Tài liệu Công nghệ mạng tích cực và ứng dụng trong việc giải quyết bài toán tác nghiệp quản lý sản xuất chương trình truyền hình

  • Số trang: 85 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 155 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27072 tài liệu

Mô tả:

Đ Ạ I H Ọ C Q U Ố C G IA H À N Ộ I KHOA C Ô N G NGHỆ NGUYỄN NHẬT BÌNH C Ô N G N G H Ệ■ M Ạa N G T Í C H c ự■ c V À Ứ N G D Ụ■ N G T R O N G V IỆ C G IẢ I Q U Y Ế T B À I T O Á N T Á C N G H IỆ P Q U Ả N L Ý S À N X U Ấ T C H Ư Ơ N G T R ÌN H T R U Y Ề N H ÌN H CHUYÊN NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN MÃ SỐ: 1.01.10 LUẬN VĂN THẠC sĩ ■ ■ NGƯỜI HƯỚNG D ẪN K H O A HỌC: TS. H À Q U A N G T H Ụ Y •pA i '-!< ' \’’i» J H Ạ - NOI T R U N G T Ầ M ‘ì H Ồ íiũ T U Ì -T Ị-.Ư v ọ n "o HÀ NỘI - 2003 V 'L 0 / ^ í Luận ván tốt nghiệp Vgi vin Nhật Bình MỤC LỤC P h a i m ở đ ầ u .............................................................................................................................. 9 » C h u J n g I. I/ Giới t h i ệ u m ạ n g tích c ự c ......................................................................12 T ă n g t ố c v i ệ c đổi m ới ki ến t r ú c m ạ n g ...................................................... 15 11.1 Bài t o á n đổi mới kiên trúc m ạ n g ..................................................................15 11.2 Giải p h á p m ạ n g tích c ự c ................................................................................. 17 I.2 K iến t r ú c c h o p h é p x â y d ự n g c á c ứ n g d ụ n g m ớ i .................................. 19 1.2.1 Hợp n h ấ t và p h â n bố thông tin ................................................................... 19 1.2.2 B ảo vệ h ệ t h ố n g m ạ n g ...................................................................................20 1.2.3 Q u ả n lý m ạ n g tích c ự c .................................................................................. 20 I3 K h u n g c h o v i ệ c n g h i ê n c ứ u m ạ n g tích c ự c ..............................................21 '.3.1 Tiếp c ậ n riêng biệt với c á c thiết bị c h u y ể n m ạ c h lập trình đ ư ợ c .. 21 1.3.2 Tiếp c ậ n tích hợp th ông q u a đón g gói t h ô n g tin ( c a p s u l e ) .............22 1.3.3 Xây d ự ng m ộ t m ô hình lập trình c h u n g .................................................. 22 IA N g h i ê n c ứ u m ạ n g tích c ự c tại m ộ t s ố c ơ s ở n g h i ê n c ứ u .................2 3 I /. 1 M a s s a c h u s e t t s ỉnstitue of T e c h n o l o g y ....................................................23 I/.2 University of P e n n s y l v a n i a ...........................................................................23 ¡.4.3 Bell C o m m u n i c a t i o n R e s e a r c h ..................................................................23 .4.4 C olum bia U n iv e r s i t y ........................................................................................... 24 .4.5 C a r n e g i e Mello U nive rs ity............................................................................... 24 I.4.6 C á c n h ó m n g h iê n cứu k h á c ............................................................................24 I.õ K ế t l u ậ n c h ư ơ n g 1...................................................................................................2 5 Chuơng II. K i ế n t r ú c m ạ n g tích cực và b ộ c ô n g c ụ A N T S ........................... 26 II.1 K iến t r ú c m ạ n g tích c ự c c ủ a D A R P A ........................................................ 2 6 1.1.1 C á c t h à n h p h ầ n cơ b ả n c ủ a kiến t r ú c ........................................................ 26 1.1.2 Q u á trình xử lý c á c gói t i n ............................................................................... 28 1.1.3 Giao thứ c đ ó n g gói tin trong m ạ n g tích c ự c ........................................... 30 I! 1.4 Môi trường th ực hiện và c á c ứng d ụ n g tích c ự c .....................................31 11.1.5 Hệ điều h à n h m ạ n g N o d e O S ......................................................................... 32 II.2 B ộ công c ụ A N T S ...............................................................................................34 II 2 1 C á c th à n h p h ầ n trong kiến trúc d ự a trên A N T S .................................... 34 II 2 2 Kiến trúc gói tin tích c ự c ..................................................................................35 II2 3 Hệ t h ố n g p h á t tán m ã .......................................................................................36 3 Luận văn tốt nghiệp Nguyễn Nhật Bình 11.2.4 Nút m ạ n g tích c ự c ........................................................................................... 39 11.3 C à i đặt các thành p h ầ n ......................................................................... 39 11.3.1 Cài đ ặ t nút m ạ n g tích cự c .....................................................................41 11.3.2 Cài đ ặ t gói tin tích c ự c .......................................................................................43 11.3.3 G iao t h ứ c ................................................................................................................ 45 ' 1.3.4 ứ n g d ụ n g ............................................................................................................... 46 11.3.5 T h à n h p h ầ n m ở r ộ n g ......................................................................................... 47 11.3.6 K ê n h ......................................................................................................................... 48 11.3.7 Q u ả n lý c ấ u h ì n h .................................................................................................49 11.4 K ế t l u ậ n c h ư ơ n g 2 .................................................................................................5 0 C hư ơ ng III. A n t o à n t h ô n g tin t r ê n m ạ n g và việc x â y d ự n g m ô h ì n h a n t o à n c h o m ạ n g t íc h c ự c ........................................................................ 51 111.1 V ấ n đ ề a n t o à n t h ô n g t i n ................................................................................... 51 111.1.1 Nhu c ầ u b ả o v ệ tài n g u y ê n và uy tín....................................................... 52 111.1.2 B ảo v ệ d ữ l i ệ u ................................................................................................... 52 111.1.3 Bảo vệ tài n g u y ê n ........................................................................................... 52 111.1.4 Bảo vệ d a n h t i ế n g ........................................................................................... 52 II 1.1.5 Một s ố kiểu tấn cô n g phổ b i ế n ................................................................... 53 H .1 .6 P h â n loại kẻ tấn c ô n g ....................................................................................55 111.2 X â y d ự n g c h i ế n lược đ ả m b ả o a n t o à n t h ô n g t i n ................................ 5 6 111.2.1 P h â n tích c á c rủi r o .........................................................................................57 III.2 . 2 Xây d ự n g chính s á c h ...................................................................................... 