Tài liệu Chất lượng công tác quản lý đảng viên của các tổ chức cơ sở đảng ở đảng bộ bộ tổng tham mưu cơ quan bộ quốc phòng hiện nay tt

  • Số trang: 26 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 8 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Tham gia: 05/08/2015

Mô tả:

1 MỞ ĐẦU 1. Lý do lựa chọn đề tài luận án Công tác quản lý đảng viên là nội dung quan trọng trong xây dựng đội ngũ đảng viên; là cơ sở để cấp ủy, tổ chức đảng các cấp nhận xét, quản lý, giáo dục bồi dưỡng, rèn luyện, phân công giao nhiệm vụ và sàng lọc đảng viên; góp phần bảo vệ chính trị nội bộ, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. Đảng viên của các tổ chức cơ sơ đảng ở Đảng bộ Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng là những cán bộ đảm nhiệm các cương vị trọng trách chủ trì, chủ chốt, các nhiệm vụ trọng yếu, cơ mật của Quân đội, tính chất nhiệm vụ nặng nề, phức tạp, yêu cầu đòi hỏi chính xác cao, phạm vi ảnh hưởng đến toàn quân. Vì vậy, làm tốt công tác quản lý đảng viên sẽ góp phần quan trọng để mỗi đảng viên nêu cao ý thức trách nhiệm, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Trong những năm qua, công tác quản lý đảng viên luôn được các tổ chức cơ sơ đảng ở Đảng bộ Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng quan tâm, thực hiện có nền nếp, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Tuy nhiên, công tác quản lý đảng viên ở một số tổ chức cơ sở đảng vẫn còn bộc lộ những hạn chế, bất cập. Một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa nhận thức đầy đủ và quan tâm đúng mức đến công tác quản lý đảng viên; thiếu chủ động đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp quản lý đảng viên; chất lượng một số đảng viên chưa tương xứng yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; cá biệt, có đảng viên suy thoái về phẩm chất đạo đức, lối sống, vi phạm kỷ luật Quân đội, kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước. Trong những năm tới, yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hình mới đòi hỏi ngày càng cao. Các thế lực thù địch ráo riết đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hoà bình”, “phi chính 2 trị hóa” Quân đội. Một trong những mũi nhọn chống phá của các thế lực thù địch là nhằm vào đội ngũ cán bộ ở các cơ quan chiến lược Bộ Quốc phòng. Những hiện tượng tiêu cực và tệ nạn xã hội nảy sinh từ mặt trái của nền kinh tế thị trường tác động, ảnh hưởng xấu đến nhận thức, hành động của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Yêu cầu nhiệm vụ của Đảng bộ Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng đòi hỏi ngày càng cao, nhất là việc nghiên cứu dự báo, tham mưu chiến lược cho Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng xử lý các tình huống về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Vấn đề đó đặt ra yêu cầu cao đối với các tổ chức cơ sở đảng ở Đảng bộ Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng là phải coi trọng công tác quản lý đảng viên. Từ những lý do trên, Nghiên cứu sinh chọn vấn đề “Chất lượng công tác quản lý đảng viên của các tổ chức cơ sở đảng ở Đảng bộ Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng hiện nay” làm đề tài nghiên cứu luận án tiến sĩ chuyên ngành xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước. 2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu, luận giải làm rõ những vấn đề lý luận, thực tiễn về chất lượng công tác quản lý đảng viên và đề xuất những giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý đảng viên của các tổ chức cơ sở đảng ở Đảng bộ Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng hiện nay. Nhiệm vụ nghiên cứu Tổng quan tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài luận án và xác định những vấn đề luận án tập trung giải quyết. Luận giải những vấn đề lý luận, thực tiễn về công tác quản lý đảng viên, chất lượng công tác quản lý đảng viên của các tổ chức cơ sở đảng ở Đảng bộ Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng. Đánh giá đúng thực trạng, chỉ rõ nguyên nhân, rút ra một số kinh nghiệm nâng cao chất lượng công tác quản lý đảng viên của các tổ chức cơ sở đảng ở Đảng bộ Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng. 3 Xác định yêu cầu và đề xuất những giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý đảng viên của các tổ chức cơ sở đảng ở Đảng bộ Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng hiện nay. 3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Chất lượng công tác quản lý đảng viên của các tổ chức cơ sở đảng ở Đảng bộ Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng. Phạm vi nghiên cứu Luận án tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận, thực tiễn chất lượng công tác quản lý đảng viên, nâng cao chất lượng công tác quản lý đảng viên của các tổ chức cơ sở đảng ở Đảng bộ Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng. Phạm vi khảo sát ở các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng. Các số liệu, tư liệu điều tra, khảo sát, tổng kết thực tiễn phục vụ cho nghiên cứu đề tài giới hạn từ năm 2015 đến nay. 4. Cơ sở lý luận, thực tiễn và phương pháp nghiên cứu Cơ sở lý luận Luận án được nghiên cứu trên quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ đảng viên; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Cơ sở thực tiễn Là thực tiễn xây dựng đội ngũ đảng viên, chất lượng công tác quản lý đảng viên của các tổ chức cơ sở đảng ở Đảng bộ Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng; các nghị quyết, chỉ thị, quy định và các báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng của các cấp ủy, tổ chức đảng ở các cơ quan, đơn vị ở Bộ Tổng Tham mưu và kết quả điều tra, khảo sát thực tế của tác giả. Phương pháp nghiên cứu 4 Dựa trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa Mác-Lênin, luận án sử dụng phương pháp nghiên cứu khoa học liên ngành và chuyên ngành, trong đó chú trọng sử dụng các phương pháp: kết hợp lôgíc - lịch sử, phân tích, tổng hợp, thống kê, so sánh, điều tra khảo sát, tổng kết thực tiễn và phương pháp chuyên gia. 5. Những đóng góp mới của luận án Xây dựng quan niệm chất lượng công tác quản lý đảng viên của các tổ chức cơ sở đảng ở Đảng bộ Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng. Rút ra một số kinh nghiệm nâng cao chất lượng công tác quản lý đảng viên của các tổ chức cơ sở đảng ở Đảng bộ Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng. Đề xuất nội dung, biện pháp cụ thể, khả thi trong một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý đảng viên của các tổ chức cơ sở đảng ở Đảng bộ Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng hiện nay. 6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài luận án Kết quả nghiên cứu của luận án góp phần làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận về chất lượng công tác quản lý đảng viên; đồng thời cung cấp luận cứ khoa học giúp cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ chính trị và cơ quan chính trị các cấp trong nâng cao chất lượng công tác quản lý đảng viên của các tổ chức cơ sở đảng ở Đảng bộ Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng. Luận án có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo phục vụ cho nghiên cứu, giảng dạy môn công tác đảng, công tác chính trị ở các học viện, nhà trường trong Quân đội. 7. Kết cấu của luận án Luận án gồm: Mở đầu, 4 chương (9 tiết), kết luận, các công trình khoa học của tác giả đã công bố, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục. Chương 1 5 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 1.1. Các công trình nghiên cứu ở nước ngoài liên quan đến đề tài luận án 1.1.1. Các công trình nghiên cứu về công tác xây dựng tổ chức đảng và đảng viên Tiêu biểu là các cuốn sách: “Kiên trì và hoàn thiện sự lãnh đạo của Đảng” của Ngô Tu Nghệ; “Công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn hiện nay” của Nhiệm Khắc Lễ; “Đổi mới công tác xây dựng Đảng ở nông thôn” của Chu Chí Hòa; “Cầm quyền khoa học” của Hồ Văn Hổ; “Xây dựng văn hóa liêm chính của Đảng Cộng sản Trung Quốc” của Vũ Dần; “Chất lượng đội ngũ đảng viên ở nông thôn các tỉnh miền Trung nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào trong giai đoạn hiện nay” của Pheng Sỏn Khu Thoong Khăm và cuốn hội thảo “Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc, hội thảo lý luận xây dựng Đảng cầm quyền - kinh nghiệm của Việt Nam, kinh nghiệm của Trung Quốc”. 