Tài liệu Cn và phát triển cn tại hn

  • Số trang: 86 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 59 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Th¸i B¸ §íc K38.0801 LuËn v¨n tèt nghiÖp Ch¬ng I Vai trß cña ngµnh c«ng nghiÖp trong ph¸t triÓn kinh tÕ thñ ®« vµ c¸c nguån vèn ph¸t triÓn c«ng nghiÖp hµ néi. 1.1. VÞ trÝ vai trß cña ngµnh c«ng nghiÖp Hµ Néi trong ph¸t triÓn kinh tÕ thñ ®« 1.1.1. T×nh h×nh chung vÒ c«ng nghiÖp Hµ Néi. - Sau 15 n¨m ®æi míi ®Æc biÖt lµ nh÷ng n¨m gÇn ®©y, nÒn kinh tÕ Hµ Néi ®· thùc sù khëi s¾c vµ ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu to lín. Tuy cßn nhiÒu khã kh¨n vµ th¸ch thøc, song Hµ Néi ®· cïng víi c¶ níc vît qua cuéc khñng ho¶ng kinh tÕ, t¹o cho Hµ Néi thÕ vµ lùc míi, ®Ó ph¸t triÓn toµn diÖn, v÷ng ch¾c trong nh÷ng n¨m ®Çu thÕ kû XXI. Trong giai ®o¹n 1986-1990 tèc ®é t¨ng trëng cña Hµ Néi lµ 7,1% ®Õn giai ®o¹n 1991-1995 ®· ®¹t tíi 12,5% vµ giai ®o¹n 1996-2000 t¨ng 10,6% lµ mét trong nh÷ng ®Þa ph¬ng cã tèc ®é t¨ng trëng cao. Tû träng GDP cña Hµ Néi trong c¶ níc ®· t¨ng tõ 5,1% (n¨m 1990) lªn 7,12% (n¨m 1999) vµ hiÖn chiÕm 40% GDP ®ång b»ng s«ng Hång. Gi¸ trÞ s¶n lîng c«ng nghiÖp t¨ng b×nh qu©n hµng n¨m lµ 14,4% n«ng nghiÖp t¨ng 3,9%. Nh×n chung tèc ®é t¨ng trëng kinh tÕ Hµ Néi lu«n cao h¬n tèc ®é t¨ng cña c¶ níc tõ 3% - 4% mçi n¨m (giai ®o¹n 1990 - 2000 tèc ®é t¨ng trëng b×nh qu©n cña Hµ Néi ®¹t 11,6% trong khi c¶ níc ®¹t 7,7%/n¨m). §iÒu nµy cho thÊy vai trß ®Çu tÇu cña Hµ Néi trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt n íc. Tõ mét nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung, quan liªu bao cÊp Hµ Néi ®ang tõng b íc x©y dùng vµ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn vËn ®éng theo c¬ chÕ thÞ trêng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa. Kinh tÕ Nhµ níc ®ang tõng bíc ®æi míi theo híng chÊt lîng hiÖu qu¶ kh¼ng ®Þnh vai trß chñ ®¹o trong nÒn kinh tÕ. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña lùc l îng s¶n xuÊt, quan hÖ s¶n xuÊt míi tõng bíc ®îc x©y dùng vµ cñng cè. HÖ thèng doanh nghiÖp Nhµ níc ®ang s¾p xÕp l¹i, vµ ®· hoµn thµnh c¬ b¶n viÖc chuyÓn ®æi c¸c hîp t¸c x· theo luËt nh»m ph¸t huy hiÖu qu¶ kinh tÕ. Khu vùc kinh tÕ ngoµi Nhµ níc ®· ®îc quan t©m ph¸t triÓn vµ cã bíc t¨ng trëng kh¸ chiÕm tû träng 19,7% GDP cña thµnh phè n¨m 1999. - C¬ cÊu kinh tÕ ®· cã bíc chuyÓn quan träng theo híng c«ng nghiÖp dÞch vô – n«ng nghiÖp. N¨m 1985 tû träng c¸c ngµnh kinh tÕ trong GDP thµnh phè lµ: C«ng nghiÖp 37,2%, n«ng nghiÖp 7,3%, dÞch vô 55,5% vµ n¨m 2000, tû träng c«ng nghiÖp chiÕm 38%, dÞch vô 58,2%, n«ng nghiÖp 3,8%. -1- Th¸i B¸ §íc K38.0801 LuËn v¨n tèt nghiÖp HiÖn nay sau thµnh phè Hå ChÝ Minh, Hµ Néi lµ ®Þa ph¬ng tËp trung c«ng nghiÖp ®øng thø 2 c¶ níc, vÒ sè c¸c dù ¸n thùc hiÖn vµ sè vèn ®Çu t. N¨m 2002, c«ng nghiÖp Hµ Néi chiÕm 10% GDP c«ng nghiÖp c¶ níc, 35% c«ng nghiÖp b¾c bé vµ 32% GDP thµnh phè. Nh÷ng n¨m tiÕp theo lµ n¨m 2003 ®Çu n¨m 2004 (quý 1/2004) th× tû träng gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp vÉn tiÕp tôc gi÷ v÷ng trong c¬ cÊu GDP (s¶n phÈm néi ®Þa thµnh phè). -2- Th¸i B¸ §íc K38.0801 LuËn v¨n tèt nghiÖp BiÓu 1.1. Gi¸ trÞ s¶n xuÊt c¸c ngµnh kinh tÕ quý I/2004 so víi quý I/2003 §¬n vÞ: tû ®ång, %. TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Thùc hiÖn quý I/2003 Ph©n ngµnh kinh tÕ Tæng sè N«ng – l©m – Thuû s¶n C«ng nghiÖp X©y dùng Th¬ng nghiÖp Kh¸ch s¹n – Nhµ hµng VËn t¶i bu ®iÖn Tµi chÝnh tÝn dông Khoa häc – c«ng nghÖ KD tµi s¶n vµ dÞch vô Qu¶n lý nhµ níc Gi¸o dôc ®µo t¹o Y tÕ cøu trî XH V¨n ho¸ - thÓ thao C¸c ngµnh cßn l¹i Quý I/2004 Quý I/2004 Quý I/2003 6049,0 197,4 6615,4 197,0 109,4 99,8 1606,7 830,6 786,6 261,1 814,8 199,3 94,7 226,6 91,1 346,4 112,1 24,6 326,9 1872,2 963,5 818,4 280,9 851,8 204,5 101,8 230,7 95,3 371,0 153,2 125,9 349,5 116,5 116,0 104,0 107,6 104,5 102,6 107,5 101,8 104,6 107,1 107,8 101,1 106,9 Nguån: Tæng côc Thèng kª Hµ Néi quý I/2004 Qua b¶ng ta thÊy trong tæng s¶n phÈm néi ®Þa GDP thµnh phè Hµ Néi th× c«ng nghiÖp chiÕm 1.606,7 tû ®ång trong quý I/2003, chiÕm tû träng 26% lín nhÊt trong c¸c ngµnh, ®iÒu nµy chøng tá c«ng nghiÖp Hµ Néi cã vai trß rÊt to lín trong ph¸t triÓn kinh tÕ thñ ®«. §Ó thÊy ®îc vai trß cña c«ng nghiÖp trong ph¸t triÓn kinh tÕ ta nghiªn cøu mét sè chØ tiªu sau: 1.1.2. Vai trß c«ng nghiÖp ®èi víi ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ Hµ Néi. * C«ng nghiÖp Hµ Néi trong qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn c¬ cÊu kinh tÕ Hµ Néi. Tõ n¨m 1995 ®Õn n¨m 2002, tû träng c«ng nghiÖp trong nÒn kinh tÕ chØ n»m trong kho¶ng 24 – 27%. Thùc tÕ, trong vßng 6 n¨m, chØ sè t¨ng cña tû träng c«ng nghiÖp trong tæng GDP cña thµnh phè b»ng kho¶ng 2,61% nghÜa lµ -3- Th¸i B¸ §íc K38.0801 LuËn v¨n tèt nghiÖp b×nh qu©n mçi n¨m t¨ng thªm 0,37%. §ã lµ møc thay ®æi khiªm tèn trong bèi c¶nh cÇn cã sù ph¸t triÓn cña c«ng nghiÖp. BiÓu 1.2 C«ng nghiÖp trong tæng GDP cña Hµ Néi qua c¸c n¨m (Gi¸ hiÖn hµnh) §¬n vÞ: Tû ®ång, % N¨m GDP Trong ®ã - C«ng nghiÖp - % so tæng GDP 