Tài liệu Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp

  • Số trang: 50 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 50 |
  • Lượt tải: 0
sharebook

Tham gia: 25/12/2015

Mô tả:

hocthuat.vn –Tài liệu online miễn phí PHẦN 1: LỜI NÓI ĐẦU Mặc dù hoạt động cho thuê nói chung và cho thuê tài chính nói riêng còn khá mới lạ ở Việt Nam nhƣng trên thế giới hoạt động này xuất hiện từ rất lâu. Với xu thế phát triển của loại hình này ở nƣớc ta trong những năm gần đây, trƣớc yêu cầu của sự phát triển và đổi mới kinh tế, để hội nhập với sự phát triển chung của kinh tế thế giới, Bộ Tài Chính đã ban hành nhiều văn bản sửa đổi, bổ xung về chế độ kế toán doanh nghiệp nói chung cũng nhƣ chế đội tài chính và kế toán TSCĐ thuê mua tài chính nói riêng cho phù hợp với các chính sách mới. Với mong muốn tìm hiểu sâu thêm về một khía cạnh của hoạt động cho thuê đó là hoạt động thuê tài chính đồng thời cùng luận bàn những thắc mắc trong chế độ kế toán về vấn đề này, tôi xin mạnh dạn trình bày một số vấn đề về chế độ tài chính và kế toán TSCĐ thuê mua tài chính ở Việt Nam mà tôi đã sƣu tầm nghiên cứu đƣợc. Tôi thực hiện công việc này với mong muốn làm sáng tỏ những nghi vấn của mình và phần nào giúp bạn đọc hiểu rõ thêm về một hoạt động đang còn khá xa lạ với nhiều ngƣời nhƣng lại rất quan trọng với các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là trong hoàn cảnh hầu hết các doanh nghiệp ở nƣớc ta hiện nay đều thiếu vốn hoạt động. Tình trạng lạc hậu về công nghệ sản xuất dẫn đến năng suất, chất lƣợng, kiểu dáng của hầu hết các doanh nghiệp mất dần khả năng cạnh tranh trên thị trƣờng, kể cả thị trƣờng trong nƣớc. Nội dung đề tài mà tôi trình bầy dƣới đây sẽ gồm các phần chủ yếu sau đây: 1 THUVIENNET.COM.VN hocthuat.vn –Tài liệu online miễn phí I - KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI HOẠT ĐỘNG THUÊ MUA TÀI CHÍNH Ở VIỆT NAM II - CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH Ở VIỆT NAM III - CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH VỀ THU, NỘP VÀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM VÀ TÀI SẢN CHO THUÊ TÀI CHÍNH IV - KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG THUÊ MUA TÀI CHÍNH V - THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THUÊ MUA TÀI CHÍNH, CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH KẾ TOÁN THUÊ MUA TÀI CHÍNH VÀ PHƢƠNG HƢỚNG HOÀN THIỆN Em xin chân thành cảm ơn PGS.TS Nguyễn Thị Đông- chủ nhiệm bộ môn Kế Toán Tài Chính- Trƣờng đại học Kinh Tế Quốc Dân, đã tận tình giúp đỡ tôi hoàn thành bài viết này. Tuy đã rất cố gắng, song bài viết chắc không tránh khỏi những khiếm khuyết về nội dung. Tôi mong nhận đƣợc những ý kiến đóng góp của bạn đọc. Xin chân trọng cảm ơn. 2 THUVIENNET.COM.VN hocthuat.vn –Tài liệu online miễn phí PHẦN 2: NỘI DUNG I - KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI HOẠT ĐỘNG THUÊ MUA TÀI CHÍNH Ở VIỆT NAM: 1. Khái niêm: Theo hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam, chuẩn mực số 06 về Thuê tài sản, ban hành và công bố theo quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Bộ Tài chính, các thuật ngữ trong chuẩn mực này đƣợc hiểu nhƣ sau: Thuê tài sản: Là sự thoả thuận giữa bên cho thuê và bên thuê về việc bên cho thuê chuyển quyền sử dụng tài sản cho bên thuê trong một khoảng thời gian nhất định để đƣợc nhận tiền cho thuê một lần hoặc nhiều lần. Thuê tài chính: Là thuê tài sản mà bên cho thuê có sự chuyển giao phần lớn rủi ro va lợi ích gắn liền với quyền sỡ hữu tài sản cho bên thuê. Quyền sỡ hữu tài sản có thể chuyển giao vào cuối thời hạn thuê. Thuê hoạt động: Là thuê tài sản không phải là thuê tài chính. Hợp động thuê tài sản không huỷ ngang: Là hoạt động thuê tài sản mà hai bên không thể đơn phƣơng chấm dứt hợp đồng, trừ các trƣờng hợp: a) Có sự kiện bất thƣờng xảy ra nhƣ: - Bên cho thuê không giao đúng hạn tài sản cho