Tài liệu Cơ sở lý luận về các kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính.

  • Số trang: 142 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 39 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email :1lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Khóa luận tốt nghiệp MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU LỜI MỞ ĐẦU .................................................................................................. 1 PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÁC KỸ THUẬT THU THẬP BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BCTC. ............................. 3 I. Bằng chứng kiểm toán và kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán ..... 3 1. Bằng chứng kiểm toán ................................................................................ 3 1.1 Khái niệm về bằng chứng kiểm toán ...................................................... 3 1.2 Vai trò của bằng chứng kiểm toán .......................................................... 5 1.3 Quyết định của kiểm toán viên về thu thập bằng chứng kiểm toán. ....... 5 1.3.1 Quyết định về thể thức kiểm toán cần áp dụng................................ 6 1.3.2 Quyết định về quy mô mẫu. ............................................................. 6 1.3.3 Quyết định về các khoản mục cá biệt .............................................. 6 1.3.4 Quyết định về thời gian hoàn thành các thể thức............................. 6 1.4 Phân loại bằng chứng kiểm toán ............................................................. 7 1.4.1 Phân loại bằng chứng kiểm toán theo nguồn hình thành ................. 7 1.4.2 Phân loại bằng chứng kiểm toán theo loại hình .............................. 7 1.5 Tính chất của bằng chứng kiểm toán. ..................................................... 9 1.5.1 Tính hiệu lực .................................................................................... 9 1.5.2 Tính đầy đủ ...................................................................................... 9 2. Kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán BCTC ...... 12 2.1 Phương pháp kiểm tra vật chất (kiểm kê) ............................................. 12 2.2 Lấy xác nhận ......................................................................................... 13 2.3 Xác minh tài liệu ................................................................................... 15 2.4 Quan sát ................................................................................................ 16 2.5 Phỏng vấn .............................................................................................. 16 Trần Thị Trang Kiểm toán 45A Website: http://www.docs.vn Email :2lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Khóa luận tốt nghiệp 2.6 Tính toán lại .......................................................................................... 17 2.7 Phân tích ................................................................................................ 18 II. THU THẬP BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN TRONG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH ....................................................... 20 1. Thu thập bằng chứng kiểm toán trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán ................................................................................................................. 20 2. Thu thập bằng chứng kiểm toán trong giai đoạn thực hiện kế hoạch kiểm toán ........................................................................................................ 25 2.1 Thử nghiệm kiểm soát ........................................................................... 25 2.2 Thủ tục phân tích ................................................................................... 27 2.3 Thủ tục kiểm tra chi tiết ........................................................................ 29 3. Thu nhập bằng chứng kiểm toán giai đoạn kết thúc kiểm toán .......... 