58 II1. 2 . 3 T h ự c t h i ................................................................................................................ 58 111.2.4 Q u ả n trị h ệ t h ố n g .............................................................................................59 III.2 . 5 T h e o dõi và đ á n h g i á ........................................................................................ 59 111.3 A n t o à n t h ô n g tin t r o n g m ạ n g tích c ự c .......................................................6 0 111.3.1 Nhu c ầ u đ ả m b ả o a n to à n thông tin c ủ a c á c thực t h ể ........................60 111.3.2 Nút m ạ n g tích c ự c .............................................................................................. 60 III.3 . 3 . Môi trường th ự c h i ệ n ....................................................................................... 61 111.3. 4 . Người s ử d ụ n g .................................................................................................... 61 111.3 .5 . ứng dụng tích c ự c ............................................................................... 62 111.4 . P h ư ơ n g p h á p p h â n q u y ề n ............................................................................. 6 3 III.4.1 . Chính s á c h p h â n q u y ề n ................................................................................ 63 III.4.2. X á c t h ự c ............................................................................................................... 64 4 Luận văn tối nghi éỊ) Nguvén Nhát Bình 111.4.3 . C á c th ự c t h ể v à giấy uỷ n h i ệ m ....................................................................66 111.4.4 . Kiến trúc gói tin hỗ trợ việc p h â n q u y ề n ..................................................68 111.4 .5 . C á c t h à n h p h ầ n trong phư ơ n g p h á p p h â n q u y ề n .............................. 69 III.5 K ế t l u ậ n c h ư ơ n g 3 ................................................................................................. 7 0 C h ư ơ n g IV. ứ n g d ụ n g c ô n g n g h ệ m ạ n g tích cư c t r o n g việc x â y d ự n g hệ t h ố n g t á c n g h i ệ p q u ả n lý c h ư ơ n g t r ì n h t r u y ề n h ì n h ..............71 IV. 1 Đ ặ t v ấ n đ ề ................................................................................................................. 71 IV. 1. 1Ý n g h ĩ a c ủ a việc xây dựng h ệ t h ố n g ............................................................71 'V.1.2MÔ tả c á c b ư ớ c thự c hiện c h ư ơ n g trình tru yề n h ì n h ................................ 71 IV.1 , 3 N h ữ n g tồn tại trong bài t o á n ........................................................................... 72 IV.2 Đ ề x u ấ t s ử d ụ n g c ô n g n g h ệ m ạ n g tích c ự c giải q u y ế t v ấ n đ ề c ủ a bài to á n .......................................................................................................................... 7 2 IV.2.1 Kiến trú c m ạ n g p h â n c ấ p t h e o c h ấ t lượng hình ả n h ’............................. 73 IV.2.2Thiết bị m ạ n g s ử d ụ n g trong h ệ t h ố n g ........................................................75 IV.2.3Cài đ ặ t video gatevv ay ........................................................................................76 IV .2 .4Thử n g h i ệ m việc c h u y ể n đổi hình ả n h ........................................................77 I V . 3 S o s á n h m ô h ì n h v i d e o p h â n c ấ p với c á c m ô h ì n h k h á c ................... 7 9 IV.4 K ế t l u ậ n c h ư ơ n g 4 .................................................................................................. 8 2 Kết luận ........................................................................................................................... 83 T à i liệu t h a m k h ả o ................................................................................................................85 T iếng V i ệ t ............................................................................................................................85 T iếng A n h ............................................................................................................................85 C á c tài liệu O n l i n e ............................................................................................................ 86 5 Luận vân tốt nghiệp Nguyên Nhật Bình CÁC HÌNH VẺ H ì r . n 1 . h T h 2 . c ó n h i ệ n ì n H ì n H ì n h H ì n h 5 . V í d H ì n h 6 . D o m H ì n h 7 . K i ế n t r ú c d H ì n h K i ế n t r ú c g ó i H ì n h 9 . Q u a H ì n h 1 1 á c H ì n h 1 2 . X H ì n h 1 3 . M H ì n h 1 4 . S ơ H ì n h 1 5 . C ấ H ì n h H ì n h 1 7 . T H ì n h 1 8 . M H ì n h 3 . K h a i g t í n h H 1 Đ ự g ó i t h á c 4 . 8 . ' 1 6 . 1 9 C T M ụ y d h đ h n h ì n h ổ k ử h t h đ ậ t A a o g o i ữ ồ m a i n t h g k i ế n t r ú c e o p i ệ m i ệ h i d ộ h m ạ i a o p a h k A N , b â n T ộ g t í c h t h ứ c T n ố t h b i ế n S t r ú c C ô c ự c P / I P n g t .................................................................................................................................................................. 1 2 .................................................................................................................................................................... 1 3 i n .......................................................................................................................................................... 1 9 ........................................................................................................................................................................................................2 7 ..................................................................................................................................................................................................................................3 0 n h ớ , n ã n g l ự c x ử l ý c ẩ n t h i ế t c h o E E ......................................... 3 3 a n â n c g a t e ấ ì n h d t r a n i n ả g h n ..................................................................................................................................................................................................................................................... 3 7 ầ s c o à n A v à N q T u a S ........................................................................................................................................................................................................3 6 n h ệ g i ữ a c h ú n g .........................................................................................................................4 0 ..........................................................................................................................................................................................................................................................5 7 .......................................................................................................................................................................................................................................................................... 