Tài liệu Câu hỏi ôn thi ngành công thương - chi cục quản lý thị trường thi công chức 2015

  • Số trang: 22 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 425 |
  • Lượt tải: 3
tailieuonline

Đã đăng 36877 tài liệu

Mô tả:

IA congchircthucthi cac heat dengchuyenm8n nghiepviitrong lath vtrcquan 19thitwang,gay CueQuan IY thitic/mg, Chi cueQuan IYthjtruemg boat Dei Quan 19thitwang de true nap kiemtra, kiemseatthiowing theequy dinh cgaphap luit. = n I cep to. NJ V I-, CO co NJ V 1-. ID 0 Lagongchafethucthi cac hogt Wingchuyenmon nghiepvuca bantong firth virequan 19thitnremg, &it lanh clao,quart 19caa CucQuan 19thi Chi cueQuan 19 thi truemg hoic Bei Quan 19thi truemg dA kienttra, kiemseatthitruemgva xir 19 vi pham hanh chinh Weequy dinh elk Luatphat vi pham hanh chinh e r '0 i rea t s r co W N, to op G 0 NJ r I+ 21.188 1,,J n 0;) r 2: 21.189 La cengchewthuethi the boattieingchuyenmein nghiepvuco bantrong antiwepan 19thi throng,gitip laub dye,quart 19cia CueQuan 19 thitwang, Chi cueQuan 19[hitruemg hoic DOi Quan 19thi throng de thammuu Mactreetiep Demtra, Demseatthitruimgva xir19vipham hanh chinh theequy dinh citaphapkat. Kiemseatvienchinh thitwang. Mas6ngach 21. 'Kiemseatviencaocapthitnning. Mase ngach 21. 'Memseatvien thi throng. maso ngach 21. 189. 188. 187. Theo Dieu 4 Th6ngtose 02/20 15/TT-BNV ngay 06/03/20 15cim Be NWvgquy djnh chirc danh,mase ngach va tieuchuannghieptutchuyenm8ncacngach Wongchire Quan 19thi throng. Tienchuanchungve phAmchat Chirc danh va mas6ngach e8ng chircquan 19thi throng dugcthuc hientheoquy dj nh In Dieu 4 Thongtonaosau day caa136 Nei vu? Theo Dieu 6 Thongu,s6 02/20 15/TT-BNV ngay 06/03/20 15 dm BØ Nei vuquy dinh chirc dank,mase ngach va tieuchuannghiepvuchuyenmoncacngach c8ngchirc Quan 19thiguang. Nei dungnaosau day lanhiemvucita Kiemseatvienthitruerng ? Thuc hientheequy dinh tai Dieu 4 Thongto se 03/20 1I/TT-BNV ngay 25 thang 01 nam 2011 dm BO NWmi. Thtm hientheequy dinh Lai Dieu 4 Thongtos6 1 1/2014/TT-BNV ngay 09 thang 10 nam 20 14 dm Betruing Be Nei Thgc hientheequy dinh tai Dieu 4 Mengto se 13/20 10/7T-BNV ngay 30 thing 12nam 2010 cga BONWvu. My dung kA heath,quy beach,cacquy dinh cuthe de trier)Ichai nhiemvuquan9[bilknganh, linh Irkquan 19thiliming;thamgiaxay dungcoche, cacquyet dinh Cuthe cgatimgmai dungquan 19 theequy dinhcgaghat) kat,phii hemveri tinh hinh thucRe. Truc nap duxthi gongvuva ck nhiemvu khk dirkcapgengiao. ChittntA chircxay dtmgcatphucmg an, kA beach kiemtra, kiemseatcact6 chOc,ca nhance heat deng kinh doanh thuangmai, dich vu. Thgc hien kiemtra,giamsatcac heat deingve tinningmai va dich vu dbi voi flittinglà chirc,ca nhan kinhdeath, dich vu. Thamgia, hO trg,phucVLIchoviec then khai cac heat deng kiemtra, hemsoatthitruemglien linh vue hoac dja ban dugcphanming. Theo(lei,tonghgp, baocao kip thin viecthtrc hien Hemtra, kiemseatvaxir lyvi phamthee quy dinh. Nam dugccacnguyentic,che de,the le,the tee lienquan den lath tire kiemtra, kiemseatquan 19 thitruong,chittrucmg lanh dotrue nap. Nam dugc throng lai,chittwangoh Dangva phap luat Nha nude; he[hangt6chat decoquan nha no/cc,che de dingvucongchicva the kiM lchile, k9nangchuyenmonnghiepvuthuecnganh, lathvtrcauk IVthi Nthnyangcacmuctiem dei tuerngquan 19,cat he thingnguyen We,ccche quan lythitrui ngva nhimg hethongco lienquan. 'Nam doge dutmg lei,chntnrcmgchinh sach chung;namyangphucrng ho/mg,chg twang, chinhsach ve quan 19thi throngva eat h uh we lienquan. ,0 00 --.4 VI Thời gian ký: 17/05/2015 16:32 PM V) . 1 .1 ...4 1,./ W 21.188 ON A 21. 190 Theo Dieu 3 ThongWse 02/20 15/TT-BNV ngay 06/03/2015 dm Be NWvuquy dinh chirc danh,mas6ngach va tieuakinnghiepvuchuyenmoncacngach e8ngchirc Quan 19thiruOng. t Chile danh va mas6ngach clingchucquan 19thitruemgnaosau day khongphai là Chirc danh va mas6ngach c8ng°hirequan 19thitruerng? al Signature Not Verified Theo Dieu 3 Tilting toso 02/2015/TT-BNV ngay 06/03/2015 dm BO NWvuquydjnh chircdanh,mase ngach va nen chuinnghiepvuchuyenmoncacngach wingattire • naosau day la mas6ngach Demseatvien thi Quan 19thiliking. Thi masOngach tank•? Theo Dieu 3 Th6ng tosit, 02/2015/1T-BNVngay 06/03/2015 dm BO Neti vuquyWith chirc danh,mase ngach va tieuchuinnghiepvuchuyenmencacnggchdingchirc Quan9 thi troOng. TN masongach naosau day la maso ngach Demseatvienchinh thitnrerna? Theo Dieu 3 Thongtoso 02/2015/TT-BNV ngay 06/03/20 15 caa Be NWvuquy dinh chile danh,ma' se ngach va tieuchitinnghiepvuchuyenmoncacngach congchirc Quan9thitrtremg. Thi mase ngach naosau day la maso ngach kiemseatviontrung cgnthi Irking? Theo Dieu 6 Theingtos602/20 15/TT-BNV ngay 06/03/2015 aka Bij Noi vuguy dinh chirc danh,mase ngach va nenchuAnnghiepvuchuyenmoncacngach Wongchirc Chaotrach Kiemseatvien[hitrutmg? Quan 19thitnnang. Pinning anA Theo IChoan 2 Dieu 6 Thongtose 02/20 15/TT-BNV ngay 06/03/2015 kw BO Nei vu quy dinh chtic danh,maso ngach va tieuchuannghiepvuchuyenmen dengach MingattireQuan 19thitwang. Nei dungnaosau day IAnhiemvu ctia Kiangseatvien thi timing ? Theo Khoan 3 Dieu 6Thongtose 02/201.511T-BNVngay 06/03/201 5 aim Bo Noivu quy dinh chirc danh,masóngach va tieuchuinnghiepvuchuyenmoncacngach wingelateQuan 19 thitwang. Tieuchitin naosau day&rocquy dinh ve nanghie chuyenmon,nghiepvucua Ki msoatvienthitrwang ? Theo Khoan 3 Dieu 6 Thongtos602/2015/TT-BNV ngay 06/03/2015 dm BO Noi vg quy djnh chile danh,masOngach va nettchuinnghiepvuchuyenmancacngach kingchircQuan 19thitwang. Tieuchuannaosau day ;Wang dugcquy dinhtai IChoan 3 Dieu 6 Thongtose 02/20 15/11-BNV ngay 06/03/20 15 caa BO NOi vu? Namthree dining 16i,chittruongchinh sach chung;nammingphucmg htning,chittruong, chinh sach vA quan 19thitwangva cac Irish vc lienquan. Nam dugccàcnguyen the,chA de,the le,thetuc lienquan den linhtarcId oi mtra, kiemseat[man IYthitruemg,chfitwangcga lanh ciaotruetiep. cn CanhOi '-'. ,--, Theo Kholn 3 Dieu 6 Thongtitso 02/2015/TT-BNV ngay 06/03/2015dm 130 Neivu guydjnhchim danh,maso ngach va lieuchuk nghiapvuchuyenmonthengach gongchircQuin 19thj TieuchuAnnth sau day kitting dirkguy dinh tai Khoan 3 Dieu 6 ThongarsO 02/2015/TT-BNV nth), 06/03/2015 du BO Nthin? Miming fin A Hwang in B Hith dirklilting kith themve quytrinh,nghiep Nam dirge dirtingliti,chnthrongchinh sach chung; vu,trinh tu,tin tug kiemtra, kiemsoatINtrtrong tamvimgphucmg throng,chittruang,chinh sach vãpith)katxillyvipham hanh chinh; beatphan vethan 19[hitruemgva cae linh nu lienquan. tich,tong hapvade xuAtthebianphapquan19 hoicxfr lygagvuvi evi phamtongphamvidir ge i I• N) I: I Phunmg inC CO kha tangttng harp, IniOng dAn, than khai gong the kiemtra kiemsoat thiinsOng,t6 chitphei hopveri etc donvi,ca nhartcO lien quanväkhathingtt cline lamviec doe lap. E' E' 4 c n CObing 101nghiep dai hoctra lenveri chuyen nthnh daothophi) hapvol viHiviec lamcan tuy6n. n Theo Khoan 4 Dieu 6 Th6ngtuso 02/2015/TT-BNV ngay 06/03/2015 cita BO Nthvu Tartnghiep dai hoctit lenvan nganh nghe daoIgo CO bangtitnghiap dai hocton lenvai chuyen quy dinh chit danh,mase ngach va tieuchuannghiepvuchuyenmOncacngach phi) hop, linhthecong the. nganh daotaopith hopvat ngank linh visecOng thingchircQuan 19thitruEmg. TiauchuAnnansau day dirgequy djnh ti Khoan 4 the. Dieu 6 Then. litse 02/2015/TT-BNVma 06/03/7015 dm BO Nth vu? Thongtitst 07/20 14/TT-BCT ngay 14/02/2014 cim Be Ging Thuangc6 guy dinh Mauxanh nhat. Mautring. mausActranuphuc dai l Quart lathithrong thy dinhlamau ? TheinglitsO 07/2014/TT-BCTngdy 14/02/2014 dm BeCans Thucmgco guy dinh ' Mauxanhgem. Mauxanh that. mansic dobludiingdmgongclingQuin 19thitmemg khi di thugthithingvuciiman = !— ,--. a — la TheoKhoan 3 Dieu 6 Thongtus6' 02/2015/7T-BNV nth), 06/03/2015 dm BO NOi vu Riau dirknhitng kith thereye guytrinh,nghiEp Gongethic duthi nangngach kiamsoatvienthi Nimchic thenguyentae,trinh lit,thntuc vu,trinh 41, 141,1 the kiemtra, kiemsoatthituning tintingphai c6 then giangiftngach Iciarnson vien nghiepvueisa DOi Quan lythitruemg, Chicue guy djnhchirc dankmAs0 ngach va tauchitinnghiepvuchuyenmoncacngach throng. lieuchuannaosau day dirgequy dinh ve nanglire va IMO luatxir9vi pham hanh chinh. trungcapthitrunng ho5ctucmg duong ctithinu 3 thingchit Quail 19thi Quan 19thitrutmgva thamquyenquy djnh cho ? chuyenmonTightenvucita nutsoatvienthi trutmg kiemson vienthi&tram. . . gam(36them). Theo Khoan 3 Dieu 6 Thenghrst 02/2015/TT-BNVngay 06/03/2015cim DO NOi vu Congchit duthi nangngach kiamsoatvienthi COngchit duthi pangngach kiamsoatvienthj Congchit duthi tangngach kiamson vianthj guy dinh chit danh,mast ngach va tith chitinnghiepvuchuyenmenthengach inningphai co thin giangi&ngach kiamsoatvien truongphai ce then gianginngach kiemsoatvien truOngphai co [heti gianginngach themsoat gongethicQuan 19thiruOng. t Tieuchtrannaosau day duct thy dinh va nanglire trungcapINmiring hoetitcmg throngtti thieu 5 trungcApthitruemg hoetucmg throngtai thieu 3 vienthingcapthjtruemg hoktuang throngbtu ? nam(60 than g). nam(36 thang) chuvenmon,nthiepvuthia Kiemsoatvienthi trirErng thiau 2 thin(24tha n') Theo Khaki 4 Dieu 6 Th6ngtuse 02/2015/TT-BNVngay 06/03/2015 dm BO Nei in COchimgchingoai nthvOi trinh dotuang during Cochimgchi ngoai t n hveri trinh doluting throng CO chCmgchingoai t n hvat trinh 00tucmg guy dinh cline danh,ma' se ngach va tieuchuth nghiepvychuyenm6n thengach bAc 1 khungnang lugngoai ngir Viet Namtheo bac 3 khungnangthengoai nth Vith Namtheoguy duang bac 2 khungning lucngoai nth Vint gongchitQuan 19thitnsOng. TienchuAnnaosau day dirgequy dinh tai Khoan 4 quy dinh tai Th8nghrst 01/2014/TTdjnh tai Thongtuse 0 1/2014/TT-BGDDTnth), 24 Namtheoquy dinh tai Th8ngtuso 01/2014/TTDieu 6ThbngtusO 02/2015/TT-BNVngay 06/03/2015 dm DO Nei vu? BGDDTngay 24thang 01 nam 20 14 dm DO Giao [hang 01nim 2014 am Be Gido dueva Daotao BGDETh ngay 24thang 01nam 2014 cam BO dueva Daolao ban hanh )(hung hang lucngoai ban hanh khungning thengoai nth 6 bac thingcho Giao dueva Daotact ban 'Mph khungrang the tnh 6 bacthingcho VietNam. VietNam. ngoai nth 6 bac thingcho Viet Nam. a r DA throengueri c6 [himquyentuyen dungvao lam viectai Cue, Chi cueQuan 19thitruimg. c a Mauxanh nhat. Di kiemtra, kiemtoolthitruang. Tatcathethongethic,nhanviEn lamvinetat Cue, Chi cueQuin 19 thi trutmg. TOE CO hieuQuan 19thitrutingoa hinh tamgiaccanva CO hi t'Quart 19thjtruangco hinh cheretva dirgesti dung de thingphuangtengiao th6ngcher dirgesir dungtreo, d5t 14i pining lamviecellatit hang Ilau Maoguy dinh cimphap luat. càcacming aimQuin lyINtnrerng. kJ W .-1 o Thongtitse 07/20 14/TT-BCTnthy 14/02/2014 cita Be Cong Thuangco quy dinh Mauxanh ctm . mausacQuin(thy)cimgongchitQuart 19thjthrong khi di thugthi gongvuco matt ? TheingatsO 07/2014/TT-BCTngay 14/02/2014 dm 110 Gong Thucrngco quy dinh Xacminh thOngtin. clangchire,nthrth laothing Itheng bat buetcinktrangphucQthn9thi throngtong tuning hopsau? Theo ThongursO 07/2014/TT-BT ngay 14/02/2014 ctia BO Oing Thuangco guy Di dirknguiri co (himquyen be nhiemvaomet dinh so hieuc6ngchitQuin 19thitruingcApcho thingchncQuan9thi throng ? H ung thengachthingclingchuyennganh Quan 19 thi truerng. hong tust 07/20 14/TT-BCTngay 14/02/20 14cim DO Gong Thucmgco quy djnh so T ieueOagongchitquan 19thi [ruling Ha NOi la se ? st 07/20 14/TT-BTngay 14/02/20 14 dm Be CEng Thucmgguy djnh car CO hienQuan 19 ditruemgco hi nh tamgiacva hieuQuan 19thiInkingc6hinhgi ? Va dirksir dungtong throng hop? dirgecimtrencacphuong ten khi thamgiagiao thOng. ye 5. CAuvai an. N. A t...) I%) I.) ,—, na 0 ... ‘0 -. Go gi ? Metsao. Hai sao. Hai sao. A) N.1 0 CD N. ON 0) 0 ."& , i = or, I.) Ln Thonglitso 07/2014/TT-BCTngay 14/02/2014 dm DO C8ng Thucmgquy dinh b0cap Ca hai phuang ancon lai deu dung. hieuQuan19 thi truemgginiron? Thingtust 07/20 14/TT-BCTnthy 14/02/2014 cilia BO Gong Thitcmgguy dinh kiem Basao. sothvian[hitithingduac thnbaonhieusaotren auvai Thongtuso 07/2014/TT-BC1' ngay 14/02/20 14cna DOCOngThttcmgquy dinh kram Basao. soatvienchinh thitithingdirgegin baonhieusaotrencAuvai? ThOng tirso 07/20 14/TT-BCTngay 14/02/20 14 dm DOCeng Thircmgquy djnh kiam1 Motsao. matviantrungcapthi throng duacgin baonhieusaotrencanvai ? Kh8ngco sao. Chi cucWitting Chi cutQuan 19 thttattingcAp. Gam doecacSOGing ThuangcAp Hangtrong[heti gianthi hanh 1<9141 hoic dang hi xemxetxfrry ley Mattheoguy& dinh nguoi co thamquven. Ca hai phuangancon lai deusal i i Duqcnguen cd (hamquyOntoy& dungvao lam viectai catcaquanQuin 19thitwangvá c6 cherngchi Nei diningchuyenm8nnghiepicytheo guy dinh ala BOCOng Thuang. Cuethrong CucQuin 19thjtrutmg[him rfy quyen BOtrutmg BO Cong Thuangcap. angtrongtheri D giannghiche dothai san. The hi hu Ming,rach nat kh8ngsir dung ducm, 1 COvanbincidcoquan06 than'quit xacnhan, Khi phat hienngutri di/cccAp The khong dam1 dingchewmAtnang Inc hashvidan baolieuchuancAp The. Chi cuctruerng Chi cucQuan 19thi CootruangCoo Quan 19thituttingthetatry quyen BOtruang BO Ging Thtrcmg. 