Tài liệu Câu hỏi ôn thi ngành nông nghiệp - chi cục phát triển nông thôn thi công chức 2015

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 82 |
  • Lượt tải: 0
tailieuonline

Đã đăng 39869 tài liệu

Mô tả:

NGAN HANG CAU HO! DE THI TRAC NGHEtIVI CHUYEN NGANH CHI CliC PHAT TRIEN NONG THON HA NOI MA chuyen nganh: CV.01.03 STT 1 2 NO DUNG CAU HOI Theo Quyet dinh 491/QD-TTg cilia Thn tuang Chinh phi' ngay 16/04/2009 ve viec ban hanh Be tieu chi quee gia ve nag th6n mai quy dinh lieu chi Quy 'loath va that 'hien quy hoach clgi voi \Jung ding bang song Hang data mire nao -sau day? Theo Quyet dinh 491/QD-TTg cilia Thil tuang Chinh phi' negay 16/04/2009 ve viec ban hanh Be tieu chi quilic gia ye nong thOn mai quy dinh tY le km &rang true xa, lien xä &rat nhga hoa hoac be tong hoa dat chufin theo cap ley' thuat-cUa BO GTVT clOi vai vimg clang bang sang HOng dat a mac lido sau day? PHU-TING AN A PHUONG AN B PIRYONG AN C Dat 80% 85% 80% 50% 100% 80% 50% Theo Quyet dinh 491/QD-TTg dm Thu tuang Chinh phi' ngay 16/04/2009 ve viec ban hanh BC tieu chi quge gia ve nong then mai quy dinh tY le km duang true thon, x6m duge 3100% cirng hea dat chufin theo cap ky thuat dm Be GTVT do' vai vimg do bang sang Hong dat a mire nao sau day? 4 Theo Quyet dinh 491/QD-TTg dm Thil ttritilg Chinh phi' ngay 16/04/2009 ve viec ban hanh Be tieu chi pot gia ye n6ng then mai quy ,dinh tji le km duang nge, 'aim sach va khong lay lei vao min ultra dei voi vimg clOng bang song Hang dat le mire nao sau day? 50% 80% 100% 5 Theo Quyet dinh 491/QD-TTg dm Tht1 tuang Chinh phi] ngay 16/04/2009 ve viec ban huh Be -lieu chi quoc gia ye nong than mm quy dinh tY le km duang true chinh no! clang duce cimg boa, xe co giai di lai thuan tien dei vol viing deing bang song Hang data milt nap sau day? 50% 80% 100% 6 Theo Quyet dinh 491/QD-TTg dm Thu Wang Chinh phi' ngay 16/04/2009 ye viec ban hanh BO lieu chi quec gia ve none then mai quy dinh he thOng thuy Jai co ban dap ang yen cau san xuat va dan sinh di vai vung clang bang song Hong dat a mire Ilan sau day? 80% 85% Dat 7 Theo Quyet dinh 491/QD-TTg cUa Thu tuang Chinh phi' ngay 16/04/2009 ve viec ban hanh BC tieu chi quet gia ve nong them miti quy dinh tY le km tren =pug do ?Ca quail 19 dugc kien to h6a dOi \fed viing clang bang song Heng dat a mire nao sau day? 85% dat 100% 8 Theo Quyet dinh 491/QD-TTg cita Thii tilting Chinh phi' ngay 16/04/2009 ve viec ban hanh Be tieu chi quot gia ye Jiang thon mai ,quy dinh he thong dien dam bao yeu eau ky thuat cila nganh dien dgi vai vimg deng bang sane, Heng dat a mire nao sau day? Dat 85% 80% 9 Theo Quyet dinh 491/QD-TTg dm TIM Mang Chinh phil ngay 16/04/2009 ve viec ban hanh B0 tieu chi gate gia v8 Ming them mai quy dinh tY 18 h0 sir clang din thueng xuyen, an toan lit cac nguen dei vii yang deng bang song H8ng dat 6. mire naosau day? 99% 100% 85% 10 Theo Quyet dinh 491/QD-TTg dm Tha Wong Chinh phu ngay 16/04/2009 ve viec ban hanh B6 tieu chi quo° gia v8 Meng Mon mui quy dinh ty Le truang hoc cac cap: main non, al hoc, THCS co CO SO. vat chat dat chuan quec gia dei vat vang Tong bang mau glee, n song Heng (tat ir mire nao sau day? 95% 90% 100% 80% 90% Dat Dat 80% 90% 11 Theo Quyet dinh 491/QD-TTg cila Thu using Chinh phii ngdy 16/04/2009 ve viec ban hanh B6 tieu chi quiec gia ve Ming then mu quy dinh nha van hoa xã dat chuan.cna B0 VHTT-DL clei vii yang deng bang sang Wing dat a mare nao sau day? 12 Theo Quyet dinh 491/QD-TTg ctia Thii Ming Chinh phii ngay 16/04/2009 ve vi8c ban hanh BO tieu chi quec gia ve Ming then mai quy dinh khu the thao xa dat chuan cua BO VH TT-DL del vii yang dong bang song Wang dat O. mire nao sau day? 13 Theo Quyet OM 491/QD-TTg cim Thu Mang Chinh phO ngay 16/04/2009 va vi8c ban hanh BO tieu chi quec gia ve ruing Mon mu quy dinh tY 18 them c6 nha van hoa then dal quy dinh dm BO VH-TT-DL del vat yang &mg bang song Hang dat 6 mirc nao sau day? 100% 90% 95% 14 Theo Quyet dinh 491/QD-TTg cim ThU tiring Chinh pha ngay 16/04/2009 ve viet ban hanh BO tieu chi quee gia ve Ming them mu quy dinh tY le then co khu the thao then dat quy dinh dm BO VH-TT-DL del vii yang deng bang song Heng dat or mire nao sau day? 100% 80% 90% 15 Theo Quyet dinh 491/QD-TTg eua Thu tiring Chinh phii ngay 16/04/2009 ve viec ban hanh BO tieu chi quoc,gia ve Meng then mui quy dinh diem phac vp buu chinh vien thong cua la dot vii yang (Jong bang sang Hong dat & mire nao sau day? 80% 90% Dat 16 Theo Quyet dinh 491/QD-TTg dm TIM Mang Chinh phu ngay 16/04/2009 ve \flee ban hanh B6 tieu chi quec gia ve n6ng then mu quy (lath c6 Internet den cac then del vii yang deng bang song bking dat 6. mire nao sau day? 90% Dat 80% Kholla 8 • c6 3% 5% 95% 90% 85% San 15 nun)/ Re tit nuay 14 Sau 10 nuay Ice usnuay ky Tir ngay kY. 17 Theo Quyet dinh 491/QD-TTg eila Thu tiring Chinh pha ngay 16/04/2009 ye viec ban hanh BO tieu chi .quee gia ye Ming then mui quy dinh nha tam, dOt nat (lei vii yang dong bang semi_ Heng dater mac tido sau day? 18 19 Theo Quyet dinh 491/QD-TTg dm TIM Ming Chinh phO ngdy 16/04/2009 ve viec ban hanh BO tieu chi quoc gia ve nong then mu quy dinh tY 18 he co nha 0. dat tieu chuan BO Xay dung (lei vii vimg clang bang song Herm dat 0. mac nao sau day? Theo Quyet dinh se 1896/QD-UBND cua UBND thanh pli6 Ha NCO nay 07/11/2008 ve v* thanli lap Chi cue Phat trien norm than Ha Nei c6 hieu hie thi hanh ke tir nuay nao sau day? Theo Quyet dinh 491/QD-TTg dm TIM taimg Chilli) phi) ngay 16/04/2009 ve viec ban hanh BO tieu chi quite gia ye neing than mai quy dinh thu nhap birth quan dau nguai/nam SO viri mac binh quan chung dm tinh dot yin yang deng bang song Hong dat ir mac nth) sau day? Theo Quyet dinh 491/QD-TTg cim TIM Mang Chinh phi] ngay 16/04/2009 ve viec ban hanh BO tieu chi quoe gia ve Ming then mai quy dinh tY le hi) ngheo doi vai yang dong bang song Hang dat it mire nao sau day? 1,3 15n 1,5 Ian 1,4 Ian <5% <4% <3% 30- 35 % <25/a 25-30/a 90% 80% C6 90% 95% 85% > 40% > 35% > 20% 26 Theo Quyet dinh 491/QD-TTg caa Tha tuang Chinh pha ngay 16/04/2009 ve viec ban hanh BO tieu chi mak gia ye neng than mm quy dinh xa co ton thieu bao nhieu % se) thon, ban (tat flea chuan lang van him theo quy dinh dm BO VH-TT-DL dal yang thing bang song Hiang? 60% 80% 70% 27 Theo Quyet dinh 491/QD-TTg dm Thu Mang Chinh phil ngay 16/04/2009 ve viec ban hanh BO tieu chi quee gia ve Ming then mai guy dinh tY le hi) doge sir dung nude sach hop veI sinh theo quy chuan Quac gia dai yang &Mg bang song HOng dat it mire nao sau day? 95% 85% 90% 28 Theo Quyet OM 491/QD-TTg dm Tha Mang Chinh pha ngay 16/04/2009 ve viec ban hanh Bt:),tieu chi gam gia ye Ming them mai guy dinh cac co sir san xuat kinh doanh dm tieu elman ve mei truang din yang dong bang sang FlOng dat ir mire nao sau day? 95% Dat '85% 29 Theo Quyet OM 491/QD-TTg dm TIM maim Chinh pha ngay 16/04/2009 ve viec ban hanh BO tieu chi quec gia ve neng then mai quy dinh xa khong co cac hoat Ong gay suy giain mai twang va c6 cac hoat deng phat trien in& truang xanh, sach, dcpdei yang dong bang seam Wong_ dat it mire nao sun day? 95% 85% Dm 20 21 22 Theo Quyet dinh 491/QD-TTg cim TIM tufting Chinh phi) ngay 16/04/2009 ve viec ban hanh BO tieu chi quoc gia ye 'long them mai quy dinh tY le lao &ling trong dO Min lam viec trong linh voc Ming, lam, nga nghiep dal vai vang clang bang song Hong dat 6. mac nao sau day? 23 Theo Quyet dinh 491/QD-TTg cila TM) Mang Chinh phi) ngay 16/04/2009 ve viec ban hanh BO tieu chi cm& gia ve ming them mai quy dinh xa co to hop tac hoc hqp tac xä hoat dOng c6 bleu qua 6. mire nao sau day? 24 25 Theo Quyet dinh 491/QD-TTg cila TIM taxing Chinh