2.1.1 §Æc ®iÓm h¹ch to¸n chi phÝ s¶n suÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty cæ phÇn t vÊn ®Çu t x©y dùng vµ th¬ng m¹i: X¸c ®Þnh ®èi tîng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt lµ kh©u ®Çu tiªn vµ ®Æc biÖt quan träng trong toµn bé c«ng t¸c chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë C«ng Ty Cæ PhÇn t vÊn ®Çu t x©y dùng vµ th¬ng m¹i. ViÖc x¸c ®Þnh ®óng ®¾n ®èi tîng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt sÏ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt theo tõng ®èi tîng, tõng h¹ng môc c«ng tr×nh gióp cho viÖc qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm c«ng tr×nh ®îc chÝnh x¸c vµ nhanh chãng. Do ®Æc ®iÓm cña C«ng ty lµ C«ng ty x©y dùng, s¶n phÈm s¶n xuÊt ®¬n chiÕc riªng lÎ nªn chi phÝ bá ra ®Ó thi c«ng x©y l¾p c¸c c«ng tr×nh cã néi dung vµ c¬ cÊu kh«ng ®ång nhÊt. §Ó hoµn thµnh ®îc mét c«ng tr×nh ph¶i tr¶i qua mét thêi gian dµi, gi¸ trÞ c«ng tr×nh lín vµ ®Æc biÖt lµ trong mét c«ng tr×nh th× ®îc chia ra thµnh nhiÒu h¹ng môc, c«ng ®o¹n kh¸c nhau nªn ®èi tîng tËp hîp chi phÝ ®îc x¸c ®Þnh lµ tõng c«ng tr×nh, tõng h¹ng môc c«ng tr×nh hoÆc tõng nhãm s¶n phÈm xËy l¾p. 2.2.1.2. H¹ch to¸n chi phÝ s¶n phÝ s¶n xuÊt t¹i c«ng ty. XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm tæ chøc qu¶n lý vµ kÕ to¸n cña c«ng ty cßn ®éi trùc thuéc c«ng ty kh«ng cã tæ chøc kÕ to¸n riªng. Toµn bé c«ng viÖc kÕ to¸n thuéc ph¹m vi ®éi kÕ to¸n kÓ trªn do kÕ to¸n c«ng ty ®¶m nhiÖm. Do ®ã, trong khãa luËn nµy, em chØ xin tr×nh bµy vÒ t×nh h×nh kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh cña c«ng tr×nh cña ®éi kÕ to¸n trùc thuéc C«ng ty. Trong thêi gian nghiªn cøu, theo sè liÖu cña phßng kÕ to¸n c«ng ty mét sè c«ng tr×nh hiÖn ®ang thi c«ng ®Òu ®· hoµn thµnh ®îc bªn A nghiÖm thu vµ chÊp nhËn thanh to¸n. Chi phÝ s¶n xuÊt cña c«ng ty ®îc tËp hîp theo c¸c kho¶n môc. * Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. * Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. * Chi phÝ s¶n suÊt chung. * Chi phÝ m¸y thi c«ng. C¸c chi phÝ ®îc tËp hîp hµng quý theo tõng kho¶n môc vµ chi tiÕt cho tõng ®èi tîng sö dông. V× vËy khi c«ng tr×nh hoµn thµnh kÕ to¸n chØ cÇn tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt ë c¸c quý tõ lóc khëi c«ng ®Õn khi c«ng tr×nh hoµn thµnh sÏ tÝnh ®îc gi¸ thµnh thùc tÕ cña s¶n phÈm theo kho¶n môc chi phÝ ph¸t sinh ë c«ng ty ®îc tiÕn hµnh tËp hîp mét c¸ch cô thÓ. Sau ®©y, em xin ®a ra tr×nh tù