Tài liệu Chính sách nhà nước về phát triển làng nghề thủ công mỹ nghệ việt nam

 • Số trang: 196 |
 • Loại file: PDF |
 • Lượt xem: 53 |
 • Lượt tải: 1
nhattuvisu

Đã đăng 27125 tài liệu

Mô tả:

1 2356789  88 56 6 9 ! ! ! ! ! ! ! ! " ! ! #$%&'#()*#$ ! ! ! ! ! ! ! ! ! +,7 - ./760 12#$#$).3 45 56 57 6 7 859 :  1%;76,<6   = = )2#36>?5@ABC 1 2356789  88 56 6 9 ! ! ! ! ! ! ! ! " ! ! #$%&'#()*#$ ! ! ! ! ! ! ! ! ! +,7 - ./760 12#$#$).3 45 56 57 6 7 859 : ;)%&<##$2#)=>%?@A6BC)DE) ?@AF GH;)%&<##$2#)=IJKLMLNM  1%O76,P6  QRSTURVWQXYWZU[\U]^_N`$a`(a`#bcdeW Tfg@hi J`(a`jklm)nWQ5T\WQ  )2#36op5qrstu 1 2346789 7 !"#$!%!&'$!()!*#+!+,-.!/0123 124)!+45!$67!89!7:!;-:+!<=8>?@ABCDEFGCHCDH1ICAJKLMNOP QRAEHBCDE1CSTULVOWXLL@EFYCDEHZ[\X]XUW^F@CD_`aO bYcXdICAJOWXLdeOfXegXhUOWXhiOjkX EFGCHCDH1ICAJ@lmHRA_ nDH1ICAJod nDYpq dr dsetX 11 234634 89 1 89 !"##$#111 %&'()*+, -./012345627869:;<=>?71@27A13BC..........................................................- D.2E9>FAC1@27A13BG.............................................................................D H.IJF>KLMNOP52QROFMNSFA13BG............................................................H T.USKVMNWSXWMNSFYM9BG......................................................................T Z[\[]^_`abc]d_ed]fghd]ijbkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkklm Z[n[]^_`abc]d_ed]f_ompqjd]rs]tguokkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkklm Z[v[]^_`abc]d_ed]wx]tyz]d_{b]f|i_]rs]tguokkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk}m ~.€F8MMS‚MN<ƒMNNƒWR„F9:…†G‡MXM...................................................~ ˆ.‰8>94G9:…†G‡MXM..............................................................................ˆ Š‹ŒŽ# ‘ ’“ ”•–“ —+9 )")˜#™’š -.-./›MNœG…MMNSFA13BGO=†P1@1@2=OP5266ž7ŸM†P1@1@2=>S:9 MNR¡MNS¢....£ -.D./›MNœG…MMNSFA13BGO=9S¤MS¥X9SMS?MK„9>¦FŸM†P1@1@2=OP§P1@ 1@2=>S:9 MNR¡MNS¢.......................................................................-- -.H.‰8>†G‡M¦¨>¦…>©>›MNœG…MMNSFA13BG................................................-~ Š‹ª«‹¬(–­–®!™¯’ ‘ ’°'#±#²–“ )"³¬™Š´!˜µ##¶–™ ‘ ‘ ˜  ·¸'¹°,š D.-.ºP1@1@2=OP5266ž7ŸM†P1@1@2=>S:9 MNR¡MNS¢.................................-£ »k¼k¼km½¾¿Àm¿ÀqÁ]¾mþ¿Àm¿ÀqÁ]f_Ä]iÅbc]ÆÇ]bc_ukkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk¼Èm ÉÊËÊËÊËÊÌÍÎÏÐÌÑÐÒÓÔÕÖÌ×ÎØÑÌÙÚÛÜÔÝÖÑÞÌÑÞÎßÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊËàÌ ÉÊËÊËÊÉÊÌáâÐÌãäåÌæçèÔÝÖÑÞÌÑÞÎßÔéêçÔëìíîÔÓïÔíîêÒÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊËðÌ 111 23432367899 7 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333324 !"#$%$&' ()*)()()+,-./+012+3451+6-4+7148+89-:5+;<%=%=">+,?@A BC"D56+51E5+8F+G51+1HI56+3J5+KL+7148+89-:5+0MN+;<%=%=">+,?@A OPOPQRSTUSVWXYSVUSZVU[\YV]^V_SXV̀àbcUVdefgQfgh^V̀SiVYjUkVlmVUkSnVoQfhpUkV]qUVr^VdsV tuvUVYwVxyUPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPOzQ 232343{78 |}~ 9 €77‚8€77ƒ„|…†‡ˆ 7 ‰ 333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333332Š !"