Tài liệu Cơ sở lý luận về phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

  • Số trang: 70 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 28 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Lêi më ®Çu N©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh lµ vÊn ®Ò v« cïng quan träng ®èi víi mäi doanh nghiÖp. §Æc biÖt khi kinh tÕ ViÖt Nam gÆp ph¶i v« vµn khã kh¨n víi tû lÖ l¹m ph¸t cao, nÒn kinh tÕ t¨ng tr-ëng nãng lµm gi¸ c¶ nguyªn vËt liÖu ®Çu vµo t¨ng ®ét biÕn g©y khã kh¨n trong vÊn ®Ò tiªu thô s¶n phÈm. Bªn c¹nh ®ã ViÖt Nam l¹i gia nhËp c¸c tæ chøc kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíi gãp phÇn lµm cho hµng hµng hãa n-íc ngoµi trµn vµo ViÖt Nam mét c¸ch å ¹t ¶nh h-ëng ®Õn c«ng viÖc s¶n xuÊt-kinh doanh cña mçi doanh nghiÖp. §iÒu ®ã cµng trë thµnh ¸p lùc ®èi víi nh÷ng doanh nghiÖp võa vµ nhá bëi võa khã kh¨n c¶ vÒ vèn, c«ng nghÖ…víi tèc ®é t¨ng tr-ëng nhanh qu¸, ®iÒu kiÖn chu¶n bÞ cña nh÷ng doanh nghiÖp nµy ch-a kÞp thêi, ®ång bé. H¬n thÕ n÷a chi phÝ ®Çu vµo qu¸ cao mµ thÞ tr-êng vµ søc tiªu thô cña kh¸ch hµng l¹i cã h¹n lµm doanh nghiÖp nhá vµ võa khã kh¨n l¹i cµng khã kh¨n dÉn tíi kh¶ n¨ng ph¸ s¶n lµ rÊt cao. V× thÕ ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn bÒn v÷ng trªn thÞ tr-êng trong n-íc còng nh- trªn thÕ giíi doanh nghiÖp cÇn cã nh÷ng gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh lµ vÊn ®Ò tèi cÇn thiÕt hiÖn nay. Tr-íc nh-ng khã kh¨n ®ã c«ng ty b¸nh kÑo Trµng An còng kh«ng ph¶i tr-êng hîp ngo¹i lÖ còng gÆp ph¶i nh÷ng trë ng¹i lín trong qu¸ tr×nh x©y dùng vµ ph¸t triÓn c«ng ty. V× thÕ doanh nghiÖp cÇn cã nh÷ng ph-¬ng h-íng vµ gi¶i ph¸p cô thÓ nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. Bëi vËy em ®· lùa chän ®Ò t¯i: “Ph-¬ng h-íng vµ gi¶i ph¸p ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh c«ng ty b¸nh kÑo cæ phÇn Trµng An” Néi dung chuyªn ®Ò tèt nghiÖp gåm 3 phÇn: Ch-¬ng I: C¬ së lý luËn vÒ ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp Nguyễn Thị Hoa 1 Kinh tế phát triển 47B Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Ch-¬ng II: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty cæ phÇn b¸nh kÑo Trµng An Ch-¬ng III: Ph-¬ng h-íng vµ gi¶i ph¸p ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh t¹i c«ng ty b¸nh kÑo Trµng An Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Ò tµi ch¾c ch¾n sÏ cã nh÷ng sai sãt em rÊt mong ®-îc sù gãp ý kiÕn cña thÇy c«. §Ó hoµn thµnh ®-îc ®Ò tµi nµy em ®· ®-îc sù gióp ®ì cña c¸c c« chó vµ anh chÞ trong c«ng ty b¸nh kÑo Trµng An vµ sù chØ b¶o tËn t×nh cña TS. NguyÔn ThÞ Kim Dung, em xin göi lêi c¶m ¬n ch©n thµnh ®Õn c¸c c« vµ c¸c c« chó, anh chÞ trong c«ng ty b¸nh kÑo Trµng An. Nguyễn Thị Hoa 2 Kinh tế phát triển 47B Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Ch-¬ng I. C¬ së lÝ luËn vÒ ph¸t triÓn s¶n xuÊtkinh doanh cña doanh nghiÖp 1. Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ doanh nghiÖp 1.1. Kh¸i niÖm Doanh nghiÖp lµ tæ chøc kinh tÕ trùc tiÕp tham gia vµo c¸c lÜnh vùc ho¹t ®éng kinh tÕ t¹o ra cña c¶i vµ thu nhËp cña nÒn kinh tÕ. 1.2. C¸c loai h×nh doanh nghiÖp 1.2.1. Ph©n lo¹i theo së h÷u a. Doanh nghiÖp nhµ n-íc Doanh nghiÖp nhµ n-íc lµ tæ chøc kinh tÕ do Nhµ n-íc së h÷u toµn bé vèn ®iÒu lÖ hoÆc cã cæ phÇn, vèn gãp chi phèi, ®-îc tá chøc d-íi h×nh thøc c«ng ty Nhµ n-íc, c«ng ty cæ phÇn, c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n.(theo luËt doanh nghiÖp nhµ n-íc nghÞ quyÕt sè 51/2001/QH10) Trong ®ã: 1./ C«ng ty nhµ n-íc lµ doanh nghiÖp do Nhµ n-íc së h÷u toµn bé vèn ®iÒu lÖ, thµnh lËp, tæ chøc qu¶n lý, ®¨ng ký ho¹t ®éng theo quy ®Þnh cña LuËt nµy. C«ng ty nhµ n-íc tæ chøc d-íi h×nh thøc c«ng ty Nhµ n-íc ®éc lËp, tæng c«ng ty nhµ n-íc. 2./ C«ng ry cæ phÇn Nhµ n-íc lµ c«ng ty cæ phÇn mµ toµn bé cæ ®«ng lµ c¸c c«ng ty nhµ n-íc hoÆc tæ chøc ®-îc Nhµ n-íc ñy quyÒn gãp vèn, ®-îc tæ chøc vµ ho¹t ®éng theo qui ®Þnh cña LuËt doanh nghiÖp 3./ C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n nhµ n-íc mét thµnh viªn lµ c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n do nhµ n-íc së h÷u toµn bé vèn ®iÒu lÖ, ®-îc tæ chøc qu¶n lý vµ ®¨ng ký ho¹t ®éng theo qui ®Þnh cña LuËt doanh nghiÖp. Nguyễn Thị Hoa 3 Kinh tế phát triển 47B Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 4. C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n nhµ n-íc 2 thµnh viªn trë lªn lµ c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n trong ®è tÊt c¶ c¸c thµnh viªn ®Òu lµ c«ng ty nhµ n-íc hoÆc cã thµnh viªn lµ c«ng ty nhµ n-íc vµ thµnh viªn kh¸c lµ tæ chøc ®-îc nhµ n-íc ñy quyÒn gãp vèn, ®-îc tæ chøc vµ ho¹t ®éng theo qui m« cña lu©t doanh nghiÖp. 