Tài liệu Chất lượng công chức trong cơ quan hành chính nhà nước các tỉnh miền núi phía bắc việt nam (nghiên cứu ở tỉnh điện biên)

 • Số trang: 194 |
 • Loại file: PDF |
 • Lượt xem: 173 |
 • Lượt tải: 0
dangvantuan

Tham gia: 02/08/2015

Mô tả:

013456789 6 6 3 494 97   0!4 "#4  9$ %&39'39(9 639) * 9+ ,9959 -#4./40+*019 42 *# 3439(4 - 42043   %55 4674     1489:;< 11 3456789  88 56 6 9 !"  3#6 $%6   &'(5 )5 * 85 + , - . 7 / %60162-,33 64,% 565 *6/64365 789:;;<=;7>8?;@ABC;7DEF7GH7IJK8?;@AL %MNO>PQRSTUTU  'V76WX6  U^25W^W^%HC _;3Y8 Q^W^`a;,;78b;   46cQTUP 1 2346789 7      !" # $ % &' (" " ") % " *+ ,- ./ ") . 0 # ") % - 1 -2 3' 34 .5  !" + 6 7$ 88 %8++9 :;<= >?@ABC   DEBFGH8BHI 11 2346789       ! "# $% $&' ( &) *+! #, $- . / 01 2 "! 1 3! 45  /67 8)# 9 :;  /#< = > ? "# @# $&' / A B# C5 = > )#D E1 F1 $6# ! E1 E1 C .! GH 5" IC . :# < &B $6# E# < I *> $% 6 5# $#J :#K '# #, $- "#      7 LMFN F O1# 8P G&! F 2 Q R S 2 &) *+ :1 $% < 9 #, $-! &) *+! $H #T 6 5# $#J :#K '# "#        #K7 U 2 "  H# $V $ #  $% "# S $W W . / > $X Y 7 "# @# Z# B# C5 = > R )# % $6 GH [H# \! % $6 8\! $V #K  8\ ] ^ N G#T  #1 $ $% " ` /T 6 $H #T #, $- "#  5 #K   7a7 111 234634 234634 9 2344 4 9 2344 4  2 6!"#$8 %2&#8'($8)*&+8',( 888 88 888 8 8 8 ?4@(A8+8',( BC8#DE +$FG*8+8',( 88 88 -./.0123145678146295 -.-.;81<=>1678146295 :1 :1 H./.IJ13KL67678146295 H.-.M8N=>1678146295 O P +!Q++QFRST(UV WXY#Z(T(UV 88 88 88 888 /.-./.jklm2892nop=qrst5u6vw2x6728928y6828z6868y6K{2 /.-.-.jk}y~3N~so1€K672x6728928y6828z6868y6K{2 /.-.ƒ.jk:„r€…6728z68†q28}J1>{12x6728928y6828z6868y6K{2 ?4V‡ˆ+#iC+‰+8',( B]8Y#‡Y+8',( /.H./.0x8Œ68678146295 /.H.-.Ž5r3Œ68678146295 /.H.ƒ.M8K67‘8q‘678146295 | ‚ /Š ‹ / /‚ -/ %4ž+,#i+VŸg(S$ $DhZF#¡ %W 4 [\ ]^ _  `a 4bcde [\ e e `a 4b ]f+g(SV+8',(+$8Dh %]f+g(SV+8',(#i+Dh W 4 [\ %4\’6“6” c•4 –]6[— 4˜ 4 b4]™š 4 4 4\_ d 4 › d [œ44–e] %W 12 3454546789 3 3454346789 8 8 8 8 2 789 8 8 8 8 8 3 345446 8898 12 789 8 8 8 8 8 3 !!"