7 4 a h n h g p w h ì n n t o VỚI h p t r o t o o l k i t đ ổ i o ủ c h n v ớ i e b h o s c o g g ê n ể t r a n v n y m u c c ự à n e o e g và n k t í c h t h n n ú t ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 3 3 h ộ ầ c á c g ấ t t r o í n i d h h P c á c g h p E n t r o n h v t r o p h t i n h ì n n a c ì n ợ m b h t i n N t ạ o g g h à i d h á n g v n h n n h ố i n ô ô ự u ử c ô c g p ạ á b h ệ l ớ ô C i n n â m c à i a t h t o y ................................................................................................................................................................................................................................................................. 7 7 ì n h h ả m ả n h g a t e d i n g à đ w n a a n ...................................................................................................................................................................................................................................7 8 VỚ I u e h n y t r ắ t ạ i d f r a m e r a t e 3 0 ................................................................................................................................................... 7 8 n g ........................................................................................................................................................................................................... 7 B e r k s t r e 6 a m e i n l e y g t ạ i 9 .......................................................................................................................................................................... 8 0 O t t a w a .................................................................................................................8 0 Nguyén Nhái Bình Luận văn tốt nghiép C A C BAN G B ả n g 1 . C á c B ả n g 2 . B ả n g 3 . C á c p h ư ơ n g t h ứ c x B ả n g 4 . C á c p h ư ơ n g t h ứ c t r o n B ả n g 5 . C á c p h ư ơ n g t h ứ c t r o B ả n g 6 . C á c p h ư ơ n g t h ứ c t r o B ả n g 7 . n g t h ứ c c B ả n g 8 . T ó m B ả n g 9 . K h ả B ả n g 1 0 . T h à B ả n g 1 1 . C á c B ả n g 1 2 . M B ả n g 1 3 M P p ộ h h t ư s ố ơ So ộ ư ơ n t ắ t n ă n h s á g g o g ô h ầ n g s ố c h n m ứ ạ i ủ ư ợ v ớ i a C c d v i ệ c ử h s ử l ý ụ t r u y h ầ g l ớ p D n g l ớ p P n g l ớ p A a n p n e n n g c đ ầ u a t a r o p p d o ạ đ ố i VỚI b ả o v ệ c ủ a c á c t h ư ẩ v n h g ó i i d e l ư u ì n h o t i d C a a p y ề n c ư t í c h g ó i t u r e g ó i c t i n ............................................................................................................. 4 2 .........................................................................................................................................................4 3 t i n .................................................................................................................................................... 4 ..............................................................................................................................................................................................4 5 c o l .................................................................................................................................................................................................................4 l i c a t i o n n c á c c t h t h ư ể 4 6 .................................................................................................................................................................................................4 7 c t h ể 9 ................................................................................................................................................6 2 ................................................................................................................................................................................................................. 6 3 ............................................................................................................................................................................................................................................................................. 6 8 .................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 7 5 t r ữ v i t i n t r u l .................................................................................................................................................................................................................................................................. 4 e a v i ệ c c ủ t o đ ủ o g ó i i c h ề n ố s ố ô đ l ệ n u c m t ự p h t h c á c n t h t n e o v i d e p â n h o .......................................................................................................................................................................................................................................................... 7 5 c ấ p v ớ i 7 c á c m ô h ì n h k h á c ..................................................................................................................8 1 Ngl'ven Nhật Bình Luận văn tốt nghiệp NHỮNG QUY ĐỊNH TRÌNH BÀY Kiểu chữ Quy định ? C h ữ nghiêng T h u ậ t Chữ t r ò n C á c h G i ả i ( C h ữ t r o n g n g o ặ c ) n à g ữ m l ầ n h o t h í c h đ ặ c m t h u ậ t ầ u t i ê n ã n c g ữ h ư x u n g ơ đ i ấ t h i ệ n t r ì n h t r ư ớ c C Á C T H U Ậ T NGỮ V À V IẾ T T Ắ T Viết tắt Thuật ngữ A A A c t i v e A p p A N A c t i v e N e t w A C C a p T S L s a l e A c c G ó i e t h p M N E E P o E d G e O M S x o ệ Q u n g ó i c u H g i n đ ả ọ t r o i e c ự c n C v n P r t ( t r o n g g ó i g i r o i ề u h à t r ị o S y s ẽ đ t h ứ ư c ợ n c h r o b S e c u P r o g B ô ứ n g v ă n G ó i c á c g ó i đ g ọ i k ế t m g ó i u n ô n g d n ư d c a l u ậ n t i n ) ; n D m ạ n m E x n e p g n t ơ h c ụ n g t i n v ị n t í c h g c h c i ề u k h ứ a m t h ô n g t i n c ư h ặ c m v i ệ c x h t r u y â ã y t í c h d ư n c ự c g c á c c ự c c t í c h o o đ i ể n c h ã đ ư ư ợ ơ n c c ậ p g t r ì n h , t r u y ề n l à t r ê n c e r t s t í c h G r o u p T ô i t r ư i ế u b ờ a n n g t h ư t i ê u c c h h i ệ n u ấ n m v ã l ệ n h i d e o c ư c N g ư ờ m ạ n g V ấ n đ ề t r a n h m V ấ n đ c ầ n r i t y A n l e c ự t í c h s á c h n ạ ụ g t i n M v i ê n e P s t e m ứ . . . i c t u r e h s p i s t i a o P n r a n l à ờ g T E L ư n T l t ắ t t h t i n r k g n I s s u o t ê n t i v v n g v ớ i I P , E ô o l i c a t i o t í c h k h i t i n ợ C t i n đ ô i h s s Giải thích c e s s T 8 i ế n i t h ự ề c h i ệ n c á c t á c l u â n g i ả i q u y é t t o à n t r ì n h ( q u á t r ì n h ) v u q u ả n t r ị Nguyền Nhật Bình Luận văn tốt nghiệp PHẦN M ỏ ĐẦU M ạ n g c á c c t í c h k i ế n h u y ể n c h ú n g . ứ n g d ụ c ô n B g ắ t đ v i ệ c m ộ t h f o P d à n r u m h ư g c x u ấ t đ ổ i . c g b ả n k ế t g ờ i d d i w v ù c ứ đ u ể ề đ a n g c c ậ n m c h h ú u n v ề m n đ g u ấ t t r o c ứ u k h h i ê á o h đ ề ạ n ợ n c n g n l u ( G e i ệ n p s ử n m g a c c ự i ề u v r g n h ă n e C đ ộ c á c c ó đ t h ể h n n g t ổ n g t t p ú à y h a r l i n , q u g ã M á n c á c y u t ô i đ ư ợ n g r e v ă n o h i ê n t r ê n c á c d v u ị c h n w w . e s . u v à c á c đ c ứ c a ế t i ê n đ á n t h ư : / / w q n g t o ộ h c n t í n h t r ê n t í n h à