Tài liệu Câu hỏi ôn thi ngành thông tin truyền thông thi công chức 2015

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 894 |
  • Lượt tải: 0
tailieuonline

Đã đăng 39907 tài liệu

Mô tả:

NGAN HANG CAU 1161TRAC NGHIVS4 THI CONG CHtt NAM -2015 LINH VC: THONG TIN VA TRUYEN THONG, Ma chuyen nganh: CV.14.01 PHUONG AN A PHLioNG AN B PHUONG AN C NOI DUNG CAU HO1 Theo QuyEt dinh sal 2472/QD-TTg °gay 28/12/2011 cita TIM prong Chinh phi) ye viec cap met s6 An pham bao, tap chi cho \tang dan tee thieu sei va mien mil, yang dan biet kh6 than, Nha nude cap met so An phAm bao, tap chi nh5m tang ailing ding tac thong tin truyen truyen phuc vu su nghiep 'Mat trian chinh tri, kinh [E. van In3a, x5 hei viina dan tee thieu se va mien mli, dc biet the than giai .doan 2012-2015. Nha nude cAp nhir the nad?. . CAp thong thu tien Cap eel thu met phan tien Cap .e6 thu tien 2012-2015 2011-2015 2013-2015 2 Theo Quyet dinh se 2472/QD-TTg ngay 28/12/2011 dia Thu tuOng Chinh phii, Nha nude CAP (khonn thu tien) met se An phAm bao, tap chi °ham tang cudng cong tac thong tin [myth tniyen Ow vu sir nghiep pith trien chinh tri, Icinh te, v5n boa, xa hei \rung dan toe thieu se va mien nni, d5c biet the khan trong nhiing giai clop nao? 105 ky/nam 157 k3'/nam 52 kY/nam 3 Theo Quyet dinh so 2472/QD-TTg ngay 28/12/2011 cila Thu Wing Chinh phil ve viacvap mOt sia An phAm bad tap chi cho yang dan tee thieu se va mian nai, vnng 414C biet khda khan giai . dean 2012-2015 va Quyet dinh so 1977/QD-TTg ngay 30/10/2013 ve viec sib del, be sung met so khoan cila Dieu 2 Quyet dinh so 2472/QD-TTg ngay 28/12/2011 aria Thu MON Chinh phi), Bao Dan tOc va Phat then (Dy ban Dan tbc), phat hanh bao- nhieu Icy met nam? 4 Theo Quyet dinh s6 2472/QD-TTg ngay 28/12/2011 Lim Thu [wing Chinh pha ve viac-cAp mOt s6 An phAm bao, tap chicho vang dan tOc thiews6 va mien nai, yang dacbiet khoa khan igiai dean 2012-2015 va Quyet dinh s6 1977/QD-Tig ngay 30/10/2013 ye viac sin dam, be sung mots6 khoan dm Dieu 2 Quyet dinh se 2472/QD-TTg gay 28/12/201 Lula Tha tuemgChinh pha, Bao Van h6a (BO Van boa, The thao va Du lich), phat hanh bao nhieu Icy melt nam? TT 1 157 'IcY/nam 105 ky/nam 52 kidnam TT NO1 DUNG CAU HO! Theo Quyet dinh so 2472/QD-17g ngay PHUDNG AN A PHUDNG AN B PHUONG AN C 157 ky/nam 312 kynam 105 ky/nam 105 ky/nam 312 ky/nam 157 ky/nam 157 ky/nam 52 kt/nam 105 ky/nam 157 ky/nam 52 kynam 105 k'/nam 28/12/2011 dm ThO tuella Chilli) ph)) ve viec cAp mot so An pham bao, tap chi cho vung dan tOc 5 6 7 thieu so' va mien run, viing dac biet 1(116 khan giai doan 2012-2015 va Quyet dinh so I977/QD-TTg ngay 30/10/2013 ve viec sira din, be sung mot so khoan oh Dieu 2 Quyet dinh so 2472/QD-TTg ngay 28/12/2011 cna Thu ttromg Chinh phil, Bao tin We (ThOng tin xi Viet Nam), phat hanh bao nhieu 1c$T mot nam? Theo Quyet dinh s6 2472/QD-TTg ngay 28/12/2011 dm TIM Wang Chinh phi) ve viec cip mot sis An pham bao, tap chi cho viing dan toe thieu set va mien Mg, viing dc biet kh6a khan giai doan 2012-2015 va Quyet dinh s6 1977/QD-TTg ngay 30/10/2013 ve viec sfra din, be sung mOt s6 khoan cfia Dieu 2 Quyet dinh s6 2472/QD-T1'g ngay 28/12/2011 cna Thn nrimg Chinh OM, Bao Nang them ngay nay (Trung ucmg Hen Nang dan Viet Nam), phat hanh bao nhieu ky mot nam? DO Theo Quyet dinh s6 2472/QD-TTg