Tài liệu Cơ sở lý luận về thị trường và vai trò của thị trường

  • Số trang: 25 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 33 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 môc lôc Lêi nãi ®Çu........................................................................................................2 Ch¬ng I: Mét sè vÊn ®Ò vÒ thiÕt kÕ vµ x©y dùng c¬ cÊu tæ chøc doanh nghiÖp trong m«i trêng kinh tÕ x· héi hiÖn ®¹i............................................3 I. Lý luËn chung............................................................................................3 1. Kh¸i niÖm vÒ tæ chøc vµ c¬ cÊu tæ chøc................................................3 2. Vai trß cña c¬ cÊu tæ chøc......................................................................4 3. Nh÷ng c¬ cÊu tæ chøc c¬ b¶n.................................................................4 4. C¸c nh©n tè ¶nh hëng tíi c¬ cÊu tæ chøc.............................................15 5. ThiÕt kÕ c¬ cÊu tæ chøc........................................................................16 II. M« h×nh c¬ cÊu tæ chøc trong m«i trêng kinh tÕ x· héi hiÖn ®¹i............19 1. §Æc ®iÓm m«i trêng kinh tÕ x· héi hiÖn ®¹i........................................19 2. Mét sè nguyªn t¾c vµ yªu cÇu ®èi víi mét c¬ cÊu tæ chøc hiÖn ®¹i....19 Ch¬ng II: Thùc tr¹ng c¬ cÊu tæ chøc trong m«i trêng kinh tÕ x· héi hiÖn ®¹i t¹i ViÖt Nam.............................................................................................22 I. M« h×nh c¬ cÊu tæ chøc c«ng ty S÷a ViÖt Nam - Vinamilk.....................22 1. S¬ ®å tæ chøc.......................................................................................22 2. Ph©n tÝch s¬ ®å tæ chøc........................................................................22 II. M« h×nh c¬ cÊu tæ chøc Tæng C«ng ty X¨ng dÇu ViÖt Nam...................23 1. S¬ ®å tæ chøc.......................................................................................24 2. Ph©n tÝch tæ chøc.................................................................................25 Lêi kÕt.............................................................................................................27 Danh môc tµi liÖu tham kh¶o...........................................................................28 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu Trong ®iÒu kiÖn héi nhËp nÒn kinh tÕ hiÖn nay, ®Ó ®¸p øng ®îc yªu cÇu cña thÞ trêng c¹nh tranh th× c¬ cÊu tæ chøc trong doanh nghiÖp cÇn ph¶i hoµn thiÖn ®Ó cã thÓ n©ng cao vÞ thÕ vµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ trêng. Khai th¸c ®Çy ®ñ tiÒm n¨ng nh thÕ nµo ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n lý vµ n¨ng lùc qu¶n lý doanh nghiÖp tèi ®a lµ vÊn ®Ò nhiÒu nhµ qu¶n lý doanh nghiÖp chó ý. Vµ mét trong nh÷ng gi¶i ph¸p ®Ó ®¹t ®îc môc tiªu trªn lµ ë c«ng t¸c tæ chøc vµ thiÕt kÕ c¬ cÊu tæ chøc doanh nghiÖp. Mét c¬ cÊu tæ chøc phï hîp víi ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh th× sÏ gi¶m thiÓu ®îc chi phÝ, t¨ng kh¶ n¨ng thùc hiÖn môc tiªu, t¨ng u thÕ c¹nh tranh. ChÝnh v× vËy em ®· chän ®Ò tµi: "Mét sè gi¶i ph¸p hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc trong doanh nghiÖp ViÖt Nam". 