Tài liệu Chi phí ksdl

  • Số trang: 15 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 235 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Tham gia: 11/08/2015

Mô tả:

TiÓu luËn Ph¹m ThÞ HuyÒn Trang Lêi më ®Çu C¸c kho¶n tiÒn tiÕt kiÖm kh«ng bao giê lµ v« tËn vµ nã sÏ hÕt vµo mét ngµy nµo ®ã. Gi¸ trÞ cña chóng lµ sÏ ®em l¹i cho gia ®×nh chóng ta sù tho¶i m¸i vµ ®¶m b¶o vÒ mÆt tµi chÝnh. Chóng ta sÏ kh«ng bao giê c¶m thÊy tù do vÒ tµi chÝnh nÕu kh«ng tõ bá thãi quen sa sØ vµ thµnh lËp cho m×nh thãi quen tiÕt kiÖm. Víi mét doanh nghiÖp th× viÖc tiÕt kiÖm c¸c kho¶n chi tiªu cµng khã kh¨n h¬n n÷a vµ cµng cÇn thiÕt h¬n n÷a v× mçi quyÕt ®Þnh ®Òu liªn quan ®Õn c¶ mét tæ chøc lín gåm rÊt nhiÒu nh÷ng con ngêi lao ®éng g¾n cuéc sèng cña m×nh víi doanh nghiÖp. KÓ tõ n¨m 1986, khi ViÖt Nam chÝnh thøc më cöa thÞ trêng vµ cã sù th«ng tho¸ng vÒ c¸c chÝnh s¸ch thu hót ®Çu t níc ngoµi, ®Æc biÖt tõ sau 1990 ®Õn nay ngµnh Du lÞch ViÖt Nam ®· vµ ®ang khëi s¾c. ThÞ trêng du lÞch c¹nh tranh v« cïng s«i ®éng vµ gay g¾t, c¸c doanh nghiÖp KS – DL lu«n lu«n ph¶i thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p tiÕt kiÖm chi phÝ, n©ng cao lîi nhuËn, n¨ng suÊt lao ®éng vµ hiÖu qu¶ kinh doanh. Trong khu«n khæ bµi tiÓu luËn nµy, t«i xin ®Ò cËp tíi c¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn chi phÝ kinh doanh KS – DL vµ c¸c biÖn ph¸p tiÕt kiÖm chi phÝ trong c¸c doanh nghiÖp KS – DL ë níc ta hiÖn nay. PhÇn 1 c¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn chÝ phÝ kinh doanh KS – DL 1.1. Kh¸i niÖm vµ ®Æc ®iÓm chi phÝ kinh doanh KS – DL: 1.1.1. Kh¸i niÖm: - Kh¸i niÖm chung: chi phÝ lµ gi¸ trÞ cña nh÷ng g× ph¶i tõ bá ®Ó cã thÓ ®¹t ®îc hoÆc cã ®îc mét thø g× ®ã th«ng qua s¶n xuÊt, trao ®æi vµ c¸c ho¹t ®éng cña con ngêi. Kinh tÕ kh¸ch s¹n du lÞch 1 TiÓu luËn Ph¹m ThÞ HuyÒn Trang Kh¸i niÖm riªng: chi phÝ kinh doanh KS – DL lµ gi¸ trÞ toµn bé nh÷ng hao phÝ lao ®éng x· héi cÇn thiÕt (gåm lao ®éng sèng vµ lao ®éng vËt ho¸) ®Ó thùc hiÖn viÖc s¶n xuÊt vµ cung øng c¸c s¶n phÈm KS – DL. Chi phÝ trong kinh doanh KS – DL ®Òu ®îc biÓu hiÖn ra b»ng tiÒn, kho¶n chi phÝ ®îc biÓu hiÖn ra b»ng tiÒn nh: chi phÝ tiÒn l¬ng, ®iÖn, níc, vËn chuyÓn…. Cã nh÷ng hao phÝ vÒ hiÖn vËt ®îc quy ra tiÒn nh: hao phÝ vÒ tµi s¶n cè ®Þnh, vËt rÎ tiÒn mau háng, nhiªn liÖu, hao hôt nguyªn liÖu, hµng ho¸…. 1.1.2. §Æc ®iÓm chi phÝ kinh doanh KS – DL:  Chi phÝ kinh doanh KS – DL lu«n lu«n ®îc biÓu hiÖn díi h×nh th¸i tiÒn tÖ: - Dïng tiÒn tÖ ®Ó biÓu hiÖn cho chi phÝ v× trong kinh doanh ®ßi hái nhiÒu chi phÝ kh¸c nhau nªn cÇn ph¶i thèng nhÊt mét ®¹i lîng ®Ó x¸c ®Þnh ®îc toµn bé chi phÝ, c¸c chi phÝ ph¸t sinh kh¸c nhau…. - Chi phÝ kinh doanh KS – DL biÓu hiÖn díi nhiÒu h×nh thøc, trong ®ã: + BiÓu hiÖn trùc tiÕp lµ chi phÝ hiÖn vËt lµ sù hao mßn cña c¸c tµi s¶n cè ®Þnh, c«ng cô lao ®éng, nhiªn liÖu, hao hôt b»ng hiÖn vËt ®ã còng ®îc chuyªn thµnh tiÒn. + BiÓu hiÖn trùc tiÕp b»ng tiÒn ®ã lµ tiÒn l¬ng, tiÒn tr¶ cho c¸c c«ng dÞch vô nh vËn chuyÓn, ®iÖn tho¹i….  Chi phÝ kinh doanh KS – DL ®a d¹ng thÓ hiÖn ë nhiÒu lo¹i chi phÝ kh¸c nhau, møc ®é chi phÝ kh¸c nhau vµ c¸c chi phÝ nµy còng mang c¸c tÝnh chÊt kh¸c nhau: - TÝnh chÊt chi phÝ s¶n xuÊt: lµ chi phÝ t¹o ra s¶n phÈm vµ gi¸ trÞ míi hay gi¸ trÞ gia t¨ng cña s¶n phÈm. - TÝnh chÊt chi phÝ lu th«ng: liªn quan ®Õn viÖc lam thay ®æi h×nh th¸i cña s¶n phÈm hµng thµnh tiÒn hoÆc tiÒn thµnh hµng. - TÝnh chÊt chi phÝ dÞch vô: liªn quan ®Õn viÖc tho¶ m·n nhu cÇu cña kh¸ch hµng vÝ dô chi phÝ trang trÝ phßng ¨n, ®µo t¹o nh©n viªn…. - TÝnh chÊt chi phÝ qu¶n lý hµnh chÝnh kh«ng liªn quan trùc tiÕp ®Õn qu¸ tr×nh cung øng vµ t¹o ra s¶n phÈm nhng nã còng rÊt cÇn thiÕt v× nã gióp cho qu¸ tr×nh kinh doanh diÔn ra tr«i ch¶y.  