0- MSxanh nhat. 0- Mauxanhnhat, 3 C o 10 nam lee terngay duqccAp The. C o 3 p. 03 nam ke titngay duticcap The. Quin ao,mil,vá giay, dep ductcAptheoguy dinh. Quin ao, va cattrang hi dAngphut khac duaccapthenquy dinh. Mei tongclamQuanrythjtrailing du dieu kien S6 hieutongchticQuan 19thiHuang lehong lit duqccApmotSO hieutongchercQuart19thi liven& thu hal khi cOngchircnghi hint,terIrantrong their gianc8ngtic,chuyencOngtatra khoi co quanQuan 19thitruing,to9 bo viec boat lit buecthat it& CA hai phucmg ancon lal d usal. Congchercchtra duqcbia nhiemvacngach cOng oh/ccchuyennganh Quan 19thitruemgvá ngutti lao deng lamviectai Chi cucQuin 19thitrui ng. Treo, aattaiphOng lamviecoilsthu truongCo manQuail 19thi timingcaccap. CO hinh binh hanh,nenmauxanh, ha mitvai co catgannot,xungquanhc6 datingvitalnhe mau yangnghe,trennncoginphi hieuQuan 19thi truenn bang kim loai. Di ngcatphucmgti ngiaoth8ng lintthongtren 1 ,diremg. 1,CO hinh birth harth,nOnmauxanh dam,ha mM vai00 catgann6i,xungquanh c6 throngvien nh6mauyangnghe,trennOnco ginphithieu Qua il Itthi trubrie bangnhtra. e o — T0 I -QLTT001 0 ,... (.5 r 1 0 .. H A o Theoguy dinh tai Tidingtuso 07/2014/TT-BCT ngay 14/02/20 14 caa Bet C6ng Thucmg,trongcatsA hieu &Lei day,so hieuciao la SO hieucOatangchticQuin 19thi tatting Ha Nei? Treo, dAttai pheing lamviec 69 cá cac ding Thong tuso 07/2014/TT-BCTngay14/02/2014 dm BOGong Thuongguy dinh cO hieuQuan lthiInking[Macsir dungtrongtruemg hapnaosauday?chatQuart Itthi Ti onglust 07/20 14=-BCTngay 14/02/20 14 dm BO Cong Thucmgguy dinh cAp CO hinh binh hinh,nenmanxanh den, be' matvai hieuQuart 19thiHuanggintrenye Ma c6 catgannoi,xungquanh ceidu/mgvien nh6 mauyangnghe, trennenco ginplinhieu Ouan Itthi tntong bang kim loai. A tu Thonglust 07/2014/kT-13CT ngay 14/02/2014 dm BO C8ng ThitcmgGO quy dinh Chi Gangchircchuyennganh Qualitythitruemg. cuctrinang Chi cueQuan 19thitruemgc6 thamquyencap Bien hieuQuan 19 thi truingtrongtwang hopnao? A — ..,) v: Wla cc -4 La ch un La .p. La La IQ ,--. Thonglast 07/2014/TT-BCT ngay 14/02/2014cita HO COng Thuangquy dinh tham quyencApthe kiemtrathitrutmgchocactongchircQuasi 19thj truOng doai cap? Theingtust 07/2014/rf-BCT ngay 14/02/2014 cilia BO Ding Thuangguy dinh ding C8ngchitcnEclangtrongtheri giannghi the dO thai san. chircQuin9thi tnremg hi thu hti thetrongtruong hapnao ? Thinglust 07/2014/TT-BCT ngay 14/02/2014 ciia Be Can Thuangguy dinh cOng Nghi co 19 do daihoc 1/1 03 thangtit len. p? chatQuanrythi tatting bi tam dinh chi sfr dungthe trongcac twang a h ThongtusO 07/2014/TT-BCT ngay14/02/2014cna BO COng Thircmgquy dinh thtm Cuttwang CutQuan 19thjtnremg. quyentom dinh chi sit dungthe Mem trathiWiningcUacOngchirc Chi cucQuan 19thj truenic ? 05nam ke terngay dirgecap The. Thonglust 07/20 14/TT-BCT ngay 14/02/2014 ctia BO Ding Thucmgguy dinh The ki mIrathi tnrerngsergia tri sir dun • baonhieuflan' ? Mauxanh cOm . Thonglust 07/2014/TT-BCT ngay 14/02/2014ctia BO COng Thucmgco guy djnh mausAc CravatensQuan9thitnreing00maugi? Mauxanh dm . ThongtusO 07/2014/TT-BCTngay 14/02/2014ctia BO Gong Thucmg00 guy dinh miusicma bat) hiemcOaQuail 19thi tattingco mangi? Quin ao,mU,gily, depva cactrang hi dingphuc Hieingtuse 07/2014/TT-BCTngay 14/02/2014 dm BO Ging Thircmg, trangphut !chic &rotcaptheoguy di nh. Quanrythi truting baogam? Theo Thanglust 07/2014/TT-BCT ngay 14/02/2014tem BOCOng Thtrang,quy dinh SA hieuc8ngthemQuin 19thi trueng Hid so hien ghi [ran bi n hieuva The kiem trathitruang dia nao dual day la dang khi guy dinh ve quan 19,sir dungs6 hieutangchidQuanry dingchirc khi duqccap bien hieuva. The kiemIra witting? thi 'rutin r to. n Chi cuchitting Chi cucQuail 19thitripling. Ca hai pluming Ancon lai déu dung. Digitngutri co aimquyen b6 nhiemvaongach Kiemsok vien flithittingtit len,co oh/mgchi bet clueingchuyenm8nnghiepvutheoquy dinh BOC6ng Thucmgva thongtrongthat gian hi thi hanh ks, Mat tit khientrach to len. Theinglust 07/20 14/TT-BCT ngay 14/02/2014 cilia BO Ging Thuangguydinh khOng 13imatthe donguyennhanchitquan. cap lai Thetrongnhiingtnremg hopsau me r t 4 § i 00 `0 S Olt = .0 0. ?" 0 U, co Cuctrutmg CucQuan 19thtthrong. ba ,0 Khongginvach. 14 0 Giam dtc So Cong Thuang. Ca hai phucmganconMi deusal. Theo Thongtust 07/2014/TT-BCT ngay 14/02/2014 dm Bo Ging Thuangquy dinh tongchlic duqccApthe kiemtrathitruang khi ? A i.., 1. Ca n hoi Thongtus6 07/2014/TT-BCTngay14/02/2014ctia BOCting Thucmgquy dinh so vachtrencAp hiencàuvai aooh dingcherc khOnggirtchircvu Firth dao da duqccap cothamquyen b6 nhiemvacngachkiErnsoatvienthitrutmgduqcgin baonhieu vach9 Thonglust 07/2014/TT-BCT ngay 14/02/2014cita BO Ging Thucrngguydjnh biCn hiencaacongchticchuyennganh Quinrythitruemgtai cat Chi cut doai cap? I n PIV I= R iv r I Metsan. Hal sao. 1-9 Hai vach. 7 w . < 1 C ?" hr ongquy dinh sA Thongtuse 07/20 14/TT-BCTngay 14/02/2014 dm BO Cong T vachtrencOp hieucAuvai aocoacengchircgiftchimevu Phi Tithingphingtai Chi 4 c. vai do? w I cm se, = > sel r 1 Cau hal Thongtu56 07/20141TT-BCTngay 14/02/20 14 etia BO COng Thucmgquy dinh ngach Basan. t ngclimegan baonhieusaoti-encap hieucAu clangchat kiemsoatvith chinh thirui A Thong tu sA 07/20 14/TT-BCT ngay 14/02/20 14 dm DO Cong Thucmgquy dinh hien hieucimtongchic duct 66 nhiemvlomitngach Kiemsok thitruing doai cap? Gam Mc SO. Ging Thucmg. A Theo Th6ngtose 07/2014/TT-BCT ngay 14/02/2014 cim BO Ging Thuangquy dinh the MemIra IN truemg duoccap 'al trongcat trusting hopsau? Thay dAi ve so hieuc8ngchime,chile danh, thten Di mat Thedocacnguyennhanchitquan. cOngchic ho5cthay dAi thongtin khacghi ti-en The Ca hai phuong ancon lai Muclang. A cueQLTT cat tinh dune thn baonhieuvach? Cuetwang CueQuan 19thitruth& Chi cuetruing Chi cueQuan9 thitaking. ThOngtosó 07/2014/TT-BCT ngay 14/02/2014elm BO C8ng Thucmgquy dinh tham quyench the kiemIrathitrutmgcho Chi Cueit thing, Ph6 Chi eyetnremg Chi cue Ca hai phuong Aneon !ai dth dung. Cuetruing CueQuan 19thitrutmgthth uy quyen dm BO Truing Eti COng Thuting. I Thirtwang DO Gang Throng. 1 A Th6ngIns6 07/2014/TT-BCTngth 14/02/2014 dm DO C6ng Thucmgquy dinh khong Hangtrong Mai gianN truytintInch nhiem dan ar at) lai The trongnhCmg trutmg hopsau? 1, than ( 19 thi tatting doai cAp Thongfirs6 07/2014/TT-BCTngay 14/02/20 14 cita DO Cong Thuangquy dinh tong Nghi hut,nghi rnAtsirethenche do. Hangtrongthai gianthi hanh ky that hoe dans bj Ca hai phuong ancon Iai au dung. xemxetxit 19 k9 luatthemquy6tMinh dmngthi co thAntquyOn. Nghitheneh& dothai san. Thebi ho hong,rach nal kh6ngsir dung dune. V. ThonglitsO 07/2014/TT-13CTngay 14/02/2014 cita DO C6ng Throngquy dinh thtri hantam dinh chi sir dungthetrongtnrerng hopea hanh vi vi phamtrong hoot ding Mingvuthenquy dinh caaphap luatphai tam dinh chi sir dung The de nganchthvi pham Septhenlà bao lau? La that gianlit khi phat hienc6 sal pham den Ichi coquanea thamguy& quyOt(lath xti 19tatviec Hung khôngqua 02 thang. Twang hopc6 nhieu tinh tiOtphirctapthi co the ken thi nhtmg khOng qua 04 thing kA Ii- ngayplat hiensal pham. . Bangthat giancOngchic bjLam dinhchic6ng tac de xemxet'dr 19 Icy luat. 12thang ke lit ngayquy6tdinh kjil uatco hieu ltrc thi hanh. ln chicQuan9thi takinghi thu heti the, dieunth 11 khong dung? Thongtosti 07/20 14/TT-BCT ngay 14/02/2014ena BO COng Thucrngquy dinh tham thong Chi cue quyentam dinh chi sir dungthe kiemIra thi truangeisa Ph6 Chi cue Chicuetruing Chi cueQuan 19thitruing. CuetnrOng CueQuan 19thitruting. Cueruing t CueQuan 19thiWiningthiraly quyen 130truing DO COng Thucmg. Ca hai phuong ancon !aideu Ming Di Toa an ket An bang ban anclanstrco hieu lac phth hat. LA Quan 19 thi trutmg ? Th6nglirso 07/2014/TT-BCTngay 14/02/20 14 coa BOCOng Thucmgquy dinh thing chirc hiit thethetrongtrutmg hopnao? 1 Hangtrong Mai gianthi hanhguy& dinh k9 hat canh canma c6ntiAptucca hanh vi vi pham den mirephai xir 19 k9 tht I hoth hi thr 19 k9 luat bang mittrong the hinh that ha bac lucmg,giang ln chateachchuc thanthei viec Theo Nghi dinh 10/CPngay 23/01/1995tin Chinh pita ve t6 chic,nhiemvgvaquyen Cuetruing CueQuan 19INtwangquyet dinh. hancitaQuan 19INtruiangcoquy dinh,vi e b6 nhiem ,miennhiemchile danh Chi Giam doc SO Thuong Mai (nay lasit Cing throng) Chittich U9 bannhAn ddntinh quyet dint!. tinh quyet dinh. a L Co W 0, Theo Nghi dinh 10/CP ngay 23/01/1995 dm Chinh phisve 16 chic,nhiemvuva quyen COlir 1 den 2 Pha 130i twang. hancimQuan 19IN thangea quy dinh Ded Quan 19INInningc6 baonhieu Ph6 DM (ham Me SO Thuang Mai (nay lasit Gingthrong) Chi cuetruingChi cueQuan 19thitarangguyed tinh quyetMath dinh. C o• w =-. to, Theo Nghi dinh 10/CPngay 23/0 1/1995 ala Chinh phive to chirc,nhiemvuva quyen Chittich U9 bannhan dAntinh quyet dinh. hancaaQuan 19 INtrutmgcaquy dinh, Get b6 nhiem ,miennhiem thechic danh Ph6 Chi cue trutmg ChitheQuan 19thitartmg di)tinh doai quytt dinh? VI cuetruerng Chi cutQuan 9 thitrutmgcaptinh doai quyet dinh? CO tir 2 den 3 Phi DMfluting. lil m um :? Theo Nghi dinh 10/CPngay 23/01/1995eisa Chinh nth vt 16 chic,nhiemvuvaquyAn BOtruemg BO Thucmg Mai (nay la BO Ging Thucmg)quyet dinh. hancaaQuasi 19thitrutmgcoquy dinh,vi e 66 nhiem,miennhiemchic danh PIM This tuang Chinh Cuetruant CueQuan 19thi truerng doai guy& dinh? Cuetarang CueQuan 19thitrutmgquyet dinh. lil t... Theo Nghi dinh 10/CP ngth23/01/1995pia Chinh phirvA 16 chirc,nhiemvuva quyen Giam die SO Thircmg Mai (nay la sit Gang throng) CuetruCmg CueQuin 19thiwiningquyOt dinh. tinh quy6tMob. hancitaQuin 19 thi trmangci quy dinh,vite 156 nhiem,miennhiemchine danh Ph6 Theo Dieu 5 Nghi dinh 10/CPngay 23/01/1995 ph Chinh phil ve t6 chic,nhiemtat vaquyen han alaQuan 19INtrutmgea quy dinh? Chi tch truing Chi cueQuan 19 thiInningquyet dinh. DM truing Dii Quan 19 thi taringcaptinh doai qutht dinh? CA hai phuong Aneon lai Muclang. Du thquyen kiemIra hientrutingnoi sanxuat,nai Quin 19mingchug, bHnehe, kinh phi,trangbi, tieuthytangvatvi pham. :bAi thongchuyenm8nnghiepvuvi xth dtmg cosa vat thatoho Itre lutingquan 19thitruangit diaphtrong. 1 r) i cro to. CA hai phucmg Incon lai deusai. Hue va Thanh pile HA Chi Minh. TO ethic,chi dthiva (him hiencOng the kiemIra, kiamsok thitakingva ap dung hinh theexephat Mph chinh theothamquyenvuviacvi phamtrong hoat dOugthtroii gmai. Thanh ph& Can Thova Thanhplat Hai piping. DuqckiemIra hien truerngnth samxuat,naicAt 1 dau hang Nth,tangvatvipham. TO chewchi daothuc hiencOnglac kiamtra, kiemsoatthjtruingvaXCIphat hanhchinhtheo thamquyencacvuvi phamtrong hoatthing tharmamai. anh phe Th HA Chi Minh va Thank phe Da Nang. !Chongqua 02 Ph6 Chi cuctwang. Khongqua 04 Pho Chi cuetiming. Kheingqua 03 Ph6 Chi cuctruemg. 1 ei I Giam 66cThuang Mai (nay la se, Cong thuang) Cuc[ruling CucQuan 19tilttruemgquyOt(lath. tith guy& djnh. .0 0, 4.. -0 0- Theo Nghi dj nh27/2008/ND-CFngay 13/03/2008 cea Chinh phil ve Sea del, be sung metse diet'ctia Nghi djnh so 10/CP ngay 23/0 1/1995nth. Chinh phe,c6 quy dinh Cuc ttaithanh ihe? Quart 19thi tnrem _gmcb c6 cot Theo Nghi dinh 27/2008/ND-CP nth), 13/03/2008 dm Chinh pheve Seraelei, be sung metse dieucea Nghi djnh s6 10/CP ngay 23/0 1/1995 ceaChinh phe,c6 quy dinh Chi cucQuan 19thi truanacaptinh ea baonhieu Ph6 Chi cuetruerng? Theo Nght dinh 27/2008/ND-CP ngay 13/03/2008 tea ChinhphUve Seatied, be sung mets6dieu Nghi dinh se 10/CP ngay 23/01/1995 Chinh phe,00 quy dinh viec be nhiem ,miennhiemcatchat danh Truerngphong, DOi truemg, Ph6 truemgpheing, Ph6 DOi taxing 6 Chi cueQuan 19 thi truOngcdptinh doai quyth djnh? M r CO 2 Ph() Chi cuctruang. n 00. Cl 0 ON •—• ON 10 Cl t0 Cl Cl 0 0 Cl Plurang an COter Iden 2 Pho Chi cuc Nem& ? V) Thing an A Ca ti hid Theo Nghi dinh 10/CP ngay 23/0 1/1995tea Chinh pheve t6 clam,nhiamvuváquy6n CO 3 Pho Chi cuethrong. hanctiaQuan 19 thj trutmg00 quy djnh Chi cucQuan 19thimutingc6ptinh06 bao nhieu Ph6 Chithic tnran • ? YeticAuttochewva ca nhan lienquanxuAttrinh se Theo Dieu 6 Nghj djnh 10/CP ngay 23/01/1995cea Chinh pith ve te ahem,nhiemvu lieu,tai lieuncoai nal dung kiemIra. vaquyen han Quart 19 thi trutmgcoquit dinh? Thuc hien thechinh sach,che 40 del veri ding Theo Dieu 4Nghi dinh 10/CPngay 23/0 1/1995cem Chinhphüve titchat,nhiamvu caquan themthuOc Chi etictheophancapthia CueQuan 19 va quyen hancOaQuan 19thjtattingco quy djnh nhiemvpguy& han [hitnaing. Quan 19thitruemg? Lamtuvanchoto them,ca than khac0 uong nu& va nueicngoai ve catcOngviecc6 lien wan. Baova bimatnhanuerc, bi mat dingtac, 'That nem hoaccungclipthongtin dungquy dinh. Lamtuyinchor6 chat,cá nhan khac 6 trongnueic va nuticngoai ve cáothingviacco lienquan den bi matnth tunic, bi mat thingtac hoacnhang thong viecthuOcthamquyengiai quyet ho5ethamgia giai guy& ma kitting ducephep. 