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ch¬ng I: Mét sè vÊn ®Ò vÒ thiÕt kÕ vµ x©y dùng c¬ cÊu tæ chøc doanh nghiÖp trong m«i trêng kinh tÕ x· héi hiÖn ®¹i I. Lý luËn chung 1. Kh¸i niÖm vÒ tæ chøc vµ c¬ cÊu tæ chøc a. Tæ chøc lµ mét chøc n¨ng cña qu¸ tr×nh qu¶n lý (®éng tõ theo nghÜa hÑp) bao gåm viÖc ph©n bæ, s¾p xÕp nguån lùc con ngêi vµ g¾n liÒn víi con ngêi lµ c¸c nguån lùc kh¸c nh»m thùc hiÖn thµnh c«ng c¸c kÕ ho¹ch cña tæ chøc 3. Qu¸ tr×nh qu¶n lý LËp kÕ ho¹ch C¸c nguån lùc: * Nh©n lùc * Tµi lùc * VËt lùc * Th«ng tin Tæ chøc KiÓm tra KÕt qu¶: * §¹t môc ®Ých * §¹t môc tiªu - S¶n phÈm - DÞch vô *Môc tiªu ®óng * HiÖu qu¶ cao L·nh ®¹o H×nh 1: Logic cña qu¸ tr×nh qu¶n lý tæ chøc (Nguån: Gi¸o tr×nh Khoa häc qu¶n lý I – trang 26) Trong s¬ ®å trªn ta thÊy qu¸ tr×nh qu¶n lý lµ sù lÆp ®i lÆp l¹i cña 4 c«ng viÖc: LËp kÕ ho¹ch, tæ chc, l·nh ®¹o. Nh»m môc ®Ých biÕn c¸c nguån lùc ®Çu vµo lµ: Nh©n lùc, tµi lùc, vËt lùc, th«ng tin thµnh kÕt qu¶ ®Çu ra ®¹t môc ®Ých, ®¹t vµ ®óng môc tiªu víi hiÖu qu¶ cao nhÊt. Kh«ng thÓ kh¼ng ®Þnh chøc n¨ng nµo quan träng nhÊt trong qu¸ tr×nh qu¶n lý nhng cã thÓ kh¼ng ®Þnh chøc n¨ng tæ chøc lµ chøc n¨ng c¬ b¶n trong qu¸ tr×nh qu¶n lý ®ãng vai trß s¾p xÕp nguån lùc vµ thÓ chÕ ho¸ c¬ cÊu tæ chøc ®Ó hoµn thµnh kÕ ho¹ch còng nh môc tiªu cña tæ chøc. b. C¬ cÊu tæ chøc (chÝnh thøc) lµ mét tæng thÓ c¸c bé phËn (®¬n vÞ vµ c¸ nh©n) cã mèi quan hÖ phô thuéc lÉn nhau, ®îc chuyªn m«n ho¸, cã nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm nhÊt ®Þnh, ®îc bè trÝ theo nh÷ng cÊp, nh÷ng kh©u kh¸c nhau nh»m thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng cña tæ chøc vµ tiÕn tíi c¸c môc tiªu ®· x¸c ®Þnh. 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2. Vai trß cña c¬ cÊu tæ chøc - X¸c ®Þnh râ sè bé phËn trong tæ chøc - X¸c ®Þnh nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm nhÊt ®Þnh ®îc g¾n liÒn víi c¸c c¸ nh©n, bé phËn, ph©n hÖ cña c¸c tæ chøc - X¸c ®Þnh c¸c mèi quan hÖ quyÒn lùc trong tæ chøc. 3. Nh÷ng c¬ cÊu tæ chøc c¬ b¶n a. C¬ cÊu tæ chøc trùc tuyÕn C¬ cÊu tæ chøc theo tuyÕn lµ tæ chøc qu©n sù. Ýt nhÊt lµ tõ FrÐderic §¹i ®Õ cña níc Phæ (trÞ v× tõ n¨m 1740 – 1786) qu©n ®éi cña «ng ®· trë thµnh h×nh mÉu cña c¸ch tæ chøc m¸y mãc. Suèt thÕ kû 19 cã nhiÒu ý ®Þnh quy t¾c ho¸ vµ khuyÕn khÝch c¸c t tëng dÉn ®Õn tæ chøc vµ qu¶n lý lao ®éng cã hiÖu qu¶. Tuy vËy, ph¶i ®Õn ®Çu thÕ kû 20 th× tÊt c¶ c¸c t tëng nµy míi ®îc tæng hîp l¹i vµ mét lý thuyÕt tæng qu¸t vÒ tæ chøc vµ qu¶n lý míi ®îc ®Ò ra h×nh thµnh trêng ph¸i qu¶n lý cæ ®iÓn. Nh÷ng ®¹i diÖn tiªu biÓu cho lý thuyÕt qu¶n lý cæ ®iÓn lµ Henri Fayol- ngêi Ph¸p, F.W. Mooney – ngêi Mü vµ Lyndall Urwick – ngêi Anh. B¶ng 1: Nh÷ng nguyªn t¾c cña trêng ph¸i qu¶n lý cæ ®iÓn (Gareth Morgan: C¸ch nh×n nhËn tæ chøc tõ nhiÒu gãc ®é) Thèng nhÊt ®iÒu khiÓn: Mét nh©n viªn chØ nhËn lÖnh tõ mét cÊp ®é trªn duy nhÊt Ng«i thø: QuyÒn cña cÊp trªn ®èi víi cÊp díi ®i tõ trªn xuèng díi trong tæ chøc. D©y chuyÒn nµy, b¾t nguån tõ nguyªn t¾c trªn, ph¶i phôc vô cho viÖc truyÒn ®¹t vµ ra quyÕt ®Þnh. Sè nh©n viªn díi quyÒn Sè lîng c¸c c¸ nh©n díi quyÒn mét ngêi kh«ng ®îc qu¸ kiÓm tra cña mét ngêi: ®«ng, nÕu kh«ng sÏ g©y ra c¸c vÊn ®Ò vÒ truyÒn ®¹t vµ chi phèi. Ngêi qu¶n lý cè vÊn vµ Ngêi qu¶n lý cè vÊn cã thÓ thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc quan qu¶n lý kinh doanh: träng nhng ph¶i lu ý kh«ng bao giê lÊn quyÒn ngêi qu¶n lý tuyÕn. TÝnh chñ ®éng: KhuyÕn khÝch ë mäi cÊp cña tæ chøc Ph©n c«ng lao ®éng: Sù chØ ®¹o ph¶i t×m c¸ch ®¹t tíi mét møc ®é chuyªn s©u cho phÐp thùc hiÖn môc ®Ých cña tæ chøc mét c¸ch hiÖu qu¶. QuyÒn lùc vµ tr¸ch Ph¶i tÝnh ®Õn quyÒn ®iÒu khiÓn vµ ®ßi hái sù chÊp hµnh, nhiÖm: ph¶i ®¹t ®Õn sù c©n b»ng gi÷a quyÒn lùc vµ tr¸ch nhiÖm. TËp trung quyÒn lùc: Ýt nhiÒu ph¶i lu«n lu«n cã viÖc tËp trung quyÒn lùc nhng ph¶i thay ®æi ®Ó sö dông tèi u kh¶ n¨ng cña ®éi ngò c¸n bé. Kû luËt: Sù tu©n lÖnh, sù thùc hiÖn, sù c¬ng quyÕt, c¸ch xö sù vµ dÊu hiÖu bªn ngoµi ph¶i phï hîp víi quy chÕ vµ tËp qu¸n tæ chøc. 