phi) ngay 16/04/2009 ve viec ban hanh BO tieu chi quec gia ve ming thOn mai quy dinh ty le hoc sinh t(St nghiep THCS throe tiep Mc hoc trung hoe (phO thong, bil ta e , hoc nghe) din vang ding bang song Hang dat 6. mire nao sau day? Theo Quyet dinh 491/QD-TTg dm TIM Mang Chinh pha ngay 16/04/2009 ve. viec ban hanh BO tieu chi quoc gia ve Ming them mai quy OM tY le lao dOng qua dao two dOi viing &mg bang song Hang at it mat nao sau day? 30 Theo Quyet dinh 491/QD-TTg cUa Thu tiring Chinh plait ngay 16/04/2009 ye NJ*. ban hanh Be tieu chi quec gm ye Ming then mai quy dinh lighTa trang &roc xay clang theo quy hoach dal vimg clang bang song Hong dat er mire nao sau day? Dat 85% 95% 31 Theo Quyet dinh 491/QD-TTg dm Thu Wang Chinh plini ngay 16/04/20096 ve viec ban hanh Be tieu chi quoc gia ye tiling them moil guy dinh chat thai, ntrac thaii -duct thu gom ya xiii 19 theo guy dinh dal \Jung citing bang song Hong dater mac nao sau day? 85% Dat 95% 32 Theo Quyet dinh 491/QD-TTg cna ma Meng Chinh phir ngay 16/04/2009 ye viec ban hanh BO tieu chi quec gia Ye 'long then meri quy dinh can bo' xa dal yang clang bang song Hang data mire nao sau day? 95% 85% Dat 33 Theo Quyet dinh 491/QD-TTg dm ThU tiring Chinh phi' ngay 16/04/2009 ve yiec ban hanh BO tiou chi quoc gia ye nong than mui quy dinh xa. CO du cac to cherc trong he thong chinh tri co ser theo quy dinh dei yilmg dong bang song Hang dat 6. mac litho sau day? DO 85% 95% 34 Theo Quyet dinh491/QD-TTg cUa The] tiring Chinh plat ngay 16/04/2009 ye vie ban hanh BO tieu chi quoc gia ye Wong them mui quy dinh clang be, chinh quy8n xä dat tieu chuan "trong sach, yang manh" &Si \Lung dang bang song Hang dat a mac nao sau day? Bat 95% 85% 35 Theo Quy8t dinh 491/QD-TTg cern Thu Wang Chinh phit ngay 16/04/2009 ve viec ban hanh BO filet' -chi quc gia ye tailing then mei quy dinh cac to chirc doan th8 chinh hi dm xä deu dal danh hieu tien tien fri len di yang dang bang song Hang (Tat oi mac Mao sau day? 95% 85% Dat 36 Theo Quyet dinh 491/QD-TTg dm Thu tuoing Chinh phU ngay 16/04/2009 v'e viec ban hanh BO tieu chi‘ quoc gia ye nong than mui quy dinh an ninh, trat ar xä het dirge gia yang del viling clang bang song Hong dat or mac nao sau day? 85% Dat 95% 37 Theo Quyet dinh 491/QD-TTg dm Thu tiring Chinh phi] ngay 16/04/2009 ve vie ban hanh BO lieu chi quoc gia y'e nong then mui quy dinh t9 le nguieri clan tham gia cac hinh thirc bar) hiern y le do; yang (long bang song Hang dat er mac Ilan sau day? > 50% > 60% > 40% 38 Theo Quyet dinh 491/QD-TTg cilia Thu tiring Chinh plinli ngay 16/04/2009 ye yiec ban hanh BO tieu chi quoc gia ye ming than mui quy dinh huyen dat nema them moil phai ca bao nhieu % se xa trong huyeal dat nang then mu? 75% 80% 85% 39 40 41 Theo Quyat dinh 491/QD-TTg cua Thu tiring Chinh phii ngdy 16/04/2009 ve vi8c ban hanh Bei tieu chi quoc gia ye tieing them mui quy dinh tinh dat nena than meri phai co bao nhieu % so huy8ntrong tinh dat tieing them mu? Theo Quyet dinh 491/QD-TTa, cilia ThU Ming Chinh phi' ve vie ban hanh Be tieu chi quoc gia ye nona them mui dirge ban hanh vac) ngay, thang, nam nao? 75% 80% 85% Ngay 21 thane. 8 nain 2009 Ngay 16 thang 4 nam 2009 Ngay 20 thana 6 nam 2009 Theo Quyet dinh 491/QD-TTig. cilia Thu tiring Chinh ph ii nany 16/04/2009 ye vi ec ban hard-)BO lieu chi cm& gia ye Fiona then meri cc') hieu lac thi hanh Re tir ngay nao sau day? San 15 ngay Re tir ngay k9 Tir ngay ky San 10 naay ke ICI 1124 kj, _ _ 42 Theo Quyet dinh 342/QD-TTg cna Thu Tuang Chinh phii ngay 20/02/2013 ve sfra doi mat so tieu chi dm BO Tieu chi guoc gia ve nong thon mai guy din]] thu nhap binh guan &Au nam 2012 del vol viang (long bang song Hong dat ey mac nao sau day? 22 trieu dong/nguai 18 trieu dong/nguai 20 trieu clong/nguai 43 Theo Quyet dinh 342/QD-TTg dm Thil Tuahg Chinh phu ngay 20/02/2013 ve sira dal mat so tieu chi cUa BO Tieu chi gueic gia ve ming then mai guy dinh thu nhap binh guan dau nam 2015 dai vai yUng clang bang song Hang dat a mac nao sau day? 29 trieu donginguti 32 trieu dong/nguai 30 trieu dong/nguai 44 Theo Quyet dinh 342/QD-TTg cna Thu Tuang Chinh phi, ngay 20/02/2013 ve sin dal mat so tieu chi dm BO Tieu chi guoc gia ve Jiang then mai guy dinh thu nhap binh guan dau nam 2020 'Jai vai yang clang bang sang Hang data mac nao sau day? 50 trieu danginguti 52 trieu danginguai 49 trieu dangingueri 45 Theo Quyet dinh 342/QD-TTg cda Thu -fining Chinh phn ngay 20/02/2013 ye sin dOi mat se lieu chi dm BO Tieu chi guec gia ve ruing then mai guy dinh eh? theo guy hoach, dat chuan theo guy dinh dai vii yang dOng bang song Hang dat a mite nao sau day? 90% 80% Dat 46 Theo Quyet dinh 342/QD-TTg dm Thu Tuong Chinh plai ngay 20/02/2013 ye sin di mat so tieu chi cUa Ba Tieu chi cultic gia ve ruing than mui guy dinh tY le nguai lam viec tren clan s6 trong do tu6i lao clang dal viang clang bang song Hang dat a mac nao sau day? 50% > 90% 35% 47 Theo Quyet dinh 342/QD-TTg clia Thu Tuang Chinh phO ngay 20/02/2013 ve situ di mat s6 tieu chi dm Ba Tien chi guac gia ve ming th6n mai guy dinh ty le ngaai dan tham gia cat hinh thac bao hiem y te di vOng ding bang song Hang dat 6. mac nao sau day? > 70% > 50% > 60% Ngay 20 thang 02 nam 2014 Ngay 20 thang 02 nam 2013 Ngay 20 thang 02 nam 2012 San 15 ngay 9 k ke ta ngay Sau 10 ngay ke ta ngay ky Ta ngay k9 48 49 Quyet dinh 342/QD-TTg dm ThU Tinang Chinh plin ve sin dal mat se tieu chi dm BO Tieu chi guec gia ve neng then mui dirge ban hanh vao ngay, thang, nam nao? Theo Quyet dinh 342/QD-TTg cUa ThU Tuang Chinh plai ngay 20/02/2013 ve sin dai mat se) tieu chi dm BO Tieu chi guac gia ye nal-1g then mai co hieu Ive thi hanh ke tir ngay nao sau day? 50 Theo Quyet dinh 342/QD-TTg dm ThU Tiring Chinh phi] ngay 20/02/2013 ve sin dOi mat so tieu chi cua BO lieu chi gunc gia ve !long them mai guy dinh ph6 cap gido due trung hoc ca so del viing (long bang song H6ng dat 6- mac nao sau day? 85% 95% Dat 51 Theo Quyet dinh 342/QD-TTg cda Thu Tiring Chinh pha ngay 20/02/2013 ve sin doi mat so fiat" chi dm BO Tieu chi gunc gia ve ming thon mai guy dinh ty le lao clang co viec lam thuang xuyen del vUng clang bang sang Hong dat 6. mire nao sau day? 85% 90% 95% 52 Quyet dinh 800/QD-TTg dm Thu tiring Chinh phi" Phe duyet Chuang trinh muc den Quoc 6a ye xay dcmg, Ilona then mui chrot ban hanh vao naay, thang, nam nao? Ngdy 04 thang 6 nam 2009 Ngay 24 thang 6 nam 2009 Ngay 14 Mang 4 nam 2009 53 54 55 56 Theo Quyet dinh 800/QD-TTg cna Thu Wang Chinh phi] ngay 04/6/2010 PM duy-et Chuang trinh mac tieu Quac gia ye xfiy clang Jiang than mai thi mac tieu den 2015 có t6i thieu bao nhieu % sa xa dat tieu chudn nang than mai? Theo Quyet dinh 800/QD-TTg cilia ThU Wong Chinh phia ngay 04/6/2010 PM duyet Chuang Irbil) mpc tieu -Quac gia ve xay clang ming than mai tin mac tieu den 2020 co tAi thieu bao nhieu % s6 xa dat tieu chudn Ming than mei? Theo Quyet dinh 800/QD-TTg dm TM tueing Chinh phi' ngay 04/6/2010 PM duyet Chuang trinh mac tieu Quoc gia ve xay clang ming than mai quy dinh thai gian that hien Chuang trinh 6- giai doan nao sau day? Theo Quyet dinh 800/QD-TTg dm ThO Wang Chinh phili ngay 04/6/2010 PM duyet Chuang trinh mac tieu Quac gia ve xay dung n6ng than mai quy dinh ca quan nao huang dfin thuc hien nei dung phat then cac khu din cu mai va chinh trang cac khu dan cu hien co tren dia ban xa? 30% 25% 20% 50% 40% 60% Te nam 2010 den nam 2020 TO. nam 2010 den nam 2030 Tit nam 2010 den nam 2015 BO Tai nguyen ya Mai BO Nang ngbiep va truan a.t, Phat trien ming than Bra Xay dung 57 Theo Quyet dinh 800/QD-TTg dm Thii tuang Chinh phii ngay 04/6/2010 PM duyet Chuang trinh mac lieu Quac gia ye xay clang nong then mai quy dinh co quan nao haling . dfin that hien mai dung quy hoach sit dpng dat va ha tang thiet yen cho phat trien san xuat neng nghiep hang h6a, cong nghiep, lieu thii cong nghiep va dich vii? BO Nang nghiep ya B6 Nang nghiep Ara Ba Tai nguyen ya Mei , ' Phat trien nang then Phat trien Wang than t Tuang ph ai hop voi phei hop yeti Ba ph6i hop yoi B6 Tai B6 Xay dung Xay dung nguyen -VA Mai throng. 