ngay 28/12/2011 ena Tha tuerng Chinh phi) ve viec cap mOt sA An pham bao, tap chi cho viing dan tOc thieu so va mien mil, viing dac biet kilo khan giai dean 2012-2015 va Quyet dinh sO 1977/QD-Trg ngay 30/10/2013 ye viec sera del, be sung mOt So khoan gun Dieu 2 Quyet dinh se) 2472/QD-TTg ngay 28/12/2011 dm TIM tuerng Chinh plul, Chuyen da Dan tee [hien sO va mien mil - Bac Serc kh6e va Den song (BO Y te), phat hanh bao nhieu kY mot nam? Theo Quyet dinh so 2472/QD-TTg ngay 28/12/2011 ciia Tha tuorng Chinh phi) ve viec cap met sa An pham bao, tap chi cho viing dan tOc thieu so va mien inn, vung doe bi'et khoa khan giai doan 2012-2015 va Quyet dinh sO 1977/QD-TTg ngay 30/10/2013 ve viec sira dei, be sung met so khoan car, Dieu 2 Quyet dinh se 2472/QD-TTg ngay 28/12/2011 &la Thu tir6ng Chinh pha,Chuyen de Dan tOc mien mil - Rao Cong Thirang (BO COng Thucrng) phat hanh bao nhieu kV mot nain? TT NO1 DUNG CALI HOI Theo Quyet dinh so 2472/QD-TTg ngay 28/12/2011 am The hiding Chinh phi) ve viec cap m(it s6 an phAm bao, tap chi cho vimg dan tee thieu s6 vã mien niii, viing dac biet kho ldian giai doan 2012-2015 vã Quyet dinh so 1977/QD-TTg 9 • ngay 30/10/2013 ve viec sfra de', 66 sung met so khoin cila Dieu 2 Quyet dinh s6 2472/QD-T1g ngay 28/12/2011 dm Thu tiremg Chinh phii, Tap chi Dan tem (0y ban Dan t0c), phat hanh bao nhieu ky met nam? Theo Quyet dinh so 2472/QD-TTg ngay 28/12/2011 dm Thii Meng Chinh phil ve viec cap met so An pham bao, tap chi cho yang d'art tOc thieu sti vã mien nni, viing dc bit kith khan giai dean 2012-2015 va Quyet dinh s6 1977/QD-TT8 ngay 30/10/2013 ve viec sun d6i, be sung met so 10 khoan dm Dieu 2 Quyet dinh sit. 2472/QD-Trg ngay 28/12/2011 cila Thii Men Chinh phil,Chuyen de "Thieu nhi Dan tOc" —Bao Thieu nien tin phong (uirc thuOc Trung Irons Doan Thanh then COng san HA Chi Minh), phat hanh bao nhieu ky men num? 11 Theo Quyet dinh so' 2472/QD-TT8 ngay 28/12/2011 dm Thii twang Chinh phi) ve viec cap mOt se An phim bao, tap chi cho viing dan roc thieu se vã mien niii, vimg dac bit kith khan giai doan 2012-2015 Nth Quyet dinh so 1977/QD-TTg ngay 30/10/2013 ve viec sin den, 66 sung men s8 khoan cfm Dieu 2 Quyet dinh s6 2472/QD-TTg ngay 28/12/2011 dm ThU Wang Chinh phi), Chuyen de "Mang non" — Bao Nhi ding (tn,rc . thutic Trung ucmg Doan Thanh nien COng sairHO Chi Minh), phat hanh bao nhieu Icy mot nam? 12 Theo Quyet dinh so 2472/QD-TTg ngay 28/12/2011 dia TIM Mang Chinh phi) ve viec cAp mot st An pham bao, tap chi cho viing dan tem Mien s6 va mien nni, viing dac biet khoa khan giai 20'22-2015 va n. Q uyet dirill 3;5 1977/QD-TTg igay 30/10/2013 ve viec sira den, 66 sung mot se 52 IcY/nam khoan dm Dieu 2 Quyet dinh so 2472/QD-TTg ngay 28/12/2011 cna Thil tueing Chinh phi), Phu twang An ninh bien OM — Bao Bien phong (B0 rir lenh 130 a bien ph6ng), phat hanh bao nhieu k9 m8t nam? PHISONG AN A PIIHONG AN B PHDONG AN C 52 ky/nam 12 ky/nam 24 ky/riam 24 ky/nam 12 Icy/1Am 36 ky/nam 36 ky/nam 12 ky/nam 24 •ky/nam 105 ky/nam 36 kY/nam TT 13 14 15 16 17 18 19 20 NOI DUNG CAU HOI Theo Quyet dinh so 2472/QD-TTg ngay 28/12/2011 clia TIM thing Chinh phii ve viec cap mot sa An pham ban, tap chi cho ving dan tec thieu so va mien thi, yang dan biet IMO khan giai Cloth 2012-2015, kinh phi time hien chinh sach cap (thong thu den) mot sta An pham ban, tap chi cho yang dan tee thieu st va mien mai do ngan sach cap nao dam ban? Theo Quyet dinh s6 2472/QD-TTg ngay • . 