5./ Doanh nghiÖp cã cæ phÇn, vèn gãp chi phèi cña nhµ n-íc lµ doanh nghiÖp mµ cæ phÇn hoÆc vèn gãp cña nhµ n-íc chiÕm trªn 50% vèn ®iÒu lÖ, Nhµ n-íc gi÷ quyÒn chi phèi ®èi víi doanh nghiÖp ®ã. 6./ Doanh nghiÖp cã mét phÇn vèn nhµ n-íc lµ doanh nghiÖp mµ phÇn vèn gãp cña nhµ n-íc trong vèn ®iÒu lÖ chiÕm tõ 50% trë xuèng. 7./ C«ng ty nhµ n-íc gi÷ quyÒn chi phèi doanh nghiÖp kh¸c lµ c«ng ty së h÷u toµn bé vèn ®iÒu lÖ hoÆc cã cæ phÇn, vèn gãp chiÕm trªn 50% vèn ®iÒu lÖ cña doanh nghiÖp kh¸c, gi÷ quyÒn chi phèi ®èi víi doanh ®ã. 8./ QuyÒn chi phèi ®èi víi doanh nghiÖp lµ quyÒn ®Þnh ®o¹t ®èi víi ®iÒu lÖ ho¹t ®éng, viÖc bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm, c¸ch chøc c¸c chøc danh qu¶n lý chñ chèt, viÖc tæ chøc qu¶n lý vµ c¸c quyÕt ®Þnh qu¶n lý quan träng kh¸c cña doanh nghiÖp ®è. 9./ Vèn ®iÒu lÖ cña c«ng ty nhµ n-íc lµ sè vèn nhµ n-íc ®Çu t- vµo c«ng ty vµ ghi t¹i ®iÒu lÖ c«ng ty. 10./ Vèn ph¸p ®Þnh lµ møc vèn tèi thiÓu ph¶i cã ®Ó thµnh lËp doanh nghiÖp ë mét sè ngµnh, nghÒ theo qui ®inh cña ph¸p luËt. b. Doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh Doanh nghiÖp mµ c¸c c¸ nh©n, tæ chøc ngoµi khu vùc Nhµ n-íc lµm chñ së h÷u. C¸c h×nh thøc tæ chøc bao gåm: C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, hîp t¸c x·, doanh nghiÖp t- nh©n vµ c«ng ty cæ phÇn. Trong ®ã: 1./ Doanh nghiÖp t- nh©n Nguyễn Thị Hoa 4 Kinh tế phát triển 47B Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Lµ doanh nghiÖp do mét c¸ nh©n lµm chñ vµ tù chÞu tr¸ch nhiÖm b»ng toµn bé tµi s¶n cña m×nh vÒ mäi ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. Chñ së h÷u duy nhÊt cña doanh nghiÖp t- nh©n lµ mét c¸ nh©n. Doanh nghiÖp t- nh©n kh«ng cã t- c¸ch ph¸p nh©n. Chñ doanh nghiÖp t- nh©n víi t- c¸ch lµ ®¹i diÖn cho ph¸p luËt cña doanh nghiÑp. Chñ doanh nghiÖp t- nh©n cã toµn quyÒn quyÕt ®Þnh ®èi víi tÊt c¶ ho¹t ®éng kinh doanh, sö dông lîi nhuËn rßng cña doanh nghiÖp theo nh÷ng qui ®Þnh cña ph¸p luËt. Chñ doanh nghiÖp t- nh©n cã thÓ trùc tiÕp hoÆc thuª ng-êi qu¶n lý ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng kinh doanh. Tr-êng hîp thuª ng-êi kh¸c lµm gi¸m ®èc qu¶n lý th× chñ doanh nghiÖp vÉn chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mäi ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. 2./ Hîp t¸c x· Hîp t¸c x· lµ tæ chøc kinh tÕ tËp thÓ do c¸c c¸ nh©n, hé gia ®×nh, ph¸p nh©n (gäi chung lµ x· viªn) cã nhu cÇu, lîi Ých chung tù nguyÖn gãp vèn, gãp søc lËp ra theo qui ®Þnh cña LuËt hîp t¸c x· ®Ó ph¸t huy thÕ m¹nh tËp thÓ cña tõng x· viªn tham gia hîp t¸c x·, cïng gióp nhau thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh vµ n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt, tinh thÇn, gãp phÇn ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi cña ®Êt n-íc. Hîp t¸c x· lµ mét lo¹i h×nh doanh nghiÖp ®Æc biÖt, cã t- c¸ch ph¸p nh©n, tù chñ, tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c nghÜa vô tµi chÝnh trong ph¹m vi vèn ®iÒu lÖ, vèn tÝch lòy vµ c¸c nguån vèn kh¸c cña hîp t¸c x· theo qui ®Þnh cña phÊp luËt. 3./ C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n. C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n cã 2 lo¹i: C«ng ty TNHH mét thµnh viªn vµ c«ng ty TNHH hai thµnh viªn trë lªn. Hai lo¹i nµy chØ kh¸c nhau ë chç c«ng ty TNHH mét thµnh viªn chØ cã mét thµnh viªn duy nhÊt cßn c«ng ty TNHH 2 thµnh viªn trë lªn lµ mét tæ chøc. C«ng ty TNHH lµ doanh nghiÖp trong ®ã thµnh viªn chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c kho¶n nî vµ c¸c nghÜa vô tµi s¶n kh¸c cña doanh nghiÖp trong ph¹m vi ®· cam kÕt gãp vµo doanh nghiÖp. Thµnh viªn cña c«ng ty cã thÓ lµ tæ chøc, c¸ nh©n, sè l-îng thµnh viªn tèi ®a kh«ng qu¸ n¨m m-¬i. C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n cã t- c¸ch Nguyễn Thị Hoa 5 Kinh tế phát triển 47B Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp ph¸p nh©n kÓ tõ ngµy cÊp chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh. Tuy nhiªn, c«ng ty TNHH kh«ng ®-îc quyÒn ph¸t hµnh cæ phiÕu ®Ó huy ®éng vèn. 4./ C«ng ty cæ phÇn C«ng ty cæ phÇn cã 2 lo¹i: c«ng ty cæ phÇn cã vèn nhµ n-íc d-íi 50% vµ c«ng ty cæ phÇn kh«ng cã vèn nhµ n-íc C«ng ty cæ phÇn lµ doanh nghiÖp trong ®ã: (i)/ Vèn ®iÒu lÖ ®-îc chia thµnh nhiÒu phÇn b»ng nhau gäi lµ cæ phÇn. (ii)/ Cæ ®«ng chØ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ nî vµ c¸c kho¶n nghÜa vô tµi s¶n kh¸c cña doanh nghiÖp trong ph¹m vi sè vèn ®· gãp vµo doanh nghiÖp. (iii) Cæ ®«ng cã quyÒn tù do chuyÓn nh-îng cæ phÇn cña m×nh cho ng-êi kh¸c trõ tr-êng häp cæ ®«ng së h÷u cæ phÇn -u ®·i biÓu quyÕt vµ cæ phÇn cña cæ ®«ng s¸ng lËp. (iv) Cæ ®«ng cã thÓ lµ tæ chøc, c¸ nh©n, sè l-îng cæ ®«ng tèi thiÓu lµ ba vµ kh«ng h¹n chÕ sè l-îng tèi ®a. C«ng ty cæ phÇn cã t- c¸ch ph¸p nh©n kÓ tõ ngµy ®-îc cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh. C«ng ty cæ phÇn cã quyÒn ph¸t hµnh chøng kho¸n ra c«ng chóng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ chøng kho¸n ra c«ng chóng theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ chøng kho¸n. C«ng ty cæ phÇn ph¶i cã §¹i héi ®ång cæ ®«ng , Héi ®ång qu¶n tri vµ Gi¸m ®èc ( tæng gi¸m ®èc), ®èi víi c«ng ty cæ phÇn cã trªn 10 cæ ®«ng ph¶i cã ban kiÓm so¸t. c. Doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t- n-íc ngoµi Doanh nghiÖp cã vèn n-íc ngoµi bao gåm c¸c doanh nghiÖp thµnh lËp bëi c¸c nhµ ®Çu t- n-íc ngoµi ®Ó thùc hiÖn ho¹t ®éng ®Çu t- t¹i ViÖt Nam hoÆc doanh nghiÖp ViÖt Nam do nhµ ®Çu t- n-íc ngoµi mua cæ phÇn, s¸p nhËp, mua l¹i. §èi víi doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t- n-íc ngoµi cã 2 lo¹i: C«ng ty liªn doanh, c«ng ty 100% vèn ®Çu t- n-íc ngoµi. 1./ C«ng ty liªn doanh Doanh nghiÖp liªn doanh lµ doanh nghiÖp do hai bªn hoÆc nhiÒu bªn hîp t¸c thµnh lËp t¹i ViÖt Nam trªn c¬ së hîp ®ång liªn doanh hoÆc hiÖp ®Þnh ký gi÷a Nguyễn Thị Hoa 6 Kinh tế phát triển 47B Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp chÝnh phñ n-íc céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam vµ chÝnh phñ n-íc ngoµi hoÆc lµ doanh nghiÖp do doanh nghiÖp nghiÖp cã vèn ®Çu t- n-íc ngoµi hîp t¸c víi doanh nghiÖp ViÖt Nam hoÆc do doanh nghiÖp ViÖt Nam liªn doanh, hîp t¸c víi nhµ ®Çu t- n-íc ngoµi trªn c¬ së hîp ®ång liªn doanh. Doanh nghiÖp liªn doanh thµnh lËp d-íi h×nh thøc c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, c«ng ty cæ phÇn. Mçi bªn liªn doanh chÞu tr¸ch nhiÖm trong ph¹m vi phÇn vèn cam kÕt gãp vèn ph¸p ®Þnh cña doanh nghiÖp. Doanh nghiÖp liªn doanh cã t- c¸ch ph¸p nh©n theo ph¸p luËt ViÖt Nam, ®-îc thµnh lËp vµ ho¹t ®éng kÓ tõ n gµy cÊp giÊy phÐp ®Çu t-. Vèn ph¸p ®Þnh cña doanh nghiÖp liªn doanh Ýt nhÊt ph¶i b»ng 30% vèn ®Çu t-. §èi víi c¸c dù ¸n x©y dùng c«ng tr×nh kÕt cÊu h¹ tÇng, dù ¸n ®Çu t- vµo ®Þa bµn khuyÕn khÝch ®Çu t- dù ¸n trång rõng… tØ lÖ nµy cã thÓ thÊp h¬n nh-ng kh«ng ®-îc d-íi 20% vèn ®Çu t- vµ ph¶i ®-îc c¬ quan cÊp giÊy phÐp ®Çu t- chÊp thuËn. Tû lÖ vèn gãp do c¸c bªn gãp vèn quyÕt ®Þnh nh-ng ph¶i >=30% vèn ph¸p ®Þnh cña doanh nghiÖp liªn doanh 2./ C«ng ty 100% vèn n-íc ngoµi C«ng ty 100% vèn n-íc ngoµi lµ doanh nghiÖp thuéc së h÷u cña nhµ n-íc ®Çu t- n-íc ngoµi do nhµ ®Çu t- n-íc ngoµi thµnh lËp t¹i ViÖt Nam tù qu¶n lý vµ tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kÕt qu¶ kinh doanh. Doanh nghiÖp 100% vèn n-íc ngoµi ®-îc thµnh lËp theo h×nh thøc c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, cã t- c¸ch ph¸p nh©n theo ph¸p luËt, ®-îc thµnh lËp vµ ho¹t ®éng kÓ tõ ngµy ®-îc c¸p giÊy phÐp ®Çu t-. Vèn ph¸p ®Þnh cña doanh nghiÖp Ýt nhÊt ph¶i b»ng 30% vèn khÝch ®Çu t-…tû lÖ nµy cã thÓ thÊp h¬n nh-ng kh«ng ®-îc d-íi 20% vèn ®Çu t- vµ ph¶i ®-îc c¬ quan cÊp gi©y phÐp ®Çu t- chÊp nhËn. 1.2.2. Ph©n lo¹i theo qui m« doanh nghiÖp a. Doanh nghiÖp nhá vµ võa Lµ c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh ®éc lËp, ®· ®¨ng ký kinh doanh theo ph¸p luËt hiÖn hµnh, cã vèn ®¨ng kÝ kh«ng qu¸ 10 tû ®ång hoÆc sè lao ®éng trung b×nh h»ng n¨m kh«ng qu¸ 300 ng-êi. Nguyễn Thị Hoa 7 Kinh tế phát triển 47B Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp b. Doanh nghiÖp lín Lµ doanh nghiÖp kinh doanh theo ph¸p luËt hiÖn