1995 14.499 1997 20.070 1999 26.655 2000 31.490 2001 35.717 2002 40.332 3.494 24,1 4.877 24,3 7.117 26,7 8.562 27,19 8.950 25,06 10.773 26,71 Nguån: Xö lý theo sè liÖu Côc thèng kª Hµ Néi 2002. Trong khi ®ã tû träng c«ng nghiÖp trong c¬ cÊu GDP cña c¶ níc n¨m 2002 lµ 32,66%, cña thµnh phè Hå ChÝ Minh 46,6%, th× cña Hµ Néi ®¹t 26,7%. Nh vËy so víi c¶ níc tû träng c«ng nghiÖp trong c¬ cÊu GDP cña Hµ Néi lµ cha cao (c«ng nghiÖp Hµ néi chiÕm 26,7%, thµnh phè Hå ChÝ Minh lµ 46,6%, c¶ n íc lµ 32,66%). * VÞ trÝ, vai trß c«ng nghiÖp trong viÖc gia t¨ng quy m« cña nÒn kinh tÕ Trong thêi kú 1995 – 2002 GDP (theo gi¸ hiÖn hµnh) t¨ng thªm kho¶ng 25.833 tû ®ång, trong ®ã c«ng nghiÖp ®ãng gãp kho¶ng 7.284 tû ®ång (t ¬ng ®¬ng 28,2%). Trong khi khèi dÞch vô ®ãng gãp kho¶ng 41- 42% phÇn GDP t¨ng thªm. BiÓu 1.3. PhÇn ®ãng gãp cña c«ng nghiÖp vµo phÇn GDP t¨ng thªm. N¨m GDP Trong ®ã: - C«ng nghiÖp - % so víi GDP 1995 2000 14.499 31.490 3.494 24,1 8.562 27,19 §¬n vÞ: Tû ®ång GDP c¶ thêi kú 2002 1995-2002 40.332 25.833 10.773 26,71 7.284 28,20 Nguån: Xö lý theo sè liÖu niªm gi¸m thèng kª Hµ Néi, 2002 PhÇn ®ãng gãp cña ngµnh c«ng nghiÖp vµo gia t¨ng GDP cña Hµ Néi nh ë biÓu trªn cho biÕt lµ rÊt khiªm tèn. * VÞ trÝ, vai trß c«ng nghiÖp trong ph©n c«ng lao ®éng x· héi: -4- Th¸i B¸ §íc K38.0801 LuËn v¨n tèt nghiÖp Nh chóng ta ®Òu biÕt, c«ng nghiÖp cã vai trß quyÕt ®Þnh ®Õn ph¸t triÓn ph©n c«ng lao ®éng x· héi. Song ®èi víi thµnh phè Hµ Néi, lao ®éng c«ng nghiÖp, tiÓu thñ c«ng nghiÖp chiÕm tû lÖ t¬ng ®èi khiªm tèn, chiÕm kho¶ng 1516% toµn bé lao ®éng ®ang lµm viÖc trong c¸c ngµnh kinh tÕ quèc d©n. Thêi kú 1996 – 2002 lao ®éng trong c«ng nghiÖp hµng n¨m t¨ng trung b×nh 3,58%, t ¬ng øng víi 48,1 ngh×n ngêi. Tuy sè thu hót thªm nµy cßn khiªm tèn nhng cã ý nghÜa quan träng (v× chñ yÕu hä ®ang lµm viÖc trong c¸c doanh nghiÖp cã trang bÞ kü thuËt vµ c«ng nghÖ t¬ng ®èi hiÖn ®¹i). BiÓu 1.4. Lao ®éng c«ng nghiÖp trong c¸c ngµnh kinh tÕ quèc d©n §¬n vÞ :%, ngh×n ngêi ChØ tiªu 1995 1996 2000 2001 2002 T¨ng TB 19962002,% Lao ®éng c«ng nghiÖp 172,3 175,7 195,7 199,9 220,4 3,58 (ngêi) % sè lao ®éng ®ang lµm viÖc trong c¸c ngµnh 16,7 16,8 KTQD Nguån: Xö lý theo sè liÖu niªn gi¸m cña Côc thèng kª Hµ Néi, 2002. * VÞ trÝ, vai trß cña c«ng nghiÖp ®èi víi nguån thu ng©n s¸ch cho thµnh phè: ë thêi kú 1996 – 2002, tû träng c«ng nghiÖp ®ãng gãp vµo ng©n s¸ch t¬ng ®èi kh¸. Trong khi tû träng c«ng nghiÖp chiÕm trong tæng GDP kho¶ng 24-26% th× ®ãng gãp vµo nguån thu ng©n s¸ch kho¶ng 25%. Nh ng tû träng ®ãng gãp cña c«ng nghiÖp vµo nguån thu ng©n s¸ch kh«ng æn ®Þnh qua c¸c n¨m: BiÓu 1.5. Tû träng c«ng nghiÖp trong thu ng©n s¸ch trªn ®Þa bµn (Gi¸ hiÖn hµnh) §¬n vÞ : tû ®ång,%. -5- Th¸i B¸ §íc K38.0801 LuËn v¨n tèt nghiÖp ChØ tiªu 1996 2000 2001 2002 Tæng thu ng©n s¸ch trªn ®Þa bµn 8.563 13.583 16.234 17.860 Riªng c«ng nghiÖp 1.978 3.036 3.501 4.422 % so tæng sè 23,1 22,35 21,57 24,76 Nguån: Xö lý theo sè liÖu cña Côc thèng kª Hµ Néi vµ b¸o c¸o tæng kÕ cña Së kÕ ho¹ch vµ §Çu t Hµ Néi. Víi møc ®ãng gãp nh hiÖn nay, c«ng nghiÖp tuy ®· thÓ hiÖn ®îc vai trß cña m×nh nhng so tiÒm n¨ng cßn cã thÓ t¨ng h¬n. VËy lµm thÕ nµo ®Ó ngµnh c«ng nghiÖp ®ãng gãp nhiÒu cho nguån thu ng©n s¸ch trªn ®Þa bµn cña thµnh phè. Tríc hÕt cÇn ®æi míi c¬ cÊu néi bé ngµnh c«ng nghiÖp; ®æi míi thiÕt bÞ – c«ng nghÖ, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng .v.v.. * VÞ trÝ, vai trß cña c«ng nghiÖp ®èi víi xuÊt khÈu: Còng nh ®èi víi c¶ níc, võa qua còng nh mét sè n¨m tíi s¶n xuÊt c«ng nghiÖp cã vai trß quyÕt ®Þnh ®èi víi xuÊt khÈu. Thêi kú 1995 – 2002 kim ng¹ch xuÊt khÈu trªn ®Þa bµn Hµ Néi t¨ng trung b×nh 11,86%, riªng s¶n phÈm c«ng nghiÖp t¨ng kho¶ng 10%/n¨m. §èi víi xuÊt khÈu ngµnh c«ng nghiÖp cã vai trß quyÕt ®Þnh. Kim ng¹ch xuÊt khÈu trªn ®Þa bµn Hµ Néi. BiÓu 1.6. §¬n vÞ : tû ®ång,% T¨ng trëng 2001 2002 XK 19962002,% ChØ tiªu 1995 1996 2000 Tæng xuÊt khÈu trªn ®Þa bµn 755 1.037,5 1.402 1.502,2 1.655 11,86 Riªng s¶n phÈm c«ng nghiÖp 581 794 955,6 1.024 1.122,3 9,86 % so tæng sè 76,9 76,5 68,16 68,16 67,81 Nguån: Xö lý theo sè liÖu cña Tæng côc thèng kª vµ Côc thèng kª Hµ Néi, 2002. C¬ cÊu s¶n xuÊt c«ng nghiÖp ¶nh hëng lín ®Õn xuÊt khÈu s¶n phÈm c«ng nghiÖp. Trong nhiÒu n¨m qua s¶n xuÊt c«ng nghiÖp xuÊt khÈu chñ lùc thuéc c¸c ph©n ngµnh dÖt, may, da giÇy, hµng ®iÖn tö, thiÕt bÞ truyÒn th«ng. Tuy nhiªn, nh÷ng nhãm ngµnh nµy chØ chiÕm h¬n 1/5 gi¸ trÞ s¶n xuÊt cña c«ng nghiÖp thµnh phè. Nh trªn ®· ph©n tÝch, ®èi víi xuÊt khÈu nÒn kinh tÕ cña thµnh phè ®ßi hái nhiÒu h¬n ®èi víi ngµnh c«ng nghiÖp. ViÖc ®æi míi c¬ cÊu s¶n xuÊt c«ng nghiÖp trë thµnh yªu cÇu cÊp b¸ch ®Ó t¨ng s¶n xuÊt cho xuÊt khÈu. -6- Th¸i B¸ §íc K38.0801 LuËn v¨n tèt nghiÖp 1.2. Nguån vèn ph¸t triÓn c«ng nghiÖp Hµ Néi 1.2.1. Nguån vèn: Nguån gèc ®Ó h×nh thµnh nguån vèn chÝnh lµ nh÷ng nguån lùc dïng ®Ó t¸i s¶n xuÊt gi¶n ®¬n (khÊu hao, vèn øng) vµ nguån vèn tÝch luü. Tuy nhiªn nh÷ng nguån ®ã cha ®îc gäi lµ nguån vèn khi chóng cha ®îc dïng ®Ó chuÈn bÞ cho qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt. Tøc