Tài liệu Chiến lược kinh doanh của ngân hàng eximbank

  • Số trang: 121 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 398 |
  • Lượt tải: 1
hoanggiang80

Tham gia: 27/02/2015

Mô tả:

Chiến lược kinh doanh của ngân hàng eximbank
LUAÄN VAÊN THAÏC SYÕ TRAÀN MINH KHOA MUÏC LUÏC LÔØI NOÙI ÑAÀU CHÖÔNG 1. TOÅNG QUAN VEÀ QUAÛN TRÒ CHIEÁN LÖÔÏC 1.1. YÙ nghóa vaø khaùi nieäm veà chieán löôïc vaø quaûn trò chieán löôïc ----------- 8 1.1.1. YÙ nghóa: ------------------------------------------------------------------ 8 1.1.2. Khaùi nieäm veà chieán löôïc vaø quaûn trò chieán löôïc -------------------- 8 1.2. Caùc loaïi chieán löôïc -------------------------------------------------------- 9 1.2.1. Chieán löôïc caáp coâng ty -----------------------------------------------10 1.2.2. Chieán löôïc kinh doanh (SBU) ----------------------------------------10 1.2.3. Chieán löôïc chöùc naêng -------------------------------------------------10 1.3. Chieán löôïc kinh doanh thöïc tieãn trong hoaït ñoäng ngaân haøng -------10 1.3.1. Chieán löôïc cuûng coá thò phaàn -----------------------------------------10 1.3.2. Chieán löôïc ña daïng hoùa saûn phaåm dòch vuï ------------------------11 1.3.4. Chieán löôïc môû roäng maïng löôùi phaân phoái --------------------------11 1.3.5. Chieán löôïc taäp trung---------------------------------------------------11 1.3.6. Chieán löôïc khaùc bieät hoùa ---------------------------------------------11 1.4. Quaù trình quaûn trò chieán löôïc ------------------------------------------- 11 1.4.1. Quaù trình xaây döïng chieán löôïc ---------------------------------------11 1.4.2. Giai ñoaïn keát hôïp ------------------------------------------------------17 1.4.3. Giai ñoaïn löïa choïn chieán löôïc ---------------------------------------18 1.4.4. Quaù trình trieån khai chieán löôïc --------------------------------------21 1.4.5. Ñaùnh giaù chieán löôïc: --------------------------------------------------21 1.5. Baøi hoïc kinh nghieäm ruùt ra cho Eximbank töø chieán löôïc thu huùt nguoàn löïc nöôùc ngoaøi cuûa caùc ngaân haøng Bank of China vaø Sacombank trong giai ñoaïn hoäi nhaäp ------------------------------------------------------24 Trang 1/92 LUAÄN VAÊN THAÏC SYÕ TRAÀN MINH KHOA 1.5.1. Kinh nghieäm taêng toác phaùt trieån cuûa Bank of China nhôø thu huùt nguoàn löïc nöôùc ngoaøi ---------------------------------------------------------24 1.5.2. Kinh nghieäm taêng tröôûng nhôø thu huùt voán vaø coâng ngheä quaûn lyù cuûa Ngaân haøng Saøi Goøn Thöông Tín (Sacombank) -----------------------25 1.5.3. Baøi hoïc kinh nghieäm ruùt ra cho Eximbank trong giai ñoaïn sau chaán chænh cuûng coá -----------------------------------------------------------26 1.6. Toùm taét chöông 1 --------------------------------------------------------28 CHÖÔNG 2. THÖÏC TRAÏNG HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH CUÛA EXIMBANK29 2.1. Lòch söû hình thaønh - phaùt trieån - hoaït ñoäng kinh doanh - haï taàng cô sôû vaät chaát kyõ thuaät cuûa eximbank ------------------------------------------29 2.1.1. Lòch söû hình thaønh - phaùt trieån cuûa Vietnam Eximbank ----------29 2.1.2. Cô caáu toå chöùc nhaân söï: ----------------------------------------------30 2.1.3. Chöùc naêng vaø nghieäp vuï chính cuûa Eximbank --------------------31 2.1.4. Haï taàng cô sôû vaät chaát kyõ thuaät cuûa Eximbank -------------------33 2.2. Moät soá ñieåm löu yù trong lòch söû phaùt trieån cuûa Eximbank -----------34 2.3. Thöïc traïng hoaït ñoäng kinh doanh cuûa Eximbank --------------------36 2.3.1. Thöïc traïng hoaït ñoäng Eximbank giai ñoaïn 1990 - 2000 ---------36 2.3.2. Thöïc traïng hoaït ñoäng Eximbank giai ñoaïn 2001-2005----------38 2.3.3. Thöïc traïng hoaït ñoäng cuûa Eximbank ñeán 31/08/2006 -----------45 2.4. Phaân tích caùc nhaân toá cuûa moâi tröôøng beân ngoaøi taùc ñoäng ñeán hoaït ñoäng kinh doanh cuûa Eximbank ---------------------------------------------47 2.4.1. Moâi tröôøng kinh teá - chính trò-----------------------------------------47 2.4.2. Moâi tröôøng phaùp lyù ----------------------------------------------------51 2.4.3. Moâi tröôøng vaên hoùa xaõ hoäi--------------------------------------------51 2.4.4. Moâi tröôøng coâng ngheä -------------------------------------------------52 2.4.5. Moâi tröôøng nhaân löïc ---------------------------------------------------53 2.4.6. Moâi tröôøng ngaønh ngaân haøng vaø chính saùch tieàn teä - tín duïng --54 Trang 2/92 LUAÄN VAÊN THAÏC SYÕ TRAÀN MINH KHOA 2.4.7. Moâi tröôøng caïnh tranh - ma traän hình aûnh caïnh tranh------------60 2.4.8. Ma traän ñaùnh giaù caùc yeáu toá beân ngoaøi (EFE) --------------------67 2.5. Phaân tích caùc yeáu toá cuûa moâi tröôøng beân trong Eximbank ----------69 