Tài liệu Câu hỏi ôn thi ngành nông nghiệp - chi cục kiểm lâm thi công chức 2015

  • Số trang: 22 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 1993 |
  • Lượt tải: 7
tailieuonline

Đã đăng 39869 tài liệu

Mô tả:

0 Ta ea:re baoveeAe Ichurung dac dyng,rimgphOng hethuOcthanh ph6quart ly. CD aro 41, w P.I. 0 TheoQuyet dinh 1900/QD-UBNDngay07/11/2008 dm UBNDthanhpha HA Nei vviecthanh lapChi eve Ki m lam HA Nei, Chieye Ki m lam HA NOi c6nhiemvyghat GiamdacSer Nangnghiepva PhdttrienNangthan HA N6i? Baovvaphatrien ffing Co A. C> l Anh(chi) haychenphuonganva dienvao dau "...." cymtitc6nthieu. :TheoQuyet dinh 1900/QD-UBNDngay 07/ 11/2008 dmUBND Thanh pho HA NOi,CM eye Kiem lamc6nhiemvgginp Giant dee SO Nangnghiepva PTNTHANOItóchatthongtin,tuyentruyen,pM bien,gidodyephap luat ye"..' Yen diaban Thanh pha 1-làNOi? A !-- C! CO --I 0> tic A Thời gian ký: 17/05/2015 16:33 PM Signature Not Verified ao A *0 0.' 0' 0 Cl) Cau höi Phircrng An A Phworng An B Phirang An C TheoQuyet dinh1900/QD-UBNDngay 07/11/2008aim UBND ThanhMI6 3phOng 5phOng HA NOI, Chi eye Kiem lamHA Nei co baonhieuphOngchuyenmon,nghiep vu? TheoQuyet dinh 1900/QD-UBNDngay 07/11/2008 dm UBND Thanhpita 15denvi 13 donvi HA NOi , Chi eye Kiemlarn HANOI eó baonhieu donvi harth chinh trite thaw? TheoQuyet dinh 1900/QD-UBNDngay 07/ 11/2008ceaUBND Thanh pha PhOng Ta chirctang hop PhOng Ta chi/a Hanh chinh PhOng HAIMchinhTa cam HANOI,v'eviecthanh lopChi eye Kiem lam HA Neiten dungvadayducOa phOngchuyenmen,nyhiertvu dm Chi cue? TheoQuyet dinh 1900/QD-UBNDngay 07/ 11/2008cOaUBNDThanh pha PhOng Phapche, Thanhtra PhOngThanhtra, Phap the PhOng Thanhtra-Phapche HANiti ve viecthanh lapChicue Kiem lam Ha NOitendungva day at dm phOngchuvenmon,nghiepvucnaChicue? TheoQuyet dinh1900/QD-UBNDngay 07/11/2008cna UBND Thanhphet PhengQuanly,,baovrungvaphat PhOngQuan ly, baovG vaphatrien MangQuAn 19vaphattrien HANOI ve viecthanh lap Chi eye Kiem lam HaNeiten dungva day deoh trienrimg ri ng ri ng phOngchuvenmen. nehiepvucita Chi cue? TheoQuyet dinhI 900/QD-UBNDngay 07/ 11/2008cria UBND Thanhpita UBNDThanh pha Ha NOi Giam dee SO Nangnghiepva ChittichUBND Thanhpita HA HA NOi , ChieyetwangChieye Kiem lam Ha Nei docoquannao be nhiem, ! PTNT HA Nei Nei miennhiem? TheoQuyet dinh1900/QD-UBNDngay 07/11/2008 dmUBND Thanh ph6 Giant doe SetNOngnghiepva PTNT UBNDThanhpM Ha Nei ChOtich UBNDThanhpha Ha HaNei, PhO Chi eyetwang ChieyeKlein lam HA NOi doai ba nhiem,mien HA W NOi nhiem? TheoQuyat dinh 1900/QD-UBNDngay 07/ 11/2008eAaUBNDThanh pha PhOng Baotantainguyenclang, PhOng Baotentainguyenrung PhOng Baotentainguyensinh HA NOi,Chieye Klein lam HA NOiten thingva day ditelmphOngchuyen thgcvat rung vari ng m6n.nghiepvuciia Chi cue Klein lam Ha Noi? Haydienvac)d u "...." cumtircOnthieu. Hanh chinhsynghiep S rnghie'p Hanhchinh TheoQuyet dinh 1900/QD-UBNDngay 07/11/2008 dm UBND Thanhpha HA NOi , DelKiem lamco dOngvaphOngchaychtitachayri ngsa I IA donvi truethtrOcChieye Kiam lam Ha NOi CA hai phtrang ancan lyi deu ding Phattrienri ng Quail 19 hethangrung dye dung,phOng he,ri ngsanxudt titdinban. Theo Nghi dinh I19/2006ND-CPngay 16/ 10/2006 dm ChinhphUve t6 chticva heat dOngcaa Kiem lam;caquannaoguy dinh cythe nhiemvu, auven hancoeautOchircdmChicue Kiem Mmtinh? Theo Nghi dinh 1 19/2006/ND-CPngay16/10/2006 cna Chinh phüve to eh&va heat dOngelmKiemlam; UBNDtinhquy dinh cuthe nhiemvy, quyen h nva coctut6cluindmChi eye Kiem lamtinhthee huangclan dm to g ›' hal 197 r C Cau S6 Nengnghiepva PTNT BO NonenghiepvaPTNT Phiromg an C UBNDtinh BO Nangnghiepva PTNTva BO NOi vy BONonenghiepva PTNT Bo NOi vii Cue Kiem lam BO Nonenghiepva PINT S8r NangnghiepvaPINT Se'r Nangnghiepva PTNT UBND captinh BON6ngnghiepva PTNT caouannao? Theo Nghi dinhII9/2006/ND-Cl' ngay16/10/2006 oh Chinh phave te clamva heatOngcaa Kiem lam; Chieye Kiem lamtinhchlusrchi dapye chuyenmonnghiepvet;chap hanhche do bao alethOng Icethee Intoneclan ".. Vi Theo Nghi dinh119/2006/ND-CPngay 16/10/2006 cUa Chinh phi!' ye t6 atticva heatOng dm Kiem lam; Cuquannaoguy& dinh thanh lap,sat nhap,giai the;quy dinh cuthe nhiemvu,quy'en hanvacacdut6 chileGoa .... CT Theo Nghi dinh 119/2006/ND-CPngay 16/ 10/2006cuaChinhphUve tó chireva heat dOngelm KiemMm;Chutich UBNDcaptinhguy& dinh thanh lap,satnhap,giai the;quy dinhcuthe nhiemvu,quyen hanvacacAut6chic cila Hat Kiem lam huyenthee Sangclanohcaquannao? ,--. N Cucl ia(wannao? Theo Nghi dinhI19/2006/ND-CPngay 16/ 10/2006dm Chinh phüyet6 chatva hoat dOng alaKiemMm;coquannaoraguy& dinhthanh lap,sap nhap,giaithe Hat Kiem lamri ng the dung,Hat Kiem lamri ngphang 110 Hat Kiem lam huv'e n? BONangnghiepva PTNT UBNDcaphuyen BO NOi Bo Nongnghiepva PTNTva BO Nol Nip Bo N6ngnghiepvaphattriennone thOn UBNDcaptinh ThoWang Chinhphü CA hai phuangancan lai deu dung 00 thuOc dianhuong? Theo Nghi dinh 119/2006/ND-CPngay16/10/2006caa Chinhphave t6 BOtruemg BO NonenghiepvaPTNT chileva heatOngcilaKiem lam; Chirc danhnaoraguy& dinh thanh lap,sap NJ t...) 1 Kiemlam hiengamtren Kiem Mm hieugin Mnyedo 0. ro, CD C. 0, 0 ec o 00 .-. ...,w Doa S z .0 c-) la./ 0 0 00 C 00 a .0, '0 NJ 0 0 0 S 11, -t C/) Theo Nghi dinh 119/2006ND-CPngly 16/10/2006caaChinhphi' ve t6 chireva heat donedmKiem lam; Kiem lamhieu dimeearl a dau? iv = Theo Nghi dinh119/2006/ND-CPngay16/10/2006 dm Chinhphilvt6 Glideva heatOngcnaKiemlam; Cu baonhi8u harimgcómOt hienehe Klett) lamthee dinhmirehienche Kiem Mm ducetinhbinhquantoanquOc? g Th 00 troneeacluannhanu6c? .... 0 0 0 N NJ N "... NJ 0 ... ‘0 nhap,giai the HatKiemlam the VuanQuocOatruethuOc Bo? Theo Nghi dinh 119/2006/ND-CPngay16/10/2006 dm ChinhphOve to Hattwang,va theph6 Hattwang; Hattrtrong,vaalepho HattruOng; Hattrueng,vaaleph6 Hat chi:r eva boatOngala Kiem Mm; CueautO chircdm Hat Kiem lamrang the Coquan Hat; ' Cdc Tram Ki'e m lamcanri ng. truang;caquanHat; Cac Tram 'dune,HatKlein lamrirnephOne hogm? Kiem lamcirarime. Theo Nghi dinh 119/2006/ND-CP ngay 16/ 10/2006 dmChinhphU ve tO ChutichUBND capxã Hattwang hat Kiem lam, dingthai Hattruang hat Kiem lam, Ong chatva heat dOngelm Kleinlam;Kiem lam dia bancapxachiustrchi dao chiusixchi clao ala ChOtich thai chiusvchi due alaChi) caaai? UBNDcapxa. tich UBNDcar)tinh. Theo Nghi dinh 1 19/2006/ND-CPngay 16/10/2006 dm Chinh pitavt6 Hanh chinh chicvA heatOngcaa.Kiem lam; Lire bongKiem lamthuec bien the nap Ki'emMm hieuganteenneve áe. flu Bei Phtratig an A Phtrangan B Thee Nghi dinh119/2006/ND-CPngay 16/ 10/2006 dm Chinhphilve t6 Cap hien Klein lamgan angucdo. Cap li eu Kiem lamganacanvai an I chercva hoat GingciaKiem lam;CAphiOuKiem lamthroegar' er dau? Theo Nghi dinh 119/2006/ND-CPngay 16/ 10/2006cnaChinh phive 6 BieumpgKiemlamgaittriomu Bleutugng Kiem lamgantrennot. I chewva hoatclangdia. Kiem lam, Bi'eutuangKiern lam duocan0clan? Theo Nghi dinh119/2006/ND-CPngay 16/ 10/2006cna Chinh phivt6 Chieyetruemg Chi cue Kiem lam ChutichUBND cAptinh chicva boat dOngcia Klein lam;Chtirc danh nao dirge ban hanh lenh huy tinh dOng lire lucmg,phuongtie diathet6 chic,canhantren dia ban? Nghl dinh 119/2006/ND-CPngay 16/ 10/2 006dm Chinh phivt6 chewva Chi cyctruemg Chi eye Klein lam Gidm deeSO Nangnghiepva heat dOngcia Kiem lamquy dinh cherc danhnaodtrac ban hanh lenh huy tinh PTNTtinh dOng lye hong,phuongti ncOacoquanKi mlam djaphucmg4A chinchay lima? TheoNghi dinh 119/2006/ND-CPngay 16/10/2006 dia Chinh phnt6 BO NOi vy chercva heat &Ongcua Klein lam, Coquannaochiutrach nhiemtry&Chinh phi lanh dao. (man1)% thongnhat hit luong kiemlamtoan(wee? Nghi