28/12/2011 cfra Thia thing Chinh phi. ye vitt cap met se; An phan Th bao, tap chi cho yang dan toc • . thieu so va mien nil, yang danbiet kho khan giai doan 2012-2015, Cy ban nhan dan cap tinh chin tech nhiem? Theo Quyet dinh so 2472/QD-TTg ngay 28/12/2011 dm Thi tuang Chinh phi ve viec cAp met so An pham ban, tap chi cho yang dan tec thieu so va mien nil, viing dac biet IMO khan giai doan 2012-2015, fly ban nhan dan cap xa chiu trach nhiem? Theo Quyet eh so 368/QD-TTg nth 28/02/2013 caa TIM Mang Chinh phi phe duyet Clurcmg trinh hanh dOng dm Chinh phi ve thOng tin dal ngoai giai doan? Theo Quyet dinh só 368/QD-TTg ngay 28/02/2013 dm Thit Mang Chinh phi phe duyet Chucmg [firth hanh clang mla Chinh phi ve thong tin deli ngoai, mtic tieu dm chtrcmg trinh IA: 5 368/QD-TTg ngay Theo Quyet dinh at: 28/02/2013 Gila Thu Mang Chinh phi phe duyet Chuang trinh hanh dOng cua Chinh phi ve thOng tin dal ngoai, noi dung cim chucmg trinh IA: Theo Quyet dinh so 368/QD-TTg ngay 28/02/2013 dm Thu tuang Chinh phi phe duyet Chuang trinh hanh dOng maa Chinh pha ve thong tin den ngoai, ngutin van de time hien Chucmg trinh thuOc nguon nao? Trach nhiem cua Be Thong tin va Truyen thong Ithi :hue hien Quyet '-..` so' 368/QD-Trg ngay 28/02/2013 dm Thi tuemg Chinh phi phe duyet Chuang trinh hanh Ong caa Chinh phi ve thong tin doi ngoai? PHUONG AN C PHUONG AN B PHUONG AN A Do cac bao. tap chi, an .pham ... tu can den trong nguein kinh phi duce giao cho dan vi . . Do ngansach.cac dm pluton& darn bao Do ngfin sack trung uong dam bao va duct ha ti tong du toan hang nam cualiy ban Dan lac Chi dan va guy dinh cu the ve vai tro trach nhiem can cac Sec nganh va fly ban than dan cap huyen .. trong viec thuc hien chinhsach cap met s0 An pham ba'o, tap chi cho ving dan teic thieu at) va mien nin, viing OC Wet kb!) khan . 2 To chit thgc hien chinh sach cap va thu tien met s8 an pham ban, tap chi tai dia phucmg Ca hai phucmg an con .lai den ding SA hem, xay dung he thong thy vien se,. de moi ngtroi dan ten dia ban duth dap can Xay dung cac quy dinh quan 12, sil dung, km gill va bao quan can An pharn bao chi duere cap dam bao hieu qua, phi hop veri dieu kin thtrc te dm dia phuang Ca hai phuang an con lai deu sal 2015-2020 2013-2015 2013-20120 Bao dam den num 2016, 100% cac BO, co quan ngang BO, Co quan thuOc Chinh phi, can tinh, thanh phe trim thuOc Tiling trang c6 can b0 chuyen [rich ve then& tin doi ngoai Bao dam den nam 2015, 100% cac BO, ca quan ngang BO, co quan thuoc Chinh phi, cac firth, thanh ph& ti-ire thuOc Trung trang co can be chuyen trach ve thong tin di ngoai Bao dam den nam 2014, 100% cac BO, cot quan ngang BO, ca quan thuOc Chinh phi, cac tinh, thanh pho true thuOc Trung uang ce can be chuyen trach ye thong tin dOi ngoai , Xay dung vã ban hanh cac van ban quy pham phap TO cherc cac hei nghi tong mac quang ha hinh anh via Nam. luat, ca the chinh sach ve Meng tin doi ngoai To chac cac hei than trong nudrc quang ha hinh anti Vit Nam. Ngan sach Trung trang Ngan sach trung uang, ngan sach dia phuang va Ngan sach dia phuong va cac ngu6n Mc xa hei khac cac nguin km xa hei khac. Ca hai phi-rang an con lai deu