Tài liệu Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác quản trị cung ứng hàng hoá ở công ty kinh doanh và chế biến lương thực hà nội

  • Số trang: 81 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 39 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Môc lôc Lêi nãi ®Çu Ch-¬ng I Nh÷ng lý luËn c¬ b¶n vÒ qu¶n trÞ vµ qu¶n trÞ cung øng hµng ho¸ trong doanh nghiÖp th-¬ng m¹i I.DNTM vµ m«i tr-êng kinh doanh 1.Kh¸i niÖm vÒ doanh nghiÖp th-¬ng m¹i 2.M«i tr-êng kinh doanh cña doanh nghiÖp th-¬ng m¹i II.Nh÷ng néi dung c¬ b¶n cña qu¶n trÞ doanh nghiÖp 1.Kh¸i niÖm vÒ qu¶n trÞ doanh nghiÖp 2.Vai trß cña qu¶n trÞ 3.Chøc n¨ng cña qu¶n trÞ III.Mua hµng vµ qu¶n trÞ mua hµng trong DNTM 1.B¶n chÊt cña ho¹t ®éng mua hµng 2.Vai trß cña ho¹t ®éng mua hµng trong DNTM 3.Néi dung c¬ b¶n cña qu¶n trÞ mua hµng trong DNTM 4.C¸c h×nh thøc mua hµng vµ t¹o nguån hµng trong DNTM IV.Nh÷ng nh©n tè ¶nh h-ëng ®Õn ho¹t ®éng cung øng 1.Kh¸ch hµng 2.Gi¸ c¶ vµ chÊt l-îng nguån hµng 3.Nhµ cung cÊp 4.Nh©n viªn mua hµng cña doanh nghiÖp 5.ChÝnh s¸ch, ph¸p luËt, thÞ tr-êng V.Sù cÇn thiÕt ph¶i n©ng cao chÊt l-îng qu¶n trÞ cung øng hµng ho¸ Ch-¬ng II: Kh¶o s¸t t×nh h×nh cung øng hµng ho¸ t¹i c«ng ty kinh doanh vµ chÕ biÕn l-¬ng thùc Hµ Néi I.Giíi thiÖu chung vÒ c«ng ty 1.Qóa tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty 2.Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña c«ng ty 3.C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty 4.§Æc ®iÓm ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty II.Thùc tr¹ng cña qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cung øng hµng ho¸ ë c«ng ty kinh doanh vµ chÕ biÕn l-¬ng thùc Hµ Néi 1.Ho¹t ®éng mua hµng 2.Ho¹t ®éng dù tr÷ hµng ho¸ Ch-¬ng III: Nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n trÞ cung øng hµng ho¸ t¹i c«ng ty kinh doanh vµ chÕ biÕn l-¬ng thùc Hµ Néi I.§¸nh gi¸ chung vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ngty 1.Nh÷ng ®iÓm m¹nh 2.Nh÷ng ®iÓm yÕu tån t¹i cña c«ng ty II.§¸nh gi¸ ho¹t ®éng qu¶n ttrÞ cung øng hµng ho¸ t¹i c«ng ty 1.Nh÷ng ®iÓm m¹nh 2.Nh÷ng mÆt cßn tån t¹i III.Nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao c«ng t¸c qu¶n trÞ cung øng t¹i c«ng ty 1.Ph¸t huy h¬n n÷a thÕ m¹nh trong cung øng 2.ThÓ hiÖn cao ®é tÝnh thèng nhÊt khu«n phÐp trong l·nh ®¹o 3.C«ng t¸c ®µo t¹o ®·i ngé nh©n sù ®-îc cñngcè 4.TÝch cùc nghiªn cøu b¸m s¸t nh÷ng biÕn ®éng cña thÞ tr-êng 5.§Çu t- x©y dùng hÖ thèng kho b·i cã quy m« 6.ThiÕt lËp mèi quan hÖ víi b¹n hµng, nhµ cung cÊp PhÇn kÕt luËn lêi nãi ®Çu Ngµy nay nãi ®Õn doanh nghiÖp chÝnh lµ nãi ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp ®ã. Nh- ta ®· biÕt ho¹t ®éng kinh doanh bÞ ¶nh h-ëng bëi rÊt nhiÒu yÕu tè chi phèi. Mét trong nh÷ng nh©n tè quan träng tiªu biÓu ®ã chÝnh lµ ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. Ch¼ng cÇn ph¶i ph©n tÝch ai còng biÕt khi ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm ®-îc ®Èy m¹nh ®ång nghÜa víi viÖc doanh thu b¸n hµng t¨ng nhanh. Môc tiªu cuèi cïng cña doanh nghiÖp s¾p ®-îc thùc hiÖn . SÏ thËt lµ thiÕu sãt nÕu chØ coi träng ®Õn kh©u tiªu thô s¶n phÈm mµ quªn b½ng ®i c«ng t¸c cung øng hµng ho¸ trong doanh nghiÖp. Doanh nghiÖp chØ thùc hiÖn chøc n¨ng b¸n tèt khi chøc n¨ng thu mua vµ t¹o nguån hµng ®-îc ®¶m b¶o. VËy cã thÓ kÕt luËn r»ng ë ®©u vµ khi nµo c«ng t¸c thu mua t¹o nguån hµng cã chÊt l-îng cïng viÖc b¶o qu¶n dù tr÷ hîp lÝ th× ë ®ã, khi ®ã ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh míi diÔn ra tèt ®Ñp ®¶m b¶o phôc vô tho¶ m·n nhu cÇu tèi ®a cña kh¸ch hµng. XuÊt ph¸t tõ nhËn ®Þnh trªn, trong thêi gian bèn th¸ng thùc tËp t¹i c«ng ty kinh doanh vµ chÕ biÕn l-¬ng thùc Hµ Néi em ®· cè g¾ng t×m hiÓu, nghiªn cøu ho¹t ®éng cung øng cña c«ng ty. §-îc sù gióp ®ì tËn t×nh cña thÇy gi¸o h-íng dÉn NguyÔn Quang Trung vµ tõ phÝa c«ng ty em ®· chän ®Ò tµi “ C¸c gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao chÊt