2.5.1. Nguoàn löïc taøi chính----------------------------------------------------69 2.5.2. Haï taàng coâng ngheä ----------------------------------------------------69 2.5.3. Nguoàn nhaân löïc --------------------------------------------------------70 2.5.4. Saûn phaåm dòch vuï cuûa Eximbank -----------------------------------71 2.5.5. Moâ hình toå chöùc --------------------------------------------------------74 2.5.6. Hoaït ñoäng Marketing --------------------------------------------------76 2.5.7. Vaên hoùa toå chöùc -------------------------------------------------------78 2.5.8. Nhöõng ñieåm maïnh – ñieåm yeáu cuûa Eximbank---------------------79 2.5.9. Ma traän caùc yeáu toá beân trong cuûa Eximbank (IFE) ---------------84 2.6. Khaûo saùt thöïc teá moät soá chæ tieâu chuû yeáu cuûa Eximbank ------------85 2.6.1. Ñoái töôïng vaø muïc ñích------------------------------------------------85 2.6.2. Phöông phaùp thu thaäp vaø xöû lyù thoâng tin---------------------------86 2.6.3. Maãu nghieân cöùu vaø noäi dung cuûa baûng caâu hoûi -------------------86 2.6.4. Keát quaû phaân tích baèng SPSS----------------------------------------87 2.7. Toùm taét chöông 2 --------------------------------------------------------93 CHÖÔNG 3. HOAÏCH ÑÒNH CHIEÁN LÖÔÏC KINH DOANH EXIMBANK ÑEÁN NAÊM 2010 ------------------------------------------------------------------------------ 94 3.1. Muïc ñích vaø söù meänh cuûa Eximbank-----------------------------------94 3.2. Caên cöù---------------------------------------------------------------------94 3.3. Xaây döïng chieán löôïc kinh doanh cho Eximbank ñeán 2010.----------95 3.3.1. Muïc tieâu veà caùc chæ tieâu chuû yeáu ------------------------------------95 3.3.2. Phaân tích caùc chieán löôïc kinh doanh -------------------------------96 3.4. Chieán löôïc chính vaø chieán löôïc coù khaû naêng thay theá ------------- 101 3.5. Phaân tích ma traän QSPM----------------------------------------------- 104 Trang 3/92 LUAÄN VAÊN THAÏC SYÕ TRAÀN MINH KHOA 3.6. Ñeà xuaát loä trình trieån khai --------------------------------------------- 106 3.7. Ñeà xuaát caùc giaûi phaùp trieån khai chieán löôïc ------------------------- 107 3.7.1. Giaûi phaùp lieân quan ñeán nguoàn nhaân löïc ------------------------- 107 3.7.2. Giaûi phaùp lieân quan ñeán quaûn trò ñieàu haønh vaø cô caáu toå chöùc 108 3.7.3. Giaûi phaùp lieân quan ñeán naêng löïc taøi chính ---------------------- 109 3.7.4. Giaûi phaùp lieân quan ñeán coâng ngheä ------------------------------- 110 3.7.5. Giaûi phaùp lieân quan ñeán saûn phaåm dòch vuï ---------------------- 111 3.7.6. Giaûi phaùp lieân quan ñeán Marketing -------------------------------- 113 3.8. Caùc kieán nghò ----------------------------------------------------------- 115 3.8.1. Kieán nghò vôùi Chính Phuû -------------------------------------------- 115 3.8.2. Kieán nghò vôùi Ngaân haøng Nhaø nöôùc ------------------------------- 116 3.8.3. Kieán nghò vôùi Hieäp Hoäi Ngaân Haøng Vieät Nam -------------------- 117 3.8.4. Kieán nghò vôùi Ñaïi Hoäi Coå Ñoâng, Hoäi Ñoàng Quaûn Trò Eximbank --------------------------------------------------------------------------------- 118 3.9. Toùm taét chöông 3 ------------------------------------------------------ 119 KEÁT LUAÄN TAØI LIEÄU THAM KHAÛO PHUÏ LUÏC Trang 4/92 LUAÄN VAÊN THAÏC SYÕ TRAÀN MINH KHOA DANH MUÏC HÌNH AÛNH Hình 1.1. Hình moâ taû ma traän SWOT -------------Error! Bookmark not defined. Hình 1.2. Moâ hình moâ taû ma traän BGC ----------Error! Bookmark not defined. Hình 1.3. Hình moâ taû ma traän Space-------------Error! Bookmark not defined. Hình 2.1. Hình truï sôû Eximbank---------------------------------------------------- 30 Hình 2.2. Sô ñoà toå chöùc cuûa Eximbank ------------------------------------------ 30 Hình 2.3. Bieåu ñoà moät soá chæ tieâu chuû yeáu trong hoaït ñoäng Eximbank---- 38 Hình 2.4. Bieåu ñoà phaûn aùnh söï bieán ñoäng moät soá chæ tieâu chuû yeáu cuûa Eximbank giai ñoaïn 2001 - 2005 -------------------------------------------------- 42 Hình 2.5. Bieåu ñoà toác ñoä taêng tröôûng voán huy ñoäng 2001 -2005----------- 42 Hình 2.6. Bieåu ñoà phaûn aùnh hoaït ñoäng tín duïng Eximbank 2001 - 2005 - 43 Hình 2.7. Bieåu ñoà taêng tröôûng EBIT, ROE, ROA töø 2001 – 2005 ----------- 44 Hình 2.8. Bieåu ñoà phaûn aùnh caùc chæ tieâu hoaït ñoäng chuû yeáu cuûa Eximbank ñeán 31/08/2006 ---------------------------------------------------------------------- 46 Hình 2.9. Bieåu ñoà huy ñoäng voán caùc ngaân haøng töø 2003 - 2006 ----------- 63 Hình 2.10. Bieåu ñoà dö nôï cho vay caùc ngaân haøng 2003 – 2006 ------------ 63 Hình 2.11. Bieåu ñoà voán ñieàu leä caùc ngaân haøng ñeán 31/07/2006 ----------- 64 Hình 2.12. Bieåu ñoà