hµnh, cã vèn ®¨ng ký trªn 10 tû hoÆc sè lao ®éng trung b×nh trªn 300 ng-êi. 1.3. Vai trß cña doanh nghiÖp ®èi víi nÒn kinh tÕ - Doanh nghiÖp cã vÞ trÝ ®Æc biÖt quan träng trong nÒn kinh tÕ, lµ bé phËn chñ yÕu t¹o ra tæng s¶n phÈm trong n-íc (GDP). Nh÷ng n¨m gÇn ®©y ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp ®· cã nh÷ng b-íc ph¸t triÓn ®ét biÕn, doanh nghiÖp t¨ng tr-ëng vµ ph¸t triÓn nhanh gãp phÇn gi¶i phãng vµ n©ng cao søc s¶n xuÊt, huy ®éng vµ ph¸t huy néi lùc vµo ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi, gãp phÇn vµo quyÕt ®Þnh vµo phôc håi vµ t¨ng tr-ëng kinh tÕ, t¨ng kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu, t¨ng thu ng©n s¸ch vµ gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò x· héi mét c¸ch hiÖu qu¶ nh-: T¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho ng-êi lao ®éng, xãa ®ãi gi¶m nghÌo, gi¶m thiÓu c¸c tÖ n¹n x· héi… Theo ®iÒu tra cho thÊy tÝnh ®Õn thêi ®iÓm 31/12/2005 sã doanh nghiÖp ®ang thùc tÕ ho¹t ®éng lµ 113.352 t¨ng 23,54 % so víi 31/12/2004. B×nh qu©n trong 5 n¨m 2001-2005 sè doanh nghiÖp t¨ng 27,9% /n¨m. Mçi n¨m sè doanh nghiÖp t¨ng thªm 14.213 doanh nghiÖp. Víi sè l-îng doanh nghiÖp ngµy cµng t¨ng lµm cho ®ãng gãp cña doanh nghiÖp trong GDP còng t¨ng nhanh theo. N¨m 2005, møc ®èng gãp vµo GDP vµo kho¶ng 53%. Bªn c¹nh ®ã ®Çu t- hµng n¨m cña doanh nghiÖp chiÕm kho¶ng 55% trong tæng ®Çu t- chung cña c¶ n-íc vµ tû träng nµy ®ang cã xu h-íng ngµy cµng t¨ng. Sù t¨ng tr-ëng nhanh cña doanh nghiÖp ®· gãp gi¶i quyÕt viÖc lµm míi cho trªn 541 ngh×n ng-êi mçi n¨m vµ n©ng cao møc thu nhËp cho ng-êi lao ®éng. Trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp ®· s¾p xÕp vµ ph©n bæ l¹i mét c¸ch phï hîp víi chñ tr-¬ng ph¸t triÓn cña nhµ n-íc th«ng qua viÖc doanh nghiÖp ngµy cµng gi¶m vÒ sè l-îng nh-ng lín m¹nh vÒ quy m«, c¸c doanh nghiÖp nhá vµ võa ph¸t triÓn nhanh chñ yÕu lµ doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh nh-ng quy m« cßn vÉn cßn nhá, c¸c doanh nghiÖp lín chñ yÕu lµ doanh nghiÖp nhµ n-íc vµ doanh nghiÖp cã vín ®Çu t- n-íc ngoµi ®ang ngµy cµng ®ãng vÞ trÝ quan träng trong nÒn kinh tÕ Nguyễn Thị Hoa 8 Kinh tế phát triển 47B Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp nã ®ãng gãp vµo GDP mét l-îng ®¸ng kÓ vµ ngµy cµng t¨ng lªn, ®Æc biÖt lµ doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t- n-íc ngoµi nã ®-îc ®¸nh gi¸ lµ t¨ng tr-ëng ®Òu vµ æn ®Þnh nhÊt. ChÝnh v× thÕ mµ nhµ n-íc ta ®· cã nh÷ng chÝnh s¸ch -u ®·i nh»m thu hót ®Çu t- tõ n-íc ngoµi kÕt qu¶ lµ sè doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t- n-íc ngoµi ®ang t¨ng lªn tr«ng thÊy: Theo thèng kª cuèi n¨m 2005 cã 3.697 doanh nghiÖp ®Çu t- n-íc ngoµi so víi 1.525 doanh nghiÖp n¨m 2000, mçi n¨m t¨ng 434 doanh nghiÖp. Sù t¨ng tr-ëng nhanh cña doanh nghiÖp trong nh÷ng n¨m qua ®· t¹o nªn mét khèi l-îng lín hµng hãa, ®a d¹ng vÒ chñng lo¹i, mÉu m· s¶n phÈm cïng víi ®ã lµ chÊt l-îng s¶n phÈm vµ dÞch vô ®Òu ®-îc n©ng lªn ®¶m b¶o ®-îc nhu cÇu tiªu dïng ngµy cµng phong phó cña ng-êi tiªu dïng, n©ng cao møc sèng vËt chÊt trong d©n c- . Tr-íc ®©y nhiÒu s¶n phÈm ph¶i nhËp khÈu víi gi¸ thµnh ®¾t th× nay c¸c doanh nghiÖp ®· thay thÕ vµ ®-îc ng-êi tiªu dïng trong n-íc tin dïng nh-: C¸c ph-¬ng tiÖn vËn t¶i,xe m¸y, c¸c ®å ®iÖn tö, may mÆc, hãa mü phÈm… - Doanh nghiÖp t¨ng tr-ëng vµ ph¸t triÓn nhanh ®· lµm thay ®æi c¬ cÊu nÒn kinh tÕ : * Tr-íc n¨m 2000 doanh nghiÖp ViÖt Nam chñ yÕu trong ngµnh c«ng nghiÖp víi vai trß quyÕt ®Þnh lµ doanh nghiÖp nhµ n-íc, c¸c ngµnh kh¸c chñ yÕu lµ ho¹t ®éng cña c¸c hé gia ®×nh, c¸ thÓ chiÕm kho¶ng 85-95% s¶n l-îng toµn ngµnh ( n«ng, l©m nghiÖp, thñy s¶n…). §Õn n¨m 2002 c¸c ho¹t ®éng cña c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp ®a d¹ng h¬n vµ cã mÆt ë hÇu hÕt c¸c ngµnh s¶n xuÊt kinh doanh trong ®ã doanh nghiÖp thuéc ngµnh c«ng nghiÖp chiÕm h¬n 90% gi¸ trÞ s¶n xuÊt toµn ngµnh, th-¬ng m¹i, kh¸ch s¹n, nhµ hµng chiÕm tõ 20-30%, x©y dùng vËn t¶i chiÕm kho¶ng 60%, ho¹t ®éng tµi chÝnh ng©n hµng chiÕm kho¶ng 95-98%... bªn c¹nh ®ã cßn xuÊt hiÖn mét sè ngµnh kh¸c nh-: Ho¹t ®éng khoa häc, c«ng nghÖ, v¨n hãa, thÓ thao, ho¹t ®éng x· héi… lµm t¨ng trªn 500 doanh nghiÖp trong c¸c lÜnh vùc nµy víi sè vèn gÇn 7500 tû ®ång vµ nép ng©n s¸ch 206 tû ®ång. Nguyễn