#$%&"'()*+",-*+",$.,"&/0*+",1,",2"345*"$6*$",$7*$"*$6"*(8,",%9"&:*$" ;<" 343454= >181 ?@89 789 8 8 8 8 5 343434AB C8 1D89 1E8 F ?@89 789 8 8 8 8 8 343446> 1EF G>8 91> ?@89 789 8 8 8 8 8 H !;!"IJ4"&K"&1,"LM*+",$%&"'()*+",-*+",$.,"$6*$",$7*$"*$6"*(8,",%9"&:*$" NO" 34454P Q DRFS8?T 789 8 8 8 8 8 U 34446789> RFV WX YZ8 1 789 8 8 8 8 8 U[ 344U46789> FVQ8\89 789 8 8 8 8 8 H] 344H4^_`ab\89 789 8 8 8 8 8 H5 344 4cWXW2Yd1\e89 789 8 8 8 8 8 HU !N!"fg*$"*+$ghi"34K,"&J"jk",$%&"'()*+",-*+",$.,"$6*$",$7*$"*$6"*(8,"l9$m"'m,"n" " oo" #pqrst";!"upvs"wx#p"wpy#"wz{st"#p|w"}q~st"#st"#p€#"psp" #pxsp"sp"sq‚#"#|u"wƒsp"#„…"wƒsp"†‡ˆs"‰‡Šs" O‹" ;!1RF>2 > 8 188‘1 Y’ ] 45434= >1RF>28 c18^1E8 H 4544PZ Y“>V 8 8 8 8 8 c18^1E8 454U4”G“FZ12 • F\–8“ 454H4=1D8 2—˜889 FVE878 U ;!!"s$™*"&K"&1,"LM*+"LJ*",$%&"'()*+",-*+",$.,"$6*$",$7*$"*$6"*(8,",%9"&:*$"&šg" w:*$"†gh*"‰g*" ››" 43454œ–V\B89 Q DRFS8?T 789 8 8 8 8 8 43434FS8?TY1E8 D 789 8 8 8 8 [] 43446789> RFV WX YZ8 1?F–8 FVQ8 [U 434U46789> FVQ8\892RFS8?T 789 [H 434H46789> GWXWYd1\e89 ] ;!;!"s$™*"&K",%4"&$6*$",$%&"'()*+",-*+",$.,"$6*$",$7*$"*$6"*(8,",%9"&:*$" ž‹" 4454P 789RF—DRFS d1RFV ] 4434P> G“89Y1E8 > 8 –8_ F 8 ?@89 789 U 444Ÿ1FRFS 78921 G“ W8 8 8 12 789 8 8 8 8 8 8 c18^1E8 44U4  G“ 1?¡89 89¢1\–8291S1RFVD 78921 789 8 8 8 8 8 £8 c18^1E8 1 23436789 8 98 988 8 8 8 8 9!8 "8#$%88 &8 '(( )*+*,*-./012302456.407.8 ,99 )*+*:*;<01=>?00.@07AB0./012302456.407.8 ,9: CDEFGH43HIJIKDLKGMGHCNOCDP6QERGHCSGHCDTC6UOGHCF VWNGDXGDCDYGDGDXGEZCCLC6[GD\I]GG^IKDYN_`C '(a 43'3bc8 88&8d 988 8 8 8 89!8 9 e9!8 f88g d_h '(a +*,*,*i=B0j5kl0@017Bm7.n2opq017r017.s7.t0.7.u0.0.t0pv77nw2x0.245 7y72x0.l5<00z5w.uB{|7 ,9} +*,*:*~0..pv010@017Bm7.n2opq017r017.s7.t0.7.u0.0.t0pv77nw2x0.7y7 2x0.€5<00z5w.uB{|7 ,9 43‚3Ce  e8&8d 988 8 8 8 89!8 ''4 +*:*,*ƒy7j0.12„u15…7otl2„m017y77†‡=B0ˆ‰--7nw2x0. ,,+ +*:*:*Š50.15‹0Œ5?07.867†7n=o45j501Ž1|01v50@017Bm7.n2opq017r017.s7 .t0.7.u0.0.t0pv77nw2x0. ,, +*:*)*~5lv57r012y7jy0.15y7r017.s7ˆ‰--7nw2x0. ,,‘ +*:*+*-@017Bm7.n2opq017r012y72=>k0’“01 ,:) +*:*”*Š•017p–01.m42j01‡=‹0o—7r017.s7.t0.7.u0.0.t0pv7 ,: :*+**Š•017p–017r012y7jtm24m6Œ35’p˜017r017.s7ˆ‰--7nw2x0. ,:‘ +*:*‘*-@017Bmj4mjs77r011“7AB7r017.s7.t0.7.u0.0.t0pv77nw2x0. ,)9 +*:*}*‰‹57y7..