so saùnh ROA caùc ngaân haøng ñeán 31/07/2006--------- 64 Hình 2.13. Bieåu ñoà so saùnh ROE caùc ngaân haøng ñeán 31/07/2006--------- 64 Hình 2.14. Bieåu ñoà maïng löôùi chi nhaùnh caùc ngaân haøng ñeán 31/07/2006 64 Hình 2.15. Bieåu ñoà taêng tröôûng xuaát nhaäp khaåu cuûa Vieät Nam vaø taêng tröôûng nghieäp vuï thanh toaùn xuaát nhaäp khaåu cuûa Eximbank ---------------- 73 Hình 3.1. Bieåu dieãn ma traän Space ---------------Error! Bookmark not defined. Trang 5/92 LUAÄN VAÊN THAÏC SYÕ TRAÀN MINH KHOA DANH MUÏC BAÛNG BIEÅU Baûng 2.1. Soá lieäu caùc chæ tieâu chuû yeáu cuûa Eximbank töø 1990 - 2000 ---- 37 Baûng 2.2. Tình hình moät soá chæ tieâu chuû yeáu giai ñoaïn 2001 - 2005 ------ 41 Baûng 2.3. Toác ñoä taêng tröôûng huy ñoäng töø 2001- 2005 ---------------------- 42 Baûng 2.4. Tình hình hoaït ñoäng tín duïng Eximbank 2001 - 2005 ----------- 43 Baûng 2.5. Toác ñoä taêng tröôûng tín duïng töø 2001 – 2005 ---------------------- 43 Baûng 2.6. Keát quaû kinh doanh vaø caùc chæ soá hieäu quaû 2001 - 2005 ------- 44 Baûng 2.7. Tình hình caùc chæ tieâu hoaït ñoäng chuû yeáu ñeán 31/08/2006 ---- 45 Baûng 2.8. Moät soá chæ tieâu kinh teá vó moâ giai ñoaïn 2001 - 2005 ------------ 49 Baûng 2.9. Döï baùo moät soá chæ tieâu kinh teá vó moâ giai ñoaïn 2006 - 2010 -- 50 Baûng 2.10. Tình hình caùc chæ tieâu chuû yeáu cuûa Eximbank vaø caùc ngaân haøng ñoái thuû ñeán 31/12/2005------------------------------------------------------------- 62 Baûng 2.11. Tình hình huy ñoäng voán cuûa caùc ngaân haøng töø 2003 - 2006 -- 63 Baûng 2.12. Tình hình dö nôï cho vay cuûa caùc ngaân haøng töø 2003 - 2006 - 63 Baûng 2.13. Voán ñieàu leä caùc ngaân haøng ñeán 31/07/2006--------------------- 63 Baûng 2.14. ROA cuûa caùc ngaân haøng ñeán 31/07/2006 ------------------------ 64 Baûng 2.15. ROE caùc ngaân haøng ñeán 31/07/2006------------------------------ 64 Baûng 2.16. Maïng löôùi chi nhaùnh caùc ngaân haøng ñeán 31/07/2006 --------- 64 Baûng 2.17. Ma Traän hình aûnh caïnh tranh Eximbank --------------------------- 65 Baûng 2.18. Ma traän EFE ------------------------------------------------------------- 67 Baûng 2.19. Ma traän yeáu toá beân trong (IFE) -------------------------------------- 84 Baûng 2.20. Ñaùnh giaù khaùch haøng veà chaát löôïng saûn phaåm dòch vuï -------- 88 Baûng 2.21. Ñaùnh giaù khaùch haøng veà thaùi ñoä phuïc vuï cuûa Eximbank------- 88 Baûng 2.22. Phaûn öùng cuûa khaùch haøng-------------------------------------------- 88 Baûng 2.23. Söï phoå bieán cuûa thöông hieäu Eximbank ñoái vôùi doanh nghieäp 89 Baûng 2.24. Saûn phaåm cuûa Eximbank ñöôïc doanh nghieäp quan taâm nhaát - 89 Baûng 2.25. Ñieåm maïnh cuûa Eximbank theo ñaùnh giaù cuûa doanh nghieäp -- 90 Baûng 2.26. Ñieåm maïnh cuûa Eximbank theo ñaùnh giaù cuûa caù nhaân --------- 90 Baûng 2.27. Ñieåm yeáu cuûa Eximbank theo ñaùnh giaù cuûa doanh nghieäp ---- 91 Baûng 2.28. Ñieåm yeáu cuûa Eximbank theo ñaùnh giaù cuûa caù nhaân ----------- 91 Baûng 3.1. Caùc chæ tieâu ñònh höôùng cuûa Eximbank ñeán 2010----------------- 95 Baûng 3.2. Ma traän SWOT ------------------------------------------------------------ 96 Baûng 3.3. Ma traän BCG daønh cho caùc saûn phaåm theû cuûa Eximbank ------- 99 Baûng 3.4. Ma traän BCG ñoái vôùi caùc saûn phaåm cho vay cuûa Eximbank- Error! Bookmark not defined. Baûng 3.5. Ma traän BCG ñoái vôùi caùc saûn phaåm huy ñoäng cuûa Eximbank -----------------------------------------------------------Error! Bookmark not defined. Trang 6/92 LUAÄN VAÊN THAÏC SYÕ TRAÀN MINH KHOA Baûng 3.6. Ma traän Space -----------------------------------------------------------100 Baûng 3.7. Ma traän QSPM-----------------------------------------------------------104 DANH MUÏC CAÙC TÖØ VIEÁT TAÉT ACB (Asia Commercial Bank): Ngaân haøng TMCP AÙ Chaâu Alco (Asset Liabilities Committee): Uûy ban quaûn trò taøi saûn coù, taøi saûn nôï ANZ (Australia & Newzealand Bank): Ngaân haøng ANZ ATM (Automatic Teller Machine): Maùy ruùt tieàn töï ñoäng BCG: Ma traän BCG BOC (Bank of China): Ngaân haøng thöông maïi Trung quoác Car (Capital Adequacy Ratio): Heä soá an toaøn voán DNTN: Doanh nghieäp tö nhaân EFE (External Factor Evaluation Matrix): Ma traän caùc yeáu toá beân ngoaøi Eximbank: Ngaân haøng TMCP Xuaát Nhaäp Khaåu Vieät Nam GDP (Gross Domestic Products): Toång saûn phaåm quoác gia GTZ : Cô quan tö vaán hoã trôï thuoäc Chính Phuû Ñöùc IAS (Internal Audit Standard): Chuaån möïc kieåm toaùn quoác teá IFC (International Financial Company): Coâng ty taøi chính quoác teá IFE (Internal Factor Evaluation Matrix): Ma traän caùc yeáu toá beân trong IT (Informatics Technology): Coâng ngheä thoâng tin MIS (Management Information System): Heä thoáng thoâng tin quaûn trò NÑ-CP: Nghò ñònh chính