Tài liệu Cơ sở lý luận về thanh toán không dùng tiền mặt

  • Số trang: 34 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 36 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 LuËn v¨n t«t nghiÖp NguyÔn Do·n T©n _ líp 501 ch-¬ng I C¬ së lý luËn vÒ thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt I. Sù cÇn thiÕt kh¸ch quan vµ vai trß cña thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt (TTKDTM). 1. Sù cÇn thiÕt kh¸ch quan cña TTKDTM. Thanh to¸n trong nÒn kinh tÕ diÔn ra d-íi hai h×nh thøc lµ thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt vµ thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt. NÒn kinh tÕ cµng ph¸t triÓn th× thanh to¸n vµ chu chuyÓn hµng ho¸ cµng ®-îc më réng tõ ®ã sÏ t¸c ®éng tÝch cùc trë l¹i ®èi víi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ l-u th«ng hµng ho¸. H¬n n÷a, nã cßn lµ kh©u ®Çu vµ còng lµ kh©u cuèi cña chu kú s¶n xuÊt kinh doanh. V× vËy, cã thÓ kh¼ng ®Þnh r»ng, thanh to¸n lµ ®iÒu kiÖn quan träng ®Ó ®¶m b¶o sù tuÇn hoµn b×nh th-êng cña qu¸ tr×nh chu chuyÓn vèn trong tõng doanh nghiÖp, tõng ®¬n vÞ kinh tÕ, tõng c¸ nh©n còng nh- nÒn kinh tÕ quèc d©n. Do ®ã, khi nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn cao h¬n th× h×nh thøc thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt ®· béc lé nh÷ng nh-îc ®iÓm cña nã. NÒn kinh tÕ ph¸t triÓn, l-u l-îng thanh to¸n sÏ t¨ng c¶ vÒ sè lÇn thanh to¸n vµ doanh sè mçi lÇn thanh to¸n. NÕu dïng tiÒn mÆt th× kh«ng ®¸p øng ®-îc nhu cÇu thanh to¸n ®ã, lµm cho qu¸ tr×nh lu©n chuyÓn vèn chËm. Víi sù gia t¨ng nµy, nÕu ta duy tr× h×nh thøc thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt sÏ lµm cho khèi l-îng tiÒn mÆt trong l-u th«ng t¨ng lªn, g©y søc Ðp ®èi víi nÒn kinh tÕ, cã t¸c ®éng xÊu ®Õn gi¸ c¶ hµng ho¸ vµ lµm cho l¹m ph¸t gia t¨ng, ®ång tiÒn mÊt gi¸, ®êi sèng nh©n d©n kh«ng æn ®Þnh. Thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt kh«ng nh÷ng lµm cho chi phÝ x· héi, chi phÝ l-u th«ng t¨ng lªn mµ cßn kh«ng ®¶m b¶o ®-îc sù an toµn, kh«ng ®¸p øng ®-îc linh ho¹t, kÞp thêi, ®Çy ®ñ mäi nhu cÇu trong qu¸ tr×nh thanh to¸n. H¬n n÷a, t×nh tr¹ng sö dông tiÒn mÆt mét c¸ch tuú tiÖn sÏ cã sù t¸c ®éng ng-îc l¹i qua tr×nh t¨ng tr-ëng kinh tÕ vµ sù lµnh m¹nh cña trËt tù x· héi. §©y lµ mét th¸ch thøc lín ®èi víi nÒn kinh tÕ ViÖt Nam nãi riªng vµ c¸c n-íc ph¸t triÓn nãi chung. V× thÕ, cÇn ph¶i cã h×nh thøc thanh to¸n míi kh¾c phôc ®-îc nh÷ng nh-îc ®iÓm cña h×nh thøc thanh to¸n cò, ®¸p øng theo kÞp ®-îc víi nhu cÇu ph²t triÓn cða nÒn kinh tÕ, ®è l¯ h×nh thøc “thanh to²n kh«ng dïng tiÒn mÆt”. Tr-êng §H QL-KD HN 1 Khoa Tµi ChÝnh – KÕ To¸n Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 LuËn v¨n t«t nghiÖp NguyÔn Do·n T©n _ líp 501 Sù ra ®êi cña thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt lµ mét b-íc tiÕn quan träng trong ho¹t ®éng cña Ng©n hµng vµ nÒn kinh tÕ lµm thay ®æi bé mÆt nÒn kinh tÕ, mang l¹i sù v¨n minh hiÖn ®¹i cho toµn x· héi. §©y lµ h×nh thøc thanh to¸n kh«ng cã sù xuÊt hiÖn cña tiÒn mÆt, ®-îc thùc hiÖn th«ng qua trung gian thanh to¸n lµ Ng©n hµng. Do vËy, nã kh«ng nh÷ng mang l¹i rÊt nhiÒu tiÖn Ých cho c¸c chñ thÓ tham gia mµ nã cßn tiÕt kiÖm ®-îc rÊt nhiÒu chi phÝ cho kh¸ch hµng, Ng©n hµng vµ x· héi. §· t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c Ng©n hµng më réng nguån vèn huy ®éng tõ ®ã cã c¬ héi t¨ng kh¶ n¨ng cho vay, gãp phÇn t¨ng lîi nhuËn cho Ng©n hµng. Nh- vËy, thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt vµ thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt lµ hai h×nh thøc thanh to¸n cã vÞ trÝ, vai trß riªng ®èi víi tõng thêi kú cña nÒn kinh tÕ. Tuy nhiªn thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt lµ c¸ch thøc thanh to¸n mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ lín nhÊt, phï hîp víi sù ph¸t triÓn cña l-u th«ng hµng ho¸ hiªn nay. ChÝnh v× thÕ mµ sù ra ®êi cña nã lµ mét tÊt yÕu kh¸ch quan cña qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ. 2. Kh¸i niÖm vµ vai trß cña thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng. 2.1 Kh¸i niÖm vÒ thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt. Thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt (thanh to¸n chuyÓn kho¶n) lµ ph-¬ng thøc chi tr¶ thùc hiÖn b»ng c¸ch trÝch mét sè tiÒn tõ tµi kho¶n ng-êi chi chuyÓn sang tµi kho¶n ng-êi ®-îc h-ëng. C¸c tµi kho¶n nµy ®Òu ®-îc më t¹i Ng©n hµng. Nh- vÆy thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt lµ nghiÖp vô trung gian cña Ng©n hµng, Ng©n hµng chØ thùc hiÖn hiÖn thanh to¸n khi cã lÖnh cña chñ tµi kho¶n. Chñ tµi kho¶n lµ c¸c tæ chøc kinh tÕ, c¸c c¸ nh©n më tµi kho¶n t¹i Ng©n hµng. Th«ng th-êng tham gia thanh to¸n gåm cã 4 bªn: - Bªn mua hµng (nhËn dÞch vô cung øng). - Ng©n hµng phôc vô bªn mua, tøc lµ Ng©n hµng n¬i ®¬n vÞ mua më tµi kho¶n giao dÞch. - Bªn b¸n tøc lµ bªn cung øng hµng ho¸ hay dÞch vô - Ng©n hµng phôc vô bªn b¸n tøc lµ Ng©n hµng n¬i ®¬n vÞ b¸n më tµi kho¨n. Trong quan hÖ thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt, Ng©n hµng ®ãng vai trß lµ tæ chøc trung gian cung cÊp dÞch vô tµi chÝnh cho c¶ bªn mua vµ bªn b¸n víi møc phÝ dÞch vô thÝch hîp. 2.2 Vai trß cña thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng. Tr-êng §H QL-KD HN 2 Khoa Tµi ChÝnh – KÕ To¸n Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 LuËn v¨n t«t nghiÖp NguyÔn Do·n T©n _ líp 501 Khi thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt ra ®êi ®· kh¾c phôc ®-îc nh÷ng nh-îc ®iÓm cña thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt vµ ph¸t huy ®-îc vai trß to lín ®èi v¬Ý s¶n xuÊt, l-u th«ng hµng ho¸; tiÕt kiÖm chi phÝ l-u th«ng; gãp phÇn t¨ng nguån vèn cho Ng©n hµng vµ t¨ng qu¶n lý vÜ m« ®èi víi ho¹t ®éng thanh to¸n trong nÒn kinh tÕ. Ngµy nay thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt lµ mét phÇn kh«ng thÓ t¸ch rêi c¸c doanh nghiÖp, c¸c c¸ nh©n vµ c¸c ®oµn thÓ. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng, thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt ®-îc thùc hiÖn tr«i ch¶y sÏ ®em l¹i hiÖu qu¶ thiÕt thùc cho c¸c ®èi t¸c tham gia. Vai trß cña thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt thÓ hiÖn: - T¨ng tû träng thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt trong l-u chuyÓn hµng ho¸ tiÒn tÖ gãp phÇn lµm gi¶m l-îng tiÒn mÆt tr«i næi trªn thÞ tr-êng, tiÕt kiÖm ®-îc chi phÝ x· héi g¾n liÒn víi viÖc in tiÒn, huû tiÒn, h- háng, b¶o qu¶n, kiÓm ®Õm… Khèi l-îng tiÒn cÇn thiÕt ®Ó thanh to¸n trong l-u th«ng cã mçi quan hÖ chÆt chÏ víi nhau. NÕu thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt t¨ng sÏ lµm gi¶m khèi l-îng tiÒn mÆt cÇn thiÕt. V× vËy khèi l-îng tiÒn mÆt trong l-u th«ng gi¶m xuèng, sÏ gi¶m ®-îc chi phÝ l-u th«ng, mµ chñ yÕu lµ chi phÝ ph¸t hµnh, b¶o qu¶n, kiÓm ®iÕm, cÊt gi÷,… Gi¶m ®-îc chi phÝ nµy sÏ t¹o ®Òu kiÖn tèt ®Ó ®iÒu hoµ l-u th«ng tiÒn tÖ v× qu¸ tr×nh thanh to¸n nµy chÞu gi¸m s¸t trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp cña Ng©n hµng Nhµ n-íc. V× vËy mµ chóng ta kÕ ho¹ch vµ ®iÒu hoµ l-u th«ng tiÒn tÖ. - Thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt phôc vô s¶n xuÊt vµ l-u th«ng hµng ho¸. BÊt kú mét chu kú s¶n xuÊt vµ l-u th«ng hµng ho¸ nµo ®Òu b¾t ®Çu b»ng kh©u thanh to¸n. Do vËy, ph¶i tæ chøc thanh to¸n nhanh gän, chÝnh x¸c võa ®¶m b¶o an toµn vÒ vèn. §øng ë tÇm vÜ m«, kh©u thanh to¸n ¶nh h-ëng trùc tiÕp ®Õn hiÖu qu¶ sö dông vèn, ®Õn kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña tõng doanh nghiÖp. NÕu nh- thanh to¸n ®-îc tiÕn hµnh tr«i ch¶y sÏ gióp cho l-u th«ng hµng ho¸ th«ng suèt, c¸c ho¹t ®éng cña nÒn kinh tÕ sÏ tiÕn hµnh thuËn lîi. - Thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt gióp Ng©n hµng vµ c¸c tæ chøc tÝn dông tËp trung ®-îc nguån vèn nhµn rçi trong d©n c- vµo nÒn kinh tÕ ®Ó më réng viÖc cÊp tÝn dông cho Ng©n hµng. §Ó tiÕn hµnh thanh to¸n qua Ng©n hµng, c¸c tæ chøc, c¸ nh©n ph¶i më tµi kho¶n tiÒn göi thanh to¸n th«ng qua viÖc göi mét kho¶n tiÒn nhÊt ®Þnh vµo Ng©n hµng. TÝnh chÊt cña tµi kho¶n nµy lµ lu«n d- cã, ®ã lµ nguån vèn huy ®éng t¹m thêi tån ®äng trªn c¸c tµi kho¶n tiÒn göi thanh to¸n nh-ng ch-a sö dông ®Õn. H¬n n÷a, xuÊt ph¸t tõ kh¸ch kh«ng liªn tôc cña viÖc nép tiÒn b¸n hµng ho¸, dÞch vô vµo tµi Tr-êng §H QL-KD HN 3 Khoa Tµi ChÝnh – KÕ To¸n Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 LuËn v¨n t«t nghiÖp NguyÔn Do·n T©n _ líp 501 kho¶n vµ viÖc chi tr¶ tõ tµi kho¶n, do kh«ng ph¶i lóc nµo c¸c lÖnh chi tr¶ cïng mét lóc víi gi¸ trÞ nh- nhau. Nªn trªn tµi kho¶n lu«n l-u ký mét sè chñ nhÊt ®Þnh. §©y lµ nguån vèn tÝn dông kh¸ lín vµ cã chi phÝ thÊp (v× tr¶ l·i thÊp), mµ Ng©n hµng ®-îc phÐp sö dông ®Ó më réng ®Çu t- vµ tÝn dông cho nÒn kinh tÕ. (sau khi duy tr× mét tû lÖ nhÊt ®Þnh ®Ó ®¶m b¶o chi tr¶ cho chñ tµi kho¶n trong mäi tr-êng hîp). - Thanh to¸n qua Ng©n hµng ®· vµ ®ang trë thµnh c«ng cô c¹nh tranh cã hiÖu qu¶ cña c¸c Ng©n hµng nh»m thu hót kh¸ch hµng. Môc ®Ých cña kh¸ch hµng göi tiÒn vµo Ng©n hµng kh«ng chØ ®Ó h-ëng l·i mµ cßn ®Ó mua c¸c dÞch vô Ng©n hµng vµ dÞch vô dÇn sÏ trë thµnh môc ®Ých chÝnh cña kh¸ch hµng. V× vËy søc m¹nh vµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c¸c Ng©n hµng ®-îc ®o b»ng sè l-îng vµ chÊt l-îng c¸c dÞch vô Ng©n hµng trong ®ã cã dÞch vô thanh to¸n. - Vai trß ®èi víi qu¶n lý vÜ m« cña Nhµ n-íc, Ng©n hµng lµ tæ chøc kinh tÕ th«ng qua c¸c chÝnh s¸ch cña Nhµ n-íc vÒ tiÒn tÖ, tÝn dông vµ thanh to¸n ®-îc thùc hiÖn. Vai trß qu¶n lý vÜ m« cña Nhµ n-íc qua c¸c Ng©n hµng chØ thùc sù ph¸t huy ®Çy ®ñ t¸c dông khi phÇn lín khèi l-îng thanh to¸n tËp trung qua c¸c Ng©n hµng. Më réng thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt t¹o ®iÒu kiÖn cho Ng©n hµng Nhµ n-íc qu¶n lý mét c¸ch tæng thÓ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ l-u th«ng hµng ho¸. II. C¸c h×nh thøc thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt ®-îc ¸p dông ë n-íc ta hiÖn nay. Thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt lµ ph-¬ng thøc thanh to¸n cã nhiÒu -u ®iÓm. Nã ®-îc ¸p dông réng r·i trªn kh¾p thÕ giíi. ë ViÖt Nam thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt ®-îc ¸p dông c¸c thÓ thøc sau: - Thanh to¸n b»ng sÐc. - Thanh to¸n b»ng uû nhiÖm chi - chuyÓn tiÒn. - Thanh to¸n b»ng uû nhiÖm thu. - Thanh to¸n b»ng th- tÝn dông. - Thanh to¸n b»ng thÎ thanh to¸n. 1. Thanh to¸n b»ng sÐc. SÐc lµ lÖnh tr¶ tiÒn cña chñ tµi kho¶n ®-îc lËp trªn mÉu do Ng©n hµng Nhµ n-íc qui ®Þnh, yªu cÇu ®¬n vÞ thanh to¸n trÝch mét sè tiÒn tõ tµi kho¶n tiÒn göi thanh to¸n cña m×nh ®Ó tr¶ cho ng-êi thô h-ëng cã tªn ghi trªn sÐc hoÆc ng-êi cÇm sÐc. Tr-êng §H QL-KD HN 4 Khoa Tµi ChÝnh – KÕ To¸n Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 LuËn v¨n