l-îng c«ng t¸c qu¶n trÞ cung øng hµng ho¸ ë c«ng ty kinh doanh vµ chÕ biÕn l­¬ng thùc Hµ Néi “. V Néi dung cña ®Ò tµi gåm 3 ch-¬ng. Ch-¬ng I: Nh÷ng lÝ luËn c¬ b¶n vÒ qu¶n trÞ vµ qu¶n trÞ cung øng hµng ho¸ trong doanh nghiÖp th-¬ng m¹i. Ch-¬ng II: Kh¶o s¸t t×nh h×nh cung øng hµng ho¸ t¹i c«ng ty kinh doanh vµ chÕ biÕn l-¬ng thùc Hµ Néi. Ch-¬ng III: Nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n trÞ cung øng hµng ho¸ t¹i c«ng ty kinh doanh vµ chÕ biÕn l-¬ng thùc Hµ Néi. CH¦¥NG I: Nh÷ng lý luËn c¬ b¶n vÒ qu¶n trÞ vµ qu¶n trÞ cung øng hµng ho¸ trong doanh nghiÖp th-¬ng m¹i (Dntm) I.Dm vµ m«i tr-êng kinh doanh cña DNTM 1. Kh¸i niÖm vÒ doanh nghiÖp th-¬ng m¹i a.Doanh nghiÖp lµ g× ? ThuËt ng÷ doanh nghiÖp bao hµm nh÷ng néi dung rÊt réng. ThËt vËy tÊt c¶ nh÷ng ®¬n vÞ kinh doanh lµ mét c¸ nh©n, mét tæ chøc, mét tËp thÓ hay thËm chÝ mét c¶ quèc gia khi cã ho¹t ®éng mua b¸n hµng ho¸ hay dÞch vô ®Òu ®-îc coi lµ mét doanh nghiÖp. Nh÷ng doanh nghiÖp nµy cã t- c¸ch ph¸p nh©n, ®-îc c¬ quan nhµ n-íc cã thÈm quyÒn cÊp giÊy phÐp kinh doanh vµ chÞu sù kiÓm so¸t cña nhµ n-íc. VËy doanh nghiÖp lµ mét céng ®ång ng-êi liªn kÕt thµnh lËp nh»m môc ®Ých chñ yÕu lµ thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng kinh doanh. Trong ®ã kinh doanh ®-îc hiÓu lµ viÖc thùc hiÖn mét sè hoÆc tÊt c¶ c¸c c«ng ®o¹n cña qu¸ tr×nh ®Çu t- tõ s¶n xuÊt ®Õn tiªu thô s¶n phÈm hoÆc thùc hiÖn dÞch vô trªn thÞ tr-êng nh»m môc ®Ých sinh lêi. Céng ®ång ng-êi ë ®©y liªn kÕt víi nhau chñ yÕu trªn c¬ së lîi Ých kinh tÕ. b.Doanh ngiÖp th-¬ng m¹i Doanh nghiÖp th-¬ng m¹i ra ®êi do sù ph©n c«ng lao ®éng x· héi vµ chuyªn m«n ho¸ trong s¶n xuÊt: mét bé phËn nh÷ng ng-êi s¶n xuÊt kinh t¸ch khái s¶n xuÊt lµm nhiÖm vô ®-a hµng ra ngoµi thÞ tr-êng ®Ó b¸n. DÇn dÇn c«ng viÖc nµy trë thµnh cè ®Þnh vµ ph¸t triÓn thµnh c¸c ®¬n vÞ, c¸c tæ chøc kinh tÕ chuyªn lµm nhiÖm vô mua b¸n hµng ho¸ ®Ó thu lîi nhuËn. §Çu tiªn doanh nghiÖp th-¬ng m¹i ®-îc xem nh- lµ mét doanh nghiÖp chñ yÕu thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc mua b¸n hµng ho¸ T-H-T’. Nh-ng ngµy nay, cïng víi sù ph¸t triÓn cña lÞch sö, sù tiÕn bé cña x· héi loµi ng-êi ho¹t ®éng mua b¸n kh«ng ®¬n thuÇn chØ lµ T-H-T’ m¯ nã trë nªn phøc t¹p ®a d¹ng h¬n: ®· h×nh thµnh nªn nh÷ng dÞch vô th-¬ng m¹i vµ xóc tiÕn th-¬ng m¹i. V× vËy doanh nghiÖp th-¬ng m¹i ®-îc hiÓu nh- lµ doanh nghiÖp víi chøc n¨ng chñ yÕu thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng th-¬ng m¹i. Ho¹t ®éng th-¬ng m¹i chñ yÕu hiÖn nay ®-îc ph©n thµnh 3 nhãm mua b¸n hµng ho¸, dÞch vô th-¬ng m¹i, xóc tiÕn th-¬ng m¹i trong ®ã dÞch vô th-¬ng m¹i g¾n liÒn víi mua b¸n hµng ho¸, xóc tiÕn th-¬ng m¹i lµ ho¹t ®éng nh»m t×m kiÕm, thóc ®Èy viÖc mua b¸n hµng ho¸ vµ cung øng dÞch vô th-¬ng m¹i. Ngoµi ra, doanh nghiÖp thmm cßn thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng kh¸c nh- s¶n xuÊt, cung øng dÞch vô, ®Çu t- tµi chÝnh. Tuy nhiªn tû träng ho¹t ®éng th-¬ng m¹i vÉn lµ chñ yÕu. Tãm l¹i, doanh nghiÖp th-¬ng m¹i lµ mét tæ chøc ®éc lËp cã sù ph©n c«ng lao ®éng râ rµng vµ ®-îc qu¶n lÝ b»ng mét bé m¸y chÝnh thøc doanh nghiÖp th-¬ng m¹i cã thÓ thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng mét c¸ch ®éc lËp víi c¸c thñ tôc ®¬n gi¶n vµ nhanh chãng. c.§Æc ®iÓm cña doanh nghiÖp th-¬ng m¹i Kh¸c víi nh÷ng lo¹i h×nh doanh nghiÖp kh¸c nh- doanh nghiÖp s¶n xuÊt, doanh nghiÖp dÞch vô, ®èi t-îng cña doanh nghiÖp th-¬ng m¹i kh«ng ai kh¸c chÝnh lµ nh÷ng s¶n phÈm hµng ho¸ hoµn chØnh. NhiÖm vô cña c¸c doanh nghiÖp th-¬ng m¹i kh«ng ph¶i lµ t¹o ra c¸c gi¸ trÞ sö dông vµ gi¸ trÞ míi mµ ë ®©y doanh nghiÖp th-¬ng m¹i ®¶m nhËn c«ng viÖc thùc hiÖn gi¸ trÞ: nghÜa lµ doanh nghiÖp ®-a s¶n phÈm ®Õn tay ng-êi tiªu dïng ®Ó ng-êi tiªu dïng sö dông nh÷ng gi¸ trÞ h÷u Ých cña nã. Ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp th-¬ng m¹i còng gièng nh- mét sè nh÷ng doanh nghiÖp kh¸c. Nã bao gåm c¸c qu¸ tr×nh kinh tÕ, tæ chøc kÜ thuËt ... nh-ng mÆt kinh tÕ næi tréi hµng ®Çu. Nh©n vËt quan träng bËc nhÊt ë ®©y chÝnh lµ nh÷ng kh¸ch hµng, nh÷ng ng-êi tiªu dïng s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. C¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i hiÓu r»ng lîi nhuËn chØ ®Æt ra trªn c¬ së t¨ng møc ®é tho¶ m·n nhu cÇu cña kh¸ch hµng mµ th«i. TËp kh¸ch hµng cña doanh nghiÖp th-¬ng m¹i rÊt ®a d¹ng vµ phøc t¹p v× nhu cÇu cña hä rÊt phong phó. Mäi ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp suy cho cïng lµ h-íng tíi gi¸ trÞ kh¸ch hµng nªn viÖc ph©n c«ng chuyªn m«n ho¸ trong néi bé tõng doanh nghiÖp hay gi÷a c¸c doanh nghiÖp th-¬ng m¹i còng bÞ h¹n chÕ rÊt nhiÒu. Mét ®Æc ®iÓm kh«ng thÓ thiÕu trong doanh nghiÖp th-¬ng m¹i, ®ã lµ sù liªn kÕt “tÊt yÕu” cða c²c doanh nghiÖp th­¬ng m³i víi nhau. ChÝnh ®iÒu n¯y sÏ t³o nªn mét liªn minh chÆt chÏ trong viÖc chuyªn m«n ho¸ vÒ mét mÆt hµng, mét sè s¶n phÈm nh»m ®¹t tíi sù thuËn tiÖn trong ho¹t ®éng th-¬ng m¹i cña m×nh. Nãi tãm l¹i, doanh nghiÖp th-¬ng m¹i víi nh÷ng ®Æc ®iÓm chñ yÕu kh«ng thÓ t¸ch rêi ®· t¹o nªn mét doanh nghiÖp th-¬ng m¹i hoµn toµn kh¸c ph©n biÖt râ rµng víi c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp s¶n xuÊt , dÞch vô. 2. M«i tr-êng kinh doanh cña doanh nghiÖp th-¬ng m¹i (DNTM) 2.1. Kh¸i niÖm m«i tr-êng kinh doanh Chóng ta cã thÓ thÊy r»ng doanh nghiÖp th-¬ng m¹i lµ mét hÖ thèng hoµn chØnh cã sù ph©n c«ng râ rµng ë tõng kh©u, tõng bé phËn. Nh-ng hÖ thèng ®ã kh«ng chØ ®¬n thuÇn nh- vËy. Nã cßn cã c¸c mèi liªn hÖ phøc t¹p vµ ®a d¹ng: mèi liªn hÖ víi kh¸ch hµng, víi thÞ tr-êng c¸c yÕu tè ®Çu vµo: nguyªn liÖu, lao ®éng, liªn hÖ víi thÞ tr-êng, víi c¸c doanh nghiÖp, c¸c tæ chøc kh¸c ... Nh÷ng mèi liªn hÖ nµy cã ¶nh h-ëng tiªu cùc còng nh- tÝch cùc ®Õn doanh nghiÖp vµ ®-îc hiÓu lµ m«i tr-êng kinh doanh cña doanh nghiÖp ®ã. VËy m«i tr-êng kinh doanh cña doanh nghiÖp lµ tæng hîp c¸c yÕu tè ( tù nhiªn vµ x· héi, chÝnh trÞ vµ kinh tÕ, tæ chøc vµ kÜ thuËt ... ) c¸c t¸c ®éng vµ c¸c mèi liªn hÖ ( trong, ngoµi) cña doanh nghiÖp cã liªn quan ®Õn sù tån t¹i vµ sù ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. M«i tr-êng kinh doanh cña doanh nghiÖp th-¬ng m¹i bao gåm m«i tr-êng bªn ngoµi, m«i tr-êng bªn trong, m«i tr-êng tù nhiªn vµ m«i tr-êng x· héi. 2.2. Néi dung cña m«i tr-êng kinh doanh a.M«i tr-êng bªn ngoµi Lµ hÖ thèng toµn bé c¸c t¸c nh©n bªn ngoµi doanh nghiÖp cã liªn quan vµ cã ¶nh h-ëng ®Õn qu¸ tr×nh tån t¹i vËn hµnh vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. *M«i tr-êng kinh doanh bªn ngoµi bao gåm: M«i tr-êng ®Æc tr-ng cña doanh nghiÖp lµ nh÷ng yÕu tè mµ m«i tr-êng kinh doanh riªng cã cña tõng doanh nghiÖp. §©y lµ yÕu tè m«i tr-êng lµm nã ph©n biÖt víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c. Bao gåm c¸c nhµ cung cÊp, c¸c kh¸ch hµng, nh÷ng tæ chøc c¹nh tranh, nhµ n-íc ... C¸c nhµ cung cÊp: ph¶i kÓ ®Õn ë ®©y kh«ng chØ lµ nh÷ng nhµ cung cÊp nguyªn vËt liÖu, thiÕt bÞ, hµng ho¸ mµ ph¶i ®Ò cËp ®Õn c¶ nh÷ng nhµ cung cÊp tµi chÝnh nhng©n hµng, tÝn dông hay nh÷ng nhµ cung cÊp kh¸c nh- ®iÖn, n-íc ... Nh×n chung, doanh nghiÖp cÇn ph¶i duy tr× mét hÖ thèng c¸c nhµ cung cÊp ®a d¹ng ®Ó tr¸nh vµ gi¶m bít nh÷ng rñi ro ®¸ng tiÕc do mét sè nhµ cung cÊp g©y ra t¹o thuËn lîi trong ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. Kh¸ch hµng: lÝ do tån t¹i cña doanh nghiÖp chÝnh lµ kh¸ch hµng. Sè l-îng kh¸ch hµng gia t¨ng ®ång nghÜa víi nh÷ng bÊt tr¾c, rñi ro cña c«ng ty gi¶m xuèng. Nh-ng nhu cÇu cña kh¸ch hµng lµ phøc t¹p vµ viÖc ®¸p øng nhu cÇu cho hä qu¶ lµ khã kh¨n. V× vËy c¸c doanh nghiÖp ph¶i biÕn nh÷ng kh¸ch hµng tiÒm n¨ng thµnh kh¸ch hµng th-êng xuyªn, biÕn kh¸ch hµng th-êng xuyªn thµnh kh¸ch hµng truyÒn thèng. Nh÷ng ®èi thñ c¹nh tranh: ®©y lµ mét trong nh÷ng nh©n tè quan träng cã ¶nh h-ëng m¹nh mÏ vµ t¸c ®éng trùc tiÕp tíi doanh nghiÖp. Mét mÆt c¸c ®èi thñ c¹nh tranh lµm doanh nghiÖp ph¶i gi¶m bít doanh sè, t¨ng thªm chi phÝ, h¹ gi¸ b¸n, gi¶m