ding Cha tri xA-y clang cac ke' hoach thong tin va dal ngoai trinh Chinh phi phe duyet tank khi thut hien Xray dung, hoan thien he thOng vtm ban phap Ili4t, cache chinh sach phuc vuiong tac thong tin dni ngoai. PHILICING AN C PIRONG AN B PHUONG AN A NQI DUNG CAU HOI Trach nhiem cua Ban Chi dan ding tac thong tin - • . Tiang Imp Ke hoach thong tin dal ngoai hang nam Huang dan, don doe, kiem tra cac Ba, ban, nganh, h. 1 . . den ngoai khi thtrc hien Quyet dinh sa 368/QD clan cap inn Oy ban nhan dan cap tinh trien khai thvc hien Chi.dao, dinh hag cac hoat dOng trong Chvong cna -cac BO, Ban, nganh, Oy ban 21 TTg ngay 28/02/2013 cam Thil man Chinh phil va kat qua [hue hien ke hoach de bao.cao Thu trinh hanh clang nay. Chuang trinh hanh dOng. phe duyet.Chuang trinh hanh clang cim Chinh phi' twang Chinh phn. ye th6ng tin dot ngoai? , Trach nhiem cfia BO NOi vu khi thvc hien Quyet Huang clan, don doe, kiem va Sc 80, ban, nganh, Phai hao van B6 Thong tin va Truyen thong kien Dinh ky to chitc so kat, tang ket viec thuchien . . dinh só 368/QD-TTg ngay 28/02/2013 dm Tha . 2 • 1 '-:: . . . Uy ban nhan dan cap tinh trien khai thuc hien man Iv may nhan str de [hue hien cong tac thong 22 Chucmg trinh hanh dOng. . n , tuang Chinh plin phe duyet Chuang trinh hanh Ch uong trinh hanh dOng. ngoth. ti doi dOng thia Chinh phi) ve thOng tin den ngoai Gan nlnem via &mg tag thong tin vth nhiem vu , , . ., Yeti cau ciaa Ka hoach so 117/1C1-1-UBND ngay , , • , . . , • • , Ca hai phucing an con lai deu sal v dung ca sa du lieu ha tang dam bao viec lun cong tac hang nam cua So Thong tin va Tru). en : • • , . ' • , , 23 05/6/2014 Gila UBND Thanh pha Ha NOi ye thOng gni, tra ctru cung nhv an loan an ninh thong tin thong, SO Ngoai vu tin d6i ngoai thanh phii la gi? Xay dtmg Co ser da lieu thong tin d6i ngoai, phuc Mac dich dm Ke hoach so 117/KH-IAND ngay Xav dung co so' oha lieu ha tang dam ban viec Du vg ding tac quan IV nha ntrac ve thong tin doi hai phvang an con lai deu Ching . " • '-,' _ - •• - . . ding nhir xay dung ke hoach, de an chien ngoai, 24 05/6/2014 dm UBND Thanh phiaHa. NOi ve thong gilt, tra ctru cung Au an toan an ninh thong tin tin Mem phat trian kinh t6 - xa heii Thei dn. tin doi ngoai Thanh oho la gi? TT KE hoach s6 117/KH-UBND ngay 05/6/2014 dm 25 UBND Thanh pha Ha NOi ye. thong tin den ngoai pha Ha Nth trong giai doan nem? Thanh 26 2013-2015 2015-2020 Tang ctremg [hang tin doi ngoai thanh pith tren Sc Barn sat str chi dan dm Trung trang va Thanh phi& Muc tieu dm KE hoach sa 117/ICH-UBND ngay • !earth thong tin diai ngoai quac gia: VTV4, VTC10, Gan nhiem vu cons tac thong tin &Si ngoai vEn ye•thong tin deii ngoai; thong tin nhanh nhay, chinh 05/6/2014 caa UBND T, hanh Oro Ha Hai ve thong VOV5, Can kenh thong tin clai ngoai dm thong tin nhiem Yu &mg tag hang narn oh clic dan vi xac, kip thin. tin d6i ngoai Thanh phe la gi? xa viet nam KE hoach sa 117/1C1-1-UBND ngay 05/6/2014 dm UBND Thanh pile Ha NOi ye thong tin doi ngoai 27 Thanh ph6 giai doan 2015-2017co may nhiem Yu va giai phap? Theo KE hoach so 117/ICH-UBND ngay 05/6/2014 thla UBND Thanh oho Ha Nei W [hang tin doi , 28 ngoai math pho, nen dO thtrc hien chia lam may giai doan? Ka hoach sei 117/KH-UBND ngay 05/6/2014 dm UBND Thanh 06 Ha NOi ve thOng tin alai ngoai 29 Thanh pita