t«t nghiÖp NguyÔn Do·n T©n _ líp 501 SÐc ®-îc chia ra sÐc ký danh vµ sÐc v« danh. SÐc ký danh lµ sÐc cã ghi hä tªn, ®Þa chØ ng-êi thô h-ëng trªn tê sÐc. SÐc v« danh lµ sÐc kh«ng ghi hä tªn, ng-êi thô h-ëng trªn tê sÐc. SÐc cã thÓ ®-îc chuyÓn nh-îng, tøc lµ ng-êi thô h-ëng ghi trªn sÐc cã thÓ chuyÓn nh-îng cho ng-êi kh¸c ®-îc thô h-ëng sè tiÒn ghi trªn sÐc vµ trong ph¹m vi thêi h³n hiÖu lùc cða tê sÐc. NÕu trªn sÐc cã côm tõ “kh«ng ®­îc phÐp chuyÓn nh­îng” hay côm tõ “kh«ng tiÕp tôc chuyÓn nh­îng” th× sÐc kh«ng ®­îc chuyÓn nh-îng cho ng-êi thô h-ëng kh¸c. Theo nghÞ ®Þnh 159/2003/N§ - CP cña chÝnh phñ ban hµnh ngµy 10/12/2003 th× thêi h¹n hiÖu lùc cña SÐc lµ 30 ngµy theo lÞch kÓ tõ ngµy ký ph¸t hµnh sÐc ®Õn ngµy ng-êi thô h-ëng sÐc vµo ®¬n vÞ thanh to¸n sÐc (tæ chøc tÝn dông, Kho b¹c Nhµ n-íc). NÕu ngµy nép trïng vµo ngµy chñ nhËt hay ngµy nghØ lÔ, tÕt th× ngµy nép ®-îc chuyÓn vµo ngµy tiÕp theo sau ngµy nghØ. NghÞ ®Þnh nµy cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy 01/04/2004. SÐc do tõng hÖ thèng tæ chøc tÝn dông vµ Kho b¹c Nhµ n-íc tù in tªn c¬ së mÉu sÐc ®· ®-îc Ng©n hµng nhµ n-íc duyÖt ®Ó ®¶m b¶o tÝnh thèng nhÊt vµ an toµn tµi s¶n. Tham gia vµo qu¸ tr×nh ph¸t hµnh vµ sö dông sÐc gåm cã: - Ng-êi ph¸t hµnh sÐc: Lµ chñ tµi kho¶n tiÒn göi thanh to¸n hoÆc ng-êi ®-îc uû quyÒn ký tªn ®Ó ph¸t hµnh sÐc theo ®óng qui ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ uû quyÒn. - Ng-êi thô h-ëng sÐc: Lµ ng-êi cã quyÒn së h÷u ghi trªn tê sÐc. - Ng-êi chuyÓn nh-îng sÐc: Lµ ng-êi chuyÓn quyÒn së h÷u sè tiÒn ghi trªn sÐc cña m×nh cho ng-êi kh¸c. - §¬n vÞ thanh to¸n: Lµ ®¬n vÞ gi÷ tµi kho¶n tiÒn göi thanh to¸n cña chñ tµi kho¶n, ®-îc c¬ quan cã thÈm quyÒn cÊp giÊy phÐp ho¹t ®éng dÞch vô thanh to¸n (nhc¸c Ng©n hµng th-¬ng m¹i, Kho b¹c nhµ n-íc). - §¬n vÞ thu hé: Lµ ®¬n vÞ ®-îc phÐp nhËn sÐc víi t- c¸ch lµm ®¹i lý cho ng-êi thô h-ëng sÐc ®Ó thu hé tiÒn. Ng-êi ph¸t hµnh sÐc kh«ng ®-îc ký khèng chØ trªn c¸c tê sÐc (chñ tµi kho¶n ký sÐc tr-íc, néi dung cña tê sÐc ghi sau) vµ chØ ph¸t hµnh sÐc trong ph¹m vi sè d- tµi kho¶n tiÒn göi thanh to¸n më t¹i ®¬n vÞ thanh to¸n sÐc. Tr-êng hîp ph¸t hµnh qu¸ sè d- th×: Tr-êng §H QL-KD HN 5 Khoa Tµi ChÝnh – KÕ To¸n Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 LuËn v¨n t«t nghiÖp NguyÔn Do·n T©n _ líp 501 - Vi ph¹m lÇn ®Çu, ph¹t tiÒn theo qui ®Þnh xö ph¹t vi ph¹m hîp ®ång vµ cã c«ng v¨n nh¾c nhë ®Ó tr¸nh t¸i ph¹m. - Vi ph¹m lÇn thø hai, ngoµi viÖc ph¹t tiÒn vi ph¹m lÇn ®Çu cßn bÞ ®×nh chØ quyÒn ph¸t hµnh sÐc trong 6 th¸ng vµ thu håi toµn bé sè sÐc ch-a sö dông. Sau ®ã ph¶i cã cam kÕt kh«ng t¸i ph¹m cña chñ tµi kho¶n th× míi ®-îc kh«i phôc quyÒn ph¸t hµnh sÐc. NÕu vÉn t¸i ph¹m th× bÞ cÊm ph¸t hµnh sÐc vÜnh viÔn. ë n-íc ta hiÖn nay cã c¸c lo¹i sÐc sau ®©y ®-îc sö dông réng r·i: SÐc chuyÓn kho¶n vµ sÐc b¶o chi. 1.1. SÐc chuyÓn kho¶n. SÐc chuyÓn kho¶n lµ tê sÐc do chñ tµi kho¶n ph¸t hµnh ®Ó trùc tiÕp giao cho ng-êi thô h-ëng, h×nh thøc nµy ¸p dông khi bªn mua vµ bªn b¸n rÊt tÝn nhiÖm nhau. SÐc chuyÓn kho¶n kh«ng ®-îc phÐp lÜnh tiÒn mÆt. Ph¹m vi thanh to¸n: Dïng ®Ó thanh to¸n gi÷a hai kh¸ch hµng cã tµi kho¶n trong cïng mét Ng©n hµng hoÆc kh¸c hÖ thèng nh-ng cã tham gia thanh to¸n bï trõ trùc tiÕp trªn ®Þa bµn ®Þa ph-¬ng tØnh, thµnh phè. Nguyªn t¾c h³ch to²n: Ghi “nî” t¯i kho°n bªn tr° tiÒn tr­íc, ghi “cã” t¯i kho°n ng-êi thô h-ëng sau. Quy tr×nh thanh to¸n b»ng sÐc chuyÓn kho¶n: (S¬ ®å phÇn phô luc 1) 1.2. SÐc b¶o chi. SÐc b¶o chi kh¸c víi sÐc chuyÓn kho¶n lµ tr-íc khi ng-êi mua giao sÐc cho ng-êi b¸n th× ng-êi mua ph¶i ®Õn Ng©n hµng phôc vô m×nh lµm thñ tôc b¶o chi sÐc b»ng c¸ch, yªu cÇu Ng©n hµng trÝch tµi kho¶n tiÒn göi cña rµnh hoÆc lµ nép vµo Ng©n hµng mét sè tiÒn ®Ó lµm thñ tôc b¶o chi sÐc. Sau ®ã Ng©n hµng míi giao sÐc cho ng-êi mua ®Ó ®i mua hµng. Ph¹m vi thanh to¸n sÐc b¶o chi: SÐc b¶o chi ®-îc thanh to¸n trong ph¹m vi gi÷a hai ®¬n vÞ mua vµ b¸n më tµi kho¶n cïng mét Ng©n hµng, gi÷a hai ®¬n vÞ mua vµ b¸n më tµi kho¶n ë hai Ng©n hµng kh¸c hÖ thèng nh-ng cã tham gia thanh to¸n bï trõ vµ giao nhËn chøng tõ trùc tiÕp vµ ®-îc ¸p dông gi÷a hai ®¬n vÞ mua vµ b¸n ë kh¸c Ng©n hµng nh-ng cïng hÖ thèng. Thêi h¹n hiÖu lùc cña sÐc b¶o chi lµ 30 ngµy kÓ tõ ngµy b¶o chi sÐc. Thñ tôc b¶o chi sÐc: khi kh¸ch hµng cã nhu cÇu b¶o chi sÐc, sÏ lËp giÊy yªu cÇu b¶o cho sÐc ®Ó göi tíi Ng©n hµng kÌm theo tê sÐc. Ng©n hµng sÏ tiÕn hµnh kiÓm tra c¸c n«i dung trªn giÊy yªu cÇu b¶o chi còng nh- tê sÐc, kiÓm tra sè d- tµi kho¶n cña Tr-êng §H QL-KD HN 6 Khoa Tµi ChÝnh – KÕ To¸n Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 LuËn v¨n t«t nghiÖp NguyÔn Do·n T©n _ líp 501 kh¸ch hµng xin b¶o chi sÐc, nÕu ®ñ ®iÒu kiÖn th× lµm thñ tôc b¶o chi sÐc vµ ®ãng dÊu b¶o chi lªn tê sÐc. Quy tr×nh thanh to¸n: thñ tôc thanh to¸n sÐc b¶o chi ®-îc tiÕn hµnh nh- ®èi víi thanh to¸n sÐc chuyÓn kho¶n. Tr-êng §H QL-KD HN 7 Khoa Tµi ChÝnh – KÕ To¸n Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 LuËn v¨n t«t nghiÖp NguyÔn Do·n T©n _ líp 501 2. Thanh to¸n b»ng uû nhiÖm chi - chuyÓn tiÒn. 2.1. Uû nhiÒm chi. Uû nhiÖm chi lµ lÖnh chi tiÒn cña chñ tµi kho¶n ®-îc lËp theo mÉu in s½n cña Ng©n hµng, yªu cÇu Ng©n hµng phôc vô m×nh (n¬i më tµi kho¶n tiÒn göi) trÝch mét sè tiÒn nhÊt ®Þnh tõ tµi kho¶n cña m×nh chuyÓn vµo tµi kho¶n ng-êi thô h-ëng ®Ó thanh to¸n tiÒn mua b¸n, cung øng dÞch vô, hµng ho¸ hoÆc nép thuÕ, thanh to¸n nî,... Uû nhiÖm chi ®-îc ¸p dông ®Ó thanh to¸n cho ng-êi ®-îc h-ëng cã tµi kho¶n ë cïng ng©n hµng, kh¸c hÖ thèng ng©n hµng, kh¸c tØnh. S¬ ®å quy tr×nh thanh to¸n: (Phô lôc 2). 