Thị Hoa 9 Kinh tế phát triển 47B Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp * Sù t¨ng tr-ëng vµ ph¸t triÓn cña hÖ thèng doanh nghiÖp ®· lµm ®a d¹ng c¸c h×nh thøc së h÷u, kinh tÕ ViÖt Nam ph¸t triÓn víi nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ. Tr-íc nh÷ng n¨m 1990, kinh tÕ t- nh©n vµ kinh tÕ cã vèn ®Çu t- n-íc ngoµi gÇn nh- ch-a cã nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn chñ yÕu dùa vµo hai thµnh phÇn kinh tÕ: Kinh tÕ nhµ n-íc vµ kinh tÕ tËp thÓ nh-ng ®Õn n¨m 2005 c¸c thµnh phÇn kinh tÕ tnh©n vµ kinh tÕ cã vèn ®Çu t- n-íc ngoµi ®· chiÕm trong GDP t-¬ng øng 8,9% vµ 15,9% trong khi ®ã tû träng kinh tÕ nhµ n-íc gi¶m tõ 40% n¨m 1995 xuèng 38,4% n¨m 2005, kinh tÕ tËp thÓ gi¶m t-¬ng øng 10 % xuèng 6,8%,kinh tÕ c¸ thÓ gi¶m 36% xuèng 30%. Xu h-íng nµy tiÕp tôc trong nh÷ng n¨m tíi do doanh nghiÖp t- nh©n thµnh lËp kh«ng ngõng kÓ tõ khi LuËt doanh nghiÖp ra ®êi. * Sù ph¸t triÓn nhanh cña doanh nghiÖp trong tÊt c¶ c¸c ngµnh ë kh¾p c¸c ®Þa ph-¬ng ®· t¹o ra c¬ héi ®Ó ph©n c«ng l¹i lao ®éng gi÷a c¸c khu vùc n«ng, l©m, thñy s¶n vµ s¶n xuÊt kinh doanh c¸ thÓ, hé gia ®×nh ®©y lµ khu vùc kinh doanh cã n¨ng suÊt, thu nhËp thÊp sè ng-êi thiÕu viÖc lµm chiÕm sã ®«ng sÏ ®-îc chuyÓn sang khu vùc doanh nghiÖp ®Æc biÖt lµ khu vùc c«ng nghiÖp, dÞch vô sÏ mang l¹i cho ng-êi lao ®éng møc thu nhËp cao h¬n vµ lµm viÖc cã n¨ng suÊt, hiÖu qu¶ h¬n. Thùc tÕ trong 3 n¨m 2000-2002 ®· cã kho¶ng 700 ngh×n lao ®éng ®-îc tuyÓn vµo khu vùc doah nghiÖp mçi n¨m chiÕm kho¶ng 50% lao ®éng ®-îc gi¶i quyÕt viÖc lµm hµng n¨m gi¶i quyÕt viÖc chuyÓn dÞch lao ®éng n«ng nghiÖp tõ gÇn 70% xuèng cßn 56-57% n¨m 2005 2. 2.1. a. Nh©n tè ¶nh h-ëng ®Õn ph¸t triÓn doanh nghiÖp Kh¶ n¨ng s¶n xuÊt-kinh doanh cña doanh nghiÖp Vèn vµ tµi chÝnh cña doanh nghiÖp - Vèn lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña mét doanh nghiÖp. Vèn h×nh thµnh tõ c¸c nguån: Vèn tù cã, vèn do ng©n s¸ch nhµ n-íc cÊp vµ vèn vay. Vèn tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt d-íi d¹ng tµi s¶n cè ®Þnh (m¸y mãc, nhµ x-ëng ,trang thiÕt bÞ…), tµi s¶n l-u ®éng (nguyªn liÖu, nhiªn liÖu, vËt liÖu, phô tïng…) vµ Nguyễn Thị Hoa 10 Kinh tế phát triển 47B Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp tµi s¶n tµi chÝnh (tiÒn mÆt, tiÒn göi ng©n hµng, cæ phiÕu c«ng ty…). V× vËy cÇn cã mét c¬ cÊu vèn hîp lý ®Ó vèn ®-a vµo s¶n xuÊt-kinh doanh mét c¸ch hiÖu qu¶. - Th«ng qua viÖc doanh nghiÖp ®Çu t- vèn cho s¶n xuÊt, kinh doanh cã thÓ thÊy ®-îc qui m« vèn lín hay nhá. Qui m« vèn do lo¹i h×nh s¶n phÈm mµ doanh nghiÖp s¶n xuÊt quyÕt ®Þnh. VÝ dô: Nh÷ng s¶n phÈm cÇn nhiÒu chÊt x¸m th× vèn ®Çu t- cho nã cµng nhiÒu. V× thÕ cÇn ®iÒu chØnh c¬ cÊu vèn sao cho phï hîp tïy vµo tr×nh ®é c«ng nghÖ ®Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm. b. N¨ng lùc tæ chøc, qu¶n lý - Tæ chøc ®«ng vai trß rÊt quan träng trong mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh. Tæ chøc tèt gióp cho mäi ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp ®-îc thèng nhÊt, lµm viÖc cã qui cñ, s©p xÕp c«ng viÖc hîp lý, ®óng vÞ trÝ, phï hîp tõng ®èi t-îng. ViÖc tæ chøc tèt sÏ t¹o thuËn lîi trong viÖc qu¶n lý. V× thÕ mµ gi¶m ®-îc c¸c chi phÝ kh«ng cÇn thiÕt, gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ ph¸t huy hÕt n¨ng lùc cña tõng bé phËn gãp phÇn lµm t¨ng hiÖu qu¶ s¶n xuÊt, kinh doanh. c. Lao ®éng - Nguån lao ®éng lµ vÊn ®Ò sèng cßn ®èi víi mçi doanh nghiÖp. Mét doanh nghiÖp thµnh c«ng trong lÜnh vùc kinh doanh cña m×nh th× nhÊt thiÕt ph¶i cã mét ®éi ngò lao ®éng giái vÒ chuyªn m«n vµ ng-êi l·nh ®¹o ph¶i biÕt sö dông ®éi ngò nh©n viªn, lao ®éng mét c¸ch hîp lÝ, hiÖu qu¶ nh»m tËn dông kh¶ n¨ng cña hä mét c¸ch triÖt ®Ó . V× thÕ doanh nghiÖp cÇn cã nh÷ng chÕ ®é båi d-ìng lµm phong phó nguån nh©n lùc, chiÕn l-îc x©y dùng thÕ hÖ tiÕp theo, ch-¬ng tr×nh ®µo t¹o, tuyÓn chän, båi d-ìng vµ mét chÕ ®é ®·i ngé tháa ®¸ng lµ rÊt cÇn thiÕt ®Ó ®¶m b¶o duy tr× sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. d. C«ng t¸c nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn s¶n phÈm - C«ng t¸c nghiªn cøu ph¸t triÓn kh«ng chØ gióp doanh nghiÖp cñng cè vÞ trÝ hiÖn t¹i mµ cßn gióp doanh nghiÖp v-¬n tíi vÞ trÝ cao h¬n trong ngµnh, mang l¹i sù ph¸t triÓn thùc sù. C«ng t¸c nµy cã