thuê; - Bên thuê không trả tiền thuê theo đúng quy định trong hợp động thuê tài sản: - Bên thuê hoặc bên cho thuê vi phạm hợp đồng; - Bên thuê bị phá sản hoặc giải thể; 3 THUVIENNET.COM.VN hocthuat.vn –Tài liệu online miễn phí - Ngƣời bảo lãnh bị phá sản hoặc giải thể và bên cho thuê không chấp thuận đệ nghị chấm dứt bảo lãnh hoặc đề nghị ngƣời bảo lãnh khác thay thế của bên thuê; - Tài sản cho thuê bị mất hoặc hƣ hỏng không thể sữa chữa phục hồi đƣợc. b) Đƣợc sự đồng ý của bên cho thuê. c) Nếu hai bên thoả thuận một hợp đồng mới về thuê tài sản đó hoặc tài sản tƣơng tự. d) Bên thuê thanh toán thêm một khoản tiền ngay tại một thời điểm khởi đầu thuê tài sản. Thời điểm khởi đầu thuê tài sản: Là ngày xảy ra trƣớc một trong hai ngày: ngày quyền sử dụng tài sản đƣợc chuyển giao cho bên thuê và ngày tiền thuê bắt đầu đƣợc tính theo các điều khoản quy định trong hợp đồng. Thời hạn thuê tài sản: Là khoảng thời gian của hợp đồng thuê tài sản không huỷ ngang cộng với khoảng thời gian bên thuê đƣợc gia hạn thuê tài sản đã ghi trong hợp đồng, phải trả thêm hoặc không phải trả thêm chi phí nếu quyền gia hạn này xác định đƣợc tƣơng đối chắc chắn ngay tại thời điểm khởi đầu thuê tài sản. Khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu: a) Đối với bên thuê: Là khoản thanh toán mà bên thuê phải trả cho bên cho thuê về việc thuê tài sản theo thời hạn trong hợp đồng (không bao gồm các khoản chi phí dịch vụ và thuế do bên thuê đã trả mà bên thuê phải hoàn lại và tiền thuê phát sinh thêm), kèm theo bất cứ giá trị nào đƣợc bên cho thuê hoặc một bên liên quan đến bên cho thuê đảm bảo thanh toán. b) Đối với bên cho thuê: Là khoản thanh toán mà bên thuê phải trả cho bên cho thuê theo thời hạn thuê trong hợp đồng (không bao gồm các khoản chi phí dịch vụ và thuế do bên cho thuê đã trả mà bên cho thuê phải 4 THUVIENNET.COM.VN hocthuat.vn –Tài liệu online miễn phí hoàn lại và tiền thuê phát sinh thêm) cộng với giá trị còn lại của tài sản cho thuê đƣợc đảm bảo thanh toán bởi: - Bên thuê; - Một bên liên quan đến bên thuê; hoặc - Một bên thứ ba độc lập có khả năng tài chính. c) Trƣờng hợp trong hợp đồng thuê bao gồm điều khoản bên thuê đƣợc quyền mua lại tài sản thuê với giá thấp hơn gía trị hợp lý vào ngày mua thì khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu (đối với cả bên cho thuê và bên đi thuê) bao gồm tiền thuê tối thiểu ghi trong hợp đồng theo thời hạn thuê và khoản thanh toán cần thiết cho việc mua tài sản đó. Gía trị hợp lý: Là giá trị tài sản có thể đƣợc trao đổi hoặc gía trị một khoản nợ đƣợc thanh toán một cách tự nguyện giữa các bên có đầy đủ hiểu biết trong sự trao đổi ngang giá. Gía trị còn lại của tài sản cho thuê: Là giá trị ƣớc tính ở thời điểm khởi đầu thuê tài sản mà bên cho thuê dự tính sẽ thu đƣợc từ tài sản cho thuê vào lúc kết thúc hợp đồng cho thuê. Gía trị còn lại của tài sản thuê được đảm bảo: a) Đối với bên thuê: Là phần giá trị còn lại của tài sản thuê đƣợc bên thuê hoặc bên liên quan với bên thuê đảm bảo thanh toán cho bên cho thuê (gía trị đảm bảo là số tiền bên thuê phải trả cao nhất trong bất cứ trƣờng hợp nào). b) Đối với bên cho thuê: Là phần giá trị còn lại của tài sản thuê đƣợc bên thuê hoặc bên thứ ba có khả năng tài chính không liên quan với bên cho thuê, đảm bảo thanh toán. Gía trị còn lại của tài sản thuê không được đảm bảo: Là phần gía trị còn lại của tài sản thuê đƣợc xác định bởi bên cho thuê không đƣợc bên thuê 5 THUVIENNET.COM.VN hocthuat.vn –Tài liệu online miễn phí hoặc bên liên quan đến bên thuê đảm bảo thanh toán hoặc chỉ đƣợc một bên liên quan với bên cho thuê, đảm bảo thanh toán. Thời gian sử dụng kinh tế: Là khoảng thời gian mà tài sản đƣợc ƣớc tính sử dụng một cách hữu ích hoặc số lƣợng sản phẩm hay đơn vị tƣơng đƣơng có thể thu đƣợc từ tài sản cho thuê do một hoặc nhiều ngƣời sử dụng tài sản. Thời gian sử dụng hữu ích: Là khoảng