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lîi Ých riªng ph¶i phôc Nhê tÝnh c¬ng quyÕt, tÝnh g¬ng mÉu, sù th«ng c¶m ®óng tïng lîi Ých chung: ®¾n, vµ sù thêng xuyªn gi¸m s¸t. C«ng lý: Dùa trªn lßng tèt vµ c«ng b»ng nh»m ®a ®éi ngò c¸n bé ®i ®Õn thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô chøc n¨ng cña m×nh: tr¶ c«ng ®øng ®¾n nh»m khuyÕn khÝch tinh thÇn, kh«ng r¬i vµo tr¶ c«ng qu¸ møc. TÝnh æn ®Þnh cña ®éi Nh»m khuyÕn khÝch n¨ng lùc ngò c¸n bé: Sù ®oµn kÕt cña ®éi ngò §Ó thóc ®Èy sù hµi hoµ - nguån gèc cña søc m¹nh. c¸n bé: C¸c s¬ ®å c¬ cÊu tæ chøc theo tuyÕn: H×nh 2a: C¬ cÊu tæ chøc theo tuyÕn gi¶n ®¬n M« h×nh nµy thêng thÊy ë c¸c hé kinh doanh nhá, c¸c nhãm lµm viÖc. VÝ dô: nhãm n«ng d©n gÆt lóa trªn ruéng hoÆc hé gia ®×nh kinh doanh dÞch vô xay x¸t lóa g¹o. H×nh 2b : C¬ cÊu tæ chøc theo tuyÕn më réng theo chiÒu Nh¾c ®Õn qu¶n lý khoa häc, c¬ cÊu tæ chøc m¸y mãc kh«ng thÓ kh«ng nh¾c tíi Frederick Taylor – ngêi ®i tiªn phong trong “tæ chøc lao ®éng mét c¸ch khoa häc” hay “l·nh ®¹o doanh nghiÖp mét c¸ch khoa häc”. Taylor chñ tr¬ng 5 nguyªn lý7 c¬ b¶n cã thÓ tãm t¾t nh sau: 1. Ngêi l·nh ®¹o ph¶i ®¶m nhËn tÊt c¶ tr¸ch nhiÖm tæ chøc c«ng viÖc: ngêi l·nh ®¹o ph¶i ®¶m nhËn hoµn toµn viÖc suy nghÜ vµ kª ho¹ch ho¸, thiÕt kÕ suy nghÜ c«ng viÖc, cßn ngêi lao ®éng chØ thùc hiÖn nhiÖm vô mµ th«i. 2. Ph¶i dïng c¸c ph¬ng ph¸p khoa häc: ®Ó x¸c ®Þnh ph¬ng ph¸p hiÖu qu¶ nhÊt khi thùc hiÖn c«ng viÖc, chuÈn bÞ nhiÖm vô cña ngêi c«ng nh©n theo quan ®iÓm nµy, ®ång thêi nªu râ c¸ch thøc thùc hiÖn mét c¸ch chÝnh x¸c. 3. Lùa chän ngêi giái nhÊt ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô 4. §µo t¹o ngêi c«ng nh©n lµm viÖc hiÖu qu¶ 5. Gi¸m s¸t kÕt qu¶ cña ngêi lao ®éng ®Ó ®¶m b¶o cho hä sö dông ®îc c¸c ph¬ng ph¸p thÝch hîp vµ ®¹t kÕt qu¶ mong muèn. 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 §îc sö dông cã hÖ thèng, 5 nguyªn lý cña Taylor h×nh thµnh c¸c tæ chøc m¸y mãc, trong ®ã mäi ngêi thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô nhá, chuyªn s©u theo hÖ thèng thiÕt kÕ, ph©n c«ng lao ®éng vµ ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ kh¸ phøc t¹p. Nã lµm t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, thóc ®Èy thay thÕ nh©n lùc chuyªn m«n b»ng c«ng nh©n c«ng kh«ng lµnh nghÒ. C¸ch thøc tæ chøc nµy ngù trÞ c¸c nhµ m¸y, xÝ nghiÖp ph¬ng t©y suèt nöa thÕ kû 20, lµm n©ng cao ®¸ng kÓ n¨ng suÊt lao ®éng. §iÓn h×nh cã thÓ kÓ ®Õn c¸c cöa hµng thøc ¨n nhanh Mc §onal vµ d©y chuyÒn s¶n xuÊt « t« cña Henry Ford. D©y chuyÒn Mc Donald’s kh¸ næi tiÕng v× u ®iÓm cña nã trong phôc vô thøc ¨n nhanh. Doanh nghiÖp nµy ®· c¬ giíi ho¸ tæ chøc lao ®éng ®èi víi tÊt c¶ c¸c c«ng ty con cña m×nh trªn toµn thÕ giíi ®Ó chç nµo s¶n phÈm còng gièng nhau. H·ng chó ý ®Õn mét c«ng chóng ®îc lùa chän kü cµng vµ phôc vô hä mét c¸ch chÝnh x¸c theo “ khoa häc b¸nh m× kÑp thÞt”. Mc Donald’s cã riªng “Trêng ®¹i häc b¸nh mú kÑp thÞt”, ë ®ã d¹y m«n häc nµy cho gi¸m ®èc c¸c c«ng ty con, ®· xuÊt b¶n 1 tËp chØ dÉn chi tiÕt cho gi¸m ®èc c¸c c«ng ty con vÒ c¸c c«ng viÖc hµng ngµy trong néi bé hÖ thèng kinh doanh. Nh×n mét c¸ch toµn diÖn c¬ cÊu tæ chøc ktheo tuyÕn mang h×nh ¶nh mét tæ chøc m¸y mãc cã nh÷ng mÆt m¹nh vµ ®iÓm yÕu nhÊt ®Þnh. C¸c mÆt m¹nh cña c¬ cÊu tæ chøc theo tuyÕn: 1. Phï hîp víi c¸c nhiÖm vô ®¬n gi¶n 2. Khi m«i trêng æn ®Þnh ®¹t tíi tr¹ng th¸i ®¶m b¶o th× vËn hµnh tèt. 3. Khi muèn s¶n xuÊt mét s¶n phÈm nhÊt ®Þnh trong mét thêi gian dµi 4. Khi ®é chÝnh x¸c lµ mét tiªu chuÈn quan träng 