58 Theo Quyet dinh 800/QD-TTg dm TM tuong Chinh phill ngay 04/6/2010 Phe duyet Chuang trinh mpc tieu Quac gia ye xay dtmg ming than mai quy dinh co quan nao huang an Iliac hien nai dung quy hooch phat tri6n ha tang kinh tA - xã hOi - mei truerng? BO Ili nguyen Ira Mai trueng ph6i hop yei BC) Xay Ong 59 Theo Quyet dinh 800/QD-TTg dm Thu tuang Chinh phil ngay 04/6/2010 PM duyet lily ban nban dan tinh, Chuang trinh mac tieu Quoc gia ve xay clang Wong than mai quy dinh trong quy hoach )(ay , thanh phe trac thurac Oy ban nhan dan xã dung n6ng th6n Ina' Co quan ilk to chec lap quy hoach, lay 9 kien tham gia dm cong clang Trung uong clan cu ya tel chide thac hien cac quy hoach dã &roc duyet? 60 Theo Quyet dinh 800/QD-TTg caa Thu twang Chinh phi] ngay 04/6/2010 PM duyet Chuang trinh mnc tieu Quac gia ye xay clang Ming than mai quy dinh den 2015 Co tin thieu bao nhieu % s6 xä dat chudn cac trac duang xä duct nhaa Ma Mac be tang Ma? 61 62 Theo Quyet dinh 800/QD-TTg elm Thu tunng Chinh phil ngay 04/6/2010 PM duyet Chuang trinh mpc Lieu Quac gia ye xay clang nang than mai quy dinh den 2020 c6 t6i thieu bao nhieu % se xã dat chuan cac trac throng than, xidin ca ban ceng h6a? Theo Quyet dinh 800/QD-TTg caa Tha tuang Chinh phi] ngay 04/6/2010 Phe duyet Chuang trinh mac nen Quec gia ye xdy clang nong than mei guy dinh yiec hoar] thien he thong cac cong trinh darn bao cung cap din phac vi sinh Mat va san xuat nen dia ban xã den 2015 c6 tei thi e- u ban nhieu % sei xa dat tieu chi nag than mei? Ba Xdy dung De Nang nghiep ye. Phat then 'long then Dy ban nhan clan huyen 30% 40% 35% 80% 85% 70% 80% 70% 85% Theo Quyet dinh 800/QD-TTg cria Thu tuang Chinh plin ngay 04/6/2010 PH duyet Chuang trinh mpc lieu Quoc gia ye xay dung nemg them mai quy dinh viec hoan thien N ao cung cap dien plipc vu sinh haat va san xuat tren dia ban xa thong cac Gong trinh dam b den 2020 co ti thieu bao nhieu % se; xa dat tieu chi ruing than mai? 95% 100% 90% 50% 30% 40% 80% 75% 70% 40% 50% 45% 70% 75% 80% 50% 45% 55% 70% 75% 80% 70 Theo Quyet dinh 800/QD-TTg am TIM Meng Chinh plin ngay 04/6/2010 Phe duet Chuang trinh mpc tieu Queic gia ve xay dung ming th6n mai quy dinh viec hoan chinh trp se. xa va cac cong trinh phn Pa. Den 2015 co thi thieu bao nhieu % se) xa dat chuAn? 60% 70% 65% 71 Theo Quyet dinh 800/QD-TTg dm Thu Mang Chinh phi ngdy 04/6/2010 PH duyet Chuang trinh mix tieu Quac gia ye xay dung tieing then mai quy dinh viec hoan chinh trp sex xa va cac cemg trinh php Um. Den 2020 co thi thieu bao nhieu % sa xa dat chuAn? 85% 75% 95% 55% 50% 45% 45% 55% 50% 70% 77% 60% 63 64 65 66 67 68 69 72 73 74 Theo Quyet dinh 800/QD-TTg cna Thu Mang Chinh phn ngay 04/6/2010 Phe duyet Chuang trinh mpc tiou Quiic gia ve xay dung Hug th6n mai quy dinh den nam 2015 ca thi thieu bao nhieu % se) xa c6 nha van Ma xa, than dat chuAn? Theo Quyat dinh 800/QD-TTg cua TH Mang Chinh phii ngay 04/6/2010 Phe duyet Chuang trinh mpc tieu Quac gia ve xay dung luting than mai quy dinh den nam 2020 co tai thieu bao nhieu % sA xa co nha van Ha xa, than dat chuan? Theo Quyet dinh 800/QD-TTg dm Thu tuang Chinh pH ngay 04/6/2010 PM duyet Chuang trinh mpc lieu Quac gia ve xay dung nang them mai quy dinh den Pam 2015 co ti thiau bao nhieu % sa xa dat chuAn y'&' y te? Theo Quyet dinh 800/QD-TTg elm. TH Mang Chinh pH ngay 04/6/2010 PM duyet Chuang trinh mpc tieu Quoc gia ve xay dung tieing them mai quy dinh den nam 2020 c6 tai thieu bao nhieu % sei xa dat chuAn ve y te? Theo Quyet dinh 800/QD-TTg dm Tha Mang Chinh pH ngay 04/6/2010 PM duyet Chuang trinh mpc tieu Quac gia ve xay dung nemg than mai quy dinh den 2015 co t6i thieu bao nhieu % so xa co ca ser vat chat truang hoc 'Jar chuan? Theo Quyet dinh 800/QD-TTg cna Thu tuang Chinh phi ngay 04/6/2010 Phe duyet Chuang trinh mpc tieu Quoc gia ye xay dung nong than men quy dinh den 2020 ca t6i thieu bao nhieu % sift xa c6 co sa 4t chat truang hoc dat chuAn? Theo Quyet dinh 800/QD-TTg dm TIM tuang Chinh ph ngay 04/6/2010 Phe duyet Chuang trinh inpc tieu Queic gia ve xay dung ming then mai quy dinh den nam 2015 c6 toi thieu bao nhieu % sA x5 dat tieu chi thny hi? Theo Quyet dinh 800/QD-TTg cfia Thu Mang Chinh pH tigay 04/6/2010 PH duyet Chuang trinh mile tieu Quiic gia ye xay dung nang them mai quy dinh den 2015 c6 toi thieu bao nhieu % kenh cap 3 diroc kien cei Ma? Theo Quyet dinh 800/QD-TTg cita Thu Mang Chinh pH Hay 04/6/2010 Phe duyet Chuang PHI ninic tieu Quem gia ye xay dung Him then mai quy dinh den 2020 cei ten thieu bao nhieu % stS ica dat dou chi ill@ Icti? 75 76 77 78 79 80 Theo Quyet dinh 800/QD-TTg cUa TIM twang Chinh phi] ligay 04/6/2010 PM duyet Chuang trinh mpc tieu Quec gia ye xay dung Ming then mai quy dinh von true tip cho 17% 40% chuang trinh khoang bao nhieu %? Theo Quyet dinh 800/QD-TTg dm Thu Wang Chinh phili ngay 04/6/2010 PM duyet Chuang trinh mpc tieu Quern gia Ye xay dpng ming then m ai quy dinh ca quan nao sau day Be Wang nghiep ya B6 Giao thong van tai • huiang dan thgc hien nei dung hoan thien dueng giao thong den trp se. lily ban nhan dan xa ' Mat trien Ming th6n va he: thenig giao thong trail dia ban xa? Theo Quyet dinh 800/QD-TTg dm ThO throng Chinh phi' ngay 04/6/2010 PM duyet Chuang trinh mpc tieu Qu6c gia ve xay dpng n6ng th6n mai quy dinhbo quan nao sau day Be Tai nguyen ya Mei Be Xay dpng hueing dan thy° hien nei dung hoan thien he' thong cac ding trinh dam bao cung cap dien truong phtic vu sinh hoat \fa san xuat tren dia ban xa? Theo Quyet dinh 800/QD-TTg ctia Thu tuong Chinh phia ngdy 04/6/2010 PM duyet Chuang trinh nine lieu Qu ec gia ye xay dung nOng them mai quy dinh co quan nao sau day huang dan thtrc hien nei dung hoan thien he: thong cdc ding trinh phpc \it] nhu eau ye hot deng van hea the' thao tren dia ban xa? Theo Quyet dinh 800/QD-TTg dia. Thii ttrOng Chinh phi] ngay 04/6/2010 Phe duyet Chuang trinh mpc tieu Quec gia ye xay clung Ming th8n mai quy cltnh co quan nao 'sat, day huang dan thtic hien nei dung hoan thien he thong the ding trinh phoc yp yiec chuan boa ye y te tren dia ban xa? Theo Quyet dinh 800/QD-TTg cria Thii tuiang Chinh phil ngay 04/6/2010 PM duyet Chuang trinh mix lieu Quific gia ye xay dung ming then mai quy dinh co quan nao sau day hming clan thpc hien nei dung hoan thien he. thong cac ding trinh phpc yp yiec chuan h6a ye giao dtic tren dia ban xa? BO Nei yp 23% Be Xay dung Be Cong throng Be Nang nghiep ya Be Van h6a, The thao Phat filen Ming then va Du lich BO Nang nghiep ya Phat trien ming thou BO Xaly citing Be Y te BO Gido due Be Nang nghiep ya Phat trien n6ng then BO Xfiy dtmg 81 Theo Quyet dinh 800/QD-TTg dia. TIM ttremg Chinh phit ngay 04/6/2010 PM duyet Chuang trinh mpc lieu Queic gia ye xay dung ming then mai quy dinh co quan net) sau clay huang dan Hive hien nei dung 'loan chinh Iry so xa ya cat cong trinh php trg? Be NOi yp Be Nang nghiep ya Phat trien Ming then Be Xay dpng 82 Theo Quyet dinh 800/QD-TTg dm Thu tuerng Chinh pliii ngay 04/6/2010 Phe duyet Chuang trinh mpc tieu Quern gia ye xay dpng Ming then moi guy dinh co quail Mao sau day huerng dan thpc hien mai dung cai tao, xay mai he thong thity Igi tren dia ban xa? Be Nang nghiep yal Phat trien Jiang then Be Xay dung Be Tai nguyen ya Mei truan ba 83 84 Theo Quyet dinh 800/QD-TTg dm TIM arcing Chinh phi] ngay 04/6/2010 PM duyet Chuang trinh tripe tieu Quec gia ye xay dung ming then mai quy dinh co quart -nao .sau day xay dung, de an va to chub thtrc hien? Theo Quyet dinh 800/QD-TTg cOa Thil twang Chinh phi) ngay 04/6/2010 PM duyet Chuang trinh mpc tieu QuOc gia ye xdy dpng Ming then mai quy dinh chuyen dich co cam ghat trien kinh te, Mang cao thu nhap yoi !floc tieti den nain 2015 cei tei thieu bao nhieu % s6 xa dat? lily ban nhan ddn the • lily ban titian clan the lily ban nhan clan the tinh, thanh pho trpc xa huyen, thi xa thuec Trunu tranu 15% 10% 20% 85 86 Theo Quyet dinh 800/QD-TTg Gila TIM Mang Chinh phu ngay 04/6/2010 Phe duyed Chuang trinh mpc tieu Quec gia ve xay dung ming then mai quy dinh chuyen dich ca cam phat trien kinh te, Mang cao thu nhap vol mpc tieu den nam 2020 CO toc i thieu bao nhieu % se xã dat? Theo Quyet dinh 800/QD-TTg ciaa ThO twang Chinh phi) ngay 04/6/2010 Phe duyet Chuang trinh mpc tieu Quoc gia ve xay Ming nong then mai quy dinh co. quan nao sau day huang clan tlurc hien nei dung chuyen dich co cau kinh te, co. thu san xuat ming nghiep theo twang phat trien san xuat hang hoa, cO hien qua kinh t6 cao? 40% BeXay dung 50% BO Nang nghiep AM Be Tai nguyen va Mei Phat trien ming then trtlang 87 Theo Quyet dinh 800/QD-TTg cna Thu twang Chinh phn ngay 04/6/2010 Phe duyet Chuang trinh mpc tieu Quec gia ve xay dung n6ng them mai guy dinh co quan nao sau day Be Tai nguyen va Mei BO Nang nghiep va huang clan thpt hien nei dung tang cuang ceing tac khuyen ruing; day nhanh nghien dm truang Phat trien Mang then Ung Mpg lien bo khoa hoc ky thuat vao san xuat ming - lam - ngu nghiep? 88 Theo Quyet dinh 800/QD-TTg elm TIM tuang Chinh phO ngay 04/6/2010 Phe duet Chuang trinh num tieu Quec gia ve xay clang nong then mod quy dinh co. quart nao sau ,day Be Tai nguyen va Mei huang clan Mgt hien On dung co gicai Ma Tieing nghiep, giam ton that sau thu hoach trong truOng san xuat nang, lam, ngu nghiep? 89 Theo Quyet dinh 800/QD-TTg dm Thu Mang Chinh OM ngay 04/6/2010 Phe duyet Chuang trinh mpc tieu Quoc gia ve xay dung ming then mai quy dinh co. quan nao sau day hucang dan thtre hien nei dung bao ten va phat trien Lang nghe truyen tilting theo planing cham "mei lang met sari phAm", phat trien nganh nghe theo the manh dm ilia phmang? 90 Theo Quyet dinh 800/QD-TTg dm ThO arcing Chinh phi] ngay 04/6/2010 Phe duyet Chuang trinh mpc tiou Quoc gia ve xay dpng ruing then mai quy dinh CO quail nao sau day 7. twang clan thuc hien nen dung day manh dao tao nghe cho lao deng ming then, the clay dua ding nghiep vao ming than, giai quyet viec lam va chuyen dich nhanh ca cau lao deng Ming them? 91 Theo Quyet dinh 800/QD-TTg dm TIM Mang Chinh phi] ngay 04/6/2010 Phe duyet Chuang trinh rmic tieu Qthic gia ve )(ay dung ming then mai quy cljnh CO quan nao sau day BO Lao deng - Thuang Inning dan thgc hien nOi dung Mgt hien CO hieu qua Chuang trinh giam ngheo nhanh va binh va Ka hei a' ben vUng Cho 62 huyen CO tji le he ngheo cao (1\igh1 quyet 3Øa elm Chinh phi) theo Be lieu chi quec gia ve Ming Mon ma!? 92 93 Theo Quyet dinh 800/QD-TTg dm Thu tucang Chinh phi' ngay 04/6/2010 Phe duyet Chuang trinh mpc tieu Quec gia ve xay dung nonu then mai quy dinh co quan nao sau day huang dan time hien nei dung tiep tic trien khai Chuong trinh mnc tieu Quec gia ve giam righeo? Theo Quyet dinh 800/QD-TTg dm Thu tuanu Chinh phO ngay 04/6/2010 Phe duyet Chuang_ trinh imic tieu Quec gia ve xay dung nemg then mai quy dinh co quan nao sau day Imam,' dan thuc hien nei dung time hien cac chuang trinh an sinh xa hei? 45% Be Xay dcmg Be Xay dung BO Nong nghiep va Phat trien Ming then Be ray Mpg Be Nong nghiep va Phat trien Ming then Be Van h6a the thao va Du lich Be Xfiy dung BO Nang nghiep va BO Lao dOng - Thuang Phat trien ming them binh va Xa hi Be Ming nghiep va Phat trien norm then Be Xfiy diem Be Xfiy clang Be Neng nghiep va Phat then ming than Be Lao deng Thuang binh va Xa hei Be Xay dung • Be Nang nulliep va Be Lao clang - Thuang Phat trien neng then binh va xa hei 94 95 96 Theo Quyet dinh 800/QD-TTg dm Thu twang Chinh phil ngay 04/6/2010 Phe duyet Chuang trinh rmic tieu Quoc gia ye xay Ong nong then mai quy dinh mpc tieu den nam 2015 co tai thieu bao nhieu % se xa dat tieu chi ye hinh thac va chirc san xuat? Theo Quyet dinh 800/QD-TTg cna Thil Wang Chinh pint ngay 04/6/2010 Phe duyet Chuang trinh mgc tieu Quec gia ve xay dung nong th6n mai guy dinh mpc lieu den nam nao c6 tai thieu 65% se xa dal tieu chi ve hinh that ta chat san xuat? Theo Quyet dinh 800/QD-TTg au Thu tuerng Chinh phil. ngay 04/6/2010 Phe duyet Chuang trinh mac tieu Quoc gia ve' xay Ong n6ng th6n mei quy dinh mtic den den nam 2020 co tAi thieu bao nhieu % sci xa dat tieu chi ve hinh that fa chirc san xuat? 55% 65% 60% Nam 2030 Nam 2015 Nam 2020 75% 65% 80% 97 Theo Quyet dinh 800/QD-TTg am Thu Wang Chinh phi' ngay 04/6/2010 Phe duyet Chuang trinh mpc tieu Queic gia ve xay dung nong than mai quy dinh co quan nao sau day huang clan thgc hien net dung phat trien kinh fa h& trang trai, kw tat xa? BO Ke hoach va Dau Be Nong nghiep va Lien Minh Hpp tic xa tu Phat Irian nong then Viet Nam 98 Theo Quyet dinh 800/QD-TTg dm ThU Wang Chinh phu ngay 04/6/2010 Phe duyet Chuang trinh mpc tiou Quoc gia ve xay dtrng !long then mai guy dinh co quan nao sau day huong clan thgc hien nei dung Oat trien doanh nghiep vira va nho &ming then? Be Ming nghiep va ., Pith Olen ming then BO Cong thuong BO KO hoach va Dau tu 99 Theo Quyet dinh 800/QD-TTg dm Thfi twang Chinh phi] ngay 04/6/2010 Phe duyet Chuang trinh mac tieu Quec gia ye xay dung nong then mai quy dinh ca quan nao sau day huang clan thgc hien net dung xay clung ca the, chinh sach thuc day lien ket kinh te giga cac loai hinh kinh fa a nong then? Be Nang nghiep va Phat trien tieing them Lien Minh Hqp tac xa Viet Nam BO KC heath va Dau tu 100 Theo Quyet dinh 800/QD-TTg dm Thu ttnang Chinh phU ngay 04/6/2010 Phe duyet Chuang trinh mgc tieu Quec gia ve xay Ong nong then mai quy dinh mpc tieu den 2015 co tai thieu bao nhieu % se xã dal tieu chi ve truang hoc? 55% 45% 60% 101 Theo Quyet dinh 800/QD-TTg dm Thu Wang Chinh phil ngdy 04/6/2010 Phe duyet Chuang trinh mac tieu Quoc gia ve xay dung ming then mai quy dinh mac tieu den 2020 co tAi thieu bao nhieu % se xa dat tieu chi ye fruiting hoc? 85% 80% 90% 102 Theo Quyet dinh 800/QD-TTg dm Tha twang Chinh phii ngay 04/6/2010 Phe duyet Chuang trinh mac tieu Quec gia ye xay dung neng then mai quy dinh mile tieu den 2015 co tai filial.' bao nhieu % se xa dat lieu chi ye giao dim? 55% 45% 60% 103 Theo Quyet dinh 800/QD-TTg cua Thil Mang Chinh phi' ngay 04/6/2010 Phe duyet Clurcmg trinh muc tieu Quec gia ve lay dung neng then mai quy dinh mgc tieu den 2020 c6 'raj thieu bao nhieu % se xfl dui tieu chi ve gido dgc? 90% 85% 80% 104 Theo Quyet dinh 800/QD-TTg cua Thu twang Chinh phu ngdy 04/6/2010 Phe cluyet Chuang trinh mpc tieu Quoc gia ve xay dung tieing then mai quy dinh ca quan nen sau day huang dan thgc hien nei dung phat glen giao dpc - dao tan 6. neng then? Be Ciao dim va Dao tao 105 Theo Quyet dinh 800/QD-TTg cfia Thu tirang Chinh pha ngay 04/6/2010 Phe duyet Chuang trinh mac tieu Qlloc gia ve xay dung neng then mai quy dinh phat trien y te, cham s6c silt khoe cu clan nemcz then vai mite tieu den 2015 c6 tei thieu bao nhieu % s6 xã dat cittran? 