thời gian sử dụng kinh tế còn lại của tài sản thuê kể từ thời điểm bắt đầu thuê, không giới hạn theo thời hạn hợp đồng thuê. Đầu tư gộp trong hợp đồng thuê tài chính: Là tổng khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu theo hợp đồng thuê tài chính (đối với bên cho thuê) cộng giá trị còn lại của tài sản thuê không đƣợc đảm bảo. Doanh thu tài chính chưa thực hiện: Là số chênh lệch giữa tổng khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu cộng gía trị còn lại không đƣợc đảm bảo trừ giá trị hiện tại của các khoản trên tính theo tỉ lệ lãi suất ngầm định trong hợp đồng thuê tài chính. Đầu tư thuần trong hợp đồng thuê tài chính: Là số chênh lệch giữa đầu tƣ gộp trong hợp đồng thuê tài chính và doanh thu tài chính chƣa thực hiện Lãi suất ngầm định trong hợp đồng hợp đồng thuê tài chính: Là tỷ lệ chiết khấu tại thời điểm thuê tài chính, để tính giá trị hiện tại của khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu và gía trị hiện tại của giá trị còn lại không đƣợc đảm bảo để cho tổng của chúng đúng bằng giá trị hợp lý của tài sản thuê. Lãi suất biên đi vay: Là lãi suất mà bên thuê sẽ phải trả cho một hợp đồng thuê tài chính tƣơng tự hoặc là lãi suất tại thời điểm khởi đầu thuê tài sản mà bên thuê sẽ phải trả để vay một khoản cần thiết cho việc mua tài sản với một thời hạn và với một đảm bảo tƣơng tự. 6 THUVIENNET.COM.VN hocthuat.vn –Tài liệu online miễn phí Tiền thuê có thể phát sinh thêm: Là một phần của khoản thanh toán tiền thuê, nhƣng không cố định và đƣợc xác định dựa trên một số yếu tố nào đó ngoài yếu tố thời gian, ví dụ: phần trăm trên doanh thu, số lƣợng sử dụng, chỉ số giá, lãi suất thị trƣờng. 2. Phân loại thuê tài sản 2.1 - Việc phân loại tài sản đƣợc căn cứ vào mức độ chuyển giao các rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu tài sản thuê từ bên cho thuê cho bên thuê. Rủi ro bao gồm khả năng thiệt hại từ việc không tận dụng hết năng lực sản xuất hoặc lạc hậu về kỹ thuật và sự biến động bất lợi về tình hình kinh tế ảnh hƣởng đến khả năng thu hồi vốn. Lợi ích là khoản lợi nhuận ƣớc tính từ hoạt động của tài sản thuê trong khoảng thời gian sử dụng kinh tế của tài sản và thu nhập ƣớc tính từ sự gia tăng gía trị tài sản hoặc giá trị thanh lý có thể thu hồi đƣợc. 2.2 - Thuê tài sản đƣợc phân loại là thuê tài chính nếu nội dung hợp đồng thuê tài sản thể hiện đƣợc việc chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu tài sản. Thuê tài sản đƣợc phân loại là thuê hoạt động nếu nội dung của hợp đồng thuê tài sản không có sự chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích kinh tế gắn liền với quyền sỡ hữu tài sản. 2.4 - Bên cho thuê và bên thuê phải xác định thuê tài sản là thuê tài chính hay thuê hoạt động ngay tại thời điểm khởi đầu thuê tài sản. 2.3 - Việc phân loại thuê tài sản là thuê tài chính hay thuê hoạt động phải căn cứ vào bản chất các điều khoản ghi trong hợp đồng. Ví dụ các trƣờng hợp thƣờng dẫn đến hợp đồng thuê tài chính là: a) Bên cho thuê chuyển giao quyền sở hữu tài sản cho bên thuê khi hết thời hạn thuê; 7 THUVIENNET.COM.VN hocthuat.vn –Tài liệu online miễn phí b) Tại thời điểm khởi đầu thuê tài sản, bên thuê có quyền lựa chọn mua lại tài sản với mức giá ƣớc tính thấp hơn gía trị hợp lý vào cuối thời hạn thuê. c) Thời hạn thuê tài sản chiếm phần lớn thời gian sử dụng kinh tế của tài sản cho dù không có sự chuyển giao quyền sở hữu. d) Tại thời điểm khởi đầu thuê tài sản, gía trị hiện tại của khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu chiếm phần lớn gía trị thanh lý của tài sản thuê. e) Tài sản thuộc loại chuyên dụng mà chỉ có bên thuê có khả năng sử dụng không cần có sự thay đổi, sữa chữa lớn nào 2.5 - Hợp đồng thuê tài sản cũng đƣợc coi là hợp đồng thuê tài chính nếu hợp đồng thoã mãn ít nhất một trong ba trƣờng hợp sau: a) Nếu bên thuê huỷ hợp đồng và đền bù tổn thất phát sinh liên quan đến việc huỷ hợp đồng cho bên cho thuê; b) Thu nhập hoặc tổn thất do sự thay đổi giá trị hợp lý của giá trị còn lại của tài sản thuê gắn với bên thuê; c) Bên thuê có khả năng tiếp tục thuê lại tài sản sau khi hết hạn hợp đồng thuê với tiền thuê thấp hơn giá thuê thị trƣờng. 