giai doan 2015-2017, trong nam 2015 thug hien nth dung gi? Ka hoach s'a 117/KH-UBND ngay 05/6/2014 ciaa UBND Thanh phii Ha NOi ve thong tin den ngoai 30 Thanh pha giai doan 2015-2017, trong giai doan 2016-2017 thirc hien nth dung gi? 31 2015-2017 5 6 4 3 4 2 , than khai kenh Nang cao chat Imang theing tin tren kenh thong tin Nang cao chat hieing thong tin tren kenh truy'en Xay.chmg co che, chinh sach ,da truyen thong-doi ngogi tnrc tuyen • thong two tuyen clOi ngoai chit Inc , :. , ,. , i tmg Ti mg bvac xay dung moi .quan he voi cac co quan Day manh pha't then pha't thanh-truyen hinh, tap Tao co che thong tin cho phong vien mat ngoai • truven thong, ha° chi atm' c ngoai.co' van pining dai mai quan he chat che vith din cac nude trong khOi tac nghiep then quy dinh ' ASEAN, khu yuc chau A-Thai Binh throng then • Trach nhiem caa SO Thong tin va Truyen thOng ruyn Tham mut va thvc hien nhiem vu tuyen te Chi dan, hug clan cac co quan bao chi thanh trong thvc hien KE hoach sO 117/KH-UBND ngay Huang clan pluang vier' bao chi .ntrac ngoai heat co .ng tac bien Deng-hat dan cnng dang ASEAN ph6, Dal truyen thanh quart, huyen, .thi xá te, chirc 05/6/2014 cim UBND Thanh oho Ha NOi ve thong dOng tren dia ban Ha Nth thOng tin, tuyen truyen ye KE branch 2015 giai (Joan 2015-2017? tin dal ngoai Thanh pita TT 32 NO1 DUNG CALI HO! Trach nhiem mia Ser Ngoai vu trong thvc hien Ke hoach sii 117/1CH-UBND ngay 05/6/2014 tha •. UBND Thanh phi Ha NOi ve tilting tin d'Oi ngoai Thanh phO giai doan 2015-2017? PHITONG AN C PHUDNG AN B Chu tri va phoi hap veri cac ca quan, don vi có lien •, CM tri, phoi hop veri cac co quan lien quan quail quan tham mtru, giiip UBND thanh ph6 time hien CM tri thuc hien dau to hien din hoa kenh thong ... . . :. , . i, • . . h. • . : , , '. • . : ly Mang dth phemg vien bao chi nverc ngoai boat chirc nang quan Ily nha ntrac ve thong tin dm ngoai tin doi ngoai thanh pho, dap mg yeu cau nhiem vu . dOng teen dia ban Ha NOi tren dia ban thanh ph6. PHBONG AN A 33 Trach nhinm tha So Van hem The thao va Du lich trong thvc hien ice hoach so 117/1CH-UBND ngay Nang cao chat bong ye hinh there va nth dung 05/6/2014 dm UBND Thanh ph6 Ha NOi ve th8ng thong tin tren a san song ngfr Den ngoai Ha NOi tin dni ngoai Thanh 06 giai doan 2015-2017? 34 Trach nhiem cfia Ser Tv phap trong [Mc hien ice hoach s6 117/ICH-UBND ngay 05/6/2014 clan • • UBND Thanh pho Ha NOi ve thong tin din ngoai Thanh ph6 giai dam 2015-2017? 35 c. • c PhOi hop yen cac don vi chirc nang nim hoot Ong Tract) nhiem coa Cling an Thanh ph6 trong [hut Pheii hop veri SO Van hoa to chin th6ng tin nhanh - Phong Van hein fining tin tO ntr heii hop vat cila pining vigil mac ngoai tac nghiep tren dia ban hien Ke hoach so 117/1(11-UBND ngay 05/6/2014 P nhay, kip Mai, kip then dau vanh phan bac Yeti 4 thong tin nhanh nhay, kip thin, kip IWO dau tranh • .' . , - A . . Thanh pho hoac theo cac than ra doan van trong tha UT3ND Thanh pho Ha Nth ye thong tin den luan diet] cua cac the Ivo thu dich phan bac yen Nan dieu dm cac the Itrc thii dich quan he ngoai giao ngoai Thanh phi; giai dean 2015-2017? 