…2.™017.u0.šy7.25<0op†01625<02.p›011tjœ501 ,)+ 4323Ce  e8&8d 988 8 8 8 89!8  " 9!8 b ž8_ %8 '42 Ÿ 6QW¡G 6XIQI£W6DN\ŸDJO Št5o5…=25801;5…2 Št5o5…=Š5801¤0. K ¦¦'§ '4¢ d B ¥ ¨.58=.©5’t0.7.m7y0Œ7r017.s7 ¨.58=.©5’t0.7.m01p–5’@06’mB0.0.@0  )*,*-.«2{‹0 )*:*ˆt0i=™7 )*)*ˆ301¬r01 ‡ 2 BB K ¦¦‚3Ÿ 8 8 žª#9"f 988 8 8 8 8 ª 12 345689  6 6 &&'& &,&& &1&& &1& &1 &: 1 >? BC &E> &'0'B' BN >PN E:N &>TU' !"#$% &()%!*%!"!%!+! &-./0%()%!*% &!23453%67%89 &!23453%!+! &!23453 &-;< !=453 >@)#A) BD69!#A) &()!=FGH!IH &())!5J9!K60'5JLM5!K6 =L/5!=O= >Q6-!=O= E5RS;-H!=O= >V%!*%&!+!H@DTWX!/5 122 345689  5 !"#$$ $%&'()*!+,-,./" 0(12"#$3 3%&(4565,)7)8+.29:(12"#$3; $<0=5**1.>'3? 3@ !AB9CDEF$GGH$GIJ? 3$@ !5**K":1)7',-,./;0LM =DEF$GN$G3OP 33Q8+.29:%&1.>'0LM=O 3IQ8+.29:%&57)5'%CO 3R@ !S!AAT*565 1.>',- 70LM=O$ 3?U*VW=8+*AT*565E!A %M,-8+'OI  1222 345689 6 56 !" #$%&'( )**%+,-- ./$0123435" -+6!7/&85 -#96:;<2$2'=>? -9:;<2$2'=,@ABC --@D9E< )**%+,E<,@ABC- -5FG;H9(+IJ62+0K/DC5 -L#!1DE<C5 ->M3412343E<!1D14NCL -C#!1D34OCL -BPK'QRG;H&S2'=E<C> -?)!3AT$!UVA*-6-..?7-)+ !41*<11-&2@25-1AB0-C--D-'$&8!8&;.&E-F1.-,-G -H,)$1*+-I/!"1&J8-K&10!0)C!L1-M11-.-;8)0-%&?'H -N-C--D--C'$O1-(-N-C--D--C'$%,&PO11QAR-N-C--D--C'$!8&-+-1S;F?T)C!10-C-!%& '$&!"1#$1(F1.--C--D-#J-#U!O?C!"1#$1,-'V &-N?5-!J(;F?T(!10-C-(2>I=+0-C--D-&*J-(?1Q#-D-( 112&J,-.&&1/(WXO)$1->=>(,-Y)Y->=>)C=8--1S,Z,-.& -I=>-6(XF!F#;I0?C#-668->=>W?10)$1&['41\?:&( 1\'V(-%,-C-,-.,?:&(-]&^>81\?:&(1\'V-C--D-( 12&-H,)$1&['411/#&8(1.#*.&)1S&-+-1S(XF!F#&1-&-_&-'H &,-.,?:&-`#,-.&&1/#J-#U11-&2@25-1(XF!F#81--D-&3 )C&:&&+8&C25-1Z;F?T(*a=YO-1S;Fb?+68!%&'$A R-N-C--D--C'$%,&P-?C?+?'H&+&12,&-+&-1. -N[-C-,-.,68-C'$(XF)S.;I0)C?H1D--H,,-.,68 =>AR.#S-?S-(;I2&!3-;F?T&#^1-J&!68011-&2@25 -1?C=-N-C--D-&1/1-81&-+-1S(->=8-;I0?+-C'$ &-+-1S?T&'92>I=+)CXF)S!