50% Be Lao den2 tinning BO Nong nahiep va binh va xa h(5i Phat Olen tieing them 55% 60% 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 Theo Quyet dinh 800/QD-TTg dm TM tuang Chinh phi' ngay 04/6/2010 PM duyet. Chuang trinh mgc lieu Quiic gia ve xay dung n6ng than mai quy dinh phat trien y te, cham s6c sat khoe cu. clan Ming th8n vai mix tieu den 2020 c6 tei thieu bao nhieu % s6 xa dat chuan? Theo Quyet dinh 800/QD-TTg dm Tha tuang Chinh phi] ngdy 04/6/2010 Phe duyet Chuang Willi inuc tieu Quoc gia ve xay citing tieing them mai guy dinh mac tieu den 2015 CO tai thieu bao nhieu % so' xä dat tieu chi ve Y te? Theo Quyet dinh 800/QD-TTg cna Thu Wang Chinh phi' ngay 04/6/2010 phe duyet Chuang trinh mac tieu Quoc gia ve xay dkrng nong th8n mai quy dinh muc lieu den 2020 c6 ti thieu bao nhieu % s6 id dat tieu chi ve Y te? 95% 75% 85% 55% 50% 60% 85% 75% 80% Theo Quyet dinh 800/QD-TTg dm Tha Wong Chinh phi' ngay 04/6/2010 Phe duyet 136 Lao clang thuang 136 N8ng nghiep va Chuang trinh mac 'lieu Quoc gia ye xay clang Ming th8n mm quy dinh ca quan nao sau day binh va xa hai Phat trien Ming them Mang dan thkrc hien nal dung Phat trien y te, cham sac sat khee cu dan Ming then? Theo Quyet dinh 800/QD-TTg caa Tha tuang Chinh phi' ngay 04/6/2010 Ph& duyet Chtro•ng trinh mac tieu Quoc gia ve xay dkrng ming thon mai quy dinh muc tieu den 2015 co bao nhieu % se xa cei nha van h6a xã dat chuan? Theo Quyet dinh 800/QD-TTg ciia. Thu man Chinh phi" ngdy 04/6/2010 Phe duyet Chuang trinh mac tieu Quoc gia ve xay dkrng ruing them mai quy dinh muc tieu den 2020 c6 tei thieu bao nhieu % sa la CO nha van hoa la dat chuan? Theo Quyet dinh 800/QD-TTg cua TM tuang Chinh phi' ngay 04/6/2010 Phe duyet Chuang trinh mac tieu Quern gia ye xay dkrng /tong than mai guy dinh Trim tieu den 2015 c6 tai thieu bao nhieu % s6 xã c6 nha van h6a then dat chuan? Theo Quyet dinh 800/QD-TTg dm TM Wang Chinh phi' ngay 04/6/2010 Phe duyet Chuang trinh mac tieu Quec gia ve xay dung nong then mai quy dinh mac lieu den 2020 c6 t6i thieu bao nhieu % s6 xa c6 nha van Ma then dat chuan? Theo Quyet dinh 800/QD-TTg dm TM twang Chinh phi' ngay 04/6/2010 Phe duyet Chuang trinh muc tieu Quiic gia ve xay dvng neng then mai quy dinh mac tieu den 2015 co tei thieu bao nhieu % s8 la co buu dien dat chuan? Theo Quyet dinh 800/QD-TTg cUa TM tuang Chinh phi' ngay 04/6/2010 Phe duyet Chuang trinh 'nue tieu Quoc gia ve xay dung Ming then mai quy dinh Inge tieu den 2020 co thi thieu bao nhieu % s6 xa c6 bun chen dat chtian? Theo Quyet dinh 800/QD-TTg caa ThU tin5mg Chinh phi' ngay 04/6/2W 0 PM duyet Chuang Willi mite tieu Quoc gia ve xay dung riong then mai quy dinh awe tieu den 2015 c6 t6i thieu bao nhieu % s6 xa ca diem internet dat chuan? Theo Quyet dinh 800/QD-TTg cna Thu ttroug Chinh phaTheo Quyet dinh 800/QD-TTg cue TM tuang Chinh phi' ngay 04/6/2010 chuan? Be Y te 35% 30% 40% 70% 80% 75% 35% 40% 30% 80% 70% 75% 45% 40% 50% 65% 75% 70% 50% 40% 45% 65% 70°A 75 0/ 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 Theo Quyet dinh 800/QD-TTgcua Thu arcing Chinh phi) ngay 04/6/2010 Phe duy'et Chuang trinh intic tieu Quec gia ye xay dung Meng then mai quy dinh ca quan nao sau day Be Thong tin va Be Ming nghiep va Be Van Ma, The thao Mang dan thtrc hien nei dung tip ttic thvc hien Chuang trinh muc lieu quoc gia ye van Truyen thong Phat trien Ming Mon va Du lich Ma, dap ling yeu cam BO tieu chi quec gia Meng then mei? Theo Quyet dinh 800/QD-TTg cfla TM Mang Chinh phe ngay 04/6/2010 Phe duyet Chuang trinh num tieu Quec gia ve xay citing nong them mei quy dinh co quan nao sau day BO Van h6a, The thao Be Thong tin \fa Be Nang nghiep va Meng clan time hien nei dung thvc hien thong tin va truyen thong Ong them, &piing yeu va Du lich Truyen thong Pharr trien nong then cu Be tieu chi quoe gia Ming then mai? Theo Quyet dinh 800/QD-TTg ctia Thu tueng Chinh phi' ngdy 04/6/2010 Phe duyet Chuang trinh muc Weir Quoc gia ve xay dung nOng thon mai quy dinh cap nuerc sach va ve 35% 40% 30% sinh mOi trueng ming then veri rime tieu den 2015 co ti thieu bao nhieu % so id dat chuin? Theo Quyet dinh 800/QD-TTg dm ThU Mang Chinh phi' ngay 04/6/2010 Phe duyet Chuang trinh muc lieu Queic gia ye xay dting ming then mai quy dinh cap nuec wit \fa ve sinh moi trueng nong th8n veri tune den den 2020 c6 trii thieu bao nhieu % s6 xa dat chuen? Theo Quyet dinh 800/QD-TTg cna Thu tuang Chinh phii ngay 04/6/2010 Phe duyet Chuang trinh mpc tieu Quoc gia ve xay dung n8ng them mai quy dinh ca quan nao sau day Meng din thvc hien Mei dung tip truc thvc hien chuang trinh mpc tieu qu6c gia ve nu& sach va ve sinh mei trueng Bong them? Theo Quyet dinh 800/QD-TTg cfia TM morn Chinh phi] ngay 04/6/2010 Phe duyet Chuang trinh mac lieu Quoc gia ye xay dung n6ng them mei quy dinh ca quan nao sau day huang clan thvc hien Mei dung xay dipg, cai tao nang -cap he; thong tieu thoat tree trong then, xem? 80% 70% 75% Be Meng nghi ep va Phat trien neng then Be Xay dung Be Tai nguyen va Moi until(' 6, BO Nang nghi ep va Phat trien Ming then Be Xay chrng Be Tai nguyen va Moi throng, Theo Quy64 dinh 800/QD-TTg am Thu Mang Chinh phi] ngdy 04/6/2010 PM duyet Chuang trinh mpc tieu Quoc gia ye xay dung Meng than mai quy dinh ca quan nao sau day 6 Mang dan thvc hien nei dung xay dung cac diem thu gom, xir ly rac thai er cac xa? Be Xay dvng BO Tai nguyen va Mai truerng Be Neng nghiep N/A Phat trien nong them BO Tai nguyen va 1\46i trueng Be Nang nghiep va Nat then ming then Be Xay dung Be NOM2 nchiep va Phat trien !long then 85% 90% Theo Quyet dinh 800/QD-TTg dm Thu turang Chinh phi] ngay 04/6/2010 PM duyet Chuang trinh mpc Lie u Quoc gia ve xay dung Meng then mai quy dinh 00 quan nao sau day BO Xay dung Meng din thvc hien nei dung chinh trang, cai tao nghia trang? Theo Quyret dinh 800/QD-TTg cila Thu Mang Chinh pha ngdy 04/6/2010 PM duyet Chuang trinh Inge. lieu Quoc gia ve xay dung tieing then mai quy dinh ca quan nao sau day 136 Tai nguyen va Mei hutng din time hien Mei dung cai tao, xay dung cac ao, 116 sinh thai trong khu din cu, [Mat trueng trien cay xanh a cac cong trinh cong ceng 7 Theo Quyet dinh 800/QD-TTg cua Thu tuerng Chinh phi] ngay 04/6/2010 PM duyet Chuang trinh mtic tieu Quoc gia ye xay dung nOng them mai quy dinh Inge tieu den 2015 co t6i thieu bao nhieu % se xi" dat tieti chi he Mena te chirc chinh tri xa hei vfing manh? 80% 128 Theo Quyet dinh 800/QD-TTg dm Thu Wang Chin]) phi' ngay 04/6/2010 Phe duyet Chuang trinh mug tieu Qu6c gia ye xay dung 'long then mei quy dinh mpc tieu den 2020 c6 t6i thieu bao ninth) % se xa dat tieu chi he theng te chdc chinh tri xa hi yfing manh? 95% 90% 80% 129 Theo Quyet dinh 800/QD-TTg dm Thu Wong Chinh phil ngay 04/6/2010 Phe duyet Chuang trinh myc tieu Queic gia ye xdy dung nong then mei quy dinh ca quan nao sau day huang dan thug hien nOi dung to cherc ciao Ida can be dat chuan theo quy dinh cua BO Ni Yu, dap img yeu au xay dyng ruing then mai? BO Nong nghiep va Phat trien ming them BO Lao Ong thuang binh va xa 110i Be Nei vii 130 Theo Quy'et dinh 800/QD-TTg gin Thil Mang Chinh 06 ngay 04/6/2010 Phe duyet Chuang trinh inkic tieu Qu6c gia ye xay dung neng them mai quy dinh ca quan net) sau day hurang dan thuc hien nOi dung ban hanh chinh sach khuyen khich, thu hut can be tre da duce dao tdo, du tieu chuan ye cong tag a cac xa, dac biet la cac yeing sau, yang xa, yang dac biet kho khan? BO Nei yy BO Wing nghiep va 13() Lao demg thuang Phat trien nong then binh \fa Xa hOi 131 Theo Quyet dinh 800/QD-TTg dm Thu tutng Chinh phn ngay 04/6/2010 Phe duyet Chuang trinh 'nue tieu Quern gia ve xdy dung n6ng th6n mai quy dinh ca quan nao sau day huang clan thuc hien nOi dung be sung chac nang, nhiem viiya ca ch'e hoat (ging dm cac to chirc trong he thong chinh tri phi) hap yai yeu eau xay dung riling then