phuû QSPM: Ma traän QSPM R & D (Research & Development) Sacombank: Ngaân haøng TMCP saøi goøn thöông tín SBU (Strategy Business Unit): Chieán löôïc kinh doanh SPACE: Ma traän SPACE SWIFTS: Maïng vieãn thoâng lieân ngaân haøng toaøn caàu SWOT: Ñieåm maïnh, ñieåm yeáu, cô hoäi, thaùch thöùc Techcombank: Ngaân haøng TMCP Kyõ Thöông Vieät Nam Trang 7/92 LUAÄN VAÊN THAÏC SYÕ TRAÀN MINH KHOA WTO (World Trade Organization): Toå chöùc thöông maïi theá giôùi CHÖÔNG 1: TOÅNG QUAN VEÀ QUAÛN TRÒ CHIEÁN LÖÔÏC 1.1. YÙ nghóa vaø khaùi nieäm veà chieán löôïc vaø quaûn trò chieán löôïc 1.1.1. YÙ nghóa: Neàn kinh teá thò tröôøng, xu höôùng quoác teá hoùa hoaït ñoäng kinh doanh, vaø moâi tröôøng caïnh tranh ngaøy caøng khoác lieät hieän nay ñang töøng böôùc ñaåy luøi tö duy chôø vaän may trong hoaït ñoäng kinh doanh. Thay vaøo ñoù, söï thaønh coâng chæ ñeán vôùi nhöõng ai coù trí tueä, bieát vaän duïng nhöõng kieán thöùc veà chuyeân moân, kieán thöùc veà quaûn trò, hoaïch ñònh vaø quaûn trò chieán löôïc moät caùch roõ raøng. Hieåu ñöôïc chieán löôïc vaø vaän duïng hieäu quaû vaøo thöïc tieãn hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh ñoøi hoûi caùc nhaø quaûn trò, nhöõng ngöôøi chuû doanh nghieäp phaûi hieåu roõ, coù söï nghieân cöùu thaáu ñaùo caùc khaùi nieäm truyeàn thoáng vaø hieän ñaïi veà chieán löôïc vaø quaûn trò chieán löôïc. 1.1.2. Khaùi nieäm veà chieán löôïc vaø quaûn trò chieán löôïc Khaùi nieäm veà chieán löôïc, quaûn trò chieán löôïc ñöôïc raát nhieàu taøi lieäu ñeà caäp vaø ñöôïc tieáp caän döôùi nhieàu goùc ñoä khaùc nhau, trong luaän vaên naøy toâi chæ ñeà caäp ñeán nhöõng khaùi nieäm phoå bieán vaø deã tieáp caän nhaát. 1.1.2.1. Khaùi nieäm veà chieán löôïc - Theo Fred David, chieán löôïc laø nhöõng phöông tieän ñaït tôùi nhöõng muïc tieâu daøi haïn. Chieán löôïc kinh doanh coù theå goàm coù: phaùt trieån veà laõnh thoå, ña daïng hoùa hoaït ñoäng, sôû höõu haøng hoùa, phaùt trieån saûn phaåm, thaâm nhaäp thò tröôøng, giaûm chi phí, thanh lyù vaø lieân doanh. - Theo Michael Porter, chiến löôïc laø vieäc taïo ra vò thế ñoäc ñaùo vaø coù giaù trò bao goàm söï khaùc bieät hoùa (differentiation), söï löïa choïn mang tính ñaùnh ñoåi Trang 8/92 LUAÄN VAÊN THAÏC SYÕ TRAÀN MINH KHOA nhaèm taäp trung nhaát caùc nguoàn löïc (focus) ñeå töø ñoù taïo ra öu theá cho doanh nghieäp. - Theo John I Thompson, chieán löôïc laø söï keát hôïp caùc nguoàn löïc, moâi tröôøng vaø caùc giaù trò caàn ñaït ñöôïc. - Theo William J. Glueck, chieán löôïc laø moät keá hoaïch mang tính thoáng nhaát, tính toaøn dieän vaø tính phoái hôïp ñöôïc thieát keá ñeå ñaûm baûo raèng caùc muïc tieâu cô baûn cuûa doanh nghieäp seõ ñöôïc thöïc hieän. - Theo taùc giaû luaän vaên, chieán löôïc laø moät heä thoáng nhöõng bieän phaùp vaø phöông thöùc mang tính ñoàng nhaát mang tính daøi haïn maø moät doanh nghieäp coá gaéng thöïc hieän ñeå coù ñöôïc söï khaùc bieät roõ raøng hôn haún ñoái thuû caïnh tranh nhaèm ñaït moät muïc tieâu cuï theå ñaõ hoaïch ñònh. 1.1.2.2. Khaùi nieäm veà quaûn trò chieán löôïc - Theo Alfred Chandler, quaûn trò chieán löôïc laø tieán trình xaùc ñònh caùc muïc tieâu cô baûn daøi haïn cuûa doanh nghieäp, löïa choïn caùch thöùc hoaëc phöông höôùng haønh ñoäng vaø phaân boá taøi nguyeân thieát yeáu ñeå thöïc hieän caùc muïc tieâu ñoù. - Theo John Pearce vaø Richard B. Robinson, quaûn trò chieán löôïc laø moät heä thoáng caùc quyeát ñònh vaø haønh ñoäng ñeå hình thaønh vaø thöïc hieän caùc keá hoaïch nhaèm ñaït ñöôïc caùc muïc tieâu cuûa doanh nghieäp. - Theo taùc giaû, quaûn trò chieán löôïc laø moät quaù trình mang tính heä thoáng töø vieäc xaây döïng chieán löôïc, trieån khai chieán löôïc, kieåm soaùt ñaùnh giaù chieán löôïc nhaèm ñaït ñöôïc muïc tieâu maø doanh nghieäp ñaët ra. 1.2. Caùc loaïi chieán löôïc Coù nhieàu loaïi chieán löôïc ñöôïc söû duïng trong quaù trình saûn xuaát kinh doanh, nhöng töïu chung coù 3 loaïi chieán löôïc phoå bieán nhaát ñöôïc caùc doanh nghieäp ñang söû duïng hieän nay. Trang 9/92 LUAÄN VAÊN THAÏC SYÕ TRAÀN MINH KHOA 1.2.1. Chieán löôïc caáp coâng ty Chieán löôïc coâng ty laø loaïi chieán löôïc daøi haïn lieân quan ñeán söù meänh vaø muïc tieâu toång theå, quy moâ cuûa doanh nghieäp nhaèm ñaùp öùng nhöõng kyø voïng vaø yù chí cuûa caùc oâng chuû, cuûa caùc nhaø quaûn trò cao caáp trong toå chöùc. Chieán löôïc coâng ty mang tính daøi haïn, coù taàm nhìn bao quaùt, vaø chi phoái taát caû caùc chieán löôïc khaùc nhö chieán löôïc kinh doanh, chieán löôïc chöùc naêng. 