1.1.2. Các công trình nghiên cứu về công tác quản lý đảng viên Tiêu biểu là các cuốn sách: “Đảng cộng sản người lãnh đạo và giáo dục các lực lượng vũ trang Xô Viết” của I.S.Mét- NhiCốp, “Công tác đảng, công tác chính trị trong các lực lượng vũ trang Liên Xô 1918-1973” và “Công tác đảng, công tác chính trị trong các lực lượng vũ trang Xô Viết” của H.H. P.I. Các- Pen-Cô, “Bộ Tổ chức Thành ủy Thẩm Quyến” của Bộ Tổ chức Thành ủy Thẩm Quyến” và bài báo khoa học “Tình hình xây dựng đội ngũ đảng viên và vấn đề kết nạp đảng viên mới của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong giai đoạn mới” của Đặng Thúy Hà. 6 1.2. Các công trình nghiên cứu ở trong nước liên quan đến đề tài luận án 1.2.1. Các công trình nghiên cứu về công tác xây dựng tổ chức đảng và đảng viên Tiêu biểu là các công trình: “Quản lý đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước ở Đồng bằng sông Hồng giai đoạn hiện nay” luận án tiến sĩ của Nguyễn Thị Tuyến và các bài báo khoa học: “Quản lý đảng viên thường xuyên làm việc xa nơi cư trú, đảng viên là sinh viên tốt nghiệp chưa có việc làm ổn định - Thực trạng và giải pháp” của Phùng Anh Tuấn, “Về tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp chiến lược’ của Đậu Văn Côi, “Rèn luyện tính Đảng của đảng viên trong giai đoạn cách mạng hiện nay” của Nguyễn Thái Sơn, “Phát huy tính tự giác, tiên phong trong thực hiện nghĩa vụ của tổ chức đảng và đảng viên” của Trương Thị Bạch Yến, “Nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đản viên, nhất là người đứng đầu - Một giải pháp quan trọng để xây dựng Đảng về đạo đức” của Phạm Thị Hạnh, “Một số giải pháp nâng cao chất lượng quản lý đảng viên ở chi bộ trong giai đoạn hiện nay” của Đỗ Anh Vĩnh, “Giáo dục, rèn luyện nghĩa vụ đạo đức cách mạng cho đảng viên - Một nội dung quan trọng của xây dựng Đảng về đạo đức” của Đoàn Minh Huấn, “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng từ khía cạnh trách nhiệm của tổ chức đảng và đảng viên” của Lê Duy Chương. 1.2.2. Các công trình nghiên cứu về công tác quản lý đảng viên và chất lượng công tác quản lý đảng viên của tổ chức đảng Tiêu biểu là các công trình: “Một số giải pháp quản lý đảng viên là học viên đào tạo sĩ quan ở các nhà trường Quân đội hiện nay” cuốn sách của Nguyễn Xuân Trường, “Nâng cao chất lượng lãnh đạo của các tổ chức đảng ở các cơ quan cấp chiến lược Quân đội nhân dân Việt Nam” đề tài khoa học của Nguyễn Văn Tài, “Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên ở các đơn vị cơ sở làm nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của các binh đoàn chủ lực 7 trong tình hình hiện nay” luận án tiến sĩ của Phạm Đình Nhịn, “Kỷ yếu Hội thảo tình trạng vi phạm kỷ luật trong Quân đội và phương hướng, giải pháp ngăn ngừa, khắc phục” của Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng và các bài báo khoa học: “Đảng bộ Quân khu 3 gắn xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì với xây dựng cấp ủy” của Đỗ Căn, “Xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ” của Lương Cường. 1.3. Khái quát kết quả nghiên cứu của các công trình đã công bố và những vấn đề luận án cần tập trung giải quyết 1.3.1. Khái quát kết quả nghiên cứu của các công trình đã công bố có liên quan đến luận án Một là, các công trình nghiên cứu đều dựa trên quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm chủ trương của Đảng Cộng sản và Đảng Cộng sản Việt Nam để luận giải làm rõ vị trí, vai trò, nhiệm vụ, nội dung, biện pháp quản lý đảng viên của các tổ chức cơ sở đảng. Hai là, các công trình nghiên cứu đã luận giải những vấn đề cơ bản về công tác đảng viên, quản lý đảng viên, chất lượng và nâng cao chất lượng công tác quản lý đảng viên của các tổ chức cơ sở đảng và các tổ chức cơ sở đảng trong Quân đội. Ba là, các công trình đã đánh giá thực trạng, chỉ rõ nguyên nhân ưu, khuyết điểm, rút ra những kinh nghiệm quản lý đảng viên ở các tổ chức cơ sở đảng. Bốn là, các công trình nghiên cứu đã dự báo sự tác động của tình hình nhiệm vụ, chỉ ra những thuận lợi, khó khăn; xác định yêu cầu và đề xuất những giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý đảng viên của các tổ chức cơ sở đảng. 1.3.2. Những vấn đề đặt ra luận án tiếp tục giải quyết Một là, luận giải làm rõ những vấn đề lý luận về công tác quản lý đảng viên, chất lượng công tác quản lý đảng viên của các tổ chức cơ sở đảng ở Đảng bộ Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng. 8 Hai là, đánh giá đúng thực trạng chất lượng công tác quản lý đảng viên của các tổ chức cơ sở đảng ở