thÞ phÇn. Nh-ng mÆt kh¸c hä l¹i lµ ®éng lùc - ®ång nghiÖp gióp doanh nghiÖp lu«n s¸ng t¹o c¶i tiÕn ®Ó hÊp dÉn, thu hót l«i cuèn kh¸ch hµng. Nh÷ng nh©n tè trªn ®©y kh«ng thÓ kh«ng ®Ò cËp tíi ë m«i tr-êng kinh doanh ®Æc thï cña doanh nghiÖp. §ã lµ nh÷ng h¹t nh©n quan träng chi phèi m¹nh mÏ ®Õn ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp . M«i tr-êng chung cña doanh nghiÖp: lµ toµn bé c¸c t¸c nh©n n»m bªn ngoµi doanh nghiÖp. MÆc dï kh«ng cã liªn quan trùc tiÕp vµ râ rµng víi doanh nghiÖp nh-ng l¹i cã ¶nh h-ëng m¹nh mÏ ®Õn nã. M«i tr-êng kinh doanh chung bao gåm: Nh÷ng ®iÒu kiÖn kinh tÕ: ®ã lµ nh÷ng vÊn ®Ò nh- t¨ng tr-ëng kinh tÕ, thu nhËp quèc d©n, l¹m ph¸t thÊt nghiÖp, l·i suÊt, tØ gi¸ hèi ®o¸i. NÕu nh÷ng yÕu tè nµy kh«ng æn ®Þnh th× ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp sÏ gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n nhkhã thu hót ®Çu t-, lîi nhuËn kh«ng lín ... Nh÷ng ®iÒu kiÖn vÒ chÝnh trÞ: ChÝnh trÞ kh«ng æn ®Þnh nay thÕ nµy mai thÕ kh¸c dÉn ®Õn nh÷ng ®iÒu kiÖn kinh tÕ kh«ng ch¾c ch¾n. Ch¼ng cã mét nhµ ®Çu t-, mét nhµ doanh nghiÖp nµo d¹i g× mµ bá tiÒn vµo nh÷ng quèc gia cã chÕ ®é chÝnh trÞ lén xén v× møc ®é m¹o hiÓm vµ tÝnh chÊt rñi ro rÊt cao. Nh÷ng ®iÒu kiÖn vÒ v¨n ho¸ x· héi: ®ã lµ nh÷ng tËp qu¸n, nh÷ng thãi quen mang tÝnh truyÒn thèng, nh÷ng thÞ hiÕu cña d©n c- tõng khu vùc tõng nhãm kh¸ch hµng còng ¶nh h-ëng ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. Nh÷ng ®iÒu kiÖn vÒ kÜ thuËt c«ng nghÖ: ngµy nay x· héi ngµy cµng ph¸t triÓn cïng víi sù ph¸t triÓn nh- vò b·o cña khoa häc kÜ thuËt vµ c«ng nghÖ, nhu cµu kh¸ch hµng còng phøc t¹p ®ßi hái cao h¬n v× vËy nÕu doanh nghiÖp víi trang thiÕt bÞ vµ c«ng nghÖ lçi thêi sÏ kh«ng ®¸p øng ®-îc nhu cÇu cho kh¸ch ¶nh h-ëng tíi tiÕn tr×nh hoµn thµnh môc tiªu cña doanh nghiÖp. C¸c yÕu tè m«i tr-êng chung t¸c ®éng kh«ng chØ mét m×nh doanh nghiÖp nµo mµ nã t¸c ®éng ®ång thêi lªn nhiÒu doanh nghiÖp kh¸c trong tõng khu vùc. b.M«i tr-êng bªn trong cña doanh nghiÖp M«i tr-êng bªn trong cña doanh nghiÖp ®-îc hiÓu lµ nÒn v¨n ho¸ cña tæ chøc doanh nghiÖp ®-îc h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cïng víi qu¸ tr×nh vËn hµnh cña doanh nghiÖp. §©y chÝnh l¯ “ c²i n«i “ nu«i d­ìng bÇu kh«ng khÝ, b°n s¾c tinh thÇn ®Æc tr-ng riªng cña tõng doanh nghiÖp lµ ®éng lùc, néi lùc thóc ®Èy qu¸ tr×nh lµm viÖc h¨ng say kh«ng mÖt mái v× doanh nghiÖp, v× sù ph¸t triÓn v÷ng vµng cña doanh nghiÖp trong t-¬ng lai. M«i tr-êng bªn trong cña doanh nghiÖp bao gåm 2 yÕu tè: yÕu tè vËt chÊt vµ yÕu tè tinh thÇn. *YÕu tè vËt chÊt trong doanh nghiÖp lµ nh÷ng yÕu tè nh- ®iÒu kiÖn tµi chÝnh, c¬ së vËt chÊt kü thuËt, trang thiÕt bÞ m¸y mãc, ®Êt ®ai nhµ x-ëng…§iÒu kiÖn tµi chÝnh: thÓ hiÖn kh¶ n¨ng tù chñ cu¶ doanh nghiÖp. NÕu ®iÒu kiÖn tµi chÝnh d- dËt doanh nghiÖp cã thÓ tù quyÕt ®Þnh më réng, ®Çu t- hay tiÕn hµnh lµm mét c«ng viÖc g× ®ã hÕt søc dÔ dµng. Ng-îc l¹i ®iÒu kiÖn tµi chÝnh gÆp khã kh¨n, c¸c chñ nî, c¸c ng©n hµng thóc hèi th× doanh nghiÖp mÊt ®i kh¶ n¨ng tù chñ, tù quyÕt ®Þnh c¸c kÕ ho¹ch cña m×nh. C¬ së vËt chÊt kü thuËt, trang thiÕt bÞ m¸y mãc, ®Êt ®ai nhµ x-ëng lµ tµi s¶n quan träng cña doanh nghiÖp còng gãp phÇn kh«ng nhá trong viÖc thùc hiÖn ho¹t ®éng kinh doanh cã hiÖu qu¶. §iÒu nµy hoµn toµn ®óng ®èi víi nh÷ng doanh nghiÖp cã kh¶ n¨ng tµi chÝnh còng nh- c¸c qui m« c¬ së vËt chÊt hiÖn ®¹i nhµ x-ëng réng lín. *YÕu tè tinh thÇn : mét yÕu tè quan träng nhÊt t¹o nªn nÒn v¨n ho¸ cña c«ng ty. Nã bao gåm nh÷ng nh©n tè nh- con ng-êi, lîi thÕ kinh doanh, uy tÝn cña doanh nghiÖp. Ng­êi ta nãi: “ con ng­êi cã kh° n¨ng thay ®æi c° thÕ giíi” ®± khµng ®Þnh vai trß to lín cña nh©n tè nµy. Trong doanh nghiÖp yÕu tè nµy ®-îc hiÓu lµ toµn bé ban l·nh ®¹o c«ng ty vµ tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn. NÒn v¨n ho¸ ph¸t triÓn cao víi bÇu kh«ng khÝ h¨ng say lµm viÖc ®Ò cao sù s¸ng t¹o hay mét nÒn v¨n ho¸ thÊp kÐm phæ biÕn sù bµng quan thê ¬ v« tr¸ch nhiÖm ®Òu do yÕu tè con ng-êi chi phèi. §iÒu kiÖn vÒ tµi chÝnh trong doanh nghiÖp hay lîi thÕ kinh doanh cña doanh nghiÖp trªn th-¬ng tr-êng ®Òu do yÕu tè con ng-êi quyÕt ®Þnh, chi phèi. ThÕ míi biÕt kh¶ n¨ng cña con ng-êi thËt vÜ ®¹i. Lîi thÕ kinh doanh, uy tÝn cña doanh nghiÖp: mét nh©n tè cã lîi cho ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. Uy tÝn vÒ chÊt l-îng, gi¸ c¶, th¸i ®é phôc vô, dÞch vô sau b¸n hµng t¹o lßng tin cho ng-êi tiªu dïng h×nh thµnh nªn mét h×nh ¶nh ®Ñp cña c«ng ty. Bªn c¹nh ®ã doanh nghiÖp cßn tham gia c¸c ho¹t ®éng x· héi, thùc hiÖn tr¸ch nhiÖm x· héi g©y ra mèi thiÖn c¶m cña kh¸ch hµng. c.M«i tr-êng tù nhiªn vµ x· héi: ®©y lµ yÕu tè t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn con ng-êi ®Õn kh¶ n¨ng lµm viÖc cã hiÖu qu¶ cña con ng-êi. §ã chÝnh lµ ®iÒu kiÖn lµm viÖc, ®iÒu kiÖn sinh ho¹t, ®iÒu kiÖn sèng cña con ng-êi víi m«i tr-êng lµm viÖc trong s¹ch kh«ng « nhiÔm víi nh÷ng yÕu tè ngo¹i c¶nh tho¸ng m¸t, s¹ch sÏ cã khu«n viªn c©y xanh t-¬i tèt sÏ t¹o cho con ng-êi tinh thÇn s¶ng kho¸i søc khÎo ®¶m b¶o vµ n¨ng suÊt lao ®éng lµm viÖc ®-îc t¨ng lªn. Ng-îc l¹i ®iÒu kiÖn lµm viÖc chËt chéi, ån µo, bÈn thØu ... sÏ t¹o ra sù øc chÕ t©m tr¹ng dÔ bÞ kÝch thÝch, quan hÖ x· héi sÏ bÞ tæn th-¬ng, m©u thuÉn x· héi dÔ bÞ tÝch tô vµ bïng næ. Tãm l¹i c¸c yÕu tè m«i tr-êng trong, ngoµi, tù nhiªn vµ x· héi lµ mét phÇn kh«ng thÓ thiÕu khi ®Ò cËp ®Õn m«i tr-êng kinh doanh cña bÊt cø mét doanh nghiÖp nµo. II.Nh÷ng néi dung c¬ b¶n cña qu¶n trÞ doanh nghiÖp th-¬ng m¹i 1.Kh¸i niÖm vÒ QTDNTM Nãi vÒ qu¶n trÞ, ng-êi ta ®-a ra rÊt nhiÒu quan ®iÓm kh¸c nhau. Theo quan ®iÓm cña NguyÔn V¨n Lª qu¶n trÞ ®-îc gi¶i thÝch nh- sau: qu¶n lµ ®-a ®èi t-îng vµo môc tiªu cÇn ®¹t vµ trÞ lµ ¸p dông nh÷ng biÖn ph¸p mang tÝnh hµnh chÝnh, ph¸p chÕ nh»m ®¹t ®-îc môc tiªu ®ã. Cßn theo quan ®iÓm cña Hkoontz qu¶n trÞ lµ ho¹t ®éng cÇn thiÕt thiÕt yÕu, nã ®¶m b¶o phèi hîp nh÷ng nç lùc c¸ nh©n nh»m ®¹t ®-îc c¸c môc ®Ých cña nhãm. Môc tiªu cña nã lµ h×nh thµnh mét m«i tr-êng mµ trong ®ã con ng-êi cã thÓ ®¹t ®-îc c¸c môc ®Ých cña nhãm víi thêi gian, tiÒn b¹c, vËt chÊt vµ sù bÊt m·n c¸ nh©n lµ Ýt nhÊt. Quan ®iÓm cña tËp thÓ t¸c gi¶ häc viÖn chÝnh trÞ quèc gia: qu¶n trÞ lµ sù t¸c ®éng cña c¬ quan qu¶n lÝ vµo ®èi t-îng qu¶n lÝ ®Ó t¹o ra sù chÕ biÕn cña toµn bé hÖ thèng nh»m ®¹t ®-îc môc ®Ých nhÊt ®Þnh. Theo quan ®iÓm cña tr-êng ph¸i t©m lÝ häc th× qu¶n trÞ lµ khoa häc vµ lµ nghÖ thuËt. Víi c¸ch thùc hµnh th× qu¶n trÞ lµ nghÖ thuËt cßn kiÕm thøc vÒ qu¶n lÝ lµ khoa häc. Qu¶n trÞ lµ biÕt xÐt ®o¸n vµ ®-a ra c¸c quyÕt ®Þnh cã c¬ së nhê thu ®-îc c¸c th«ng tin nhanh chãng, ®Çy ®ñ râ rµng vÒ nhiÒu mÆt. Tãm l¹i, tõ nh÷ng quan ®iÓm trªn qu¶n trÞ ®-îc hiÓu lµ tËp hîp c¸c ho¹t ®éng nh»m ®¶m b¶o sù hoµn thµnh c«ng viÖc qua nç lùc ( sù thùc hiÖn) cña ng-êi kh¸c. Qu¶n trÞ võa lµ khoa häc võa lµ nghÖ thuËt bëi v× qu¶n trÞ cã c¬ së b¾t nguån tõ nh÷ng m«n khoa häc kh¸c, qu¶n trÞ cã ®èi t-îng nghiªn cøu rÊt cô thÓ, cã ph-¬ng ph¸p ph©n tÝch vµ cã lÝ thuyÕt xuÊt ph¸t tõ viÖc nghiªn cøu ®ã. §iÒu nµy chøng tá qu¶n trÞ lµ khoa häc. Nãi qu¶n trÞ lµ nghÖ thuËt qu¶ kh«ng sai v× qu¶n trÞ lµ c¸ch øng xö, hµnh vi cña c¸c nhµ qu¶n trÞ. Nh÷ng c¸ch øng xö, nh÷ng hµnh vi nµy kh«ng tu©n theo mét quy luËt nµo, kh«ng s¸ch vë nµo ®Ò cËp ®Õn mµ nã ®ßi hái nh÷ng nhµ qu¶n trÞ ph¶i biÕt linh ho¹t, s¸ng t¹o vËn dông tuú vµo t×nh huèng cô thÓ. Kh«ng thÓ kÕt luËn r»ng mét nhµ qu¶n trÞ cã tr×nh ®é häc vÊn cao mµ l¹i lµ mét nhµ qu¶n trÞ tµi ba. Mét vÊn ®Ò n÷a cÇn chó ý, qu¶n trÞ chÝnh lµ qu¶n trÞ sù thay ®æi. ThÕ giíi kinh doanh tiÕn triÓn rÊt nhanh cïng c¸c tiÕn bé khoa häc c«ng nghÖ. Nh÷ng sù thay ®æi nhanh ®Õn nçi hiÖn t¹i h×nh nh- ch-a b¾t ®Çu t-¬ng lai ®· s½n sµng ®èi ®Çu th¸ch thøc chóng ta. Lµ nhµ qu¶n trÞ th× ph¶i cã tÇm nh×n réng lín ®ång thêi ph¶i s½n sµng tiÕp nhËn nh÷ng thay ®æi, cã kh¶ n¨ng biÕn th¸ch thøc thµnh c¬ héi vµ n¾m b¾t kÞp thêi nh÷ng c¬ héi quý b¸u ®ã. §Æc biÖt lµ nh÷ng nhµ qu¶n trÞ trong c¬ chÕ thÞ tr-êng mét c¬ chÕ c¹nh tranh vµ th¶i lo¹i, mét c¬ chÕ kh«ng hÒ dung n¹p nh÷ng nhµ qu¶n trÞ chØ biÕt lµm theo mÖnh lÖnh mµ kh«ng ®ñ n¨ng lùc g©y ra nh÷ng thay ®æi thËm chÝ nh÷ng ®¶o lén hîp lÝ mµ qua ®ã cã thÓ ®-a doanh nghiÖp m×nh ph¸t triÓn mét c¸ch nhanh chãng. 