Tài liệu Chuyện người con gái nam xương

  • Số trang: 34 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 104 |
  • Lượt tải: 0
quangtran

Đã đăng 3721 tài liệu

Mô tả:

Tiết 16 Nguyễn Dữ KiÓm tra bµi cò Chän ®¸p ¸n ®óng nhÊt trong c¸c c©u sau C©u 1 NhËn ®Þnh nµo nãi ®óng nhÊt t×nh tr¹ng cña trÎ em trªn thÕ gi¬Ý hiÖn nay? A. Trë thµnh n¹n nh©n cña chiÕn tranh vµ b¹o lùc, cña sù ph©n biÖt chñng téc, sù x©m lîc, chiÕm ®ãng vµ th«n tÝnh cña níc ngoµi. B. ChÞu ®ùng nh÷ng th¶m häa cña ®ãi nghÌo, khñng ho¶ng kinh tÕ, cña t×nh tr¹ng v« gia c, dÞch bÖnh, mï ch÷, m«i trêng xuèng cÊp C. Cã nhiÒu trÎ em chÕt mçi ngµy do suy dinh dìng vµ bÖnh tËt. D. KÕt hîp c¶ ba néi dung trªn. C©u 2: C¸c nhiÖm vô ®a ra trong b¶n tuyªn bè ®îc x¸c ®Þnh trªn nh÷ng c¬ së nµo ? A. T×nh tr¹ng thùc tÕ cña trÎ em trªn thÕ giíi hiÖn nay B. Nh÷ng thuËn lîi ®èi víi nhiÖm vô b¶o vÖ, ch¨m sãc trÎ em hiÖn nay. C. C¶ A vµ B ®Òu ®óng D. C¶ A vµ B ®Òu sai. • §Òn thê Vò N¬ng * Tãm t¾t truyÖn C©u chuyÖn kÓ vÒ Vò ThÞ ThiÕt – ngêi con g¸i quª ë Nam X¬ng, tÝnh t×nh nÕt na thïy mÞ. LÊy chång lµ Tr¬ng sinh cha ®îc bao l©u th× chµng ph¶i ®i lÝnh, nµng ë nhµ phông dìng mÑ giµ vµ nu«i con nhá. §Ó dç con nµng thêng chØ vµo bãng m×nh trªn v¸ch vµ b¶o ®ã lµ cha nã. Khi Tr¬ng sinh vÒ th× con ®· biÕt nãi. Khi chµng bÕ con ®i th¨m mé mÑ, ®øa con ng©y th¬ nãi “ « hay thÕ ra «ng còng lµ cha t«i ? «ng l¹i biÕt nãi chø kh«ng nh cha t«i tríc kie chØ nÝn thin thÝt” . Vèn tÝnh ®a nghi, hay ghen, Tr¬ng Sinh vÒ m¾ng nhiÕc vµ ®uæi vî ®i. PhÉn uÊt Vò N¬ng ch¹y ra bÕn Hoµng Giang tù vÉn vµ ®îc Linh Phi cøu gióp. ë díi thñy cung, Vò N¬ng gÆp Phan Lang ( ngêi cïng lµng) Phan Lang ®îc Linh Phi cøu gióp trë vÒ trÇn gian – gÆp Tr¬ng Sinh, Vò N¬ng ®îc gi¶i «an nhng nµng kh«ng thÓ trë vÒ nh©n gian. 3. Bè côc. Tõ ®Çu ®Õn “ cha mÑ ®Î m×nh”: cuéc h«n nh©n cña Vò N¬ng 3 PhÇn Tõ tiÕp ®Õn “ trãt ®· qua råi”: Nçi oan khuÊt vµ c¸i chÕt bi th¶m cña Vò N¬ng Cßn l¹i: Vò N¬ng ®îc minh oan - Khi lÊy chång Khi tiÔn chång ®i lÝnh Khi xa chång Khi bÞ nghi oan Khi díi thñy cung + Lêi tho¹i 1 - “ ThiÕp vèn con kÎ khã, ®îc n¬ng tùa nhµ giµu. Sum häp cha tháa t×nh ch¨n gèi, chia ph«i v× ®éng viÖc löa binh. C¸ch biÖt ba n¨m gi÷ g×n mét tiÕt. T« son ®iÓm phÊn tõng ®· ngu«i lßng, ngâ liÔu têng hoa cha hÒ bÐn gãt. §©u cã sù mÊt nÕt h th©n nh lêi chµng nãi. D¸m xin bµy tá ®Ó cëi mèi nghi ngê. Mong chµng ®õng mét mùc nghi oan cho thiÕp”. Vò n¬ng nãi ®Õn th©n phËn m×nh, cã hµm ý ¬n chång vµ gia ®×nh nhµ chång, nµng nãi vÒ t×nh nghÜa vî chång vµ gia ®×nh nhµ chång, kh¼ng ®Þnh tÊm lßng chung thñy, trong tr¾ng, phan trÇn ®Ó chång hiÓu râ tÊm lßng m×nh. CÇu