#$%$&'‹ Œ$Ž‘MN+01251+K401+51’+5H“0+”>+7148+89-:5+;<%=%=">+81M+0•56+'–+561&B— 232323˜™ š ›† œ ƒ„|…†‡ˆ 7 333ž Ÿ Ÿ ¡ ¢ˆ£¤š¥† ˆ†š ›† œ ƒ„|…†‡ˆ 7 733333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333Š OP¦P§hpUkV̈©ªV̀«VyUSVS[¬UkVr©UVYSTUSVWXYSVUSZVU[\YV]^V_SXV̀àbcUVdefgQfgh^V̀SiVYjUkV ­mVUkSnPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP®¯Q 23343°±¤™|² ƒ³ˆ´µ¶·¸ |97¸ˆš ›†333333333333333333333333333333333333ž¹ 23323°±¤™|º»¼½†¶´µ¶·¸ |97¸ˆš ›†3333333333333333333333333333ž¹ 2333°±¤™| ¤¾ ¸¥¿¤ƒ²´µ¶·¸ |97¸ˆš ›†333333333333333333ž4 233ž3°±¤™| ±7€77À€7± }7Á ¼ˆ …†…ˆ ›²†|ˆ¸ 97 €77‚8€7}} º»Ã¥Ä €77‚8€73333333333333333333333333333333333333ž2 OP®PQÅÆfhQfghÆnlV]^VYSTUSVWXYSVUSZVU[\YV̀aÇUkV]bnYV_SXV̀àbcUVdefgQfgh^QÈeQÉeÆQhÊYVaËV̀ ÌÍQÎhÏQÐÆnV̀ÑÒlPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP®OQ 23ž343{ 77 Ó½›™ ƒ„PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP®OQ Ô!$%"%="$&'+0MN+,14-+ÕN5ÔB Ô!$%"%="$&'+0MN+A1Ö8+×G5ÔÔ 23ž323Ø 7Ù‡Ú‡Ó²ۈÜÓ33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333žŠ {±¤Ý Þƒß Ÿ33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333žà 12 345678 3 78 3474 34 74 753 4 7  4! 3"78 #$ 784% &% 7'#((((((((((((((((((()* +,-,./012.3451.6718.8718.98:6.6;<=>?@A12.128B?CDEF?GHIJ?FKL?JMNH?OHK>?PQK,,,,,,,RS. TUVUVUWXYZ[W\]Z^W_Y]`aUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUbcW TUVUdUWeYf`YW^ghijklmjnkojpfẀa]qr`ẀYs`WYlmjnkojtuvmwjxkytjtuz{mj|f`aẀaY}UUUUU~TW €€‚€€ƒ„…†‡ˆ‰Š‹Œ…ƒŽ‰‘’Š‰‘“”•€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€–ƒ €€‚€‚€ƒ„…†‡ˆ‰‹’‡‰•‹—€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€–˜ƒ €€‚€€ƒ„™š›œƒ…ƒžŸ ‰‡‹†‡ˆ‰‹’‡‰•‹—€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€˜¡ƒ +,¢,/8£¤?J¥¦>O?MI?JM§>O?¤M¨>M?©ª¤M?>M«?>¬­¤?®B?¯MªJ?J¥H=>?@A12.128B?JM°?¤±>O?L²? 128I?GHIJ?FKL,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,³-. TUdUVUWXYZ[W\]Z^W_Y]`aWY´jtkµmwjnk¶mkj·ynkjmk¸jm¹ºnjp}jxkytjt»[{mj|f`aẀaY}jtk¼j _½`aW¾¿jmwk´jÀźtjÁÂÃUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUÄVW TUdUdUWeYgnjtulmwjnynjnk¶mkj·ynkjÅÆjxkÇmjp}jxkytjtuz{mj|f`aẀaY}jtk¼jnÈmwjÿjmwk´j É[´tjÁÂÃUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUÄTW €‚€‚€€ƒÊ…ˍ…ƒÌ͞…ƒÎš›ƒ…Ï’•‹‰ÐŒ™ƒ™…Ñ҉Óԇ‰Õ‹Ö׉Ќ™ƒ™…Ñ€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€˜ƒ €‚€‚€‚€ƒÊ‹Ø‡‹‰Óٕ‹‰‘ڐ‰Š“Ò‰ŠØ‡‰Û܇ˆ€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€˜Ýƒ €‚€‚€€ƒÊ…ˍ…ƒÌ͞…ƒÞ…Ï߃…à•Ò‰•á‡ˆ‰‡ˆ‹â‰ãä‰×á削æ“燈€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€èéƒ €‚€‚€é€ƒÊ…ˍ…ƒÌ͞…ƒ™šê‡‰‡‹ë‡‰Ð•€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€Ý‚ƒ €‚€‚€–€ƒÊ‹Ø‡‹‰Óٕ‹‰Š‹“쇈‰×’倀€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€Ýèƒ +,+,,,,íª>M?OHª?¤MQ>O?®B?.8I?JM§>O?¤M¨>M?©ª¤M?>M«?>¬­¤?®B?¯MªJ?J¥H=>?@A12.128B?JM°? îï12.ð²?