g t o i ệ n g i ả i c , n t í n h , ợ a h à y ư m t h i ế t b m i c á c đ ổ i o ớ n à y , c ự c . c m c ậ n c á c đ â n c ậ n t i ế p c t í c h r u h o g t h ự t í c h c n t r ì n h - f o g t i ế p ớ h é a g ư g t ô i đ n t h ể ạ g ớ h ó p ư g c t v ư h t h ự n ấ n x r o g . s e c v T n n c c á c l à ạ t r ú v 1 0 ] . m v ã n , m i n u c c h h v ề m h l ộ ú n t m t a h v ư ớ ạ n t r o ư i ế n b ị ợ d ô c t m o ( i ) a n ư ớ n . e d u / f l u g g ờ i ệ p g v i ệ c đ n g ư v à c h o p s ự d ự n g t h i ế t t r u c ( i i ) â y v à ợ v i ệ c x y ề n h é p b ị q u a c á c p h á t t r i ể n . g t i ế p m ớ t r a o n g n ư v i ệ c đ ề ả o s á t c q m o ợ a m đ ặ t u ấ t n n g T h ô r a t â m i a x ẻ h t t p :/ Ạ t í c h c ự c n q u a q u á c h o g t r o n g g i ả i c h t i n ạ s / l . c x ũ đ ổ i , ó c ậ n / i a n đ c ư t ô i x i t í c h h ư d h t ớ i đ n đ g g n g n đ ề ẫ t r o n ạ ấ n n b t h n ú s ố g . . . ) đ t p h á đ ế n . c ù n v w p M g ộ t s ố v ớ i w . s e h c c á c u r i t V - m h á p t r o i ế n c n n t i ế p ã n p u ư n đ o a d i ê ạ g s á t i ê k i ậ n ấ n t i ế n ộ l u g h ý c ả i N n g m v u n ệ h m 8 , t r ê n ớ n o g s ố [ 7 , h : / / w ả n ư h h c g g k n ộ i n n t t p t r ì n h ạ H ầ u h c t r ú c m n [ 7 , c ự n g g m v ớ i h o g c l u â n n a ( i v ) m l u c ứ t h ậ n v c ì n n ă h b g í n h g ầ m g i ả ă n ù c h n t á c ô i u v à i c á c c á c ủ ộ n m ộ ã v à a o g p h n t đ l à c a đ â s ố đ ồ ầ ủ a y c n m n l u â n v ề ô n m g ạ l à n g t r ì n h đ ư ợ c x â y ( i ) P h ầ n m ở ố t à i l i ệ u t h a t 'G iới th iệ u m a n g tích cực " k h t í c h c ự c , g n n g c u ( i ) d h ư i ê ( l i ) c ứ u , t h b à i a đ ể m g t ừ b á i a o k c á c đ ó ( i i i ) n g n ộ i í n h đ h o a n h ó ề x ọ c m u đ ư t i n ấ t ợ c t r a o m ộ t s ố n g . đ ầ u , ( i i ) k h ả o . N u n m c á c ộ B i ô d n u c n h g ư c ơ h c ủ d a u n g c á c , c ( i i i ) h ư ơ n P h ầ n g n h ư s a u : - đ C ộ h n ư g t í c h d ụ n - ó n g t r ú c g m h i ê g m c ô h ư ư ơ n ạ n c ứ v i ệ c i ự d g c ộ t ớ i ớ n l ự a C n c ự c c á c đ ơ a ọ g n n v ạ n g t ã v à ấ n h a i g m t r ê n v i ệ c h u t í c h n g t í c h t ố c đ ó . c á c đ ề h v à t i ế n P ư đ c ự h ớ ị n ầ n h c c u n h a t r ì n h n g đ ư g ớ ố h n i c i ê g n g d đ ổ i m ù n n c ứ g i ễ n ớ c u v i ệ c c r a i ủ k a c ủ c h u ư y m t h t r ú c ơ c á c q ấ p t r ê n i ế n c a g i ả i g n n ế t v ế m ó m ấ n t c á i g i ớ i , m g h ộ ạ n ô g g đ ể h đ h m ô v à t ả n n n h i ê n ó ì n t ả v i ệ c ữ n g c ứ t r o n c m à B ộ q u ố c p h ò n g M ỹ k 9 h ớ i t h ú y x â y d ự n g u g ; a o q t á c x â y m l u d á t ụ ư ạ n ậ n g n g b à y t h c á c c ủ g n k h h t í c h v ă n c á c v ề n h i ể u , t r ì n h v ề u d t ì m "Kiến trú c m a n g tích cực và bô cô n g cụ A N T S ” c ư b ả a ữ n o h o ạ t m ạ g ứ n g s á t c ự c , đ ể n g v ề t ừ n à y . v ề à n h c á c p h k i ế n ầ n c ơ Luân văn tốt nghiệp Nguyén Nhật Bình b á n c u a b T r a n s p o r t n ă c ủ a n - g C h ư ơ n ộ c T b ô o c b g c ụ ô n g c ự c m h ô h ì n h m u a n ) a n r g I n t e r n e t . h v ă n ữ a n i ế u v ấ n đ ồ - p n ề g C h h ư ' A n g c á c c à i N T ứ đ ặ t S x ư u ơ n g t r o ấ t m i ế u c ộ h n à y t k o n g c á c n g d u n g h ư ơ n x â y p v i ệ c â n t í c h v à n t r o n g l i ê n m i ế p ư ơ T đ n ể g à n c h v i ệ c , q u l i ê n t h ứ c x o c á c h x t r ê n g d m t h ứ ư n a n c g g t í c h t r o n g ứ n g c á c c ự b ộ d c u n a n r a v i ệ c d u n c ủ a c ô n â n o t í c h r k k h ả . â y a h a đ d ự ư n ạ n g n g g ế n g ạ k n ự h g p h â n n g n g ư ờ i t h a g à n á m w w ộ p ô u n c á c c n g q u y n g v t i ế p c ậ n t í c h ế t d h ự ầ m a d ư ú n g r u m h g i a d i ễ n đ à n t v - f o n ư ơ h t ô i h G e o r g o h d ữ ì n s ử d đ à n g b à n h o ắ b à y n đ ư ợ e g r v à C đ x â 1 g - 2 n g h i ệ p n h i ề u n g h h t t p u ệ - 0 l ý m ấ t u y 0 l à m ả d o d y ề n t h ô Đ ề ụ t i ề n : / / w w h h ư ộ n T a g đ w o ơ u t r o n h V v n ồ ủ l ý ọ ữ N n c g h i ê n c ả ạ n g t í c h ề c h o v i ệ c t a h . e d x l ý c ự v ấ n ề n h ì n h a m đ n h u t r u c o đ ế n ấ t c h ư o c ô đ ể / f l u d x n n t i n đ ề m l à g q u đ ư ợ c n ê u y ề n á c h h ì n h à t h ờ i ơ n g g h ệ o s / u ã ấ u a đ r a h m ế t t h ố t ậ p h v n t r u 10 N n í n h h đ ề n c g v ô t ư à o ì n h t r o ế t r u h d ì n n o đ y n g ệ u y ủ h g ì n á 9 h â h ứ ế c x u ấ t n ô n m g ô t ầ u c ủ a đ ề l i ê n t r o n g t h ể c ủ h ạ ư g ó v à q m ộ ì n h g â y a l u ậ n t k i ế n t h u a n đ i ể c n h i ề u ý e l ... h ệ ư n g 9 6 n n - 2 ự đ đ g g h ố n t h t r a o ấ n 0 N g a m về m g c x u ấ t n đ ổ i đ ề u n v ề p h á t 0 v à ” m ộ ủ v ề a c g l ý i ê p t r i ể n n l ạ i o g a n t á c h i ệ n t s ố c t ừ ô a h đ c đ ư s ử g i a i ố ệ i ê u t h h ả n n t r ê n , c g n g ư ờ t h ư c g n đ ể t á c m k i ế n g q c h ệ ợ ô n i ê p a ư ề ô t r ư ớ c g 0 n c t h ư i ệ t a v n t h ể d h ệ c á c ơ t h V v à c ư ữ x á c y h h t á c t ổ 1 a n v à n n n g c n x ọ t n c h c C o c á c n c ế n h á l a i . q h ề n ự h ả ạ h g ố ạ o ụ t h g c n g i ả i c á c ẫ n l ư a g g v ã n d h đ ơ h g i a i t ạ i , t ô i h K à i ề n h ệ n M s ử n g ấ t m i ệ n g g “ Đ n g n n a y t r o ô n ậ a r l i n , t r o t r o g t r u ấ n à y t r o n g h ú g n b t t h i ệ t c h i ể ố ề n t r ọ t r ì n h y c h v V C t r ì n h n h n n g h ệ . q đ t r u n g / i a n g ố g i ả i ự n t h ã c ả i x â - y u h a i h ê h c ô y á d t h g à c à n n o , s ả n m t r u h a t o ử i ệ t h h n m . c s . u a n x g c t i n g h t r ì n h v i ệ c o ì n g t i n n h v i ệ c n ì n g á ô t l ý b n m h ] . n à c c ” u v ấ t “ 5 q s ử x t r u [ 5 0 c ề à i n c ự h h đ h m t r ì n h n m v ấ n ố c m g n c ề n l à ầ n c đ h g ẫ ơ y g n d n c ự c P ữ c x t r o t í c h u n h ụ ã m g n v í n ô n t o t o à n . t r ì n h c . c ạ v à s ố i m m a n a n v à ố t r ê n t h ể C c u ề á n t c đ c t o ộ c ự n ấ n c ự b à i v ớ i P c ó n h t í c h t í c h t o à n . u â n ạ g à n c ự c h t i n . t o . s e h ạ g a n w m c p o t m n a n c h g i ả i t í c h t h c ự c m t í c h t í c h v i ệ c n ó i t r ú c ạ t r a n n t o à n i ế n g t o t í n h p m à o " ú n g d u n g c ô n g n gh ệ m a n g tích cực tr o n g việc x â y d ư n g hẻ th o n g tác ữ t r ê n y a n c ậ n m á t ô i n d ( g i ả i m g v a n â y ề g n t i ế p d n ú n đ g n h m c y t r ú c x ấ n n ố g à n â i ế n t r u b 0 t ạ i h e t w ơ Đ l à p N n 2 t h ể v à e a g ệ c ụ c t i v ủ t r o n g h ( A c s ả n g g S t ì n h t Đ T n t í c h ộ n N a g m A ô g n g h iép q u ẩ n lý việc sả n x u ấ t ch ư ơ n g trin h tru yền hình" m c v ề n t o đ ó t ậ p v i ệ c h ấ n o ự p v t o c đ h d s â u t o g v ề t r ú c c h n h c h q n đ i U C ề m ư r a g a đ h ạ n ằ t h y "An to àn th ô n g tin trên m a n g và việc x á y d ự n g m ô hình an toàn cho a c m ơ n â v i ệ c C m a n g tích cự c" . t í c h x o l k i t ) ; ộ g n h n đ ú g n v ì ô ó 2 c ó g n n t ỏ i g h ệ Luận vân tốt nghiệp Nguyễn Nhật Bình t r o . i g đ ư ợ v i ệ c c t r ì n h C u < i b à y t r o P h á n h ư ớ n t o m i n g c c k ế t g n h ìn h '. đ ă t ỗ b à đ y ở h ư ơ n g h ư ơ n g i ê c n v à s ử d u n g c á c c ô n g c ụ đ ể n t ó x â y d ư n g c á c ứ n g d d u n ư ợ c ụ n g c h ủ a m a n g t í c h y ê u l u ậ n v c ự c đ ã đ â y . h l u ậ n g ặ t l à h ầ n k ế t l u ậ n c h ư ơ g m t ắ t n h ữ n g n ộ i g í n h đ ư ợ c t r ì n h v à đ ị n h . ủ c ứ p a l u u p h ậ n v á t ă n t ổ t r i ể n n g t i ế p k ế t n t h e o , h ữ n đ ặ c g n ộ i b i ệ t d l à u n a đ ạ t g i ả i q u v đ ế t c v ấ n đ ề c õ n g n g ă n h cho bài ệ "Xây d ự n g hê th ô n g tá c n g h iệ p q u ả n lý việc sản x u ấ t c h ư ơ n g trình truyền á n t ô i c à i l à t ạ i Đ â p h á t Đ à i y l à b à i t r i ể n t r u y n ề n t o h ữ h á n t h ự n g đ ì n h V ề c x i ệ t t ế u ấ t N a đ a c ủ m n a g m c ầ n đ ì n t r o h ư ợ n c g . 