9 — ---4 B E r -0 10 -0 lQ 9 Mac le plow, deo hien hieu,phe hieu,cap hieu; CA hai phtrang Ancon lai dau dung. Thuc hienclangnhiemvu, dingvu ducegiao hoac phancOng. Baoye bi matnhanuerc, bimatthingtac,phatngen X& 19,giai quiet,c6ngviecekingphamvi trach nhiam,thin,quyen ducegiao,ekingtrinh or,the hoaccungcapth6ng tin(Singquydinh. Ateva thai harttheoquy dinh ceaphitp kith th Ichuangtrinh, ke hoachthingtac, lich lainviec caQuail 0.B_ Chitatrachnhiemve viecxaymcacvi phamphap luattrong boatdenthvongmai. LA Tap huan, bee duiingnghiepvu, nap dan,Quan 19 diaban. •-.3 ON -0 Ca hai phucmg incon lai deu dimg. Chiciao, dieu hanh,thammutt,tang hop, biocan, th6ngtin,tuyentruyen. Os to IChOngqua 03 PhO Dei attain& 0 0 KhOngqua 02 PM Dthtwang. -0 0 m tro Theo Nghi dinh 27/2008/ND-CFngay 13/03/2008cilaChinhpheve Sea dth, be sung Nghi dinh se 10/CPngly 23/01/1995 ctia Chinhphil,06quy dinh Dth metse dieu Quan 19thiOuting06 baonhieu Ph6 Dôi rating ? Quan9 ,mua ban Anchivac6ngcu h8 trg. Thongtus6 13/2014/TT-BCTnth), 14/5/2014 dm BO Ging Thuangquy djnh hoat thing thingvuaim thingchircQuan 19thiHuang baogtanviecthirc hien thethingtac sau ? Th8ngtuse 13/20 14/TT-BCT ngay 14/5/2014 tha BO COng Throngquy dinh hoat Hoctap,giao Ismved deto chircxa heti khac. dOng dingtatethc8ngchereQuan 19thitoning baogemviac[hue hiencatc6ngtat sau ? Huang &,n,16 chitc,chi dao,giamsit, kiemtra, Theo Th6ngtuse 13/20 14/TT-BETngay 14/5/2014 dm BO COng Thuang,nhimg truong hemsail day kheingthuOctrach nhiemcaaclingchircQuan 19thjWing trong den deeviec aux hien hoatOngclangtatceathing hoat dOngcan tvu?chic dominh quan le/ GMgin doan kattrongcoquan; Tick cue dAutranh Thongtuse I3/2014/TT-BCTngay 14/5/2014 dm BO Ging Thtrangquy djnh trach doingeac bieu hienvi phamphap luattrong hoat nhiam dmclingelateQuan 19thitrutmgtrong hoat dOngtongvi? Tongthingye. LamtovAnchotitchat,ca nhan khaca trong Trong ThOngtirse I3/20 14/TT-BCT ugly 14/5/2014 cea BO COng Thucmgc6 quy djnhnhangviacthingchircQuan9 thi truemg kitting throe lam trong hoat dOngcOng nu&va nuercngoai ye cacthingvie°06 lienquan den bi matnha nuac, bi mat thing the hoaxnhimg congviecthuOc thamquyengill quyet hoactham piagiai ouvetml khona duocnhen. Trong Thonglas6 13/2014/TT-BCT nth.), 14/5/2014cea BO Ging Thiremg06quy djnhbaonhiaumucma thingchileQuan9thjtwang kitting duirc lamtronghout ? donthingvu Theo Thonglirse 13/2014/TT-BCTnth), 14/5/2014 dm BO Cong Thuang, dingeh& Thue hien hoacchi dao, dieu hanh hoat don kiem Ira kiemsoatthi throngvb. xi,phatvi pham hantr Qualitythitwang duoc lam Mang thingviacgitrong hoat dOng thingvu? chinh cOcan dr, dengtrinh tu,thatOm,than)quyen phap luatquyOat Chi cuetruongChi cucQuan 19thi truemgquyet dinh. Plat ngen,cungctipthongtincho baochi nhang nth dungci5 l ienquan den hoat thingthia luc lutingQuan 19[hitruongma IchOngphai II ngutd phatng8n,nthrai duoc Cotquyenpith nvintheoquy dinh hoacphatngOn lam anh huemg den boatthing kin"' doanh,uytin, danh du dutodux,cá nhan Ichi chim dirgephep hoacchira00 ket Nan,quyet djnh/drOattheo au riin h Theo Thong tuse 13/2014/TT-BCTngay 14/5/2014 dm BO Ging Thuongquy dinh The tnrongcoquan,donvitwotiepquan 19, dieu hanh hoat dOng dingvucUacong chid dud an dungcac Menphapnganchan,plyingdim ? Trong ThOngtics6 13/2014/TT-BCT ngay 14/5/2014 cita BO Cong Thuongce quy dinh nhengvieccongchidQuasi 19thitruemg duqc lamtrong boatdingcongvu? n Matron in B MA i 't 0' > ma r g g fro Tham du an,u6ng,vay,mornti&n,mua hang dm ctii tucmgtnrac khi bi kiemtra hodxti 19vi pham hanh chinh; Liti dung hoatding dingvu duqcgiao de muu l ca nhan hoacnhan heti 10 dud moi hinh thirc. Dinhchithuc hien hoatdingcong vu duqcgiaovi c6 lienquan den hanhviviphamphap luat hod dau hienviphamdal) Inat : Vay,mtrqntien,mua hang dm din Wong b kiem tra hoacicir 19vi pham hanh chinh. Ca hai phucmg Ancon tai deu Ming. CO drchi,that deiquan lieu, hach djch,ciraquyen hoacgay kh6 khan,phien ha del di coquan, chid, donvt,cá nhan khi hoat dOngcongvu. • Chuyenclingticsang donvi khac Macsathai khOi Ca hai phuong ancon lai deu dung. nganh. Cong khai baocao katqua kiemtra, kiemsoatthi tiding theoquyyOungutri dan. Trinhsat,theodal,phat hienvyviecvi pham. la, n.Oh 0 lig 'Id 0' 0 g ao = n = Ca hai phucmg ancon loi densai. Vi phamphap luatrdt An hodtii phamtrong hod(longcongvu. Khongtttnguyen khai báo hoacchegittuvi phamphap luat minh trong hoat densc6ng CC P = ViphamOld luatnhieu 'An hod taiphomding boatding dingvu. Tam dinh chisir dung The kiemtrathitruemg. ThOngtics8 13/2014/TT-BCTngay 14/5/2014 dm BO Cong Thuongquy dinh cac bi ndapnganchaIn,phôngngira dud ap dung di di dingchircQuan 19 thitruerng cr5viphamphi') luat hod dau hienviphamOld luaIttrong hoat dOngcong ? Ca hai phucmg ancon lai deusai. Thongtic56 13/2014/TT-BCTngay 14/5/2014ctia 130 Cong Thuongquy dinh hoat d'OngcongvucOasongchatQuen 19thitnning baogomviecthvc hiencacdingtitc sau ? Theo Thong tic56 13/2014/TT-BCTngay14/5/2014 dm 130 Cong Thuong,nhimg truemg himsau day kh6ng thdctrach nhiemcOa dingchircQuan 19thitruingtrong hoatdingcongvu? CO 00 0 ..-1 C Th8ngticse 13/2014/TT-BCTngay 14/5/2014 dm BO C8ng Thuongguy dinh cactinh Vi phamphap l uatc6 t8 chiletrong hoatding minh de ngancan tiettangnang duqc áp dung khi itemxetxir 19 ky luat di di congchircQuan 19th! congvu; Lqi dungmingviec caccoquanaithemquyentrongviecghat hien,xti indngvi phamphap luattrong hoat dOng dingvu? 19vi phampithy luatctlaminhtrong hoat dOng minevu. Thongtyse 13/2014/TT-BCTngay 14/5/2014dm 130 C6ng Thuongquy dj nh cactinh Ca hai phacmg ancon loi deu Ming. ilk tangnang duqc ap dung khi xemxetxir 19 ky lud di di dingchircQuan 19 thi trindigvi phamphap Mattro glioat(longconevu? Thongtus6 13/2014117-BCT nay 14/5/2014 dm DO COng Thuongquy dinh cactinh Daco donxintam Mai nghiviecva duqccApcô [hamspy& chap den. tietgiamnhe dud Sp dung khi xemxetxix9ky l uat del di dingchircQuan 19thj trutmeviphamphap luattrong hoatStingsongvu? Dinh chithuc hien hoat dOngcongvu dudgiaoc6 ThOngtics6 13/2014/TT-BCT ngay 14/5/2014 dm BO C8ng Thuongquy dinh cac bienOldnganchartphongngiraclugc ap dung d'O i veri mingchircQuan 19thitnrimg lienquan den hanh vi vi phamphaphathoax dAu hieuvi phamdap I t. covi phamphap lust hod dau hieuvi phamphan luattrong hoot dOngcongvu? 00 b) 1 Ca hai phtrong ancon lai deu(king. Khongtime hien hodthtrc hien killing dung, Trong Thongtuset 13/2014/TT-BCT ngay 14/5/2014 dm 130 COng ThuongcO quy 1 Gaymat doan kat lam anh huOng denviecthd khong day dit Miring kiptheri nhiemvu duqc djnh nhungviec dingchiveQuan 19thitrui ng không duqc lamtrong hootding ding hien boatdingcongvudmcoquan;thamgia 1 danh bac dual [di hinh thirc; Sir dungcac loai ma giao hodphanding; Chap hanh < 1 9luat lao vii ? dOng. My; De ngruin bia khi dang thuc hien hoat dOng c8ne 01 Chap hanh chinnghiemviecxemxetid 191<9 luat, Lin dungoh/ccvu,quyen hancantra COquanco Th8ngtic s6 13/20 14/17-BCT ngly 14/5/2014 dm BO COng Thuongquy dinh cactinh caquancothAmquyendiiivOi hanh vi vi pham thamquyentrongviecphat hien, Mr 19vi pham tiEttangnang dtrqc ap dung khi xemxetxir 19 ky luat d6i vett dingchircQuan 19thi phap luat citaminh trong dal dOng dingvu. pilau luat dmminh trong hoat thing dingvu. tan:mgvi phamphap luattrong hoot dOngcongvu? CC .-.I Co .J --I .J Co .-.I Lo Co V) 1 -a .p. Ca n hiii Trong Thongtics6 13/2014/TT-BCTngay 14/5/2014 dm 130 Cling Thuongc6 quy dinh nhtingviec OngchircQuin 19thitraimg kitting dugc lamtrong hoot ding ding vu? C6ng khai baocao ketqua kiemtra, kiemsoatthi trui ngtheoqu9v6i ngueri dn. Tvgiacnem lai tai san hod lqi ich vatchatcó duqc Ca hai phucmg ancon lai deusai. dovi phamphap luattrong hoyt dOngcongvu. Ca hai phtrong anchit lai dEnsai. TO chirc hiii nght hOi thao. Xf.r19,giai quyet ,congviec dungphamvi trach Mac trangphvc, deotheva,ph6 hien,cap hieu dudcApphat trongqua Milli ditrinhsat,xatminh nhiem,thamquyen dudgiao, Mingtrinh vi, thu tycváthin hantheoquy dinh phap luatva dia ban. chimingtrinh, ke hoach dingtac, lich lam Geedm coquan. Bdcthe' vies ' Tam dinhchi sir dung Thethanh trachuyen nganhcong thttong. Hoctap,giao limviri cac 6 chugxa hiti khan Giftgin doan kEttrongcocyan; Tich cue du tranh cheingcac hien hienvi pharnIMO luat tong hoat dOngmingvv. 1 Theo Theing tuse I 3/2014/TT-BCTngay 14/5/2014 caa BO Cong Thucmg, Ongchile Thammoo hog ban hanh van ban,chuyenmon, nghiep vii kittingclangnOi dung,trinh or,tiled Ilan Quan9thjtruing dtro lamnning Ongviecgi trong hogOng Ong ? nthan]quyenthenquy dj nh cOaphap luat; Th6ng tin baocao khongtrungthuc, kiting kipthed, kiting Ongcite dOthongtin baocaoclangtac then guydinh Mua ban Anchi kheing dungquy dinh de Chocac Trong Th8ngoxse 13/2014/TT-BCTngay 14/5/2014 ctla BO COng Thongco quy djnh thingviec OngchircQuart 19thjtruing kh6ng duoc lamtrong hogOng Ong dei tong khacgiamaocOngchileQuin 19thj truing lap h6 sotryviec kiemtra,xirphatvi pham vu? hanh chinh. Theo Thongtose I3/2014/TT-BCTngdy 14/5/20 14cila BO Ging Thongquy dioh Thutruingcoquan, do-nvitruetiepquan 19, dieu hanh hogOng Ongviicim Ong chile duo ap dungcac bienphapnganchan,phongngira ? tO q § Tito hienImochidao, dieu hanh hog dOng kiem Ira keensoatthi twangvaxO phatviohm hanh chinh hoptinh, hoply ,dungtrinht , the'tac,them quyenphap luatquy dinh To9(tatracac dieukien,yeueau,thutvc kheing dungquy dinh cOaphap lugtrongviactiEpnhan, giai quyet khieunni,tocao,tiepnhen,x1119thong tinrIciemtravaxOphatvi pham hanh chinh. ..0 o Thongtuse 13/2014/TT-BCT ngay 14/5/2014 Oa BO Ging Throngquy dinh cactinh Chap hanh viecxemxetX& ly ky Matcimcoquan Khaibaothanh khanve cacvi phamphap luat co thamquyen dei veri vi phamphap luatconminh Hong hoat dOng Ongvv . netgiamnhe duo ápOng khi xem/catxir 19 ky lug dot von OngchircQuay 19[hi flyra trong hoat Ong Ongvu truingvi phamphap luattrong hoat thingOngvu? V i phamphaplugnhieu An ho5c tai phamtrong Thongtuse, 13/20141IT-BCTngay 14/5/20 14cila BO Ong Thongquydinh cactinh Tvnguyen khai baovi phamphap luatcimminh trong hoat OngOngvu. hogOngclingvv. nettangOng duo áp dung khi xemxetxir19 ks,luatdei vOl Ongchit°Quan 19thi truern_g_vi phamphap luattrong hoat Ong Ongvu? DucicnguoicO thanguy& bre nhiemvanmOt Thongtus6 07/2014/TT-BCTngay 14/02/2014cem BO ang Thoongquy dinh Ong 1!Duongueri c6 thamquyen hO nhiemvanmilt trongcacngach Ongchinchuyennganh Quan 19 trongcacngach cOngchit°chuyennganh Quin 19 trucingduocAp The khi? chtic lamviectai coquanQuan 19 thi thjtruongtir KiemsoatvienHungcapthjOuting thjtongtir Kiemsoatvienthi tnremgHo len trer len Ca hai phocmg Ancon lai deu dung. Thongtuse 07/2014/TT-BCTngay 14/02/2014cim Bo Cong Thucmgquy dinh cong CO citingchi hat (bangchuyenmemnghiep thanh trachuyennganhclingthong. chile lamviactai coquan Quan 19thi tong duaccap The khi? tnreing Ha 1901. SO Ong Thucmgthanhphe HA NO . TheoQuyet dinhsis 584/QD-UBND ngay 05/9/2008cila UBNDthanh phei Ha Nei va Chi cvcQuan 19thi viecthanh lap Chi cueQuin 19thi trtremg Ha Noi truc thuO SO COng Thuongthanh IMO Ha Neri. Cac DMquan9thi throng docoquannio thanh lop hoggiai the ? ..0 ,.., c} a c. ...o 4, --. Tvyphatnmin,cungcAp th6ngtincho banchi Ca hai phong in dEu dung. nhangnOi dungco lienquan den hoatOng Oa luc lucmgQuin 19 thj truingma kheingphaiangued phatneon,ngued duo ayquynnphatngon theo quy dinh hoacphatnOn lam anh loreing On hog Ong kinh doanh,uy tin, danhdircont6 chin,ca nhan khi chua duophep hoacchinco ket luan, quyet dinh xirphat thenquyeh. Thongtose 13/2014/TT-BCTngay 14/5/2014 Oa BO CEng Thucmgquydinhcactinh Vi phamphap Matmat Fantrong hogOngcOng tiettangn5ng duo ap dung khi xemxetxir9ky hat dOi ved clingchircQuan19thj tongvi phomphap luat trong hotOngMingvu? t". Ca hai phucmg Ancon lai deusai. • Dinh chi thuc hien hoot dOngcOngvu duogiaoc6 Tam dinh chi sir dung Bien hieuQuan 19thi truing. Dinhchi Ongtkdai hantrongtnremg hopphai liOnquan den hanh vi vi phamphap luat hoac dau bi xem'cat,icir19ky luat hog hi truycirutrach hieuvi phamphap loOt nhiem hinhsir thenquy dinh cuaphap Trong Mengtose 13/2014/TT-BCTngay 14/5/2014ola BO Ong Thucrngca quy dinh nIfErngviec OngchircQuan 19 thjtruing khOng doc lamtrong hog dOng Ong 00 Plurong anC Nghiemchinh chap hanh sochi do, dieu hanh — cOngtácctlangubi cOthanquyen, 1(9101 lao Ongva nOi quy,quyche hoatOng dmcoquan khi hogOng Ongvii LamlitvanChoto chirc,ca nhan Ichac0 trongnu& Quan 19,sir dung OngCu ha go, Anchi, The vanudengoai ve cacOngviecco liOnquan den bi kiemtrathi tnremg, lai sannha nude duocap matnha nine, bi mat Ongtac hoacnluing Ong ho5c duogiao dungquy dinh. viecthuOc[hamguy& giai guy& hoActhamgia gin quyetma 'thongdirqcphep. ,c:. I..) 00 cc cc oo co -.5 • a* PhIrmig an A Ca hai phucmg ancein lai deu dung. '0 = 02: n 0. 