2.6 - Phân loại tài sản thuê đƣợc thực hiện tại thời điểm khởi đầu thuê. Bất cứ tại thời điểm nào hai bên thoả thuận thay đổi các điều khoản của hợp đồng (trừ gia hạn hợp đồng) dẫn đến sự thay đổi cách phân loại thuê tài sản theo các tiêu chuẩn từ đoạn 2.1 đến đoạn 2.5 tại thời điểm khởi đầu thuê tài sản, thì các điều khoản mới thay đổi này đƣợc áp dụng cho suốt thời gian hợp đồng. Tuy nhiên, thay đổi về ƣớc tính (ví dụ, thay đổi ƣớc tính thời gian sử dụng kinh tế hoặc giá trị còn lại của tài sản thuê) hoặc thay đổi khả năng thanh toán của bên thuê, không dẫn đến sự phân loại mới về thuê tài sản. 8 THUVIENNET.COM.VN hocthuat.vn –Tài liệu online miễn phí 2.7 - Thuê tài sản là quyền sử dụng đất và nhà đƣợc phân loại là thuê hoạt động hoặc thuê tài chính. Tuy nhiên đất thƣờng có thời gian sử dụng kinh tế vô hạn và quyền sở hữu sẽ không chuyển giao cho bên thuê khi hết thời hạn thuê, nếu bên thuê không nhận phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sử dụng đất thƣờng đƣợc phân loại là thuê hoạt động. Số tiền thuê tài sản là quyền sử dụng đất đƣợc phân bổ cho suốt thời gian thuê. II - CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH Ở VIỆT NAM: Theo quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của công ty cho thuê tài chính tại Việt Nam (ban hành kèm theo nghị định số 64/ CP ngày 9-101995 của Chính phủ) chế độ tài chính bao gồm: 1. Các quy định chung: Điều 1: Cho thuê tài chinh là một hoạt động tín dụng trung, dài hạn thông qua việc cho thuê máy móc thiết bị và các động sản khác. Bên cho thuê cam kết mua máy móc- thiết bị và động sản theo yêu cầu của bên thuê và nắm giữ quyền sở hữu đối với tài sản cho thuê. Bên sử dụng tài sản thuê thanh toán tiền thuê trong suốt thời hạn thuê đã đƣợc hai bên thoả thuận và không đƣợc huỷ bỏ hợp đồng trƣớc thời hạn. khi kết thúc thời hạn thuê, bên thuê đƣợc chuyển quyền sở hữu, mua lại hoặc tiếp tục thuê tài sản đó theo các điều kiện đã thoả thuận trong hợp đồng thuê. Điều 2: Trong quy chế này các từ ngữ dƣới đây đƣợc hiểu nhƣ sau: 1.Bên cho thuê: Là công ty cho thuê tài chính có tƣ cách pháp nhân, đƣợc cấp giấy phép hoạt động theo quy chế này. 9 THUVIENNET.COM.VN hocthuat.vn –Tài liệu online miễn phí 2.Bên thuê: Là doanh nghiệp đƣợc thành lập theo pháp luật Việt Nam, trực tiếp sử dụng tài sản thuê trong thời hạn thuê theo mục đích kinh doanh hợp pháp của mình. 3.Tài sản thuê: Là máy móc thiết bị và các động sản khác đạt tiêu chuẩn kỹ thuật tiên tiến, có giá trị hữu ích trên một năm, đƣợc sản xuất trong nƣớc hoặc nhập khẩu. 4.Thời hạn thuê: Là thời gian bên thuê sử dụng tài sản thuê và trả tiền thuê, đƣợc bên cho thuê và bên thuê thoả thuận trong hợp đồng thuê. Điều 3: Một giao dịch cho thuê tài chính phải thoả mãn một trong những điều kiện sau đây: 1. khi kết thúc thời hạn cho thuê theo hợp đồng, bên thuê đƣợc chuyển quyền sở hữu tài sản thuê hoặc đƣợc tiếp tục thuê theo sự thoả thuận của hai bên. 2. Nội dung của hợp đồng thuê có quy định: khi kết thúc thời hạn thuê, bên thuê đƣợc quyền lựa chọn mua tài sản thuê theo gía danh nghĩa thấp hơn gía trị thực tế của tài sản thuê tại thời điểm mua lại. 3. Thời hạn cho thuê một loại tài sản ít nhất phải bằng 60% thời gian cần thiết để khấu hao tài sản thuê. 4. Tổng số tiền thuê một loại tài sản quy định tại hợp đồng thuê, ít nhất phải tƣơng đƣơng với giá của tài sản đó trên thị trƣờng vào thời điểm ký hợp đồng. Điều 4: Ngân hàng nhà nƣớc Việt Nam, dƣới đây gọi tắt là Ngân hàng Nhà nƣớc, là cơ quan quản lý Nhà nƣớc về hoạt động cho thuê tài chính, có nhiệm vụ cấp và thu hồi giấy phép hoạt động, ban