5. Khi c¸c yÕu tè con ngêi cña “m¸y mãc” ®îc tu©n thñ vµ ho¹t ®éng nh dù kiÕn. 6. BÊt kú thµnh viªn nµo trong tæ chøc còng biÕt ®Ých x¸c thñ trëng trùc tiÕp vµ duy nhÊt cña m×nh. Nh÷ng h¹n chÕ cña c¬ cÊu tæ chøc theo tuyÕn: 1. §©y lµ mét lo¹i h×nh tæ chøc rÊt khã thÝch nghi víi hoµn c¶nh v× nã thiÕt kÐ ®Ó ®¹t ®îc môc tiªu ®Þnh tríc chø kh«ng ph¶i ®Ó ®æi míi. 2. G©y t×nh tr¹ng quan liªu, thiÓn cËn, cøng nh¾c 3. Cã nh÷ng hËu qu¶ bÊt ngê ngoµi mong muèn nÕu nh lîi Ých ngêi lµm viÖc ®øng trªn môc tiªu cña tæ chøc. 4. Cã t¸c ®éng kh«ng tèt ®Õn søc khoÎ t©m thÇn cña nh©n viªn cÊp díi cho c«ng viÖc ®¬n ®iÖu. 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 5. Ngêi qu¶n lý ph¶i gi¶i quyÕt nh÷ng nhiÖm vô phøc t¹p vµ ph¶i chØ ®¹o cho thuéc cÊp cña m×nh mäi vÊn ®Ò trong c«ng t¸c. Mét sè m« h×nh thùc tÕ tæ chøc theo tuyÕn: H×nh 2c: C¬ cÊu tæ chøc theo tuyÕn trong qu¸n ¨n nhá Tæng gi¸m ®èc Gi¸m ®èc Chi nh¸nh 1 Gi¸m ®èc Chi nh¸nh 2 Gi¸m ®èc Chi nh¸nh 3 Gi¸m ®èc Chi nh¸nh 4 Qu¶n ®èc Qu¶n ®èc ph©n x ëng 1 ph©n xëng 2 H×nh 2d: C¬ cÊu tæ chøc theo tuyÕn trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt Nh ®· tr×nh bµy ë trªn, c¬ cÊu tæ chøc theo tuyÕn víi c¸c mÆt m¹nh vµ yÕu cña nã chØ phï hîp víi mét sè tæ chøc nhÊt ®Þnh. §Ó thay thÕ c¬ cÊu tæ chøc theo tuyÕn ngêi ta ®a ra c¬ cÊu tæ chøc theo chøc n¨ng. b. C¬ cÊu tæ chøc n¨ng: Mét trong nh÷ng h¹n chÕ cña c¬ cÊu tæ chøc theo tuyÕn lµ ®ßi hái ngêi qu¶n lý ph¶i cã tÇm hiÓu biÕt réng v× nÕu h¹n chÕ vÒ mét mÆt chuyªn m«n nµo ®ã, ngêi qu¶n lý cã thÓ cã nh÷ng chØ ®¹o sai. §Ó kh¾c phôc h¹n chÕ trªn, ngêi ta sö dông c¬ cÊu tæ chøc theo chøc n¨ng, chuyªn m«n ho¸ viÖc chØ ®¹o c«ng viÖc, ®îc giao cho nh÷ng ngêi ®· nghiªn cøu cÈn thËn tõng mÆt cña c«ng viÖc, vµ do ®ã mµ sÏ cho ®¹o ®óng ®¾n h¬n vµ cã khoa häc h¬n. M« h×nh c¬ cÊu tæ chøc theo chøc n¨ng c¬ b¶n nhÊt lµ m« h×nh tæ chøc trong mét trêng häc nhá 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 HiÖu trëng GV v¨n häc GV to¸n GV Lý H×nh 3a: C¬ cÊu tæHäc chøcsinh theo chøc n¨ng trong trêng häc Trong m« h×nh trªn, mçi häc sinh trùc thuéc 3 gi¸o viªn phô tr¸ch 3 m«n kh¸c nhau. Trong giê häc cña gi¸o viªn nµo th× häc sinh nhËn sù chØ dÉn vµ l·nh ®¹o trùc tiÕp tõ gi¸o viªn ®ã. Gi¶ sö gi¸o viªn m«n to¸n ®ång thêi lµ gi¸o viªn chñ nhiÖm th× ngoµi giê häc cña c¸c gi¸o viªn kh¸c, gi¸o viªn to¸n còng phô tr¸ch kiªm c«ng t¸c qu¶n lý häc sinh cña líp. M« h×nh c¬ cÊu tæ chøc theo chøc n¨ng ë c¸c doanh nghiÖp cã chi nh¸nh: Tæng gi¸m ®èc PTG§ Marketing PTG§ S¶n xuÊt PTG§ nh©n sù PTG§ Tµi chÝnh H×nh 3b: C¬ cÊu tæ chøc theo chøc n¨ng trong doanh nghiÖp Chi nh¸nh Theo m« h×nh trªn, gi¸m ®èc phô tr¸ch chung, c¸c phã gi¸m ®èc chuyªn m«n phô tr¸ch tõng vÊn ®Ò chuyªn m«n cô thÓ. Mçi chi nh¸nh cña c«ng ty chÞu sù qu¶n lý ®ång thêi cña c¶ 4 phã gi¸m ®èc chuyªn m«n. Sù kh¸c nhau gi÷a c¬ cÊu tæ chøc theo chøc n¨ng ë trªn so víi c¬ cÊu tæ chøc theo tuyÕn (h×nh 2d) ®îc thÓ hiÖn kh¸ râ. Trong h×nh 2d, tæng gi¸m ®èc vµ gi¸m ®èc c¸c chi nh¸nh ph¶i cã kiÕn thøc ®Çy ®ñ vÒ c¸c chuyªn m«n tõ marketing, nh©n sù, s¶n xuÊt ®Õn tµi chÝnh. Trong khi ®ã ë h×nh 3b, tõng chuyªn m«n cã c¸c phã tæng gi¸m ®èc phô tr¸ch, tæng gi¸m ®èc chØ cßn nh÷ng nhiÖm vô vÒ hµnh chÝnh vµ tæ chøc chung. C¸c mÆt m¹nh cña c¬ cÊu tæ chøc theo tuyÕn: 1. Ph¸t huy ®Çy ®ñ u thÕ nh©n lùc tµi nguyªn vµ u thÕ kü thuËt, hiÖu suÊt cao. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2. X©y dùng c¸c ngµnh chøc n¨ng, gi¶m nhÑ ¸p lùc ngêi qu¶n lý cao nhÊt, cã lîi cho viÖc tËp trung søc lùc gi¶i quyÕt vÊn ®Ò chiÕn lîc. Nh÷ng h¹n chÕ cña c¬ cÊu tæ chøc theo tuyÕn: 1. NhiÒu ®Çu cuèi l·nh ®¹o, cÊp díi kh«ng biÕt l¾ng nghe ai, khã lùa chän. 2. Kh«ng cã lîi cho viÖc ®µo t¹o qu¶n lý toµn diÖn. c. C¸c c¬ cÊu tæ chøc kÕt hîp (Ma trËn) Trong c¸c m« h×nh ®· nghiªn cøu ë trªn, ngo¹i trõ m« h×nh tæ chøc häc tËp, chóng ta cha xÐt kü mét sè vÊn ®Ò thùc tÕ mµ c¸c tæ chøc vÉn gÆp ph¶i: * Mçi tæ chøc ®Òu ho¹t ®éng trong mét m«i trêng lu«n biÕn ®æi, t¸c ®éng qua l¹i víi tæ chøc, trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp lµm thay ®æi sù vËn hµnh cña tæ chøc kh¸c víi dù tÝnh ban ®Çu cña ngêi thiÕt kÕ c¬ cÊu tæ chøc. Theo Gareth Morgan trong ch¬ng 3 cña cuèn s¸ch “C¸c c¸ch nh×n nhËn tæ chøc tõ nhiÒu gãc ®é” th× tæ chøc ®îc xem nh mét hÖ më, mét c¬ thÓ sèng. * Tæ chøc lµ tËp hîp cña hai hoÆc nhiÒu ngêi cïng ho¹t ®éng trong mét h×nh th¸i nhÊt ®Þnh ®Ó ®¹t ®ù¬c nh÷ng môc ®Ých chung. Mµ chóng ta ®Òu biÕt r»ng mäi ngêi sÏ lµm viÖc tèt h¬n khi mµ nhiÖm vô hä ®îc giao lµm hä phÊn chÊn vµ qu¸ tr×nh kÝch thÝch dùa trªn kh¶ n¨ng cña mäi ngêi thùc hiÖn c«ng ®ècnh©n cña hä. Mçi con ngêi lµ mét viÖc vµ ®îc ®·i ngé ®óng víi nhuGi¸m cÇu c¸ chØnh thÓ sinh häc vµ x· héi phøc t¹p, cã nh÷ng nhu cÇu vµ ®éng lùc kh¸c nhau. MÆt kh¸c, chóng ta cã thÓ thÊy râ rµng r»ng mçi m« h×nh tæ chøc ®¬n PG§ PG§ PG§ thuÇn ®· nªu trªnNh©n ®Òu cã nh÷ng nhîc ®iÓm do ®ã chØ cã ho¹t ®éng nh÷ng Tµi thÓ chÝnh S¶n xuÊt sù ®iÒu kiÖn m«i trêng t¬ng ®èi æn ®Þnh, Ýt biÕn ®éng. Xong, trªn thùc tÕ, m«i trêng quanh tæ chøc lu«n phøc t¹p. Do ®ã, ngêi qu¶n lý khi thiÕt kÕ c¬ cÊu tæ chøc kh¾c phôc b»ng c¸ch phèi hîp hai hoÆc nhiÒu tæ chøc d¬n gi¶n thµnh Trëng phßng mét m« h×nh tæ chøc ®îc gäi tæ chøc ma trËn. ®èclµ m« h×nh Kü shçn m¸yhîp thêngQu¶n kÕ ho¹ch H×nh 4: HÖ thèng tæ chøc hçn hîp (theo tuyÕn vµ chøc n¨ng) Nguån: P.M Kec-Gien-Xtep, Nh÷ng nguyªn lý cña c«ng t¸c tæ chøc, Nhµ xuÊt b¶n Lao ®éng, 1974, trang 48. §èc c«ng §èc c«ng C«ng nh©n C«ng nh©n QuyÒn h¹n trùc tuyÕn 9 QuyÒn h¹n chøc n¨ng C«ng nh©n C«ng nh©n Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 H×nh 5: S¬ ®å c¬ cÊu tæ chøc ma trËn Gi¸m ®èc T.phßng tµi chÝnh Qu¶n lý s¶n xuÊt T.phßng Kü thuËt Chñ nhiÖm dù ¸n 1 H×nh 6: D¹ng tæng qu¸t cña mét c¬ cÊu tæ chøc ma trËn Chñ nhiÖm ¸n 2ma trËn lµ sù kÕt hîp nhiÒu m« h×nh cho phÐp tæ chøclîi dông M«dùh×nh ®îc u thÕ cña c¸c m« h×nh tæ chøc chÝnh ®ång thêi gi¶m ®ù¬c ¶nh hëng cña c¸c nhîc ®iÓm cña nã. Mét sè u ®iÓm kh¸c cña c¬ cÊu tæ chøc hçn hîp (ma trËn) * Gióp xö lý c¸c t×nh huèng hÕt søc phøc t¹p * Cã t¸c dông tèt víi c¸c tæ chøc lín * Cho phÐp chuyªn m«n ho¸ mét sè c¬ cÊu tæ chøc Mét sè h¹n chÕ cña c¬ cÊu tæ chøc hçn hîp (ma trËn) * C¬ cÊu tæ chøc phøc t¹p * C¸c bé phËn, ph©n hÖ cã thÓ qu¸ nhá lµm t¨ng thªm nhîc ®iÓm cña c¬ cÊu tæ chøc chÝnh. §Ó h¹n chÕ nhîc ®iÓm cña m« h×nh ma trËn, viÖc kÕt hîp c¸c c¬ cÊu tæ chøc thuÇn tuý ph¶i ®óng ®¾n, phï hîp. Th«ng thêng th× lÊy mét m« h×nh lµ c¬ së sau ®ã ®a thªm c¸c c¬ cÊu tæ chøc kh¸c nÕu thÊy cÇn thiÕt. d. C¸c c¬ cÊu kh¸c * Tæ chøc häc tËp (learning organization) Tæ chøc häc tËp mang d¸ng dÊp m« h×nh tæ chøc ®îc Baden Powell thiÕt lËp cho phong trµo Híng ®¹o sinh tõ n¨m 1907, lµ m« h×nh tæ chøc dùa trªn sù tù ho¹t ®éng cña c¸c nhãm ®ång nhÊt (The patrol) liªn kÕt víi nhau thµnh hÖ thèng nhãm ®èng nhÊt (The patrol system) ho¹t ®éng v× môc tiªu ph¸t triÓn kü n¨ng sèng cho thanh thiÕu niªn9. Tæ chøc häc tËp còng ®îc ¸p dông thµnh c«ng cho doanh nghiÖp. §iÓn h×nh lµ tËp ®oµn thøc ¨n nhanh Taco Bell – thuéc tËp ®oµn quèc tÕ PepsiCo. Trong nöa ®Çu thËp niªn 90 cña thÕ kû 20, m« h×nh nµy ®· ®a Taco Bell trë 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 