thÓ lµ nghiªn cøu ra s¶n phÈm míi cã -u thÕ Nguyễn Thị Hoa 11 Kinh tế phát triển 47B Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp h¬n so víi s¶n phÇm hiÖn hµnh cña doanh nghiÖp, hoÆc c¶i tiÓn, t¨ng c¸c tÝnh n¨ng cho s¶n phÈm cò sao cho ho¹t ®éng cña nã hiÖu qu¶ h¬n. Tõ ®ã cã chiÕn l-îc, kÕ ho¹ch ph¸t huy hÕt c¸c tÝnh n¨ng cña s¶n phÈm sao cho tËn dông hÕt kh¶ n¨ng vèn cã cña s¶n phÈm. 2.2. Nhu cÇu tiªu dïng cña kh¸ch hµng Nhu cÇu tiªu dïng cña kh¸ch hµng do nhiÒu yÕu tè quyÕt ®Þnh nh- thu nhËp/ møc sèng mçi c¸ nh©n, thÞ hiÕu tiªu dïng, phong tôc tËp qu¸n mçi vïng miÒn… ®ång thêi nhu cÇu tiªu dïng cßn bÞ chi phèi bëi tr×nh ®é ph¸t triÓn kinh tÕ, sù án ®Þnh cña nÒn kinh tÕ. Thu nhËp/møc sèng cña mçi c¸ nh©n cµng cao th× hä cµng cã nhiÒu c¬ héi h¬n ®Ó tiªu dïng hµng xa xØ. Mét nÒn kinh tÕ t¨ng tr-ëng cao, æn ®Þnh gãp phÇn ®Èy m¹nh tiªu dïng hµng hãa xa xØ cña kh¸ch hµng, ng-îc l¹i nÕu nÒn kinh tÕ suy tho¸i con ng-êi sÏ gi¶m tiªu dïng hµng hãa xa xØ, chñ yÕu lµ hµng hãa thiÕt yÕu, cÇn thiÕt 2.3. ChÝnh s¸ch doanh nghiÖp thùc hiÖn BÊt kú mét chÝnh s¸ch nµo doanh nghiÖp thùc hiÖn ®Òu ¶nh h-ëng ®Ðn sù ph¸t triÓn vµ tån t¹i cña doanh nghiÖp. Tïy vµo mçi doanh nghiÖp kinh doanh lo¹i h×nh s¶n phÈm kh¸c nhau mµ cã c¸c chÝnh s¸ch kh¸c nhau. - ChÝnh s¸ch vÒ dÞch vô kh¸ch hµng: C¸c dÞch vô tr-íc b¸n hµng, sau b¸n hµng( nÕu cã) ®Èm b¶o chÊt l-îng phôc vô lu«n ®i kÌm víi ch©t l-îng s¶n phÈm ®¸p øng ®-îc nhu cÇu kh¸ch hµng. - ChÝnh vÒ gi¸: §ã lµ nh÷ng chÝnh s¸ch mµ doanh nghiÖp ¸p dông nh»m thùc hiÖn c¸c môc tiªu kh¸c nhau nh-: Më réng thÞ phÇn, ph©n khóc thÞ tr-êng, t¨ng doanh thu, lîi nhuËn… - ChÝnh s¸ch ph©n phèi: §ã lµ chÝnh s¸ch liªn quan ®Õn ph©n phèi c¸c hÖ thèng b¸n hµng. Lùa chän kªnh ph©n phèi nµo sao cho hiÖu qu¶ nhÊt. Nã phu thuéc lín vµo nhu cÇu cña tõng kh¸ch hµng. HiÖn nay c¸c doanh nghiÖp ®· biÕt c¸ch tËn Nguyễn Thị Hoa 12 Kinh tế phát triển 47B Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp dông lîi thÕ cña c¸c m¹ng l-íi kªnh ph©n phèi nµy nh»m më réng thÞ phÇn, t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cho m×nh. - ChÝnh s¸ch ®èi víi s¶n phÈm: §ã lµ nh÷ng qui ®Þnh, tiªu chuÈn vÒ mÉu m·, chÊt l-îng s¶n phÈm nh»m ®¶m b¶o chÊt l-îng vµ uy tÝn cña doanh nghiÖp. §©y lµ vÊn ®Ò sèng cßn ®èi víi mét doanh nghiÖp hiÖn nay nÕu kh«ng cã nh÷ng thùc hiÖn chÆt chÏ vµ kÕ ho¹ch cô thÓ vÒ vÊn ®Ò nµy. 2.4. VÊn ®Ò kinh tÕ, x· héi - Tr×nh ®é ph¸t triÓn kinh tÕ NÒn kinh tÕ t¨ng tr-ëng, ph¸t triÓn (hay suy tho¸i) ®Òu ¶nh h-ëng tèt (hay xÊu) ®Õn kh¶ n¨ng ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. ViÖt nam trong nh÷ng n¨m qua t¨ng tr-ëng víi tèc ®é kh¸ nhanh. Tuy nhiªn hËu qu¶ cña t¨ng tr-ëng nhanh lµ g©y ra l¹m ph¸t cao n¨m 2007-2008 do bÞ ¶nh h-ëng cña kinh tÕ thÕ giíi. C¸c doanh nghiÖp c¹nh tranh cµng m¹nh mÏ h¬n do søc mua cña ng-êi tiªu dïng gi¶m bëi gi¸ c¶ tÊt c¶ c¸c mÆt hµng t¨ng nhanh, cao. V× thÕ ng-êi tiªu dïng sÏ lùa chän, ®¾n ®o tr-íc khi mua bÊt kú mét mÆt hµng nµo. Bëi vËy nh÷ng doanh nghiÖp víi th-¬ng hiÖu m¹nh, cã uy tÝn sÏ tån t¹i, doanh nghiÖp kh«ng ®ñ kh¶ n¨ng trô v÷ng l¹i sÏ ®i ®Õn bê vùc ph¸ s¶n. - §iÒu kiÖn tù nhiªn, khÝ hËu §iÒu kiÖn tù nhiªn, khÝ hËu ¶nh h-ëng lín ®Õn sù ph¸t triÓn cña c¸c doanh nghiªp ®Æc biÖt lµ c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt mµ sö dông ®Çu vµo lµ c¸c s¶n phÈm tõ n«ng nghiÖp, thñy s¶n.... KhÝ hËu thêi tiÕt æn ®Þnh, thuËn lîi sÏ gãp phÇn thóc ®Èy s¶n xuÊt kinh doanh, ng-îc l¹i c¸c hiÖn t-îng nh- lò lôt, thiªn tai, ®iÒu kiÖn khÝ hËu kh«ng tèt g©y mÊt mïa…sÏ c¶n trë s¶n xuÊt, buéc doanh nghiÖp ph¶i nhËp kh¶u nguyªn vËt liÖu tõ n-íc ngoµi ®iÒu ®ã sÏ ¶nh h-ëng ®Õn gi¸ thµnh cña s¶n phÈm. G©y khã kh¨n trong tiªu thô s¶n phÈm còng nh- tiÕp tôc s¶n xuÊt ë doanh nghiÖp. Nguyễn Thị Hoa 13 Kinh tế phát triển 47B Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp - HÖ thèng ph¸p luËt, chÝnh trÞ x· héi §iÒu kiÖn chÝnh trÞ, ph¸p lu©t æn ®Þnh, nghiªm minh gãp phÇn ®Ó doanh nghiÖp yªn t©m s¶n xuÊt, kinh doanh. Víi nh÷ng quèc gia chÝnh sù kh«ng æn ®Þnh, chiÕn tranh liªn miªn th× viÖc sinh sèng còng khã chø kh«ng nãi ®Õn viÖc s¶n xuÊt kinh doanh. Mét quèc gia æn ®Þnh míi ®iÒu kiÖn cÇn ®Ó doanh nghiÖp ®Çu t- vµo s¶n xuÊt, kinh doanh. §iÒu kiÖn ®ñ lµ cÇn cã hµnh lang ph¸p lý râ rµng, thñ tôc hµnh chÝnh ®¬n gi¶n, nhanh gän, c¸c chÝnh s¸ch nhµ n-íc ban hµnh còng cÇn c©n nh¾c kü cµng khi ®-a ra nh»m gi¶m thiÓu nh÷ng h¹n chÕ hay tiªu cùc mµ nã g©y ra gãp phÇn t¹o ®iÒu kiÖn cho doanh nghiÖp ph¸t triÓn. 