4., c° Co Thongtose 13/2014/TT-BCTngay 14/5/2014 caa 60 Cong Thirongquydinhtrach truingHong hootOng Ongvu? nhiemcCiacOngchircQuin 19 thi ICheingmactrangphvcQuan 19thi tnrimg, den bien hieu,phuhiencap hien dungquy dinh; Kitting=attrinhThe kiemtrathi truing khi thim hien hogOng kiemtra hemsoatthi truingthenquydinh; Kitingthtrc hien ho5c th in hien kiting dungquy dinh yE quan 19,sirdung vu khi,cOngCu hetro duogiao. Lig dungchewvv,guy& han CE vi phamphap luat. Led dungchatvv,quyen hancantrercoquanco thanquyentrongviecphat hien,xil 19vi pham phap katcOnminh trong hogOngcOngvv. TtrgideOp lot tat san hog loi ich vatchatc6 duoc dovi phamphap buntrong hoatOng Ong vu. Vi pham AndAuvá quatrinh Ongtacc6 nhieu thanh tich oatsac. Khongtrongtheri gian IVthi hanh k91u5t ticcani caotrer len. lacingtrongtiled gianbi thi hanh Icyluattit khientrach tit len. UBNDthanh phe Ha Nat. .... o 14) 3 ln 3 ON TheoQuyetdjnhs6 584/QD-UBND ngay 05/9/2008 caa UBNDthanh pha Ha Noi ye Ca hai phtrcmg Incon lal deusal. viecthanh 15p Chi cutQuan 19 thitnrong HA Nei truethuOc SO Cling Thucmgthanh ph6 Ha Nei. CO quy djnh trach nhiemmaacat 001 QLT1'? 3 "...I TheoQuyAt dj nh 56 584/QD-UBND ngay 05/9/2008 caa UBNDthanh phi Ha NOi ve Ca hat phucmg Anconhi d u dung. viacthanh lap Chi cutQuan 19 thiduring HA NOi tructhuOc SO Cling Thtrcrngthanh 06 HaNor Chi cooQuan 19 thitruing HI Nei co nhiemvutta chatthy° hienvA chi daocat Doi DLIT kiemtra kiEmsoat? TheoQuyet dinhse, 584/Q0-UDND ngay 05/9/2008ctia UBND thanh ph6 Ha NOi ve Ca haiplurcmg Ancon 'al du dung. viec thanh lapChicooQuartDthitruang Ha Noi two thuOc Sd C6ng Throngthanh ChicooQuan 19thitwang HaNOi cO nhiemvu tochittime hienva chi phO Ha NOi. daocat 1301 OLTT kiErntra kiErnsoat? 0 n i a. t n c.-o !--, Donvj dotoancap 'R. 0 r 1 OWQuan 19(hitruangso 14. 3 6 ? 2 0. 0 1 C co Ct, DOI Quan 19 hi twangso 17. q° o .c. b Danvi doloanclip II. 177 g (IQ `e m- 3 W -o = TA all& thuc him nnhiemvu kiAm tra, kithsoat thitwang, dAutranh thongcacvi phamphap 104Hong heatOngthucmgmai den dja ban thanh phi. HA NW. uo mE: $7. a. Quan 19nhanudeva terchircthoc him nnhiemvu klemtra, kiemsalt[hitrutmg, dautranh thingcat vi phamphap lulattrong heat dOngthucmgmai den dja ban Thanh ph& HA NW. tan, Demtra Chi daovI tA chirc kiemtra kiEmsaltchat l uting Tructied dieu hanh,chi dao, cat loai hang kmthongtrenthitwang; Pith hop cat heat dOngcling vu, kiEmtraviecchap hanh quy IAN 50 Khoa hocva Cangnghe kiEmtra,thanhtra che cOnglb ctiacat 001 QUIT Ira can betong chidQLTT. viecthuc hiencacquy djnh cira Phap hatye ve sinh antoan[hocvham TheoQuyetdinhsa 584/QD-UDND ngay 05/9/2008cita UBNDthanh Oa Ha NWve Ductguy& yencaucattta chid,ci nhancungcap Throequyen kiEmtraviecthi hanh phap l uAtva cat chinhsachtrong hoot dOngthuangmai,thirc hien viac thanh lapChi cutQuAn 19thidoting Ha NW twothuoc SO Ging Throngthanh tai lieu lienquan denviec kibntra. nhiemvuthanh trachuyennganh thuangmai phi) Ha NW. CO quy djnhnhiemvu,guy& hancfracat OWQLTT? TheoQuyet dinh 56 584/QD-UBND ngay 05/9/2008 oda UBNDthanh phe Ha NWve Ca hai phuang Incon lai dEuclang. viecthanh lap Chi cueQuan 19thitrutmg HA NW twothuOc Sa CEng Thucmgthanh 06 HA NOi. Co quy dinh nhiemvu,quyen hancdacat 001 QUIT? 3 00 Sa- 03 Phan& cp 1 r C 0 TheoQuyet djnh se, 584/QD-UBNDngay 05/9/2008 dmUBNDthanh ph6 Ha Ndi ve viecthinh lap Chi cutQuan 19[hidining Ha Nei truc thuOc Sa COng Thuangthanh ph6 Ha NW . Chi cutQuan 19 thitruang Ha NOi cd baonhieu DOi Quan 19thiHuang Chian? TheoQuyet djnhsA 584/QD-UBND ngly 05/9/2008catUBNDthanh ph6 Ha NWve viecthanh lapChi cueQuan 19[hidoting HINWtrvcthuOc SO ang Throngthanh ph6 HI NW. CO quy dinh nhEemvu,guy& hancia.Chi cueQuan 19thi twang Ha NOi? L" TheoQuyet dinh sA 584/QD-UBNDngay 05/9/2008 dm UBND thanh ph6 Ha Nei ye 001Quan 19thi trui ngso t . viec thanh lap Chi cutQuan 19thitwang Ha NW two thuOc So ang Thucmgthanh phi HA NW. OWquan 19thidurings6 maysauday lamnhiemyea dOng kiem tra, kiemsaltchat l uong hang h6a luuthongden dja ban toanthanh ph6 ? 3 A i- "e w q § tro co. S (TO 0 1,2 = 1 ' 0 --.1 vo VD TheoQuyeteh se 584/QD-UBNDngay 05/9/2008 do UBND thanh ph6 HA NWve Donvi doloancap II. viacthanh lap Chi cutQuan 19thitnrOng Ha NW twothuOc SEr Gong Thucmg thanh ph6 HA NW. Cat OWQuan 19 thitruang la donvi do toancapmay? 1,/ TheoQuyet djnh se 584/QD-UBND ugly 05/9/2008 cita UBND thanh ph6 HA Nei ye Khangphai la donvi Itstoan. viecthanh 15p Chi cutQuan 19thitrutmg HA NW twothuOc Ser ang Tido:mg thanh ph6 HA NW . Chi cueQuail 19thitruang HA NW IA donvi do loancapmay? 3 0 Quart 19id t6 chicthuc hiennhiam vu kiemtra, kiEmsaltthitnrang, dautranh cluingcatvi pham phi) hattrong hoot dOngthuangmai den dia ban thanh ph6 HA NWva metse tinh co lienquan. 3 -;TheoQuyet dinh sA 584/QD-UDND ngay 05/9/2008 cIa UBND hanh ph6 HA NWve viecthanh lap Chi cueQuan 19thitwang Ha NW twothroe SO COng ThuangthAnh phi HA NW. Chi cueQuin 19thitratmg HA NWc.6 baonhieu Phongchuyenman nehienvu? TheoQuyEtChid)se, 584/QD-UBNDngay 05/9/2008cIaUBNDthanh oho HA NWve viecthanh lip Chi cutQuan 19thi trutmg HI NW two thuOc So Cong Thuang thanh phA HA NW . Chi cutQuan 19thiHuang HaNei co chatnangthammuuMap Giam (lac Sa ang Thuangthanh Oa Ha NWthuc hienchucJiang? 3 op GO Cau hoi CA hai phucrng Anc6nIai deu ByrdquyEn kiemInviecthi hanh phap luatva catchinh sach,chE de,thE letrong heat dOng thucmgmai,tongnghiepden[hitruang, hut nnhiemopthanh trachuyennganhthuang him mai YeucAucatcaquanchidn5nggiaruclinh tang vatviphamtrongdoting hopcanthiet. Lap bien ban kiEm trava kiEnnghicatbranphap Airphat. Duoc áp dungcacbu nphapnganchin, id19vi pham hanh chinh theothamquyanva quy dinh cIa Nha nu& Nghiemcamgayphien ha,sach nhied,cantra heat Thoc Oen dungtrinh to,thdtut kiemtra. demg thuongmai binh thutmgva gaythiet hat den lal ich bat hopphapcaaol nhan,ta chid lcinh doand Tatca cac boil hang him luu thongdenthitrutmg. Hang hodvi phamye sa himtongnghiep. Hang hoanhapI5u, hangcam. Tatcacat loai hang h6a lauthongtrenthi [man n r 00 (..) r I Pci m- ea C r I 0 .0 C r I 0 a -,, ' 2' (to .0 c , cZ: —• r Hanh chinhseenghieptruethuOc SO; COng Throng Thanh phis HA NW. c 2' 0, TheoQuyet dinhSO 584/QD-UBNDngay 05/9/2008 UBNDthanh ph6 HANOI vE viacthanh lapChicmQuin 19thi tinting HA NWtruethuOc SO Cong Thuongthanh pho HA NW. Viecba nhiem,miennhiam, dieu dOng lugnchuyEn,each chirc, khan thgErng, k9 luat... 001throng, PM DOi tnrangcacD0i QLTT doai quy6t dinh? GiamclOc SO Cong Throng. Chi cmtrueing. Chittich UBND Thanhph& UBNDthanh pile, HA NWve TheoQuyat dinh s6 584/QD-UBND ngay 05/9/2008 viecthanh lap Chi cpcQuail 19thi tithing HA NOi trimthuOc SO Gong Thucmg thanh phn HA NW. OWQLTTsA 23 lamnhiemvu keemtra, kiemsok thi throngtren dia banmean huventhi xanao? TheoQuyel dinhs6 584/QD-UBNDngay 05/9/2008 UBNDthanh phia HA NOi viecthanh lapChi apeQuan 19thjtwang HA Noi truethuoc SO Cling Thucmgthanh pheiHA Not. Chi cpcQuan 19thi tatting HA Noi co nhiing PhonechuyenmOnnghiep vunao? OA HA NOI ve TheoQuyet dinh s6 584/QD-UBND ngay 05/9/2008 dmUBND[halal viec thanh lapChicmQuart19thjtririmg HA NOitruethuoc SO Gong ThuongthAnh phiS HA NOi. Chi cmQuan 19 thj twang HA 1401 co nhiemvo,quyen hannaosau day? Huyan Huai 0/re. Huyen Dan Phucmg. liuyenChucmg M9. PhOng TO chew Hanh chinh, Phone Nghiepvu Tang hop, PhOng Kiamtra. PhOng TO chirc Hanh chinh, Ph6ng Tting hopva Phial hop liennganh, Phone Kiemtra. Phong TA chat Ranhchinh,PhOng Nghiep Tang hop, PhOng Thanh tra. 0. re.. c g 00 TheoQuyetdinh s6 584/Q0-UBND ngay 05/9/2008cimUBNDthanh phiS HA NOi ve viacthanh lap Chi cueQuAn 19thjtruong HA Noi truethuOc SO COng Thuongthanh 06 HA NOi. Trusochinh cna Chi cueQuAn 19thjtrireme HANOI dAt oi Quan 19vatAeh/rethim hiennhiamvv kiemtra, TA chimthochiennhiem vu kiemtra, ki6msok thj Chi daova to chirc kiamtra kiamsoatchatTuong kiemsokthi twang, dantranh chtingcacvipham trutmg, dau tranh cluengcAcvi pliantphap luat cac loai hang luuthongtrenthi twang; Ph8i hop phap luattrong Mat(long throngmai tren dia ban trong heat dOng dansçrmen dia ban Thanh 06 HA veri SO Y te kiemtra,thanh traviec[him hiencac HANWvAcactinh co lienquan. NOi. quy dinh Phap luatye vsinh antoanthuc Akan t= S6 192pito T8n Dim Thang,quan Doug On, HA S6 80ph6 Quang Trung,quAn HA Deing, HANOI. NW . n — 1.N, . .) — t...) — to . --. — oo -c: ! Chi cueQuan9thi traerng HA nOi chiusuchi the, Chi elmQuan 19thi tatting HA nOi chius rchi dao, huCmg den,thanh tra, kiemtrayE chuyenman lAnh daeva huOngclan,thanh tra, kiEmtraye nghiapvv CiteQLTT- BO Ging Thircmg. chuyenmOnnghiepvu dm BO C8ng Thuong. n o. Chi cmQuan 19thi tnreng HA NW kh8ngcOten each phapnhan. Dog 0. 0 0 . • 0 0-. q a no 9 n Chi cueQuail 19thi muting HA NWco con dau nen& t.... loi a u.)U) Donvisirnghieptruethuoc SO Cong Thuong ; Thanh pho HaNot. CP Quan 19 hanh chinhrue thuOc soGong Thuong t Thanhpile, HA NW. 0" , U) 41 001 quan 19thi Unitings6 19. 0 -0! 001 quail 19thi truangs6 13. .-. — a a.t DOi quan 19thi truongs6 26. .0. 001 quail 19thi tnreingsti 18. .0 ...Z. .-. a Do 6.. N, 9, 0 0 pp. -0 0i 00 D ot = q g 00 r 1 0 1 .0 r'' _ co 0 '0! 0 C”. 0 tw. 04001 QLTT. DOi quail 19thjtruengso 19. 0 S. .0 .0 0 — -- — .... .--. b.) — ..-. 1,.. — — -P. — — Oh — a., n— ,c, — -a c CP n CB)) r TheoQuyaT djnhso 584/QD-UBNDngay 05/9/2008 cita UBND thanh 06 HA NWve tinting HA NWtrueilia SO Cone Thuongthanh viecthanh lap Chi cpcQuan 19 thi truemg HA NOI c6 baonhieu 001 Quin 19thi tinting ph6 HA NOI . ChicueQuan 19thi Huven ? TheoQuyet dinh sA 584/QD-UBND ngay 05/9/2008 ctiaUBNDthanhph6 Ha NWve viecthanh lap Chi cueQuan 19thi tnrong HA NW true thuijc SOCemg Thucmgthanh trireme phiS HA NW. Chi cpcQuan 19thi trireme Ha Niji co baonhieu OWQuart 19 thi cadone? TheoQuyet dinh s8 584/QD-UBND ngly 05/9/2008 dmUBNDthanh ph6 HA NWve viecthanh lap Chi cpcQuan 19thi truemg HA NW rue thuoc SO Gong Thuong thanh t pito HA Not. Doi Quail9thjWittingsO mAy lamnhiAmvu kiemtra, kiamsoatthi tintingnen dia ban Thanh nhai Son Tay? TheoQuyat dinh sO 584/QD-UBND ngay 05/9/2008 dm UBNDthanh ph6 HA NWye vi ethanh lap Chi cimQuan 19thjtruang HA Noi true thuijc SO Gong Thuong thanh truimgso may lAmnhiemvv kiemtra, kitmsoatthj pito HA Noe 001 Quin 19thi throngnen dia ban Thanh oh0 Ha Done? Anh (chi) hdycho hitt hiennay Chi cmQuan 19thjtriremeco baoninon 001 Quan 19 lthi truant truethat Chi cueQuan 19thi tnrong HANOI? TheoQuyat dinh s6 584/QD-UBND ngAy 05/9/2008cnaUBNDthanh ph6 HA NWva viecthanhlAp Chi cpcQuan 19thjtrubng HA NOi truethuec SO Cong Thtrang thanh lpWA HA NW. Chi cueQuail 19thi tnrang HA NW la donvi ? TheoQuyet dinh sO 584/QD-UBNDngay 05/9/2008 oh UBNDthanh ph6 HA NWve thuOc SO Cane Thuongthanh viecthanh lap Chi cueQuan 19thj truimg HA NW rue t plui HANOI. Chi cpcQuan 19thi taking Ha NWc6 baonhieu donvipilling, OWtrim thueic ? TheoQuyet dinhsO 584/QD-UBNDngay 05/9/2008 dm UBNDthanh ph6 HA NOi va vi ethanh lapChiamQuin 19thi truemg Ha NWtruethuOc SO Cong Thuongthanh DM HA NOi. Vitri,chirc!tangcna Chi cueQuan 19thi truemg? TheoQuyet dinh s6 584/QD-UBNDngay 05/9/2008 dm UBNDthanh ph6 HA NWva twang HA NW rue thuOc SO Cong Thuongthanh viac thanh lap Chi cmQuart 19thi t twang? pile, HA NW. Vjtri,chircnangdmChi cmQuin 19thi In 4 a 0: i 001 quan 19thitnrangs6 23. 001 quan 19[hitruangso 27. n 2 to to 2 -3 Huyen Thanh Oai. Huyen Thoch That. Doi QLIT se 14. 7, 1) 0! 8.• 8,, Diji QLTT th 17. DoiQLTTso 24. g F,) pi t2 0. ! cb ? C r 1 ! 0:-CI 5' rl o, c r I 8). !-A ci o. c r I ! C r I 8,• ra. 0 ri 0 r) Ruyan (New Oai. 0 ,.., cc b., 0 z,-.) 0 7.: —. c: 0 .7,i.e-4 n A al 0 1 , , Xay dungchuangtrinh, kE hoach th ceng the kiem Xay dungchuemgtrinh, ka hooch ve kingtac kiam Hangnam thy dungchtrangtrinh, ke hooch va tra, krautsoarthitruemgtrongtirngthat k9 blocao tra, kiemsootthitruemgtrong[brigtheri k9 baocao cejngtac kiemtra, kiemsoat thitruimg baocao Giam dee SO Cong Thucmgvá UBND ThAnh Clam deeSO C8ng Thucmgva UBND Thanh ph6. Giam dee SO C8ng Thuang. ,the Quan Ha Eking. Ruyan TO Liam. • TheoQuyet dinhsa 584/QD-UBND ngay 05/9/2008 dm UBND thanh pha Ha Nei va QuanCau Giiy. viecthanh lap Chi cueQuan 19thi tnrerng HA NOi truethuec SO Gang Thuemg nth pile Ha Noe DOi Quin 19[hitrutingso 6 lamnhiemvg kiAmtra, kiemsokthitruerng ken dia banquan, huyen,thi xänao? Metqu9met lAnvaotuAncu& . qu9hoctandau Metthangmet Mnvao dauAranohthing do. Matqu9mot Ianvaocacngay do dauqu9. 