%&'$(,-Y)Y->=>A c10]1,-D8dW?C!38XCO&10#?+11-&2&?$(Ob&C1 IQ,-,-](!8=J(X8b#!%&(e(*1-):&(&-6I[(1-.*F( >I-1S,AAAc10]1,-D8dWO-10a8f&-&-'V1K8'$&8 )$1.'$&1-)+)C&-21$1QO)3&D!gX1S&;8&^)0;< ,-L)C81-Ah$1=1S&D-&+-1Q?CijkAljj1#k(=>*&8-p#-*<('41=>&&-1/*< -12#qkrA h0,-.&&1/11-&2(.&P-c10]1,-D8dW!J&&<! &[&'9stu XE-;>-C[#&-411vkjii@kjiq?Cw(qr)C,-%!%&-411vkjix@kjkj &QmrAstuXE-;>!_'41!2[#kjkj!J&1-FkAjjjyztAR-I/ =3-V%11-&2[#kjiq&\&^?>#&-6I*F&stu68hG?C kwr(-1S,@2>I=+no(ir)C=3-)Ynm(lrZ,-%!%!2[#kjkj(&\ 1 2345627856956 565 56 1!2"# 2$56%&5'(5)*5$+,-./0 15656-.22*5$3!5.! .45 5$2)2,-2 56(55 2365783 42365 9.2":;569: 5$22 <=> 223?51@A 2B5C=55D>E FG >!5.! H 26 9=1@ A 9I56.29 2356%&5 ;570 J6;2,-A56K:L5$2M J23:56L"4: N5$6;'O429- :":;56N22256&5 : .A56J2,- :.A56 7 P9- Q" 9R 252S":;56NN2$562, -5TUH56 :.A56Q" 9R 5156215652365NJ5(562,- :.A56' .: 2:.22365)N9:5$22V 56 W95(56 : !27X56>/ Y>6 :UH 2? 4 >/ Y>23564 85Q3!5.! 5(562,-1@.2 #5'W 6 9=O24 29:5$2)9229:5$22 V 2B5C=55D>E FG .@O.A5695TUH562W2456Z5R .? > 223?55 59%=59[562M56%70 2 \>":;56 > 223?5 E %G 156 9 5 E5 5 2B5=55D>E %G 56O 56237Q56252R -52W25-9H ';5_4`2 .a5W56"524 E523S9$5P 1@A2 7 : .S5 E55 92R 25-9H2R 2> >Y2Q.S >7856+ O565 42Y55W)b*+c 56O*N*2dA56S]529F 5 !>5+356 7856P ef9=A25W9!5.=9=24>2H ./0:52-5-2W56 E523S 2M23567856.45 85Q56 3ghijW7X56 5%A 156 9 5!2965 9 Q .859S5R56-> 156Y>9 5%A 156 9 1@>7a562S23!52$565 5 CA2%A>Y5 5%A 156 9 7 . >956.7X O6 ]5-9Hkl2m V!27X56 156 9 5 E55570 2B5C=55D>E FG 9 2B5n-5F65 7 2R 5R56 562]90O6 ]5-9H 5R56->./ 0 156 A ; 5 E5V!27X56 156 9 5 E55570 !>2B5 ^55= 5 4%!2 Y>9= ;23&5.A"o5$56';5_5570 p5 ># !2.:.9 252]5>H 9HJ27UO9>:56 =W 1562 Y ./0+3&5.A56:56[254 ^5O4 7 2q:"S>O6 ]J";5$56';5 _.= 5"524r1@A23:56.= "-5A5Y>"524'W 24 ^5O4 ^5 5= %!2 Y>9p56H29=5= `2572329 95$56R ';5_5570 9="5242S237a569="o5$562R 2 1569H s5657";5$569Y5UH56 ": 4 15656--5.23:56 1562 ';5_n= .PU:5= 56O65 5(55756A223:565[5656O655(5 E5U:5[56%!2 Y>23:569- 12 3456789 4 6 69 69 66666 6! 7 "6 #6$6 %&'49()78%&666& *'+%, % -66%.