2.2. SÐc chuyÓn tiÒn. SÐc chuyÓn tiÒn lµ mét h×nh thøc chuyÓn tiÒn theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng xin trÝch tµi kho¶n cña m×nh hoÆc nép tiÒn mÆt ®Ó chuyÓn tiÒn ®Õn ng©n hµng kh¸c. SÐc chuyÓn tiÒn ®-îc thanh to¸n gi÷a c¸c ng©n hµng kh¸c ®Þa ph-¬ng nh-ng cïng hÖ thèng ng©n hµng th-¬ng m¹i. Kh¸ch hµng cã nhu cÇu xin cÊp sÐc chuyÓn tiÒn ph¶i lËp 3 liªn uû nhiÖm chi kÌm theo chøng minh th- cña ng-êi cÇm sÐc mang ®Õn Ng©n hµng thanh to¸n xin ký göi kho¶n tiÒn trªn tê sÐc vµo tµi kho¶n cña Ng©n hµng ®¶m b¶o cho thanh to¸n sÐc, sau khi kiÓm so¸t ®Çy ®ñ c¸c yÕu tè, Ng©n hµng sÏ cÊp uû nhiÖm chi (chØ ®-îc ¸p dông trong cïng hÖ thèng Ng©n hµng). Thêi h¹n hiÖu lùc tê sÐc chuyÓn tiÒn lµ 30 ngµy kÓ tõ ngµy ph¸t hµnh ghi trªn tê sÐc. S¬ ®å quy tr×nh thanh to¸n: (Phô lôc 3). 3. Thanh to¸n b»ng uû nhiÖm thu. Uû nhiÖm thu do ng-êi thô h-ëng lËp theo mÉu in s½n cña Ng©n hµng vµ göi vµo Ng©n hµng phôc vô m×nh ®Ó thu tiÒn hµng ®· giao, hoÆc dÞch vô ®· cung øng. Uû nhiÖm thu ®-îc ¸p dông thanh to¸n gi÷a c¸c kh¸ch hµng më tµi kho¶n cïng mét chi nh¸nh Ng©n hµng hoÆc c¸c chi nh¸nh Ng©n hµng kh¸c cïng hÖ thèng hoÆc kh¸c hÖ thèng cã tham gia thanh to¸n bï trõ. Muèn thanh to¸n b»ng uû nhiÖm thu, bªn mua vµ bªn b¸n ph¶i thèng nhÊt ký hîp ®ång th¶o thuËn dïng h×nh thøc thanh to¸n uû nhiÖm thu víi ®iÒu kiÖn thanh to¸n ghi râ trong hîp ®ång kinh tÕ vµ ph¶i th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n cho Ng©n hµng phôc vô ng-êi mua biÕt ®Ó lµm c¨n cø thanh to¸n c¸c uû nhiÖm thu. Sau khi ®· hoµn tÊt dÞch vô cung øng, bªn thô h-ëng lËp uû nhiÖm thu kÌm theo ho¸ ®¬n, vËn ®¬n göi ®Õn Ng©n hµng phôc vô m×nh hoÆc göi trùc tiÕp tíi Ng©n Tr-êng §H QL-KD HN 8 Khoa Tµi ChÝnh – KÕ To¸n Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 LuËn v¨n t«t nghiÖp NguyÔn Do·n T©n _ líp 501 hµng phôc vô bªn tr¶ tiÒn ®Ó yªu cÇu thu hé. Khi nhËn ®-îc giÊy uû nhiÖm thu trong vßng mét ngµy lµm viÖc, Ng©n hµng bªn tr¶ tiÒn trÝch tµi kho¶n cña bªn tr¶ tiÒn ngay cho bªn thu h-ëng ®Ó hoµn tÊt viÖc thanh to¸n. NÕu tµi kho¶n bªn tr¶ tiÒn kh«ng ®ñ tiÒn th× bªn tr¶ ph¶i bÞ ph¹t tr¶ chËm cho bªn thô h-ëng. Thêi gian ph¹t tÝnh tõ ngµy nhËn uû nhiÖm thu mµ tµi kho¶n tiÒn göi kh«ng ®ñ tiÒn thanh to¸n ®Õn ngµy cã ®ñ tiÒn. H×nh thøc ph¹t ®-îc tÝnh nh- sau: Sè tiÒn x sè ngµy chËm tr¶ x 150% møc l·i suÊt vay hiÖn hµnh. Uû nhiÖm thu ®-îc ¸p dông cho hai bªn thanh to¸n mua vµ b¸n cã sù tÝn nhiÖm víi nhau, h×nh thøc thanh to¸n thÝch hîp ®èi víi c¸c dÞch vô cung øng, víi khèi l-îng ®Þnh kú nh- ®iÖn, n-íc, ®iÖn tho¹i.v.v. S¬ ®å quy tr×nh thanh to¸n: (Phô lôc 4). 4. Thanh to¸n b»ng th- tÝn dông. Th- tÝn dông (TTD) lµ lÖnh cña Ng©n hµng bªn mua ®èi víi Ng©n hµng bªn b¸n kh¸c ®Þa ph-¬ng yªu cÇu tr¶ tiÒn theo c¸c chøng tõ cña ng-êi b¸n ®· giao hµng ho¸, cung øng dÞch vô theo ®óng ®iÒu kiÖn cña ng-êi mua. Bªn mua ph¶i lËp giÊy më TTD yªu cÇu Ng©n hµng phôc vô m×nh trÝch tµi kho¶n tiÒn göi (hoÆc tiÒn vay Ng©n hµng) mét sè tiÒn b»ng tæng gi¸ trÞ hµng ®Æt mua ®Ó l-u ký vµo mét tµi kho¶n riªng. Ng©n hµng bªn tr¶ tiÒn ph¶i göi ngay TTD cho Ng©n hµng phôc vô bªn thô h-ëng ®Ó b¸o c¸o cho kh¸ch hµng biÕt. Møc tèi thiÓu cña mét TTD lµ 10 triÖu ®ång, thêi h¹n hiÖu lùc thanh to¸n cña mçi TTD lµ 3 th¸ng kÓ tõ ngµy Ng©n hµng bªn mua nhËn më th- tÝn dông. TiÒn göi th- tÝn dông kh«ng ®-îc h-ëng l·i, mçi th- tÝn dông chØ ®-îc thanh to¸n mét lÇn cho mét ng-êi h-ëng thô. Bªn b¸n cã tr¸ch nhiÖm giao hµng cho bªn mua sau khi nhËn ®-îc giÊy b¸o th- tÝn dông ®· më. Th- tÝn dông ®-îc ¸p dông thanh to¸n gi÷a hai ®¬n vÞ më vµ sö dông tµi kho¶n ë hai Ng©n hµng kh¸c nhau trong tõng hÖ thèng. Ng©n hµng phôc vô ng-êi thô h-ëng tr¶ tiÒn cho bªn thô h-ëng c¨n cø vµo ho¸ ®¬n, vËn ®¬n, c¸c chøng tõ giao nhËn hµng cã ch÷ ký cña ng-êi ®¹i diÖn tr¶ tiÒn, kÌm theo giÊy uû nhiÖm cña ng-êi ®· tr¶ tiÒn do ng-êi thô h-ëng xuÊt tr×nh, phï hîp víi c¸c ®iÒu kho¶n qui ®Þnh thèng nhÊt gi÷a hai bªn mua, b¸n ®-îc ghi trªn th- tÝn dông. Sau khi tr¶ tiÒn Ng©n hµng phôc vô ng-êi thô h-ëng ph¶i b¸o nî ngay cho Ng©n hµng phôc vô ng-êi tr¶ tiÒn ®Ó tÊt to¸n th- tÝn dông. Tr-êng §H QL-KD HN 9 Khoa Tµi ChÝnh – KÕ To¸n Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 LuËn v¨n t«t nghiÖp NguyÔn Do·n T©n _ líp 501 Mäi tr-êng hîp tranh chÊp vÒ hµng ho¸ ®· giao vµ tiÒn hµng ®· tr¶ do hai bªn mua b¸n gi¶i quyÕt.0 S¬ ®å quy tr×nh thanh to¸n: (Phô lôc 5). 