1 TheoQuyet dinh se 749/QUIT ngay 10/5/2012 cim Chi cueQuan 19 thi tnremg Ha Nei ve QuychE c8nglac. Chi cuet6chic hopgiao ban the Dei Quin 19 thi truemg ? qu9 ketiep. Vingtir 1 ngly lamviectro lenphai baocanva Vangtir2ngAy lamviac trer lenphai baocaova CO hai phuang ancon lai degsai. TheoQuyet dinh s6749/QLTT ngay 10/5/2012 dmChi cueQuan 19thitruang HA ehrthsu dens9ceaChi thetruerng hoth PhO Chi ducksu(tang9 cfia Chi cuetruemg haac PIM Nen ve Quyche thing the. Truerngcatpiningcith Chi cuec6 trachnhiem ? cue balingphutrach. Chicuetruangphutrach. Phe duyet ka hooch caccuk kiemtra, kiamsoar TheoQuyet dinhs6 749/QLTTngay 10/5/2012 dm ChitheQuin 19thitrubng Ha YeucAucac donviththic Chithe baocaov6 cOng Chi doocac donviththc Chi cue thy dung ke hoach,chtrcmgtrinh kingtae. Nei ve Quy the c6ngtae. Phanvi giai quyetcangvieccria PIM Chi cuetruang ? tacchuyenm6nthuec linhthe duetphanthing thi tnremgmai dia banQuan, HuyaneOncac Dei 'quan 19thi phitrach (th cacac donvi kheingtrue dapphu tracht. • ICE hooch kiemtra, kiemsoilthi[riving hangtuan Ke hooch ckcuec kiamtra,kiamsoarthi tmemg Chuangtrinh, Ice hooch thing the kiamtra kiem 1 TheoQuyet dinh se 749/QUIT ngay 10/5/2012dmChicueQuan 19[hitrubmg HA drat dia banQuan,Ruyaneoneàc Dei quart 19thi can the dunvi. soatthitruemg. Nei th Quyche being Mc. Nheng kingviecnaosau day Chi cuehalingphai dunra itruemo. thao luantapthe lanh dao Chicue, trink khi Chicuetnremgquyet dinh? 5 ZZ 100 ta ed 7.1 0 Huyen Thremg Tin. r 1 `6'.. , 2: at, ci .0). o Ded quan 19 thiHartingse 25. c 5, 0 c),• (IQ 001 QLTTso 1, 14, 17. x p2. 001 QLTTse 1, 15, 17. n 3 at Ig. v z- pm a i Po r w 2: n w. It UI Huyen M9 Due. 0 A rn 1 Phwang in Huyen PhO Xuyen. TheoQuyet dinhso 584/QD-UBNDngly 05/9/2008 cimUBNDthanh 06 Ha Nei ve viecthanh lap Chi cueQuan 19 AUtruemg Ha Nei true thuOc SO• COng Thucrngthanh pine Ha NOi . Dei QLTTse 30 lamnhiemvu keen)tra, kiamsoarthitithingtren din banquan Innenthi xänao? Theopay& dinh se 584/QD-UBND ngiy 05/9/2008 tha UBNDthanh WO Ha Nei ve viecthanh lap Chi cueQuan 19 thi truemg Ha Ned truethtlec SO C8ng Thtrcmgthanh pha HA Nei. Cac DOi Quan 19 thi trubrigco deing lacac Dei Quan 19thitrubngso may? TheoQuyet di nh s6584/QD-UBNDngay 05/9/2008 km UBNDthanh phi HaNOi ve vi e thanh lap Chi cueQuin 19tinhating Ha Ned tructhuec Sâ Clang Throngthanh ph6 HO Nei . Dei Quan 19thiitthing lamnhiemvu kiam tra,kiemsoarthirt triangnen dia ban huyen Thanh Oai IA Di iSuàn I' thi truern•s6 mA ? TheoQuyet dinh 56 584/QD-UBNDngay 05/9/2008 ctia UBND thanh phia Ha Nei ye viecthanh lap Chi cueQuin 19thitrubng HaNOi truethuec SO COng Throngthanh plui HO Nod Dei Quan 19 thitruerngse 5 la Ded Quin 19 thitruOng lamnhiemvu kiemtra, kiemsoat thi truemetran dia banquan Innennao ? TheoQuyet dinh 56584/QD-UBNDngAy 05/9/2008 dm UBNDthanh phi Ha Nei ye viecthanh lap ChitheQuin 19thitrubng Ha Nei true ththc SO Gang Throngthanh ph6 Ha Nei. Dei QLTT s622 la Dei QLTT lamnhiamvu kiamtra, kiemsok thi than, huvennao? nuketren dia ban TheoQuyet dinh se 584/QD-UBND ngay 05/9/2008cOaUBNDthanhphi Ha Nei ve viecthanh lap ChitheQuan 19thitruong Ha Nei truethink SO Cong Throng thanh the Ha Nei. DedQUIT lamrajahtry kiemtra, kiEmsoatthitrubng nen dia ban cruan Hoak Mai la 001 OLTTse may? Theo(Met dinh se 584/QD-UBND ngay 05/9/2008 thaUBNDthanhthe HO NOi ve viecthanh lap Chi cueQuan 19thituningHa NOitrueththc SOCOng Thucmgthanh phi HO Nod Bei QLTT lamnhiemtry kiemtra, kiamsoat thitruemgben dja ban huven ChuangMV la 001 01.17 s6may? TheoQuyet dj nh 56 584/QD-UBNDngay 05/9/2008cea UBNDthanh plea HO Nei ve viecthigh lap Chi cueQuail 19thitruemg Ha Nei truethuec SO Gang Throngthanh I gian Ianthucmgmai ph6 HA NOi. Dei Quan 19 thitrutmgca &Ongcluing Ikon an, nen dia ban Thanh nth IA Deli QUITse may? TheoQuyet dint)s6584/QD-UBNDngay 05/9/2008 coa UBND thighph6 Ha NOi va viecthanh lapChi cueQuin 19thitrubng Ha Ned truethu'Oc SO Con Throng thimh pito HA NOi. Nhiamvuquyen honcria ChitheQuan 19thiit thing Ha NOi? n 3 Lanh dao Chi cue. La nth dth Chi caw, TruingphOng, Doithrong. LanhthoChithe, the Tnremg, PIMplacing. Lanh don Chi comtwang, the cacDOi QUIT. K9tatvan banththcchk nang,nhiemvuchuyan m6n dupephan thing,phancapquan 19truck khi trinhUtah dao Chicue. Gidymai giai quyet donthu khieunai ,fa cao,... P 5, n;. c c rz- g -o • -q Phai chap hanh kipthai va daychisostr diet' dOng tha TwangphOng, PhO TruingphOngva tucmg duong khi co youeau, Cacvan banxin9 kientrongnei be' Chi cub to 4a Chi dao the donviththc Chi cuexay dung ke hoach,chucmgtrinh cOngtic. w TheoQuyet dinhs6 749/QLTTngay 10/5/2012 mia Chi cueQuan 19thitruemg Ha Mei vQuyche cOngthe. NhangcOngviacnaosau day Chi cuetithing khOngphai du-arathao luantapthe lanh ctao Chi eve,truck khi Chi cuetwang(my& dinh? Chiciaoviac huang den, kiemtra hoot dOngcCia Chithetrongviacthaw lienphap l uat,nhiemvv daphanc6ng,phancapthuth 11th vxcquan 19. 0\ 44. Diningviecphatshah tankqua thAmquyanphai kipthari baocao lanh dao Chi cuephu trach ciao kienchiciaogiai quyet, kh6ngchuyen thing viacthuthnhiemvii,[hamguy& cimplacing mini sangphOng khec hoth len lath dao Chi cue; [Chonggiai quyet dingviacthubctharn 1 8 • •ctri I; Tnmgtapcan be cOngethic,nhanvientheplacing Kiemtra don dth cac donvi thubc Chithetit Chi cuethuc hien thenhiamvatchung tha Chi cue, clackthoc liencacchittwang,chinhsach coa Si,sau 'chi baocaova ducksoclang9 dm Lanh capben, dovan banQuyphamphap luat lien quan; Fiat hienva dexuAtnhangvan de cansite daoChithe. dal bA sun•. C6ng thetoclairebt)mayvanhansu tha Chi cue Chtremgtrinh, kA hoach cOngtae, kiemtra kiem theequy dinh. soatthi TheoQuyet dinh s6 749/QLTTngay 10/5/2012 cue Chi cueQuin 19 rilltrutmg Ha Nali v'e Quyeh eGongtac. Tracing thephOng dm Chi cucco trach nhiem ? Quan 19 dei nthcan lat) Mangchircnhanvientrong placingnhamthth hientatnhiemvuchinh trt duck giao; DA xuat, kith nghiGM laththo Chi cueviec tiepnhan, be nhiem ,miennhiam, Ithnchuyen, khenthuang, k9 luatva MIK hienche dochinh sach Mived canbemingchtictheoquy di nhala A Nhangviecphatsinh la thqua [ham thy& phai kip thai baocao lanhtho Chithephotrach cm 9 kith chi thogiai quyat,chuyen dingviecchucknhiam va,thamquyen d aphOngminhsangphOng Ichae hoac len lath dao Chithe. TheoQutht dinhse 749/QLTTngay 10/5/2012 oh ChitheQuan 19 tin truerng Ha Nei ve Quyche c8ng the, Phamvi giai quyet thingvieccoa PM Chithe Inning? TheoQuyet di nh sa 749/QLTTnthy 10/5/2012 ctia ChieveQuan 19 rigtwang Ha Ni ve Quyche Meng Mc. Trach nhiem,phamvi giai quyatmingviaccfia PliO Truting phOngva tucmg thong la? Chj utrach nhiemtruth TruingphOng, DOi truths CA hai phtromg Oncon tai deuclang. va truck Lanh dth Chi cueve Bah vuccOngviac duckphancOng. PhO TwangphOngva tucmg ducmg di mingtacphai baocan TruongphOng, DOi tithingva Lanh dao Chi cuephu trach. TheoQuyet dinhsá 749/QUITngay 10/5/2012 ctia Chi eveQuan 19thitracing He IN& vanban that hanh di phai luu itnhat bannhieuban? Nei va Sao lizuvan ban. 02 banchinh,trong d6 01 banea chil k9chinh 1 htai vanthu, 01 ban thac the Lanhft) Chi cue t kmtaiplacingtrinh k9. zz p afied A or "Deng hopxay dung Itch thing the hangtuan 1Anh dao Chithe, lich cOng thechung tha Chi cue hangthang,qu9, than . -.I Lanhtho DOi (Phong). TheoQuyet dinh se 749/QLTTngay 10/5/2012 dm Chi eveQuin 19thitnrerng Ha Nei ve Quyche thongtam angchumnhanviennghiviacrieng,nghi phepphi' duck1 sunhAt tri the? Lanhtho Chi caw,truingcac donvitruethuoc. TheoQuyet dinh se 749/QLTT ngay 10/5/2012 dm Chi cueQuin 19thiburn Ha Neci ye Quyche cOngtae. Giao ban Chi cue hopm8i thang I Ianvanclauthang,gam ck thanh phth ? ' Saoy,sao luccacvan ban. TheoQuyet dinh th 749/QLTT nth)/ 10/5/2012cCiaChitheQuan 19thitruemg Ha INeei A Quy the thong the, Tithingcacplacing dm Chi cue duck k9cacvan bengiayta sau? ' Cacgiaymai hopgiii camquan, huyen,thixa. TheoQuyet dinh so 749/QLTTngay 10/5/2012 ctia Chi cueQuail 19thitruemg Ha NOi vQuycite acing tae. TruemgphOng T6 claim Ranh chinh duet thin lenh Chi cue tnrOnatricoutran I 9cacvan bangiAv ta ? Mang Gacphatsinh webquathinquyanphai TheoQuyet dinh s6 749/QLTTngay 10/5/2012 ctia Chi cucQuan 19thitwang Ha kipthrri bad cao lath deo Chithepho trach cm Noivet Quy the c8ngtae. Tnremgcacplacingelk Chi cueco trach nhiam ? kith chiciaogiai quAt, kh6ngchuyencOngviec thuOcnhiemvu,chainquyenelmphongminhsang phOng khk both len lanh dao Chi cue; Giai quyet dingviecthubcthaanquAn tha donvi khic. TA chk ve chit tri eaccivic hop dm thong de an ket, tang kat, kiem diemclingtae, traod6i kinh nghiemnhAinnangcantrinh dove mei matcho can becconechtic tronaphemb. Phaichart) lath kiptheri va day dosophancOng cOngtaccim Chithe=Ong khi c6yeubk. 0 F3. • < 3 .53 acp, 0)- pl -.) w w lal ,c, A o A w A K.) A TheoQuyet dinha6 749/QLTT ngay 10/5/2012 dm ChieveQuan 19thitrtremg Ha Neive Quyche bongtac. Trach nhiam,phamvi giai quyetcOngviacctiac6ngchire, nhanvian Chi eve? Tnmgtapcan bacmingethic,nh5nvien theplacing Chi cuethuc liencacnhiemvuchungcaa Chi cue, SOsau khi baocaova ducksu dang9 et Lath dao Chi cue. ' Phai chap hanh k iptheci Ira dely do SuphancOng cOngtac Truingplacing, Doi throngvasu dieu deng dm Chi cueitthing khi c6 you du. Ph trang On B ce w TheoQuyet dinh s6 749/QLTTthay 10/5/2012 dm Chi cueQuin 19thitruing Ha thongelk Chi cuecri trach nhiam ? Nei ve Quyche thingtae. Truengcec Phirangn A `0 a CauhOi trach nhiemtO chk ph& hopvoi cab Kith) tra Min theck donvithink Chicueto claire Marc hiencacchit twang,chinh sach coacap tren, nganh, diaphucmgtrong Mingtacquan 19thi cacvan banQuyphamphap luat lienquan; Phat twangva giftvai trO thu/mgtrue the BCD 127 lienva de xuatnhimgvan de canstia del, b6 sung. Thanh 01 banchinhcochit' k9chinhthirc l olltaivanthu cilaChi eve. La ngubi glopviec Ph6 Chitheit thing, duck PIM ChithetruemgplancOngtrue Pepchi dao, dieu hanh metso AIMvoccim Bluing, DOI 101 banchinh Iuutai phOngtrinh k9. 1 ri i "0 a 03 ngay larnviec. Trongtiled Bin 01 ngay u rnviec, ke tiengnyvan ban ducic k9 ban hanh, Pluing T6 chirc Hanh chinh (BOphan Vanthu)c6trachnhiem Myso, saechup, Mang dauvichuyenvanbancho phonesoanthin 05ngay lamviec. CO itnhat 02 cOngethicQuin9thitruting. CO itnhat 03 c8ngchicQuan 19thi throng. 20 thing 12 hangnAm. La Ngaysau khi yen ban duc th k9 ban hanh, Pining TO cherc Ranh chinh (DOphan Van thu)cO mach nhiem layse,saochopvi choyenvan bancite pheingsoonthao. I 00 Gthygigithieu,gieydi do/mgchocan 60ming chic,nhanvien Coquart o — a ao a O Th6ng bao kát loan, ket loancugic hoptheephan ming. 15thing 12 hangnam . Xuattrinh Bien hiett, The kiemtrathitwangvi Xuattrinh Bien hieuQuin 19thitmemgvicOng guy& dinh kiemtravoi dAi ttrong kiemtra. ho quyet dinh kiemtra vii del "rang kiemtra hoacngtogi c6 lienquan d8i tuang dugc kiemtra. 04 ngay. o La 0 La L., I--} --. !-o a !-u, u, o co, — u, -..) ,-u, oo -u, 0 cr. o — - CL CacvanbanthOngbao ketqua kiemtra,tra led donthu khieunal,t6ale khi dupe Chi con lathing ayquyen. Ngaysau khi van ban dirge 1c9 ban hanh, Phemg TO elateHanhchinh (BOphan Van dor)co Inch nhiEm layso,saochop,clang deuvi chuyenvan banchophongsoan = o `..< I C,) 0 -o 0 07 Ngay lamviec. Theoguy dinh Cua Thongto 09/2013/TT-BCTngay 02/05/2013cfia BO Gong Thuong, Ice tirngay gennhan hó savicviecvi pham hatch chinh trongmii hoCOquart Quin 19thitoeing, Thu tnrerngcoquanQuin 19thivirginceptrentructiepCO them quyenxisphattiepnhan Ito soCO trach nhiemxemxet,quyet dinh viecxitphatvi nham hanh chinh theethemquven :Wongthai hanshamnliat la ? CO itnhat 04mingchercQuin 19thi Th6ngtir 09/2013/TF-BCT ngay 02/05/2013 dm BO ang Theoguy dinh Thuong.t6 ki&mtraphai co itnhatmAyCOngclamQuin 19thi tntemg ? 02 ngay. Theoguy dinh dm Thong to 09/2013/TT-BCTngay 02/05/20 13 dm DO C6ng Thuong,chamnhM trongthai han baonhieungay IS viec k tiengay ketthanviec themtra,xacminh,thuthap, b6 sungtai lieu,chUngcit kiemtra, Thathrongcoquan Quin 19thitrugngc6thamquyenphai ban hanh guy& dinh kiemtra hoacthy 19vu: viec kiem tra9 25thing 12 hangnAm. Theoguy dinh ala Th6ng to 09/2013/1T-13CTngay 02/05/2013 dm BO Clang Thuong,viecxay dung,phe duyet Ice beach kiemtrathiremgxuyen hangnam, Chi clic Quin 19thitrugmgc6 Hach nhiemxey dung Ice hooch kiemtractiaChi cucnAmtiep theetrinh Gu m dbc SO COngthrong!Ma duvet trtracngav? Xtrattrinh The Idemtrathitruongva. Sag ba Theoguy dinh mia Thongto 09/2013/TT-BCTngay 02/05/2013 dm BO Cong quyetdinh kiemtravOl dei tuning kiemtra hoac Thuong, khiIlk hanh kiemtra, TOtracing TO kiemtraphai ? nguai di lienquancaa deg turmg MAIN kiemtra. o na TheoQuyet dinh s6 749/QLTTngay 10/5/20 12 nem Chi cueQuin 19 tin tuggingHa Nei Co quy ditch Mai han ban hanh van ban? Theoguy dinh miaTh Ongto 09/2013/TT-BCT ngay 02/05/2013 ctia DO Clang Thuong,Inking harp khOngco hanh vi vi phamphap ISthi phai thong bao bangvan banchoca than,t6eh&dirge kiemtra Mettrongthen hammayngay lamviec ke bit nnAyCO St luan ? Theoguy dinh caa Thongto 09/2013/TT-BCT ngay 02/05/2013caa BOang Thuong: Heat Tang kiemtra,xaghatvi ohs hanh chinh cancoquanQuan 19thi truemgtrong Bratvimso hauceingnghiepthuc hien ? Theoguy dinh am Thongto 09/2013/1'T-BCTngay 02/05/2013 dm BOGang Thuong: D6i tagva nOi dung kiembra? Ph irungin B Plurong in A -o --. Can hal TheoQuyet dinh so 749/QLTTngay 10/5/2012 caa Chi clicQuin 19thj[Bre:mg He. Nei ve Quyche ming tic. Tuningph6ng Kiem tra dugcu9quyen k9cacvan bin? Theoguy dint! ThOng to 09/2013/TT-BCT ngay 02/05/2013ola BOCons Thuong. Theoguy dinh phap luatset hihtmingnghiepvi guydinh dm Thong 09/2013/TT-BCTngay 02/05/2013ctia BO Cong Thucmg. Kiemtraviecchap hanh phap luatthircmgmoi, Kiemtraviecchap hanh phap luatvcac linh vyc mingnghiepelmcic tochit,ca nhan heat dOng pan 19nha noOcCO thamquyenairpis hanh kinh doanhtren aninning; ICiemtraviecchap chinhtheequy dinh aphapluatzit 19vi pham hanh phap luatvi cac linh vocgum 9nha nudeco hanh chinh. [hamquyenxO phat hanh chinh theoguythrill dm phap luatxic9vi pham hanh chinh. Theoguy dinh phap Witset lulumingnghiep. 