lµ nh÷ng nguån vèn nµy chØ lµ nguån tµi chÝnh tÝch luü ®¬n thuÇn mµ th«i. ChÝnh v× vËy ®Ó qu¸ tr×nh ®Çu t ph¸t triÓn diÔn ra mét c¸ch n¨ng ®éng ®ßi hái chóng ta ph¶i cã chÝnh s¸ch thu hót vèn ®Çu t, khuyÕn khÝch ®Çu t t¹o ®éng lùc thu hót nguån tÝch luü, thu hót vèn x· héi phôc vô cho qu¸ tr×nh ph¸t triÓn. NhËn thøc ®îc vai trß to lín cña nguån vèn do ®ã thêi gian qua Thµnh uû – UBND thµnh phè Hµ Néi ®· cã nhiÒu chñ tr¬ng khuyÕn khÝch kªu gäi ®Çu t, huy ®éng tÊt c¶ c¸c nguån lùc tµi chÝnh phôc vô cho sù ph¸t triÓn cña thñ ®«. KÕt qu¶ lµ tèc ®é t¨ng vèn ®Çu t x· héi ë Hµ Néi n¨m sau cao h¬n n¨m tríc kÓ c¶ sè t¬ng ®èi lÉn tuyÖt ®èi. BiÓu 1.7. Quy m« vµ tèc ®é t¨ng vèn ®Çu t x· héi cña Hµ Néi. giai ®o¹n 1996 –2002 §¬n vÞ : tû ®ång,%. Nguån vèn 1996 1999 2000 2001 2002 Tæng 129931 11198 15427 18120 21167 I. §Çu t trong níc 5954 8450 13625 15871 17992 1. Vèn ®Çu t cña NN 1439 2173 3027 3270 4661 a. Vèn ng©n s¸ch 1200 1793 2577 2820 4037 b. Vèn tÝn dông ®Çu t NN 239 380 450 450 624 2. Vèn cña c¸c DNNN 2300 3286 7148 8180 8469 -7- Th¸i B¸ §íc K38.0801 LuËn v¨n tèt nghiÖp 3. Vèn DN ngoµi NN 1142 1241 2324 3120 3432 4. D©n tù ®Çu t 1073 1750 1126 1300 1430 II. Vèn níc ngoµi 6977 2748 1802 2250 3175 1. Vèn FDI 66555 2328 1596 1925 2556 2. Vèn ODA 302 420 206 325 619 1996 1999 2000 2001 2002 46 75,5 88,3 87,6 85 1. Vèn ®Çu t cña NN 11,1 19,4 19,6 18 22 a. Vèn ng©n s¸ch 9,3 16 16,7 15,6 19,1 b. Vèn tÝn dông ®Çu t NN 1,8 3,4 2,9 2,5 2,9 2. Vèn cña c¸c DNNN 17,8 29,3 46,3 45,1 40 3. Vèn DN ngoµi NN 17,1 26,7 22,4 24,4 23 4. D©n tù ®Çu t 8,3 15,6 7,3 7,2 6,8 II. Vèn níc ngoµi 54 24,5 11,7 12,4 15 1. Vèn FDI 51,5 20,8 10,3 10,6 12,1 2. Vèn ODA 2,3 3,7 1,4 1,8 2,9 C¬ cÊu t¬ng øng vèn ®Çu t x· héi Nguån vèn I. §Çu t trong níc Nguån: Niªn gi¸m thèng kª Hµ Néi, 2002 Qua b¶ng ta thÊy trong vßng 7 n¨m 1996 – 2002 c¬ cÊu vèn ®Çu t x· héi ®· cã sù chuyÓn biÕn râ rÖt. Vèn ®Çu t trong níc ngµy cµng chiÕm tû träng cao trong tæng nguån vèn x· héi tõ 46%/n¨m 1996 lªn 85% n¨m 2002. §iÒu nµy cho thÊy cµng ngµy vèn ®Çu t trong níc cµng ®îc chó träng vµ n¾m gi÷ vai trß chñ ®¹o trong ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi. Ngoµi ra Hµ Néi cßn cã nguån vèn ®Çu t níc ngoµi lµ FDI vµ ODA ®· gãp phÇn kh«ng nhá cho qu¸ tr×nh ph¸t triÓn. Vèn FDI n¨m 1996 ®¹t 6977 tû chiÕm 54% tæng vèn ®Çu t x· héi thñ ®«. Tuy nh÷ng n¨m tiÕp theo tû träng nµy cã xu híng gi¶m ®ã lµ do t¸c ®éng cña nhiÒu nguyªn nh©n nhng nguån vèn nµy vÉn gi÷ møc ®¸ng kÓ trong tæng vèn ®Çu t x· héi thñ ®«. Ph©n tÝch sè liÖu thèng kª 2002 ta thÊy, vèn ®Çu t x· héi Hµ Néi ®îc huy ®éng tõ nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ – nhiÒu lÜnh vùc kh¸c nhau nhng nh×n chung ®îc ph©n chia thµnh 2 lÜnh vùc chñ yÕu ®ã lµ: - Vèn trong níc. - Vèn níc ngoµi. -8- Th¸i B¸ §íc K38.0801 LuËn v¨n tèt nghiÖp 1.2.1.1 Vèn trong níc vµ vèn ngoµi níc. a.Vèn trong níc: NÕu xÐt vÒ nguån vèn ®Çu t vµo c«ng nghiÖp thêi gian qua th× thÊy n¨m 1990 tû träng phÇn vèn do doanh nghiÖp Nhµ níc tù huy ®éng chiÕm tû träng lín nhÊt (59,6%), tiÕp ®Õn lµ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ngoµi Nhµ n íc(17,3%). N¨m 2001 phÇn vèn doanh nghiÖp Nhµ níc tù huy ®éng vÉn cã tû träng lín nhÊt nhng so víi n¨m 1990 th× thÊy cã xu híng gi¶m râ rÖt (chØ ®¹t 24,2%). Bªn c¹nh ®ã phÇn ®Çu t cña ng©n s¸ch Nhµ níc gi¶m nhanh vµ nguån vèn tÝn dông t¨ng nhanh chiÕm tíi gÇn 44%. BiÓu 1.8. Tæng sè Tû träng nguån vèn ®Çu t cho c«ng nghiÖp. §¬n vÞ %. 1990 100,0 1995 100,0 2000 100,0 2001 100,0 Chia theo nguån h×nh thµnh - Nhµ níc 13,5 4,5 2,4 4,71 - TÝn dông 9,6 8,2 23,9 43,79 - DN Nhµ níc tù huy ®éng 59,6 19,2 32,4 24,4 - C¸c thµnh phÇn KT ngoµi NN 17,3 8,3 9,2 14,36 - §Çu t níc ngoµi 59,7 32,1 12,73 Nguån: Xö lý theo sè liÖu cña Tæng côc thèng kª Hµ Néi. Cã thÓ nãi thêi gian qua nguån vèn ®Çu t cho c«ng nghiÖp ngµy cµng ®a d¹ng, phong phó. C¸c thµnh phÇn kinh tÕ nh kinh tÕ nhµ níc, thµnh phÇn kinh tÕ ngoµi nhµ níc, khu vùc kinh tÕ cã vèn ®Çu t níc ngoµi… ®Òu ®îc huy ®éng ®Ó ph¸t triÓn c«ng nghiÖp. N¨m 2001 vèn ®Çu t Nhµ níc chiÕm 72,9%, khu vùc cã vèn ®Çu t níc ngoµi chiÕm 12,7% thÊp h¬n n¨m 1995 (n¨m 1995 chiÕm 59,7%). Nh vËy nh×n chung qua c¸c n¨m vèn nhµ níc ®Çu t cho c«ng nghiÖp chiÕm tû träng lín nhÊt. §¸nh gi¸ c¸c nguån vèn trong níc ®èi víi qu¸ tr×nh ph¸t triÓn c«ng nghiÖp, ta thÊy r»ng ®©y lµ nguån vèn quan träng vµ ®ãng vai trß quyÕt ®Þnh. V× vËy ®Ó thu hót ®îc nguån vèn nµy mét c¸ch m¹nh mÏ thêi gian tíi Hµ Néi cÇn cã ®Þnh híng s¶n xuÊt, kÕ ho¹ch tæ chøc s¶n xuÊt vµ c¬ chÕ ®¶m b¶o an toµn vèn cho ngêi cã vèn, nh»m t¹o tiÒn ®Ò thuËn lîi cho c¸c nguån vèn nµy ph¸t huy hiÖu qu¶. -9- Th¸i B¸ §íc K38.0801 LuËn v¨n tèt nghiÖp HiÖn nay nguån vèn trong níc bao gåm: - Vèn Ng©n s¸ch Trung ¬ng. - Vèn Ng©n s¸ch Thµnh phè. - Vèn ngoµi quèc doanh (tæ chøc c¸ nh©n, doanh nghiÖp). * Vèn Ng©n s¸ch Trung ¬ng: Lµ c¬ së gióp Nhµ níc ho¹ch ®Þnh vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch ®Çu t trong ph¹m vi nÒn kinh tÕ, nã ®ãng vai trß quan träng