31 PHẦN II. THỰC TRẠNG VIỆC ÁP DỤNG CÁC KỸ THUẬT THU THẬP BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BCTC DO CÔNG TY AASC THỰC HIỆN .................................................................. 36 I. Tổng quan về Công ty AASC ................................................................... 36 1. Quá trình hình thành và phát triển của AASC ...................................... 36 2. Đặc điểm sản phẩm dịch vụ cung cấp cho khách hàng ......................... 37 3. Mạng lƣới khách hàng của AASC ........................................................... 40 4. Cơ cấu tổ chức của AASC ........................................................................ 41 5.Tình hình hoạt động của AASC ................................................................ 43 5.1 Kết quả hoạt động ................................................................................. 43 5.2 Định hướng phát triển của Công ty ....................................................... 43 5.3 Hợp tác và phát triển ............................................................................. 44 6. Tổ chức công tác kế toán chủ yếu tại AASC .......................................... 44 7. Quy tình kiểm toán của AASC................................................................. 45 8. Hệ thống kiểm soát chất lƣợng cuộc kiểm toán tại AASC .................... 46 Trần Thị Trang Kiểm toán 45A Website: http://www.docs.vn Email :3lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Khóa luận tốt nghiệp II. THỰC TRẠNG VIỆC ÁP DỤNG CÁC KỸ THUẬT THU THẬP BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BCTC TẠI CÔNG TY ABC VÀ CÔNG TY XYZ DO AASC THỰC HIỆN .............. 47 1 Lập kế hoạch kiểm toán ............................................................................. 47 1.1 Lập kế hoạch kiểm toán tại Công ty ABC ............................................ 47 1.1.1 Thu thập thông tin cơ sở, nghĩa vụ pháp lý của khách hàng ......... 47 1.1.2 Đánh giá chung về hệ thống kiểm soát nội bộ của khách hàng ..... 49 1.1.3 Phân tích số liệu ............................................................................. 52 1.1.4 Đánh giá rủi ro kiểm toán .............................................................. 54 1.2 Lập kế hoạch kiểm toán tại Công ty XYZ ............................................ 57 1.2.1 Thu thập thông tin cơ sở, nghĩa vụ pháp lý của khách hàng ......... 62 1.2.2 Đánh giá chung về hệ thống kiểm soát nội bộ ............................... 62 1.2.3 Phân tích số liệu ............................................................................. 64 1.3 Nhận xét và so sánh việc áp dụng các kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán trong lập kế hoạch kiểm toán ......................................................... 64 2. Thực hiện kế hoạch kiểm toán ................................................................. 66 2.1 Kiêm toán khoản mục tiền tại Công ty ABC ........................................ 66 2.1.1 Thử nghiệm kiểm soát.................................................................... 67 2.1.2 Thủ tục phân tích............................................................................ 69 2.1.3 Thủ tục kiểm tra chi tiết ................................................................. 70 2.2 Kiểm toán khoản mục tiền tại Công ty XYZ ........................................ 79 2.2.1 Thử nghiệm kiểm soát.................................................................... 79 2.2.2 Thủ tục phân tích............................................................................ 80 2.2.3 Thủ tục kiểm tra chi tiết ................................................................. 81 2.3 Nhận xét và so sánh về việc áp dụng các kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán khoản mục tiền tại Công ty ABC và Công ty XYZ ....................... 86 2.4 Kiểm toán khoản mục doanh thu tại Công ty ABC .............................. 