1.2.2. Chieán löôïc kinh doanh (SBU) Chieán löôïc kinh doanh lieân quan ñeán vieäc laøm theá naøo ñeå doanh nghieäp coù theå caïnh tranh thaønh coâng treân moät thò tröôøng cuï theå, lieân quan ñeán caùc quyeát ñònh chieán löôïc veà vieäc löïa choïn saûn phaåm, ñaùp öùng nhu caàu khaùch haøng, tìm lôïi theá caïnh tranh so vôùi ñoái thuû, khai thaùc vaø taïo ra caùc cô hoäi môùi. 1.2.3. Chieán löôïc chöùc naêng Chieán löôïc chöùc naêng laø chieán löôïc taùc nghieäp lieân quan ñeán vieäc töøng boä phaän trong doanh nghieäp seõ toå chöùc, trieån khai, ñaùnh giaù nhö theá naøo ñeå thöïc hieän chieán löôïc kinh doanh vaø chieán löôïc coâng ty. Chieán löôïc chöùc naêng höôùng vaøo vaán ñeà nguoàn löïc vaø chieán thuaät trieån khai cuï theå nhö: chieán löôïc saûn phaåm, chieán löôïc giaù, chieán löôïc phaân phoái, chieán löôïc thaâm nhaäp thò tröôøng, chieán löôïc coâng ngheä,…vv 1.3. Chieán löôïc kinh doanh thöïc tieãn trong hoaït ñoäng ngaân haøng Trong hoaït ñoäng thöïc tieãn cuûa ngaønh ngaân haøng, coù theå khaùi quaùt moät soá chieán löôïc kinh doanh ñieån hình sau: 1.3.1. Chieán löôïc cuûng coá thò phaàn Höôùng ñeán vieäc cuûng coá vò theá vaø hình aûnh cuûa ngaân haøng thoâng qua vieäc caûi tieán moâ hình quaûn trò, raø soaùt vaø hoaøn thieän heä thoáng kieåm soaùt, giaûi quyeát tình traïng nôï ñoïng, naâng cao chaát löôïng saûn phaåm dòch vuï nhaèm giöõ chaân khaùch Trang 10/92 LUAÄN VAÊN THAÏC SYÕ TRAÀN MINH KHOA haøng. Chieán löôïc naøy thöôøng ñöôïc caùc ngaân haøng aùp duïng trong giai ñoaïn khuûng hoaûng veà uy tín. 1.3.2. Chieán löôïc ña daïng hoùa saûn phaåm dòch vuï Höôùng ñeán vieäc ña daïng hoùa caùc saûn phaåm dòch vuï nhaèm thoûa maõn cao nhaát caùc nhu caàu coù khaû naêng thanh toaùn cuûa khaùch haøng ñeå phaùt trieån khaùch haøng, taêng lôïi nhuaän. Chieán löôïc naøy thöôøng ñöôïc caùc ngaân haøng aùp duïng trong giai ñoaïn hoaït ñoäng kinh doanh coù möùc taêng tröôûng cao. 1.3.4. Chieán löôïc môû roäng maïng löôùi phaân phoái Höôùng ñeán vieäc ña daïng vaø môû roäng keânh phaân phoái cuûa ngaân haøng nhaèm cung caáp cho khaùch haøng söï thuaän tieän nhaát khi söû duïng caùc saûn phaåm dòch vuï. Chieán löôïc naøy thöôøng ñöôïc caùc ngaân haøng aùp duïng trong giai ñoaïn taêng toác ñeå caïnh tranh. 1.3.5. Chieán löôïc taäp trung Xaùc ñònh phaân khuùc, lónh vöïc, saûn phaåm maø ngaân haøng coù theá maïnh nhaát töø ñoù taäp trung moïi nguoàn löïc cuûa doanh nghieäp nhaèm ñaït ñöôïc muïc tieâu taêng tröôûng vaø hieäu quaû cao. 1.3.6. Chieán löôïc khaùc bieät hoùa Xaùc ñònh hoaëc xaây döïng nhöõng ñieåm rieâng coù cuûa doanh nghieäp veà saûn phaåm, keânh phaân phoái, giaù caû, chính saùch chieâu thò … ñeå ñaït ñöïôc muïc tieâu cuûa doanh nghieäp. 1.4. Quaù trình quaûn trò chieán löôïc 1.4.1. Quaù trình xaây döïng chieán löôïc 1.4.1.1. Xaùc ñònh taàm nhìn - söù meänh - muïc tieâu kinh doanh cuûa toå chöùc Vieäc xaùc ñònh taàm nhìn vaø söù meänh nhaèm xaùc ñònh toå chöùc laø ai, ñang ôû vò trí naøo trong hieän taïi, mong muoán ôû vò trí naøo trong töông lai, muïc tieâu daøi haïn laø Trang 11/92 LUAÄN VAÊN THAÏC SYÕ TRAÀN MINH KHOA gì…Vieäc xaùc ñònh söù meänh, muïc tieâu coù yù nghóa quan troïng trong coâng taùc xaây döïng chieán löôïc, giuùp ngöôøi hoaïch ñònh xaùc laäp nguoàn tö lieäu caàn thu thaäp. 1.4.1.2. Thu thaäp thoâng tin Laø khaâu quan troïng nhaát vaø laø böôùc khôûi ñaàu cuûa quaù trình xaây döïng vaø quaûn trò chieán löôïc. Quaù trình thu thaäp thoâng tin laø tieàn ñeà ñeå xaây döïng chieán löôïc vaø quyeát ñònh raát nhieàu ñeán söï thaønh baïi cuûa chieán löôïc. Quaù trình thu thaäp thoâng tin bao goàm caùc böôùc cô baûn sau: 1.4.1.3. Thu thaäp vaø xöû lyù thoâng tin Vieäc thu thaäp vaø xöû lyù thoâng tin laø yeâu caàu quan troïng nhaát trong quaù trình laäp chieán löôïc. Neáu vieäc thu thaäp thoâng tin bò sai leäch khoâng chính xaùc seõ daãn ñeán chieán löôïc bò sai, khi ñi vaøo trieån khai seõ khoù mang laïi hieäu quaû, thaäm chí gaây taùc ñoäng tieâu cöïc cho hoaït ñoäng kinh doanh cuûa toå chöùc. Ñeå vieäc thu thaäp thoâng tin hieäu quaû vaø ñaûm baûo tính chính xaùc, caàn giôùi haïn phaïm vi thoâng tin caàn thieát cho vieäc xaây döïng chieán löôïc ñeå tìm ra bieän phaùp thu thaäp thoâng tin hieäu quaû vaø chính xaùc nhaát. Caùc thoâng tin caàn thieát cho quaù trình laäp chieán löôïc bao goàm: + Thu thaäp thoâng tin veà moâi tröôøng beân ngoaøi: laø vieäc thu thaäp nhöõng thoâng tin coù aûnh höôûng ñeán toå chöùc xuaát phaùt beân ngoaøi doanh nghieäp. Thoâng tin beân ngoaøi caàn thu thaäp bao goàm: - Moâi tröôøng chính trò taïi thò tröôøng maø toå chöùc ñang hoaëc seõ hoaït ñoäng nhaèm naém roõ tình hình theå cheá chính trò, ñaûng phaùi, heä thoáng phaùp luaät, nguy cô ruûi ro do chính trò,... - Moâi tröôøng kinh teá taïi thò tröôøng maø toå chöùc ñang hoaëc seõ hoaït ñoäng nhaèm hieåu roõ veà tình hình kinh teá taïi thò tröôøng nhö GDP, GDP bình quaân ñaàu ngöôøi, chính saùch löông, tình hình thaát nghieäp, baûo hieåm... Trang 12/92 LUAÄN