trong ®Çu t, x©y dùng vµ ph¸t triÓn c«ng nghiÖp mòi nhän, chñ ®¹o t¹o ®iÒu kiÖn ®Çu t. §Õn n¨m 1999 vèn ng©n s¸ch trung ¬ng ®Çu t cho c«ng nghiÖp Hµ néi lµ 9211 tû ®Õn n¨m 2000 lµ 10.822,5 tû tèc ®é t¨ng ®¹t 17%. Thêi gian qua nguån vèn nµy ®· gãp phÇn thóc ®Èy c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c ph¸t triÓn, hç trî hÖ thèng c¸c c¬ së s¶n xuÊt võa vµ nhá, ®Æc biÖt lµ c¬ së s¶n xuÊt cña Nhµ níc. Theo thèng kª s¬ bé th× sè c¬ së s¶n xuÊt c«ng nghiÖp trªn ®Þa bµn Hµ Néi ®îc h×nh thµnh tõ nguån vèn trung ¬ng lµ n¨m 1998 lµ 271 ®Õn n¨m 2000 lµ 163. Nh vËy nh×n chung sè c¬ së s¶n xuÊt cã gi¶m nhng ®©y lµ kÕt qu¶ cña viÖc Nhµ níc thùc hiÖn c¶i tæ (gi¶i thÓ hoÆc s¸t nhËp), chØnh ®èn l¹i c¸c c¬ së s¶n xuÊt lµm ¨n kh«ng hiÖu qu¶. Nhng quy m« c¸c c¬ së s¶n xuÊt ®ang tån t¹i l¹i ®îc t¨ng lªn (n¨m 1999 lµ 9.211 tû ®Õn n¨m 2000 lµ 10.822,5 tû tèc ®é t¨ng ®¹t 17%). Nh vËy víi c«ng nghiÖp Thñ ®« nguån vèn ®Çu t ng©n s¸ch TW ®ãng vai trß quan träng vµ chñ ®¹o nh»m æn ®Þnh t×nh h×nh s¶n xuÊt chung trªn ®Þa bµn, ®a c«ng nghiÖp Thñ ®« ph¸t triÓn m¹nh theo híng hiÖn ®¹i ho¸. * Vèn ng©n s¸ch do Thµnh phè qu¶n lý: Hµng n¨m ng©n s¸ch TW ph©n bæ cho thµnh phè ®Ó t¹o tÝnh chñ ®éng, tÝch cùc trong viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ. Theo thèng kª ®Õn n¨m 1999 sè c¬ së c«ng nghiÖp ®îc h×nh thµnh bëi nguån vèn nµy lµ 105, n¨m 2000 lµ 102. Nh vËy còng gièng nh c¸c c¬ së thuéc nguån vèn TW th× sè lîng cã gi¶m. T×nh h×nh s¶n xuÊt c¸c c¬ së nµy còng nh tÝnh sö dông hiÖu qu¶ lµ kh¸ cao. Tuy nhiªn theo sè liªô ®iÒu tra n¨m 2001 khi ph©n tÝch c¸c chØ tiªu vÒ hiÖu qu¶ sö dông vèn th× thÊy: khu vùc c«ng nghiÖp quèc doanh TW cã hiÖu sö dông vèn cao h¬n quèc doanh ®Þa ph¬ng. §èi víi quèc doanh TW th× c¸c ngµnh nh thuèc l¸, rîu bia, s÷a, s¶n xuÊt trang phôc, dông cô y tÕ … cã hiÖu qu¶ sö dông vèn lín. - §èi víi c¸c c¬ së quèc doanh thµnh phè qu¶n lý th× c¸c ngµnh nh: ChÕ biÕn gç l©m s¶n, s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng … ®¹t hiÖu qu¶ lín nhÊt. Nh vËy sau nguån vèn NSTW th× nguån NS ®Þa ph¬ng ®ãng vai trß kh«ng nhá trong sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi thñ ®«. §©y lµ nguån vèn mµ thµnh phè chñ ®éng sö dông ®Ó thùc hiÖn mét c¸ch s¸t sao kÕ ho¹ch ph¸t triÓn c«ng nghiÖp - kinh tÕ x· héi. * Nguån vèn ngoµi quèc doanh: (vèn tËp thÓ, c¸ nh©n, doanh nghiÖp) - 10 - Th¸i B¸ §íc K38.0801 LuËn v¨n tèt nghiÖp Bªn c¹nh nguån vèn NSTW vµ NS thµnh phè phôc vô cho ph¸t triÓn CN thñ ®« th× nguån vèn ngoµi quèc doanh (t nh©n, c¸ thÓ, doanh nghiÖp) ®ãng vai trß to lín gãp phÇn t¹o ra sù ®a d¹ng, phong phó trong c¸c lÜnh vùc s¶n xuÊt c«ng nghiÖp. Theo b¶ng thèng kª 2002 th× vèn ngoµi quèc doanh n¨m 1996 lµ 2.215 tû th× n¨m 2002 lªn ®Õn 4.862 tû ®ång víi møc t¨ng lµ trªn 50% chiÕm 22% tæng vèn x· héi, ®iÒu nµy cho thÊy cµng ngµy khu vùc kinh tÕ ngoµi nhµ n íc cµng ph¸t triÓn vµ ®ãng vai trß quan träng trong c¸c ngµnh ®iÖn tö, s¶n xuÊt kim lo¹i… víi tèc ®é t¨ng vèn trªn 50% trong 5 n¨m lµ rÊt lín (theo ®¸nh gi¸ hiÖn nay nguån vèn tiÕt kiÖm trong d©n c Hµ Néi kh¸ lín so víi ®Çu t). V× vËy ®Ó thu hót ®îc nguån vèn tiÕt kiÖm nµy phôc vô cho qu¸ tr×nh ph¸t triÓn c«ng nghiÖp thñ ®« th× UBND thµnh phè – Së kÕ ho¹ch ®Çu t cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p u tiªn, khuyÕn khÝch kªu gäi vµ më ra nhiÒu c¬ héi ®Çu t h¬n cho ngêi d©n. b Nguån vèn ngoµi n íc: Trong xu thÕ khu vùc ho¸ - toµn cÇu ho¸ nÒn c«ng nghiÖp ph¸t triÓn kh«ng chØ dùa vµo nguån vèn trong níc mµ cßn ph¶i dùa vµo c¸c nguån vèn ngoµi níc nh lµ FDI, ODA ®©y lµ 2 nguån kh«ng ®¬n thuÇn lµ vèn mµ ®i kÌm theo ®ã lµ sù hîp t¸c quèc tÕ. ChuyÓn giao c«ng nghÖ, ®µo t¹o nh©n lùc, tr×nh ®é qu¶n lý vµ më réng thÞ trêng t¨ng n¨ng lùc c¹nh tranh. NhËn thøc vai trß quan träng nh vËy nªn hiÖn nay tÊt c¶ c¸c ®Þa ph¬ng ®Òu xóc tiÕn ®Çy ®ñ níc ngoµi m¹nh mÏ nh»m t¹o ra thÕ vµ lùc cho ph¸t triÓn c«ng nghiÖp ®Þa bµn. BiÓu ®å 1.1. FDI – Víi tæng vèn ®Çu t x· héi cña Hµ Néi. Nguån: Phßng §TNN – Së kÕ ho¹ch ®Çu t Hµ Néi. - 11 - Th¸i B¸ §íc K38.0801 LuËn v¨n tèt nghiÖp Qua b¶ng ta thÊy n¨m 1996 tû träng vèn FDI so víi tæng sè vèn Hµ Néi lµ 53,5% ®Õn n¨m 1997 lµ 57%. Tuy nhiªn c¸c n¨m sau ®ã cã gi¶m dÇn. §iÒu nµy do ¶nh hëng t×nh h×nh biÕn ®éng cña cuéc khñng ho¶ng kinh tÕ ch©u ¸. MÆc dï vËy FDI vÉn lµ phÇn quan träng trong ph¸t triÓn kinh tÕ Hµ Néi vµ hµng n¨m ®ãng gãp phÇn lín cho ng©n s¸ch vµ t¹o c«ng ¨n viÖc lµm. Trong 14 n¨m qua 1989 – 2003 FDI ®· ®¹t kÕt qu¶ sau: BiÓu 1.9. KÕt qu¶ cña ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi (FDI) trong 14 n¨m. . Sè dù ¸n cÊp GP§T 612 dù ¸n Tæng vèn ®Çu t ®¨ng ký 9,1 tû USD Vèn ®Çu t thùc hiÖn 3,7 tû USD Kim ng¹ch xuÊt khÈu 1,142 tû USD C¸c quèc gia, l·nh thæ ®Çu t 42 Thu hót lao ®éng 25.000 ngêi Nép ng©n s¸ch 984 triÖu USD Tæng doanh thu cña c¸c doanh nghiÖp FDI 6,4 tû USD Nguån: Phßng §TNN – Së kÕ ho¹ch ®Çu t Hµ Néi - 12 - Th¸i B¸ §íc K38.0801 LuËn v¨n tèt nghiÖp Ch¬ng II Thùc tr¹ng thu hót FDI - ®Ó ph¸t triÓn c«ng nghiÖp hµ néi. 2.1. Vµi nÐt vÒ Hµ Néi: 