88 Trần Thị Trang Kiểm toán 45A Website: http://www.docs.vn Email :4lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Khóa luận tốt nghiệp 2.4.1 Thử nghiệm kiểm soát.................................................................... 88 2.4.2 Thủ tục phân tích............................................................................ 90 2.4.3 Thủ tục kiểm tra chi tiết ................................................................. 92 2.5 Kiểm toán khoản mục doanh thu tại Công ty XYZ .............................. 98 2.5.1 Thử nghiệm kiểm soát.................................................................... 98 2.5.2 Thủ tục phân tích.......................................................................... 100 2.5.3 Thủ tục kiểm tra chi tiết ............................................................... 101 2.6 Nhận xét và so sánh việc áp dụng các kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán khoản mục doanh thu tại Công ty ABC và Công ty XYZ ........... 102 3. Kết thúc kiểm toán .................................................................................. 104 3.1 Kết thúc kiểm toán tại Công ty ABC .................................................. 104 3.2 Kết thúc kiểm toán tại Công ty XYZ .................................................. 105 3.3 Nhận xét và so sánh việc áp dụng các kỹ thuât thu thập bằng chứng kiểm toán trong giai đoạn kết thúc kiểm toán tại Công ty ABC và Công ty XYZ ............................................................................................................... 105 PHẦN III: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN KỸ THUẬT THU THẬP BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO AASC THỰC HIỆN ...................... 107 I. Bài học kinh nghiệm rút ra từ việc áp dụng các kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán BCTC do AASC thực hiện ............... 107 1. Về việc thiết kế chƣơng trình kiểm toán ............................................... 107 2. Về sự kết hợp các kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán .............. 107 3. Về sự kết hợp giữa các khoản mục trong thu thập bằng chứng kiểm toán ............................................................................................................... 107 4. Về cách ghi chép trên giấy tờ làm việc .................................................. 108 II. Sự cần thiết phải hoàn thiện các kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán BCTC tại AASC ..................................................... 108 Trần Thị Trang Kiểm toán 45A Website: http://www.docs.vn Email :5lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Khóa luận tốt nghiệp III. Phƣơng hƣớng hoàn thiện các kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán Báo cáo tài chính do AASC thực hiện .................. 108 1. Trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán ............................................... 109 1.1 Kiến nghị về việc xác định mức độ trọng yếu, rủi ro và số lượng bằng chứng kiểm toán cần thu thập ....................................................................... 109 1.2 Kiến nghị về việc áp dụng thủ tục phân tích ....................................... 110 2. Trong giai đoạn thực hiện kiểm toán ..................................................... 112 2.1 Kiến nghị về việc thực hiện chương trình kiểm toán của KTV .......... 112 2.2 Kiến nghị về việc đánh giá HTKSNB đối với các khoản mục ........... 113 2.3 Kiến nghị về việc chọn mẫu kiểm toán ............................................... 114 2.4 Kiến nghị về ước tính của kiểm toán viên……………………… …..114 3. Trong giai đoạn kết thúc kiểm toán ...................................................... 115 3.1 Kiến nghị về vịêc tổng hợp các bút toán điều chỉnh của KTV ........... 115 3.2 Kiến nghị về việc so sánh ước tính sai số kết hợp víi ước tính ban ®Çu vÒ møc träng yÕu ........................................................................................... 