36 Trach nhigm cuff() To lenh TM do trong thvc Hen KE hoach s6 I17/KH-UBND ngay 05/6/2014 con UBND Thanh Oa fla Nth ve thong tin den ngoai Thanh oho giai dean 2015-2017? Ph6i hop veri Ban Tuyen gado Thanh fay, SO Th6ng . tin va Truyen thong va can ca quan bao chi thong Ca hat phvang an con lai deu dung tin nhanh nhay, kip then, kip then tau tranh pilau bac veri luan dieu dm the the lire thn dich 37 Trach nhinm tha Lien hip the to chat Mu nghi Thanh phO Ha NOi trong thkrc hien Kg hoach so 117/K1I-UBND ngay 05/6/2014 tha UBND Thanh pito Ha NOi ye thong tin din ngoai Thanh pho giai doan 2015-2017? t6 va Phoi hop veil SO Thong tin va Truyen thong, S.& Xav clang va dtra vao hoat done .co hieu nua Cnne Dao too ngunn nhan lac ve phap Nat quAc ,- -. - z. . , • - r i , • tranh Nng quOc tg de tham gin vao cac giao dich Ngoai vu de xuAt co che chinh sach dao too, bOi thong tin doi ngoai nhan dan thanh pho Ha Not throng can be) thong tin den ngoai veri cac to chircingueri mac ngoai 38 Trach nhiem cila SO NOi vti trong thvc hign Ke heath so 117/KIL-UBND ngay 05/6/2014 ona • UBND Thanh ph6 Ha NOi ve theng tin den ngoai Thanh ph6 giai doan 2015-2017? 39 40 . . phvang an con lai deu dung Ca hat Tang cueing nth dung thang tin ye cac Mat dOng thong tin quang ha hinh anh Ha NOi tren trane din ta tha SO bang tieng Anti Ra soat, tap hap va hoan align ca sa NI lieu bang N5ng cao chat Krung YE hinh that va nth dung Nang cao chat Itrong ve hinh there va nni dung tieng Anti cac van ban quy pliant phap Nat phuc thong tin tren the An pham song nail phvc vii ding thong tin tren Trang thong tin din tit song nger doi ngoai ala SO vii th8ng tin den ngoai nganh To phap dm Ha NOi tag thong tin dth ngoai Kip then dinh Mang thong tin den ngoai ve nhang van de an ninh, quoc phang, thong nhat toan yen lanh thn Ph6i hapvol50 Thong tin va Truyen thOng, SO Ngoai vu va citc don vi lien quan ra seat th8ng he Dao too nguth than lire ve phap luat clink te va Nang cao chat bang th6ng tin yen ang th8ng tin . , , . . ,. . . , tranh tong (plot te de than gin vao cac giao dich nhan so lam cong tac thong tin dot ngoai cua cac • . dien lir cã SO va cac An pham thong tin dth ngoai „ UBND cap huyen, cap x5, cac th vAri cac t6 chi:re/ripen ntrac ngoai sa, ban, nganh chat chinh hi - xa hth • , Trach nhigm dm SO K& hoach Dan to trong thkrc B6 tri von cho the hang muc xay chmg ha tang Icy hiringdan dv toan de cac elan vi thtrc Tha• m.dinh, Mang clan do man de cac don vi thvc BO tri von, hiring hien Ke hoach so 117/1(11-UBND ngay 05/6/2014 thuat the kenh thong tin tin* vOn dau lir phat , • hien thee kg hoach hien theo ke hoach cila UBND Thanh ph6 Ha Nei ye thong tin den trier' ngoai Thanh ph6 giai than 2015-2017? Trach nhiem cUa cac co quan bao chi Thanh 016 , -UBND ngay trong Iliac hien Ke hooch so 117/KI-1 05/6/2014 dm UBND Thanh pho Ha Nth ve thong in d6i ngoai Thanh ph6 giai than 2015-2017? Xay dung, bni tang din ngri can 60, phOng vien TO cherc hni nghi bao cao vien ming .cap thong tin ce ban Nth chinh [0 yang yang, chuyen mOn cao dAi ngoai cho can ber lam cong tac themg tin den Ca hai phircmg an.thn lai du dung . • va trinh eV ngoat putt dap (mg yeu cau thong tin ngoai doi ngoai TT 41 42 42 43 44 NH1 DUNG CAU HO1 PHHONG AN A PHUHNG AN B PHISUNG AN C , Trach nhiem cua UBND quan, huyen, thi xa trong Si cac ca quan, don vi thanh pha to Tel .chirc thong tin Si ngoai hang nam, bao dam Ph6i 11913 [hue hien Ka hash se 117/KH-UBND ngay chin quan ly va trien khai