2.1.1. VÞ trÝ ®Þa lý - chÝnh trÞ cña Thñ ®« Hµ Néi. Hµ Néi n»m ë trung t©m vïng ®ång b»ng s«ng Hång, trong ph¹m vi tõ 20053’ ®Õn 21023’ vÜ ®é B¾c tõ 105o02’ ®é Kinh §«ng. Hµ Néi tiÕp gi¸p víi 5 tØnh: Th¸i Nguyªn ë phÝa B¾c; B¾c Ninh, Hng Yªn ë phÝa §«ng; VÜnh Phóc ë phÝa T©y; Hµ T©y ë phÝa Nam vµ T©y Nam. Tr¶i qua c¸c thêi kú biÕn ®æi lÞch sö, Th¨ng Long – Hµ Néi cã nhiÒu thay ®æi. HiÖn nay, Hµ Néi cã diÖn tÝch 820,97km2; d©n sè trung b×nh lµ 2,756 triÖu ngêi, mËt ®é d©n sè trung b×nh lµ 2993 ngêi/km2 (Trong ®ã néi thµnh lµ 17489 ngêi/km2 vµ ngo¹i thµnh lµ 1553 ngêi/km2); Hµ Néi ®îc tæ chøc thµnh 12 quËn, huyÖn bao gåm 228 phêng, x· vµ thÞ trÊn. Hµ Néi cã vÞ trÝ quan träng, cã u thÕ ®Æc biÖt so víi c¸c ®Þa ph¬ng kh¸c trong c¶ níc. Thµnh phè Hµ Néi lµ thñ ®« cña níc céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam. NghÞ quyÕt 15/NQ – TW cña Bé ChÝnh trÞ (ngµy 15/12/2002) ®· x¸c ®Þnh : “ Hµ Néi - tr¸i tim cña c¶ níc, ®Çu n·o chÝnh trÞ, hµnh chÝnh quèc gia, trung t©m lín vÒ v¨n ho¸, khoa häc – gi¸o dôc, kinh tÕ vµ giao dÞch quèc tÕ”. Tõ Hµ Néi ®i c¸c thµnh phè, thÞ x· cña B¾c Bé còng nh cña c¶ níc rÊt dÔ dµng b»ng c¶ ®êng « t«, ®êng s¾t, ®êng thuû vµ ®êng hµng kh«ng. Tõ nay ®Õn n¨m 2010, tÊt c¶ c¸c tuyÕn giao th«ng quan träng nèi liÒn tõ Hµ Néi víi c¸c n¬i ®Òu sÏ ®îc c¶i t¹o vµ n©ng cÊp. Trong thêi gian tíi sÏ xuÊt hiÖn ®êng cao tèc nèi Hµ Néi víi tÊt c¶ c¸c khu vùc c¶ng cña Qu¶ng Ninh. §ã lµ nh÷ng yÕu tè g¾n bã chÆt chÏ Hµ Néi víi c¸c trung t©m trong c¶ níc vµ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó Hµ Néi tiÕp nhËn kÞp thêi c¸c th«ng tin, thµnh tùu khoa häc kü thuËt cña thÕ giíi, tham gia vµo qu¸ tr×nh ph©n c«ng lao ®éng cña vïng ch¶o §«ng ¸ Th¸i B×nh D¬ng. Hµ Néi lµ n¬i tËp trung c¸c c¬ quan ngo¹i giao ®oµn, c¸c ®¹i sø qu¸n, c¸c v¨n phßng ®¹i diÖn cña c¸c tæ chøc quèc tÕ. §©y lµ mét trong nh÷ng lîi thÕ riªng cña Hµ Néi ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ ®èi ngo¹i vµ hîp t¸c quèc tÕ. Hµ Néi tËp trung hÇu hÕt c¸c c¬ quan Trung ¬ng vÒ qu¶n lý khoa häc – c«ng nghÖ, phÇn lín c¸c ViÖn nghiªn cøu, c¸c trêng §¹i häc, Cao ®¼ng, 34 trêng trung häc chuyªn nghiÖp, 41 trêng d¹y nghÒ. Hµ Néi lµ trung t©m hµng ®Çu vÒ khoa häc – c«ng nghÖ cña c¶ níc. NÕu tranh thñ gióp ®ì vµ thu hót ®îc ®éi ngò c¸n bé, nh©n viªn cña c¸c ngµnh - 13 - Th¸i B¸ §íc K38.0801 LuËn v¨n tèt nghiÖp Trung ¬ng, c¸c viÖn nghiªn cøu, c¸c trêng §¹i häc th× Hµ Néi sÏ cã ®îc lîi thÕ so víi c¸c tØnh, thµnh phè kh¸c. 2.1.2. Lîi thÕ vµ tiÒm n¨ng ph¸t triÓn c«ng nghiÖp cña thñ ®« : * Lîi thÕ : Hµ Néi ®· vµ sÏ gi÷ vai trß trung t©m lín nhÊt B¾c Bé, cã søc hót vµ kh¶ n¨ng lan to¶ réng lín, t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn qu¸ tr×nh ph¸t triÓn (thóc ®Èy vµ l«i kÐo) ®èi víi vïng B¾c Bé, ®ång thêi cã kh¶ n¨ng khai th¸c thÞ trêng cña vïng vµ c¶ níc ®Ó tiªu thô s¶n phÈm c«ng – n«ng nghiÖp, dÞch vô, ®µo t¹o, võa thu hót vÒ nguyªn liÖu lµ n«ng – l©m s¶n vµ kim lo¹i quý cÇn ®îc tinh chÕ. §ã lµ nh÷ng tiÒm n¨ng Hµ Néi cã thÓ tËn dông, trong ®ã ®Æc biÖt Hµ Néi sÏ ®îc ®¸p øng ®ñ cho yªu cÇu ph¸t triÓn ë møc ®é cao vÒ n¨ng lîng, thÐp vµ xi m¨ng. Vïng kinh tÕ träng ®iÓm B¾c Bé (Hµ Néi – H¶i Phßng – H¹ Long) sÏ ph¸t triÓn víi nhÞp ®é nhanh (gÊp kho¶ng 1,2 – 1,5 lÇn so víi møc trung b×nh cña c¶ níc) võa ®Æt ra yªu cÇu ®èi víi Hµ Néi lµm ®Çu tÇu, võa cã ¶nh hëng tÝch cùc, khuyÕn khÝch Hµ Néi t¨ng tèc. Hµ Néi n»m ë vÞ trÝ thuéc §ång b»ng ch©u thæ S«ng Hång, cã h¹n chÕ vÒ quü ®Êt khi ph¸t triÓn ®« thÞ vµ c«ng nghiÖp quy m« lín, nhng ë phÝa B¾c vµ T©y B¾c cña Hµ Néi (víi b¸n kÝnh kho¶ng 35 – 50km) cã c¸c ®iÒu kiÖn vÒ diÖn tÝch (vïng b¸n s¬n ®Þa, ®Êt hoang ho¸, kh«ng thuËn lîi cho ph¸t triÓn n«ng nghiÖp) rÊt tèt cho viÖc thu hót sù ph©n bè c«ng nghiÖp ®Ó gi·n bít sù tËp trung qu¸ møc cho Thµnh phè vµ liªn kÕt h×nh thµnh vïng ph¸t triÓn cña B¾c Bé. Sau cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh tiÒn tÖ (1997), c¸c níc §«ng Nam ¸, Th¸i B×nh D¬ng vµ Trung Quèc sÏ l¹i ph¸t triÓn víi tèc ®é t¨ng trëng t¬ng ®èi cao vµ quy m« ®Ó tr¸nh t×nh tr¹ng tôt hËu vµ gi¶m bít kho¶ng c¸ch, råi tiÕn tíi ®uæi kÞp (mét c¸ch c¬ b¶n) c¸c thµnh phè hiÖn ®¹i trong khu vùc. Hµ Néi cÇn tËn dông c¸c c¬ héi hoµ nhËp vµo qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña khu vùc nµy. NghÜa lµ, Hµ Néi ph¶i chÊp nhËn th¸ch thøc ®Ó vît lªn ngang hµng víi mét sè thñ ®« cña c¸c níc trong khu vùc. * TiÒm n¨ng: Níc: Hµ Néi n»m ë trung t©m ®ång b»ng ch©u thæ S«ng Hång. CÊu tróc ®Þa chÊt kh«ng phøc t¹p ®· t¹o cho ®Þa h×nh Hµ Néi ®¬n gi¶n h¬n so víi nhiÒu khu vùc kh¸c ë miÒn B¾c níc ta. PhÇn lín diÖn tÝch vµ vïng phô cËn lµ ®ång b»ng, thÊp dÇn tõ T©y B¾c xuèng §«ng Nam theo híng chung cña ®Þa h×nh vµ còng lµ theo híng dßng ch¶y cña s«ng Hång. Hµ Néi cã nhiÒu ®Çm, hå tù nhiªn võa t¹o m«i trêng c¶nh quan sinh th¸i cho Thµnh phè, võa ®Ó lµm n¬i tiªu níc khi cã ma, lµm n¬i dù tr÷ níc tíi c©y xanh Thµnh phè. Khu vùc néi thµnh tËp trung kh¸ nhiÒu hå, cã tíi 27 hå, ®Çm. Trong ®ã cã nh÷ng hå lín nh Hå T©y, B¶y MÉu, Tróc