mai? BO Nei yg BO Lao dOng thuang BO Ming nghiep ya binh ya Xã hidi Phat trien tieing then 132 Theo Quyet dinh 800/QD-TTg cna Thu areing Chinh phi) ngay 04/6/2010 Phe duyet Chuang trinh myc tieu Quoc gia ye xaly dung n6ng than mai quy dinh myc tieu den 2015 co t6i thieu bao nhieu % se xa dat tieu chi an ninh, trat Ur xa hei? 90% 85% 80% 133 Theo Quyet dinh 800/QD-TTg dm Thu Wang Chinh phi) ngay 04/6/2010 PM duyet Chuang trinh myc tieu Quoc gia ye )(ay dung /long them mai quy dinh muc tiou den 2020 co t6i thieu bao nhieu % se 'Ca dat tieu chi an ninh, trat ttr xã hei? 90% 95% 85% 134 Theo Quyet dinh 800/QD-TTg cua Thu ttrang Chinh phu ngay 04/6/2010 PM duyet Chuang trinh myc tieu Quec gia ye xdy dung nOng then mai quy dinh ca quan nee sau day liming claIn thug hen nei dung ban hanh nOi quy, guy trecc lang x6m ye trat ty, an ninh; pheing, chong cac te nal) xa he' va cac hi) tyc lac Mu? Be Nei yy Nang nghiep va Phat tr nong then ien BO COng an 135 Theo Quyet dinh 800/QD-TTg cilia Thu tuang Chinh phi] ngay 04/6/2010 PM duyet Chuang trinh mug tieu Quac gia ye xay clung ming them mei quy dinh ca quan nao sau day twang ddn thug hien nal dung dieu chilli) ya b6 sung -ghee nang, nhiem yy ya chinh skit tao dieu kien cho hit hang an ninh xa, them, /coin hoan thanh nhiem vu darn bao an ninh, trdt ttr la hei tren dia ban theo yen eau Kay dung ruing then mai? Be ang an BO Nei vg Be Nemg nghiep ya Phat trien neng then 136 Theo Quyet dinh 800/QD-TTg dm Thu tuong Chinh plifi ngay 04/6/2010 PM duyet Chuang, trinh nuic lieu Quelc gia ye xay clung ming then mai quy dinh nguein yen ngan sach (Trung rang va dia phuang) th)rc hien clurang trinh khoang, bao nhieu %? 40% 23% 17% ,. 137 Theo Quyet dinh 800/QD-TTg eila Thu tuang Chinh phi) ngay 04/6/2010 Phe duyet Chuang, trinh mue tieu Quirk gia ve xay dung n6ng then mai quy dinh nguon von tin dung (bao Om tin dung dau to. phat trien va tin dung thuang mai) time hien chtrang trinh khoang bao nhieu %? 30c/0 200/0 40% 138 Theo Quyet din]) 800/QD-TTg cila TIM Mang Chinh pha ngay 04/6/2010 Phe duyet Chuang trinh muc lieu QuOc gia ve xay dung ming th6n mai quy dinh ngu6n Von tir cac doanh nghiep, hap tac xa va cac loai hinh kinh te khac Jive hien chuang trinh khoang bao nhieu %? 40% 30% 20% 139 Theo Quyet dinh 800/QD-TTg dm Thii tuang Chinh phi) ngay 04/6/2010 Phe duyet Chuang trinh muc lieu Quoc gia ve xay dung ming thou mai quy dinh huy Ong thing g6p cfm cOng Sing (Ian cu @re hien chuang trinh khoang bao nhieu %? 15% 10% 5% 140 Theo Quy'et dinh 800/QD-TTg elm Thii Mang Chinh phii ngay 04/6/2010 Phe duyet Chuang trinh mite tieu Quoc gia ve xay Mpg Ming than mai quy dinh thug ty 1e von thu dugc tit du gia quyen sir dung (tat de giao dAt co thu tin sir dung clat hoc cho thue (IL tren dia ban xä iai cho ngan sach xä, it nhat bao nhieu % time hien cac nOi dung xay dung [-long than mai? 70% 100% 80% 141 Theo Quyet dinh 800/QD-TTg dm ThO Mang Chinh phi) ngay 04/6/2010 PM duyet Chuang trinh lbw tieu ()Mk gia ye xay dung Ming then mai quy dinh nguyen the co che 118 trg tit ngan sad) trung uang cho Ong tac quy hoach ar mix nao sau day? H8 trg 100% 118 trg met phan H8 trg 50% 142 Theo Quyet dinh 800/QD-TTg dm Thii tuang Chinh phi) ngay 04/6/2010 phe duyet Chuang trinh mue tieu Quou gia ye xay dung Ming than mai guy dinh nguyen tac Co the h8 trg tir ngan sach trung 'song cho duong giao thong den trung tarn xa 0 mire nao sau day? H6 trg 50% H8 trg 100% H8 trg mcit phan 143 Theo Quyet dinh 800/QD-TTg dm Thu Prang Chinh phi) ngdy 04/6/2010 phe duyet Chuang trinh mac tieu Quee gia ye xay dung Ming thOn mai quy dinh nguyen the co che h6 trg tit ngan sach trung ucrng cho xay dung trit set xa 6. mire nao sau day? HO trg 50% H8 trg mOt phan H8 trg 100% 144 Theo Quyet dinh 800/QD-TTg cua ThO Mang Chinh phi] ngay 04/6/2010 Phe duyet Chuang trinh mite tieu Quoc gia ve xfiy dung Ming them mai quy dinh nguyen the co che h6 trg tir ngan sach trung uong cho xay dung twang hge (Jai chuAn 0 mire nag sau day? H6 Ira 100% H8 trg miat phan f18 trg 50% 145 Theo Quyet dinh 800/QD-TTg cua Thu Mang Chinh phi) ngay 04/6/2010 PM duyet Chuang trinh mite tieu QuOc Ma ve xay du ng ming then mOi quy dinh nguyen tac co die 118 trg tic ngan sach trung trang cho xay dung tram y te xä 6. mire nao sau dfiy? 1-18 trg 100% H8 trg 50% -; Ho trg rroat phfin 146 Theo Quyet dinh 800/QD-TTg ciia Thu Mang Chin]) phi) ngay 04/6/2010 PM duyet , Chuang trinh mtic tieu Quirk pia vii xay dung Meng then mai quy dinh nguyen tac CO che 116 trg tit ngan sach trung trung cho xay dung nha van hoa xa 0 mire lino sau day? H8 trg 100% H8 ftp nit phan H8 trg 50% a 147 Theo Quyet dinh 800/QD-TTg dm Thu tuang Chinh plth ngay 04/6/2010 Phe duyet Chuang trinh nthc tieu Qu6c gia ve xay dung n6ng then mai quy dinh nguyen tac cache hE trir tir ngan sach trung uang cho kinh phi cho cOng tac dao tao kien thirc ve xay dung nong titian mai cho can be xa, can be them ban, can be hop tac xa ir mire nao .sau day? HE trg 50% HE trg 100% HE trg met pilaf] 148 Theo Quyet dinh 800/QD-TTg dm. TIM tuang Chinh phil ngay 04/6/2010 Ph& duyet Chuang trinh mix lieu Queic gia ve xay dkrng ruing them mai quy dinh nguyen tac ca che he trg tir ngan sach trung uang cho cap Inuit sinh hoot, thoat nuot thai khu dan Cu a mire nao sau day? H6 try 100% HE trg met phan HE trg 50% 149 Theo Quyet dinh 800/QD-TTg aka Thu tuemg Chinh phi' ngay 04/6/2010 Phe duyet Chuang trinh rime tieu Quoc gia ve xay dung thing then mai quy dinh nguyen tac cache hE trg tir ngan sach trung uang cho cap duang giao thong then, x6m; giao thong nei clOng va kenh muang nei deng a mire nao sau day? HE trg 100% HE trg met phAn He trg 50% 150 Theo Quyet dinh 800/QD-TTg cim Thu tuang Chinh phit ngay 04/6/2010 Phe duyet Chuang trinh inue lieu Quoc gia ve xay dung Ming then mai quy dinh nguyen the ca che hE trg tic ngan sath trung uang cho cap phat trien san xuat va dich \in 6 mire nao sau day? H'E trg 100% HE Ire. 50% lie trg met phan 151 Theo Quyet dinh 800/QD-TTg dm Thu tuang Chinh pH ngay 04/6/2010 Phe duyet Chuang trinh nuic lieu Qu6c gia ye xay dung nemg then mai quy dinh nguyen tac ca che hE trg tir ngan-sach trung uang cho cap nha van h6a th6n, ban a mire nap sau clay? HE trg 100% HE trg met phan HE' trg 50% 152 Theo Quyet dinh 800/QD-TTg dm Thil tuchig Chinh phn ngay 04/6/2010 Pile duyet Chuang trinh muc tieu Quoc gia ve xay dung ming then mol quy dinh nguyen the ca ch'e 11'6- trg tic ngan sach trung uang cho cap ding trinh the thao then, ban 0 mire nao sau day? HE trg min phan HE trg 100% HE trg 50% 153 Theo Quyet dinh 800/QD-TTg cilia Thu thong Chub phO ngdy 04/6/2010 PM duyet Chuang trinh mkic tieu Quoe gia ve xay dung Ming then mai quy dinh nguyen tac ca elle hE trg tir ngan sach trung uang cho cap ha tang cac khu -san xuat tap trung, lieu thn cOng nghiep, thuy san a mire nao sau day? HE trg 50% HE trg met phAn HE trg 100% 154 Theo Quyet dinh 800/QD-TTg dm Thu thong Chinh plin ngay 04/6/2010 PM duyet Chuang trinh num tieu Quoc gia ve xay dung !long then mai quy dinh chii dau tucac chr an xay dung ding trinh co sa ha tang tren dia ban xã la dan vi nao sau day? Cly ban nhdn dan huyen Ban chi dao nong then mai xã Ban Quan 19 xay dung nong them mei xa 155 Theo Quyet dinh 800/QD-TTg dm Thil tuang Chinh phii ngay 04/6/2010 PM duyet Chkrana trinh rime tieu Quoc gia ve xay dung nong then mai quy dinh cap quyet dinh (tau ta, phe duy't ban cao kinh tie - kji thuat cac cOng trinh co mire ven dau tu tren 3 tY &mg co nguen ugc lit ngan sach va cac cOng trinh co yeti eau ky finial cao? thy ban nhan dan huyen thy ban 'than dan Thanh plue lTiy ban nhan