hành các văn bản quy định về nghiệp vụ, quản lý, giám sát và thanh tra hoạt động các công ty cho thuê tài chính tại Việt Nam. 2. Công ty cho thuê tài chính: 10 THUVIENNET.COM.VN hocthuat.vn –Tài liệu online miễn phí 2.1 - Công ty cho thuê tài chính Điều 5: Công ty cho thuê tài chính là một loại Công ty tài chính, hoạt động chủ yếu là cho thuê máy móc thiết bị và các động sản khác. Công ty cho thuê tài chính đƣợc thành lập và hoạt động tại Việt Nam, bao gồm: 1. Công ty cho thuê tài chính do Ngân hàng, Công ty tài chính hoặc Ngân hàng, Công ty cho thuê tài chính cùng với doanh nghiệp khác của Việt Nam thành lập. 2. Công ty tài chính liên doanh giữa bên Việt Nam gồm một hoặc nhiều Ngân hàng, công ty tài chính, doanh nghiệp khác với bên nƣớc ngoài gồm một hoặc nhiều Ngân hàng, Công ty tài chính, Công ty cho thuê tài chính và các tổ chức tài chính quốc tế. 3. Công ty cho thuê tài chính 100% vốn nƣớc ngoài của ngân hàng, Công ty tài chính, Công ty cho thuê tài chính của nƣớc ngoài. Điều 6: Vốn pháp định của công ty cho thuê tài chính đƣợc quy định nhƣ sau: 1. Đối với Công ty cho thuê tài chính nói tại điểm 1 Điều 5 của quy chế này là 55 tỷ VND; 2. Đối với Công ty cho thuê tài chính liên doanh nói tại điểm 2 Điều 5 của quy chế này và công ty cho thuê tài chính 100% vốn nƣớc ngoài nói tại điểm 3 Điều 5 của quy chế này là 5 triệu đôla Mỹ. Điều 7: Thời hạn hoạt động của Công ty cho thuê tài chính tại Việt Nam tối đa không quá 70 năm. Trƣờng hợp cần gia hạn hoạt động phải đƣợc Ngân hàng Nhà nƣớc chấp thuận. Mỗi lần gia hạn không quá thời hạn của giấy phép hoạt động lần đầu. 2.2 - Điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động: 11 THUVIENNET.COM.VN hocthuat.vn –Tài liệu online miễn phí Điều 8: Các Ngân hàng, Công ty tài chính, doanh nghiệp khác muốn hoạt động cho thuê tài chính phải có đầy đủ uy tín, kinh doanh 3 năm liên tục có lãi, phải thành lập Công ty cho thuê tài chính độc lập theo các quy định của pháp luật. Điều 9: Thủ tục, hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động của Công ty cho thuê tài chính nói tại điểm 1 Điều 5 của quy chế này đƣợc áp dụng nhƣ đối với tổ chức tín dụng tại Việt Nam. Điều 10: 1. Các bên tham gia thành lập Công ty cho thuê tài chính liên doanh nói tại điểm 2 Điều 5 của quy chế này, Công ty cho thuê tài chính 100% vốn nƣớc ngoài nói tại điểm 3 Điều 5 của quy chế này phải gửi đơn và hồ sơ đến Ngân hàng Nhà nƣớc xin cấp giấy phép chấp thuận về nguyên tắc (giấy chấp thuận về nguyên tắc) theo hƣớng dẫn của ngân hàng nhà nƣớc; 2. Giấy chấp thuận nguyên tắc có gía trị trong 12 tháng kể từ ngày cấp. Trong thời hạn này, các bên phải hoàn tất hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động theo hƣớng dẫn của ngân hàng nhà nƣớc. Điều 11: Trong thời hạn 3 tháng, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động của Công ty cho thuê tài chính, ngân hàng nhà nƣớc xem xét cấp giấy phép hoạt động cho Công ty cho thuê tài chính (gọi tắt là giấy phép hoạt động). Điều 12: Sau khi đƣợc cấp Giấy phép hoạt động, Công ty cho thuê tài chính phải : 1. Nộp cho ngân hàng nhà nƣớc khoản lệ phí cấp giấy phép bằng 0,1% vốn điều lệ, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ghi trên Giấy phép hoạt động; 2. Đăng ký kinh doanh theo quy định hiện hành; 3. Có đủ 100% vốn điều lệ; 12 THUVIENNET.COM.VN hocthuat.vn –Tài liệu online miễn phí 4. Công bố Giấy phép hoạt động, Giấy đăng ký kinh doanh và nội dung hoạt động trên báo cáo của Việt Nam 5 số liên tiếp trƣớc khi khai trƣơng hoạt động theo hƣớng dẫn của ngân hàng nhà nƣớc; 5. Sau khi thực hiện đầy đủ các quy định trên mới đƣợc khai trƣơng hoạt động, ngày khai trƣơng chậm nhất là 6 tháng kể từ ngày ghi trên Giấy phép hoạt động. Điều 13: Giấy phép hoạt động Công ty cho thuê tài chính không đƣợc chuyển nhƣợng. 