xin chång ®õng nghi oan. + Lêi tho¹i 2 “- ThiÕp së dÜ n¬ng tùa vµo chµng v× cã c¸i thó vui nghi gia nghi thÊt. Nay ®· b×nh r¬i tr©m g·y, m©y t¹nh ma tan, sen rò trong ao, liÔu tµn tríc gÝo; khãc tuyÕt b«ng hoa rông cuèng, kªu xu©n c¸i Ðn l×a ®µn, níc th¼m buåm xa, ®©u cßn cã thÓ l¹i lªn nói Väng Phu kia n÷a”. -> Nãi lªn nçi ®au ®ín, thÊt väng cña Vò N¬ng khi kh«ng hiÓu v× sai bÞ ®èi xö bÊt c«ng. H¹nh phóc gia ®×nh – niÒm khao kh¸t cña c¶ ®êi nµng ®· tan vì, t×nh yªu kh«ng cßn. + Lêi tho¹i 3 “ – KÎ b¹c mÖnh nµy duyªn phan¹ hÈm hiu, chång con rÉy bá, ®iÒu ®©u bay buéc, tiÕng chÞu nhuèc nh¬, thÇn s«ng cã linh, xin ngµi chøng gi¸m. ThiÕp nÕu ®oan trang gi÷ tiÕt, trinmh b¹ch g×n lßng, vµo níc xin lµm ngäc MÞ N¬ng, xuèng ®Êt xin lµm cá Ngu mÜ. Nhîc b»ng lßng chim d¹ c¸, lµ chång dèi con, díi xin lµm måi cho c¸ t«m, trªn xin lµm c¬m cho diÒu qu¹ vµ xin chÞu kh¾p mäi ngêi phØ nhæ”. -> Vò N¬ng cho m×nh lµ kÎ b¹c mÖnh, nµng thÊt väng ®Õn tét cïng. Lêi than nh mét lêi nguyÒn, xin thÇn s«ng chøng gi¸m cho sù thñy chung son s¾t cña nµng. -> Vò N¬ng t×m ®Õn c¸i chÕt - Khi ë díi thñy cung Nh÷ng yÕu tè kú ¶o: + Phan Lang n»m méng th¶ rïa +Phan Lang l¹c vµo ®éng rïa, ®îc Linh Phi ®·i tiÖc, gÆp Vò N¬ng, ®îc rÏ níc trë vÒ d¬ng thÕ. +Vò N¬ng hiÖn vÒ lung linh huyÒn ¶o. - Nh÷ng yÕu tè hiÖn thùc:: - BÕn ®ß Hoµng Giang, ¶i Chi l¨ng, cuèi ®êi khai ®¹i nhµ Hå, nh©n vËt lÞch sö TrÇn Thiªm B×nh, sù kiÖn lÞch sö qu©n Minh x©m lîc. +KÕt hîp yÕu tè hiÖn thùc víi yÕu tè kú l¹, hoang ®êng. + Kh¼ng ®Þnh vÎ ®Ñp cña Vò N¬ng “ §a t¹ t×nh chµng thiÕp ch¼ng thÓ trë vÒ nh©n gian ®îc n÷a”. + §é lîng, thñy chung, ©n nghÜa, tha thiÕt víi h¹nh phóc gia ®×nh Th¶o luËn ®«i 2’ Em h·y nªu nguyªn nh©n dÉn ®Õn c¸i chÕt cña Vò N¬ng? +Do chiÕn tranh lo¹n l¹c +ChÕ ®é lÔ gi¸o phong kiÕn, chÕ ®é PK nam quyÒn ®éc ®o¸n. + Cuéc h«n nh©n kh«ng b×nh ®¼ng, Tr¬ng Sinh Ýt häc, ®a nghi. + Do lêi cña con • C¸i bãng víi Vò N¬ng lµ ®Ó dç con lµm v¬i ®i nçi nhí th¬ng chång. - C¸i bãng víi bÐ §¶n lµ ngêi ®µn «ng bÝ Èn. - C¸i bãng xuÊt hiÖn víi Tr¬ng Sinh lÇn 1 lµ b»ng chøng vÒ sù h háng cña vî. - C¸i bãng xuÊt hiÖn víi Tr¬ng Sinh lÇn 2 khiÕn chµng më m¾t. III. Tæng kÕt - NghÖ thuËt: +X©y dùng t×nh huèng truyÖn ®Æc s¾c, kÕt hîp tù sù, tr÷ t×nh, kÞch. + DiÔn biÕn t©m lý nh©n vËt ®îc kh¾c häa râ nÐt +Sö dông c©u v¨n biÒn ngÉu. +Sö dông yÕu tè kú ¶o, hoang ®êng. - Néi dung: Qua c©u chuyÖn vÒ cuéc ®êi vµ c¸i chÕt th¬ng t©m cña Vò N¬ng, chuyÖn ngêi con g¸i Nam X¬ng thÓ hiÖn niÒm c¶m th¬ng ®èi víi sè phËn oan nghiÖt cña ngêi phô n÷ ViÖt Nam díi chÕ ®é phong kiÕn, ®ång thêi kh¼ng ®Þnh vÎ ®Ñp truyÒn thèng cña hä.
- Xem thêm -