115 KẾT LUẬN………………………………………………………………..117 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC Trần Thị Trang Kiểm toán 45A Website: http://www.docs.vn Email :6lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Khóa luận tốt nghiệp CÁC CHỮ VIẾT TẮT STT Viết đủ Viết tắt 1 Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán AASC 2 Báo cáo tài chính BCTC 3 Bảng cấn đối kế toán BCĐKT 4 Báo cáo kết quả kinh doanh BCKQKD 5 Kiểm toán viên KTV 6 Mã số thuế MST 7 Tài sản cố định TSCĐ 8 Việt Nam đồng VNĐ 9 Tiền gửi ngân hàng TGNH 10 Tài khoản TK 11 Hệ thống kiểm soát nội bộ HTKSNB Trần Thị Trang Kiểm toán 45A Website: http://www.docs.vn Email :7lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU SỬ DỤNG TRONG BÀI VIẾT I. Sơ đồ Sơ đồ 1: Các bước lập kế hoạch kiểm toán Sơ đồ 2: Tổ chức bộ máy quản lý Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) Sơ đồ 3: Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán Sơ đồ 4. Quy trình kiểm toán tại Công ty AASC Sơ đồ 5. Hệ thống kiểm soát chất lượng (Trụ sở Hà Nội). Sơ đồ 6: Cơ cấu tổ chức của Công ty ABC Sơ đồ 7: Các bước đánh giá trọng yếu kiểm toán II. Các bảng sử dụng Bảng 1: Quan hệ giữa các loại rủi ro và số lượng bằng chứng kiểm toán cần thu thập Bảng 2: Thông tin thường phải xác nhận Bảng 3: Tình hình biến động về cán bộ, nhân viên Công ty trong 6 năm qua Bảng 4: Kết quả kinh doanh của Công ty trong 5 năm Bảng 5 : Bảng phân tích biến động các chỉ tiêu trên BCKQHĐKD t ại Công ty ABC Bảng 6: Một số tỷ suất của Công ty ABC Bảng 7 : Bảng tính mức trọng yếu tại Công ty ABC Bảng 8: Phân bổ mức trọng yếu Bảng 9: Bảng câu hỏi đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty XYZ Bảng 10: Bảng phân tích biến động các chỉ tiêu trên BCKQHĐKD t ại Công ty XYZ Bảng 11 : Một số tỷ suất của Công ty XYZ Bảng 12 : Bảng câu hỏi đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ về khoản mục tiền tại Công ty ABC Trần Thị Trang Kiểm toán 45A Website: http://www.docs.vn Email :8lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Khóa luận tốt nghiệp Bảng 13: Phân tích tổng quát tài chính Công ty ABC Bảng 14: Biên bản kiểm kê quỹ tiền mặt của Công ty ABC Bảng 16: Phân tích tổng quát tài chính Công ty XYZ Bảng 17: Biên bản kiểm k ê quỹ của Công ty XYZ Bảng 18: Bảng câu hỏi về hệ thống kiểm sóat nội bộ đối với khoản mục doanh thu tại Công ty ABC Bảng 19: Phân tích doanh thu trong mối quan hệ với chi phí tại Công ty XYZ Bảng 20: Hướng dẫn chọn loại hình phân tích III. Các biểu sử dụng Biểu 1: Trích giấy tờ làm việc của kiểm toán viên Biểu 2: Trích giấy tờ làm việc của kiểm toán viên Biểu 3: Trích giấy tờ làm việc của kiểm toán viên Biểu 4: Trích giấy tờ làm việc của kiểm toán viên Biểu 5: Trích giấy tờ làm việc của kiểm toán viên Biểu 6: Trích giấy tờ làm việc của kiểm toán viên Biểu 7: Trích giấy tờ làm việc của kiểm toán viên Biểu 8: Trích giấy tờ làm việc của kiểm toán viên Biểu 9: Trích giấy tờ làm việc của kiểm toán viên Biểu 10: Mẫu trang giấy kết luận kiểm toán tiền mặt Biểu 11: Trích giấy tờ làm việc của kiểm toán viên Biểu 12: Trích giấy tờ làm việc của kiểm toán viên Biểu 13: Mẫu trang kết luận kiểm toán tiền gửi ngân hàng Biểu 14: Trích giấy tờ làm việc của kiểm toán viên Biểu 15: Trích giấy tờ làm việc của kiểm toán viên Biểu 16: Trích giấy tờ làm việc của kiểm toán viên Biểu 17: Trích giấy tờ làm việc của kiểm toán viên Biểu 18: Trích giấy tờ làm việc của kiểm toán viên Trần Thị Trang Kiểm toán 45A Website: http://www.docs.vn Email :9lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Khóa luận tốt nghiệp Biểu 18: Mẫu trang kết luận kiểm toán tại Công ty XYZ Biểu 19: Trích giấy tờ làm việc của kiểm toán viên Biểu 20: Trích giấy tờ làm việc của kiểm toán viên Biểu 22: Trích giấy tờ làm việc của kiểm toán viên Biểu 23: Mẫu trang kết luận kiểm toán khoản mục doanh thu tại Công ty ABC Biểu 24: Trích giấy tờ của kiểm toán viên Biểu 25: Trích giấy tờ làm việc của kiểm toán viên Biểu 26: Trích giấy tờ làm việc của kiểm toán viên Biểu 27: Trích giấy tờ làm việc của kiểm toán viên IV. Các phụ lục Phụ lục 1: Báo cáo của Ban Giám đốc Công ty ABC Phụ lục 