Tài liệu Công nghiệp hoá- hiện hoá nông nghiệp nông thôn ở nước ta. thực trạng và giải pháp

  • Số trang: 11 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 32 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

A. PhÇn Më ®Çu Sau NghÞ quyÕt §¹i héi §¶ng (1986) nÒn kinh tÕ níc ta bíc sang thêi kú míi. X©y dùng mét nÒn kinh tÕ víi sù giao lu më thÞ trêng thu hót ®Çu t quèc tÕ t¹o ®éng lùc x©y dùng mét nÒn kinh tÕ n¨ng ®éng, ®a d¹ng nhiÒu chiÒu cïng víi sù më réng giao lu hîp t¸c ®ã nÒn kinh tÕ ViÖt Nam cßn ®èi ®Çu víi nhiÒu th¸ch thøc ®ã lµ xu híng c¹nh tranh theo hai híng. C¹nh tranh tÝch cùc vµ c¹nh tranh tiªu cùc. Bªn c¹nh nh÷ng doanh nghiÖp rÊt nç lùc ®Ó ®æi míi c«ng nghÖ, t×m tßi, s¸ng t¹o... nªn ®· t¹o ra ®îc nh÷ng s¶n phÈm tèt ®îc ngêi tiªu dïng a thÝch, th× kh«ng Ýt kÎ v× lîi nhuËn tríc m¾t bÊt chÊp ®¹o ®øc, ph¸p luËt ®Ó s¶n xuÊt vµ bu«n b¸n hµng gi¶. Ngoµi ra hµng gi¶ ë níc ngoµi còng trµn ngËp vµo thÞ trêng ViÖt Nam ph¸ ho¹i s¶n xuÊt vµ lõa dèi ngêi tiªu dïng. §ã lµ nh÷ng bøc xóc ®Êu tranh chèng hµng gi¶ trªn c¸c mÆt trËn kinh tÕ, h×nh sù vµ qu¶n lý Nhµ níc trong kinh doanh. 1 B. PhÇn néi dung I. Hµng gi¶ vµ t¸c h¹i cña nã 1. Kh¸i niÖm vÒ hµng gi¶ Theo NghÞ ®Þnh sè 140/H§BT-CP ngµy 25/4/1991 cã c¸c h×nh thøc sau ®îc coi lµ hµng gi¶. S¶n phÈm kÓ c¶ hµng ho¸ nhËp khÈu cã s¶n phÈm gi¶ m¹o hoÆc s¶n phÈm cña mét c¬ së kh¸c s¶n xuÊt mµ kh«ng ®îc chñ hµng ®ång ý. S¶n phÈm hµng ho¸ mang nh·n hiÖu hµng ho¸ gièng hÖt hoÆc t¬ng tù cã kh¶ n¨ng lµm cho ngêi tiªu dïng nhÇm lÉn víi nh·n hiÖu hµng ho¸ cña c¬ së s¶n xuÊt, bu«n b¸n kh¸c ®· ®¨ng ký víi c¬ quan b¶o hé quyÒn së h÷u c«ng nghiÖp, côc s¸ng chÕ hoÆc ®· ®îc b¶o hé theo ®iÒu íc quèc tÕ mµ ViÖt Nam tham gia. S¶n phÈm hµng ho¸ mang nh·n hiÖu kh«ng ®óng víi s¶n phÈm ®· ®îc ®¨ng ký víi c¬ quan tiªu chuÈn ®o lêng chÊt lîng. S¶n phÈm hµng ho¸ ®· ®¨ng ký hoÆc cha ®¨ng ký chÊt lîng víi c¬ quan tiªu chuÈn ®o lêng chÊt lîng cã møc chÊt lîng thÊp h¬n, møc ®é tèi thiÓu cho phÐp. S¶n phÈm hµng ho¸ cã gi¸ trÞ sö dông kh«ng ®óng víi nguån gèc b¶n chÊt tù nhiªn, tªn gäi vµ c«ng dông cña nã. 2. C¸c h×nh thøc lµm gi¶ Theo Th«ng t liªn tÞch sè 10/2000/TTLT/BTM-BTC - BCA - BKHCNMT ngµy 27/4/2000 cña Bé Th¬ng m¹i, Bé Tµi chÝnh, C«ng an, Khoa häc C«ng