dan xa 156 157 Theo Quyet dinh 800/QD-TTg dm TIM tuang Chinh On ngay 04/6/2010 Phe duyet , Chuang trinh nom tieu Quoc gia ye xay Mpg Meng Mon mdi quy dinh cap quyet dinh dau tu, phe duyet bao cao kinh te - k9 that cac cong trinh có mitt yen dau tu den 3 ty &mg c6 nguon g6c Cr ngan sach? Theo Quyet dinh 800/QD-TTg dm Thil tuang Chinh phit ngay 04/6/2010 phe duyet Chuang trinh nom tieu Quec gia ye xay dong Ming th6n mai quy dinh yiec Itra chon nha that' xay dong ca ser ha tang cac la thoc hien theo may hinh that? Oy ban nhan dan Thanh phe , Uy ban nhan clan xa Oy ban nhan dan huyen 5 hinh Mire 2 hinh thirc 3 hinh thire 158 Theo Thong tu 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHDT-BTC cria Lien Be: Nang nghiep & PTNT - Ke hoach & Dau tu - TM chinh twang dan met se Mei dung thoc hien Quyet dinh se 800/QD-TTg cna TIM Mang Chinh phi] duet ban hanh ngay thang nam nao? Ngay 03 thang 4 am 2011 159 Theo ThOng tu 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHDT-BTC dm Lien Be: Nang nghiep & PTNT - Ke hooch & Dan tu - Tai chinh huang dan met se mai dung thoc hien Quyet dinh , se 800/QD-TTg cila Thu tuang Chinh phia quy dinh ce bao nhieu buret xay dong nong then mai? 7 buot 160 Theo Thong tu 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHDT-BTC dm Lien BO: Nang nghiep & PTNT - Ke hoach & Dail tu- Tai chinh ngdy 13/4/2011 liming dan met s6 not dung thirc hien Quyet dinh se 800/QD-TTg dm Thu Mang Chinh phu quy dinh ai la Truang Ban Chi do° Chuang trinh xay dong NTM dm tinh, thanh 06? Bi thu Thanh u9 161 Theo Th6ng tu 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHDT-BTC caa Lien Be: Nang nghLep & PTNT - ice hoach & Dalt tu - Tai chinh ngay 13/4/2011 huong clan met s6 nei dung thoc hien Quyet dinh se 800/QD-TTg aa Thn tuang Chinh phi] quy dinh ai la Tmang Ban chi dao chuang trinh xfiy dong Ming them mai aa huyen, tht xa? BI thu Thi uy, Huy'en u9 162 Theo Tilting ttr 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHDT-BTC cna Lien BO: 'Mang nghiep & PTNT - Ke hoach & Dau tu - Tai chinh ngay 13/4/2011 twang clan met so nei dung thoc hien Quyet dinh se 800/QD-TTg aa Thti twang Chinh phn quy dinh ai la Twang Ban quan 19 xay dong neng then mei xa? Chit tich UBND xa 163 Theo Thong tu 26/2 01I/TTLT-BNNPTNT-BKHDT-BTC dm Lien Be: Nang nghiep & VENT - K'e hoach ,& Dau tu - Tai chinh ngdy 13/4/2011 huang dan met se Mei dung thoc hien Quyet dinh se 800/QD-TTg ca Thn tuong Chinh phn quy dinh the.' gian Main dinh bao cao KTKT chr an khong qua bao nhieu ngay lam viec kA tir khi nhan du he so hap la d6i yea cac ang trinh thuec dei toong do UBND huyen quy6t dinh dau tu? 15 ngay Ngay 23 thang 4 nam 2011 6 btrat Ngay 13 thang 4 nam 2011 5 buoy PIM Chit tich UBND Chit tich UBND tinh Thanh pho pho trach khei ming nghiep Chi] tich UBND huyen, thi xa Pho Chu tich UBND huyen, thi xa pho trach khai ming nghiep PIM Chia tich UBND BI thu Dang u9 xa huyen, thi xa plot Hach khei Ming nghiep 07 ngay 10 ngay 164 Theo Thong tu 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHDT-BTC caa Lien BO: N8ng nghiep & PTNT - Ke hoach 8c Dau hr - Tai chinh ngay 13/4/2011 huang dan Wit se nOi dung thuc hien Quyet dinh s6 800/QD-TTg dm Thu Wang Chinh phil quy dinh thei gian tham dinh bao cao KTKT do an khiing qua bao nhieu ngdy lam yiee ke tir khi nhan da he so kip 14 di Niel cac cOng trinh do UBND xa quyet dinh dal' tu? 165 07 ngay 03 ngay 05 ngay Thong tfirso 41/2013/TT-BNNPTNT dm BO Ming nghiep & PTNT ye Inking clan thue hien BO tieu chi Qu6c gin ye Wong then mai dugc ban hanh ngay, thang, nam nao sau day? Ngay 04 thang 10 nam 2011 Ngay 04 thang 10 nam 2012 Ngay 04 thang 10 nam 2013 166 Ca quan nao sau day ban hanh Nghi guy& se 03/2010/NQ-HDND ngay 21/04/2010 ve xay dong ming th6n mai Thanh phii Ha N0i giai (loan 2010 - 2020, dinh huang 2030? Uji ban nhan dan Thanh 010 Ha Ni Oi Thanh uj Ha.NOi H01 &mg nhan dan Thanh ph6 167 Ca quan nao sau day ban hanh Quyet dinh sei 2333/QD-UBND ngay 25/5/2010 phe &yet Theo De an xay dung ming then mm Thanh pho Ha NOi giai doan 2010 - 2020, dinh hiring 2030? Thanh uji Ha NOi UY ban nhan clan Thanh pho HaN0i Ho dong nhan dan Thanh pho 168 Theo Chuang trinh s6 02-CTr/TU dm Thanh ay Ha Ni ngay 29/8/2011 ye Phat then Meng nghiep, xay dung nOng then mai, tang butt nang cao clei song Ming dan phan dau &lc tieu co the den nam 2015 phan dau tang tracings& xuAt &rig nghiep 6: mire nao sau day? 2-2,5% 1,5-2% 1-1,5% 169 Theo Chuang trinh se 02-CTr/TU eila Thanh ay Ha NOi ngay 29/8/2011 ye Phat then n8ng nghiep, xay dung n6ng thon mai, tang buck nang cao dOi sang ming clan phan dau link tieu co the den nam 2015, din tich lila hang hea chAt lagng cao dat &mat nao sau day? 35% 30% 40% 170 Theo Chuang trinh s6 02-CTr/TU &a Thanh ay Ha NOi ngay 29/8/2011 ve Phat trien Ming nghiep, xay dong ming then mai, tirng butt nang cao dOi song Meng dan phan dfiu moc tieu co the den nam 2015, dien tich tning rau an toan tap trung dal o mire nao sau day? 5.000 ha 5.500 ha 6.000 ha 171 Theo Chuang trinh s6 02-CTr/TU caa Thanh ay Ha N0i ngay 29/8/2011 ve Phat trien nong nghiep, xay dung ming then mai, tirng buck nang cao dOi song Ming dan ph& dau moc tieu co the den nam 2015, din tich treng hoa, cay canh dat 0: mire nao sau day? 2.000 ha 2.200 ha 2.160 ha 172 Theo Chuang trinh s0 02-CTr/TU ein Thanh ay Ha NO ngay 29/8/2011 ve Phat then Mang nghiep, xay thing &rig them mai, tang buck Mang cao dal siing ming dan phAn dau moc tieu co the den nam 2015, din tich tting mai cay an qua chat lugng cao dat 0 mire nao sau day? 800 ha 1.000 ha 750 ha 173 Theo Chuang trinh so 02-CTr/TU dm Thanh ay Ha Ni ngay 29/8/2011 ve Phat trien no& nichiep, xay dung ming then mai, tang bruit nang cao dei song n'Onsc clan phan dau moc tieu co the den nam 2015. dan Ign dat 0 mire nao sari day? 1,5 trieu con 1.4 triau con 1,2 trieu con 174 Theo Chuang trinh se 02-CTr/TU cilia Than]] ey HA Nei ngdy 29/8/2011 ve Phat then nong nghiep, xay dyng thing then mei, terng bade nang cao del song Tiring dan phan (tau num tiou cu the den nam 2015, clan gia cam dat a met nao sau clay? 15 trieu con 14 trieu con 10 trieu con 175 Theo Chuang trinh só 02-CTr/TU cea Thanh ey HA Nei ngay 29/8/2011 ve Phat, trien ruing nghiep, xay dyng nong then mei, terng btrot nang cao dei song nong dan phan du mac tieu cy the den nam 2015, din trau, be dat & mire nao sau day? 400 ngan con 200 noan t, con 300 ngan con 300-500ha 200-250 ha 250-300ha >40% 35% 40% 178 Theo Chuang trinh se 02-CTr/TU dm Thanh ey HA Nei ngdy 29/8/2011 ve Phat then neng nghiep, xay dyng ruling then mai, tirng butt nang cao del song ming dan phan dau den nam 2015 eg bao nhieu % duerng giao thong nong then duge be tong h6a? 85% 87% 80% 179 Theo Chuang trinh se 02-CTr/TU eila Thanh ey HA Nei ngay 29/8/2011 ve Phat trien &Ong nghiep, )(ay dyng neng themtneti, 'lung bade nang cao deri slang n long din phan diu den nam 2015 c6 bao nhieu % se tram y te dtrgc kien ce luia? 98% 100% 90% 180 Theo Chuang trinh s6 02-CTr/TU eila Thanh ey HA Nei ngay 29/8/2011 ve Phat then n6ng nghiep, xay dyng ruling them mai, tirng bade nfing cao dei song Wong dan phan dau den nam 2015 c6 bao nhieu % se xä dqt chuan qu6c gia ye y t6? 