5. Thanh to¸n b»ng thÎ thanh to¸n. ThÎ thanh to¸n lµ mét ph-¬ng tiÖn thanh to¸n g¾n víi kü thuËt tin häc ®-îc øng dông trong Ng©n hµng. ThÎ thanh to¸n do Ng©n hµng ph¸t hµnh vµ b¸n cho kh¸ch hµng sö dông ®Ó tr¶ tiÒn hµng ho¸ dÞch vô, c¸c kho¶n thanh to¸n kh¸c vµ rót tiÒn mÆt t¹i Ng©n hµng ®¹i lý thanh to¸n hay c¸c quÇy tr¶ tiÒn mÆt tù ®éng. T¹i ViÖt Nam thÎ ph¸t hµnh dïng trong n-íc cã 3 lo¹i. - ThÎ lo¹i A (ThÎ ghi Nî): ThÎ thanh to¸n cho nh÷ng ng-êi cã uy tÝn víi Ng©n hµng nhÊt lµ vÒ tµi chÝnh. Ng-êi sö dông thÎ kh«ng ph¶i l-u ký tiÒn vµo tµi kho¶n tiÒn göi ®¶m b¶o thanh to¸n thÎ, c¨n cø ®Ó thanh to¸n lµ sè d- tµi kho¶n tiÒn göi cña chñ thÎ t¹i Ng©n hµng vµ h¹n møc tèi ®a cña thÎ do Ng©n hµng tiÒn quy ®Þnh. - ThÎ lo¹i B: ®Ó sö dông thÎ kh¸ch hµng ph¶i l-u ký mét sè tiÒn nhÊt ®Þnh vµo tµi kho¶n tiÒn göi ®¶m b¶o thanh to¸n th«ng qua viÖc trÝch tµi kho¶n tiÒn göi hoÆc nép tiÒn mÆt hoÆc vay Ng©n hµng, sè tiÒn ký quý chÝnh lµ h¹n møc cña thÎ. - ThÎ lo¹i C (ThÎ tÝn dông): ¸p dông cho nh÷ng kh¸ch hµng ®-îc vay vèn cña Ng©n hµng, kh¸ch hµng chØ ®-îc thanh to¸n hoÆc rót tiÒn trong ph¹m vÞ h¹n møc tÝn dông ®· ®-îc Ng©n hµng chÊp nhËn. HiÖn nay do tr×nh ®é Khoa häc kü thuËt vµ vèn ®Çu t- cña n-íc ta cßn h¹n chÕ nªn ch-a trang bÞ ®-îc m¸y ®äc thÎ ë nhiÒu n¬i, v× vËy thÎ thanh to¸n ch-a ®-îc sö dông réng r·i, chñ yÕu lµ mét sè ®Þa ph-¬ng ph¸t triÓn. Trong t-¬ng lai th× thÎ thanh to¸n sÏ lµ ph-¬ng tiÖn thanh to¸n ®-îc dïng nhiÒu nhÊt vµ tiÖn lîi nhÊt. Tr-êng §H QL-KD HN 10 Khoa Tµi ChÝnh – KÕ To¸n Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 LuËn v¨n t«t nghiÖp NguyÔn Do·n T©n _ líp 501 Ch-¬ng II Thùc tr¹ng thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt vµ ho¹t ®éng thanh to¸n bï trõ t¹i chi nh¸nh ng©n hµng c«ng th-¬ng hai bµ tr-ng I. kH¸i qu¸t vÒ ho¹t ®éng kinh doanh cña Chi nh¸nh Ng©n hµng C«ng th-¬ng Hai Bµ Tr-ng. 1- S¬ l-îc vÒ qu¸ tr×nh ra ®êi vµ ph¸t triÓn Chi nh¸nh Ng©n hµng C«ng th-¬ng Hai Bµ Tr-ng lµ ®¬n vÞ thµnh viªn trùc thuéc Ng©n hµng C«ng th-¬ng ViÖt Nam, trô së ®ãng t¹i 285 TrÇn Kh¸t Ch©n - QuËn Hai Bµ Tr-ng - TP.Hµ Néi. Ng©n hµng C«ng th-¬ng Hai Bµ Tr-ng ®-îc thµnh lËp trªn c¬ së chi nh¸nh Ng©n hµng Nhµ n-íc quËn Hai Bµ Tr-ng cïng víi sù ra ®êi cña Ng©n hµng th-¬ng m¹i trong ®ã cã Ng©n hµng C«ng th-¬ng ViÖt Nam. Tr-íc ®ã hÖ thèng Ng©n hµng ViÖt Nam ®-îc tæ chøc theo m« h×nh mét cÊp, ho¹t ®éng víi hai chøc n¨ng chÝnh lµ qu¶n lý nhµ n-íc vÒ tiÒn tÖ vµ kinh doanh tiÒn tÖ. Ng©n hµng C«ng th-¬ng ViÖt Nam ®-îc thµnh lËp theo NghÞ ®Þnh sè 53/H§BT ban hµnh ngµy 26/03/1988 vµ NghÞ ®inh sè 402/CT-H§BT ngµy 14/11/1990 cña chñ tÞch héi ®ång Bé tr-ëng, nay lµ Thñ t-íng ChÝnh Phñ vµ NHCT Hai Bµ Tr-ng lµ mét chi nh¸nh lµ mét chi nh¸nh cña NHCT ViÖt Nam. Sau nh÷ng n¨m thµnh lËp cho ®Õn nay, tõ mét chi nh¸nh Ng©n hµng Nhµ n-íc cÊp quËn chuyÓn thµnh Ng©n hµng th-¬ng m¹i khu vùc, chi nh¸nh NHCT Hai Bµ Tr-ng ®· tõng b-íc thÝch nghi víi c¬ chÕ thÞ tr-êng vµ gi÷ v÷ng vai trß chñ ®¹o lµ mét ®¬n vÞ Ng©n hµng th-¬ng m¹i Nhµ n-íc. §Æc biÖt tõ n¨m 1993 ®Õn nay, sau khi NHCT ViÖt Nam thùc hiÖn c¬ chÕ Ng©n hµng hai cÊp vµ s¸p nhËp chi nh¸nh NHCT khu vùc I vµo chi nh¸nh NHCT khuvùc II thµnh chi nh¸nh NHCT khu vùc Hai Bµ Tr-ng, trùc thuéc NHCT ViÖt Nam. §ång thêi víi viÖc ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý trong kinh doanh, NHCT HBT ®-îc quyÒn tù chñ trong ho¹ch to¸n kinh doanh. §iÒu nµy ®Æt NHCT HBT tr-íc thö th¸ch míi lµ lµm thÕ nµo ®Ó ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ yªu cÇu cña NHCT. Tr-êng §H QL-KD HN 11 Khoa Tµi ChÝnh – KÕ To¸n Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 LuËn v¨n t«t nghiÖp NguyÔn Do·n T©n _ líp 501 Trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ míi b¾t ®Çu khëi s¾c, ®Çu t- tÝn dông cßn h¹n chÕ, nguån vèn huy ®éng lín nh-ng víi c¬ cÊu chñ yÕu lµ tiÕt kiÖm víi l·i suÊt cao. Tr-íc t×nh h×nh ®ã, Ban l·nh ®¹o Chi nh¸nh ®· kh«ng ngõng nghiªn cøu t×m tßi c¸c gi¶i ph¸p kh¾c phôc. Nhê cã ®Þnh h-íng ®óng cïng víi tinh thÇn chñ ®éng s¸ng t¹o, Ng©n hµng C«ng th-¬ngNHCT Hai Bµ Tr-ng ®· v-ît qua khã kh¨n ban ®Çu, v÷ng b-íc ®i lªn ®¹t hiÖu qu¶ trong kinh doanh. HiÖn nay, Ng©n hµng C«ng th-¬ng Hai Bµ Tr-ng ®· th-c sù ®øng v÷ng, ngµy cµng ph¸t triÓn trong hÖ thèng NH ViÖt Nam trong nhiÒu n¨m liÒn vµ ®-îc ®¸ng gi¸ lµ mét trong nh÷ng Chi nh¸nh hµng ®Çu cña NHCT ViÖt Nam hiÖn nay. 2- C¬ cÊu tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña NHCT Hai Bµ Tr-ng. C¬ cÊu tæ chøc cña NHCT Hai Bµ Tr-ng bao gåm ban gi¸m ®èc vµ c¸c phßng ban. Ban giam ®èc gåm 4 vÞ: 1 Gi¸m ®èc vµ 3 Phã Gi¸m ®èc C¸c phong ban gåm cã: a. Phßng kinh doanh ®èi néi: víi chøc n¨ng cho vay VN§ vµ ngo¹i tÖ, thùc hiÖn c¸c dÞch vô cÇm cè, b¶o l·nh cho c¸c ®¬n vi kinh tÐ vay vèn n-íc ngoµi. b. Phßng kinh doanh ®èi ngo¹i: Lµm nhiÖm vô kinh doanh quèc tÕ b»ng h×nh thøc më L/C, nhËp nhê thu, lËp nh÷ng bé chøng tõ víi c¸c ®¬n vÞ xuÊt khÈu, mua b¸n kinh doanh thu ®æi ngo¹i tÖ. c. Phßng kÕ to¸n: Lµm nhiÖm vô kÕ to¸n Ng©n hµng, h¹ch to¸n tiÒn göi, h¹ch to¸n tiÒn vay, thanh to¸n chuyÓn tiÒn cho c¸c ®¬n vÞ vµ lµm nhiªm vô h¹ch to¸n néi bé cho ng©n hµng. d. Phßng kho quü: Cã chøc n¨ng chñ yÕu lµ thu chi tiÒn mÆt, ®¸p øng yªu cÇu tiÒn mÆt cho c¸c doanh nghiÖp, c¸c tæ chøc kinh tÕ, ®¶m b¶o an toµn kho quü. e. Phßng nguån vèn: cã nhiÖm vô chñ yÕu lµ nhËn tiÒn göi tiÕt kiÖm kh«ng kú h¹n, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ huy ®éng vèn cña ng©n hµng. f. Phßng kiÓm so¸t: KiÓm tra gi¸m s¸t toµn bé nghiÖp vô kinh doanh vµ ho¹t ®éng cña toµn chi nh¸nh theo sù chØ ®¹o cña Gi¸m ®èc Ng©n hµng C«ng th-¬ng Viªt Nam. g. Phßng tæ chøc - hµnh chÝnh: cã nhiÖm vô tiÕp nh©n vµ tæ chøc ®µo t¹o c¸n bé, lo hËu cÇn tµi chÝnh cho chi nh¸nh. Tr-êng §H QL-KD HN 12 Khoa Tµi ChÝnh – KÕ To¸n Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 LuËn v¨n t«t nghiÖp NguyÔn Do·n T©n _ líp 501 h. Phßng giao dÞch: ®-¬c thµnh lËp víi môc ®Ých më réng ho¹t ®éng kinh doanh cña chi nh¸nh trªn ®Þa bµn, ho¹t ®éng chñ yÕu cña phßng giao dÞch nay lµ cho vay. i. Phßng tæng hîp: cã nhiªm vô hoµn thµnh c¸c b¸o c¸o, tæng hîp c¸c lo¹i b¸o