nghÖ vµ M«i trêng. (híng dÉn chØ thÞ 31 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ chèng s¶n xuÊt vµ bu«n b¸n hµng gi¶), hµng ho¸ cã dÊu hiÖu sau th× ®îc coi lµ hµng gi¶. a. Gi¶ vÒ chÊt lîng hoÆc c«ng dông Hµng cã gi¸ trÞ sö dông kh«ng ®óng nh b¶n chÊt tù nhiªn tªn gäi vµ c«ng dông cña nã. Hµng ho¸ ®îc thªm t¹p chÊt, chÊt phô da kh«ng ®îc sö dông lµm thay ®æi chÊt lîng, cã chøa ®îc chÊt kh¸c víi tªn dîc chÊt ghi trªn nh·n bao b×, kh«ng cã hoÆc kh«ng ®ñ ho¸ chÊt, chÊt h÷u hiÖu kh«ng ®ñ g©y nªn c«ng dông, cã ho¹t chÊt h÷u hiÖu ghi trªn bao b×. Hµng ho¸ kh«ng ®ñ thµnh phÇn nguyªn liÖu hoÆc bÞ thay ®æi b»ng nh÷ng nguyªn liÖu, phô tïng kh«ng ®¶m b¶o chÊt lîng so víi tiªu chuÈn chÊt lîng hµng 2 ho¸ ®· c«ng bè, g©y hËu qu¶ xÊu ®èi víi s¶n xuÊt, søc khoÎ ngêi, ®éng vËt, thùc vËt hoÆc m«i trêng, m«i sinh. Hµng ho¸ thuéc danh môc tiªu chuÈn b¾t buéc ¸p dông vµ kh«ng thùc hiÖn g©y hËu qu¶ xÊu ®èi víi s¶n xuÊt, søc khoÎ ngêi, ®éng vËt, thùc vËt hoÆc m«i trêng, m«i sinh. Hµng ho¸ cha ®îc chøng nhËn phï hîp tiªu chuÈn mµ sö dông giÊy chøng nhËn hoÆc dÊu phï hîp tiªu chuÈn (®èi víi danh môc hµng ho¸ b¾t buéc). b. Gi¶ vÒ nh·n hiÖu hµng ho¸, kiÓu d¸ng c«ng nghiÖp nguån gèc, xuÊt xø hµng ho¸ Hµng cã nh·n hiÖu hµng ho¸ trïng hoÆc t¬ng tù g©y nhÇm víi nh·n hiÖu hµng ho¸ cña ngêi kh¸c ®ang ®îc b¶o hé theo c¸c ®iÒu íc quèc tÕ mµ ViÖt Nam tham gia mµ kh«ng ®îc phÐp cña chñ nh·n hiÖu. Hµng ho¸ cã dÊu hiÖu hoÆc cã bao b× mang dÊu hiÖu trïng hoÆc t¬ng tù g©y nhÇm lÉn víi tªn th¬ng m¹i ®îc b¶o hé hoÆc víi tªn gäi xuÊt xø hµng ho¸ ®îc b¶o hé. Hµng ho¸, bé phËn hµng ho¸ cã h×nh gièng bªn ngoµi trung víi kiÓu d¸ng c«ng nghiÖp ®ang ®îc b¶o hé mµ kh«ng ®îc phÐp cña chñ kiÓu d¸ng chÊp nhËn. Hµng ho¸ cã cÊu hiÖu gi¶ m¹o vÒ chØ dÉn nguån gèc, xuÊt xø hµng ho¸, dÊu hiÖu sai lÖch vÒ nguån gèc, n¬i s¶n xuÊt, n¬i ®ãng gãi, l¾p r¸p hµng ho¸. c. Gi¶ vÒ nh·n hµng ho¸ Hµng ho¸ cã nh·n gièng hÖt hoÆc t¬ng tù víi nh·n hµng ho¸ cña c¬ së kh¸c ®· c«ng bè. Nh÷ng chØ tiªu ghi trªn nh·n hµng ho¸ kh«ng phï hîp víi chÊt lîng hµng ho¸ nh»m lõa dèi ngêi tiªu dïng. Néi dung ghi trªn nh·n bÞ c¹o, tÈy xo¸, söa ®æi ghi kh«ng ®óng thêi h¹n sö dông ®Ó lõa dèi kh¸ch hµng. d. C¸c lo¹i Ên phÈm ®· in sö dông vµo viÖc s¶n xuÊt tiªu thô hµng