Chi phÝ lµ sù chuyÓn ho¸ cña vèn trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh: - Chi phÝ lµ sù tiªu hao, mÊt m¸t trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh t¹o nªn s¶n phÈm cã Ých cho con ngêi vµ chi phÝ sÏ ®îc bï ®¾p l¹i sau khi qu¸ tr×nh kinh doanh kÕt thóc. - Vèn biÓu thÞ díi d¹ng nguån lùc cÇn thiÕt ®Ó b¾t ®Çu qu¸ tr×nh kinh doanh, vèn sÏ ®îc chuyÓn ho¸ tõ tiÒn thµnh hµng, thµnh chi phÝ….Vèn ph¶i ®îc b¶o toµn vµ ph¶i ®îc thu håi l¹i.  VÊn ®Ò gi¸ trÞ nguyªn liÖu, hµng ho¸ trong kinh doanh ¨n uèng: Gi¸ trÞ nguyªn liÖu hµng ho¸ trong kinh doanh ¨n uèng mang tÝnh chÊt chi phÝ tuy nhiªn bé phËn nay thêng ®îc qu¶n lý riªng biÖt. 1.2. TÇm quan träng vµ ph©n lo¹i chi phÝ kinh doanh KS – DL: Kinh tÕ kh¸ch s¹n du lÞch 2 TiÓu luËn Ph¹m ThÞ HuyÒn Trang 1.2.1. TÇm quan träng cña chi phÝ kinh doanh KS – DL. VÒ gãc ®é kinh tÕ, tiÕt kiÖm chi phÝ lµ mét trong nh÷ng biÖn ph¸p c¬ b¶n ®Ó doanh nghiÖp cã thÓ t¨ng lîi nhuËn, n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ. §ã lµ ®iÒu kiÖn c¬ b¶n ®Ó t¸i s¶n xuÊt më réng t¸i s¶n cuÊt kinh doanh, n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt cho c¸n bé, c«ng nh©n viªn. Ngoµi ra tiÕt kiÖm chi phÝ cßn cho phÐp doanh nghiÖp h¹ thÊp ®îc gi¸ thµnh c¸c s¶n phÈm dÞch vô, h¹ gi¸ b¸n s¶n phÈm ®Ó thu hót kh¸ch hµng. V× vËy doanh nghiÖp ph¶i lu«n lu«n coi träng c«ng t¸c thùc hµnh tiÕt kiÖm chi phÝ. 1.2.2.Ph©n lo¹i chi phÝ kinh doanh KS – DL:  C¨n cø vµo nghiÖp vô kinh doanh: - Chi phÝ cña nghiÖp vô kinh doanh ¨n uèng: lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña toµn bé nh÷ng hao phÝ lao ®éng x· héi cÇn thiÕt ®Ó tæ chøc s¶n xuÊt, lu th«ng vµ tæ chc tiªu dïng c¸c s¶n phÈm ¨n uèng. - Chi phÝ cña nghiÖp vô kinh doanh lu tró: lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña toµn bé nh÷ng hao phÝ lao ®éng x· héi cÇn thiÕt ®Ó phôc vô kh¸ch nghØ trä t¹i c¸c c¬ së kinh doanh lu tró nh: kh¸ch s¹n, m«tel, nhµ nghØ… §ã lµ nh÷ng kho¶n chi vÒ tiÒn l¬ng cho c¸n bé, nh©n viªn phôc vô ë bé phËn kinh doanh lu tró, vÒ nhiªn liÖu, ®iÖn, níc, khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh, söa ch÷a nhµ cöa, trang bÞ m¸y mãc, b¶o tr×, b¶o dìng tµi s¶n vµ chi phÝ liªn quan ®Õn kh¸ch nghØ trä. - Chi phÝ cña nghiÖp vô híng dÉn du lÞch: lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn nh÷ng hao phÝ lao ®éng x· héi cÇn thiÕt ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh phôc vô kh¸ch du lÞch. §ã lµ nh÷ng chi phÝ tr¶ l¬ng cho híng dÉn viªn, chi phÝ x©y dùng ch¬ng tr×nh vµ nh÷ng chi phÝ ph¸t sinh kh¸c ®Ó tæ chøc c¸c ho¹t ®éng: + Tæ chøc ®ãn tiÕp, vËn chuyÓn kh¸ch du lÞch. + Tæ chøc bè trÝ n¬i ¨n chèn ë cho kh¸ch ®i du lÞch. + Tæ chøc cho kh¸ch tham quan vµ tham gia ch¬ng tr×nh vui ch¬i gi¶i trÝ. + Tæ chøc c¸c buæi nãi chuyÖn hoÆc thuyÕt minh vÒ c¸c di tÝch lÞch sö, c¸c ngµy lÔ héi cho kh¸ch ®i tham quan ®îc biÕt. Giíi thiÖu cho kh¸ch nh÷ng th«ng tin vÒ gi¸ c¶, thÞ trêng, ®Þa danh du lÞch, nh÷ng phong tôc tËp qu¸n cña d©n téc ViÖt Nam. + Tæ chøc tiÔn kh¸ch… - Chi phÝ cña c¸c dÞch vô kh¸c: + DÞch vô dancing (khiªu vò) + DÞch vô karaoke + DÞch vô massages + DÞch vô ®æi tiÒn, ®iÖn tho¹i, mua vÐ m¸y bay, tæ chøc vui ch¬i…  C¨n cø vµo néi dung kinh tÕ cña chi phÝ: - Chi tr¶ tiÒn l¬ng cho c¸n nh©n viªn trong doanh nghiÖp. - Chi tr¶ vÒ cung cÊp lao vô cho c¸c ngµnh kinh tÕ kh¸c nh: tiÒn ®iÖn, níc, chi phÝ vËn chuyÓn, thuª tµi s¶n cè ®Þnh… Kinh tÕ kh¸ch s¹n du lÞch 3 TiÓu luËn Ph¹m ThÞ HuyÒn Trang - Hao phÝ vÒ vËt t trong kinh doanh nh: tiªu hao nhiªn liÖu, khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh… - Hao hôt hµng ho¸, nguyªn liÖu trong qu¸ tr×nh v©n chuyÓn b¶o qu¶n, chÕ biÕn vµ tiªu thô. - C¸c kho¶n chi phÝ kh¸c nh: tr¶ l·i tiÒn vay ng©n hµng, b¶o hiÓm x· héi…  C¨n cø vµo tÝnh chÊt biÕn ®éng cña chi phÝ. Trong trêng hîp nµy chi phÝ ®îc chia lµm hai lo¹i: Chi phÝ bÊt biÕn vµ chi phÝ kh¶ biÕn: - Chi phÝ bÊt biÕn: lµ nh÷ng kho¶n chi phÝ kh«ng thay ®æi hoÆc Ýt thay ®æi khi møc doanh thu thay ®æi. §ã lµ nh÷ng kho¶n chi phÝ nh: khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh, b¶o tr×, b¶o dìng nhµ cöa trang thiÕt bÞ, chi phÝ qu¶n lý hµnh chÝnh… - Chi phÝ kh¶ biÕn: lµ nh÷ng kho¶n chi lu«n biÕn ®éng theo sù biÕn ®éng cña møc doanh thu ®¹t ®îc nh: chi phÝ tiÒn l¬ng kho¸n, chi phÝ ®Ó may giÆt ®å v¶i, mét phÇn chi phÝ nhiªn liÖu, ®iÖn n¨ng…  C¨n cø vµo c«ng t¸c qu¶n lý: - Chi phÝ vËn chuyÓn, bèc v¸c: gåm cíc phÝ vËn chuyÓn thuª ngoµi, tiÒn l¬ng, b¶o hiÓm x· héi, tiªu hao nhiªn liÖu, khÊu hao ph¬ng tiÖn v©n chuyÓn cña c¸c ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn thuéc doanh nghiÖp, tiÒn bèc dì, khu©n v¸c. - Chi phÝ b¶o qu¶n, chän läc, ®ãng gãi, bao b×... lµ nh÷ng kho¶n chi phÝ nh»m gi÷ g×n sè lîng vµ chÊt lîng hµng ho¸, nguyªn liÖu nh tiÒn lµm sµn, mua ho¸ chÊt phßng trõ chuét bä… - KhÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh. - Trõ dÇn c«ng cô lao ®éng nhá: lµ gi¸ trÞ ph©n bæ c«ng cô lao ®éng nhá dïng trong mua, b¸n, b¶o qu¶n nguyªn liÖu, hµng ho¸ trong chÕ biÕn, phôc vô kh¸ch. - L·i ph¶i tr¶ ng©n hµng vµ c¸c ®èi tîng kh¸c. - Hao hôt nguyªn liÖu, hµng ho¸ ®Þnh møc. - B¶o hiÓm x· héi. - C¸c kho¶n chi phÝ trùc tiÕp kh¸c cÇn thiÕt cho qu¸ tr×nh phôc vô kh¸ch. - TiÒn l¬ng cña c¸n bé vµ nh©n viªn. - Chi phÝ qu¶n lý hµnh chÝnh: lµ nh÷ng kho¶n chi phÝ gi¸n tiÕp phôc vô cho qu¸ tr×nh kinh doanh nh v¨n phßng phÈm, y tÕ, héi nghÞ… 1.3.Tû suÊt chi phÝ: 1.3.1.Kh¸i niÖm: Tû suÊt chi phÝ lµ tû sè hoÆc tû lÖ phÇn tr¨m so s¸nh gi÷a tæng chi phÝ kinh doanh KS – DL vµ doanh thu ®¹t ®îc trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh (cã thÓ lµ mét n¨m, mét quý, mét th¸ng) cña doanh nghiÖp. BiÓu hiÖn – c«ng thøc: F’ = F / D . 100 Kinh tÕ kh¸ch s¹n du lÞch 4 TiÓu luËn Ph¹m ThÞ HuyÒn Trang F’ F D : tû suÊt chi phÝ cña doanh nghiÖp : tæng chi phÝ kinh doanh : tæng doanh thu 1.3.2. ý nghÜa cña tû suÊt chi phÝ: - Tû suÊt chi phÝ lµ chØ tiªu chÊt lîng ph¶n ¸nh trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh, ®Ó ®¹t ®îc mét ®ång doanh thu, doanh nghiÖp cÇn ph¶i bá ra bao nhiªu ®ång chi phÝ. ChØ tiªu nµy cã thÓ sö dông ®Ó so s¸nh gi÷a c¸c thêi kú víi nhau trong mét doanh nghiÖp hoÆc gi÷a c¸c doanh nghiÖp KS – DL trong cïng mét thêi kú víi nhau. - Møc t¨ng (gi¶m) chi phÝ: chØ tiªu nµy ®¸nh gi¸ ®¬n vÞ cã qu¶n lý tèt chi phÝ hay kh«ng qua viÖc so s¸nh tû suÊt phÝ gi÷a kú nµy so víi kú tríc hoÆc kú thùc hiÖn so víi kú kÕ ho¹ch vµ chØ tiªu biÓu hiÖn díi d¹ng sè t¬ng ®èi:  F’ = F1’ – F0’ trong ®ã: F F1 ’ F0 ’ : møc ®é t¨ng hoÆc gi¶m chi phÝ : tû suÊt chi phÝ cña kú nµy (thùc hiÖn) : tû suÊt chi phÝ cña kú tríc (kÕ ho¹ch) - §ång thêi víi chØ tiªu trªn chóng ta sö dông thªm chØ tiªu tèc ®é t¨ng (gi¶m) phÝ. Theo c«ng thøc sau: Tèc ®é t¨ng (gi¶m) phÝ =  F’ / F0’ . 100 - Qua hai chØ tiªu trªn cho thÊy, môc tiªu cña doanh nghiÖp lµ ph¶i lu«n lu«n híng tíi viÖc gi¶m tû suÊt chi phÝ, t¨ng nhanh tèc ®é gi¶m phÝ, ®ã lµ c¬ së cho viÖc tiÕt kiÖm chi phÝ, t¨ng lîi nhuËn cho doanh nghiÖp. ChØ tiªu sè tiÒn tiÕt kiÖm (béi chi) cña doanh nghiÖp:  F =  F’ . D1 / 100 trong ®ã: F D1 : sè tiÒn béi chi hoÆc tiÕt kiÖm cña doanh nghiÖp trong kú : doanh thu ®¹t ®îc n¨m nay (thùc hiÖn) - Qua c¸c chØ tiªu trªn chóng ta cã thÓ ®¸nh gi¸ ®îc chÊt lîng ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp trong viÖc qu¶n lý vµ sö dông chi phÝ nãi chung vµ cña tõng nghiÖp vô kinh doanh trong doanh nghiÖp. 