(6/260661*-6%2 62 9342 566(66%2%27 6946 /2( 862 526 49 68 #"6-(%&6 2+:( '6*(8'1 ( 1;: /26<66;626 =4>4 627?% ( 68-67@9 6 A? 68%26%27% 49 86B67@9 7)6(%&:('66 2 C89%6& 7)666666 62 6 D2&6692(E6F%(6G #(62&4%6&?29>6 21 62=64 H2762=6492622?- 2;(I%& 7)6666 662 6D2&6692(E6J886K(1 34(6 #I697'+29 L569M69!6.:62167)1A @69 %2 #2 666666 68 7)6926 =4>41A @6%2 #2 6 6 #62(262766( %6<66B? 2 N4 2 O =4>4 21 8962=6426I6& 2PQ! 7)6 6 #6'34(666662 6D2&6692(E6962=6 4 2 6L276E2=6RS7?& 262=64 L& 26 , #462A462=6 492622 @ #6 7)66 2 6L276E2=6962=646<6 14 T 2-616 7)669&14 6<6252262 6U?8>66A6( 7)666666 68 274345926%V)%2 "6"6 @ 2W6.(2 6D2&6692(E6 H27 M(?2766( XYZ[\]Z^_`aZbcZde_fgZb\Zdhe_`dZ]iaZZ XYjYZ[\]Z^_`aZdhe_`dZ]iaZ Z L&14 ?- T:66%25226A6( 7)66 6D2&6692(E626) =4>49627?%345678666 666%2G V:('693T2562 #2 63&6%<6;4%@D2&6692 k(E69-26,;4%@%-26,34T 12(26lmnoplmlm XYXYZqe_fgZb\Zdhe_`dZ]iaZZ rs6 PZN2:6;467874,6%& 7)66 #62'34(6 6666 6 122 345678 52 62 5 5252 5 565 55 5 5 2!"#$# 2%&'()*+*%,-25.&2 5 525/02 %1 2 45638 4, 5 2,5* 5 5656 5*/ ,7$% 5 5 5 5 5 26 542 82 1 34569841!"# 2:255,5 ; %/5 56*/ ,7 $% 5 55 5 5 56 5,6 5<2 +255%8=(> ?7@7@1 AB CDE FGH IJFHKI LME NO , 52 6(P*:Q2*:Q2,;5R2"%8 ST5 2 5(, 5 2,5 56*/ ,7$% 5 55 5 5 56 5 UV ST,5/(! / = 2 ; %/5 56*/ ,7 $% 5 55 5 5 56 5V S45* 5 ; %/5 56*/ ,7$% 5 55 5 5 56 5W%6 542 82 55> /V STX 552 ,(Y 55 2:255,5 /(P ; %/5 56*/ ,7$% 5 55 5 5 56 5W%,6 5<2 +2 55%8= )25 &6 542 82 )2*2 (> ?7@7@V ZB [\H ]^_IJ `a bFcd `H IJFHKI LME ZBeB [\H ]^_IJ IJFHKI LME T5 56*/ ,7$% 5 55 5 5 56 5, 6 5<2 +2f5%8=&g5Ph6 542 82 1 ZBiB jFcd `H IJFHKI LME S45Q2 2% 8 52 6*/ 2%2(/ 7@@kS7@l31 52 6(Y 55 2:255,5(> ?7@7@ Sm5 2% 8 52 626 542 82 S !2n 8 52 65 5/(! -:/(:5 56*/ ,7$% 5 55 5 5 56 51 oB pFqIJ rsIJ Jsb Ltu vEwI xI Sy)555X 5/ 52 5 zO 5 56*/ ,7 $% 5 55 5 5 56 51 1222 3456789 585 8 7 587 7 5 8 7 7575 5975 757 875 875 2!7"2#7$ 3%5 & '2()) 75*'2()+,8 7 5 8'-7'.)/. 587 7 5 8 7 7575 5975757 875 2!7"2#7$ 3 018)-8122.25'.)/. 