>OMI?GHIJ?FKL,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,S+. TUTUVUWñòtjt¶nkjngnijtzomjÅÆUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUcTW TUTUdUWñòtjklmjnkoijóohjôõÃUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUccW TUTUTUWöa]qr`ẀYs`WYlmjnkojn¼Âjnk¶mkj·ynkjmk¸jm¹ºnjp}jxkytjtuz{mj|f`aẀaY}jtk¼j _½`aW¾¿jmwk´jÀźtjÁÂÃUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUV÷TW €€€€ƒ„™š›œƒ…ƒŽ…šø•‰ãщùԇ‰Š‹ë‡‰•‹Ø‡‹‰Óٞ…ƒ€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€¡éƒ €€€‚€ƒ„™š›œƒ…ƒŽ…šø•‰ãщ‘åѐ‰úå⇉‘Ô׉ùÔû‰€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€éƒ üýþ ÿ012 334526 ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((778. 1 2345679 6336236323 63 64!2"#3$$%6&#$3'2(67)673 "$6 *66+,-,-.................................................................//01 2343567895:;<=5>?5@ABC5CD;<95EFGH1GHI?5CAJ5KL9M5=N59MAO5P;OC5Q8=RRRRRRRRRRRRRRRRRRRSST1 URVR1WXC5YZ5M;[;5@AB@5A\FG1]I^O95KA_9A5YBKA59A`59abK5>?5@ABC5CD;<95EFGH1GHI?5CAJ5KL9M5 cN59MAO5P;OC5Q8=RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRSVS1 defegehijklhmnopqrstrquvqwxyqsz{|sq}~mhmjv€qo‚qrsƒ„q}~mhmjveeeeeeeeeeeeeeeeeeeegfgh defefehijklhmnopqrstrquvq…sxy†‚q…s‡|sqˆ‰xqŠ‹€qsŒqŠŽqu‚€q‹xqˆnh‘’h“”‚•q|szqrstŠq ‘–n—‚q}~mhmjveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeegf˜h defe™ehijklhmnopqrstrquvq…szšqs›|€q|œ‚•q‚•squžq„œpqŠ‹Ÿ‚•q}~mhmjveeeeeeeeeeeeeeg™ h defedehijklhmnopqrstrquvq‚•x¡‚q‚s¢‚q}£|q|szqrstŠqŠp—‚q}~mhmjveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeg™¤h defe¥ehijklhmnopqrstrquvqŠsœ‚•qŠp‚€qŠs‹¦‚•q„{pqu~h‘j§qŠ‹Ÿ‚•eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeegdgh UR̈R1©ª«1H^[;5@AB@5¬ABK59A­=5:[=5®[\5:;?75¬;O95:<5A\FG1]I^O95KA_9A5YBKA59A`59abK5>?5 ¯Iª]1]°^<95EFGH1GHI?5CAJ5KL9M5=N59MAO5P;OC5Q8=RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRSU±1 de™egeh²nopqrstrquvq|z‚q‚•‹Ÿpq³¢yq́£‚•qu~h‘j£|qŠspq|s‡‚sqt|seeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeegdµh de™efeh²nopqrstrquvqŠ¶q|s·|q̧¹q„tyqq³¢yq́£‚•qu~h‘j£|qŠspq|s‡‚sqt|seeeeeeeeeeeeeeeeeeeeg¥ h de™e™eh²nopqrstrquvq‚•x¡‚q}£|qˆ‰xqŠ‹qˆ—q³¢yq́£‚•qu~h‘j£|qŠspq|s‡‚sqt|seeeeeeeeeeeeeg¥gh de™edehºj†qŠ~nh»~h¼½¼h¾n‚qrstrq…st|eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeg¥fh ¿ÀÁÂÃÄÅ2ÆÇÈÅÉ9................................................................................../ÊË1 ¿*$& Ì6............................................................................................./ÊÍ1 ÎÏÐÑ22(67$%ÒÓÔÕÖ2' $27....................../ÊÊ1 × $3 Ø3......................................................................./ÊÙ1 ÚÑ&Ñ21 1 12 345689 656  !"#$%&'()*+,-./0123234*5(&*67$89:;8<=(>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>?@ A!B,-0CD&0123234*E,F$GH&IE<=(>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>JK !LM$N;0123234*9LO<E,PC,Q(RS4T()1U4VWX4Y1Z$%[=0\>>J] ^!L_$`;E,a+,_EE:&'$,b,$F=0123234*H&IE<=(>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>J] c!dZ$0efR`;NERS4T(E,F$G5Egh,;)Z$>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Ji j!9,[E:ek`;NEh,T;$F=(lER/(#E,123m4n24>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>J? o!LM$N;)1U4[E:ekE&pYU4qR+,T($F=0123234*H<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>JJ r!