3. ChØ tiªu ®¸nh gi¸ sù ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp 3.1. ChØ tiªu ®Þnh l-îng a. Doanh thu vµ lîi nhuËn Lîi nhuËn võa lµ môc tiªu, võa lµ c¬ së tÝnh to¸n hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp Tæng lîi nhuËn = T«ng doanh thu – tæng chi phÝ Th«ng qua lîi nhuËn ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng kinh doanh lç hay l·i. Tõ ®ã ®-a r a quyÕt ®Þnh më réng hay thu hÑp hay gi÷ nguyªn quy m« s¶n xuÊt b. S¶n l-îng tiªu thô S¶n l-îng tiªu thô lµ yÕu tè ®¸nh gi¸ t×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty, ®¸nh gi¸ nhu cÇu s¶n phÈm. S¶n phÈm lµ cÇu nèi gi÷a nhµ s¶n xuÊt vµ ng-êi tiªu dïng. ViÖc tiªu dïng nhiÒu hay Ýt sÏ quyÕt ®inh ®Õn viÖc s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp. §ång thêi th«ng qua viÖc tiªu dïng cña kh¸ch hµng doanh nghiÖp sÏ gÇn gòi vµ ®¸p øng ®óng nhu cÇu thùc sù cña kh¸ch hµng h¬n. L-îng s¶n phÈm tiªu thô sÏ chøng tá ®-îc vÞ thÕ cña doanh nghiÖp trong ngµnh. Doanh nghiÖp tiªu thô cµng Nguyễn Thị Hoa 14 Kinh tế phát triển 47B Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp nhiÒu s¶n phÈm th× doanh nghiÖp ®ã cµng m¹nh, cµng t¨ng kh¶ n¨ng t¨ng qui m« s¶n xuÊt, t¨ng doanh thu vµ lîi nhuËn, t¹o ®éng lùc ph¸t triÓn cho doanh nghiÖp 3.2. ChØ tiªu ®Þnh tÝnh a. Th-¬ng hiÖu Th-¬ng hiÖu lµ kh¸i niÖm trong ng-êi tiªu dïng vÒ s¶n phÈm víi dÊu hiÖu cña nhµ s¶n xuÊt g¾n lªn mÆt, lªn bao b× hµng hãa nh»m kh¼ng ®Þnh chÊt l-îng vµ xu©t xø s¶n phÈm. Th-¬ng hiÖu th-êng g¾n liÒn víi quyÕn së h÷u cña nhµ s¶n xuÊt vµ th-êng ®-îc ñy quyÒn cho ng-êi ®¹i diÖn th-¬ng m¹i chÝnh thøc. ( TrÝch tõ wikipedia) Th-¬ng hiÖu theo ®Þnh nghÜa cña tæ chøc së h÷u trÝ tuÖ thÕ giíi(WIPO): §ã lµ mét dÊu hiÖu (h÷u h×nh vµ v« h×nh) ®Æc biÖt ®Ó nhËn biÕt mét s¶n phÈm hµng hãa hay dÞch vô nµo ®è ®-îc s¶n xuÊt hay ®-îc cung cÊp bëi mét c¸ nh©n hay mét tæ chøc. Mét doanh nghiÖp muèn thµnh c«ng th× cÇn ph¶i cã th-¬ng hiÖu. Bëi th-¬ng hiÖu mang l¹i rÊt nhiÒu lîi Ých cho doanh nghiÖp. Lµ mét th-¬ng hiÖu lín sÏ gãp phÇn t¨ng doanh thu, doanh sè b¸n hµng trong bÊt kú hoµn c¶nh nµo. Khi thÞ tr-êng næ ra c¹nh tranh b»ng gi¸ th× hÇu nh- c¸c th-¬ng hiÖu m¹nh sÏ gi¶m ®-îc ¸p lùc nµy do n¾m b¾t ®-îc lßng tin cña ng-êi tiªu dïng. Khi cã biÕn ®éng vÒ lßng tin cña ng-êi tiªu dïng th× nh÷ng s¶n phÈm cã uy tÝn l¹i cµng ®-îc tin dïng. V× thÕ x©y dùng th-¬ng th-¬ng hiÖu cã uy tÝn lµ ®iÒu cÇn thiÕt ®èi víi bÊt cø doanh nghiÖp nµo. b. HiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi - Doanh nghiÖp t¨ng tr-ëng, ph¸t triÓn ®ãng gãp phÇn kh«ng nhá vµo ng©n s¸ch nhµ n-íc thóc ®Èy nhanh qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp hãa hiÖn ®¹i hãa ®Êt n-íc, x©y dùng ®Êt n-íc ngµy cµng giµu m¹nh. Doanh nghiÖp ph¸t triÓn kÐo theo sù ph¸t triÓn vÒ c¬ së h¹ tÇng, ®iÖn ®-êng, tr-êng tr¹m…®ång thêi ®a d¹ng hãa c¸c chñng lo¹i mÆt hµng, ®¸p øng ®-îc nhu cÇu cña ng-êi tiªu dïng. Nguyễn Thị Hoa 15 Kinh tế phát triển 47B Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp - Sù thµnh ®¹t cña doanh nghiÖp ®· t¹o c«ng ¨n viÖc lµm, n©ng cao møc sèng cña ng-êi lao ®éng tõ ®ã gi¶m thiÓu ®-îc nh÷ng vÊn ®Ò x· héi ph¸t sinh nh-: Bµi b¹c, nghiÖn hót, trém c¾p, du canh, du c-…®ång thêi n©ng cao ý thøc, kû luËt cho ng-êi lao ®éng. 3.3. C¸c chØ tiªu hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh 3.3.1. HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh tæng hîp KÕt qña ®Çu ra ( Tæng doanh thu) HiÖu qu¶ SXKD tæng hîp = Chi phÝ ®Çu vµo (Tæng chi phÝ) ý nghÜa: Cø 1 ®ång chi phÝ ®Çu vµo th× t¹o ra bao nhiªu ®ång doanh thu - ChØ tiªu tû suÊt lîi nhuËn theo doanh thu. Lîi nhuËn sau thuÕ Tû suÊt LN theo DT = Doanh thu thuÇn trong kú ý nghÜa: Cø mét ®ång doanh thu thuÇn th× t¹o ra bao nhiªu ®ång lîi nhuËn rßng. 3.3.2. HiÖu qu¶ sö dông lao ®éng - ChØ tiªu n¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n Tæng s¶n l-îng NSL§ b×nh qu©n = Tæng sè lao ®éng b×nh qu©n trong kú ý nghÜa: Cø 1 lao ®éng th× t¹o ra bao nhiªu ®ång gi¸ trÞ s¶n l-îng Nguyễn Thị Hoa 16 Kinh tế phát triển 47B Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp - ChØ tiªu møc sinh lêi b×nh qu©n cña lao ®éng. Lîi nhuËn sau thuÕ Møc sinh lêi b×nh qu©n cña L§ = Tæng sè lao ®éng trong kú ý nghÜa: Cø mét lao ®éng tham gia th× sÏ t¹o bao nhiªu ®ång lîi nhuËn. 