ho¸ C¸c lo¹i ®Ò can, tªn s¶n phÈm, nh·n hµng ho¸ bao b× cã dÊu hiÖu vi ph¹m nh: trïng hoÆc t¬ng tù g©y nhÇm lÉn víi hµng ho¸ cïng lo¹i, víi nh·n hiÖu hµng ho¸, kiÓu d¸ng c«ng nghiÖp, tªn gäi xuÊt xø ®îc b¶o hé. 3 3. T¸c h¹i cña hµng gi¶ Ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn c¬ chÕ thÞ trêng t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ tù chñ trong s¶n xuÊt ®a nh÷ng s¶n phÈm hµng ho¸ dÞch vô phong phó ®a d¹ng. Ngêi tiªu dïng ®îc quyÒn lùa chän vµ mua s¶n phÈm an toµn vµ chÊt lîng bªn c¹nh ®ã do ch¹y theo lîi nhuËn. C¬ së s¶n xuÊt ®· tù ®a ra thÞ trêng nh÷ng hµng ho¸ kÐm chÊt lîng hµng "nh¸i" nh·n m¸c, hµng gi¶ ®¸nh lõa ngêi tiªu dïng lµm thÊt thu ë c¸c doanh nghiÖp lµm ¨n ch©n chÝnh, nÒn kinh tÕ tr× trÖ, ¶nh hëng ®Õn søc khoÎ ngêi tiªu dïng vµ m«i trêng m«i sinh. * §èi víi ngêi tiªu dïng Lµm cho ngêi tiªu dïng mÊt ®i niÒm tin vµo s¶n phÈm v× hä kh«ng t×m thÊy gi¸ trÞ ®Ých thùc mµ m×nh mong muèn vµ g©y thiÖt h¹i vÒ tµi s¶n vÒ søc khoÎ vµ tÝnh m¹ng cña ngêi tiªu dïng khi mua ph¶i hµng gi¶, kÐm chÊt lîng. * §èi víi doanh nghiÖp Hµng gi¶ g©y thiÖt h¹i lín vÒ mÆt tinh thÇn còng nh tiÒn cña cña doanh nghiÖp. C¸c doanh nghiÖp lín lµm ¨n ch©n chÝnh th× mÊt hÕt uy tÝn ®èi víi kh¸ch hµng. S¶n lîng b¸n ra kh«ng nhiÒu g©y thÊt thu lín vµ c¸c doanh nghiÖp ph¶i ®Çu t mét lîng tiÒn kh¸ lín vµo viÖc chèng hµng gi¶ vµ viÖc c¶i t¹o nh·n m¸c vµo viÖc c¶i t¹o s¶n phÈm cña m×nh sao cho hµng gi¶ kh«ng thÓ nh¸i theo nh·n m¸c cña C«ng ty m×nh. * §èi víi Nhµ níc Lµm thÊt thu ng©n s¸ch Nhµ níc, rèi lo¹n trËt tù qu¶n lý kinh tÕ. C¸c c¬ quan ®iÒu tra ph¶i ®èi phã víi c¸c thñ ®o¹n tinh vi. II. Thùc tr¹ng s¶n xuÊt vµ bu«n b¸n, lµm hµng gi¶ ë ViÖt Nam 1. T×nh h×nh s¶n xuÊt vµ bu«n b¸n hµng gi¶ ë ViÖt Nam T×nh h×nh hµng gi¶ ë ViÖt Nam hiÖn nay ®ang lµ mét vÊn ®Ò bøc xóc cña toµn x· héi. Nã diÔn biÕn kh¸ phøc t¹p vµ ngµy cµng tinh vi. §Æc biÖt lµ ë vïng gi¸p danh gi÷a thµnh thÞ vµ n«ng th«n, vïng s©u, vïng xa n¬i cã tr×nh ®é d©n trÝ cßn thÊp, ph¬ng tiÖn giao th«ng ®i l¹i cßn khã kh¨n. C¸c c¬ quan chøc n¨ng vµ chÝnh quyÒn cßn thiÕu chÆt chÏ trong qu¶n lý kiÓm tra. Thèng kª cña Côc C¶nh s¸t kinh tÕ tõ 1997-2001 ®· ph¸t hiÖn 3564 vô s¶n xuÊt vµ bu«n b¸n hµng gi¶. 