1.4. C¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn chi phÝ kinh doanh KS – DL: 1.4.1. Sù ¶nh hëng cña doanh thu vµ cÊu thµnh doanh thu: Trong chi phÝ KS – DL cã 2 lo¹i chi phÝ lµ: chi phÝ bÊt biÕn vµ chi phÝ kh¶ biÕn. Chi phÝ kh¶ biÕn thay ®æi khi møc doanh thu thay ®æi, sè tiÒn tuyÖt ®èi cña lo¹i chi phÝ nµy t¨ng lªn theo sù t¨ng lªn cña doanh thu, song cã thÓ tèc ®é chËm h¬n v× doanh thu t¨ng th× sÏ t¹o ®iÒu kiÖn tæ chøc kinh doanh hîp lý h¬n, n¨ng suÊt lao ®äng cã ®iÒu kiÖn t¨ng nhanh h¬n. MÆt kh¸c nh÷ng chi phÝ bÊt biÕn thêng Ýt t¨ng hoÆc kh«ng t¨ng lªn khi doanh thu cña doanh nghiÖp t¨ng. Nh vËy khi doanh thu t¨ng lªn th× sè tiÒn tuyÖt ®èi cña chi phÝ cã thÓ t¨ng lªn nhng tèc ®é t¨ng chËm dÉn ®Õn tû suÊt chi phÝ cã thÓ h¹ thÊp. Kinh tÕ kh¸ch s¹n du lÞch 5 TiÓu luËn Ph¹m ThÞ HuyÒn Trang §èi víi cÊu thµnh doanh thu, do tÝnh chÊt kinh doanh cña mçi nghiÖp vô kh¸c nhau, do vËy mµ cÊu thµnh doanh thu thay ®æi sÏ lµm cho tû suÊt chi phÝ cña doanh nghiÖp thay ®æi. 1.4.2. ¶nh hëng cña n¨ng suÊt lao ®éng: NÕu n¨ng suÊt lao ®éng cña doanh nghiÖp t¨ng lªn, doanh nghiÖp sÏ tiÕt kiÖm ®îc lao ®éng sèng, hay tiÕt kiÖm ®îc chi phÝ tiªn l¬ng. §ång thêi t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng sÏ cã ®iÒu kiÖn t¨ng ®îc thu nhËp cho c¸n bé, c«ng nh©n viªn, nh©n viªn, tuy nhiªn chi phÝ vÒ tiÒn l¬ng sÏ ph¶i cã tèc ®é t¨ng chËm h¬n tèc ®é t¨ng cña n¨ng suÊt lao ®éng, nh vËy míi hîp lý vµ tiÕt kiÖm ®îc chi phÝ. 1.4.3. ¶nh hëng cña viÖc ®Çu t x©y dùng c¬ së vËt chÊt kü thuËt: ViÖc ®Çu t x©y dùng kh¸ch s¹n, c¸c c¬ së kinh doanh, mua s¾m ph¬ng tiÖn, trang bÞ c¸c trang thiÕt bÞ dông cô… trang mét giai ®o¹n nhÊt ®Þnh sÏ lµm t¨ng chi phÝ cña doanh nghiÖp. Tuy nhiªn viÖc ®Çu t hîp lý cã vai trß n©ng cao chÊt lîng phôc vô sÏ thu hót ®îc nhanh chãng kh¸ch hµng vµ v× vËy sÏ ph¸t huy ®îc t¸c dông cña viÖc ®Çu t. 1.4.4. ¶nh hëng cña tr×nh ®é tæ chøc, qu¶n lý trong doanh nghiÖp. Nh©n tè nµy cã vai trß trong toµn bé qu¸ tr×nh kinh doanh vµ ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn chi phÝ cña doanh nghiÖp. NÕu kÕt hîp c¸c yÕu tè cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh mét c¸ch hîp lý, doanh nghiÖp sÏ ph¸t triÓn ®îc s¶n xuÊt - kinh doanh, tiÕt kiÖm ®îc chi phÝ hay nãi c¸ch kh¸c, doanh nghiÖp sÏ sö dông cã hiÖu qu¶ vËt t, lao ®éng vµ tiÒn vèn daonh nghiªp bá ra. Ngoµi c¸c nh©n tè chñ quan trªn cßn cã nhiÒu nh©n tè t¸c ®éng ®Õn chi phÝ cña doanh nghiÖp, nhng mang tÝnh chÊt kh¸ch quan nh: sù ph¸t triÓn cña x· héi, sù c¹nh tranh trong thÞ trêngkinh doanh KS – DL, lu lîng kh¸ch tham quan ViÖt Nam, nhu cÇu du lÞch cña nh©n d©n, gi¸ cíc phÝ… PhÇn 2 c¸c biÖn ph¸p tiÕt kiÖm chi phÝ trong c¸c doanh nghiÖp KS – DL ë níc ta hiÖn nay NÒn kinh tÕ thÞ trêng ®· t¹o ®µ cho c¸c doanh nghiÖp ph¸t triÓn m¹nh mÏ, ph¸t huy ®îc hÕt c¸c tiÒm n¨ng cña m×nh. §ång thêi c¸c doanh nghiÖp còng ph¶i c¹nh tranh ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn. Trong ®iÒu kiÖn ®ã c¸c doanh nghiÖp lµm ¨n kh«ng thua lç ®ã lµ ®iÒu khã song ®Ó ®øng v÷ng ®îc trªn thÞ trêng vµ kinh doanh cã hiÖu qu¶ l¹i cµng khã h¬n. §Ó kinh doanh cã hiÖu qu¶ trong c¬ chÕ nµy, mçi Kinh tÕ kh¸ch s¹n du lÞch 6 TiÓu luËn Ph¹m ThÞ HuyÒn Trang doanh nghiÖp cÇn ph¶i t×m ra nh÷ng ®iÓm m¹nh ®iÓm yÕu cña m×nh tõ ®ã ph¸t huy nh÷ng ®iÓm m¹nh vµ t×m gi¶i ph¸p h¹n chÕ nh÷ng ®iÓm yÕu cña m×nh. Tuú thuéc vµo ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh vµ t×nh h×nh thùc tÕ cña doanh nghiÖp ta cã thÓ ®a ra c¸c biÖn ph¸p kh¸c nhau nh»m tiÕt kiÖm chi phÝ. Song qua nghiªn cøu c¸c nh©n tè ¶nh hëng cña chi phÝ ®Õn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp du lÞch, nh sau: 2.1. X©y dùng c¸c kÕ ho¹ch chi phÝ: X©y dùng c¸c kÕ ho¹ch ph¶i dùa trªn c¬ së c¸c ®Þnh møc chi phÝ. Doanh nghiÖp nªn lËp ra c¸c kÕ ho¹ch chi phÝ cho c¶ mét thêi kú ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh. C¸c kÕ ho¹ch nµy ph¶i ®îc x¸c ®Þnh møc chi phÝ hîp lý, tuú theo tõng lo¹i chi phÝ mµ x¸c ®Þnh c¸c møc chi tiªu cho tõng bé phËn, tõng nghiÖp vô kinh doanh, thêng xuyªn kiÓm tra vµ chÊp hµnh mäi ®Þnh møc ®ã. C¨n cø vµo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh, trong ®ã cã kÕ ho¹ch chi phÝ, c¸c doanh nghiÖp cÇn lËp c¸c dù to¸n chi phÝ hµng th¸ng. Dù to¸n nµy ®îc lËp tõ c¸c nghiÖp vô, c¸c bé phËn kinh doanh trong kho¶ng thêi gian ng¾n. Do vËy doanh nghiÖp cã kh¶ n¨ng n¨m b¾t ®îc t×nh h×nh chi tiªu mét c¸ch s¸t sao vµ cô thÓ h¬n so víi