dinh 119/2006/ND-CPngay 16/ 10/2006 dia Chinhphive ta chircva Tangdietwang Tangeye Kiem Chinh Phi hoat dOngcia Kiem lam; ChiitichUBNDcid')tinhchiutrachnhiemtwitco lam. (wannaov baovirUngtr'e n dia ban? Nghi dinh 119/2006/ND-CPngay 16/10/2006diaChinh phnve t6 chicva UBNDcapxa cahaiphuongancan lai cleu ding heat d'OngcnaKi m lam, ChiitichUNBNDcaptinhquy dinhtrach nhiem can UBNDcApnaove quan l , baoveri ng0 diaphuong? NghI dinh119/2006/ND-CPngay16/ 10/2006 dm ChinhphUve t6 chileva Ca haiphuongancOn lai deu ding Chi Ciao, kiemtra hoat(long dm hoat dOngcUaKi m lam,qyui dinh Trachnhiemdia CiiitichUBNDcap Kiem lamar diaphuong tinhgi? Chidaoviecph6i hop boat dOngcia Kiem lamvaicacco quanco lienquantren dia. ban. Theo Th6ngtus6 15/20 15/TT-BNN&PTNTngay26/03/2015dia BO Nang nghiep&PTNT huemg dah nhiemviicac Chi cuevathe th chircstrnghiep truethuOc SON6ngnghien&PTNT. Haych9nphuong an dingnhatcho nhiemvyquan 1ring dm Chi cite Ki m lamtinh? Trinh Giamdoe SO Nang nghiepva PTNTban hanhthe van banve chuy'ennganh, linh vcrcthuOcphamviquail IY BleuWangKlein lamgantren cOao Chutich UBNDcap huyen Dc E Ca hai phuong ancOn lai deu ding to -co, C to, = .-3 gozirs < P-o Chiatich UBNDtinh vaquy dinh diaphap luat Phirong an C Cap hieu Kiem lamgan a tren BON6ngnghiepva PTNT UBNDcAphuyen .... Theo Thongtus6 15/201 5/TT-BNN&PTNT ngay 26/03/20 15 dia. BO N6ng nghi'ep&PTNT huemgclannhiemvycacChi evevacactat chicstrnghiep fracthuOc So N6ngnghiep&PTNT. Anh,chi haycho bi tChieye kiem lam cAotinh c6 baonhieunhiemvuchinh? Th6ngtirso 15/2015/1T-BNN&PTNTngay 26/03/2015 dia BO Nang Giam &LcSON6ngnghiepvaPTNT nghiep&PTNT huang dannhiemvycac Chi cycva cacte chucsijnghiep \fa quy dinh ciaphdp luat tructhuOc Sar N6ngnghiep&PTNTqui dinh vi'ectit\ chi cthgc hiencai each hanh chinh;quail It6 cher; bienche cOngch c,vtriviec lam,cOngchit, vienchirc,tai chinh,taisanvangu6nIttckhacducegiao dal voi Chi eye Ki m lamtinh theophancapdmeh& danhnao? Ban hanh theethamquyencacvan banve chuyennganh, linhvcre thuOcphamvi quan IY .-a Ca haiphuong an dm lai den ding .0, 0) 0 fili 0 rc.0 .0, Z L .-. Ni Ni Ni Ni Ni 1 BOtruemg BONOngnghiepva PTNTvaquydinh ciaphap luat Nghi dinh119/2006/ND-CPngay16/10/2006oda Chinhpith ye t6chitva hoat dOng dm Ki mlamquy dinhBOtruang BOnaochidtriphoi hopvai cac cahai phucmgancan lai d u dung 0' n g 0 W g A 70 to, Plurcrn g an = n ° 4 V r Ct fluhói BOtruerng BO Nangnghiepva Phat BO NOivy MenMingthen B6c6 lienquan huang anthuc hien Nghi dinh nay? 0 p. ChutichUBNDcaphuyen Nghi dinh 119/2006/ND-CPngay 16/10/2006odaChinhphUYe tóchatva hoatOngeUa Ki m lam;SO luongcan b6 Ki m lam 0xaphuthuOcyap(lieu oo Nghi dinh I19/2006/ND-CPngay 16/ 10/2006 dmChinhphtlye tochircva hoat dOngcCrn Ki m lam;Chircdanh naoc6trachnhiemchi dao, kiemtra hoatangeUa Kiem lamtr8n diabanxã de thgc hiencacnhiemvuv baove — cr, L.) 00 tea 0 va thattrienrimetren dia ban? TheoNghi dinh 1 19/2006/ND-CPngly 16/ 10/2006 dm ChinhphOvt6 chircva hoat dOngcUaKi m lamquy dinhHat Kiem lamri ngac dung, Hat A 0 ye tich UBNDcapxd C 0pa Nghi dinh 119/2006/ND-CPngay16/10/2006cila Chinh pithvt6 chircva hoarangcua Kiem lam; Chat danhnaoeOtrach nhiemchi dao, kiemtra hoatOngoda Kiem lamtren dia ban huyend flux hiencacnhiemYuye bao 0 1.../ --1 I hoat MucfraKi m lam 0 diaphucrng? a co, c Giam dacSO N6ngnghiepvaPTNT Chu' tichUBNDcaptinh n Ca haiphuang ancan lai deu dung 9 0 a g Nghi dinh 119/2006ND-CPngay16/10/2006cita Chinh phi' ye t6 chimva hoatangcilaKiem lam;Chirc danhnaoGOtrachnhiemchiciao, kiemtra cahai plurang ancan lai au dung Chittich UBND capxa CHItichUBNDcap huyen Tinh chatdingtacbaovrung Ca hai phucmgancan lai au dung Quymo dientichrung Kiem lamri ngpheng haca baonhieunhiemvuquyen han va'Mattrienrun gtren dia ban? at eb — 0 o o a 'co 0, a, c= 0 -0 na 4 o. n — 0 0 0 ti, NJ 0 0 .--in 0 0 O 0 oco O o 6 co 00 0, 0 mi. 0. 0 4 Ngutri raguy& dinhtamgift tangvatviohamhanhchinh Chtitich UBNDcaptinh I 0 o 0 0 0. Hattruarng Hat Ki m lam 1,./ Al trongnhimgngueri sauc6quyenXIIphatvi pham hanhchinh trong linh 1 Chi CtICtorang Chicyc Kiem lam vacquanItrung,lamsari 5 1 000.000d? Theobannguai c6 hanhvixaymr)trai pheptrongrung,nguai d6 Ichongoil tinh tiettangnang,giam thethinhimgintimphat ti nsau baonhieu la dung? na r 0 0 b 0 O a A \Ø 0, i-i 0 0 4 o n Dal diencoquantai chinh thamquyenxOphat. Theobanai làchittich hoi ding? U. 0 n 0 A 0 1... a N.) b 0 0 O o o en o co a o 0 ? HOi ang dinh giatangvatvipham hanh chinh dé xacdinhkhungtietphat, n 0' 0 "< CO n a oo O 0 0. Xisphatvi pham hanhchinh thong lap bien banápdungtrongtwang hop ,phatti ndi veri canhant6i da là baonhieu 0O u, Vi pham hanhchMh nghiemtryng I Vi phalli hanhchinh nghiem[rung I Vi ohm hanh chinhitnghiemI do161 c6 t do lOi v6V trong do l icid ci a -a A tnrarng hapnao ? n 0 cr‘ 19rirng,lamsan daiyeacánhan labaonhieu ? 1-.1 'rich thutangvat,phuangti nvipham hanhchinh dugc áp dung al Yen — bi 0 co A Lo A den baonhieu? H — o o Zo o o a A a MOephatti ntrong)(Crphatvipham hanhchinh derivai th chtictir baonhieu 02 Ian p 03 Warn dungmay hinh thircxCrphatchinh? Trongxfrphatvipham hanhchinhmirephattientot datrong linhvtrcquan gTh 0 t..) D6ivaidingmet hanhviviohmhanh chinh thimircphattien dal Yeato I chircgapmayIanmirephatteen alvaica.nhan ? Thai hieusirOatviohmhanh chinhtrong linhvacquan lyrung, lamsan la maynam ? Theo banm8ihanhvivi pham hanhchinh,canhan,t6 chircvipham bi ap 9 0' .-.• lit 0 O — o o in cth a 0 o co 4 0 CO' O 0..-. 0 0 0 0 1... o O Ln a o o o co a O o o 'co o o a A L.. A 1,.. A r-- kiengi? I a a a a a a Cel 0 = 6 o g a 70 a u>, 0 0 b S.) a 0 a a a a a CD CD a 0 a a a a a a o b a a a 0 - la 'CD 0 b 0 a b a a a 1..., a a e) a a a b a a o. 0 0 laa) a 0 b a a a ap a la N) 0 b a b a P 'a 0 a LA 0 pr 0 0 b a a a b 0 a 0 0 0 z - la F-D, a a a b a a a a b 0 a IQ la .ON b a o a 0 a CN b a a b l....) "GI CCID Phattien:20.000.000d 0 0 a 0 4 IN) in 0 ChittichUBNDcap huy'en 'CD 0 b, 0 0 4 --al b b a CD a 0 a 0 CD CD b a CD 0 0 la) 0 0 b 0 0 a 0 0 b CD 0 ._ tn) a la) -. t...) r r b la) b IV a a 0 a a a a 0 b a .-. la lu O) a 0 b a ... 0 b a o o o .0 0 CD CA tn la IJ la la) VI 4.• tn la lii 01 la --1 la GO ‘0 la ON 0 a, .-. O\ IQ 1 P000.000 S P000.00g w Chutich UBNDcapxa Chittich UBNDcapxa POOITOSZ ON ChutichUBNDcaptinh P000000*C Mircphattientei datronaxerohmvipham hanh chinh cna Tramtruang Tram kiem lam la baonhieu? TramtruemgTram Ki mlamc6quyentichthutangvatcOgia tri den bao 'nhieu ? Phtrang an C P000.000S Chi Bc6 hanh vi c6 hanh vi vanchuyen 02cáthe d'Ongvatru ngnhOm IIB !dieingc6giayterchUngminh nguang6c. se dOngvatc6gia 6.900.000d (chi B khOngphai lachi' hang). Chi B kh6ng bietchic, langirei dantees6ng yangsau. Khongc6tinhti ttangnang. BanchgnmirephattienclUng doiv6i chi Btrona 03 mixnhattiensau9 C6ngty CcO hanh vi vanchuyentraiphap luat 03cathe dOngvatrirngquy hiemnhOm TBc6gia 6.000.000d(yangtyC khOngphai làchti hang). C6ng ty khOngcotinh tiettangnang,giamnhg. Theo ban Gingty C biOattien baonhieu IA dung? Ki m lamvien dangthi hanhcOngsipcOquyenphattiendenbaonhieu ? [__ P000 :00g :Z I ON A Cau hal Phturn ganA 00 Chi A c6 hanhvitó chtic lamdichvutrai pheptong ding, khi biphat hien chi A danrnguyen khai bac)vathanhthat hei lei. Banchgnmirephatlien dung dei veichiAtrona 03macphatsau? Altrongse nhangnguesisauc6quyentichthutangvatvi pham hanh chfnh ChOtichUBNDcap h uyen trong linhwequan Iji lima, lamsancepgia 70.000.000d? Al trongse nheingnguaisauc6quyen?drphatvi Pham hanhchinhtrong linh Kiem lamvien