4 Theo sè liÖu cña qu¶n lý thÞ trêng thuéc bé th¬ng m¹i ®Çu n¨m ®Õn nay trung b×nh mçi th¸ng c¸c c¬ quan chèng hµng gi¶ thu gi÷ hµng tr¨m hµng gi¶, khong chØ hµng tiªu dïng hµng ngµy mµ c¶ c¸c lo¹i vËt liÖu x©y dùng, ph©n bãn, thuèc trõ s©u... còng bÞ lµm gi¶. §Æc biÖt lµ n¨m 2001 c¬ quan qu¶n lý thÞ trêng ®· xö lý tíi 45% vô lµm hµng gi¶ lµ thùc phÈm, dîc phÈm liªn quan ®Õ søc khoÎ, cuéc sèng ngêi tiªu dïng. TÝnh tõ 1998 ®Õn nay sè vô lµm hµng gi¶ cã xu híng ngµy cµng t¨ng, n¨m 1998 cã kho¶ng 2000 vô th× n¨m 2000 cã tíi 2936 vô. N¨m 2001 sè lµm hµng gi¶ vÉn kh«ng gi¶m, tÝnh chÊt lµm hµng gi¶ ngµy cµng phøc t¹p vµ thñ ®o¹n ngµy cµng tinh vi h¬n tríc rÊt nhiÒu. Do vËy viÖc ph©n biÖt chóng v« cïng khã kh¨n. §¸ng chó ý lµ hµng gi¶ theo lÜnh vùc nhËp khÈu ®· xuÊt hiÖn tÖ n¹n ®Æt hµng gi¶ theo yªu cÇu tõ níc ngoµi nhËp khÈu vµo trong níc vµ ®Æt hµng gi¶ ®Ó xuÊt ra níc ngoµi cã dÊu hiÖu t¨ng lªn ®¸ng kÓ. Hµng gi¶ nh·n hiÖu, kiÓu d¸ng, xuÊt xø kh¸ phæ biÕn nh: m¸y tÝnh CASIO, §ång hß RADO, LOGIN, néi thÊt AMERICA phô tïng xe m¸y HONDA... trong mét sè mÆt hµng ®· lªn ®Õn møc b¸o ®éng. Tuy n¹n hµng gi¶ ®· trµn ngËp trªn thÞ trêng ViÖt Nam song ngêi tiªu dïng th× vÉn cha cã c¸ch g× ®Ó nhËn biÕt ®©u lµ hµng thËt ®©u lµ hµng gi¶, nªn viÖc mua nhÇm hµng gi¶ vÉn diÔn ra liªn tôc trªn thÞ trêng ngµy cµng nhiÒu. Theo kÕt qu¶ kh¶o s¸t x· héi häc vÒ "th¸i ®é cña ngêi d©n ®èi víi hµng gi¶ trong lÜnh vùc th¬ng m¹i" t¹i thµnh phè H¹ Long Qu¶ng Ninh (th¸ng 8/2002) th× cã tíi 58% sè ngêi ®îc hái tõng mua hµng gi¶. Trong ®ã sè ngêi mua ph¶i hµng gi¶ do kh«ng nhËn biÕt ®îc lµ 73%, sè biÕt hµng gi¶ nhng vÉn mua (chñ yÕu lµ hµng cã gi¸ trÞ kh«ng lín, rÎ tiÒn) chØ chiÕm 22,2%. §iÒu nµy cho thÊy ngêi d©n kh«ng nhËn biÕt ®îc hµng gi¶ b¸n trªn thÞ trêng chiÕm tû lÖn cao (gÇn 30%) kÕt qu¶ nghiªn cøu cßn cho thÊy. Nhu cÇu ®îc híng dÉn c¸ch nhËn biÕt hµng gi¶ cña ngêi d©n chiÕm tíi 83% sè ngêi ®îc hái. NÕu thêng xuyªn híng dÉn c¸ch nhËn biÕt cho ngêi d©n th× hiÖu qu¶ trong cuéc ®Êu tranh chèng s¶n xuÊt vµ bu«n b¸n hµng gi¶ sÏ cao h¬n. Bëi v× khi ®ã hµng gi¶ sÏ Ýt c¬ héi ®îc tiªu thô vµ tån t¹i trªn thÞ trêng ViÖt Nam. 2. Nguyªn nh©n dÉn ®Õn n¹n lµm hµng gi¶ trªn thÞ trêng ViÖt Nam Hµng gi¶ tån t¹i trong mäi lÜnh vùc, thùc sù lµ mét tÖ n¹n x· héi, g©y t¸c