kÕ ho¹ch quý hoÆc n¨m, cã thÓ khai th¸c kh¶ n¨ng tiÒm tµng, tiÕt kiÖm chi phÝ mét c¸ch tÝch cùc vµ liªn tôc. 2.2. §Èy m¹nh c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ trêng: Nh chóng ta ®· biÕt kinh doanh lµ mét nghÒ khã, kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh phô thuéc vµo tµi n¨ng, trÝ tuÖ, sù nh¹y bÐn, n¨ng ®éng, t¸o b¹o cña nhµ kinh doanh tríc nh÷ng diÔn biÕn cña nhu cÇu thÞ trêng. Trong khi ®ã nhu cÇu vµ thÞ hiÕu cña con ngêi lu«n lu«n biÕn ®æi kh«ng ngõng. NÕu doanh nghiÖp ®a ra thÞ trêng nh÷ng s¶n phÈm dÞch vô kh«ng phï hîp víi së thÝch cña ngêi tiªu dïng th× sÏ kh«ng b¸n ®îc,hoÆc b¸n víi gi¸ rÎ dÉn ®Õn kinh doanh tr× trÖ thua lç. ThÞ trêng lµ yÕu tè quan träng ¶nh hëng tíi sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña bÊt cø doanh nghiÖp nµo. Nã võa lµ ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp ph¸t triÓn, nã võa lo¹i bá ®µo th¶i nh÷ng doanh nghiÖp lµm ¨n kh«ng cã hiÖu qu¶. Mét doanh nghiÖp ®Ó cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn th× s¶n phÈm dÞch vô cña doanh nghiÖp ph¶i ®îc thÞ trêng chÊp nhËn, ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch hµng, b¸n ch¹y vµ cã l·i. §Ó lµm ®îc ®iÒu nµy ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i ®Çu t thêng xuyªn cho viÖc nghiªn cøu thÞ trêng, ph©n tÝch nh÷ng biÕn ®éng cña thÞ trêng vÒ gi¸ c¶, vÒ cung cÇu vµ nh÷ng c«ng nghÖ míi ®Ó xem ngêi tiªu dïng thÝch s¶n phÈm g× víi nh÷ng yªu cÇu vÒ chÊt lîng nh thÕ nµo, gi¸ c¶ ra sao, h¬n thÕ cã thÓ nghiªn cøu ®Ó t¹o ra còng nh lµ kÝch thÝch nhu cÇu míi ®èi víi nh÷ng s¶n phÈm dÞch vô míi cña doanh nghiÖp. Kh¶ n¨ng sÏ tiªu thô lµ bao nhiªu… vµ ph¶i tiÕn hµnh nghiªn cøu thÞ trêng mét c¸ch thêng xuyªn liªn tôc. Muèn vËy mçi doanh nghiÖp ph¶i tæ chøc mét bé phËn riªng chuyªn m«n nghiªn cøu thÞ trêng, nh»m ph¶n ¸nh l¹i nh÷ng s¶n phÈm cña doanh nghiÖp, ®Ó ®a ra thÞ trêng nh÷ng s¶n phÈm thÝch øng víi thÞ hiÕu cña ngêi tiªu dïng h¬n. §©y còng lµ mét trong nhiÒu ph¬ng ph¸p n©ng cao lîi nhuËn gi¶m chi phÝ cho doanh nghiÖp. 2.3. Ph¶i tiÕt kiÖm chi phÝ mét c¸ch hîp lý:  Tríc hÕt doanh nghiÖp ph¶i më réng ®îc quy m« kinh doanh ®ång thêi dùa vµo c¸c dù to¸n ®Þnh møc vµ dù to¸n chi phÝ ®îc x©y dùng ®Ó thùc hµnh tiÕt kiÖm. Kinh tÕ kh¸ch s¹n du lÞch 7 TiÓu luËn Ph¹m ThÞ HuyÒn Trang ViÖc tiÕt kiÖm ph¶i ®îc thùc hiÖn ë mäi kh©u, mäi bé phËn kinh doanh trªn tÊt c¶ c¸c yÕu tè cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh nh: lao ®éng vËt t, tiÒn vèn…  Tæ chøc lao ®éng mét c¸ch khoa häc vµ hîp lý v× ®©y lµ ®iÒu kiÖn quan träng nh»m t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, t¨ng chÊt lîng vµ hiÖu qu¶ kinh doanh cho doanh nghiÖp KS – DL . ¸p dông ph¬ng thøc phôc vô thÝch hîp, c¶i thiÖn ph¬ng tiÖn vµ ®iÒu kiÖn lµm viÖc, cho phÐp gi¶m lîng lao ®éng d thõa vµ gi¶m nhÑ hao phÝ søc lao ®éng cho ngêi lao ®éng, gi¶m lao ®éng gi¸n tiÕp, t¨ng lao ®éng trùc tiÕp. Trªn c¬ së ®ã lµ ®iÒu kiÖn cho viÖc gi¶m tæng quü l¬ng v× thÕ v× thÕ sÏ lµm tæng møc chi phÝ chung gi¶m xuèng. Nhng gi¶m tæng quü l¬ng kh«ng cã nghÜa lµ gi¶m tiÒn l¬ng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn, mµ ph¶i lµm cho tiÒn l¬ng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn t¨ng lªn nhng tèc ®é t¨ng nµy ph¶i nhá h¬n tèc ®é t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng mµ hä ®¹t ®îc.  Nhng ®iÒu quan träng vµ cã ý nghÜa to lín h¬n trong viÖc tæ chøc qu¶n lý lao ®éng cña mét doanh nghiÖp ®Ó n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng lµ ë chç biÕt sö dông yÕu tè con ngêi, biÕt kh¬i dËy tiÒm n¨ng trong mçi con ngêi lµm cho hä g¾n bã vµ cèng hiÕn tµi n¨ng cho doanh nghiÖp. V× vËy daonh nghiÖp ph¶i thêng xuyªn ch¨m lo ®Õn ®êi sèng vËt chÊt tinh thÇn cho ngêi lao ®éng, kh«ng ngõng n©ng cao tay nghÒ, n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n, tr×nh ®é kü thuËt b»ng c¸ch më c¸c líp ®µo t¹o, cö ®i häc, ®i thùc tÕ ë c¸c c«ng ty kh¸c … Bªn c¹nh ®ã doanh nghiÖp cÇn cã c¬ chÕ tuyÓn dông lao ®éng phï hîp víi ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp.  