3.3.3. HiÖu qu¶ sö dông vèn - ChØ tiªu tû suÊt doanh thu trªn vèn kinh doanh Doanh thu thuÇn Tû suÊt DT/ vèn KD = Tæng sè vèn kinh doanh trong kú ý nghÜa: Cø mét ®ång vèn kinh doanh th× sÏ t¹o bao nhiªu ®ång doanh thu thuÇn. - ChØ tiªu hiÖu qu¶ sö dông vèn l-u ®éng Doanh thu thuÇn * Sè vßng quay vèn L§ = Vèn l-u ®éng trong kú ý nghÜa: B×nh qu©n trong kú vèn l-u ®éng quay ®-îc bao nhiªu vßng - ChØ tiªu sö dông hiÖu qu¶ vèn cè ®Þnh Doanh thu thuÇn * Sè vßng quay vèn cè ®Þnh = Vèn cè ®Þnh trong kú ý nghÜa: Ph¶n ¸nh mét ®ång vèn t¹o ra bao nhiªu ®ång doanh thu hoÆc gi¸ trÞ s¶n l-îng Nguyễn Thị Hoa 17 Kinh tế phát triển 47B Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Lîi nhuËn Tû suÊt LN/vèn cè ®Þnh = Vèn cè ®Þnh b×nh qu©n ý nghÜa: Ph¶n ¸nh mét ®ång vèn cè ®Þnh t¹o ra bao nhiªu ®ång lîi nhuËn rßng - ChØ tiªu hÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n hiÖn thêi. Vèn l-u ®éng HÖ sè KNTTHT = Vèn ng¾n h¹n trong kú ý nghÜa: Ph¶n ¸nh møc ®é ®¶m b¶o thanh to¸n c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n cña doanh nghiÖp. Nguyễn Thị Hoa 18 Kinh tế phát triển 47B Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Ch-¬ng II: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty cæ phÇn b¸nh kÑo TRµNG AN 1. T×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty b¸nh kÑo Trµng An giai ®o¹n 2006-2008 1.1. KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh giai ®o¹n 2006-2008 ChØ tiªu §¬n vÞ 2006 2007 2008 2007/2006 2008/2007 67,595 93,281 112,145 25,686 18,864 tÝnh 1. Gi¸ trÞ s¶n xuÊt Tû ®ång Tû 2.Tæng chi phÝ ®ång 88,698 132,312 197,232 43,614 64,92 3.Doanh thu Tû 92,005 136,730 201,975 44,725 65,245 3,307 4,418 4,743 1,111 0,325 2.035 3,106 3,512 1,071 0,406 4,593 5,836 7,909 1,234 2,073 ®ång 4. Lîi nhu©n Tû tr-íc thuÕ ®ång 5. Lîi nhuËn sau thuÕ Tû ®ång 6. Nép ng©n s¸ch Tû ®ång 7. L-¬ng b×nh qu©n/ 1000 ® 1.600 1.850 2.366 250 516 ng-êi/ th¸ng (Nguån: B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh c«ng ty b¸nh kÑo Trµng An) Nguyễn Thị Hoa 19 Kinh tế phát triển 47B Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Víi nh÷ng nç lùc cña m×nh trong nh÷ng n¨m qua c«ng ty B¸nh kÑo Trµng An ®· ®¹t ®-îc nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng mõng. MÆc dï kinh tÕ ViÖt Nam gÆp khã kh¨n bëi vÊn ®Ò l¹m ph¸t nh-ng c«ng ty vÉn duy tr× ®-îc s¶n xuÊt kinh doanh æn ®Þnh. - Víi gi¸ trÞ s¶n xuÊt ®Òu t¨ng qua c¸c n¨m n¨m 2007 t¨ng 37,99%( t¨ng 25,686tû ®ång) so víi 2006, n¨m 2008 t¨ng 20,22% ( t¨ng 18,864 tû ®ång) so víi n¨m 2007 t¨ng chËm h¬n so víi møc t¨ng cña n¨m 2007 do nh÷ng khã kh¨n kinh tÕ t¨ng tr-ëng nãng, l¹m ph¸t cao còng ¶nh h-ëng phÇn nµo ®Õn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. - VÒ doanh thu: Tèc ®é t¨ng doanh thu t¨ng m¹nh n¨m 2007 t¨ng 48,61%(t¨ng 44,725tû ®ång) so víi 2006. N¨m 2008 t¨ng 47,71% ( t¨ng 65,245 tû ®ång) so víi 2007 nguyªn nh©n doanh thu n¨m 2008 t¨ng nhanh h¬n tèc ®é t¨ng doanh 2007 do:  Chi phÝ ®Çu vµo nguyªn vËt liÖu t¨ng dÉn tíi gi¸ thµnh phÈm t¨ng.  Do ®Çu t- c«ng nghÖ, ®æi míi chÊt l-îng s¶n phÈm víi h-¬ng vÞ tù nhiªn, ®i chiÒu s©u nhu cÇu tiªu dïng cña tõng ®èi t-îng tiªu dïng. - Lîi nhuËn 2007 t¨ng 33,59% so víi 2006, lîi nhuËn 2008 t¨ng 7,35% so víi 2007. Nguyªn nh©n lµm lîi nhuËn t¨ng chËm so víi 2007 lµ do:  Do c¸c chi phÝ ®Çu vµo vµ chi phÝ qu¶n lý ( t¨ng 49,06%) n¨m 2008 do vÊn ®Ò l¹m ph¸t cao.  Do c«ng ty t¨ng c-êng ®Çu t-, bæ sung m¸y mãc, thiÕt bÞ hiÖn ®¹i, ®Çu t- nghiªn cøu, triÓn khai s¶n phÈm míi. - Lîi nhuËn, doanh thu t¨ng ®· gãp phÇn ®¸ng kÓ vµo ®ãng gãp cho ng©n s¸ch nhµ n-íc mçi n¨m. N¨m 2007 t¨ng 1,234 tû, n¨m 2008 t¨ng 2,073 tû. Cïng víi ®ã c«ng ty còng t¨ng l-¬ng cho c«ng nh©n viªn. N¨m 2006 møc l-¬ng b×nh qu©n lµ 1,6 triÖu ®ång, n¨m 2007 lµ 1,85 triÖu ®ång , n¨m 2008 lµ 2,366 triÖu ®ång t¨ng lÇn l-ît n¨m 2007 lµ 250.000®, n¨m 2008 lµ 516.000 ® gãp phÇn n©ng cao møc sèng cho ng-êi lao ®éng trong thêi kú kinh tÕ ®Çy khã kh¨n. Nguyễn Thị Hoa 20 Kinh tế phát triển 47B
- Xem thêm -