587 7 5 8 7 7 575 5975757 875 875320774259"5 762 57*875 2!7"2#7 762 2#77 89:;<=:>?@:A@BC:DC: E25F7)G'F*H,8I7*J75)K 822!85)H5.*5KK *LI77 ' H,8 8575M 57N %57O7PQ77752#7 R575752#7 %57S7%1GTI7R0 587 7 5 8 7 7575 5975757 875 %57U7456789 585 8 7 587 7 5 8 7 7575 5975757 875 875 2!7"2!7 %57M7V2.25767 587 7 5 8 7 7575 5975757 875 875320774259"5 W,8I7 P22!85)H5. 45KK : 1 2345679 2 2 9 9 676!"!673#$6!%67&'#64(! )*+,*+-./012+0-34.,5160-78+9:;4<=>*D;40-BDK0,L+53M,7J0-+NO+PQBO05405+5R05054012+STU>V.W> +*+0-BDK0,L++5353M,7J0-+NO5405+5R05054012++X+*+,*+-./,.KBI.YB051 Z[=E=[.+V\.0]@3^TOD@3[_`=0[[DZOD3@;4aO<\=I=[Sb8+*+@A,5BDW,0-5.K0 +HB+NO+5H+0c0-+NO+*++PQBO05405+5R05054012++X+*+,*+-./,.KBI.YB 051dB,5=[`SeB@.+V;4dD0EO@@f[^.+VSb85120-Eg0,5F+5405QB/0@A5405 +5R05054012++X,*+-./,.KBI.YB@4T53>O]\33E[3^\.@]30S 9hijklkj#!mn#6op&q rp&js9tuvh9w9uxytz{ TOD@3[|a}~@4>J,V}]1+PV5R7,U>[O+*+50C0-+O30c0-]B€,+00-5.‚:Sd4>J,054,1;€0QB/0@A,[30-05ƒ0-0c>+B„.76._0-71…+0-16.,O-†. @4‡+5O7ˆ+NOV53O5†+QB/0@A‰5OD0X.+*+5V5*+7X@4‡QB/0@A,5=3V53O5†+‰_ @40-16.771O,5BDW,Š53O5†+QB/0@A ;43@‹05;F+QB/0@A5405+5R05+0-S T5=3TOD@3[ŒŽ_>J,>5U05QB/0@AE+‘+‘0-]’,5405+0-0WB0-16.@O3 7J0-,[30-7X@B071O[O05ƒ0-]*0-V.W0|‡.0.,.O,.;=]‰~;47G.@M.5†059071…+ +*+V5BDW0V5R+57“+I.‚,|‡]:=+.+O@.0+=0,.;=]‰~,”05ƒ0-0-16.]•E–0-@O37J0-S —5ƒ0-0-BDK0,L+QB/0@AV53O5†+-.˜:,G+5H+,c0-+160-5.‚BQB/5OD,M37.8B V.‚0,5B90@….7Y0-16.@O37J0-71O[O+*+]*0-V.W07X@4™ |1~T*+505š,5405+*+>/0-;.‚+7Y,„.1B53*@….,5W+NO+*+V}0c0+5BDK0>0]CBS |›~TG+5H+@FO+5†0_I„,[R;4743,M305C0;.K0>J,+*+5V53O5†++53:5 5…:;2.;œ,[R+0-;.‚+_,5OD;U0-16.@O37J0-,F@FO+5†0+0-;.‚++53>U05;4 ,F743,M3S |~Š5BDW0V5R+5Iž0-5‚,5„0-@1P0-_0-16.043@4>;.‚+0c0-]B€,5P0 71…+,[/+0-+O35P0S |Ÿ~d9:VW53M+5;4:5C0+0-+0-;.‚+ | ~T5.W,@9:+*+:51P0-:5*:;4,56.-.O0+5B¡0>F++53+*+05.‚>;– ¢h£ ¤nk¥kjs9tv¦h9w¢zxytw{ 1 2345678593 878583 45 8488 4 8 ! "# $ % 574& ' 8() 5%*  8 +,- 4! ". "/801)! 4$ 82 , 33 4%* 4, &84#*5563  8! 8)& +,78 09 :7 ;< ) ,72 =&7)7 5/8377)7 ! 4,78 ' 0> &! 7?"#+,- 55684,+,-*-8,: 3) ,72 =@ ABCD=* *).