dangthi hanhOng vucquan 19lima, lamsari 10.000.000d? vu C6ngty Aco hanh vi thuthapm uvattraipheptronarirng. C6ngty A khOng c6tinh tiEttangOng,giamnhe. Theo banekingty A biphattien baonhieu IA dun g? Chi AcO hanh vi nuai trai phep 03cáthe d'O ngvatrUngquy hiemnhOm IIB cOgiatri 3.950.000d, khi thgc hien hanh vivi phamchi A dac6thai. Ban chonmire thattien dung divOlchiAtrona 03milt thatsau? Chi B nuOi trai phep 0 1 cáthe dOngvatri ngquY hi mnhOm IB,chi IAnavel clanteeitnal:6i,cutrUitviingsauva kh8ng bi tchit. Banchgnmirephat tien &ma delyetichiBtrona 03mirephatsau? Chi Hc6 hanhvi thattraiphep 01cathe meon:mg làdOngvatri ngquy Raquykt dinhtich thutangvat hiemnhomTBcOgia 9.000.000d. Quaxacminhchi H bi benh tamthan. phuungtienvipham hAnh chinh Theobantrongtwang hgpnay VI: l nhuthe nao ? theo khoan 2 dieu 65Vatxis Ivi pham hanh chinh. ChiAcO hanhvivanchuyentrai phap luat 0,56m3g6 taptrOn(chiA khOng phai chitg6). Chi A khOngc6tinh nettangnang,giamnhg. Theo banmac phattiendel yeti chi A baonhieu la di ng? C6ngtyAc6 hanhvivanchuyentraiphap luat 0,56m3g6 taptrim(Gongty A laclanvivanchuyenthue). GingtyA khOngcOtinhtiettangOng,giam nhe. Theobanmemphattiend6i veri dingty A baonhieu lading? 'co o o b o o a ln) 0 --.1 0 Cu. b. o o b o o a co c. O o o -4 NJ -4 L..) -4 .--1 --I 00 = -.. 71 -. co, H — g 00 Theo banaitrongs6nhungngtred sauc6thamquyentich thutangvat,vi phamhanhchinhcógidtri11.000.000d? Theo banai trongs6 nhirrngnguaisauc6thdmquyentich thuphucmgtienvi pham hanhchinhcOgiatri 25.500.000d? Theo banaitrongs8 nhangngutri saucO thdmquyentich thutangvat, ohm:mgtienvi pham hanh chinhcOgiaIn 6.000.000d? Theo banaitrongso nhangngueri saucotharnquyentichthutangvat, phucrngtienvi pham hanhchinhcOgiatri49.000.000d? = Lamsanchinqua the bi nc6nguengee khai thactirrung kingtapchung cüaca thanxuatra. Theo bancoquartnaocep thanquyenxacnhan ? -4 c0 —., 0 LJ CD O o o O o o a 0 0. b co o b o o a 0 C. O. o o O o O co co b o th 0 NJ N4 CN 0 .0 o O o o a CD 4 0 . 0 O 0 CD 4 O 0 0 4 b 0 0 cr, 70 • co CD c, c) c, 6 0 NJ 0 11'' CD ° OL O : O 0 g DJ 't LA r ,--, LA Vs A 0 CD 0 0 00 A 0 CD .0 n s., C r CID 'n CN 0 CT 0 -4 ON 00 0 VD -4 A LamsanxuAtrac6nguang6ckhaithac hopphaptrong khurUngclac dung (rangd c dungc6 Hat Ki m lam). TheobancoquannaocOthan quyenxac nhan? -4 LA --I 0 Chi cuetruong Chi cue Kiem lam -4 .-, Nguyen Van lic6 hanh vi vanchuyen lamsaritrdi phap lust,gidtritangvat DOi truOng DOi Klein lamco dOng 26.000.000d. Khungpilaf &di voi hAnh vi cüa Htit 10.000.000d den va PCCCR 20.000.000d. Theo bantwang hopnayngutrinaoc6[hamquyenxfrphat trongso nhangnub' san? Nguyen Van Avanchuyen01cathe he thuOt dOngvatrUngquynhiem Xisphat hanh chinh nh6m IBc6gid 100.000.0008 kh8ngcOgidytOcluingminh ngu6ng6c, bi Hat Kiem lam huyen H batgift HattwangHat Ki'em lam huyen Hãp dung cac hinhthiresau? Nguyen Thi Amuatraiphdp 0,4m3gO trimnhOm11A,giatri 100.000.000d. HattwangHatKi'em lam ChiNguyenVan A khOngc6tinh nettangnang,giamnhe. Theo banai là ngtred c6thdm(RivenxUphat? Lamsanchinquathe bienc6ngu6ngee khai thactitrangt rnhientrong fly bannhannhancapxä mite an th elidexuatra.Theobancoquannaoc6than quyenxacnhan ? -4 Cn Chi cuetruerng Chi eve Ki'e m lamc45quyOntichthutangvatcOgid denbao I nhieu? MirephattientOl datrongxUphatvipham hanhchinhthuOc linh vatquan 19 rUng, lamsancf.ta ChOtich Hy bannhanclancapxa IA baonhieu ? PhucrngfinC 1 P000 .000.5 Mirephattientei datrongxlrphatvi pham hAnh chinh caa Chi evetruemg !ChicucKiem lam IA baonhieu? PlurongAnB PO00000 05 Matphattientoi datrongxerphatvipham hanhchinhcaa Hat[nixing Hat Kiem lam la baonhieu? 'Hattruilmg Hat Kiem lamcOquyentichthutangvatcOgia denbaonhieu ? Bienphap khac Kheri te AI an hinhsir,chuyen hesovuvi pham dencoquan tO tung hinhstrc6thamquyen ChatichUBND tinh Chi cuetruerng Chi cue Klein lam HatKiern lamcAp huyen DOi Kiem lamcoOngva PCCCR HatKlein lam khurUngd c dung DOi Kiem lamcoOngva PCCCR lily bannhanclancapxa. fly bannhanclancapxa Hat Kiem lamrUngph6ng he Hat Kiem lamrUng dac dung HatUm:mg Hat Kiem lam Tramtruerng Tram Kiem lam Chatich UBNDcdpxa Hattwang Hat Kiem lam Tram twangTram kiem lam Kiem lamvi'en TramtruOng Tram Kiem lam Chi cue[liking Chieve Kiem lam Chi]tichUBNDcapxa HattwangHatKiem lam Chittich UBNDeap huyen CHItich UBNDcapxa q 0, n (to a 0 a b a a a e, a a a 0 co co o bb b a a a a a a b c, a a 'a a a a a a a V, o co b a a a a a a .-1, ..) ON ca b a a b a a a a a a a a a a in in o o 0 0 4 0 0 a 0 0 4 0 0 4 CD 0 a 0 0 0.. 0 CT X Co 0 CD 4 4 b 'a b b b b 0 0 b a a ia a a a g = r q Z 00 0 -4 CA .-4 b 0 0 A 0 0 0 A 0 0 0 ON in 0 0 Qa in cn 0 -4 0 0 0 0 V) 0€ 00 0 00 .-. 00 I, " 00 la A 00 00 tli 00 CT 00 -4 00 00 00 ,0 P000.000.8 0 P000.000.5 ‘.0 Can be kinh doanh Chi evetnrang Chi cpc Ki m lam P000.0057 Tramtnrang Tram kiem lam Plnrcmg An C CM tich UBNDcapxa P000.000.9 Nguyen Van CcO hanhvinuoi(Jongvat hoangclac6ngu6ng6chapphap nhung kittingthgt hi'en ding k9trai nuOitheoquy dinhcUaphap Mat. Theo ban Nguyen Van C biphat baonhieu làciting(Nguyen Van C Idiongcdptinh ti6i tangnang,damnhe)? COngty B c6 hanh vi nu6i dOngvat hoang dic6ngu6nget hgpphapnhung khongthgc hienclang kyVal nu6i theoquychnh ctiaphap luat. Theo ban C6ngty A 61phatbaonhieu la dUng(Cengty A khOngc6tinh tie'ttangnang, ' giamnhe)? Nguyenvan AcO hanh vi nu6i dOngvat hoang dic6nguengoc hgpphap nhung khongthgc hien ding kytrai nu6i theoquychnhcuaphap 14. Nguyen Van Aco 01tinh fiatgu mnhe. Theo ban Nguyen VanA biphat bao nhieu IA Ong? Nguy'en VanAc6 hanhvimua, bange cOngu6ngocnhap khau hgpphap nhungkhOngchap hanhcacquy d inh ctiaphap luatye he so lamsanvatrinh ttr,thUtycquart 19. Nguyen Van A khongc6tinhtiettangOng,giamnhe. Theo bannguvenVanA bi)(Crphat baonhieu IA dung? GingtyAcO hanh vi van huyeng6 c6nguong6cnliApkhan hemphapnhung khOngchap hanhcacquy dinhcUaphap Iugtve he so lamsanvatrinhtg,tha tycquan 11. C6ngty A khongcotinhti ttangnang,giamnhe. Theo ban COngty A biphat baonhieu la di ng? Hattrading Hat Kiem lAm Phirang an B ChOtichUBNDcaptinh POOOTIOS Gangty A kinh doanhche biengtrongquatrinhmua, bang6 khOngghi chapvaosOnhap,xuAt lamsantheoquy dinh Oaphap 14. C8ngtyAcO0 1 tinh fiattangOng.Theo banCOngty A biphat baonhieu la di ng? CM) tich UBNDcaphuyen a9 Call hal Theo banaitrongso nhangngtrai sauCOtharnquyentichthutang4, I phuangtienvipham hanhchinhCOgiatri 51.000.000d? Theobantrongs6 nhangnguarisauaicOthamquyentuacquyensir dyng giayphdp,cluingchi hanh nghec6thai hart hoc dinhchi hoatOngcepthai hanoust dinh tai Nghi dinhnay? CongtyA lachit lamsincO hanh vi vanchuyen dOngvatri ngc6nguongoc gaynuoi hgpphapnhtmgthieuthutycvanchuyen, khi hiCoquanchicWang phat hi'e ntrenxe CO Iii xevacan be kinh doanh cim Clangty. Theo banai bi xirphattrongtnrang hopnay? Nguyen Van A lachi] lamsanc6 hanhvicAtgiftthycvatri ngcongu6ng6c gaynue' hgpphapnhung thongchap hanh cacquychnh cimphap luat hien hanhvA he so lamsanvatrinh tg,[hettvcquan 19. Theo ban Nguyen VanA biphat baonhieula dung(Nguyen Van A kittingc6tinh tiettangOng,giam nhe)? COngty A kinh doanhch'e bieng6 trongquatrinh mua, bang6 thongghi chdpvaos6 nhap,xuAtlamsantheoquy dinh alaphap 14. C6ngty Ac6 01 tinh tietgiamnhe. Theo ban C6ngty A hiphat baonhieu la dung? Phirung an C b co co eo a a cc. .-0 0 a C> co b b b 0 so. a eo a a o 0 Cu a a a Ls> 0 0 C> 0 lit 0 0 CD .0, -. o o o o o-b c z S. Go a a 6 co b c> co a aLo cc __ __, oo = -e. n LA 4nguyentac — P a 0 L.a 3 ITO tit --J NJ 00 0 0 0 0 tg 0 t. 0 oe 6 nguyen the 10nOi dung ..