c¸o, theo dâi thùc hiªn ®IÒu hoµ vèn. j. Cöa hµng kinh doanh vµng b¹c: víi chøc n¨ng mua b¸n vµ kinh doanh vµng b¹c, cÇm cè tµi s¶n. k. Phßng thanh to¸n ®iÖn to¸n: cã nhiªm vô cµi ®Æt vµ vËn hµnh phÇn mÒm, thùc hiÖn ch-¬ng tr×nh l-u tr÷ c¬ së d÷ liÖu, ®¶m b¶o an toµn m¸y mãc, thiÕt bÞ th«ng tin, cung cÊp c¸c lo¹i b¸o c¸o, c©n ®èi. l. Tæ nghiÖp vô b¶o hiÓm: cã chøc n¨ng thùc hiÖn c¸c hîp ®ång b¶o hiÓm ®èi víi kh¸ch hµng, ®ång thêi cã nhiÖm vô thu phÝ b¶o hiÓm. (S¬ ®å tæ chøc NHCT QuËn Hai Bµ Tr-ng: phô lôc 6) 3- Ho¹t ®éng kinh doanh cña Chi nh¸nh NHCT Hai Bµ Tr-ng n¨m 2003. N¨m 2003 ®· khÐp l¹i, nh-ng nh÷ng ho¹t ®éng s«i ®éng vµ quyÕt liÖt, nh÷ng lç lùc v-ît bËc vµ nh÷ng thµnh c«ng cña chi nh¸nh ®· t¹o ®µ ®Ó chi nh¸nh b-íc vµo n¨m 2004 v÷ng vµng tù tin. D-íi sù chØ ®¹o s¸t sao cña NHCTVN, NHNN thµnh phè Hµ Néi, sù ñng hé nhiÖt t×nh cña c¸c ban ngµnh h÷u quan, cïng víi sù lç lùc víi tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao cña toµn thÓ CBNV, n¨m 2003 chi nh¸nh ®· hoµn thµnh tèt nhiÖm vô: nguån vèn t¨ng tr-ëng æn ®Þnh, chÊt l-îng tÝn dông ®-îc c¶i thiÖn vµ n©ng cao, d- nî tÝn dông lµnh m¹nh ngµy cµng t¨ng, c¸c dÞch vô Ng©n hµng ph¸t triÓn, thu hót thªm nhiÒu kh¸ch hµng. §Æc biÖt lµ m«t trong bèn Chi nh¸nh trªn ®Þa bµn Hµ Néi ®-îc chän triÓn khai thÝ ®iÓm ch-¬ng tr×nh hiÖn ®¹i ho¸ Ng©n hµng, b-íc ®Çu thùc hiÖn tuy cã nhiÒu khã kh¨n v-íng m¾c nh-ng Chi nh¸nh ®· thùc hiÖn chuyÓn ®æi thµnh c«ng ch-¬ng tr×nh HiÖn ®¹i ho¸, c¸c bé phËn vËn hµnh ch-¬ng tr×nh míi ®· ®¸p øng yªu cÇu c«ng viÖc ®Ó phôc vô kh¸ch hµng mét c¸ch tèt nhÊt. a- Ho¹t ®éng huy ®éng vèn. Huy ®éng vèn lµ mét ho¹t ®éng quan träng cña Ng©n hµng.Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y chi nh¸nh ®· lu«n chñ ®éng tÝch cùc quan t©m ph¸t triÓn c«ng t¸c huy ®éng vèn d-íi mäi h×nh thøc, ®Ó ®¶m b¶o quy m« nguån vèn tiÕp tôc t¨ng tr-ëng theo kÕ ho¹ch x¸c ®Þnh. N¨m 2003, c«ng t¸c huy ®éng vèn gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n do biÕn ®éng vÒ l·i suÊt, nªn ¶nh h-ëng kh«ng nhá ®Õn t×nh h×nh huy ®éng vèn cña chi nh¸nh, nhÊt lµ sù c¹nh tranh hÕt søc s«i ®éng vÒ l·i suÊt gi÷a c¸c NHTM ho¹t ®éng Tr-êng §H QL-KD HN 13 Khoa Tµi ChÝnh – KÕ To¸n Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 LuËn v¨n t«t nghiÖp NguyÔn Do·n T©n _ líp 501 trªn ®Þa bµn quËn Hai Bµ Tr-ng. MÆc dï l·i suÊt huy ®éng kh«ng cao so víi mÆt b»ng chung cña c¸c ng©n hµng th-¬ng m¹i kh¸c hÖ thèng trªn ®Þa bµn, ®Æc biÖt lµ l·i suÊt huy ®éng USD gi¶m m¹nh, nh-ng do chñ ®éng triÓn khai nhiÒu biÖn ph¸p, ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc huy ®éng vèn vµ th-êng xuyªn coi träng chÊt l-îng dÞch vô kÕt hîp tèt chÝnh s¸ch kh¸ch hµng, nªn Tæng nguån vèn huy ®éng cña chi nh¸nh t¨ng ®Òu, ®¶m b¶o ®-îc c©n ®èi vèn cung cÇu vµ t¹o thÕ chñ ®éng cho ho¹t ®éng kinh doanh, ngoµi ra cßn th-êng xuyªn nép vèn thõa theo kÕ ho¹ch b×nh qu©n h¬n 1.000 tû ®ång vÒ NHCT ViÖt Nam, ®Ó ®iÒu hoµ chung trong toµn hÖ thèng. Bªn c¹ch ®ã lµ c«ng t¸c huy ®éng vèn tiÒn göi d©n c- ®-îc ph¸t triÓn víi mµng l-íi c¸c quü tiÕt kiÖm hîp lý, th¸i ®é phôc vô v¨n minh lÞch sù. C«ng t¸c qu¶n lý tiÒn göi d©n c- ®-îc chi nh¸nh thùc hiÖn th-êng xuyªn nghiªm tóc th«ng qua c«ng t¸c kiÓm tra víi nhiÒu h×nh thøc qua ®ã ®· kh¾c phôc nh÷ng sai sãt, ®¶m b¶o an toµn tuyÖt ®èi nguån tiÒn göi d©n c- vµ c¸c giÊy tê in quan träng t¹o ®-îc truyÒn thèng uy tÝn cao cña chi nh¸nh NHCT Hai Bµ Tr-ng. Song song víi viÖc huy ®éng vèn trong d©n c-, chi nh¸nh ®· chó träng ®Õn viÖc thu hót tiÒn göi cña doanh nghiÖp, th«ng qua viÖc kh¼ng ®Þnh uy tÝn cña m×nh b»ng chÊt l-îng dÞch vô kh«ng ngõng hoµn thiÖn. TÝnh ®Õn ngµy 31/12/2003: Tæng nguån vèn huy ®éng ®¹t 2.094.456 triÖu ®ång. T¨ng so víi n¨m 2002 lµ 131.780 triÖu ®ång, t¨ng 6,29%. B¶ng 1: T×nh h×nh huy ®éng vèn t¹i Chi nh¸nh n¨m 2002 - 2003. §¬n vÞ: triÖu ®ång ChØ tiªu N¨m 2003/2002 N¨m 2002 N¨m 2003 1. TiÒn göi cña c¸c tæ chøc kinh tÕ 645.759 686109 + 6,25% - VN§ 637.404 679.995 + 6,68% 8.355 6.114 - 26,82% 1.316.919 1.408347 + 6,94% - VND 870.389 1.058.058 + 21,65% - Ngo¹i tÖ (®· quy ®æi) 446.530 350.289 - 21,55% 1.962.678 2.094456 + 6,71% - Ngo¹i tÖ (®· quy ®æi) 2. TiÒn göi cña d©n c- Tæng nguån vèn huy ®éng T¨ng(+), Gi¶m(-) (Nguån sè liÖu: B¸o c¸o ho¹t ®éng kinh doanh n¨m 2002 – 2003) b. Ho¹t ®éng cho vay (sö dông vèn). Víi bèi c¶nh trong n-íc gÆp nhiÒu khã kh¨n, m«I tr-êng ®Çu t- kh«ng thuËn lîi, sè l-îng dù ¸n cã ®ñ ®IÒu kiÖn vay vèn kh«ng nhiÒu. Nh-ng Chi nh¸nh ®Æt ra Tr-êng §H QL-KD HN 14 Khoa Tµi ChÝnh – KÕ To¸n Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 LuËn v¨n t«t nghiÖp NguyÔn Do·n T©n _ líp 501 quyÕt t©m ®-a d- nî t¨ng tr-ëng mét c¸ch lµnh m¹nh v÷ng ch¾c. B»ng nhiÒu biÖn ph¸p tÝch cùc, s¸ng t¹o, vËn dông kÞp thêi linh ho¹t c¸c chñ tr-¬ng, chÝnh s¸ch ®óng ®¾n cña §¶ng vµ Nhµ n-íc, cña ngµnh nªn kÕt qu¶ cho vay cña chi nh¸nh ®· ®¹t ®-îc kÕt qu¶ kh¶ quan. D- nî cho vay nÒn kinh tÕ n¨m 2003 ®¹t 1.221.260 triÖu ®ång, t¨ng so víi n¨m 2002 lµ 189.298 triÖu (18,34%). VÒ chÊt l-îng tÝn dông, Chi nh¸nh quan t©m chó ý ®Õn viÖc n©ng cao tiªu chuÈn tÝn dông, chän läc kh¸ch hµng, tu©n thñ chÆt chÏ quy tr×nh nghiÖp vô TÝn dông, ®Æc biÖt lµ kh©u thÈm ®Þnh cho vay. Do vËy ®· kiÒm chÕ ®-îc nî qu¸ h¹n míi ph¸t sinh. Tû lÖ nî qu¸ h¹n chØ chiÕm 1,01% trong tæng d- nî cho vay. Thùc hiÖn chØ ®¹o cña NHCT ViÖt Nam, c«ng t¸c