+,3 &4' %+,- 5542 E;F8.G,  337)75/85 &$ )*7H8.+,3 G*;F8,(<8I7(&) 33.+,3 3&. 0 A1CJ: ! 53&" #*5564' 7H8.+,3 37K6*/78 L7+,78 )" 0 AMC1)+,7="#8 N - )I"# ;K 7) G+,) 0OP +,7= 7"#<84 ,: 3 827 Q *R#*F8)+,7" 33*)*5,%33O F"+,78 =7*)*5,% 6"S7"3)5<5# T 4& 370 AUC> G! : E! V54,&)+,7" 4& )N - 0 AWC> 4, 5%*33! 4& 7)7 5/8X! ,72 84*"#,7I "8/;<342 .(Y4$ ",72 7! Z ,%37 N 5<,72 7! 33! 7 [F8)7Q) "3 85\ 4, 37(<3 33"'8F8)"- *)8 40 ]^_`abcd_efghi_jklmk_n_kopqr_slpt_ u37&5"#v3 % 4 48 57 8() 5%*33*. *)* +,- 5584 "/8! ""343BU ,72 =+,- 55 @BC*: ! 53& " 4 7/w1C+,78 ,733 8V,7wMCx5,%wUC+,78 / "8"!8F8 4) 847wWC' G5 "/&wyCV,7' G582 KwzC5#8) : *K,&5#8, w{C4' %4|4 w}C%*4, +,8I743wB~C! wBBC : ( 88 ?%83@ (7 78'A7><+B737!767%873+, 3>8 ?8=8C DE 4458 7? 4738<' 19734073+,/FG#387473 H8 84 '+B '4 78$8767I4<73/G7 78< 84% &7'( 678767 197335 4-7 J737!767/KG;787 78 387673 8L457397 @ 87 78 3M4572 3'N8 733IO3(8/ PQRSTUVWXRYQRZT[\]^R_`RSabcd[[ReXf\]^RghijR k4 1l7m 1'&'+ 7 4587n77 ;7 5 7o737% % 7 ;777+@ /p 7o73 7 %457q7 ;7'+B 8?898 r738$stuvp wx 48( r737:731q82'-4  8$/ Hss 7773H#316 ( ) "7 7:73 35 7873+y73 3382 77r'(8'+B z 86484 / Htt73 7{73H84 )868#3 y 484 4572 89734 '? 3!7 I 'A77E'+B 973 / Huu8 ||73H 9738 7 %)845=7Dz738 <87; 973 8' 8( 8C 7?'<8+B738'5 5 D4587n'417 8; 73 7!767/ Hvv7C 873H "45)7 4568'A787 737:73 ;7> 473 5 87 737:73 "8A8+@73D}7 z8=83z z 9738 &7'( 84 / Hp p 7D7 873H3< B3)671688B38 %3#782 7 573 973 84 / HwwC3 7873H  )8973  387677:73 7 %:44 7 7% D4738867'% 973 ~ 3457q ?8=79 988973874 M>y +487:8'487 7367 48 71=87 / Hxx4D3C873H#373!7> )1=> 8 973 84 8973 4 16 ( 8 ;7 9738 168 7/ stuvptwx6485  (8'%73457q34 67 473 88 5 84 /8+€7375 738;78673 737#78 87 731  7 ;7/ 1 23456789 6 8781   36 56 3 5 84933! 5"#3$7 3 743% &' (4)*+ ",-./ 0 9)8431 2& 3 64,5.6 778 664,9.:56 ;6<33=65482 >3745,1.?8 6 36 @A B2C 3 8 66 8 9(4 D3  9;6<33=636*38 9E6 D3$8)597FG 3+0!H7436  78%039)80 4 36F 56IF4B 6 J 86 K > )L 56IF4 ME478-N9 3 2&O J P K)BQ 3 6 5 06J 8AC6 0A 68 36 R! 5 P41E6 S8 B2C 3 !F8 2&FA 7FG 3C 3 0*6C'0954!9 3C867 S8 3 J P5 B V TUVWXXYZX[VW\]^X_V̀abTcdaefghaibbjV k6 F4& 78 ;3l36& 58 5J P5 3",-.48m 5 3887&%3 2&l  !I03 0)6C' 4m6 C% 7$4,5.48m 5 064 2n6 o8 7$m 4,9. 