<;s)/)=t$F=$_$0123234*>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Ju v!"#$E:eG,&w(EgR`;NEED&0123234*9LO<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Jx y!<;s$;$N+E,GE&$,C$_$0123234*>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>J@ !"_,&_RZ,z.&aEl&{;$,b,R_$,|;t,WD$,d<8R+,T(d<>}? A!"_,&_$,b,R_$,|;t,CD$,d<8R+,T(d<E,PC$_$E&pYm4n>>>>}J !9~0IE,=(&=24z,€E:fEg$,b,R_$,|;t,CD$,d<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>}u ^!"_,&_$,;)*($%l,12‚ƒ23%/&)„&$,b,R_$,|;t,CD$,d<}x c!"_,&_)*RZ,z.&aEl&{;L,b,R_$,%…;Ee8Eb{q>>>>>>>>>>>u† j!"_,&_L,b,R_$,%…;EeEb{qED&0123234*E,PC$_$E&pYm4n>>>>u† o!9~0IE,=(&=,z,€E:fEg$,b,R_$,%…;Ee8Eb{q>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ui r!"_,&_$,;)*($%l,12‚ƒ23%/&)„&$,b,R_$,%…;EeEb{q>>>>ui v!"_,&_)*RZ,z.&aEl&{;$,b,R_$,‡ˆL<)1‰Š>>>>>>>>>>>>>>ux Ay!"_,&_$,b,R_$,h,C=,‹$8$G,I)1‰ŠU4VWmŒmU2pYm4n>>>>>>u@ A!9~0IE,=(&=,z,€E:fEg$,b,R_$,‡ˆL<O9>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>xK AA!"_,&_$,;)*($%l,12‚ƒ23%/&)„&$,b24ŽŒm4‘’“‰Š>>x] A!"_,&_)*RZ,z.&aEl&{;L,b,R_$,;s,-0Z$>>>>>>>>>>>>x? 122 345689 56556555!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"#$ 345689 % &'()*6)+5,5-./0556555!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"1$ 345689 2 565613*4567289:;5<=>556555!!!"?$ 345689 @ 56=35,5AB56C565DE56*F!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"G$ 345689 H 565DE56*F7:;:;3!!!!!!!!!!!!!!!GI$ 345689 J &'()*6)+5,5-./05DE56*F!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!GK$ 3456898L 5656=3*4567289:;5<=>5DE56*F!!!!!GK$ 3456898M 56=(N5O5*P:QR13S.T57:;:;3!!!!G?$ 3456898 56=35,5AB5<=>=U5A4555V56=37:; :;3&WXY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!G"$ 34568988 56=3(<56=U5A455YY=387:;:;3&WXY!!!!!GG$ 3456898 56=3ZP[55D\56-./05]Y!!!!!!!!!^II$ 3456898% 56=3_6)52BS,5=7`4565a*56C565!!!^Ib$ 34568982 56c56=[5656d5A6NeC56fg45 QR!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!^^#$ 3456898@ 56=3A6*eg455[5D>=3]Y!!!!!!^^?$ hijh$kl mn:K!^opRqB<EA45Z)*65!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!K?$ mn:b!^opEr7:;:;3s(Y)*567::;345Nr!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!#^$ mn:b!Ko O5565teF]Yf45Su*]Y!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1#$ mn:b!bo O55655vD5CP56!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!?^$ mn:b!wo O5565xyWY=[*c.D_56!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!?G$ mn:b!#o O556556555!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"#$ mn:b!1o O5565DE56*F!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!GI$ mn:b!?o O556(<56=U5A455YY=3]Y&WXY!!!!!!!!!!!!GG$ 1222 345689   &'()*+* &7 &< ?' ?''' +EF IJ&K !"#$% &,-.-./2012341$56123 &/8-/9:;/ &/8-/=/> ?@A-/-./20 ?@A-/-./20$1B$"CD +G$1%GGD5H$%!"