h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh C«ng tr×nh nhµ chung c tÇm nh×n xanh, P.Lª lîi, Tp Vinh, lµm vÝ dô ®Ó kh¸i qu¸t c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cña c«ng ty. M· c«ng tr×nh s¶n phÈm: 025 chung c TÇm Nh×n Xanh,lª lîi Gi¸m ®èc C«ng ty ký hîp ®ång víi chñ ®Çu t lµ Ban qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh nhµ ë theo Hîp ®ång kinh tÕ sè 343/2007/H§ ngµy 20/04/2007 víi tæng gi¸ trÞ hîp ®ång lµ 74.906.730.584®. Sau ®ã C«ng ty gi÷ l¹i 14% tæng gi¸ trÞ hîp ®ång (trong ®ã cã 10%VAT), cßn l¹i giao l¹i cho chñ nhiÖm c«ng tr×nh lµ «ng Hoµng NguyÔn Thanh Thñy 11 - Líp 59C§.KT9 Ngäc Håi. C«ng tr×nh khëi c«ng vµo ngµy 22/04/2007 vµ hoµn thµnh vµo ngµy 31/12/2009 Riªng ®èi víi c¸c c«ng tr×nh vµ h¹ng môc c«ng tr×nh trùc thuéc c«ng ty, do tæ chøc s¶n xuÊt theo h×nh thøc kho¸n díi sù qu¶n lý trùc tiÕp cña c«ng ty th× c«ng ty sö dông TK152, TK153. Nhng riªng ®èi víi c«ng tr×nh nhµ lª lîi do sö dông h×nh thøc qu¶n lý kh«ng trùc tiÕp cña c«ng ty, mµ ®îc kho¸n gän cho chñ nhiÖm c«ng tr×nh. Nªn NVL, CCDC mua vÒ vËn chuyÓn th¼ng ®Õn ch©n c«ng tr×nh, sö dông t¹i chç, kh«ng qua kho nªn kÕ to¸n kh«ng h¹ch to¸n vµo TK 152, TK153 mµ h¹ch to¸n th¼ng vµo TK 621. 2.2.1.2.1 H¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp ( CPNVLTT) a) Néi dung chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp t¹i C«ng Ty: T¹i C«ng ty cæ phÇn t vÊn ®Çu t x©y dùng vµ th¬ng m¹i, chi phÝ nguyªn vËt liÖu thêng chiÕm kho¶ng tõ 50% ®Õn 70% trong gi¸ thµnh s¶n phÈm, chi phÝ nguyªn vËt liÖu sö dông cho c«ng tr×nh. NÕu c«ng tr×nh sö dông m¸y thi c«ng cña c«ng ty th× chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp sö dông cho c¶ m¸y thi c«ng. + Nguyªn liÖu, vËt liÖu chÝnh: c¸t sái, ®¸, xi m¨ng, s¾t, thÐp, g¹ch,... + Nguyªn liÖu, vËt liÖu phô: ®inh, d©y buéc, chÊt phô da kh¸c,... + Mét sè vËt liÖu vµ cÊu kiÖn kh¸c,... b) Chøng tõ kÕ to¸n sö dông: C¸c phiÕu xuÊt kho vËt t, ho¸ ®¬n GTGT, ho¸ ®¬n vËn chuyÓn, Biªn b¶n giao nhËn vËt t, B¶ng kª sö dông vËt t, Hîp ®ång mua kho¸n, vµ c¸c chøng tõ liªn quan kh¸c... c) Tµi kho¶n sö dông *) TK 621: Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp Tµi kho¶n 621” Chi phÝ nguyªn vËt liÖu”, ph¶n ¸nh c¸c kho¶n chi phÝ nguyªn vËt liÖu, vËt liÖu sö dông trùc tiÕp cho c¸c c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh. *) KÕt cÊu tµi kho¶n: **) §èi víi c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh kho¸n gän díi sù qu¶n lý trùc tiÕp cña c«ng ty: Bªn Nî TK 621: - Gi¸ trÞ NVL xuÊt dïng trùc tiÕp ®Õn c«ng tr×nh, hoÆc h¹ng môc c«ng tr×nh. - Chi phÝ NVL liªn quan tíi viÖc sö dông m¸y thi c«ng. Bªn Cã TK 621: - Gi¸ trÞ vËt liÖu xuÊt dïng kh«ng hÕt. - KÕt chuyÓn chi phÝ vËt liÖu trùc tiÕp. Tµi kho¶n 621 kh«ng cã sè d. **) §èi víi c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh kho¸n gän kh«ng cã sù qu¶n lý trùc tiÕp cña c«ng ty mµ ®îc kho¸n gän cho c¸c chñ nhiÖm c«ng tr×nh (VÝ dô: C«ng tr×nh nhµ lª lîi). Bªn Nî TK 621: - Gi¸ trÞ NVL xuÊt dïng trùc tiÕp ®Õn c«ng tr×nh, hoÆc h¹ng môc c«ng tr×nh. - Chi phÝ NVL liªn quan tíi viÖc sö dông m¸y thi c«ng. Bªn Cã TK 621: - KÕt chuyÓn chi phÝ vËt liÖu trùc tiÕp. Tµi kho¶n 621 kh«ng cã sè d. NguyÔn Thanh Thñy 12 - Líp 59C§.KT9 d) Quy tr×nh h¹ch to¸n Quy tr×nh h¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu ë C«ng ty cæ phÇn t vÊn ®Çu t x©y dùng vµ th¬ng m¹i Chøng tõ gèc ( phiÕu nhËp kho, phiÕu xuÊt kho, hãa ®¬n GTGT,…) Biªn b¶n giao nhËn vËt t NhËt ký chung, NhËt ký ®Æc biÖt B¶ng kª vËt t sö dông Chøng tõ liªn quan tíi viÖc sö dông m¸y thi c«ng( hãa ®¬n GTGT, biªn b¶n nghiÖm thu,…) Sæ c¸i, Sæ chi tiÕt TK 621 S¬ ®å 2.1: Quy tr×nh h¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp Hµng ngµy, khi ph¸t sinh c¸c nghiÖp vô kÕ to¸n c«ng tr×nh c¨n cø vµo c¸c chøng tõ gèc cã liªn quan nh ( Hãa ®¬n GTGT, phiÕu nhËp kho, phiÕu xuÊt kho,...), ®Ó lËp biªn b¶n giao nhËn VËt t. Hµng th¸ng, dùa vµo c¸c chøng tõ gèc kÕ to¸n c«ng ty lËp B¶ng kª vËt t sö dông. C¨n cø, vµo sè liÖu trªn B¶ng kª vËt t sö dông, vµ mét sè chøng tõ liªn quan kh¸c kÕ to¸n c«ng ty vµo sæ NhËt ký chung, ®Ó lªn Sæ C¸I TK 621, Sæ chi tiÕt TK 621. Quy tr×nh h¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu C«ng tr×nh nhµ lª lîi-tp Vinh. Hãa §¬n GTGT Sè 0027246 Biªn b¶n giao nhËn vËt t NhËt ký chung B¶ng kª vËt t sö dông Sæ c¸i, Sæ chi tiÕt TK 621 S¬ ®å 2.2: Quy tr×nh h¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp - Nhµ lª lîi NguyÔn Thanh Thñy 13 - Líp 59C§.KT9 e) Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n +) Riªng ®èi víi c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh mµ h×nh thøc kho¸n kh«ng cã sù qu¶n lý trùc tiÕp cña c«ng ty ( VÝ dô: C«ng tr×nh nhµ lª lîi) : Riªng ®èi víi c«ng tr×nh nhµ lª lîi kh«ng sö dông TK152, TK153 v× mua vÒ lµ vËn chuyÓn th¼ng ®Õn c«ng tr×nh. Nªn kh«ng x¶y ra trêng hîp gi¸ trÞ vËt liÖu xuÊt dïng kh«ng hÕt nhËp l¹i kho hay chuyªn kú sau. (1) Hoµn øng