2. Vai trß cña qu¶n trÞ Cã thÓ nãi vai trß cña qu¶n trÞ trong doanh nghiÖp th-¬ng m¹i nãi riªng hay bÊt cø doanh nghiÖp nµo nãi chung còng cã tÇm quan träng rÊt lín. Ng-êi ta vÝ vai trß cña qu¶n trÞ trong doanh nghiÖp th-¬ng m¹i nh- vai trß cña mét nh¹c tr-ëng ®iÒu khiÓn c¶ dµn nh¹c trªn s©n khÊu. Cã thÓ h×nh dung c«ng viÖc cña nh¹c tr-ëng thËt ®¬n gi¶n chØ cã mçi nhiÖm vô vung ®òa lªn cao hay xuèng thÊp nh-ng ®iÒu ®ã l¹i cã t¸c dông to lín lµm c¶ dµn nh¹c ¨n khíp nhÞp nhµng víi nhau. ThËt vËy mét nh¹c sÜ ®éc tÊu vÜ cÇm th× tù ®iÒu khiÓn b¶n th©n m×nh nh-ng c¶ mét dµn nh¹c th× kh«ng thÓ thiÕu ng-êi nh¹c tr-ëng. Trong qu¶n trÞ còng vËy víi sù bu«ng láng qu¶n lÝ hay qu¶n lÝ tåi sÏ më ®-êng cho chñ nghÜa tù do, sù rèi lo¹n vµ ®iÒu tÊt yªó lµ ¶nh h-ëng ®Õn nh÷ng ho¹t ®éng kh¸c trong doanh nghiÖp. Nh-ng nÕu cã mét nhµ qu¶n trÞ lçi l¹c tµi ba th× ch¾c ch¾n sù thµnh c«ng trong mäi ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp lµ trong tÇm tay. Thùc tÕ chøng minh r»ng nguyªn nh©n sù ph¸ s¶n cña nh÷ng c«ng ty lín nhá thuéc vÒ c«ng t¸c qu¶n trÞ chiÕm 50  60 %. 3. Chøc n¨ng cña qu¶n trÞ Qu¶n trÞ doanh nghiÖp bao gåm bèn chøc n¨ng chñ yÕu: häach ®Þnh, tæ chøc, l·nh ®¹o vµ kiÓm so¸t. a. Ho¹ch ®Þnh: lµ mét qu¶n trÞ liªn quan ®Õn t- duy vµ ý chÝ cña con ng-êi b¾t ®Çu b»ng viÖc x¸c ®Þnh môc tiªu vµ ®Þnh râ chiÕn l-îc, chÝnh s¸ch thñ tôc vµ c¸c kÕ ho¹ch chi tiÕt ®Ó ®¹t ®-îc môc tiªu. Ho¹ch ®Þnh lµ quyÕt ®Þnh cho c¸c ho¹t ®éng t-¬ng lai. Nã lµ mét t©m tr¹ng vµ mét hµnh ®éng h-íng vÒ t-¬ng lai. Ho¹ch ®Þnh cã t¸c dông quyÕt ®Þnh ph-¬ng h-íng vËn ®éng ph¸t triÓn vµ kh¾c phôc nh÷ng m©u thuÉn trªn c¬ së nghiªn cøu c¸c nhu cÇu lîi Ých vµ kh«ng quªn tÝnh ®Õn nh÷ng quy luËt kh¸ch quan ... §Æc biÖt ho¹ch ®Þnh cßn cho phÐp x¸c ®Þnh c¸c nguån vËt chÊt cô thÓ nh- lao ®éng, tµi chÝnh ... cÇn thiÕt ®Ó cã thÓ ®¹t ®-îc môc tiªu ®Ò ra. Kh«ng nh÷ng thÕ ho¹ch ®Þnh cßn cã t¸c dông hîp t¸c phèi hîp gi÷a c¸c bé phËn kh¸c nhau cïng thùc hiÖn mét môc tiªu chung. Ho¹ch ®Þnh cßn mang tÝnh chÊt ®éng viªn cæ vò thùc hiÖn mét xung lùc, sù vËn ®éng t-¬ng øng cña hÖ thèng qu¶n lÝ. §Ó chøc n¨ng ho¹ch ®Þnh cã hiÖu qu¶ th× mäi ho¹t ®éng trong ho¹ch ®Þnh ph¶i mang tÝnh quy luËt vµ cã th«ng tin ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c. Bëi v× bÊt cø c¸i g× tr¸i quy luËt sÏ bÞ ®µo th¶i vµ sù sai lÖch thiÕu th«ng tin sÏ lµm ho¹ch ®Þnh kh«ng cã c¬ së. Trong ho¹ch ®Þnh cÇn cã tÝnh thèng nhÊt, cã sù nhÊt qu¸n trong sù liªn quan ®Õn c«ng viÖc vµ nhiÖm vô ®-îc giao, cã giøi h¹n vÒ thÈm quyÒn vµ ®Þa chØ n¬i nhËn cô thÓ. b. Tæ chøc: lµ mét trong bèn chøc n¨ng c¬ b¶n cña qu¶n trÞ. §ã lµ viÖc x¸c lËp m« h×nh ph©n c«ng vµ giao nhiÖm vô cho c¸c bé phËn trong doanh nghiÖp ®Ó ®¶m nhËn nh÷ng ho¹t ®éng cÇn thiÕt phï hîp vµ x¸c ®Þnh c¸c mèi quan hÖ vÒ nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm gi÷a c¸c bé phËn ®ã. Môc tiªu cña chøc n¨ng nµy lµ t¹o ra mét m«i tr-êng néi bé thuËn lîi tõ ®ã mçi c¸ nh©n trong tËp thÓ cã thÓ ph¸t huy toµn diÖn n¨ng lùc vèn cã vµ sù nhiÖt t×nh trong c«ng viÖc. Khi x©y dùng c¬ cÊu tæ chøc ph¶i ®i ®«i víi phï hîp víi môc tiªu cña doanh nghiÖp. NghÜa lµ khi môc tiªu thay ®æi th× c¬ cÊu tæ chøc còng ph¶i thay ®æi theo. §a d¹ng qu¶n lÝ ph¶i phï hîp víi ®a d¹ng ®èi t-îng qu¶n lÝ. Cã nh- thÕ doanh nghiÖp míi t¹o ra mét hÖ thèng tæ chøc hµi hoµ c©n ®èi cïng thèng nhÊt, nhÊt qu¸n . §©y lµ c«ng viÖc hÕt søc khã kh¨n ®ßi hái sù kÕt hîp gi÷a hai hÖ thèng tæ chøc chÝnh vµ phô. Mét hÖ thèng lµ linh hån, nÒn t¶ng. Cßn hÖ thèng kia lµ c¬ b¾p ®Ó c¶ hÖ thèng ho¹t ®éng ®-îc nhÞp nhµng. c. L·nh ®¹o: Nãi ®Õn chøc n¨ng nµy ®ã lµ mét qu¸ tr×nh mét nghÖ thuËt t¸c ®éng ®Õn con ng-êi sao cho hä tù nguyÖn vµ h¨ng h¸i ®Ó ®¹t ®-îc môc tiªu chung cña tæ chøc. Mét c¸ch tæng qu¸t l·nh ®¹o ®-îc hiÓu lµ mét hÖ thèng (mét qu¸ tr×nh) t¸c ®éng ®Õn con ng-êi hay mét tËp thÓ ®Ó hä ( con ng-êi hay tËp thÓ nhËn t¸c ®éng) tù nguyÖn vµ nhiÖt t×nh thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng cÇn thiÕt nh»m ®¹t ®-îc môc tiªu cña tæ chøc. L·nh ®¹o lµ lµm sao ®Ó mäi ng-êi tu©n thñ. T©m lÝ con ng-êi cã xu h-íng phôc vô ng-êi mµ hä cho lµ cã thÓ cung cÊp cho hä nh- ph-¬ng tiÖn ®Ó ®¹t ®-îc nh÷ng nhu cÇu, -íc väng ®ã. L·nh ®¹o t¹o ®éng c¬ thóc ®Èy mäi ho¹t ®éng. Ng-êi NhËt ®· chøng minh c²c quy luËt n¯y. ¤ng Ishikawa nãi “ trong mäi môc ®Ých cða c«ng ty chóng t«i xÕp tr-íc tiªn lµ c«ng nh©n, sau ®ã míi ®Õn kh¸ch hµng. H¹nh phóc cña c«ng nh©n ph¶i ®i tr-íc v× h¹nh phóc ®ã g¾n liÒn víi viÖc phôc vô ng-êi tiªu dïng. C«ng nh©n v¯ ng­êi tiªu dïng tuy hai m¯ l¯ mét “. Chð tÞch cða mét h±ng ®iÖn tö næi tiÕng thÕ giíi Sony ®± ph²t biÓu “ c«ng nh©n quan träng h¬n cæ ®«ng, chóng t«i nh- mét ®¹i gia ®×nh trong ®ã hä lµ con c¸i chóng t«i. Chóng t«i quan t©m ®Õn lîi Ých cña tõng ng-êi nh÷ng ng-êi b×nh th-êng còng nh- næi tréi, ®em h¹nh phóc thùc sù ®Õn cho hä vµ tin t-ëng ë b¶n th©n hä. §æi l¹i sù quan t©m ®Æc biÖt ®ã nh÷ng ng-êi c«ng nh©n NhËt B¶n coi doanh nghiÖp nh- gia ®×nh cña hä vµ b»ng tÊt c¶ kh¶ n¨ng cña m×nh hä cè g¾ng x©y dùng vµ b¶o vÖ ng«i nhµ th©n yªu ®ã. L·nh ®¹o kh«ng ph¶i lµ viÖc ®øng ngoµi cïng, kh«ng ph¶i lµ ®øng trªn tËp thÓ ®Ó ra lÖnh do¹ n¹t hoÆc m¾ng má. Ng-êi l·nh ®¹o còng kh«ng bao giê ®-îc ®øng ®»ng sau cÇm roi cÇm gËy ®Ó thóc giôc mµ ng-êi l·nh ®¹o ph¶i ®Æt m×nh trong nhãm lµ thµnh viªn chÝnh thøc ®ång thêi lµ ng-êi h-íng dÉn, ng-êi ®iÒu khiÓn tiªn phong ®i ®Çu trong nhãm t¹o niÒm tin sù phÊn khÝch cho c¶ nhãm lµm måi löa lan to¶ lßng nhiÖt t×nh trong c«ng viÖc. d. KiÓm so¸t: §©y lµ chøc n¨ng cuèi cïng nh-ng kh«ng thÓ thiÕu trong qu¶n trÞ v× nÕu l·nh ®¹o mµ kh«ng cã kiÓm tra coi nh- kh«ng cã l·nh ®¹o. Chøc n¨ng nµy nh»m t×m hiÓu xem xÐt c¸c quyÕt ®Þnh ®-îc thùc hiÖn nh- thÐ nµo, ph¸t hiÖn c¸c mèi liªn hÖ ng-îc vÒ c¸c quyÕt ®Þnh, nh÷ng kÕ ho¹ch ®Ó kÞp thêi ®iÒu chØnh t¹o kh¶ n¨ng thùc thi tèt h¬n. Th«ng qua kiÓm tra, còng t¸c ®éng kh«ng nhá ®Õn hµnh vi cña con ng-êi nh»m n©ng cao tinh thÇn tr¸ch nhiÖm vµ cñng cè c¸c chøc n¨ng trªn. §ã lµ bèn chøc n¨ng c¬ b¶n cña qu¶n trÞ. Gi÷a c¸c chøc n¨ng nµy cã sù ph©n biÖt t-¬ng ®èi nh-ng chóng l¹i cã mèi liªn hÖ ng-îc bæ xung vµ quy ®Þnh lÉn nhau. Chóng ®-îc thùc hiÖn ®ång thêi, ®an xen nhau. Trong mçi chøc n¨ng l¹i cã ba chøc n¨ng kia cïng tån t¹i. III.Mua hµng vµ qu¶n trÞ mua hµng trong doanh nghiÖp th-¬ng m¹i 1. B¶n chÊt cña ho¹t ®éng mua hµng NhiÖm vô c¬ b¶n, chñ yÕu nhÊt cña DNTM lµ ®¶m b¶o cung øng cho s¶n xuÊt vµ tiªu dïng nh÷ng lo¹i hµng ho¸ cÇn thiÕt, ®ñ vÒ sè l-îng, tèt vÒ chÊt l-îng, kÞp thêi gian yªu cÇu vµ thuËn lîi cho kh¸ch hµng. Cã thÓ hiÓu cung øng hµng ho¸ lµ viÖc tæ chøc nguån hµng nh»m phôc vô cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp ®-îc diÔn ra thuËn lîi nh»m gãp phÇn hoµn thµnh môc tiªu chung: ®Èy m¹nh ph¸t triÓn ho¹t ®éng kinh doanh vµ thu ®-îc lîi nhuËn tõ nh÷ng ho¹t ®éng ®ã. Mua hµng lµ mét trong nh÷ng néi dung chÝnh cña c«ng t¸c cung øng hµng ho¸. VËy b¶n chÊt cña mua hµng chÝnh lµ c«ng t¸c tæ chøc t¹o nguån hµng trong doanh nghiÖp ®Ó cã kh¶ n¨ng ®¸p øng vµ tho¶ m·n mäi nhu cÇu cña kh¸ch hµng. Nguån hµng cña doanh nghiÖp lµ toµn bé khèi l-îng vµ c¬ cÊu hµng ho¸ thÝch hîp víi nhu cÇu cña kh¸ch hµng ®· vµ cã kh¶ n¨ng mua trong thÞ tr-êng. C«ng t¸c mua hµng cã hiÖu qu¶ ®ång nghÜa víi viÖc t¹o ra nguån hµng æn ®Þnh, cã chÊt l-îng. ViÖc tæ chøc ho¹t ®éng t¹o nguån lµ toµn bé nh÷ng ho¹t ®éng nghiÖp vô nh»m t¹o ra hµng ho¸ ®Ó ®¶m b¶o cung øng kÞp thêi, ®ång bé vµ ®Çy®ñ, ®óng quy c¸ch, kÝch cì , mµu s½c ... cho nhu cÇu ®a d¹ng cña kh¸ch hµng. Néi dung c¬ b¶n cña c«ng t¸c t¹o