B¹ch, Hoµn KiÕm, ThiÒn Quang, Thñ LÖ, V¨n Ch¬ng, Gi¶ng Vâ, Ngäc Kh¸nh, Thµnh C«ng. Ngoµi ra cßn cã nhiÒu ®Çm, hå kh¸c ph©n bè kh¾p c¸c quËn, huyÖn cña Thµnh phè. - 14 - Th¸i B¸ §íc K38.0801 LuËn v¨n tèt nghiÖp Cã thÓ nãi hiÕm cã mét Thñ ®« nµo trªn thÕ giíi cã nhiÒu ®Çm hå nh ë Hµ Néi. Cïng víi viÖc t¹o c¶nh quan, cßn ®iÒu hoµ tiÓu khÝ hËu khu vùc, rÊt cã gi¸ trÞ trong viÖc kÕt hîp x©y dùng c¸c c«ng viªn gi¶i trÝ, n¬i d¹o m¸t vui ch¬i, nghØ ng¬i, tÜnh dìng cho nh©n d©n thñ ®«. Nguån níc Hµ Néi phôc vô cho c«ng nghiÖp nãi chung lµ tèt vµ cã tr÷ lîng lín cô thÓ: PhÇn Nam s«ng Hång : CÊp c«ng nghiÖp : 708.750m3/ng CÊp triÓn väng : 1.730.000m3/ng PhÇn B¾c S«ng Hång : CÊp c«ng nghiÖp : 53.870m3/ng CÊp triÓn väng : 214.799m2/ng HiÖn nay, trªn l·nh thæ Hµ Néi cã 36 Nhµ m¸y níc víi tæng c«ng suÊt kho¶ng 450- 460. Trong ®ã níc sö dông cho c«ng nghiÖp kho¶ng 54 – 56% tøc lµ kho¶ng 250 – 260 ngh×n m3/ngµy. Ngoµi ra, c«ng nghiÖp Hµ Néi cßn ®îc cung cÊp bëi c¸c nhµ m¸y nhá n»m trong c¸c xÝ nghiÖp do ®ã sè lîng sÏ lªn ®Õn 300 – 350 ngh×n m3/ngµy. §iÖn: Víi nguån cung cÊp ®iÖn chñ yÕu cho Hµ Néi hiÖn nay lµ Nhµ m¸y thuû ®iÖn Hoµ B×nh 1.920 MW vµ nhiÖt ®iÖn Ph¶ L¹i 800 MW. B»ng hÖ thèng líi ®iÖn 220KV víi 3 tr¹m trung t©m (Hµ §«ng c«ng suÊt 2 x 250MVA; ChÌm c«ng suÊt 2 x 250 MVA; Mai §éng c«ng suÊt 2 x 125 MVA). Cã 17 tr¹m 110KV, 22 tr¹m 35/10 – 6KV n»m ë 7 quËn vµ 5 huyÖn víi 3.389 tr¹m h¹ thÕ vµ hÖ thèng l íi chuyÓn t¶i dÇn dÇn ®îc n©ng cÊp th× viÖc cung cÊp ®iÖn cho c«ng nghiÖp Hµ Néi trong t¬ng lai ®îc ®¸nh gi¸ t¬ng ®èi thuËn lîi, ®ñ kh¶ n¨ng cung cÊp ®iÖn cho Thµnh phè. Kho¸ng s¶n: VÒ kho¸ng s¶n, Hµ Néi vµ vïng phô cËn cã 500 má vµ ®iÓm quÆng cña 40 lo¹i kho¸ng s¶n kh¸c nhau ®· ®îc ph¸t hiÖn vµ ®¸nh gi¸ ë c¸c møc ®é kh¸c nhau. Trªn ®Þa bµn Thµnh phè vµ vïng phô cËn ®· biÕt ®îc 51 má vµ ®iÓm quÆng than víi tæng tr÷ lîng dù tÝnh h¬n 200 triÖu tÊn, 85 má vµ ®iÓm quÆng s¾t víi tæng tr÷ lîng 363,68 triÖu tÊn chñ yÕu ph©n bè ë phÝa B¾c vµ T©y B¾c Hµ Néi; vÒ ®ång cã 12 má vµ 12 ®iÓm quÆng n»m ë phÝa T©y Hµ Néi, nh×n chung quy m« nhá, hµm lîng thÊp. Hµ Néi còng cã nguyªn liÖu c¬ b¶n ®Ó lµm vËt liÖu x©y dùng nh ®Êt sÐt lµm g¹ch ngãi, ®¸ ong lµm g¹ch x©y, cao lanh lµm gèm, sø x©y dùng, c¸t ®en vµ c¸t vµng s¶n xuÊt bª t«ng san nÒn vµ tr¸t têng .v.v. . . Tuy nhiªn, tr÷ lîng ®îc s¬ bé ®¸nh gi¸ lµ nhá so víi nhu cÇu. Mét sè vïng khai th¸c c¸t tríc ®©y còng nh hiÖn t¹i cßn ho¹t ®éng nhng t¬ng lai ph¶i chÊm døt v× lý do cÇn b¶o vÖ an toµn ®Ó ®iÒu t¹i khu vùc ngo¹i thµnh, ®iÓn h×nh cña nã lµ ®iÓm khai th¸c c¸t ngoµi b·i Ch¬ng D¬ng. . .Nguån cung cÊp chñ yÕu, n»m r¶i r¸c ë c¸c tØnh xung quanh Hµ Néi nh Ninh B×nh, Hoµ B×nh, Thanh Ho¸, Th¸i Nguyªn. . . Cßn c¸c lo¹i nguyªn liÖu kh¸c nh ®¸ - 15 - Th¸i B¸ §íc K38.0801 LuËn v¨n tèt nghiÖp cao lanh, quÆng ApatÝt, ho¸ chÊt c¬ b¶n (sót, acide. . .) tõ kim lo¹i (bét kÏm, thiÕc thái, bét m¨nggan) ®îc cung cÊp tõ mäi miÒn cña ®Êt níc cho c«ng nghiÖp Hµ Néi. Trong thêi gian tíi, bªn c¹nh nh÷ng kh¶ n¨ng cung cÊp nguyªn liÖu c«ng nghiÖp Hµ Néi nh tr×nh bµy ë trªn th× kh¶ n¨ng cung cÊp nguyªn liÖu tõ chÝnh néi bé c¸c ph©n ngµnh c«ng nghiÖp còng rÊt lín. VÝ dô: ngµnh dÖt cung cÊp v¶i cho ngµnh may, ngµnh s¬n cung cÊp s¬n cho s¶n xuÊt « t«, xe m¸y, xe ®¹p, qu¹t ®iÖn... Vµ kh¶ n¨ng cung cÊp nguyªn liÖu tõ néi bé më réng ra vïng vµ toµn quèc. L¬ng thùc, thùc phÈm: N«ng s¶n cña vïng B¾c Bé t¬ng ®èi lín, ®a d¹ng s¶n phÈm tõ l¬ng thùc (thãc, ng«, khoai, s¾n) ®Õn rau qu¶, c©y c«ng nghiÖp vµ thÞt gia sóc, gia cÇm. Hµ Néi cã kh¶ n¨ng tiÕp nhËn nguån cung cÊp cña toµn vïng lµ c¬ héi më réng ph¸t triÓn ngµnh c«ng nghiÖp chÕ biÕn. Giao th«ng: Hµ Néi lµ ®Çu mèi cña tÊt c¶ c¸c m¹ng líi giao th«ng ®êng bé, ®êng s¾t, ®êng thuû vµ ®êng hµng kh«ng. C¸c m¹ng líi giao th«ng ®· ®ang vµ sÏ ®îc c¶i t¹o, n©ng cÊp x©y míi nèi víi c¸c cöa vµo – ra, hÖ thèng ®êng xuyªn ASEAN, xuyªn ¸ sÏ t¹o ®îc ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi nãi chung, c«ng nghiÖp nãi riªng. + VÒ ®êng bé: cã Quèc lé 1A (Hµ Néi – L¹ng S¬n; Hµ Néi - Cµ Mau) Quèc lé 5; quèc lé 18A nèi Hµ Néi (Néi Bµi) víi H¹ Long, Mãng C¸i víi chiÒu dµi 380km; quèc lé 21, quèc lé sè 2, quèc lé 32, quèc lé 3, quèc lé 6. . . còng lu«n ®îc ®Çu t x©y dùng, c¶i t¹o, n©ng cÊp, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi vËn chuyÓn hµng kho¸ng s¶n, l©m s¶n, n«ng s¶n tõ c¸ch tØnh vÒ cho c«ng nghiÖp Hµ Néi vµ hµng ho¸ c«ng nghiÖp Hµ Néi cho c¸c tØnh trong níc vµ trªn thÕ giíi. + VÒ ®êng s¾t: th× Hµ Néi lµ ®Çu mèi cña 5 tuyÕn ®êng s¾t, trong ®ã cã 2 tuyÕn quèc tÕ. C¶ 5 tuyÕn ®êng nµy ®Òu lµ nh÷ng tuyÕn vËn chuyÓn chÝnh cña nguyªn liÖu tõ c¸c n¬i vÒ cho c«ng nghiÖp Hµ Néi vµ hµng ho¸ cña Hµ Néi ®i c¸c n¬i vµ sang Trung Quèc. Cã thÓ ®¸nh gi¸ s¬ bé ®êng s¾t gãp kho¶ng 50 – 60% vËn chuyÓn nguyªn liÖu cung cÊp cho Hµ Néi vµ 30 – 40% hµng ho¸ cña Hµ Néi ®i c¸c vïng trong níc. + VÒ ®êng thñy: cã tuyÕn Hµ Néi – Qu¶ng Ninh theo s«ng Hång vµo s«ng §uèng theo hÖ thèng s«ng Th¸i B×nh ra c¶ng C¸i L©n, Cöa ¤ng, Hßn Gai. TuyÕn nµy ®ang ®îc n¹o vÐt, lµ tuyÕn giao th«ng chÝnh ®Ó vËn chuyÓn nguyªn liÖu (than) tõ Qu¶ng Ninh vÒ Hµ Néi phôc vô cho c«ng nghiÖp. HiÖn t¹i, thêi gian vËn chuyÓn mét chuyÕn hµng tõ Hµ Néi ®i Qu¶ng Ninh mÊt kho¶ng 40 – 50 giê, gi¸ thµnh kho¶ng 150 – 200 ngh×n ®ång/tÊn s¶n phÈm. PhÊn ®Êu h¹ xuèng kho¶ng 100 ngh×n ®ång/tÊn s¶n phÈm vµo n¨m 2010. TuyÕn giao th«ng ®i ViÖt Tr× vµ c¸c tØnh PhÝa B¾c b»ng ®êng thuû s«ng Hång. Thêi gian vËn chuyÓn mÊt 12 – 14 giê, gi¸ thµnh kho¶ng 150 . 