Lùa chän vµ sö dông cã hiÖu qu¶ c¸c nguån vèn: vèn lµ mét trong nh÷ng yÕu tè c¬ b¶n, quan träng ®èi víi bÊt kú mét doanh nghiÖp nµo ®Æc biÖt lµ doanh nghiÖp KS – DL v× trong kinh doanh KS – DL ®ßi hái sè lîng vèn ®Çu t ban ®Çu vµo c¬ së vËt chÊt rÊt lín. Vµ h¬n n÷a trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay yÕu tè vèn cµng trë nªn quan träng h¬n, nã lµ nh©n tè ®Çu tiªn. V× nÕu doanh nghiÖp cã nguån vèn dåi dµo th× cã thÓ më réng quy m« s¶n xuÊt kinh doanh, t¹o ®îc nhiÒu u thÕ trªn thÞ trêng.  Ngµy nay víi sù c¹nh tranh gay g¾t gi÷a c¸c doanh nghiÖp th× quy m« kinh doanh lu«n cÇn ph¶i më réng vµ ®Ó chiÕm ®îc thÞ phÇn lín doanh nghiÖp dï lín ®Õn ®©u còng kh«ng thÓ tr¸nh khái viÖc huy ®éng vèn tõ bªn ngoµi. §Ó gi¶m bít chi phÝ do huy ®éng vèn, doanh nghiÖp cÇn ®Èy m¹nh c«ng t¸c huy ®éng tËp trung vèn b»ng c¸ch huy ®éng t¹m thêi nguån vèn nhµn rçi cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong doanh nghiÖp.  §Ó n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh doanh nghiÖp KS – DL tiÕn hµnh mét sè biÖn ph¸p sau: - Bè trÝ l¹i mét c¸ch hîp lý c¬ cÊu tµi s¶n cè ®Þnh trong doanh nghiÖp, thùc hiÖn ®Çu t theo chiÒu s©u trªn c¬ së kiÓm kª vµ ph©n lo¹i TSC§ theo tõng lo¹i, tõng nguån h×nh thµnh… n¾m v÷ng thùc tr¹ng cña chóng vµ x¸c ®Þnh kh¶ n¨ng sö dông thÝch hîp víi nhu cÇu kinh doanh. - X©y dùng ®éi ngò lao ®éng cã tay nghÒ cao, cã tr×nh ®é ®Ó co thÓ øng dông vµ vËn hµnh c¸c c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ nh»m n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng. Kinh tÕ kh¸ch s¹n du lÞch 8 TiÓu luËn Ph¹m ThÞ HuyÒn Trang - §¸nh gi¸ l¹i TSC§ theo sù biÕn ®éng cña gi¸ c¶ trªn thÞ trêng nh»m b¶o toµn vèn cè ®Þnh. - Cã c¸c ph¬ng ph¸p tÝnh to¸n khÊu hao TSC§ mét c¸ch hîp lý vµ ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu: + Nh»m tÝch luü nhanh chãng toµn bé v«n khÊu hao ®Ó ®æi míi hay t¸i s¶n xuÊt TSC§. + §¶m b¶o chi phÝ vÒ khÊu hao TSC§ trong gi¸ trÞ san phÈm hîp lý, t¹o ra gi¸ s¶n phÈm mµ ngêi tiªu dïng chÊp nhËn. - CÇn xö lý c¸c tµi s¶n thõa vµ tµi tµi s¶n hÕt thêi h¹n sö dông ®Ó tr¸nh t×nh tr¹ng sö dông vèn cè ®Þnh kh«ng tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. - CÇn x¸c ®Þnh mét c¬ cÊu vÒ nguån vèn ®Çu t ®Ó gióp cho viÖc sö dông vèn cè ®Þnh cã hiÖu qu¶ nhÊt, ph¬ng ¸n ®ã ph¶i ®¶m b¶o hoµn tr¶ ®îc vèn, tr¶ l·i tiÒn vay vµ t¹o ra lîi nhuËn.  §èi víi tµi s¶n lu ®éng doanh nghiÖp cÇn ph¶i tiªn hµnh c¸c biÖn ph¸p sau: - X¸c ®Þnh khèi lîng vµ c¬ cÊu nguyªn vËt liÖu hµng ho¸ dù tr÷ hîp lý. - X¸c ®Þnh c¬ cÊu vÒ vèn lu ®éng phï hîp víi yªu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh. - Qu¶n lý chÆt chÏ. - Më réng thÞ trêng tiªu thô, ®Èy m¹nh b¸n ra vµ thu håi vèn nhanh. TÊt c¶ biÖn ph¸p ®ã nh»m ®Èy nhanh tèc ®é chu chuyÓn vèn lu ®éng. Trong ®iÒu kiÖn quy m« s¶n xuÊt kinh doanh kh«ng thay ®æi nÕu t¨ng tèc ®é chu chuyÓn vèn sÏ gi¶m bít nhu cÇu vÒ vèn lu ®éng tøc lµ tiÕt kiÖm tuyÖt ®èi lîng v«n cÇn thiÕt.  T×m nguån cung cÊp æn ®Þnh: §Ó thùc hiÖn tèt viÖc gi¶m gi¸ mua thùc tÕ cña vËt t hµng ho¸ b¾t ®Êu tõ viÖc khai th¸c nguån mua. Nghiªn cøu nguån mua, doanh nghiÖp ph¶i ®¶m b¶o ®îc kh¶ n¨ng cña c¸c nguån cung øng vÒ sè lîng, chÊt lîng, thêi gian, ®Þa ®iÓm, khu vùc chñ yÕu. Bªn c¹nh ®ã nghiªn cøu chÝnh s¸ch tiªu thô hµng ho¸ cña ®¬n vÞ cã nguån cung øng, ®Æc biÖt lµ chÊt lîng, gi¸ c¶, thêi gian giao nhËn, ph¬ng thøc thanh to¸n. CÇn kiÓm tra tÝnh chÝnh x¸c vÒ uy tÝn chÊt lîng cña hµng ho¸ dÞch vô. Sö dông c¸c biÖn ph¸p ®Ó t¹o nguån hµng nh tæ chøc m¹ng líi thu mua phï hîp víi ®iÒu kiÖn nguån hµng, ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt kinh doanh. ¸p dông c¸c biÖn ph¸p kinh tÕ trong ho¹t ®éng khai th¸c c¸c nguån mua ®Ó khuyÕn khÝch bé phËn thu mua vµ ®¬n vÞ cung cÊp.  Doanh nghiÖp cÇn ®Æt c¸c mèi quan hÖ l©u dµi víi c¸c nhµ cung øng ®Ó ®¶m b¶o viÖc cung cÊp ®Òu ®Æn, ®¶m b¶o chÊt lîng… ngoµi ra víi nhµ cung øng th êng xuyªn doanh nghiÖp cßn ®îc hëng chiÕt khÊu, gi¶m gi¸… V× vËy c¸c nhµ qu¶n lý ph¶i quan t©m tíi viÖc lùa chän nhµ cung øng vµ viÖc x©y dùng mèi quan hÖ hîp t¸c cã lîi cho c¶ hai bªn, lµm ®îc nh vËy ch¾c ch¾n sÏ gãp phÇn tiÕt kiÖm chi phÝ cho doanh nghiÖp.  T¨ng cêng c¸c dÞch vô bæ sung: dÞch vô bæ sung lµ mét trong nh÷ng tiªu chuÈn ®Ó ph©n h¹ng kh¸ch s¹n, kh¸ch s¹n cµng sang träng th× dÞch vô bæ sung cµng ®a d¹ng, phong phó vµ hoµn chØnh. DÞch vô nµy theo nhu cÇu thÞ hiÕu cña tõng c¸ Kinh tÕ kh¸ch s¹n du lÞch 9 TiÓu luËn Ph¹m ThÞ HuyÒn Trang nh©n, tõng nhãm ngêi mµ nã mang tÝnh ®a d¹ng v¹ cã t¸c dông kÐo dµi thêi gian lu l¹i cña kh¸ch, t¹o cho kh¸ch sù hµi lßng tõ ®ã gãp phÇn lµm t¨ng hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp KS – DL. 2.4. Tæ chøc tèt t×nh h×nh thùc hiÖn chi phÝ:  ViÖc qu¶n lý t×nh h×nh thùc hiÖn chi phÝ cã vi trß quan träng trong viÖc ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p tiÕt kiÖm chi phÝ. Cuèi mçi thêi kú (cã thÓ lµ mét th¸ng, mét quý, mét n¨m) cã sù ®¸nh gi¸ vÒ viÖc thùc hiÖn chi phÝ ®Ó cã thÓ ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c t×nh h×nh qu¶n lý vµ sö dông chi phÝ cña doanh nghiÖp, xem trong kú ®ã doanh nghiÖp ®· tiÕt kiÖm ®îc chi phÝ hay béi chi vÒ chi phÝ, nguyªn nh©n dÉn ®Õn t×nh tr¹ng ®ã lµ chñ quan hay kh¸ch quan.  Ngoµi ra cÇn ®¸nh gi¸ riªng tõng kho¶n chi phÝ, ¶nh hëng cña nã tíi tæng chi phÝ chung, sù t¨ng lªn hay gi¶m ®ã cã hîp lý kh«ng, tõ ®ã ®a ra c¸c biÖn ph¸p tiÕt kiÖm chi phÝ víi tõng kho¶n chi tiªu. Tr¸nh t×nh tr¹ng chi bõa b·i kh«ng ®óng môc ®Ých ®Ó ®a ra gi¸ b¸n hîp lý ®èi víi s¶n phÈm dÞch vô mµ doanh nghiÖp cung cÊp.  T¨ng cêng c«ng t¸c kiÓm tra kÕt hîp víi c¸c biÖn ph¸p nh»m khuyÕn khÝch tiÕt kiÖm chi phÝ. Lu«n lu«n tiÕn hµnh viÖc kiÓm tra chi tiªu vµ sö dông c¸c c¬ së vËt chÊt kü thuËt cña doanh nghiÖp ®Ó ph¸t hiÖn ra nh÷ng l·ng phÝ trong tõng kh©u, trong tõng bé phËn kinh doanh. PhÇn 3 VÝ dô vÒ mét doanh nghiÖp ë níc ta ®· ¸p dông c¸c ph¬ng ph¸p tiÕt kiÖm chi phÝ Kinh tÕ kh¸ch s¹n du lÞch 10 TiÓu luËn Ph¹m ThÞ HuyÒn Trang §Ó lµm râ h¬n vÒ viÖc thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p tiÕt kiÖm chi phÝ trong c¸c doanh nghiÖp KS – DL ë níc ta hiÖn nay t«i xin ®¬n cö vÝ dô vÒ mét doanh nghiÖp KS – DL ®· sö dông nh÷ng biÖn ph¸p ®îc nªu ë trªn ®Ó tiÕt kiÖm chi phÝ còng nh lµ ®Ó cã mét kÕt qu¶ kinh doanh tèt. §ã lµ kh¸ch s¹n ViÔn §«ng. Kh¸ch s¹n ViÔn §«ng lµ thµnh viªn cña Liªn hiÖp Kh¸ch s¹n – Nhµ hµng TP. Hå ChÝ Minh, ®îc s¸p nhËp vµo C«ng ty DÞch vô Du lÞch BÕn Thµnh tõ n¨m 1990 víi c¬ së vËt chÊt, thiÕt bÞ xuèng cÊp nghiªm träng. Kh¸ch s¹n chØ cã 39 phßng, kinh doanh díi h×nh thøc nhµ trä lu tró vµ nhµ hµng. Tõ khi chuyÓn giao, ®îc sù quan t©m cña Ban Gi¸m ®èc C«ng ty Du lÞch BÕn Thµnh cïng víi sù phÊn ®Êu nç lùc cña toµn thÕ c¸n bé c«ng nh©n viªn ®¬n vÞ, kh¸ch s¹n ®· ®îc söa ch÷a n©ng cÊp phßng èc, ®Çu t míi trang thiÕt bÞ. §Õn nay, kh¸ch s¹n ®¹t tiªu chuÈn quèc tÕ 3 sao, víi 102 phßng nghØ, 4 nhµ hµng cã kh¶ n¨ng phôc vô ®«ng thêi 1000 kh¸ch víi c¸c mãn ¨n ¢u - ¸, 4 phßng héi th¶o víi trang thiÕt bÞ ©m thanh ¸nh s¸ng ®¹t chuÈn quèc tÕ vµ c¸c dÞch vô kh¸c nh massage, x«ng h¬i. Trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn, nhê sù n¨ng ®éng, nh¹y bÐn trong kinh doanh, kh¸ch s¹n lu«n gi÷ æn ®Þnh ®îc c¸c chØ tiªu kinh tÕ, ®ãng gãp vµo sù ph¸t triÓn cña C«ng ty DÞch vô Du lÞch BÕn Thµnh. Trong nh÷ng n¨m 90 cña thÕ kû tríc, kh¸ch s¹n lu«n ®¹t chØ tiªu doanh thu ë møc xÊp xØ 7 – 8 tû ®ång/n¨m. §Õn n¨m 2001, tæng doanh thu kh¸ch s¹n ®¹t ®îc lµ 9,423 tû ®ång, ®¹t 105% kÕ ho¹ch ®îc giao; n¨m 2002, tæng doanh thu ®¹t 9,584 tû ®ång; n¨m 2003 doanh thu thùc hiÖn ®¹t 11,504 tû ®ång, ®¹t 115% kÕ ho¹ch. §Ó cã ®îc nh÷ng kÕt qu¶ ®ã, kh¸ch s¹n ®· kh«ng ngõng ®Èy m¹nh tiÕp thÞ, chµo b¸n s¶n phÈm, thu hót kh¸ch t¹i c¸c héi chî trong vµ ngoµi níc. T¨ng cêng gi÷ mèi quan hÖ víi c¸c ®èi t¸c cung cÊp kh¸ch, nhÊt lµ kh¸ch quèc tÕ. Bªn c¹nh ®ã, kh¸ch s¹n chó träng viÖc qu¶ng b¸ thu hót kh¸ch néi ®Þa tæ chøc héi nghÞ, héi th¶o. Khèi nhµ hµng rÊt chñ ®éng trong kinh doanh, t¨ng cêng liªn kÕt víi c¸c nhãm nÊu ¨n bªn ngoµi nh»m khai th¸c triÖt ®Ó mÆt b»ng kinh doanh nhµ hµng, triÓn khai thùc hiÖn nh÷ng ch¬ng tr×nh gi¶m thiÓu chi phÝ vÝ dô nh gi¶m chi phÝ ®iÖn n¨ng b»ng c¸c biÖn ph¸p sö dông hîp lý nguån n¨ng lîng. §ång thêi tæ chøc thµnh c«ng nhiÒu b÷a tiÖc lín t¹i c¸c tØnh: Hµ Tiªn, B×nh D¬ng, §ång Nai. C«ng t¸c ®µo t¹o nguån nh©n lùc còng ®îc kh¸ch s¹n ®Æc biÖt quan t©m. Kh¸ch s¹n thêng tæ chøc nh÷ng ®ît huÊn luyÖn n©ng cao kü n¨ng nghÒ, häc tËp trao ®æi ngo¹i ng÷ vµ cö c¸n bé nh©n viªn ®i häc c¸c líp båi dìng nghiÖp vô kh¸ch s¹n, nhµ hµng do ngµnh Du lÞch tæ chøc, tham dù c¸c líp tËp huÊn an toµn vÖ sinh thùc phÈm. Kinh tÕ kh¸ch s¹n du lÞch 11 TiÓu luËn Ph¹m ThÞ HuyÒn Trang KÕt luËn Sau khi nghiªn cøu kü lìng vÒ c¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn kinh doanh KS – DL vµ c¸c biÖn ph¸p tiÕt kiÖm chi phÝ trong doanh nghiÖp KS – DL ë níc ta hiÖn nay, chóng ta ®· thÊy ®îc tÇm quan träng cña chi phÝ trong kinh doanh KS – DL, ®Æc biÖt trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh hÕt søc gay g¾t vµ tríc nh÷ng th¸ch thøc cña xu thÕ toµn cÇu ho¸, th¬ng m¹i ho¸ quèc tÕ, c¸c doanh nghiÖp KS – DL kh«ng chØ lµ thµnh viªn cña thÞ trêng du lÞch néi ®Þa mµ cßn lµ thµnh viªn cña thÞ trêng du lÞch quèc tÕ réng lín. V× thÕ, c¸c doanh nghiÖp KS – DL níc ta ph¶i lu«n nç lùc hÕt m×nh ®Ó n©ng ngµnh du lÞch ViÖt Nam ngang tÇm quèc tÕ vµ cã ®îc lîi thÕ c¹nh tranh trªn thÞ trêng ®Ó trë thµnh mét ®iÓm ®Õn hÊp dÉn kh¸ch du lÞch trªn toµn thÕ giíi. C¶m ¬n thÇy gi¸o Vò §øc Minh ®· cã nh÷ng bµi gi¶ng v« cïng bæ Ých mµ nhê ®ã t«i ®· hoµn thµnh bµi tiÓu luËn nµy. Bµi tiÓu luËn kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng sai sãt, kÝnh mong thÇy gióp ®ì, chØ b¶o, söa ch÷a. Kinh tÕ kh¸ch s¹n du lÞch 12 TiÓu luËn Ph¹m ThÞ HuyÒn Trang Xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Danh môc tµi liÖu tham kh¶o: 1. Bµi gi¶ng kinh tÕ doanh nghiÖp kh¸ch s¹n du lÞch (NguyÔn Nguyªn Hång) 2. T¹p chÝ Du lÞch ViÖt Nam (sè 11/2004 bµi “ Con tµu ViÔn §«ng cña dÞch vô Du lÞch BÕn Thµnh) Kinh tÕ kh¸ch s¹n du lÞch 13 TiÓu luËn Ph¹m ThÞ HuyÒn Trang môc lôc Lêi më ®Çu PhÇn 1: C¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn chi phÝ kinh doanh KS - DL 1.1. Kh¸i niÖm vµ ®Æc ®iÓm chi phÝ kinh doanh KS - DL Trang 1 2 2 1.1.1. Kh¸i niÖm 2 1.1.2. §Æc ®iÓm chi phÝ kinh doanh KS – DL 2 1.2. TÇm quan träng vµ ph©n lo¹i chi phÝ kinh doanh KS – DL 3 1.2.1. TÇm quan träng cña chi phÝ kinh doanh KS – DL 3 1.2.2. Ph©n lo¹i chi phÝ kinh doanh KS – DL 3 1.3. Tû suÊt chi phÝ 1.3.1. Kh¸i niÖm 5 1.3.2. ý nghÜa cña tû suÊt chi phÝ 5 1.4. C¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn chi phÝ kinh doanh KS – DL PhÇn 2: 5 6 1.4.1. Sù ¶nh hëng cña doanh thu vµ cÊu thµnh doanh thu 6 1.4.2. ¶nh hëng cña n¨ng suÊt lao ®éng 7 1.4.3. ¶nh hëng cña viÖc ®Çu t x©y dùng c¬ së vËt chÊt kü thuËt 7 1.4.4. ¶nh hëng cña tr×nh ®é tæ chøc, qu¶n lý trong doanh nghiÖp 7 8 C¸c biÖn ph¸p tiÕt kiÖm chi phÝ trong c¸c doanh nghiÖp KS - DL ë níc ta hiÖn nay 2.1. X©y dùng c¸c kÕ ho¹ch chi phÝ. 2.2. . §Èy m¹nh c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ trêng 8 8 2.3. Ph¶i tiÕt kiÖm chi phÝ mét c¸ch hîp lý 9 2.4. Tæ chøc tèt t×nh h×nh thùc hiÖn chi phÝ 12 PhÇn 3: VÝ dô vÒ mét doanh nghiÖp ë níc ta ®· ¸p dông c¸c ph¬ng ph¸p tiÕt kiÖm chi phÝ 13 KÕt luËn 15 Danh môc tµi liÖu tham kh¶o 16 Kinh tÕ kh¸ch s¹n du lÞch 14 TiÓu luËn Kinh tÕ kh¸ch s¹n du lÞch Ph¹m ThÞ HuyÒn Trang 15
- Xem thêm -