thµnh th¬ng hiÖu thøc ¨n nhanh ®øng thø 3 thÕ giíi (Website: www.tacobell.com). H×nh 7: M« h×nh tæ chøc häc tËp Tæ chøc häc tËp lµ h×nh mÉu tæ chøc ®iÓn h×nh nhÊt g¾n víi Èn dô tæ chøc lµ mét bé n·o. Trong ®ã th«ng tin th«ng suèt lµ ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt cho sù duy tr× tæ chøc nh t¸c gi¶ Gareth Morgan ®· kÕt luËn trong “C¸ch nh×n nhËn tæ chøc tõ nhiÒu gãc ®é”, ch¬ng 4: Híng tíi kh¶ n¨ng tù tæ chøc, trang 86. M« h×nh tæ chøc häc tËp lµm cho tæ chøc chøc nªn linh ho¹t h¬n víi biÕn ®éng cña m«i trêng, gi¶m thiÓuChÝnh chi phÝ qu¶n lý do c¾t gi¶m c¸c vÞ trÝ qu¶n lý Phñ trung gian. Xong còng kh«ng ph¶i lµ m« h×nh tèi u v× mét sè lý do sau: tríc hÕt ®Ó duy tr× th«ng tin h÷u Ých ®Õn tõng ®¬n vÞ nhãm c¬ b¶n lµ viÖc kh«ng dÔ thùc Bé hiÖn, ®Æc biÖtBélµ tæ chøc lín vµ tr¶i réng trªn nhiÒuBé khu vùc ®ÞaBé lý c¸ch xa nhau; mÆt kh¸c nhãm c¬ b¶n kh«ng cÇn ngêi qu¶n lý chØ khi néi dung c«ng viÖc ®¬n gi¶n ®Ó mçi thµnh viªn trong nhãm cã thÓ lµm tÊt c¶ c¸c c«ng viÖc cña nhãm, ®èi víi c¸c nhiÖm vô phøc t¹p cÇn chuyªn m«n ho¸ th× kh«ng thÓ x©y dùng c¸c nhãm c¬ b¶n nµy,UBND do ®ã TØnh tæ chøc häc tËp trë nªn phi thùc tÕ. * HÖ thèng tæ chøc l·nh ®¹o 2 chiÒu: (Nguån: P.M Kec-gien-txep, Nh÷ng nguyªn lý cña c«ng t¸c tæ chøc, Nhµ xuÊt Së b¶n lao ®éngSë– 1974, trang 57)_ cã ®iÒu chØnh tªn Së gäi hµnh chÝnh Së cho phï hîp víi thùc tÕ ViÖt Nam. H×nh 8: HÖ thèng tæ chøc l·nh ®¹o 2 chiÒu: UBND HuyÖn 12 Phßng Phßng Phßng Phßng Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 4. C¸c nh©n tè ¶nh hëng tíi c¬ cÊu tæ chøc C¸c ph©n hÖ cña tæ chøc xÐt theo Èn dô sinh häc – tæ chøc nh mét hÖ më – cã thÓ xem nh lµ c¬ së ®Ó xem xÐt c¸c yÕu tè ¶nh hëng c¬ cÊu tæ chøc. a. ChiÕn lîc B¶ng 2: Mèi quan hÖ gi÷a chiÕn lîc vµ c¬ cÊu tæ chøc ChiÕn lîc C¬ cÊu tæ chøc Kinh doanh ®¬n ngµnh nghÒ Chøc n¨ng §a d¹ng ho¹t ®éng däc theo d©y Chøc n¨ng víi c¸c trung t©m lîi Ých chuyÒn s¶n xuÊt – chi phÝ §a d¹ng ho¸ ngµnh nghÒ cã mèi §¬n vÞ quan hÖ chÆt chÏ §a d¹ng ho¸ ngµnh nghÒ cã mèi C¬ cÊu hçn hîp quan hÖ kh«ng chÆt chÏ §a d¹ng ho¸ c¸c ho¹t ®éng ®éclËp C«ng ty mÑ n¾m gi÷ cæ phÇn (Holding company) b. Quy m« tæ chøc vµ møc ®é phøc t¹p trong ho¹t ®éng cña tæ chøc. Tæ chøc cã quy m« lín, ho¹t ®éng phøc t¹p thêng cã møc ®é chuyªn m«n ho¸, h×nh thøc ho¸ cao h¬n, nhng l¹i Ýt tËp trung h¬n c¸c tæ chøc nhá, thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng kh«ng qu¸ phøc t¹p. c. C«ng nghÖ TÝnh chÊt vµ møc ®é phøc t¹p cña c«ng nghÖ mµ tæ chøc sö dông ¶nh hëng tíi c¬ cÊu tæ chøc. VÝ dô: Tæ chøc theo tuyÕn (m« h×nh tæ chøc m¸y mãc) 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 h×nh thµnh lµ do c¸c d©y chuyÒn s¶n xuÊt. Tæ chøc häc tËp mµ Taco Bell ¸p dông nh tr×nh bµy ë phÇn trªn sÏ kh«ng thÓ hiÖu qu¶ nÕu kh«ng cã hç trî cña c«ng nghÖ th«ng tin, do tæ chøc häc tËp ®ßi hái ph¶i cËp nhËt th«ng tin chÝnh x¸c vµ liªn tôc th× c¸c nhãm míi ra quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n. Còng cÇn chó ý lµ thêng th× c¬ cÊu tæ chøc thêng ®i sau c¸c nhu cÇu c«ng nghÖ, g©y sù chËm trÔ viÖc khai th¸c c«ng nghÖ míi. d. Th¸i ®é cña l·nh ®¹o cÊp cao vµ n¨ng lùc cña ®éi ngò nh©n lùc Th¸i ®é cña l·nh ®¹o cao cÊp, phong c¸ch vµ ph¬ng ph¸p l·nh ®¹o ®îc lùa chän sÏ chi phèi c¸ch x©y dùng tæ chøc - ®· ph©n tÝch trong phÇn t¸c ®éng cña c¬ cÊu tæ chøc ®Õn ph¬ng ph¸p l·nh ®¹o. Bªn c¹nh ®ã, n¨ng lùc cña ®éi ngò nh©n viªn còng t¸c ®éng ®Õn c¬ cÊu tæ chøc. Tr×nh ®é nh©n lùc cao th× cÇn trao quyÒn tù chñ nhiÒu h¬n, khuyÕn khÝch s¸ng t¹o vµ ngîc l¹i. e. M«i trêng M«i trêng æn ®Þnh hay m«i trêng nhiÒu biÕn ®éng, m«i trêng cã nguån lùc phong phó vµ m«i trêng khan hiÕm nguån nh©n lùc ph¶i cã c¬ cÊu tæ chøc kh¸c nhau ®Ó thÝch øng víi m«i trêng. 