200 ngh×n ®ång/tÊn s¶n phÈm. N¨m 2010 sÏ h¹ xuèng cßn kho¶ng 8 – 10 giê vµ gi¸ thµnh cßn kho¶ng 100 ngh×n ®ång/tÊn s¶n phÈm. Luång giao th«ng thñy chñ yÕu lµ vËn chuyÓn c¸t sái tõ phÝa B¾c cho c«ng nghiÖp vµ cho - 16 - Th¸i B¸ §íc K38.0801 LuËn v¨n tèt nghiÖp x©y dùng cña Hµ Néi. C¶ng Hµ Néi cã c«ng suÊt 1,5 triÖu tÊn/n¨m lµ c¶ng s«ng chñ yÕu rót hµng cho c¶ng biÓn H¶i Phßng vµ c¶ng C¸i L©n. + §êng hµng kh«ng: Cöa khÈu hµng kh«ng Néi Bµi lµ trung t©m kh«ng lu cña khu vùc vËn t¶i hµng kh«ng phÝa B¾c – ViÖt Nam. HiÖn t¹i s©n bay ®· ®îc n©ng cÊp dÇn, nh÷ng vÉn cha ®¸p øng ®îc tiªu chuÈn vµ nhu cÇu cña tæ chøc hµng kh«ng quèc tÕ ICAO. N¨ng lùc cña s©n bay Néi Bµi nh÷ng n¨m sau 2000: §êng b¨ng ®¹t 100 – 200 ngh×n lÇn cÊt, h¹ c¸nh/n¨m, ®¹t 10 triÖu hµnh kh¸ch/n¨m. HÖ thèng ®êng l¨n, ®êng t¾t : §¹t 15 lÇn h¹, ®ç m¸y bay/h; 180 lÇn h¹, ®ç m¸y bay/ngµy; 70.000 lÇn h¹, ®ç m¸y bay/n¨m. S©n ®ç m¸y bay: DiÖn tÝch hiÖn nay lµ 15ha tiÕn tíi më réng lªn 30 ha. Tæng diÖn tÝch cña côm hµng kh«ng Néi Bµi sÏ lªn ®Õn 571,5ha. Tæng hîp n¨ng lùc cña s©n bay Néi Bµi sÏ lªn tíi : - N¨m 2005 : §¹t 5,5 – 6,0 triÖu hµnh kh¸ch/n¨m; 70 ngh×n tÊn hµng ho¸/n¨m. - N¨m 2010 : §¹t 10 – 12 triÖu hµnh kh¸ch/n¨m; 100 ngh×n tÊn hµng ho¸/n¨m. - Sau n¨m 2010 : Dù kiÕn 15 – 20 triÖu hµnh kh¸ch/n¨m; 150 – 200 ngh×n tÊn hµng ho¸/n¨m. §Õn n¨m 2010, dù b¸o thêi gian vµ gi¸ thµnh vËn chuyÓn cña mét tÊn nguyªn liÖu vµ s¶n phÈm c«ng nghiÖp ®Òu gi¶m t¬ng ®èi kh¸ so víi hiÖn nay. 2.2. thùc tr¹ng c«ng nghiÖp hµ néi. Sau qu¸ tr×nh ®æi míi, c«ng nghiÖp Hµ Néi ®· cã sù vît bËc vÒ qu¸ tr×nh ph¸t triÓn. Nh×n chung hiÖn nay sù ph©n ho¸ mµ c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt s¶n phÈm c«ng nghiÖp trªn ®Þa bµn Hµ Néi vÉn tËp trung lín vµo 2 khu vùc ®ã lµ khu c«ng nghiÖp, côm c«ng nghiÖp võa vµ nhá. Ngoµi ra, cßn mét sè doanh nghiÖp n»m r¶i r¸c trªn ®Þa bµn. C¸c côm c«ng nghiÖp võa vµ nhá ph¸t triÓn hiÖn nay lµ mét lo¹i h×nh ph¸t triÓn phï hîp, xuÊt ph¸t tõ thùc tiÔn néi lùc, kh¶ n¨ng ®¸p øng vÒ vèn vµ c«ng nghÖ. C¸c doanh nghiÖp trong níc th× côm c«ng nghiÖp võa vµ nhá chiÕm sè vèn kh«ng lín, ®ã lµ ®iÒu mµ c¸c doanh nghiÖp trong níc cã thÓ thùc hiÖn ®îc. Ngoµi ra, Hµ Néi cßn cã 5 khu c«ng nghiÖp tËp trung víi s¬ së h¹ tÇng hiÖn ®¹i, c«ng nghÖ tiªn tiÕn lµ khu vùc thuËn lîi cho thu hót vèn FDI. 2.2.1. C«ng nghiÖp Hµ Néi thêi kú 1991 – 1995. C«ng nghiÖp trªn l·nh thæ Hµ Néi trong thêi kú 1991 - 1995 cã sù ph¸t triÓn vît møc t¨ng trëng b×nh qu©n hµng n¨m 14,4% so víi 2,45% cña thêi kú 1986 1990; ®ång thêi còng trong thêi kú 1991 - 1995 ®· cã sù chuyÓn biÕn c¬ cÊu mét c¸ch c¬ b¶n, c«ng nghiÖp nhÑ cã tèc ®é t¨ng trëng b×nh qu©n hµng n¨m cao h¬n nhiÒu 17,05% so víi c«ng nghiÖp nÆng chØ 9,7%. So víi c¶ níc, tèc ®é t¨ng trëng b×nh qu©n c¶ níc 13,3%. Tuy nhiªn tèc ®é t¨ng trëng cña Hµ Néi kh«ng æn ®Þnh, - 17 - Th¸i B¸ §íc K38.0801 LuËn v¨n tèt nghiÖp c«ng nghiÖp quèc doanh trung ¬ng vÉn chiÕm vÞ trÝ gÇn nh tuyÖt ®èi chñ ®¹o, sau ®ã míi ®Õn c«ng nghiÖp quèc doanh ®Þa ph¬ng, c«ng nghiÖp ngoµi quèc doanh chØ thÊp h¬n chót Ýt so víi c«ng nghiÖp ®Þa ph¬ng. Ph©n tÝch sè liÖu thèng kª n¨m 1995 vµ n¨m 1996 cña côc thèng kª Hµ Néi cho thÊy c«ng nghiÖp nÆng, s¶n xuÊt thiÕt bÞ m¸y mãc, kü thuËt ®iÖn - ®iÖn tö, s¶n xuÊt ho¸ chÊt – ph©n bãn, c«ng nghiÖp thùc phÈm, c«ng nghiÖp dÖt lµ 6 ngµnh gi÷ vÞ trÝ then chèt cña Hµ Néi. Nh÷ng ngµnh c«ng nghiÖp cã tèc ®é t¨ng trëng b×nh qu©n hµng n¨m cao trong thêi kú 1991 - 1995 lµ c«ng nghiÖp thuéc da vµ s¶n xuÊt tõ da (28,2%); c«ng nghiÖp thùc phÈm 25,3%; c«ng nghiÖp l¬ng thùc 23,5%; c«ng nghiÖp luyÖn kim ®en 22,7%; c«ng nghiÖp in 21,5%; c«ng nghiÖp sµnh sø thuû tinh 20,9%; c«ng nghiÖp ho¸ chÊt ph©n bãn 17,3%; c«ng nghiÖp kü thuËt - ®iÖn tö 16,4%. HiÖn nay s¶n xuÊt c«ng nghiÖp cña Thñ ®« Hµ Néi ®îc thùc hiÖn bëi mét sè lîng kh«ng lín c¸c doanh nghiÖp quèc doanh nhng chØ chiÕm tû träng lín trong toµn bé s¶n xuÊt c«ng nghiÖp vµ trªn 10 ngµn c¬ së s¶n xuÊt c«ng nghiÖp quèc doanh nhng tËp trung chñ yÕu ë néi thµnh víi diÖn tÝch chËt hÑp. BiÓu 2.1. N¨m Tæng sè c¬ së SXCN (doanh nghiÖp) 1. Quèc doanh 2. Ngoµi quèc doanh Tæng sè L§CN (Ngêi ) 1. Quèc doanh 2. Ngoµi quèc doanh Sè c¬ së s¶n xuÊt c«ng nghiÖp vµ sè lao ®éng trªn ®Þa bµn Hµ Néi (1991-1996). §¬n vÞ: doanh nghiÖp , ngêi. 1991 1992 1993 1994 1995 1996 10.591 12.468 14.788 15.847 15.993 17.061 243 10.348 245 12.223 318 14.470 309 15.538 305 15.688 286 16.775 146.039 144.181 147.976 156.314 157.338 165.947 101.094 44.945 98.809 45.372 91.967 56.009 94.385 61.928 94.722 62.616 101.795 64.152 Nguån : Côc thèng