cac Sat dOng thong tin Ca hai phvang an con lai du sai 05/6/2014 clia UBND Thanh SO Ha Noi ve thang. ngan sach cho heat dOng thOng tin dai ngoai doi ngoai tai din phuong tin den ngoai Thanh SO giai dean 2015-2017? Theo Ka hoach so 121/KH-UBND ngay 13/9/2012 cilia UBND Thanh pile', Ha INS ve dun thong tin ye cac xa mien Si, xa kho khS (lac biat tren din ban thanh pito Ha No giai dean 2012-2015, intic tieu chung dm Ke hoach nay la gi? dtmg va ming ca he theing thong. tin tniyen XAY . thong co s&nhint dam bao thong tin ve cac chinh . i Hoan th n co che chinh sach cho can bel lam ding sach ctia Dang va Nha sac, thong tin phut trin Ca hal phtrcmg an can lai deu dung kinh te, chinh tri,. van h6a - xa hai, khoa hoc - ky tac thong tin va truyen thong CO se, • thuat dirs dun den phs vti ngvai clan cac xa mien niii, xa khe khan dac bit Theo Ke hoach so I21/KR-UBND ngay 13/9/2012 cim UBND Tharth ph6 Ha NOi ve dun thong tin ve 70% can b0 lam cong tac thong tin va truyen th8ng cac xa mien Si, xa Icho khan clac biet tren din ban thanh than ve chuyen Sein nghiep vp, Chin &Mg 100% then, ban CO mang intemet thanh pito Ha NS giai dean 2012-2015, chi tieu Cu trien khai tot citing viec the dm nam 2015 la gi? Theo KE hoach so 121/K1-1-UBND ngly 13/9/2012 min UBND Thanh phi) Ha Nei ve dun th8ng tin ve cac xa mien Si, xa kilo khan dac biet tren din ban 16 xa 15 xa thanh phi,' HA Nei giai dean 2012-2015, ke hoach nay dune trien khai tai bao nhieu xa mien nni, id kh6 khan dale biet? 100% than CO bang tin -ding cling va duy tri heat Ong thOng tin thiet thvc, hiau qua den Si ngueri clan tren dia ban 14 xa 45 Theo Ka hoach so 121/K14-UBND ngay 13/9/2012 Ben Sang can bo chuyen trach CNTT ti-en dia ban cila UBND Thanh ph6 HA NOi ve dun dieing tin ve • - . Tap huan, bin &rang Icy nang quan 1Y, danh giA, thanh SO tham gin tuyen truyen, phO bien va van cac xa mie'n nth, xa kho khan * bit tren dia ban Ca hai phtrang an con lai dau dung glary sat chuong trinh cho can b0 tham gin pan 19 clang nhan clan thvc hien chit trucmg, chinh sach thanh phi) Ha Nei giai doan 2012-2015, muc tieu trien khai ke heath dm Hang va Nha sec cim noi dung Svc hien tang ctremg nang Is can bei Sing tin va truyen thong CO' ser la gi? 46 Theo Ka heath so 121/1(11-UBND ngay 13/9/2012 dm UBND Thanh pita Ha NOi ve dun thong tin ve 116 tin thong tin qua viec iti.chirc xuAt ban cac din TO chac dao tao, tap huan chuyen men, nghiep vu t . „ a 1 Xay dvng va phat song tong so 100 chucmg trinh SC xa mien run, xa kh6 khan dac biet ti-On din ban CD yen Si dung phong Su' ve pith then kinh te- e nan viet tin, bai phat thanh, tO chirc thong tin Icy phat thanh - truyen hinh thanh SO 1-la NOi giai dos 2012-2015, noi dung truyen hinc ' t — van hea-xa hoi thvc hien dm tang sang nang hrc can be thong tin va truyen thong co sa la gi? 47 Theo Ke beach se, 12 UK.1-1-UBND ngly 13/9/2012 dm UBND Thanh SO Ha NOi ve din thong tin v'e Sc S mien Si, S kh6 khan Se biet tren din ban Can be lam clang tac thOng tin truyen truyen ea Can b0 nganh Van haa - The thao va Du lich thanh phi, Ha NOi giai dean 2012-2015, Si dung clang ti-On din ban huyen, S, them thvo hien tang ctrang nang lire can ho thong tin va ruyen thong CO sit danh cho dea Mang So? Ca hai phuang an.cen lai tieu sai TT PHUONG AN C PHUDNG AN B PHUDNG