• --I 0' o eT 12nOi dung 0 a cc cc a a cc sz. U. 0 b cc a a a cc -4 0 cc a a co a a ---) t....) 'EC .pc Theo LI*baoyeva Phattriendingnam 2004, quanlYnhanu&vbaoye vaphattrienrangc6baonhieumai dung? Theo Luat baov'eva Phattrienrangnam2014,c6 baonhieunguyentic bao yevaphattrienri ng? Theo luat baovvaPhattrienrimgnam 2004,c6baonhieu hanh vi bi nghiemcam? . -. CN Cl) /40 1 /40 N.) 1 /40 C...) 1 /40 A 1 1 /40 LN 0 0 1 4/0 .N) /40 00 1 0 0 --, 0 0 .-0 A 0 NJ 0 4) 0 A til Phtrang an 13 Theo banai trongsa nhangnguraisauc6tharnquyentichthutangvatvi HattruangHat Kiem lam Chi evetruang Chicue Kiem lam Cuetnreng Cue Kiem lam pham hanhchinhcragiatri 500.000.000d? 1 0 Miicphattaidatrongxirphatvi pham hanh chinh dmDOi tnrerng DOid e nhian Cuc Kiem lam la bao nhieu? 1 a0 DOi truang DOi dacnhiem Cue Ki m lamc6quyentichthutangvatvipham 1 hanhchinhc6gi tri den baonhieu? Ai trongsa nhangnguai sauc6thamquyentichthuphucrngtienvipham Chi evetwangChicue Kiem lam [ Dei timing DOi d enhiem Cue Cuetnrerng Cue Ki m lam 1 l hanhchinh c6gidtri 100.000.000d Ki'em lam Thanh travien,nguai ducegiaonhiemvuthisc hienchilenangthanh tra chuyennganh dangthi hanh congvuc6quy'enphatti nmac Mida là bao nhieu? Macphattient6idatrong linhviscquail 19rang,phatmienri ng, baoverang vaquan 12lamsancim ChanhthanhtraSerNangnghiepvaphattrien Ming then labaonhieu? Trong linh vacquan lyrang, baoyerangvaquan 19lamsan,ai trongsa ChanhthanhtraSet N6ngnghiepva Twang doanthanh trachuyen ChanhthanhtraBON6ng nhungnguensauc6thamquyenxirphatvi pham hanhchinh300.000.000d? Oattrienmingthen nganh BO Nangnghiepvapi th nghiepvaphattrien Mingthen trier)mingthem Lamsansauxir 19tich thuchuacite bieneCata chicxudtra. Theobanca Hat Ki m lamcap huyen DOi Kiem lamca dOngva PCCCR UBNDcdpxa quannaoc6thamquyenxacnhan? Lamsanc6nguang6e khaithactawannhaeUa hogia dinh xuAtra. Theo Hat Kiem lam khurang d e dung Hat Kiem lam khuri ngph6ng ho lily bannhan dancapxa bancaquannaoe6tharnquyenxacnhan? Lust baovevaPhãttrienrangnam 2004qui dinhri ng ducechiathanhmay loai theonye dichsir dungchityeu? Theo Luat bar)yeva Thattrienri ngnam 2004,thirangphOng hogamc6 4 loai Indyloai? Theo Luatbaoyeva Phattrienri ngnam 2004,thiri ngd e dunggamc6 may loai? Theo Luat baoyeva Phattrienrangnam 2004,c6baonhieu loai lachitri ng P000.000.0g 0 • P000.005 0 ON Phtrovg an A aa 0 -4 flu hoi NguyTen Van B làcha lamsanc6 hanhvi vanchuyenga rirngtvnhienco nguongee hopphapnhtrng khOngchap hanh caequy dinhphap lustye hosa lamsanvatrinhus,thatucquanI9. Nguyen VanBc60 1tinh tiettangWang. Theo banNguyenVan B bixirphat baonhieu la diing? 3 nhiemvuva quyenban 4 nhiemvyvaquyen hart 2 nhiemvuva quyen han Theo Luat baoyevaPith thenrimgnarn2004,thi ay bannhart dantinh, thanh phot traythuqctrunguongc6 baonhieuti-ad hnhiem baoyeri ng? 7ti-kb nhiem 5trach nhiem 6 trach nhiem •—• Theo Luat baov4va Phattridnremgram2004,thi Oy bannhanclan huyen, than,[hixã,thanh ph6 thu9ctinh co baonhieutrtich nhiem baoverang? 5 trach nhiem 4trach nhiem 6 trach nhiem b.) Theo Luat baoyeva Thattridnrimgnam 2004,thi ity ban than danxã, 1 phtrang,thitraitco baonhieutrach nhiem baoverimg? Then Luat baovevaPi th thenrungnam2004, baoye hesinh thai rungco 1 baonhieun9i dung? Theo Ludt baoye vaPhattrienrungnam 2004,phang,trirsinhvatgayhai rangc6 baonhieunqi dung? Kiem lamcóbannhieunhiemvutheo Ludt baovevaPhattrienrangnam 2004? Theo Luat baoyeva Phattridnflingnam 2004,trong khi thi hanh nhiemvu Kiem lamcó baonhieuquyen hart? Theo Luat blove vàPhattrienrangnam 2004, ft c lucing Kiemlam Mumtd attictheo hethfingtheingnhatgemmaycap? CO baonhieu bienphapphi:mgclayrangtheo Nghj dinh 09/2006/ND-CP ngay 16/01/2006 caa Chinh pima qui dinh ye phongchayva chinchtlyri ng? 7trach nhiem 6 trach nhiem 8ti-ad hnhiem 3 nqi dung 4n9i dung 6 n9i dung La 00 9 nhiemvi 10 nhiemvu 8 nhiemvu 5quyen han 4quyen han 3 quyenhan c..) C r A 10 bienphap a1 a". CD> 'CI 0' %.0 •0 La 6 trtiong him UI 7 o CO baonhieutruonghep hi tam dinh chi hoatOngkhi hoat d9ngcüacc quan,tO chtic,coset,phuangtiengiaothongcogaii,h gin dinh va ea' than a trongrang,yenrungtheo Nghj dinh 09/2006/ND-CPngay16/01/2006 tha Chinh pith qui dinhye phbngchayva chilachayrang? Theo Nghi dinh 09/2006/ND-CPngay 16/01/2006 caa Chinh phi' qui dinh ye phangchayva chaachayrangc6 baonhieu bienphapchaaclayrang? 0 4nOi dung A IQ n z 00 0' 2 dieu kien 4 twang hqp 7 0 CN 0' rt. A LA CN N CC 28; CO baonhieu dieu kienantoanye phOngchayva chaachay khi duqcphepsit dung liratrongrang,yenrangtheo Nght dinh 09/2006/ND-CP ngay 16/0 1/2006 dm Chinhpith qui dinhye phongchayva chthchayri ng? - Theo Luatbaoyeva Phat thenrimgMm 2004trongchi dap, dieu hanhluc lustng Kiem lamthi Cha ttch US, ban thanclanHuyen,qu4n, Thixãthanh pho thuth Tinh cobaonhieunhiemvuva quyen han? 0. Pinning an C 5 nhiemviva quyen han N 3 nhiemv iva quyen han tC, Phircmg an A 4 nhiemvyva quyen hart 1..) Cãuhoi Theo Luat baoyevaPhathienrangnam 2004 trongchi dao, dieuhanhInc lining Kiem lamthiClaa tichLiStban thanclan Tinh,thanh pho trycthwth trunguongc6 baonhieunhiemvjt va quyen han ? 7 Wenphap 5 bienphap 10 Erich nhiem 11 trach thiem 7Erich nhiem 6 trach nhiem 5trach nhiem TheoLuat baovva 'hattridnringnam 2004thiringphong he dinnguein thuec lodi ringnaotheomuc(Itch sir dungchidyen? Theo Luat baoyeva Mattridnringnarn 2004 thi Rungphang hechangie, chartcat baythupc lodi rungnaotheodux dich sir dungchityett? Theo Ludt biov4vaThaitanringnam 2004 thi \firth quocgiathuec lodi ru ngnaotheorind dich sir dungchi) yetu? Theo Luat bloye va Phattridnringnand 2004 thi Khu baotonthiennhien gamIchuchrtn]thiennhien,khubaoton loai -sinhcanhthuec lodiringnao theomuc dich sir dungchitytu? Theo Ludt bapyeva Phattridnringnam 2004 thi Rungsinxuat laru ngin 1 nhienthuec lodiringnaotheomuc dich sit dungchityen? [Theo Ludt baoyeva Phat Wenringnarn 2004 thl Rirrigsinxuat Iliru ng [rangthueic lodi rungnaotheomire dich sirdungchi' yen? Theo that baoyeva Phattan dingnarn 2004 thi MingphOng hechansong, i Ian bienthuec lodirungnaotheomuc dich sir dungchity6u? TheoLutbãaveva Phattridnringnam 2004thiRingpheng he banvemei wrongthuecloairuingnaotheomuc dichsir dung the yen? Theo Luat baovvaPhattri nringnam 2004thi Khu baoyechiliquangem khuring di rich lich sir,van hod, danh lamthangcAnh thuec lathru ngnao theorind dich sir dungchityeti? Ring dac dung ar x Cp.,, x I 7zi Rungsandual Rungpheng hi) Ring dacdung Rung dac dung WangsAnxuat Rungphong Ring dac dung 0, op= a- g CPR ni a. •t 09 7: RungsAnxugt Ringdac dung •P Po Mingpheng he Rungphnng ho x aca Ringpheng he CF0 C. I! 00 00 Rung dac dung t Po , I x aw›, Ringphong ho 00 a ao n o. Ringphong craI w r N.) '6 B La A 70 I 00 fA. •P, Er Ring dac dung 7nhiemvy Ringpheng hp I x c 03), r c o.h & CT a =. 