kª Hµ Néi n¨m 1995 – 1996 Th«ng qua sè liÖu trªn ta thÊy: Khu vùc c«ng nghiÖp ngoµi quèc doanh cã sè c¬ së s¶n xuÊt kh¸ lín, tõ 10.348 c¬ së SXCN n¨m 1991 t¨ng lªn 16.775 c¬ së SXCN n¨m 1996, b»ng 54,89%. Vµ khu vùc c«ng nghiÖp ngoµi quèc doanh thu hót - 18 - Th¸i B¸ §íc K38.0801 LuËn v¨n tèt nghiÖp ngµy cµng m¹nh lùc lîng lao ®éng h¬n lµ khu vùc c«ng nghiÖp quèc doanh. Tõ 44.945 ngêi lªn ®Õn 64.152 ngêi vµo n¨m 1996 t¨ng gÇn gÊp rìi. Tuy nhiªn phÇn lín c¸c c¬ së s¶n xuÊt ngoµi quèc doanh cã quy m« võa vµ nhá. 2.2.2 C«ng nghiÖp Hµ Néi giai ®o¹n 1996 – 2003. X¸c ®Þnh vai trß quan träng trong sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña ngµnh c«ng nghiÖp, do ®ã UBND Thµnh phè Hµ Néi ®· thµnh lËp nªn c¸c khu c«ng nghiÖp vµ c¸c côm c«ng nghiÖp võa vµ nhá ®Ó thu hót ®Çu t. * Côm c«ng nghiÖp võa vµ nhá. HiÖn nay, Hµ Néi tËp trung x©y dùng côm khu c«ng nghiÖp võa vµ nhá ®Ó ®¸p øng mÆt b»ng s¶n xuÊt cho c¸c nhµ ®Çu t trong níc. Thµnh phè ®· ®Ò nghÞ Nhµ níc cho thÝ ®iÓm x©y dùng c¸c khu, côm c«ng nghiÖp võa vµ nhá (Khu – côm CNV & N). Nh»m t¨ng cêng ph¸t huy néi lùc cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ vµ gi¶i quyÕt nhu cÇu bøc xóc vÒ mÆt b»ng s¶n xuÊt, tõng bíc kh¾c phôc t×nh tr¹ng « nhiÔm m«i trêng ®« thÞ do c¸c doanh nghiÖp ®ang ho¹t ®éng trong néi ®« g©y ra. Th¸ng 4/1998 Thµnh phè ®· ®Ò nghÞ ChÝnh phñ cho phÐp x©y dùng thÝ ®iÓm 2 KCN V & N ë VÜnh Tuy (Thanh Tr×) vµ Phó ThÞ (Gia L©m). Thµnh phè ®· giao cho UBND c¸c huyÖn lµm chñ dù ¸n, hç trî kinh phÝ chuÈn bÞ ®Çu t vµ x©y dùng ®êng vµo c¸c KCN b»ng nguån vèn tõ ng©n s¸ch Thµnh phè. Lµ nh÷ng dù ¸n thÝ ®iÓm nªn võa thùc hiÖn, võa bæ sung quy chÕ. NhÊt lµ c¬ chÕ hç trî khuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp Thñ ®« vµo ho¹t ®éng trong c¸c KCN. Thµnh phè ®· lµm viÖc víi c¸c ngµnh ®iÖn, níc s¹ch, bu chÝnh viÔn th«ng ®Ó cung cÊp tíi hµng rµo c¸c doanh nghiÖp, kÐo dµi thêi gian cho thuª ®Êt vµ ®¬n gi¶n c¸c thñ tôc hµnh chÝnh. . . TÊt c¶ c¸c quyÕt ®Þnh ®ã ®· ®îc c¸c doanh nghiÖp hoan nghªnh vµ ngµy cµng cã nhiÒu doanh nghiÖp ®¨ng ký vµo ho¹t ®éng trong c¸c khu – côm CNV & N. Sau 2 khu c«ng nghiÖp thÝ ®iÓm, Thµnh phè tiÕp tôc cho x©y dùng 5 dù ¸n khu c«ng nghiÖp võa vµ nhá. §Õn nay c¸c dù ¸n ®ang thùc hiÖn ®óng kÕ ho¹ch cña Thµnh phè. TÝnh ®Õn nay trªn ®Þa bµn ®· h×nh thµnh 14 khu – côm CNV& N víi tæng diÖn tÝch 358 ha, ®· giao ®Êt cho 69 doanh nghiÖp ®Ó x©y dùng nhµ xëng s¶n xuÊt víi 340 tû ®ång ®Çu t nhµ xëng, thu hót tõ 8.000 ®Õn 10.000 lao ®éng, trong ®ã cã thªm mét côm c«ng nghiÖp s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng ®ang xin chñ tr¬ng chÝnh phñ vµ UBND Thµnh phè víi tæng sè vèn ®Çu t lµ 120 tû ®ång, trong ®ã vèn do ng©n s¸ch Nhµ níc cÊp sÏ lµ 20 tû ®ång, chiÕm tû lÖ 16,7% trong tæng vèn, cßn l¹i lµ vèn do huyÖn tù huy ®éng chiÕm 83,3% trong c¬ cÊu tæng nguån vèn. - 19 - Th¸i B¸ §íc K38.0801 BiÓu 2.2. LuËn v¨n tèt nghiÖp C¬ cÊu vèn ®Çu t vµo Khu – côm CNV & N §¬n vÞ tÝnh : Tû ®ång TT Tªn c«ng tr×nh Tæng vèn ®Çu t Vèn ng©n s¸ch Vèn huy ®éng 1. KCN võa vµ nhá VÜnh Tuy – Thanh Tr× 31,639 8,310 23,329 2. KCN võa vµ nhá Phó ThÞ – Gia L©m 33,795 4,593 29,202 3. Côm CN tËp trung võa vµ nhá Tõ Liªm 67,860 21,198 46,662 4. Côm SX TTCN vµ CN nhá quËn CÇu GiÊy 29,940 13,097 16,843 5. Côm CN võa vµ nhá §«ng Anh 58,29 15,61 42,68 6. Côm TTCN Hai Bµ Trng 31,184 12,821 18,363 7. Côm CN Ngäc Håi – Thanh Tr× 195,160 72,314 122,846 8. Côm CN dÖt may Nguyªn Khª - §«ng Anh 250 45 205 9. Côm CN thùc phÈm LÖ Chi – Gia L©m 120 20 100 10. Côm CN Phó Minh – Tõ Liªm 110 20 90 11. Côm CN Phó ThÞ – Gia L©m 15 1,2 13,8 12. Côm CNSX vËt liÖu x©y dùng 120 20 100 13. Côm CN Tõ Liªm 120 19,36 100,64 14 250 40 210 1.432,868 313,503 1.119,365 Côm CN Ninh HiÖp – Gia L©m Tæng céng Nguån : Phßng c«ng nghiÖp – Së KH&§T Hµ Néi Nh vËy, 14 khu – côm nµy cã tæng vèn ®Çu t lµ 1.432,868 tû ®ång. Trong ®ã vèn ng©n s¸ch lµ 313,503 tû ®ång, chiÕm 21,8% trong tû träng tæng vèn, vèn huy ®éng (tõ d©n, tõ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ngoµi quèc doanh… ) chiÕm tû lÖ cao 78,516%. Vèn huy ®éng gÊp 3 lÇn vèn ng©n s¸ch, víi tû lÖ 2,57 : 1. ë tÊt c¶ c¸c khu – côm tû lÖ huy ®éng vèn ngoµi ng©n s¸ch Nhµ níc cÊp ®Òu cao h¬n nhiÒu so víi vèn ng©n s¸ch, chøng tá viÖc ®Çu t vµo c¸c côm – khu CNV & N hÊp dÉn mäi thµnh phÇn kinh tÕ ngoµi nhµ níc. Tû lÖ ®Êt ®ai x©y dùng nhµ m¸y kh¸ cao, chØ cã côm tiÓu thñ c«ng nghiÖp Hai Bµ Trng cha ®¹t tíi 50%, cßn l¹i tÊt c¶ c¸c côm ®Òu trªn 50%; cao nhÊt lµ khu CNV & N Phó ThÞ, diÖn tÝch x©y dùng nhµ m¸y chiÕm tíi 70,85% diÖn tÝch ®Êt toµn khu. NhiÒu nhµ m¸y vËn hµnh høa hÑn sÏ tung ra thÞ trêng trong níc vµ níc ngoµi nhiÒu s¶n phÈm, mÉu m· phong phó, ®a d¹ng, chÊt lîng cao, sö dông nhiÒu lao ®éng n«ng th«n cho c¸c quËn, huyÖn cã khu – côm c«ng nghiÖp ®ã, ®ång thêi t¨ng thu cho ng©n s¸ch Nhµ níc, chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ ®Þa ph¬ng, b»ng c¸ch t¨ng tû träng c«ng nghiÖp trong c¬ cÊu ngµnh cña ®Þa ph¬ng. * Khu c«ng nghiÖp tËp trung : - 20 -
- Xem thêm -