#$% &LMN3$1O0 GDMNPD QR1ST$ UIA=A- J-VWX-AV2@-AY &@@=WXAV2@-K.W-;Z[ (\ (O0GD]^ _(&' _/@A/`DD$%$%1 _a\( _2-/VQa\^/H F!"#$% b' bc-.-./d '' R1B$"CD ''e<' ',-.-./20c=/:VVX2f$$$%1,'g './hMNiQ 7< 7$01j 7\_? 7$]Nkl$1m3$1 &' />D$%n$%1 &' 2op;/pj$qR3 r'&K? ?2s$5B$E1"L$%6c&?@A&'?@A&'BC**D,E+*+:9F0* GH&(?IJKL(M9*.-8*5N8*D,OP01*.Q01*0,O*0)0*R90,*+I*S94+*T82UVH40*08WX*YZ*0O[.* Y\G(AZ01*]^^^_%&'&'()`abcX*+:d01*56*ef01*01,)*+,-*./01*23*01,4*.,9I2*1g0* hij`kl?@Ubcl?(=(m?G(AZ01*n]*+:94o*e8d*5M01p*nXq*+:94o*,M*198*5r&(?(>s'H>BZ0* K=t+*ukvcUwx&By*0/01*+,/0*S94+*T82*.,9I2*,P0*z^{*.,d*+,tW*e%&'&'()*.6*789*+:; ?(C.*|C*+d*e[0*+:d01*794.*+,o*,}+*0,9)o*./01*~0*794.*e%sl=€?@r59*|y01*‚0*5N0,l ?ƒd*2„.*+,o*0,…D*.8d*,P0*+†*‡Jh_g0*|d*7[9*e8d*5M01*0/01*01,94D*uhcUˆ@A&'&(‰01* 0~2*Šo8X*2‹+*,%&'?(-*./01*23*01,4*S94+*T82*5LY=&'YtD*2M+*R,y9*eOŒ01*e[0* BZ0*D,2*+,dZ*2L&&(=Ygo*+:d01*0O[.*7f*01df9*0O[.X*5OŒ.*Žot+*R,o*+:&1v <=y.*198X*7‘&'_L&(?(‚’*“,”d*•M*–/01*“,OP01X*R92*01ƒ.,*Žot+*R,o*,%&'?(-* Y—&'s3*01,4*.-8*S94+*T82*+:d01*+,9*1980*Šo8*01fW*.f01*+~01*7f*.,}01*+8*5L?@˜* +,f0,*0O[.*Žot+*R,o*,%&'?(-*./01*23*01,4*5„01?(„*]*+,I*19[9*™|8o*“:o01*šoy.* 7f*›0œd0”|98’*ž‹.*Ÿ94+*,P0*0‰8X*+,-*./01*23*01,4*e%sM+*0,62*,%&'?ƒd*:8*19E*+:N* 198*+~01*e[0X*5”2*eƒ9*,94o*ŠoZ*R90,*+IJKL(M9*.8d’*S[9*01o 0*01oW&_H4o*|¡0*.6* +:d01*0O[.X*01oW&¢(£*e94o*0,…D*R,o*.,¤*.,9I2*+†*]Jaj 'H¥?@N*Žot+*R,o*0& ?H)2*0~01*7)*Žot?G(o*2‹+*,%&'&%€_%@t+*e[0*7%A56'H¥?@N*+,C.*+,o*.-8*01%&( ?(-*./01*23*01,4*5ƒ+*+[9*¦§J¨©j`kvcU ª‹.*œ«*5L¬%5801*.6*0,‰01*5601*16D*+­.,*.C.*7%AGHs&'ƒ.,*Žot+*R,oX* Y(=€F0*œN.,*.P*.to*R90,*+I*0/01*+,/0X*.Q01*0,O*0,H)o*eŒ9*­.,*R90,*+I*ŽL(M9*R,E.X* BA&'Y¥Y_%&'&'()*+,-*./01*23*01,4*,940*08W¬®0*.;&'‹D*:t+*0,9)o*R,6*R,~0X* .,O8*D,E+*,oW*5OŒ.?H)2*0~01*.-8*2r&(UžF*D,E+*+:9F0*e%&'&'()*+,-*./01*23*01,4* ¯H4+*T82*+:d01*59)o*R940*,M9*0,…D*R90,*+I*Šoy.*+IX*.E.*œd80,*01,94¢¬%(M*198*5r&( 5P0*e°*R,/01*+,F*+,C.*,940*,94o*ŠoZ*5OŒ.*7r(Aƒ+*5M01*|Z0*Žot+*R90,*œd80,*+ƒ9*e%&' &'()*5;H(±9*+­0,*.M01*5 01*.8d’*²P0*0‰8X*e%&'&'()*ef*5y9*+OŒ01*œ³´N*+‚0*+,OP01X* Yg0*5OŒ.*ŸZd*74*+:d01*ŠoE*+:r&((M9*0,…D*0%€Uµ(¶&(¬r¬…WX*Y(¶&(B¥Y(&(f*0O[.*Y\ 1 234567893 56 5564  49 2 !"# $% & '() *+6, 5- . /0.12 3/0456789: '.;<=>4$? "# 4&@'.1& ?'. # # 5@A"BC"D "B- 5E"& # /0. F G5564   # # 40"H IJ"KJ"LMJ""H IJ" N4OP 3 B 1?QK0# KRQ?S 1?Q$#(B-  3 T, @J( L604 ) U5E"5"QV4$SI"H G!. N B""B.W XSY(J" &ZW [,4\."J"] 3^5459GE 4C@Y"J""H IJ"(J BC"_Q"J""]/0. KJ" .0X. N YB- `04a .4R4UbRI0 Y S_0 F G7 Z]WU"B.A5,  1K# BCc4b45 dC245e e 3.@B] fgh*iF 2e2jkU , 54& "H IJ" N B"@J(  !"# $% &l&2.$ 2md P 5T n.5E"L +o \ p_Q() U 4) q0I O 2V rstuvtwxyztwvt{wv|}zw ~w€tyw‚ƒ„vw…†‡ˆ‰‡ˆŠwt‹wzŒvwŽwvtw‘’w“”Ž•Z49– J 545 I%* —˜™š›œžŸ ¡¢£¤¥¦ £¢§¨©¢ ªA54)95R /0J« ) q0 ¬$P , 54& "H IJ" B"5564  +i­®¯4&5®3Z* ­A")9"A5° ±²ZG 5³/0. &$1bc "V1.(75564  F G B"2 !"# $% &1?QK0 p045"Q0– J * ±´J JE"(? "H IJ" N B"@J(  !"# $% &l&2.$Lµ0.'(¶63 \ 5E01? "5 9k) j !."¶ L ±´`0V/0. $14c@J@Q 54& "H IJ"@J(  5!"# $% &l&2.$L ´5E"& $A")9 4) q010– J I·(c-"J""¸0³« ¹º»E@J( "!."J" !"# $% &l&2.$(Q - . /0. B5 NQ¼´¸0N$½H""E"1)9E"¼2 04) j e¾ 1 23456789 !"##$ % & &9'#()*+,,-./ 012!"##$ % & &9'32456,#5-* 7"#$8#9-:;-< 9= >49?#$@ A7#B > C12:;-*DEF*8 G95,!'"##$< & &9'32456,#5-*< &H> I3JK8&5L"MN O5BE 8P7'Q;R#8 G95, !'"##$< & &9'#()*+,6,#5-*"##$#$8#9 &5S G/ TUVWXYZ[\]^_Z̀abcdefZ̀YZ^_gYhibjklb mnonpqrstuvwxytxyzs{|p}~€%%7‚! G9?#ƒ!'„89 9 K898(-3$;…1!M9KGG†5< & &9'#()*+,6,#5-*‡ mnˆnp‰Š‹Œtstxyzs{|p}~p Ž‘’“”•‘–‘–—“˜‘™š›œG‚"#$;(.B;N5,! 9 G95, ž7 &8(-„%7‚Ÿ) ;¡¢;:;.#$H 989 9 K893œ£#9%7‚8¤G‚"#$;¥¦B';Ÿ,A*#,# 89 9K89M9KG97§GK8ž##!?M9KGG†58(-% & &9'#()*+ &9,6,#5-*‡ 4† &!'"##$< & &9'#()*+ &9,D %7‚G‚"#$;(.B;! 8K889 9K89S7€„¨389 9K89©7§9 @% & &9'œL"ª*< & &9'«„23P;## ž«„1389 9K89O9 S9¬D 8­ & &9,!*)#$9®„¯389 9K89 &7£ ?@A-BC-DD,EFGHF&I&*JKL CF--,M&9NDDL7OP&'Q&'6R"67S -TDUTV&'7W"'" &7X&Y Z[[[.&& \KN5]^_.&&YZ[Z[` abcdefghijkelkjhiemnhjopqr stutvwxyz{|v}x~}v€}v‚ƒ{„ …B&&†‡ˆ &'‰*Š&'‰‰ˆ‹\KB7^"6&E&'(ˆ‹\KB79Œ†‡KNF -,.‰B&67&'9I‰*Š&'‰‰9‹B&&'"E‹Ž‹\H77_NP&'7‘’1 st“tvwxyz{|v}x~}vx”vxƒ}v•–v—€˜”„ …B&&†‡ˆ &'.7+‰‰*Š&'‰‰--B‰ˆ™9"6‹7Eš‰KI†Šš‰( ‰*Š&'‰‰D,E‹Œ&9*+&'KI‰*Š&'‰‰&'"›&E‹Œ&7#&Mœ -D-,ž&7".7̀ Ÿ >99<:¡¢£4¤¥4¦§¨@4©ª?4«¬­®¯-B‰7P&'7"&ž&7".7œ9"›&°‹ &.& ±NDDL-XŠ°‹ &E&Y&' †9"6‹7&'›(KY&^V&‰‰°‹\² S" D,F³-&'O ´µ&' 7&'¶9"6‹"L‹7‘ O ·¸SP&'&'"6‰KN¹F-,M&SP&'7P&(¸ºP&'7*Š&' º Ž$7".&´*Š&'"(º ºP&'&'"6‰Œ ‰*Š&'(¸»._¼½ž‹7*(¸¾ _&'¿´*Š&'^"&¿ÀÁ,2¯µ&' 5\&'L(¸´N,DÂÃĝ"7‘*W&'KNF-µEŽÁ"¿DL&'"6‰ ¾" ³,F+‰7ŽÁAÅ,6‰"ˆ_ &&'"6‰9NDDL²` ƪÇÈ£É4­ªÊ­4©ª@4©ªË­4¤¥4¦§¨@4ÌÈ4«¬­®9͙9"6‹†Šš‰*+7‘_&'9‹B&& *+7‹7B‰7P&'°‹ V‰*Š&'‰‰&'"›&E‹Œ&9*+&'KIŒ&7#& P7V ,-,.77"/ 9 041´‘_&'œ· ¿/*Š&'‰‰&'"›&E‹Œ&9*+&'·*+7".&NÎ&'D‡"‰".‹ UV_†7_ÏCÐ&'Kš&F5TÑD,6‰ÒŠ†Ó†V&Ž‹š7"&ˆ_ &-"9NDDL ¯ÔÄÕAÖJ"7*9I"7*+&'7 *Ó&'KNŒ‹†]7&'O #&†1 1 2345678 4 784 7 74 74 5 7 478 4 478 7 !"   # $ 7 74 8 %&  4'()*+,)*(- -./ 017 2# 3*(7 0&7 7 2))4 456 478 7 78 9/ 7: ;5&74 784 < =6 7> 717 ? $ 74 ;5&74@ 345678 4 7A' 7B ;C78 D EF*D 78 467 9/ 7: 7 4 $4G78 4D H I578 487 4 74 2578 745 J4H $4K7 %& 2))4 4% G78 9L 784< 4 <7 +MNO78 4 D P -%& ;5&74 784 < 4  474 7 4 74A 75Q : Q 4 !*D7 2))4 7H 478 3))4 4% G78 9L 784< 7H I ()N3 4 ;5 474 R.-F+)3S O78 P T %& 474 7 4U V: Q  2))4 $4 74& E3 4 4&' P T %& 474 7 --W D 7X $4 74&YZ[T')*(- 74 \RX 4D 4 <7 I]5 7/ ;78 784 (-@ ^_`_abcdefgahcihajkalmnahcofapqrcastaluvwx yzT7 7 {[T7 ;C78  $L 4T 4:78 $([ Z.J* | 78 ;C78 4}7 F49 ~3~~ D ?B 2# -.-YO 2 < 4 4T 5@ €‚ƒ„…†‡ˆ„ˆ‰Šˆ‹„Œˆ‹„‹Ž„‘„’“”„•–—ˆ„˜ˆ™ 2yF!]-.-š : 174 45>78 7 7" 4 I D7 %& 2))4| I578 H ›š \-!][+*!œ-%& 7487 : 474 7 4 74A 75Q I578 < 4 I D7 2))4 % G78 9L 784<@ 2y"& 47   4 74 8 474 7 4 [4 4 I D7 2))4 žŸ ¡ +Z)¢9 \F*S4| \›£ ,\¤7 74=P47 O78,\:78 74=¢78 /,\*< 2"[\*< 01 %& 474 7 4¥ 2V 74 8 4" IS78 F/ 7: 474 7 4 74A 75Q [4 4 I D7 3))4 ¦§¨©ª*< ¡&9 4 <7 +M)¢9 474 7 4 0' 45S43))4,R17 4«9 2) )4¬ 474 7 4 } 5 7 ;C78¬ 474 7 4 $45& 4| G78 784< A 9G I5­78¬ -\R.