5- ,.." az a to ciI . La n 12inch nhiem B ..a g El Lar n 41II: TheoQuy6t dinh 22/201 1/QD-UBND ngay 18/7/20 11 cila Ay ban thanclan Thanh ph6 Ha Nei ye viec ban hanh "Qui dinh ye phengchay,chinchay Mugden dia ban math phei Ha rice thl Chit Bch UBND cap Huyenco riling va dat lamnghiepco baonhieutrach nhiem? TheoQuyet dinh 22/20 11/QD-UBND ngay18/7/2011 &la lay ban than dart Thanh ph6 Ha Nei ye viec banhanh "Qui dinh ye phengchay,chdachay ringtren dia ban Thanh phi)" HaNi)" thl Chittich UBNDcap Xaco ft ri va dat lamnghiepco baonhieutrach nhiem? Theo Luat bapyeva Phat Menringnam 2004, ding duckchiathanh may laththeomuc dich sir dungchity6u? Luat bAoyevàPhat thenringnam 2004,thiru ngpheng hegeimco may lodi? PhwangAn 6 nhiemvi trqI NJ N.) ••• A CA La N.) A N.) N.) Vs NJ CN N) ---/ NJ 00 N) q> W 0 L..) A La NJ La tA) t.» A La LA La Phoning An A ZZJOOL 36ed ON CAnh6i CO mayqui dinh ye dimquydnphe duyet Phuong anphOngchay,cheachay ringtheoQuyet dinh 22/2W 1/QD-UBND ngay 18/7/20 11cila Ay ban than clan Thanh plu) HaNairye viecban hanh "Qui dinh ye phengchay,chdachay Fringtren dia ban Thanh pho HaNi" NhiemvucinChi cue Klein lam Ha Nei trongcongticphengchay,chda chayringtheoQuyel dinh 22/20 11/QD-UBNDngay 18/7/2011 dm ay ban than dan Tharth ph6 Ha Nei ve viec ban hanh "Qui dinh ve phengchay, chdachayrilngtren dia ban Thant]ph6 Ha Nei" c6 mfiynhiemvq? I PC5. Ththc donvi Itoyering g 00 00 Thutht6 chile ciaotap, daynghe ye lamnghiep Thuycci nhan langthi trongnude Thuect6 chtic phi chinhphi 10 nyi dung IChong co Thuycye chi ruing n 0 00 a 0. Thuycye cMring 00 Thuecye t6 chtic Thuycye t6 chtic !thong Thuycye t6 chilephi chinh phU Thuycye te chtic chinhphi n ac < co, 9 < = I 00 g g Chu riling = Ththct6 chtic chinhphU ,--. Thuect6chile nudengoli en Thuyc donvi than khoan t, g• -4 F Thuyct6Chile xa hyi Thuect6 chirc nghiencdu khoa hoc n g g no so. = P.O r tiN 00 r 0 to o r. r 00 Z, ITI en == 'a• g 0, JCI Pt, 00 V ov ca. 02. = ›' r = g 70 c. ti= cy = Rungsinxuat 9 Theo Luat baovevii Phattridnruingnam 2004, T6 chticnghienctiu khoa hoc vàphattridnconnghe, daotao, daynghe yelamnghiep dirge Nhanude giao ding,giaodcli dphattridnrungththc loai nao? Theo Luat baoyevaPhiltridnri ngnam 2004, Ngtha Viet Nam dinh etc 6 nude ngoai din tittai Viet Nam dirge Nhanudegiaorung,chothudring,giao dit,chothueditdphattridnringthuyc lothnao? Theo Luat baoyeva Ph&tridnMugnam 2004, T6 chile,ca thannthengoai dintirtad Viet Namdirge Nha nude chothue ding,chothud dit Mphattridn ringthuecloai nao? Quin 19nhanude ve baoyevii phattridnruingc6 baonhieunyi dungtheo Luat baovya Ph&tridndrugnam 2004? Ban hanh,t6 chilethkrc hien thevan banquyphamphap luatve baoye vii phattrienri ng,theo Luat baovevii Phattrien' rangnarn 2004c6phailànyi dungQuin19nhanudeye baoye vii phattridn drug khOng? 16 chile dien Ira,xac dinh,phan dinh ranh gill cac loairingtren ban do vii tren dux dia den dunvi hanh chinh xa,phtrimg,thitran,theoLuat ha°yevii Phattridnri ngnam 2004có phai lanyi dungQuin 19nhanudevbaovvii phattridnring kheing? Theing kerung, kidm keru ng,theo dOl di n bith tai nguyennangviidal de thattanruing,theo LuatbaoyeviiPhattridnringnam 2004 c6 pith la nyi dungQuin 19nhanude ve bac,yeviiphattridnrang thong? Giaorung,chothue ding,thu hal ding,chuydnmuc dich sir dungrUng,theo Luat baovevàPhattridnringnam 2004 c6 pithlànyi dungQuin 19nha nude ve' binye viiphattridnru ng khong? T6 chicviecnghienant,ringdungkhoa h eva congnghe Oen Oen,quan he hop Mccar&th daotaungu6n thanhiechoviec baoyevaphattanrung, theo [mat baovvàPhattrienrungnam 2004 co pith la nyi dungQuality nhànude yebibye vaphattridnrimg thong? Thuect6 Chile kith te tt; Banquan 1/ ruing thedung dirge Nhanude giaoring,giao dal aphattridn ring thuyc loai nao? TheoLuat baovviiPhiltridnrungnam 2004, DunvivUtrang thanclan duct Nha nudegiaoring,giaodgt dphattrienringthuecloai nao? n cu. z ITheo Luat baovyaPhiltridnringnam 2004, Banquark 19ruingphOng hy, Ringsinxuat n 0. - cs, tr, oo ,w •c, a o a a na a - a w - a a - a - co 0 a a .--0 a a 00 a a Vr .-. LA 0 TheoLuat baoye vii Phattridnringnam 2004 thi Winggi6nggamru ng tongviiruingliinhienqua binh myen,cang thanthuyc loairungnabtheo muc dich sir dungchityeu? C6 baonhieu loai la chitringtheo Luat bioyevii Phattridndingnam 2004? Ringclic dung ZZ JO I, a6ed hal Can Theo LuatbioyeyaPhiltridnringnam 2004 thi Khuflingnghiencdu,thkrc nghiem khoa hocthuyclothdingnaotheonum dich sir dungchityen? Phworng fin A ninonye ca. than Phirong an B P Pinning an C Tho thye tapthe n 0, Tho thve tapthe Thuthye canhan ON s. — 00 r. 4. ,. Cdbaonhieu Ranh vi btnghiemcamtheo that baoye va Phattrienrimgnam r 1 . --a co 1 a NJ la 4/ Cauhöi Tuyentruyen,ph6 hienphap luatyebaoyevi phat Menring,theo Luat blo ve vi Phattridnrungnam 2004 co phii la nOi dungQuan 19nha noacyebao vi phattrien ding kh6ng? GUM quyel tranh chapye ring,theo Luat baovOvi Thattridn!Ongnam 2004 cO phai ramai dungQuin 19nha nu& ye blove viplattridnring khOng? la a la LA San, Mn, bat, My,nu6i nhat,gigtmO Ongvatringtrai phepththc hanh vibi nghiemcgmqui dinh trongvan bannao? Hu9 hoai trai pheptai nguyenring, hesinh thairingthuOc hanh vi bt nghiemcamqui dinh trongvan bannao? Loth baoveva Phattridnringnam 2004 Lan,chu m,chuyenInge dich sit dungrungtrai phepthuth hanh vibinghiem camqui dinh trongvan bannao? Luat bloyeva Phattrienrangnam 2004 Chantha giasuetrongphan khu baoyenghiemngatciakhudingdatdung, trongringmai tning,ringnonth thc hanh vibinghiemcamqui dinh trong van bannao? 6., 0 , 0, — ni, ,) 001 Thongto se 01/20 12/TT-BNNPTNT Thongto s6 01/20 12/TT-BNNPTNT Thongto sat 47/2012/TT-BNNPTNT Luat baovOvi Mattrim nringnam 2004 Quyet dinh so 95/2008/QD-BNN sat 07/20 12/QD-TTg 'mat baoyeva Phattrienruingnam 2004 Quyetdinh sat 95/2008/QD-BNN Thongto so 47/20 12/TT-BNNPTNT z OY BAN NHAN DAN HUY$N, QUAN, TI-11 XA, TI1ANHPI-TO THUOC TiNH 6 nth nhiem ----• th„ z z 0,,, C 8 •< 6k 0 la Luat baoveva Pith trienringtiara 2004 Quyet dinh ...g 5 trach nhiem 1 ---) a PI, 4 8, 0c -4 o (< r.) •-, Quyet dinh so 95/2008/QD-BNN . .-. b.) W.' Luat blovevi Plattridn'trignam 2004 that baoyeva. Plattridnruingnarn 2004 Sk Zz a 0 7- i > ' Ban hanh thevan banthuth themquyenyequan 19,baovOrang trongphamvi diaphtrang laTrachnhiem baoyering tha U9 ban thanclan capnao? Chi dapvithtd chircmang loth baovOrang, huyOngva phOi hopcac hth lirorngangan thanmoi hanh vi gaythiet hai dinringhen dia ban la Trach nhiem baovO ding dm U9 bannhanclancapnao? Nghi dinh sat 82/ND-CF Nghi dinh Si 09/2006/ND-CP C'-0 .< la 00 al 01 y ban than dan Tinh, Thanhphitoreththc Trunguongca baonhieu[rich nhiem banvering Theo Lath Movevi Ph& tridnringnam2004? IT la 0 PM hoai themingtrinh plowvuvithbaovvi phattanringththc hành vi btnghiemcamqui dinh trongvan Mnnao? la 1/40 Nu6i,trong,tha vaorang dacOngcacloaithngvat, Owevat khOngc6 nguongate ban dia "chi chtradintphepcimccrquannharuniccothemquyen thuth hanh viNnghiemcamqui dinh trongvan bannao? Luat DaOngsinh h e nam 2008 ZZ JO Zt. 36ed --.1 Chatphiiring, khai thacringtrai phep thuth Minh vi btnghiemcamqui dinh trongvan bannao? co co 2004? OYBAN NHAN DAN HUY$61, QUAN,TH1xA,THANH PHO THUOC TiNH OY BAN NHANDAN TiNH, THANH PHO TRIX THUOC TRUNG LONG ITTY BAN NHAN DAN XA, PHUONG, TH1 TRAN DYBAN NI-IAN DANTINH, THANH P116 TROCTHUOC TRUNG HONG PhiSi hopveil cox ft c Immg kiem lam,c6ngan,quan dOi,tO child Inc lacing OY BAN NHAN DAN HUYeN, (manchang hi°vdiirngnth dia ban;phat hidnva nganchart kipthai nhimg QUAN, THIXA,THANH PHO hanh vi xampham, hay houi ri ng la Trach nhidm baov4ri ngcila U9 ban : THUOC TINI1 than dancapnao? J' T6 chile than19, ba'ovdrangva c6 kli holich trinh U9 bannhan dimcaptroll t Y BAN NHAN DAN XA, / chrari ngvaosir dungd&vizir nhang&MItichri ng Nha nailcchaagiao,chaa PHUONG , TIE TRAINI chothud la Trach nhidm baov ri ngcaa U9 ban than dancapnao? Ki mtravidechap hanh phap luat,chinh sach,chi diye grin 19,ba'ovdrang d6i vlii t6chile,hogia dinh,cáthan,cOng dfing dancathenten dia ban la Trach nhidm baov rungcilaU9bannhan dancapnao? EY BAN NHAN DAN XA , PHUONG, THI IRAN CO = g ra so. ,-o r : ›. g =to. na OY BAN NHAN DAN TINH, THANH PHO TREC THUOC TRUNG UONG EY BAN NHAN DAN TiNH, THANH PHO TREC THUOC TRUNG UONG