1 Kiemtraviecchap hanh phap luatthoongmai, :cOngnghiepcaacactA chic,ca than heattieing !kinh doanh wenthitatting. Thongto 09/2013/TT-BCTngly 02/05/2013 dm BO Cong Thucmgguy dinh nguyen lac kiemtra,xerphatvi pham hanh chinh: Float Ming kiemtra,xtiphatvi pham hanh chinh caacaquanQuan 19thi Sangphai tuanthe!? ThOngto 09/20 13/TT-BCTngay 02/05/2013 dm BO COng Thuongguyditchnguyen tickiemtra,xerphatvi pham hanh chinh: Float dOng kiemtra,teaphatvipham hanh chinheOacoquanQuan9thitwangphar ? Cacguy dinh tai Truingto 09/2013/TT-BCTngly 1Phapluatvi kiemtra,xiiphatvi pham hanh chinh Phan Katve kremtra,xer phatvi pham hanh i 02/05/2013 caa BO Cong Thuong. vi cacguy dinh tai Thongto 09/2013/1T-BCT chinh. ngav 02/05/20 13dmBO Cong Hwang. CO can baodam lchach quangong bang, Ming Dingchilenang,nhiemmr,quyen hancnaQuin 191 CO can dr, bao dam khachquancling bangvi chilenang,nhiem quyen han dmQuin 19thj thi trutingvi theequydinhdmphap 'oat. theeguy dinh phap luat. [Bitingvitheeguydinh phap luat. Theoguy djnh cUa Th8ngto 09/2013/TT-BCT ngdy 02/05/2013cila BOGong Thuong, heat thing kiemtracUaQuin 19thi twang do? DOi Quin 19thituningticti p Ow hien. KiemsoilvienthitruOngtrue ti pthoc hien. TO kiemtratruetiepthuc hien. I PhLrang an C ;, 14 Ui a. Coquan, MingchircQuan9thitrueng. ITheingIn 09/2013/TT-OCT ngay 02/05/2013 dm BO Cong Thum%quy djnh: Ngtreri I cothan)quyen ban hanh guy& djnh kiAmtragem? a Coquan,16 chirc,ca nhanc6 lienquan den boat dOng kiemtra,xis phatvi pham hanh chinh CUa Quail 19 thi throng. a Coquan,cOngchircQuan 19thitnramg; Coquan, t6 chirc,eanhanco lienquan dan himciting kiem Ira,xisphatvi pham hanh chinh elmQuan 19thi Quyet Thongtir 09/2013/TT-BCTngay 02/05/2013 dm 130 Gong Thucmgquy dinh: dinh kiemtratheo ke hoachphai throe Owe hientrong HIM banchlamnhAt ? 10ngay lamvi ac M tirngay ban hanh quyat dinh kitmtra. 05ngay lamviac ke tirngay ban hanh guy& eh kiemOa. 07 ngay lamviac S lirngay ban hanh guy& djnh kiemtra. a, cn .0 Phinyng an A flu hdi Theoquy dinh caa Thongtir 09/20 13/TT-BCT ngay 02/05/2013 Ma BO Cans Thuang, doi tuang ap dung? Quyet Thongtu 09/2013/TT-BCTngay 02/05/2013 dm BO Ging Thuangquy djnh: Ngaysau khi ban hanh. Trong Thai hanchamnhal 01 ngay lamvi e kA tic Trongtheri hanchamnhat 02 ngay lamviec ke [a1 ngay ban hanh guy& dinh kiemtra. ngayban hanh qux6t dinh kiamtra. trirein T Cuetruang CueQuan 19thi n uOng, Truangpheing CuetruCing CueQuan 19[hitruing, Chi cuetruaing Cuetiming CueQuan 19thi[ruling, Truamg Chi cueQuan 19thi throng. Diji twang DOi Quail phongcluing bu8n lau, Chi wetraang Chi cue Chong Wien lau, Truongphongchong hanggia Quan9thitruimg, Doi Wining Dbi Quan9thi [babe CueQuan9(IAtnremg, Chi cuctwang Chi 19[hitrueng. Kiamsoatvienthitruang. cueQuan 19[hi[cueing, Doi twang Doi Quan 19 thi dinh kiemtra dotxuAtMai bum hien ? Iratrueti6otainor kiamtra . tareti6ptainalkiemtra. '2' 03 Om. 03 nam. 02nam. Dambaotinh hqpphapvà harptinh. Dam baotinh harpphap. o - E. Theo LMTxis 19vi pham hanhchinh 2012,thin hiauxis phatvipham hanh chinh 02nam . 3 VD 0, sanxuAt,butin ban hanggia IA ? 0 .--. Theo Luatxir 19vi pham hanh chinh2012,thai hiauxisphatvi pham hanhehinhva IratruetiCptainoi kiemtra. e7 3 -4 0 co tronathbi hanchamnhatsau? 02ngay lamviec. 0 00 ._< 03ngay lamviec. Theoguy dinh cila Thongtu 09/2013/TT-BCT ngay 02/05/2013caa BO ang Thucmg, ice Its thai diem lApxong bien ban kiamIra hoae bienbanvi pham hanh chinh, TA timingt6 kiAmtraphai chuyen ITO so wviae den Tha twangcoquanQuan 19thitruongcei [hamguy& ban hanhQuyat djnh kiemtra de xis 19 katqua kiamtra 0 a 10 ngay lamviecva duqctinh [hal diem Wing be 05 may lamviecva ducmtinh did diem Wm 66 Quyet dinh iciCmtra denngay katthacviackiem Quyet dinh kiem tradenngay ketthacviec kiamtra0 a, 07ngay lamviecva duqctinh theri diemCOngbô Quyel'MTh kiamtra denngay ketthacviec kiem ThOngtu 09/20 13/TT-BCT ngay 02/05/2013mia BO Cong Thucmgquy djnh: Doi yid vuviec[hong[hinting, [had hanmAi cuOc kiemtratnrctiep kluingqua? i tn [rating. -4 0 sai hemtri tue la ? Theo Lual xis 19vi pham hanh chinh 2012,Quyet dinh xirphat hanhchinh clangphi!) Dam bao hqp -4 14 .4 ..... luat laQuyet dinh hanh chinh? 1 Theo Luatxis 19vi pham hanh chinh 2012, khixisMat hanh chinh,cha tht c6tham Khongcancancirmac do, Muquavi pham Iamb Tu9theotimg[ruling hop,CO tha xemxetmirc do, Phai canea mire do, hauqua vi pham hanh omen chinh. hauquavi pham hanh chinh. chinh. Phatlien dan 150.000.000 &mg. Phattien den 200.000.000deng Nguaritic da 18twit trer On. Ngubi tis da 14mei tra On. Phattiandan 200.000.000 dang. 1PhatTian dan 100.000.000 clang Phat[ten den 150.000.000 dang. I Phattian dan 100.000.000 eking. ? Theo Luatxis 19vi pham hanhchinh 2012,mircphattiCn161datrong linh wequail 19 Phat ben den 100.000.000 dang -4 0) nha memve sanxuat, bath ban hangcam, han •lia ? Theo LOTxis 19vi pham hanh chinh 20 12,ngubi trong dOtu6inao dud day hixis Ngubi lir da 16Mei trai len. -4 a phatv hanh vi ha nh chinh? Theo Luatxa 19vi pham hanh ehinh 2012,mireMat ti nt6idatrong linh wequan 19 Phat ban dan 150.000.000 dAng -.4 ,41 nha nuacve sanxuAt, kinh doanh thirc AnchAnnuOi,phan ban? v Theo Luatxis 19vi pham hanh chinh nam 2012mircphat Oent6i datrong ltnhvc Phatlien dan 50.000.000 clang. cp n o oN 0 t4 a3 sung? == n Theo LIMxir 19vi pham hanh chinh 20 12,theri hieuxirpilot hanh chinh la bao lau ? 5 -4 0 Theo LOT xIs 19vi pham hanh chinh 2012, We hinh thircxirMatvi pham hanh chinh Phatlien. naosau daycti the duqcquy djnh là hinh thircxirphatchinh hok hinh thircxi(phat --.1 J sanmitt, kinh doanh Alongvatmei, Mytriing ? Tich thutangvatvi pham hanh chinh,phucmg i lien dirgesir dung de vi pham hanh chinh. Inamtra truerng hop that xis 19vi pham hanh I Theo LOTxfr 19vi pham hanh chinh 2012,thin Ilan[tremquyensirdunggiayphep, chimgchi hanh nghe CO tiled hanquydinhtai Khoin I , Dieu 25 Taalxir19vi pham hanh chinhnam 20 12? Theo Luatxti 19vi pham hanh chinh 2012,turicquyensir dunggrayphop,chimgchi hanhmita co than han IA hinh thircxaphatduqc ap dung &Si voi ca nhan,t6 chtic ? Canh cao. Bubctiau hay hang Ma,vatphamgay hai chosac Thatquyensir dunggiayphap,Changchi hinh khoeconnguiTi,vatnuOi,caytrongva mei [rating, ngh't c6 theri han hoc dinh chi hoatcitingcothai Phat ban. Tich thutangvatvi pham hanhchinh,phucmg ti n dtremsir dung de vi pham hanhchinh van h6aphamc6 nôi dung doe hai . han TO 01 tits dan 24 Mang. Tir 01thong den 18(hang. Tir 01[hangden 12 than& Viphamnghiemwingthe hoat dOngThroeghi tronggin), phep,chimgchi hanh nghe. Vi pham Mc how dOng dirgeghi [ranggiay phap,chimgchi hanhnghe. 3 Theo Uralxir 19vi pham huh chinh 2012,cac bi nphapsau day bi nphapnao bienphap IchicphwMuqua? Cabal hinhthacxisphattren. = — OD 00 o -4 0 16 [Tien co hAnh vi vi pham docai9 thi bi ap dung hinhthircxIsphat? ts Theo Luatxir9vi pham hanh chinh 2012,ngutri chtra thanh niantir da 14 ['nil dan 0 0). --I 00 chinh co quy dinh thai hanxisphat IA 02nam . ceN TheoWIKir 19vi pliant hanh chinhnam 2012,macphattien thi datrong lith vim baovemoth lieu dOng? n i at: '0 CO = Phattien dth 500.000 deng that vat ca than; 1.000.000 tangd6i viiitochic. Phattien den25.000.000dOng dot veld in than; 50.000.000 king delviii t0 chirc. RNAtien den 25.000.000dOngdOi viii ca than; '50.000.000 thingcthi viiitO char. Nsill& den 50.000.000 thing Sivat ca than; 100.000.000dOng TIM Yeti to chat. BuOctieu hay hang boa,vatphamgay hai chosirc khOecanngtrad,vatnail, thytningvà mei truing, van hoaphamco nth dung doe hai Theovuviecvaphai dirgethe hienbangvan ban, trong d6 xac dinh revi pham, thi dung,tiled ban giaoquyen. Buthcalchinh thongtinsai suthat hoacgay nham Ian. ThuCmgxuyen hoth thenviiviecvaphai &roc the hienbangvan ban,trong dOxac thnhnOvi pham,nthdung,then hangiaoquyen. Phatcanh can hoacphattien 500.000clang der viii ca nhan,tochircva ngtrei thamquyanxir phatphai raquyet dinh xirOat hanhchittai ch8. 15 ngay, ke iii ngay lap bien banvi pham hanh chinh. !Buththu hei sinpham, hang h6a khong dam bao chit kris& Burk loai be yeuto vi phamtrait hang h6a, bao bi hang hoa,phucmgtian kinh doanh,vatpham. 05ngay, ke tirngay lap br an banvi pham hanh chinh. 1 Tuercquyensir dunggiAyphep,chimgchi hanh nghe c6 thai han hoac dinh chi hoat dengc45 thai ban. Apdung hinh thircxirphattuacquyenstithing giAypheri,chimgchi hanhnghe co then ban hoac dinh chi hoat dOngci5 thai ban hoac ãp dungmire phattientAidacOa lchungtianphat doi viii hanh vi de tir 15.000.000 dikingInlan Si viii ca nhan, tir 30.000.000 dengtit len del vat tO chem. I Phatti n den 90.000.000dthg. Titheguy& sir dunggiAyphep,chimgchi hanh ngha co thai han hoac dinh chi hoar dOngcotiled han. 06 near, Ica lirnth), lap bien banvi pham hanh chinh. Tich thutangvatvi pham hinh chinh,phacmg tien duqcsirdung de vi pham hanhchink 07 ngay, ka tirngay lapbien banvi pham hanh chink Tich thutangvatvi pham kith chinh,phucrngti n Ethiccai chinh thongtinsai strthat hoacgay duithsir dung S vi pham hank! chink nham Ian. Ap dung hinh thircxirphattuercquyansir dung grayphep,chimgchi hanhnghe c6 that han. Ap dung hinh thircxirphatdinh chi thatkingco thou hp. Phattianden 80.000.000eking. Phattien an 100.000.000dOng. —- NJ — Theo Ltthtxii 19vi pham hanhchinh2012,canhan, te chircc6 quyangiai trinh true tiep hoc bangvan banviii nguai co thamquyenxirphatvi pham Mob chinh khi hanhviviphammaphap luat quydinh? chirc. Phatlien den 50.000.000 dOng Siviiiin nhan,tel chirc. Mat anden 50.000.000 thing Si viii ca than; 100.000.000 clang ai viii tt,cut. Phattien din 100.000.000 thing thi viii ca than,tO char Buttcnen tai se lot bat hopphapco duoc do thuc hienvi pham hanh chinh hok bir thtnh lai so lien banggiá tritangvat,phucmglienvi pham hanh chinh da hi tieuthu,tautan,tieu haytrai quy dinh than I liac. Phatcanh can hoacphottien 250.000 thing Si ven Phatcanh cao hoacphattien 250.000 &rig thi lath in nhan,t6 chircva ngueri [hamquyenxispispith ca nhan, 500.000 (king dai viii t6 chircva nguei raquyet dinh xirphat hanh chinh lai ch8. than]guy& xirphatphai raquyet dinhxirphat hanh chinh tai ch8. 07 ngay, ka tirugly lap bien banvi pham hanh 10 nthy, kg tirngay lap bian banvi pham Minh chinh. chinh. 0 NJ — L ‘.. Theo Luat xii 19vi pham hanh chinh 20 12, doi viii twang hopgiai trinh bangvan ban,ca nhant6 chercvi pham bait chinh phài gth van bangiai trinh chonguerico [ham(givenxtiphatvi pham hanh chinhtrongthat han thongqua? Theo Luatxir IYvi pham hanh chinh 20 12,cac bienphapsau day bienphapilk la bienphap khacphuc Ilkqua? Phat tien den 1.000.000Clang dbi viii ca rthan,t6 Tich thutangvatvi pham hanh chinh,phuangti n Buoc lieu hay hang boa,vatphamgaykr chosirc Burktnh Igis6 loi bat hopphapco ducrc do duthsir dung a vi pham hanh chinh. Briecanngtrei,vatnail,cayteeingvà mei truing, thoc hienvi pham hanh chinh hoac burecnth lai . . van boaphamc6 noi dung dec hai. so nen banggmtthtangvat, phucmgti nvi pham hanh chinh da hi tieuthu,tautan,tieu heytrai auv dinh nit luat KiemsothviCnthitruing. Dithrong DOi Quan 19thitruth& Chi cue truingChi cueQuan 19th truing. CO CD co—ca !at—,c+ .0—o . to — . — .. La .0—a Theo LOAxti 19vi pham hanh chinh 20 12, thi yen vuviec[hangthtrang,ngtrai co %ham thy& xi(phatvi pham hanh chinh phai raquyet dinh kir thatviphamhanh chinh trongthen han? Theo Luatxir 19vi pham hanh chinh 20 12,cac hinh therexirphatnaosau day la hinh thercxirphat be sung ? %.