2: Thư giải trình của Ban Giám đốc Công ty ABC Phụ lục 3: Báo cáo kiểm toán gửi Ban Giám đốc Công ty ABC Phụ lục 4: Báo cáo kiểm toán gửi Ban Giám đốc Công ty XYZ Trần Thị Trang Kiểm toán 45A Website: http://www.docs.vn Email 10 : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Khóa luận tốt nghiệp LỜI MỞ ĐẦU PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÁC KỸ THUẬT THU THẬP BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH. I. BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN VÀ KỸ THUẬT THU THẬP BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN 1. Bằng chứng kiểm toán 1.1 Khái niệm về bằng chứng kiểm toán Theo từ điển Tiếng Việt: “Bằng chứng là những vật hoặc việc dùng làm bằng để chứng tỏ việc là có thật”. Theo quan điểm thứ nhất: “Bằng chứng kiểm toán là những thông tin và tài liệu mà kiểm toán viên thu thập được trong quá trình kiểm toán để làm cơ sở cho những nhận xét, đánh giá và kết luận của mình về tình hình và kết quả hoạt động cũng như báo cáo tài chính của đơn vị được kiểm toán”. Theo Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam 250 “Việc đánh giá và xác định hành vi không tuân thủ pháp luật và các quy định nói chung không phải là trách nhiệm nghề nghiệp của kiểm toán viên và công ty kiểm toán”, Theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 500 "Bằng chứng kiểm toán là tất cả các tài liệu, thông tin do kiểm toán viên thu thập được liên quan đến cuộc kiểm toán và dựa trên các thông tin này kiểm toán viên hình thành nên ý kiến của mình " 1.2 Vai trò bằng chứng kiểm toán 1.3 Quyết định của KTV về thu thập bằng chứng kiểm toán. 1.3.1 Quyết định về thể thức kiểm toán cần áp dụng. 1.3.2 Quyết định về quy mô mẫu. 1.3.3 Quyết định về các khoản mục cá biệt cần chọn từ tổng thể. 1.3.4 Quyết định về thời gian hoàn thành các thể thức 1.4 Phân loại bằng chứng kiểm toán Trần Thị Trang Kiểm toán 45A Website: http://www.docs.vn Email 11 : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Khóa luận tốt nghiệp 1.4.1 Phân loại bằng chứng kiểm toán theo nguồn gốc hình thành Theo cách này bằng chứng được phân loại theo độ tin cậy tăng dần 1.4.2 Phân loại bằng chứng kiểm toán theo loại hình Bằng chứng vật chất Các bằng chứng tài Các bằng chứng thu thập qua phỏng 1.5 Tính chất của bằng chứng kiểm toán 1.5.1 Tính hiệu lực . Những yếu tố ảnh hưởng đến tính hiệu lực, bao gồm: Thứ nhất là loại hình bằng chứng kiểm toán Thứ hai là hệ thống kiểm soát nội bộThứ ba là nguồn gốc thu thập bằng chứng kiểm Thứ tư là sự kết hợp các bằng chứng kiểm 1.5.2 Tính đầy đủ. Những yếu tố ảnh hưởng đến tính đầy đủ của bằng chứng kiểm toán bao gồm: Thứ nhất là tính hiệu lựu của bằng chứng Thứ hai là tính trọng yếu. Thứ ba là mức độ rủi ro… 2. Kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính 2.1 Kiểm tra vật chất (kiểm kê) Kiểm tra vật chất là quá trình kiểm kê ngay tại chỗ hay tham gia kiểm kê các loại tài sản của doanh nghiệp. Ưu điểm của kỹ thuật này là cung cấp bằng chứng có độ tin cậy cao nhất. Trần Thị Trang Kiểm toán 45A Website: http://www.docs.vn Email 12 : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Khóa luận tốt nghiệp Hạn chế của kỹ thuật này: không cho biết quyền sở hữu của đơn vị đối với tài sản cố định. Hay đối với nguyên vật liệu, hàng hóa tồn kho chi cho biết sự tồn tại thực tế về số lượng… 2.2 Lấy xác nhận Là quá trình thu thập thông tin từ bên thứ ba độc lập cung cấp để xác minh tính chính xác của thông tin mà KTV nghi vấn. Ưu điểm của kỹ thuậ này là bằng chứng thu được có độ tin cậy cao. Tuy nhiên, kỹ thuật này có chi phí thực hiện khá lớn. 2.3 Xác minh tài liệu Là quá trình xem xét, kiểm tra đối chiếu các chứng từ sổ sách có liên quan sẵn có trong đơn vị được kiểm toán. Kỹ thuật kiểm tra tài liệu tương đối thuận tiện do tài liệu thường sẵn có, chi phí thấp. Tuy nhiên, các tài liệu có thể bị sửa chữa, tẩy xoá, giả mạo làm mất tính khách quan nên cần có sự kiểm tra, xác minh bằng các kỹ thuật khác. 2.4 Quan sát Theo VSA số 500: Quan sát là việc theo dõi một hiện