UYBAN NHANDAN TINH, THANH PHO TRI/CTHUOC TRUNG UONG CoquanKi m lam EY BAN MAN DAN HUYeN,QUAN, XA, THANH PHO THUOC TINFI 11W BAN NHAN DAN TINH, THANH PHO TRUC THUOC TRUNG !XING EY BAN NHAN DAN XA, PHI/ONG, THI IRAN OY BAN NHAN DAN HUYeN, Y BAN NHAN DAN TINH, QUAN, THI XA, THANH PHO THANH PHO TREC THUOC THUOC TINE 1 TRUNG UONG ClY BAN NHAN DAN TINH, THANH PHO TREC TIJUQC TRUNG YONG Bli NangnghiepvaThattrienming thanquy dinh 1 g G-. Theo DIM baovdvàPhattrienrangnam2004,vidctd chat da baosinh vat thongclan, he)try. charungcac bi nphapphOng,trirsinhvat :gay hai rang;to' chilephong,trirsinh vatgay hui rangtrongtruang hopsinh vatgay hai rangc6 nguycolayIanr6ngththctrach nhidmye donvinao? e PER/ONG,Till TRAN flY BAN NHAN DAN HUYeN,QUAN, THIXA, THANH PHO THUOC TINH Theo Luathimvdva Phathienrimgnam 2004, CM dO(pan 12, baovnhang Chinhpha quy dinh loai thudvatrang, dOngvatrungnguycap,qu9, hidmva Danh mticnhang Ioàithmvatrang, dOngvatru ngnguycap,qu9, hi m docoquannaoqui dinh? -Theo that blovdva Phattrienrangnam 2004,vidc khaithacdimvatrang, ily bannhanclantinh,thanh ph6 tnyc BO NONG NGH10 VA PHAT San batOngvatrang,cOngcuva0-arcingtidn bicamsit dung hoachihan thuMtrungacingqui dinh TRIEN NONG THON QUY DINH che sit dung;chang load, kithlidt61 thieuthudvatrimg, dingvatrangva mitavu dam the!) Ichai thac,san bat; Uluwecam khai thacrang docaquan naoqui dinh? Theo that baovdva Phattrienrangnam2004,viec de Iantruyen dich gay EY BAN NHAN DAN XA, hi rang Mu Ichfingthuc hiencadbidnphapye phOng,trirsinh vatgay hui PHIJONG, THI IRAN rangtheoquy dinh caa Luatnayva phap luatye baovCvakiemdich thudvat, phap luatve thd ythuQcErich nhidmye donvinao? . gay hai rang; Pinning an C OY BANNHAN DAN XA, lilYBAN NHANDAN XA, PHI/ONG, TEE TRAN oa ,--. --.1 I....% --I IV --.1 ,--, • -..I 0 '0 0.0 .--.1 Chi ciaocacthen, banva donviMangthrongxay dungvadune hidnquywile baovdva phattrienrangten dia banpha hopvoi quy dinh dnaphap luat la Trach nhiMn blovdrangcila U9 bannhanclancapnao? ZZ 10 ofied CA ..0 r g fluhOl Chi duo,[6 chileciingtaxtuyentruyen,ph6 hien,giao duephap luatvd bAo CJY BAN NHAN DAN HUYeN, vapith MenrangaTrach nhidm baov ru ngelm 09 ban thanclancap QUAN, THIXA,THANH PHO nao? THUOC TINH HuyclOngva ph6i hopcaclirelikingnth diabananganchartmot hanh vi OYBAN NHAN DAN XA, gay thiet hat denru ng,phongchay,chinachayrang,pillingtrirsinh vat hai PHUONG, THI TRAN ri ng la Trach nhidm blolidrangelm 1.19 bannhanclancapnao? Uy ban than danxã,phading,thi trail CIY BANNHAN DAN HUYeN,QUAN, THIXA, THANH PHO THUOC TINH OY BAN NHAN DAN TINH, THANH PHO TREC THUOC TRUNG UGNG QUI DINH EY BAN NHAN DAN HUYeN,QUAN, THIXA, THANH PHO THUOC TINH QUI DINH OYBAN NHAN DAN HUYeN,QUAN, THIXA, THANH PHO THUOC TINH OUI DINH Coquan baoyeva kielm(Itch thucvat, kiem dich dOngvat LI L'a n IN n a; Thanh yiente dei xung kich beeye rang ay bannhanclanxa,phaeng,thi[ran mgmLAM a qv. Oo S = co, r 7 nhiemvvvi quyen hart 8 nhiemtotvi quyenhan 6 nhiemvgvi guy& han 4 nhiem Intviquyen han 3 nhiemva guy& han 2 nhiemv vi quyen hart 4 nhiemvtiviquyen han 2nhiemvuviquyen han 3 nhiemintvi quyen ban 0 CR G 0. a 0'0 " ‘Ch 5 U Be NangnghiepvaPhat then nOng thanquy dinh 0 Chinhphi quy dinh °al a C. BoNangnghiepya That thennOng thanquy dinh g & g" Kiem lam Pa Chit he than khoan baoyerang Ox BAN NHAN DAN TiNH, THANH PH6 DUX THUOC TRUNG UONGOU1 DINH Z. 3 quyen han T1TY BANNHAN DAN N' XA, PHLONG, THT TRA n co, ' K1HM LAM ' KIEM LAM C • -< 1.11Y BAN NHAN DAN HUYBOI, QUIV, THI XA, THANH PH6 THUOC TiNH Cl oth sit Phongchay,chinchay Phtnrngan C Li) I:0 ea, = 10 nhiemYu a 3 •-. r g g TO r 5 g ^0 4 quyen hart a• oo ON ao --I ny bannhan dan huyen,quart,thi x5,[MIMIpho [hunttinh no- co Q..) Theo that bloye VA' Phat thenringnam 2004, Betwang BQ N6ngnghiepvi PhattriennOngthanco maynhiemvuviquyen hantrongchi dam dieu hanh litc Meng kiem lam? TheoLuatbaoyeya Phattrienrangnarn2004, Chittich US/ bannhanclan huyen,wan, diixã,thanh ph6 ththactinhc6maynhiemvuviquyen hart trongchi dao, dieu hanh I t loung kiem lam? Theo Luat baoye viPhattrienrinignam 2004, ChitBch US, bannhan dan tinh,thanhph6truethuectrunglongc6 maynhiemYuvi quyen bantrong chi dao,diCuhanh Bic lacing kiem lam? TheoLulubaoyeya PhatDienrangnam2004,Chi daothongnhatye chuyen mon,nghiepvçlcan kiem lam la nhiemtot\faquyen hartcaaca thannao trongchi clan, dieu hanh lotlining kiem lam? co tn Theo that baoyevi Phat thenrangnam 2004, Nhiemtry,quyen han,trach nhiem, hethongt6chüc,coeke lion deng,coche phei hopgitia kiem lam caccapveli cact6chilec6 lienquan & diaphuong docoquannaoqui dinh? oo A Trong khi thi hanh nhiem vu Kiem lamc6 baonhieuquyen lian dtmcqui dinhthee Luat baoye viPhat thenrangnam 2004? Trong khi thi hanh nhiemYu, duqcsit dungviikinvi congcuho [retheoquy dinhciaphap luatthuecquyen hancitaBic lacingnao? Trong !chi thi hanh nhiemtot,viecyeticaut6 chatc, hegia dinh,cánu nc6 lienquancungcapthengtin,tai lieucanthu rchovieckiemtravi dieutra; den hanh kiemtra hientoning,thuthat)chtingcátheeguy dinh cimphap Mat thinkquyen hartcimccquannao? Lirclacmg Kiem lamcluqct6chtictheo hetheingth6ng thatgemmaycap duccqui dinh Theo Luat baoye viPhat thenrangnam 2004? Theo Luat baoye VAPhattrienrangnam 2004, TieuchuQn,chic danhcim mingchiltkiem lam doccquannaoqui dinh? • 6: g 1 F.: -0 0- n = — CA --I A PMq — --I Let --I C, --I --I --.1 Oo --.I 1 /40 DO 0 oo --, Theo Luat bloye VaPhiittrienrangnam 2004,Te chile du baonguyccchay rangvi t6chitlireMengchuyennganh phongclay,chinchay dingthuec nhiemvucaa dunvi nao? Theo Luat baoyevi Phat thenrangnam 2004, Te chitcvied baoyecic khu ring d4c dung,ringphang hetrong diemthuecnhiemvumkt donvinao? Z? JO Pneed co IQ flu hoi Theo LIS bat)yeviPhiltrienrangnam 2004, Kiem lamc6 baonhieunhiem 9 nhiemoj vu? iybannhan danxa,phunng,thitrail TheoLuat baoyevi Phat thenrangnarn 2004, Huang danchitrang lapva. Mix hienphaang inbaoyerang; boi cluingnghiepv1 baoyerangchochit rangthuecnhiemvucilia donvinan? 11Y BAN NHAN DAN TiNH, THANH PH6 TRUC THUOC TRUNG 'JONG OU1 DINH Be Nei Yuqui dinh Be throng BO Nangnghiepvi Ph]a t Cha tich US% ban than dart thennOngthen huyen,quart,thixii,thanh ph6 thuQctinh n g /0 01, . = tO I to em Chittich U9 ban thanclantinh, thanh ph6 truethuectrungtrong Chi ticl U9bannhandan huyen,quart,thixi,thanh ph6 thuectinh Theo Nghi dinh 09/2006/ND-CP ngity 16/01/2006 cira Climbphi qui dinh yephangclayvachinclayrungc6 baonhieunei dung dam blogiaipu p thilt ke ve phengchalyva chiraclay khi lap du an[ring ding? 7mai dung 6 mai dung Theo Nghi dinh 09/2006/ND-CFngity 16/01/2006 dm Chinh phi qui dinh yephongchayvadatachayding,461vat dkr intrengritngvafly dungming trinh phengchayvachfrachay dingthi coquan lap dir antilingrung, dkr an fly dungclangtrinh phongchay VAciliaclayrimgc6 baonhieutrach nhiem 3 Erich nhiem 4Inch nhiem 5 [rich nhiem Theo Nghi dinh 09/2006/ND-CFngay 16/01/2006 cUa Chinh phU qui dinh ye phengchayva chi-fachayri ng,el& voi du antreingrangva fly dcmgcong trinh phengchayva chi-fachayflingthl chit(tautuco baonhieutrach nhiem? 3trach nhiem 4 [rich nhiem 2 [rich nhiem Theo Nghi dinh 09/2006/ND-CP ngity 16/01/2006 cim Chith phitqui dinh yephengchayva cherachay ding, deiiwar du antongri ngva fly dungcong trinh phongchayvachaachay dingthi donvi[Tongrung,thi cong)(Aydung caccongtrinh phengchayva chilachaydingcó baonhieunth nhiem? 