h¹i to lín ®Õn lîi Ých ngêi tiªu dïng song mét trong nh÷ng nguyªn nh©n chñ yÕu lµ tõ phÝa s¶n xuÊt nh»m thu lîi nhuËn cao c¸c c¬ së nµy ®· t×m mäi c¸ch thay 5 thÕ vËt liÖu dëm, rÎ tiÒn ®Ó s¶n xuÊt hµng ho¸ víi chi phÝ thÊp nhÊt mµ vÉn b¸n ®îc gi¸ cao, thu lîi nhuËn nhiÒu. Nguyªn nh©n thø hai lµ do ngêi tiªu dïng kh«ng nhËn biÕt ®îc hµng gi¶. ViÖc qu¶n lý nh·n m¸c cña c¸c c¬ së s¶n xuÊt chÝnh hiÖu, s¶n phÈm dÞch vô cã uy tÝn cßn láng lÎo c¬ chÕ qu¶n lý Nhµ níc cha ®ång bé, mét sè luËt liªn quan ®Õn s¶n xuÊt, b¶o vÖ quyÒn së h÷u c«ng nghiÖp vµ lîi Ých ngêi tiªu dïng ®îc ®Ò ra qu¸ chËm vµ thiÕu sù kiÓm so¸t chÆt chÏ. Nguyªn nh©n thø ba lµ mét sè bé phËn ngêi tiªu dïng cã t©m lý dÔ chÊp nhËn víi hµng ho¸ theo quan niÖm "tiÒn nµo cña Êy" khi hµng o¸ rÎ, phï hîp víi thu nhËp th× hä mua vÒ ®Ó dïng. Nguyªn nh©n thø t lµ chóng ta cha lµm tè c«ng t¸c tuyªn chuyÒn vµ cung cÊp nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n cho ngêi tiªu dïng vÒ chÊt lîng hµng ho¸. T×nh h×nh s¶n xuÊt vµ bu«n b¸n hµng gi¶ ®Ó nhËn biÕt, tham gia ®Êu tranh phßng ngõa. nguyªn nh©n thø n¨m: lµ t×nh tr¹ng thÊt nghiÖp thiÕu c«ng ¨n viÖc lµm, 1 sè bé phËn ngêi s¶n xuÊt Ýt vèn kh«ng cã kü thuËt ®· ph¶n øng tiªu cùc, s¶n xuÊt hµng gi¶, hµng nh¸i nh·n m¸c hµng ho¸ cña c¸c c¬ së kh¸c ®Ó nh»m duy tr× sù tån t¹i cña hä. Nguyªn nh©n thø s¸u viÖc phèi hîp ®Êu tranh gi÷a c¸c ngµnh, lùc lîng chøc n¨ng cha ®ång bé, cha cã sù thèng nhÊt cao, c«ng t¸c gi¸m ®Þnh cha ®¸p øng nhu cÇu ®Êu tranh chèng s¶n xuÊt vµ bu«n b¸n hµng gi¶ kh«ng cã hoÆc rÊt Ýt h¹n chÕ kÕt qu¶ cña chóng. III. Mét sè biÖn ph¸p kh¾c phôc §Ó kh¾c phôc vÊn ®Ò nµy kh«ng chØ lµ c¸c cÊp c¸c ngµnh mµ cßn ®èi víi toµn thÓ nh©n d©n nhÊt lµ c¸c doanh nghiÖp vµ ngêi tiªu dïng. 1. §èi víi c¸c cÊp, c¸c ngµnh ChÝnh quyÒn vµ c¸c cÊp ban ngµnh chøc n¨ng c¸c cÊp cÇn cã chÝnh s¸ch më réng s¶n xuÊt, t¹o viÖc lµm æn ®Þnh cho ngêi lao ®éng ph¶i thùc sù quan t©m t¹o ®iÒu kiÖn ph¸t huy s¶n xuÊt, tõng bíc n©ng cao møc thu nhËp, c¶i thiÖn ®¸ng kÓ ®êi sèng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn vµ nh©n d©n vÒ vËt chÊt, ®ång thêi tÝch cùc vËn ®éng mäi ngêi d©n tù nguyÖn, tÝch cùc tè c¸o, tè gi¸c téi ph¹m, kh«ng tham gia vµo bu«n b¸n s¶n xuÊt hµng gi¶, hµng kÐm chÊt lîng. C«ng