VAÊN THAÏC SYÕ TRAÀN MINH KHOA - Moâi tröôøng phaùp lyù taïi thò tröôøng maø toå chöùc ñang hoaït ñoäng: hieåu bieát heä thoáng phaùp luaät ñeå xem xeùt khaû naêng phuø hôïp maø coâng ty coù theå chaáp nhaän ñöôïc khi kinh doanh. Ví duï moâi tröôøng phaùp lyù taïi Vieät Nam vôùi caùc chính saùch vaø luaät thay ñoåi lieân tuïc, thieáu nhaát quaùn ñaõ laøm cho raát nhieàu nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi e ngaïi khi ñaàu tö taïi Vieät Nam. - Moâi tröôøng dòch vuï vaø cô sôû haï taàng taïi thò tröôøng maø toå chöùc ñang hoaït ñoäng nhaèm naém roõ tình hình cô sôû haï taàng, kyõ thuaät, dòch vuï taøi chính taïi nôi kinh doanh. - Moâi tröôøng vaên hoùa taïi thò tröôøng maø toå chöùc ñang hoaït ñoäng nhaèm hieåu ñöôïc caùc ñaëc tính vaên hoùa cuûa ngöôøi tieâu duøng taïi thò tröôøng ñoái vôùi caùc loaïi saûn phaåm dòch vuï maø coâng ty ñang cung caáp. - Moâi tröôøng daân soá taïi thò tröôøng maø toå chöùc ñang hoaït ñoäng nhaèm hieåu bieát caën keõ veà soá daân, ñoä tuoåi, tình traïng hoân nhaân, daân toäc … töø ñoù xaùc ñònh qui moâ cuûa thò tröôøng. - Moâi tröôøng coâng ngheä taïi thò tröôøng maø toå chöùc ñang hoaït ñoäng nhaèm tìm hieåu veà khaû naêng coâng ngheä taïi nôi maø doanh nghieäp ñang hoaëc seõ kinh doanh. - Moâi tröôøng ngaønh taïi thò tröôøng maø toå chöùc ñang hoaït ñoäng: caùc ngaønh ñang hoaït ñoäng nhö theá naøo, coù hoã trôï ñöôïc gì cho doanh nghieäp hay khoâng. - Moâi tröôøng nhaø cung caáp taïi thò tröôøng maø toå chöùc ñang hoaït ñoäng: hieåu roõ veà caùc nhaø cung caáp nhö khaû naêng, uy tín, tieàm löïc... - Xu höôùng tieâu duøng cuûa khaùch haøng nhaèm hieåu roõ xu höôùng tieâu duøng cuûa khaùch haøng. - Caùc ñoái thuû caïnh tranh, chieán löôïc vaø SWOT cuûa ñoái thuû caïnh tranh chính (neáu coù theå thu thaäp) nhaèm hieåu roõ caùc ñoái thuû caïnh tranh chính, ñoái thuû caïnh tranh tieàm naêng, khaû naêng taøi chính, nhaân löïc, cô caáu toå chöùc, ñieåm maïnh, Trang 13/92 LUAÄN VAÊN THAÏC SYÕ TRAÀN MINH KHOA ñieåm yeáu, cô hoäi, thaùch thöùc cuûa caùc ñoái thuû; caùc chieán löôïc maø caùc ñoái thuû ñang vaø seõ aùp duïng. + Thu thaäp thoâng tin veà moâi tröôøng beân trong: laø vieäc thu thaäp caùc thoâng tin beân trong doanh nghieäp, bao goàm: - Caáu truùc vaø moâ hình quaûn trò cuûa toå chöùc: xaùc ñònh roõ caáu truùc quaûn trò cuûa doanh nghieäp. - Qui trình kinh doanh, kieåm soaùt noäi boä: hieåu roõ caùc quy cheá, quy trình kinh doanh vaø kieåm soaùt noäi boä. - Heä thoáng thoâng tin quaûn lyù (MIS): hieåu ñöôïc heä thoáng thoâng tin quaûn lyù cuûa doanh nghieäp. - Nguoàn löïc veà coâng ngheä: khaû naêng coâng ngheä cuûa doanh nghieäp. - Nguoàn löïc con ngöôøi: trình ñoä vaø kyõ naêng cuûa ñoäi nguõ caùn boä vaø coâng nhaân vieân cuûa doanh nghieäp. - Nguoàn löïc taøi chính: khaû naêng taøi chính cuûa doanh nghieäp. - Ñieåm maïnh: nhöõng ñieåm maïnh cuûa doanh nghieäp. - Ñieåm yeáu: nhöõng ñieåm yeáu cuûa doanh nghieäp. - Cô hoäi: caùc cô hoäi cuûa doanh nghieäp. - Thaùch thöùc: nhöõng thaùch thöùc hieän taïi vaø töông lai. Vieäc thu thaäp caùc thoâng tin treân ñöôïc thöïc hieän baèng nhieàu hình thöùc nhö töø baùo caùo vaø phaûn hoài cuûa caùc phoøng ban, töø caùc baùo caùo taøi chính, töø baùo chí, töø caùc cô quan quaûn lyù nhaø nöôùc, töø caùc tham taùn thöông maïi, töø caùc coâng ty kieåm toaùn, töø coâng ty ñieàu tra thò tröôøng, töø hieäp hoäi, töø caùc cuoäc ñieàu tra thò tröôøng. 1.4.1.4. Xöû lyù thoâng tin vaø thieát laäp chieán löôïc Töø caùc döõ lieäu ñaõ thu thaäp, caùc nhaø hoaïch ñònh chieán löôïc seõ tieán haønh caùc böôùc xöû lyù, phaân tích vaø ñeà ra caùc chieán löôïc ñeå töø ñoù choïn ra moät hoaëc moät vaøi chieán löôïc phuø hôïp nhaát trieån khai vaøo thöïc teá. Trong quaù trình phaân tích caùc döõ Trang 14/92 LUAÄN VAÊN THAÏC SYÕ TRAÀN MINH KHOA lieäu ñaõ thu thaäp ñeå hình thaønh chieán löôïc, caùc noäi dung coâng vieäc sau caàn phaûi ñöôïc thöïc hieän. 1.4.1.5. Giai ñoaïn nhaäp vaøo cuûa quaù trình xaây döïng chieán löôïc 1.4.1.5.1. Phaân tích yeáu toá moâi tröôøng beân ngoaøi qua ma traän EFE Thoâng qua ma traän caùc yeáu toá beân ngoaøi (The External Factor Evaluation Matrix): muïc ñích laø kieåm soaùt caùc yeáu toá beân ngoaøi vaø phaùt trieån moät danh muïc coù giôùi haïn nhöõng cô hoäi maø moâi tröôøng beân ngoaøi coù theå mang laïi cho doanh nghieäp, caùc moái ñe doïa cuûa moâi tröôøng maø doanh nghieäp neân traùnh + Coù 5 böôùc ñeå xaây döïng ma traän ñaùnh giaù caùc yeáu toá beân ngoaøi: 1) Laäp danh muïc caùc yeáu toá coù vai troø quyeát ñònh ñoái vôùi ngaønh ngheà maø doanh nghieäp ñang kinh doanh. 2) Phaân loaïi taàm quan troïng töø 0,0 (khoâng quan troïng) ñeán 1,0 (raát quan troïng). 