-)z¢7 7487 2" A 474 7 4 45678 9S @ ® < 74 8 ;"& I( *(z 4 74 8 474 7 4 A 5& I&  4A "| 4S7 4 )zM(šS7 4 -%& ¯78 474 7 4@ 1 2346789 7 9 9  9   !" #$ %&'7( ( )$ *+,&8 9  9 - ./9* 6789( 70 1+%%, 2 34%56 877889$: ; <7 .99 9 7=78 9> 7? 0 *+,&8 8 ,@ 9  9 +AB CDEFGHIJKLMNOPIQRSTIUTM V%W+&X,> $Y >:=?1 :Z[,5\9+&&8 9$= '*6+X,\1\9:1  %;$9 99 .] 9^ _ .] `a3b c9d,,d,%,&3e17f c9 ? +&B _ .] gBh]Y1i1 6+j&,%,&8$ 97k 17f c9 ? 3,l,mn3, - ./9oX,n&0 1+%%, 29p $6 8B _ .] qB3,9 3,l,mn3,,+ ./96( 70 1+%%, 234% 56 877889$a _ .] rBs 9 70$o+%&'7( ( *+,&8 9  9 - ./96( &0 1+%%, 29p $6 877889$ ? t$guguB 1 2345679 67   6 66 !"#$%$&'(%)*)%)+$,%-./01021"30456%78%$9:%;6$,%<=*-%-.:>$%?@020218%-A:%B:#-% C&D%$,E'%)E$,%<=F$,%<=G%7E%H&%;A$,%=I0JKL44M02NO/01021"30456%78%?@020218% N1P%)+$,%DQ%$,=#%B:#-%C&D%HRS)%H8%)T<%-=UF%)*)%HV:%-RS$,%7@W1AD%7:%$,=:30456% X=*)%$=&6Y%Z:86%H[%)=F%-=\'%7&:%-.]^_`0NOa$,%)P&%?@020218%HV:%7b:%cd%<=*-%-.:>$% e"01Nf%ghi19:%)P&%Hj&%<=RI$,%7E%)P&%$8$%X:$=%-fY%k*)%H8%-@"021"30456%-.F$,%-=l:% 2"`0mn&%o6&%)[%-=>%X=*:%o6*-%-=UF%)*)%=Rb$,%$,=:30456%)=p$=%$=Rq%021"30456%78% r@020218%7@W1LNNO">$%?@020218%-=P%)+$,%DQ%$,=#s021"30456%78%)=p$=%c*)=%$=@ $Rb)%HV:%7b:%<=*-%-.:>$%?@020218Y tutu vwxyz{wwx|}~ €z‚ƒ„…† †‡ƒˆ… ‰‡Š‹ ‹ŒŽw„…† †‡ƒ‹‡‘wx ’“wx|” •–—˜™š˜›œžŸ ¡¢£Ÿž£¤¥Ÿ¦§¨˜—©ª«¬˜«­®›˜¯°Ÿž£¤¥Ÿ¦§¨˜›±›˜²³«˜¯´˜µ¶¥Ÿ·¸¹Ÿ ¯º«˜µ»žŸž£´˜²»Ÿ¼½˜¾¿±—˜—©¶À«˜µ»žŸž£´˜¬ÁÂß ÄÅÆJÇÆÇOÈ$%BÉ$%k=Ê%g!a)%7:#$%kËÌÍ%ÎÏ%k=p%Ð:$=%=FE$%-=E$=%H8%-@" 021"30456%)\<%Ñ9%$ÉD%ÒÓÓÔ%ÕÖ××Ømb:%$9:%;6$,ŸÙÚ£Û Ÿ ¡¤À«˜—¿Ü˜—©­Ý«¬˜›¿ª˜µ»žŸ ž£´˜—¶À¨˜—¿Þ˜›ß«¬˜«¬¿¶à¾˜›á«¬˜âÁ«¬˜ã䫬˜™ß«¬˜åÁ«¬˜—©ª«¬˜¬¶æ¶˜¯ªç«˜¿¶à«˜«æèé HiW1ê0Në41OìN1d)%-.A$,%-=j%-.Rl$,%-:3_N1í%cî$%<=ïD%7@4L42"î:%<=*<%$=ðD%<=*-% NO">$%-=j%-.Rl$,Y%Z8%-@"0@ñNT$%X:$=%-f%?@020218Y% ÇOÈ$%ZF@0õ"ö÷Ö××Öøùúû£¤º«˜µ­ü›˜Âæ©ýþ—¶«¬˜¯š¶˜²®¶˜¿»žŸ £Þ˜›ß«¬˜Âÿ˜ ž£à˜›Þ昛±›˜µ»žŸž£´˜0¶à—˜1是º«˜«2˜3454é678ÇÆe"01Nf%9ZA:%=a)% :$=%-f% _V)%;ô$ q%?_T$%*$%Hi03_HRS)%=#%-=V$,%)*)%)=:f$%?RS)%D&.XU-:$,%)P&%;F&$=% 021"#<%HV:%7b:%=@02N1P%)+$,%DQ%$,=#Y%B:#)%=FA)=%Hj$=(% ô'%;d$,%)*)%)=:f$%?RS)% 4P&%H8%-@"01ðD%<=*-%-.:>$%-=j%-.Rl$,%Dí)%-:3_m@4L441"f$%?RS)%D&.XU-:$,%Hj$=% =Rb$,% 6\-%X=ï6Y% 1 23457859 5 !"#$%!"&'()*("&*+,-" ./0123456-7&89:&,-;<,&89=:>?2@ABCDE F8G5H859I DJKLMNODGI9P5QRSNT59Q8TKTKUVCWCWDXIYZ[X5I9P5Q\5]5QI9]5F8GI^_`M IYa5Kbc\NdeTKNf59gZ_5N8h`K9Z5QRVWBi8j9TjK9k[ Z59l`Nm[`n59co pDqEE3Bh5Kk_rVCWCWDXIYZsX5I9P5QtuZ[598vCEqwWBiNXIS8IYa5K9x_j9y5IzK9 {|}~BE3€wqwwDCD{qwDCDVCx‚KIYƒ5Qj9TIIY8h5rVCWCWDX„KTKQ8i8j9TjK€C `_5QIz59K9Z5QK9Z5QMK9x_I9h98G5N…KI9†pDqEE3Bh5IYa5KTKNf_‡VCUVCWCWDX ADqwCD}ˆ >}‰5T5I8 5cŠKk_7_8u9 ‹\5 ŒŒŒLR‚858ŽZ5Q! 3!"&'("#8(‘$9"#456-7&’“:&,-;<,&’“)”•–—˜™;*š .›,=NOpD|CEwDNxœKI9oKIYn5QKk_R8GKj9TIIY8h5rVCWCWDXIYZ[X5I9P5QMIYƒ5Q NdI‰jIYZ5QKTKR5NXRXK9kIYxb5QMK9z59cTK9RSrZ‰Ij9TjMRP5N4ZIxMI9f IYxž5QtttF8GKNx_Y_KTKQ8i8j9TjKk_K]5QIYŸCDCVsWB‚89n5In8R†CW~ CEDkN] ¡V¢8t£ƒR‰[MR8GK5Q98vCw¤ZNP8R‚8j9n`R8Y5Q9b5rS58ŽZ5Ww€C¥¦5Q¦M w45NxœK5Q98vCw¤ZIYƒ5QI9ž8Q8_5I‚8t §5NXI9xb5Q98GZNxœKNXK‰jN 5IYƒ5Qw¨CWE3ŸCD©&ª«(&,-$&™ 560¬(&-"#$%!"&'(=:^­®¯_ƒN5Q°±OD8 ŒŒ²LŽƒ³´µtuµt^QZ[¶5 ¡·ZH9i8K9k‡8a5t¸XIS8j9y5IzK9NxœKI9oKIYn5Q¹…I9VCWEDkK]5Q`Š5Q9G §BGI^_`RVE‰jIYZ5QR5NXey[Žo5QI9xb5Q98GZK9ƒ`…I9S5Q5S[tu9xb5Q DBGZrV¹IIYƒ5Q59·5Q58ŽZ5QgZ_5IYJ5QIYƒ5Qcoj9TIIY8h5Kk_`…I9VCWEDk w¨CW¹Š5Q9GtuZ[598a5MNXIVBwDºNXeZIKTKQ8i8j9TjNP8R‚8Žƒ_595QDBGjK9¤ K9x_5aZY_Q8i8j9TjKk_^9S5x‚KNP8R‚8I9xb5Q98GZrVCWCWDXMK9x_j9y5IzK9 NxœKR_8IY€wDCD{qwDCDVCx‚KNP8R‚8rVCWCWDXIYƒ5QR8GKj9TIIY8h5`…I DVCWCVsˆ »¨CWE3ŸCDwk_ITKQ8i®¼8­Zy5¸z59 ŒŒ½LM¾!"&™¿*(&3- ˜/À/ÁÂ.›,Ã:"#$%!"&'(”ÄÅ;Æ,=:¢±ÇÈDÉDJK°±OD8Ê5Q98vC w¤ZNOCv}NxœKN…KN8h`rVCWCWDXRV{o‡8 5NË8Kk_rVCWCWDXI9kK]5Q9Z[G5 2DCDÌB¹I9Z[G5I9ZKNf_‡VC¡V¢8t¸XIS8NOpD|CEwD¹IcPrVCWCWDX 1 23456378 5      ! !" #$% &'() 3 * +8 *, (- . . / 08( 18- 2 34 . 7 ! !" 45"6 78( 9 45:;<= >? @ ! !" '( ( ' 8 18 % A/ 08( ( 4 5B8 74 ! !" C( *, D"62:E!55F 4 ¤( '( ( '  $ ¥!3"2? Ÿ( 74 ¦§ ¦/% o 4¨ *©( *, (- e. 8( ( 4 5B8 28 ª  « ª4 (- . . 34 . 2:37 > ¤(2 ! !" x c/ '( ¤( ¨( D"*, ¬8 * # 18 p4 '( © ( 18 ­LN†®KM̄°P±ŽPR²³TRṔRµQPQŒ\‡VPVWJKNMKLNOPQRSPTUVWPQR¶²PR·¸VWPTUVWPVWR\Z´PR²µP K¹KLM„N¹KMº†ZQP»¼XP7E½l 18 ,. 18F ? ¾ e ¦- |¿À½šjb/ ¾¨( !"3. Á"G22:37 ¨( ¨ . F ,. |Â4 }~~À% Ĩ( D"Å 45*, @( Æ5; 5"5!5G5Ç! !" ¨( o ¾ 4 2e. 8( E2"= ( 18$ "E . 7 ! !"% È E2' ' /( ! !" ª(  vÆ5; 2:E!Å*, 7 "3 '( ÉÊVRPR·¸VWP•JËM„³²PVWROPTR²P‹ÌTP‹·ÍVWP‹¼²P•–VWPQŒ²VWPTµTP‹JKLMKLNOP „…ÎÏOVPQRVW—5 o ( 4 5B8 Ð ' Ÿ 0$ ( |}~~€Ñ ¾Ò¦ z ' /( ÑaÅ "/% ž # Å2e. 8( EÓ/ $?8 F l >- /( ? s= . 7 ! !" ª # (8Ô ' /( # > 3 E2' ( ' (*© ' /(% n F( 5G5!3- . . *, e. '( 36;E!Ô4¢ (- . . l ? q s Õ (- Ö"GÖ @ B E2' ( Õ (- . . "y *©( ' /( '( ! !"%%% 12 34566789    ! "# $ !% & '& ( %) %* + " , -. /.% "0 !%   14566789 2 343445) 6" 78 89* :; 2 < =2 '5 2 "9 343445  ! "# . !% & '( ( >? 9 "@A + =B 'C D&  =; 2 "9 !% $343445 E < =2 ( 5 F /.* G 2 "9 343445 3H3464H3IJH3434K 5 ".*5 B 343445 343445 ".*5 B F < =2 >L. # =A G L 'MN O + "P 343445F < =2 '5 >L. < :Q F < =2 '5 G > # +GF < =2 '5 R% 0 F S4T34U5J475 >V6G .W334X3$;F Y =B < =2 R2 < =2 '5 64Z[ < < 2 &))) ( "% - >\ ]$343445 P ^+ "_ >%̀ D33H3464H33a33485. JH3467b343448a3Jc. R2 75 14566789 343445 d e 5. a3 /.% >[ =; 2 789 343445) Q 9 E "b34fghijkjlmnopqropstoupovoup wxvopyzoupq{oup|}~p|pw€oup‚ƒ„pw€…†hk‡ˆ‰kŠ‹ouŒpx„wpw€Žnop~„~pxƒp~voupouxŽ‘p ’h‹~pw€“oups”k•m–Žpx„—J!% 6˜) ™ c š.9 >5 8›4Vœ40  ž Ÿ  ¡ 0 78 < "` ¢£34J4T34¤ZB 48œ£W < Y >¥3aZ7@34, ' >5 # D& 2 > >[ 2 "9 !% 2 R. =; & A !% 2 "9 R. JH343448 >[ 2 "9 D5 ', ) 5 ( 9 < '( >2 2 ; 67G 2 "9 G '¦ >W D^ ž§ ž '( >% "% 2 & 2 ^+ 14566789 G ']343¨©ª«©¬«©­4Z¨® b3434œ3¯3ª«©¬«¬7L Y G 6˜) .*® °C ±² ' "b34f³htoupqŽopx„p~x´pµ¶ƒpwx·~py¸µp ¹º»Œp»¼»povoupouxŽŒpovoupwxvops½oupyzoupq{oup¾voup»zou¿¯­ÀÁS4T3467` ÂZB % ­ Ÿ  Ÿ >¥14X36TJ464; "G   '¦ >W D^ = W ) 2 "b34›45J34E ùopyÄÅoup~voupouxŽp hÆÇÈkhmopy“ŽpxÉÊpovoupouxŽps”k†Ë†•kjhˆÌ:V3ª«©¬«©S4Z£,. š.O ±Í˜)6˜) ­4Z¨® Î[ 6. Ϟ < 467` š.B % ­ Ÿ  ÐF "b34fш•k†•hmp hÆÇÈkhmopy“ŽpxÉÊpovoupouxŽps”k†Ë†•kjhˆkÒmwpºÊÓpÔp¹opyÄÅoups”k†htoupqÄÕ~p yŽ—Œp­ÀÁS4T3467` š.B % ­ Ö×22ØÙk:Vkª«©¬«­4Z¨® Î[ 6. ; 
- Xem thêm -