2Inch nhiem 3Inch nhiem 4Inch nhiem Theo Nghi dinh 09/2006/ND-CPngay 16/01/2006cim Chinh phitqui dinh ye phongchayva chfrachlyritng, dei ver du antreingrungvafly dkrngcong trinh phongchayva chilachayrilngthi CoquanKi m lamva coquart Cimh satphengchayvàcheachaytrongphamvichicnang,nhiemvry cOaminh c6 baonhieuRich nhiem? 5 Erich nhiem 3 [richnhiem 4Erich nhiem = cm LA 0 2 dieu kien 07' 0. = •ci)C.A. 00 ‘.0 0 VO .-`0 IJ VD la VD A V:, lA 0% O. 3Z40 91. nBed ---1 3 dieu kien Z Betrueng Be NengnghiepvaPhil trienmingthen C' o. c Theo Luat baoye viPlattrienru ngnarn2004,Quin19congchic kiem lam diaplum& bao damkinh phi boat dengcho kiem lamtheoquy dinh ciaa phap luat la nhiemvuva quyen cimca thannaotrongchi dap, dieu hanh Inc Wong kidm lain? _Theo Nghi dinh 09/2006/ND-CF ngay 16/01/2006 cita Chinh phi],qui dinh ye phongchayvachaaclaydingc6baonhieu&enkienchungantokiye phengclay del yeti khu ding? Theo Nghi dinh 09/2006/ND-CFngay 16/01/2006 cna Chinhphi qui dinh ye phengchayva chera did),rungcó baonhieu dieu kienanloanye pheng chayvachaachaykhi ductphepsir dung liratrongru ng,yenru ng? 6): c x o BemremgBeN6ngnghiepva That Mennongthan r:. C Chittich U9ban than dantinh, thanhph6 tnycthuech unguang •o}. ra. Pti = c = ›. g 10 nu 0' c 1.0 Chirtich U9 ban than dart huyen, quan,thixa,thanhph6thuectinh LA Be throngBe Nangnghiepvi Pi th thinOngthen •ID A CA 00 CO Chittich09 ban than din huyen, quan,thixi,thanh ph6 thupctinh 1/40 Chitrich U9ban thanclantinh, thanh ph6 tritethuectrungucmg 1/40 Chi hoi Theo Luat baoyevaPhu Menrimgnam 2004, Dieu deng lye lining kidm lamtrongtwanghopcanthiit lànhiemsarvàquyen hartcilaca thannao trongchi clan, dieuhanh bye lacing kidm lam? Theo Luat baoyeva PhatBienringnam 2004, Chi' tri ph& hopveil cac be, coquanngang betrinhChinhphi quy dinhvd cacchi de,chinh sach del veri kidm lam, dinhmjicbienchi hemlam la nhiemvryva quyen h nciiacinhan niotrongchi data, dieu hanh Luc lueng hem lam? 4 dieu kien F 00 0' BO NN&PTNTphe duyet. n Do, . .0 = q g m I 0- & w pn .0 r i 7, A. = to u, 4trubng hop 4nendung 5tnremg hop NJ 0 te., ChutichUBNDcapxaxemxet quye't Chutich UBNDcaptinhxemxet quyet dinh. N.) 0 A Khi xay dungphuangan khaithk dOngvatri ngnhOmIIBngoai khufling dacdung docant6 chirc,cánhanthuOc diaphutmgquan 19capnaophe duvet? Caquancapnaocapgiayphepnuoi tr6ngKAI trutien baovenamngoai danh myc loai dadangkynuOi,trOng khi thanh lapcase baothn da dang sinh hoc? BOtrueng BO NN &PTNTphe duyet. ChiatichUBNDcap huyenphe duyet. Tongcue lamnghiep. UBNDcaptinh. UBNDcap huyen sa Iuugill,vanchuyenmuvatcan loai hoang dathuOc danh myc loll dirgetrutienbaoyephai coxacnhancUacaquancapnao? Xacnhancña UBNDcapxa. xacnhan alaUBNDcaptinh. X&nhan alaUBNDcap huyen. Caquannaocapgiayphep khai than dOngvat[lingthongthuangvimyc dich thucmgmaitren lamphancüackchi)ri ngthuOc dja phuangquan 19? UBNDtinh. SO NNva PTNT UBND huyen Caquannaocapgidyphep khaiIliac dOngvatrimgthongthuangvimyc dichthuangmai tren lamphancUacacchüri ngthuectrungucrngquail 19? 'Ringeye lamnghiep. UBNDtinh. UBND huyen. ZZ le 9 1. °Bed N.) 0 cn Throng hgpOngvat hoangcm threeuutien baove de dna dentaisan hoac tinhmpgnhanclan,ccquannaoxemxet,quyet dinh phucmg antyve de bao vetinhmangnit danvã hanche ten hi den loaiOngvat hoang da? 0 01/4 UBND SO NN &PTNTphi duyet. huyenphe duyet. UBND captinh. Ringeye lamnghiep. 0 --1 UBNDcap huyen. 3nyi dung 4. A .0 c. P. g- = =G VI Ch. Cl1/4 A 0, Theo Ngln dinh 09/2006/ND-CPngay 16/01/2006 cuaChi nThphetqui dinh ve phOngchayvachirachlyrUng,co baonhieuinning hop hitam dinhchi hoax deng khi heat dpngcOacaquan,t6chile,casa,phuangtiengiaothong ccgiei, hpgiaclinhvacánhan 0 trongring,yenrilng kinviphamcoxquy dinhve phOngchayvàchfrachayri ng? Caquannaophe duyetphuang an kh aithatthucvatriing, dOngvatrirng ng_u_ycap,quihi6m,tirttrnhien? Caquannaotienhanhtham dinhcapGiaypheptrao dei,mua,ban,tangcho, thuemuvatcOa loai hoang dathuOc Danh myc loll(Ingetrutien baoyecho t6 thee,cánhan de nghi? ff h.-. CA 1/40 "•1 00 !--. 1/40 1/40 I1/4.) 0 0 A I1/4.) 0 Pinning an 0 CO b.) 0 IQ Cau 1 TheoNghldinh 09/2006/ND-CP ngay16/0 1/2006caa Chinhphi! quidinh ye phOngclayvachtrachay gag,viccIcidmtraantoanye plyingchayva chfrachayrungdugclien hanhtheomaynei dung? Theo Nghi dinh 09/2006/ND-CFngay16/01/2006eita Chi:11hphi quidinh ye phOngchayvàchiiachayrUng,có mayquidinhye trachnhiemtrongviec kiemEraantoanphOngchayvachfrachayrangtruckvatrongrnàakhe? ChutichUBNDcap huyen,thixa ho cthanhpito trycthuOctinhxemxdt,guy& dinh. ChittichUBNDcaptinhphe du* CO Z 0 t. 0 0 5` 9 10 ,.:, 0 c a>. 9 Ca hai che dO 0 NJ CM dothOng durerng CM do dac biet 'Coquannaoqui dinhviac khai thacthgcvatring, dOngvatring;congcgva phuongti'e n bicamsir dung hoac hi hanche sirdung;chting loai, kich certoi thieuthgcvatring, dOngvatringmimvg ducrcphdp khai thdc,san bat; khu vgccam khaithacring? UBNDcaptinh. BO NN &PTNT UBNDcap huyan. VuOnquirkgia, khu baotonthiennhien dirgexac dinh baonhieuphan khu? Benphan khu Namphan khu baphan khu MO hootdOngirkhuring dac dungphai ductphdpcaachnrirngvaman theoqui chequan I ringnao? Trongphancap khu baotangamc6mayloai khu baotan? Qui che quan 19ringphong he UBNDcaptinh. m .0, n to PO n c . c .0 , c- B6tainguyenva;maitruing. _ Bentiouchi 10 Namtieuchi Ba loai Hai Wet'chi n co Batieuchi Ben loai Batieuchi Bentieuchi. UBNDcaptinh. Qui che quan,19 Qui che quan 19rang doedung rungsanxuat Nam loai khu Ba loai khu baoten baoten Haicap 5 ' •—r. NJ ..... 00 NJ NJ NJ NJ NJ NJ NJ NJ NJ -teJ N 9 0 VD NJ NJ A Bencap Z 40 Lt. afied Cancurvaomirededa dungsinh hoc,giatri da dangsinh hoc,qui ma dien tich khu baotan dugcphanthanh maycap de c6chinh sach quan 19, dauto nha hat.? Vitenquacgiaphai dal baonhieutieuchi? • 1Khu dutrathiennhiencapquacgiagemc6 baonhieu loai? 1Khu baotan loai-sinhcanhcapquocgiaphai c6 baonhieutieuchi? I Khu baoye canhquancapquacgiaphaicebaonhieutieuchi? Coquanquyet dinh loai duerc duavao bac dunra1±61 danhmuc loainguycap,quihiamducrctrutien baoye? I Capnaocapgia'ychirngnhancosirbaota n da dangsinh hoc? Ben loai khubaotan 9 UBNDcaptinh. c-0 c- Capnaoqui dinh che doquan 19, baovnhang loai thucvat ring, dOngvat rangnguycap,qui, hiemva danh atticnheng loai thgc*rimg, dOngvat ringnguycap,qui, hiem? N ,— 9 NJ .J lea Tangcue lamnghiep. NJ ,-A UBNDcaptinh. NJ .J 1.11 Tei da 03(ba)nam 10 .—. 0 Tei da 04(Mn)nam Phtrcmg an C C Z PhwangInB Cuquan kiemlamsirmi. C c- co NJ .J Viacsan, bat, bay,nuoi Mt& dOngvatringphai dirgephdpeCacoquan,nha mr6ccapnaoc6thamquyencappheptheockquidinhcaaphap luatvebao ten dongvat hoangcid? NhOng loai thgcvatring, dOngvat ringnguycap,qui, hem;nguengenthgc vatring,Ong Vatrangqui, hiemphai dirgequan 19,baoyetheoch'e denao? PhircrnganA UBND huyan. H 0, ch 0 NJ CA 0 9 `Sr+ NJ ..— 0 Thei hancimgiaychingnhantrainuOidOngvatringthongthutngvi nuic dich thuangmaic6thin hart thi da la baonhieunam kA tirngaycap? NJ .J NJ flu hoi Coquannkcapmaychimgnhantrai nuôi dOngvatringth6ngthuerngvi mgc dichthucmgmgi? Bentieuchi Namtieuchi. BOtai nguyenvamei truing. UBNDcaphuyen. Thgcvat rung, dOngvatrungnguycap,qui, hiem &rocphanthanh baonhieu nhOm? Cuquannaoc6trach nhiemquart l nuei sinh san,nuoisinhtrueing,trOng caynhantaocac loai thgcvatrang,Ongvatrangnguycap,qui, hiem? 3nhOm tO i TO 0.,.. = V r UBNDcaptinh. BO NN &PTNT. dichxuat khan. Mix dich thtrcmgmai. C i UBNDcaptinh. 1 O NN &PTNT. B BO NN &PTNT UBNDcaptinh 4nhOm Kiem lamcap huyen. Kiern lamcaptinh. 4 dieu 5 dieu kien. 2dieu ki'an. 3 dieu kien. 4(lieu kien. CueKiemLam. Cuquanquail ly CITES. Kiem lamcaptinh. 