—-a ,c, Theo Luatxir 19vi pliant bath chinh 2012,xirphatvipham hanh chinh khong lap bien ban &arc áp dungtrongcactnnemg hop? lo I i r la ea. me Ja. "a r n ea, r 0: CA oa 1,,J Theo Luatxir lYvi pham hanh chinh 20 12, flirtingnguai naosau dayco than'quyan tueth quyinsirdunggiAyphth,chimgchi hanh nett c6 thin hanva dinh chi that dOng c6 cher ban? Theo Lilacxir 19vi pham hanh chinh 2012,cac hinh thacicirpilotnaosau day la hinh Twatquyensir dunggrayphep,chOngchi hanh thacxirphth be sung? nghe certhat han hoac dinh chi that dengco [had hat Theo Luatxir 19vi pham hanh chinh 2012, Chi cue toning Chi cueQuan9thitruemg Thiremgxuyenva phai duocthe hienbangvan ban, cothe giaoquyencho Ph6Chicue truing Chi cucQuan9thi truingthuc hientham trong d6 xac dinh revi pham,nthdung,thth han quyenxir thatvi pham hanhchinh. Viecgiaoquyenxti phatvi pham hanh chinh &roc giaoquyen. thuc hien? Theo alaixir 19vi pham hanh chinh 2012,cac hinhthircxirphatnaosau day la hinh Bukthu h8i sanpham, hang hea kh6ng dambao thircxirphat be sung? chat luthg. -.I Theo Luatxir lyvi pham hanh chinh 20 12,cac hinh thircxii phatnth)sau day hinh thercxii phat lab sung? — 00 cr, IPhattien den 500.000(bangd6iviiiin nhan,tO J chirc. Phattien den 25.000.000 thing thi viii ca nhan,tO char Phattien den 50.000.000 (king dei vat canhan,tO chem. Phgtlien denrajdatiAiviii linh wetwang imgquy dinh tai Dieu 24 Luatxir 19vi ohm hanh chink 00 — at. ui 'Z. . A aTa La 'Theo Luatxir lyvi pham hanh chinh 20 12, kiemsoatvier]thitruing dangthi hinh Jconevucoquven ? Theo Luatxir 19vi pham hanh chinh 20 12, DOi truing 001 Quart 19chitruingc6 1ointOn? Theo Luatxir 19vi pham hanh chinh 2012, Chi cuetruingChicocQuart lythitruing I cathy& ? Theo Luatxii 19vi pham hanh chinh 20 12, Cuetruang CueQuan 19thi throngcia quyen? I > 1,3 0 0 LU 0 Theo Luatxir IYvi pham hanh chinh 2012,cacbienphapsau day bienphapnao là Nanphap khicphucMuqua? IO 0 tO Theo LIMxir 19vi pham bath chinh 2012,cac bienphapsau day bi nphapnao la bienphap khacphuc Muqua? Theo Lugxit lYvi pham hanh chinh 2012,cac Nanphapsau day branphapnap la bi nphap khacphuc Muqua? Theo Luatxir IYvi pham hanh chinh nam 2012,ngubi c6 demaibaonhieutrir len hi xiiphatvi pham hanh chinh ye moi vi pham hanh chinh? Theo Dratxir lyvipham hanhchinh2012,nhieuca nhan, th chircmingthirc hienmet CO the in 01 hoacnhieuquyet dinhxiiphatde hanhvivipham hanhchinh thi ngtria c6 tharnquyen ? quyet dinh hinh thi rc,mirc phat denvoltimgca nhan,t6 chi c. Luatxir 19vi pham hanh chinh 20 12 quy dinhnguyen Mcxi)phatvi pham hanh chinh, Bing 02 Mnmacphattien dtai viii ca nhan. dal yin dingmet hanh vi vi pham hanh chinh thi mixphattien dEivOi t6 chic ? Buotnap lai s6 loibdt hopOar)co throe dothuc hienvi pham hAnh chinh hoac !macnop lai so Pen banggiatritangvat,phtronglienvi pham hanh chinh dd hi tieuthy,tgutan,lieu haytrai quy dinh than luat. Tich thutangvatvi pham hanh chinh,phucmg Pen ducrcsir dung de vi pham hanh chinh. r) 0 TO 21gth ngity hamtruem den 06 girrngay ham T O 22 gierngay hamWu& den 06 gib ngayham saw 15 ngay, ke titngaynhanquyatdinh xiiphat; 20 ngay, kOtirngaynhdnquy6tdinh xirphat; truing hopquyet dinh xiiphatma ghi hai hannhieu truing hopquy6t dinh xt) phat tO ghi hiihan hon 15ngay thi 'Mx hientheo thu han dia. nhiet han 20 nglythi [him hientheo NM han do. I Tuft quyensir dunggiayphep,chimgchi hanh nghe ce thefi han hoac dinh chi boat Tongc6 thei hart. T ich thutangvatvi pham hanh chinh,phucmg tien duocsir dung de vi pham bath)chinh. Duqcinnhieuquyet dinh xirphat de quy6t dinh hinh thirc,xirphat d6ivii timgca nhan,tochirc. Chi . 0 9 a o o b o o 0. 0 ao ,H H H ,--3 0' tA hi .-. U) o o a 9 a 6 a o o o o o o o o 6 o 6 6 b oo o o o o o a 0, i. a a. o 0. 0. o . ao7 ao a c rw. a. Cu 0 rot. at. 0 0 0 CO A) cd, 9 o o o o o 6 a 6 o o o o o o o 6 o a 6 6 o o o o o o o c+. 0), rah o. 0 0), to. oo , 0 0 00 00 00 -3 0.--. H 0 ... 0 00 b o P 6 o o o. 6 -, 0 H H 0) 0 ao 07 0. :- ao W o 6 o P o o o 0. 6 o o 6 o 0 0. 0, a o o 6 o o 0. 0 co b o o a 0 o 0. to. ts T O 5.000.000 deng den 8.000.000 (tang 0 cm 0. tr a o o a o o a. co. ao o ....o u, .-o 0 o o 6 o o 6 o o a, to,, a9 b o o O o o la 0, 0 cm o co, 0 U) P o o o 6 o o oh O -. o a o o b o o a. 0, = tro CY ea. 6 o o 6 o o ca, 0.0 00 to. = ta o 6 o o 6 o o 0. 0) 0. in 0 H IQ 9 o o o b o o o ., ao zc',. a 0 To ow. 0 W to) o 6 o o 0 o o coh 0), Go 0. a ..p rat... 5 = 0 a H 0' H H H o 6 o P o o o ca. 0, 0 oo 0H H o a o o 6 o o ah 0, 0' em oh ea. W til H 0' lit 6 o o b o o co. 0, in 0. ro. H H H 00 6 P oo o o o b o b o o o 0. 0a. 0. 00 a ' o. 0 at. b o o a o o H 0' 00 o 6 o o b o o a. 0. no P 6 o o 6 o o o. co, ao U) 0- H LA o 6 o o 6 o o a. 0., 07 o 6 o o b o o 0. 0, ao o b o o 6 o o a. 0), 00 1,, hi 00 ..))) o 6 o o 6 o o o 0), 0 - 0 H 0 ln a, at. a. co. a o.. BQ 0' 00 Po 0 U) ck, at. 0. PP 0., CIO PO 0,, 0 ao a ca. b o 93 o o o o 0.• ai7, ah co., 9 o o P b o o oh 0- u, a o 9 o o o o. 0 0" ao to at. tA 6 0 o 6 o o ch 0), tro o 6 o o 6 o o a. 0., 0 ao o b o o 6 o o a 0), 0 00 0. 0., 0 H 9 Al o 6 o 9 o o o o. H 9 lo o b o o 6 o o 0, 0 00 0. ra. H o a o 9 o o o H )... W H o 6 o o a o o a 9 o o 9 o o o a 0.. o 6 •0 o 6 o o a H H 9 0.0 H 0 0 H 9 AI u, 6 o o 6 o o rah Ts. ao 3 Pro 0, ao 0, ca. H 9 H o b o o b o o a ha A) LO .o W 0) A) LI W L., LA A) 0) a b.) 0) Nghi dinh 185/2013/ND-CP ngay 15/11/2013 caa Chinh phi)guy dinh: Hanh vi buon ban hanggia moonhan hang boa,ban bi hang hiliaquy dinh tai Diem d va e khoan 8, Dieu 3 Nghi dinh 185/20 13/ND-CF ngay 1 5/11/2013 Dia Chinh phi),trongtnrong hap hanggia Wang ducmgvOi s6luting hangthatco gia tritiz 10.000.000 ding den dueri 20.000 000['fangmireohattien? Nghi dinh 185/20 13/ND-CP ugly 15/11/2013 caa Chinh phi'guy dinh: Hanh vi buOn ban hanggia khongco gia triset dung,Ding dungguy dinh tai Diema, b,cva d khoan 8, Dieu 3 Nghidinh 185/2013/ND-CFngay 15/ 11/2013 caa Chinh phii,trong: trailing hgp hanggia Wang ducmgvOl 56 luong hangthatca gia tritir 10.000.000 deem den dueri 20,000 000 demmireohatlien? Nghi dinh 185/20 13/ND-CP ngay 15/11/20 13 caa Chinh phaguy dinh: Hanh vi san xuat hanggia khongco gia titsir dung, Sing dungguy dinh tai Diema, b,cvà d khoan 8, Dieu 3 Nghi dinh 185/2013/ND-CPngay 15/11/2013cila Chinh phU,trong truemg hop hanggiatucmgthrongvOl s6 luong hangthatc6giatqtir 10.000.000 done den dual 20.000.000 dente,mire Olaf Oen? Nghj dinh 185/2013/ND-CPngay 15/ 11/2013caaChinhphi) guy dinh: Hanh vi San ban hangcmguydinh101 khoan 6, Dieu 3 Nghi dinh 185/2013/ND-CP ngay 15/11/2013 dmChinh pha,trongtwang hop hangc mco gia tritir 10.000.000 deng den duel 20.000.000 dinemirephattien? Nghi dinh 185/2013/ND-CFugly 15/11/2013 cata Chinh phaguy dinh hanh vi vi pham S hoot dOng kinh doanh theogiaychimgnhan dang Itjr kinh doanh: Kinh doanh khong dangnganh nghe,mat hang, dia diem kinh doanhghi Honggeaychimg .nhan dane kni kinh doanhmircphatteen? 'Nghi dinh 185/2013/ND-CPngay 15/11/2013 dm Chinh phaguy dinh hanhvivi phamvkhuyenmai: Thuc hien khuyenmai cho hang boa, dich vuma khemgphai là thuongnhantheoguy dinh throequyenthuc hien khuyenmai cho hang h6a, dich v i da mire thatti n? Nghi dinh 185/20 13/ND-CPngay 15/1 1/2013 Dia Chinhphi)quy dinh: Hanhvi san TO 2.000.000 &Mg den 5.000.000Ding xuAthanggia maonhan hang h6a, bao bi hang hemguydinhtaiDiem dvae khoan 8, Dieu 3 Nghi dinh 185/20 13/ND-C? ngay 1 5/1 1/20 13DmChinhphi),trongtruimg hop hanggia tucmgclueingveri s luemg hangthatcogiatritir 3.000.000 Meng den duet 5.000.000 damemireohat tien? 0 ..0) 10 IQ to --.) A) t..) 00 0 Lo TO 20.000.000 citing den 30.000.000Deng a geed 1%.) Nghi dinh 185/2013/ND-07 ngay 15/11/20 13 caa Chinh pha guy dinh: Hanh vi khuyenmai rum bia hoaxsisdungsou bia de Ichuyenmai chongired duel 18 tool, mOcphattien? Nghi dinh 185/2013/ND-CFngay 15/11/2013DiaChinh phi)guy dinh: Hanhvi k inh doanh nguyen lieuthutic lanhap lau(dual clang la khe chuatech cong, la rei, la daso che tach cong hoac tittle° la tam,Dingthutic la va càcche phimthaythe khac dung de sanxuAtracacsanahemthu6c la duo°guy dei theo Ichei lutingtuong ducing), :trong touting hop hang h6avi phamco tang luting 1000kg den 1500 kg,mixphattien? yy 1‘.) .p. 0 0. Cali hal Nghi dinh 185/2013/ND-CPngay 15/ 11/2013cam Chinh pha guy djnh: Hanh vi kinh TO 30.000.000Mingden 50.000.000deng doanh nguyen lieu Mu& la nhap lau(dual dang la kh8 chintach Ding, la rat, la daso che tach Ding hoac thu6c la seri,thu6c latAm,cnngfilmicla S the the phimthaythe khac dung S sanxi& racacsanphamthiuSc la da &rocguy deltheo kh6i Itrong tuang duang), trongtrifling hop hang h6avi phamc6 acing ltrqngtir 700kg den duet 1000ke. mireohattien? Nghi dinh 185/20 13/ND-CFngay 15/11/2013cila Chinh philquy dinh: Hanh vi 10 dungtinh hinh khi khan hiem hang boa hoacmitrasir khan hiem hang h6agiatoo teenthi tnremg de' muavet,muagom hang lulaco gia tq 10 50.000.000 &mg d8n duai 100.000.000 Dengnham ban 14i thu lai Stchinh thuilmtwang hop hang h6athuOc danh mac binh ongià ma khong bi truyDiutrach nhiem hinh sir,mirephattien? i TA to. 0 r) "0 r "V = g Pa g a a n 9 0a P a I:0 a 0.. 0 an A a a b a o a a 0 ao a r, H TO 500.000 clangclin 1.000.000 ding I H a a a rD) 0 .“ a a a a a a 0 0 a a a a a a a a 0 ao a a,. 0 — t, a a a a a o a 0 00 U.1 0 6 a a a a a ra aao a. r... w a a a o O a o a a= 00 t.) 9 o a a a a a a 0,0 00 a a a b a a a 0 ao a a.. H a -... 0 —. 0 H a O cot 0 an a a,. O t...i. o a a a a O O a a a a a a a CL a a 9 a a a on a er.,. LA P a o 9 a a a a a= 770 b.) 0 H a H 1..1 0 H A 0 ao oo a a a a a a a a 0,, ai 0 ao 0' 2 a a a a a a a 0), on a ro,. i.,., a o a a a a a a a. 09 H aP a a a b a o a a, 0 ao a a,. 0 — o a a a a a a a0 ao b.) H c..., 9 TO 1.000.000 tieing den 3.000.000 thing aa 00 9 a a 6 a a a a a a a a a a 9 a 9 a a a a a a a a a a a a a0 0ao ao gi a a a.. r.. 0 — t.h t.,, <0 a a a a a a a a o a 9 b a a a a a 0 a o a a 0,a aa0 0 a a0 00 0 H a 1..0 in CIO TO 3.000.000 demg den 5.000.000 deng 1..) H a- H H 0b.) a o a a a a o a a a oa a a a a aeo, 0 cro ay a a a,. a›. b) t.,, a 9 a a a a a a b a a a a a a co, a0 an uo TO 2.000.000 &Ongden 3.000.000 ding H 0 TO 10.000.000 &mg den 15.000.000 (Peng t.,., a a a a a a a a 0 0 H ab..) a a a a a a a a 0 ao TO 2.000.000 ding den 5.000.000 ding H — a a a a b a a a aDo a a.. r., a a o a O a a a 0,- PP 0 b a a a o a a0 O a 9 a a a a a, ao 0 b a a a a a 0,co ...fl La 0 an o. ro- O a a O a a a 0.0 to a O a a a a a a 0), o9 a. a). a0 H c' ti, P a a a O a a a a0 a, a c.. b.) a O a a O a 0 a 0, ao a. H —. la H b a 9 a a a a to H 0 H VI Nghi dinh 185/2013/NB-CPugly 15/11/2013 cita Chinh phaguy dinh: Hanh vi buon TO 3.000.000 ding den 5.000.000 den ban hanggia mao Than hang hiaa, bao bi hang h6aguy dinh tai Diem d va e khoin 8, Dieu 3 Nghi dinh 185/20 13/NB-CP ngay 15/11/20 13 caa Chinhpha,H ongtoning hap hanggia Mcmg throngveil so Wonghangthatc6 gia Hi Ur 5.000.000 (long den duel 10.000.000 demomix(that 6617 aa H Ct.., a a P b a a a a 0 Do a a.. 0 — a a a a 6 a a b a 9 o a a a a an ... 0 0 I.) a O a a o a a a a = an O o a a a a a a at a a, H C1.n a a a a a a a a cp. 0 ao a. a,. H A 1.-1 A t.a 1.] A A 1.-). ta b.) A 0 IJ A .-3 IQ A CO 1...) A ,C) IV U. 0 1..3 VI A Nghi dinh 185/2013/NB-CPngay 15/ 11/20 13 caa Chinh phfiguy djnh: Hanh vi kinh TO 4.000.000 dang den 6.000.000 clifing doanh nguyen lieuthuOc lanhap lau(duet dang là kho chuatach cong, la rot, la daso che thch cong hoac Mu& lasari,thuiSc là tAm,congthu6c la va cacche phAmthaythe Ichacclang de sanxuAtra alesanphAm Mu& la da ductcguy Si theo thAi Imola tucmg ducmg),Hongtruemg hop hang hiaavi phamcia trying howtir 200kg denclued th9 500kamirenhat A Nghidinh 185/20 1 3/ND-C?ngay 15/11/2013alaChinhphaguydinh hanh vi vi phamye dauca hangboa: Lgi dungtinh hinh khi khan hiem hang h6a hoacNorasi khan hiern hang Magia taotrenthitruang de muavet,m uagom hang heiacepgiatri tir 100.000.000 deng den duet 200.000.000 dingnharn ban lai thu 101 betchinh tin.* truong hap hang IleathuOc danh muc binh Ongia ma killing bitruycirutrach nhiem jnab somircnhattien? a-Nghj d jnh 185/2013/NB-CPngay 15/11/20 13cilaChinhphaguy dinh hanh vi vi phamye khuyenmai: IChuyenmai thwec la,ax onc6 di)contit 30 40trer len hoacso dungthugc la,rugucia dOcontir 30 dOtrO; len de khuyenmai dtred 1110i hinh [hire, macphattien? Nghi dinh 185/2013/NB-CPngay 15/ 11/2013 cita Chinh phaguy dinh : Hanh vi kinh doanh nguyen lieu thu6c [ahhaplau(duai clang la khdchuatach cong, la red, la daso cht tach cong hoacthueic la dm,congtilt& la va cacche phAmthaythe khan dung de sanxuAtracacsanphAmthuon la dirgcguy Si theo khoi lugngtuong ducmg);tong [cueing hop hangboavi phamcO hong lucmg 1500 kg den 2000 kg,macphattien ? ZePp el and 1...) cA IQ Ph trang an A o a a O a a 0, 0 ao ri, 1 b.) a b..) I ... Cau hoi guy djnh: Hanh vi buon TO 2.000.000 dens den 5.000.000(hang Nghidinh 185/2013/ND-CPngay 15/ 11/2013 caa Chinh phi' bantern,nhan, bao bi giaguy dinh tai Diem h, Ichoan 8, Dieu 3 Nghi dinh 185/2013/ND-CP riga); 15/11/2013 dm Chinhphil,tong['yang hoptern, than, bao d nvi mirephattien? bi aiac6 sA krona tit 500 donvi denclued 1.000 o Nghidinh 185/2013/ND-CPngay 15/ 11/2013 dm Chinh phi' guy dinh: Hanh vi san an 3 Nghidinh xuAttem, than, bao bi giaguyeh tai Diem h, khoan 8, Th 185/2013/ND-CPriga); 15/1 1/2013 dm Chinh phil,trong truing hoptern,nhan, bao bi aidc6sA banetir 3.000 donvi denclued 5.000donvi,mitephattien7 Nghi dinh 185/20 13/ND-CPngay 15/ 11/2013 cOn Chinh pha guy djnh : Hanh vi kinh doanh hang hemnhap lautongtruemg hopgia tri hang h6anhap tautir 50.000.000 demo den du6i 70.000.000 Tang,mittphatlien? Nghi dinh 185/2013/ND-CPngay 15/ 11/2013cOn Chinh phti guy dinh hanh vi vi TO 3.000.000 Ching den 5.000.000 ding phamye !duly& mai: Ban hang, cong (m g(Bch \iv kemtheoviectham duchtrang trinh lchuvenmai manatinh mayrai,mittphatlien? 