tượng, một chu trình hoặc một thủ tục do người khác thực hiện. Phương pháp này rất hữu ích để thu thập bằng chứng kiểm toán nhưng bản thân nó chưa thể hiện tính đầy đủ. 2.5 Phỏng vấn Phỏng vấn là quá trình KTV thu thập thông tin bằng văn bản hay bằng lời nói qua việc phỏng vấn những người hiểu biết về vấn đề mà kiểm toán viên cần quan tâm. Kỹ thuật này giúp cho KTV thu thập được những bằng chứng chưa có nhằm thu thập được những thông tin phản hồi để củng cố luận cứ của KTV. Tuy nhiên, độ tin cậy của bằng chứng không cao do đối tượng được phỏng vấn chủ yếu trong đơn vị được kiểm toán nên thiếu tính khách quan. Bằng chứng thu thập chủ yếu dùng để củng cố cho các bằng chứng khác. Trần Thị Trang Kiểm toán 45A Website: http://www.docs.vn Email 13 : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Khóa luận tốt nghiệp 2.6 Tính toán lại Kỹ thuật tính toán lại cung cấp bằng chứng có độ tin cậy cao về mặt số học. Tuy nhiên, các phép tính và phân bổ đôi khi khá phức tạp, tốn thời gian đặc biệt là quy mô của đơn vị kiểm toán là khá lớn, loại hình đa dạng… 2.7 Phân tích Phân tích là quá trình so sánh đối chiếu đánh giá các mối quan hệ để xác định tính hợp lý của các số dư trên tài khoản. Kiểm tra tính hợp lý thường bao gồm những so sánh chủ yếu như: So sánh giữa số liệu thực tế của đơn vị với số liệu kế hoạch, dự toán. So sánh giữa chỉ tiêu của đơn vị với chỉ tiêu bình quân nghành. Nghiên cứu mối quan hệ giữa thông tin tài chính và thông tin phi tài chính. So sánh số liệu của doanh nghiệp với kết quả dự kiến của kiểm toán viên. Phân tích xu hướng Phân tích xu hướng thường được kiểm toán viên sử dụng qua so sánh các thông tin tài chính giữa kỳ này với kỳ trước, so sánh thông tin giữa các tháng trong kỳ hoặc so sánh số dư hay số phát sinh của các tài khoản cần xem xét giữa các kỳ nhằm phát hiện những biến động bất thường để tập trung kiểm tra xem xét. Phân tích tỷ suất (phân tích dọc) Phân tích tỷ suất là cách thức so sánh giữa những số dư tài khoản hoặc giữa những loại hình nghiệp vụ. Phân tích tỷ suât cũng giúp ta so sánh tính hợp lý về tình hình tài chính của một Công ty nào Trần Thị Trang Kiểm toán 45A Website: http://www.docs.vn Email 14 : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Khóa luận tốt nghiệp II. THU THẬP BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN TRONG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH. 1. Thu thập bằng chứng kiểm toán trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán Công việc chuẩn bị cho kế hoạch kiểm toán Thu thập thông tin cơ sở. KTV có thể thu thập thông tin cơ sở từ nhiều nguồn khác nhau như: Trao đổi trực tiếp với Ban Giám đốc khách hàng, KTV tiền nhiệm, quan sát nhà xưởng hoặc thu thập hồ sơ kiểm toán chung,… Thu thập thông tin về nghĩa vụ pháp lý của khách hàng. Các bằng chứng cần thu thập trong giai đoạn này là: - Giấy phép thành lập và điều lệ công ty; - Các báo cáo tà chính, báo cáo kiểm toán, thanh tra hay kiểm tra của năm hiện hành hay những năm trước; - Biên bản các cuộc họp cổ đông, hội đồng quả trị và ban giám đốc; - Các hợp đồng quan trọng. Đánh giá trọng yếu và rủi ro Để thu thập những bằng chứng này, KTV thường vận dụng các phương pháp như: - Phỏng vấn ban giám đốc và nhân viên công ty khách hàng. - Dựa vào hiểu biết trước đây của kiểm toán viên. - Xem xét các quy định, chế độ, điều lệ của công ty khách hàng. - Quan sát các mặt hoạt động của công ty khách hàng. - … 2. Thu thập bằng chứng kiểm toán trong giai đoạn thực hiện kế hoạch kiểm toán 2.1 Thử nghiệm kiểm soát Các kỹ thuật cụ thể dược áp dụng trong kiểm tra hệ thống kiểm soát nội bộ bao gồm: Trần Thị Trang Kiểm toán 45A Website: http://www.docs.vn Email 15 : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Khóa luận tốt nghiệp + Điều tra. + Phỏng vấn + Kiểm tra từ đầu đến cuối + Kiểm tra ngược lại 2.2 Thủ tục phân tích Để thực hiện được thủ tục phân tích phải trải qua các giai đoạn: Phát triển mô hình Xem xét tính độc lập và tin cậy của dữ liệu tài chính và nghiệp vụ Để đảm bảo