AN A NO1 DUNG CAU HO! 48 Theo Ke hoach se 121/KH-UBND ngay 13/9/2012 cila UBND Thanh oho HA Nei ve dua thong tin ve Dam. bao duy tri, khai thac, v5n hanh cac dai TO chirc ,dao tao. t5p huan kg nang Sdting cac To. cline dao•tao,i5p /man kg nang tuyen truyen.ct cac xa mien mil, xa kith khan elk biet tren dia ban ' truyen thanh tat cac xa mien mil, xa Ole khan ac trang thiet bi ha no film: May tinh, may anh, may dOng thanh phi) Ha NOi giai dean 2012-2015, mac heti chieu ... biet • dm nOi dung Mut hien tang cuang co so v5t chat cho he thong thong tin va truyen thong co sa la gi? 49 Theo Ka hoach st 121/K1-1-UBND ngay 13/9/2012 dm UBND Thanh pho Ha Nei ye dua thong tin ve Sc xa mien Si, xa kh6 khan dac biet tren dja ban Xay dung co th ha tang Meng tin din til, tang bi HO tro sang tac va xuat ban cac in pham truyen DEu to xay dung mai un ser.cac dai truyen thanh xa hien khong co trn sec rieng thong thanh oho Ha Nei giai dean 2012-2015, nOi dung may tinh, dtremg truyen internet Uwe hien tang cueing co so. vat chat the he thong thong tin va truyen [hang ca se la gi? 50 51 Theo KE hoach st 121/KH-UBND ngay 13/9/2012 cha UBND Thanh pho Ha NOi ve dim thong tin ve Dni phuong mM thirc boat ang elm can be dai xa, Hoan thien van ban hirers d" ca the chinh sach • Ca' tao, nang cap Dai truyen thanh xa dam bao • - an • Sc xa mien mil, xa kith khan dac biet tren dia ban thong tin kip thin chi dao tha chinh quyen co sa cho can be lam cong tac thong tin va truyen thong heat tong thong tin phat thanh thanh pith Ha Nei giai dean 2012-2015. Giai phap ca . tai ngtrth clan " scr ve co che chinh sach de thtm hien ke beach nay la gi? , Theo Ke hoach so 121/KH-UBND ngay 13/9/2012 • can UBND Thanh 016 Ha Nei ve dun thong tin ve Tang ctremgceng tac tuyen truyen ye dun th6ng tin cac xa mien Si, xa kilo khan dac bi'et tren dia ban Thuang xuyen hem tra tinh hinh [hue hien ke Thuemg xuyen ma seat tien dO Bien lchai Ice beach den Sc xa mien Si, xa IMO khan dac biet tren dia ten dia ban thanh pht Ha Nen thanh 0E6 Ha Nei giai doan 2012-2015. Giai phap hoach tren dja ban thanh pht Ha Nei ban thanh pht Ha NOi giai dean 2012-2015 ve nang cao nhan thirc de thtrc hien ke hoach nay la gi? 52 Theo Ka beach so 121/KH-UBND ngay 13/9/2012 dm UBND Thanh phoHa Nei ye dun thang tin ve cac xa mien Si, xa kith than ac biet Ben dja ban 3 thanh pith Ha Noi giai dean 2012-2015. KO hoach nay duct chia lam may giai dean thuc hien? 53 Theo KO hoach st 121/KH-UBND ngay 13/9/2012 Day manh, nang Can chat hrong nOi dung thong tin ciia UBND Thanh 016 Ha Niii ve dun thong tin ve • :. . : Day manh, nang cao.chat krong Si dung thong tin Dan tir co th ,va.t ,chat cho the phuang phuc vu cac chocmg trinh phat thanh-truyen hinh, sach bao, cac xa mien nni, xa Icho khan d5c biet tren din ban chuyen de... ve Sc xa mien nth, xa d5c biet •khei tmyen themg den cap co se( v8 cac priming tren din ban Thanh.phei thanh pH) Ha Nei giai dean 2012-2015. Giai dean Idian nam 2015 [him hien chit yeu nhiem vu gi? 54 Trawl isinyin ',ma ou Iflung En -va i in-" ci, ,..w.6 trong Ka hoach so 121/K1-1-UBND ngay 13/9/2012 ctia UBND Thanh pig) Ha Nei ve dun hong tin ve cac xa mien inn, xa Idth khan d5c biet ren din ban thanh Oft Ha Nei giai dean 20122015? 4 2 TO.ch(rc tap huAn kg nang tuyen truyen co - Xem thêm -