t¸c ®Êu tranh phßng chèng s¶n xuÊt vµ bu«n b¸n hµng gi¶ ph¶i kÞp thêi, cã t¸c dông gi¸o dôc r¨n ®e phßng ngõa téi ph¹m. 6 Trng bµy, triÓn l·m hµng thËt, hµng gi¶ ë tõng ®Þa ph¬ng. §a chóng ra ®Ó gióp mäi ngêi mäi tÇng líp x· héi ý thøc ®îc t¸c h¹i ghª ghím cña hµng gi¶, gióp hä cã thªm th«ng tin cÇn thiÕt, ph©n biÖt ®îc ®©u lµ hµng thËt, ®©u lµ hµng gi¶. Qua ®ã tËp hîp ®îc céng ®ång d©n c cïng c¸c c¬ quan chøc n¨ng tham gia bµi trõ hµng gi¶, hµng kÐm chÊt lîng. Qua viÖc triÓn l·m gióp cho ngêi tiªu dïng cã thªm ý thøc th«ng tin ®Ó ph©n biÖt ®îc hµng gi¶, hµng thËt hiÓu ®îc t¸c h¹i ghª ghím cña nã, ®Ó kh«ng bao giê mua nhÇm hµng. §ång thêi tÝch cùc tè gi¸c víi c¸c c¬ quan chøc n¨ng nh÷ng c¬ së, æ nhãm s¶n xuÊt, tµng tr÷ kinh doanh hµng gi¶. §ång thêi còng gióp cho c¸c doanh nghiÖp hiÓu râ rµng, muèn s¶n xuÊt vµ kinh doanh tèt cÇn ph¶i tu©n theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Cô thÓ lµ tu©n theo t¸m néi dung b¾t buéc ghi trªn nh·n hµng ho¸, theo quyÕt ®Þnh 178/1999 Q§-TTG ngµy 30/8/1990 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ quy chÕ ghi nh·n hµng ho¸ lu th«ng trong níc vµ xuÊt khÈu t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c c¬ quan chøc n¨ng ngêi tiªu dïng biÕt râ tªn c¬ së s¶n xuÊt, ®Þa chØ, ®iÖn tho¹i ®Ó cã thÓ ®èi chiÕu hoÆc khiÕu n¹i khi x¶y ra sù cè vÒ chÊt lîng hµng ho¸ vµ ®©y còng lµ dÞp ®Ó c¸c nhµ doanh nghiÖp nghiªn cøu thÞ trêng dµnh l¹i thÞ phÇn ®· mÊt do n¹n hµng gi¶, hµng kÐm chÊt lîng. Rµ so¸t l¹i c¸c v¨n b¶n ph¸p quy, xem c¸i nµo phï hîp ®Ó söa ®æi, bæ sung cÇn cô thÓ ho¸ c¸c chÕ tµi vµ lµm râ møc nµo th× khëi tè h×nh sù, møc nµo th× xö lý hµnh chÝnh, n©ng cao mét sè khung h×nh ph¹t vÒ hµnh vi lu th«ng tµng tr÷ vµ bu«n b¸n hµng gi¶. §ång thêi ph¶i thêng xuyªn kiÓm tra, thanh tr ®Þnh kú sau cÊp phÐp, qu¶n lý chÆt chÏ c¸c c¬ së kinh doanh trªn ®Þa bµn, kÞp thêi ph¸t hiÖn kiªn quyÕt xö lý, ®èi víi c¸c tæ chøc c¸ nh©n vi ph¹m. Vµ mét ®iÒu rÊt quan träng lµ ®Çu t tho¶ ®¸ng cho c«ng ty trong c«ng t¸c chèng hµng gi¶. Ngoµi quü chèng hµng gi¶ Nhµ níc nªn tµi trî kinh phÝ tõ ng©n s¸ch t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c lùc lîng chøc n¨ng thùc thi c«ng vô thu©n lîi h¬n/ 2. §èi víi doanh nghiÖp §èi víi c¸c