5 dieu kien. 6 dieu kien. 7 dieu kien. 5 dieu kien. 3 dieu kien. Kiem lamcap huyen. Cue Kiem Lam. Ki'em lamcaptinh. Klein lamcaptinh. Cue KiemLam. r . C NJ leJ 1,J N toJ La NJ to, a lrni N.) tJJ NJ ta.) ON lo) --4 NJ NJ 00 ‘.0 NJ Cosertr6ngcaynhantaocac loaithgcvat hoangdanguycdp,qui, hiem &Si \fr ed caygil thiphai dang 14yeti coquancapnao? Cosec&ringcaynhantaocac loai thgcvat hoang danguycap,qui, hi mden yen foalthgcvat khOngphaicayg6 thiphai dang Icyvericoquancapnao? BO NN&PINT. 3 dieu kien. Kiem lamcaphuyen. 1 Cue Kiem Lam. ZZ 40 9i, 9 6nd Xuat khanmauvatnguycap,qui, hiemtheoqui dinhcCaphap luat Viet Nam thu'O cnhOmIcOnguengetnuoisinhsan,nuoi sinh trureing,gongcaynhan taophai dam bao baonhieu dieu kien? Xuat khaumauvatnguycap,qui, hiemtheoqui dinh cCapilaf)thatViaNam thuOcnh6m IIcongu6ng6cnuoi sinh san,nuoisinhtrireng,gongcaynhan • taophai dam bao baonhieudieu kien? CoquannaocOa Vi'at Namcapgidyphdpxuat khaumauvatnguycap,qui, hiemtheoqui dinh cOaphap luat? Trai nu6i sinh san,nuoi sinhft-tieing dengvat hoangdaphai dam bao bao nhieu dieu kien? CusoMengcaynhantancac loaithgcvat hoang daphai dam bao baonhieu dieu kien? Trqi nuoi sinhsan,nuoisinhtruemg dOngvat hoang danguycap,qui, h em theoqui dinh cCaphdp luatViet Namthiphai clang kyyei coquancapnao? Cue Kiem lam. Phtrung A n Chinh phit NJ = S JO co. r v r : g C c, c r 0. NJ CA N NJ NJ 0 N NJ --J NJ N 00 NJ IV ‘C) UBNDcaphuyen NJ t...) .-. Viec khai thacThgcvatrimg, dOngvatrirngnhOm II Ichong(hive lam anh huemgtieucue den baotancac loai dotrongtgnhienphai cophuonganva dirgecapnaophe duyet? NJ U.) 0 UBNDcaptinh. Viecelmho loai hoangdathuOc danh muc loai nguycap,qui, hiem dugcin tien baove docapnaoqui dinh? UBNDcaphuyen. T6 chic dieutra, danhgiagi6ngcaytr6ng,vatnu6i dac himc6giatri dang bi in ; de dgatuyetchongde dimvan danhmgc f oalnguycap,qui, hiem dirge lien baoyedocapnaochdtri? Thgcvat ri ng,&OngvatrcmgnhOm I ducrc khai thacvi num dich gi? Mvc dichnghienelm khoa hgc, haptacqu6ctA UBNDcap huyen. Viec khaithacthgcvatri ng, dOngvatri ngnhOmI kheing dirge lam anh hueingtieucure den baotoncac foal dotrongtgnhienphaic6phuong anva dirgecapnaophe duy'at ? memlamcaptinh. Klein lamcap huyen. 1.t, C = fro '.< an 1/40 = z CO cr22 *0 r P-0 e Q 0,P la 1/40 go •co —, e 3 Phining in Cac Kiem Lam. e Ki m Lamcaptinh. 00 %< GC `.< `.< 0 0 PO on Kiem Lamcaptinh.1 0 LA o an an 0 `.< ,- on •5 to Coe Kiem Lam. 5ngay. ‘.0 0 g e. cr.n 5 a, 00 5. = ra g i 0 r q .-. .... 0 75 00, ,--• '0 Coquan khoa hoc CITES. NJ 0 Be TN&m6i tnrbng. UBND captinh. UBNDcaptinh. B6 TN& m6ithrong. 130NN&PTNT. 3 dieu kien. 4 dieu kien. •ro, a 00 0 = on re, c, cm o `.< 30ngay. -- 45ngay. cn —. co, BONN&PTNT. go Truemg hopnhap khanmauvat laOngvat,thocvat hoang daconsongphai c6xacnhanve viecnhap Ichaumauvat do Icheing anh huangxau[di mei truongvaviec baot'O ncan foal dengvat,thocvattrongnueiccnacaquancap nap? Coquan[ham dinhcoHachnhiem kiemtratinh hqp l tha he sovathong ben bangvan banchot6 chirc,canhanve viecchapnhan he sotrongthen han baonhieungay ketüngaynhan he so de nghi duavac) hoac(Ivara danh muc loai throetrutien baoye? Hi dengtharn dinh vathong ban ketquathan dinh chotó chCrc,canhan de' nghi trongthbi hanbaonhieungay ktirngaynhan he so de nghi duavao hoac duara danh muc loai damtrutien bac)ye? Trongthen hp baonhieungayFrei dengtham dinhgni ketquatham dinh teri hotainguyenvamei trubng ktirngayco ketquatham dinh? Ong,thatvat Hufmg danviec dieutra,quantrac, danh giatinhtrangkali twang dathuec danhmac loaidimetrutienbaoye latrachnhiemcitacoquan nao? Huangclanviec dieutra,quantrac, danh giatinh [ranggiongcaytrong,giOng vatnuOi,vi sinh vatvanamthuec danh mac loai duarcinttien baove latrach nhiemcoacoquannao? Vi c khai thac loai Ong, Macvat hoang dathuec danh mac loai ducenutien baoyephai c6 baonhieu dieu kien? HOi dengtham dinh thong bao ketquatharn dinh khai tilde loai Ong,[hoc vat hoang dathuec danh mac loai &pctrutien baovecho Be TN& Moi truOngtrongthai han baonhieungay? Betainguyenvamoitrubngcapgiayphep khai tilde loai Ong,thocvat hoang dathuOc danh mac loai chrgctrutien baovtrongthen hart baonhieu ngay? NJ C NJ CA C> NJ li. NJ NJ l.'s ..-. NJ le. 0 NJ A V:, NJ A co NJ A --../ N.) A 0‘ NJ A i-n NJ A A NJ A 1.0 NJ -A NJ Thbi hancO hieu liretai dacuaplayphep,chungchixuat khanvatai xuat khautrongthbi han baonhieuthang, ketirngay dunecap? Then hartCO hieu lye ti da thagiayphOp,chtingchi xuat khanva taixuat khantrongthen han baonhieu[hang, ke tirngay dunecap? Trubng hapnhap khaumattvat laOngvat,thocvat hoang dacOnsOngphai 0xacnhan du dieu kiennu6i chains6ccilacoquancapnao? 20ngay. ZZ10 6 t efied Cau h6i chainnhat Caquanquan ly CITEScnaVietNamcapgiayphdp,cluingchi baonhieungay, Ice titngaynhan do he so hap le? NJ A ,--. r > 19:1 0. g 1 TO 4 dieu kien. 2dialkien. Caquanchuyen moncap ba. Coquanchuyenmen captinh. 090 6 diEu kien. 60ngay. 00 5ngay. NeJ 0 0 A 090 2ngAy. a, 0 00 A 090 A 0 ca.. 20ngay. lNi. 090 ..-. LA 0 ca. `:< 00 5ngay. LA 0 7ngAy. 3 ngay. LA 0 LA oa0 .IC 5 dieu kien. ---1 0 4 dieu kien. 6 A LA 0 treA> ....< Caquanchuyen m6ncap huyan. lth 090 •-< (...) --a 0 00 tra ca.. AN' .0, ? 2 dieu kien. tsa CFED, 4 dieu kien. NJ 0 0 TO 3 dieu kian. 01 0 N.) 0 IA N.) 0 o‘ NJ ON .-.1 Chi clic Ki m lam hoacv v baotenthiennhientrong died hart baonhieungay Ica ticngaynhan doge he soc6 baocao ketquacapgrayphép khai thac hoac thOng bao i c do khOngcapbangvan ban? Coquancapgiayphdp khaithac hoacth8ng Nob/ do khOngcapchoca quanKiem lamso[al trongthaihanbaonhieungaytra katqua? HA so da ngh1c0pWar yphepkhaithaccac loaiOngvatrangthongthuang khOngvimuc dich thucrngmai baogem baonhieu loai? Phtnrng an C 5ngay. 30 ngay. LA 0 croco.. Truang hap he so khong hop lecoquan Ki m lamsertai trongthai han bao nhieungay ketitngaynhandugch6 sothong bao bangvan banchoto chirc cAnhannap he sobiet? Chicue Ki m lam hoacv v baotenthiennhienthanh 10p hi Ongvat6 chac thamdinhtrongtheri han baonhieungay kA tirngaynhan dugc he so? PhiumgAn B 7ngay. 10ngay. r C> oa0 NJ C4 ul NJ CA A NJ ON i—, NJ ON NJ Coquan Kiem lamsertaitrongthai hart baonhieungay kA tirngaynhan doge he sophai xemxet,xacnhannhangthongtintrong he so bangvan ban. NJ 0 A Thai hancüagiayphdp khaithacphu hopvai phocmg an khai thaenhtmg thai hantoi da baonhieungay? NJ 0 taa NJ 01 0 NJ LA 1/40 N.) VI 00 NJ LA --I NJ La 0 NJ 1A 1A TO chIrc,cdnhan bao doBOtainguyenvamei trutmgvA k'etqua khaithac, kerntheobienbannghiemthu,vagiayxacnhanman vattrongthen hen bao nhieungay. Ice lirIva,/ Mayado het han khaithac? Viectrao del,mua, ban,tangcho,thuema'uvat loai hoang da danhmac loai duac onlien baovephai dap Ongmaydieu kien? Viecnu6i,tang loai dOng,thatvat hoang dathOc danhmac loai dugctru tien baoyephai c6 baonhieu dieu kian? Cac loai Ong,thacvat hoang dathuOc danhmac loai dogetintian baove matnaisinh stinghrnhien, bi lac,sau th ltichthucon kh6emph thico quanchuyenmoncapnaoxemxetquyetdinhtha lai nai sinh s6ngtonhien nha Coquanchuyenmoncaptinhxemxetquyet dinh tha laincrisinhstingto nhianpha hop hoacchuyenteri coser baotOn daclangsinh hocsau khi cdthe loai dogeeau hecidphac hei sau baonhieungay kA titngaynhan doge de xuAt? TOchic,canhan khaithaccac loai dOngvatrangthongthutmgphai dam bao baonhieu dieu kian? He so de ngh1capgiayphdp khaitildecac loai Ongvatrangthongthuemgvi mac dichthtumgmai baogem baonhieu loai? 3ngay. ZZ 10 OZe6 ecl Carr 1101 KM thfic hoatOngkhaitilde loaiOng,thgcvat hoang dathOc danh mac loai doge ontienbaoyet6 ch c,canhan dirgecapgiayphep khaithanphai th6ng bapchoccrquanc6thamquyentrongvOng baonhieungay?
- Xem thêm -