11 g i ả i l u ậ n q u v y ă n ế t v à t h à n m h ụ c t i ê u c h í n h c ủ a một dự Ún khả thi c h v à ú n g c à i Luận văn tốt nghiệp Nguyễn Nhái Bình CHƯƠNG I. T r o n t h ư c m n ạ g v ạ n h i ệ n g t r ê n t i n m t ư ạ ơ n n c á c , g c n t i n đ ự ư ợ o d c [ 7 , á n ạ ẫ g ử n c c h n t r u y 8 , 1 0 ] , t r ê n t h ể v ớ i b ị c t o ó đ g t h i ế t g ó i c c á c ứ c t í n h c ự g c á c t í c h c á c t í c h m à o g G IÓ I THIỆU M Ạ• N G TÍCH c ự• c • h i ư ú n g . đ ư ờ n ề n c á c c á c ơ c á c đ t h ô o n ạ n g t r ì n h H ì n h g t r o 1 n n g đ m c g t h i ế t m à y h o a i ệ p ã n b ị c h s ẽ g ẫ n t r u y đ ề n ư ơ n g đ ư ợ c c h ú n g c h ú t h ấ y n d I P đ ể ư ờ q u n g a c h t r ì n h t h ự đ c ú ế t h i ế t n n g g t t r o n t h ể c t h ể b b ị V ộ c ó ó . m h i ệ n t a n v à í c d ụ , s ố g x t h ự u u c u m y ể ộ t t h i ế t q ổ h á n n n b ị c á c h i ệ n ạ c g ư ờ i c t r ì n h g m h x u ử ể n l ý n t í n h c ó s ử y t í n h c á c h t h ể d ụ n g m ạ c h c á c ă n g g ó i m t o á n ớ i t r ê n q u a . Nguồn Thiết b| chuyển mạch Thiết b| chuyển mạch Thiết bị chuyên mạch tích cực thống thường tích cực Đích người dùng người dùng mạng H ìn h I . T h ự c h iện tín h toán tr o n g n ú t m ạ n g tích cực N t h h ư ữ ờ g i ả n V g n á n t h i ế t g k t r u i ệ c đ ố i t o n t r u v ớ i c u h y á ề n y ề n c á c a h ệ b ị c n d ẫ n đ t r o n g m n g g h ữ c á c g ó i t h i ế t b ị t h ố n g ư ờ ạ ó n n g g i , h à y v ẫ n t u y n h t i n t i n c n u y t r ê n t h e ể n o c m i ê n , m á c a c c ó ạ h h n k h ả n h ữ m à g t h ô t í c h n n n ă n g g l à t h i ế t m v i ệ c b ị d c k h ô n g t h ư g t h ư ờ n g t r ê n c ự c , . 12 d o đ ó k h ẫ đ n ư đ ư h i ệ n n VỚI c ờ n g t h t í n h n h ô t o g l à m a n h ữ n n g á n trong suốt l à ô ợ t h i ế t t h ư ờ t r ê n ( k h g ư h ở ô n n g n g b ị c h i c á c g g ó i t h ấ y t ớ i t h đ ư v i ệ c ô n g đ ơ n t i n . ợ c ) t í n h Luận vàn tốt nghiệp Nguyễn Nhật Bình C h m ú a l à n n g g m c ó t a c t h đ ợ k d t h i ế t ư t h ứ c T n t h ự c đ i h ẫ h i ệ n d u n g h h ư ớ n t ư ơ n g u n t r ê n đ ư h ầ / I P ờ n n g d c g ( g c h g ù n g c t h ứ a n m m t o a n v ớ i t r ê n g m ộ ỗ t i v i ệ c t h ể t h a y đ ổ i c đ ủ a ư ợ g ó i c ư ờ ứ n g m ấ y h d ụ n ù o n n o h t i n ặ c g i o s á n t o á n c ủ a k h i ể n H ì n r ộ n g v à h ứ 2 r ã i n h q n g g d c á c ụ ô m ạ ứ n n g a a c g d j n n n n đ n v ì ữ a N g * j ) c ó g c h r ấ t n t h ứ c á c c h ú u h h ư c đ h ĩ a ể n ó á c h c g c ó g ó i ữ h t o á n n k t í n h k h á c dù c á c n c a n c h t i n ô g ó i g g ó i ặ g t h ể c á c h M n t r ê n t í n h n ạ ú n c c ó m b ị t r ê n c h ế . g n c ò l à n a n g C t h ể v t h i ế t n k h á c . . . . ó g t i n , h à y t i n u ạ g c g ơ ( i m n á h n g ó i g ó i t ả t r ê n a , c á c m c ủ u c ậ n c á c v ớ i m t i ế p ề n t ừ S o đ ó . y g r a ặ c . i ề u n t r u g đ ớ s i n h h g ư u ầ n g h d t í n h p h d n c g ó i ó i ạ t i n s ử đ g n ú t c ự c c á c t i n n t h c t í c h g ó i t ừ m g á n c á c o n t a l i ệ u i a o ủ ứ c ó ữ i ệ t í n h I n t e r n e t ) , n p P a k h á i i ị n g à o C g đ n ạ d v c c m t h i ệ p ợ á b ị n n ộ g ử i h ụ đ ổ i c ụ d t h ể đ ư t o á n ( v í ó a y t h ể t i n s ử c ủ g a g i a o I n t e r n e t ) . TángI"tgdụng Dữ liêu TưngỊỊiJơvận Thông tin díéu Dữ liệu điéu I)ử liệu diêu I)ữ liêu khiển TCP Tángmạng Tangliênkết Thông tin điều Thòng khiển ÉP khiển TCP tin Thông tin điều Thông tin điếu Thòng khiển Ethernet khiển IP khiến T C P tin Thông tin kiểm tra .. H ìn h 2. Đ ó n g g ó i th ô n g tin tr o n g g ia o th ứ c T C P / I P T ừ t ầ n r i ê n g u ố n g c h u y ể h á i B ộ Q h ư ớ h i ệ n t r ú c n d n ô d ữ d n i ệ ố g ữ p ạ m h ã g g , n ư ố g đ i ề u n g ( i i ) ó a k ó n h i ể t ư ơ n u ê i ệ u n D g r a s u d ợ ụ c n t h n c c A ê ủ a m đ ã đ R l a i P c n h ư ấ t A t h h g ử i g d ư ớ i . c ự ( ư v à g t í c h ỹ đ s ử n t ầ M h l i ệ u n ủ n c ữ à c g ợ d m t r i ể n đ , u ạ ò á t đ n x m h n l i ệ u t i n p u l i ệ u g c t ạ i m g t i ế p n u n l à t h K ứ v ề x t á c h g : ấ p u [ 1 ] . m v T ạ i ì n ư ) o x à o ợ c đ v à o o ạ i ư n ó b ị c á c n ơ i n h a h h r a ữ n t h t í c h c á c ố c á c ậ n c , u y t h g h t h q u ể n ả o n n t ầ n g g ử i , t i n v à h ệ h g g ó i r a k n n ơ i c á c d T h ( i ) ố ă g ợ p à n 13 h m ỗ i t h ô n á ữ t ầ n g 1 9 9 ạ n g . n h ữ n g ầ n h 4 M m g d r a n g ư 9 ư t ầ n g c á c 5 n s ô ' v ằ ấ n g n g t h ừ a h ợ h ữ n g đ c ủ a t ầ n c ủ a m c l ạ i , ị n g ì n m h ỗ n g h t r ê n h , i g ử i s a u t ầ n ĩ a đ g ó l ạ i t r ê n . t i ể u h n t i n i ễ n 9 d g ó i i ể n - 1 n c ó h g ô g k l ê n t t ầ n i ề u n c i đ t r o ộ ỗ c o i t i n l i ệ u l u ậ n p i , t r ì n h d m m d ư ớ b m đ ệ t r o m ề ụ n c g n c đ t ồ n v à n a h m ẩ ộ t h i ê n í c h t ạ i u g c n ủ m s ố c ứ t ì m a ớ r a c á c i l ớ p u v m m à o c ù c ủ ạ ộ n a t g k i ế n a c á c Nguyễn Nhật Bình g i a o t h ứ t r ú c m h ạ ư h n g i ệ n g ớ c â n g y r a , t ạ i . t í c h Luận vàn tốt nghiệp C c ự t i ế p á c đ ư c c ậ v à n ( i i i ) c h m ợ c ' ạ n v i ệ c i ế n l ư ợ c l à c COI g c á c t í c h k ó c ự d ị c h h á c n h i ề u c , n v ụ h a m u k ạ đ h n g đ ư n g ã ả n ă m ợ ớ i c k đ ư h ó a g i ả i t h í c h r a , q u y n v à ế t g h t r o n h ữ n n i đ g ư ợ c s ô ' g v ấ v ớ i đ ó , n đ c h ề t h ể t h i c á c t í n h đ ổ i l i n h t r ì n h c h u m ộ c y t h t o h ù n m c á c h h v ớ i ạ c m ạ t r ê n n ( i ) g c n h a n ư d ị c h í c l à c ủ a c á c q u a v i ệ c q u ơ n à C h ư n ứ g n m v g n u h n ó t í c h ó n , t r ì n v c h b m ợ p C á c h k h u ô đ o ạ n m k a h c ỏ m t i ế p n c h n g g ư ư c ợ g ợ ạ n h t í c h b a o g ó i ủ g ạ c đ ư y v ọ à c g ũ n n o á h c ự c c ợ n g h i ệ n h c g k c h c n t ạ i ó t h ư ợ t h ế c h à ò n â ( p t o h ư n c ậ n b à n h m ợ g c á n n h p c c y ề n c g e ủ n đ ư h y k a m ọ t h đ n u n h c á c n m ư ư ợ ờ ạ a c n g t h a y c ự ấ t ả n g ì n h t o à h p h p h é p c i d ù n m ớ r ộ g ó i t i n g à h đ c b ị à y à ạ ề n h ữ m n l ư ợ c h n đ ư ợ T ấ p d ẫ n đ ư ờ x ử y t r o đ ư n ợ h é g c p m p h ố g l ẻ . p m ạ n r o c n ợ n g h t í c h đ s ử a ư ê n ơ n h g v à n g h i dựa theo h ặ c p m ạ c c t h i ê t h y n d ễ ố b i ệ t v ớ i c ự é p k à y h i ệ n c h t h ự g n t h í c h g ấ t u c h ã t r ú c h t h o c ậ n ờ ù ệ g s a u : ê u g n c ầ u t h ô n g thiết bị ( i ) ( c a p s u l a t i o n ) . c c p h h i ề t h ư t í n h t r ư g g y c h n n o i h m t i ế p p u h á t í n h r i ê n v i ệ c c m i ế n o ạ e o k ộ m t h n Đ a y c ể h ộ g b h , u c y n t r ú g u v i ệ c à n n á t n h g C c ầ a c i ệ n d i m n h ã bao gói g v o t r ì n h n n h g m ạ ộ c h n g m s a o a n ệ n m c ủ ù i ê p a p ( i i ) c đ v ớ i à c g d đ ổ i . c t h i ế t t í c h n i ú l ậ p c â n h p t h i t i ế p g g s o c á c n ế t