c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh ph¶i chñ ®éng b¶o vÖ chÊt lîng mÉu m·, qu¶n lý bao b× nh·n m¸c hµng ho¸ cña c¬ së m×nh, chøc n¨ng trong viÖc tuyªn truyÒn hµng thËt hµng gi¶ ®Ó chñ ®éng ph¸t hiÖn phèi hîp víi c¸c lùc lîng chøc n¨ng trong c«ng t¸c ®Êu tranh phßng chèng vµ bu«n b¸n hµng gi¶. Doanh nghiÖp chñ ®éng ®æi míi bao b× ®ång thêi d¸n tem chèng hµng gi¶ cho c¸c s¶n phÈm cña m×nh. 7 3. §èi víi ngêi tiªu dïng Khi mua hµng ph¶i ®äc kü nh·n m¸c, s¶n phÈm nh¸i vµ ph¶i gãp phÇn hç trî c¸c chi côc qu¶n lý thÞ trêng phßng chèng vµ ®Èy lïi c¸c tÖ n¹n hµng gi¶, ph¶i khai b¸o c¸c ®èi tîng s¶n xuÊt Êy cho nhµ chøc tr¸ch kÞp thêi, kh«ng tiÕp tay cho bän xÊu. 8 KÕt luËn Thùc tr¹ng s¶n xuÊt vµ bu«n b¸n hµng gi¶ ë ViÖt Nam diÔn biÕn kh¸ phøc t¹p vµ ngµy cµng tinh vi. Hµng gi¶ trµn ngËp ë mäi n¬i, tõ nh÷ng mÆt hµng cao cÊp cho ®Õn nh÷ng mÆt hµng rÎ tiÒn, tõ nh÷ng mÆt hµng t liÖu s¶n xuÊt cho ®Õn c¸c mÆt hµng tiªu dïng thiÕt yÕu, ®©u ®©u còng cã hµng gi¶. Hµng gi¶ ®· vµ ®ang lµ nguy c¬ ®èi víi c¸c nhµ s¶n xuÊt trong níc, ¶nh hëng ®Õn m«i trêng ®Çu t s¶n xuÊt nhiÒu mÆt hµng cßn ¶nh hëng ®Õn søc khoÎ vµ tÝnh m¹ng ngêi tiªu dïng, ¶nh hëng nghiªm träng ®Õn lu th«ng cña doanh nghiÖp, lµm n¶n lßng c¸c nhµ ®Çu t. HiÖn nay trªn thÞ trêng xuÊt hiÖn rÊt nhiÒu nh÷ng mÆt hµng gi¶ víi khèi lîng lín nh»m ®¸nh lõa thËt gi¶, gi¶ thËt. §èi víi ngêi tiªu dïng g©y cho hä thiÖt h¹i vÒ tµi s¶n vµ søc khoÎ. §· ®Õn lóc chóng ta ph¶i rung lªn håi chu«ng b¸o ®éng vÒ hµng gi¶. Chóng ta ph¶i tuyªn chiÕn víi hµng gi¶, ph¶i xö lý nghiªm minh ®èi víi nh÷ng kÓ s¶n xuÊt, kinh doanh hµng gi¶. Nãi tãm l¹i, qua ph©n ë trªn ta thÊy hµng gi¶ lµ vÊn ®Ò cµn quan t©m cña c¸c cÊp c¸c ngµnh còng nh mäi ngêi d©n. Hy väng, b»ng nç lùc cña c¸c lùc lîng chèng hµng gi¶, b»ng biÖn ph¸p h÷u hiÖu cña Nhµ níc vµ m«i trêng kinh donah trong s¹ch h¬n. 9 tµi liÖu tham kh¶o - Hoµn thiÖn hÖ thèng c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt vÒ hµng gi¶ vµ vÊn ®Ò ®Êu tranh trong phßng chèng s¶n xuÊt vµ bu«n b¸n hµng gi¶ cña TrÇn Ngäc ViÖt thêi b¸o Nhµ níc vµ ph¸p luËt sè 8/2001. - Hµng gi¶ cuèi n¨m cña Hµ Giang Minh b¸o C«ng an Thµnh phè Hå ChÝ Minh 2/12/2001. - B¸o Th¬ng m¹i sè 9, 1-10/2001 vµ sè 16 (1-10) 6/2001. - V¨n b¶n vÒ ph¸p luËt tè tông h×nh sù vµ Tè tông h×nh sù ViÖt Nam (140 -CP). - Kinh doanh vµ Ph¸p luËt sè36-4/3/2001. - Kinh tÕ Sµi Gßn sè 37 - 6/9/2001. 