2.3 - Nội dung và phạm vi hoạt động Điêu 14: Nguồn vốn 1. Vốn tự có : vốn điều lệ, các quỹ và lợi nhuận chƣa chia; 2. Vốn vay: vay các tổ chức tài chính, tín dụng trong và ngoài nƣớc, phát hành trái phiếu và các giấy tờ có gía trị khác khi đƣợc ngân hàng nhà nƣớ cho phép; 3. Công ty cho thuê tài chính không đƣợc nhận tiên gửi dƣới mọi hình thức; 4. Công ty cho thuê tài chính không đƣợc phép mở tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng nhà nƣớc và các ngân hàng hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam. Trƣờng hợp muốn mở tài khoản tiền gửi tại ngân hàng ở ngoài lãnh thổ Việt Nam thì phải đƣợc ngân hàng nhà nƣớc cho phép. Điều 15: Công ty cho thuê tài chính phải tuân thủ các quy định sau đây về sử dụng nguồn vốn: 1. Không đƣợc sử dụng quá 25% vốn điều lệ để mua xắm tài sản cố định cho Công ty; 2. Nguồn vốn đi vay không đƣợc quá 20 lần vốn tự có; 13 THUVIENNET.COM.VN hocthuat.vn –Tài liệu online miễn phí 3. Tổng giá trị tài sản cho thuê đối với một khách hàng không đƣợc vƣợt quá 30% vốn tự có, trƣờng hợp vƣợt quá mức quy định này phải đƣợc ngân hàng nhà nƣớc chấp thuận bằng văn bản; 4. Các quy định khác của pháp luật hiện hành và của ngân hàng nhà nƣớc. Điều 16: Công ty cho thuê tài chính đƣợc thực hiện các nghiệp vụ sau: 1. Cho thuê tài chính; 2. Tƣ vấn, nhận bảo lãnh cho khách hàng về những dịch vụ có liên quan đến nghiệp vụ cho thuê tài chính; 3. Thực hiện các nghiệp vụ khác khi đƣợc ngân hàng nhà nƣớc và các cơ quan chức năng khác của nhà nƣớc cho phép; Điều 17: Công ty cho thuê tài chính đƣợc phép thu phí cho thuê theo hƣớng dẫn của ngân hàng nhà nƣớc. 3. Hợp đồng thuê tài chính Điều 18: Hợp đồng thuê tài chính (sau đây gọi tắt là hợp đồng) là một loại hợp đồng kinh tế đƣợc ký kết giữa bên cho thuê và bên thuê về việc cho thuê một hoặc một số máy móc thiết bị, động sản khác trong một thời gian nhất định (thời hạn cho thuê) theo những quy định tại Điều 3 của quy chế này. Điều 19: Hợp đồng phải bảo đảm các yêu cầu sau đây: 1. Đƣợc lập thành văn bản; 2. Đăng ký tại ngân hàng nhà nƣớc và cơ quan quản lý hợp đồng, nơi Công ty cho thuê tài chính đặt trụ sở theo đúng quy định của pháp luật; 3. Không đƣợc huỷ bỏ trƣớc (huỷ ngang) thời hạn cho thuê đã thoả thuận quy định trong hợp đồng. 14 THUVIENNET.COM.VN hocthuat.vn –Tài liệu online miễn phí Điều 20: Hợp đồng phải bao gồm những nội dung cơ bản đƣợc nêu tại mục 4 quy chế này và các nội dung theo mẫu hợp đồng do ngân hàng nhà nƣớc hƣớng dẫn. Điều 21: Hợp đồng có hiệu lực từ ngày đƣợc các bên thoả thuận trong hợp đồng. 4. Quyền và nghĩa vụ của các bên Điều 22: Quyền và nghĩa vụ của Công ty cho thuê tài chính: 1. Có quyền yêu cầu bên thuê cung cấp đầy đủ, toàn bộ các báo cáo quý, năm về tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh và các vấn đề có liên quan đến tài sản thuê; 2. Đƣợc quyền sở hữu và đính ký hiệu sở hữu trên tài sản thuê trong suốt thời hạn cho thuê; 3. Có quyền yêu cầu bên thuê bồi thƣờng mọi thiệt hại phát sinh do bên thuê không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm bảo quản sữa chữa, thanh toán tiền bảo hiểm tài sản thuê trong thời hạn cho thuê. 4. Đƣợc quyên chuyển nhƣợng các quyền của mình trong hợp đồng cho một công ty cho thuê tài chính khác mà không cần sự đồng ý của bên thuê. Trong trƣờng hợp này, Công ty cho thuê tài chính phải thông báo trƣớc bằng văn bản cho bên thuê. 5. Có quyền yêu cầu bên thuê đặt tiền ký quỹ bảo đảm cho hợp đồng hoặc yêu cầu có ngƣời bảo lãnh đối với bên thuê. 6. Có trách nhiệm đăng ký hợp đồng, làm thủ tục mua bảo hiểm đối với tài sản cho thuê. 7. Chịu trách nhiệm ký hợp đồng mua hàng, thanh toán tiền mua tài sản để cho thuê với bên cung ứng theo các điều kiện đã đƣợc thoả thuận trong hợp đồng mua hàng, Công ty cho thuê tài chính không chịu trách nhiệm về tài sản không đƣợc giao hoặc giao không đúng với các điều kiện 15 THUVIENNET.COM.VN hocthuat.vn –Tài liệu online miễn phí do bên thuê thoả thuận với bên cung ứng. Trƣờng hợp tài sản thuê đƣợc nhập khẩu, Công ty cho thuê tài chính có nghĩa vụ hoàn tất mọi thủ tục nhập khẩu cần thiết. 