3) Phaân loaïi töø 1 ñeán 4 cho moãi yeáu toá quyeát ñònh söï thaønh coâng ñeå thaáy caùch thöùc maø chieán löôïc hieän taïi cuûa doanh nghieäp phaûn öùng vôùi nhöõng yeáu toá naøy. Trong ñoù, 4 laø phaûn öùng toát, 3 laø khaù, 2 laø trung bình, vaø 1 laø phaûn öùng ít. 4) Nhaân taàm quan troïng cuûa moãi bieán soá vôùi loaïi cuûa noù ñeå xaùc ñònh soá ñieåm veà taàm quan troïng. 5) Coäng toång soá ñieåm veà taàm quan troïng cho moãi bieán soá ñeå xaùc ñònh toång soá ñieåm quan troïng cho toå chöùc. Ñieåm caøng cao phaûn aùnh doanh nghieäp phaûn öùng toát vôùi caùc yeáu toá beân ngoaøi. 1.4.1.5.2. Ma traän hình aûnh caïnh tranh Laø coâng cuï nhaän dieän nhöõng öu theá vaø yeáu ñieåm cuûa coâng ty so vôùi caùc ñoái thuû caïnh tranh chính. Trang 15/92 LUAÄN VAÊN THAÏC SYÕ TRAÀN MINH KHOA Ma traän ñaùnh giaù caùc yeáu toá beân ngoaøi vaø ma traän hình aûnh caïnh tranh coù theå giuùp caùc nhaø chieán löôïc ñaùnh giaù moâi tröôøng. Tuy nhieân, caùc coâng cuï naøy caàn phaûi ñi keøm vôùi söï phaùn ñoaùn toát baèng tröïc giaùc. 1.4.1.5.3. Phaân tích caùc yeáu toá beân trong qua ma traän IFE Phaân tích caùc yeáu toá beân trong thoâng qua ma traän IFE (Internal Factor Evaluation Matrix) nhaèm hieåu roõ ñöôïc noäi löïc cuûa doanh nghieäp; vieäc phaân tích caùc yeáu toá beân trong thoâng qua caùc coâng cuï sau: + Ma traän caùc yeáu toá beân trong: ñaùnh giaù ñieåm maïnh, yeáu cuûa toå chöùc nhö moâ hình, cô caáu toå chöùc vaø quaûn lyù, Marketing, taøi chính, keá toaùn, saûn suaát/kinh doanh, nghieân cöùu vaø phaùt trieån, ñaøo taïo nguoàn löïc, caùc heä thoáng thoâng tin...vv. Khoâng doanh nghieäp naøo maïnh hay yeáu ñeàu nhau ôû moïi maët. Nhöõng ñieåm maïnh hoaëc yeáu beân trong cuøng vôùi nhöõng cô hoäi hoaëc nguy cô ñeán töø beân ngoaøi vaø nhieäm vuï roõ raøng laø nhöõng ñieåm cô baûn caàn quan taâm khi thieát laäp chieán löôïc. Phöông phaùp phoå bieán duøng ñeå phaân tích ma traän IFE laø Kyõ thuaät phaân tích khe hôû qua caùc böôùc sau: 1) Lieät keâ caùc yeáu toá thaønh coâng then choát nhö ñaõ ñöôïc xaùc ñònh trong quy trình kieåm soaùt noäi boä. 2) AÁn ñònh taàm quan troïng baèng caùch phaân loaïi töø 0,0 (khoâng quan troïng) ñeán 1,0 (quan troïng nhaát) cho moãi yeáu toá. Toång coäng cuûa taát caû caùc möùc ñoä quan troïng naøy phaûi baèng 1,0. 3) Phaân loaïi töø 1 ñeán 4 cho moãi yeáu toá seõ bieåu thò yeáu toá ñoù coù ñaïi dieän cho ñieåm lôùn nhaát. 4) Nhaân moãi möùc ñoä quan troïng cuûa moãi yeáu toá vôùi loaïi cuûa noù ñeå xaùc ñònh soá ñieåm quan troïng cho moãi bieán soá. 5) Coäng taát caû soá ñieåm quan troïng cho moãi bieán soá ñeå xaùc ñònh soá ñieåm quan troïng toång coäng cuûa toå chöùc. Trang 16/92 LUAÄN VAÊN THAÏC SYÕ TRAÀN MINH KHOA 6) Khoâng keå ma traän IFE coù bao nhieâu yeáu toá, soá ñieåm quan troïng toång coäng coù theå ñöôïc phaân loaïi töø thaáp nhaát cho ñeán cao nhaát. Soá ñieåm trung bình laø ñieåm quan troïng cho thaáy roõ ñieåm maïnh, ñieåm yeáu cuûa toå chöùc. 1.4.2. Giai ñoaïn keát hôïp Ñaây laø giai ñoaïn quan troïng cuûa quaù trình hình thaønh caùc chieán löôïc moät caùch cô baûn nhaát, giai ñoaïn naøy taát caû nhöõng döõ lieäu ñaõ ñöôïc thu thaäp, phaân tích ôû giai ñoaïn nhaäp vaøo seõ ñöôïc trieån khai saâu hôn thoâng qua vieäc thieát laäp caùc ma traän phöùc taïp hôn. 1.4.2.1. Ma traän SWOT Phaân tích vaø ñaùnh giaù ma traän SWOT nhaèm xaùc ñònh nhöõng ñieåm maïnh (S – Strength), ñieåm yeáu (W – Weakness), cô hoäi (O – opportunities), thaùch thöùc ( T – Threats) töø nhöõng taùc ñoäng cuûa moâi tröôøng kinh doanh ñoái vôùi doanh nghieäp ñeå töø ñoù ñöa ra caùc chieán löôïc, giaûi phaùp nhaèm phaùt huy ñieåm maïnh, khaéc phuïc ñieåm yeáu, taän duïng cô hoäi, haïn cheá vaø kieåm soaùt thaùch thöùc. Thoâng qua ma traän SWOT coù theå hoaïch ñònh caùc chieán löôïc cô baûn sau: - Chieán löôïc SO: Söû duïng caùc ñieåm maïnh beân trong doanh nghieäp nhaèm taän duïng vaø khai thaùc caùc cô hoäi xuaát phaùt töø moâi tröôøng beân ngoaøi. - Chieán löôïc WO: Taän duïng caùc cô hoäi töø moâi tröôøng beân ngoaøi ñeå haïn cheá ñieåm yeáu cuûa doanh nghieäp. - Chieán löôïc WT: Chieán löôïc khaéc phuïc ñieåm yeáu beân trong nhaèm haïn cheá söï ñe doïa cuûa moâi tröôøng beân ngoaøi. - Chieán löôïc ST: Chieán löôïc taän duïng vaø naâng cao hôn theá maïnh beân trong cuûa doanh nghieäp nhaèm vöôït qua hoaëc giaûm bôùt taùc ñoäng töø söï ñe doïa cuûa moâi tröôøng beân ngoaøi. Trang 17/92 LUAÄN VAÊN THAÏC SYÕ TRAÀN MINH KHOA 1.4.3. Giai ñoaïn löïa choïn chieán löôïc Trong giai ñoaïn naøy, caùc nhaø hoaïch ñònh chieán löôïc seõ caên cöù vaøo nhöõng keát quaû phaân tích töø giai ñoaïn nhaäp vaøo ñeå choïn löïa caùc chieán löôïc toái öu trieån khai vaøo thöïc teá. Coù nhieàu phöông phaùp vaø coâng cuï hoã trôï giai ñoaïn ñaùnh giaù löïa choïn chieán löôïc, tuy nhieân luaän