10 Môc lôc A. PhÇn Më ®Çu..............................................................................................1 B. PhÇn néi dung...........................................................................................2 I. Hµng gi¶ vµ t¸c h¹i cña nã..................................................................................2 1. Kh¸i niÖm vÒ hµng gi¶................................................................................2 2. C¸c h×nh thøc lµm gi¶................................................................................2 a. Gi¶ vÒ chÊt lîng hoÆc c«ng dông..................................................3 b. Gi¶ vÒ nh·n hiÖu hµng ho¸, kiÓu d¸ng c«ng nghiÖp nguån gèc, xuÊt xø hµng ho¸...............................................................................3 c. Gi¶ vÒ nh·n hµng ho¸....................................................................4 d. C¸c lo¹i Ên phÈm ®· in sö dông vµo viÖc s¶n xuÊt tiªu thô hµng ho¸......................................................................................................4 3. T¸c h¹i cña hµng gi¶..................................................................................4 II. Thùc tr¹ng s¶n xuÊt vµ bu«n b¸n, lµm hµng gi¶ ë ViÖt Nam................................5 1. T×nh h×nh s¶n xuÊt vµ bu«n b¸n hµng gi¶ ë ViÖt Nam...............................5 2. Nguyªn nh©n dÉn ®Õn n¹n lµm hµng gi¶ trªn thÞ trêng ViÖt Nam..............6 III. Mét sè biÖn ph¸p kh¾c phôc...............................................................................7 1. §èi víi c¸c cÊp, c¸c ngµnh.........................................................................7 2. §èi víi doanh nghiÖp.................................................................................9 3. §èi víi ngêi tiªu dïng................................................................................9 KÕt luËn .................................................................................................10 tµi liÖu tham kh¶o...................................................................................11 11
- Xem thêm -