8. Thực hiện các nghĩa vụ của mình và phải bồi thƣờng mọi thiệt hại cho bên, trong trƣờng hợp tài sản thuê không đƣợc giao đúng hạn cho bên thuê do Công ty cho thuê tài chính vi phạm hợp đồng mua hàng. Điều 23: Quyền và nghĩa vụ của bên thuê. 1. Có quyền lựa chọn thƣơng lƣợng và thoả thuận với bên cung ứng tài sản thuê về đặc tính kỹ thuật, chủng loại, giá cả, việc bảo hiểm, cách thức và thời hạn giao nhân, lắp đặt và bảo hành tài sản thuê; 2. Đƣợc trực tiếp nhận tài sản thuê từ bên cung ứng; 3. Trƣờng hợp hợp đồng bị huỷ bỏ trƣớc khi tài sản thuê đƣợc giao cho bên thuê do lỗi của bên thuê bên thuê phải hoàn trả mọi thiệt hại cho Công ty cho thuê tài chính; 4. Phải sử dụng tài sản thuê theo đúng mục đích đã thoả thuận trong hợp đồng; 5. Phải chịu mọi rủi ro về mất hỏng đối với tài sản thuê và những rủi ro mà tài sản thuê gây ra cho bên thứ ba. 6. Phải chịu trách nhiệm bảo dƣỡng, sữa chữa tài sản thuê trong thời hạn thuê; 7. Không đƣợc chuyển quyền sử dụng tài sản thuê cho bên thứ ba nếu không đƣợc công ty cho thuê tài chính đồng ý trƣớc bằng văn bản; 8. Không đƣợc dùng tài sản thuê để cầm cố, thế chấp; 9. Bên thuê có nghĩa vụ trả tiền thuê đúng thời hạn đƣợc quy định trong hợp đồng và về nguyên tắc phải chịu các khoản chi phí có liên quan đến tài sản thuê nhƣ : chi phí nhập khẩu, thuế , chi phí đăng ký hợp đồng và tiền bảo hiểm đối với tài sản thuê; 16 THUVIENNET.COM.VN hocthuat.vn –Tài liệu online miễn phí 10. Có nghĩa vụ hoàn trả tài sản thuê cho Công ty cho thuê tài chính khi kết thúc thời hạn thuê và chịu mọi chi phí liên quan đến việc hoàn trả tài sản thuê, trừ trƣờng hợp đƣợc quyền sở hữu, mua tài sản thuê hoặc tiếp tục theo quy định trong hợp đồng. Điều 24: Chấm dứt hợp đồng trƣớc thời hạn 1. Công ty cho thuê tài chính có thể chấm dứt hợp đồng trƣớc khi kết thúc thời hạn cho thuê nếu: - Bên thuê không trả tiền thuê không trả tiền thuê theo quy định trong hợp đồng; - Bên thuê vi phạm một trong các điều khoản của hợp đồng; - Bên thuê mất khả năng thanh toán, phá sản, giải thể; - Trong trƣờng hợp bên thuê phải có ngƣời bảo lãnh nếu ngƣời bảo lãnh mất khả năng thanh toán, phá sản, giải thể nhƣng bên thuê không tìm đƣợc ngƣời bảo lãnh khác thay thế đƣợc công ty cho thuê tài chính chấp thuận. 2. Bên thuê có thể chấm dứt hợp đồng trƣớc khi chấm dứt thời hạn cho thuê trong các trƣờng hợp: - Tài sản cho thuê không đƣợc giao đúng thời hạn do lỗi của công ty cho thuê tài chính; - Bên cho thuê vi phạm các điều khoản trong hợp đồng. 3. Hợp đồng đƣợc chấm dứt trƣớc khi kết thúc thời hạn cho thuê trong trƣờng hợp tài sản thuê bị mất, hỏng không thể phục hồi sữa chữa đƣợc. Điều 25: Xử lý khi hợp đồng đƣợc chấm dứt trƣớc thời hạn theo điểm 1 Điều 24, bên thuê phải thanh toán ngay toàn bộ số tiền thuê phải trả theo hợp đồng cho Công ty cho thuê tài chính. 17 THUVIENNET.COM.VN hocthuat.vn –Tài liệu online miễn phí 1. Công ty cho thuê tài chính có quyền thu hồi ngay lập tức tài sản cho thuê mà không cần đƣa việc này ra bất kỳ một toà ánhoặc cơ quan tài phán nào đó. 2. Quyền sở hữu của Công ty cho thuê tài chính đối với tài sản thuê không bị ảnh hƣởng trong trƣờng hợp bên thuê bị phá sản, giải thể, mất khả năng thanh toán. Tài sản thuê không đƣợc coi là tài sản của bên thuê khi sử lý tài sản để trả nợ cho các chủ nợ khác. 3. Trong trƣờng hợp hợp đồng đƣợc chấm dứt theo điểm 3 Điều 24, bên thuê phải trả theo hợp đồng hoặc trong hợp đồng không quy định việc bên đƣợc sở hữu tài sản thuê thì bên thuê giá trị còn lại của tài sản thuê cho Công ty cho thuê tài chính. Bên cho thuê chịu trách nhiệm hoàn trả lại cho bên thuê số tiền bảo hiểm tài sản khi đƣợc cơ quan bảo hiểm thanh toán, nếu bên thuê đã trả đủ cho Công ty cho thuê tài chính số tiền phải