xö lý nî tån ®äng ®· triÓn khai rÊt tÝch cùc, tÊt c¶ c¸c kho¶n nî tån ®äng ®Òu ®-îc rµ so¸t l¹i vµ ph©n tÝch nh÷ng khã kh¨n thuËn lîi ®Ó t×m ra biÖn ph¸p xö lý phï hîp nhÊt. Tæng sè nî xö lý trong n¨m 2003 ®-îc 5.184 triÖu ®ång, trong ®ã xö lý rñi ro 2.039 triÖu ®ång, ®-îc NHCT VIÖt Nam ®¸nh gi¸, xÕp lo¹i kh¸ trong c«ng t¸c xö lý nî tån ®äng. B¶ng 2: T×nh h×nh cho vay (sö dông vèn) t¹i Chi nh¸nh NHCT Hai Bµ Tr-ng n¨m 2002 - 2003. §¬n vÞ:TriÖu ®ång ChØ tiªu 1. Ph©n theo thµnh phÇn kinh tÕ N¨m 2002 N¨m 2003 N¨m 2003/2002 1.031.962 1.221.260 + 18,34% 969.206 1.149.734 + 11,86% 62.756 71.526 + 11,39% 1.031.962 1.221.260 + 18,34% 960.432 1.066.787 + 11,11% 71.530 154.473 + 21,59% 1.031.962 1.221.260 + 18,34% - Cho vay b»ng VN§ 844.136 813.988 - 3,57% - Cho vay b»ng ngo¹i tÖ (®· quy ®æi) 187.826 407.262 + 21,68% - Kinh tÕ quèc doanh - Kinh tÕ ngoµi quèc doanh 2. Ph©n theo kú h¹n cho vay - Cho vay ng¾n h¹n - Cho vay chung, dµi h¹n 3. Cho vay theo néi vµ ngo¹i tÖ (Nguån sè liÖu: B¸o c¸o ho¹t ®éng kinh doanh n¨m 2002 – 2003). Tr-êng §H QL-KD HN 15 Khoa Tµi ChÝnh – KÕ To¸n Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 LuËn v¨n t«t nghiÖp NguyÔn Do·n T©n _ líp 501 II. thùc hiªn c«ng t¸c thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt t¹I chi nh¸nh ng©n hµng c«ng th-¬ng hai bµ tr-ng. 1. KÕt qu¶ c«ng t¸c thanh to¸n t¹i chi nh¸nh NHCT HBT. Thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt lµ mét trong nh÷ng nghiÖp vô quan träng cña Ng©n hµng. Cho ®Õn nay, thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt ®· chøng tá nhiÒu -u ®iÓm vµ ngµy cµng chiÕm tû lÖ cao ë hÇu hÕt c¸c Ng©n hµng. §iÒu nµy ®-îc thÓ hiÖn rÊt râ th«ng qua t×nh h×nh thùc hiÖn c«ng t¸c thanh to¸n t¹i Chi nh¸nh NHCT quËn Hai Bµ Tr-ng trong 2 n¨m 2002 vµ 2003. B¶ng 3: T×nh h×nh thùc hiÖn c«ng t¸c thanh to¸n t¹i NHCT HBT. §¬n vÞ: TriÖu ®ång N¨m 2002 ChØ tiªu Sè tiÒn N¨m 2003 Tû lÖ (%) Sè tiÒn Tû lÖ (%) Thanh to¸n b»ng TM 2.625.766 25,36% 2.841.540 23,88% Thanh to¸n kh«ng dïng TM 7.726.327 74,64% 9.056.588 76,12% 10.352.093 100% 11.898.128 100% Tæng céng (Nguån sè liÖu: B¸o c¸o nghiÖp vô thanh to¸n n¨m 2002, 2003). Qua b¶ng 3 ta thÊy l-îng thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt n¨m 2003 ®· t¨ng ®¸ng kÓ so víi n¨m 2002 lµ 1.330.261 triÖu ®ång (17.22%) vµ chiÕm 76,12% trong tæng doanh sè thanh to¸n chung. N¨m 2002 thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt ®¹t 2.625.766 triÖu ®ång, chiÕm 25,36% vµ thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt lµ 7.726.327 triÖu ®ång, chiÕm 74,64% trong tæng doanh sè chung. Trong khi ®ã n¨m 2003 thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt lµ 2.841.540 triÖu ®ång t¨ng so víi n¨m 2003 lµ 215.774 triÖu ®ång nh-ng chØ chiÕm 23,88% trong tæng doanh sè thanh to¸n chung. §iÒu nµy cµng kh¼ng ®inh râ vai trß cña thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt víi nh÷ng -u ®iÓm cña nã lµ an toµn, chÝnh x¸c, thuËn lîi vµ nhanh chãng. §Ó ®¹t ®-îc kÕt qu¶ nh- trªn, Chi nh¸nh NHCT HBT ®· kh«ng ngõng c¶i tiÕn c«ng t¸c thanh to¸n vµ tiÕp tôc duy tr×, ph¸t triÓn hÖ thèng c«ng nghÖ th«ng tin. Trong n¨m 2003, ®· triÓn khai l¾p ®Æt m¸y mãc t¹i c¸c ®iÓm giao dÞch phôc vô thùc hiÖn ch-¬ng tr×nh HiÖn ®¹i ho¸, gãp phÇn t¹o ra nh÷ng thµnh c«ng cña Chi nh¸nh. 2. ¸p dông c¸c thÓ thøc thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt ë NHCT Hai Bµ Tr-ng. Tr-êng §H QL-KD HN 16 Khoa Tµi ChÝnh – KÕ To¸n Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 LuËn v¨n t«t nghiÖp NguyÔn Do·n T©n _ líp 501 C¸c thÓ thøc thanh to¸n qua Nh©n hµng rÊt ®a d¹ng, viÖc sö dông h×nh thøc nµo lµ do kh¸ch hµng lùa chän. Th«ng th-êng kh¸ch hµng sÏ chän thÓ thøc thanh to¸n thuËn tiªn, an toµn, nhanh chãng va mang l¹i lîi Ých kinh tÕ cho m×nh. T¹i NHCT HBT t×nh h×nh ¸p dông thÓ thøc thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt cô thÓ ®-îc ph©n tÝch ë b¶ng 4 nh- sau: Tr-êng §H QL-KD HN 17 Khoa Tµi ChÝnh – KÕ To¸n Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 LuËn v¨n t«t nghiÖp NguyÔn Do·n T©n _ líp 501 B¶ng 4a: KÕt cÊu thÓ thøc thanh to¸n theo sè mãn §¬n vÞ tÝnh: Mãn thanh to¸n. ChØ tiªu N¨m 2002 Sè mãn Tû lÖ % N¨m 2003 Sè mãn Tû lÖ % 1. SÐc 2.931 3,03% 3.076 2,65% - SÐc chuyÓn kho¶n 1.945 2,01% 2.097 1,81% 986 1,02% 979 0,84% 2.154 2,22% 3.010 2,59% 3. Uû nhiªm chi – chuyÓn tiÒn 12.274 12,67% 14.023 12,08% 4. Lo¹i kh¸c 79.528 82,08% 96.016 82,86% Tæng céng 96.887 100% 116.125 100% - SÐc b¶o chi 2. Uû nhiÖm thu (Nguån sè liÖu: B¸o c¸o nghiÖp vô thanh to¸n n¨m 2002 – 2003). B¶ng 4b: KÕt cÊu c¸c thÓ thøc thanh to¸n theo sè tiÒn §¬n vÞ tinh: TriÖu ®ång ChØ tiªu N¨m 2002 Sè tiÒn Tû lÖ % N¨m 2003 Sè tiÒn Tû lÖ % 1. SÐc 85.773 1,11% 107.387 1,19% - SÐc chuyÓn kho¶n 60.235 0,78% 79.768 0,88% - SÐc b¶o chi 25.538 0,33% 27.619 0,31% 2. Uû nhiÖm thu 98.476 1,28% 124.415 1,37% 3. Uû nhiªm chi – chuyÓn tiÒn 2.735.148 35,40% 3.263.051 36,03% 4. Lo¹i kh¸c 4.806.930 62,21% 5.561.735 61,41% Tæng céng 7.726.327 100% 9.056.588 100% (Nguån sè liÖu: B¸o c¸o nghiÖp vô thanh to¸n n¨m 2002 – 2003) 2.1. ThÓ thøc thanh to¸n b»ng sÐc. Thanh to¸n b»ng SÐc lµ h×nh thøc thanh to¸n trùc tiÕp ®¬n gi¶n vµ thuËn tiÖn, ®-îc sö dông réng r·i vµ thùc tÕ thanh to¸n b»ng SÐc ®-îc kh¸ch hµng sö dông nhiÒu ®Ó chi tr¶ tiÒn hµng ho¸, dÞch vô cho ng-êi b¸n. 2.1.1. Thanh to¸n b»ng SÐc