chi phÝ ®Ó thùc hiÖn gi¸ trÞ x©y dùng c«ng tr×nh vµ c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh. Khi nhËn ®îc ®Çy ®ñ c¸c chøng tõ gèc kÕ to¸n ghi: Nî TK 621: Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp Nî TK 133 : ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ Cã TK 141/331: Hoµn øng cho ®éi thi c«ng hoµn øng, tr¶ tiÒn KH. (2) Cuèi kú kÕt chuyÓn chi phÝ NVL trùc tiÕp theo tõng ®èi tîng ®Ó tÝnh gi¸ thµnh Nî TK 154:(Chi tiÕt theo tõng ®èi tîng ). Cã TK 621:( Chi tiÕt theo tõng ®èi tîng ) *) C«ng tr×nh nhµ lª lîi - TP vinh : (1) Khi mua nguyªn vËt liÖu ®Ó xuÊt th¼ng ®Õn c«ng tr×nh. C¨n cø, vµo hãa ®¬n sè 0027246 ngµy 12/12/2009, vµ biªn b¶n giao nhËn vËt t. KÕ to¸n c«ng ty h¹ch to¸n : Nî TK 621: 58.365.732 Nî TK 133: 5.836.573 Cã TK 331 : 64.202.305 (2) Sau khi, tæng hîp chi phÝ ph¸t sinh cña c¸c th¸ng. KÕ to¸n kÕt chuyÓn chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp ph¸t sinh trong quý IV n¨m 2009 : Nî TK 154 : 2.955.541.272 Cã TK 621 : 2.955.541.272kl S¬ ®å h¹ch to¸n Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp kh«ng cã sù qu¶n lý trùc tiÕp: TK 621 (Nhµ lª lîi) TK 141, 331 (1) Mua NVL xuÊt dïng trùc tiÕp TK 154 lª lîi (2) KÕt chuyÓn CPNVLTT TK 133 ThuÕ GTGT S¬ ®å 2.3: S¬ ®å h¹ch to¸n CPNVLTT kh«ng cã sù qu¶n lý trùc tiÕp c«ng ty +) Riªng ®èi víi c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh mµ h×nh thøc kho¸n cã sù qu¶n lý trùc tiÕp cña c«ng ty. Ph¬ng thøc h¹ch to¸n ë h×nh thøc nµy, ngoµi c¸c bót to¸n (2) ®îc h¹ch to¸n ë trªn kÕ to¸n cßn h¹ch to¸n thªm 3 bót to¸n sau: (1) Mua vËt liÖu kh«ng nhËp kho mµ xuÊt dïng trùc tiÕp cho c«ng tr×nh trong kú chÞu thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ, c¨n cø gi¸ trÞ thùc tÕ xuÊt dïng: Nî TK 621:(Chi tiÕt theo tõng ®èi tîng ) Nî TK 133(133.1): ThuÕ VAT ®îc khÊu trõ NguyÔn Thanh Thñy 14 - Líp 59C§.KT9 Cã TK 331,111,112: VËt liÖu mua ngoµi. (2) XuÊt kho NVL sö dông trùc tiÕp cho viÖc chÕ t¹o s¶n phÈm hay thùc hiÖn lao vô dÞch vô : Nî TK 621:(Chi tiÕt theo tõng ®èi tîng) Cã TK152: Gi¸ thùc tÕ xuÊt dïng theo tõng lo¹i . (3) Gi¸ trÞ vËt liÖu xuÊt dïng kh«ng hÕt nhËp l¹i kho hay chuyªn kú sau: Nî TK152:(Chi tiÕt vËt liÖu ) Cã TK 621:(Chi tiÕt ®èi tîng ) S¬ ®å h¹ch to¸n Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp cã sù qu¶n lý trùc tiÕp : TK 621 TK 331 Mua NVL xuÊt dïng trùc tiÕp TK 154 TK 133 KÕt chuyÓn CPNVLTT TK 152 TK 152 XuÊt NVL trùc tiÕp NVL dïng kh«ng hÕt nhËp l¹i kho S¬ ®å 2.4: S¬ ®å h¹ch to¸n CPNVLTT cã sù qu¶n lý trùc tiÕp c«ng ty f) Sæ s¸ch kÕ to¸n C¸c lo¹i sæ s¸ch ¸p dông cho kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu vµ chi phÝ tÝnh gi¸ thµnh ®îc ¸p dông trong h×nh thøc NhËt Ký Chung : Sæ nhËt ký chung, Sæ chi tiÕt TK 621, Sæ C¸i TK 621. Ngoµi sæ s¸ch kÕ to¸n trªn, nÕu c«ng tr×nh cã gi¸ trÞ lín th× kÕ to¸n sö dông thªm Sæ NhËt Ký §Æc BiÖt. NguyÔn Thanh Thñy 15 - Líp 59C§.KT9 ho¸ ®¬n (gtgt) MÉu sè: 01 GTKT - 3LL Liªn 2: Giao cho kh¸ch hµng Ngµy 12 th¸ng 12 n¨m 2009 §¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty H¶i Hå §Þa chØ: 198 Minh Khai - Hµ Néi Sè tµi kho¶n:23.102.000.000.785 §iÖn tho¹i: MS:01.02345387 Hä tªn ngêi mua hµng: Hoµng Ngäc Håi Tªn ®¬n vÞ: C«ng ty cæ phÇn t vÊn ®Çu t x©y dùng vµ th¬ng m¹i. §Þa chØ: 1C-§Æng Th¸i Th©n-Hoµn KiÕm - Hµ Néi Sè Tµi Kho¶n: 22.010.000.000.890 H×nh thøc thanh to¸n: ChuyÓn kho¶n MS 01. 01446753 STT Tªn ho¸ ®¬n, dÞch vô §VT Sè lîng §¬n gi¸ GS/2009B 0027246 Thµnh tiÒn A B C 1 2 3=1x2 1 Xi m¨ng BØm S¬n TÊn 83 700.000 58.100.000 2 Mua thÐp 1 ly ®en Kg 62 4.286 265.732 Céng tiÒn hµng: 58.365.732 ThuÕ suet GTGT: 10% TiÒn thuÕ GTGT 5.836.573 Tæng céng sè tiÒn thanh to¸n: 64.202.305 Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷: S¸u m¬i t triÖu hai tr¨m linh hai ngh×n ba tr¨m linh n¨m ngh×n ®ång ch½n. Ngêi mua hµng Ngêi b¸n hµng Thñ trëng ®¬n vÞ ( Ký, ghi râ hä tªn) ( Ký, ghi râ hä tªn) ( Ký, ghi râ hä tªn)  Th«ng qua, hãa ®¬n GTGT kÕ to¸n ®éi c«ng tr×nh lËp biªn b¶n giao nhËn vËt t. B¶ng biÓu 2.5: Hãa ®¬n GTGT sè 0027246 NguyÔn Thanh Thñy 16 - Líp 59C§.KT9 biªn b¶n giao nhËn vËt t Ngµy 12/12/2009 Môc ®Ých sö dông: C«ng tr×nh nhµ lª lîi-tp vinh. §¹i diÖn bªn giao: TrÇn Vò Nam- C«ng ty H¶i Hå §¹i diÖn bªn nhËn: ¤ng Hoµng Ngäc Håi C¨n cø vµo ho¸ ®¬n sè 0027246 ngµy 12/12/2009 TiÕn hµnh x¸c nhËn c¸c lo¹i vËt t giao cho chñ c«ng tr×nh nhµ lª lîi ®Ó thi c«ng nh sau Sè lîng Tªn, nh·n hiÖu, §¬n vÞ TT quy c¸ch vËt t tÝnh Ho¸ ®¬n, chøng tõ Thùc nhËn 1 Xi M¨ng BØm S¬n TÊn 83 83 2 ThÐp 1 ly ®en Kg 62 62 Phô tr¸ch bé phËn sö dông Phô tr¸ch cung tiªu Ngíi giao hµng Ngêi nhËn (Ký,hä tªn) (Ký,hä tªn) (Ký,hä tªn) (Ký,hä tªn) B¶ng biÓu 2.6: Biªn b¶n giao nhËn vËt t  Th«ng qua, hãa ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng vµ biªn b¶n giao nhËn vËt t, kÕ to¸n ®éi c«ng tr×nh lËp B¶ng Kª VËt T ®Ó theo dâi t×nh h×nh sö dông vËt t cho c«ng tr×nh nhµ lª lîi NguyÔn Thanh Thñy 17 - Líp 59C§.KT9
- Xem thêm -