tính độc lập của dữ liệu cần chi tiết hóa các dự tính Ước tính giá trị và so sánh với giá trị ghi sổ Phân tích nguyên nhân chênh lệch 2.3 Kiểm tra chi tiết Quá trình kiểm tra chi tiết gồm nhiều bước, các kỹ thuật kiểm toán cần áp dụng chủ yếu trong các bước sau: + Lựa chọn các khoản mục chính + Thực hiện các kỹ thuật kiểm tra chi tiết trên khoản mục đã chọn. 3. Thu nhập bằng chứng kiểm toán giai đoạn kết thúc kiểm toán Trong giai đoạn này, trước khi công bố Báo cáo kiểm toán, KTV cần xem xét thu thập them những bằng chứng về những vấn đề sau: Xem xét các khoản nợ ngoài ý muốn Xem xét lại các sự kiện phát sinh sau niên độ Đánh giá kết quả Lập báo cáo kiểm toán và thư quản lý PHẦN II. THỰC TRẠNG VIỆC ÁP DỤNG CÁC KỸ THUẬT THU THẬP BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY AASC THỰC HIỆN I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY AASC. 1. Quá trình hình thành và phát triển của AASC. Trần Thị Trang Kiểm toán 45A Website: http://www.docs.vn Email 16 : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Khóa luận tốt nghiệp 2. Đặc điểm sản phẩm dịch vụ cung cấp cho khách hàng. Dịch vụ kiểm toán Dịch vụ kế toán Dịch vụ tư vấn tài chính, thuế Dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp và tư vấn cổ phần hoá Dịch vụ về đào tạo và hỗ trợ tuyển dụng Dịch vụ công nghệ thông tin 3. Mạng lƣới khách hàng của Công ty 4. Cơ cấu tổ chức của AASC. Ban Giám đốc: - Giám đốc Công ty - Phó giám đốc công ty Các phòng chức năng Phòng hành chính tổng hợp Phòng tài chính kế toán Các phòng nghiệp vụ tại trụ sở Hà Nội Phòng Kiểm toán các ngành sản xuất vật chất Phòng Kiểm toán thương mại – dịch vụ Phòng Tư vấn và Kiểm toán Phòng Kiểm toán Dự án Phòng Kiểm toán xây dựng cơ bản Phòng Đào tạo và kiểm soát chất lượng Phòng Công nghệ thông tin 5 Tình hình hoạt động của AASC. 5.1 Kết quả hoạt động 5.2 Định hướng phát triển của Công ty 5.3 Hợp tác và phát triển 6. Tổ chức công tác kế toán tại Công ty Trần Thị Trang Kiểm toán 45A Website: http://www.docs.vn Email 17 : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Khóa luận tốt nghiệp 7. Quy trình thực hiện cuộc kiểm toán 8. Hệ thống kiểm soát chất lƣợng cuộc kiểm toán tại AASC II. THỰC TRẠNG VIỆC ÁP DỤNG CÁC KỸ THUẬT THU THẬP BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY ABC VÀ CÔNG TY XYZ DO AASC THỰC HIỆN. 1. LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN Đối với khách hàng năm đầu tiên (Công ty XYZ ), KTV thu thập và đánh giá các bằng chứng kiểm toán một cách chi tiết hơn. Đối với khách hàng thường xuyên (Công ty ABC), để đảm bảo tính khách quan, tối đa là 3 năm Công ty thay đổi trưởng nhóm kiểm toán trong mỗi cuộc kiểm toán. KTV thu thập và đánh giá bằng chứng kiểm toán kết hợp với thông tin trong hồ sơ kiểm toán năm trước. 1.1 Lập kế hoạch kiểm toán tại Công ty ABC 1.1.1 Thu thập thông tin cơ sở, thông tin về nghiã vụ pháp lý của khách hàng. Thu thập thông tin từ năm trƣớc Đối với khách hàng thường niên như Công ty ABC thì tất cả các thông tin này được lưu trong hồ sơ kiểm toán thường niên tại Công ty, vì thế công việc đầu tiên mà KTV cần làm là thu thập thông tin từ năm trước Phỏng vấn KTV tiến hành gặp gỡ, phỏng vấn Ban Giám đốc Công ty ABC để thu thập thông tin về khách hàng, kiểm tra xem những đặc điểm kỳ này có thay đổi so với kỳ trước không Kiểm tra tài liệu Để cập nhật về những thay đổi của Công ty ABC, KTV yêu cầu Ban Giám đốc Công ty ABC cung cấp những tài liệu sau đây: Giấy phép kinh doanh bổ sung, Bản cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo lưu Trần Thị Trang Kiểm toán 45A Website: http://www.docs.vn Email 18 : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Khóa luận tốt nghiệp chuyển tiền tệ, Thuyết minh Báo cáo tài chính và Báo cáo Giám đốc cam kết trách nhiệm trong việc chuẩn bị các Bản khai tài chính trình bày trung thực, hợp lý. 1.1.2 Đánh giá chung về hệ thống kiểm soát nội bộ của khách hàng. Dựa vào hiểu biết của kiểm toán viên Việc dựa vào kinh nghiệm kiểm toán từ các cuộc kiểm toán trước, KTV sẽ nhanh chóng thu được nhiều thông tin về hệ thống kiểm soát nội bộ của khách hàng. Phỏng vấn Kiểm toán viên tiến hành phỏng vấn trực tiếp Ban Giám đốc Công ty ABC về các chính sách và thủ tục của hệ thống kiểm soát nội bộ Kiểm tra tài liệu KTV thu thập các tài liệu liên quan đến việc thực hiện kiểm soát nội bộ ở Công ty ABC bao gồm các tài liệu sau: - Quy chế quản lý tài chính năm 2006; - Quyết định của hội đồng quản trị về đơn giá tiền lương; - Giấy phép đầu tư; - Biên bản họp hội đồng quản trị, báo cáo tình hình thực hiện; - Biên bản kiểm tra thuế. Quan sát Kiểm toán viên ghi chép những gì quan sát được thông qua việc tham quan văn phòng làm việc, tham quan văn phòng làm việc, khu quản lý, khu sản xuất. 1.1.3 Phân tích số liệu *Phân tích xu hướng *Phân tích tỷ suất 1.1.4 Đánh giá trọng yếu và rủi ro kiểm toán - Đánh giá mức trọng yếu ban đầu Trần Thị Trang Kiểm toán 45A Website: http://www.docs.vn Email 19 : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Khóa luận tốt nghiệp - Phân bổ mức trọng yếu cho từng khoản mục trên Báo cáo tài chính Kiểm toán viên AASC thường phân bổ theo tỷ lệ: hàng tồn kho hệ số 3, công nợ hệ số 2, các tài khoản khác hệ số 1 Kết thúc giai đoạn này, KTV AASC tổng hợp các bằng chứng thu thập được từ đó kiểm toán viên xác định mức trọng yếu và rủi ro cho từng khoản mục, từ đó dự kiến mức độ thực hiện, dự kiến nội dung của cuộc kiểm toán. 1.2 Lập kế hoạch kiểm toán tại Công ty XYZ Trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán tại Công ty XYZ, kiểm toán viên cũng thực hiện theo các bước như đối với Công ty ABC. 1.2.1 Thu thập thông tin cơ sở và nghĩa vụ pháp lý của khách hàng. Phỏng vấn KTV phỏng vấn Ban Gíam đốc về quá trình thành lập và hoạt động của Công ty Kiểm tra tài liệu KTV tiến hành kiểm tra các tài liệu sau đây: - Các tài liệu pháp luật - Các tài liệu về thuế - Các tài liệu nhân sự - Các tài liệu kế toán Các tài liệu về hợp đồng 1.2.2 Đánh giá chung về hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty XYZ Phỏng vấn Nhóm kiểm toán tiến hành phỏng vấn kế toán trưởng của Công ty XYZ để tìm hiểu tổ chức bộ máy và công tác kế toán Kiểm toán viên cũng sử dụng bảng câu hỏi trong quá trình phỏng vấn kế toán trưởng để thu thập thông tin về hệ thống kiểm soát nội bộ Trần Thị Trang Kiểm toán 45A Website: http://www.docs.vn Email 20 : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Khóa luận tốt nghiệp Kiểm tra tài liệu Kết hợp các tài liệu mà KTV thu thập được trong bước thu thập thông tin cơ sở, thông tin về nghĩa vụ pháp lý của khách hàng và những tài liệu KTV thu thập thêm: quy chế quản lý tài chính của Công ty, các quy định cụ thể về quản lý vật tư, chi phí tiêu thụ… Quan sát KTV tiến hành quan sát phong cách làm việc của Ban Giám đốc, nhân viên trong Công ty, hệ thống chứng từ sổ sách, quá trình ghi chép, sử dụng hệ thống máy tính của nhân viên…để đánh giá việc thực hiện các thủ tục kiểm soát, mức độ trung thực trong các thông tin thu thập được qua phỏng vấn, kiểm toán viên ghi chép những gì quan sát được vào giấy tờ làm việc. 1.2.3 Phân tích Đối với Công ty XYZ, kiểm toán viên cũng tiến hành phân tích xu hướng và phân tích tỷ suất giống như đối với Công ty ABC. * Phân tích xu hướng *Phân tích tỷ suất Đối với Công ty XYZ, KTV chỉ đánh giá ở mức độ khái quát về tính trọng yếu và không thể hiện đầu đủ trên giấy tờ làm việc như đối với Công ty ABC 1.3 Những nhận xét và so sánh việc lập kế hoạch kiểm toán tại 2 Công ty ABC và XYZ. Để phục vụ cho cuộc kiểm toán hiểu quả, AASC đã xây dựng được quy trình lập kế hoạch kiểm toán rất chặt chẽ và khoa học. Bên cạnh đó, các kiểm toán viên còn rất linh hoạt và sáng tạo trong quá trình vận dụng các kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán để có được một cuộc kiểm toán hiệu quả. 2.THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN Trong giai đoạn thực hiện kiểm toán, các KTV AASC tuân thủ theo chương trình kiểm toán đã được xây dựng trước. Chương trình kiểm toán Trần Thị Trang Kiểm toán 45A
- Xem thêm -