4,-. 0 aa aa Nghi dinh 185/2013/ND-CP ngay 15/11/2013ctiaChinh phaguydjnh hanh vi vi phamve baose thongtin dmnaval tieu diing: Khongthemg baor6rang,cong khai vet ngtroi tieu Mingve mac dich truerc khi thoc hien hoat dOngthuthap,sit dung thermtin dmnairMtieuchinatheoguy dinh,macphat hen? Nghi dinh 185/2013/NB-CPngay 15/ 11/2013 cim Chinh phaguy dinh: Hanh vi san TO 10.000.000 dang dn 20.000.000 deng xuAtracal cOngnghiepvugt quasan l acing dirgephepsanxuAtghi Honggiayphép sarixuAtargilYongnghieptrongtoning hopVogtelven 05%sin lucingdirgechoSlop sanauk ruauconenahiep,mire°hat lien? Nghi dinh 185/2013/ND-CPngay 15/11/2013alaChinh philguy dinh : Hanh vi kinh TO 5.000.000 Tang den 10.000.000 deng doanh hangcAmla thuoclà dieunhap lau,trongtruang hapthu6c la diet'nhap LaucO s6 lueing tit 50 bao den direi 100bao(1 bao = 20 dieu),mirephattiAn? n 00 a o 0 0.. a 0 0 n'''' .....i c, 6 a a O o 0 0,- 0,9 0. con .p. a 6 co a 6 a o a a0 4.) a 6 a a 6 a a a H co. on .. a 6 o co a a a a H 0' t., a 6 a 2 a a a a a 0 Lt, a a o a a cr. a a fri t/,7 wa 6 a a 6 a a a 6 9 o a a a 9 6 a a a a co a aa 0 on ao az 0, on 0 S''' — 9t....) a a a 6 90 a a a 6 a a a a on ay 00 o 6 a a 6 a a a on too co. con ba a a a cc a a a a o., ay 0' w H ni H 0' kJ co a a 9 a a a a on 0 coo 0 to 0 w P 6 a a 6 a a a a, 0 ay a a o. on 0 0 0,> a 6 a a O a a a on 0 00 0 on 0 La a a a to 0 UO On 00 a 0 on 0 t%) O 6 a a 6 a cc a a, 0 100 a a a 6 a a H 0 Co 6 a 0 a a a a on 0. .-0 00-, co 6 a 9 a a a a a, TO 5.000.000 Jiangden 10.000.000 (tong 0' ,... o 0 w o 6 a 9 a a a a 0 ay ba a 6 a 9 a a a a a0 mo 0 co, 0 w O 6 a P a a a a. 0.. 0 av On H 0' tm 6 a 9 a a a a a. H 0' w H H H 0' lfil P a a a 6 a a a atoo 0-a W 9 a a a 6 a a a on 0 00 H 0' — 9 a a a a a a a 0 ao 0 on H H 0a P a a a 6 a a a a0 ay a on 0 H 0. t.o a 6 c, P 'o a a a a a a a, a 0 a(it 0 ay co, on 0 0 on 0 — 9i.., a a a 6 a a 6 P a a a a a a aa 0 aao 0 oo H CL to 'a a co H 0t,..o P a a a a a a a a, 0 ao H 9 > 00 H CL -a 6 a 0 a a a a on av 0 co o I.) a 6 a 9 a a a a 0.. ao H 0' t,..o a 6 a a 6 a a a On 0 ao 0 con L., 9 o a a 6 o a a on ay H 0' oc, 6 0 9 a a co a on 0 ao 0 con 0 -a 6 a a 6 o a a On 0 vo H Lo 6 a a a c0 a a on 0 ay a. 0 on 0 -to 2 6 a cc o a a 6 a 6 aa a c. aa 0 0., ay oz ni w 6 a a 6 a a a ca, tm 0 a a b a a a on o 00 'o c, a 6 c, a a a, ao a cc 6 cc c, 6 a a a a, 00 ,..., , a 6 a 9 a a a a a0 ma t...) 9 a o a 6 a o a 0., a 6° ' a o a 6 a o a a09 P a a P 6 a o a 0" 0 ao a 0., an co a o o 6 a 0 6 a o 6 a a a a0 ay coo H 0H c' w 9 a o 9 a a a a on ai H H LA .0 6 a a o P 6 6 a a a a Cl a 0), a 0 0 00 ao 0 on 0 on 0 0 .... W 0 H 0- LA w 0 la ON w .p. IQ CA CA la la to 0, la W 0 la LA Mr, _ TO1.000.000 diang den 3.000.000dang ba a 6 a P a a a a aao 0 0 la a 6 a 2 a a a a a(10 o 0 v, ti. b o a 6 a a a a, ay ro. 0 6 co P a 0 a a a, 0 ay 0 n). 6 o 9 co a a a on 0 cm 0 TO 3.000.000dieing den 5.000.000 dang la ON 0 ZZ Pa 6L OBed b.) Ch ' ot q g n to, c 6 n a c. 00 '0> a a a 0" tri , R - 2 o 6 o a 6 a a a a0 ay a. a 0 co 0 on 'V 0- lii 0 w 0 to a a a a H H —. 0 H H 0' LA la .0 .0 a a o co 6 a a a ac, a ch a. a0 ao ao co. 0 on co, 0 0' Nghi dj nh 185/2013/ND-CP thay 15/11/20 13 dm Chinhthe quy dinh hanh vi vi phamvg thatOng ban hang dacap:Nutt,' thamgia ban hang dacapc6 hanh vi cungcApthOngtingian Sivg lqiich ctiavigcthamgia ban hang dacapclU ngubi khacthamgia ban hang dacApmacphat tign? Nghi (lath 185/2013/ND-CPngay 15/11/2013 tha Chinh thequydinh hanhvi vi TO 3.000.000 Clang den 5.000.000 clang phamye that thing ban hang dacap: Thucmgnhan ban hang dacApc6 bath vi Being xay dung hoacgong ba clang khai quyticheatclang throng thanvànguai thamgia Irene boat done ban hang dacap,mixphatlien? Nghidinh 185/20 13/ND-CP ngay 15/ 11/2013 côa Chinh pigquy dinh hanh vi vi TO 5.000.000 gng dan 10.000.000 dang phamvg thatOng bin hang dacam Thacmgnhan ban hang dacApcó hanh vi thay Si nen dungcgschimingtrinh ban hangma kitting lamthetuc da nghicApbeisung 0n giavclang chirc ban hang dacap,macphat lien? Ngla djnh 185/20 13/ND-CP ngay 15/11/2013 cis Chinh phnquy dinh hanh vi vi phamvg that(tong ban hang dacap: Thucmgnhan ban hang dacApco hanhvi to chirc ban hang dacApkhi chuac6 giAydang IcY g chirc ban hang dacApdocaquan thygncAp thicphat lien? than l nha ntracco tham Nghi dinh 185/2013/ND-CPngay15/11/2013cim Chinh phequy djnh hanh vi vi phamye thiet lapwebsitethucmgmai digntir Gong ba thongtinclang kji tenwebsite cungcApdich vuthuangmai digitter khong dongvon Mai dung daclang IcYvai ca thancman Itnha nu& ci5 tham thven,macphattien? Nghi dinh 185/2013/ND-CF ngay 15/ 11/2013 côa Chinh pM quy dinh hanh vi vi pham: Thiel lapwebsitethuangmai digntit ban hangma kittingthOngbaoyeti co thannha ntracco than)then ( theo UVdi nh,mgrcphattign? than Nghi dinh 185/2013/ND-CPnthy 15/11/2013 dmChinhphô quy djnh hanh vi vi phamvg thi'gt lapwebsitethuangmai thentie Trign khai cungcap dich vvthtrang mai thentir kitting dungyeti ha so dAng IcYmircphattign? Nghidjnh 185/2013/ND-CPthey 15/ 11/2013 cis Chinh pM quy dinh hanh vi vi phamvcungcapdichvuthoongmai then tit: Kitting dam baoantoanchothongtin canhancimtnhed tien Mingva thongtin lignquan den bi mat kith doanh gemthircmg nhfin,to chirc,ca nhan thamgiagiao dich trenwebsitecungcapdichviithucmgmai digntitmacchat nth? la LA CC Ph uang in B 0 Nghi djnh 1 85/201 3/ND-CP ngay 15/11/2013cth Chinh phn quy dinh : Hinh vi buOn ban hanggia Dieingc6 giaSristi dung,cOng dungquy dinh tai Diema, b,c thd khoan 8, Dieu 3 Nghi dinh 185/20 13/ND-CFngay 15/11/2013 dm Chinh phia trong truang hqp hanggia tuong ducmgyeds6lugmg hangthatco gia tritit 5.000.000 gang den dug 10.000.000 &Anamac thatlien? Nghi dinh 185/2013/ND-CFngay 15/11/2013cisChinh phti quy dinh: Hanh vi san xuathanggia IchOngc6giatrisir dung,c6ng dungquy djnh Diema, b,eva d ;Moan 8, Digu 3Nghi COM 185/2013/ND-CP ngay 15/11/20 13 caa Chinn pho,trong train him hanggia t uang throngvats6Iugn g hangthatco gia trjtir 20.000.000 demqden dtrai 30.000.000 dang,mutchatlien? Nghi di nh 185/2013/ND-CP ngay 15/ 11/2013côa Chinh phUquy dinh : Hanh vi them TO 1.000.000 thing den 3.000.000 ding ban hangcAmquydinh tat khoan 6, Digu 3 Nghi dinh 185/20 13/ND-CP ngdy 15/11/2013 cis Chinh phit,trong throng hop hangcamc6 gia tritir 1.000.000 'long den dual 3.000.000 dang,mirephattign? Nghi djnh 185/2013/ND-CPngay 15/ 11/2013tha Chinh pitaquy dinh hanh vi vi phamvg thatOng kinh doanhtheegiAychimgnhanclang IcY kinh doanh: float deing kinh doanh ma kittingCO giAychgmgnhan(tang kji kith death theequy dinh,mac phattien? Nghi dinh 185/20 13/ND-CP nth), 15/11/2013 cim Chinh phQquy djnh hanh vi vi phamve that thing ban hang dacAp:Nguai thamgia ban hang dacapc6 hanh vi kittingtuanthequy dinh trongquytag thatOngvachucmgfrithban hangcôa doanh nghigp ban hang dacap daclang kyvai caquanco thAmguyan,mittphattign? H cn tj ri 1 la u. `a LA o., IN) to u, to to u, a La Cau hiil to so. 0 15Z 9 o o o O o o a o. 0 to kJ o 0 o o 6 o o o. 0,to o. 0co.. 0 to. t..) o O o o O o o o. o>- a L., o 0 o o 0 a o o. co- 0 o 6 a 9 a a o O. 0.0 in 0 kJ o 0 o P O a o o. 0,(To 0 0 9 o o o a. 0.0 En . 0. 0to). ,--. 0 a 0. no. 0,O a o 9 o o o 0. 0.- o H H a. -u, P 0 0 o o o o 6 b o o o a. c.. co. 0,, 0 0 a 0. a.. O ,--. 0 o o 9 o o o 0. 0" = to o o.. 0 La 0 o o 6 o o 0 0 to H 0- tr.) H a. ,... 0 o o 0 O o 0. 0,, 0 to 04 a. 0 u, O o 9 o o o b o o 0 o o H 144 W H 0' kJ ,J J, b.) J a IQ J TO 3.000.000 dang den 5.000.000 dang O 0 9 o o o 0 0,0 ao TO 1.000.000 dEing den 3.000.000 dtmg H !b o o 6 a ca. c.. 0 TO 5.000.000clang den 10.000.000(tong a TO 1.000.000clang den 3.000.000 clang 0 ITO 5.000.000ctAngcteu10.000.000 clang Nghi djnh I85/20 13/ND-CPngay 15/ 11/2013cita ChinhphO quy dinh hanh vi vi TO 3.000.000 thing den 5.000.000 d'a ng 1phamve hoot dong kinh doanhtheogiAyoh/mgnhandO dieu kien ki nh doanh,chimg chi hanh nghe: Thue,mugn,nhancAmc6,the chap,m ua,nhanchuyennthcmggee), chimg than do dieu keen kinhdoanh hang Ma., dich vu kinh doanh có diet! kien hoax chimechi bath nett& moonhat the Nghi dinh 185/2013/ND-CPngly 15/11/2013 cita Chinh phaguy djnh hanh vi vi ohmve hogtthing kinh doanh theegrAychimgnhan dO dieu ki n kinh doanh,chirng chi hanh nghe: SO dunggiAychimgnhandii dieu kien kinh doanh cita thucmgnhan khae hoaccluingchi hanh nghe citanguaikhac d kith doanh hang haa, dich Nat kinh doanh c6 dieu keen. mire thatlien? Nghi dinh 185/2013/ND-CFngay 15/1 1/2013 cOaChinh phitquy dinh hanhvi vi ohmve dieu keen kinh doanh hang bOa, djchvu hanche kinh doanh: Khong thuc hien hocthuc hien kh6ng ditng, kittingday docac dieu ki n kinh doanh hang him, dich vu hanche kinh doanh trongquatrinh hoat dOng kinh doanh theoquy dinh,mire thattien? Nghi dinh 185/20 13/ND-CPngay15/11/2013 aim Chinh phitquy dinh hanh vi vi TO 1.000.000Tang den 3.000.000 tang phamYe dieu ki n kinh doanh hang hoa, dich vy hanche kinh doanh: Nguai tnrctiep m uaban hang hOa hoc true ti pthth hien dich vu kitting dam baosue khoetheequy dinhmacphat den? Nghidjnh I 85/2013/ND-CP ngay 15/11/2013cna Chinhphitquy dinh hanh vi vi phamve gia'ychimgnhan da dieu keen d ututrangcay ththc la: Chothue,cho mir th,chuyennhucmg,mua binea), chimgnhancti dieu ki n&Autr6ngcay ththc lamix thatlien'? 0 a H u. O o o 0 o o 0 0., o . g. 0 Lo La a o 9 o a o o. co0 to o o o 0 o o oh to 0 ao b o o 6 o o a. o. H Tim 1 .000.000clang den 5.000.000clang 0.. . ,H am 9 o o o 0 a o 0. 0›. a a. to). H a' -. 9 o o o 0 o o a. 0.. Ertl a. 0.- to TO 10.000.000Clang den 20.000.000(tang 0 Su to H a9 o o P o o o o. 0, H at...., 9 o o o 6 a o ch 0. 0 to 0. co). TO 1.000.000dang den 5.000.000dling I.) o 0 o o b a o a. 0., at, 0 0 0 9 o o o 0 o a a. o. ,--. o. rp-. 0 . . (9”. H 0. ,o 0 a o 0 o o 0. 0.. co o. . to o O o o O o o a. H ahi o 0 o o O o o Tit 10.000.000clang den 20.000.000 (tang ,, . o 00). b.) P 0 ao 0 co to o O o o 0 o o P o o 9 o o o . O o o b o o 0}. g a. a” 0 u, 0 o o e o o 0 0 00 to 6 o o 0 o o a. tp, to 0. a.. 0 o 9 o o o Or to ., to 0, a.- H aLa 0 9 o o o 0 o. to), 0 to a rp). tm o b a o 0 o a o 0 o 9 o o o o co , H 0' ci, b o o 0 o o oh a. 0 to 0. a,. 0 o 0 o o O o o H 0' Col LA H 0' H O 0 m .-.1 (..) H 0' I," o 0 o o b a o. 0}, 00 a. a.. cm o 0 o o 0 o 0. 0, 0o TO 20.000.000dang den 30.000.000 thug H act o 9 o o o 0. l'ea. 00 m J o , 0 Phwang inC 0" m J a --.1 m m ba --.1 IJ ON ,o IJ CT c. 14 o. -4 Nghidinh I85/2013/ND-CPngay 15/11/2013 tha Chinh pho quy dinh hanh vi vi TO 30.000.000 dung den 40.000.000 ding ohmve cungcap dich vuthucrngmai di ntit: Khong ding 66 dAy dO thongtinve' hang h6a, dich vu dirge khuyenmaigenwebsite khuyenmai trycmy& theoquy dinh, mire thattien? -a. to /ND-CF ngay 15/ 11/2013caa Chinhphiaquy dinh hanhvi vi Nghi djnh 185/2013 attainye cungcap dich vuthrongmai dien IChangco bienphapxir khi phat hien hoacnhan dthicphan anh ye hanh vi kinh doanh vi phamphap lusttrenwebsite cungcaodich vuthuanemai dientitmirephatlien? Nghi djnh I 85/2013/ND-CFthay 15/ 11/2013 Chinh phaquy dinh hanh vi vi TO 1 .000.000 Clang den 5.000.000tieing phamve hi chg,trier] lamthuangmai: Ice khai Ichangtrung num, khanschinh the cacnOi dungt ong h6 se khi dang Icy16chile hoi chcr, trien lamthucmgmai,mite that nen? Nghi dinh 185/2013/ND-CPngay 15/11/2013 ciia Chinh pha quy dinh hanh vi vi phamvE hOi chg,hien lamthucmgmai: Thaydi, 66 sungnOi dung dang IcYt6 chile thi chv,trien lamthucrngmai ma Iclaingdung kyyeti caquanquan I nhathemc6 thamgottentheoquydinh hgaechua ductsuxac than dmcaquanquan 1Ynha nuat c6 thamquyOnye viecthay d6i, b6 sungni dung dang k ,mite that den? Nghi dinh 185/2013/ND-03 ngay 15/1 1/2013 do Chinh plaitquy dinh hanh vi vi phamve hichg,trien lam Mucmgmai: Tnmg bay hanggia, hang h6axampham quyenso, hattd tue de sosantverihangthatma khOngeta suchapthuannth coquan thanlnha nuth ca dramqueenthenguy dinhmircphatlien? Nghi diets 185/20 13/ND-CPngay 15/ 11/2013 cita Chinh phaquy dinh hanhvivi phamyethatdong kinh doanh theogin), phdp kinh doanh: Cho Owe,chomaim,dim camc6,the chap, ban,chuyennhugnggrAyphdp kinh doanh hangMa, dich vu han che kinhdoanhmite that den? Nghi djnh I85/2013/ND-CPngay 15/ 11/2013tha Chinh planquy djnh ve that dOng kinh doanh theogiayphep kinh doanh: SO dunggiAyphep kinh doanh hang Ma, dich vu hanche kinh doanhnththuangnhan khac dé kinh death,mirephatlien? 0. . .. . it . o. a ; 00.. u) a q g ea re. 0 > co, “1 Cau htti
- Xem thêm -