vaên naøy chæ ñeà caäp 1 coâng cuï hoã trôï quaù trình choïn löïa chieán löôïc hieäu quaû, ñoù laø ma traän QSPM. 1.4.3.1. Ma traän BCG Phaân tích ma traän BCG cuûa doanh nghieäp veà toång theå caùc saûn phaåm, dòch vuï… nhaèm xaùc ñònh thò phaàn cuûa doanh nghieäp trong moái töông quan vôùi tình hình taêng tröôûng chung cuûa thò tröôøng veà caùc saûn phaåm dòch vuï, töø ñoù xaùc ñònh vò theá cuûa caùc saûn phaåm dòch vuï cuûa doanh nghieäp nhaèm goùp phaàn ñöa ra caùc quyeát ñònh nhö haïn cheá ñaàu tö, thuùc ñaåy ñaàu tö, ruùt lui khoûi thò tröôøng...vv. Cuï theå: - Dog: saûn phaåm dòch vuï cuûa doanh nghieäp ñang ôû traïng thaùi xaáu, thò phaàn thaáp, toác ñoä taêng tröôûng cuûa thò tröôøng veà saûn phaåm dòch vuï maø doanh nghieäp ñang kinh doanh coù möùc taêng tröôûng thaáp. ÔÛ vò theá naøy quyeát ñònh saùng suoát trong ñieàu kieän khoâng khaéc phuïc ñöôïc nhöõng ñieåm yeáu cuûa doanh nghieäp, hoaëc doanh nghieäp cuõng khoâng coù ñieåm maïnh thöôøng laø ruùt lui khoûi thò tröôøng. - Cow: Saûn phaåm dòch vuï cuûa doanh nghieäp ñang chieám lónh thò phaàn cao trong moät thò tröôøng coù toác ñoä taêng tröôûng thaáp, doanh nghieäp coù theå tieáp tuïc kinh doanh nhöng phaûi tieáp tuïc duy trì vaø phaùt huy ñieåm maïnh. - Question mark: Saûn phaåm dòch vuï cuûa doanh nghieäp ñang coù thò phaàn thaáp trong moät thò tröôøng coù toác ñoä taêng tröôûng cao. Doanh nghieäp caàn phaûi khaéc phuïc ñieåm yeáu, taïo ra ñieåm maïnh ñeå taêng tröôûng thò phaàn. Trang 18/92 LUAÄN VAÊN THAÏC SYÕ TRAÀN MINH KHOA - Star: Saûn phaåm dòch vuï cuûa doanh nghieäp ñang chieám lónh thò phaàn trong moät thò tröôøng ñang taêng tröôûng maïnh, doanh nghieäp caàn ñaåy maïnh ñaàu tö ñeå taêng hieäu quaû kinh doanh. 1.4.3.2. Ma Traän SPACE Ma traän Space laø coâng cuï höõu hieäu ñeå xaùc ñònh caùc yeáu toá quyeát ñònh vò trí chieán löôïc cuûa toå chöùc. Caùc yeáu toá naøy bao goàm: - Söùc maïnh taøi chính cuûa toå chöùc (FS). - Lôïi theá caïnh tranh cuûa toå chöùc (CA). - Söï oån ñònh cuûa moâi tröôøng kinh doanh (ES). - Söùc thu huùt cuûa ngaønh (IS). Quaù trình xaây döïng ma traän Space bao goàm caùc böôùc sau: 1) Choïn caùc bieán ñaïi dieän cho FS, CA, ES, IS. 2) Xaùc ñònh giaù trò cuûa caùc bieán FS, CA theo nguyeân taéc 1 laø xaáu nhaát, 6 laø toát nhaát. 3) Xaùc ñònh giaù trò cuûa caùc bieán ES, IS theo nguyeân taéc -1 laø toát nhaát, -6 laø xaáu nhaát. 4) Tính soá ñieåm trung bình cho FS, CA, ES, IS. 5) Coäng caùc ñieåm treân truïc hoaønh vaø ñaùnh daáu keát quaû, coäng caùc ñieåm treân truïc tung vaø ñaùnh daáu keát quaû. 6) Veõ veùc tô coù höôùng töø goác ñeán caùc ñieåm naøy. 7) Neâu keát quaû laø caùc chieán löôïc taán coâng, phoøng thuû, caïnh tranh, thaän troïng. + Chieán löôïc taán coâng: taän duïng ñieåm maïnh vaø cô hoäi, vöôït qua ñieåm yeáu vaø thaùch thöùc, söû duïng toái ña nguoàn löïc ñeå thuùc ñaåy taêng tröôûng. + Chieán löôïc phoøng thuû: taäp trung nguoàn löïc vaø chuyeân bieät hoùa ñeå khaéc phuïc ñieåm yeáu, haïn cheá taùc ñoäng cuûa thaùch thöùc. Trang 19/92 LUAÄN VAÊN THAÏC SYÕ TRAÀN MINH KHOA + Chieán löôïc caïnh tranh: thuùc ñaåy taêng tröôûng saûn phaåm dòch vuï nhaèm thaâm nhaäp maïnh vaøo thò tröôøng. + Chieán löôïc thaän troïng: taêng tröôûng coù tính thaêm doø, taäp trung nguoàn löïc vöøa ñuû nhaèm duy trì möùc taêng tröôûng thích hôïp. 1.4.3.4. Ma traän QSPM Ma traän QSPM laø coâng cuï löôïng ñònh laïi caùc thoâng tin vaø phaân tích maø nhaø hoaïch ñònh ñaõ hoaøn taát ôû caùc böôùc thieát laäp ma traän EFE, IFE, SWOT, BCG.. nhaèm raø soaùt vaø xaùc ñònh chieán löôïc toái öu ñeå trieån khai vaøo thöïc teá. Ma traän QSPM ñöôïc xaây döïng döïa treân 6 böôùc caên baûn sau: 1) Lieät keâ nhöõng ñieåm maïnh, ñieåm yeáu, cô hoäi, thaùch thöùc töø ma traän phaân tích caùc yeáu toá beân ngoaøi vaø ma traän caùc yeáu toá beân trong. 2) Phaân loaïi ñaùnh giaù töøng yeáu toá phuø hôïp vôùi ma traän, phaân tích caùc yeáu toá beân ngoaøi vaø ma traän caùc yeáu toá beân trong. 3) Phaân tích, ñaùnh giaù caùc ma traän ñaõ thieát laäp nhö ma traän EFE, IFE, SWOT, BCG.. 4) Xaùc laäp toång soá ñieåm haáp daãn theo töøng nhaân toá theo phöông thöùc taêng daàn vôùi thang ñaùnh giaù töø 1 ñeán 4, 1 laø khoâng haáp daãn, 2 hôi haáp daãn, 3 laø khaù haáp daãn, 4 laø raát haáp daãn. 5) Xaùc laäp toång soá ñieåm haáp daãn theo töøng haøng baèng caùch nhaân soá ñieåm phaân loaïi ôû böôùc 2 vôùi soá ñieåm AS ôû böôùc 4. 6) Löïa choïn chieán löôïc theo höôùng chieán löôïc naøo coù toång ñieåm haáp daãn cao nhaát seõ laø chieán löôïc öu tieân löïa choïn. Toùm laïi, sau khi ñaõ xaây döïng ñöôïc moät soá chieán löôïc cô baûn döïa treân keát quaû phaân tích töø ma traän QSPM, moät chieán löôïc phuø hôïp nhaát seõ ñöôïc choïn löïa. Trang 20/92
- Xem thêm -