nguån lµ viÖc nghiªn cøu, x¸c ®Þnh nhu cÇu cña kh¸ch vÒ khèi l-îng, c¬ cÊu mÆt hµng, quy c¸ch, cì lo¹i, thêi gian, gi¸ c¶ mµ kh¸ch hµng cã thÓ chÊp nhËn cho ®Õn viÖc chñ ®éng nghiªn cøu vµ t×m hiÓu kh¶ n¨ng cña c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt, c¸c tæ chøc, c¸c nhµ cung cÊp trong vµ ngoµi n-íc ®Ó ®Æt hµng, kÝ kÕt ho¹t ®éng mua hµng ®ång thêi cã biÖn ph¸p cÇn thiÕt ®Ó t¹o ra vµ tæ chøc thùc hiÖn tèt viÖc mua, vËn chuyÓn, giao nhËn ®-a hµng vÒ doanh nghiÖp phï hîp víi yªu cÇu thùc tÕ cña kh¸ch hµng. 2. Vai trß cña ho¹t ®éng mua hµng trong doanh nghiÖp th-¬ng m¹i *Tr-íc tiªn ph¶i ®Ò cËp ®Õn vai trß cña nã ®èi víi kÕt qu¶ kinh doanh trong DNTM. Ho¹t ®éng mua hµng gi÷ vÞ trÝ quan träng lµ kh©u ®Çu tiªn c¬ b¶n cña ho¹t ®éng kinh doanh. V× vËy mua hµng lµ ®iÒu kiÖn ®Ó ho¹t ®éng kinh doanh trong doanh nghiÖp tån t¹i vµ ph¸t triÓn. Ho¹t ®éng mua hµng diÔn ra nhanh chãng, phï hîp, ®¶m b¶o nh÷ng yªu cÇu cña kh¸ch hµng gióp cho ho¹t ®éng kinh doanh tiÕn hµnh ®-îc thuËn lîi, kÞp thêi, liªn tôc vµ æn ®Þnh . Th«ng qua viÖc ®Èy nhanh tèc ®é chu chuyÓn hµng ho¸ ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng t¸c b¸n hµng nhanh chãng, h×nh ¶nh cña c«ng ty ®èi víi kh¸ch hµng ngµy cµng ®-îc c¶i thiÖn b¶o ®¶m môc tiªu cuèi cïng cña doanh nghiÖp. C«ng t¸c mua hµng æn ®Þnh, hîp lÝ gióp cho ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp h¹n chÕ bít ®-îc t×nh tr¹ng thõa thiÕu, ø ®äng hµng ho¸, vèn lu©n chuyÓn quay vßng nhanh, kh«ng ¶nh h-ëng ®Õn kh©u l-u th«ng hµng ho¸ ®ång thêi t¹o uy tÝn ®èi víi kh¸ch hµng cña doanh nghiÖp. Bªn c¹nh ®ã, ho¹t ®éng mua hµng cßn cã t¸c dông gióp cho ho¹t ®éng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp ®-îc thuËn lîi: kh¶ n¨ng thu håi vèn nhanh cã tiÒn bï ®¾p chi phÝ kinh doanh, më réng quy m« kinh doanh, t¨ng lîi nhuËn, t¨ng thu nhËp ®¶m b¶o ®êi sèng cho ng-êi lao ®éng vµ thùc hiÖn nghÜa vô ®èi víi nhµ n-íc. Kh«ng nh÷ng thÕ, ho¹t ®éng mua hµng còng lµm t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp víi c¸c ®èi thñ kh¸c trªn thÞ tr-êng do t¹o ®-îc nguån hµng phong phó ®a d¹ng cã chÊt l-îng phï hîp víi nhu cÇu tiªu dïng cña kh¸ch hµng. *C«ng t¸c mua hµng còng cã vai trß to lín ®èi víi x· héi. Nhê mua hµng, doanh nghiÖp b¸n hµng t¹o ®iÒu kiÖn tho¶ m·n ®Çy ®ñ nhu cÇu cho ng-êi tiªu dïng vÒ mÆt sè l-îng, chÊt l-îng ®Ó n©ng cao møc sèng cho mäi thµnh viªn trong x· héi ®ång thêi gãp phÇn æn ®Þnh gi¸ c¶ thÞ tr-êng. Tæ chøc nguån hµng cã t¸c dông thóc ®Èy c¸c ngµnh s¶n xuÊt ph¸t triÓn do c«ng t¸c tiªu thô hµng ho¸ diÔn ra nhanh chãng, thu håi l¹i vèn cho s¶n xuÊt vµ tÝch luü ®Ó më réng s¶n xuÊt, t¹o ®iÒu kiÖn thóc ®Èy s¶n xuÊt c¶i tiÕn kü thuËt, thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n-íc. Kh«ng nh÷ng thÕ c«ng t¸c mua hµng trong doanh nghiÖp th-¬ng m¹i gãp phÇn më réng xuÊt khÈu, thùc hiÖn tÝch luü cho doanh nghiÖp vµ cho x· héi ®ång thêi t¹o ®iÒu kiÖn thùc hiÖn tèt mèi liªn hÖ kinh tÕ gi÷a c¸c ngµnh vµ c¸c khu vùc kinh tÕ. Nãi tãm l¹i, c«ng t¸c tæ chøc nghiÖp vô mua hµng cã vai trß quan träng mét nh©n tè gãp phÇn quyÕt ®Þnh ®Õn sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña doanh nghiÖp. 3.Néi dung c¬ b¶n cña qu¶n trÞ mua hµng ViÖc nghiªn cøu c¸c quan ®iÓm vÒ qu¶n trÞ vµ nghiÖp vô mua hµng ë nh÷ng môc trªn ®· ®i ®Õn kÕt luËn vÒ qu¶n trÞ mua hµng hay ®ã chÝnh lµ qu¶n trÞ cung øng hµng ho¸. VËy qu¶n trÞ nguån hµng (cung øng) ®-îc hiÓu lµ tæng hîp nh÷ng ho¹t ®éng nh»m ®¶m b¶o sù thµnh c«ng trong c«ng t¸c mua hµng th«ng qua nh÷ng nç lùc, cè g¾ng cña ng-êi kh¸c. Cung øng hµng ho¸ lµ nhiÖm vô c¬ b¶n hµng ®Çu quyÕt ®Þnh ®Õn kÕt qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. Cung øng hµng ho¸ bao gåm qu¸ tr×nh mua hµng hay viÖc t¹o ra nguån hµng vµ qu¸ tr×nh dù tr÷ hµng ho¸ trong kho. a.Qu¶n trÞ mua hµng Qu¶n trÞ mua hµng lµ nh÷ng ho¹t ®éng nh»m t¹o ra nguån hµng tèt nhÊt ®¸p øng ®Çy ®ñ nhu cÇu cÇn thiÕt cña kh¸ch hµng.
- Xem thêm -