5. ThiÕt kÕ c¬ cÊu tæ chøc a. Nh÷ng yªu cÇu ®èi víi c¬ cÊu: * TÝnh thèng nhÊt trong môc tiªu *TÝnh tèi u nghÜa lµ c¬ cÊu tæ chøc cã ®Çy ®ñ c¸c ph©n hÖ, bé phËn vµ con ngêi (kh«ng thõa, kh«ng thiÕu) ®Ó thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng cÇn thiÕt. * TÝnh tin cËy: c¬ cÊu tæ chøc ®¶m b¶o tÝnh chÝnh x¸c, kÞp thêi, ®Çy ®ñ cho th«ng tin cña tæ chøc * TÝnh linh ho¹t: tæ chøc ph¶i cã kh¶ n¨ng thÝch øng víi m«i trêng vµ cã kh¶ n¨ng ph¶n øng tèt víi thay ®æi cña m«i trêng trong còng nh ngoµi tæ chøc. VÝ dô: mét sè l·nh ®¹o cña tæ chøc bÊt ngê bÞ lo¹i ra th× vÉn cã thÓ cã ngêi thay thÕ. * TÝnh hiÖu qu¶: c¬ cÊu tæ chøc ®¶m b¶o thùc hiÖn môc tiªu víi chi phÝ nhá nhÊt. * TÝnh ®ång d¹ng trong c¬ cÊu tæ chc12. Nh÷ng ngêi cã cïng mét c¬ng vÞ nh nhau cã tªn gäi gièng nhau b. Nh÷ng nguyªn t¾c tæ chøc * Nguyªn t¾c x¸c ®Þnh theo chøc n¨ng * Nguyªn t¾c giao quyÒn cho kÕt qu¶ mong muèn * Nguyªn t¾c bËc thang 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 * Nguyªn t¾c thèng nhÊt mÖnh lÖnh * Nguyªn t¾c quyÒn h¹n theo cÊp bËc * Nguyªn t¾c t¬ng xøng gi÷a quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm * Nguyªn t¾c vÒ tÝnh tuyÖt ®èi trong tr¸ch nhiÖm * Nguyªn t¾c qu¶n lý sù thay ®æi * Nguyªn t¾c c©n b»ng c. ThiÕt kª c¬ cÊu tæ chøc H×nh 9: Qu¸ tr×nh thiÕt kÐ c¬ cÊu tæ chøc Nghiªn cøu vµ dù b¸o c¸c yÕu tè ¶nh hëng lªn c¬ cÊu tæ chøc nh»m x¸c ®Þnh m« h×nh c¬ cÊu tæng qu¸t Chuyªn m«n ho¸ c«ng viÖc X©y dùng c¸c bé phËn vµ ph©n hÖ cña c¬ cÊu (1) Nghiªn cøu vµ dù b¸o c¸c yÕu tè ¶nh hëng lªn c¬ cÊu tæ chøc nh»m ThÓ chÕ ho¸ c¬ cÊu tæ chøc x¸c ®Þnh m« h×nh c¬ cÊu tæng qu¸t (2) Chuyªn m«n ho¸ c«ng viÖc (3) X©y dùng c¸c bé phËn vµ ph©n hÖ cña c¬ cÊu (4) ThÓ chÕ ho¸ c¬ cÊu tæ chøc 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 H×nh 10: Qu¸ tr×nh chuyªn m«n ho¸ c«ng viÖc Ph©n tÝch c¸c môc tiªu chiÕn lîc Ph©n tÝch c¸c chøc n¨ng ho¹t ®éng Ph©n tÝch c«ng viÖc H×nh 11: Qu¸ tr×nh x©y dùng c¸c bé phËn vµ ph©n hÖ c¬ cÊu Bé phËn ho¸ c¸c c«ng viÖc H×nh thµnh cÊp bËc qu¶n lý Giao quyÒn h¹n Phèi hîp ho¹t ®éng 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 H×nh 12: Qu¸ tr×n thÓ chÕ ho¸ c¬ cÊu tæ chøc S¬ ®å tæ chøc: DÔ hiÓu M« t¶ c¸c mèi quan hÖ chÝnh thøc M« t¶ vÞ trÝ c«ng viÖc: Giíi thiÖu vÞ trÝ NhiÖm vô, quyÒn h¹n, tr¸ch nhiÖm §ßi hái c«ng viÖc Tr×nh ®é cÇn thiÕt QuyÒn h¹n quyÕt ®Þnh: NhiÖm vô QuyÒn h¹n cña tõng vÞ trÝ øng víi nhiÖm vô. II. M« h×nh c¬ cÊu tæ chøc trong m«i trêng kinh tÕ x· héi hiÖn ®¹i 1. §Æc ®iÓm m«i trêng kinh tÕ x· héi hiÖn ®¹i - Sù bïng næ cña th«ng tin vµ kü thuËt th«ng tin, dÊu hiÖu b¾t ®Çu mét kû nguyªn míi – kû nguyªn kinh tÕ s¸ng t¹o - Sè h·ng c¹nh tranh ngµy cµng nhiÒu, cuéc c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t. - H×nh thµnh hÖ thèng gi¸ trÞ quan míi - Xu híng héi nhËp kinh tÕ, v¨n ho¸ 2. Mét sè nguyªn t¾c vµ yªu cÇu ®èi víi mét c¬ cÊu tæ chøc hiÖn ®¹i Mét sè nguyªn t¾c: - LÊy n¨ng lùc cèt lâi lµm trung t©m: Bé m¸y tæ chøc cÇn ph¶i cã n¨ng lùc cã lîi cho n¨ng lùc h¹t nh©n (lµ n¨ng lùc ®éc ®¸o trong mçi tæ chøc mµ kh«ng dÔ m« t¶ - sÏ ®îc ph©n tÝch trong c¸c vÝ dô m« h×nh c¬ cÊu tæ chøc mét sè tæ chøc kinh tÕ níc ngoµi phÇn díi) lµm u thÕ ph¸t huy trong c¹nh tranh. - TÝnh linh ho¹t cña tæ chøc: Khi m«i trêng cã nhiÒu sù thay ®æi, bÊt cø tæ chø nµo kh«ng kÞp ph¶n øng cã thÓ sÏ bÞ ®µo th¶i. V× thÕ, tæ chøc hiÖn ®¹i cÇn cã sù linh ho¹t ®èi víi sù thay ®æi cña m«i trêng. 