chuyÓn kho¶n. Tr-êng §H QL-KD HN 18 Khoa Tµi ChÝnh – KÕ To¸n Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 LuËn v¨n t«t nghiÖp NguyÔn Do·n T©n _ líp 501 H×nh thøc thanh to¸n b»ng SÐc chuyÓn kho¶n chÞu ¶nh h-ëng cña mèi quan hÖ kinh tÕ gi÷a hai ®¬n vÞ mua vµ b¸n còng nh- t×nh h×nh kinh tÕ x· héi lµ rÊt lín. N-íc ta lµ mét n-íc kinh tÕ ®ang ph¸t triÓn vµ míi b-íc vµo nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng v× vËy hµng ngµy cã rÊt nhiÒu giao dÞch mua b¸n gi÷a c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ víi nhau mµ h×nh thøc nµy ch-a thËt phï hîp víi lo¹i giao dÞch ®ã. Nh-ng cho ®Õn khi mèi quan hÖ nµy ®¹t ®Õn møc ®é tin cËy cao cïng víi thÓ chÕ thanh to¸n hîp lý th× h×nh thøc thanh to¸n b»ng SÐc chuyÓn kho¶n sÏ ®-îc sö dông trong thanh to¸n cµng nhiÒu h¬n. Qua hai b¶ng sè liÖu trªn ta thÊy trong n¨m 2002 ®¹t 1.945 mãn, chiÕm tû träng 2,01% trong tæng sè mãn ph¸t sinh víi sè tiÒn 60.235 triÖu ®ång, chiÕm tû träng 0,78% trong tæng sè tiÒn thanh to¸n kh«ng dung tiÒn mÆt. §Õn n¨m 2003 ®¹t 2.097 mãn, chiÕm 1,81% gi¶m 0,2% so víi n¨m 2002 víi doanh sè ®¹t 79.768 triÖu ®ång chiÕm 0,88% trong tæng doanh sè t¨ng 19.533 triÖu ®ång (32,42%). 2.1.2. Thanh to¸n b»ng SÐc b¶o chi. T¹i Chi nh¸nh NHCT HBT, trong n¨m 2002 sè mãn thanh to¸n b»ng SÐc b¶o chi chØ ®¹t 986 mãn, chiÕm 1,02% tæng sè mãn ph¸t sinh víi doanh sè ®¹t 25.538 triÖu ®ång, chiÕm 0,33% trong tæng doanh sè. Sang n¨m 2003, t×nh h×nh thanh to¸n b»ng SÐc b¶o chi kh«ng cã g× biÕn ®éng lín mµ l¹i gi¶m ®i vÒ sè mãn ph¸t sinh chØ cßn 979 mãn, chiÕm tû träng 0,84% nh-ng sè tiÒn thanh to¸n l¹i lín h¬n ®¹t 27.619 triÖu ®ång, t¨ng 2.081 triÖu ®ång (8,15%). Qua trªn ta thÊy sù biÕn ®éng cña thanh to¸n SÐc b¶o chi rÊt kh¸c so víi SÐc chuyÓn kho¶n. NÕu nh- thanh to¸n b»ng SÐc chuyÓn kho¶n t¨ng vµo n¨m 2003 c¶ vÒ sè mãn vµ sè tiÒn th× thanh to¸n b»ng SÐc b¶o chi n¨m 2003 gi¶m nhÑ vÒ sè mãn cßn sè tiÒn l¹i t¨ng cao h¬n n¨m 2002. Dùa vµo sè mãn thanh to¸n th× ta thÊy SÐc chuyÓn kho¶n vÉn ®-îc kh¸ch hµng sö dông nhiÒu h¬n SÐc b¶o chi bëi v× nh÷ng thñ tôc phøc t¹p cña SÐc b¶o chi tr-íc khi ph¸t hµnh ph¶i ®¶m b¶o ch¾c ch¾n kh¶ n¨ng thanh to¸n cho ng-êi h-ëng thô t¹i Ng©n hµng cña m×nh. 2.2. Thanh to¸n b»ng Uû nhiÖm chi – chuyÓn tiÒn. Víi -u ®iÓm lµ thñ tôc ®¬n gi¶n, nhanh chãng vµ thuËn tiÖn, ph¹m vi thanh to¸n réng r·i ®-îc ¸p dông trong cïng hÖ thèng vµ kh¸c hÖ thèng ng©n hµng. ThÓ thøc thanh to¸n b»ng Uû nhiÒm chi – chuyÓn tiÒn t¹i Chi nh¸nh NHCT HBT ®· v-ît tréi h¼n so víi c¸c thÓ thøc thanh to¸n kh¸c c¶ vÒ sè mãn vµ sè tiÒn. Qua 2 b¶ng sè liÖu trªn cho thÊy. N¨m 2002, thanh to¸n b»ng Uû nhiªm thu – chuyÓn tiÒn ®¹t 12.274 mãn chiÕm 12,67% trong tæng sè mãn ph¸t sinh, víi sè tiÒn 2.735.148 triÖu Tr-êng §H QL-KD HN 19 Khoa Tµi ChÝnh – KÕ To¸n Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 LuËn v¨n t«t nghiÖp NguyÔn Do·n T©n _ líp 501 ®ång chiÕm tû träng 35,40% trong tæng doanh sè thanh to¸n. Sang n¨m 2003, con sè nµy vÉn ®-îc duy tr× æn ®Þnh vµ t¨ng c¶ vÒ sè mãn, sè tiÒn. §¹t 14.023 mãn (t¨ng 1.749 mãn, 14,25%) chiÕm tû träng 12,08% trong tæng sè mãn ph¸t sinh vµ 3.263.051 triÖu ®ång (t¨ng 527.903 triÖu, 19,30%) chiÕm tû träng 36,03% trong tæng doanh sè thanh to¸n. Qua trªn cho thÊy thÓ thøc thanh to¸n nµy lu«n kh¼ng ®inh vÞ trÝ ®øng ®Çu trong thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt trong suèt thêi gian qua vµ su h-íng ph¸t triÓn cña nã trong t-¬ng lai. 2.3. Thanh to¸n b»ng Uû nhiÖm thu. Thanh to¸n b»ng Uû nhiÖm thu n¨m 2002 ®¹t 2.154 mãn chiÕm 2,22% tæng sè mãn thanh to¸n vµ 98.476 triÖu ®ång chiÕm 1,28% tæng doanh sè thanh to¸n. Sang n¨m 2003, sè mãn lµ 3.010 chiÕm 2,59% t-¬ng ®-¬ng víi 124.415 triÖu ®ång chiÕm 1,37% tæng doanh sè thanh to¸n. Nh-ng trong thùc tÕ cho thÊy t¹i Chi nh¸nh NHCT HBT, Uû nhiÖm thu chñ yÕu ¸p dông cho c¸c doanh nghiÖp trªn ®Þa bµn Hµ Néi nªn phÇn lín lµ qua ph-¬ng thøc thanh to¸n bï trõ. N¨m 2003, thanh to¸n Uû nhiªm thu qua ph-¬ng thøc thanh to¸n bï trõ lµ 2.768 mãn chiÕm tíi 92,56% trong tæng sè mãn thanh to¸n b»ng UNT vµ sè tiÒn lµ 123.781 triÖu ®ång chiÕm 99,49% tæng doanh sè thanh to¸n b»ng UNT. Uû nhiÖm thu do ®¬n vÞ b¸n lËp vµ h¹ch to¸n theo nguyªn t¾c ghi “Nî” tr­íc ghi “Cã” sau, chøng tõ ph°i lu©n chuyÓn qua nhiÒu kh©u, ch­a ®­îc thuËn tiÖn, dÔ dÉn tèi rñi ro, v× vËy ®ßi hái ng-êi mua, ng-êi b¸n ph¶i thùc sù tin cËy lÉn nhau. III. thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt th«ng qua ph-¬ng thøc thanh to¸n bï trõ Trong c¸c ho¹t ®éng thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt hiÖn nay, thanh to¸n bï trõ (TTBT) lµ ph-¬ng thøc thanh to¸n rÊt c¬ b¶n vµ th-êng xuyªn cña c¸c TCTD trªn ®Þa bµn c¸c tØnh, thµnh phè trong c¶ n-íc. Ho¹t ®éng thanh to¸n nµy ®· gãp phÇn ®Èy nhanh tèc ®é l-u th«ng tiÒn tÖ, ®¶m b¶o thanh to¸n an toµn, thuËn tiÖn vµ nhanh gän, chÝnh x¸c; t¹o ®iÒu kiÖn tËp trung vèn thanh to¸n cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n t¹i ng©n hµng ®Ó ®¸p øng nhu cÇu vèn phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh cho c¸c doanh nghiÖp trong toµn bé nÒn kinh tÕ quèc d©n. 1. Kh¸i niªm thanh to¸n bï trõ. Thanh to¸n bï trõ lµ thanh to¸n vèn, ®iÒu hoµ vèn gi÷a c¸c Ng©n hµng th-¬ng m¹i, th«ng qua tµi kho¶n trung gian t¹i Ng©n hµng nhµ n-íc do Ng©n hµng Nhµ n-íc Tr-êng §H QL-KD HN 20 Khoa Tµi ChÝnh – KÕ To¸n
- Xem thêm -