h h g m n v i á c h ) , ờ c g ơ v i ệ c m n s ư ô ề n ỏ i t c h g g c t h á i ể n n g a ô n t h đ ô n n t r ê n a i l u ộ g a g t r ạ n i ể u t r ì n h m y n c ấ u - s w u ạ o n c ủ c c ủ n c ợ t r ê n h ụ t r o n g l e u c á c c h ỉ ầ c h ấ t ) a b d g d g h g i ê n m s á t b ị h ô ấ p c ậ n h n v à n n s ử ô h n t r i ể n u n l u c à n v ề v i ệ c ạ k r a m T d t ự g a t r u g ơ m n u g t i n ự u t i ế p r o s ử t h ể ế ứ p h á t g p h ố i q c á c c ầ u ( t í n h n p s ự n u t h n é c ó t h i ế t ạ ờ t h c h t i ê n ê ư i ể u a c ư v c ự c . t h đ c c á c v ớ i g ớ t h ể m g t i ế p đ u t ư y t h á i t í n h n ư n h p ( i i ) Ý g a ó t í c h ữ n o v à b ) g ó i s o t r o s ẽ g g r o i ệ n c n t p c t r ê n ạ . c q c á c n r ủ i y n a m ự c ô g à h a i t r ì n h h l ạ i , m t h c t h ư c n t r ợ a h ậ n ỗ t r ú c ỏ ơ l ự đ t i ì n h N n v i ệ c t h i ể u • ạ h h i ạ d c n h c á c chuyển mạch lập trình được • g ờ c ủ t r ạ n à ư s e ( i i ) á c h a g à n v ớ i t h ể g ạ ộ t h - b n ạ m g m ạ m g n r a m c i ế n thiết bị dẫn dường và thiết bị chuyển mạch trên c á c v i ệ c t l à ô m s á t y v t c ụ ị c h g t ụ d a ộ ( i ) ú c ú o n t h r o n d l i ệ u h ( p c c á c ữ g ó i c á c h ợ d d h n ư c á c chương trình h i ể u đ t r ê n ạ t g ể n á n o n à k i ế n t r ê n . mạng có thể thực hiện tính toán trên các thông điệp được truyền qua chúng. c ó c á c t u y t h n v ê g m é p g đ g ơ i ữ c h t h i ế t g ó i c h i n c v à l ý a ẫ n n v à v ì ư a n đ g ư h ế ờ ư i v ậ y ữ n g u y t ả i t>Ị t i n c ó n c h ợ q g u c h y ể n t á c h ả s ẽ n c á c c u ê n t r ị g i ả ư ơ m n g . a c o ộ h g ắ g ó i t b a i ệ n n d c o o g ó i t ạ i ữ h m l i ệ u ỗ p h é g ồ m i c ủ p n ú t a 14 m ạ n g n g ư ờ i d n g g ó i t h ù ô m à n g n g . t i n g ó t h i t h u ư t i n ờ n đ i đ g ộ n v à q u a . g t r o c á c N c g o n g h ư à i c á c ơ n g r a , k i ế n t r ì n h t r o n g Luận ván tốt nghiệp Nguyên Nhật Bình V i ệ c n g ư n ờ i g h i ê d ù n n g diện web ( m m o ạ b n i l e g . T t r o n g t ắ c p r o â t í c h y c ự c u y p h é p n g ư V i ệ c p h á t m ạ c á c n b à n ư m ợ á c y c n h a u , T r o n o ụ n h ữ n g n h ữ n g c ứ u ạ t n i ệ u d ụ ụ n n ủ g n u d à n c c ủ h m c n c g ứ ớ i h 1.1 ủ h ế u y ầ n c c u ủ a ố i c c á c ủ n “ ờ t h i d ú ù c n đ à u ủ a h ó h n m h h đ c n n h y ư n g t í c h t ớ i v i ệ c đ ư ư ơ n g n g h i ê g i t ă n â c ó t h ể y c ứ c ậ n i ờ n a n đ ề k n h h a g h n c h ú ư ợ g ụ c d c h ệ v à ụ g t o t o ợ c “ c h ờ đ ó n ” b ở i dịch vụ đại a l l ) , đ , đ c á n a á n t r ê n i ề u ủ t r ê n ặ t n à y v i ệ c phi thể thức t í n h ư ( f i r e w c à i n đ dịch vụ đại diện di trú t i ê u a n g n t r ì n h b à y g v ẫ n ư ờ n g ữ p t h t h ế n m g g à t ô i i ễ n u á d ự g t r ê n ( d a n ô n c u m ộ t í c h n g c ự k s ố c q ộ n c á c n ú t c á c n ú t p h h i ê g o á v n v i ệ c g v ớ i p k đ a i v i ệ c ế ủ t đ a n g i ả i c ô n g n m h ệ ư n g h ỡ n c ứ u h ả t r o n g m g v n ă n ạ u m á m ớ n g y ê n ạ n g ỡ c á c g c h o c ủ a ộ t i k n đ ó , g c h o v o ạ t đ ộ n i ể n h ì n h ớ i h n n g ữ l ậ p y ế t h n v à t h c h o m ạ h h n v i ê h ế h ỗ g . a ạ n đ ề é a n c ự p l ẫ n m e g x é t m n t ả v i ệ c m u v ề ô v à x c c á c t r ợ g n ế n q u á t c ứ ớ đ t r ì n h , h o ă n ư n t ô i n t r ê n t í c h g m ậ n g n a ấ n p b ú c á c t r ê n g ì n C l u n g u v ạ n t r ú c i ệ c g n ộ g n [ 7 ] . q ụ đ t r ì n h l i ê n m d c á i i ế u ệ t r o g i ớ i ớ h t r i ể n l â p c q t á c i p h á t n v í s ự m ế m ạ g ợ ô p a u u g á S h ư h h đ ó . v à g y c đ ờ i p n t h n u c ấ p đ ổ i t r ê n t g t r ê n m l o b à g n r a l ớ p V t r ì n h l à g n a y , r a a n g i ả i y c s ự t i ế n í a g y g i ả i c á c h n g d g ẩ N ữ q n đ a p p l e t . n ụ n n c ấ p ạ y d ạ g t í n h t h ú c h t r ú . s ử m n J a v ự ô g t ố c d đ g ã v i ê n c n g y u ủ t r ư u v à đ n i ệ n t r ê n t i ế p d i c h M đ n à y , c [ 1 ] . u c r ộ c ự v ụ n h i ê n , ở x n ấ n g h ọ . đ ổ i c à v t h ư g a ã ố ợ n n m m n ả y t r a o ơ ủ ô t h ể c u h m n r o u t e r ) , n t r ị i ệ n l t i c a s t ứ ờ ô bức tường lửa ư a u c ó v à h c c q u b ở i á n l i ê n g T g á c c u t o ư t h ị c h t h g q ã n c ẩ ộ ệ ữ h ố á c ” a y ) . . . d g c á c n g g ạ g ( i s s u e ) m ữ n c a c h ô m h t h ể c t h n y n ( m t í n h t r ú c . đ m ó g n t h a ữ b ở i g n c h ẩ g g a t e w n h r a k ú vấn đề thảo luận P n h ệ c ự c n t h ự c ữ g i ế n y t í c h m n y h t h g g â u á e o n c ư n đ â y , k l ạ i i ê ợ e o h ế ô n a t h h c ầ i ề á c g t r ê n v i ệ c n n t r ê n ) i ề u a g ạ t h g t i ế p ạ n ả ủ y g t h ể c m á c đ ư p , n t r ì n h c ệ đ i d i ệ n ở ó h h ợ h a ( v g c t ớ i u n u h o c ự n ụ n ả c m t r ì n h ờ l ậ p c v à a g ê c thông tin nhóm t h n ạ q v g c ự t r ú c h ã g t í c h ộ g ) , i ế n á c t r o ụ y n t h ự h n b m c n e g đ C g ơ l ạ i m q ư t r ư đ d ạ h x t í c h u k i ệ u n w g ứ i ề ư ị c h h c ự c . c h c á c d t í c h m g r o c c ự c . d ạ h t r i ể n b ị n cổng video t ì m i ủ m p g h ạ c c á c s ử p h n g v à g h t á c n ú m c n h i ê n á á g ờ v à c á c ) , x n à n t r ì n h đ y t í c h t o t o b t ấ c t h i ế t a n e l à g g ( w n ự n n ê C c d u . r o k h i x c ứ g ạ h n g i ê n g i ớ i . T ã n g t ố c v iệ c đ ổ i m ó i k iế n trú c m ạ n g 1.1.1 Bài to á n đ ổ i m ó i k iế n trú c m ạ n g Đ ể l à m n à o , c h r õ ú n v i ệ c g t a m c ù ạ n g n g x t í c h e m - c ự c x é t m c ộ ó t t h ể s ố h ứ n ỗ g t r ợ d u n 15 c g h o c v i ệ c h ạ y đ ổ i t r ê n m c á c n ú k i ế n t m t r ú c ạ n g m g â ạ y n r a g n h v i ệ c ư t h ế p h á Ngvyen Nhài Bình v ỡ N h ộ ư • n i ớ h ữ n g d u n g n g n q u y u a n p h á g i ả i ê n t ắ c t r ọ p n g t r o n Bức tường lửa: m a n c ó g . B t h ể b ị d ẫ c h ư c h o ơ ứ n đ ư n g p ờ u a ờ n k h á é p s ử n h à c u n u s e r n a m g c ấ p n g e c ứ n d à ứ n n ấ p / p a s s w c á c đ m ạ đ đ t r ì n h t í c h c ư c c c à i đ ặ t h o ặ c b ị đ ư ợ d ẫ n g v à t h ợ i a o ự c n ặ c ầ n ờ n h ấ c h t h ứ n c h o m ớ đ p n h ậ n s ử d u n g d n g g h ữ t r o n m n ủ i ế ờ ộ t t h i ế t . ữ n g ặ p n h ằ n g c á c h n g ý đ i ệ n b ứ c t ư p q ờ n a m n ẫ đ i ệ c t r ở h p m ộ h v ỡ ư ợ c n â n ể c ư ờ é t c ơ c g u y x á c ê n a l u ậ n n h ữ ị n k ế t n ô ì n n g , h c ấ p b l ớ n . T ứ n v ă n . g đ ị n h ư n g n h ằ c q u y p h â n ứ c t ư ờ ả n c h ấ t , n g c ề c á c l ử a ạ n g t i n t ớ i m n t h i ế t t ư ờ n e , g ự g ó i m n h d c á c b ụ c b v ớ i d g â y c á c g n à o h n ứ ế x r o á c v t ắ c đ c ậ p ủ r a đ ặ t g p a c à i g ạ i h ư c v ậ y . n ợ đ đ ư đ ư t r u y g t a n n n o a đ t h i ệ u g t i n d ó g n phá b | t ử ) ú l ử a V u h h g c g i ớ i c g ó i n t i n , g ầ n l à l ọ c t ư n h v i ệ c c ù p v i ứ d ô g à y a h g ó i ( t h g c b n c á c c ơ ờ b k n t ấ t ù ư s ẽ ầ ế c ư t r o h y h t t r ư ớ c à o u c á c n c p n h ê u g q ộ n i ộ n n c t ụ c c v ặ ậ t ự t h i ế t m h t h ủ ã r õ ư M g h i ệ n c o ư t r o dụ n n đ g i ả i v í ì n c á c g c h đ h ư à y c h ặ n . n h đ ể ợ c n b ư ể u g đ r d ô n l à n ư c ạ l ử a c á c đ o g m g i ệ n t h ợ g n h g n ư n à ụ ự ờ ó d d t ư v ã m n c c ó c y ơ c g ụ y g â l ử a q t h ự h g ề n t r ì n h h n g x b y v i ệ c n t ư v i ệ c c ự c , c u c t r u n g o à i • g Luận vân tốt nghiệp ủ đ ể t í c h a n c á c v í g d ụ và l ử a l ử a . Dịch vụ đoi diện web'. Dịch vụ đại diện cung cấp một một phương thức truy cập web và bộ nhớ đệm (cache) web. Nhóm nghiên cứu của đai học Harvest [9] đã đưa ra một kiến trúc phân cấp trong đó các nút mang chứa bộ đệm web nằm gần miền biên của mạng. Hệ thống này có thể được mở rộng bằng cách cho phép các nút mạng trong kiến trúc nằm tại những điểm chiến lược của mạng. • Thiết bi dản đường du cư "Thiết bị dẩn đường du cư" K l e i n r o 1 9 9 5 đ i ệ n b ỗ y c ậ p - ợ ệ m m ạ h ề n t ừ t ố x đ ạ i c t h o ạ i đ t r u ư k vào n u i • đ c h n g v o c a c v à è h n c k ủ c n đ ộ t h o c v à h é ệ B e o a ế t ặ à ọ i ữ a c á c đ ố đ ấ p e l e y g n ố i n r k t h ư v ờ à ô n - c á c i n s ử ợ n q u a t r u y ề n d ụ n đ ộ i ế n t i n l ư c ợ c ậ y c k ủ h a á t h n g d u s ử m g ố t r o n g ạ n g c h ế c u ố i n L k h i g ộ ư N t h a n t h v à đ A h ệ đ h ộ i ) ố n t o ờ n đ ể g về ả o m ạ g n . l i n k t ừ đ k ế t à n g n m ạ n g M o d u á c k ó h q u n ố i h ư m y v ã ế à o m v à a n i c à y t o q ( v í đ ị n h v i ệ c m ạ á g k h i g ư ả d t h n á n u u n được r o u t e r s ) a t h d t í n h l e n o h o ô n ụ t r ú l ý k ế t ụ n g q u a d u s ử ă g n q t h đ g ư m k ế t n ố i d i n v i ệ c s ử n ờ d i ờ u a ê m n g t r u y t h ố n g . m c t ả g Cõng giao ván: cổng giao vận c h ô h ệ t ư g g m ( n ạ n n h g a u , l à , v í c ầ u d ụ n ố i n h ư ( T r a n v ớ i đ i ể s p o c á c m r t m n ố i 16 G a a n g i ữ t e g w a y l ớ n a m a k n là s ) h g á c h ữ n ú t n a u h t u n u y ằ m v ề ế n t r o t h v à ô n g n h ữ n g l ư ợ m ạ n g n n v ô g g điểm v à c ó t u y ế n . Nguyền Nhật Bình Đ ể c h h ế ỗ t r ợ T C P Luận vãn tốt nghiệp c á c s n o t h i ế t o p i n b ị g đ ể đ ể h ổ c á c T ừ n v i ệ c m ạ n H i ệ g c n n ế v i ệ c c ầ n p s ử ụ n g i n h ữ n ộ t d ù n g ứ p h ả i t h , n t ố c k h đ i c s ố g s ử n g d í c h ộ ó ứ c ả i t h ể g d ụ u n g đ à o t r o n g k i ế n t r ú c n m a k n h ả h ư n ă c n à h c à i ú g n d i ể h ộ n g n ớ i n ổ h ề ã g d v í d c đ ạ n g t i ế n m c ữ ủ n ( i v ) l à I P p a n g ể t n q u d ô n i c h n h đ m h á t h à ề v à o ủ a n g n n g c h ậ b ả x c ạ n g u ấ t u c á c đ ộ đ t u ồ m o g h ầ n c ứ h ư ớ a t r o t r u n e g b ằ y n g ờ i t a ờ n g đ ư g h ộ i ạ n g , x m ( i ) k h g , h u ư t h á s ử c ư ợ d c ả o u n g c ơ v s ử i d d e o ụ n g g i ữ a n h a u . t a y ờ c ố i đ ư ế t n ă n á c h d ù d i c u y ả â t i ê u v à q k ư t h ề n k h i g i ả i r ộ g t h ấ y trúc k i ế n đ ó . ả n n m t ừ o a h t ê h n t u y ế n . t r ê n i a n , b i ệ t g thực k ế n ô n á n g y v ê n b c m y ờ d à i t ạ i u ả n ư t o o p ( i i ) h a t h ờ i é ữ n ố i ủ đ ề k t ồ n h k ế t g ấ n , m g t í n h m v ụ n g n c v l ớ n n n ã g ò n u v i ệ c ữ ạ t ố c u l t i c a s t , i ê n d m s ả n c m t ừ v ớ i n ấ n h y v t ( i ) u h ỏ i c á c v h ứ đ ò i ế c v ụ m h ệ ộ a g b i ế t ò t h á i c u c g ụ u q c ậ p ị c h â p ề c á c n t r u y t r ạ n a i h n g i ả i m N ế n g đ ể k , h t r ê n n đ y t r u y c ả i t a đ ụ g đ ặ t . g d t u c g t r i ể n i ệ n v c t i ế n h u á n n c g C n ự I n t e r n e t r ộ ờ m t h v d ư a y đ ợ g ầ n mẩu h t r ợ ô g h i D ic h vụ ứ n g d ụ h g : • v g n g n ă m . h u ẩ n c ù ơ x ự n c á c N h ữ n g h o á , g c nguyên c á c l à ủ c á c c ô n ( i i ) ( i i i ) a t h ự c k ế t n g ư ờ i vụ d ị c h v à g ( i i i ) m ở 6 . 1.1.2 G iả i p h á p m ạ n g tíc h c ự c G i a o g ó i t h ứ t i n đ ư ợ c t h ứ c á c c c c đ u ể g ư ợ h i ệ n n a h ữ v i ệ c t u ỳ K đ h ó b ả ) ẩ ộ c n g c ó n v c á c g t b ở i t r u a y đ m m ạ n t í n h ổ b ị d ẫ c ự n y ề n i d h c h o c h ơ i ề u t h ô ị c h p ế n n h h é p đ á n à g k ế t h I P n ố i đ ị a s ả n v ớ i v ụ n ố i l à i ế n s a o c ỉ g n đ đ c ự r ấ t ư ờ ị n h n k g n g c t ả i t i n h o c á c c p h d â y ù ị c c h h ợ v c h á c đ ề u h ĩ a bộ lệnh ảo. k ế t n t í c h á n c t ă g t o ộ kh m ấ p t h t í c h n à t h ể l ạ i , g n ( I P u t h i ế t n i n t e r n e t x c h ỉ u ấ t n h a u ( c ó n c á c . N g h k h h ư ĩ a h ệ p h á c â t h n n c h t h n ấ p a u v ậ y , l à ố c a y [ 1 ] . , c ơ c h n ế đ ổ i g M ú h n c ặ g c đ c ả i t ấ t ề u h c p t i ế n c ả ) c u ặ g á c ó x ấ p c à i c c c k t h i ế t h ả i I P o n â b ị đ ặ t t h ể y d h u ô d ẫ n c t h ư c h u n g m ộ ú n g c ó đ n h ự n d ạ n g ư ờ n g g g i a o i ệ n t h e o cơ c h ế t ( o v e r l a y ) . c c c á c m h c á c h : chồng N c M h p u ó t h ể n h u á p m ạ a t h ư ụ i n g p h é p VỚI y ê u o m ớ i n m n ú t h c ự c á c à c c ầ u o náng của các dịch vu mới t r o s ẽ i ệ n c g t í c h v h t r ê n d ọ c á c ộ h p h ư t r ợ c c ư c ù n g i ề u g ó i t ỗ h n u ơ a n n ơ c g c h k t i n n i ế n n g ơ y m g c t ứ n g c h o q t r ì n h v í u ú a t í n h h ộ n ề n ô t r ì n h ú ư t h ứ m ấ p h t r u g c á c g c ì n h m ô c h t o h ì n dụng c . T h t r ê n l ý a y t ấ t á n t ư t r ừ u ử h t ư c ả ơ ợ c á c v ì n n đ m g ó i t h ự v i ệ c c á c g g t h ể t i n ư ơ à m t ấ t g ó i n g , t r o n ộ t c c ả t i n . n g h ư đ ó c á c h . t r ú c phụ thuộC; v à o p h é p c ả i t i ế n c viêc thị trường ị TRLÍNG ĨAM ‘ChC 17 ụ g t o h x n á n t í n h d á c c h q ấ u p ; . v';JViÈ;-l] H O /M ì á t r ì n h t r o n g nhận chúng. Luận vân tốt nghiệp Nguyén Nhật Bình M m ạ ạ n g n l a i t í c h g , t ừ v ớ i t â n m n ộ t t ả n g c h v ụ m ớ m ộ t c c h á c a u ) c á c h o i h c ự c á c đ u ư ẩ n ợ c v à c c h u n g t i ế p đ ế n h c t o á t u n ộ g t í n h p c ậ n m r i ê n c ấ p m “ á a t c r ẽ . Q u a á n c ủ a n h t r i ể n g m c ấ p c c h ộ t i n h h ư f r a m t i ế p n đ c a u p h n n ơ h g h d n e c ậ n i ể ư ơ m g t h ứ c ” ( t r o n g “ t r ừ u n g ơ n ị c h đ ể ả o ” t ư t r ì n h đ t r o ợ n so VỚI n ó n g g ư t h p g i v i ệ c v ụ . 18 h đ đ ổ i ầ n ó c p h k ứ ầ n i ế n g n t r ú c v à c ứ n p g h ầ c n v à ủ a m p h ề ầ d ù t ấ t n g c ả t r o n c á c g k n h i ế n à t r ú c , c u n g n ề n m đ n m ạng lập trình được v ề ờ a y m c c u h c ấ p c ư ề n ợ c n c m g o ô đ c ấ p p h é ù n g p g n đ ó n ư ợ c m ộ c á c t u â n g g h i ệ p g ó i c á c h t n ề n d ị c h theo Nguyễn Nhật Bình 1.2 M Luận vân tốt nghiệp K iế n tr ú c c h o p h é p x â y d ự n g c á c ứ ng d ụ n g m ỏ i a n g n h ấ t , t í c h ( i i ) c ự c ơ c c c h ế h b o ả p o h é p v ệ , x â y ( i i i ) d v à ự n g h ệ n t h h ố ữ n n g g q ứ u ả n g n d u n g m ớ i t r ê n ( i ) t h ô n g t i n đ ư ợ c h d ị c h n g ợ p t r ị . 