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Tèi ®a ho¸ gi¸ trÞ kiÕn thøc: Trong tæ chøc hiÖn ®¹i, tri thøc lµ nguån tµi nguyªn quan träng nhÊt. Do ®ã, viÖc tèi ®a ho¸ gi¸ trÞ kiÕn thøc lµ mét nguyªn t¾c quan träng trong thiÕt kÕ tæ chøc. - Nguyªn t¾c Ýt tÇng thø nhÊt: TÇng thø cÊp bËc trong c¸c tæ chøc truyÒn thèng nhתu, viÖc phæ biÕn th«ng tin trong néi bé chËm, th«ng tin kh«ng ch©n thËt, ph¶n øng tríc sù thay ®æi cña m«i trêng chËm ch¹p dÉn ®Õn hiÖu qu¶ vËn hµnh thÊp. V× thÕ cÇn thiÕt kÕ tæ chøc theo nguyªn t¾c Ýt tÇng thø nhÊt. §iÓn h×nh nhÊt lµ c¬ cÊu tæ chøc kiÓu ma trËn. - TÝnh chÊt cã thÓ x©y dùng ®îc cña tæ chøc: lµ tÝnh linh ho¹t ®iÒu chØnh bé m¸y trong néi bé tæ chøc. Do ®ã, c¬ cÊu tæ chøc nªn thiÕt kÕ cã thÓ ®iÒu chØnh linh ho¹t phï hîp víi chiÕn lîc kh«ng ngõng thay ®æi. Mét sè yªu cÇu - Râ rµng: gäi lµ râ rµng kh«ng cã nghÜa lµ ®¬n gi¶n mµ cã nghÜa lµ mçi ngêi, mçi bé phËn trong tæ chøc ®iÒu hiÓu râ m×nh thuéc ®¬n vÞ nµo? c¸c mèi liªn hÖ cña m×nh trong tæ chøc ra sao? th«ng tin h÷u Ých ®îc nhËn vµ chuyÓn ®i tõ ®©u ®Õn ®©u? quyÒn h¹n, tr¸ch nhiÖm?... NÕu kh«ng râ rµng sÏ dÉn ®Õn m©u thuÉn néi bé. Tæ chøc nh vËy sÏ thµnh lùc c¶n. - HiÖu qu¶ tæ chøc ph¶i sö dông Ýt nh©n lùc nhÊt, víi nh©n lùc tèi thiÓu ph¶i ®¹t hiÖu qu¶ cao, Ýt tèn thêi gian vµ søc lùc nhÊt nh»m duy tr× cho doanh nghiÖp vËn hµnh. - §Þnh híng tÇm nh×n hµnh ®éng vµ tÇm nh×n tæ chøc: gióp cho mçi thµnh viªn hiÓu ®îc ý nghÜa cña lµm viÖc lµ ®Ó ®¹t ®îc thµnh qu¶ tèt trong t¬ng lai, kÝch ho¹t tÝnh chñ ®éng ®Þnh híng râ rµng môc ®Ých lµm viÖc chø kh«ng ph¶i lµm viÖc ®Ó lµm viÖc; bªn c¹nh ®ã còng ph¶i cho mçi thµnh viªn thÊy ®îc tÇm nh×n cña tæ chøc. - æn ®Þnh vµ thÝch øng: tæ chøc cÇn æn ®Þnh ë rmøc ®é t¬ng ®èi, nghÜa lµ khi t×nh h×nh bªn ngoµi hçn lo¹n, tæ chøc vÉn thi hµnh c«ng t¸c tèt. Võa ph¶i ®iÒu chØnh m×nh ®óng lóc ®Ó thÝch øng víi t×nh h×nh míi, yªu cÇu míi, ®iÒu kiÖn míi - ®ång thêi còng cÇn thÝch øng víi bé mÆt míi, thµnh viªn míi. - V÷ng ch¾c vµ tù ®æi míi: §Ó tån t¹i, tæ chøc ph¶i v÷ng ch¾c vµ cã thÓ tù ®æi míi. NghÜa lµ mçi thµnh viªn, ®Æc biÖt lµ c¸c cÊp qu¶n lý ph¶i liªn tôc ®îc häc tËp, tæ chøc ph¶i cã kh¶ n¨ng s¶n sinh ngêi qu¶n ý tõ trong néi bé. 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ch¬ng II: Thùc tr¹ng c¬ cÊu tæ chøc trong m«i trêng kinh tÕ x· héi hiÖn ®¹i t¹i ViÖt Nam I. M« h×nh c¬ cÊu tæ chøc c«ng ty S÷a ViÖt Nam Vinamilk 1. S¬ ®å tæ chøc Héi ®ång qu¶n trÞ 2. p. KH¸m ®a khoa p. nghiªn cøu ph¸t triÓn p.kÕ to¸n tµi chÝnh p.cung øng vËt t phßng dù ¸n phßng nh©n sù tæng gi¸m ®èc phßng marketing phßng kinh doanh Ban kiÓm so¸t Ph©n tÝch s¬ ®å tæ chøc C«ng ty S÷a ViÖt Nam thiÕt kÕ tæ chøc theo m« h×nh c¬ cÊu tæ chøc hçn hîp. §©y lµ mét c¬ cÊu tæ chøc c¬ b¶n gåm c¸c phßng chøc n¨ng vµ c¸c c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh kiÓu tham m ngµnh däc. Víi nh÷ng ®Æc ®iÓm sau: ¦u ®iÓm: 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Ngêi qu¶n lý ngµnh däc cã quyÒn lùc tËp trung, quyÒn h¹n râ rµng, cã lîi lcho quyÕt s¸ch nhanh chãng hiÖu suÊt cao. - L¾ng nghe ®Çy ®ñ ý kiÕn c¸c ngµnh chøc n¨ng. - Cã lîi cho viÖc ®µo t¹o c¸n bé qu¶n lý toµn diÖn Nhîc ®iÓm: - Ngµnh chøc n¨ng kh«ng cã chøc quyÒn, chØ ph¸t huy t¸c dông tham mu, tÝnh tÝch cùc kh«ng cao. - Sù khai th«ng gi÷a c¸c ngµnh kÐm, kh«ng cã lîi cho tinh thÇn c«ng t¸c ®ång ®éi. - QuyÒn lùc qu¸ tËp trung, quyÒn h¹n c¬ së Ýt, kÐm thÝch øng vµ ph¶n øng chËm víi thay ®æi cña m«i trêng. - ý kiÕn cña qu¶n lý ngµnh däc ®èi víi c¸c ngµnh chøc n¨ng tèn nhiÒu thêi gian ®iÒu hoµ vµ lùa chän. II. M« h×nh c¬ cÊu tæ chøc Tæng C«ng ty X¨ng dÇu ViÖt Nam 20
- Xem thêm -