100% 95% 90% 181 Theo Chuang trinh se 02-CTr/TU dm Thanh ey Ha Nei ngay 29/8/2011 ve Phil trier) nong nghiep, xay dyng n6ng then mei, tirng buot Wang cao dei sang neng dan phan (lie den nam 2015, tY le truang hgc dat chuan quoc gia dat mire nit) sau day? 45-50% 55-60% 50-55% 182 Theo Chuang trinh se 02-CTr/TU cila Thanh ey HA Nei ngay 29/8/2011 ve Phil trien nong nghiep, xay dyng ming then mai, tirng bude nang cao dei song Jiang dan phan &au den nam 2015, ty le clan se duet dung nude hap ve sinh dat mite nao sau day? 95% 98% 100% 183 Theo Chuang trinh se 02-CTr/TU eth Thanh ay Ha Nei ngay 29/8/2011 ve Phi trien nong nghiep, xay dung nong then mei, tirng bade Jiang cao del song ming dan phalli Tau den nam 2015, ty le clan se dupe dung nude sach dat mire nao sau day? 50% 60% 55% 184 Theo Chuang trinh se 02-CTr/TU dm Thanh ey Ha Nei ngdy 29/8/2011 ve Phat trien nong . ngliiep, xay dtme, nemg then mai, timg INT& Wang cao dei song nemg dan phan dal] den nam 2015, ty le then, x6m, cym din cu dat tilde chuan tang van hga mere nao sau day? 75% 68% 70% 176 177 Theo Chuang trinh se 02-CTr/TU ella Thanh ey HA Nei ngay 29/8/2011 ve PhaTtrien nong nghiep, xfiy dung neng then mei, tirng bunt nang cao dai song neng dan phin dan mye , • tieu cu the den nam 2015, viec chuyen dei rueng trung trgng lea kern hieu qua sang nuoi tr6ng they san et mire nao sau day? 1 Theo Chuang trinh s6 02-CTr/TU eila Thanh ey Ha Nei ngay 29/8/2011 ve Phil trien ruing nghiep, xay dyng nong then mai, tirng bute 'tang cao del song riling dan phan du den nam 2015 co bao nhieu % se la dat chuan ming then mai? 185 Theo Chuang trinh se 02-CTr/TU caa Thanh ay Ha Nei ngay 29/8/2011 ve Phat then nOng lighiep, xay dung neng then mai, tang buerc Jiang cao dal song nring dan phan dau den nam 2015, t9 le them, )(Om, Qom dan cu co nha van Ilea - the thao dot mire nao sau day? 85% 90% 92% 186 Theo Chuang trinh se 02-CTr/TU caa Thanh ay HA Nei ngay 29/8/2011 ve Phat then !tong nghiep, xay clung nong then mei, tang huge nang cao 861 song ming din phan clau den nam 2015, t9 Fe CO se gia viing an ninh chinh tri, hat fir, an than la hei va hoan thanhcae chi tieu ve an ninh, quge ph6ng dot mac nao sau day? 100% 98% 95% 187 Theo Chuang trinh se 02-CTr/TU elm Thanh Oy Ha Nei ngay 29/8/2011 ve Phat trien rigng nghiep, xay clitrng neng then mai, tang buoy nang cao doi song nong dan phan dau den nam 2015, thu nhap binh quail eila ruing clan dat mire nao sau day? ‘ 25 trieu dong/nguei/nam 35 trieu deng/nguei/nam 30 trieu dringinguai/nam 188 Theo Chuerng trinh se 02-CTr/TU dm Thanh ay Ha Nei ngay 29/8/2011 ve Phat trien tiring nghiep, xay clang neng th6n mei, tang huge nang cao dai song nong dan phan dau den nam 2015, t9 le lao deng tiring nghiep dat mire nao sau day? <20% 0.25 > 20% 189 Theo Chuang trinh s6 02-CTr/TU dm Thanh ay Ha Nei ngay 29/8/2011 ve Phat trien nong nghiep, xay eltrng ring then mei, tang buoy nang.cao cirri song ruing dan phan dau den nam 2015, t9 le lao Ong nong nghiep qua dao tao dat mire nao sau day? 55% 50% 52% 190 Theo Chuang trinh se 02-CTr/TU -dm Thanh ay HA Nei ngay 29/8/2011 ve Phat trien nring nghiep, xay clang nong then mei, tang bit& nang cao dei song ruing dan phan dau den nam 2015, t9 1e he ngheo giam binh quan/nam a mire nap sau day? 1,5-1,8% 2,5-3,0% 2-2,5% 191 Theo Chuang trinh se 02-CTr/TU dm Thanh ay Ha Nei ngay 29/8/2011 ve Phat trien nong nghiep, xay dang ming then mei, tang buge nang cao del song nong clan quy dinh ugan sach nha nu& cac cap hang nam danh toi thieu bao nhieu % dan ttr cho linh vac ruing nghiep va xay dtrng nong then mai? 35% 0% 30% 192 Theo Chuang trinh so 02-CTr/TU dm Thanh ay HA Nei ngdy 29/8/2011 ve Phat trien neng nghiep, xay chrng neng then mei, tang buoy fling cao del sang tiring clan phan dan toe de tang Inning binh quart khu vire nong then a mire nao sau day? 5-6% 7-8% 9-10% 193 Quyet dinh se 1896/QD-UBND efia UBND Thanh pito ve viec thanh lap Chi cue Phat hien neng then HA Nei ¬ ban hanh ngay, thang, nam nao? Ngay 07 thang 11 nam 2010 Ngay 07 thang 11 nam 2008 Ngay 07 thong 11 nam 2009 194 Theo Quyet dint' se 1896/QD-UBND caa UBND Thanh 06 ngay 07/11/2008 ve viec thanh lap Chi cue Pita trien thing then Ha Nei thi Chi eve Phat trien neng then HA Nei dugc thanh lap tren ca se hop nhat cOa cac dan vi nao sau day? 195 Theo Quyet dinli se 1896/QD-UBND caa UBND Thanh 06 ngay 07/11/2008 ve viec thanh lap Chi cue Phat tri nriling then HA Nei quy cltili i Chi cue Tang w Chi cue Phat Olen Bao 06 c m ca 02 neng then HA Nei chin trach nhiem toan be heat deng caa Chi cue tank co. quan, ea nhan plarang an can lai nao sau day? Chi eye Hop tac xã & PINT HA Nei va Chi eye hap tac xi va PINT Ha Tay Pheng Chinh sach Bao gem ca 02 , neng nghiep & PTNT phuang an con tai thuec SO. Nang nghiep & PTNT Ha Nei. Giam dee SO. Nem, S UBND Thatili pho va nehiep va Phat trien - truck phut luat none then 196 Quyet dinh s8 16/2012/QD-UBND dm UBND Thanh pile ve thi diem met so chinh sach khuyen khich phat trien san xuat nong nghiep, xay dung ha tang nong then thanh pho Ha Nei duct ban hanh ngay, thang, nam nao? 197 Theo Quyet dinh so 16/2012/QD-UBND cila UBND Thanh pH ngay 06/7/2012 quy dInh mire he Ira Ban chi dao cap xä, then kinh phi hoat deng, to. chat hi hop, tuyen truyen thkrc hien den din di thfra dr m(m nao sau day? 198 Theo Quyet dinh s6 16/2012/QD-UBND cila UBND Thanh 016 ngay 06/7/2012 quy dinh ngan sach cap Thanh ph e he try kinh phi dao dap giao thong, thdy lgi nei Tong khi den dien di thira theo tY le nao sau day? Theo Quyet dinh se 16/2012/QD-UBND dm UBND Thanh ph e ngay 06/7/2012 quy dinh ngan sach cap huyen he trg kinh phi dao ddp giao thong, thily lgi nei deng khi den dien dei thira theo tY le nao sau day? Ngay 06 thang 7 nam 2012 Ngay 06 thong 7 nam 2011 1.500.000 (met trieu, 1.000.000 (met trieu nam tram nghin deng)/ha deng)/ha Ngay 06 thang 7 nam 2013 500.000 aVam tram nghin deng)/ha 20% 70% 50% 70% 50% 20% 200 Theo Quyet clinh sei 16/2012/QD-UBND dm UBND Thanh phis) ngay 06/7/2012 quy dinh ngan sach cap Thanh phi; he trg than 1)6 bang tien mua vet tu khi thuc hien kien ce hea duerng giao thong, thily lei nei Sing theo ty 15 nee sau day? 80% 70% 50% 201 Theo Quyet dinh se 16/2012/QD-UBND dm UBND Thanh pike ngay 06/7/2012 quy dinh ngfin sach cap huyen he trg toan be) bang tien mua 4t tu khi thug hien kien c6 hoa dueng giao thring, thily Igi nei deng theo tY le nao sau day? 50% 20% 80% 202 Theo QuyeTdinh so 16/2012/QD-UBND dm UBND Thanh ph e ngay 06/7/2012 quy d nh ner an sach cap Thanh pile he trg toan be bdng tien mua 4t tu khi thkrc hien chinh sach xay b • dung kien co hea duang giao thong then, xem clat chuan 'long then mai theo tY le tido sau day? 80% 70% 50% 203 Theo Quyet dinh se 16/2012/QD-UBND cna UBND Thanh phe ngay 06/7/2012 quy dinh ngan sach cap huyen ho trg toan be) bang lien mua vat tu khi thkrc hien chinh sach xay dung kien ce h6a dtrerng giao thong then, x6m dat chuan nOng then mod theo tY le nao sau day? 20% 50% 80% 204 Theo Quyet dinh se 16/2012/QD-UBND cfla UBND Thanh phe ngay 06/7/2012 quy dinh ngan sach nha nu& h6 trg loan 66 Wong tien mua 41 tu khi thkrc hien chinh sach xdy dung kien co hoa duang giao thong then, ?corn dot chuan neng then mai theo tY le nao sau ddy? 100% 50% 80% >100 tY deng <50 ty &mg > 50 tY deng <100 tY deno > 50 tY d'ong <50 tY deng 8 tfin/nuay 10 tdningay 5 tan/nany 199 205 206 207 Theo Quyet dinh se 16/2012/QD-UBND cda UBND Thanh phe ngay 06/7/2012 quy dinh thdm quyen UBND Thanh pile ph& duyet milt he trg lai xuAt v6n vay du an san xuat giong cay trOng, v5t nuoi, thuy san O. mere nao sau day? Theo Quyet dinh se 16/2012/QD-UBND dm UBND Thanh phe ngay 06/7/2012 quy dinh tham quyen efia SO. Wing nghiep va PTNT phe duyet mire he trg lai xuat van vay du An san xuat gieng cdy treng, v5t nuoi, thew san & mot nao sau day? Theo Quyet dinh se 16/2012/QD-UBND caa UBND Thanh pita ngay 06/7/2012 quy dinh nha so elle' ran. en (khoai tdy. klioai !ann.). qua (buti, cam. Gluten. nhan, Ai) co cone sufit lei thieu 0 mere nao sau day?
- Xem thêm -