trả. 4. Trong trƣờng hợp hợp đồng đƣợc chấm dứt trƣớc thời hạn do Công ty cho thuê tài chính vi phạm hợp đồng, Công ty cho thuê tài chính phải bồi thƣờng mọi thiệt hại cho bên thuê. 5. Tài chính, hạch toán Điều 26: Thuê tài sản là máy móc- thiết bị và các động sản nhập khẩu, đƣợc áp dụng mức thuế nhập khẩu nhƣ các doanh nghiệp trực tiếp nhâp khẩu. Tài sản thuê tái xuất, khi hợp đồng kết thúc, không phải chịu thuế xuất khẩu. Điều 27: Thuế đối với các hoạt động của Công ty cho thuê tài chính đƣợc áp dụng nhƣ đối với các Ngân hàng và tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật hiện hành. Điều 28: Công ty cho thuê tài chính đƣợc phép trích chi phí để lập quỹ dự phòng bù đắp rủi ro do Ngân hàng nhà nƣớc quy định tuỳ theo tình hình 18 THUVIENNET.COM.VN hocthuat.vn –Tài liệu online miễn phí cụ thể từng thời gian nhƣng tối đa không quá 5% tổng số tiền thuê chƣa thanh toán. Điều 29: Việc chuyển lợi nhuận ra nƣớc ngoài của bên nƣớc ngoài đƣợc thực hiện theo luật Đầu tƣ nƣớc ngoài tại Việt Nam. Điều 30: Năm tài chính của Công ty cho thuê tài chính bắt đầu vào ngày 1 tháng 1 và kết thúc vào cuối ngày 31 tháng 12 hàng năm. Điều 31: Hạch toán: 1. Công ty cho thuê tài chính phải thực hiện hạch toán kế toán theo hệ thống tài khoản kế toán do Ngân hàng nhà nƣớc ban hành; 2. Công ty cho thuê tài chính phải hạch toán chính xác, đầy đủ và bảo quản sổ sách, chứng từ liên quan theo quy định của Pháp lệnh kế toán thống kê.. Điều 32: Chế độ báo cáo 1. Công ty cho thuê tài chính phải thực hiện chế độ báo cáo định kỳ do Ngân hàng nhà nƣớc quy định. Mọi vi phạm đối với chế độ báo cáo sẽ bị xử phạt theo quy định hiện hành. 6. Giám sát, thanh tra, xử lý vi phạm và tranh chấp Điều 33: Công ty cho thuê tài chính chịu sự giám sát, thanh tra và kiểm tra của ngân hàng nhà nƣớc trong mọi hoạt động kinh doanh và việc chấp hành các quy định hiện hành của pháp luật. Điều 34: Mọi vi phạm của Công ty cho thuê tài chính sẽ bị xử lý theo đúng quy định tại Pháp lệnh Ngân hàng, Hợp tác xã tín dụng, Công ty tài chính và các quy định khác có liên quan của pháp luật. Điều 35: Các tranh chấp giữa Công ty cho thuê tài chính với các pháp nhân Việt Nam đƣợc giải quyết tại Toà án kinh tế Việt Nam. 19 THUVIENNET.COM.VN hocthuat.vn –Tài liệu online miễn phí Các tranh chấp giữa các bên tham gia Công ty cho thuê tài chính liên doanh đƣợc giải quyết thông qua thƣơng lƣợng và hoà giải. Trƣờng hợp không hoà giải đƣợc, căn cứ thoả thuận đã ghi tại hợp đồng liên doanh để xử lý. 7. Thay đổi, gia hạn, chấm dứt hoạt động và thanh lý Điều 36: 1. Khi có nhu cầu thay đổi về địa điểm, phạm vi hoạt động và các quy định trong giấy phép hoạt động, Công ty cho thuê tài chính phải làm đơn xin Ngân hàng Nhà nƣớc chấp thuận. 2. Khi có nhu cầu gia hạn thời gian hoạt động Công ty cho thuê tài chính phải nộp đơn cho ngân hàng nhà nƣớc 6 tháng trƣớc khi kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong giâý phép hoặc giấy chấp thuận gia hạn lần trƣớc. Điều 37: Ngân hàng Nhà nƣớc quy định những trƣờng hợp thu hồi giấy phép của các Công ty cho thuê tài chính phù hợp với Pháp lệnh Ngân hàng, Hợp tác xã tín dụng, Công ty tài chính. Điều 38: 1. Công ty cho thuê tài chính khi đã bị đình chỉ hoạt động, bị thu hồi giấy phép hoặc tự nguyện giải thể, chấm dứt hoạt động do hết thời hạn ghi trong giấy phép phải tiến hành các thủ tục thanh lý, giải thể theo quy định của pháp luật Việt Nam. 2. Trƣơng hợp tự nguyện giải thể trƣớc thời hạn hoạt động ghi trong giấy phép, Công ty cho thuê tài chính phải gửi văn bản đề nghị Ngân hàng nhà nƣớc chấp thuận và chỉ đƣợc giải thể sau khi có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của Ngân hàng nhà nƣớc. 3. Ngân hàng nhà nƣớc hƣớng dẫn cụ thể trình tự và thủ tục tiến hành Công ty cho thuê tài chính theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam. 20 THUVIENNET.COM.VN
- Xem thêm -