67$$;3 S848m 5 56 J B p3J 865 5 3 7 3 L09 )6;6 F 9 7$9533O;6 C% IB2L 52 !P3o8J 87m39 $78% o8 36& % L0Bq+ )693 47r3 3H3 =3 H3 8 5 39(4;3 2&360r 358 6 ' 7 6*6;6 3AB 236& S8s 3(6t FQ 66 8Fuv-wxQ6C ' 54E4 3 ' 46 5%6 66&J 2C 4A3 84 > '35 3R 7=3'0 S8:6 868y,Q66 z(78F{?78663z78(328F8|7( 4664}47 ~07463(6 8 624}| ) 6 66F7864,:6 868{Fs€80 (..B236&  M78 6C ' 54E4 3 5%743<3)600H3 =36 J S8 $ 5 3 S8; Q%38:6 868B 236& 52 M6FA %8 E54E49878 6 66&J 2C I' 836854E45<3‚H3 !' F8 6' 54E4436& ?3*35„ S8/‚ … ƒ 1 234567879 6 22 2 6259 6 32 2 2 625!" # 2342$ % 78&2'7 ( 5 9 ) * + , 6-5625 . 2 /0(#42 41 2 2+ 25 4 2 9 ) *! " # 2342'732 324"56789:9;<=>?@5 22 2+ 2 322) 22  27 404%2ABC7 DEF87 0G8HFG87 6F8G87 2FI!" # 23456787 ?44(2 JK 4 K L2 75 2 2 2+ 2 3253M22 4N4)5 O32 329 )2 2 2 K F 6P QR9 # 78S8 T2 !U4 # 7 . 2) 8P 5 253M2'72+ 2 32P22 6M257 9 8J 9 V M TW 4* ,2 42 2 75 OB:I2 672 2 41 25  4N4) 2+ 2( K + (X%4YB8I? 6 %92 6-2+ 2 322) %Z T[5(RK + 2+ T\ YB]I^?4K 22 675V5' 2 67(YB_I . 5 92 67562 Z 2 K F 6P K[9 - 2) 8P5 253M2'72+ 2 32YB1I` ( 69 9K + 5V5'78% K 2 J 2 8, 9 22 5 2 2! a# 2 5 # 2342$ 2 /878\ 22K 4 K L2 5 # T\ 22 %B2 L I2$ 5 78&N47 8b !U4 # 79 V M P22 6M2 57 9 8J 7? 6 2+ 2 32 %97222K 4 K L2 T\ 22 % V 68% c7K + 5 KJ!^J4(2 L 5 22 2+ 2 32 53M7 # 2345?4%53M ( 2 887? 6 7326 562 8) F[8L2+ 278) F 4N4)2+ 2 2 ! " 6 2$ 2 . K 4 K L2 75 # 9 2 L P2%92  2%932 327T7 *22 5 5?T75[ 6M 2+ 27575 75?4K 25V5'!" ?42+ 2 32P225[79 6 75d2TPe 7+ f 6- K#42779  bK + 2 5'87 T[5J 272+ 2 ZN4)!" 6275?4K 2K K g 79 T32+ 2K + 9h2$ 4(2) 8P2+ 2 32 2 53M! " # 2342'7D 07 Fi7G U ;=1>7" . K 4 K L2 ) 6P 5 g 04%2'72+ 2 328 a7 j 4 OT\ 2 3 ,2 L 9 '5[7 9 6 kQj7Bi 2F Fl7280kGGF2 6842G64T2EF87 0 j 4 E7FOmF 2Fl8kQj7n27oF8 F k8F7I!U8 # 234 2'7Z 7U 5p56787224(K 4 K L2 222+ 2 3227T7 *2)K 4 K L2 T\ 22 %B224(2 L I224(9 22 %
- Xem thêm -