Đảng bộ Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng; chỉ ra nguyên nhân ưu điểm, hạn chế và rút ra một số kinh nghiệm nâng cao chất lượng công tác quản lý đảng viên của các tổ chức cơ sở đảng ở Đảng bộ Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng. Ba là, dự báo những yếu tố tác động, xác định yêu cầu và đề xuất những giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý đảng viên của các tổ chức cơ sở đảng ở Đảng bộ Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng hiện nay. Kết luận chương 1 Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án, cho thấy, mỗi công trình khoa học có đối tượng, phạm vi, phương pháp nghiên cứu cụ thể khác nhau nhưng đều khẳng định vai trò, tầm quan trọng của công tác quản lý đảng viên. Một số công trình đã đề cập đến quan niệm, nội dung, hình thức, biện pháp quản lý đảng viên. Tuy nhiên, chưa có công trình khoa học nào nghiên cứu về công tác quản lý đảng viên của các tổ chức cơ sở đảng ở Đảng bộ Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng. Đây là vấn đề mới, hướng tiếp cận của luận án hoàn toàn độc lập, không trùng lặp với bất kỳ công trình khoa học nào đã được công bố. Chương 2 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẢNG VIÊN CỦA CÁC TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG Ở ĐẢNG BỘ BỘ TỔNG THAM MƯU – CƠ QUAN BỘ QUỐC PHÒNG 2.1. Tổ chức cơ sở đảng và công tác quản lý đảng viên của các tổ chức cơ sở đảng ở Đảng bộ Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng 2.1.1. Đảng bộ Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng và tổ chức cơ sở đảng ở Đảng bộ Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng * Đảng bộ Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng 9 Đảng bộ Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng là tổ chức đảng trực thuộc Quân ủy Trung ương, đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, có nhiệm vụ lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tổng Tham mưu quy định tại Thông tư số: 17/2010/TT- BQP, ngày 10/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. * Tổ chức cơ sở đảng ở Đảng bộ Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng Tổ chức cơ sở đảng ở Đảng bộ Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng là một loại hình tổ chức cơ sở đảng được thành lập ở cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tổng Tham mưu và cơ quan Bộ Quốc phòng theo quy định của Điều lệ Đảng và Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quân ủy Trung ương và Tổng cục Chính trị; là hạt nhân chính trị, lãnh đạo cơ quan, đơn vị thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của cấp trên và nhiệm vụ của cấp mình; xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Hiện nay, các tổ chức cơ sở đảng ở Đảng bộ Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng gồm có 31 đảng bộ cơ sở và 01 chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng; 22 đảng bộ cơ sở và 56 chi bộ cơ sở trực thuộc 05 đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở. Chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng ở Đảng bộ Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng, thực hiện theo Quy định số 113QĐ/TW ngày 25/01/2018 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ, chi bộ cơ sở ở cơ quan trong Quân đội nhân dân Việt Nam. * Đảng viên của các tổ chức cơ sở đảng ở Đảng bộ Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng Đảng viên của các tổ chức cơ sở đảng ở Đảng bộ Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam đang công tác, học tập, rèn luyện và chịu sự quản lý của các tổ chức cơ sở đảng ở Đảng bộ Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ 10 Quốc phòng, thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và của cấp ủy, tổ chức đảng giao. * Nhiệm vụ đảng viên của các tổ chức cơ sở đảng ở Đảng bộ Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng Một là, tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm túc Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của các cấp uỷ đảng, pháp luật Nhà nước, điều lệnh, điều lệ của Quân đội và những quy định của Bộ Tổng Tham mưu. Hai là, nêu cao ý thức tự giác, tích cực học tập, rèn luyện, nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với cấp ủy và thủ trưởng các cấp theo chức trách, nhiệm vụ được giao, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện và xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Ba là, không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ, kiến thức về mọi mặt, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống; kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tư tưởng trung bình chủ nghĩa; bác bỏ những quan điểm sai trái, tiêu cực, âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Bốn là, liên hệ mật thiết với quần chúng, tôn trọng, phát huy quyền làm chủ của quần chúng; tuyên truyền vận động quần chúng nêu cao tinh thần trách nhiệm trong xây dựng cơ quan, đơn vị; sẵn sàng giúp nhân dân tham gia phòng chống thiên tai, dịch bệnh; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Năm là, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; nêu cao tinh thần độc lập, tự chủ, sáng tạo trong tư duy, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần đoàn kết, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau; luôn gắn lý luận với thực tiễn, nói đi đôi với làm, thẳng thắn tự phê bình và phê bình; sống và làm việc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. * Đặc điểm đảng viên của các tổ chức cơ sở đảng ở Đảng bộ Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng 11 Thứ nhất, đảng viên của các tổ chức cơ sở đảng ở Đảng bộ Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng đa dạng về tuổi quân, tuổi đời, tuổi đảng, quân hàm, chức vụ. Thứ hai, đảng viên của các tổ chức cơ sở đảng ở Đảng bộ Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng được đào tạo cơ bản ở các học viện, nhà trường, được tuyển chọn kỹ, nhiều đồng chí đã trải qua các cương vị lãnh đạo, chỉ huy từ cấp trung đoàn và tương đương trở lên. Thứ ba, đảng viên của các tổ chức cơ sở đảng ở Đảng bộ Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng được tu dưỡng, rèn luyện, công tác, sinh hoạt và thực hiện nhiệm vụ trong môi trường quân sự ở cơ quan chiến lược Bộ Quốc phòng có sự ảnh hưởng sâu rộng đến toàn quân Thứ tư, một bộ phận đảng viên ngoài thời gian công tác ở cơ quan, đơn vị có điều kiện sinh hoạt tại gia đình, nơi cư trú vào giờ nghỉ, ngày nghỉ, môi trường công tác tập trung chủ yếu ở đô thị, thành phố lớn. 2.1.2. Công tác quản lý đảng viên của các tổ chức cơ sở đảng ở Đảng bộ Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng * Quan niệm công tác quản lý đảng viên của các tổ chức cơ sở đảng ở Đảng bộ Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng Công tác quản lý đảng viên của các tổ chức cơ sở đảng ở Đảng bộ Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng là tổng thể các chủ trương, nội dung, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức tiến hành quản lý đảng viên của cấp ủy, tổ chức đảng nhằm nắm bắt, phân loại, đánh giá phẩm chất, năng lực của từng đảng viên và của cả đội ngũ, góp phần nâng cao chất lượng đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng đảng viên và tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, giúp cho đảng viên tu dưỡng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ đảng viên và chức trách, nhiệm vụ được giao. 12 Mục đích công tác quản lý đảng viên của các tổ chức cơ sở đảng ở Đảng bộ Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng là để cấp ủy, chi bộ nắm chắc tình hình mọi mặt của đảng viên và cả đội ngũ, làm cơ sở giáo dục, rèn luyện nâng cao chất lượng đảng viên Chủ thể lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý đảng viên của các tổ chức cơ sở đảng ở Đảng bộ Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng là Thường vụ, Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng; các đảng ủy cấp trên trực tiếp của các tổ chức cơ sở đảng; cơ quan chính trị, ủy ban kiểm tra đảng các cấp. Cấp ủy, chi bộ, bí thư cấp ủy của các tổ chức cơ sở đảng ở Đảng bộ Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng là chủ thể trực tiếp tiến hành công tác quản lý đảng viên. Đối tượng công tác quản lý đảng viên của các tổ chức cơ sở đảng ở Đảng bộ Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng là: từng đảng viên và cả đội ngũ đảng viên của các tổ chức cơ sở đảng ở Đảng bộ Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng. Lực lượng tham gia công tác quản lý đảng viên là: ủy ban kiểm tra đảng ủy các cấp, đội ngũ cán bộ chủ trì, cơ quan chính trị các cấp, đội ngũ cán bộ đảng viên, hệ thống tổ chức chỉ huy, các tổ chức quần chúng, hội đồng quân nhân, công đoàn, các lực lượng bảo vệ, chiến sĩ dân vận ở các đơn vị cơ sở thuộc Bộ Tổng Tham mưu; sự tham gia của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể nhân dân địa phương nơi cơ quan, đơn vị đóng quân, kết nghĩa, nơi đảng viên cư trú và gia đình, bạn bè, người thân của đội ngũ đảng viên. * Nội dung công tác quản lý đảng viên của các tổ chức cơ sở đảng ở Đảng bộ Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng Một là, xác định chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý đảng viên của các tổ chức cơ sở đảng. Hai là, thực hiện các nội dung quản lý từng đảng viên và đội ngũ đảng viên của các tổ chức cơ sở đảng. Ba là, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy đảng các cấp đối với công tác quản lý đảng viên của các tổ chức cơ sở đảng. Bốn là, tiến hành sơ, tổng kết rút kinh nghiệm công tác quản lý đảng viên của các tổ chức cơ sở đảng. 13 Năm là, đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật cho công tác quản lý đảng viên của các tổ chức cơ sở đảng. * Hình thức, biện pháp công tác quản lý đảng viên của các tổ chức cơ sở đảng ở Đảng bộ Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan BQP Quản lý đảng viên thông qua hoạt động thực tiễn; thông qua sinh hoạt đảng; thông qua giải quyết các mối quan hệ xã hội, gia đình và sinh hoạt đời thường của đảng viên; thông qua công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng đảng viên của các tổ chức đảng, phát huy vai trò của các tổ chức, lực lượng tham gia công tác quản lý đảng viên, phối hợp với chi bộ nơi đảng viên cư trú trong công tác quản lý đảng viên; phát huy vai trò tự quản lý của từng đảng viên. * Vai trò công tác quản lý đảng viên của các tổ chức cơ sở đảng ở Đảng bộ Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng Một là, giúp cấp ủy, tổ chức đảng thường xuyên nắm chắc, đánh giá chính xác phẩm chất, năng lực của đảng viên và chất lượng của đội ngũ, góp phần xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. Hai là, góp phần nâng cao chất lượng đảng viên, nhất là về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, giúp họ hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao Ba là, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị Bốn là, góp phần bảo vệ cán bộ, đảng viên, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và sự chống phá của các thế lực thù địch đối với cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng. 2.2. Quan niệm, yếu tố quy định, biểu hiện và tiêu chí đánh giá chất lượng công tác quản lý đảng viên của các tổ chức cơ sở đảng ở Đảng bộ Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng 14 * Quan niệm chất lượng công tác quản lý đảng viên của các tổ chức cơ sở đảng ở Đảng bộ Bộ Tổng Tham mưu Cơ quan Bộ Quốc phòng Chất lượng công tác quản lý đảng viên của các tổ chức cơ sở đảng ở Đảng bộ Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng là tổng hòa giá trị của những bộ phận, yếu tố, các khâu, các bước của công tác quản lý đảng viên, được thể hiện ở số lượng, cơ cấu, chất lượng đội ngũ đảng viên, kết quả thực hiện nhiệm vụ đảng viên, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, kết quả lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ. * Các yếu tố quy định chất lượng công tác quản lý đảng viên của các tổ chức cơ sở đảng ở Đảng bộ Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng Một là, tính đồng bộ chặt chẽ của các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn, quy chế, quy định liên quan đến công tác quản lý đảng viên và nhận thức, trách nhiệm của các chủ thể, lực lực lượng đối với việc chấp hành các quy chế, quy định đó. Hai là, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, chất lượng, hiệu quả các hoạt động hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra của cơ quan chức năng cấp trên đối với công tác quản lý đảng viên của các tổ chức cơ sở đảng. Ba là, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên Bốn là, chất lượng nội dung, hình thức, biện pháp công tác quản lý đảng viên của các tổ chức cơ sở đảng. Năm là, trách nhiệm của các tổ chức, lực lượng tham gia công tác quản lý đảng viên của các tổ chức cơ sở đảng. Sáu là, điều kiện bảo đảm