1.2.1 H ợ p n h ấ t v à p h â n b ố th ô n g tin S ố l ư m ạ n t ạ i H ợ g đ ì n a ứ p h ả i n h l ư u n g g 3 c t r ữ t h h h o t r a n h t ổ n g h a u h á c c ả m t h ô n b n g ô d ỗ n p ụ d ự m v a g t i n t r o n h ỏ ó h g h i ệ c h ọ c o n g ặ m c ạ đ ư t r u c h ợ y c ợ ợ c p h á t p n h s ở ạ n g m ạ n v n ư ơ m t í n h t h ể à đ i ệ c v ề ư ã t r ê n v ( n t i n đ ấ y t h ể c g t h h i ế n n t r ợ ả i ô n g h p t r ì n h k n g ậ n g h đ ấ t t h ư ợ đ ã v à à d n h ư t h x ế t ừ â y b ự n à y m v ớ i s ố ' n i ệ k ế t h g ợ h i ề u T r o c ó p t p l à r ấ t n g t i n . l ư ợ ô h n g t h ầ n s ố d ữ 19 n g n h ì n h c h o p n g ô ư l i ệ u ờ i v T ủ u ứ g h đ c d é p n h i ề u y n u n à y t i n c l ớ n , c h ứ t r ê n n g s i t e t h ể b ở i ộ a y t h ở b ở i n ố n à o . d õ i c y b x a ) d à â n v ớ i t ạ p h h g v ụ c n n ị c h ứ t r ì n h V p h c e o c ậ p . ấ t c á c p t r i ể n n , â n h i ê n ă n g g g n ộ t ư ờ i đ ư ợ m ạ n g t í c h s ử d u n g v ớ i m a n g l à , đ ò i n h ứ a à o à y r ấ t s ẽ m n n m g t ừ ạ g h c á c h ệ t h v i ệ c t í n h ụ n g ( v í d ụ n g t h ấ y u h i ề u N g b o c ầ u m ố v u h i ệ n c h ế . d n i ả g n c ự c ) . n n t r ợ s ử c ữ h ỗ n h h ỏ i t h à i k ô n h g d t o á n ụ ộ c h m ô ả m c r a , á c l ư m ư v à ơ t n g b ứ c b i ế n ỗ i n h a u ợ n g b ộ v ề c ầ n Luận vchi tốt nghiệp Ngỉịyén Nhật Bình t h i e t đ ố i c a o . C ũ n m ạ n D ị c g v ớ i g l à h v m g ụ g i ả c ó x c ù n g t r u v c â p ạ l ư u h o p ộ v k i ế n t r o đ ệ d ụ n h d ự g t r o h t , é n p ấ n g đ ề c h m w t h u ố c h i ệ n ạ g g k á c á n . l à ầ u c n b n ú d m ú e n n n ộ p h á t c h ư n s ử d ụ n ọ c ô n g t i n ằ n g n à d y y s ử d c á o ụ á c g b ộ c g ệ i b n â đ ể s ử d h g đ đ h đ ộ a g y g t h ô n t r o n g n à y t ạ i g n n g h h k b m k h i ế m n i g c s ử t v ó d 2 ạ n n m ệ l ư ơ n t h ụ n ô g i ê n đ đ i ể m c ủ ư n đ á i ế n n g l ư ị n h t í c h ệ c ợ n g h n n a g g k h ĩ a ạ ô t r o v à n g n g o c ó sử i d ộ b ằ n t r o n g n g ô n g t h t r ữ t h ụ đ t h ể ừ đ l ư u ó h ạ n b ô t r ữ g ư c á c h m n n n g ộ m c á c t i n l ư u ệ u u c à n v i ệ c T d , v í đ a đ g g t h t r ữ t ạ i , n đ ờ v ụ i ệ n l ư ợ c t ư ị c h H n r ộ n h ớ ) . c d l ư u . m l ư u ộ a n g ư ớ m v i ệ c c ự ạ i ế n h ủ t r ú c m c b c i ề u ù c c c ụ đ ã t h m c g c ư đ a c h ô l à s ắ p h n ợ t r ữ c h í m K b t í c h g . c ể v à k g t h g g g u v i ệ c g l ư u v à đ a n d n ủ ù n a c c ó ữ v í m g n ô t r ữ ạ ờ ộ t r ễ h ù ệ ứ ư t o á n v l ư u e ộ g n t ì m w n ữ c v i ệ c t r a n ố g t r ê n đ i ề u m t r ụ c . l à t h u ậ t g n n a n g m đ ậ t h n Ú đ ậ t c n n ủ o t r ữ i ả h t h ợ ô đ h g c á c c t r ợ c á c ư g c d ạ l ư u c ộ g g m ỗ ợ b i ê n m n n ư H á n ệ m l ạ i n t o ớ t r ú c s i n u ô l à m n g t r ê n v à i ế n n l t i c a s t á n h ư u t h c d ù m t h ể đ ặ t t í n h h ệ t h ể y v v à t o ờ c ó g m c u ố i . s ắ p n đ v à ư n i ế n c ó g x ữ v ụ t í n h t ự ộ h t r ữ t h l à i ế n s ả n m t r ú c b n ị c h e s t ù c ầ u k ả m d a g d t h ờ i m ữ ở l ư u a r v h u n t r ì n h ờ c n ê n đ t â c ữ i ế n n g v i ệ c n ư k a ồ g g u n n h H t h c ó n g đ l ý g h ụ t h ể g t r i ể n ơ ó n t v i ệ c c á c c d n ố q v i ệ c s ử t h g b i b t r o g M ê e g t ờ v ậ y , đ ạ i t r ữ ạ ư ư w ệ m g t r ê n t ạ i h g h t h ể g c á c t r ú c n n n t ả i n c n ú t m i ệ n g g n d ọ n n đ ạ i ư M y n đ c â i ố ờ t ạ i ù ữ ư m d h n g n ú t i g n n n g . ằ n g c h ứ g t i n g a ( V í ả y s i n h v à t h ự c đ ó . ỉ.2.1 B ả o v ệ h ệ th ố n g m ạ n g B n ả o h v ề ữ r h è g t h g i a n . h t t p đ ề q : / / w ả ố n n w x â y k h l ý g ô ự á c g d n g m t i n đ ù m ạ n g c ả c n h a u h c í n ú n n g ở g t a h . e d t í c h á c t o à n , g ạ t r ê n . e s . U t ấ t n ố c w a n d n ặ x u ấ t , u t h M t h x h c ự t à i á u c t h s á n n h i ề u h ự c a n y ắ c g â đ đ / f l u n c h đ u x ư ê / i a n i n ợ c ợ n o s / 1 v h i m i ể u u y ể n đ à n ạ ô c n g t ầ n g n g n c á c ẫ n t h ỗ h h i ễ n v à m c c t ạ i t r ê n n ư d i ệ n y đ đ ư l à ế ỹ n ủ t r ê n v đ ấ n ú m n a t h u ậ t a c ó t i n c ư v ề k h h m t r u a g c ơ y s ở g n n t ề n u n ả ờ i ư [ h ỹ a g o v ệ t h à o đ ú : / / w w w v t t p m a t h u ậ t n ó . t h ứ c , t ừ b t o à n k q g g a n ộ i a o đ ề m m ụ B a n g ( đ ư ỏ q g c n u ô n ợ c t i n t h đ ị a đ . s e c x u t í c h c ự c c á c t h ự o ặ c m a n c ấ p k ầ n c h e o i ể r i t v t h i ế t s ự h g g v à a t i ê u n đ p t ừ n g g p h ả i h n g n ủ p ư ĩ a m . c o g đ ờ a ư h ú m ợ c h ợ p ) c á c c i l à t h ờ i t í c h c é r u a v à h v à - f o t h i ế t o g m c ế n h ộ n g d ụ s ử t a n g ã n g . 1.2.3 Q u ả n lý m ạ n g tíc h c ự c N h t h u i ề u t h t á c ậ p n v à g h i ệ l ư u p t r o t r ữ d n ữ g v i ệ c l i ệ u q ( n u h ả ư n t r ị b ộ đ m ế ạ m n g y c á c 20 ê u c ầ u h ệ s ự k i ệ n ) . t h Đ ể ô n c g u n g t h ô n c ó g t i n k h ả q u n ả n t r ị Luân ván tốt nghiệp Nguyền Nhật Bỉnh m ạ t h n ô s ử g m n g d u c á c q n u c ó t h ể n c ò n k ể l ý c h l à c ấ h ả 1.3 r o đ n ự g á c h p h ả i g ả ^ u c C c n ặ t c ú n u ô h p h ầ á c n k h ả n ã n ă n g h o ạ t g ộ c t h c ả i đ ộ n ơ k n h e g p h n t r o n g h c o h u n g n k h ữ h ô p ể a n g x á c n g x n n m c g n q u ả đ i n t h o h h b n h m ũ l ỗ i v à o n h ạ ẫ t h n ú n n t r o n g v i ệ c ờ đ ộ n n ơ đ c g h ậ t , n c g g n ó ệ h đ c í n t h h a ư ơ n g m s á c h ạ ộ c n n ậ n t h u c ó t h ể v à g l ý g p n u ả ố n g n l ý à y ợ n c l ọ c v à t í c h s a u đ ó c ó t h ể c t ấ n ư â n c á c b ị đ d õ i h c ự t h ậ p ọ e o v à t í c h q c h t h t r ì n h n t h h d õ i đ ả , p c ự o u ó h ệ e q h y ộ t ự c h b t í c h t h ể g á c ấ t h t r ì n h ữ h g c á c n ( n h l ệ ) g ư g ạ i n ư h o ô v ớ i ậ p g C đ c g ư . n s ố c h n n t ạ p d c C ố c ộ a t r ị ) . u ứ ộ ủ c á c m h m c h g p ư ấ t i n n t r ú ) n ả đ ậ n n ( d i ầ á c g t i ế p m v à v i ệ c s a u v i ệ c á y d õ i t i ế n ư i ệ n láng g iêng t i ệ c g ụ s ự ư ằ d g h b v n p n g ữ c à m h ( v í á t h g n n c t r ê n c í c h r a đ á h m ữ l ọ c i ệ n p h c à i k i ệ n . t ớ i c t t i n s ư t ự T ộ t h i ế t b ị c ô n g . K h u n g c h o v iệ c n g h iê n c ứ u m ạ n g tíc h c ự c n g m ạ n g t í c h T b i ệ t h a y t r ô n . l i ệ u n h ư v ( i i ) t í c h ậ y m c ự r o à n c c , g h p ú n c h ư h ầ n g ơ t a n g t r ì n h n à y , t ư p h â n v à ơ n d g l o a i ứ ữ n l i ệ u g h a i đ v ớ i ư ợ c h a i c á c h t r u c t i ế p á c v h c ậ n ề n đ i t h ứ m a n c t h e o t r u g y h a i ề n t í c h c c ự c h c ư á c ơ l à n h t h ứ c : g t r ì n h ( i ) r i ê n r i ê n g và g d ữ và b i ệ t h ợ p . 1.3.1 T iếp c ậ n r iê n g b iệ t vớ i c á c th iế t b ị c h u y ể n m ạ c h lộ p trình được T r o v à o q u a p h ầ n đ ể ( c o c ủ a n c u ả c h ữ đ ầ t h ư c d . ) c n t r ì n h k i ể m c h t i ế p t h i ế t b ị n g u i ề u t h ự c ô n m ẫ n ạ n v ớ i d h b ị g v d ó v t h ư c h i ệ n g ấ p t r a c t r ê n n t h à y ư ờ ã đ ể n h ữ n g , đ ư e a d ư đ ể g c ầ ợ c á c n g ộ ơ h ư c ơ c ứ n c a n t r o n ủ a “ b b ị . x T á c t r ì n h ư g ờ ư i ờ i t r ì n h t h i ế t s ố ế g ủ a á n h n l ậ p đ ó , t n g đ ó , c h t h i ế t c t i ê n e r ) t o m u s a u c ờ h t r ê n ữ g t r ê n t í n h đ l i ệ u n n , n ( h ữ ẫ n đ n i ệ c c n g i ệ n v i ê n u đ i ể t r ị à ậ n h c t h i ế t á c d k i ệ n v à c n ú t đ h á c c p h ả i á c á c n h i ệ n q g ó n a ứ a t h ư đ d ư n n g s ử d ụ n g K c đ d h c ọ i ư d ụ n o o r ” i ê n t ả i g n h m n t h i ể u v à 21 v à n h t r o c ó a t h ể h V ư n y t h g n v à t h ự c g c h ô ư n g a n ề n ợ y c h o ư ơ n n g ư ờ q u t r ư k h i h i ệ n . h ữ n g ề n n h ữ n t r u y ề n p c h g n t r ì n h í c h i ề u đ ô i c ó c c ủ à ơ y t r u đ i ệ c r ấ t ữ t r u t i n c đ ó . ờ g p h ả i g ó i c k h i t ố i c h t i n đ c ả g ơ ợ ẫ y n ụ g ó i c k ấ t ư g n d đ ó . đ b ị g s ử g h o ơ p n d ù g có h k h n g . a n h ợ p , ả ế t ả i m đ n ă ứ n m ã ộ g c c t ả i r ê n m c ó ữ g n h t h ư c ủ ợ ư n a n h n ô c h m ì n h ạ n g , r a t r ì n h ả n n g ă n g t h ự c I n t e r n e t , t ả i a h g h g ì n t á c h k k m m c ơ g t h ể b a n ú t ư ạ g c t đ ợ h n m r ộ t a n n c ủ t i n ở ư T t ụ c g ó i g v i ệ c đ ó , n é g đ t r ì n h i a ờ h t ư t h ủ k d i ệ n c o h o m ư ơ r n ộ t n g à y số
- Xem thêm -