phương tiện cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật phục vụ cho công tác quản lý đảng viên. * Biểu hiện chất lượng công tác quản lý đảng viên của các tổ chức cơ sở đảng ở Đảng bộ Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan BQP 15 Thứ nhất, tính đúng đắn của các chủ trương, biện pháp lãnh đạo công tác quản lý đảng viên của các tổ chức cơ sở đảng. Thứ hai, nhận thức, trách nhiệm của bí thư, cấp ủy và đội ngũ đảng viên đối với công tác quản lý đảng viên. Thứ ba, chất lượng thực hiện nội dung, hình thức, biện pháp quản lý đảng viên phù hợp với đặc điểm đối tượng và nhiệm vụ đơn vị. Thứ tư, sự chuyển biến về phẩm chất, năng lực, phong cách công tác và uy tín của đảng viên. Thứ năm, chất lượng công tác xây dựng Đảng bộ, lãnh đạo nhiệm vụ chính trị của các tổ chức cơ sở đảng. * Tiêu chí đánh giá chất lượng công tác quản lý đảng viên của các tổ chức cơ sở đảng ở Đảng bộ Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng Một là, nhận thức, trách nhiệm của chủ thể, lực lượng tham gia công tác quản lý đảng viên của các tổ chức cơ sở đảng. Hai là, chất lượng thực hiện nội dung, hình thức, biện pháp quản lý đảng viên của các tổ chức cơ sở đảng. Ba là, đánh giá sự chuyển biến về số lượng, cơ cấu, chất lượng, kết quả hoàn thành nhiệm vụ của đảng viên và của các tổ chức cơ sở đảng. Kết luận chương 2 Công tác quản lý đảng viên của các tổ chức cơ sở đảng ở Đảng bộ Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng là một trong những nội dung quan trọng của công tác xây dựng tổ chức đảng, xây dựng đội ngũ đảng viên. Nội dung, hình thức, biện pháp công tác quản lý đảng viên ở các tổ chức cơ sơ đảng ở Đảng bộ Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng rất đa dạng, phong phú. Việc xác định rõ nội dung, hình thức, biện pháp, những yếu tố quy định, những biểu hiện chất lượng công tác quản lý đảng viên và các tiêu chí đánh giá chất lượng công tác quản lý đảng viên ở các tổ chức cơ sơ đảng ở Đảng bộ Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng là 16 cơ sở quan trọng để đánh giá đúng đắn, khách quan thực trạng công tác quản lý đảng viên, trên cơ sở đó xác định yêu cầu và đề xuất những giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý đảng viên ở các tổ chức cơ sơ đảng ở Đảng bộ Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng. 17 Chương 3 THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG VÀ MỘT SỐ KINH NGHIỆM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẢNG VIÊN CỦA CÁC TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG Ở ĐẢNG BỘ BỘ TỔNG THAM MƯU - CƠ QUAN BỘ QUỐC PHÒNG 3.1. Thực trạng chất lượng công tác quản lý đảng viên của các tổ chức cơ sở đảng ở Đảng bộ Bộ Tổng Tham mưu Cơ quan Bộ Quốc phòng 3.1.1. Những ưu điểm Một là, các chủ thể, lực lượng đã nhận thức ngày càng đúng đắn, đề cao trách nhiệm đối với công tác quản lý đảng viên. Hai là, nội dung công tác quản lý đảng viên của các tổ chức cơ sở đảng cơ bản phù hợp, hiệu quả. Ba là, hình thức, biện pháp công tác quản lý đảng viên của đa số các cấp ủy, tổ chức đảng đã bám sát đối tượng, phù hợp với đặc điểm nhiệm vụ của từng đảng bộ, và từng bước đổi mới. Bốn là, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và kết quả thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ đảng viên có nhiều chuyển biến tích cực và đạt hiệu quả cao. 3.1.2. Những hạn chế, khuyết điểm Một là, cùng những thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước, Đảng ta luôn xác định nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng là then chốt Hai là, nhận thức, trách nhiệm của một số cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác quản lý đảng viên có mặt còn hạn chế. Ba là, một số nội dung công tác quản lý đảng viên của các tổ chức cơ sở đảng chậm đổi mới, chưa thật sự hiệu quả. Bốn là, hình thức, biện pháp công tác quản lý đảng viên ở một số tổ chức cơ sở đảng chậm đổi mới, chưa thật sự hiệu quả. Năm là, kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ của một số đảng viên có mặt chưa đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao. 18 3.2. Nguyên nhân và một số kinh nghiệm nâng cao chất lượng công tác quản lý đảng viên của các tổ chức cơ sở đảng ở Đảng bộ Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng 3.2.1. Nguyên nhân * Nguyên nhân ưu điểm Một là, cùng những thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước, Đảng ta luôn xác định nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng là then chốt Hai là, có sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn kịp thời của cấp ủy, cơ quan chính trị cấp trên đối với công tác quản lý đảng viên. Ba là, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc của các cấp ủy, chi bộ đối với công tác quản lý đảng viên. Bốn là, tuyệt đại đa số đảng viên có ý thức tích cực, tự giác tu dưỡng, rèn luyện. Năm là, phát huy được vai trò của các tổ chức, lực lượng tham gia công tác quản lý đảng viên. *Nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm Một là, một số cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở chưa đề cao trách nhiệm đối với công tác quản lý đảng viên. Hai là, năng lực quản lý đảng viên của một số cấp uỷ, tổ chức đảng còn hạn chế. Ba là, ý thức tự giác trong tu dưỡng, rèn luyện của một số đảng viên chưa tốt, thiếu cố gắng vươn lên. Bốn là, sự tác động từ mặt trái cơ chế thị trường, âm mưu chống phá của các thế lực thù địch. 3.2.2. Một số kinh nghiệm nâng cao chất lượng công tác quản lý đảng viên của các tổ chức cơ sở đảng ở Đảng bộ Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng Một là, coi trọng nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, lực lượng, nhất là cấp ủy, chi bộ trong công tác quản lý đảng viên. 19 Hai là, thường xuyên đổi mới nội dung, vận dụng linh hoạt các hình thức, biện pháp quản lý đảng viên phù hợp với từng đối tượng. Ba là, quán triệt thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, quy định của Đảng, của cấp trên về công tác quản lý đảng viên đến từng đối tượng. Bốn là, phát huy vai trò tự giác của đảng viên trong tự quản lý; kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống” trong công tác quản lý đảng viên. Năm là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra và phát huy sức mạnh của các tổ chức, lực lượng tham gia quản lý đảng viên. Kết luận chương 3 Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác quản lý đảng viên của các tổ chức cơ sở đảng ở Đảng bộ Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng, thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức đảng, từ Thường vụ, Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng cho đến các đảng ủy cơ sở và các chi ủy, chi bộ đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu quả công tác quản lý đảng viên. Tuy nhiên, công tác quản lý đảng viên của một số tổ chức cơ sở đảng ở Đảng bộ Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng vẫn còn những mặt hạn chế. Từ thực trạng, nguyên nhân ưu, khuyết điểm, rút ra một số kinh nghiệm thiết thực nhằm xác định các giải pháp để nâng cao chất lượng công tác quản lý đảng viên của các tổ chức cơ sở đảng ở Đảng bộ Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng hiện nay. 20 Chương 4 YÊU CẦU VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẢNG VIÊN CỦA CÁC TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG Ở ĐẢNG BỘ BỘ TỔNG THAM MƯU - CƠ QUAN BỘ QUỐC PHÒNG HIỆN NAY 4.1. Những yếu tố tác động và yêu cầu nâng cao chất lượng công tác quản lý đảng viên của các tổ chức cơ sở đảng ở Đảng bộ Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng hiện nay 4.1.1. Những yếu tố tác động đến nâng cao chất lượng công tác quản lý đảng viên của các tổ chức cơ sở đảng ở Đảng bộ Bộ Tổng Tham mưu Cơ quan Bộ Quốc phòng hiện nay Một là, tình hình thế giới, khu vực và trong nước tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường tác động đến nâng cao chất lượng công tác quản lý đảng viên của các tổ chức cơ sở đảng. Hai là, sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch và tác động tiêu cực từ mặt trái kinh tế thị trường. Ba là, yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới. Bốn là, yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng đội ngũ đảng viên của các tổ chức cơ sở đảng. 4.1.2. Yêu cầu nâng cao chất lượng công tác quản lý đảng viên của các tổ chức cơ sở đảng ở Đảng bộ Bộ Tổng Tham mưu Cơ quan Bộ Quốc phòng hiện nay Một là, phải bám sát nhiệm vụ chính trị, thực tiễn công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ đảng viên, bảo đảm cho cấp ủy, tổ chức đảng luôn nắm vững chất lượng đảng viên và cả đội ngũ.
- Xem thêm -